F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy"

Transkript

1 Návrh projektu Podprogram: Zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu : c) Budování oborových informaních bran F3 A a) Cíle projektu, vcné vymezení aktivity, která je pedmtem podpory Pedkládaný projekt je souástí souboru projekt velkých eských knihoven a vdeckých a výzkumných pracoviš specializovaných na rzné obory. Cílem souboru projekt je vytvoení vzájemn se doplujících oborových informaních bran pro oblast výzkumu, které postupn pokryjí celé universum. Koordinovaná tvorba oborových informaních bran zaruí od poátku jednoznané vymezení gescí za píslušné obory a omezení multiplicitních inností, použití jednotných standard a jednotného programového vybavení zabezpeí snadnou propojitelnost jednotlivých oborových informaních bran v jediný celek snadno dostupný domácím i zahraniním uživatelm. Projekt Koordinovaná tvorba oborových informaních bran pro oblast výzkumu se nezabývá technologickým zabezpeením pro tvorbu a zpístupnní oborových informaních bran. V této oblasti budou využity výsledky projektu Jednotná informaní brána jako národní portál pro výzkum a vývoj pedkládaného v rámci Programu: 1N: Informaní infrastruktura výzkumu. Cílem pedkládaného projektu je koordinace tvorby oborových informaních bran v eských knihovnách a vdeckých a výzkumných pracovištích a vytvoení oborových informaních bran pro obory hudba a knihovnictví a informatika, pro které je Národní knihovna R ústední oborovou knihovnou. Oborové informaní brány, jejichž poet i obliba v posledních letech rychle rostou, pedstavují významný pínos pro oblast výzkumu, vdy a vzdlávání. Ve svt heterogenních zdroj a rostoucího potu elektronických zdroj pístupných prostednictvím sítí je stále obtížnjší nalézt relevantní informace. Oborové informaní brány umožují systematickou práci s informaními zdroji na základ výbru kvalitních zdroj, vysoké úrovn jejich popisu podle mezinárodních standard a provování jejich dostupnosti. Odborníkm z jednotlivých obor se v rámci oborových informaních bran otevírá možnost doporuit kvalitní zdroje kolegm i studentm doma i v zahranií a naopak se snadno dostat ke zdrojm, které doporuili jiní. Krom doplování elektronické sbírky mohou významn ovlivnit i doplování klasických fond ve svém oboru. Hlavními pedpoklady tvorby kvalitních oborových informaních bran jsou stanovení jednotných kritérií pro výbr a popis zdroj, kooperace a trvalá správa. Pedpokladem jejich zpístupnní jsou kvalitní technické nástroje. S tvorbou oborových informaních bran je spojena ada inností, o které se v rámci pedkládaných projekt podlí knihovny a oborov specializovaná vdecko-výzkumná pracovišt. Výbr zdroj: Výbr informaních zdroj na internetu. Nelze provádt automaticky, intelektuální vklad je zde nezbytný. Musí existovat jasná, písemn zdokumentovaná kritéria výbru. Správa elektronické sbírky: Systematická a pravidelná práce spojená s údržbou a rozvojem elektronické sbírky založená na pedem definovaných kritériích. Správa klasické sbírky [fondu]: V ideálním pípad jsou oborové informaní brány napojeny na kvalitní klasické sbírky (fondy) v daném oboru. Tato vazba je dležitá zejména u obor, kde jsou výzkum a studium stále siln navázány na klasické dokumenty a význam elektronických zdroj zde není rozhodující [ešeno v navazujícím projektu NK: Národní knihovna okno do svta výzkumu a vývoje] Popis zdroj: Popis zdroj musí být jednotný a odpovídat mezinárodním standardm. Tematická klasifikace: Všechny zdroje jsou v zájmu zajištní jednotného pedmtového pístupu indexovány podle uritého klasifikaního schématu. Vcné zpracování na bázi pirozeného jazyka je založeno na intelektuální obsahové analýze a využívá souboru ízených selekních termín (pedmtových hesel, deskriptor). Správa systému (systém) pro ukládání a zpístupnní zdroj: Je nutné mít kvalitní systém umožující snadné ukládání zdroj a pedevším jejich efektivní a uživatelsky píjemné zpístupnní [budou využity výsledky projektu Jednotná informaní brána jako národní portál pro výzkum a vývoj]. NK bude tyto innosti v rámci ešení projektu v plném rozsahu zajišovat pro obory hudba a knihovnictví a informaní vda, pro které má hlavní oborovou gesci. Pro ostatní obory, které mají vlastní oborové garanty, bude hrát NK pi realizaci uvedených inností metodickou a koordinaní roli. F3A-1

