Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006"

Transkript

1 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 Podprogram. 8 Informaní zdroje B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány Pedkládá Národní knihovna eské republiky 6. ledna 2006

2 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Píloha. I ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní, knihoven a kinematografie MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány v rámci programu Veejné informaní služby knihoven pro rok 2006 Název a adresa žadatele: Národní knihovna R, Klementinum 190, Praha 1 Jméno statutárního zástupce: Mgr. Vlastimil Ježek Tel/fax: IO: DI: CZ Bankovní spojení: (íslo útu/kód banky): /0100 Kraj: Praha Evidenní íslo knihovny: 1602/2002 íslo registrace na MV R (pouze obanská sdružení): Adresa finanního úadu: Finanní úad pro Prahu 1, Štpánská 28, Praha 1 Název Vašeho projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj Termín realizace: rok 2006 Místo realizace: Praha Požadovaná výše dotace: K Osoba odpovídající za projekt: PhDr. Bohdana Stoklasová Žadatel o dotaci potvrzuje správnost uvedených údaj a prohlašuje, že nemá žádné nevyrovnané závazky dle 2 naízení vlády. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znní naízení vlády. 235/2005 Sb. V Praze dne 6. ledna podpis statutárního zástupce žádajícího subjektu nebo fyzické osoby

3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Typ knihovny KK Jiný typ subjektu: (zatrhnte): Mstská Místní Muzejní Jiná: Sdružení Nadace a.s. s.r.o. Poet obyvatel obce: Poet návštvník/rok 2005 : Týdenní poet hodin pro veejnost * rok 2005 : Poet knihovních jednotek rok 2005 : Poet zamstnanc (úvazk) rok 2005 : 445 Pírstek sv./rok 2005 : Poet odebíraných titul periodik/rok 2005 : Poet poíta celkem: 650 Poet výpjek/rok 2005 : Z toho v sítí: 640 Z toho pro uživatele: 55 Z toho napojených na Internet: 638 Rychlost vnitní sít souasná: 10MbE/s, 100MbE/s, 1GbE/s Automatizovaný knihovnický systém Plánovaná rychlost vnitní sít (a kdy): Používaný AKS: ALEPH 500 Plánovaný AKS: ALEPH 500 Zatrhnte souasný typ pipojení na Internet Rychlost pipojení souasná: 1 GbE/s Rychlost plánovaná (a kdy): 1 GbE/s Optika Pevná linka ADSL ISDN Radiový spoj Vytáené spojení Jiné: Rok 2003: DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 8/B V PEDCHOZÍCH LETECH Žádáno: Získáno: ( investice, neinvestice) Struné zhodnocení použití grantu: Cíle projektu Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky byly v roce 2003 rozdleny do nkolika oblastí Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Zpístupnní významných eských webových zdroj Zahájení budování tematických bran v R Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Všechny dílí cíle byly splnny. Provoz Jednotné informaní brány v celonárodním mítku zajišovali pracovníci ÚVT ve spolupráci s pracovníky NK. * = poet hodin v týdnu, kdy jsou pístupné základní služby knihovny (ne souet hodin všech poboek)

4 3 Mezi standardní a rutinní aktivity ÚVT vedle helpdesku patila HW podpora serveru, podpora OS, správa a podpora RDBMS Oracle a zálohovací práce. Ostatní innosti jsou lenny podle aplikaního SW na ást MetaLib a ást SFX MetaLib: V roce 2003 byl MetaLib provozován ve verzích 2.x a prbžn byl aktualizován pomocí systémových revizí (verze ). Každá revize ešila drobné chyby a pinášela rozšíení stávající funkcionality nebo zcela nové funkce. Soubžn se systémovými revizemi probíhaly i revize konfigurací zdroj, tedy revize databáze znalostní báze. Provádné innosti lze rozdlit do 5 oblastí: správa a údržba systému (zálohování dat, ištní doasných soubor, aktualizace systému, zabezpeení), domén a elektronických konferencí; doplování nových zdroj a úpravy stávajících zdroj; implementace nových funkcí; propagace a podpora využívání JIB; technická podpora uživatel. Významným úkolem roku 2003 byla píprava nové funkcionality - pebírání záznam. Toto rozšíení umožní libovolné knihovn v R pebírat záznamy z bibliografických zdroj nabízených v JIB v požadovaném bibliografickém formátu a v požadované znakové sad. Pracovní skupina JIB použila robustní konvertor formát záznam, který pomocí doplnného rozhraní pipojila k Z39.50 serveru MetaLibu. Do konce roku 2003 se podailo všechny technické problémy vyešit a funkcionalita je nyní pipravena k rutinnímu použití. SFX: Na jae roku 2003 probhl upgrade SFX na verzi 2.0. Upgrade SFX na verzi 2.0 vyešil problémy s kódováním ve znakové sad Latin2 SFX v 2.0 používá kódování UTF-8 a obsahuje moduly pro pekódovávání do znakových sad CP 1250 i ISO Latin 2. Souasn s upgrade probhly úpravy SFX menu: SFX menu je dvojjazyné, eské a anglické. Nabídky odkaz do katalog knihoven byly rozdleny do ty skupin, tedy stejn jako v MetaLibu, a byly uspoádány do pehlednjších rozbalovacích menu. Pibyly nové odkazy na nápovdu. Msín probíhaly tzv. update SFX, které spoívaly v úpravách konfigurací propojovaných databází a www služeb. Soubžn probíhaly i opravy a drobnjší úpravy serveru SFX. (Zdrojový update pipravuje tvrce systému, firma Ex Libris, ke konci každého msíce.) Souástí listopadového update SFX byl nový statistický modul nabízející podstatn podrobnjší statistické informace. Prbžn byly aktualizovány a optimalizovány propojovací algoritmy a pidávány nové služby do SFX nabídky. Tak, jak byly zapojovány do MetaLibu katalogy knihoven, byly tyto katalogy zapojovány též do SFX. Pro knihovny nov zapojované do JIB byly v rámci SFX také zpístupovány licencované zdroje. Tžišt inností NK (pedevším pracovník referenního centra) spoívalo v roce 2003 v katalogizaci eských i zahraniních zdroj a testování jejich správného fungování. Po pechodu na novou verzi softwarového zabezpeení JIB se pracovníci NK zamili pedevším na optimální nastavení a doladní již zapojených zdroj, v první fázi pedevším eských. Z hlediska využívání JIB v celostátním a mezinárodním mítku jako virtuálního souborného katalogu se jedná o kvalitativní posun. V souasné dob jsou vyladny katalogy vtšiny krajských a ústedních knihoven a zapojené souborné katalogy tak, aby vyhledané záznamy pln odpovídaly zadanému dotazu. Další dležitou oblastí byla optimalizace uživatelského rozhraní. Referenní centrum spolupracuje v oblasti dodávání dat a propojení služeb s adou eských knihoven a projekt, na nž je JIB postupn napojována (nap. Portál STM - Katalog STM; Virtuální polytechnická knihovna; Dodávání dokument z fondu NK R dalším knihovnám). Konfigurace zdroj a jejich úpravy, školení, vydávání informativních a propaganích materiál zajišovali pracovníci ÚVT a NK spolen. Bohaté informaní zdroje NK byly zpístupovány uživatelm JIB, elektronické dodávání dokument z fond NK fungovalo již v rutinním provozu. V rámci zpístupnní významných eských webových zdroj se ešitelé zabývali pípravou podmínek pro zpracování eské národní bibliografie elektronických online zdroj. Úkol technického ešení zpístupování elektronických zdroj uložených ve webovém archivu byl splnn, když byl dokonen vývoj aplikace pro indexaci, prohledávání a zpístupování webového archivu. Tato aplikace je nyní testována na ostrých datech menšího rozsahu, konkrétn na zdrojích, vybraných pro úely registrace v NB a pro úely zpístupnní prostednictvím JIB. Znané úsilí bylo vynaloženo na vyešení legislativních problém, bez kterého nelze realizovat zpístupování archivovaných zdroj.

