Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je vytv e a studium matematick ch model pro hod d je, tj. takov d je, jejich v sledek e p edem jedoza ur e a o ek v se pouze, e v sledek bude jed m z jak mo iy mo ch v sledk. Takov mu hod mu d ji budeme kat hod pokus (i kdy "experimet torem" ejsme asto my, ale ap klad p roda). Mo ia v ech mo ch v sledk da ho pokusu se kdy t az v v b rov m prostorem ebo prostorem pozorov. V sledkem pokusu mohou b t sla (po et bod a hor stra hrac kostky p i jedom vrhu po et vrh hrac kostkou e pade \6", am e hodoty jak veli iy, ap. krev tlak pacieta, ebo odchylka rozm ru sou stky od ormy), sel vektory a poslouposti, asov pr b h jak fukce a da m itervalu, ale i libovol kvalitativ ukazatel (ap. vyta e koule da barvy z osud obsahuj c r zobarev koule, dosa e t da kvality v robku, odpov ao i e u respodeta p i pr zkumu m ). V teorii pravd podobosti je uva ov a mo ia mo ch v sledk, vduchu uvede ch p klad, jako jak epr zd abstrakt mo ia. Tak po et jej ch prvk m e b t koe, spo et ebo i espo et. Podmo iy mo iy az v me jevy. ekeme, e p i da m pokusu astal jev A, kdy v sledek pokusu! je prvkem A (tj.! 2 A). V echy mo v sledky pokusu! 2 ch pa jako jedobodov mo iy f!g az v me syst mem elemet r ch jev. Cel mo ia je tedy vlast jist m jevem. M eme uva ovat i pr zdou mo iu, kterou pak az v me emo m jevem. Nap klad p i jedom hodu kostkou, elemet r jevy jsou jedotliv mo v sledky, tj., 2,..., 6, ale krom ich m eme uva ovat jevy slo e z kolika elemet r ch, ap. "sud slo", ebo "v sledek v t e 4" apod. Mezi jedotliv mi jevy mohou platit r z vztahy a m eme pomoc ich vytvo it jevy dal. V echy tyto vztahy a operace jsou stej jako vteorii mo i. Jsou{li A a B jevy, pak oza ujeme A B A = B { situaci, kter odpov d tomu, e kdykoliv astae jev A, astae ijevb { plat sou as A B a B A A [ B { jev, kter astae pr v tehdy, kdy astae alespo jede z jev A ebo B (sjedoce jev A a B) A\B { jev, kter astae pr v tehdy, kdy astaou oba jevy A a B sou as (pr ik jev A a B) A \ B = { situaci, kdy emohou astat oba jevy A a B sou as (jevy A a B jsou eslu itel { disjukt, eexistuje el. jev, kter by byl z rove v A i v B)

2 A { jev, kter astae pr v tehdy, kdy eastae jev A (dopl k jevu A) A ; B {jev, kter astae pr v tehdy, kdy astae jev A, ale sou as eastae jev B (rozd l jev A a B) A 4 B {jev, kter astae pr v tehdy, kdy astae jev A ebo B, ale e oba sou as (symetrick diferece jev A a B). Deici sjedoce a pr iku dvou jev lze zobecit a libovol koe, spo et, ale i espo et po et jev. Tak ap klad pro syst m jev fa 2 Ig, kdei je jak mo ia idex, za S A 2I T 2I jev, kter astae pr v tehdy, kdy astae alespo jede z jev A 2 I A jev, kter astae pr v tehdy, kdy astaou sou as v echy jevya 2 I. Pro pr v zavede pojmy sjedoce, pr iku a dopl ku m eme uk zat, e plat sleduj c vztahy: Jsou{li A B C jevy, tak A: A [ = A A2: A \ = A3: A [ = A4: A \ =A A5: A [ A = A A6: A \ A = A A7: A [ B = B [ A A8: A \ B = B \ A A9: A [ (B [ C) =(A [ B) [ C A0: A \ (B \ C) =(A \ B) \ C A: A [ (B \ C) =(A [ B) [ (A [ C) A2: A \ (B [ C) =(A \ B) [ (A \ C) A3: A [ A = A4: A \ A = : Zt chto vztah A { A4 je mo o odvodit prakticky v echy dal vztahy, kter jsou d le it v t to "algeb e s jevy", kter je p evzata z mo iov algebry. V sleduj c m p ehledu uv d me kter z ich. P itom relaci () a operace rozd lu (;) a symetrick diferece (4) deujeme jako A B () A \ B = A A ; B = A \ B A 4 B = (A ; B) [ (B ; A): Jsou{li A B C a D libovol jevy, pak plat, krom ji ho:. A A A (A B B C) =) A C. 2. (A ; B) \ B = (A ; B) [ B = A [ B A =(A \ B) [ (A ; B) A ; B = A ; (A \ B) A \ (B ; C) =(A \ B) ; (A \ B). 3. A B =) A [ C B [ C a A \ C B \ C A B () A \ B = A () A [ B = B () A \ B = D kazy jedotliv ch vztah jsou dobr m cvi e m. 2

