F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy"

Transkript

1 Návrh projektu Podprogram: Zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu : c) Budování oborových informaních bran F3 A a) Cíle projektu, vcné vymezení aktivity, která je pedmtem podpory Pedkládaný projekt je souástí souboru projekt velkých eských knihoven a vdeckých a výzkumných pracoviš specializovaných na rzné obory. Cílem souboru projekt je vytvoení vzájemn se doplujících oborových informaních bran pro oblast výzkumu, které postupn pokryjí celé universum. Koordinovaná tvorba oborových informaních bran zaruí od poátku jednoznané vymezení gescí za píslušné obory a omezení multiplicitních inností, použití jednotných standard a jednotného programového vybavení zabezpeí snadnou propojitelnost jednotlivých oborových informaních bran v jediný celek snadno dostupný domácím i zahraniním uživatelm. Projekt Koordinovaná tvorba oborových informaních bran pro oblast výzkumu se nezabývá technologickým zabezpeením pro tvorbu a zpístupnní oborových informaních bran. V této oblasti budou využity výsledky projektu Jednotná informaní brána jako národní portál pro výzkum a vývoj pedkládaného v rámci Programu: 1N: Informaní infrastruktura výzkumu. Cílem pedkládaného projektu je koordinace tvorby oborových informaních bran v eských knihovnách a vdeckých a výzkumných pracovištích a vytvoení oborových informaních bran pro obory hudba a knihovnictví a informatika, pro které je Národní knihovna R ústední oborovou knihovnou. Oborové informaní brány, jejichž poet i obliba v posledních letech rychle rostou, pedstavují významný pínos pro oblast výzkumu, vdy a vzdlávání. Ve svt heterogenních zdroj a rostoucího potu elektronických zdroj pístupných prostednictvím sítí je stále obtížnjší nalézt relevantní informace. Oborové informaní brány umožují systematickou práci s informaními zdroji na základ výbru kvalitních zdroj, vysoké úrovn jejich popisu podle mezinárodních standard a provování jejich dostupnosti. Odborníkm z jednotlivých obor se v rámci oborových informaních bran otevírá možnost doporuit kvalitní zdroje kolegm i studentm doma i v zahranií a naopak se snadno dostat ke zdrojm, které doporuili jiní. Krom doplování elektronické sbírky mohou významn ovlivnit i doplování klasických fond ve svém oboru. Hlavními pedpoklady tvorby kvalitních oborových informaních bran jsou stanovení jednotných kritérií pro výbr a popis zdroj, kooperace a trvalá správa. Pedpokladem jejich zpístupnní jsou kvalitní technické nástroje. S tvorbou oborových informaních bran je spojena ada inností, o které se v rámci pedkládaných projekt podlí knihovny a oborov specializovaná vdecko-výzkumná pracovišt. Výbr zdroj: Výbr informaních zdroj na internetu. Nelze provádt automaticky, intelektuální vklad je zde nezbytný. Musí existovat jasná, písemn zdokumentovaná kritéria výbru. Správa elektronické sbírky: Systematická a pravidelná práce spojená s údržbou a rozvojem elektronické sbírky založená na pedem definovaných kritériích. Správa klasické sbírky [fondu]: V ideálním pípad jsou oborové informaní brány napojeny na kvalitní klasické sbírky (fondy) v daném oboru. Tato vazba je dležitá zejména u obor, kde jsou výzkum a studium stále siln navázány na klasické dokumenty a význam elektronických zdroj zde není rozhodující [ešeno v navazujícím projektu NK: Národní knihovna okno do svta výzkumu a vývoje] Popis zdroj: Popis zdroj musí být jednotný a odpovídat mezinárodním standardm. Tematická klasifikace: Všechny zdroje jsou v zájmu zajištní jednotného pedmtového pístupu indexovány podle uritého klasifikaního schématu. Vcné zpracování na bázi pirozeného jazyka je založeno na intelektuální obsahové analýze a využívá souboru ízených selekních termín (pedmtových hesel, deskriptor). Správa systému (systém) pro ukládání a zpístupnní zdroj: Je nutné mít kvalitní systém umožující snadné ukládání zdroj a pedevším jejich efektivní a uživatelsky píjemné zpístupnní [budou využity výsledky projektu Jednotná informaní brána jako národní portál pro výzkum a vývoj]. NK bude tyto innosti v rámci ešení projektu v plném rozsahu zajišovat pro obory hudba a knihovnictví a informaní vda, pro které má hlavní oborovou gesci. Pro ostatní obory, které mají vlastní oborové garanty, bude hrát NK pi realizaci uvedených inností metodickou a koordinaní roli. F3A-1

2 Analýza zahraniní praxe a doporuení promítnutá do projektu Zahraniní praxe v oblasti tvorby oborových informaních bran je velmi rznorodá. Obecn platí, že jejich poet i význam rostou, zem s rozsáhlými zkušenostmi (Austrálie, Nmecko, USA, severské zem) nashromáždily množství zkušeností a doporuení, ze kterých soubor pedkládaných projekt vychází. V zemích, které zaaly vytváet oborové informaní brány ped mnoha lety, dnes existuje velké množství oborových informaních bran, které byly budovány asto izolovan, používaly vlastní standardy šité na míru lokálním ešením a systémm. Nyní dochází k jejich mnohdy velmi obtížnému propojování na úrovni oborové, národní i mezinárodní. V nkterých pípadech je propojení zcela nemožné a oborové brány, do nichž bylo nainvestováno mnoho finanních i lidských zdroj, postupn zanikají, jsou využívány pouze ásten, nebo jejich integrace vyžaduje dodatené finanní i lidské zdroje. Pouení a doporuení plynoucí ze zahraniní praxe a zapracovaná do projektu lze shrnout takto: od poátku je dležitá koordinace na národní i oborové úrovni s pihlédnutím ke snadnému zapojení do mezinárodních projekt. [Projekt bude od poátku koordinován na národní i oborové úrovni s pihlédnutím k zapojení zejména do evropského projektu RENARDUS Je nutné používat mezinárodní standardy a zasahovat do nich jen minimáln v opravdu nezbytných a dobe zdvodnných pípadech [V rámci projektu budou použity mezinárodní standardy knihovnické i technické: MARC 21, DC, doporuení odvozená z doporuení projektu RENARDUS, MDT, DDT, jmenné i vcné autority NK, oborové tezaury, LCSH, OpenURL, Z39.50]. Pro tvorbu i provoz oborových informaních bran je vhodnjší zvolit hotový, ideáln mezinárodn používaný systém obsahující potebnou funkcionalitu, než vyvíjet systém vlastní. [Bude využito mezinárodn používané programové vybavení MetaLib a SFX které má aplikace v ad zemí. Produkty MetaLib a SFX dnes užívají již stovky institucí po celém svt. Pro ešení svých portál si vybraly kombinaci MetaLib+SFX napíklad Univerzita na Harvardu, Britská knihovna, Národní knihovna Finska spolu s konsorciem finských knihoven, Institut Max Planck atd. MetaLib a SFX patí mezi finalisty i pro pipravovaný portál Kongresové knihovny.u nás byly MetaLib a SFX již implementovány a oveny v rámci projektu Jednotná informaní brána proto je otázka systémového zabezpeení souástí projektu Jednotná informaní brána jako národní portál pro výzkum a vývoj]. Pokrytí celého universa od poátku není reálné [V rámci ešení souboru projekt bude vytvoeno 10 oborových informaních bran, další budou navazovat postupn]. b) Zdvodnní potebnosti aktivity a oekávané výsledky, hrubý harmonogram prací Zatímco v zahranií jsou oborové informaní brány ve smyslu popsaném na poátku návrhu budovány již adu let, v eských knihovnách zaínají vznikat až v posledních letech. Míra respektování standard je rzná, jsou využívány rzné klasifikaní systémy, jsou vyvíjeny rzné specializované automatizované systémy - asto bez vzájemné koordinace a snahy o využití nástroj již existujících nebo pipravovaných jinde. V ad pípad provádjí výbr a hodnocení pouze knihovníci bez vazby na specialisty z vdeckých a výzkumných pracoviš. Objevují se i snahy o tvorbu nkolika oborových informaních bran pro jeden obor, jejichž ešitelé o sob nevdí nebo si dokonce konkurují. Na druhé stran existuje mnoho bílých míst. Tento stav je teba zmnit a zaít s koordinovanou tvorbou oborových informaních bran od samého poátku. NK usiluje o koordinaci v zájmu kompatibility vznikajících oborových bran a v zájmu zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu. Ke spolenému souboru projekt se v plném rozsahu pihlásily nov vznikající oborové informaní brány (Ekonomické vdy. Obchod ; Filozofie ; Historie a pomocné historické vdy ; Hudba ; Jazyk, lingvistika a literatura ; Knihovnictví a informatika ; Výchova a vzdlávání ; Zemdlství. Volnjší je vazba s branami již existujícími a disponujícími vlastním programovým vybavením i množstvím uložených dat portál STM a MEDVIK. I zde však vznikají plány na využití spolených standard i technologií v zájmu snazšího propojení a optimálního využití lidských i finanních zdroj. Podmínkou zapojení do projektu je prezentace zdroj zúastnné instituce jako prohledávatelných zdroj v JIB, jinými slovy prakticky prokázané respektování knihovnických i technických standard. Další podmínkou je spolupráce s vdeckými a výzkumnými pracovišti v daném oboru. Velkou výzvou pro všechny zúastnné instituce je spolupráce v oblasti vcného zpístupnní a vytvoení i praktické naplnní hierarchické struktury schdné pro tvrce i uživatele oborových bran. S tímto úkolem souvisí i aplikace metody Konspektu, ímž vznikne jasná a mezinárodn srozumitelná oborová mapa klasických fond i elektronických sbírek zúastnných knihoven. Tolik aktivity a oekávané výsledky v rovin koordinaní. NK je oborovou knihovnou pro obory hudba a knihovnictví a informaní vda. Je tedy logické, že bude vytváet (ve spolupráci s Ústavem informaních studií UK a ústavy AV zabývajícími se hudbou) oborové informaní brány práv pro tyto obory. Vymezení gesce je zde jednoznané. Krom vlastního vytvoení obou oborových bran a výrazného zkvalitnní informaního F3A-2

