Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM."

Transkript

1 ZÁPIS Z 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 17:04 hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského úřadu, organizací města a občany města. Dvacáté šesté zasedání zastupitelstva města bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích. Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů (16). Během jednání ZM se počet přítomných členů zastupitelstva zvýšil na 22. bylo schopné se právoplatně usnášet. Zpracovatelem zápisu byla určena Mgr. Martina Vrchotová a skrutátorem Bc. Miluše Šímová. Zápis z minulého jednání byl ověřen panem Janem Makovičkou a panem Ing. Janem Ďoubalem. Průběh a záznam diskuse je zaznamenán na CD s audio nahrávkou. Je k dispozici na webových stránkách města na a je zároveň založen na CD v kanceláři starosty. Omluveni: - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PhDr. Jaroslav Psík, Jan Makovička 17:06 Košinová - příchod počet 17 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 2. Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. 3. Rozpočtová opatření provedená radou města v období od do Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet za rok Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok Rozpočtové opatření č rozpuštění části nespecifikované rezervy běžných výdajů. 9. Rozpočtové opatření č. 37 ZTV K Břilicům - 2. etapa. 10. Rozpočtové opatření č daň z příjmů právnických osob za obce navýšení. 11. Rozpočtové opatření č oprava Mlýnské stoky. 12. Poskytnutí daru městu Terezín, darovací smlouva a rozpočtové opatření č Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok Rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m 2 v k. ú. Třeboň. 16. Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře m 2 včetně porostu v k. ú. Branná. 17. Záměr prodeje BJ č. 812/1, ul. Boženy Němcové, Třeboň. 18. Záměr prodeje BJ č. 1055/25, byt č. 7, ul. Boženy Němcové, Třeboň. 19. Nákup části pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m 2 (dle geometrického plánu č /2011 pozemek p. č. KN 693/3). 20. Nákup pozemku p. č. KN 485/3 o výměře m 2 v k. ú. Břilice. 21. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojené se změnou smlouvy o půjčce. 22. Žádost o podporu z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Chodník v Novohradské ulici v Třeboni 2., 3., 4., a 5. etapa. 23. Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni žádost o podporu. 24. Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA, a. s. 25. Přistoupení města Třeboň mezi zakládající členská města nově vznikajícího zájmového sdružení právnických osob ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY. 26. Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč. 27. Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. 29. Závěr. Zápis z 26. jednání ZM dne

2 Program (Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 0) Návrh na složení návrhové komise: - Karel Elexhauser, Petr Kohout, Bohumil Matuška Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Návrh na ověřovatele zápisu: - Stanislav Louvar, Mgr. Anna Kohoutová Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Usnesení ZM č. 49/ a) program jednání. b) návrhovou komisi ve složení: Karel Elexhauser, Petr Kohout, Bohumil Matuška. c) ověřovatele zápisu: Stanislav Louvar, Mgr. Anna Kohoutová. 17:08 Velemínský - příchod počet 18 17:08 Váňa - příchod počet 19 k bodu 2 Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. - kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální informaci o plnění usnesení orgánů města (viz příloha). - diskutující: PaedDr. Jan Váňa vznesl připomínku k Usnesení RM č. 405/ ze dne jedná se o usnesení, kdy RM schválila smlouvu o dotaci na Bertiny lázně. V důvodové zprávě je uvedeno, že dotace činí ,99 Kč, celkové náklady projektu dle žádosti o poskytnutí podpory jsou ,00 Kč, vlastní prostředky žadatele jsou ve výši ,55 Kč. Tyto částky nesedí. Kdo zaplatí ten rozdíl, ,00 Kč? Ing. Jiří Houdek zřejmě došlo k administrativní chybě v podkladovém materiálu, rozdíl mezi celkovými náklady a dotacemi by se platily z vlastních prostředků lázní. Na to je směřován i úvěr v celkové výši 70 milionů Kč, který by se měl na to realizovat. Vysvětlení bude písemně podáno na příštím jednání ZM. - odchody a příchody: 17:13 Hlásek příchod počet 20 Usnesení ZM č. 50/ I. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města (24.04., , , ) a zastupitelstva města (06.05.). Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 4 k bodu 3 Rozpočtová opatření provedená radou města v období od do rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení ZM č. 182/ ze dne k projednání přehled rozpočtových opatření provedených dle zmocnění v období od do Usnesení ZM č. 51/ I. bere na vědomí rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od do Zápis z 26. jednání ZM dne