3 2 Syst m hod ch jev, pravd podobost, pravd podobost prostor Uva ujeme-li ur it hod pokus a chceme-li jej popsat, zaj maj s je ur it elemet r jevy! a z ich slo e A B :::. Proto se v dy sa me volit co ejvhod j mo iu. Na druh stra, vhod deice pravd podobosti mus zahrovat i za slo it situace. V jedoduch m p pad, kdy mo ia v ech mo ch v sledk hod ho pokusu jekoe, je z hlediska aplikac teorie pravd podobosti rozum po adovat, abychom byli schopi uva ovat jedotliv elemet r jevy jako hod jevy. Situace je odli, p edev m z form l ho matematick ho hlediska, v p pad espo et ho (tam, jak uvid me v p kladech v t iou epracujeme ji s jedotliv mi elemet r mi jevy - body!, alea s jejich mo iami, hod mi jevy A B :::).Abychom tyto p pad t kosti p ekoali a vytvo ili jedi matematick model hod ho pokusu, zavedeme tzv. syst m hod ch jev S. Je p iroze po adovat, aby jist jev a emo jev byly hod mi jevy, tj. prvky S, stej tak, aby s ka d mi dv ma hod mi jevy jejich sjedoce, pr ik, rozd l apod. byly hod mi jevy. Takov po adavek je rozum i pro spo et sjedoce a spo et pr ik hod ch jev. Form l matematicky zavedeme syst m hod chjev S jako syst m podmo i mo iy,pro kter plat S. 2S S2. kdy A i 2S i = 2 :::=) S i= A i 2S S3. A 2S=) A 2S. Takov to syst m, ch pa jako syst m mo i, se az v -algebrou (ebo -okruhem) mo i. Samoz ejm, cel komplet syst m v ech podmo i -oza me jej 2 - vyhovuje v em t mto po adavk m, ale m e b t a asto je zbyte rozs hl. Na druh stra v ak v p pad 'je' spo et mo iy, kdy elemet r jevy maj b t hod mi jevy, je 2 jedi m syst mem hod ch jev (tj. spl uj c m S { S3). Plat toti, e ka d podmo ia A ejv e spo et mo iy je ejv e spo et a d se ps t jako spo et sjedoce elemet r ch jev, co podle S2 je hod m jevem. Uk eme si y dal vlastosti syst mu hod ch jev S:. 2S D kaz: 2S=) 2S, ale = 2. (A B 2S)=) A \ B 2S. D kaz: (A B 2 S) =) ( A B 2 S) =) ( A [ B 2 S) =) ( A [ B 2 S), p itom A [ B = A \ B. 3. (A B) 2S=) (A ; B 2S) D kaz: (A B 2S)=) (A B 2 S) =) A \ B 2S ale A \ B = A ; B. 4. (A B 2S)=) (A4B 2S) D kaz: (A B 2S)=) (A ; B B ; A 2 S) =) ((A ; B) [ (B ; A) 2S) 3

4 5. A i 2S i = 2 :::=) T i= A i 2S D kaz: A i 2S i = 2 :::=) ( Ai 2S i = 2 ::: )=) ( S i= A i 2S)=) S i= Ai 2S, ale S i= Ai = T i= Ai = T i= A i. Jak deovat pravd podobost? Pro ka d hod jev A 2S chceme ur it takov slo P (A), kter by m lo v kvatikovat, oceit aci, s jakou p i provede p slu ho hod ho pokusu astae jev A. M labytob t vlast mo iov m ra a syst mu mo i { jev. Deujme proto pravd podobost jako m9ru, tj. re lou fukci P : S!< 0 > zobrazuj c jevy ze syst mu hod ch jev do itervalu h0 i. Budeme po t to fukci po adovat sleduj c : P. (A 2S)=) (P (A) 0) P2. (A i 2S i = 2 ::: A i \ A j = pro ka d i 6= j) =) (P ( S i= A i )= P i= P (A i )) P3. P () =. Z t chto podm ek plyou kter dal vlastosti pravd podobosti:. P ( ) =0 D kaz: Jeliko \ = a 2 S, jsou a disjukt, a tedy podle P2 P ( [ )=P () + P ( ). Ale [ =,a tedy =+P ( ) eboli P ( ) =0. 2. (A B 2S) A B =) (P (A) P (B)). D kaz: A B =) B = A [ (B ; A) =) A \ (B ; A) = =) P (B) = P (A)+ P (B ; A) P (A). 3. (A B 2S A B) =) (P (B ; A) =P (B) ; P (A)). D kaz: plye z B = A [ (B ; A) az P2. 4. (A B 2S)=) (P (A [ B) =P (A)+P (B) ; P (A \ B)). D kaz: A [ B = [(A [ B) \ B] [ h (A [ B) \ B i = B [ (A \ B) = B [ (A ; B) = B [ (A ; (A \ B)): Jeliko B \ (A ; (A \ B)) =, tak z P2 m me P (A [ B) =P (B)+P (A ; (A \ B)) = P (B)+P (A) ; P (A \ B) { posled rovost dostaeme z (A B 2 S) =) (P (A4B) = P (A ; B)+P (B ; A) = P (A ; (A \ B)) + P (B ; (A \ B)) = P (A)+P (B) ; 2P (A \ B)). 6. (A 2S)=) (P ( A)=; P (A)). D kaz: =A [ A A \ A = =) =P (A)+P ( A)=) P ( A)=; P (A). Jestli e A je hod jev takov, e jeho pravd podobost P (A) = (co je ekvivalet tomu, e P ( A) = 0), k me, e jev A ast v skoro jist. P itom je t eba si uv domit, e kdy P ( A) = 0, tak A emus b t emo jev, tj. A emus 4

5 b t pr zd mo ia (v tom p pad ale mus existovat elemet r jevy, kter m jsme p i adily ulovou pravd podobost)! M me y k dispozici trojici ( S P), kde 6= je epr zd mo ia, S syst m hod ch jev spl uj c ch S { S3 a P pravd podobost spl uj c P - P3. Tuto trojici az v me pravd podobost m prostorem a slou jako ejobec j model libovol ho hod ho pokusu. Je ov em t eba pro ka d hod pokus specikovat S i P. Zat mco specikace prv ch dvou sou st je celkem jas a odpov d \bohatosti" jev, kter chceme vy et ovat a kter tedy bereme v potaz, je volba P pro kokr t situaci slo it j. Hodoty pravd podobosti lze z skat bu p mo z podstaty hod ho pokusu ebo mus b t odhaduty metodami matematick statistiky z miul cha ich zku eost. V dal sti t to kapitoly si uk eme kostrukci pravd podobost ch prostor pro typick p klady, kdy je koe, spo et a espo et mo ia. 3 Mo osti kostrukce pravd podobost ch prostor. je koe mo ia P edpokl dejme, e je koe mo ia s prvky!! 2 :::! ( = f! :::! g) a chceme, aby ka d elemet r jev f! i g byl hod m jevem, tj. uva ujeme za syst m hod ch jev syst m v ech podmo i mo iy, tj.s = 2. Celkov po et v ech hod ch jev je2 (tj =2, kde j je po et r z ch hod ch jev sest vaj c ch pr v zj elemet r ch jev ). Nech p p 2 ::: p je -tice ez por ch re l ch sel takov ch, e X i= p i =: Polo me-li P (f! i g)=p i i = 2 :::, dostaeme pak pro ka dou podmo iu A P (A) = X fi:! i 2Ag Potom ( 2 P)spl uje v echy p edpoklady pravd podobost ho prostoru. Speci l p pad ast v, kdy p = p 2 = = p tj. p i =. Potom P (A) = X fi:! i 2Ag p i : = m(a) kde m(a) je po et elemet r ch jev, kter vytv hod jev A. V tomto p pad dost v me klasickou deici pravd podobosti tak, jak jsme se ji u ili a st ed kole, kdy pravd podobost hod ho jevu byla deov a jako pom r po tu p pad p ziv ch m(a) ku v em mo m. P klady jsou asad : v sledky hod kostkami, s zky do loterie, je spo et mo ia V p pad spo et mo iy = f!! 2 :::g, kdy tak v t iou po adujeme, aby elemet r jevy f! i g byly pro v echa i hod mi jevy, dost v me jako syst m hod ch jev syst m v ech podmo i mo iy, tj. S =2. Ny v ak po et v ech hod ch 5