3 zabezpeení výzkumu v tchto oborech NK pi tvorb tchto bran prakticky otestuje schdnost navržených teoretických ešení. Hrubý harmonogram prací V roce 2004 dojde k rozšíení potu instancí SFX a pro všechny obory bude diferencována nabídka pidaných služeb. Ke zkvalitnní nabídky a dostupnosti zdroj dojde tedy v rámci celého universa. K markantnímu posunu dojde u obor, pro nž budou v rámci projektu vytváeny plnohodnotné oborové brány se zajištním všech inností uvedených výše. Rok 2004 bude ve znamení ladní kriterií výbru, standard a modelu tvorby záznam v rámci jednotlivých oborových bran i zpsobu jejich integrace a ladní návaznosti vcného zpracování. Výsledky budou od poátku dostupné uživatelm. Od roku 2005 již dojde k plnému provozu celého systému a k navázání praktické spolupráce a integrace se zahraniními oborovými branami po linii oborové i národní. c) Oekávaný pínos projektu pro uchazee Realizace projektu pinese zásadní zlepšení služeb pro pracovníky výzkumu z obor hudba a knihovnictví a informaní vda, pro které je NK ústední oborovou knihovnou. Získají prostednictvím NK možnost lepšího využití voln dostupných i placených zdroj obohacenou o píležitost více ovlivnit výbr elektronických i klasických zdroj pro sbírky NK. NK získá možnost prakticky realizovat a zhodnotit výsledky již provedených teoretických prací v oblasti oborových informaních bran. Na základ podrobné srovnávací analýzy zahraniních zkušeností bylo v NK pipraveno doporuení pro tvorbu oborových informaních bran v R.Soubory jmenných i vcných autorit NK usnadní a sjednotí jmenné i vcné zpracování a následné vyhledávání zdroj, anglické ekvivalenty pedmtových hesel navazující na Library of Congress Subject Headings a konkordanní tabulky mezi Mezinárodním desetinným tídním a Deweyho desetinným tídním zaruí mezinárodní využitelnost výsledk projektu a usnadní zapojení do mezinárodních projekt. Peklad potebné dokumentace o metod Konspektu a implementace metody Konspektu pro popis i strategii budování fond v NK pedstavují solidní základ pro kooperativní budování klasických i elektronických sbírek, snadnou navigaci, propagaci a zpístupnní tchto sbírek. Konspekt umožuje porovnání se srovnatelnými oborovými pracovišti v zahranií. Krom NK pistoupilo prozatím k aplikaci metody Konspektu jen málo eských knihoven. Chybí tak jednotná, mezinárodn srozumitelná tematická mapa fond eských knihoven a nástroj pro správnou navigaci. Povinná aplikace metody Konspektu ve všech zúastnných knihovnách dává šanci tuto mapu vytvoit. Spolupráce s tvrci zahraniních oborových bran Z pozice své koordinaní role v projektu NK již navázala spolupráci s evropským projektem oborových informaních bran RENARDUS v níž bude nadále pokraovat. V oborech hudba a knihovnictví a informaní vda naváže NK spolupráci se zahraniními oborovými branami zabývající se touto tematikou a bude usilovat v první fázi o výmnu zkušeností, v další fázi (až bude mít co nabídnout) i o výmnu záznam. d) Oekávané výsledky a výstupy, které budou ureny ke zveejnní Výsledkem realizace souboru projekt bude postupn narstající soubor oborových informaních bran, které se budou vzájemn úeln doplovat (nikoli pekrývat). NK pispje rozhodující mrou ke konzistentnosti a propojitelnosti vznikajícího souboru oborových informaních bran a zárove ho obohatí o dv oborové brány pro obory hudba a knihovnictví a informaní vda. Oborové brány zajistí kvalitativn nový pístup k oborovým zdrojm, což bude znamenat zásadní vylepšení informaní infrastruktury výzkumu, významnou propagaci a kvalitativní i kvantitativní nárst využití domácích i zahraniních zdroj zakoupených v rámci Programu 1 N: Informaní infrastruktura výzkumu a tím i zásadní píspvek ke zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu. Výstupem ureným ke zveejnní nebude jen fungující prototyp oborových informaních bran pro obory hudba a knihovnictví a informaní vda, ale i ada monografií, lánk a pednášek o výsledcích projektu, vetn publikací ve svtových jazycích a prezentací na mezinárodních konferencích. F3A-3