2 Analýza zahraniní praxe a doporuení promítnutá do projektu Zahraniní praxe v oblasti tvorby oborových informaních bran je velmi rznorodá. Obecn platí, že jejich poet i význam rostou, zem s rozsáhlými zkušenostmi (Austrálie, Nmecko, USA, severské zem) nashromáždily množství zkušeností a doporuení, ze kterých soubor pedkládaných projekt vychází. V zemích, které zaaly vytváet oborové informaní brány ped mnoha lety, dnes existuje velké množství oborových informaních bran, které byly budovány asto izolovan, používaly vlastní standardy šité na míru lokálním ešením a systémm. Nyní dochází k jejich mnohdy velmi obtížnému propojování na úrovni oborové, národní i mezinárodní. V nkterých pípadech je propojení zcela nemožné a oborové brány, do nichž bylo nainvestováno mnoho finanních i lidských zdroj, postupn zanikají, jsou využívány pouze ásten, nebo jejich integrace vyžaduje dodatené finanní i lidské zdroje. Pouení a doporuení plynoucí ze zahraniní praxe a zapracovaná do projektu lze shrnout takto: od poátku je dležitá koordinace na národní i oborové úrovni s pihlédnutím ke snadnému zapojení do mezinárodních projekt. [Projekt bude od poátku koordinován na národní i oborové úrovni s pihlédnutím k zapojení zejména do evropského projektu RENARDUS Je nutné používat mezinárodní standardy a zasahovat do nich jen minimáln v opravdu nezbytných a dobe zdvodnných pípadech [V rámci projektu budou použity mezinárodní standardy knihovnické i technické: MARC 21, DC, doporuení odvozená z doporuení projektu RENARDUS, MDT, DDT, jmenné i vcné autority NK, oborové tezaury, LCSH, OpenURL, Z39.50]. Pro tvorbu i provoz oborových informaních bran je vhodnjší zvolit hotový, ideáln mezinárodn používaný systém obsahující potebnou funkcionalitu, než vyvíjet systém vlastní. [Bude využito mezinárodn používané programové vybavení MetaLib a SFX které má aplikace v ad zemí. Produkty MetaLib a SFX dnes užívají již stovky institucí po celém svt. Pro ešení svých portál si vybraly kombinaci MetaLib+SFX napíklad Univerzita na Harvardu, Britská knihovna, Národní knihovna Finska spolu s konsorciem finských knihoven, Institut Max Planck atd. MetaLib a SFX patí mezi finalisty i pro pipravovaný portál Kongresové knihovny.u nás byly MetaLib a SFX již implementovány a oveny v rámci projektu Jednotná informaní brána proto je otázka systémového zabezpeení souástí projektu Jednotná informaní brána jako národní portál pro výzkum a vývoj]. Pokrytí celého universa od poátku není reálné [V rámci ešení souboru projekt bude vytvoeno 10 oborových informaních bran, další budou navazovat postupn]. b) Zdvodnní potebnosti aktivity a oekávané výsledky, hrubý harmonogram prací Zatímco v zahranií jsou oborové informaní brány ve smyslu popsaném na poátku návrhu budovány již adu let, v eských knihovnách zaínají vznikat až v posledních letech. Míra respektování standard je rzná, jsou využívány rzné klasifikaní systémy, jsou vyvíjeny rzné specializované automatizované systémy - asto bez vzájemné koordinace a snahy o využití nástroj již existujících nebo pipravovaných jinde. V ad pípad provádjí výbr a hodnocení pouze knihovníci bez vazby na specialisty z vdeckých a výzkumných pracoviš. Objevují se i snahy o tvorbu nkolika oborových informaních bran pro jeden obor, jejichž ešitelé o sob nevdí nebo si dokonce konkurují. Na druhé stran existuje mnoho bílých míst. Tento stav je teba zmnit a zaít s koordinovanou tvorbou oborových informaních bran od samého poátku. NK usiluje o koordinaci v zájmu kompatibility vznikajících oborových bran a v zájmu zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu. Ke spolenému souboru projekt se v plném rozsahu pihlásily nov vznikající oborové informaní brány (Ekonomické vdy. Obchod ; Filozofie ; Historie a pomocné historické vdy ; Hudba ; Jazyk, lingvistika a literatura ; Knihovnictví a informatika ; Výchova a vzdlávání ; Zemdlství. Volnjší je vazba s branami již existujícími a disponujícími vlastním programovým vybavením i množstvím uložených dat portál STM a MEDVIK. I zde však vznikají plány na využití spolených standard i technologií v zájmu snazšího propojení a optimálního využití lidských i finanních zdroj. Podmínkou zapojení do projektu je prezentace zdroj zúastnné instituce jako prohledávatelných zdroj v JIB, jinými slovy prakticky prokázané respektování knihovnických i technických standard. Další podmínkou je spolupráce s vdeckými a výzkumnými pracovišti v daném oboru. Velkou výzvou pro všechny zúastnné instituce je spolupráce v oblasti vcného zpístupnní a vytvoení i praktické naplnní hierarchické struktury schdné pro tvrce i uživatele oborových bran. S tímto úkolem souvisí i aplikace metody Konspektu, ímž vznikne jasná a mezinárodn srozumitelná oborová mapa klasických fond i elektronických sbírek zúastnných knihoven. Tolik aktivity a oekávané výsledky v rovin koordinaní. NK je oborovou knihovnou pro obory hudba a knihovnictví a informaní vda. Je tedy logické, že bude vytváet (ve spolupráci s Ústavem informaních studií UK a ústavy AV zabývajícími se hudbou) oborové informaní brány práv pro tyto obory. Vymezení gesce je zde jednoznané. Krom vlastního vytvoení obou oborových bran a výrazného zkvalitnní informaního F3A-2

