VISK 8 Informaní zdroje B 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VISK 8 Informaní zdroje B 2007"

Transkript

1 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány Veejné informaní služby knihoven pro rok 2007 Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby): Národní knihovna eské republiky.. Sídlo: Klementinum 190, Praha 1... Právní forma: Píspvková organizace (zizovatel MK R)... Jméno statutárního zástupce: Mgr. Vlastimil Ježek.. Tel/fax: IO: DI: CZ Bankovní spojení: (íslo útu/kód banky) /0100. Kraj: Praha.. NUTS (kód území): CZ Evidenní íslo knihovny: 1602/ Adresa finanního úadu: Finanní úad pro Prahu 1, Štpánská 28, Praha 1. Název Vašeho projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských webových zdroj... Termín realizace: rok Místo realizace: Praha. Požadovaná výše dotace: K... Osoba odpovídající za projekt: PhDr. Bohdana Stoklasová..

2 VISK 8 Informaní zdroje B Žadatel o dotaci potvrzuje správnost uvedených údaj a prohlašuje, že nemá žádné nevyrovnané závazky dle 2 naízení vlády. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znní naízení vlády. 235/2005 Sb., potvrzuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé, prohlašuje, že se seznámil s vyhlašovacími podmínkami a akceptuje je. V Praze dne podpis statutárního zástupce žádajícího subjektu nebo fyzické osoby 2

3 VISK 8 Informaní zdroje B ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Typ knihovny (zatrhnte): Jiná Jiný typ subjektu: Krajská Mstská Obecní Muzejní Jiná: O.s. Nadace o.p.s. s.r.o. Poet obyvatel obce: Poet návštvník/uživatel za rok : Týdenní poet hodin pro veejnost 2 : 80 Poet knihovních jednotek za rok 2006: Poet zamstnanc (úvazk): 450 Pírstek sv. za rok 2006: Poet odebíraných titul periodik za rok 2006: 9340 Poet výpjek za rok 2006: Celkové výdaje na knihovnu v roce 2006: Poet poíta v knihovn celkem: 782 Z toho v sítí: 757 Z toho pro uživatele: 57 Z toho napojených na Internet: 30 Uvete orientan poty poíta podle data výroby 2002 a starší Pispíváte do Souborného katalogu R? Knihy: ANO Periodika: ANO Používaný Automatizovaný knihovní systém: Aleph 500 Plánovaný automatizovaný knihovní systém: Aleph 500 Zatrhnte souasný typ a poskytovatele pipojení na internet: Rychlost pipojení souasná: 1 Gbit/s Rychlost plánovaná (a kdy): 1 Gbit/s Vytáené ISDN Pevná linka Kabel Optika spojení Radiový spoj ADSL Jiné Poskytovatel pipojení (uvete): POSKYTNUTÉ DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 8/B Rok 2006 Žádáno/získáno: Žádáno K, získáno K (z toho K investic) Zhodnocení použití grantu: Projekt Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky (JIB) v sob integruje nkolik souvisejících projekt rozhodujícího strategického i praktického významu pro eské knihovnictví. Cíle projektu byly v roce 2006 rozdleny do nkolika dílích cíl, zhodnocení použití grantu bude kopírovat jejich strukturu. 1 pro pesnost uvádjte data za poslední uzavený kalendání rok, v pípad podávání žádosti zaátkem roku 2007, uvete data z roku poet hodin v týdnu, kdy jsou pístupné základní služby knihovny (ne souet hodin všech poboek) 3

4 VISK 8 Informaní zdroje B Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Zpístupnní významných eských webových zdroj Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Poznámka: U tak komplexního projektu, jakým je JIB, nelze použití grantu zhodnotit strun, nemáme-li se omezit pouze na výet provedených inností bez komentáe a píklad. Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Tento dílí cíl je nosným cílem celého projektu a na jeho realizaci je vnována každoron naprostá vtšina finanních projekt získaných v rámci dotace. V roce 2006 se jednalo jako každoron o poplatky pro ExLibris (platby za maintenance MetaLib a SFX, nákup MetaIndexu a jeho maintenance), poplatky pro lokálního distributora produkt ExLibris (ÚVT-UK) za jejich provoz a rozvoj, dále pak poplatky pro jednotlivé externí dodavatele za další provoz a rozvoj JIB a oborových informaních bran. V roce 2006 jsme v rámci projektu JIB realizovali následující innosti: MetaLib Administrace a údržba systému MetaLib Bhem roku 2006 jsme nainstalovali množství service pack (opravné balíky, pinášející krom oprav i nové funkce a vlastnosti) v souladu s tím, jak je uvolovala spolenost Ex Libris (v první polovin roku byly service packy vydávány a instalovány každý msíc, od druhé poloviny roku je Ex Libris vydává jednou za 2 msíce). Celkem jsme nainstalovali 184 oprav. Každý opravný balíek znamená mnohdy rozsáhlé a asov nároné úpravy nastavení, vetn lokalizace. Souasná verze MetaLibu: Metalib 3 revision 13 copy 1, 26-Nov-2006; Oracle 920; Service Pack: 294; PDS version: MetaLib jsme provozovali a spravovali ve tech institucích CNL (centrální JIB), KIV a MUS. Ve všech institucích jsme aplikovali všechny potebné opravy z opravných balík. MetaLib po celý rok pracoval bez vážných výpadk a jeho provoz lze oznait za velmi stabilní. Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj V prbhu roku 2006 jsme udržovali v chodu všechny stávající informaní zdroje, domácí i zahraniní, odkazové i prohledatelné. Vzhledem k velkému potu pipojených zdroj docházelo na stran vzdálených zdroj k výpadkm (nedostupnost Z39.50 server, asté zmny konfigurací atp.), které jsme operativn ešili se správci tchto zdroj. Tato innost prbžn pedstavuje znaný objem prací. V centrální instituci JIB je dohromady 189 aktivních zdroj, z nichž 99 je prohledatelných a 90 odkazových. V instituci Knihovnictví a informaní vda (KIV) je dohromady 18 zdroj 16 prohledatelných a 2 odkazové. V instituci Musica (MUS) je dohromady 23 zdroj 18 prohledatelných a 5 odkazových. Celkem ve všech institucích spravujeme 230 zdroj. V prbhu roku 2006 jsme rovnž aplikovali nové verze centrální znalostní báze zdroj (CKB), podle toho, jak byla uvolována spoleností Ex Libris. Valná vtšina zdroj v JIB jsou však pvodní námi katalogizované a konfigurované zdroje, které nejsou v CKB zahrnuty (jedná se pevážn o eské zdroje). 4