4 F3 B ešitel Životopis a charakteristika ešitele (narozena v Praze) vystudovala obor knihovnictví a vdecké informace na katede vdeckých informací a knihovnictví FFUK. Po ukonení studia (v roce 1978) pracovala v Ústední technické základn ÚVTEI v oddlení analýzy a projekce. V roce 1982 nastoupila do Národní knihovny R. Po nkolika letech strávených v oddlení souborných katalog a meziknihovních služeb se vrátila k problematice automatizace v oddlení analýzy a projekce odboru automatizace, kde se zabývala pedevším problematikou knihovnických standard. V roce 1994 se stala editelkou Odboru národní bibliografie a katalogizace, kde zodpovídala za zavedení mezinárodních standard do praxe v souvislosti s implementací integrovaného knihovnického systému a rozsáhlou reorganizaci odboru. Od roku 1998 je námstkyní editele NK pro knihovnické procesy. PhDr. Stoklasová získala bhem své odborné praxe rozsáhlé zkušenosti z oblasti automatizace i managementu knihovnických proces nejen doma, ale i v zahranií. Bhem svého pobytu v USA pracovala nap. nkolik msíc v MARC Standards Office Library of Congress. Pednášková a publikaní innost dr. Stoklasové je velmi bohatá a zahrnuje i pednášky na renomovaných zahraniních konferencích. Od roku 1997 je lenkou Bibliografické sekce IFLA, od roku 2001 tuto sekci vede a je lenkou koordinaní rady Divize bibliografické kontroly IFLA. V roce 2003 byla povena organizací workshopu o oborových informaních branách na konferenci IFLA, kde mla dva píspvky. Dr. Stoklasová byla ešitelkou dvou úspšn ukonených a obhájených projekt VaV KZ97P04UKK006: Zpístupnní eské knižní produkce prostednictvím internetu a CD-ROM KZ01P020UK003: Jednotná informaní brána pro hybridní knihovny ( ) V souasné dob je ešitelkou projektu VaV KZ00P02OLK002: Zpístupnní fond velkých eských knihoven Všechny uvedené aktivity vyžadují kvalitní teoretické zázemí, koordinaci na celonárodní úrovni a znalost stavu ešení uvedených okruh v zahranií. V pedkládaném projektu odpovídá dr. Stoklasová za management celého projektu, koordinaci oborových informaních bran na celonárodní úrovni a spolupráci s dalšími oborovými informaními branami. Výbr z publikaní innosti nejnovjší práce vztahující se k ešenému tématu: STOKLASOVÁ, Bohdana, BALÍKOVÁ, Marie, CELBOVÁ, Ludmila. The relationship between subject gateways and national bibliographies in international context [Referát pro mezinárodní konferenci IFLA '2003, Berlín, srpen [Online]. Pístup z: Stoklasova_Balikova_Celbova.pdf [Bude publikováno v IFLA ICBC] STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. Digitální knihovny a integrace heterogenních informaních zdroj v mezinárodním kontextu : technologické a knihovnické aspekty. Informané správanie a digitálne knižnice : medzinárodná konferencia. Bratislava : Katedra knižninej a informanej vedy FiF UK, 2003; s ISBN STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. Jednotná informaní brána. Praha : Národní knihovna R, s. ISBN STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. Integrovaný pístup k informacím prostednictvím Jednotné informaní brány. Národní knihovna. 2002, ro. 13,. 4, s ISSN STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. CASLIN Uniform information gateway [Text píspvku pro sborník pro mezinárodní konferenci The Andrew W. Mellon Conference on Union Catalogs v Tallinnnu. Sborník je v tisku] Pístup též z: <http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/tallin/html/tallin.html>. STOKLASOVÁ, Bohdana. Jednotná informaní brána jako služba i výzva pro eské univerzity. Rufis Brno : ApS Brno, S Pístup též z: <http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/rufis/rufis.htm>. F3B-1

5 F3 B Další ešitel Životopis a charakteristika dalšího ešitele Marie Balíková, Mgr. (narozena ) Vdní obor, škola, rok Obor: španlština-eština, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Ukonení: 1972 Dosavadní innost, výzkumná innost Marie Balíková je od r vedoucí oddlení vcných autorit a vcného zpracování. Zodpovídá za tvorbu soubor vcných autorit na národní úrovni a implementaci mezinárodních standard v oblasti vcné analýzy, organizuje rekvalifikaní kurzy vcného zpracování pi NK. Zajišuje koordinaci tvorby vícejazyného poádacího nástroje MSAC (Multilingual Subject Access) na mezinárodní úrovni. Aktivn se podílí na implementaci metody Konspektu a vcném zpístupnní heterogenních informaních zdroj. Je vedoucí pracovní skupiny pro vcné zpracování, lenkou Rady pro katalogizaní politiku pi NK R, lenkou Rady PSH pi STK Praha. Je lenkou Executive Committee UDC Konsorcia v Haagu a lenkou Standing Committee IFLA Indexing and Classification section. V rámci této sekce je lenkou pracovní skupiny zabývající se mapováním nástroj vcného zpístupnní informaních zdroj v elektronickém prostedí ("The Working Group on a Virtual Clearinghouse for Subject Access Tools works under the Classification and Indexing Section). V pedkládaném projektu odpovídá Mgr. Balíková za oblast vcného zpístupnní. Bibliografie výbr nejnovjších prací vztahujících se k ešené problematice: Stoklasová, Bohdana, Balíková, Marie, Celbová, Ludmila. The relationship between subject gateways and national bliographies in international context [Referát pro mezinárodní konferenci IFLA '2003, Berlín, srpen 2000 online, cit ]. [Online]. Pístup z: Stoklasova_Balikova_Celbova.pdf [Bude publikováno v IFLA ICBC] Balíková, Marie. Subject access projects of Czech National Library (CNL). [Online]. Pístup z: <http://www.nkp.cz/standard/english/subjectauthorities_eng2.htm> Balíková, Marie. Pedmtová kategorizace informaních zdroj pro poteby Konspektu. Národní knihovna, 2003, ro. 14,. 1, s Balíková, Marie. Soubor geografických autorit standard pro zápis geografických selekních prvk. Národní knihovna, 2002, ro. 13,. 4, s Balíková, Marie. Universal Decimal Classification Developments in Czechia In Extensions and corrections to the UDC. Hague : UDC Consortium 2002, s Balíková, Marie. Subject Indexing and Classification in Czechia In Newslwtter Classification and Indexing Section : Division of Bibliographic Control. IFLA 2002, Nr. 26, s Balíková, Marie. Vcné zpracování NK R. [Referát pro seminá s mezinárodní úastí Zmena vecného spracovania pod vplyvom nových informaných technológií, Martin, kvten 2002 [Online]. Pístup z: <http://www.snk.sk/ediccin/snk_main_ediccin.html> Balíková, Marie. Soubor vcných autorit I [Referát pro seminá s mezinárodní úastí Zmena vecného spracovania pod vplyvom nových informaných technológií, Martin, kvten 2002 [Online]. Pístup z: Balíková, Marie. Problematika vcného poádání informací a jejich zpístupnní. Národní knihovna, 2001, ro. 12,. 3, s Balíková, Marie. Aplikace Library of Congress Subject Headings System v Národní knihovn R. Národní knihovna, 2001, ro. 12,. 4, s F3B-2

