Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006"

Transkript

1 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 Podprogram. 8 Informaní zdroje B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány Pedkládá Národní knihovna eské republiky 6. ledna 2006

2 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Píloha. I ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní, knihoven a kinematografie MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány v rámci programu Veejné informaní služby knihoven pro rok 2006 Název a adresa žadatele: Národní knihovna R, Klementinum 190, Praha 1 Jméno statutárního zástupce: Mgr. Vlastimil Ježek Tel/fax: IO: DI: CZ Bankovní spojení: (íslo útu/kód banky): /0100 Kraj: Praha Evidenní íslo knihovny: 1602/2002 íslo registrace na MV R (pouze obanská sdružení): Adresa finanního úadu: Finanní úad pro Prahu 1, Štpánská 28, Praha 1 Název Vašeho projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj Termín realizace: rok 2006 Místo realizace: Praha Požadovaná výše dotace: K Osoba odpovídající za projekt: PhDr. Bohdana Stoklasová Žadatel o dotaci potvrzuje správnost uvedených údaj a prohlašuje, že nemá žádné nevyrovnané závazky dle 2 naízení vlády. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znní naízení vlády. 235/2005 Sb. V Praze dne 6. ledna podpis statutárního zástupce žádajícího subjektu nebo fyzické osoby

3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Typ knihovny KK Jiný typ subjektu: (zatrhnte): Mstská Místní Muzejní Jiná: Sdružení Nadace a.s. s.r.o. Poet obyvatel obce: Poet návštvník/rok 2005 : Týdenní poet hodin pro veejnost * rok 2005 : Poet knihovních jednotek rok 2005 : Poet zamstnanc (úvazk) rok 2005 : 445 Pírstek sv./rok 2005 : Poet odebíraných titul periodik/rok 2005 : Poet poíta celkem: 650 Poet výpjek/rok 2005 : Z toho v sítí: 640 Z toho pro uživatele: 55 Z toho napojených na Internet: 638 Rychlost vnitní sít souasná: 10MbE/s, 100MbE/s, 1GbE/s Automatizovaný knihovnický systém Plánovaná rychlost vnitní sít (a kdy): Používaný AKS: ALEPH 500 Plánovaný AKS: ALEPH 500 Zatrhnte souasný typ pipojení na Internet Rychlost pipojení souasná: 1 GbE/s Rychlost plánovaná (a kdy): 1 GbE/s Optika Pevná linka ADSL ISDN Radiový spoj Vytáené spojení Jiné: Rok 2003: DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 8/B V PEDCHOZÍCH LETECH Žádáno: Získáno: ( investice, neinvestice) Struné zhodnocení použití grantu: Cíle projektu Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky byly v roce 2003 rozdleny do nkolika oblastí Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Zpístupnní významných eských webových zdroj Zahájení budování tematických bran v R Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Všechny dílí cíle byly splnny. Provoz Jednotné informaní brány v celonárodním mítku zajišovali pracovníci ÚVT ve spolupráci s pracovníky NK. * = poet hodin v týdnu, kdy jsou pístupné základní služby knihovny (ne souet hodin všech poboek)

4 3 Mezi standardní a rutinní aktivity ÚVT vedle helpdesku patila HW podpora serveru, podpora OS, správa a podpora RDBMS Oracle a zálohovací práce. Ostatní innosti jsou lenny podle aplikaního SW na ást MetaLib a ást SFX MetaLib: V roce 2003 byl MetaLib provozován ve verzích 2.x a prbžn byl aktualizován pomocí systémových revizí (verze ). Každá revize ešila drobné chyby a pinášela rozšíení stávající funkcionality nebo zcela nové funkce. Soubžn se systémovými revizemi probíhaly i revize konfigurací zdroj, tedy revize databáze znalostní báze. Provádné innosti lze rozdlit do 5 oblastí: správa a údržba systému (zálohování dat, ištní doasných soubor, aktualizace systému, zabezpeení), domén a elektronických konferencí; doplování nových zdroj a úpravy stávajících zdroj; implementace nových funkcí; propagace a podpora využívání JIB; technická podpora uživatel. Významným úkolem roku 2003 byla píprava nové funkcionality - pebírání záznam. Toto rozšíení umožní libovolné knihovn v R pebírat záznamy z bibliografických zdroj nabízených v JIB v požadovaném bibliografickém formátu a v požadované znakové sad. Pracovní skupina JIB použila robustní konvertor formát záznam, který pomocí doplnného rozhraní pipojila k Z39.50 serveru MetaLibu. Do konce roku 2003 se podailo všechny technické problémy vyešit a funkcionalita je nyní pipravena k rutinnímu použití. SFX: Na jae roku 2003 probhl upgrade SFX na verzi 2.0. Upgrade SFX na verzi 2.0 vyešil problémy s kódováním ve znakové sad Latin2 SFX v 2.0 používá kódování UTF-8 a obsahuje moduly pro pekódovávání do znakových sad CP 1250 i ISO Latin 2. Souasn s upgrade probhly úpravy SFX menu: SFX menu je dvojjazyné, eské a anglické. Nabídky odkaz do katalog knihoven byly rozdleny do ty skupin, tedy stejn jako v MetaLibu, a byly uspoádány do pehlednjších rozbalovacích menu. Pibyly nové odkazy na nápovdu. Msín probíhaly tzv. update SFX, které spoívaly v úpravách konfigurací propojovaných databází a www služeb. Soubžn probíhaly i opravy a drobnjší úpravy serveru SFX. (Zdrojový update pipravuje tvrce systému, firma Ex Libris, ke konci každého msíce.) Souástí listopadového update SFX byl nový statistický modul nabízející podstatn podrobnjší statistické informace. Prbžn byly aktualizovány a optimalizovány propojovací algoritmy a pidávány nové služby do SFX nabídky. Tak, jak byly zapojovány do MetaLibu katalogy knihoven, byly tyto katalogy zapojovány též do SFX. Pro knihovny nov zapojované do JIB byly v rámci SFX také zpístupovány licencované zdroje. Tžišt inností NK (pedevším pracovník referenního centra) spoívalo v roce 2003 v katalogizaci eských i zahraniních zdroj a testování jejich správného fungování. Po pechodu na novou verzi softwarového zabezpeení JIB se pracovníci NK zamili pedevším na optimální nastavení a doladní již zapojených zdroj, v první fázi pedevším eských. Z hlediska využívání JIB v celostátním a mezinárodním mítku jako virtuálního souborného katalogu se jedná o kvalitativní posun. V souasné dob jsou vyladny katalogy vtšiny krajských a ústedních knihoven a zapojené souborné katalogy tak, aby vyhledané záznamy pln odpovídaly zadanému dotazu. Další dležitou oblastí byla optimalizace uživatelského rozhraní. Referenní centrum spolupracuje v oblasti dodávání dat a propojení služeb s adou eských knihoven a projekt, na nž je JIB postupn napojována (nap. Portál STM - Katalog STM; Virtuální polytechnická knihovna; Dodávání dokument z fondu NK R dalším knihovnám). Konfigurace zdroj a jejich úpravy, školení, vydávání informativních a propaganích materiál zajišovali pracovníci ÚVT a NK spolen. Bohaté informaní zdroje NK byly zpístupovány uživatelm JIB, elektronické dodávání dokument z fond NK fungovalo již v rutinním provozu. V rámci zpístupnní významných eských webových zdroj se ešitelé zabývali pípravou podmínek pro zpracování eské národní bibliografie elektronických online zdroj. Úkol technického ešení zpístupování elektronických zdroj uložených ve webovém archivu byl splnn, když byl dokonen vývoj aplikace pro indexaci, prohledávání a zpístupování webového archivu. Tato aplikace je nyní testována na ostrých datech menšího rozsahu, konkrétn na zdrojích, vybraných pro úely registrace v NB a pro úely zpístupnní prostednictvím JIB. Znané úsilí bylo vynaloženo na vyešení legislativních problém, bez kterého nelze realizovat zpístupování archivovaných zdroj.

