Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok vyvěšeno dne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007"

Transkript

1 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: sejmuto dne:

2 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu 4. Saldo příjmů a výdajů, výsledek hospodaření 5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje 6. Mimorozpočtové zdroje fondy a hospodářská činnost 7. Provedená rozpočtová opatření 8. Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce 9. Hospodaření příspěvkové organizace 10. Výsledky přezkoumání hospodaření obce 11. Přílohy: a) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření ÚSC b) Rozvaha k c) Výkaz FIN 2-12 M d) Výkaz zisku a ztráty Pozn.: přílohy jsou k nahlédnutí v úředních dnech, dveře č. 4 p. Traxlová 2

3 I. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce za rok 2006 byl schválen jako schodkový. Do rozpočtu byly zapojeny rozpočty sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení a zůstatek na bankovních účtech z minulých let. V průběhu roku byly při respektování rozpočtové kázně objemy příjmů a výdajů schváleného rozpočtu sníženy i zvýšeny rozpočtovými opatřeními v souladu s rozpočtovými pravidly zákona č. 250/2000 Sb.. Snížení nastalo zejména u výdajů a zvýšení u příjmů. U některých plánovaných příjmů došlo k nenaplnění např. daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti, poplatek z ubytovací kapacity, příjmy z poskytování služeb a výrobků v kulturně informačním centru, příjmy z pronájmu pozemků, atd.. Na druhé straně byly v rozpočtu neplánované příjmy, z těch významnějších jsou to např. smlouvy o reklamě s Vojenskými lesy a statky Horní Planá, udělené pokuty stavebním úřadem, prodej pohledávky za živý,mrtvý inventář nebo prodej obecních bytů. Rozpočtované výdaje byly oproti schválenému rozpočtu sníženy, i když nastaly i neplánované výdaje jako např. náklady spojené s odchytem psů, nákup nové ústředny na místní rozhlas, náklady spojené s prodejem obecních bytů, nákup materiálu na radnici, pojištění majetku nebo výdaje na grant v informačním centru (dotace bude poskytnuta až po skončení projektu rok 2007). Úspora nastala zejména například v oblastech silničního hospodářství, vodního hospodářství, památková péče, kulturní činnost či územní rozvoj. Obec nepoužila v roce 2006 žádné úvěry, návratné finanční výpomoci ani nebyli vydány komunální obligace. Ukazatel po konsolidaci Schválený (RS) v Kč Upravený (RU) v Kč Skutečnost k v Kč % plnění skutečnosti k RS Příjmy , , ,61 118,12 Výdaje , , ,37 106,72 Saldo , , ,71 x Pozn. k tabulce: % plnění skutečnosti k rozpočtu schválenému se vypočítá jako podíl skutečnosti k a rozpočtu schváleného krát 100. Z tabulky je zřejmé, že u příjmů i výdajů došlo k nárůstu oproti schválenému rozpočtu. Tento nárůst je nejvíce ovlivněn v příjmech i ve výdajích prodejem obecních bytů. K činil celkový zůstatek prostředků na bankovních účtech v hlavní činnosti Kč ,16. Z toho na základních běžných účtech Kč ,34, a účtech fondů (SF a FRB) Kč ,82. Zůstatek prostředků na bankovních účtech ve vedlejší hospodářské činnosti činil Kč ,90. V průběhu roku čerpala obec dotace ze státního rozpočtu, které podléhaly finančnímu vypořádání. Zejména se to týkalo dotace na sociální dávky, dotace na volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev obcí, dotace na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů a limita na opravu místních komunikací. 3

4 II.Bilance příjmů a výdajů obce Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za odnětí pozemků Poplatek za likvidaci komunál.o Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veřej.prost Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za VHP Odvod výtěžku z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemov Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Přijaté sankční platby Příjmy z fin.vypoř.min.let Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjč.prostředků od obyv Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostat.hmot.maj Přijaté příspěvky na pořízení maj Příjmy z prodeje majetkových práv Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.po Neinv.přij.transfery ze st.rozp Ostatní neinvestič.přijaté transf Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů hosp.čin Ostatní investiční přijaté transf Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí Povin.pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravot Povinné pojistné na úrazové poj Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží za účelem dalšího prod Nákup materiálu Úroky vlastní Ostatní úroky a ostatní financ.op Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a práv.sl Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokl Poskytnuté neinvestiční příspěvky Věcné dary Odvody za neplnění povinnostip Neinvestiční transfery občan.sdr Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nezisk.o Neinvestiční příspěvky zřízený p.o Nákup kolků Platby daní a poplatků stát.rozp Sociální dávky Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyv Neinvestiční půjč.prostředky obyv Ostatní neinvestiční výdaje j.n Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehm.m Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Ostatní invest.transfery nezisk.o Investiční transfery zřízeným p.o Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 Příjmy 2006 v tis. Kč přijaté dotace ; 9818; 20% daňové příjmy ; 21160; 44% kapitálové příjmy ; 11844; 24% nedaňové příjmy ; 5769; 12% Pozn.: Největší podíl na celkových příjmech v roce 2006 měli daňové příjmy a nejmenší podíl zase nedaňové příjmy. Výdaje 2006 v tis. Kč kapitálové výdaje ; 7413; 19% běžné výdaje ; 31579; 81% Pozn.: Běžné výdaje tvoří více jak ¾ výdajů v roce