6 jev je ekoe. Jestli e pro ka d i = 2 ::: jsou pravd podobosti elemet r ch jev rovy p i (y po adujeme P i= p i = ), tak pro libovolou podmo iu A deujeme stej jako v p pad koe ho P (A) = X fi:! i 2Ag trojice ( 2 P) pak tvo pravd podobost prostor. P kladem takov ch jev je t eba po et jak ch "ud lost " v ur it m asov m itervalu (ap. po et tel. hovor spoje ch st edou, po et stic zachyce ch pozorovac m p strojem,...). 3. je espo et mo ia I kdy ivtomto p pad je mo o kostruovat pravd podobost prostor v pl obecosti, omez me se pouze a p pad kdy = R (mo ia v ech re l ch sel), kter bude p edm tem a ich vah i v dal m textu. Zobec a p pad = R (-tice re l ch sel) je pak bez jak chkoliv probl m. P kladem takov ch hod ch pokus je t eba ka d m e, kter ikdy e prosto ( hod ch) chyb, i rozm r v robku hod vybra ho kekotrole (p eci je se v robek od v robku li, v r mci p esosti v rob ho postupu) ebo t eba doba ivotosti p stroje (kdy ka d re l slo > 0 m e b t v sledkem, alespo teoreticky). Jak ji jsme uvedli v e, emus b t ve v ech p padech aplikac po adov o, aby v echy elemet r jevy byly hod mi jevy. P esto v ak je rozum, aby syst m hod ch jev v p pad = R obsahoval takov mo iy jako ap klad itervaly, otev e mo iy apod. Nap klad syst m v ech iterval ji espl uje podm ky S { S3 (ap. sjedoce dvou disjukt ch iterval u emus b t iterval). Plat v ak obec v ta, kter k, e pro libovol syst m podmo i mo iy (oza me jej A) existuje syst m podmo i obsahuj c A jako sv j podsyst m, kter spl uje podm ky S { S3 a kter je v jist m smyslu miim l. V p pad = R uva ujme tedy syst m A, kter je vytvo e ze v ech iterval ha b) =fx : x 2 R a x<bg, kde a b 2 R. Potom existuje miim l m syst m S(A) obsahuj c A, kter spl uje S { S3. Ne sad probl m si alespo z klady syst mu budova ho ze v ech iterval p edstavit. P edev m, ka d uzav e iterval ha bi (a b 2 R a b) se d vyj d it jako ha bi = \ = p i ha b + ) () a tedy ha bi 2S(A). Obdob se uk e, e i ostat typy iterval pat do S. Tak i itervaly tvaru (; ai = fx : x 2 R x ag resp. (a ) pat do S(A), ebo (; ai = [ = (; ai a (a ) =R ; (; ai: Mo iy ze syst mu S(A) se az vaj borelovsk mo iy a p mce a oza me je B resp. B(R). Z t to kostrukce ov em plye, e ka d bod je tak v B(R), ebo 6

7 fag = (; ai;(; a). ili elemet r mi jevy jsou pak jedotliv hodoty { body re l p mky. V p pad = R je situace podob, je vych z me ze syst mu A vytvo e ho v emi polootev e mi -rozm r mi itervaly, tj. mo iami typu ha b ) ha 2 b 2 ) ha b ): Bereme tedy v p pad = R za syst m v ech hod ch jev syst m v ech borelovsk ch mo i a p mce. Obr t me se y k ot zce kostrukce pravd podobosti a borelovsk ch mo i ch a p mce. Je t eba pozameat, e v tomto p pad e mo pou t postup aplikova v koe m ebo spo et m p pad, kdy staovujeme pravd podobost elemet r ch jev azich potom pravd podobost a cel m syst mu hod ch jev. V espo et m p pad mus me postupovat po kud odli m zp sobem. Nech F je libovol, eklesaj c re l fukce, kter je v ka d m bod spojit zleva (F (x) = F (x;)) a takov, e (8 x 2 R) 0 F (x) a F (;) = lim x!; F (x) = 0 F () = lim x! F (x) =. Pro ka d iterval ha b) 2Adeujme pravd podobost P (ha b)) = F (b) ; F (a): Plat sleduj c obec v ta, kterou uvedeme bez d kazu. V ta. Nech F je ez por, eklesaj c, zleva spojit re l fukce s limitami F (;) =0 F (+) = deova a R. Potom existuje jedi pravd podobost a S(A) spl uj c P { P3 takov, e pro libovol iterval ha b) P (ha b)) = F (b) ; F (a): Uka me si je t, jak dostaeme pravd podobost pro uzav e iterval. Te m eme apsat jeko limitu polootev e ch iterval, viz. (), a tak P (ha bi) = lim! P (ha b + )) = lim F (b + ) ; F (a) =F (b+ ) ; F (a) kde F (b + ) oza uje limitu zprava v bod b. Pozameejme je, e kostrukce pravd podobosti P a borelovsk ch mo i ch a p mce da ve V t je aalogick kostrukci tzv. Lebesgueovy m ry a p mce, kter odpov d speci l fukci F (x) =x aje obec e koe. Trojice (R B P) je potom po adova pravd podobost prostor. Zde trochu p edb h m a ek me si, e fukce F se az v distribu fukce. A je to pojem uiverz l v tom smyslu, e je ji mo pou t jako z klad charakteristiku pro rozd le pravd podobosti ivp padech koe i spo et R. Hed vid me, e pokud je fukce F spojit v bod a, je P (fag) =F (a + ) ; F (a) =0, eboli toto je p klad situace, kdy elemet r jev m ulovou pravd podobost. 7