6 Životopis a charakteristika dalšího ešitele Prom. fil. Zuzana Petrášková narozena v Praze Další ešitel F3 B Vzdlání Hudební vda, FFUK, 1972 (diplomová práce: Písová tvorba J.V.Tomáška-vztah slova a hudby) Odborná praxe 1977 externí spolupráce na katalogizaních pracích pro Souborný hudební katalog 1987 odborný pracovník hudebního oddlení NK R 1989 zástupce vedoucího hudebního oddlení NK R vedení eské redakce soupisu hudebních pramen RISM 1998 vedoucí hudebního oddlení NK R odborné vedení pracovního týmu student muzikologie a externích spolupracovník hudebního oddlení v rámci soupisových prací pro Souborný hudební katalog len vdecké rady Etnologického ústavu AV R, oddlení hudební historie, díve Ústavu pro hudební vdu pedsedkyn eské národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihovník) aktivní úast na konferencích mezinárodního sdružení hudebních knihoven. Z. Petrášková v projektu odpovídá za koordinaci tvorby oborové informaní brány pro obor hudba. Publikaní aktivita výbr 30 let SHK v Národní knihovn R (spolu s J. Hlkem), Národní knihovna, ro. 6,. 3 (1955), s let innosti SHK, Národní knihovna, ro. 6,. 6 (1955), s Poátek nové spolupráce s RISM, Národní knihovna ro. 7, (1996), s. 130 Možnosti hudebních knihoven v informaních projektech podporovaných Evropskou unií, Národní knihovna, ro. 7,.6 (1966), s Z innosti RISM asopis Info RISM, Národní knihovna, ro. 9,. 4 (1998) s. 130 Muzikologická konference o hudební dokumentaci v Bratislav (spolu s J. Hlkem), Národní knihovna, ro. 10,. 1 (1999), s Elektronické informaní zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze), in: Ikaros 2002,. 12 (spolu s V. Kapsou a P.Kordíkem) Musikalien-Gesamtkatalog der Tshechischen Republik (spolu s J. Peškovou), INFO RISM, Nr. 6_7, 1995/96, s Bearbeitung und Dokumentation von Libretti in der Tschechischen Republik, INFO RISM, Nr. 9, 1998, s F3B-3

7 Životopis a charakteristika dalšího ešitele Mgr. Eva Bartková Narozena Profesionální praxe: Další ešitel F3 B oddlení studijní a informaní odboru knihovnictví (OSI/OK) Národní knihovny R: dokumentace eské knihovnické literatury, školitelka pro práci se systémem Aleph, koordinace pevodu bází OSI/OK do systému Aleph, správce báze KKL, koordinace vcného popisu v OSI/OK, správce báze TDKIV, dokumentace eské knihovnické literatury Obvodní kulturní dm v Praze 7, Kulturní dm hl. msta Prahy, Obvodní kulturní dm v Praze 1: Organizace zájmové umlecké innosti v oblasti slovesného a výtvarného umní, poady pro veejnost, kurzy Mstská knihovna Praha: Metodik pro místní lidové knihovny Vzdlání Universita Karlova, filosofická fakulta, katedra výchovy a vzdlávání dosplých Stední knihovnická škola rekvalifikaní školení a kursy Mgr. Bartková á v projektu odpovídá za koordinaci tvorby oborové informaní brány pro obor knihovnictví (eská ást). Publikaní innost: Outsourcing / Eva Bartková 7,. 4 (1996), s. 138 In: Národní knihovna ro. Projektování knihoven / Eva Bartková 47,. 11 (1995), s In: tená ro. Souasná knihovnická legislativa severských zemí / Bartková In: tená ro.51,. 3 (1999), s Katalogizace v systému Aleph : Struná uživatelská píruka / Zprac. Eva Bartková. -- Praha : Národníknihovna, s. ; 30 cm. -- (CASLIN : eská a Slovenská knihovní informaní sí) F3B-4

8 F3 B Další ešitel Životopis a charakteristika dalšího ešitele Celbová Ludmila, Mgr. Narozena Vzdlání: FF UK - knihovnictví a vdecké informace, státní zkouška a obhajoba diplomové práce 1978 Praxe v posledních 5 letech: 1999-ervenec 2002 výzkumn vývojový pracovník, - studium a píprava implementace mezinárodních standard pro zpracování elektronických zdroj a související innosti; ešení projektu WebArchiv; srpen vedoucí oddlení elektronických online zdroj, odpovdná za problematiku získávání, registrace, archivace a zpístupování elektronických zdroj publikovaných v síti Internet. ešitelka projekt: : Projekt Registrace, ochrana a zpístupnní domácích elektronických zdroj v síti Internet; ešeno v rámci grantového programu MK R Zpístupování a ochrana knihovních fond formou digitalizace, s využitím mezinárodní sít internetu v souvislosti s vytváením informaní spolenosti. 2002: Projekt WebArchiv - vytvoení podmínek pro zpístupnní eských webových zdroj (knihovnické, legislativní a technické aspekty) v rámci grantového programu MK R Veejné informaní služby knihoven podprogram 3 Informaní centra veejných knihoven. 2003: Projekt Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj v rámci v rámci grantového programu MK R Veejné informaní služby knihoven podprogram 8B Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány /spoluešitelka odpovdná za ást WebArchiv/. Mgr. Celbová v projektu odpovídá za metodiku popisu elektronických zdroj a metadata. Výbr z publikaní innosti: CELBOVÁ, Ludmila; SIMONOVÁ, Markéta; TATRANSKÁ, Martina: Zpístupnní elektronických zdroj z digitálního archivu: jak a pro koho? In Automatizace knihovnických proces 9. : sborník z 9. roníku semináe poádaného ve dnech kvtna 2003 v Liberci. Praha : VUT Výpoetní a informaní centrum, s ISBN Dostupný též na World Wide Web: <http://www.webarchiv.cz/akp2003.pdf>. CELBOVÁ, Ludmila. WebArchiv vytvoení podmínek pro zpístupnní eských webových zdroj (knihovnické, legislativní a technické aspekty) : zpráva o plnní cíl projektu VISK3 [online]. Praha : Národní knihovna R, leden 2003, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://webarchiv.nkp.cz/zprava2002/zprava2002.pdf>. CELBOVÁ, Ludmila; ŽABIKA, Petr. Internetové zdroje jako souást digitálních knihoven i jako souást kulturního ddictví. In Knihovny souasnosti Brno : Sdružení knihoven R, 2002, s ISBN Dostupný též na World Wide Web: <http://webarchiv.nkp.cz/sec2002_lc.doc>. CELBOVÁ, Ludmila. Registrace, ochrana a zpístupnní domácích elektronických zdroj v síti Internet : závrená zpráva za léta [online]. Praha : Národní knihovna R, leden 2002, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://webarchiv.nkp.cz/zprava2001/zprava2001.pdf>. CELBOVÁ, Ludmila. Stanou se online dostupné elektronické zdroje integrovanou souástí digitálních knihoven? Národní knihovna, 2001, ro. 12,. 2, s ISSN Dostupný též na World Wide Web: <http://webarchiv.nkp.cz/nk2_2001.pdf> CELBOVÁ, Ludmila; VOJTÁŠEK, Filip. Internetové zdroje jako souást národní publikaní produkce. In Automatizace knihovnických proces - 8 : sborník z 8. roníku semináe : Liberec, duben Praha : VUT - Výpoetní a informaní centrum, 2001, s ISBN Dostupný též na WWW: <http://webarchiv.nkp.cz/akp_lc-fv.pdf>. F3B-5