3 Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 4 Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet za rok rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 418/ ze dne k projednání návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 a zároveň účetní závěrku města Třeboně za rok Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky. Uvedenou povinnost přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 239/2012 s účinností od U obce schvaluje účetní závěrku zastupitelstvo obce. Účetní závěrka vybraných účetních jednotek má být schválena do 6 měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje, tedy v případě účetní závěrky sestavené k do Odbor finanční a majetkový předkládá následující podklady pro schválení účetní závěrky města: Účetní závěrku města, kterou tvoří: o Rozvaha ÚSC sestavená k o Výkaz zisku a ztráty ÚSC sestavený k o Příloha účetní závěrky Inventarizační zprávu (souhrnnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni ) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok 2012 Uvedené dokumenty kromě inventarizační zprávy jsou přílohou návrhu závěrečného účtu, a proto je odbor finanční a majetkový přikládá pouze jednou právě jako přílohu závěrečného účtu. Inventarizační zpráva je samostatnou přílohou podkladového materiálu. Odbor finanční a majetkový dále předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh závěrečného účtu za rok 2012, který v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje zastupitelstvo města v termínu do Součástí závěrečného účtu je podle 43 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok Přezkoumání hospodaření města provedla auditorská společnost TOP AUDITING, s. r. o., Kotlářská 931/53, Brno. Jménem auditorské společnosti provedli přezkoumání hospodaření města JUDr. Antonín Husák (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 0098, licence auditora ÚDVA č. 236) a pracovníci auditorské společnosti Ing. Eva Kopřivová a Vladimír Šrytr. Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy. Závěr zprávy auditora konstatuje, že ve smyslu ustanovení 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Předkládaný závěrečný účet města má následující součásti: Hodnotící zpráva v členění na: o Souhrnné výsledky za rok 2012 o Příjmy v roce 2012 o Výdaje v roce 2012 o Hospodaření s majetkem města o Monitoring hospodaření o Tvorba a použití účelových fondů o Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Třeboň o Hospodaření právnických osob založených městem Třeboň o Přezkoumání hospodaření a účetní závěrky města Třeboň za rok 2012 o Doplňující informace k závěrečnému účtu o Seznam použitých zkratek a pojmů o Seznam příloh Přílohy, kterými jsou: o Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů: str. 1 5 o Podrobný přehled o plnění rozpočtu výdajů: str o Financování: str. 17 o Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření o Výkaz o plnění rozpočtu o Účetní závěrka sestavená k o Přehled o hospodaření příspěvkových organizací (samostatně) o Přehled o hospodaření právnických osob (samostatně) Zápis z 26. jednání ZM dne