8 4 Podm pravd podobost, ez vislost hod ch jev Zavede pravd podobost ho prostoru odpov daj c ho da mu hod mu pokusu, kter mu byly v ov y vahy v p edch zej c ch odstavc ch, m umo uje zav st tzv. podm pravd podobosti, tj. pravd podobosti, e astae jak hod jeva v me{li, e astal jak hod jev B takov, ep (B) > 0. Istiktiv c t me, e takov vaha m smysl, jestli e jev A je jak a jevu B z visl. Matematicky je podm pravd podobost hod ho jevu A za podm ky jevu B pro P (B) > 0 oza ea adeov a jako P (AjB) = P (A \ B) : P (B) P mo z t to deice plye, e. P (BjB) = 2. P ( jb) =0 P (jb) = 3. 0 P (AjB) pro ka d A 2S 4. A i 2S A i \ A j = i 6= j i j = 2 ::: =) P ( S i= A i jb) = P i= P (A i jb) 5. A 2S=) P ( AjB) =; P (AjB). Zuvede ch vztah vypl v, e pro xova hod jevb 2Ss P (B) > 0 je podm pravd podobost P (jb) pravd podobost a S, a tedy ( S P(jB)) je pravd podobost prostor. Nav c podm pravd podobost P (jb) jepravd podobost a me mo i mo ch v sledk pokusu a me m syst mu hod ch jev, a to a B a S\B (S\B je syst m v ech mo i tvaru A \ B, kde A prob h cel S), tj. (B S\B P(jB)) je pravd podobost prostor. Z deice podm pravd podobosti plye tzv. v ta o sobe pravd podobosti. Plat toti pro P (B) > 0 vztah P (A \ B) =P (B) P (AjB) co se d zobecit pro hod jevy B B 2 ::: B s P (B \ B 2 \\B ) > 0atvar P (B \ B 2 \B )=P (B ) P (B 2 jb ) P (B 3 jb \ B 2 ) ::: :::P (B j B \ B 2 \\B ; ) : Uva ujme y rozklad mo iy a sjedoce disjukt ch hod ch jev D D 2 ::: D (D i 2S D i \ D j = i 6= j i j = 2 ::: )sklad mi pravd podobostmi, tj. =D [ D 2 [[D P (D i ) > 0: Potom pro jak koliv hod jev A 2Sz ejm plat A = A \ =A \ [ i= 8 D i! = [ i= (A \ D i )

9 a dle P2 P (A) = X i= P (A \ D i ) : S pou it m v ty o sobe pravd podobosti dost v me P (A) = X i= P (D i ) P (AjD i ) co se v teorii pravd podobosti az v v tou o pl pravd podobosti. Jestli e d le p edpokl d me, e hod jevy A B 2Smaj klad pravd podobosti P (A) > 0 P (B) > 0, tak podle v ty o sobe pravd podobost je ale t P (A \ B) =P (B) P (AjB) P (A \ B) =P (B \ A) =P (A) P (BjA): Odtud pak m me tzv. Bayes v vzorec P (BjA) = P (B) P (AjB) : P (A) P itom, pokud je i P ( B) > 0, m eme s pomoc v ty o pl pravd podobosti vyj d it P (A) =P (AjB)P (B)+P (Aj B)P ( B): Zobec m Bayesovy formule pro libovol disjukt rozklad = D [D 2 [[D (D i 2 S D i \ D j = P (D i ) > 0 i = 2 ::: ) dost v me pro ka d i = 2 :::, p i P (A) > 0, P (D i ja) = P (D i) P (AjD i ) P (A) = P (D i ) P (AjD i ) P j= P (D j ) P (AjD j ) : Teto vztah az v me zobec m Bayesov m vzorcem. Jedotliv mo iy rozkladu D D 2 ::: D p edstavuj pro s jevy, jejich pravd podobost za ur it ch podm ek chceme zjistit (ap klad stav za ze a z klad pozorova ch v j ch projev, emoc pacieta a z klad v sledk test ). Dost v me tak vlast "hypot zy", i s jejich pravd podobostmi podm mi t m, co jsme zjistili pozorov m. Budeme az vat pravd podobosti P (D i ) aprior mi pravd podobostmi hypot z, P (AjD i ) pravd podobostmi jevu A, kdy plat hypot za D i apravd podobost P (D i ja) aposterior pravd podobost hypot zy D i, kdy v hod m pokusu astal jev A. Bayes v vzorec je pou v p edev m ve statistick m rozhodov, kdy p edem ez me jak hypot za skute plat a prov d me jak hod pokus odpov daj c ez m mu pravd podobost mu prostoru ( S P(jD i )). Po provede hod ho pokusu, kdy astal jev A, rozhodeme, e plat ta hypot za, pro kterou je aposterior pravd podobost ejv t. Teto postup, kter se t az v Bayesovo rozhodovac pravidlo, je vyu v v statistick aal ze dat a je i z kladem pro kostrukci pravd podobost ch expert ch syst m. 9