9 Životopis a charakteristika dalšího ešitele Mgr. Václav Kapsa Narozen v Plzni. Další ešitel F3 B ODBORNÁ PRAXE Národní knihovna R, hudební oddlení, od ervna 2000 Etnologický ústav AV R, Oddlení hudební historie, od 2003 Ústav pro hudební vdu AV R, spolupráce s národní redakcí RISM pi NK R, retrokonverze a katalogizace hudebních rukopis, VZDLÁNÍ doktorské studium na UK FF, od 2001 Mgr., UK FF, obor hudební vda, 2000 diplomová práce Instrumentální koncerty pražských skladatel vrcholného baroka, školitel doc. PhDr. Tomislav Volek Coby knihovník pracuje pedevším v oblasti akvizice zahraniních hudebnin a odborné literatury o hudb. Dále se orientuje na výzkum hudby 18. století se zamením na instrumentální hudbu, hudbu pražských skladatel a problematiku eských šlechtických kapel. Zabývá se rovnž ediními problémy a otázkami tzv. historicky pouené interpretace. V projektu odpovídá Mgr. Kapsa za tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. V rámci svého psobení v AV R zaruuje kontakt s tímto odborným pracovištm. PUBLIKACE spolen se Zuzanou Petráškovou a Pavlem Kordíkem: Elektronické informaní zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze), in: Ikaros [online], 2002,. 12. [http://www.ikaros.cz/clanek.asp?id= , cit ] Horae pomeridianae Jana Josefa Ignáce Brentnera, Hudební vda 38, 2001, 3 4, str Troldova excerpta z malostranských matrik, Hudební vda 37, 2000, 3 4, str Dar milovníkm francouzské barokní hudby, Národní knihovna 10, 1999,. 5, str recenze CD a lánky o hudb 18. století v asopise Harmonie, texty o skladatelích a skladbách (Mozart, Bach, Vivaldi, Händel, Haydn, Weber) v asopise Misti klasické hudby etc. F3B-6

10 Životopis a charakteristika dalšího ešitele Mgr. Jindich Pila Narozen Profesionální praxe Další ešitel F3 B oddlení studijní a informaní odboru knihovnictví Národní knihovny R: jazykový, odborný a technický redaktor WWW prezentace OK Národní knihovny, redaktor edicí OK, pekladatel (nm., angl.), rešeršér (WWW, oborové báze dat), konzultant pro práci s Internetem v oboru, poskytovatel referenních a informaních služeb pro obor knihovnictví a informaní vda, konzultant projekt v oboru Ústedí vdeckých, technických a ekonomických informací Praha: dborný referent - zprostedkovávání informaních výstup ze zahraniních informaních systém (NTIS, Chemical Abstracts, INIS Atomindex a další svtové báze) V projektu odpovídá Mgr. Pila za tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví a WWW prezentace. Vzdlání Universita Karlova, filosofická fakulta, katedra knihovnictví a vdeckých informací postgraduální a rekvalifikaní školení a kursy Výbr z publikaní innosti Jak hledat a najít knihovnu / Jindich Pila In: Bulletin SKIP Ro. 11,. 1 (2002), s Internet, nové informaní technologie a knihovny: studijn rozborová zpráva / Jindich Pila In: Virtuální realita a knihovny Praha. -- Národní knihovna R s Internet: Knihovny jako instituce neviditelné a nesrozumitelné / Jindich Pila In: Bulletin SKIP ro. 8,. 1 (1999), s. 7-9 Internet, nové informaní technologie, knihovny a poteba informaní strategie a politiky / Jindich Pila vyd. -- Praha : Národní knihovna R - odbor knihovnictví, s. Informaní soubory o automatizovaných knihovnických systémech dostupné v knihovn knihovnické literatury Národní knihovny R / Jindich Pila In: I ' ro. 37,. 6 (1995), s. 152,157 eské knihovnictví po roce 1989 : (Podkladový materiál pro dr. V. Balíka) / Jindich Pila vyd. -- Praha : Národní knihovna - OK-OSI, s. Jindich Pila vyd. -- Praha : Národní knihovna - OK-OSI, s. Nmecký knihovnický institut / Jindich Pila In: Bulletin SKIP ro. 3, Zvl.. Nmecké knihovnictví (1994), s Koordinace, poradenské služby a výzkum v knihovnictví vysplých demokratických stát / Jindich Pila vyd. -- Praha : Národní knihovna v Praze, [31] s.. -- (Metodický zpravodaj ; (1990),. 1) F3B-7

11 Životopis a charakteristika dalšího ešitele PhDr. Miroslav Ressler Nar echvky u Prostjova Další ešitel F3 B Vzdlání: Základní škola Dobrochov, Brodek u Prostjova, Napajedla Osvtová škola Praha, obor knihovnictví Filosofická fakulta UK Katedra knihovnictví a vdeckých informací 1984 rigorózní zkouška Profesionální praxe Okresní knihovna Uherské Hradišt zamstnán jako pracovník provozu a posléze metodik 1975 UVTEI pracovník Úseku výzkumu a výstavby soustavy Ústav stavebních informací ešitel státního úkolu SIP Výstavba oborového systému soustavy VTEI ve stavebnictví Ústav školských informací metodik Ústav sociálního lékaství a organizace zdravotnictví zástupce vedoucího, rešeršér Národní knihovna R vedoucí oddlení studijního a informaního Odboru knihovnictví Úast na zpracovávání projekt v oblasti knihovnictví a informaní vdy SIP Výstavba oborového systému VTEI ve stavebnictví spoluešitel Optimalizace struktury informaních zdroj KKL MŠMT hlavní ešitel Zlepšení pístupu uživatel KKL Odboru knihovnictví k informaním zdrojm- MK - VISK 2001 hlavní ešitel eská výkladová databáze knihovnictví a informaní vdy MK hlavní ešitel V projektu Dr. Ressler odpovídá za tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví a za oblast odborné terminologie. Publikaní innost eská výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informaní vdy : dosavadní prbh a vysledky ešení projektu / Miroslav Ressler In: tená Ro. 54,. 10 (2002), s Komise pro knihovny a informace : jako aktivní initelé rozvoje knihovnictví a informaních vd ve Velké Británii / Miroslav Ressler In: tená Ro. 52,. 1 (2000), s Možnosti spolupráce mezi národními knihovnami : Nkolik myšlenek a posteh (Výtah) / Maurice B. Line ; Píspvek peložili a výtah zpracovali Kateina adilová, Miroslav Ressler In: Národní knihovna ro. 7,. 2/3 (1996), s Úast Národní knihovny R na zpracování Vícejazyného terminologického slovníku z oblasti knihovnictví / Miroslav Ressler In: Národní knihovna Ro. 11,. 1 (2000), s Zelená kniha o roli knihoven v moderním svt : zpráva : pijato Evropským parlamentem 23. íjna 1998 / Mirja Ryynänen ; Z angl. orig. pel. Miroslav Ressler vyd. -- Praha : Národní knihovna R - odbor knihovnictví, s. F3B-8