5 4 Návrh doporuení pro budování tematických bran (oborových informaních bran) v R byl dopracován a upesnn, byly pipraveny pracovní listy pro popis rzných zdroj v rámci oborových informaních bran a pipraven základ kriterií výbru dokument pro oborové informaní brány. Hlavní ešitelka projektu zorganizovala a vedla workshop vnovaný oborovým informaním branám na Mezinárodním knihovnickém a informaním kongresu IFLA, kde prezentovala výsledky przkumu vnovaného stavu ešení této problematiky v rzných zemích. Na workshopu odeznla ada píspvk obsahujících dležité informace a podnty pro další rozvoj v R. Zaznl zde i píspvek ešitel JIB. Problematice oborových informaních bran byly vnovány i píspvky ešitel na domácích konferencích a semináích. K základním pedpokladm optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu patí pedevším obohacení tematických autoritních termín o anglické ekvivalenty, aplikace metody Konspektu, schéma pedmtové kategorizace pro poteby Konspektu (ladní konkordance MDT a DDT). Dslednou aplikací tchto pedpoklad vzniká integrovaný nástroj pro indexaci a vyhledávání heterogenních informaních zdroj sloužící k ízenému zpístupování informaních zdroj, který usnaduje propojení jednotlivých informaních zdroj a umožuje univerzální pístup k informaním zdrojm a službám; hierarchická struktura ízeného souboru na úrovni skupin Konspektu slouží jako základ pro tvorbu pedmtov orientovaných univerzálních, polytematických i monotematických bran. Všechny popsané výsledky jsou dostupné na a Rok 2004: Žádáno: Získáno: ( investice, neinvestice) Struné zhodnocení použití grantu: Cíle projektu Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky byly v roce 2004 rozdleny do nkolika oblastí 1. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku 2. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky 3. Zpístupnní významných eských webových zdroj 4. Píprava, testování a rozvoj standard pro budování oborových informaních bran v R 5. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Všechny dílí cíle byly splnny. Zajištní provozu a rozvoje JIB V roce 2004 došlo díky finanní podpoe v rámci VISK 8/B k rozšíení možnosti využití programu MetaLib pro vyšší poet souasn pracujících uživatel a zárove legalizaci možnosti jeho využití v národním mítku. Hlavní innosti související s provozem a rozvojem JIB se dlí na innosti technického rázu, které zajišují externí pracovníci, a na innosti knihovnické, které zajišují pevážn pracovníci referenního centra NK. Technické innosti Hlavní innosti správy a rozvoje MetaLibu a SFX v rámci JIB mžeme rozdlit do 5ti základních oblastí: Administrace a údržba systém MetaLib a SFX Správa stávajících informaních zdroj, pipojování nových zdroj a knihoven

6 5 Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní MetaLib JIB pro stahování záznam Tvorba informaních stránek, Informaního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB Píprava rozšíení JIB o oborové informaní brány a konzultace Administrace a údržba systému MetaLib a SFX V roce 2004 nedošlo ke zmn verze MetaLibu (po celý rok jsme používali verzi 2), aplikovali jsme ale množství revizí, které opravovaly nkteré nedostatky nebo pinesly nové funkce a rozšíení. Hlavního rozvoje funkcionality se dokal modul pro stahování záznam (Z39.50 server MetaLibu a navazující aplikaní ást). SFX po celý rok rovnž pracoval ve verzi 2, podobn stejn jako v pípad MetaLib byla aplikována ada revizí jak programové ástí i znalostní báze. MetaLib a SFX po celý rok pracovaly bez vážných výpadk a jejich provoz lze oznait za velmi stabilní. Správa stávajících informaních zdroj, pipojování nových zdroj a zapojování knihoven V prbhu roku 2004 jsme udržovali v chodu všechny stávající informaní zdroje, domácí i zahraniní. Vzhledem k velkému potu pipojených zdroj docházelo na stran vzdálených zdroj k výpadkm (nedostupnost Z39.50 server atp.), které jsme operativn ešili se správci tchto zdroj. Tato innost prbžn pedstavuje pomrn velký objem prací a tvoí hlavní know-how projektu: na jejím výstupu vzniká cenná znalostní báze o zdrojích a jejich nastavení. V souasné dob nabízíme 157 aktivních zdroj, z nichž nkteré kumulují stovky dílích informaních zdroj (nap. Ebsco a další integrované zdroje). V roce 2004 se podailo úspšn pipojit nkolik významných zdroj, z nichž nejdležitjší jsou National Library of Medicine, California Digital Library, National Library of Canada, HighWire, ÚZPI a katalog STK. Rozpracováno zstává pipojení plnotextového archivu eských lánk Anopress, digitální sbírky Manuscriptorium a generátoru citací provozovaném Masarykovou univerzitou v Brn.Byla provedena kompletní revize licencovaných zdroj podle nových konsorciálních licencí a byly oveny a opraveny všechny evidované rozsahy IP adres zapojených institucí. K projektu JIB bylo pipojeno osm nových knihoven, které prostednictvím JIB mohou využívat pedplacené informaní zdroje. Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam V oblasti stahování záznam pes JIB se podailo v roce 2004 vyešit adu problém a službu zaaly využívat desítky eských knihoven (44 knihoven k ). Byl nasazen konvertor bibliografických záznam mezi formáty UNIMARC a MARC 21, což umožnilo zaít využívat eské i zahraniní záznamy bez ohledu na zdrojový a cílový formát. S postupným pechodem knihoven v R na formát MARC 21 se stalo pebírání záznam v JIB pro mnohé knihovny jedineným nástrojem pro získání záznam z eských knihoven s odlišným formátem. K dispozici je také konverze znakových sad pro knihovny s AKS nepodporujícími UTF-8. Pebírání záznam JIB tak mže používat knihovna s libovolným AKS. Proces tvorby profil pro stahování jsme ásten automatizovali pomocí webového generátoru. Modul pro stahování záznam obsahoval nkolik vážných chyb, z nichž se nám podailo ty nejvážnjší odstranit aktivní spoluprací s firmou Ex Libris. S nárstem uživatel pebírání záznamu vzrostl znan i poet rzných dotaz a žádostí o úpravu existujících profil i pidání nových profil. Pro vasné informování o novinkách ve služb pebírání záznam byla založena samostatná elektronická konference V té je v souasné dob registrováno 62 uživatel služby. V první polovin prosince 2004 byl prmrný poet dotaz na Z39.50 serveru JIB (poítáno na pracovní dny) tém 800 denn. Dohromady bylo pro eské knihovny bhem roku 2004 vytvoeno 94 profil. Dležitým pedpokladem správné komunikace Z39.50 v eském prostedí bylo schválení Profilu Z39.50 JIB, který definuje nastavení atribut Z39.50, mapování na UNIMARC/MARC 21 a pináší nkterá doporuení k indexování. Tento profil jsme navrhli a pednesli úastníkm ZIG na schzce v únoru Profil pislíbili dodržovat všichni producenti a distributoi AKS na eském trhu. Tvorba informaních stránek, školení a prezentace JIB Prbžn jsme spravovali informaní stránky na pipravili jsme nkolik technických dokument. Také jsme vydali 2 ísla Informaního zpravodaje JIB (http://jibinfo.cuni.cz/zpravodaj), který je rozesílán elektronickou poštou uživatelm JIB. Pro rozesílání zpravodaje a pro vasné informování uživatel o novinkách JIB slouží elektronická konference jib-