5 VISK 8 Informaní zdroje B Prbžn jsme podle požadavk uživatel konfigurovali nové prohledatelné zdroje. Nové prohledatelné zdroje pipojené v JIB v roce 2006: 1. eské vysoké uení technické v Praze - souborný katalog 2. Ebsco - Computer Science Index 3. Ebsco - Information Science & Technology Abstracts (ISTA) 4. Ebsco - Library, Information Science & Technology Abstracts 5. Ebsco - RILM Abstracts of Music Literature 6. EBSCO RIPM Retrospective Index to Music Periodicals 7. Google Image Search 8. Google Scholar 9. Institut postgraduálního vzdlávání ve zdravotnictví 10. Knihovna spoleenských vd T.G. Masaryka v Jinonicích 11. Latvijas nacionala biblioteka, Riga, Latvija - souborný katalog 12. LIBIS (Lithuanian Integral Library Information System) Union Catalogue 13. Martynas Mazvydas National Library of Lithuania katalog 14. Narodna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski", Skopje, Republika Makedonija katalog 15. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija 16. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyn, Ústí nad Labem katalog 17. ProQuest - ABI/INFORM Global 18. Slovenská knižnica - portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc 19. Souborný katalog eské republiky - monografie (knihy a speciální dokumenty) 20. Souborný katalog eské republiky seriály 21. Souborný katalog veejných knihoven okresu Vsetín 22. Studijní a vdecká knihovna Plzeského kraje - analytický rozpis periodik regionu (ANAL) 23. Systém Kramerius - periodika Podle zájmu uživatel jsme zpístupovali licencované zdroje podle dodaných a ovených rozsah IP adres. V roce 2006 jsme zprovoznili nový speciální modul MetaLibu oznaený jako MetaIndex, který zajišuje sklízení dat pomocí protokolu OAI-PMH. Zárove jsme na tomto pídavném produktu zpístupnili v JIB digitální knihovnu Kramerius. Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam V roce 2006 pokraoval trend rstu využití (o cca 50 % oproti roku 2005) služby pebírání záznam a postupného zapojování dalších knihoven. V prbhu prvního pololetí 2006 jsme upgradovali Z39.50 server pro pebírání záznam na verzi do té doby byl využíván Z39.50 server verze Nový Z39.50 server pinesl pedevším vtší stabilitu provozu. Do zaátku prosince 2006 se zapojilo dalších 16 knihoven a informaních institucí do pebírání záznam z JIB. Poet zapojených knihoven je nyní pesn 80. Prmrný poet dotaz zaslaných knihovnami na Z39.50 server JIB se ustálil na pibližn 1500 dotazech denn s více než 60 procentní úspšností nalezení záznamu (statistiky jsou dostupné na Info portálu: Bhem roku 2006 došlo i k znatelnému rozšíení nabídky zdroj (viz. seznam nahoe). Spoluprácí s firmou Ex Libris získala NK R (vyvinuto bezplatn pro NK R) novou funkcionalitu Z39.50 serveru - možnost zabezpeení jednotlivých profil (databází Z39.50 serveru, ze kterých knihovny stahují záznamy) heslem. Bhem roku jsme v JIB instalovali nové verze konvertoru a konverzních pravidel. Dohromady spravujeme pro uživatele více než 190 samostatných profil (databází Z39.50 serveru JIB). Na základ žádostí profily upravujeme (cca 60 zmn v profilech bhem 5

6 VISK 8 Informaní zdroje B roku 2006). Rostlo i množství ových a ústních dotaz ke služb pebírání záznam. Pro komunikaci s uživateli pebírání záznam spravujeme elektronickou konferenci kterou odebírá 115 uživatel. Tvorba informaních stránek, školení a propagace JIB jsme spustili nový informaní portál projektu JIB postavený na Zope/Plone. Infoportál JIB bží na adrese Zárove jsme postupn doplovali potebné informace pro laickou i odbornou veejnost. Portál je již také pipraven na upgrade na vyšší verzi. Vydali íslo Informaního zpravodaje JIB, který distribuujeme elektronickou poštou uživatelm JIB a vystavujeme na Infoportálu JIB (http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/zpravodaj-jib/zpravodaj-jib). Zpravodaj informuje píjemce o novinkách celého projektu JIB. Pro rozesílání zpravodaje a pro vasné informování uživatel o novinkách JIB slouží elektronická konference ve které je k registrováno tém 1200 uživatel JIB. JIB intenzivn propagujeme na rzných eských akcích a konferencích (Odborný seminá na ÚISK UK, Diplomový seminá na UHK, Setkání uživatel Alephu v Brn, Knihovny souasnosti v Sei, Inforum v Praze) Budování oborových bran V roce 2006 probíhaly hlavní práce na budování oborových bran Knihovnictví a informaní vda (KIV) a Hudba (MUS). Do portálu Plone jsme zabudovali vyhledáva MetaLib pro centrální JIB, MUS i KIV. Bránu KIV jsme v prosinci 2006 spustili v testovacím režimu pro veejnost. Pro autentikaci uživatel jsme na podzim 2006 ob oborové brány zapojili do centrálního úložišt uživatel JIB pomocí protokolu LDAP. Do každého z portál je tak možné se hlásit stejným uživatelským jménem a heslem, uživatelé mají nicmén v každém portálu možnost uchovávání specifických údaj (vlastní sady zdroj, uložené dotazy, záznamy a avíza). Pro ešení uživatelských dotaz jsme založili dv elektronické konference a jejímiž píjemci jsou ešitelské týmy bran MUS a KIV. SFX Administrace a údržba SFX V prbhu celého roku jsme prbžn aplikovali zpoátku msíní, od podzimu trnáctidenní aktualizace znalostní báze a programových modul SFX. Správa stávajících informaních zdroj, optimalizace linkování Portofolia jsme doplnili o voln pístupné plnotextové elektronické asopisy a elektronické knihy. Obohacená portofolia se objevují jak v seznamech elektronických asopis v rámci SFX, tak v rámci seznam v katalozích knihoven. Pro knihovny VKOL, NKP, MZK a UK se po každé aktualizaci znalostní báze SFX pipravují exporty seznam elektronických asopis, které jsou v knihovnách následn integrovány do katalog. Knihovny tak svým tenám nabízí kompletní seznamy asopis jak tištných tak elektronických. Seznamy asopis v katalozích knihoven jsou propojeny s SFX JIB pomocí tlaítka SFX (vyvolávajícího úplnou nabídku SFX) i pomocí tzv. pímého linku, na který SFX JIB reaguje automatickým pesmrováním na úvodní stránku asopisu. Pro seznamy asopis jsme otestovali službu MarcIt! Dokonili jsme pipojování Generátoru citací provozovaného Masarykovou univerzitou v Brn. V prbhu celého roku jsme vnovali velkou pozornost ladní kvality OpenURL v MetaLib JIB. Na kvalit penosu údaj mezi MetaLib a SFX pímo závisí kvalita služeb, které nabízí SFX. Otestovali jsme penos údaj mezi MetaLib a SFX pomocí MetaLib XML API. Využití XML API výrazn snižuje nároky na správu a zlepšuje kvalitu penášených údaj. Prbžn jsme vylaovali linkování do katalog knihoven pipojených v MetaLib JIB. Toto linkování je využíváno pi služb ovování dostupnosti dokumentu v knihovnách, pro kterou SFX používá paralelního vyhledávání MetaLib. 6

