VISK 8 Informaní zdroje B 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VISK 8 Informaní zdroje B 2007"

Transkript

1 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány Veejné informaní služby knihoven pro rok 2007 Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby): Národní knihovna eské republiky.. Sídlo: Klementinum 190, Praha 1... Právní forma: Píspvková organizace (zizovatel MK R)... Jméno statutárního zástupce: Mgr. Vlastimil Ježek.. Tel/fax: IO: DI: CZ Bankovní spojení: (íslo útu/kód banky) /0100. Kraj: Praha.. NUTS (kód území): CZ Evidenní íslo knihovny: 1602/ Adresa finanního úadu: Finanní úad pro Prahu 1, Štpánská 28, Praha 1. Název Vašeho projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj... Termín realizace: rok Místo realizace: Praha. Požadovaná výše dotace: K... Osoba odpovídající za projekt: PhDr. Bohdana Stoklasová..

2 VISK 8 Informaní zdroje B Žadatel o dotaci potvrzuje správnost uvedených údaj a prohlašuje, že nemá žádné nevyrovnané závazky dle 2 naízení vlády. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znní naízení vlády. 235/2005 Sb., potvrzuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé, prohlašuje, že se seznámil s vyhlašovacími podmínkami a akceptuje je. V Praze dne podpis statutárního zástupce žádajícího subjektu nebo fyzické osoby 2

3 VISK 8 Informaní zdroje B ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Typ knihovny (zatrhnte): Jiná Jiný typ subjektu: Krajská Mstská Obecní Muzejní Jiná: O.s. Nadace o.p.s. s.r.o. Poet obyvatel obce: Poet návštvník/uživatel za rok : Týdenní poet hodin pro veejnost 2 : 80 Poet knihovních jednotek za rok 2006: Poet zamstnanc (úvazk): 450 Pírstek sv. za rok 2006: Poet odebíraných titul periodik za rok 2006: 9340 Poet výpjek za rok 2006: Celkové výdaje na knihovnu v roce 2006: Poet poíta v knihovn celkem: 782 Z toho v sítí: 757 Z toho pro uživatele: 57 Z toho napojených na Internet: 30 Uvete orientan poty poíta podle data výroby 2002 a starší Pispíváte do Souborného katalogu R? Knihy: ANO Periodika: ANO Používaný Automatizovaný knihovní systém: Aleph 500 Plánovaný automatizovaný knihovní systém: Aleph 500 Zatrhnte souasný typ a poskytovatele pipojení na internet: Rychlost pipojení souasná: 1 Gbit/s Rychlost plánovaná (a kdy): 1 Gbit/s Vytáené ISDN Pevná linka Kabel Optika spojení Radiový spoj ADSL Jiné Poskytovatel pipojení (uvete): POSKYTNUTÉ DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 8/B Rok 2006 Žádáno/získáno: Žádáno K, získáno K (z toho K investic) Zhodnocení použití grantu: Projekt Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky (JIB) v sob integruje nkolik souvisejících projekt rozhodujícího strategického i praktického významu pro eské knihovnictví. Cíle projektu byly v roce 2006 rozdleny do nkolika dílích cíl, zhodnocení použití grantu bude kopírovat jejich strukturu. 1 pro pesnost uvádjte data za poslední uzavený kalendání rok, v pípad podávání žádosti zaátkem roku 2007, uvete data z roku poet hodin v týdnu, kdy jsou pístupné základní služby knihovny (ne souet hodin všech poboek) 3

4 VISK 8 Informaní zdroje B Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Zpístupnní významných eských webových zdroj Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Poznámka: U tak komplexního projektu, jakým je JIB, nelze použití grantu zhodnotit strun, nemáme-li se omezit pouze na výet provedených inností bez komentáe a píklad. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Tento dílí cíl je nosným cílem celého projektu a na jeho realizaci je vnována každoron naprostá vtšina finanních projekt získaných v rámci dotace. V roce 2006 se jednalo jako každoron o poplatky pro ExLibris (platby za maintenance MetaLib a SFX, nákup MetaIndexu a jeho maintenance), poplatky pro lokálního distributora produkt ExLibris (ÚVT-UK) za jejich provoz a rozvoj, dále pak poplatky pro jednotlivé externí dodavatele za další provoz a rozvoj JIB a oborových informaních bran. V roce 2006 jsme v rámci projektu JIB realizovali následující innosti: MetaLib Administrace a údržba systému MetaLib Bhem roku 2006 jsme nainstalovali množství service pack (opravné balíky, pinášející krom oprav i nové funkce a vlastnosti) v souladu s tím, jak je uvolovala spolenost Ex Libris (v první polovin roku byly service packy vydávány a instalovány každý msíc, od druhé poloviny roku je Ex Libris vydává jednou za 2 msíce). Celkem jsme nainstalovali 184 oprav. Každý opravný balíek znamená mnohdy rozsáhlé a asov nároné úpravy nastavení, vetn lokalizace. Souasná verze MetaLibu: Metalib 3 revision 13 copy 1, 26-Nov-2006; Oracle 920; Service Pack: 294; PDS version: MetaLib jsme provozovali a spravovali ve tech institucích CNL (centrální JIB), KIV a MUS. Ve všech institucích jsme aplikovali všechny potebné opravy z opravných balík. MetaLib po celý rok pracoval bez vážných výpadk a jeho provoz lze oznait za velmi stabilní. Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj V prbhu roku 2006 jsme udržovali v chodu všechny stávající informaní zdroje, domácí i zahraniní, odkazové i prohledatelné. Vzhledem k velkému potu pipojených zdroj docházelo na stran vzdálených zdroj k výpadkm (nedostupnost Z39.50 server, asté zmny konfigurací atp.), které jsme operativn ešili se správci tchto zdroj. Tato innost prbžn pedstavuje znaný objem prací. V centrální instituci JIB je dohromady 189 aktivních zdroj, z nichž 99 je prohledatelných a 90 odkazových. V instituci Knihovnictví a informaní vda (KIV) je dohromady 18 zdroj 16 prohledatelných a 2 odkazové. V instituci Musica (MUS) je dohromady 23 zdroj 18 prohledatelných a 5 odkazových. Celkem ve všech institucích spravujeme 230 zdroj. V prbhu roku 2006 jsme rovnž aplikovali nové verze centrální znalostní báze zdroj (CKB), podle toho, jak byla uvolována spoleností Ex Libris. Valná vtšina zdroj v JIB jsou však pvodní námi katalogizované a konfigurované zdroje, které nejsou v CKB zahrnuty (jedná se pevážn o eské zdroje). 4