7 Celkové plnění rozpočtu obce je zpracováno z účetních výkazů (FIN 2-12 M) k datu Celkové příjmy byly splněny na 118,12 % a celkové výdaje byly vyčerpány na 89,90 %. Příjmy roku 2006: Daňové příjmy: splněny celkově na 98,90 %. Toto číslo je především ovlivněno inkasem sdílených daní, kdy u daně z příjmů fyzických osob došlo k nenaplnění plánované výše příjmů. Oproti tomu u daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty bylo inkaso vyšší než bylo plánované. Daňový příjem obce však nelze ovlivnit, protože je přímo závislý na celostátním výběru daní. Mají nejvyšší podíl na celkových příjmech viz. graf. Inkaso daňových příjmů za rok 2006 rozpočet Položky skutečnost schválený % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , Místní popl. (Pol:133x-134x) , , Správní popl.(pol:136x ) , , Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , Nedaňové příjmy: plnění na 112,96 %. Toto procento je ovlivněno zejména zvýšením příjmů z poskytování služeb,příjmy z prodeje zboží, přijaté sankční platby (udělené pokuty stavebním úřadem a KOVP), nekapitálové příspěvky a ostatní nedaňové příjmy. Mají nejnižší podíl na celkových příjmech viz. graf. Kapitálové příjmy: splněny na 2368,76 %. Mají nejvyšší plnění ze všech příjmů. Je to způsobeno prodejem pozemků a prodejem obecních bytů. Tvoří téměř ¼ příjmů viz. graf. Přijaté dotace: plnění na 69,62 %. Mají nejnižší plnění ze všech příjmů. Toto procento je ovlivněno nepřidělením plánovaných dotací. Všechny přijaté dotace byly řádně a včas vypořádány. Jejich podíl na celkových příjmech tvoří 20 % viz. graf. Výdaje roku 2006: Běžné výdaje: čerpání na 101,90 %. U těchto výdajů došlo k přečerpání plánovaného rozpočtu. Vliv na toto procento mělo čerpání zejména nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup materiálu, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva, konzultační a právní služby, opravy a udržování, nákup kolků. Mají nejvyšší podíl na celkových výdajích viz. graf. Kapitálové výdaje: čerpání na 59,87 %. Toto nízké čerpání je výrazně ovlivněno investicemi, kdy nedošlo k realizaci některých plánovaných staveb. Mají nejnižší podíl na celkových výdajích viz. graf. 7

8 III.Analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,19 Únor , ,78 Březen , ,53 Duben , ,43 Květen , ,83 Červen , ,43 Červenec , ,97 Srpen , ,98 Září , ,27 Říjen , ,51 Listopad , ,64 Prosinec , ,34 CELKEM : , ,90 V roce 2006 byly příjmy po většinu měsíců větší než výdaje. Pouze v měsících březen, květen, červen a říjen výdaje převýšily příjmy. Příjmy obce byly převážně naplněny příjmy sdílených daní, jejichž objem stejně jako jejich dynamika přímo souvisí s celostátním inkasem sdílených daní. Největší nárůst nastal u daně z příjmů právnických osob, která byla o 6 % naplněná víc než bylo plánováno v rozpočtu. Další významný nárůst byl u daně z přidané hodnoty (nárůst o 3 %) a poplatku za rekreační pobyt (čerpání o 12 % vyšší než v plánovaném rozpočtu). U nedaňových příjmů byl největší nárůst u příjmů z poskytování služeb zejména v oblasti zájmové činnosti pronájem kempů, dále pak u poplatků za odpad (nejen u občanů a chatařů, ale i podnikatelů, kteří mají v lokalitě Horní Planá zřízenou provozovnu), přijatých úroků či udělení sankčních pokut. Vyšší inkaso kapitálových výdajů ovlivnilo prodej obecních bytů a příjmy z prodeje pozemků. U výdajů obce v roce 2006 došlo k úspoře oproti plánovanému rozpočtu. Celkově běžné výdaje byly překročeny o 1,9 % a na druhé straně kapitálové výdaje měli úsporu o 40,13 %. V celkovém součtu výdajů došlo k úspoře. Běžné výdaje tvořily především výdaje na mzdy, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, u kterého došlo v celkovém součtu překročení, dále materiálové náklady, elektrická energie, služby telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů (patří sem i pojištění majetku), konzultační a poradenské služby (ovlivněno prodejem obecních bytů), opravy a udržování či nákup kolků. Kapitálové výdaje tvořily především výdaje na investice: oprava místních komunikací, na které byla čerpána limita se státního rozpočtu, dobudování školní jídelny v Základní škole v Horní Plané, dětské hřiště v ulici Komenského nebo obměna kotlových jednotek v kotelně Horní Planá. Další kapitálové výdaje tvořily pořízení strojů, přístrojů a zařízení jako např.: nákup rolby na úpravu běžeckých stop, nové ústředny pro místní rozhlas či mincovní stroj pro automatické pračky v Caravancampu v Horní Plané. 8

