Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok vyvěšeno dne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007"

Transkript

1 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: sejmuto dne:

2 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu 4. Saldo příjmů a výdajů, výsledek hospodaření 5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje 6. Mimorozpočtové zdroje fondy a hospodářská činnost 7. Provedená rozpočtová opatření 8. Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce 9. Hospodaření příspěvkové organizace 10. Výsledky přezkoumání hospodaření obce 11. Přílohy: a) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření ÚSC b) Rozvaha k c) Výkaz FIN 2-12 M d) Výkaz zisku a ztráty Pozn.: přílohy jsou k nahlédnutí v úředních dnech, dveře č. 4 p. Traxlová 2

3 I. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce za rok 2006 byl schválen jako schodkový. Do rozpočtu byly zapojeny rozpočty sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení a zůstatek na bankovních účtech z minulých let. V průběhu roku byly při respektování rozpočtové kázně objemy příjmů a výdajů schváleného rozpočtu sníženy i zvýšeny rozpočtovými opatřeními v souladu s rozpočtovými pravidly zákona č. 250/2000 Sb.. Snížení nastalo zejména u výdajů a zvýšení u příjmů. U některých plánovaných příjmů došlo k nenaplnění např. daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti, poplatek z ubytovací kapacity, příjmy z poskytování služeb a výrobků v kulturně informačním centru, příjmy z pronájmu pozemků, atd.. Na druhé straně byly v rozpočtu neplánované příjmy, z těch významnějších jsou to např. smlouvy o reklamě s Vojenskými lesy a statky Horní Planá, udělené pokuty stavebním úřadem, prodej pohledávky za živý,mrtvý inventář nebo prodej obecních bytů. Rozpočtované výdaje byly oproti schválenému rozpočtu sníženy, i když nastaly i neplánované výdaje jako např. náklady spojené s odchytem psů, nákup nové ústředny na místní rozhlas, náklady spojené s prodejem obecních bytů, nákup materiálu na radnici, pojištění majetku nebo výdaje na grant v informačním centru (dotace bude poskytnuta až po skončení projektu rok 2007). Úspora nastala zejména například v oblastech silničního hospodářství, vodního hospodářství, památková péče, kulturní činnost či územní rozvoj. Obec nepoužila v roce 2006 žádné úvěry, návratné finanční výpomoci ani nebyli vydány komunální obligace. Ukazatel po konsolidaci Schválený (RS) v Kč Upravený (RU) v Kč Skutečnost k v Kč % plnění skutečnosti k RS Příjmy , , ,61 118,12 Výdaje , , ,37 106,72 Saldo , , ,71 x Pozn. k tabulce: % plnění skutečnosti k rozpočtu schválenému se vypočítá jako podíl skutečnosti k a rozpočtu schváleného krát 100. Z tabulky je zřejmé, že u příjmů i výdajů došlo k nárůstu oproti schválenému rozpočtu. Tento nárůst je nejvíce ovlivněn v příjmech i ve výdajích prodejem obecních bytů. K činil celkový zůstatek prostředků na bankovních účtech v hlavní činnosti Kč ,16. Z toho na základních běžných účtech Kč ,34, a účtech fondů (SF a FRB) Kč ,82. Zůstatek prostředků na bankovních účtech ve vedlejší hospodářské činnosti činil Kč ,90. V průběhu roku čerpala obec dotace ze státního rozpočtu, které podléhaly finančnímu vypořádání. Zejména se to týkalo dotace na sociální dávky, dotace na volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev obcí, dotace na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů a limita na opravu místních komunikací. 3