12 Spoluešitel/é F3 C Životopis a charakteristika spoluešitele PhDr. Richard Papík, Ph.D. Narozen Psobí jako vysokoškolský uitel a editel Ústavu informaních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Specializuje se na on-line systémy, systémy externích informací pro vdu a obchod a vnuje se metodám vyhledávání v komerních databázových centrech a na internetu. Projektová, konzultaní, školící a publikaní innost. Minulá i souasná praxe v oblasti informaních služeb vdeckých, technických a ekonomických informací. Zahraniní studijní a pracovní pobyty v SRN (1995), v USA (1996, 1998, 2001) a Velké Británii (2003). V roce 1998 psobil jako hostující "assistant professor" na University of North Carolina, kde pednášel na School of Information and Library Science. V projektu odpovídá dr. Papík za koordinaci tvorby oborové informaní brány pro obor knihovnictví (zahraniní zdroje) a zapojení pedagogického sboru i student ÚISK do projektu. Výbr z publikaní innosti PAPÍK, R., MICHALÍK, P., MICHALÍK, P. a NOVÁEK, L. Internet - ekonomické, marketingové a finanní aplikace : strategie vyhledávání a prezentace. Praha : EKOPRESS, s. ISBN PAPÍK, R. Trendy v rozvoji informaních služeb. In Automatizace knihovnických proces : sborník ze 7. roníku semináe poádaného ve dnech v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem : EKAS, 1999, s PAPÍK, R. Dialogové vyhledávání a služby v kontextu lovk - poíta : disertaní práce. Praha : Univerzita Karlova, s., pílohová ást 400 s., strojopis. PAPÍK, R. Vyhledávání informací I. Umní i vda? Národní knihovna, 2001, ro.12,. 1, s PAPÍK, R. Vyhledávání informací II. Uživatelské rozhraní a vlivy oboru human-computer interaction. Národní knihovna, 2001, ro.12,. 2, s PAPÍK, Richard. Dialogové informaní systémy a rešeršní služby. In Papík, R., Stöcklová A., Souek, M. [ed.]. Informaní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : interaktivní modulární výukový systém na podporu informaního a knihovnického vzdlávání. Praha : ÚISK FF UK, s. CD-ROM. PAPÍK, Richard. E-B2B z pohledu informaní a znalostní profese. Marketing & komunikace, 2001, ro. 12,. 3, s PAPÍK, Richard. Externí informaní zdroje pro ízení a podnikání. Praha : Czech Management Institute, s. PAPÍK, Richard. Internet i profesionální informaní zdroje? Andragogika, 2001, ro. 5,. 3, s PAPÍK, Richard. Spolenost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku. Ikaros [online], 2001,. 1 [cit ]. Dostupný z: <http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c01/e-.htm> PAPÍK, Richard. Vize moderní knihovny a informaní profese ve 21. století. In Národní technická knihovna : stavba nové knihovny v areálu vysokých škol technických v Praze 6 - Dejvicích. Praha : Státní technická knihovna, 2001, s F3C-1

13 Další spoluešitel F3 C Životopis a charakteristika dalšího spoluešitele PhDr. Anna Stöcklová (nar.1947) pracuje jako odborná asistentka na UK, Filozofická fakulta, Ústav informaních studií a knihovnictví. Vyuuje knihovnické procesy, identifikaní popis a automatizaci knihoven. Také provádí poradenskou innost v oblasti knihovnictví a spolupracuje na vývoji automatizovaných knihovnických softwar. V projektu odpovídá dr. Stöcklová za tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví a koordinaci zapojení student ÚISK do projektu. Výbr z publikaní innosti: Stöcklová, Anna [autor stat]: Akvizice [sta ve sborníku].(acquisition) editoi: Papík, R., Souek, M., Stöcklová, A. In: Informaní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informaního a knihovnického vzdlávání. 1. vyd. Praha: Ústav informaních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s Stöcklová, Anna [autor stat]: Automatizace knihoven [sta ve sborníku].(library automatization) editoi: Papík, R., Souek, M., Stöcklová, A. In: Informaní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informaního a knihovnického vzdlávání. 1. vyd. Praha: Ústav informaních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s Stöcklová, Anna [autor stat]: Dekompozice knihovnického systému [sta ve sborníku].(decomposition of a library system) editoi: Papík, R., Souek, M., Stöcklová, A. In: Informaní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informaního a knihovnického vzdlávání. 1. vyd. Praha: Ústav informaních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s Stöcklová, Anna [autor stat]: Identifikaní popis dokument [sta ve sborníku].(documents cataloguing) editoi: Papík, R., Souek, M., Stöcklová, A. In: Informaní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informaního a knihovnického vzdlávání. 1. vyd. Praha: Ústav informaních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s Stöcklová, Anna [autor stat]: Identifikaní popis : specifikace údaj pro všechny druhy dokument [sta ve sborníku].(cataloguing : data specifications for all types of documents) editoi: Papík, R., Souek, M., Stöcklová, A. In: Informaní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informaního a knihovnického vzdlávání. 1. vyd. Praha: Ústav informaních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s Stöcklová, Anna [autor stat]: Organizace knihovního fondu [sta ve sborníku].(organisation of book stock) editoi: Papík, R., Souek, M., Stöcklová, A. In: Informaní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informaního a knihovnického vzdlávání. 1. vyd. Praha: Ústav informaních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s Stöcklová, Anna [autor stat]: Služby knihoven : vybrané problémy [sta ve sborníku].(library services : selected problems) editoi: Papík, R., Souek, M., Stöcklová, A. In: Informaní studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informaního a knihovnického vzdlávání. 1. vyd. Praha: Ústav informaních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s ISBN nemá Stöcklová, Anna - Papík, Richard - Souek, Martin [autor stat//_//_]: Portály a servery na podporu informaních služeb a knihoven : výbrové 3 píklady projekt za období 2000/2001 [sta ve sborníku].(portals and servers for the support of information services and libraries : 3 examples of projects for the period 2000/2001 ) editor: Kubíek, J. In:Knihovny souasnosti vyd. Brno: Sdružení knihoven R; 2001, s ISBN X F3C-2

14 Kalkulace pedpokládaných finanních náklad projektu, vetn podrobného zdvodnní jednotlivých položek. Specifikace a zdvodnní výdajových položek ve vztahu k projektu Rok 2004 Položky hrazené z úelové podpory F3 D Píslušná ást mezd nebo plat zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení Odmny pracovník NK, kteí v rámci projektu koordinují jednotlivé oblasti (bližší specifikace odpovdností viz F3 C) a na ešení projektu se podílejí ásten v rámci svých pracovních úvazk, vtšinou však nad jejich rámec ve svém volném ase. Msíní výše odmny iní 600 K (pro období ervenec-prosinec 2004 iní odmna 3600 K). Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o pracovní innosti V rámci dohod o pracovní innosti budou zajišovány innosti spojené s tvorbou oborových informaních bran specifikované v F3A. Pjde o metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. innosti budou zajišovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci. Kvalifikovaný odhad inní 85 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a 350 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, je nutné jeho adekvátní administrativn-technické zabezpeení. Kvalifikovaný odhad iní 60 hodin práce (prmrná hodinová sazba 180 K). Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o provedení práce V rámci dohod o provedení práce budou zajišovány innosti spojené s tvorbou oborových informaních bran specifikované v F3A. Pjde o metodiku vcného zpístupnní a úpravy záznam a tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví. innosti budou zajišovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci. Kvalifikovaný odhad inní 300 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro metodiku vcného zpístupnní a úpravy záznam a 400 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví. Povinné zákonné odvody bez FKSP, povinné zákonné odvody do FKSP jsou kalkulovány pro ást prací provedených v rámci dohod o pracovní innosti. Náklady nebo výdaje na zveejnní výsledk projektu Náklady na zveejnní výsledk projektu zahrnují vydání drobnjší monografie o výsledcích projektu v eštin, a pípravu doprovodných materiál pro prezentaci výsledk projektu na zahraniních konferencích v anglitin. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2004 iní K. Cestovní náhrady Cestovní náhrady budou erpány na domácí cestovné pro adu školení v rzných místech eské republiky, dále na zahraniní cesty ešitele a dalších ešitel a spoluešitele a dalších spoluešitel vztahujících se k ešené problematice. Pedevším pjde o prezentace výsledk projektu na zahraniních konferencích, dále pak na návštvu institucí ešících obdobnou problematiku. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2004 iní K. Položky hrazené z prostedk píjemce Píslušná ást mezd nebo plat zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení F3D-1