3 zabezpeení výzkumu v tchto oborech NK pi tvorb tchto bran prakticky otestuje schdnost navržených teoretických ešení. Hrubý harmonogram prací V roce 2004 dojde k rozšíení potu instancí SFX a pro všechny obory bude diferencována nabídka pidaných služeb. Ke zkvalitnní nabídky a dostupnosti zdroj dojde tedy v rámci celého universa. K markantnímu posunu dojde u obor, pro nž budou v rámci projektu vytváeny plnohodnotné oborové brány se zajištním všech inností uvedených výše. Rok 2004 bude ve znamení ladní kriterií výbru, standard a modelu tvorby záznam v rámci jednotlivých oborových bran i zpsobu jejich integrace a ladní návaznosti vcného zpracování. Výsledky budou od poátku dostupné uživatelm. Od roku 2005 již dojde k plnému provozu celého systému a k navázání praktické spolupráce a integrace se zahraniními oborovými branami po linii oborové i národní. c) Oekávaný pínos projektu pro uchazee Realizace projektu pinese zásadní zlepšení služeb pro pracovníky výzkumu z obor hudba a knihovnictví a informaní vda, pro které je NK ústední oborovou knihovnou. Získají prostednictvím NK možnost lepšího využití voln dostupných i placených zdroj obohacenou o píležitost více ovlivnit výbr elektronických i klasických zdroj pro sbírky NK. NK získá možnost prakticky realizovat a zhodnotit výsledky již provedených teoretických prací v oblasti oborových informaních bran. Na základ podrobné srovnávací analýzy zahraniních zkušeností bylo v NK pipraveno doporuení pro tvorbu oborových informaních bran v R.Soubory jmenných i vcných autorit NK usnadní a sjednotí jmenné i vcné zpracování a následné vyhledávání zdroj, anglické ekvivalenty pedmtových hesel navazující na Library of Congress Subject Headings a konkordanní tabulky mezi Mezinárodním desetinným tídním a Deweyho desetinným tídním zaruí mezinárodní využitelnost výsledk projektu a usnadní zapojení do mezinárodních projekt. Peklad potebné dokumentace o metod Konspektu a implementace metody Konspektu pro popis i strategii budování fond v NK pedstavují solidní základ pro kooperativní budování klasických i elektronických sbírek, snadnou navigaci, propagaci a zpístupnní tchto sbírek. Konspekt umožuje porovnání se srovnatelnými oborovými pracovišti v zahranií. Krom NK pistoupilo prozatím k aplikaci metody Konspektu jen málo eských knihoven. Chybí tak jednotná, mezinárodn srozumitelná tematická mapa fond eských knihoven a nástroj pro správnou navigaci. Povinná aplikace metody Konspektu ve všech zúastnných knihovnách dává šanci tuto mapu vytvoit. Spolupráce s tvrci zahraniních oborových bran Z pozice své koordinaní role v projektu NK již navázala spolupráci s evropským projektem oborových informaních bran RENARDUS v níž bude nadále pokraovat. V oborech hudba a knihovnictví a informaní vda naváže NK spolupráci se zahraniními oborovými branami zabývající se touto tematikou a bude usilovat v první fázi o výmnu zkušeností, v další fázi (až bude mít co nabídnout) i o výmnu záznam. d) Oekávané výsledky a výstupy, které budou ureny ke zveejnní Výsledkem realizace souboru projekt bude postupn narstající soubor oborových informaních bran, které se budou vzájemn úeln doplovat (nikoli pekrývat). NK pispje rozhodující mrou ke konzistentnosti a propojitelnosti vznikajícího souboru oborových informaních bran a zárove ho obohatí o dv oborové brány pro obory hudba a knihovnictví a informaní vda. Oborové brány zajistí kvalitativn nový pístup k oborovým zdrojm, což bude znamenat zásadní vylepšení informaní infrastruktury výzkumu, významnou propagaci a kvalitativní i kvantitativní nárst využití domácích i zahraniních zdroj zakoupených v rámci Programu 1 N: Informaní infrastruktura výzkumu a tím i zásadní píspvek ke zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu. Výstupem ureným ke zveejnní nebude jen fungující prototyp oborových informaních bran pro obory hudba a knihovnictví a informaní vda, ale i ada monografií, lánk a pednášek o výsledcích projektu, vetn publikací ve svtových jazycích a prezentací na mezinárodních konferencích. F3A-3