7 VISK 8 Informaní zdroje B V rámci mezinárodní pracovní skupiny pro vícejazynou podporu u SFX ve spolupráci s firmou Ex Libris byla zlepšena vícejazyná podpora u SFX. V lét 2006 Ex Libris pipravil ešení umožující nastavení jako defaultní jazykové verze menu eštinu. Pro ostatní problémové ásti jsme navrhli nejlepší možná doasná ešení a konené vyešení Ex Libris zahrnuli do novinek u SFX v4 pipravované na Vylepšili jsme linkování na Souborný katalog R o linkování podle názvu a autora dokumentu. Linkování na službu Document delivery STK jsme upravili na linkování pes modul zajišující ovení dostupnosti dokumentu ve fondu knihoven. Do nabídky SFX JIB jsme doplnili službu vyvolání nabídky pidaných služeb SFX v instancích SFX oborových bran, STK a UK. XML API SFX je využíváno MetaLib pi pímém odkazování na plné texty a to jak v rámci JIB tak v rámci oborových bran. Otestovali jsme API SFX v portálech knihoven. Správa samostatných instancí pro oborové brány Hudba a Knihovnictví a informaní vda V prbhu roku 2006 jsme doladili služby instance SFX pro oborovou bránu Knihovnictví a informaní vda a instanci pro oborovou bránu Hudba. V obou instancích bylo nastaveno propojení na plné texty, na katalogy NKP, vyhledávání v katalozích knihoven a další doplující služby. Seznamy služeb SFX oborových bran jsou uvedeny na píslušných informaních portálech. Pro SFX oborových bran jsme využili novou grafiku pipravenou pro portály oborových bran. Tvorba informaních stránek, Informaního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB Informaní stránky k SFX v rámci Informaního portálu JIB jsme prbžn aktualizovány o informace k cílm a zdrojm SFX, doplnili jsme nové píklady OpenURL. Podle vzoru stránek k SFX JIB jsme vytvoili stránky k SFX instancím oborových bran. Do Informaního portálu JIB jsme zapracovali statistiky SFX. Služby SFX JIB jsme prezentovali v rámci konferencí a seminá Inforum, Setkání uživatel Aleph, Celostátní porada vysokoškolských knihoven, IGELU annual meeting. Informace k propojení SFX JIB s Generátorem citací jsme publikovali ve Zpravodaji JIB a pehledn vystavili v nové verzi Informaního portálu JIB. Na technické innosti externích dodavatel navazují innosti Oddlení referenních a meziknihovních služeb NK, které zajišuje v rámci JIB nastavení a rozvoj služeb portálu. Naším cílem je vytvoit v jednotném prostedí JIB takovou nabídku a klasifikaci (rozdlení) zdroj, která by zabezpeovala uživatelm snadný pístup ke zdrojm R, výbrov i k nejvýznamnjším zdrojm svtovým. Zárove se zpístupnním zkvalitujeme nabídku pidaných SFX služeb, pedevším v souvislosti s pístupem a získáváním plných text. V roce 2006 se innosti tohoto oddlení soustedily pedevším do tchto oblastí: Školení JIB Do kvtna 2006 pokraovala školení nové verze JIB (novou verzi jsme spustili a školili od íjna 2005) uskutenilo se 6 celodenních akcí, vyškolili jsme 98 pracovník rzných typ knihoven z rzných kraj, pedevším z knihoven povených výkonem regionálních funkcí. Info portál JIB V únoru 2006 jsme zveejnili nový informaní portál JIB, pípravné práce znamenaly návrh nové struktury, která by z hlediska uživatele mla být pehlednjší, a také výbr a aktualizace stávajících text. 7

8 VISK 8 Informaní zdroje B Nové rozdlení navigace na Info portálu + obrázkové ikony V obsahové struktue jsme zpracovali nové texty pro oblasti, které nebyly ve staré verzi k dispozici. Zveejnní informaního portálu v systému Plone pedevším znamenalo: prbžnou aktualizaci a doplování nových text a pomcek pro uživatele; vytvoení souboru animovaných nápovd pro rychlejší seznámení a snazší orientaci v JIB; peklad do anglitiny, píprava animací v anglitin stále probíhá; využívání nástroj, které poskytuje redakní sytém Plone pro komunikaci s uživateli (aktuality JIB prostednictvím RSS kanálu, ankety, fórum); testování vyhledávae JIB integrovaného v Info portálu Distribuce nového informaního letáku JIB Všem knihovnám pipojeným v JIB jsme rozeslali tištnou verzi informaního letáku JIB, jehož PDF verzi jsme zpístupnili na Info portálu MetaLib V rámci zapojování nových zdroj jsme otestovali všechny prohledatelné zdroje (viz seznam uvedený výše), dále jsme testovali vyhledávání spojené se zmnou knihovního systému (ÚZPI). Pravideln jsme aktualizovali aktualizace a doplovali zdroje v pedvybraných sadách Knihy v R, Zahraniní knihy, eské lánky, Zahraniní lánky a Periodika v R (podle nov zapojených zdroj). Pehlednji jsme rozlenili rostoucí poet zdroj v pedmtových kategoriích (kategorie Konspektu), které usnadní jejich výbr pro vyhledávání. Zdroje v JIB jsme uspoádali do speciálních a pedmtových kategorií, se kterými uživatel mže v JIB pracovat v ástech Nalézt zdroje a Profi hledání. Zdroje shromáždné v jednotlivých pedmtových kategoriích jsme nyní pro vtší pehlednost rozdlili na oborové a obecné. V pedmtových kategoriích jsou k dispozici jak zdroje prohledatelné, tak zdroje odkazové. Zahrnuté zdroje jsou bu voln pístupné nebo licencované, tzn. že je mohou využívat pouze oprávnní uživatelé. Pro vyhledávání mohou vždy využít zdroje v rámci jedné z podkategorií (Oborové i Obecné) nebo si vybrat ze všech zdroj obsažených v celé pedmtové kategorii (možnost Všechny zdroje) viz obr. 8

9 VISK 8 Informaní zdroje B Stejným zpsobem jsme rozdlili zdroje i v kategorii eské lánky (podkategorie Obecné, Oborové a Regionální). Pravideln jsme aktualizovali kategorii Nové zdroje. Vytvoili jsme záznam v Knowledge Database JIB oborových portál - zdroje jsou odkazové, tzn. že je možné v nich vyhledávat pouze v jejich vlastním vyhledávacím prostedí. V Knowledge Database JIB jsme vytvoili záznamy pro portály KIV a MUS. SFX Vytvoili jsme konverzní tabulku mezi formátem Marc21 a OpenURL - specifikace služeb pro lánky. Jednali jsme s firmou Anopress o zapojení plnotextové databáze do SFX. Zapojili jsme projekt Citace.com do nabídky SFX pidaných služeb, v souasné dob probíhá dolaování technických parametr. Oborové brány Podporou oborových bran KIV a MUS je katalogizace zdroj, které jsou souástí tchto bran. Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Bohaté informaní zdroje NK byly zpístupovány uživatelm JIB, a KIV (MUS ve stadiu interního testování) elektronické dodávání dokument z fond NK fungovalo v rutinním provozu. Zpístupnní významných eských webových zdroj Sklizn 9