5 4 Návrh doporuení pro budování tematických bran (oborových informaních bran) v R byl dopracován a upesnn, byly pipraveny pracovní listy pro popis rzných zdroj v rámci oborových informaních bran a pipraven základ kriterií výbru dokument pro oborové informaní brány. Hlavní ešitelka projektu zorganizovala a vedla workshop vnovaný oborovým informaním branám na Mezinárodním knihovnickém a informaním kongresu IFLA, kde prezentovala výsledky przkumu vnovaného stavu ešení této problematiky v rzných zemích. Na workshopu odeznla ada píspvk obsahujících dležité informace a podnty pro další rozvoj v R. Zaznl zde i píspvek ešitel JIB. Problematice oborových informaních bran byly vnovány i píspvky ešitel na domácích konferencích a semináích. K základním pedpokladm optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu patí pedevším obohacení tematických autoritních termín o anglické ekvivalenty, aplikace metody Konspektu, schéma pedmtové kategorizace pro poteby Konspektu (ladní konkordance MDT a DDT). Dslednou aplikací tchto pedpoklad vzniká integrovaný nástroj pro indexaci a vyhledávání heterogenních informaních zdroj sloužící k ízenému zpístupování informaních zdroj, který usnaduje propojení jednotlivých informaních zdroj a umožuje univerzální pístup k informaním zdrojm a službám; hierarchická struktura ízeného souboru na úrovni skupin Konspektu slouží jako základ pro tvorbu pedmtov orientovaných univerzálních, polytematických i monotematických bran. Všechny popsané výsledky jsou dostupné na a Rok 2004: Žádáno: Získáno: ( investice, neinvestice) Struné zhodnocení použití grantu: Cíle projektu Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky byly v roce 2004 rozdleny do nkolika oblastí 1. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku 2. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky 3. Zpístupnní významných eských webových zdroj 4. Píprava, testování a rozvoj standard pro budování oborových informaních bran v R 5. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Všechny dílí cíle byly splnny. Zajištní provozu a rozvoje JIB V roce 2004 došlo díky finanní podpoe v rámci VISK 8/B k rozšíení možnosti využití programu MetaLib pro vyšší poet souasn pracujících uživatel a zárove legalizaci možnosti jeho využití v národním mítku. Hlavní innosti související s provozem a rozvojem JIB se dlí na innosti technického rázu, které zajišují externí pracovníci, a na innosti knihovnické, které zajišují pevážn pracovníci referenního centra NK. Technické innosti Hlavní innosti správy a rozvoje MetaLibu a SFX v rámci JIB mžeme rozdlit do 5ti základních oblastí: Administrace a údržba systém MetaLib a SFX Správa stávajících informaních zdroj, pipojování nových zdroj a knihoven

6 5 Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní MetaLib JIB pro stahování záznam Tvorba informaních stránek, Informaního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB Píprava rozšíení JIB o oborové informaní brány a konzultace Administrace a údržba systému MetaLib a SFX V roce 2004 nedošlo ke zmn verze MetaLibu (po celý rok jsme používali verzi 2), aplikovali jsme ale množství revizí, které opravovaly nkteré nedostatky nebo pinesly nové funkce a rozšíení. Hlavního rozvoje funkcionality se dokal modul pro stahování záznam (Z39.50 server MetaLibu a navazující aplikaní ást). SFX po celý rok rovnž pracoval ve verzi 2, podobn stejn jako v pípad MetaLib byla aplikována ada revizí jak programové ástí i znalostní báze. MetaLib a SFX po celý rok pracovaly bez vážných výpadk a jejich provoz lze oznait za velmi stabilní. Správa stávajících informaních zdroj, pipojování nových zdroj a zapojování knihoven V prbhu roku 2004 jsme udržovali v chodu všechny stávající informaní zdroje, domácí i zahraniní. Vzhledem k velkému potu pipojených zdroj docházelo na stran vzdálených zdroj k výpadkm (nedostupnost Z39.50 server atp.), které jsme operativn ešili se správci tchto zdroj. Tato innost prbžn pedstavuje pomrn velký objem prací a tvoí hlavní know-how projektu: na jejím výstupu vzniká cenná znalostní báze o zdrojích a jejich nastavení. V souasné dob nabízíme 157 aktivních zdroj, z nichž nkteré kumulují stovky dílích informaních zdroj (nap. Ebsco a další integrované zdroje). V roce 2004 se podailo úspšn pipojit nkolik významných zdroj, z nichž nejdležitjší jsou National Library of Medicine, California Digital Library, National Library of Canada, HighWire, ÚZPI a katalog STK. Rozpracováno zstává pipojení plnotextového archivu eských lánk Anopress, digitální sbírky Manuscriptorium a generátoru citací provozovaném Masarykovou univerzitou v Brn.Byla provedena kompletní revize licencovaných zdroj podle nových konsorciálních licencí a byly oveny a opraveny všechny evidované rozsahy IP adres zapojených institucí. K projektu JIB bylo pipojeno osm nových knihoven, které prostednictvím JIB mohou využívat pedplacené informaní zdroje. Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam V oblasti stahování záznam pes JIB se podailo v roce 2004 vyešit adu problém a službu zaaly využívat desítky eských knihoven (44 knihoven k ). Byl nasazen konvertor bibliografických záznam mezi formáty UNIMARC a MARC 21, což umožnilo zaít využívat eské i zahraniní záznamy bez ohledu na zdrojový a cílový formát. S postupným pechodem knihoven v R na formát MARC 21 se stalo pebírání záznam v JIB pro mnohé knihovny jedineným nástrojem pro získání záznam z eských knihoven s odlišným formátem. K dispozici je také konverze znakových sad pro knihovny s AKS nepodporujícími UTF-8. Pebírání záznam JIB tak mže používat knihovna s libovolným AKS. Proces tvorby profil pro stahování jsme ásten automatizovali pomocí webového generátoru. Modul pro stahování záznam obsahoval nkolik vážných chyb, z nichž se nám podailo ty nejvážnjší odstranit aktivní spoluprací s firmou Ex Libris. S nárstem uživatel pebírání záznamu vzrostl znan i poet rzných dotaz a žádostí o úpravu existujících profil i pidání nových profil. Pro vasné informování o novinkách ve služb pebírání záznam byla založena samostatná elektronická konference V té je v souasné dob registrováno 62 uživatel služby. V první polovin prosince 2004 byl prmrný poet dotaz na Z39.50 serveru JIB (poítáno na pracovní dny) tém 800 denn. Dohromady bylo pro eské knihovny bhem roku 2004 vytvoeno 94 profil. Dležitým pedpokladem správné komunikace Z39.50 v eském prostedí bylo schválení Profilu Z39.50 JIB, který definuje nastavení atribut Z39.50, mapování na UNIMARC/MARC 21 a pináší nkterá doporuení k indexování. Tento profil jsme navrhli a pednesli úastníkm ZIG na schzce v únoru Profil pislíbili dodržovat všichni producenti a distributoi AKS na eském trhu. Tvorba informaních stránek, školení a prezentace JIB Prbžn jsme spravovali informaní stránky na pipravili jsme nkolik technických dokument. Také jsme vydali 2 ísla Informaního zpravodaje JIB (http://jibinfo.cuni.cz/zpravodaj), který je rozesílán elektronickou poštou uživatelm JIB. Pro rozesílání zpravodaje a pro vasné informování uživatel o novinkách JIB slouží elektronická konference jib-