10 Nez vislost hod ch jev. k me, e dva hod jevy A a B jsou ez visl, kdy P (A \ B) =P (A) P (B): Odtud bezprost ed vypl v, e kdy P (A) 6= 0 P (B) 6= 0a A a B jsou ez visl, tak P (AjB) =P (A) P (BjA) =P (B) eboli pro ez visl jevy A a B iformace o tom, e astal jede z ich ezm pravd podobost druh ho jevu. Plat potom sleduj c jedoduch vztahy. Ka d hod jev A 2Sje ez visl a a. 2. N hod jeva 2Sje ez visl a sob pr v tehdy,kdy P (A) =0eboP (A) =. 3. Jsou{li hod jevy A B 2Sez visl, potom t a) A B jsou ez visl, b) A B jsou ez visl, c) A B jsou ez visl. Uk eme platost vztahu 3a), pak u stej m zp sobem lze dok zat i ostat. Proto e A \ B = B ; A = B ; (A \ B) a proto e je (A \ B) B, tak P ( A\B) =P (B) ; P (A \ B) =P (B) ; P (A) P (B) =P (B) ( ; P (A)) = P (B) P ( A): ekeme, e hod jevy A A 2 ::: A jsou vz jem ez visl, kdy pro ka d k = 2 :::, i <i 2 < <i k plat P (A i \ A i2 \\A ik )=P (A i ) P (A i2 ) P (A ik ) tj. kdy libovol podsyst m syst mu fa A 2 ::: A g tvo vz jem ez visl jevy. V sleduj c m p klad si uk eme, e k vz jem ez vislosti jev esta je to, aby ka d dva jevy byly ez visl. P klad. Nech = f!! 2! 3! 4 g, S = 2 a P je d a pomoc pravd podobost elemet r ch jev p! = p!2 = p!3 = p!4 =.Uva ujme sleduj c t i hod jevy: 4 Potom A = f!! 2 g B = f!! 3 g C = f!! 4 g : a P (A) =P (B) =P (C) = 2 P (A \ B) = 4 P (A \ C) = 4 P (B \ C) = 4 tj. dvojice jev (A B) (A C) (B C) je ka d dvojic ez visl ch hod ch jev, ale p esto P (A \ B \ C) =P (f! g)= 4 6= = P (A) P (B) P (C): 8 0

11 Na z v r t to sti si uk eme p klad, e je z rovosti P (A \ B \ C) =P (A) P (B) P (C) ijak eplye, e jevy A B C jsou vz jem ez visl. P klad 2. Nech =f! =(!! 2 ):!! 2 = 2 ::: 6g tj. elemet r jevy jsou dvojice sestave z sel a 6. Je jich tedy celkem 36. Nech S je syst m v ech podmo i a pravd podobost je deov a z pravd podobost elemet r ch jev, kter ech jsou v echy stej a rovy p! =.Uva ujme sleduj c 36 t i hod jevy: A = f! :! libovol! 2 = 2 ebo 5g B = f! :! libovol! 2 =4 5 ebo 6g C = f! :! +! 2 =9g : Potom z ejm P (A) = P (B) = P (C) = 2 9 elemet r jev (!! 2 )=(4 5), tak a proto e jev A \ B \ C obsahuje jedi P (A \ B \ C) = 36 = P (A) P (B) P (C): Ale P (A \ C) = 36 P (B \ C) = 2 6= P (A) P (C) = 8 6= P (B) P (C) = 8 : 5 Dodatek: Dv "tradi deice" pravd podobosti. Empirick, etost. P edstavme si, e za st le stej ch podm ek opakujeme (ez visle) tet pokus {kr t a sledujeme etost jevu A, ap. "a kostce padlo 6" p i opakova ch hodech kostkou. P i rostouc m bychom zjistili, e etost jevu A (oza me ji (A)) roste tak, e pom r (A)=A koverguje k ur it hodot v h0 i. Toto slo (p(a), ek me) pova ujeme pak za pravd podobost jevu A. Nap klad tu me, e p( a kostce) =. Tato deice je tedy op ea o p edpoklad existece limity, kterou 6 ov em samot mi pokusy em eme prok zat. A av c, je pou itel je pro d j ur it ho typu (mohokr t se opakuj c za stej ch podm ek). Na druh stra, uvid me, e z a obec deice pravd podobosti tato kovergece relativ ch etost v t chto speci l ch p padech plye (viz z ko velk ch sel). Odtud d le vypl v d vod, pro relativ etost je v t chto p padech rozum m odhadem pravd podobosti.

12 2. 'Klasick ' pravd podobost. Tato deice je pou itel v p pad, kdy situace je pops a koe m po tem M r z ch v sled (elemet r ch jev!), z ich ka d je "stej mo ". Nech s zaj m pravd podobost jevu A. Oza me M(A) po et t ch el. v sledk!, kter jsou jevu A "p ziv ", tj. takov, e! 2 A. Pak deujeme pravd podobost jevu A jako P (A) =M(A)=M: Nap klad, ech je v tombole 00 los, z ich 5 vyhr v. Koupil jsem 3 losy. Jak je pravd podobost jevu A, e ai jede z ich ic evyhraje? Jako elemet r jevy uva ujme v echy mo trojice los (kter jsem mohl koupit), 00 je jich M =.Takov ch trojic, kter eobsahuj ai jede vyhr vaj c los, je M(A) = P itom ka d trojice m la stejou aci, e ji koup m. Tak e P (A) = = =0:856 : Tato deice sice u ite vede k p m mu v po tu pravd podobosti, ale je op t pou itel je pro ur it typ p klad. 2

13 II N hod veli iy a hod vektory 6 N hod veli ia Volbou pravd podobost ho prostoru si vytv me z klad pro modelov hod chd j. Syst m elemet r ch jev a syst m hod ch jev v ak ejsou jedoza ur ey a je mo o je volit r z m zp sobem. Sa me se vybrat syst m co ejjedodu a p itom takov, kter situaci dostate vystihe. Proto e c lem je matematick popis hod ch jev, tak se p edev m sa me popis "kvatikovat", tj. vyj d it pomoc (re l ch) sel. Nap klad, m sto jev { odpov d v aket "ao", "e" pou ijeme "", "0", m sto jevu "kvalita v robku" zavedeme oza e,2,3,... pro t dy kvality, a pod. asto je samoz ejm u z klad prostor jev st R a emus me jej trasformovat (v sledky m e, doba bezporuchov ho provozu, po et v robk za sm u,...). Prove me formalizaci zat m ep es my leky p ev st pravd podobost prostor a re lou p mku R. M jme jak pravd podobost prostor ( A P). Deice. N hodou veli iou budeme az vat zobraze X : ;! R, kter je av c m itel, tj. vzor ka d borelovsk mo iy je prvkem jevov ho pole A (symbolicky: 8 B 2Bje X ; (B) 2A). N hodou veli iu si tedy ejl pe p edstav me jako hod pokus s v sledky v (R B) { kter je obrazem jak ho hod ho pokusu a p vod m prostoru jev. Je v hod umericky pracovat s takovouto selou p edstavou hod ch d j (mo ost geeralizace, v po tu r z ch sel ch charakteristik, uikace popisu v bec). N hod veli ia se vyza uje rozd le m pravd podobosti a (R B), co e ic ji ho e p vod pravd podobost a ( A) p evede a (R B). Budeme se sa- it zp sob popisu rozd le pravd podobosti uikovat. Rozd le pravd podobosti hod veli iy lze ekvivalet popsat kolika zp soby. Nejjedodu, uiverz l a sou as ej zor j je u it distribu fukce hod veli iy. Deice. Distribu fukc hod veli iy X budeme az vat fukci F X (X) =P (X <x): Distribu fukce v bod x je tedy pravd podobost jevu, e hodota hod veli- iy X je me e slo x. Distribu fukce m kolik d le it ch vlastost : (i) 0 F (x) pro v echa re l x. (ii) F je eklesaj c fukce, tj. F (x ) F (x 2 ) pro ka d x <x 2. (iii) lim F (x) =0=F (;) lim x!; F (x) ==F (+). x! (iv) F je zleva spojit. Vlastost (i) vypl v z faktu, e pravd podobost libovol ho jevu je v h0 i. Moot ost distribu fukce odvod me jedoduchou vahou. Pro x <x 2 je F X (x 2 )=P (X <x 2 )=P (X <x )+P (x X <x 2 ) P (X <x )=F X (x ) 3