10 VISK 8 Informaní zdroje B V roce 2006 jsme úspšn spustili celoplošnou sklize, která byla z technických dvod rozdlena na dv ásti. Vstupními daty byly domény druhého ádu s koncovkou ".cz" s www serverem bžícím na doménové adrese, a již s pedponou www nebo bez. Vývojový tým SW aplikace Heritrix odvedl za poslední rok velký kus práce a vyešil velkou ást problém, které znemožovaly zprovoznní celoplošné sklizn v pedchozích letech, pedevším vyerpání fyzické pamti serveru. Další velmi výraznou zmnou je zavedení DecidingScope, což je modul Heritrixu, který rozhoduje o každé URL, jestli má být sklizena nebo zahozena. Tento modul je velice snadné obsluhovat za bhu a tak efektivn ovlivovat prbh sklizn. V roce 2006 probhly 4 kompletní sklizn zdroj, na nž je uzavena s vydavateli Smlouva o poskytování elektronických online zdroj (umožující online zpístupnní z archivu) v souasné dob je podepsána smlouva na 295 zdroj. V pípad získání souhlasu od nového vydavatele je zdroj ihned zaazen do fronty a v nejbližší dob archivován. Toto první sklízení je provádno pod dohledem, který zjišuje pípadné pasti a problémy ve struktue webu. Podle výsledk pozorování jsou vytvoena pravidla, která jsou pozdji zaazena do celkového nastavení, použitého pi kompletní sklizni souboru smluvních zdroj. Tento rok jsme narazili ve dvou pípadech na zdroje, které nejsme schopni s dnešním robotem sklidit (<http://www.export.cz/>, <http://katalogy.nm.cz/opac/ns/index_ph.php>). Jedná se o katalogy tvoené z drtivé vtšiny javascriptem a ten bohužel není v Heritrixu dostaten implementován. Zlepšila se komunikace s vydavateli a tím lze spoustu technických problém vyešit ješt díve, než na n narazí náš robot. V tuto chvíli je v experimentálním provozu modul DeDuplicator, který je schopen mezi skliznmi vytváet index stažených dokument a tak zamezit stahování duplicitních dat (to je vhodné pedevším pro binární data). Velikost kompletní sklizn smluvních zdroj je pibližn 50GB, takže pi použití nástroje DeDuplicator by se jednalo o pomrn velkou úsporu prostoru. U píležitosti voleb 2006 probhlo celkem 10 sklizní, z ehož 7 se vztahovalo k parlamentním volbám a zbylé 3 k senátním volbám. Vstupními zdroji bylo 30 webových portál. Zpístupnní zdroj, na jejichž online zpístupnní je uzavena smlouva s vydavatelem Zdroje, na jejichž online zpístupnní je uzavena smlouva s vydavatelem, jsou pístupné z webového rozhraní na serveru webarchiv <http://www.webarchiv.cz/> pomocí vyhledávae WERA. Jedná se o prohledávání veejné ásti archivu s možností fulltextového vyhledávání a využití asové osy. Všechny tyto zdroje jsou popsány v katalogu NK R; od poátku roku 2006 byly záznamy online zdroj pesunuty do báze NKC (pístupné spolen se záznamy ostatních druh dokument, samostatn vyhledatelné pes logickou bázi WAR). Záznamy online zdroj jsou zahrnuty poínaje rokem 2006 v eské národní bibliografii. V letošním roce jsme také analyzovali, aktualizovali a upesnili kritéria pro sbr zdroj jak pro výbrovou, tak pro celoplošnou sklize. Vyhledávání v celém archivu S vyhledáváním v celém digitálním archivu poítáme v roce V souasné dob ekáme na kompletní zprovoznní digitálního úložišt zakoupeného Národní knihovnou R koncem roku 2006 pro uložení dat z projekt nároných na kapacitu. Celý webový archiv bude pístupný v souladu s letošní novelou Autorského zákona (216/2006 Sb. - Zákon, kterým se mní zákon. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon /autorský zákon/, ve znní pozdjších pedpis, a nkteré další zákony). To znamená, že na serveru vylenném pro zpístupování archivu a pipojeném k datovému úložišti provedeme taková technická zabezpeení, aby uživatelé mohli potebné zdroje vyhledávat, ale k jejich prohlížení budou mít pístup pouze z urených terminál v knihovnách, jež jsou vlastníky dat (NK R a MZK). Ke správnému výkladu nových ástí Autorského zákona, jež se týkají možností zpístupnní dat uložených v digitálním archivu, si vyžádáme právní analýzu. Legislativa Krom legislativních problém souvisejících s autorským právem jsme se zabývali i problematikou povinného výtisku elektronických online zdroj. Také k této problematice jsme zadali specialistm vyhodnocení shromáždných materiál k souasnému ešení v zemích, které již zákon o povinném 10

11 VISK 8 Informaní zdroje B odevzdávání online zdroj dovedli do praxe, píp. do schvalovacího ízení. Na základ tchto dokument pipravíme první verze návrhu ešení legislativy k povinnému odevzdávání elektronických online zdroj v eské republice. Peklad nové verze souboru prvk Dublin Core V roce 2006 jsme peložili novou verzi souboru prvk Dublin Core (zahrnuje všechny postupné aktualizace). Tato nová verze Dublin Core Czech je zpístupnna na URL <http://www.ics.muni.cz/dublin_core/>. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Tvorba a aplikace mezinárodn platných standard v oblasti vcného zpístupnní heterogenních informaních zdroj aplikovaných v rámci JIB Práce v této oblasti se v roce 2006 soustedily pedevším na: pokraující pímou integraci 2. hierarchické úrovn schématu Konspektu do procesu zpístupnní informaních zdroj, tj. aplikace odpovídajících skupin Konspektu v bibliografických záznamech; pokraující tvorbu 3. hierarchické úrovn schématu Konspektu vznikající konkrétní aplikací odpovídajících skupin Konspektu v autoritních záznamech tematických termín (obohacování speciálního rejstíku Konspekt pro autority, který obsahuje soubor skupin Konspektu pidlených v podízených AUT záznamech); pokraující aplikaci anglických ekvivalent v souboru tematických autorit (postupné obohacování obou rejstík, ve kterých jsou dostupné anglické ekvivalenty: rejstík anglických ekvivalent, rejstík obsahující kombinaci notací MDT, anglických a eských ekvivalent) Tvorba a konkrétní aplikace kategorizaního schématu pro poteby informaních oborových bran Hlavní prioritou roku 2006 bylo doplnní anglické varianty kategorizaního schématu pokrývající sémantické domény knihovnictví, informaní vda a hudba ve dvou hierarchických úrovních - anglické varianty vybraných skupin Konspektu, anglické varianty autoritních tematických termín, které spadají do tchto skupin Konspektu. Standardizace v oblasti hudby Dalším dležitým úkolem byla standardizace v oblasti hudby vytvoili jsme a integrovali autoritní termíny dvou typ: úplný autoritní záznam (autoritní záznam obsahuje všechny potebné informace: záhlaví, notace MDT, anglický ekvivalent, odkazový aparát, poznámkový aparát) a minimální autoritní záznam, do kterého spadají záhlaví termín obsahující obsazení (autoritní záznam obsahuje nezbytné informace: záhlaví, notace MDT, anglický ekvivalent (existuje-li). Dslednou aplikací tchto pedpoklad vzniká integrovaný nástroj pro indexaci a vyhledávání heterogenních informaních zdroj sloužící k ízenému zpístupování informaních zdroj, jehož cílem je snadné propojení jednotlivých informaních zdroj a umožnní univerzálního pístupu k informaním zdrojm a službám; aplikací hierarchické struktury kategorizaního schématu Konspektu v sémantických doménách knihovnictví, informatika a hudba jsme vytvoili základ pro tvorbu tchto oborových bran. 11