15 NK hradí píslušnou ást mezd svých zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulkové ásti. Náklady na spotební materiál vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (papír pro pípravu materiál o JIB, cartridge do tiskáren pro tisk materiál o JIB + další kanceláský materiál) iní K. Náklady na drobný hmotný majetek vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (údržbu pracovních stanic a vybavení kanceláí využívaných pro ešení projektu) iní K. Další provozní náklady Do dalších provozních náklad jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpeením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kanceláe pracovník podílejících se na projektu, servery a pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta píslušná ást náklad na svícení, topení, úklid atd. Pomrná ást výše uvedených náklad s ohledem na pedkládaný projekt pro období ervenec-prosinec 2004 iní K. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní pipojení k internetu a využívání vnitní sít v NK. Pomrná ást náklad pro období ervenec-prosinec 2004 iní K. Rok 2005 Položky hrazené z úelové podpory Píslušná ást mezd nebo plat zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení Odmny pracovník NK, kteí v rámci projektu koordinují jednotlivé oblasti (bližší specifikace odpovdností viz F3 C) a na ešení projektu se podílejí ásten v rámci svých pracovních úvazk, vtšinou však nad jejich rámec ve svém volném ase. Msíní výše odmny iní 600 K (v roním soutu iní odmna 7200 K). Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o pracovní innosti V rámci dohod o pracovní innosti budou zajišovány innosti spojené s tvorbou oborových informaních bran specifikované v F3A. Pjde o metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. innosti budou zajišovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci. Kvalifikovaný odhad inní 170 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a 700 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, je nutné jeho adekvátní administrativn-technické zabezpeení. Kvalifikovaný odhad iní 120 hodin práce (prmrná hodinová sazba 180 K). Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o provedení práce V rámci dohod o provedení práce budou zajišovány innosti spojené s tvorbou oborových informaních bran specifikované v F3A. Pjde o metodiku vcného zpístupnní a úpravy záznam a tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví. innosti budou zajišovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci. Kvalifikovaný odhad inní 600 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro metodiku vcného zpístupnní a úpravy záznam a 800 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví. Povinné zákonné odvody bez FKSP, povinné zákonné odvody do FKSP jsou kalkulovány pro ást prací provedených v rámci dohod o pracovní innosti. Cestovní náhrady Cestovní náhrady budou erpány na domácí cestovné pro adu školení v rzných místech eské republiky, dále na zahraniní cesty ešitele a dalších ešitel a spoluešitele a dalších spoluešitel vztahujících se k ešené F3D-2

16 problematice. Pedevším pjde o prezentace výsledk projektu na zahraniních konferencích, dále pak na návštvu institucí ešících obdobnou problematiku. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2005 iní K. Položky hrazené z prostedk píjemce Píslušná ást mezd nebo plat zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení NK hradí píslušnou ást mezd svých zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulkové ásti. Náklady na spotební materiál vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (papír pro pípravu materiál o JIB, cartridge do tiskáren pro tisk materiál o JIB + další kanceláský materiál) iní K. Náklady na drobný hmotný majetek vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (údržbu pracovních stanic a vybavení kanceláí využívaných pro ešení projektu) iní K. Další provozní náklady Do dalších provozních náklad jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpeením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kanceláe pracovník podílejících se na projektu, servery a pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta píslušná ást náklad na svícení, topení, úklid atd. Pomrná ást výše uvedených náklad s ohledem na pedkládaný projekt iní K. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní pipojení k internetu a využívání vnitní sít v NK. Pomrná ást náklad iní K. Rok 2006 Položky hrazené z úelové podpory Píslušná ást mezd nebo plat zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení Odmny pracovník NK, kteí v rámci projektu koordinují jednotlivé oblasti (bližší specifikace odpovdností viz F3 C) a na ešení projektu se podílejí ásten v rámci svých pracovních úvazk, vtšinou však nad jejich rámec ve svém volném ase. Msíní výše odmny iní 600 K (v roním soutu iní odmna 7200 K). Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o pracovní innosti V rámci dohod o pracovní innosti budou zajišovány innosti spojené s tvorbou oborových informaních bran specifikované v F3A. Pjde o metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. innosti budou zajišovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci. Kvalifikovaný odhad inní 170 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a 700 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, je nutné jeho adekvátní administrativn-technické zabezpeení. Kvalifikovaný odhad iní 120 hodin práce (prmrná hodinová sazba 180 K). Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o provedení práce V rámci dohod o provedení práce budou zajišovány innosti spojené s tvorbou oborových informaních bran specifikované v F3A. Pjde o metodiku vcného zpístupnní a úpravy záznam a tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví. innosti budou zajišovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci. Kvalifikovaný odhad inní 600 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro metodiku vcného zpístupnní a úpravy záznam a 800 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví. Povinné zákonné odvody bez FKSP, povinné zákonné odvody do FKSP jsou kalkulovány pro ást prací provedených v rámci dohod o pracovní innosti. F3D-3

17 Náklady nebo výdaje na zveejnní výsledk projektu Náklady na zveejnní výsledk projektu zahrnují vydání drobnjší monografie o výsledcích projektu v eštin, a pípravu doprovodných materiál pro prezentaci výsledk projektu na zahraniních konferencích v anglitin. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2006 iní K. Cestovní náhrady Cestovní náhrady budou erpány na domácí cestovné pro adu školení v rzných místech eské republiky, dále na zahraniní cesty ešitele a dalších ešitel a spoluešitele a dalších spoluešitel vztahujících se k ešené problematice. Pedevším pjde o prezentace výsledk projektu na zahraniních konferencích, dále pak na návštvu institucí ešících obdobnou problematiku. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2006 iní K. Položky hrazené z prostedk píjemce Píslušná ást mezd nebo plat zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení NK hradí píslušnou ást mezd svých zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulkové ásti. Náklady na spotební materiál vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (papír pro pípravu materiál o JIB, cartridge do tiskáren pro tisk materiál o JIB + další kanceláský materiál) iní K. Náklady na drobný hmotný majetek vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (údržbu pracovních stanic a vybavení kanceláí využívaných pro ešení projektu) iní K. Další provozní náklady Do dalších provozních náklad jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpeením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kanceláe pracovník podílejících se na projektu, servery a pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta píslušná ást náklad na svícení, topení, úklid atd. Pomrná ást výše uvedených náklad s ohledem na pedkládaný projekt iní K. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní pipojení k internetu a využívání vnitní sít v NK. Pomrná ást náklad iní K. Rok 2007 Položky hrazené z úelové podpory Píslušná ást mezd nebo plat zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení Odmny pracovník NK, kteí v rámci projektu koordinují jednotlivé oblasti (bližší specifikace odpovdností viz F3 C) a na ešení projektu se podílejí ásten v rámci svých pracovních úvazk, vtšinou však nad jejich rámec ve svém volném ase. Msíní výše odmny iní 600 K (v roním soutu iní odmna 7200 K). Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o pracovní innosti V rámci dohod o pracovní innosti budou zajišovány innosti spojené s tvorbou oborových informaních bran specifikované v F3A. Pjde o metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. innosti budou zajišovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci. Kvalifikovaný odhad inní 170 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a 700 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, je nutné jeho adekvátní administrativn-technické zabezpeení. Kvalifikovaný odhad iní 120 hodin práce (prmrná hodinová sazba 180 K). Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o provedení práce V rámci dohod o provedení práce budou zajišovány innosti spojené s tvorbou oborových informaních bran specifikované v F3A. Pjde o metodiku vcného zpístupnní a úpravy záznam a tvorbu oborové informaní F3D-4