4 II.Bilance příjmů a výdajů obce Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za odnětí pozemků Poplatek za likvidaci komunál.o Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veřej.prost Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za VHP Odvod výtěžku z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemov Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Přijaté sankční platby Příjmy z fin.vypoř.min.let Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjč.prostředků od obyv Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostat.hmot.maj Přijaté příspěvky na pořízení maj Příjmy z prodeje majetkových práv Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.po Neinv.přij.transfery ze st.rozp Ostatní neinvestič.přijaté transf Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů hosp.čin Ostatní investiční přijaté transf Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí Povin.pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravot Povinné pojistné na úrazové poj Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží za účelem dalšího prod Nákup materiálu Úroky vlastní Ostatní úroky a ostatní financ.op Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a práv.sl Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokl Poskytnuté neinvestiční příspěvky Věcné dary Odvody za neplnění povinnostip Neinvestiční transfery občan.sdr Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nezisk.o Neinvestiční příspěvky zřízený p.o Nákup kolků Platby daní a poplatků stát.rozp Sociální dávky Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyv Neinvestiční půjč.prostředky obyv Ostatní neinvestiční výdaje j.n Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehm.m Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Ostatní invest.transfery nezisk.o Investiční transfery zřízeným p.o Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 Příjmy 2006 v tis. Kč přijaté dotace ; 9818; 20% daňové příjmy ; 21160; 44% kapitálové příjmy ; 11844; 24% nedaňové příjmy ; 5769; 12% Pozn.: Největší podíl na celkových příjmech v roce 2006 měli daňové příjmy a nejmenší podíl zase nedaňové příjmy. Výdaje 2006 v tis. Kč kapitálové výdaje ; 7413; 19% běžné výdaje ; 31579; 81% Pozn.: Běžné výdaje tvoří více jak ¾ výdajů v roce

7 Celkové plnění rozpočtu obce je zpracováno z účetních výkazů (FIN 2-12 M) k datu Celkové příjmy byly splněny na 118,12 % a celkové výdaje byly vyčerpány na 89,90 %. Příjmy roku 2006: Daňové příjmy: splněny celkově na 98,90 %. Toto číslo je především ovlivněno inkasem sdílených daní, kdy u daně z příjmů fyzických osob došlo k nenaplnění plánované výše příjmů. Oproti tomu u daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty bylo inkaso vyšší než bylo plánované. Daňový příjem obce však nelze ovlivnit, protože je přímo závislý na celostátním výběru daní. Mají nejvyšší podíl na celkových příjmech viz. graf. Inkaso daňových příjmů za rok 2006 rozpočet Položky skutečnost schválený % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , Místní popl. (Pol:133x-134x) , , Správní popl.(pol:136x ) , , Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , Nedaňové příjmy: plnění na 112,96 %. Toto procento je ovlivněno zejména zvýšením příjmů z poskytování služeb,příjmy z prodeje zboží, přijaté sankční platby (udělené pokuty stavebním úřadem a KOVP), nekapitálové příspěvky a ostatní nedaňové příjmy. Mají nejnižší podíl na celkových příjmech viz. graf. Kapitálové příjmy: splněny na 2368,76 %. Mají nejvyšší plnění ze všech příjmů. Je to způsobeno prodejem pozemků a prodejem obecních bytů. Tvoří téměř ¼ příjmů viz. graf. Přijaté dotace: plnění na 69,62 %. Mají nejnižší plnění ze všech příjmů. Toto procento je ovlivněno nepřidělením plánovaných dotací. Všechny přijaté dotace byly řádně a včas vypořádány. Jejich podíl na celkových příjmech tvoří 20 % viz. graf. Výdaje roku 2006: Běžné výdaje: čerpání na 101,90 %. U těchto výdajů došlo k přečerpání plánovaného rozpočtu. Vliv na toto procento mělo čerpání zejména nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup materiálu, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva, konzultační a právní služby, opravy a udržování, nákup kolků. Mají nejvyšší podíl na celkových výdajích viz. graf. Kapitálové výdaje: čerpání na 59,87 %. Toto nízké čerpání je výrazně ovlivněno investicemi, kdy nedošlo k realizaci některých plánovaných staveb. Mají nejnižší podíl na celkových výdajích viz. graf. 7