14 ebo pravd podobost je v dy ez por. Vlastosti (iii), (iv) ji vy aduj hlub zalost chov pravd podobosti, a ebudeme je proto zde ukazovat. Uvede vlastosti pl charakterizuj distribu fukce. Tvrze. Kdy F je fukce s vlastostmi (i), (ii), (iii), (iv), pak existuje hod veli ia X tak, e F je distribu fukc rozd le t to veli iy. N kdy, aby edo lo k m lce, budeme rozd le pravd podobosti pro hodou veli- iu X oza ovat jako P X a budeme j m ch pat pravd podobost a borelovsk ch mo- i ch deovaou vztahem P X (B) =P (X 2 B). Uv domme si, e distribu fukce a rozd le prad podobosti esou ekvivalet iformaci o hod veli i. Co do rozd le pravd podobosti jsou v za dva typy hod ch veli i. Prv m jsou hod veli iy s diskr t m rozd le m. To jsou takov hod veli iy, pro kter existuje ejv e spo et bod x j tak, e P (X = x j ) > 0 a samoz ejm P j P (X = x j ) =. Distribu fukce hod veli iy s diskr t m rozd le m je skokovitou fukc. Skoky ast vaj ve v ech t chto bodech x j, velikost skoku je pr v P (X = x j ). P klady diskr t ch rozd le P klad : Nech hod veli ia X ab v pouze dvou hodot 0 a a to tak, e hodoty ab v s pravd podobost p (0 < p < ) a hodoty 0 s pravd podobost q =; p. Rozd le takov to hod veli iy se az v 0 { rozd le s parametrem p ( kdy t alterativ i Beroulliovo rozd le ), oza me je Alt(p). P klad 2: Uva ujme hodou veli iu X, kter ab v hodotx =0 2 :::, a to tak, e P (X = x) =p x ( ; p). Parametr p 2 (0 ). Takov to rozd le se az v geometrick a budeme je oza ovat Ge(p). M e popisovat ap klad po et "" p ed prv "0" v poslouposti vz jem ez visle opakova ch realizac alterativ hod veli iy s parametrem p. P klad 3: Nech hod veli ia X ab v hodot 0 ::: M s pravd podobostmi M P (X = x) = p x q M;x pro ka d x = 0 ::: M a q = ; p 0 < p <. Toto x rozd le se az v rozd le m biomick m s parametrem p, za me je Bi(M p). Takovouto hodou veli iu si m eme p edstavit jako X = P M j= Y j, kde Y j jsou vz jem ez visl veli iy s alterativ m rozd le m Alt(p). Neboli X je po et "" z M vz jem ez visl ch "ulajedi kov ch" pokus. P klad 4: Nech hod veli ia X ab v hodot 0 2 ::: s pravd podobostmi ; x P (X = x) = e pro ka d x = 0 2 :::. Takov to rozd le se az v Poissoovo x! rozd le s parametrem >0. Za it je budeme Poiss(). Druh m v za m typem jsou hod veli iy se spojit m rozd le m. Jsou to takov hod veli iy, pro existuje ez por re l fukce f X takov, e distribu fukci F X lze zapsat ve tvaru F X (x) = Z x ; f X(y) dy pro ka d re l x: () 4

15 Fukce f X se az v hustotou rozd le pravd podobosti. Vztah () je vhod pou vat pro odvoze distribu fukce k zada hustot! Uv domme si, e ve v ech bodech, kde existuje derivace distribu fukce F X, plat vztah df X (x) dx = f X (x). Takto zase odvod me hustotu z distribu fukce. Z deice hod veli iy sespojit m rozd le m je patr, e k zad jej ho rozd le pl posta zadat hustotu f X. Ze vztahu () d le plye, e hustota spl uje R ; f X (x)dx =. Distribu fukce hod veli iy se spojit m rozd le m je spojit, co je zes le obec vlastosti distribu fukce (iv). Z toho tak plye, e pravd podobost toho, e hod veli ia ab v hodot v jak m itervalu (a b), ez vis a tom, zda kraj body a b do itervalu pat ebo e: P (a X b) =P (a <X b) =P (a X <b)= = P (a <X<b)= Z b a f X (t) dt: i jiak, pravd podobost jedoho (ebo koe, ebo i spo et moha bod ) je 0 pro spojitou. veli iu. P klady spojit ch rozd le P klad : Nech hod veli ia X m hustotu f(x) = ( b;a pro a<x<b 0 pro x a ebo x b: O takov hod veli i ekeme, e m rovom r spojit rozd le a itervalu (a b) a budeme je oza ovat R(a b). Toto rozd le se vyza uje distribu fukc F (x) = 8 >< >: 0 x a x;a b;a a<x<b x b: P klad 2: Nech hod veli ia X m hustotu f(x) = p 2 exp ; 2 (x;) 2, pak 2 ekeme, e X m orm l (Gaussovo) rozd le se st ed hodotou a rozptylem 2. Toto rozd le budeme oza ovat N( 2 ). Distribu fukci orm l ho rozd le elze zapsat dou explicit formul a lze ji je p ibli odhadout umerickou itegrac. Proto existuj tabulky, kde jsou hodoty distribu fukce velice p es tabelov y. V bal c ch statistick ch program pak existuj zp soby, jak apo st hodotu distribu fukce se zadaou p esost. P klad 3: Nech hod veli ia X m hustotu f(x) =, pak budeme kat, 2 +(x;) 2 e tato hod veli ia X m Cauchyovo rozd le s parametry a. Pro Cauchyovo rozd le lze distribu fukci vyj d it ve tvaru F (x) = + 2 arcta x;. P klad 4: Nech.v. X m hustotu f(x) = ce ;cx pro x 0, f(x) = 0 pro x < 0, s parametrem c > 0. Tomuto rozd le k me expoeci l, oza me je Exp(c). 5