5 VISK 8 Informaní zdroje B Prbžn jsme podle požadavk uživatel konfigurovali nové prohledatelné zdroje. Nové prohledatelné zdroje pipojené v JIB v roce 2006: 1. eské vysoké uení technické v Praze - souborný katalog 2. Ebsco - Computer Science Index 3. Ebsco - Information Science & Technology Abstracts (ISTA) 4. Ebsco - Library, Information Science & Technology Abstracts 5. Ebsco - RILM Abstracts of Music Literature 6. EBSCO RIPM Retrospective Index to Music Periodicals 7. Google Image Search 8. Google Scholar 9. Institut postgraduálního vzdlávání ve zdravotnictví 10. Knihovna spoleenských vd T.G. Masaryka v Jinonicích 11. Latvijas nacionala biblioteka, Riga, Latvija - souborný katalog 12. LIBIS (Lithuanian Integral Library Information System) Union Catalogue 13. Martynas Mazvydas National Library of Lithuania katalog 14. Narodna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski", Skopje, Republika Makedonija katalog 15. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija 16. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyn, Ústí nad Labem katalog 17. ProQuest - ABI/INFORM Global 18. Slovenská knižnica - portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc 19. Souborný katalog eské republiky - monografie (knihy a speciální dokumenty) 20. Souborný katalog eské republiky seriály 21. Souborný katalog veejných knihoven okresu Vsetín 22. Studijní a vdecká knihovna Plzeského kraje - analytický rozpis periodik regionu (ANAL) 23. Systém Kramerius - periodika Podle zájmu uživatel jsme zpístupovali licencované zdroje podle dodaných a ovených rozsah IP adres. V roce 2006 jsme zprovoznili nový speciální modul MetaLibu oznaený jako MetaIndex, který zajišuje sklízení dat pomocí protokolu OAI-PMH. Zárove jsme na tomto pídavném produktu zpístupnili v JIB digitální knihovnu Kramerius. Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam V roce 2006 pokraoval trend rstu využití (o cca 50 % oproti roku 2005) služby pebírání záznam a postupného zapojování dalších knihoven. V prbhu prvního pololetí 2006 jsme upgradovali Z39.50 server pro pebírání záznam na verzi do té doby byl využíván Z39.50 server verze Nový Z39.50 server pinesl pedevším vtší stabilitu provozu. Do zaátku prosince 2006 se zapojilo dalších 16 knihoven a informaních institucí do pebírání záznam z JIB. Poet zapojených knihoven je nyní pesn 80. Prmrný poet dotaz zaslaných knihovnami na Z39.50 server JIB se ustálil na pibližn 1500 dotazech denn s více než 60 procentní úspšností nalezení záznamu (statistiky jsou dostupné na Info portálu: Bhem roku 2006 došlo i k znatelnému rozšíení nabídky zdroj (viz. seznam nahoe). Spoluprácí s firmou Ex Libris získala NK R (vyvinuto bezplatn pro NK R) novou funkcionalitu Z39.50 serveru - možnost zabezpeení jednotlivých profil (databází Z39.50 serveru, ze kterých knihovny stahují záznamy) heslem. Bhem roku jsme v JIB instalovali nové verze konvertoru a konverzních pravidel. Dohromady spravujeme pro uživatele více než 190 samostatných profil (databází Z39.50 serveru JIB). Na základ žádostí profily upravujeme (cca 60 zmn v profilech bhem 5

6 VISK 8 Informaní zdroje B roku 2006). Rostlo i množství ových a ústních dotaz ke služb pebírání záznam. Pro komunikaci s uživateli pebírání záznam spravujeme elektronickou konferenci kterou odebírá 115 uživatel. Tvorba informaních stránek, školení a propagace JIB jsme spustili nový informaní portál projektu JIB postavený na Zope/Plone. Infoportál JIB bží na adrese Zárove jsme postupn doplovali potebné informace pro laickou i odbornou veejnost. Portál je již také pipraven na upgrade na vyšší verzi. Vydali íslo Informaního zpravodaje JIB, který distribuujeme elektronickou poštou uživatelm JIB a vystavujeme na Infoportálu JIB (http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/zpravodaj-jib/zpravodaj-jib). Zpravodaj informuje píjemce o novinkách celého projektu JIB. Pro rozesílání zpravodaje a pro vasné informování uživatel o novinkách JIB slouží elektronická konference ve které je k registrováno tém 1200 uživatel JIB. JIB intenzivn propagujeme na rzných eských akcích a konferencích (Odborný seminá na ÚISK UK, Diplomový seminá na UHK, Setkání uživatel Alephu v Brn, Knihovny souasnosti v Sei, Inforum v Praze) Budování oborových bran V roce 2006 probíhaly hlavní práce na budování oborových bran Knihovnictví a informaní vda (KIV) a Hudba (MUS). Do portálu Plone jsme zabudovali vyhledáva MetaLib pro centrální JIB, MUS i KIV. Bránu KIV jsme v prosinci 2006 spustili v testovacím režimu pro veejnost. Pro autentikaci uživatel jsme na podzim 2006 ob oborové brány zapojili do centrálního úložišt uživatel JIB pomocí protokolu LDAP. Do každého z portál je tak možné se hlásit stejným uživatelským jménem a heslem, uživatelé mají nicmén v každém portálu možnost uchovávání specifických údaj (vlastní sady zdroj, uložené dotazy, záznamy a avíza). Pro ešení uživatelských dotaz jsme založili dv elektronické konference a jejímiž píjemci jsou ešitelské týmy bran MUS a KIV. SFX Administrace a údržba SFX V prbhu celého roku jsme prbžn aplikovali zpoátku msíní, od podzimu trnáctidenní aktualizace znalostní báze a programových modul SFX. Správa stávajících informaních zdroj, optimalizace linkování Portofolia jsme doplnili o voln pístupné plnotextové elektronické asopisy a elektronické knihy. Obohacená portofolia se objevují jak v seznamech elektronických asopis v rámci SFX, tak v rámci seznam v katalozích knihoven. Pro knihovny VKOL, NKP, MZK a UK se po každé aktualizaci znalostní báze SFX pipravují exporty seznam elektronických asopis, které jsou v knihovnách následn integrovány do katalog. Knihovny tak svým tenám nabízí kompletní seznamy asopis jak tištných tak elektronických. Seznamy asopis v katalozích knihoven jsou propojeny s SFX JIB pomocí tlaítka SFX (vyvolávajícího úplnou nabídku SFX) i pomocí tzv. pímého linku, na který SFX JIB reaguje automatickým pesmrováním na úvodní stránku asopisu. Pro seznamy asopis jsme otestovali službu MarcIt! Dokonili jsme pipojování Generátoru citací provozovaného Masarykovou univerzitou v Brn. V prbhu celého roku jsme vnovali velkou pozornost ladní kvality OpenURL v MetaLib JIB. Na kvalit penosu údaj mezi MetaLib a SFX pímo závisí kvalita služeb, které nabízí SFX. Otestovali jsme penos údaj mezi MetaLib a SFX pomocí MetaLib XML API. Využití XML API výrazn snižuje nároky na správu a zlepšuje kvalitu penášených údaj. Prbžn jsme vylaovali linkování do katalog knihoven pipojených v MetaLib JIB. Toto linkování je využíváno pi služb ovování dostupnosti dokumentu v knihovnách, pro kterou SFX používá paralelního vyhledávání MetaLib. 6