4 Rada města návrh závěrečného účtu a účetní závěrku projednala dne a přijala následující usnesení: Usnesení RM č. 418/ : a doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města za rok I a doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboň za rok III. doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému předložit účetní závěrku města za rok 2012 a závěrečný účet města za rok 2012 včetně příloh na jednání zastupitelstva města dne diskutující: paní Anna Kahounová aktiva jsou ve výši přes 2 mld. Kč., vznesla dotaz, zda se dělaly odhady nemovitostí nebo z jakých čísel se vycházelo. Jak tato suma přes 2 mld. vznikne, je to účetní hodnota nebo se udělaly odhady? Ing. Jiří Houdek Ing. Jitka Filípková jedná se o účetní hodnotu. paní Anna Kahounová navrhuje znovu ocenit nemovitosti, protože účetní hodnota nevypovídá o hodnotě nemovitostí. paní Jitka Filípková účetní hodnota je nastavená, nelze přehodnocovat. Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. jedná se o hodnoty z účetních výkazů, v účetních výkazech se eviduje majetek v tzv. historických (vstupních, pořizovacích) cenách. Ing. Jan Ďoubal ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření spol. Top Auditing se uvádí výpočet ukazatelů. Existuje interpretace těchto ukazatelů, srovnání s minulými lety? Ing. Jiří Houdek je to ve zprávě auditora. PaedDr. Jan Váňa udělil pochvalu OFM za pečlivé zpracování závěrečného účtu. Po formální stránce je závěrečný účet zpracován výborně, obsahová stránka je smutná. Všechny ukazatele ukazují, že hospodaření města nebylo optimální. - zadlužení 163 mil. ke konci roku 2012, nárůst oproti roku město Třeboň v roce 2012 nehospodařilo dobře - str. 16: tabulka aktiva celkem, není zřejmé, proč jsou rozdíly tak vysoké - str. 10: tabulka běžné výdaje vzrostly paní Anna Kahounová na lednovém jednání ZM žádala o předložení auditu na IKS, který doposud neobdržela. Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. ocenil práci odboru finančního a majetkového a paní tajemnice. Podal podrobné informace o účetní závěrce a závěrečném účtu za rok Informoval o jednání finančního výboru. - odchody a příchody: 17:20 Janíček příchod počet 21 17:22 Doležal příchod počet 22 17:28 Korda odchod počet 21 17:32 Korda příchod počet 22 17:50 Neužil odchod počet 21 17:54 Neužil příchod počet 22 17:57 Kahounová odchod počet 21 17:57 Váňa odchod počet 20 17:59 Kahounová příchod počet 21 18:01 Váňa příchod počet 22 18:02 Kohoutová odchod počet 21 18:05 Kohoutová příchod počet 22 - požadavky: Ing. Jan Ďoubal požaduje vývoj ukazatelů za čtyři roky zpět. Paní Anna Kahounová opětovně požaduje audit na IKS od pana Ing. J. Hlávky. PaedDr. Jan Váňa požaduje předložit hospodaření na IKS. Usnesení ZM č. 52/ účetní závěrku města za rok I závěrečný účet města za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Zápis z 26. jednání ZM dne

5 Pro: 16 Proti: 5 Zdrželi se: 1 k bodu 5 Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 426/ ze dne k projednání níže uvedené materiály: Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2012 a Inventurní stav vodohospodářského majetku DSO Vodovod Hamr k Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládá svazek obcí závěrečný účet zastupitelstvům členských obcí po jeho schválení v orgánu svazku obcí. Předkládané zprávy byly zveřejněny na úředních deskách všech členských obcí DSO Vodovod Hamr a byly schváleny na Valné hromadě DSO Vodovod Hamr. Závěrečný účet DSO za rok 2012 byl schválen s výrokem bez výhrad. Rada města přijala v této věci následující usnesení: Usnesení RM č. 426/ : I. bere na vědomí - Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012, - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2012, - Inventurní stav vodohospodářského majetku DSO Vodovod Hamr k odboru finančnímu a majetkovému předložit závěrečný účet včetně příloh na jednání zastupitelstva města dne diskutující: PaedDr. Jan Váňa Usnesení ZM č. 53/ I. bere na vědomí Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2012 a Inventurní stav vodohospodářského majetku DSO Vodovod Hamr k Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 1 k bodu 6 Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok rada města předkládá zastupitelstvu města na základě rozhodnutí č. 427/ ze dne k projednání následující dokumenty: Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko 2012 a Rozpočet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko na rok Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládá svazek obcí závěrečný účet zastupitelstvům členských obcí po jeho schválení v orgánu svazku obcí. Předkládané zprávy byly zveřejněny na úředních deskách členských obcí DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko a byly schváleny na Valné hromadě DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko dne Závěrečný účet DSO za rok 2012 byl schválen s výrokem bez výhrad. Rada města přijala na svém jednání dne v této věci následující usnesení: Usnesení RM č. 427/ : I. bere na vědomí - Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012, - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012, - Rozpočet DSO na rok odboru finančnímu a majetkovému předložit závěrečný účet včetně příloh na jednání zastupitelstva města dne Zápis z 26. jednání ZM dne