7 6 ve které je k registrováno 843 uživatel JIB (poet prbžn kolísá obma smry krom rstu díky registraci nových uživatel dochází i k úbytku tch, jejichž ová schránka zanikla nebo byla delší dobu nedostupná). Probhla celá ada školení a prezentací, jejichž soupis i píslušné dokumenty jsou k dispozici na Píprava rozšíení JIB o oborové informaní brány V rámci VISK 8/B došlo k zakoupení dvou dalších SFX instancí, které umožní diferenciaci pidaných služeb a zahájení budování dvou oborových informaních bran. Ve druhém kole programu 1N vyhlášeného MŠMT je zajištno ástené financování odborných knihovnických prací souvisejících pedevším s tvorbou metodiky oborových informaních bran a tvorbou záznam, nikoli však k zajištní technických pedpoklad jejich tvorby. Spojením prostedk získaných v rámci VISK 8/B a 1N tak dochází k úelnému propojení vícezdrojového financování oborových informaních bran. V závru roku probhly pípravné práce a analýzy pro rozšíení JIB o oborové informaní brány. Byla navržena architektura, byli pipraveny instance SFX a probhly konzultace s odbornými garanty a ešiteli projektu. Knihovnické innosti Oddlení referenních a meziknihovních služeb zajišuje v rámci JIB nastavení, rozvoj a propagaci jak zdroj, které jsou zapojeny do projektu, tak i služeb. Naším cílem je vytvoit v jednotném prostedí JIB takovou nabídku a klasifikaci (rozdlení) zdroj, která by zabezpeovala uživatelm snadný pístup ke zdrojm R, výbrov i k nejvýznamnjším zdrojm svtovým. Zárove se zpístupnním zkvalitujeme nabídku pidaných služeb pes SFX prostedky, pedevším v souvislosti s pístupem a získáváním plných text. Bhem roku 2004 byla z pohledu služeb vytvoena nová kategorie eské lánky, byly zapojeny nové zdroje, zkvalitnna nabídka SFX pidaných služeb a vytvoeny nkteré dokumenty, které uživatelm JIB slouží jako nápovdy i pomcky pi vyhledávání. Vytvoení kategorie eské lánky V této kategorii jsou shromáždny lánkové databáze (nap. Báze ANL Národní knihovny R), regionální lánkové bibliografie (nap. KVK Liberec, SVK Hradec Králové) a oborové lánkové bibliografie (nap. Divadelní ústav, Ústav pro eskou literaturu AV R). Nkteré z bází lánk je možné prohledávat pímo v prostedí JIB, jiné jsou pouze odkazové. Cílem vytvoení kategorie eské lánky bylo soustední lánkových bibliografií na jednom míst tak, aby uživatelé co nejsnadnji a nejrychleji získali pehled o existujících databázích. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Bohaté informaní zdroje NK byly zpístupovány uživatelm JIB, elektronické dodávání dokument z fond NK fungovalo v rutinním provozu Zpístupnní významných eských webových zdroj Z dvodu neefektivního pístupu k datm bylo ukoneno využívání páskového robota NK umístného na digitalizaním pracovišti v CDH NK pro uložení archivovaných dat a ešitelé pešli na využití diskového pole, které umožní v píštím roce práci s vtším objemem dat a bude dále rozšíeno.v polovin bezna 2004 byla spuštna celoplošná sklize domény cz pomocí programu NEDLIB Harvester. V prbhu prvního pololetí 2004 se velikost celého komprimovaného webového archivu uloženého na diskovém poli v MZK piblížila hranici 1TB a volné místo na tomto poli se snížilo pod 250 MB a zaala tak akutn hrozit kolize s vlastními potebami MZK. Zárove zaaly od poátku roku vycházet veejné verze nového voln dostupného archivního crawleru Heritrix (vývoj Internet Archive), který od verze uveejnné v lednu dospl až do listopadové verze 1.2.0, která už se vykazuje znanou stabilitou a mnoha vlastnostmi, které nemá ani starší NEDLIB Harvester. Všechny nové sklizn budou již provádny výhradn s pomocí systému Heritrix. Pi sthování dat na diskové pole dojde i k jejich konverzi ze staršího formátu tar.gz NEDLIB Harvesteru do novjšího formátu arc.gz, používaného Heritrixem.

8 7 V oblasti zpístupnní archivu se pozornost soustedila pedevším na produkt NWA Toolset, který pímo podporuje formát arc generovaný Heritrixem. Také NWA Toolset letos již vyšel v nkolika verzích a pes urité problémy s lokalizací se nyní jeví jako vhodný nástroj pro fulltextové prohledávání webového archivu. K umožnní zpístupování archivovaných zdroj z právního hlediska jsou uzavírány smlouvy s vydavateli vybraných online publikovaných zdroj, poskytujících Národní knihovn R oprávnní ke zpístupování tchto publikací z digitálního archivu k datu bylo uzaveno 20 smluv. Pro správu údaj souvisejících se zpístupováním archivovaných dokument byl vytvoen komplexní administrativní systém, pístupný ešitelm ke sdílení na serveru webarchiv. Významné domácí online zdroje jsou popisovány a zpístupovány prostednictvím báze WEB v katalogu NK, kde je v pípad zdroj s povoleným pístupem do archivu zapisována rovnž URL adresa do archivu. Báze WEB by mla v píštím roce být konfigurována tak, aby umožovala také popis a zpístupování zdroj pro oborové informaní brány. Záznamy jsou zde ukládány ve standardním formátu do poloviny roku 2004 ve formátu UNIMARC, v polovin roku byla provedena konverze a záznamy jsou nyní ukládány ve formátu MARC21. Pro úely zpístupování zdroj v oborových informaních branách budou záznamy konvertovány do formátu Dublin Core. Všechny popsané výsledky jsou dostupné na Píprava, testování a rozvoj standard pro budování oborových informaních bran v R V návaznosti na schválení prostedk na testování a rozvoj standard pro budování oborových informaních bran v R ásten v rámci výzkumného zámru NK a ásten v rámci projektu 1N a naopak neschválení technických prostedk nezbytných pro budování oborových informaních bran, byl z prostedk VISK 8/B financován pouze nákup dvou samostatných SFX instancí nezbytných pro poskytnutí diferencovaných pidaných služeb, nikoli testování a rozvoj knihovnických standard pro budování oborových informaních bran v R. Optimalizace vcného zpístupnní K základním pedpokladm optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu patí pedevším aplikace metody Konspektu pro jednotlivé typy dokument a obohacení tematických termín o jazykové varianty, pedevším v anglitin. Ve spolupráci byly vytvoeny aplikace schématu Konspektu pro staré tisky hudebniny lékaství Bylo dokoneno ladní konkordance MDT a DDT Byly zapracovány potebné úpravy do schématu Konspektu Byly pipojeny anglické ekvivalenty v autoritních záznamech tematických autorit Dslednou aplikací tchto pedpoklad vzniká integrovaný nástroj pro indexaci a vyhledávání heterogenních informaních zdroj sloužící k ízenému zpístupování informaních zdroj, který usnaduje propojení jednotlivých informaních zdroj a umožuje univerzální pístup k informaním zdrojm a službám; hierarchická struktura ízeného souboru na úrovni skupin Konspektu slouží jako základ pro tvorbu pedmtov orientovaných univerzálních, polytematických i monotematických bran.

9 8 Rok 2005: Žádáno: Získáno: ( investice, neinvestice) Poznámka: Vzhledem k tomu, že pedkládaný projekt v sob integruje nkolik rozsáhlých projekt celonárodního významu i vzhledem k objemu vynaložených prostedk je zpráva o dosažených výsledcích v roce 2005 pomrn rozsáhlá. Struné zhodnocení použití grantu: Cíle projektu Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky byly v roce 2005 rozdleny do nkolika oblastí 1. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran 2. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky 3. Zpístupnní významných eských webových zdroj 4. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Všechny dílí cíle byly splnny. Podrobnjší informace o plnní jednotlivých cíl následují: 1. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Technické innosti MetaLib Hlavní innosti správy a rozvoje MetaLibu v rámci JIB byly v roce 2005 rozdleny do šesti základních oblastí: Administrace a údržba systému MetaLib Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam Tvorba Infoportálu JIB, Informaního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB Správa a údržba portálového ešení Plone ve všech potebných instancích Budování oborových informaních bran Administrace a údržba systému MetaLib V ervenci 2005 byla nainstalována nová verze MetaLibu Na této verzi byly zahájeny lokalizaní práce spolu s prácemi s nastavením MetaLibu podle filozofie verze 3 (u nových funkcí a služeb zákonit nedošlo k penosu nastavení z verze 2). V srpnu 2005 byla nainstalována revize 13, která pinesla znané množství zmn, oprav a vylepšení. To si vyžádalo potebu úpravy lokalizace a nastavení. Postupn byla verze 3 zcela lokalizována do eštiny (lokalizaci z verze 2 nebylo možné využít). V nkolikamsíním období tak byla nutná paralelní správa obou verzí. Pro verzi 3.13 byla využita existující externí databáze uživatel LDAP, budovaná pro poteby oborových bran. V dsledku zásadních zmn v autentikaním mechanismu ve verzi 3 bylo nutno autentikaci upravit. Verze 3.13 byla uvedena do provozu v íjnu Od ervence do íjna 2005 byly souasn spravovány verze 2.15 a verze 3. Od íjna 2005 je verze 2.15 spravována vzhledem k provozu modulu pebírání záznam, která bude ve verzi 3.13 zprovoznna až v lednu Od íjna 2005 bylo nainstalováno 111 oprav, modifikací a vylepšení ve 4 opravných balících. Každý opravný balíek (a revize ve vtší míe) znamená rozsáhlé a asov nároné úpravy nastavení a lokalizace. Nová verze MetaLibu pinesla zcela nový uživatelský koncept. Nové grafické rozhraní obohatilo JIB o nové funkce, z nichž nejvýznamnjší jsou zcela jist skupiny rychlého vyhledávání, které maximáln zjednodušují proces vyhledávání informací v informaních zdrojích.