7 VISK 8 Informaní zdroje B V rámci mezinárodní pracovní skupiny pro vícejazynou podporu u SFX ve spolupráci s firmou Ex Libris byla zlepšena vícejazyná podpora u SFX. V lét 2006 Ex Libris pipravil ešení umožující nastavení jako defaultní jazykové verze menu eštinu. Pro ostatní problémové ásti jsme navrhli nejlepší možná doasná ešení a konené vyešení Ex Libris zahrnuli do novinek u SFX v4 pipravované na Vylepšili jsme linkování na Souborný katalog R o linkování podle názvu a autora dokumentu. Linkování na službu Document delivery STK jsme upravili na linkování pes modul zajišující ovení dostupnosti dokumentu ve fondu knihoven. Do nabídky SFX JIB jsme doplnili službu vyvolání nabídky pidaných služeb SFX v instancích SFX oborových bran, STK a UK. XML API SFX je využíváno MetaLib pi pímém odkazování na plné texty a to jak v rámci JIB tak v rámci oborových bran. Otestovali jsme API SFX v portálech knihoven. Správa samostatných instancí pro oborové brány Hudba a Knihovnictví a informaní vda V prbhu roku 2006 jsme doladili služby instance SFX pro oborovou bránu Knihovnictví a informaní vda a instanci pro oborovou bránu Hudba. V obou instancích bylo nastaveno propojení na plné texty, na katalogy NKP, vyhledávání v katalozích knihoven a další doplující služby. Seznamy služeb SFX oborových bran jsou uvedeny na píslušných informaních portálech. Pro SFX oborových bran jsme využili novou grafiku pipravenou pro portály oborových bran. Tvorba informaních stránek, Informaního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB Informaní stránky k SFX v rámci Informaního portálu JIB jsme prbžn aktualizovány o informace k cílm a zdrojm SFX, doplnili jsme nové píklady OpenURL. Podle vzoru stránek k SFX JIB jsme vytvoili stránky k SFX instancím oborových bran. Do Informaního portálu JIB jsme zapracovali statistiky SFX. Služby SFX JIB jsme prezentovali v rámci konferencí a seminá Inforum, Setkání uživatel Aleph, Celostátní porada vysokoškolských knihoven, IGELU annual meeting. Informace k propojení SFX JIB s Generátorem citací jsme publikovali ve Zpravodaji JIB a pehledn vystavili v nové verzi Informaního portálu JIB. Na technické innosti externích dodavatel navazují innosti Oddlení referenních a meziknihovních služeb NK, které zajišuje v rámci JIB nastavení a rozvoj služeb portálu. Naším cílem je vytvoit v jednotném prostedí JIB takovou nabídku a klasifikaci (rozdlení) zdroj, která by zabezpeovala uživatelm snadný pístup ke zdrojm R, výbrov i k nejvýznamnjším zdrojm svtovým. Zárove se zpístupnním zkvalitujeme nabídku pidaných SFX služeb, pedevším v souvislosti s pístupem a získáváním plných text. V roce 2006 se innosti tohoto oddlení soustedily pedevším do tchto oblastí: Školení JIB Do kvtna 2006 pokraovala školení nové verze JIB (novou verzi jsme spustili a školili od íjna 2005) uskutenilo se 6 celodenních akcí, vyškolili jsme 98 pracovník rzných typ knihoven z rzných kraj, pedevším z knihoven povených výkonem regionálních funkcí. Info portál JIB V únoru 2006 jsme zveejnili nový informaní portál JIB, pípravné práce znamenaly návrh nové struktury, která by z hlediska uživatele mla být pehlednjší, a také výbr a aktualizace stávajících text. 7

8 VISK 8 Informaní zdroje B Nové rozdlení navigace na Info portálu + obrázkové ikony V obsahové struktue jsme zpracovali nové texty pro oblasti, které nebyly ve staré verzi k dispozici. Zveejnní informaního portálu v systému Plone pedevším znamenalo: prbžnou aktualizaci a doplování nových text a pomcek pro uživatele; vytvoení souboru animovaných nápovd pro rychlejší seznámení a snazší orientaci v JIB; peklad do anglitiny, píprava animací v anglitin stále probíhá; využívání nástroj, které poskytuje redakní sytém Plone pro komunikaci s uživateli (aktuality JIB prostednictvím RSS kanálu, ankety, fórum); testování vyhledávae JIB integrovaného v Info portálu Distribuce nového informaního letáku JIB Všem knihovnám pipojeným v JIB jsme rozeslali tištnou verzi informaního letáku JIB, jehož PDF verzi jsme zpístupnili na Info portálu MetaLib V rámci zapojování nových zdroj jsme otestovali všechny prohledatelné zdroje (viz seznam uvedený výše), dále jsme testovali vyhledávání spojené se zmnou knihovního systému (ÚZPI). Pravideln jsme aktualizovali aktualizace a doplovali zdroje v pedvybraných sadách Knihy v R, Zahraniní knihy, eské lánky, Zahraniní lánky a Periodika v R (podle nov zapojených zdroj). Pehlednji jsme rozlenili rostoucí poet zdroj v pedmtových kategoriích (kategorie Konspektu), které usnadní jejich výbr pro vyhledávání. Zdroje v JIB jsme uspoádali do speciálních a pedmtových kategorií, se kterými uživatel mže v JIB pracovat v ástech Nalézt zdroje a Profi hledání. Zdroje shromáždné v jednotlivých pedmtových kategoriích jsme nyní pro vtší pehlednost rozdlili na oborové a obecné. V pedmtových kategoriích jsou k dispozici jak zdroje prohledatelné, tak zdroje odkazové. Zahrnuté zdroje jsou bu voln pístupné nebo licencované, tzn. že je mohou využívat pouze oprávnní uživatelé. Pro vyhledávání mohou vždy využít zdroje v rámci jedné z podkategorií (Oborové i Obecné) nebo si vybrat ze všech zdroj obsažených v celé pedmtové kategorii (možnost Všechny zdroje) viz obr. 8

9 VISK 8 Informaní zdroje B Stejným zpsobem jsme rozdlili zdroje i v kategorii eské lánky (podkategorie Obecné, Oborové a Regionální). Pravideln jsme aktualizovali kategorii Nové zdroje. Vytvoili jsme záznam v Knowledge Database JIB oborových portál - zdroje jsou odkazové, tzn. že je možné v nich vyhledávat pouze v jejich vlastním vyhledávacím prostedí. V Knowledge Database JIB jsme vytvoili záznamy pro portály KIV a MUS. SFX Vytvoili jsme konverzní tabulku mezi formátem Marc21 a OpenURL - specifikace služeb pro lánky. Jednali jsme s firmou Anopress o zapojení plnotextové databáze do SFX. Zapojili jsme projekt Citace.com do nabídky SFX pidaných služeb, v souasné dob probíhá dolaování technických parametr. Oborové brány Podporou oborových bran KIV a MUS je katalogizace zdroj, které jsou souástí tchto bran. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Bohaté informaní zdroje NK byly zpístupovány uživatelm JIB, a KIV (MUS ve stadiu interního testování) elektronické dodávání dokument z fond NK fungovalo v rutinním provozu. Zpístupnní významných eských webových zdroj Sklizn 9