6 - diskutující: paní Anna Kahounová vznesla dotaz, jak daleko je to s další etapou skládky. pan Zdeněk Mráz je hotová projektová dokumentace pro stavební řízení, v tuhle chvíli nám chybí vyhlášení od hygieny, jednáme celkem úspěšně, jsme jedni z mála, kteří mají možnost se ještě někam rozšiřovat. pan Vladimír Janíček čekáme na schválení územního plánu města Stráž nad Nežárkou, který bude schválen na podzim. Projekt je hotov, v nejbližších měsících by mělo být připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby. Práce by mohly být zahájeny ještě v letošním roce. - odchody a příchody: 18:17 Elexhauser odchod počet 21 Usnesení ZM č. 54/ I. bere na vědomí Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012, Rozpočet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko na rok Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 7 Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 428/ ze dne k projednání následující materiály: Zpráva o činnosti DSO Česká inspirace v roce 2012, Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2012 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládá svazek obcí závěrečný účet zastupitelstvům členských obcí po jeho schválení v orgánu svazku obcí. Předkládané zprávy byly zveřejněny na úředních deskách členských obcí DSO Česká inspirace ve dnech až a byly schváleny na Valné hromadě DSO Česká inspirace dne Závěrečný účet DSO za rok 2012 byl schválen s výrokem bez výhrad. Rada města přijala na svém jednání dne v této věci následující usnesení: Usnesení RM č. 428/ : I. bere na vědomí - Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2012, - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2012, - Zprávu o činnosti DSO Česká inspirace za rok odboru finančnímu a majetkovému předložit závěrečný účet včetně příloh na jednání zastupitelstva města dne odchody a příchody: 18:21 Elexhauser příchod počet 22 Usnesení ZM č. 55/ I. bere na vědomí Zprávu o činnosti DSO Česká inspirace v roce 2012, Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2012 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace rok Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 8 Rozpočtové opatření č rozpuštění části nespecifikované rezervy běžných výdajů. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 379/ ze dne k projednání návrh rozpočtového opatření č. 30, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, Zápis z 26. jednání ZM dne