4 F3 B ešitel Životopis a charakteristika ešitele (narozena v Praze) vystudovala obor knihovnictví a vdecké informace na katede vdeckých informací a knihovnictví FFUK. Po ukonení studia (v roce 1978) pracovala v Ústední technické základn ÚVTEI v oddlení analýzy a projekce. V roce 1982 nastoupila do Národní knihovny R. Po nkolika letech strávených v oddlení souborných katalog a meziknihovních služeb se vrátila k problematice automatizace v oddlení analýzy a projekce odboru automatizace, kde se zabývala pedevším problematikou knihovnických standard. V roce 1994 se stala editelkou Odboru národní bibliografie a katalogizace, kde zodpovídala za zavedení mezinárodních standard do praxe v souvislosti s implementací integrovaného knihovnického systému a rozsáhlou reorganizaci odboru. Od roku 1998 je námstkyní editele NK pro knihovnické procesy. PhDr. Stoklasová získala bhem své odborné praxe rozsáhlé zkušenosti z oblasti automatizace i managementu knihovnických proces nejen doma, ale i v zahranií. Bhem svého pobytu v USA pracovala nap. nkolik msíc v MARC Standards Office Library of Congress. Pednášková a publikaní innost dr. Stoklasové je velmi bohatá a zahrnuje i pednášky na renomovaných zahraniních konferencích. Od roku 1997 je lenkou Bibliografické sekce IFLA, od roku 2001 tuto sekci vede a je lenkou koordinaní rady Divize bibliografické kontroly IFLA. V roce 2003 byla povena organizací workshopu o oborových informaních branách na konferenci IFLA, kde mla dva píspvky. Dr. Stoklasová byla ešitelkou dvou úspšn ukonených a obhájených projekt VaV KZ97P04UKK006: Zpístupnní eské knižní produkce prostednictvím internetu a CD-ROM KZ01P020UK003: Jednotná informaní brána pro hybridní knihovny ( ) V souasné dob je ešitelkou projektu VaV KZ00P02OLK002: Zpístupnní fond velkých eských knihoven Všechny uvedené aktivity vyžadují kvalitní teoretické zázemí, koordinaci na celonárodní úrovni a znalost stavu ešení uvedených okruh v zahranií. V pedkládaném projektu odpovídá dr. Stoklasová za management celého projektu, koordinaci oborových informaních bran na celonárodní úrovni a spolupráci s dalšími oborovými informaními branami. Výbr z publikaní innosti nejnovjší práce vztahující se k ešenému tématu: STOKLASOVÁ, Bohdana, BALÍKOVÁ, Marie, CELBOVÁ, Ludmila. The relationship between subject gateways and national bibliographies in international context [Referát pro mezinárodní konferenci IFLA '2003, Berlín, srpen [Online]. Pístup z: Stoklasova_Balikova_Celbova.pdf [Bude publikováno v IFLA ICBC] STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. Digitální knihovny a integrace heterogenních informaních zdroj v mezinárodním kontextu : technologické a knihovnické aspekty. Informané správanie a digitálne knižnice : medzinárodná konferencia. Bratislava : Katedra knižninej a informanej vedy FiF UK, 2003; s ISBN STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. Jednotná informaní brána. Praha : Národní knihovna R, s. ISBN STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. Integrovaný pístup k informacím prostednictvím Jednotné informaní brány. Národní knihovna. 2002, ro. 13,. 4, s ISSN STOKLASOVÁ, Bohdana, KRBEC, Pavel. CASLIN Uniform information gateway [Text píspvku pro sborník pro mezinárodní konferenci The Andrew W. Mellon Conference on Union Catalogs v Tallinnnu. Sborník je v tisku] Pístup též z: <http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/tallin/html/tallin.html>. STOKLASOVÁ, Bohdana. Jednotná informaní brána jako služba i výzva pro eské univerzity. Rufis Brno : ApS Brno, S Pístup též z: <http://jib-info.cuni.cz/dokumenty/rufis/rufis.htm>. F3B-1