10 VISK 8 Informaní zdroje B V roce 2006 jsme úspšn spustili celoplošnou sklize, která byla z technických dvod rozdlena na dv ásti. Vstupními daty byly domény druhého ádu s koncovkou ".cz" s www serverem bžícím na doménové adrese, a již s pedponou www nebo bez. Vývojový tým SW aplikace Heritrix odvedl za poslední rok velký kus práce a vyešil velkou ást problém, které znemožovaly zprovoznní celoplošné sklizn v pedchozích letech, pedevším vyerpání fyzické pamti serveru. Další velmi výraznou zmnou je zavedení DecidingScope, což je modul Heritrixu, který rozhoduje o každé URL, jestli má být sklizena nebo zahozena. Tento modul je velice snadné obsluhovat za bhu a tak efektivn ovlivovat prbh sklizn. V roce 2006 probhly 4 kompletní sklizn zdroj, na nž je uzavena s vydavateli Smlouva o poskytování elektronických online zdroj (umožující online zpístupnní z archivu) v souasné dob je podepsána smlouva na 295 zdroj. V pípad získání souhlasu od nového vydavatele je zdroj ihned zaazen do fronty a v nejbližší dob archivován. Toto první sklízení je provádno pod dohledem, který zjišuje pípadné pasti a problémy ve struktue webu. Podle výsledk pozorování jsou vytvoena pravidla, která jsou pozdji zaazena do celkového nastavení, použitého pi kompletní sklizni souboru smluvních zdroj. Tento rok jsme narazili ve dvou pípadech na zdroje, které nejsme schopni s dnešním robotem sklidit (<http://www.export.cz/>, <http://katalogy.nm.cz/opac/ns/index_ph.php>). Jedná se o katalogy tvoené z drtivé vtšiny javascriptem a ten bohužel není v Heritrixu dostaten implementován. Zlepšila se komunikace s vydavateli a tím lze spoustu technických problém vyešit ješt díve, než na n narazí náš robot. V tuto chvíli je v experimentálním provozu modul DeDuplicator, který je schopen mezi skliznmi vytváet index stažených dokument a tak zamezit stahování duplicitních dat (to je vhodné pedevším pro binární data). Velikost kompletní sklizn smluvních zdroj je pibližn 50GB, takže pi použití nástroje DeDuplicator by se jednalo o pomrn velkou úsporu prostoru. U píležitosti voleb 2006 probhlo celkem 10 sklizní, z ehož 7 se vztahovalo k parlamentním volbám a zbylé 3 k senátním volbám. Vstupními zdroji bylo 30 webových portál. Zpístupnní zdroj, na jejichž online zpístupnní je uzavena smlouva s vydavatelem Zdroje, na jejichž online zpístupnní je uzavena smlouva s vydavatelem, jsou pístupné z webového rozhraní na serveru webarchiv <http://www.webarchiv.cz/> pomocí vyhledávae WERA. Jedná se o prohledávání veejné ásti archivu s možností fulltextového vyhledávání a využití asové osy. Všechny tyto zdroje jsou popsány v katalogu NK R; od poátku roku 2006 byly záznamy online zdroj pesunuty do báze NKC (pístupné spolen se záznamy ostatních druh dokument, samostatn vyhledatelné pes logickou bázi WAR). Záznamy online zdroj jsou zahrnuty poínaje rokem 2006 v eské národní bibliografii. V letošním roce jsme také analyzovali, aktualizovali a upesnili kritéria pro sbr zdroj jak pro výbrovou, tak pro celoplošnou sklize. Vyhledávání v celém archivu S vyhledáváním v celém digitálním archivu poítáme v roce V souasné dob ekáme na kompletní zprovoznní digitálního úložišt zakoupeného Národní knihovnou R koncem roku 2006 pro uložení dat z projekt nároných na kapacitu. Celý webový archiv bude pístupný v souladu s letošní novelou Autorského zákona (216/2006 Sb. - Zákon, kterým se mní zákon. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon /autorský zákon/, ve znní pozdjších pedpis, a nkteré další zákony). To znamená, že na serveru vylenném pro zpístupování archivu a pipojeném k datovému úložišti provedeme taková technická zabezpeení, aby uživatelé mohli potebné zdroje vyhledávat, ale k jejich prohlížení budou mít pístup pouze z urených terminál v knihovnách, jež jsou vlastníky dat (NK R a MZK). Ke správnému výkladu nových ástí Autorského zákona, jež se týkají možností zpístupnní dat uložených v digitálním archivu, si vyžádáme právní analýzu. Legislativa Krom legislativních problém souvisejících s autorským právem jsme se zabývali i problematikou povinného výtisku elektronických online zdroj. Také k této problematice jsme zadali specialistm vyhodnocení shromáždných materiál k souasnému ešení v zemích, které již zákon o povinném 10