10 9 V MetaLibu byly vytvoeny nové instituce pro oborové brány Knihovnictví a informaní vda (KIV) a Hudba (MUS). Bohužel bylo nutno zvolit nejnáronjší zpsob pipojení instituce - aby bylo možno zapojit samostatné SFX servery pro KIV a MUS. Nové instituce jsou totiž zcela nezávislé na centrální JIB, vše se v nich definuje samostatn kategorie, nastavení, návští, lokalizace, což pedstavuje výrazný nárst práce. Efektivnji by šlo využít zapojení pomocí portál MetaLibu, ale tím by nebylo možné pipojit píslušné SFX. MetaLib po celý rok pracoval bez vážných výpadk a jeho provoz lze oznait za velmi stabilní. Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj V prbhu roku 2005 byly udržovány v chodu všechny stávající informaní zdroje, domácí i zahraniní, odkazové i prohledatelné. Vzhledem k velkému potu pipojených zdroj docházelo na stran vzdálených zdroj k výpadkm (nedostupnost Z39.50 server, asté zmny konfigurací atp.), které bylo nutné operativn ešit se správci tchto zdroj. Tato innost prbžn pedstavuje znaný objem prací a tvoí dležité know-how projektu: na výstupu vzniká cenná znalostní báze o zdrojích a jejich nastavení. V souasné dob je ve všech tech institucích MetaLibu nabízeno více než 80 prohledatelných zdroj (dohromady více než 170 aktivních zdroj prohledatelné i odkazové dohromady). Prbžn byly podle požadavk uživatel konfigurovány nové prohledatelné zdroje (soupis uveden v oblasti Knihovnické innosti). Podle zájmu uživatel byly zpístupovány licencované zdroje podle dodaných a ovených rozsah IP adres. Nové možnosti využití vzdálených informaních zdroj Existuje nkolik cenných informaních zdroj, o které je mezi uživateli znaný zájem, avšak tyto zdroje není možné pipojit pomocí protokolu Z Nkteré z nich je však možno sklízet prostednictvím protokolu OAI-PMH. MetaLib disponuje funkcí OAI harvesteru, který umožuje sklízení všech záznam z OAI pístupného repozitáe. MetaLib nad tmito daty vytvoí vyhledávací indexy, ímž je zajištno jejich aktivní prohledávání v MetaLibu se zobrazením základních popisných údaj a linkováním do originálního rozhraní zdroje pro zobrazení plného záznamu. Funkce OAI se jmenuje MetaIndex a je pro ni vyžadována dodatená licence. V roce 2005 byly oveny technické možnosti využití MetaIndexu s výsledným rozhodnutím o jeho nasazení od roku Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam Rok 2005 znamenal pro pebírání záznam JIB období znaného rstu využití. Poet institucí, které pebírání využívají, je nyní vyšší než 60. Denn je na Z39.50 rozhraní JIB odesláno více než 1500 dotaz s více než 50% úspšností nalezení záznamu. S postupným pechodem knihoven v R na formát MARC 21 se stalo pebírání záznam v JIB pro mnohé knihovny jedineným nástrojem pro získání záznam z eských knihoven s odlišným formátem. Bhem roku byly v JIB instalovány nové verze konvertoru a konverzních pravidel. Pipojování nových prohledatelných zdroj v JIB bylo do znané míry ovlivnno požadavky uživatel pebírání záznam. Dohromady je nutné spravovat pro uživatele více než 150 samostatných profil (databází Z39.50 serveru JIB). Na základ žádostí jsou profily prbžn upravovány (cca 100 zmn v profilech bhem roku 2005). Výrazn narostlo množství ových i ústních dotaz ke služb pebírání záznam. Pro komunikaci s uživateli pebírání záznam existuje elektronická konference která zahrnuje tém 100 uživatel. Dležitým pedpokladem správné komunikace Z39.50 v eském prostedí bylo v roce 2004 schválení Profilu Z39.50 JIB který definuje nastavení atribut Z39.50, mapování na UNIMARC/MARC 21 ad. Díky tomu došlo v roce 2005 k výraznému zlepšení vyhledávacích možností eských informaních zdroj pístupných pes protokol Z39.50.

11 10 Tvorba informaních stránek, školení a prezentace JIB Prbžn probíhala správa Infoportálu JIB na S píchodem nové verze MetaLibu vznikla zcela nová podoba tchto informaních stránek s využitím CMS systému Plone. Informaní stránky JIB jsou nyní bezešv propojeny s vlastním systémem JIB, odpovídají nejpísnjším webovým standardm a mají zcela aktuální obsah. Bylo vydáno 1 íslo Informaního zpravodaje JIB, který je rozesílán elektronickou poštou uživatelm JIB a vystavován na Infoportálu JIB (http://jib-info.cuni.cz/zpravodaj). Pro rozesílání zpravodaje a pro vasné informování uživatel o novinkách JIB slouží elektronická konference ve které je k registrováno více než 1000 uživatel JIB (poet prbžn kolísá krom rstu díky registraci nových uživatel dochází i k úbytku tch, jejichž ová schránka zanikla nebo byla delší dobu nedostupná). JIB byla propagována na mnoha eských (Setkání uživatel T Series ve Zlín, Setkání uživatel Alephu v Brn, Knihovny souasnosti v Sei, Inforum v Praze, Automatizace knihoven v Praze) i zahraniních akcích (International Workshop on MetaLib/SFX as a consortia model, ELAG). Správa a údržba portálového ešení Plone ve všech potebných instancích Vlastní instance MetaLibu pro JIB a ob oborové informaní brány (KIV a MUS) jsou zastešeny portálovým systémem. Z nejvhodnjších kandidát byl po pelivém výbru zvolen CMS Plone, který je zcela otevený, spluje nejpísnjší webové standardy a umožuje pružn pipojovat libovolné portlety. Plone tedy vedle MetaLibu pedstavuje další produkt, jehož vývoj a správu je nutné zabezpeit. Plone je analogicky provozován ve vlastní instanci pro každou oborovou bránu. Jako operaní systém byla zvolena platforma Microsoft Windows 2003 Server. Oborové brány tak díky portálovému ešení zajišují nejen vlastní vyhledávací funkce, ale pinášejí celou adu dalších uživatelsky zajímavých funkcí. Budování oborových informaních bran Pro rozvoj nových bran Knihovnictví a informaní vda (KIV) a Hudba (MUS) v MetaLibu byl dležitý pechod na verzi 3. V rámci nových institucí KIV a MUS jsou definovány samostatná uživatelská rozhraní odlišená bannery. Uživatelská rozhraní mají vlastní vyhledávací skupiny zdroj a vlastní kategorie a podkategorie. Zdroje jsou definovány samostatn. Pro autentikaci bude v ostrém provozu sloužit centrální LDAP databáze uživatel, který má v JIB úet, ho bude moci využívat i pro KIV a MUS. Vlastní vyhledávací rozhraní API XML nebylo v roce 2005 možné zprovoznit, z dvod vysoké pracnosti a technickým potížím, avšak poítá se s ním pro rok Bhem roku 2005 došlo v API XML rozhraní k podstatným vylepšením funkcionality a k odstranní nkterých chyb. API XML prožívá ve svt znaný rozmach, který souvisí s velkými investicemi firmy Ex Libris do jeho vývoje. Díky tomu bude možné v roce 2006 využít zkušeností jiných uživatel MetaLibu, což v roce 2005 nebylo možné. SFX Administrace a údržba SFX V prbhu celého roku byly aplikovány msíní aktualizace znalostní báze a programových modul SFX. Nabídka SFX byla zpístupnna na standardním portu protokolu HTTP - 80, ímž je bez problému dostupná i ze sítí s písn nastavenými pravidly firewall. Správa stávajících informaních zdroj, pipojování nových zdroj a knihoven V nabídce SFX se objevily nové služby: odkazy na plné texty v databázích Kluwer a Wiley, ovení dostupnosti dokumentu pomocí Souborného katalogu R CASLIN, získání reference dokumentu, vyhledání dokumentu pomocí Google Scholar, služby Ptejte se JIB support a Ptejte se knihovny. Jako velmi populární mezi knihovnami se ukázaly další dv nové služby: Seznam elektronických asopis a registrace SFX JIB u Google Scholar. Seznam elektronických asopis je automaticky generován ze znalostní báze SFX a obsahuje informace o elektronických asopisech, které mají tenái dané knihovny prostednictvím SFX JIB pístupné. Seznam obsahuje informace o asopisech s lánky s plnými texty nebo abstrakty pístupných v licencovaných databázích nebo v asopisech voln pístupných. Seznam je možné prohledávat podle názvu asopisu, názvu databáze nebo podle tematických skupin. Ze seznamu vedou pímé odkazy na úvodní stránky asopis, nebo je možné vyvolat SFX menu pro vytvoení odkazu pímo na lánek. Registrace SFX JIB u Google Scholar