5 F3 B Další ešitel Životopis a charakteristika dalšího ešitele Marie Balíková, Mgr. (narozena ) Vdní obor, škola, rok Obor: španlština-eština, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Ukonení: 1972 Dosavadní innost, výzkumná innost Marie Balíková je od r vedoucí oddlení vcných autorit a vcného zpracování. Zodpovídá za tvorbu soubor vcných autorit na národní úrovni a implementaci mezinárodních standard v oblasti vcné analýzy, organizuje rekvalifikaní kurzy vcného zpracování pi NK. Zajišuje koordinaci tvorby vícejazyného poádacího nástroje MSAC (Multilingual Subject Access) na mezinárodní úrovni. Aktivn se podílí na implementaci metody Konspektu a vcném zpístupnní heterogenních informaních zdroj. Je vedoucí pracovní skupiny pro vcné zpracování, lenkou Rady pro katalogizaní politiku pi NK R, lenkou Rady PSH pi STK Praha. Je lenkou Executive Committee UDC Konsorcia v Haagu a lenkou Standing Committee IFLA Indexing and Classification section. V rámci této sekce je lenkou pracovní skupiny zabývající se mapováním nástroj vcného zpístupnní informaních zdroj v elektronickém prostedí ("The Working Group on a Virtual Clearinghouse for Subject Access Tools works under the Classification and Indexing Section). V pedkládaném projektu odpovídá Mgr. Balíková za oblast vcného zpístupnní. Bibliografie výbr nejnovjších prací vztahujících se k ešené problematice: Stoklasová, Bohdana, Balíková, Marie, Celbová, Ludmila. The relationship between subject gateways and national bliographies in international context [Referát pro mezinárodní konferenci IFLA '2003, Berlín, srpen 2000 online, cit ]. [Online]. Pístup z: Stoklasova_Balikova_Celbova.pdf [Bude publikováno v IFLA ICBC] Balíková, Marie. Subject access projects of Czech National Library (CNL). [Online]. Pístup z: <http://www.nkp.cz/standard/english/subjectauthorities_eng2.htm> Balíková, Marie. Pedmtová kategorizace informaních zdroj pro poteby Konspektu. Národní knihovna, 2003, ro. 14,. 1, s Balíková, Marie. Soubor geografických autorit standard pro zápis geografických selekních prvk. Národní knihovna, 2002, ro. 13,. 4, s Balíková, Marie. Universal Decimal Classification Developments in Czechia In Extensions and corrections to the UDC. Hague : UDC Consortium 2002, s Balíková, Marie. Subject Indexing and Classification in Czechia In Newslwtter Classification and Indexing Section : Division of Bibliographic Control. IFLA 2002, Nr. 26, s Balíková, Marie. Vcné zpracování NK R. [Referát pro seminá s mezinárodní úastí Zmena vecného spracovania pod vplyvom nových informaných technológií, Martin, kvten 2002 [Online]. Pístup z: <http://www.snk.sk/ediccin/snk_main_ediccin.html> Balíková, Marie. Soubor vcných autorit I [Referát pro seminá s mezinárodní úastí Zmena vecného spracovania pod vplyvom nových informaných technológií, Martin, kvten 2002 [Online]. Pístup z: Balíková, Marie. Problematika vcného poádání informací a jejich zpístupnní. Národní knihovna, 2001, ro. 12,. 3, s Balíková, Marie. Aplikace Library of Congress Subject Headings System v Národní knihovn R. Národní knihovna, 2001, ro. 12,. 4, s F3B-2