12 VISK 8 Informaní zdroje B Popis projektu Projekt Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky (JIB) v sob integruje nkolik souvisejících projekt rozhodujícího strategického i praktického významu pro eské knihovnictví. Cíle projektu byly pro rok 2007 rozdleny (stejn jako v minulých letech) do nkolika dílích cíl: Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Zpístupnní významných eských webových zdroj Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Zajištní provozu a rozvoje Jednotné informaní brány (JIB) v celonárodním mítku vetn technického zastešení tvorby oborových informaních bran Technická ást MetaLib Administrace a údržba systému MetaLib V prbhu roku 2007 bude nasazena nová, tvrtá verze MetaLibu. Na tento pechod se zaneme pipravovat v lednu, kdy probhne proškolení pracovník na tuto novou verzi. Nová verze má pinést funkci clusteringu (implementace technologie firmy Vivisimo), která zajistí tematické rozazení výsledk vyhledávání nap. podle autora i pedmtu, ímž usnadní uživatelm orientaci ve vyhledaných záznamech. Uživatelské rozhraní MetaLibu bude zcela peprogramované, což by mlo pinést lepší komfort práce v rzných prohlížeích a rychlejší naítání stránek spolu s možností jednodušší kastomizace stránek MetaLibu. MetaLib budeme administrovat, zejm. z hlediska funkní autentikace pes LDAP server, uživatelských út a dat a optimálního výkonu. Správa stávajících informaních zdroj a pipojování nových zdroj V prbhu roku 2007 budeme udržovat v chodu více než 133 stávajících prohledatelných informaních zdroj, domácích i zahraniních. Tato lokální znalostní báze vyžaduje permanentní a náronou údržbu, jelikož konfigurace zdroj se neustále mní. Nemalou ást znalostí o zdrojích také pináší importovaná centrální znalostní báze (CKB), kterou budeme prbžn synchronizovat a udržovat. Bhem roku 2007 budeme pipojovat nové zdroje, odkazové i prohledatelné podle poteb uživatel a podle provozních možností. Velký draz budeme klást na možnost využít tyto zdroje i pro úely stahování záznam, viz níže, a na zpístupování plných text (pipojování plnotextových databází licencovaných i volných). Prbžné budeme také zdokonalovat vyhledávací možnosti prohledatelných zdroj zapojených v JIB, k emuž bude sloužit také údržba eského standardu Z39.50 profilu JIB. Oekáváme vtší využití protokolu OAI-PMH pro zapojení významných digitálních sbírek do JIB. Uživatelm, kteí mají právo využívat placené zdroje (nap. z konsorciálních licencí), které jsou prohledatelné v JIB, budeme tyto zdroje na základ jejich zájmu zpístupovat, aby je mohlo využívat maximální množství uživatel. Oprávnní pístupu ke zdrojm budeme dále ešit pomocí definic rozsah IP adres. Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro stahování záznam Rozhraní Z39.50 budeme v roce 2007 dále rozvíjet. Prbžn budeme pokraovat v propaganí innosti a pipojování dalších eských knihoven na základ jejich zájmu. S rozvojem služby dojde v odpovídajícím množství zárove ke zvýšení objemu prací potebných pro administraci Z39.50 rozhraní (vytváení nových profil, úpravy profil, zodpovídání dotaz uživatel). 12

13 VISK 8 Informaní zdroje B Konverzní modul MetaLibu budeme prbžn aktualizovat a budeme v nm aplikovat nová konverzní pravidla. Pro vasné informování uživatel o novinkách ve služb pebírání záznam budeme dále udržovat elektronickou konferenci Tvorba informaních stránek, školení a prezentace JIB V roce 2007 budeme dále spravovat a rozvíjet informaní stránky v CMS systému Zope/Plone. Pokud bude v roce 2007 již k dispozici Plone verze 3, zajistíme pechod na novou verzi. Avizované nové vlastnosti by mly zlepšit aplikaní možnosti rozšiování portál, vetn lepšího zvládání rostoucí zátže využití. K informování o novinkách JIB bude dále sloužit Informaní zpravodaj, rozesílaný prostednictvím elektronické konference který odebírá více než 1200 uživatel z uživatelské základny JIB. Informaní zpravodaj budeme i nadále vydávat jako obasník a bude pístupný také na informaních stránkách JIB. Pro podporu stahování záznam pes JIB a komunikaci ešitelských tým bran budeme nadále provozovat elektronické konference a Pi školení uživatel se soustedíme na cílovou skupinu univerzitních student. JIB budeme prezentovat na dležitých odborných konferencích v R, zejména s drazem na nové vlastnosti MetaLibu verze 4. Provoz MetaLibu a Plone pro JIB a oborové informaní brány V roce 2007 budeme spravovat 3 instituce MetaLibu: centrální a zastešující JIB, dále oborovou bránu KIV a MUS. Tyto instituce budou jako dosud zabudovány do portál postavených na Zope/Plone, a zárove s nimi bude možné pracovat samostatn. V roce 2007 dojde k dalšímu rozvoji nových oborových bran pipojování nových prohledatelných zdroj a úprava funkcí a vlastností podle požadavk uživatel. JIB a OAI-PMH V roce 2007 zpístupníme další zdroj pes OAI-PMH prostednictvím MetaIndexu. SFX Administrace a údržba systému SFX V prbhu celého roku budeme pravideln aktualizovat znalostní bázi a programové moduly pro zajištní aktuálnosti odkaz zobrazovaných v nabídce. Na první polovinu roku 2007 je plánovaný upgrade MetaLib na v4 a následné vyladní propojení SFX s novou verzí MetaLib. Na konec roku 2007 je plánováno uvolnní SFX v4. Po dohod bude pak provedeme upgrade SFX JIB na v4. Zautomatizujeme updaty SFX, generování seznam elektronických asopis a exporty elektronických asopis. Zajistíme propagaci služeb exportu pro integraci do katalog knihoven a pro zájemce pipravíme exporty. Pro penos údaj mezi SFX a MetaLib jak v rámci JIB tak v rámci oborových bran použijeme XML API MetaLibu. Úprava linkování pro Document Delivery Linkování na službu Document Delivery STK a nov také Document Delivery NKP upravíme na linkování pes novou verzi modulu pro ovení dostupnosti dokumentu v knihovnách. Nová verze modulu nabízeného voln k použití STK využívá XML API MetaLibu JIB. Píprava specifikací a návod Pipravíme specifikaci pro zapojení eských lokálních informaních zdroj do SFX a pes XML API do MetaLib. Specifikace umožní plnohodnotné zapojení napíklad služeb Anopress do JIB. Pro uživatele z NKP a UK rozšííme linkování na SFX JIB ze systém, které podporují OpenURL. Pro možnost stejné služby v ostatních knihovnách pipravíme návod a zajistíme školení. Draz budeme klást také na propagaci využítí Google Scholar jako zdroje pro SFX. Vícejazyná podpora, ladní nabídky SFX služeb 13