18 brány pro obor knihovnictví. innosti budou zajišovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci. Kvalifikovaný odhad inní 600 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro metodiku vcného zpístupnní a úpravy záznam a 800 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví. Povinné zákonné odvody bez FKSP, povinné zákonné odvody do FKSP jsou kalkulovány pro ást prací provedených v rámci dohod o pracovní innosti. Cestovní náhrady Cestovní náhrady budou erpány na domácí cestovné pro adu školení v rzných místech eské republiky, dále na zahraniní cesty ešitele a dalších ešitel a spoluešitele a dalších spoluešitel vztahujících se k ešené problematice. Pedevším pjde o prezentace výsledk projektu na zahraniních konferencích, dále pak na návštvu institucí ešících obdobnou problematiku. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2007 iní K. Položky hrazené z prostedk píjemce Píslušná ást mezd nebo plat zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení NK hradí píslušnou ást mezd svých zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulkové ásti. Náklady na spotební materiál vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (papír pro pípravu materiál o JIB, cartridge do tiskáren pro tisk materiál o JIB + další kanceláský materiál) iní K. Náklady na drobný hmotný majetek vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (údržbu pracovních stanic a vybavení kanceláí využívaných pro ešení projektu) iní K. Další provozní náklady Do dalších provozních náklad jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpeením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kanceláe pracovník podílejících se na projektu, servery a pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta píslušná ást náklad na svícení, topení, úklid atd. Pomrná ást výše uvedených náklad s ohledem na pedkládaný projekt iní K. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní pipojení k internetu a využívání vnitní sít v NK. Pomrná ást náklad iní K. Rok 2008 Položky hrazené z úelové podpory Píslušná ást mezd nebo plat zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení Odmny pracovník NK, kteí v rámci projektu koordinují jednotlivé oblasti (bližší specifikace odpovdností viz F3 C) a na ešení projektu se podílejí ásten v rámci svých pracovních úvazk, vtšinou však nad jejich rámec ve svém volném ase. Msíní výše odmny iní 600 K (v roním soutu iní odmna 7200 K). Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o pracovní innosti V rámci dohod o pracovní innosti budou zajišovány innosti spojené s tvorbou oborových informaních bran specifikované v F3A. Pjde o metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. innosti budou zajišovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci. Kvalifikovaný odhad inní 170 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro metodiku popisu elektronických zdroj a úpravy záznam a 700 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, je nutné jeho adekvátní administrativn-technické zabezpeení. Kvalifikovaný odhad iní 120 hodin práce (prmrná hodinová sazba 180 K). F3D-5

19 Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základ dohody o provedení práce V rámci dohod o provedení práce budou zajišovány innosti spojené s tvorbou oborových informaních bran specifikované v F3A. Pjde o metodiku vcného zpístupnní a úpravy záznam a tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví. innosti budou zajišovat odborní pracovníci NK i externí pracovníci. Kvalifikovaný odhad inní 600 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro metodiku vcného zpístupnní a úpravy záznam a 800 hodin práce (prmrná hodinová sazba 240 K) pro tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví. Povinné zákonné odvody bez FKSP, povinné zákonné odvody do FKSP jsou kalkulovány pro ást prací provedených v rámci dohod o pracovní innosti. Náklady nebo výdaje na zveejnní výsledk projektu Náklady na zveejnní výsledk projektu zahrnují vydání drobnjší monografie o výsledcích projektu v eštin, a pípravu doprovodných materiál pro prezentaci výsledk projektu na zahraniních konferencích v anglitin. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2008 iní K. Cestovní náhrady Cestovní náhrady budou erpány na domácí cestovné pro adu školení v rzných místech eské republiky, dále na zahraniní cesty ešitele a dalších ešitel a spoluešitele a dalších spoluešitel vztahujících se k ešené problematice. Pedevším pjde o prezentace výsledk projektu na zahraniních konferencích, dále pak na návštvu institucí ešících obdobnou problematiku. Kvalifikovaný odhad náklad pro rok 2008 iní K. Položky hrazené z prostedk píjemce Píslušná ást mezd nebo plat zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení NK hradí píslušnou ást mezd svých zamstnanc odpovídající jejich úvazku na ešení. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulkové ásti. Náklady na spotební materiál vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (papír pro pípravu materiál o JIB, cartridge do tiskáren pro tisk materiál o JIB + další kanceláský materiál) iní K. Náklady na drobný hmotný majetek vynaložené NK v souvislosti s ešením projektu (údržbu pracovních stanic a vybavení kanceláí využívaných pro ešení projektu) iní K. Další provozní náklady Do dalších provozních náklad jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpeením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kanceláe pracovník podílejících se na projektu, servery a pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta píslušná ást náklad na svícení, topení, úklid atd. Pomrná ást výše uvedených náklad s ohledem na pedkládaný projekt iní K. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní pipojení k internetu a využívání vnitní sít v NK. Pomrná ást náklad iní K. F3D-6

20 F3 E Seznam souástí návrhu projektu Poet stran : Poet píloh formuláe: Poet stran píloh : 1. Formuláe 1N04.xls (listy P,G,F) Formuláe (F3A F3E) Jiné pílohy 5 18 PhDr. Vojtch Balík jméno a píjmení statutárního zástupce uchazee podpis razítko jméno a píjmení navrhovaného ešitele podpis F3E-1

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Přílohy Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: Koordinace, hudba, knihovnictví a informatika 1) Monografie Oborové

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj

Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj Žádost o poskytnutí dotace Odboru umní a knihoven MK

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005 Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Úvod Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně se doplňujících oborových informačních bran

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 1N2007.rtf Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 A Obsah zprávy: Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2007

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Revoluce v knihovnách

Revoluce v knihovnách Knihovnicko-informaní zpravodaj U Nás Vyšlo: 12.10.2004 íslo: Roník 14 (2004), íslo 3 Sekce: Naše téma Název lánku: Revoluce v knihovnách Autor: Eva Semrádová Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=435

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Okruhy absolventských zkoušek 2005/2006 Služby muzeí a galerií

Okruhy absolventských zkoušek 2005/2006 Služby muzeí a galerií Okruhy absolventských zkoušek 2005/2006 Služby muzeí a galerií 1.Psychologické a komunikaní aspekty pracovníka v muzeu a galerii osobnostní profil pracovníka v informaních službách osobnost v sociálních

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Obsah. Cíle. Struktura INSPIRE. Realizace INSPIRE v N mecku. Význam INSPIRE pro Sasko. Cestovní mapa

Obsah. Cíle. Struktura INSPIRE. Realizace INSPIRE v N mecku. Význam INSPIRE pro Sasko. Cestovní mapa MR Gerold Werner Saské státní ministerstvo vnitra Význam INSPIRE pro GDI v Sasku 1 Obsah Cíle Struktura INSPIRE Realizace INSPIRE v Nmecku Význam INSPIRE pro Sasko Cestovní mapa 2 Cíle Zásady INSPIRE Smrnice

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 Brno, kvten 2007 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH ASOCIACE KNIHOVEN VYSOKÝCH ŠKOL ESKÉ REPUBLIKY Odborná komise pro informaní vzdlávání a informaní gramotnost KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ESKÉ REPUBLICE Doporuující materiál Asociace

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány Z i m a 2 0 1 1 / 1 2 - R o č n í k X - Z D A R M A Vážení uživatelé, Informační zpravodaj JIB, který jste právě otevřeli, má letos v záhlaví Ročník X, takže

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Nejlepší metody v logistice

Nejlepší metody v logistice Nejlepší metody v logistice Nejlepsze praktyki w logistyce P o l s k ý l o g i s t i c k ý k o n g r e s Pozna / 10.-12. kvtna / 2006 LOGISTICS 2006 Pozna, 10. 12. kvtna 2006 Nejlepší metody v logistice

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více