6 Životopis a charakteristika dalšího ešitele Prom. fil. Zuzana Petrášková narozena v Praze Další ešitel F3 B Vzdlání Hudební vda, FFUK, 1972 (diplomová práce: Písová tvorba J.V.Tomáška-vztah slova a hudby) Odborná praxe 1977 externí spolupráce na katalogizaních pracích pro Souborný hudební katalog 1987 odborný pracovník hudebního oddlení NK R 1989 zástupce vedoucího hudebního oddlení NK R vedení eské redakce soupisu hudebních pramen RISM 1998 vedoucí hudebního oddlení NK R odborné vedení pracovního týmu student muzikologie a externích spolupracovník hudebního oddlení v rámci soupisových prací pro Souborný hudební katalog len vdecké rady Etnologického ústavu AV R, oddlení hudební historie, díve Ústavu pro hudební vdu pedsedkyn eské národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihovník) aktivní úast na konferencích mezinárodního sdružení hudebních knihoven. Z. Petrášková v projektu odpovídá za koordinaci tvorby oborové informaní brány pro obor hudba. Publikaní aktivita výbr 30 let SHK v Národní knihovn R (spolu s J. Hlkem), Národní knihovna, ro. 6,. 3 (1955), s let innosti SHK, Národní knihovna, ro. 6,. 6 (1955), s Poátek nové spolupráce s RISM, Národní knihovna ro. 7, (1996), s. 130 Možnosti hudebních knihoven v informaních projektech podporovaných Evropskou unií, Národní knihovna, ro. 7,.6 (1966), s Z innosti RISM asopis Info RISM, Národní knihovna, ro. 9,. 4 (1998) s. 130 Muzikologická konference o hudební dokumentaci v Bratislav (spolu s J. Hlkem), Národní knihovna, ro. 10,. 1 (1999), s Elektronické informaní zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze), in: Ikaros 2002,. 12 (spolu s V. Kapsou a P.Kordíkem) Musikalien-Gesamtkatalog der Tshechischen Republik (spolu s J. Peškovou), INFO RISM, Nr. 6_7, 1995/96, s Bearbeitung und Dokumentation von Libretti in der Tschechischen Republik, INFO RISM, Nr. 9, 1998, s F3B-3

7 Životopis a charakteristika dalšího ešitele Mgr. Eva Bartková Narozena Profesionální praxe: Další ešitel F3 B oddlení studijní a informaní odboru knihovnictví (OSI/OK) Národní knihovny R: dokumentace eské knihovnické literatury, školitelka pro práci se systémem Aleph, koordinace pevodu bází OSI/OK do systému Aleph, správce báze KKL, koordinace vcného popisu v OSI/OK, správce báze TDKIV, dokumentace eské knihovnické literatury Obvodní kulturní dm v Praze 7, Kulturní dm hl. msta Prahy, Obvodní kulturní dm v Praze 1: Organizace zájmové umlecké innosti v oblasti slovesného a výtvarného umní, poady pro veejnost, kurzy Mstská knihovna Praha: Metodik pro místní lidové knihovny Vzdlání Universita Karlova, filosofická fakulta, katedra výchovy a vzdlávání dosplých Stední knihovnická škola rekvalifikaní školení a kursy Mgr. Bartková á v projektu odpovídá za koordinaci tvorby oborové informaní brány pro obor knihovnictví (eská ást). Publikaní innost: Outsourcing / Eva Bartková 7,. 4 (1996), s. 138 In: Národní knihovna ro. Projektování knihoven / Eva Bartková 47,. 11 (1995), s In: tená ro. Souasná knihovnická legislativa severských zemí / Bartková In: tená ro.51,. 3 (1999), s Katalogizace v systému Aleph : Struná uživatelská píruka / Zprac. Eva Bartková. -- Praha : Národníknihovna, s. ; 30 cm. -- (CASLIN : eská a Slovenská knihovní informaní sí) F3B-4