11 VISK 8 Informaní zdroje B odevzdávání online zdroj dovedli do praxe, píp. do schvalovacího ízení. Na základ tchto dokument pipravíme první verze návrhu ešení legislativy k povinnému odevzdávání elektronických online zdroj v eské republice. Peklad nové verze souboru prvk Dublin Core V roce 2006 jsme peložili novou verzi souboru prvk Dublin Core (zahrnuje všechny postupné aktualizace). Tato nová verze Dublin Core Czech je zpístupnna na URL <http://www.ics.muni.cz/dublin_core/>. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Tvorba a aplikace mezinárodn platných standard v oblasti vcného zpístupnní heterogenních informaních zdroj aplikovaných v rámci JIB Práce v této oblasti se v roce 2006 soustedily pedevším na: pokraující pímou integraci 2. hierarchické úrovn schématu Konspektu do procesu zpístupnní informaních zdroj, tj. aplikace odpovídajících skupin Konspektu v bibliografických záznamech; pokraující tvorbu 3. hierarchické úrovn schématu Konspektu vznikající konkrétní aplikací odpovídajících skupin Konspektu v autoritních záznamech tematických termín (obohacování speciálního rejstíku Konspekt pro autority, který obsahuje soubor skupin Konspektu pidlených v podízených AUT záznamech); pokraující aplikaci anglických ekvivalent v souboru tematických autorit (postupné obohacování obou rejstík, ve kterých jsou dostupné anglické ekvivalenty: rejstík anglických ekvivalent, rejstík obsahující kombinaci notací MDT, anglických a eských ekvivalent) Tvorba a konkrétní aplikace kategorizaního schématu pro poteby informaních oborových bran Hlavní prioritou roku 2006 bylo doplnní anglické varianty kategorizaního schématu pokrývající sémantické domény knihovnictví, informaní vda a hudba ve dvou hierarchických úrovních - anglické varianty vybraných skupin Konspektu, anglické varianty autoritních tematických termín, které spadají do tchto skupin Konspektu. Standardizace v oblasti hudby Dalším dležitým úkolem byla standardizace v oblasti hudby vytvoili jsme a integrovali autoritní termíny dvou typ: úplný autoritní záznam (autoritní záznam obsahuje všechny potebné informace: záhlaví, notace MDT, anglický ekvivalent, odkazový aparát, poznámkový aparát) a minimální autoritní záznam, do kterého spadají záhlaví termín obsahující obsazení (autoritní záznam obsahuje nezbytné informace: záhlaví, notace MDT, anglický ekvivalent (existuje-li). Dslednou aplikací tchto pedpoklad vzniká integrovaný nástroj pro indexaci a vyhledávání heterogenních informaních zdroj sloužící k ízenému zpístupování informaních zdroj, jehož cílem je snadné propojení jednotlivých informaních zdroj a umožnní univerzálního pístupu k informaním zdrojm a službám; aplikací hierarchické struktury kategorizaního schématu Konspektu v sémantických doménách knihovnictví, informatika a hudba jsme vytvoili základ pro tvorbu tchto oborových bran. 11

12 VISK 8 Informaní zdroje B Popis projektu Projekt Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky (JIB) v sob integruje nkolik souvisejících projekt rozhodujícího strategického i praktického významu pro eské knihovnictví. Cíle projektu byly pro rok 2007 rozdleny (stejn jako v minulých letech) do nkolika dílích cíl: Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Zpístupnní významných eských webových zdroj Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Technická ást MetaLib Administrace a údržba systému MetaLib V prbhu roku 2007 bude nasazena nová, tvrtá verze MetaLibu. Na tento pechod se zaneme pipravovat v lednu, kdy probhne proškolení pracovník na tuto novou verzi. Nová verze má pinést funkci clusteringu (implementace technologie firmy Vivisimo), která zajistí tematické rozazení výsledk vyhledávání nap. podle autora i pedmtu, ímž usnadní uživatelm orientaci ve vyhledaných záznamech. Uživatelské rozhraní MetaLibu bude zcela peprogramované, což by mlo pinést lepší komfort práce v rzných prohlížeích a rychlejší naítání stránek spolu s možností jednodušší kastomizace stránek MetaLibu. MetaLib budeme administrovat, zejm. z hlediska funkní autentikace pes LDAP server, uživatelských út a dat a optimálního výkonu. Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj V prbhu roku 2007 budeme udržovat v chodu více než 133 stávajících prohledatelných informaních zdroj, domácích i zahraniních. Tato lokální znalostní báze vyžaduje permanentní a náronou údržbu, jelikož konfigurace zdroj se neustále mní. Nemalou ást znalostí o zdrojích také pináší importovaná centrální znalostní báze (CKB), kterou budeme prbžn synchronizovat a udržovat. Bhem roku 2007 budeme pipojovat nové zdroje, odkazové i prohledatelné podle poteb uživatel a podle provozních možností. Velký draz budeme klást na možnost využít tyto zdroje i pro úely stahování záznam, viz níže, a na zpístupování plných text (pipojování plnotextových databází licencovaných i volných). Prbžné budeme také zdokonalovat vyhledávací možnosti prohledatelných zdroj zapojených v JIB, k emuž bude sloužit také údržba eského standardu Z39.50 profilu JIB. Oekáváme vtší využití protokolu OAI-PMH pro zapojení významných digitálních sbírek do JIB. Uživatelm, kteí mají právo využívat placené zdroje (nap. z konsorciálních licencí), které jsou prohledatelné v JIB, budeme tyto zdroje na základ jejich zájmu zpístupovat, aby je mohlo využívat maximální množství uživatel. Oprávnní pístupu ke zdrojm budeme dále ešit pomocí definic rozsah IP adres. Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam Rozhraní Z39.50 budeme v roce 2007 dále rozvíjet. Prbžn budeme pokraovat v propaganí innosti a pipojování dalších eských knihoven na základ jejich zájmu. S rozvojem služby dojde v odpovídajícím množství zárove ke zvýšení objemu prací potebných pro administraci Z39.50 rozhraní (vytváení nových profil, úpravy profil, zodpovídání dotaz uživatel). 12

13 VISK 8 Informaní zdroje B Konverzní modul MetaLibu budeme prbžn aktualizovat a budeme v nm aplikovat nová konverzní pravidla. Pro vasné informování uživatel o novinkách ve služb pebírání záznam budeme dále udržovat elektronickou konferenci Tvorba informaních stránek, školení a prezentace JIB V roce 2007 budeme dále spravovat a rozvíjet informaní stránky v CMS systému Zope/Plone. Pokud bude v roce 2007 již k dispozici Plone verze 3, zajistíme pechod na novou verzi. Avizované nové vlastnosti by mly zlepšit aplikaní možnosti rozšiování portál, vetn lepšího zvládání rostoucí zátže využití. K informování o novinkách JIB bude dále sloužit Informaní zpravodaj, rozesílaný prostednictvím elektronické konference který odebírá více než 1200 uživatel z uživatelské základny JIB. Informaní zpravodaj budeme i nadále vydávat jako obasník a bude pístupný také na informaních stránkách JIB. Pro podporu stahování záznam pes JIB a komunikaci ešitelských tým bran budeme nadále provozovat elektronické konference a Pi školení uživatel se soustedíme na cílovou skupinu univerzitních student. JIB budeme prezentovat na dležitých odborných konferencích v R, zejména s drazem na nové vlastnosti MetaLibu verze 4. Provoz MetaLibu a Plone pro JIB a oborové informaní brány V roce 2007 budeme spravovat 3 instituce MetaLibu: centrální a zastešující JIB, dále oborovou bránu KIV a MUS. Tyto instituce budou jako dosud zabudovány do portál postavených na Zope/Plone, a zárove s nimi bude možné pracovat samostatn. V roce 2007 dojde k dalšímu rozvoji nových oborových bran pipojování nových prohledatelných zdroj a úprava funkcí a vlastností podle požadavk uživatel. JIB a OAI-PMH V roce 2007 zpístupníme další zdroj pes OAI-PMH prostednictvím MetaIndexu. SFX Administrace a údržba systému SFX V prbhu celého roku budeme pravideln aktualizovat znalostní bázi a programové moduly pro zajištní aktuálnosti odkaz zobrazovaných v nabídce. Na první polovinu roku 2007 je plánovaný upgrade MetaLib na v4 a následné vyladní propojení SFX s novou verzí MetaLib. Na konec roku 2007 je plánováno uvolnní SFX v4. Po dohod bude pak provedeme upgrade SFX JIB na v4. Zautomatizujeme updaty SFX, generování seznam elektronických asopis a exporty elektronických asopis. Zajistíme propagaci služeb exportu pro integraci do katalog knihoven a pro zájemce pipravíme exporty. Pro penos údaj mezi SFX a MetaLib jak v rámci JIB tak v rámci oborových bran použijeme XML API MetaLibu. Úprava linkování pro Document Delivery Linkování na službu Document Delivery STK a nov také Document Delivery NKP upravíme na linkování pes novou verzi modulu pro ovení dostupnosti dokumentu v knihovnách. Nová verze modulu nabízeného voln k použití STK využívá XML API MetaLibu JIB. Píprava specifikací a návod Pipravíme specifikaci pro zapojení eských lokálních informaních zdroj do SFX a pes XML API do MetaLib. Specifikace umožní plnohodnotné zapojení napíklad služeb Anopress do JIB. Pro uživatele z NKP a UK rozšííme linkování na SFX JIB ze systém, které podporují OpenURL. Pro možnost stejné služby v ostatních knihovnách pipravíme návod a zajistíme školení. Draz budeme klást také na propagaci využítí Google Scholar jako zdroje pro SFX. Vícejazyná podpora, ladní nabídky SFX služeb 13