12 11 umožní propojení z výsledk vyhledávání v Google Scholar pímo na plné texty dokument. Pi pipojování Generátoru citací provozovaného Masarykovou univerzitou v Brn se narazilo na technická omezení generátoru, která v souasné dob neumožují propojení generátoru s jinými systémy, nap. s SFX JIB. S tvrcem generátoru byly domluveny úpravy generátoru, po kterých generátor bude možné do SFX JIB pipojit. Upgrade na verzi 3 V roce 2005 probhl upgrade SFX serveru na verzi 3. Verze 3 pinesla rozdlení nabídky na eskou a anglickou verzi a rozdlení na základní a doplkové služby. Nabídka pidaných služeb se díky tomu znan zpehlednila. Uživatelé jako první dostávají seznam hlavních služeb vedoucích pímo k získání žádaného dokumentu, piemž nabídka je zobrazena v jejich preferovaném jazyce. Na jedno kliknutí myši uživatelé pak mohou získat seznam dalších doplkových služeb jako informace k autorovi, recenze dokumentu, vyhledání dokumentu na WWW nebo odkaz na pomoc k vyhledání dokumentu od nkteré z knihoven (služba Ptejte se knihovny). K dalšímu zpehlednní služeb pisplo kompletn nové ešení odkazování na dokument do katalog knihoven. Odkaz do katalogu Národní knihovny se zobrazuje po dynamickém ovení dostupnosti pomocí dotazu na Aleph X Server Národní knihovny. Odkazy do katalog dalších knihoven jsou realizovány spuštním vyhledání dokumentu pomocí nové verze MetaLibu JIB s pímým odkazem z výsledk vyhledávání do katalog knihoven. Statistiky SFX jsou dostupné v administrátorském modulu SFX, mohou být pravideln generovány a odesílány em. Správa samostatných instancí pro oborové brány Musica a Knihovnictví a informaní vda V rámci serveru SFX JIB byly spuštny dv nové instance pro oborové brány. Instance pro Knihovnictví a informaní vdu a instance pro Hudbu. V obou instancích byly nastaveny základní služby. Tvorba informaních stránek, Informaního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB s ohledem na upgrade na v3 a rozšíení JIB o oborové brány Služby SFX JIB byly prezentovány v rámci konferencí a seminá Infos, Automatizace knihovních proces, Inforum, Setkání uživatel T Series, Setkání uživatel Aleph, Celostátní porada vysokoškolských knihoven, MetaLib/SFX consortia user group meeting, ELAG, SFX/MetaLib User Group annual meeting, TEL-ME-MORE seminar. Realizaní tým JIB se v roce 2005 stal zakládající lenem mezinárodní pracovní skupiny pro vícejazynou podporu u SFX. Díky aktivit této skupiny a spolupráci s firmou Ex Libris bude zlepšena vícejazyná podpora u SFX. Jedná se pedevším o lepší oddlení text v národní a anglické verzi menu, vícejazynou podporu u Citation Linker a v seznamech asopis. Informace k nové verzi SFX JIB byly publikovány ve Zpravodaji JIB a pehledn vystaveny v nové verzi Informaního portálu JIB. Nová verze Informaního portálu JIB bude veejn spuštna na zaátku roku 2006 po pesunutí na dostaten výkonný nový server. Knihovnické innosti Oddlení referenních a meziknihovních služeb zajišuje v rámci JIB nastavení a rozvoj služeb portálu, pedevším neustálým zkvalitováním zapojených informaních zdroj. Cílem je vytvoit v jednotném prostedí JIB takovou nabídku a klasifikaci (rozdlení) zdroj, která by zabezpeovala uživatelm snadný pístup ke zdrojm R, výbrov i k nejvýznamnjším zdrojm svtovým. Zárove se zpístupnním je zkvalitována nabídka pidaných SFX služeb, pedevším v souvislosti s pístupem a získáváním plných text. Napojením oborových informaních bran na JIB (24 tématické kategorie Konspektu) získá uživatel prostednictvím jednotného SW ešení pístup k univerzálním i oborovým zdrojm. Bhem roku 2005 vtšina innosti souvisela s novými verzemi SW nástroj MetaLib a SFX, verzemi 3. Jednalo se pedevším o tyto innosti: Uživatelské rozhraní bylo implementováno uživatelsky jednoduché rozhraní

13 12 Peddefinovaní sady zdroj pro všechny uživatele (registrované i neregistrované) byla vytvoená nabídka zdroj, které slouží k rychlému vyhledání potebných záznam (Knihy dostupné v R, Zahraniní knihy, eské lánky, Zahraniní lánky) Konverze administrativní databáze (zdroje a jejich nastavení) do nové verze Testování zdroj, jejich doladní pro novou verzi, vetn vypracování vyhledávacích tip pro lepší využití jednotlivých zdroj Zpehlednní nabídky SFX služeb, rozlenní na Základní a Další (s drazem získání plného textu i ovení dostupnosti na území R) Zkvalitnní nabídky SFX pidaných služeb zapojením nových zdroj: - citaní databáze Web of Knowledge pro získání dalších lánk autora, - rozhraní GoogleScholar pro získání relevantních lánk podle názvu, - plnotextové zdroje Wiley Interscience, Springer vcetne databáze Kluwer - rozhraní Citation Capture pro získání bibliografických citací a OpenURL pro další využití Zkvalitnní nabídky pidaných SFX služeb zapojení referenních služeb: - kooperaní služby eských knihoven Ptejte se knihovny referenní služby JIB-support Peklad nápovd dodaných v rámci aktualizace SW do eštiny Vypracování nápovd a dalších pomcek pro uživatele Pro novou verzi byly pipraveny pomcky vztahující se k využívání JIB nejen v klasických formátech (.rtf,.pdf), ale i pomocí animaního programu Captivate. Vznikly tak cca 3-5 min animované sekvence pro oblasti: Snadné hledání, Nalézt zdroje, Profi hledání nalézt zdroje, Profi hledání práce s výsledky dotazu, Mj prostor moje zdroje, Mj prostor e- schránka, Pidané služby SFX pro lánky a knihy Píprava letáku k nové verzi JIB Navržení a naplnní nového Info portálu JIB s možností zptné vazby Další innosti v roce 2005 Vytvoení nové kategorie Historické fondy o MZK - historické fondy o Manuscriptorium o NKCR báze STT o VKOL generální katalog prvotisk (odkazový zdroj)