14 VISK 8 Informaní zdroje B Realizaní tým JIB bude pokraovat v práci v mezinárodní pracovní skupin pro vícejazynou podporu u SFX. Výsledky spolupráce této skupiny a firmy Ex Libris budeme implementovat do SFX JIB. Rozšííme statistiky SFX podle pipomínek knihovník z realizaních tým JIB a oborových bran. Nabídky SFX služeb oborových bran budeme dolaovat podle pipomínek od knihovník z realizaních tým projekt oborových bran a od uživatel oborových bran. U instance SFX pro Knihovnictví a informaní vdu pjde pedevším o optimalizaci využití databází LISA, ISTA a LISTA - databáze jako zdroje pro SFX a vyladní portfolií pro linkování na plné texty. U oborové brány pro Hudbu pjde o rozšíení využití voln dostupných archiv, vytvoení seznam elektronických asopis, ovování dostupnosti dokument v dalších knihovnách s hudebním fondem, recenze k dokumentu na serverech i-legalne.cz, allmusic.cz, muzikus,cz, freemusic.cz a využití databáze Grove Music Online. Školení a prezentace Služby SFX JIB a oborových bran budeme prezentovat na školeních JIB, v rámci národních a mezinárodních konferencí a seminá a ve Zpravodaji JIB MarcIt! rozšíení pro SFX JIB MarcIt! je rozšiující služba k SFX, která umožuje obohacení záznam elektronických asopis exportovaných ze znalostní báze SFX na plné záznamy ve formátu MARC. Záznamy vyexportované SFX jsou importovány do katalog knihovních systém. Import nkolikanásobn navyšuje poet záznam asopis v katalogu knihovny. Záznamy elektronických asopis jsou v katalogu párovány se záznamy tištných asopis dostupných v knihovn a pímo propojeny na plné texty, pokud je má knihovna dostupné on-line. Služba neznamená žádnou zátž navíc pro pracovníky knihovny a pitom výrazn zvyšuje úrove služeb knihovny - tenái mají v katalogu dostupný kompletní pehled všech asopis - jak tištných tak elektronických. Záznamy jsou v rámci exportu zasílány z SFX serveru JIB na MarcIt! centrální server provozovaný Ex Libris, kde jsou do záznam doplnny údaje ze záznam CONSER Kongresové knihovny. Podle preferencí nastavených na SFX serveru JIB jsou záznamy obohacovány ve formátu tištný nebo elektronický dokument. Pokud není úspšné párování záznam, je do formátu pro tištný nebo elektronický dokument upraven struný záznam. Od ervence 2006 se používá pokroilý algoritmus párování, který se úspšn vypoádává se záznamy bez ISSN, úspšnost párování je pes 90%. Databáze Ex Libris obsahuje pes 1,1 milionu plných záznam ve formátu MARC. Pomocí profilu je možné nastavit, které pole mají být doplována, a která v exportu doplnna být nemají. Typicky se jedná napíklad o doplnní OpenURL do pole 856 v exportu pro knihovní systémy, které standardn OpenURL nepodporují, negenerují. Pi exportu je do záznamu doplnno také jednoznané íslo záznamu. Pro knihovny je pak možné pipravovat bu kompletní export nebo rozdílový export podle toho, která varianta je pro knihovním systém dané knihovny jednodušší pro zpracování. Záznamy mohou být pipraveny ve formátu MARC XML, MARC Exchange a Aleph Sequential. Exporty se standardn pipravují jednou za 14 dní po update znalostní báze SFX. Export je možné nicmén pipravit kdykoli. Na nový export jsou správci systému v knihovnách upozornni e- mailem. Soubory se záznamy pipravenými na import do katalog knihoven jsou dostupné na serveru SFX JIB prostednictvím protokolu HTTP. Celý proces je možné automatizovat. K zaátku roku 2007 o import záznam do svých katalog projevily zájem Národní knihovna eské republiky, Univerzita Karlova v Praze, Vdecká knihovna v Olomouci a Moravská zemská knihovna. Knihovnická ást Testování nových verzí MetaLib a SFX Otestujeme nové verze Metalib a SFX po jejich zprovoznní. Doplování nabídky zdroj MetaLib a cíl SFX Do JIB zapojíme další zdroje a budeme je testovat s cílem naplnní jednotlivých oborových kategorií Konspektu relevantními zdroji (eskými a zahraniními). Budeme aktualizovat a doplovat nabídku SFX cíl pro pidané služby (plné texty, volné zdroje, služby). Uživatelské píruky, nápovdy, Info portál JIB, školení 14