14 VISK 8 Informaní zdroje B Realizaní tým JIB bude pokraovat v práci v mezinárodní pracovní skupin pro vícejazynou podporu u SFX. Výsledky spolupráce této skupiny a firmy Ex Libris budeme implementovat do SFX JIB. Rozšííme statistiky SFX podle pipomínek knihovník z realizaních tým JIB a oborových bran. Nabídky SFX služeb oborových bran budeme dolaovat podle pipomínek od knihovník z realizaních tým projekt oborových bran a od uživatel oborových bran. U instance SFX pro Knihovnictví a informaní vdu pjde pedevším o optimalizaci využití databází LISA, ISTA a LISTA - databáze jako zdroje pro SFX a vyladní portfolií pro linkování na plné texty. U oborové brány pro Hudbu pjde o rozšíení využití voln dostupných archiv, vytvoení seznam elektronických asopis, ovování dostupnosti dokument v dalších knihovnách s hudebním fondem, recenze k dokumentu na serverech i-legalne.cz, allmusic.cz, muzikus,cz, freemusic.cz a využití databáze Grove Music Online. Školení a prezentace Služby SFX JIB a oborových bran budeme prezentovat na školeních JIB, v rámci národních a mezinárodních konferencí a seminá a ve Zpravodaji JIB MarcIt! rozšíení pro SFX JIB MarcIt! je rozšiující služba k SFX, která umožuje obohacení záznam elektronických asopis exportovaných ze znalostní báze SFX na plné záznamy ve formátu MARC. Záznamy vyexportované SFX jsou importovány do katalog knihovních systém. Import nkolikanásobn navyšuje poet záznam asopis v katalogu knihovny. Záznamy elektronických asopis jsou v katalogu párovány se záznamy tištných asopis dostupných v knihovn a pímo propojeny na plné texty, pokud je má knihovna dostupné on-line. Služba neznamená žádnou zátž navíc pro pracovníky knihovny a pitom výrazn zvyšuje úrove služeb knihovny - tenái mají v katalogu dostupný kompletní pehled všech asopis - jak tištných tak elektronických. Záznamy jsou v rámci exportu zasílány z SFX serveru JIB na MarcIt! centrální server provozovaný Ex Libris, kde jsou do záznam doplnny údaje ze záznam CONSER Kongresové knihovny. Podle preferencí nastavených na SFX serveru JIB jsou záznamy obohacovány ve formátu tištný nebo elektronický dokument. Pokud není úspšné párování záznam, je do formátu pro tištný nebo elektronický dokument upraven struný záznam. Od ervence 2006 se používá pokroilý algoritmus párování, který se úspšn vypoádává se záznamy bez ISSN, úspšnost párování je pes 90%. Databáze Ex Libris obsahuje pes 1,1 milionu plných záznam ve formátu MARC. Pomocí profilu je možné nastavit, které pole mají být doplována, a která v exportu doplnna být nemají. Typicky se jedná napíklad o doplnní OpenURL do pole 856 v exportu pro knihovní systémy, které standardn OpenURL nepodporují, negenerují. Pi exportu je do záznamu doplnno také jednoznané íslo záznamu. Pro knihovny je pak možné pipravovat bu kompletní export nebo rozdílový export podle toho, která varianta je pro knihovním systém dané knihovny jednodušší pro zpracování. Záznamy mohou být pipraveny ve formátu MARC XML, MARC Exchange a Aleph Sequential. Exporty se standardn pipravují jednou za 14 dní po update znalostní báze SFX. Export je možné nicmén pipravit kdykoli. Na nový export jsou správci systému v knihovnách upozornni e- mailem. Soubory se záznamy pipravenými na import do katalog knihoven jsou dostupné na serveru SFX JIB prostednictvím protokolu HTTP. Celý proces je možné automatizovat. K zaátku roku 2007 o import záznam do svých katalog projevily zájem Národní knihovna eské republiky, Univerzita Karlova v Praze, Vdecká knihovna v Olomouci a Moravská zemská knihovna. Knihovnická ást Testování nových verzí MetaLib a SFX Otestujeme nové verze Metalib a SFX po jejich zprovoznní. Doplování nabídky zdroj MetaLib a cíl SFX Do JIB zapojíme další zdroje a budeme je testovat s cílem naplnní jednotlivých oborových kategorií Konspektu relevantními zdroji (eskými a zahraniními). Budeme aktualizovat a doplovat nabídku SFX cíl pro pidané služby (plné texty, volné zdroje, služby). Uživatelské píruky, nápovdy, Info portál JIB, školení 14