7 6 ve které je k registrováno 843 uživatel JIB (poet prbžn kolísá obma smry krom rstu díky registraci nových uživatel dochází i k úbytku tch, jejichž ová schránka zanikla nebo byla delší dobu nedostupná). Probhla celá ada školení a prezentací, jejichž soupis i píslušné dokumenty jsou k dispozici na Píprava rozšíení JIB o oborové informaní brány V rámci VISK 8/B došlo k zakoupení dvou dalších SFX instancí, které umožní diferenciaci pidaných služeb a zahájení budování dvou oborových informaních bran. Ve druhém kole programu 1N vyhlášeného MŠMT je zajištno ástené financování odborných knihovnických prací souvisejících pedevším s tvorbou metodiky oborových informaních bran a tvorbou záznam, nikoli však k zajištní technických pedpoklad jejich tvorby. Spojením prostedk získaných v rámci VISK 8/B a 1N tak dochází k úelnému propojení vícezdrojového financování oborových informaních bran. V závru roku probhly pípravné práce a analýzy pro rozšíení JIB o oborové informaní brány. Byla navržena architektura, byli pipraveny instance SFX a probhly konzultace s odbornými garanty a ešiteli projektu. Knihovnické innosti Oddlení referenních a meziknihovních služeb zajišuje v rámci JIB nastavení, rozvoj a propagaci jak zdroj, které jsou zapojeny do projektu, tak i služeb. Naším cílem je vytvoit v jednotném prostedí JIB takovou nabídku a klasifikaci (rozdlení) zdroj, která by zabezpeovala uživatelm snadný pístup ke zdrojm R, výbrov i k nejvýznamnjším zdrojm svtovým. Zárove se zpístupnním zkvalitujeme nabídku pidaných služeb pes SFX prostedky, pedevším v souvislosti s pístupem a získáváním plných text. Bhem roku 2004 byla z pohledu služeb vytvoena nová kategorie eské lánky, byly zapojeny nové zdroje, zkvalitnna nabídka SFX pidaných služeb a vytvoeny nkteré dokumenty, které uživatelm JIB slouží jako nápovdy i pomcky pi vyhledávání. Vytvoení kategorie eské lánky V této kategorii jsou shromáždny lánkové databáze (nap. Báze ANL Národní knihovny R), regionální lánkové bibliografie (nap. KVK Liberec, SVK Hradec Králové) a oborové lánkové bibliografie (nap. Divadelní ústav, Ústav pro eskou literaturu AV R). Nkteré z bází lánk je možné prohledávat pímo v prostedí JIB, jiné jsou pouze odkazové. Cílem vytvoení kategorie eské lánky bylo soustední lánkových bibliografií na jednom míst tak, aby uživatelé co nejsnadnji a nejrychleji získali pehled o existujících databázích. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Bohaté informaní zdroje NK byly zpístupovány uživatelm JIB, elektronické dodávání dokument z fond NK fungovalo v rutinním provozu Zpístupnní významných eských webových zdroj Z dvodu neefektivního pístupu k datm bylo ukoneno využívání páskového robota NK umístného na digitalizaním pracovišti v CDH NK pro uložení archivovaných dat a ešitelé pešli na využití diskového pole, které umožní v píštím roce práci s vtším objemem dat a bude dále rozšíeno.v polovin bezna 2004 byla spuštna celoplošná sklize domény cz pomocí programu NEDLIB Harvester. V prbhu prvního pololetí 2004 se velikost celého komprimovaného webového archivu uloženého na diskovém poli v MZK piblížila hranici 1TB a volné místo na tomto poli se snížilo pod 250 MB a zaala tak akutn hrozit kolize s vlastními potebami MZK. Zárove zaaly od poátku roku vycházet veejné verze nového voln dostupného archivního crawleru Heritrix (vývoj Internet Archive), který od verze uveejnné v lednu dospl až do listopadové verze 1.2.0, která už se vykazuje znanou stabilitou a mnoha vlastnostmi, které nemá ani starší NEDLIB Harvester. Všechny nové sklizn budou již provádny výhradn s pomocí systému Heritrix. Pi sthování dat na diskové pole dojde i k jejich konverzi ze staršího formátu tar.gz NEDLIB Harvesteru do novjšího formátu arc.gz, používaného Heritrixem.

8 7 V oblasti zpístupnní archivu se pozornost soustedila pedevším na produkt NWA Toolset, který pímo podporuje formát arc generovaný Heritrixem. Také NWA Toolset letos již vyšel v nkolika verzích a pes urité problémy s lokalizací se nyní jeví jako vhodný nástroj pro fulltextové prohledávání webového archivu. K umožnní zpístupování archivovaných zdroj z právního hlediska jsou uzavírány smlouvy s vydavateli vybraných online publikovaných zdroj, poskytujících Národní knihovn R oprávnní ke zpístupování tchto publikací z digitálního archivu k datu bylo uzaveno 20 smluv. Pro správu údaj souvisejících se zpístupováním archivovaných dokument byl vytvoen komplexní administrativní systém, pístupný ešitelm ke sdílení na serveru webarchiv. Významné domácí online zdroje jsou popisovány a zpístupovány prostednictvím báze WEB v katalogu NK, kde je v pípad zdroj s povoleným pístupem do archivu zapisována rovnž URL adresa do archivu. Báze WEB by mla v píštím roce být konfigurována tak, aby umožovala také popis a zpístupování zdroj pro oborové informaní brány. Záznamy jsou zde ukládány ve standardním formátu do poloviny roku 2004 ve formátu UNIMARC, v polovin roku byla provedena konverze a záznamy jsou nyní ukládány ve formátu MARC21. Pro úely zpístupování zdroj v oborových informaních branách budou záznamy konvertovány do formátu Dublin Core. Všechny popsané výsledky jsou dostupné na Píprava, testování a rozvoj standard pro budování oborových informaních bran v R V návaznosti na schválení prostedk na testování a rozvoj standard pro budování oborových informaních bran v R ásten v rámci výzkumného zámru NK a ásten v rámci projektu 1N a naopak neschválení technických prostedk nezbytných pro budování oborových informaních bran, byl z prostedk VISK 8/B financován pouze nákup dvou samostatných SFX instancí nezbytných pro poskytnutí diferencovaných pidaných služeb, nikoli testování a rozvoj knihovnických standard pro budování oborových informaních bran v R. Optimalizace vcného zpístupnní K základním pedpokladm optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu patí pedevším aplikace metody Konspektu pro jednotlivé typy dokument a obohacení tematických termín o jazykové varianty, pedevším v anglitin. Ve spolupráci byly vytvoeny aplikace schématu Konspektu pro staré tisky hudebniny lékaství Bylo dokoneno ladní konkordance MDT a DDT Byly zapracovány potebné úpravy do schématu Konspektu Byly pipojeny anglické ekvivalenty v autoritních záznamech tematických autorit Dslednou aplikací tchto pedpoklad vzniká integrovaný nástroj pro indexaci a vyhledávání heterogenních informaních zdroj sloužící k ízenému zpístupování informaních zdroj, který usnaduje propojení jednotlivých informaních zdroj a umožuje univerzální pístup k informaním zdrojm a službám; hierarchická struktura ízeného souboru na úrovni skupin Konspektu slouží jako základ pro tvorbu pedmtov orientovaných univerzálních, polytematických i monotematických bran.