14 13 o VKOL generální katalog rukopis (odkazový zdroj) o VKOL generální katalog starých tisk (odkazový zdroj) Optimalizace nabídky prohledavatelných zdroj zapojení nových zdroj o SKAT - lánky o VUK (Virtuální umlecká knihovna) o BIBSYS (Norsko) o Knihovna Jiího Mahena v Brn o PNP (Památník národního písemnictví) o Souborný katalog OLIS (Velká Británie, Oxford University) o MUNI - souborný katalog MUNI o lánky VUT (Vysoké uení technické, souborný katalog) o KK Karlovy Vary - katalog KK Karlovy Vary o lánky AV R - knihovny o GBV - souborný katalog (Nmecko) Optimalizace nabídky odkazových zdroj o Cesta dom hospic Na podzim roku 2005 probhlo nkolik celodenních školení nové verze JIB, vždy pln obsazených. 2. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Bohaté informaní zdroje NK byly zpístupovány uživatelm JIB, elektronické dodávání dokument z fond NK fungovalo v rutinním provozu 3. Zpístupnní významných eských webových zdroj V roce 2005 došlo k zásadní zmn v používání software pešlo se na novou generaci SW nástroj, vyvíjených v rámci konsorcia International Internet Preservation Consortium (IIPC které jsou voln dostupné pevážn prostednictvím serveru SourceForge.net. Pístup ke všem interním informacím je ovšem komplikován tím, že zatím nejsme leny IIPC, takže o uvolnní nových softwarových nástroj nebo plánech na jejich vývoj se dozvídáme se zpoždním. Pro akvizici webových informaních zdroj byl po celý rok využíván již výhradn systém Heritrix. Pro indexaci archivu je k dispozici voln dostupný fulltextový systém Nutch. Tento sytém byl doplnn o WebArchive Extension, ímž vznikl systém NutchWAX. Pro využívání indexu vytváeného systémem Nutch byl upraven pvodn norský NWA Toolset, který byl pejmenován na WERA ten je nyní u nás využíván jako veejné rozhraní pro prohledávání archivu. V systému Heritrix se dlouho nepodailo dlouhodob udržet v provozu plnohodnotnou sklize celé domény.cz. Systém obvykle již po nkolika dnech provozu spoteboval všechnu dostupnou pam díky velkému množství odkaz, které se chystal navštívit. Tyto problémy byly odstranny až v nových verzích koncem roku. Pomrn úspšné bylo ovšem sklízení omezených množin webových zdroj (zdroje, k nimž má Národní knihovna R uzavenu s vydavatelem smlouvu o poskytování elektronických online zdroj). V letošním roce probhlo celkem 6 kol sklízení zdroj ošetených touto smlouvou opravující ešitele k online zpístupnní tchto zdroj uložených v archivu. Krom toho probhla v kvtnu tematická sklize zamená na Dalimilovu kroniku na základ zadaných URL, na nichž se objevily informace k získání Dalimilovy kroniky do fondu Národní knihovny R. Šlo zde o sklize velmi malého rozsahu, protože testy se temi rznými nastaveními ukázaly, že vtšina server referovala o Dalimilov kronice jen na jediné stránce. V oblasti správy archivu došlo k významné zmn. Díky doplnní diskového pole novými disky na plnou kapacitu (3 x 1,6 TB) v polovin roku bylo umožnno zahájení procesu migrace archivu z formátu tar.gr vytváeného NEDLIB Harvesterem do formátu arc, se kterým pracují všechny moderní nástroje. V souasné dob probíhá pevádní celoplošných sklizní; prvním krokem této konverze byl pevod smluvních zdroj, které tak mohou být spolen indexovány a zpístupovány z jediného místa. Mimo doplnní diskového pole novými disky došlo na podzim tohoto roku i k výbru a zakoupení nového serveru, který byl nainstalován na ÚVT MU a bude sloužit jako tetí server projektu. Po analýze všech faktor byl vybrán server HP ProLiant DL360G4, který používá

15 14 stejné hot-plug disky jako stávající server DL380, je montovatelný do racku a zárove je cenov dostupný a v rámci finanních možností i dostaten výkonný. Na server byl nainstalován operaní systém a byl zahájen proces jeho integrace do stávající infrastruktury (sdílení uživatel, sjednocování verzí systému a knihoven apod.). Zpístupování archivovaných zdroj nadále zásadn brání stávající legislativa. Koncem roku byla vyžádána právní analýza k možnostem úpravy legislativy týkající se povinného výtisku; tato analýza je prvním krokem k oficiálnímu návrhu na ešení legislativy pro povinný výtisk elektronických online zdroj. Nadále se uplatuje náhradní ešení, smující ke zpístupnní alespo ásti archivovaných online zdroj uzavírání Smluv o poskytování elektronických online zdroj. Tento postup je velmi zdlouhavý a nároný pro ešitele, ale jak se ukázalo v rámci Informaního setkání s vydavateli uspoádaného poátkem prosince, je znanou brzdou i pro vydavatele. Bohužel zatím se nepodailo najít souhlas právník k tomu, aby bylo možné uzavírat smlouvy pouze jednoduchou elektronickou formou, což by byla forma podstatn mén nároná a vydavatelm vyhovující. V letošním roce se podailo nasmlouvat s vydavateli sice více webových zdroj (26) než v letech pedchozích, nicmén stále se jedná o malý zlomek toho, co je teba jako nejkvalitnjší zdroje získat, trvale uchovat a zpístupnit. Jedná se totiž v tomto pípad o jediné archivované zdroje, k nimž mají ešitelé právo umožnit uživatelm pístup. Významné online zdroje, vybírané podle kritérií výbru, jsou popisovány a zpístupovány prostednictvím báze WEB v katalogu NK (popis ve formátu MARC21) a v souasné dob se pipravuje jejich export do báze eské národní bibliografie. V této bázi byly rovnž v letošním roce vytvoeny podmínky pro popis vybraných online zdroj pro oborové brány Knihovnictví a informaní vda a Hudba s možností konverze záznam do Dublin Core. Informaní infrastruktura WebArchivu byla doplnna o interní blog (blog.war.vzk.cz) a wiki. Po nkolikatýdenním testování použitého systému wordpress bylo rozhodnuto více sjednotit prezentaní vrstvu projektu a pro tento úel byl zvolen systém tikiwiki, který je voln dostupný a pomocí zásuvných modul umožuje podporu mnoha funkcí potebných pro provoz projektu. Nová verze webu WebArchiv bude uvedena do provozu poátkem roku V souasné dob je z hlavní stránky projektu dostupné vyhledávací rozhraní WERA umožující online vyhledávání v souboru nasmlouvaných webových zdroj uložených v archivu. Na této URL adrese jsou rovnž k dispozici veškeré informace týkající se projektu zameného na dlouhodobou ochranu a zpístupnní domácích webových informaních zdroj. 5. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu K základním pedpokladm optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu patí pedevším Tvorba a aplikace mezinárodn platných standard v oblasti vcného zpístupnní heterogenních informaních zdroj aplikovaných v rámci JIB, které spoívaly (mimo jiné) ve stanovení jednotlivých variant vcné katalogizace, tj.minimální, stední a úplné jako jednoho z nástroj postupné harmonizace metod a postup vcné katalogizace v pímé integraci 2. hierarchické úrovn schématu Konspektu do procesu zpístupnní informaních zdroj, tj. v aplikaci odpovídajících skupin Konspektu v bibliografických záznamech v tvorb 3. hierarchické úrovn schématu Konspektu, která vzniká konkrétní aplikací odpovídajících skupin Konspektu v autoritních záznamech tematických termín - pro snadnjší dostupnost aplikovaných skupin Konspektu v podízených tematických termínech byl vytvoen speciální rejstík Konspekt pro autority, který obsahuje soubor skupin Konspektu pidlených v podízených AUT záznamech v pokraující aplikaci anglických ekvivalent v souboru tematických autorit - komfortní pístup pro katalogizátory je zajištn pomocí dvou rejstík, ve kterých jsou dostupné anglické ekvivalenty: Rejstík anglických ekvivalent a rejstík obsahující kombinaci notací MDT, anglických a eských ekvivalent

16 15 Dalším cílem této ásti projektu byla Tvorba a konkrétní aplikace eské varianty kategorizaního schématu pro poteby oborových informaních bran, které pokrývají sémantické domény knihovnictví, informaní vda a hudba. Byly vytvoeny dv hierarchické úrovn: první úrove pedstavují vybrané skupiny Konspektu druhou úrove tvoí autoritní tematické termíny, které spadají do tchto skupin Konspektu Následuje ukázka konkrétní aplikace kategorizaního schématu na úrovni skupin Konspektu a jim podízených tematických termín pro poteby oborové brány KIV