7 - do položky 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5021 Ostatní osobní výd. (dohody)-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5031 Povinné poj. na soc. zabezpečení-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5032 Povinné poj. na zdrav. pojištění-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce 3.160,00 Kč, - do položky 5499 Příspěvek na poj.-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce 2.000,00 Kč, - do položky 5138 Nákup zboží-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5139 Materiál-IKS-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5151 Vodné a stočné-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 3.243,00 Kč, - do položky 5152 Teplo-IKS-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5153 Plyn-IKS-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 7.739,00 Kč, - do položky 5154 Elektrická energie-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5162 Internet, telefony-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5169 Ostatní služby-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5192 Poskyt. neinv. přísp. a náhrady-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5909 Ost. neinv. výd. j. n.-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, Popis situace: Tento návrh je předkládán s odvoláním na usnesení zastupitelstva města č. 175/ ze dne , kterým bylo schváleno zrušení příspěvkové organizace IKS k a na základě kterého majetek, práva a závazky příspěvkové organizace přešly na zřizovatele, tj. město Třeboň k Pro vyrovnání závazků vyplývajících z činnosti IKS byla v rozpočtu města předběžně vytvořena nespecifikovaná rezerva s určením ke krytí těchto očekávaných výdajů. Zdrojem pro vytvoření rezervy bylo zapojení zůstatků na bankovních účtech IKS do příjmové části rozpočtu města. Po vypořádání všech dosud uplatněných pohledávek je předkládán návrh rozpočtového opatření k rozpuštění příslušné části rezervy podle jednotlivých druhů výdajových položek. Zůstatek rezervy navrhuje OFM zachovat z důvodu předpokládaného odvodu daně z příjmů za IKS za rok 2012, který by byl ještě uvedenou rezervou pokryt. Daňové přiznání k dani z příjmů sestavuje daňový poradce Ing. Jiří Kuta. Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. - diskutující: PaedDr. Jan Váňa kolik peněz se dává do Nespecifikované rezervy běžných výdajů z IKS? Jakým způsobem byla Nespecifikovaná rezerva vytvořena? paní Jitka Filípková byla vytvořena ze zůstatku na bankovních účtech IKS k Ing. Jiří Houdek ještě tam schází 0,5 mil. Kč, které jsme neobdrželi z dlouhodobě vložených finančních prostředků, v rámci kterých nyní probíhá šetření orgánů činných v trestním řízení. Usnesení ZM č. 56/ rozpočtové opatření č. 30, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu části rozpočtu - z položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5021 Ostatní osobní výd. (dohody)-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, Zápis z 26. jednání ZM dne

8 - do položky 5031 Povinné poj. na soc. zabezpečení-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5032 Povinné poj. na zdrav. pojištění-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce 3.160,00 Kč, - do položky 5499 Příspěvek na poj.-iks-doplatek, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce 2.000,00 Kč, - do položky 5138 Nákup zboží-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5139 Materiál-IKS-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5151 Vodné a stočné-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 3.243,00 Kč, - do položky 5152 Teplo-IKS-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5153 Plyn-IKS-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 7.739,00 Kč, - do položky 5154 Elektrická energie-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5162 Internet, telefony-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5169 Ostatní služby-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5192 Poskyt. neinv. přísp. a náhrady-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5909 Ost. neinv. výd. j. n.-iks-doplatek, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO , , , , ,00 0,00 605, , ,00 0,00 62,445 62, ,00 0,00 109, , ,00 0,00 39,455 39, ,00 0,00 3,160 3, ,00 0,00 2,000 2, ,00 0,00 24,422 24, ,00 0,00 11,897 11, ,00 0,00 3,243 3, ,00 0,00 64,329 64, ,00 0,00 7,739 7, ,00 0,00 92,452 92, ,00 0,00 26,042 26, ,00 0,00 239, , ,00 0,00 15,434 15, ,00 0,00 21,980 21,980 odboru kultury a cestovního ruchu a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5 Zápis z 26. jednání ZM dne