9 8 Rok 2005: Žádáno: Získáno: ( investice, neinvestice) Poznámka: Vzhledem k tomu, že pedkládaný projekt v sob integruje nkolik rozsáhlých projekt celonárodního významu i vzhledem k objemu vynaložených prostedk je zpráva o dosažených výsledcích v roce 2005 pomrn rozsáhlá. Struné zhodnocení použití grantu: Cíle projektu Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky byly v roce 2005 rozdleny do nkolika oblastí 1. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran 2. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky 3. Zpístupnní významných eských webových zdroj 4. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Všechny dílí cíle byly splnny. Podrobnjší informace o plnní jednotlivých cíl následují: 1. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Technické innosti MetaLib Hlavní innosti správy a rozvoje MetaLibu v rámci JIB byly v roce 2005 rozdleny do šesti základních oblastí: Administrace a údržba systému MetaLib Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam Tvorba Infoportálu JIB, Informaního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB Správa a údržba portálového ešení Plone ve všech potebných instancích Budování oborových informaních bran Administrace a údržba systému MetaLib V ervenci 2005 byla nainstalována nová verze MetaLibu Na této verzi byly zahájeny lokalizaní práce spolu s prácemi s nastavením MetaLibu podle filozofie verze 3 (u nových funkcí a služeb zákonit nedošlo k penosu nastavení z verze 2). V srpnu 2005 byla nainstalována revize 13, která pinesla znané množství zmn, oprav a vylepšení. To si vyžádalo potebu úpravy lokalizace a nastavení. Postupn byla verze 3 zcela lokalizována do eštiny (lokalizaci z verze 2 nebylo možné využít). V nkolikamsíním období tak byla nutná paralelní správa obou verzí. Pro verzi 3.13 byla využita existující externí databáze uživatel LDAP, budovaná pro poteby oborových bran. V dsledku zásadních zmn v autentikaním mechanismu ve verzi 3 bylo nutno autentikaci upravit. Verze 3.13 byla uvedena do provozu v íjnu Od ervence do íjna 2005 byly souasn spravovány verze 2.15 a verze 3. Od íjna 2005 je verze 2.15 spravována vzhledem k provozu modulu pebírání záznam, která bude ve verzi 3.13 zprovoznna až v lednu Od íjna 2005 bylo nainstalováno 111 oprav, modifikací a vylepšení ve 4 opravných balících. Každý opravný balíek (a revize ve vtší míe) znamená rozsáhlé a asov nároné úpravy nastavení a lokalizace. Nová verze MetaLibu pinesla zcela nový uživatelský koncept. Nové grafické rozhraní obohatilo JIB o nové funkce, z nichž nejvýznamnjší jsou zcela jist skupiny rychlého vyhledávání, které maximáln zjednodušují proces vyhledávání informací v informaních zdrojích.

10 9 V MetaLibu byly vytvoeny nové instituce pro oborové brány Knihovnictví a informaní vda (KIV) a Hudba (MUS). Bohužel bylo nutno zvolit nejnáronjší zpsob pipojení instituce - aby bylo možno zapojit samostatné SFX servery pro KIV a MUS. Nové instituce jsou totiž zcela nezávislé na centrální JIB, vše se v nich definuje samostatn kategorie, nastavení, návští, lokalizace, což pedstavuje výrazný nárst práce. Efektivnji by šlo využít zapojení pomocí portál MetaLibu, ale tím by nebylo možné pipojit píslušné SFX. MetaLib po celý rok pracoval bez vážných výpadk a jeho provoz lze oznait za velmi stabilní. Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj V prbhu roku 2005 byly udržovány v chodu všechny stávající informaní zdroje, domácí i zahraniní, odkazové i prohledatelné. Vzhledem k velkému potu pipojených zdroj docházelo na stran vzdálených zdroj k výpadkm (nedostupnost Z39.50 server, asté zmny konfigurací atp.), které bylo nutné operativn ešit se správci tchto zdroj. Tato innost prbžn pedstavuje znaný objem prací a tvoí dležité know-how projektu: na výstupu vzniká cenná znalostní báze o zdrojích a jejich nastavení. V souasné dob je ve všech tech institucích MetaLibu nabízeno více než 80 prohledatelných zdroj (dohromady více než 170 aktivních zdroj prohledatelné i odkazové dohromady). Prbžn byly podle požadavk uživatel konfigurovány nové prohledatelné zdroje (soupis uveden v oblasti Knihovnické innosti). Podle zájmu uživatel byly zpístupovány licencované zdroje podle dodaných a ovených rozsah IP adres. Nové možnosti využití vzdálených informaních zdroj Existuje nkolik cenných informaních zdroj, o které je mezi uživateli znaný zájem, avšak tyto zdroje není možné pipojit pomocí protokolu Z Nkteré z nich je však možno sklízet prostednictvím protokolu OAI-PMH. MetaLib disponuje funkcí OAI harvesteru, který umožuje sklízení všech záznam z OAI pístupného repozitáe. MetaLib nad tmito daty vytvoí vyhledávací indexy, ímž je zajištno jejich aktivní prohledávání v MetaLibu se zobrazením základních popisných údaj a linkováním do originálního rozhraní zdroje pro zobrazení plného záznamu. Funkce OAI se jmenuje MetaIndex a je pro ni vyžadována dodatená licence. V roce 2005 byly oveny technické možnosti využití MetaIndexu s výsledným rozhodnutím o jeho nasazení od roku Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam Rok 2005 znamenal pro pebírání záznam JIB období znaného rstu využití. Poet institucí, které pebírání využívají, je nyní vyšší než 60. Denn je na Z39.50 rozhraní JIB odesláno více než 1500 dotaz s více než 50% úspšností nalezení záznamu. S postupným pechodem knihoven v R na formát MARC 21 se stalo pebírání záznam v JIB pro mnohé knihovny jedineným nástrojem pro získání záznam z eských knihoven s odlišným formátem. Bhem roku byly v JIB instalovány nové verze konvertoru a konverzních pravidel. Pipojování nových prohledatelných zdroj v JIB bylo do znané míry ovlivnno požadavky uživatel pebírání záznam. Dohromady je nutné spravovat pro uživatele více než 150 samostatných profil (databází Z39.50 serveru JIB). Na základ žádostí jsou profily prbžn upravovány (cca 100 zmn v profilech bhem roku 2005). Výrazn narostlo množství ových i ústních dotaz ke služb pebírání záznam. Pro komunikaci s uživateli pebírání záznam existuje elektronická konference která zahrnuje tém 100 uživatel. Dležitým pedpokladem správné komunikace Z39.50 v eském prostedí bylo v roce 2004 schválení Profilu Z39.50 JIB který definuje nastavení atribut Z39.50, mapování na UNIMARC/MARC 21 ad. Díky tomu došlo v roce 2005 k výraznému zlepšení vyhledávacích možností eských informaních zdroj pístupných pes protokol Z39.50.