15 VISK 8 Informaní zdroje B V aktualizovaných a rozšíeních uživatelských pírukách budeme propagovat nové služby portálu JIB s cílem rozšíit možnosti JIB pro koncové uživatele. Rozšííme nabídku animovaných nápovd (animované nápovdy jsou velmi kladn hodnoceny uživateli a využívány i pro školení jednotlivými pracovníky rzných typ knihoven). Budeme pokraovat ve školicích aktivitách v souvislosti se zmnou filozofie v nové verzi JIB. Budeme prbžn aktualizovat a doplovat informace na Info portálu JIB a doplníme jeho anglickou verzi o texty, nápovdy a animace. Anglickou verzi infoportálu budeme rozšiovat a aktualizovat v souladu s eskou verzí. Oborové brány a plné texty lánk V souinnost s dalšími útvary NK se budeme podílet na budování oborových bran ( katalogizace, nastavení služeb) a budeme spolupracovat na propojení plných text eských lánk (propojení záznam z báze ANL s plným textem vybraných periodik zdroje Anopress). Zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky Vlastní zdroje Fondy NK vznikaly v prbhu nkolika staletí a obsahují více než 6 milión svazk. Jedná se o nejrozsáhlejší fondy v eské republice, jejichž celkový význam i hodnota jsou zcela ojedinlé v národním i mezinárodním mítku. Postupn probíhá retrospektivní konverze katalog NK, které jsou pak dostupné na internetu. Hotové záznamy jsou zpístupnny prostednictvím databází NK a souborného katalogu CASLIN v systému ALEPH. NK buduje rovnž rozsáhlou lánkovou databázi s napojením na plné texty lánk. Zpístupnní katalog a databází NK v JIB je pro uživatele NK i pro ostatní knihovny klíové, a již z hlediska vyhledávání, MVS, stahování záznam nebo snadného startu k dalším službám nabízeným v JIB. V roce 2007 bude v rámci JIB pokraovat zpístupnní digitální knihovny Kramerius prostednictvím protokolu OAI- PMH a dále nových oborových zdroj nabízených prostednictvím vznikajících oborových informaních bran. Externí zdroje NK je leaderem nebo úastníkem vtšiny celonárodních i dalších konsorcií vytvoených za úelem zpístupnní externích elektronických zdroj. Jejich repertoár je velmi bohatý a integrované zpístupnní prostednictvím JIB vede k jejich komfortnjšímu a vyššímu využití a lepší propagaci. Krom zdroj již dostupných prostednictvím JIB budou zpístupnny další zdroje v souladu s potebami a doporueními uživatel JIB. Zpístupnní významných eských webových zdroj Sbr dat, provoz HW a SW pro WebArchiv Zpístupnním eských webových zdroj se zabývá projekt Národní knihovny R, známý pod názvem WebArchiv <http://www.webarchiv.cz>. Cílem tohoto projektu je zajistit trvalou ochranu a zpístupnní eské produkce elektronických zdroj publikovaných v síti Internet. V souasné dob je projekt ásten ve stadiu provozu, dlouhodob bude nadále pokraovat také výzkum a vývoj (programy výzkumu a vývoje). V roce 2007 bude teba zajistit ke sbru dat, indexaci, ukládání a zpístupnní dat z digitálního archivu provoz hardware a software, které jsou spravovány spolupracovníky z ÚVT Masarykovy univerzity. V souasné dob se jedná se o housing a správu tí server a diskového pole v sídle ÚVT MU v Brn a vzdálenou správu serveru pipojeného k datovému úložišti v Centrálním depozitái NK v Hostivai. lenství v International Internet Preservation Consortium V oblasti archivace webu psobí konsorcium IIPC (International Internet Preservation Consortium), které sdružuje v souasné dob 11 významných národních knihoven a americkou neziskovou organizaci Internet Archive. Cílem psobení konsorcia je vývoj 15

16 VISK 8 Informaní zdroje B softwarových nástroj a standard, které by byly voln pístupné a spolen použitelné pro archivaci svtového webu pi ešení odlišností v jednotlivých zemích. V roce 2007 budou pibíráni noví lenové. Vzhledem k tomu, že ešitelé projektu WebArchiv v souasné dob využívají nkterých výsledk konsorcia a je žádoucí i jejich spolupráce na vývoji, požádala NK R o lenství. Výše roního lenského píspvku se ídí výší rozpotu dané instituce a pro NK R bude init EUR. Optimalizace vcného zpístupnní s ohledem na integraci eských zdroj do mezinárodního kontextu Tvorba a aplikace mezinárodn platných standard v oblasti vcného zpístupnní heterogenních informaních zdroj aplikovaných v rámci JIB Prioritou pro rok 2007 je pokraující pímá integrace 2. hierarchické úrovn schématu Konspektu do procesu zpístupnní informaních zdroj, tj. aplikace odpovídajících skupin Konspektu v bibliografických záznamech; pokraující tvorba 3. hierarchické úrovn schématu Konspektu, která vzniká konkrétní aplikací odpovídajících skupin Konspektu v autoritních záznamech tematických termín (obohacování speciálního rejstíku Konspekt pro autority, který obsahuje soubor skupin Konspektu pidlených v podízených AUT záznamech); pokraující aplikace anglických ekvivalent v souboru tematických autorit (postupné obohacování obou rejstík, ve kterých jsou dostupné anglické ekvivalenty: rejstík anglických ekvivalent, rejstík obsahující kombinaci notací MDT, anglických a eských ekvivalent) Tvorba a konkrétní aplikace kategorizaního schématu pro poteby oborových informaních bran Prioritou pro rok 2007 je postupné doplování anglické varianty autoritních tematických termín, které spadají do tchto skupin Konspektu. Standardizace v oblasti hudby Jedná se o tvorbu a integraci autoritních termín dvou typ: a) úplný autoritní záznam (autoritní záznam obsahuje všechny potebné informace: záhlaví, notace MDT, anglický ekvivalent, odkazový aparát, poznámkový aparát); b)minimální autoritní záznam, do kterého spadají záhlaví termín obsahující obsazení (autoritní záznam obsahuje nezbytné informace: záhlaví, notace MDT, anglický ekvivalent (existuje-li). Pínos realizace projektu Splnní všech uvedených cíl a tlak projektu na respektování mezinárodních standard mají rozhodující význam pro další rozvoj eského knihovnictví v rovin strategické i praktické. 16

17 VISK 8 Informaní zdroje B Splnní podmínek pro získání dotace komplexní automatizace knihovnických proces v kvalitním, stabilním systému s implementovanými a dostaten odzkoušenými standardy (Z39.50 profil JIB UNIMARC nebo MARC 21, podpora katalogizace podle AACR2R) ANO, systém ALEPH v. 16 spluje uvedené podmínky, v NK jsou dodržovány jmenované standardy pro katalogizaci ochota poskytnout vlastní informaní zdroje (pedevším katalogy a databáze) zdarma ANO, NK již své katalogy a databáze zdarma poskytuje pravidelné pispívání do Souborného katalogu R ANO, NK pravideln pispívá do Souborného katalogu R, jehož je zárove provozovatelem. dostatené zkušenosti s automatizací knihovnických proces ANO (od poátku 80. let 20. století) kvalitní pipojení zaruující trvalou a snadnou dostupnost nabízených zdroj ANO viz tabulka Základní údaje o žadateli odpovídající podmínky pro zpístupnní elektronických informaních zdroj pro uživatele (PC urená pro uživatele, kvalifikovaný a proškolený personál, dostatený poet hodin pro veejnost) ANO viz tabulka Základní údaje o žadateli Kompatibilita se stávajícím smrem vývoje a standardy Kompatibilita se stávajícím smrem vývoje a standardy uvedenými v zadání je samozejmá projekt významn pispívá k implementaci mezinárodních standard (knihovnických i technických) v eských knihovnách. Protože respektování knihovnických i technických standard je základní podmínkou zapojení do projektu, zapojení/nezapojení zejména velkých knihoven je praktickým dkazem respektování/nerespektování standard jak v tchto knihovnách, tak u dodavatel jejich knihovnických systém. Projekt JIB významnou mrou pispívá ke zlepšení situace v této oblasti, protože díky nmu se respektování/nerespektování standard pesunulo z roviny teoretických diskusí do roviny praktické, snadno a ihned ovitelné. 17