9 k bodu 9 Rozpočtové opatření č. 37 ZTV K Břilicům - 2. etapa. - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 37, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 6121 Zateplení čp. 1 - kino, loutkové divadlo, 3322, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Cesta ze Staré Hlíny k Rožmberku - nový povrch, 2219, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Oplocení skateparku u sportovní haly, 3412, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Divadlo J. K. Tyla - investice, 3312, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - do položky 6121 ZTV K Břilicům, 2219, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč. Popis situace: Usnesením RM č. 431/ rada města Třeboně jako zadavatel veřejné zakázky Třeboň, ZTV K Břilicům 2. etapa na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče STRABAG, a. s., Vrbenská 31, České Budějovice, PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, Soběslav, za celkovou cenu ,00 Kč včetně DPH. Dále schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 37, jehož důvodem je pokrytí nákladů na financování akce dle výše uvedeného výběru zhotovitele a doplacení společnosti E.ON na zajištění kabelových rozvodů v lokalitě. Při sestavování rozpočtu na rok 2013 předpokládal odbor rozvoje a investic, že v roce 2013 budou na akci ZTV K Břilicům 2. etapa provedeny veškeré inženýrské sítě a podklady komunikací včetně první vrstvy asfaltů a v roce 2015 po dokončení většiny rodinných domů budou dokončeny chodníky a komunikace, tak aby nedošlo k poškození chodníků a vozovky. S ohledem na situaci na trhu stavebních prací bylo rozhodnuto dokončit akci v celém rozsahu v tomto roce. Vedla k tomu obava z možnosti, že stavební firma, která provede inženýrské sítě a podklady komunikací do termínu úplného dokončení může zaniknout, což by přineslo řadu problémů s úplným dokončením včetně záruk. Usnesení RM č. 431/ : jako zadavatel veřejné zakázky Třeboň, ZTV K Břilicům 2. etapa na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí I. rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče STRABAG a.s., Vrbenská 31, České Budějovice, PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, Soběslav za celkovou cenu ,00 Kč včetně DPH. odboru rozvoje a investic zajistit další postup dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a předložit smlouvu s vybraným uchazečem starostovi k podpisu. II a doporučuje zastupitelstvu schválit provedení rozpočtového opatření č. 37, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 6121 Zateplení čp. 1 - kino, loutkové divadlo, 3322, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Cesta ze Staré Hlíny k Rožmberku - nový povrch, 2219, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Oplocení skateparku u sportovní haly, 3412, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Divadlo J. K. Tyla - investice, 3312, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - do položky 6121 ZTV K Břilicům, 2219, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO ,0 300,0-300,0 0, ,0 500,0-500,0 0, ,6 96,6-93,7 2, ,0 450,0-450,0 0, , , , ,7 IV. ukládá odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit podklad na jednání zastupitelstva města Zápis z 26. jednání ZM dne

10 Tento předkládaný návrh má dopad na schválený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. vznesl připomínku k sestavení rozpočtu na rok PaedDr. Jan Váňa k položce Zateplení čp. 1 - kino, loutkové divadlo upozornil na to, že v Loutkovém divadle dochází k velkým tepelným ztrátám, bylo by dobré udělat zateplení v nejbližší možné době. Usnesení ZM č. 57/ provedení rozpočtového opatření č. 37, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 6121 Zateplení čp. 1 - kino, loutkové divadlo, 3322, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Cesta ze Staré Hlíny k Rožmberku - nový povrch, 2219, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Oplocení skateparku u sportovní haly, 3412, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Divadlo J. K. Tyla - investice, 3312, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - do položky 6121 ZTV K Břilicům, 2219, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO ,0 300,0-300,0 0, ,0 500,0-500,0 0, ,6 96,6-93,7 2, ,0 450,0-450,0 0, , , , ,7 odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 18:29 Kahounová odchod počet 21 k bodu 10 Rozpočtové opatření č daň z příjmů právnických osob za obce navýšení. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 468/2013 ze dne k projednání návrh rozpočtového opatření č. 40, které spočívá v navýšení rozpočtových příjmů na položce 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce o částku ,00 Kč a současně navýšení rozpočtových výdajů na položce 5362 Daň z příjmu práv. osob - obec o částku ,00 Kč. Popis situace: Daňovým poradcem bylo zpracováno daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob placené obcí za rok 2012, na jehož podkladě vychází daňová povinnost o ,00 Kč vyšší než předpokládal rozpočet města schválený na rok Z toho důvodu je třeba povýšit rozpočtové výdaje o uvedenou částku, která se ve stejné výši projeví i v daňových příjmech, jelikož obec je současně příjemcem této daně (tato změna je tedy rozpočtově neutrální). Protože je povinností obce platbu této daně proúčtovat ve svém účetnictví, je předkládán návrh tohoto rozpočtového opatření. Rada města přijala v této věci následující usnesení: Usnesení RM č. 468/ : a doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 40, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, 0, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5362 Daň z příjmu práv. osob - obec, 6399, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč Zápis z 26. jednání ZM dne