11 10 Tvorba informaních stránek, školení a prezentace JIB Prbžn probíhala správa Infoportálu JIB na S píchodem nové verze MetaLibu vznikla zcela nová podoba tchto informaních stránek s využitím CMS systému Plone. Informaní stránky JIB jsou nyní bezešv propojeny s vlastním systémem JIB, odpovídají nejpísnjším webovým standardm a mají zcela aktuální obsah. Bylo vydáno 1 íslo Informaního zpravodaje JIB, který je rozesílán elektronickou poštou uživatelm JIB a vystavován na Infoportálu JIB (http://jib-info.cuni.cz/zpravodaj). Pro rozesílání zpravodaje a pro vasné informování uživatel o novinkách JIB slouží elektronická konference ve které je k registrováno více než 1000 uživatel JIB (poet prbžn kolísá krom rstu díky registraci nových uživatel dochází i k úbytku tch, jejichž ová schránka zanikla nebo byla delší dobu nedostupná). JIB byla propagována na mnoha eských (Setkání uživatel T Series ve Zlín, Setkání uživatel Alephu v Brn, Knihovny souasnosti v Sei, Inforum v Praze, Automatizace knihoven v Praze) i zahraniních akcích (International Workshop on MetaLib/SFX as a consortia model, ELAG). Správa a údržba portálového ešení Plone ve všech potebných instancích Vlastní instance MetaLibu pro JIB a ob oborové informaní brány (KIV a MUS) jsou zastešeny portálovým systémem. Z nejvhodnjších kandidát byl po pelivém výbru zvolen CMS Plone, který je zcela otevený, spluje nejpísnjší webové standardy a umožuje pružn pipojovat libovolné portlety. Plone tedy vedle MetaLibu pedstavuje další produkt, jehož vývoj a správu je nutné zabezpeit. Plone je analogicky provozován ve vlastní instanci pro každou oborovou bránu. Jako operaní systém byla zvolena platforma Microsoft Windows 2003 Server. Oborové brány tak díky portálovému ešení zajišují nejen vlastní vyhledávací funkce, ale pinášejí celou adu dalších uživatelsky zajímavých funkcí. Budování oborových informaních bran Pro rozvoj nových bran Knihovnictví a informaní vda (KIV) a Hudba (MUS) v MetaLibu byl dležitý pechod na verzi 3. V rámci nových institucí KIV a MUS jsou definovány samostatná uživatelská rozhraní odlišená bannery. Uživatelská rozhraní mají vlastní vyhledávací skupiny zdroj a vlastní kategorie a podkategorie. Zdroje jsou definovány samostatn. Pro autentikaci bude v ostrém provozu sloužit centrální LDAP databáze uživatel, který má v JIB úet, ho bude moci využívat i pro KIV a MUS. Vlastní vyhledávací rozhraní API XML nebylo v roce 2005 možné zprovoznit, z dvod vysoké pracnosti a technickým potížím, avšak poítá se s ním pro rok Bhem roku 2005 došlo v API XML rozhraní k podstatným vylepšením funkcionality a k odstranní nkterých chyb. API XML prožívá ve svt znaný rozmach, který souvisí s velkými investicemi firmy Ex Libris do jeho vývoje. Díky tomu bude možné v roce 2006 využít zkušeností jiných uživatel MetaLibu, což v roce 2005 nebylo možné. SFX Administrace a údržba SFX V prbhu celého roku byly aplikovány msíní aktualizace znalostní báze a programových modul SFX. Nabídka SFX byla zpístupnna na standardním portu protokolu HTTP - 80, ímž je bez problému dostupná i ze sítí s písn nastavenými pravidly firewall. Správa stávajících informaních zdroj, pipojování nových zdroj a knihoven V nabídce SFX se objevily nové služby: odkazy na plné texty v databázích Kluwer a Wiley, ovení dostupnosti dokumentu pomocí Souborného katalogu R CASLIN, získání reference dokumentu, vyhledání dokumentu pomocí Google Scholar, služby Ptejte se JIB support a Ptejte se knihovny. Jako velmi populární mezi knihovnami se ukázaly další dv nové služby: Seznam elektronických asopis a registrace SFX JIB u Google Scholar. Seznam elektronických asopis je automaticky generován ze znalostní báze SFX a obsahuje informace o elektronických asopisech, které mají tenái dané knihovny prostednictvím SFX JIB pístupné. Seznam obsahuje informace o asopisech s lánky s plnými texty nebo abstrakty pístupných v licencovaných databázích nebo v asopisech voln pístupných. Seznam je možné prohledávat podle názvu asopisu, názvu databáze nebo podle tematických skupin. Ze seznamu vedou pímé odkazy na úvodní stránky asopis, nebo je možné vyvolat SFX menu pro vytvoení odkazu pímo na lánek. Registrace SFX JIB u Google Scholar

12 11 umožní propojení z výsledk vyhledávání v Google Scholar pímo na plné texty dokument. Pi pipojování Generátoru citací provozovaného Masarykovou univerzitou v Brn se narazilo na technická omezení generátoru, která v souasné dob neumožují propojení generátoru s jinými systémy, nap. s SFX JIB. S tvrcem generátoru byly domluveny úpravy generátoru, po kterých generátor bude možné do SFX JIB pipojit. Upgrade na verzi 3 V roce 2005 probhl upgrade SFX serveru na verzi 3. Verze 3 pinesla rozdlení nabídky na eskou a anglickou verzi a rozdlení na základní a doplkové služby. Nabídka pidaných služeb se díky tomu znan zpehlednila. Uživatelé jako první dostávají seznam hlavních služeb vedoucích pímo k získání žádaného dokumentu, piemž nabídka je zobrazena v jejich preferovaném jazyce. Na jedno kliknutí myši uživatelé pak mohou získat seznam dalších doplkových služeb jako informace k autorovi, recenze dokumentu, vyhledání dokumentu na WWW nebo odkaz na pomoc k vyhledání dokumentu od nkteré z knihoven (služba Ptejte se knihovny). K dalšímu zpehlednní služeb pisplo kompletn nové ešení odkazování na dokument do katalog knihoven. Odkaz do katalogu Národní knihovny se zobrazuje po dynamickém ovení dostupnosti pomocí dotazu na Aleph X Server Národní knihovny. Odkazy do katalog dalších knihoven jsou realizovány spuštním vyhledání dokumentu pomocí nové verze MetaLibu JIB s pímým odkazem z výsledk vyhledávání do katalog knihoven. Statistiky SFX jsou dostupné v administrátorském modulu SFX, mohou být pravideln generovány a odesílány em. Správa samostatných instancí pro oborové brány Musica a Knihovnictví a informaní vda V rámci serveru SFX JIB byly spuštny dv nové instance pro oborové brány. Instance pro Knihovnictví a informaní vdu a instance pro Hudbu. V obou instancích byly nastaveny základní služby. Tvorba informaních stránek, Informaního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB s ohledem na upgrade na v3 a rozšíení JIB o oborové brány Služby SFX JIB byly prezentovány v rámci konferencí a seminá Infos, Automatizace knihovních proces, Inforum, Setkání uživatel T Series, Setkání uživatel Aleph, Celostátní porada vysokoškolských knihoven, MetaLib/SFX consortia user group meeting, ELAG, SFX/MetaLib User Group annual meeting, TEL-ME-MORE seminar. Realizaní tým JIB se v roce 2005 stal zakládající lenem mezinárodní pracovní skupiny pro vícejazynou podporu u SFX. Díky aktivit této skupiny a spolupráci s firmou Ex Libris bude zlepšena vícejazyná podpora u SFX. Jedná se pedevším o lepší oddlení text v národní a anglické verzi menu, vícejazynou podporu u Citation Linker a v seznamech asopis. Informace k nové verzi SFX JIB byly publikovány ve Zpravodaji JIB a pehledn vystaveny v nové verzi Informaního portálu JIB. Nová verze Informaního portálu JIB bude veejn spuštna na zaátku roku 2006 po pesunutí na dostaten výkonný nový server. Knihovnické innosti Oddlení referenních a meziknihovních služeb zajišuje v rámci JIB nastavení a rozvoj služeb portálu, pedevším neustálým zkvalitováním zapojených informaních zdroj. Cílem je vytvoit v jednotném prostedí JIB takovou nabídku a klasifikaci (rozdlení) zdroj, která by zabezpeovala uživatelm snadný pístup ke zdrojm R, výbrov i k nejvýznamnjším zdrojm svtovým. Zárove se zpístupnním je zkvalitována nabídka pidaných SFX služeb, pedevším v souvislosti s pístupem a získáváním plných text. Napojením oborových informaních bran na JIB (24 tématické kategorie Konspektu) získá uživatel prostednictvím jednotného SW ešení pístup k univerzálním i oborovým zdrojm. Bhem roku 2005 vtšina innosti souvisela s novými verzemi SW nástroj MetaLib a SFX, verzemi 3. Jednalo se pedevším o tyto innosti: Uživatelské rozhraní bylo implementováno uživatelsky jednoduché rozhraní