9 IV.Saldo příjmů a výdajů, výsledek hospodaření Ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12M) k bylo vykázáno kladné saldo rozpočtovaných příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši Kč ,71. K takto uváděnému saldu příjmů a výdajů je nutno uvést, že zvýšení financování od počátku do konce období (kladná hodnota ve výkaze) představuje snížení financování položky 8115 financování. Uvedené saldo je pouze změnou peněžních prostředků. V hospodářské činnosti je vykázán k hospodářský výsledek v podobě zisku ve výši Kč ,35. Je to rozdíl účtové třídy 6 výnosy Kč ,50, a účtové třídy 5 náklady Kč ,15. V.Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje Obci bylo v roce 2006 přiděleno celkem Kč ,- dotací, z toho s účelovým určením Kč ,- a s neúčelovým určením Kč ,-. V rámci celkového objemu byly všechny dotace neinvestičního titulu. Rozhodující objemy obci přidělených dotací byly použity pro potřeby dávek sociální péče občanů obce či rekonstrukci místních komunikací. Účelový znak Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč k finančnímu vypořádání Dotace od ÚP ČK na VPP , , Kompenzace za lesy NPŠ , , Volby do Parlamentu ČR , , , Volby do zastupitelstev obcí , , , MF-limita na opravu místních , ,00 0 komunikací x Činnost jednotky SDHO , , Dotace na sociální dávky , , ,50 x Dotace na výkon státní správy , , Dotace na činnost jednotky , ,00 0 SDHO Dotace pro ZŠ- Mosty , , Dotace pro ZŠpomůcky,učebnice , ,00 0 celkem , , ,55 Částka pro finanční vypořádání ve výši Kč ,55 byla řádně vypořádána dle stanoveného termínu a byla řádně odvedena zpět do rozpočtu Jihočeského kraje. Finanční vypořádání dotací probíhalo dle vyhlášky č. 551/2004 Sb. a 20 odst. (2) zákona č. 250/2000 Sb. 9

10 VI. Mimorozpočtové zdroje fondy a hospodářská činnost Obec zřizuje 2 fondy pro konkrétní účely, jejich celkový konečný stav na bankovních účtech k činil Kč ,82. Fond sociálních potřeb pracovníků obce byl v roce 2006 tvořen 2,6 % přídělem ze skutečně vyplacených mezd pracovníků MěÚ. Počáteční stav k byl Kč ,88, roční příjmy do fondu činily Kč ,58, roční objem výdajů byl Kč ,-, konečný stav k byl Kč ,46. Sociální fond byl použit na úhradu plnění zaměstnanců obce dle platných zásad čerpání sociálního fondu a platné kolektivní smlouvy. Fond rozvoje bydlení slouží pro opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v obci. V roce 2006 se nečerpaly žádné nové půjčky z fondu. Příjmy fondu tvoří splátky půjček a kreditní úroky. Výdaji fondu jsou platby za faktury (poskytnuté půjčky na opravy a modernizaci) a bankovní poplatky. Počáteční stav k byl Kč ,89, roční objem příjmů byl Kč ,07, a roční objem výdajů činil Kč ,60, konečný stav k byl Kč ,36. Hospodářskou činnost obce v roce 2006 tvořily především pronájmy bytových a nebytových prostor. K vykazovala hospodářská činnost obce zisk ve výši Kč ,35, který byl vytvořen z pronájmu prostor. Hospodářská činnost obce probíhá na samostatných bankovních účtech a neúčtuje se přes rozpočtovou skladbu jako činnost hlavní, ale účtuje se přes nákladové a výnosové účty třídy 5 náklady a třídy 6 výnosy. VII. Provedená rozpočtová opatření obce byl schválen jako schodkový a během roku byl upravován zastupitelstvem a rozpočtovým opatřením. Tyto změny probíhaly v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Objem celkově realizovaných rozpočtových opatření, rozložených do 3 rozpočtových opatření, činil v absolutní částce Kč ,-. Týkal se především zvýšení i snížení příjmů a výdajů. Mezi nejvýznamnější rozpočtová opatření patřily navýšení příjmů a výdajů o příjmy a výdaje spojené s prodejem obecních bytů. Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2006: VIII. Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce Investiční příspěvky: Subjekt Částka Účel TJ Smrčina ,00 Kč Dobudování sport.areálu ZŠ Horní Planá ,00 Kč Výtah, server Celkem investiční příspěvky ,00 Kč 10