8 III.Analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,19 Únor , ,78 Březen , ,53 Duben , ,43 Květen , ,83 Červen , ,43 Červenec , ,97 Srpen , ,98 Září , ,27 Říjen , ,51 Listopad , ,64 Prosinec , ,34 CELKEM : , ,90 V roce 2006 byly příjmy po většinu měsíců větší než výdaje. Pouze v měsících březen, květen, červen a říjen výdaje převýšily příjmy. Příjmy obce byly převážně naplněny příjmy sdílených daní, jejichž objem stejně jako jejich dynamika přímo souvisí s celostátním inkasem sdílených daní. Největší nárůst nastal u daně z příjmů právnických osob, která byla o 6 % naplněná víc než bylo plánováno v rozpočtu. Další významný nárůst byl u daně z přidané hodnoty (nárůst o 3 %) a poplatku za rekreační pobyt (čerpání o 12 % vyšší než v plánovaném rozpočtu). U nedaňových příjmů byl největší nárůst u příjmů z poskytování služeb zejména v oblasti zájmové činnosti pronájem kempů, dále pak u poplatků za odpad (nejen u občanů a chatařů, ale i podnikatelů, kteří mají v lokalitě Horní Planá zřízenou provozovnu), přijatých úroků či udělení sankčních pokut. Vyšší inkaso kapitálových výdajů ovlivnilo prodej obecních bytů a příjmy z prodeje pozemků. U výdajů obce v roce 2006 došlo k úspoře oproti plánovanému rozpočtu. Celkově běžné výdaje byly překročeny o 1,9 % a na druhé straně kapitálové výdaje měli úsporu o 40,13 %. V celkovém součtu výdajů došlo k úspoře. Běžné výdaje tvořily především výdaje na mzdy, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, u kterého došlo v celkovém součtu překročení, dále materiálové náklady, elektrická energie, služby telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů (patří sem i pojištění majetku), konzultační a poradenské služby (ovlivněno prodejem obecních bytů), opravy a udržování či nákup kolků. Kapitálové výdaje tvořily především výdaje na investice: oprava místních komunikací, na které byla čerpána limita se státního rozpočtu, dobudování školní jídelny v Základní škole v Horní Plané, dětské hřiště v ulici Komenského nebo obměna kotlových jednotek v kotelně Horní Planá. Další kapitálové výdaje tvořily pořízení strojů, přístrojů a zařízení jako např.: nákup rolby na úpravu běžeckých stop, nové ústředny pro místní rozhlas či mincovní stroj pro automatické pračky v Caravancampu v Horní Plané. 8

9 IV.Saldo příjmů a výdajů, výsledek hospodaření Ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12M) k bylo vykázáno kladné saldo rozpočtovaných příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši Kč ,71. K takto uváděnému saldu příjmů a výdajů je nutno uvést, že zvýšení financování od počátku do konce období (kladná hodnota ve výkaze) představuje snížení financování položky 8115 financování. Uvedené saldo je pouze změnou peněžních prostředků. V hospodářské činnosti je vykázán k hospodářský výsledek v podobě zisku ve výši Kč ,35. Je to rozdíl účtové třídy 6 výnosy Kč ,50, a účtové třídy 5 náklady Kč ,15. V.Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje Obci bylo v roce 2006 přiděleno celkem Kč ,- dotací, z toho s účelovým určením Kč ,- a s neúčelovým určením Kč ,-. V rámci celkového objemu byly všechny dotace neinvestičního titulu. Rozhodující objemy obci přidělených dotací byly použity pro potřeby dávek sociální péče občanů obce či rekonstrukci místních komunikací. Účelový znak Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč k finančnímu vypořádání Dotace od ÚP ČK na VPP , , Kompenzace za lesy NPŠ , , Volby do Parlamentu ČR , , , Volby do zastupitelstev obcí , , , MF-limita na opravu místních , ,00 0 komunikací x Činnost jednotky SDHO , , Dotace na sociální dávky , , ,50 x Dotace na výkon státní správy , , Dotace na činnost jednotky , ,00 0 SDHO Dotace pro ZŠ- Mosty , , Dotace pro ZŠpomůcky,učebnice , ,00 0 celkem , , ,55 Částka pro finanční vypořádání ve výši Kč ,55 byla řádně vypořádána dle stanoveného termínu a byla řádně odvedena zpět do rozpočtu Jihočeského kraje. Finanční vypořádání dotací probíhalo dle vyhlášky č. 551/2004 Sb. a 20 odst. (2) zákona č. 250/2000 Sb. 9