16 Distribu fukce (odvoze p mo pomoc ()) je F (x) =; e ;cx pro x 0, F (x) =0 pro x<0. P klad 5: Zobec m je hod veli ia s rozd le m Weibulla, kter m distribu fukci F (x) =; exp(;cx d ) pro x 0 =0 pro x < 0 s parametry c d > 0. Hustota je pak 0 pro x<0aprox 0 dostaeme derivac F (x) f(x) =c d x d; exp(;cx d ): 7 St ed hodota a momety hod veli iy Rozlo e pravd podobosti d v plou iformaci o chov hod veli iy. P i vyhodocov pokus a sledov hod ch jev v ak asto vysta me se zalost je kter ch zvl t ch charakteristik. Nap klad st ed hodota hod veli iy vyjad uje jistou pr m rou hodotu. Deice. St ed hodotou hod veli iy X budeme az vat obec itegr l E(X) = R ; xdf X (x): P edstav me{li si tedy st ed hodotu geometricky, zjist me, e jde o t i t bod re l p mky, p i em hmotost bod je ur ea pravd podobost P X. Pro dva ej ast ji se vyskytuj c typy rozd le hod veli iy z sk me sleduj c vztahy: St ed hodota diskr t hod veli iy m tvar sou tu p es v echy hodoty x j, kter ch.v. X m e ab t s eulovou pravd podobost : E(X) = X j x j P (X = x j ): St ed hodota hod veli ia se spojit m rozd le m ashustotou f X m tvar Z + E(X) = xf X(x) dx: ; St ed hodota hod veli iy a rozd l od distribu fukce emus v dy existovat. Jako p klad uve me hodou veli iu ab vaj c pouze hodot 2 pro = 2 ::: s pravd podobostmi 2 ;, ebo hodou veli iu scauchyho rozd le m. St ed hodota je zalo ea a obec m itegr lu, a proto p ej m i jeho z klad vlastost. Vezmeme{li lie r kombiaci koe moha hod ch veli i, pak st ed hodota t to lie r kombiace je stej lie r kombiace st ed ch hodot. Tud, kdy Y = a 0 + a X + a 2 X a k X k kde a a 2 ::: a k jsou re l sla a X X 2 ::: X k jsou hod veli iy, potom E(Y )=a 0 + a E(X )+a 2 E(X 2 )++ a k E(X k ): Z klad mi charakteristikami zalo e mi a st ed hodot jsou momety. Jed se vlast o st ed hodotu (pokud existuje) z trasformace hod veli iy. Mometm obec tvar E[h(X)], kde h(x) je jak m itel re l fukce. 6

17 Pro diskr t hodou veli iu dostaeme E[h(X)] = P x j h(x j ) P (X = x j ), pro hodou veli iu se spojit m rozd le m je E[h(x)] = R + ; h(x) f(x) dx. Speci l volbou trasforma fukce dost v me r-t obec momet 0 r(x) =E(X r )a r-t cetr l momet r (X) =E f[x ; E(X)] r g : Oba typy momet jsou vz jem jedoza p evoditel. Odvo me si oba p evody. Pov im me si, e! rx [X ; E(X)] r r = (;) j X r;j [E(X)] j : j Odtud dost v me r (X) = rx j=0 j=0 (;) j r j Opa p evodov vztah je d sledkem rozpisu Odtud jsou X r = f[x ; E(X)] + E(X)g r = 0 r(x) = rx j=0 r j!! 0 r;j(x)[e(x)] j : rx j=0! r [X ; E(X)] r;j [E(X)] j : j r;j (X)[E(X)] j : Krom st ed hodoty E(X) = 0 (X), eju va j m mometem je 2 (X) =E(X 2 ) ; [E(X)] 2 kter se az v rozptyl hod veli iy X, ivariace a za se tak var(x) ebo D 2 (X), ebo i 2 (X). Odmocia z rozptylu je pak (X) {sm rodat odchylka. Op t, proto e jsou to charakteristiky zalo e a itegr lu, emus existovat (ap. zovu pro Cauchyho rozd le ). Z dal ch momet se je t asto u vaj cetr l momety 3 (X) a 4 (X). ikmost rozd le se posuzuje koecietem ikmosti (skewess) 3 (X) = 3(X) [(X)] 3, kter zachycuje odchylky rozd le od symetrie kolem st ed hodoty E(X). Je{li rozd le prot hlej doleva, je koeciet 3 (X) z por a je{li rozd le prot hlej doprava, pak koeciet 3 (X) ab v klad ch hodot. pi atost rozd le popisuje koeciet pi atosti (excess, kurtosis) 4 (X) = 4(X) [(X)] 4 ; 3. Teto koeciet porov v p sp vek vzd le ch hodot rozd le hod veli iy s p padem orm l ho rozd le. Pokud hod veli ia m sama orm l rozd le, pak 4 (X) =0. Cvi e : Spo t te EX a VarXpro tato rozd le : Alterativ, biomick, Poissoovo, rovom r a (a b), orm l ( 2 ), expoeci l Exp(c). Vyu ijte deice st ed hodoty a vztahu varx = E(X 2 ) ; (EX) 2. 7