13 12 Peddefinovaní sady zdroj pro všechny uživatele (registrované i neregistrované) byla vytvoená nabídka zdroj, které slouží k rychlému vyhledání potebných záznam (Knihy dostupné v R, Zahraniní knihy, eské lánky, Zahraniní lánky) Konverze administrativní databáze (zdroje a jejich nastavení) do nové verze Testování zdroj, jejich doladní pro novou verzi, vetn vypracování vyhledávacích tip pro lepší využití jednotlivých zdroj Zpehlednní nabídky SFX služeb, rozlenní na Základní a Další (s drazem získání plného textu i ovení dostupnosti na území R) Zkvalitnní nabídky SFX pidaných služeb zapojením nových zdroj: - citaní databáze Web of Knowledge pro získání dalších lánk autora, - rozhraní GoogleScholar pro získání relevantních lánk podle názvu, - plnotextové zdroje Wiley Interscience, Springer vcetne databáze Kluwer - rozhraní Citation Capture pro získání bibliografických citací a OpenURL pro další využití Zkvalitnní nabídky pidaných SFX služeb zapojení referenních služeb: - kooperaní služby eských knihoven Ptejte se knihovny referenní služby JIB-support Peklad nápovd dodaných v rámci aktualizace SW do eštiny Vypracování nápovd a dalších pomcek pro uživatele Pro novou verzi byly pipraveny pomcky vztahující se k využívání JIB nejen v klasických formátech (.rtf,.pdf), ale i pomocí animaního programu Captivate. Vznikly tak cca 3-5 min animované sekvence pro oblasti: Snadné hledání, Nalézt zdroje, Profi hledání nalézt zdroje, Profi hledání práce s výsledky dotazu, Mj prostor moje zdroje, Mj prostor e- schránka, Pidané služby SFX pro lánky a knihy Píprava letáku k nové verzi JIB Navržení a naplnní nového Info portálu JIB s možností zptné vazby Další innosti v roce 2005 Vytvoení nové kategorie Historické fondy o MZK - historické fondy o Manuscriptorium o NKCR báze STT o VKOL generální katalog prvotisk (odkazový zdroj)

14 13 o VKOL generální katalog rukopis (odkazový zdroj) o VKOL generální katalog starých tisk (odkazový zdroj) Optimalizace nabídky prohledavatelných zdroj zapojení nových zdroj o SKAT - lánky o VUK (Virtuální umlecká knihovna) o BIBSYS (Norsko) o Knihovna Jiího Mahena v Brn o PNP (Památník národního písemnictví) o Souborný katalog OLIS (Velká Británie, Oxford University) o MUNI - souborný katalog MUNI o lánky VUT (Vysoké uení technické, souborný katalog) o KK Karlovy Vary - katalog KK Karlovy Vary o lánky AV R - knihovny o GBV - souborný katalog (Nmecko) Optimalizace nabídky odkazových zdroj o Cesta dom hospic Na podzim roku 2005 probhlo nkolik celodenních školení nové verze JIB, vždy pln obsazených. 2. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Bohaté informaní zdroje NK byly zpístupovány uživatelm JIB, elektronické dodávání dokument z fond NK fungovalo v rutinním provozu 3. Zpístupnní významných eských webových zdroj V roce 2005 došlo k zásadní zmn v používání software pešlo se na novou generaci SW nástroj, vyvíjených v rámci konsorcia International Internet Preservation Consortium (IIPC které jsou voln dostupné pevážn prostednictvím serveru SourceForge.net. Pístup ke všem interním informacím je ovšem komplikován tím, že zatím nejsme leny IIPC, takže o uvolnní nových softwarových nástroj nebo plánech na jejich vývoj se dozvídáme se zpoždním. Pro akvizici webových informaních zdroj byl po celý rok využíván již výhradn systém Heritrix. Pro indexaci archivu je k dispozici voln dostupný fulltextový systém Nutch. Tento sytém byl doplnn o WebArchive Extension, ímž vznikl systém NutchWAX. Pro využívání indexu vytváeného systémem Nutch byl upraven pvodn norský NWA Toolset, který byl pejmenován na WERA ten je nyní u nás využíván jako veejné rozhraní pro prohledávání archivu. V systému Heritrix se dlouho nepodailo dlouhodob udržet v provozu plnohodnotnou sklize celé domény.cz. Systém obvykle již po nkolika dnech provozu spoteboval všechnu dostupnou pam díky velkému množství odkaz, které se chystal navštívit. Tyto problémy byly odstranny až v nových verzích koncem roku. Pomrn úspšné bylo ovšem sklízení omezených množin webových zdroj (zdroje, k nimž má Národní knihovna R uzavenu s vydavatelem smlouvu o poskytování elektronických online zdroj). V letošním roce probhlo celkem 6 kol sklízení zdroj ošetených touto smlouvou opravující ešitele k online zpístupnní tchto zdroj uložených v archivu. Krom toho probhla v kvtnu tematická sklize zamená na Dalimilovu kroniku na základ zadaných URL, na nichž se objevily informace k získání Dalimilovy kroniky do fondu Národní knihovny R. Šlo zde o sklize velmi malého rozsahu, protože testy se temi rznými nastaveními ukázaly, že vtšina server referovala o Dalimilov kronice jen na jediné stránce. V oblasti správy archivu došlo k významné zmn. Díky doplnní diskového pole novými disky na plnou kapacitu (3 x 1,6 TB) v polovin roku bylo umožnno zahájení procesu migrace archivu z formátu tar.gr vytváeného NEDLIB Harvesterem do formátu arc, se kterým pracují všechny moderní nástroje. V souasné dob probíhá pevádní celoplošných sklizní; prvním krokem této konverze byl pevod smluvních zdroj, které tak mohou být spolen indexovány a zpístupovány z jediného místa. Mimo doplnní diskového pole novými disky došlo na podzim tohoto roku i k výbru a zakoupení nového serveru, který byl nainstalován na ÚVT MU a bude sloužit jako tetí server projektu. Po analýze všech faktor byl vybrán server HP ProLiant DL360G4, který používá