10 VI. Mimorozpočtové zdroje fondy a hospodářská činnost Obec zřizuje 2 fondy pro konkrétní účely, jejich celkový konečný stav na bankovních účtech k činil Kč ,82. Fond sociálních potřeb pracovníků obce byl v roce 2006 tvořen 2,6 % přídělem ze skutečně vyplacených mezd pracovníků MěÚ. Počáteční stav k byl Kč ,88, roční příjmy do fondu činily Kč ,58, roční objem výdajů byl Kč ,-, konečný stav k byl Kč ,46. Sociální fond byl použit na úhradu plnění zaměstnanců obce dle platných zásad čerpání sociálního fondu a platné kolektivní smlouvy. Fond rozvoje bydlení slouží pro opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v obci. V roce 2006 se nečerpaly žádné nové půjčky z fondu. Příjmy fondu tvoří splátky půjček a kreditní úroky. Výdaji fondu jsou platby za faktury (poskytnuté půjčky na opravy a modernizaci) a bankovní poplatky. Počáteční stav k byl Kč ,89, roční objem příjmů byl Kč ,07, a roční objem výdajů činil Kč ,60, konečný stav k byl Kč ,36. Hospodářskou činnost obce v roce 2006 tvořily především pronájmy bytových a nebytových prostor. K vykazovala hospodářská činnost obce zisk ve výši Kč ,35, který byl vytvořen z pronájmu prostor. Hospodářská činnost obce probíhá na samostatných bankovních účtech a neúčtuje se přes rozpočtovou skladbu jako činnost hlavní, ale účtuje se přes nákladové a výnosové účty třídy 5 náklady a třídy 6 výnosy. VII. Provedená rozpočtová opatření obce byl schválen jako schodkový a během roku byl upravován zastupitelstvem a rozpočtovým opatřením. Tyto změny probíhaly v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Objem celkově realizovaných rozpočtových opatření, rozložených do 3 rozpočtových opatření, činil v absolutní částce Kč ,-. Týkal se především zvýšení i snížení příjmů a výdajů. Mezi nejvýznamnější rozpočtová opatření patřily navýšení příjmů a výdajů o příjmy a výdaje spojené s prodejem obecních bytů. Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2006: VIII. Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce Investiční příspěvky: Subjekt Částka Účel TJ Smrčina ,00 Kč Dobudování sport.areálu ZŠ Horní Planá ,00 Kč Výtah, server Celkem investiční příspěvky ,00 Kč 10

11 Neinvestiční příspěky: Subjekt Částka Účel Asociace turistických inform. center 4 000,00 Kč Členství Regionální sdružení Šumava 1 115,50 Kč Propagace euroregionu Svaz měst a obcí 9 116,60 Kč Členství Jihočeská hospodářská komora 3 000,00 Kč Činnost Euroregion 6 585,00 Kč Členství Organ.branného závodu Vodní záchranná služba ČČK 3 000,00 Kč mládeže TJ Smrčina ,00 Kč Činnost Nadace pro Jihočeské cyklostezky 2 278,00 Kč Podpora cyklostezek Fara Horní Planá ,00 Kč Oprava fary ZŠ Horní Planá ,00 Kč Činnost a provoz ZŠ Od JČK-pomůcky a -// ,00 Kč učebnice -// ,00 Kč Od JČK-Mosty 2006 Celkem neinvestiční příspěvky ,10 Kč Celkem příspěvky rok ,10 Kč Výše uvedené příspěvky budou doloženy k vyúčtování s obcí na základě oznamovacích dopisů v roce IX. Hospodaření příspěvkové organizace Obec má k zřízenou 1 příspěvkovou organizaci základní školu v Horní Plané. V roce 2006 byla se společností Plan Control, s.r.o., se sídlem v Českém Krumlově, Horská 73, uzavřena smlouva o prověrce účetní závěrky v základní škole v Horní Plané na dobu neurčitou, ve které se Město Horní Planá a společnost Plan Control, s.r.o. dohodlo o pravidelné každoroční prověrce účetní závěrky v ZŠ Horní Planá. V účetní prověrce za rok 2005 nebyly zjištěné závažné nedostatky. K vykazovala příspěvková organizace zisk pouze v doplňkové činnosti a to ve výši Kč ,83. V hlavní činnosti byl hospodářský výsledek roven nule. Příspěvková organizace dostala od zřizovatele příspěvek ve výši Kč ,-, z toho investiční příspěvek na nákup výtahu a serveru byl Kč ,-, neinvestiční příspěvek na činnost činil Kč ,-. Dále příspěvková organizace dostala neinvestiční příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši Kč ,-. Výše uvedené příspěvky byly řádně vyúčtovány. X. Výsledky přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření za rok 2006 provedla auditorská společnost Plan Control, s.r.o. se sídlem v Českém Krumlově. Prozkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, auditorskými směrnicemi Komory auditorů České Republiky a mezinárodními auditorskými standardy. Předmětem přezkoumání bylo hospodaření a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, zejména ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech 11