15 VISK 8 Informaní zdroje B V aktualizovaných a rozšíeních uživatelských pírukách budeme propagovat nové služby portálu JIB s cílem rozšíit možnosti JIB pro koncové uživatele. Rozšííme nabídku animovaných nápovd (animované nápovdy jsou velmi kladn hodnoceny uživateli a využívány i pro školení jednotlivými pracovníky rzných typ knihoven). Budeme pokraovat ve školicích aktivitách v souvislosti se zmnou filozofie v nové verzi JIB. Budeme prbžn aktualizovat a doplovat informace na Info portálu JIB a doplníme jeho anglickou verzi o texty, nápovdy a animace. Anglickou verzi infoportálu budeme rozšiovat a aktualizovat v souladu s eskou verzí. Oborové brány a plné texty lánk V souinnost s dalšími útvary NK se budeme podílet na budování oborových bran ( katalogizace, nastavení služeb) a budeme spolupracovat na propojení plných text eských lánk (propojení záznam z báze ANL s plným textem vybraných periodik zdroje Anopress). Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Vlastní zdroje Fondy NK vznikaly v prbhu nkolika staletí a obsahují více než 6 milión svazk. Jedná se o nejrozsáhlejší fondy v eské republice, jejichž celkový význam i hodnota jsou zcela ojedinlé v národním i mezinárodním mítku. Postupn probíhá retrospektivní konverze katalog NK, které jsou pak dostupné na internetu. Hotové záznamy jsou zpístupnny prostednictvím databází NK a souborného katalogu CASLIN v systému ALEPH. NK buduje rovnž rozsáhlou lánkovou databázi s napojením na plné texty lánk. Zpístupnní katalog a databází NK v JIB je pro uživatele NK i pro ostatní knihovny klíové, a již z hlediska vyhledávání, MVS, stahování záznam nebo snadného startu k dalším službám nabízeným v JIB. V roce 2007 bude v rámci JIB pokraovat zpístupnní digitální knihovny Kramerius prostednictvím protokolu OAI- PMH a dále nových oborových zdroj nabízených prostednictvím vznikajících oborových informaních bran. Externí zdroje NK je leaderem nebo úastníkem vtšiny celonárodních i dalších konsorcií vytvoených za úelem zpístupnní externích elektronických zdroj. Jejich repertoár je velmi bohatý a integrované zpístupnní prostednictvím JIB vede k jejich komfortnjšímu a vyššímu využití a lepší propagaci. Krom zdroj již dostupných prostednictvím JIB budou zpístupnny další zdroje v souladu s potebami a doporueními uživatel JIB. Zpístupnní významných eských webových zdroj Sbr dat, provoz HW a SW pro WebArchiv Zpístupnním eských webových zdroj se zabývá projekt Národní knihovny R, známý pod názvem WebArchiv <http://www.webarchiv.cz>. Cílem tohoto projektu je zajistit trvalou ochranu a zpístupnní eské produkce elektronických zdroj publikovaných v síti Internet. V souasné dob je projekt ásten ve stadiu provozu, dlouhodob bude nadále pokraovat také výzkum a vývoj (programy výzkumu a vývoje). V roce 2007 bude teba zajistit ke sbru dat, indexaci, ukládání a zpístupnní dat z digitálního archivu provoz hardware a software, které jsou spravovány spolupracovníky z ÚVT Masarykovy univerzity. V souasné dob se jedná se o housing a správu tí server a diskového pole v sídle ÚVT MU v Brn a vzdálenou správu serveru pipojeného k datovému úložišti v Centrálním depozitái NK v Hostivai. lenství v International Internet Preservation Consortium V oblasti archivace webu psobí konsorcium IIPC (International Internet Preservation Consortium), které sdružuje v souasné dob 11 významných národních knihoven a americkou neziskovou organizaci Internet Archive. Cílem psobení konsorcia je vývoj 15

16 VISK 8 Informaní zdroje B softwarových nástroj a standard, které by byly voln pístupné a spolen použitelné pro archivaci svtového webu pi ešení odlišností v jednotlivých zemích. V roce 2007 budou pibíráni noví lenové. Vzhledem k tomu, že ešitelé projektu WebArchiv v souasné dob využívají nkterých výsledk konsorcia a je žádoucí i jejich spolupráce na vývoji, požádala NK R o lenství. Výše roního lenského píspvku se ídí výší rozpotu dané instituce a pro NK R bude init EUR. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Tvorba a aplikace mezinárodn platných standard v oblasti vcného zpístupnní heterogenních informaních zdroj aplikovaných v rámci JIB Prioritou pro rok 2007 je pokraující pímá integrace 2. hierarchické úrovn schématu Konspektu do procesu zpístupnní informaních zdroj, tj. aplikace odpovídajících skupin Konspektu v bibliografických záznamech; pokraující tvorba 3. hierarchické úrovn schématu Konspektu, která vzniká konkrétní aplikací odpovídajících skupin Konspektu v autoritních záznamech tematických termín (obohacování speciálního rejstíku Konspekt pro autority, který obsahuje soubor skupin Konspektu pidlených v podízených AUT záznamech); pokraující aplikace anglických ekvivalent v souboru tematických autorit (postupné obohacování obou rejstík, ve kterých jsou dostupné anglické ekvivalenty: rejstík anglických ekvivalent, rejstík obsahující kombinaci notací MDT, anglických a eských ekvivalent) Tvorba a konkrétní aplikace kategorizaního schématu pro poteby oborových informaních bran Prioritou pro rok 2007 je postupné doplování anglické varianty autoritních tematických termín, které spadají do tchto skupin Konspektu. Standardizace v oblasti hudby Jedná se o tvorbu a integraci autoritních termín dvou typ: a) úplný autoritní záznam (autoritní záznam obsahuje všechny potebné informace: záhlaví, notace MDT, anglický ekvivalent, odkazový aparát, poznámkový aparát); b)minimální autoritní záznam, do kterého spadají záhlaví termín obsahující obsazení (autoritní záznam obsahuje nezbytné informace: záhlaví, notace MDT, anglický ekvivalent (existuje-li). Pínos realizace projektu Splnní všech uvedených cíl a tlak projektu na respektování mezinárodních standard mají rozhodující význam pro další rozvoj eského knihovnictví v rovin strategické i praktické. 16

17 VISK 8 Informaní zdroje B Splnní podmínek pro získání dotace komplexní automatizace knihovnických proces v kvalitním, stabilním systému s implementovanými a dostaten odzkoušenými standardy (Z39.50 profil JIB UNIMARC nebo MARC 21, podpora katalogizace podle AACR2R) ANO, systém ALEPH v. 16 spluje uvedené podmínky, v NK jsou dodržovány jmenované standardy pro katalogizaci ochota poskytnout vlastní informaní zdroje (pedevším katalogy a databáze) zdarma ANO, NK již své katalogy a databáze zdarma poskytuje pravidelné pispívání do Souborného katalogu R ANO, NK pravideln pispívá do Souborného katalogu R, jehož je zárove provozovatelem. dostatené zkušenosti s automatizací knihovnických proces ANO (od poátku 80. let 20. století) kvalitní pipojení zaruující trvalou a snadnou dostupnost nabízených zdroj ANO viz tabulka Základní údaje o žadateli odpovídající podmínky pro zpístupnní elektronických informaních zdroj pro uživatele (PC urená pro uživatele, kvalifikovaný a proškolený personál, dostatený poet hodin pro veejnost) ANO viz tabulka Základní údaje o žadateli Kompatibilita se stávajícím smrem vývoje a standardy Kompatibilita se stávajícím smrem vývoje a standardy uvedenými v zadání je samozejmá projekt významn pispívá k implementaci mezinárodních standard (knihovnických i technických) v eských knihovnách. Protože respektování knihovnických i technických standard je základní podmínkou zapojení do projektu, zapojení/nezapojení zejména velkých knihoven je praktickým dkazem respektování/nerespektování standard jak v tchto knihovnách, tak u dodavatel jejich knihovnických systém. Projekt JIB významnou mrou pispívá ke zlepšení situace v této oblasti, protože díky nmu se respektování/nerespektování standard pesunulo z roviny teoretických diskusí do roviny praktické, snadno a ihned ovitelné. 17