15 14 stejné hot-plug disky jako stávající server DL380, je montovatelný do racku a zárove je cenov dostupný a v rámci finanních možností i dostaten výkonný. Na server byl nainstalován operaní systém a byl zahájen proces jeho integrace do stávající infrastruktury (sdílení uživatel, sjednocování verzí systému a knihoven apod.). Zpístupování archivovaných zdroj nadále zásadn brání stávající legislativa. Koncem roku byla vyžádána právní analýza k možnostem úpravy legislativy týkající se povinného výtisku; tato analýza je prvním krokem k oficiálnímu návrhu na ešení legislativy pro povinný výtisk elektronických online zdroj. Nadále se uplatuje náhradní ešení, smující ke zpístupnní alespo ásti archivovaných online zdroj uzavírání Smluv o poskytování elektronických online zdroj. Tento postup je velmi zdlouhavý a nároný pro ešitele, ale jak se ukázalo v rámci Informaního setkání s vydavateli uspoádaného poátkem prosince, je znanou brzdou i pro vydavatele. Bohužel zatím se nepodailo najít souhlas právník k tomu, aby bylo možné uzavírat smlouvy pouze jednoduchou elektronickou formou, což by byla forma podstatn mén nároná a vydavatelm vyhovující. V letošním roce se podailo nasmlouvat s vydavateli sice více webových zdroj (26) než v letech pedchozích, nicmén stále se jedná o malý zlomek toho, co je teba jako nejkvalitnjší zdroje získat, trvale uchovat a zpístupnit. Jedná se totiž v tomto pípad o jediné archivované zdroje, k nimž mají ešitelé právo umožnit uživatelm pístup. Významné online zdroje, vybírané podle kritérií výbru, jsou popisovány a zpístupovány prostednictvím báze WEB v katalogu NK (popis ve formátu MARC21) a v souasné dob se pipravuje jejich export do báze eské národní bibliografie. V této bázi byly rovnž v letošním roce vytvoeny podmínky pro popis vybraných online zdroj pro oborové brány Knihovnictví a informaní vda a Hudba s možností konverze záznam do Dublin Core. Informaní infrastruktura WebArchivu byla doplnna o interní blog (blog.war.vzk.cz) a wiki. Po nkolikatýdenním testování použitého systému wordpress bylo rozhodnuto více sjednotit prezentaní vrstvu projektu a pro tento úel byl zvolen systém tikiwiki, který je voln dostupný a pomocí zásuvných modul umožuje podporu mnoha funkcí potebných pro provoz projektu. Nová verze webu WebArchiv bude uvedena do provozu poátkem roku V souasné dob je z hlavní stránky projektu dostupné vyhledávací rozhraní WERA umožující online vyhledávání v souboru nasmlouvaných webových zdroj uložených v archivu. Na této URL adrese jsou rovnž k dispozici veškeré informace týkající se projektu zameného na dlouhodobou ochranu a zpístupnní domácích webových informaních zdroj. 5. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu K základním pedpokladm optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu patí pedevším Tvorba a aplikace mezinárodn platných standard v oblasti vcného zpístupnní heterogenních informaních zdroj aplikovaných v rámci JIB, které spoívaly (mimo jiné) ve stanovení jednotlivých variant vcné katalogizace, tj.minimální, stední a úplné jako jednoho z nástroj postupné harmonizace metod a postup vcné katalogizace v pímé integraci 2. hierarchické úrovn schématu Konspektu do procesu zpístupnní informaních zdroj, tj. v aplikaci odpovídajících skupin Konspektu v bibliografických záznamech v tvorb 3. hierarchické úrovn schématu Konspektu, která vzniká konkrétní aplikací odpovídajících skupin Konspektu v autoritních záznamech tematických termín - pro snadnjší dostupnost aplikovaných skupin Konspektu v podízených tematických termínech byl vytvoen speciální rejstík Konspekt pro autority, který obsahuje soubor skupin Konspektu pidlených v podízených AUT záznamech v pokraující aplikaci anglických ekvivalent v souboru tematických autorit - komfortní pístup pro katalogizátory je zajištn pomocí dvou rejstík, ve kterých jsou dostupné anglické ekvivalenty: Rejstík anglických ekvivalent a rejstík obsahující kombinaci notací MDT, anglických a eských ekvivalent

16 15 Dalším cílem této ásti projektu byla Tvorba a konkrétní aplikace eské varianty kategorizaního schématu pro poteby oborových informaních bran, které pokrývají sémantické domény knihovnictví, informaní vda a hudba. Byly vytvoeny dv hierarchické úrovn: první úrove pedstavují vybrané skupiny Konspektu druhou úrove tvoí autoritní tematické termíny, které spadají do tchto skupin Konspektu Následuje ukázka konkrétní aplikace kategorizaního schématu na úrovni skupin Konspektu a jim podízených tematických termín pro poteby oborové brány KIV

17 16

18 17 Popis projektu Cíle Projekt Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky (JIB) v sob integruje nkolik souvisejících projekt rozhodujícího strategického i praktického významu pro eské knihovnictví. Cíle projektu budou v roce 2006 rozdleny do nkolika oblastí: 1. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran 2. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky 3. Zpístupnní významných eských webových zdroj 4. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu 1. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Technické innosti MetaLib Hlavní innosti správy a rozvoje MetaLibu v rámci JIB mžeme lze v roce 2006 rozdlit do pti základních oblastí: Administrace a údržba systému MetaLib verze 3 Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam Tvorba informaních stránek, Informaního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB Vývoj a správa portálového ešení Plone pro oborové informaní brány Administrace a údržba systému MetaLib verze 3 V prbhu roku 2005 byla nasazena nová, tetí verze MetaLibu. V roce 2006 bude pokraovat prbžný rozvoj této verze pomocí uvolovaných revizí a opravných balík. Tyto revize vyžadují následn pomrn nároné úpravy a zmny v nastavení vetn úpravy lokalizace, pinášejí však významné zlepšení funkcionality a nové pracovní nástroje. Bude zajištna prbžná správa systému MetaLib zejména z hlediska funkní autentikace pes LDAP server, uživatelských út a dat a optimálního výkonu.významný pokrok pinese testování externích vyhledávacích rozhraní definovaných pomocí API. Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj V prbhu roku 2006 bude nutné udržovat v chodu již tém stovku stávajících prohledatelných informaních zdroj, domácích i zahraniních. Tato lokální znalostní báze vyžaduje permanentní a náronou údržbu, jelikož konfigurace zdroj se neustále mní. Nemalou ást znalostí o zdrojích také pináší importovaná centrální znalostní báze, kterou je nutné prbžn synchronizovat a udržovat. Bhem roku 2006 budou pipojovány nové zdroje, odkazové i prohledatelné podle poteb uživatel a podle provozních možností. Velký draz bude kladen na možnost využít tyto zdroje i pro úely stahování záznam (viz níže) a na zpístupování plných text. Prbžné bude probíhat zdokonalování vyhledávacích možností prohledatelných zdroj zapojených v JIB, k emu bude sloužit také údržba eského standardu Z39.50 profilu JIB. Uživatelm, kteí mají právo využívat placené zdroje (nap. z konsorciálních licencí), které jsou prohledatelné v JIB, budou tyto zdroje na základ jejich zájmu zpístupovány tak, aby je mohlo využívat maximální množství uživatel. Oprávnní pístupu ke zdrojm bude dále ešeno pomocí definic rozsah oprávnných IP adres. Pro vzdálený pístup ke zdrojm mohou jednotlivé zúastnné