12 podnikatelské (hospodářské) činnosti, údajů o peněžních operacích týkající se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Dále bylo rovněž předmětem přezkoumání nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání hospodaření s majetkem státu, s nímž město hospodaří. Dále pak zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení se závazky fyzických a právnických osob. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravující finanční hospodaření územně samosprávných celků (dále jen ÚSC), soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Všechny nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření, uvedené v příloze 11 a), budou odstraněny do konce kalendářního roku 2007 následujícím způsobem: 1. Zjištění dle 2 odst.1 zákona č. 420/2004 Sb. a) upravíme směrnici, aby byla v souladu s platnými předpisy b) bude předloženo zastupitelstvu c) nebude se opakovat d) rozpočtový výhled bude zpracován na delší období e) zvláštní příplatky se zahrnou do osobního příplatku f) poskytování prémií a odměn bude řádně doloženo 2. Zjištění dle 2 odst.2 zákona č. 420/2004 Sb. a) položky byly na příslušné účty doúčtovány v lednu 2007 (MD 410 / D 901) b) zápis MD 410 / D 211 bude stornován 12

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

Závěrečný účet za rok 2012. P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2012. P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Položka Skutečnost schválený % Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 178758.52 170000.00 105.15 1112 Daň z

Více

zpracováno: 13.03.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 13.03.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 769100.02 720000.00 106.82 780000.00 98.60-10899.98 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních

Více

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 232078.91 210000.00 110.51 232079.00 100.00-0.09 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.94b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1992348.21 2116100.00 94.15 1992350.00 100.00-1.79 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec Sousedovice KEO 8.02 / Uc15e zpracováno: 13.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012

Obec Sousedovice KEO 8.02 / Uc15e zpracováno: 13.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Obec Sousedovice KEO 8.02 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 491421.22 495000.00 99.28 495000.00 99.28-3578.78 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1001306.60 800000.00 125.16 1299999.00 77.02-298692.40 1112 Daň z příjmů

Více

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27 P Ř Í J M Y - dle tříd ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČAKOVIČKY - ROK 2009 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 688212.94 650000.00 105.88 688300.00

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Doloplazy Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 26.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Doloplazy Doloplazy 78356 Doloplazy 00534927 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obec Němčice KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 266029.99 240000.00 110.85 266030.00 100.00-0.01 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 28.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012

Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 28.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 669115.34 600000.00 111.52 670000.00 99.87-884.66 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Přední Výtoň Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 1.6.2015 Údaje o organizaci Název Obec Přední Výtoň Adresa 38273 Přední Výtoň IČ 00246085 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.95 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2100607.72 2300000.00 91.33 2300000.00 91.33-199392.28 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e

Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 139521.34 158000.00 88.30 139500.00 100.02 21.34 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

zpracováno: 02.05.2012 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 02.05.2012 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.94c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 197633.39 198000.00 99.81 211800.00 93.31-14166.61 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Písty Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská

Více

Závěrečný účet za rok 2012. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: 14.02.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: 14.02.2013 strana : 1 KEO 8.01b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2576355.62 2390000.00 107.80 2577000.00 99.97-644.38 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 128548.26