11 Neinvestiční příspěky: Subjekt Částka Účel Asociace turistických inform. center 4 000,00 Kč Členství Regionální sdružení Šumava 1 115,50 Kč Propagace euroregionu Svaz měst a obcí 9 116,60 Kč Členství Jihočeská hospodářská komora 3 000,00 Kč Činnost Euroregion 6 585,00 Kč Členství Organ.branného závodu Vodní záchranná služba ČČK 3 000,00 Kč mládeže TJ Smrčina ,00 Kč Činnost Nadace pro Jihočeské cyklostezky 2 278,00 Kč Podpora cyklostezek Fara Horní Planá ,00 Kč Oprava fary ZŠ Horní Planá ,00 Kč Činnost a provoz ZŠ Od JČK-pomůcky a -// ,00 Kč učebnice -// ,00 Kč Od JČK-Mosty 2006 Celkem neinvestiční příspěvky ,10 Kč Celkem příspěvky rok ,10 Kč Výše uvedené příspěvky budou doloženy k vyúčtování s obcí na základě oznamovacích dopisů v roce IX. Hospodaření příspěvkové organizace Obec má k zřízenou 1 příspěvkovou organizaci základní školu v Horní Plané. V roce 2006 byla se společností Plan Control, s.r.o., se sídlem v Českém Krumlově, Horská 73, uzavřena smlouva o prověrce účetní závěrky v základní škole v Horní Plané na dobu neurčitou, ve které se Město Horní Planá a společnost Plan Control, s.r.o. dohodlo o pravidelné každoroční prověrce účetní závěrky v ZŠ Horní Planá. V účetní prověrce za rok 2005 nebyly zjištěné závažné nedostatky. K vykazovala příspěvková organizace zisk pouze v doplňkové činnosti a to ve výši Kč ,83. V hlavní činnosti byl hospodářský výsledek roven nule. Příspěvková organizace dostala od zřizovatele příspěvek ve výši Kč ,-, z toho investiční příspěvek na nákup výtahu a serveru byl Kč ,-, neinvestiční příspěvek na činnost činil Kč ,-. Dále příspěvková organizace dostala neinvestiční příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši Kč ,-. Výše uvedené příspěvky byly řádně vyúčtovány. X. Výsledky přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření za rok 2006 provedla auditorská společnost Plan Control, s.r.o. se sídlem v Českém Krumlově. Prozkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, auditorskými směrnicemi Komory auditorů České Republiky a mezinárodními auditorskými standardy. Předmětem přezkoumání bylo hospodaření a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, zejména ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech 11

12 podnikatelské (hospodářské) činnosti, údajů o peněžních operacích týkající se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Dále bylo rovněž předmětem přezkoumání nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání hospodaření s majetkem státu, s nímž město hospodaří. Dále pak zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení se závazky fyzických a právnických osob. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravující finanční hospodaření územně samosprávných celků (dále jen ÚSC), soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Všechny nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření, uvedené v příloze 11 a), budou odstraněny do konce kalendářního roku 2007 následujícím způsobem: 1. Zjištění dle 2 odst.1 zákona č. 420/2004 Sb. a) upravíme směrnici, aby byla v souladu s platnými předpisy b) bude předloženo zastupitelstvu c) nebude se opakovat d) rozpočtový výhled bude zpracován na delší období e) zvláštní příplatky se zahrnou do osobního příplatku f) poskytování prémií a odměn bude řádně doloženo 2. Zjištění dle 2 odst.2 zákona č. 420/2004 Sb. a) položky byly na příslušné účty doúčtovány v lednu 2007 (MD 410 / D 901) b) zápis MD 410 / D 211 bude stornován 12

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Obec Písty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 27.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Písty Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 354 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 4 100,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

V Ý D A J E - dle tříd

V Ý D A J E - dle tříd P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc15e % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a 326130.22 250000.00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00534650 název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta 74723 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D9UI XCRGBZUC /ZUC (20012011/01012011) Obec Přepychy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2012 Údaje o organízací identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSe, pošta Kontaktní

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Městys Lukov KEO-W 1.9.123/ Uc19s strana: 1 /8 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0000

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Obec Bezdědovice S CH V A L E N Ý R O Z P O Č E T na rok: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Schválený rozpočet

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více