17 16

18 17 Popis projektu Cíle Projekt Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky (JIB) v sob integruje nkolik souvisejících projekt rozhodujícího strategického i praktického významu pro eské knihovnictví. Cíle projektu budou v roce 2006 rozdleny do nkolika oblastí: 1. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran 2. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky 3. Zpístupnní významných eských webových zdroj 4. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu 1. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Technické innosti MetaLib Hlavní innosti správy a rozvoje MetaLibu v rámci JIB mžeme lze v roce 2006 rozdlit do pti základních oblastí: Administrace a údržba systému MetaLib verze 3 Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam Tvorba informaních stránek, Informaního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB Vývoj a správa portálového ešení Plone pro oborové informaní brány Administrace a údržba systému MetaLib verze 3 V prbhu roku 2005 byla nasazena nová, tetí verze MetaLibu. V roce 2006 bude pokraovat prbžný rozvoj této verze pomocí uvolovaných revizí a opravných balík. Tyto revize vyžadují následn pomrn nároné úpravy a zmny v nastavení vetn úpravy lokalizace, pinášejí však významné zlepšení funkcionality a nové pracovní nástroje. Bude zajištna prbžná správa systému MetaLib zejména z hlediska funkní autentikace pes LDAP server, uživatelských út a dat a optimálního výkonu.významný pokrok pinese testování externích vyhledávacích rozhraní definovaných pomocí API. Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj V prbhu roku 2006 bude nutné udržovat v chodu již tém stovku stávajících prohledatelných informaních zdroj, domácích i zahraniních. Tato lokální znalostní báze vyžaduje permanentní a náronou údržbu, jelikož konfigurace zdroj se neustále mní. Nemalou ást znalostí o zdrojích také pináší importovaná centrální znalostní báze, kterou je nutné prbžn synchronizovat a udržovat. Bhem roku 2006 budou pipojovány nové zdroje, odkazové i prohledatelné podle poteb uživatel a podle provozních možností. Velký draz bude kladen na možnost využít tyto zdroje i pro úely stahování záznam (viz níže) a na zpístupování plných text. Prbžné bude probíhat zdokonalování vyhledávacích možností prohledatelných zdroj zapojených v JIB, k emu bude sloužit také údržba eského standardu Z39.50 profilu JIB. Uživatelm, kteí mají právo využívat placené zdroje (nap. z konsorciálních licencí), které jsou prohledatelné v JIB, budou tyto zdroje na základ jejich zájmu zpístupovány tak, aby je mohlo využívat maximální množství uživatel. Oprávnní pístupu ke zdrojm bude dále ešeno pomocí definic rozsah oprávnných IP adres. Pro vzdálený pístup ke zdrojm mohou jednotlivé zúastnné

19 18 instituce využívat proxy servery. Stejným zpsobem bude také testován provoz samostatných vyhledávacích skupin (Quick Search Quick Sets) pro nejvtší knihovny (aby mly hlavní eské knihovny definovány vlastní vyhledávací skupiny, které by byly automaticky zobrazeny na základ jejich IP rozsah). Významné rozšíení možností pi pipojování nových informaních zdroj pedstavuje protokol OAI. MetaLib bude rozšíen o funkci OAI harvesteru, takže bude možné uživatelm nabídnout i záznamy a digitální objekty sbírek pístupných pes protokol OAI. Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam Rozhraní Z39.50 bude v roce 2006 dále rozvíjeno. Prbžn bude pokraovat propaganí innost a pipojování dalších eských knihoven na základ jejich zájmu. Lze pedpokládat další nárst využití služby (koncem roku 2005 cca 1500 dotaz denn). S rozvojem služby dojde v odpovídajícím množství zárove ke zvýšení objemu prací potebných pro administraci Z39.50 rozhraní (vytváení nových profil, úpravy profil, zodpovídání dotaz uživatel). Konverzní modul MetaLibu bude prbžn aktualizován a budou v nm aplikována nová konverzní pravidla podle toho, jak budou uvolována ze strany Národní knihovny R. V souasné dob zajišuje funkcionalitu pebírání záznam stále MetaLib verze Z provozních a technických dvod dojde k pechodu na verzi 3 až v prvních msících roku Pro vasné informování uživatel o novinkách ve služb pebírání záznam bude dále udržována a využívána elektronická konference Tvorba informaních stránek, školení a prezentace JIB V roce 2006 budou dále spravovány a rozvíjeny informaní stránky které budou kompletn pevedeny do CMS systému Plone. Stránky budou dostupné na adrese Informaní stránky se nezmní pouze formáln, ale i obsahov vzhledem k pechodu na uživatelské rozhraní MetaLibu verze 3. Zmna stránek pinese vtší pehlednost a nov také možnost interakce s uživateli. K informování o novinkách JIB bude dále sloužit Informaní zpravodaj, rozesílaný prostednictvím elektronické konference který odebírá více než 1000 uživatel z uživatelské základny JIB. Informaní zpravodaj bude dále vydáván jako obasník a bude pístupný také na informaních stránkách JIB. Pro podporu stahování záznam pes JIB a komunikaci ešitelských tým univerzálních i oborových bran budou i nadále sloužit elektronické konference a Budou probíhat školení uživatel. JIB bude dále prezentována na dležitých odborných konferencích v R. Úpravy MetaLibu a nasazení Plone pro JIB a oborové informaní brány Pro správné fungování více instancí SFX bylo nutné v MetaLibu vytvoit více institucí, což znan pracné ešení z hlediska správy. Zaátek roku 2006 tak pináší 3 instituce: centrální a zastešující JIB, dále oborovou bránu KIV a MUS. Každá instituce bude vyžadovat individuální správu a administraci, jelikož všechna nastavení jsou samostatná (kategorie, lokalizace, nastavení zobrazení). V roce 2006 dojde k dalšímu rozvoji nových oborových bran pipojování nových prohledatelných zdroj, zapojení záznam z báze WEB jako samostatných odkazových zdroj, údržba a aktualizace kategorií a podkategorií. Nad tmito institucemi MetaLibu budou zprovoznna portálová rozhraní Plone, ímž se možnosti JIB i oborových bran významn rozšíí smrem ke skuteným portálm. MetaLib se tak stává jedním prvkem portálu, ve kterém bude figurovat jako hlavní souást spolu s dalšími ástmi (portlety) jako jsou napíklad ankety, diskuse, novinky. SFX V roce 2006 budou vytvoeny seznamy elektronických asopis pro knihovny, které o to již projevily zájem bhem školení k nové verzi JIB ke konci roku 2005, nebo o to požádají v prbhu roku Pro zájemce z ad tchto knihoven bude provedena také registrace SFX JIB u Google Scholar. Realizaní tým JIB bude pokraovat v práci v mezinárodní pracovní skupin pro vícejazynou podporu u SFX. Výsledky spolupráce této skupiny a firmy Ex Libris budou implementovány do SFX JIB. V prbhu celého roku budou pravideln probíhat aktualizace znalostní báze a programových modul pro zajištní aktuálnosti odkaz zobrazovaných v nabídce. Nabídka bude dále zkvalitnna a rozšíena. V píprav jsou napíklad pipojení slovenského souborného katalogu a citaní služby citace.com,