19 18 instituce využívat proxy servery. Stejným zpsobem bude také testován provoz samostatných vyhledávacích skupin (Quick Search Quick Sets) pro nejvtší knihovny (aby mly hlavní eské knihovny definovány vlastní vyhledávací skupiny, které by byly automaticky zobrazeny na základ jejich IP rozsah). Významné rozšíení možností pi pipojování nových informaních zdroj pedstavuje protokol OAI. MetaLib bude rozšíen o funkci OAI harvesteru, takže bude možné uživatelm nabídnout i záznamy a digitální objekty sbírek pístupných pes protokol OAI. Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam Rozhraní Z39.50 bude v roce 2006 dále rozvíjeno. Prbžn bude pokraovat propaganí innost a pipojování dalších eských knihoven na základ jejich zájmu. Lze pedpokládat další nárst využití služby (koncem roku 2005 cca 1500 dotaz denn). S rozvojem služby dojde v odpovídajícím množství zárove ke zvýšení objemu prací potebných pro administraci Z39.50 rozhraní (vytváení nových profil, úpravy profil, zodpovídání dotaz uživatel). Konverzní modul MetaLibu bude prbžn aktualizován a budou v nm aplikována nová konverzní pravidla podle toho, jak budou uvolována ze strany Národní knihovny R. V souasné dob zajišuje funkcionalitu pebírání záznam stále MetaLib verze Z provozních a technických dvod dojde k pechodu na verzi 3 až v prvních msících roku Pro vasné informování uživatel o novinkách ve služb pebírání záznam bude dále udržována a využívána elektronická konference Tvorba informaních stránek, školení a prezentace JIB V roce 2006 budou dále spravovány a rozvíjeny informaní stránky které budou kompletn pevedeny do CMS systému Plone. Stránky budou dostupné na adrese Informaní stránky se nezmní pouze formáln, ale i obsahov vzhledem k pechodu na uživatelské rozhraní MetaLibu verze 3. Zmna stránek pinese vtší pehlednost a nov také možnost interakce s uživateli. K informování o novinkách JIB bude dále sloužit Informaní zpravodaj, rozesílaný prostednictvím elektronické konference který odebírá více než 1000 uživatel z uživatelské základny JIB. Informaní zpravodaj bude dále vydáván jako obasník a bude pístupný také na informaních stránkách JIB. Pro podporu stahování záznam pes JIB a komunikaci ešitelských tým univerzálních i oborových bran budou i nadále sloužit elektronické konference a Budou probíhat školení uživatel. JIB bude dále prezentována na dležitých odborných konferencích v R. Úpravy MetaLibu a nasazení Plone pro JIB a oborové informaní brány Pro správné fungování více instancí SFX bylo nutné v MetaLibu vytvoit více institucí, což znan pracné ešení z hlediska správy. Zaátek roku 2006 tak pináší 3 instituce: centrální a zastešující JIB, dále oborovou bránu KIV a MUS. Každá instituce bude vyžadovat individuální správu a administraci, jelikož všechna nastavení jsou samostatná (kategorie, lokalizace, nastavení zobrazení). V roce 2006 dojde k dalšímu rozvoji nových oborových bran pipojování nových prohledatelných zdroj, zapojení záznam z báze WEB jako samostatných odkazových zdroj, údržba a aktualizace kategorií a podkategorií. Nad tmito institucemi MetaLibu budou zprovoznna portálová rozhraní Plone, ímž se možnosti JIB i oborových bran významn rozšíí smrem ke skuteným portálm. MetaLib se tak stává jedním prvkem portálu, ve kterém bude figurovat jako hlavní souást spolu s dalšími ástmi (portlety) jako jsou napíklad ankety, diskuse, novinky. SFX V roce 2006 budou vytvoeny seznamy elektronických asopis pro knihovny, které o to již projevily zájem bhem školení k nové verzi JIB ke konci roku 2005, nebo o to požádají v prbhu roku Pro zájemce z ad tchto knihoven bude provedena také registrace SFX JIB u Google Scholar. Realizaní tým JIB bude pokraovat v práci v mezinárodní pracovní skupin pro vícejazynou podporu u SFX. Výsledky spolupráce této skupiny a firmy Ex Libris budou implementovány do SFX JIB. V prbhu celého roku budou pravideln probíhat aktualizace znalostní báze a programových modul pro zajištní aktuálnosti odkaz zobrazovaných v nabídce. Nabídka bude dále zkvalitnna a rozšíena. V píprav jsou napíklad pipojení slovenského souborného katalogu a citaní služby citace.com,

20 19 linkování na Souborný katalog R i podle názvu dokumentu, linkování na službu Document delivery STK s využitím modulu pro ovení dostupnosti dokument. Linkování na katalogy bude prbžn aktualizováno tak, jak katalogy budou pipojovány do MetaLib JIB. Probhne integrace s dalšími instancemi SFX provozovanými v R, jejichž instalace se na pelomu 2005 a 2006 dokonují - SFX oborových bran JIB, SFX Univerzity Karlovy a SFX portálu STM. Nabídky SFX služeb oborových bran budou doladny podle zadání od realizaních tým projekt oborových bran. Do informaního portálu JIB budou integrovány statistiky SFX a probhne testování integrace SFX služeb pímo v portálech. Veejn bude spuštna nová verze Informaního portálu a informace k SFX JIB zde budou prbžn aktualizovány. Knihovnické innosti V roce 2006 bude dokonena implementace nových služeb a možností, které jsou k dispozici po pechodu na nové verze MetaLibu i SFX v roce 2005: výbr dalších zdroj do JIB, naplnní jednotlivých kategorií Konspektu relevantními zdroji (eskými a zahraniními) ve spolupráci s dalšími knihovnami zapojení existujících eských portál pod rozhraní JIB shromáždní informací o zdrojích a službách (STM, EconLib,..) aktualizace a doplování nabídky SFX cíl pro pidané služby (plné texty, volné zdroje, služby) aktualizace a rozšíení uživatelských píruek nové služby (nap. seznamy e-asopis) budou pinášet uživatelm více možností rozšíení nabídky animovaných nápovd (animované nápovdy byly poízeny pro základní možnosti nové verze JIB pro úely školení na podzim 2005 a mezi uživateli se staly velmi populárními) pokraování v školících aktivitách v souvislosti se zmnou filozofie v nové verzi JIB info portál JIB od ledna 2006 nové rozhraní neustálé doplování a aktualizace informací Další související innosti souinnost s dalšími útvary NK pi budování tématických bran (katalogizace, nastavení služeb) spolupráce na propojení plných text eských lánk (propojení záznam z báze ANL s plným textem vybraných periodik zdroje Anopress) soustavné naplování a zkvalitování nabídky periodik dostupných prostednictvím portálu EZB (pístup k plným textm) 2. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Vlastní zdroje Fondy NK vznikaly v prbhu nkolika staletí a obsahují více než 6 milión svazk. Jedná se o nejrozsáhlejší fondy v eské republice, jejichž celkový význam i hodnota jsou zcela ojedinlé v národním i mezinárodním mítku. Postupn probíhá retrospektivní konverze katalog NK, které jsou pak dostupné na internetu. Hotové záznamy jsou zpístupnny prostednictvím databází NK a souborného katalogu CASLIN v systému ALEPH. NK buduje rovnž rozsáhlou lánkovou databázi s napojením na plné texty lánk. Zpístupnní katalog a databází NK v JIB je pro uživatele NK i pro ostatní knihovny klíové, a již z hlediska vyhledávání, MVS, stahování záznam nebo snadného startu k dalším službám nabízeným v JIB. V roce 2006 dojde v rámci JIB ke zpístupnní digitální knihovny Kramerius prostednictvím protokolu OAI a dále nových oborových zdroj nabízených prostednictvím vznikajících oborových informaních bran. Externí zdroje NK je leaderem nebo úastníkem vtšiny celonárodních i dalších konsorcií vytvoených za úelem zpístupnní externích elektronických zdroj. Jejich repertoár je velmi bohatý a integrované zpístupnní prostednictvím JIB vede k jejich komfortnjšímu a vyššímu využití a lepší propagaci. Krom zdroj již dostupných prostednictvím JIB budou zpístupnny další zdroje v souladu s potebami a doporueními uživatel JIB.

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005 Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy Návrh projektu Podprogram: Zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu : c) Budování oborových informaních bran F3 A a) Cíle projektu, vcné vymezení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011 Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, budování oborových informačních bran, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky a českých webových zdrojů Žádost

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby): Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby): Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců: Příloha č. I ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění, literatury a knihoven MK na podprogram Informační zdroje. Linie B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

webových zdrojů Mgr. Jan HUTAŘ Bc.. Lukáš JKA Mgr. Ludmila CELBOVÁ http://www.webarchiv.cz

webových zdrojů Mgr. Jan HUTAŘ Bc.. Lukáš JKA Mgr. Ludmila CELBOVÁ http://www.webarchiv.cz Vyhledávání v archivu českých webových zdrojů Mgr. Jan HUTAŘ Bc.. Lukáš MATĚJKA JKA Mgr. Ludmila CELBOVÁ Proč vznikl WebArchiv? archivace elektronických online zdrojů je celosvětovým trendem Potřeba zachránit

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více