18 7. Mometov vytvo uj c fukce M jme hodou veli iu X diskr t ho typu, kter ab v hodot 0,,2,...,spravd podobostmi P (X = i) =p i. Deujme mometovou vytvo uj c fukci jako g(t) = X i=0 Tato fukce existuje v dy alespo pro jtj <, pro veli iy ab vaj c je koe hodot (ap. alterativ, biomick veli ia) existuje g(t) pro ka d re l t. V im me si sleduj c ch vlastost t to fukce: g() = P i p i = p i t i : prv derivace podle t je g 0 (t) = P i=0 ip i t i;, tak e g 0 () = P i ip i = E(X) druh derivace je g"(t) = P i(i ; )p i t i;2 tak e g"() = P i 2 p i ; P ip i = 2 ;. Z toho dostaeme, e var(x) =g"() + g 0 () ; (g 0 ()) 2 : Podob m zp sobem bychom odvodili i v po et momet vy ch d. Cvi e : Pomoc mometov vytvo uj c fukce spo t te st ed hodotu a rozptyl pro biomick, Poissoovo a geometrick rozd le. 8 Kvatily Distribu fukce pl charakterizuje rozd le pravd podobosti hod veli iy. asto je v ak t eba e it lohu al zt bod x tak, aby P (X < x) byla rova ur it hodot 2 (0 ), tj. F X (x) = pro p edem zada. Z tohoto d vodu se zav d kvatilov fukce, je je zobec m iverz fukce k F X. Probl m je s body, kde fukce F X m skok, a tak s body, kde F (x) eroste, ili iverz fukce by ebyla jedoza. Deice. M jme hodou veli iu X a distribu fukci F X pak kvatilovou fukc azveme fukci F X ; () = if fx j F X (x) g pro 0 <<. Jiak e eo F X ; () jetakov bod, e F X F X ; () aproka d x>f X ; () plat F X (x). Pokud F X je spojit fukce, pak F X F ; X () = pro ka d 0 <<. Hodota kvatilov fukce v bod, tj. F ; X (), je az v a kvatil rozd le hod veli iy a hladi ebo -kvatil a b v za e t x (u v ebo i jiak). Kvatily jsou velmi d le it, a proto existuje velk mo stv tabulek, kde jsou kvatily tabelov y. Samoz ejm ve statistick ch programech jsou v dy i procedury, je dok kvatily vypo tat, alespo pro d le it rozd le. Pro spojitou veli iu s rostouc F (x) m eme zkusit kvatil u vypo st p mo z rovice F (u )=. N kter kvatily maj speci l zvy: F X ; (0:5) { medi, med(x) { vlast ud v "st ed" rozd le v tom smyslu, e P (X < med(x)) atak P (X >med(x)). 2 2 F X ; (0:25) { dol kvartil, 8

19 F ; X (0:75) { hor kvartil F ; F ; X (k=0) { k-t decil pro k = 2 ::: 9 X (k=00) { k-t percetil pro k = 2 ::: 99. Mezikvartilov rozp t F ; X (0:75);F ; X (0:25) slou jako dal m ra rozpt leosti hod veli iy. Jde o charakteristiku, kter je v z sad odli od sm rodat odchylky a m kter v hod vlastosti. Nap klad a rozd l od sm rodat odchylky existuje v dy. Cvi e : Spo t te medi a mezikvartilov rozp t pro expoeci l rozd l Exp(c). 9 Charakteristick fukce Rozd le pravd podobosti hod veli iy lze pl charakterizovat je t jed m zp sobem. Deice. Pro hodou veli iu X az v me fukci X(t) =E [exp(itx)] charakteristickou fukc hod veli iy X (i je zde imagi r jedotka). P ipome me, e pro diskr t hodou veli iu dost v me X(t) = X x j exp(itx j ) P (X = x j ) a pro hodou veli iu sespojit m rozd le m a hustotou f X je X(t) = Z + ; exp(itx) f X (x) dx: V ta. Rozd le pravd podobosti hod veli iy je jedoza ur eo jej charakteristickou fukc. D le, i z charakteristick fukce m eme jej m derivov m spo st momety hod veli iy: Tvrze. Nech hod veli ia X m prv ch obec ch momet 0 r(x). Potom existuje prv ch derivac charakteristick fukce X aplat d r X(t) r = ::: : Nav c plat, e kde dt r t=0 = i r 0 r(x) X(t) = X r=0 (it) r 0 r! r(x)+z (t) Z (t) lim t!0 t =0: Charakteristick fukce je velmi u ite i pro limit vahy o hod veli i, kter budou studov y pozd ji. Zde uve me je jedu v tu: 9

20 V ta. Nech F F 2 :::jsou distribu fukce a 2 :::odpov daj c charakteristick fukce, pak je ekvivalet : a) F (x) ;! F (x) v ka d m bod spojitosti F a F je distribu fukce. b) (t) ;! (t) pro v echa re l t a je spojit v bod t =0. P itom je charakteristick fukce p slu k distribu fukci F. Zb v je t uv st charakteristick fukce pro kter speci l rozd le. P klady charakteristick ch fukc P klad : Nech hod veli ia X m degeerova rozd le (tj. soust ed do jedoho bodu) X = s pravd podobost. Pak X(t) =e it : P klad 2: Nech hod veli ia X m 0- rozd le s parametrem p, potom je X(t) =pe it + q: P klad 3: rozptylem 2, pak jej charakteristick fukce m tvar Nech hod veli ia X m orm l rozd le se st ed hodotou a X(t) =e it; 2 t 2 2 : P klad 4: (a b), pak jej charakteristick fukce je tvaru Nech hod veli ia X m spojit rovom r rozd le a itervalu X(t) = i (b ; a)t e ita ; e itb : Ve speci l m p pad, kdy a = ;b a b>0, dost v me X(t) = si bt : bt P klad 5: jej charakteristick fukce je tvaru Nech hod veli ia X m Cauchyho rozd le s parametry a, potom X(t) =e it;jtj : P klad 6: Pro expoeci l rozd le Exp(c) je charakteristick fukce X(t) = Z 0 e itx ce ;cx dx = Z 0 ce x(it;c) dx = c c ; it : 20

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

POZN AMKA K V YPO CTU BAYESOVSKEHO RIZIKA Ales LINKA TU Liberec, KPDM Abstrakt. V teto praci porovame dva bayesovske odhady fukce spolehlivosti v expoecialm rozdele z pohledu bayesovskeho rizika vypo-

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více