20 19 linkování na Souborný katalog R i podle názvu dokumentu, linkování na službu Document delivery STK s využitím modulu pro ovení dostupnosti dokument. Linkování na katalogy bude prbžn aktualizováno tak, jak katalogy budou pipojovány do MetaLib JIB. Probhne integrace s dalšími instancemi SFX provozovanými v R, jejichž instalace se na pelomu 2005 a 2006 dokonují - SFX oborových bran JIB, SFX Univerzity Karlovy a SFX portálu STM. Nabídky SFX služeb oborových bran budou doladny podle zadání od realizaních tým projekt oborových bran. Do informaního portálu JIB budou integrovány statistiky SFX a probhne testování integrace SFX služeb pímo v portálech. Veejn bude spuštna nová verze Informaního portálu a informace k SFX JIB zde budou prbžn aktualizovány. Knihovnické innosti V roce 2006 bude dokonena implementace nových služeb a možností, které jsou k dispozici po pechodu na nové verze MetaLibu i SFX v roce 2005: výbr dalších zdroj do JIB, naplnní jednotlivých kategorií Konspektu relevantními zdroji (eskými a zahraniními) ve spolupráci s dalšími knihovnami zapojení existujících eských portál pod rozhraní JIB shromáždní informací o zdrojích a službách (STM, EconLib,..) aktualizace a doplování nabídky SFX cíl pro pidané služby (plné texty, volné zdroje, služby) aktualizace a rozšíení uživatelských píruek nové služby (nap. seznamy e-asopis) budou pinášet uživatelm více možností rozšíení nabídky animovaných nápovd (animované nápovdy byly poízeny pro základní možnosti nové verze JIB pro úely školení na podzim 2005 a mezi uživateli se staly velmi populárními) pokraování v školících aktivitách v souvislosti se zmnou filozofie v nové verzi JIB info portál JIB od ledna 2006 nové rozhraní neustálé doplování a aktualizace informací Další související innosti souinnost s dalšími útvary NK pi budování tématických bran (katalogizace, nastavení služeb) spolupráce na propojení plných text eských lánk (propojení záznam z báze ANL s plným textem vybraných periodik zdroje Anopress) soustavné naplování a zkvalitování nabídky periodik dostupných prostednictvím portálu EZB (pístup k plným textm) 2. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Vlastní zdroje Fondy NK vznikaly v prbhu nkolika staletí a obsahují více než 6 milión svazk. Jedná se o nejrozsáhlejší fondy v eské republice, jejichž celkový význam i hodnota jsou zcela ojedinlé v národním i mezinárodním mítku. Postupn probíhá retrospektivní konverze katalog NK, které jsou pak dostupné na internetu. Hotové záznamy jsou zpístupnny prostednictvím databází NK a souborného katalogu CASLIN v systému ALEPH. NK buduje rovnž rozsáhlou lánkovou databázi s napojením na plné texty lánk. Zpístupnní katalog a databází NK v JIB je pro uživatele NK i pro ostatní knihovny klíové, a již z hlediska vyhledávání, MVS, stahování záznam nebo snadného startu k dalším službám nabízeným v JIB. V roce 2006 dojde v rámci JIB ke zpístupnní digitální knihovny Kramerius prostednictvím protokolu OAI a dále nových oborových zdroj nabízených prostednictvím vznikajících oborových informaních bran. Externí zdroje NK je leaderem nebo úastníkem vtšiny celonárodních i dalších konsorcií vytvoených za úelem zpístupnní externích elektronických zdroj. Jejich repertoár je velmi bohatý a integrované zpístupnní prostednictvím JIB vede k jejich komfortnjšímu a vyššímu využití a lepší propagaci. Krom zdroj již dostupných prostednictvím JIB budou zpístupnny další zdroje v souladu s potebami a doporueními uživatel JIB.

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005 Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj

Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj Žádost o poskytnutí dotace Odboru umní a knihoven MK

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2008

VISK 8 Informaní zdroje B 2008 VISK 8 Informaní zdroje B 2008 Píloha. I ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Žádost o poskytnutí dotace Odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2003

Žádost o poskytnutí dotace Odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2003 Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky a českých webových zdrojů Žádost o poskytnutí dotace Odboru umění a

Více

Zpráva o výsledcích řešení výzkumného záměru v roce 2005

Zpráva o výsledcích řešení výzkumného záměru v roce 2005 Budování vzájemně kompatibilních informačních systémů pro přístup k heterogenním informačním zdrojům a jejich zastřešení prostřednictvím Jednotné informační brány Zpráva o výsledcích řešení výzkumného

Více

Oborová brána TECH tech.jib.cz

Oborová brána TECH tech.jib.cz Oborová brána TECH tech.jib.cz Seminář Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK? Praha, NTK 2.12.2014 PhDr. Lenka Hvězdová Příběh oborové brány TECH, tech.jib.cz - * 2008,

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

VYUŽITÍ DOTACE POSKYTNUTÉ Z PODPROGRAMU VISK 8/B V ROCE 2009

VYUŽITÍ DOTACE POSKYTNUTÉ Z PODPROGRAMU VISK 8/B V ROCE 2009 VYUŽITÍ DOTACE POSKYTNUTÉ Z PODPROGRAMU VISK 8/B V ROCE 2009 Rok 2009 Žádáno: 4 140 000 Kč Získáno: 3 486 000 Kč Stručné zhodnocení použití grantu: Projekt Zajištění provozu Jednotné informační brány v

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány Z i m a 2 0 1 1 / 1 2 - R o č n í k X - Z D A R M A Vážení uživatelé, Informační zpravodaj JIB, který jste právě otevřeli, má letos v záhlaví Ročník X, takže

Více

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Sto tisíc e-dokumentů na dosah Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Inforum 2011, 25.5.2011 Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) navazuje na předchozí projekty MŠMT zajišťující přístup k EIZ LI2000 (2000-2003)

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Elektronické zdroje Národní technické knihovny

Elektronické zdroje Národní technické knihovny Elektronické zdroje Národní technické knihovny http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/ 1 Elektronické zdroje NTK 24 databází obsahují bibliografické informace 15 zdrojů včetně

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Zpráva o plnění cílů projektu VISK3. WebArchiv - vytvoření podmínek pro zpřístupnění českých webových zdrojů

Zpráva o plnění cílů projektu VISK3. WebArchiv - vytvoření podmínek pro zpřístupnění českých webových zdrojů Zpráva o plnění cílů projektu VISK3 WebArchiv - vytvoření podmínek pro zpřístupnění českých webových zdrojů (knihovnické, legislativní a technické aspekty) Předkládá: Národní knihovna České republiky Zpracovala:

Více

Revoluce v knihovnách

Revoluce v knihovnách Knihovnicko-informaní zpravodaj U Nás Vyšlo: 12.10.2004 íslo: Roník 14 (2004), íslo 3 Sekce: Naše téma Název lánku: Revoluce v knihovnách Autor: Eva Semrádová Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=435

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny Nabídka a know-how společnosti SEFIRA Iva Celbová konzultant knihovní systémy celbova@sefira.cz Nabídka SEFIRA na řešení projektu

Více

podprogram pro rok 2002

podprogram pro rok 2002 - 1 - Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku a zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

NTK Discovery. Od katalogu k centralizovanému vyhledávání

NTK Discovery. Od katalogu k centralizovanému vyhledávání NTK Discovery Od katalogu k centralizovanému vyhledávání Strategie NTK v oblasti zpřístupňování fondů Strategická priorita 3.4.2: Optimalizace uživatelské přívětivosti všech knihovních služeb NTK Implementace

Více

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb Národní technická knihovna Praha Obsah 1) Proč další systém? 2) Metavyhledávač

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Bod programu: Věcné zpracování (možnosti obohacování dříve dodaných záznamů) Marie.Balikova@nkp.cz Pracovní skupina pro SK, 7.3.

Více

Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Centrální portál českých knihoven aktuální stav a plánovaný harmonogram Martin Lhoták Zpravodaj ÚKR a předseda Rady CPK lhotak@knihovny.cz Hlavní cíl Historie Průzkum potřeb Pracovní skupiny Aktuální stav

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

http://www.jib.cz od A až do Z

http://www.jib.cz od A až do Z od A až do Z Uživatelská píruka Národní knihovna, 2004 Jednotná informaní brána (JIB) nabízí jednotný a snadný pístup k rzným informaním zdrojm, nap. katalogm knihoven, lánkovým bibliografickým a plnotextovým

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy Návrh projektu Podprogram: Zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu : c) Budování oborových informaních bran F3 A a) Cíle projektu, vcné vymezení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Podpora využívání elektronických informaních zdroj na VUT

Podpora využívání elektronických informaních zdroj na VUT Podpora využívání elektronických informaních zdroj na VUT Ilona TRTÍKOVÁ Výpoetní a informaní centrum, eské vysoké uení technické, Praha trtikova@vc.cvut.cz Barbora RAMAJZLOVÁ Výpoetní a informaní centrum,

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 Pardubice 16-17. září 2009 Eva Svobodová - Danuše Vyorálková Národní

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Knihovny současnosti 2007 Obsah prezentace Co je systém PRIMO Příklad fungování systému Komponenty systému Princip fungování

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah

eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah Jií Tobiík, Mojmír Macek Klíová slova: LPIS, ilpis, grafický informaní systém, GIS, Ministerstvo zemdlství Abstrakt V roce 1999 se R zavázala

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011 Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, budování oborových informačních bran, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky a českých webových zdrojů Žádost

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR Obsah dnešní přednášky Představení ANL+ Co v bázi ANL+ naleznete Zajištění ANL+ v knihovnách ANL+ v rozhraní Primo ANL+ v rozhraní JIB Dotazy Co je ANL+ Zdroj

Více

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí Petr Žabička Moravská zemská knihovna v Brně zabak@mzk.cz Obsah Knihovny muzeí a galerií Katalogy knihoven Standardizace Výběr knihovního

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM PÍLOHA 3a ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR Aleph 9.5.2012 Program Co je nového v Alephu Změny v bázi autorit Elektronické knihy a Vufind Aleph a Google Přechod na vyšší verzi Alephu Aleph základní

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více