8 F3 B Další ešitel Životopis a charakteristika dalšího ešitele Celbová Ludmila, Mgr. Narozena Vzdlání: FF UK - knihovnictví a vdecké informace, státní zkouška a obhajoba diplomové práce 1978 Praxe v posledních 5 letech: 1999-ervenec 2002 výzkumn vývojový pracovník, - studium a píprava implementace mezinárodních standard pro zpracování elektronických zdroj a související innosti; ešení projektu WebArchiv; srpen vedoucí oddlení elektronických online zdroj, odpovdná za problematiku získávání, registrace, archivace a zpístupování elektronických zdroj publikovaných v síti Internet. ešitelka projekt: : Projekt Registrace, ochrana a zpístupnní domácích elektronických zdroj v síti Internet; ešeno v rámci grantového programu MK R Zpístupování a ochrana knihovních fond formou digitalizace, s využitím mezinárodní sít internetu v souvislosti s vytváením informaní spolenosti. 2002: Projekt WebArchiv - vytvoení podmínek pro zpístupnní eských webových zdroj (knihovnické, legislativní a technické aspekty) v rámci grantového programu MK R Veejné informaní služby knihoven podprogram 3 Informaní centra veejných knihoven. 2003: Projekt Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj v rámci v rámci grantového programu MK R Veejné informaní služby knihoven podprogram 8B Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány /spoluešitelka odpovdná za ást WebArchiv/. Mgr. Celbová v projektu odpovídá za metodiku popisu elektronických zdroj a metadata. Výbr z publikaní innosti: CELBOVÁ, Ludmila; SIMONOVÁ, Markéta; TATRANSKÁ, Martina: Zpístupnní elektronických zdroj z digitálního archivu: jak a pro koho? In Automatizace knihovnických proces 9. : sborník z 9. roníku semináe poádaného ve dnech kvtna 2003 v Liberci. Praha : VUT Výpoetní a informaní centrum, s ISBN Dostupný též na World Wide Web: <http://www.webarchiv.cz/akp2003.pdf>. CELBOVÁ, Ludmila. WebArchiv vytvoení podmínek pro zpístupnní eských webových zdroj (knihovnické, legislativní a technické aspekty) : zpráva o plnní cíl projektu VISK3 [online]. Praha : Národní knihovna R, leden 2003, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://webarchiv.nkp.cz/zprava2002/zprava2002.pdf>. CELBOVÁ, Ludmila; ŽABIKA, Petr. Internetové zdroje jako souást digitálních knihoven i jako souást kulturního ddictví. In Knihovny souasnosti Brno : Sdružení knihoven R, 2002, s ISBN Dostupný též na World Wide Web: <http://webarchiv.nkp.cz/sec2002_lc.doc>. CELBOVÁ, Ludmila. Registrace, ochrana a zpístupnní domácích elektronických zdroj v síti Internet : závrená zpráva za léta [online]. Praha : Národní knihovna R, leden 2002, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://webarchiv.nkp.cz/zprava2001/zprava2001.pdf>. CELBOVÁ, Ludmila. Stanou se online dostupné elektronické zdroje integrovanou souástí digitálních knihoven? Národní knihovna, 2001, ro. 12,. 2, s ISSN Dostupný též na World Wide Web: <http://webarchiv.nkp.cz/nk2_2001.pdf> CELBOVÁ, Ludmila; VOJTÁŠEK, Filip. Internetové zdroje jako souást národní publikaní produkce. In Automatizace knihovnických proces - 8 : sborník z 8. roníku semináe : Liberec, duben Praha : VUT - Výpoetní a informaní centrum, 2001, s ISBN Dostupný též na WWW: <http://webarchiv.nkp.cz/akp_lc-fv.pdf>. F3B-5

9 Životopis a charakteristika dalšího ešitele Mgr. Václav Kapsa Narozen v Plzni. Další ešitel F3 B ODBORNÁ PRAXE Národní knihovna R, hudební oddlení, od ervna 2000 Etnologický ústav AV R, Oddlení hudební historie, od 2003 Ústav pro hudební vdu AV R, spolupráce s národní redakcí RISM pi NK R, retrokonverze a katalogizace hudebních rukopis, VZDLÁNÍ doktorské studium na UK FF, od 2001 Mgr., UK FF, obor hudební vda, 2000 diplomová práce Instrumentální koncerty pražských skladatel vrcholného baroka, školitel doc. PhDr. Tomislav Volek Coby knihovník pracuje pedevším v oblasti akvizice zahraniních hudebnin a odborné literatury o hudb. Dále se orientuje na výzkum hudby 18. století se zamením na instrumentální hudbu, hudbu pražských skladatel a problematiku eských šlechtických kapel. Zabývá se rovnž ediními problémy a otázkami tzv. historicky pouené interpretace. V projektu odpovídá Mgr. Kapsa za tvorbu oborové informaní brány pro obor hudba. V rámci svého psobení v AV R zaruuje kontakt s tímto odborným pracovištm. PUBLIKACE spolen se Zuzanou Petráškovou a Pavlem Kordíkem: Elektronické informaní zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze), in: Ikaros [online], 2002,. 12. [http://www.ikaros.cz/clanek.asp?id= , cit ] Horae pomeridianae Jana Josefa Ignáce Brentnera, Hudební vda 38, 2001, 3 4, str Troldova excerpta z malostranských matrik, Hudební vda 37, 2000, 3 4, str Dar milovníkm francouzské barokní hudby, Národní knihovna 10, 1999,. 5, str recenze CD a lánky o hudb 18. století v asopise Harmonie, texty o skladatelích a skladbách (Mozart, Bach, Vivaldi, Händel, Haydn, Weber) v asopise Misti klasické hudby etc. F3B-6