Více

Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011

Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 OBEC MEZOUŇ, IČO 00233587 Mezouň č. 72 267 18 Karlštejn N á v r h Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Více

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41,38601 Strakonice, IČO: 00667943 e-rnail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2011 byly scvháleny

Více

Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 31.5.2012

Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 31.5.2012 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2011 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 31.5.2012 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 7.6.2012 Zveřejněno elektronicky

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3- Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014

Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014 Obec Chrášťany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 20.2.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Chrášťany Chrášťany 37304 Chrášťany 00245003 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 IČO: 00250643 Na úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Starosta obce: Toman Jan Plnění rozpočtu Rok Měsíc IČO 2013

Více

Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013

Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Obec Mezouň IČO 00233587 Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Závěrečný účet obce Mezouň vychází ze zák. č. 250/2000 Sb.,

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Huštěnovice Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Obec Huštěnovice Adresa Huštěnovice 92 68703 Huštěnovice IČ 00290971 Právní forma obec Kontaktní údaje Telefon 572 585 135 E-mail hustenovice@hustenovice.cz

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona

Více

Obec Řemíčov Závěrečný účet za rok 2014

Obec Řemíčov Závěrečný účet za rok 2014 Obec Řemíčov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 24.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Řemíčov Řemíčov 39143 Řemíčov 00582468 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Skvrňov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 5.6.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Skvrňov Skvrňov 28144 Skvrňov 00235733 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 A. OBECNÉ ÚDAJE Obec Šilheřovice je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 19.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lhota Boleslavská 47 27714 Lhota IČ Právní forma 00237001 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města: ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 (údaje o hospodaření obce dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

OBEC HOLOUBKOV. Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014

OBEC HOLOUBKOV. Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014 OBEC HOLOUBKOV Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014 1) Rozpočet obce Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2014 k uprav. v tis. Kč v tis. Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kurovice Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Kurovice Adresa Kurovice 68 76852 Kurovice IČ 00287377 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2011

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2011 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2011 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Městys Okříšky 4108 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290050 název Městys Okříšky 4108 ulice, č.p. Jihlavská 1 obec Okříšky PSČ, pošta

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2 K A P I T O L A 3 5 5 Č.j.: USTR - 168/2013 Počet listů: 131 N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

OBEC HOLOUBKOV. NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2015

OBEC HOLOUBKOV. NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2015 OBEC HOLOUBKOV NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2015 1) Rozpočet obce Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 Plnění příjmů a výdajů A. Údaje o plnění příjmů a výdajů KEO-W 1.8.184 I Uckom Obsah: 1. Příjmy - dle tříd 2. Výdaje - dle tříd 3. Financování 4. Rozpočtové hospodaření dle tříd 5. Daňové příjmy 6. Sdílené

Více

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU ZASTUPITELSTVO USNESENÍ ZM (ZO) č. 1) ZM (ZO) s c h v a l u j e rozpočet města (obce) pro rok 201X takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 300.000 tis.kč financování ve výši

Více

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor Městská část Brno-Nový Lískovec Finanční odbor Závěrečný účet městské části Brno-Nový Lískovec za rok Vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání 1 OBSAH strana I. Plnění rozpočtu Komentář k výsledkům

Více

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 363000.00 0000

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0058/14/Tr ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Chuchelna za rok 2014 ve

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 11.04.2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 11.04.2011 Licence: D7KI XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01 Obec Horní Smrčné ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 11.04.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00376973 název Obec Horní Smrčné ulice,

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.4.2016 17:42:36 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013. Rozpočtové příjmy

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013. Rozpočtové příjmy Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013 Rozpočet obce Jestřabí Lhota na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. prosince 2012 (zápis č. 18, usnesení č. 5/18/2012) jako schodkový, bude

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Obec Lažánky Závěrečný účet za rok 2012 Obec Lažánky, IČO 667633, zveřejňuje podle 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

Celkem: 0000 1508400.00

Celkem: 0000 1508400.00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1122 00000000 Daň z příjmů PO-obec Vrbice 20000.00 0000 0000 1337 00000000 Poplatek za provoz systému sch 80000.00 0000 0000

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více