18 VISK 8 Informaní zdroje B Píloha. II ROZPOET PROJEKTU (Všechny ceny uvádjte vetn DPH) (Všechny ceny uvádjte vetn DPH) Požadavek na dotaci Vlastní prostedky Náklady projektu celkem Celkové náklady projektu (K): Vyjádete v procentech pomr mezi požadovanou dotací a náklady hrazenými z ostatních zdroj (v %) 57% 43% 100% Investiní náklady projektu: Položka: Požadavek na dotaci Vlastní prostedky Investiní náklady projektu celkem Celkem investiní náklady: Neinvestiní náklady projektu: Položka: Požadavek na dotaci Vlastní prostedky Neinvestiní náklady projektu celkem 1) nákupy - drobný hmotný majetek WebArchiv materiál k PC, periferie JIB - PC, materiál ) služby ExLibris MetaLib + 3 SFX maintenance, X server maintenance,. Metaindex maintenance ExLibris MARCit! JIB provoz a rozvoj Oborové brány provoz a rozvoj WebArchiv provoz a rozvoj ) ostatní osobní náklady (OON) WebArchiv provoz a rozvoj IT WebArchiv knihovnické innosti JIB knihovnické innosti JIB vcné zpístupnní Management a koordinace projektu Technická podpora projektu ) ostatní IIPC lenský poplatek Mzdy + režie Celkem neinvestiní náklady: Další zdroje krytí projektu: Viz komentá v závru rozpisu rozpotu 18

19 VISK 8 Informaní zdroje B ROZPIS ROZPOTU Celkové náklady: (tzn. souet všech náklad na projekt, vlastní, píp. další zdroje + dotace) Dotace: Vlastní zdroje: Celkem: K K K Dotace: Investiní náklady: Žádné. Neinvestiní náklady: 1) Nákupy, drobný hmotný majetek Z dotace žádné. 2) Služby ExLibris MetaLib + 3 SFX maintenance, X server maintenance, Metaindex maintenance: K Roní poplatky za údržbu a rozvoj MetaLib s možností využití v celonárodním mítku + 1 univerzální instance SFX, 2 specializované SFX instance pro oborové brány KIV a MUS, roní poplatky za X server a Metaindex. ExLibris MARCit!: K Roní poplatek za službu MARCit! - podrobnjší popis viz Popis projektu. JIB provoz a rozvoj: K Lokální správa HW i SW pro provoz JIB + rozvoj dle požadavk NK i uživatel projektu. S ohledem na celonárodní rámec i množství uživatel a zapojených zdroj se jedná o velký rozsah prací (podrobnjší specifikace viz Popis projektu). Oborové brány provoz a rozvoj: K Lokální správa HW i SW pro provoz oborových informaních bran KIV a MUS + rozvoj dle požadavk NK i uživatel projektu. S ohledem na novost problematiky a nutnost rozsáhlého vývoje i testování se jedná o velký rozsah prací (podrobnjší specifikace viz Popis projektu). Výsledky jsou budou využitelné pro další oborové informaní brány. WebArchiv - provoz a rozvoj: K Technické a programátorské innosti související se zajištním provozu projektu a jeho dalšího rozvoje, zamené zejména na získávání dat (harvesting) a s tím související správu systém, úpravy program pro sklízení, indexaci a zpístupování. 3) Ostatní osobní náklady WebArchiv knihovnické innosti konzultace, spolupráce s vydavateli; technické práce menšího rozsahu: K Knihovnické innosti zajišované pracovníky NK a dalšími externími subjekty. innosti budou vykonávány v rámci dohod o provedení práce, nejsou zde tedy kalkulovány náklady na sociální a zdravotní pojištní. 19

20 VISK 8 Informaní zdroje B JIB knihovnické innosti: K Knihovnické innosti (podrobnjší specifikace viz Popis projektu) zajišované pracovníky NK a dalšími externími subjekty. ást inností bude vykonávána v rámci dohod o provedení práce, ást v rámci dohod o pracovní innosti. Náklady na sociální a zdravotní pojištní jsou kalkulovány pouze pro ást inností a budou hrazeny z rozpotu NK. JIB vcné zpístupnní: K Ukládání anglických ekvivalent do soubor vcných autorit, ukládání údaj Konspektu a optimalizace a ladní konkordance klasifikací (podrobnjší specifikace viz Popis projektu) zajišované pracovníky NK a dalšími externími subjekty. ást inností bude vykonávána v rámci dohod o provedení práce, ást v rámci dohod o pracovní innosti. Náklady na sociální a zdravotní pojištní jsou kalkulovány pouze pro ást inností a budou hrazeny z rozpotu NK. 4) Ostatní IIPC lenský poplatek: K Podrobnjší specifikace viz Popis projektu. Náklady hrazené z vlastních zdroj: Investiní náklady: Žádné. Neinvestiní náklady: 1) Drobný hmotný majetek Webarchiv PC, periferní zaízení: K Materiál potebný k provozu zaízení, zejména PC a periferních zaízení JIB PC, materiál: K Opravy a upgrade stávajícího HW, drobný materiál. 2) Služby ExLibris MetaLib + 3 SFX maintenance, X server maintenance, Metaindex maintenance: K Roní poplatky za údržbu a rozvoj MetaLib s možností využití v celonárodním mítku + 1 univerzální instance SFX, 2 specializované SFX instance pro oborové brány KIV a MUS, roní poplatky za X server a Metaindex. ExLibris MARCit!: K Roní poplatek za službu MARCit! - podrobnjší popis viz Popis projektu. JIB provoz a rozvoj: K Lokální správa HW i SW pro provoz JIB + rozvoj dle požadavk NK i uživatel projektu. S ohledem na celonárodní rámec i množství uživatel a zapojených zdroj se jedná o velký rozsah prací (podrobnjší specifikace viz Popis projektu). Oborové brány provoz a rozvoj: K Lokální správa HW i SW pro provoz oborových informaních bran KIV a MUS + rozvoj dle požadavk NK i uživatel projektu. S ohledem na novost problematiky a nutnost rozsáhlého vývoje i testování se jedná o velký rozsah prací (podrobnjší specifikace viz Popis projektu). Výsledky jsou budou využitelné pro další oborové informaní brány. 20

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005 Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B v roce 2005 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011 Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, budování oborových informačních bran, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky a českých webových zdrojů Žádost

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby): Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby): Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců: Příloha č. I ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění, literatury a knihoven MK na podprogram Informační zdroje. Linie B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy Návrh projektu Podprogram: Zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu : c) Budování oborových informaních bran F3 A a) Cíle projektu, vcné vymezení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 1N2007.rtf Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 A Obsah zprávy: Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2007

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Květa Hartmanová Uměleckoprůmyslové museum v Praze Petr Novák Ústav výpočetní techniky UK Brána ART se představuje navazuje na projekt

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Vladimír Rous Mirka Klecanová Agenda: Pro e-learning v IKEM? Co jsme realizovali? Jaká je praxe? Pro e-learning v IKEM? Jedním z atribut

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více