10 Životopis a charakteristika dalšího ešitele Mgr. Jindich Pila Narozen Profesionální praxe Další ešitel F3 B oddlení studijní a informaní odboru knihovnictví Národní knihovny R: jazykový, odborný a technický redaktor WWW prezentace OK Národní knihovny, redaktor edicí OK, pekladatel (nm., angl.), rešeršér (WWW, oborové báze dat), konzultant pro práci s Internetem v oboru, poskytovatel referenních a informaních služeb pro obor knihovnictví a informaní vda, konzultant projekt v oboru Ústedí vdeckých, technických a ekonomických informací Praha: dborný referent - zprostedkovávání informaních výstup ze zahraniních informaních systém (NTIS, Chemical Abstracts, INIS Atomindex a další svtové báze) V projektu odpovídá Mgr. Pila za tvorbu oborové informaní brány pro obor knihovnictví a WWW prezentace. Vzdlání Universita Karlova, filosofická fakulta, katedra knihovnictví a vdeckých informací postgraduální a rekvalifikaní školení a kursy Výbr z publikaní innosti Jak hledat a najít knihovnu / Jindich Pila In: Bulletin SKIP Ro. 11,. 1 (2002), s Internet, nové informaní technologie a knihovny: studijn rozborová zpráva / Jindich Pila In: Virtuální realita a knihovny Praha. -- Národní knihovna R s Internet: Knihovny jako instituce neviditelné a nesrozumitelné / Jindich Pila In: Bulletin SKIP ro. 8,. 1 (1999), s. 7-9 Internet, nové informaní technologie, knihovny a poteba informaní strategie a politiky / Jindich Pila vyd. -- Praha : Národní knihovna R - odbor knihovnictví, s. Informaní soubory o automatizovaných knihovnických systémech dostupné v knihovn knihovnické literatury Národní knihovny R / Jindich Pila In: I ' ro. 37,. 6 (1995), s. 152,157 eské knihovnictví po roce 1989 : (Podkladový materiál pro dr. V. Balíka) / Jindich Pila vyd. -- Praha : Národní knihovna - OK-OSI, s. Jindich Pila vyd. -- Praha : Národní knihovna - OK-OSI, s. Nmecký knihovnický institut / Jindich Pila In: Bulletin SKIP ro. 3, Zvl.. Nmecké knihovnictví (1994), s Koordinace, poradenské služby a výzkum v knihovnictví vysplých demokratických stát / Jindich Pila vyd. -- Praha : Národní knihovna v Praze, [31] s.. -- (Metodický zpravodaj ; (1990),. 1) F3B-7

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Úvod Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně se doplňujících oborových informačních bran

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH Píspvková organizace Pardubického kraje OBSAH ÚVOD 3 Tabulka základních ukazatel... 5 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb... 6 Hlavní pjovna Oddlení

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

j. NPÚ-310/14594/2013, Píloha. 2 editel ÚPS Organizaní schéma Územní památkové správy v Praze Kancelá editele - oddlení OBJEKTY - pímo ízené editelem ÚPS Úsek námstka editele ÚPS Správa SZ Beznice Správa

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ KARTOGRAFIE II MODUL 03 KARTOGRAFICKÉ INFORMANÍ FONDY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ KARTOGRAFIE II MODUL 03 KARTOGRAFICKÉ INFORMANÍ FONDY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA KARTOGRAFIE II MODUL 03 KARTOGRAFICKÉ INFORMANÍ FONDY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kartografie II Modul

Více

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty 1. ervna 2012 str. 2 z 94 Obsah 1 Shrnutí...9 2 Požadavky kladené na metodiku full cost...11

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více