18 VISK 8 Informaní zdroje B Píloha. II ROZPOET PROJEKTU (Všechny ceny uvádjte vetn DPH) (Všechny ceny uvádjte vetn DPH) Požadavek na dotaci Vlastní prostedky Náklady projektu celkem Celkové náklady projektu (K): Vyjádete v procentech pomr mezi požadovanou dotací a náklady hrazenými z ostatních zdroj (v %) 57% 43% 100% Investiní náklady projektu: Položka: Požadavek na dotaci Vlastní prostedky Investiní náklady projektu celkem Celkem investiní náklady: Neinvestiní náklady projektu: Položka: Požadavek na dotaci Vlastní prostedky Neinvestiní náklady projektu celkem 1) nákupy - drobný hmotný majetek WebArchiv materiál k PC, periferie JIB - PC, materiál ) služby ExLibris MetaLib + 3 SFX maintenance, X server maintenance,. Metaindex maintenance ExLibris MARCit! JIB provoz a rozvoj Oborové brány provoz a rozvoj WebArchiv provoz a rozvoj ) ostatní osobní náklady (OON) WebArchiv provoz a rozvoj IT WebArchiv knihovnické innosti JIB knihovnické innosti JIB vcné zpístupnní Management a koordinace projektu Technická podpora projektu ) ostatní IIPC lenský poplatek Mzdy + režie Celkem neinvestiní náklady: Další zdroje krytí projektu: Viz komentá v závru rozpisu rozpotu 18

19 VISK 8 Informaní zdroje B ROZPIS ROZPOTU Celkové náklady: (tzn. souet všech náklad na projekt, vlastní, píp. další zdroje + dotace) Dotace: Vlastní zdroje: Celkem: K K K Dotace: Investiní náklady: Žádné. Neinvestiní náklady: 1) Nákupy, drobný hmotný majetek Z dotace žádné. 2) Služby ExLibris MetaLib + 3 SFX maintenance, X server maintenance, Metaindex maintenance: K Roní poplatky za údržbu a rozvoj MetaLib s možností využití v celonárodním mítku + 1 univerzální instance SFX, 2 specializované SFX instance pro oborové brány KIV a MUS, roní poplatky za X server a Metaindex. ExLibris MARCit!: K Roní poplatek za službu MARCit! - podrobnjší popis viz Popis projektu. JIB provoz a rozvoj: K Lokální správa HW i SW pro provoz JIB + rozvoj dle požadavk NK i uživatel projektu. S ohledem na celonárodní rámec i množství uživatel a zapojených zdroj se jedná o velký rozsah prací (podrobnjší specifikace viz Popis projektu). Oborové brány provoz a rozvoj: K Lokální správa HW i SW pro provoz oborových informaních bran KIV a MUS + rozvoj dle požadavk NK i uživatel projektu. S ohledem na novost problematiky a nutnost rozsáhlého vývoje i testování se jedná o velký rozsah prací (podrobnjší specifikace viz Popis projektu). Výsledky jsou budou využitelné pro další oborové informaní brány. WebArchiv - provoz a rozvoj: K Technické a programátorské innosti související se zajištním provozu projektu a jeho dalšího rozvoje, zamené zejména na získávání dat (harvesting) a s tím související správu systém, úpravy program pro sklízení, indexaci a zpístupování. 3) Ostatní osobní náklady WebArchiv knihovnické innosti konzultace, spolupráce s vydavateli; technické práce menšího rozsahu: K Knihovnické innosti zajišované pracovníky NK a dalšími externími subjekty. innosti budou vykonávány v rámci dohod o provedení práce, nejsou zde tedy kalkulovány náklady na sociální a zdravotní pojištní. 19

20 VISK 8 Informaní zdroje B JIB knihovnické innosti: K Knihovnické innosti (podrobnjší specifikace viz Popis projektu) zajišované pracovníky NK a dalšími externími subjekty. ást inností bude vykonávána v rámci dohod o provedení práce, ást v rámci dohod o pracovní innosti. Náklady na sociální a zdravotní pojištní jsou kalkulovány pouze pro ást inností a budou hrazeny z rozpotu NK. JIB vcné zpístupnní: K Ukládání anglických ekvivalent do soubor vcných autorit, ukládání údaj Konspektu a optimalizace a ladní konkordance klasifikací (podrobnjší specifikace viz Popis projektu) zajišované pracovníky NK a dalšími externími subjekty. ást inností bude vykonávána v rámci dohod o provedení práce, ást v rámci dohod o pracovní innosti. Náklady na sociální a zdravotní pojištní jsou kalkulovány pouze pro ást inností a budou hrazeny z rozpotu NK. 4) Ostatní IIPC lenský poplatek: K Podrobnjší specifikace viz Popis projektu. Náklady hrazené z vlastních zdroj: Investiní náklady: Žádné. Neinvestiní náklady: 1) Drobný hmotný majetek Webarchiv PC, periferní zaízení: K Materiál potebný k provozu zaízení, zejména PC a periferních zaízení JIB PC, materiál: K Opravy a upgrade stávajícího HW, drobný materiál. 2) Služby ExLibris MetaLib + 3 SFX maintenance, X server maintenance, Metaindex maintenance: K Roní poplatky za údržbu a rozvoj MetaLib s možností využití v celonárodním mítku + 1 univerzální instance SFX, 2 specializované SFX instance pro oborové brány KIV a MUS, roní poplatky za X server a Metaindex. ExLibris MARCit!: K Roní poplatek za službu MARCit! - podrobnjší popis viz Popis projektu. JIB provoz a rozvoj: K Lokální správa HW i SW pro provoz JIB + rozvoj dle požadavk NK i uživatel projektu. S ohledem na celonárodní rámec i množství uživatel a zapojených zdroj se jedná o velký rozsah prací (podrobnjší specifikace viz Popis projektu). Oborové brány provoz a rozvoj: K Lokální správa HW i SW pro provoz oborových informaních bran KIV a MUS + rozvoj dle požadavk NK i uživatel projektu. S ohledem na novost problematiky a nutnost rozsáhlého vývoje i testování se jedná o velký rozsah prací (podrobnjší specifikace viz Popis projektu). Výsledky jsou budou využitelné pro další oborové informaní brány. 20

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011 Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, budování oborových informačních bran, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky a českých webových zdrojů Žádost

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby): Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby): Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců: Příloha č. I ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění, literatury a knihoven MK na podprogram Informační zdroje. Linie B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více