11 odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání ZM dne Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. - Usnesení ZM č. 58/ rozpočtové opatření č. 40, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, 0, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5362 Daň z příjmu práv. osob - obec, 6399, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. Rozpočet Rozpočet od Schválený po Rozpočtové Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka počátku rozpočet schválení opatření roku po RO RO Rozpočtové příjmy (tis. Kč): , , , ,73 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): , , , ,73 odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0 18:30 Kahounová příchod počet 22 18:31 Ďoubal odchod počet 21 k bodu 11 Rozpočtové opatření č oprava Mlýnské stoky. - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 43, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z položky 5169 Deratizace ve výši ,00 Kč, z položky 6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače) ve výši ,00 Kč, z položky 5171 Oprava stoky Rašelina ve výši ,00 Kč na položku 5171 Opravy na městských rybnících ve výši ,00 Kč. Popis situace: Usnesením RM č. 470/ ze dne rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č oprava Mlýnské stoky. Z důvodu intenzivních průsaků a podmáčení přilehlých pozemků Mlýnské stoky v Lesní ulici připravil odbor rozvoje a investic k realizaci opravu úseku v délce cca 75 m betonovými prefabrikáty. Rekonstruovaná část naváže na část opravenou již v minulosti. Předpokládaná cena realizace dle rozpočtu projektanta je cca ,00 Kč, proto je předkládán návrh k navýšení položky Opravy na městských rybnících provedením rozpočtového opatření č. 43. Usnesení RM č. 470/ : a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 43, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 5169 Deratizace, 1014, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč - z položky 6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače), 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč - z položky 5171 Oprava stoky Rašelina, 2341, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč - do položky 5171 Opravy na městských rybnících, 2341, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Zápis z 26. jednání ZM dne

12 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO ,00 200,00-90,00 110, ,00 550,00-460,00 90, ,00 150,00-150,00 0, ,00 302, , ,00 odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání ZM dne Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH): u návrhu akce bude uplatňován úplný odpočet DPH. Zdůvodnění odpočtu: Mlýnská stoka je předmětem nájemní smlouvy s Rybářstvím Třeboň, a. s., ze dne diskutující: paní Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan Zdeněk Mráz - odchody a příchody: 18:33 Ďoubal příchod počet 22 Usnesení ZM č. 59/ rozpočtové opatření č. 43, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 5169 Deratizace, 1014, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč - z položky 6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače), 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč - z položky 5171 Oprava stoky Rašelina, 2341, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč - do položky 5171 Opravy na městských rybnících, 2341, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč: Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO ,00 200,00-90,00 110, ,00 550,00-460,00 90, ,00 150,00-150,00 0, ,00 302, , ,00 odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 12 Poskytnutí daru městu Terezín, darovací smlouva a rozpočtové opatření č. 41. Starosta města upozornil na doplněné znění darovací smlouvy. Doplnění spočívá v tom, že 1 mil. Kč, který by se schvaloval, by byl určen pro 108 postižených domů, které byly v Českých Kopistech zaplaveny. Seznam je v příloze smlouvy. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 419/ ze dne k projednání poskytnutí daru městu Terezín, darovací smlouvu a návrh rozpočtového opatření č. 41, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z položky 5223 Příspěvky na obl. soc. služ. a zdravotnictví ve výši ,00 Kč a z položky 6122 IT - Hlasovací zařízení pro zastupitelstvo ve výši ,00 Kč na položku 5321 Neinvestiční transfery obcím finanční dar městu Terezín ve výši ,00 Kč. Popis situace: V červnu letošního roku došlo na území České republiky k rozsáhlým povodním, které způsobily značnou škodu na mnoha místech naší země. Jedním z nejvíce postižených měst je město Zápis z 26. jednání ZM dne

13 Terezín, zejména pak jeho místní část České Kopisty. Rada města proto navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši ,00 Kč městu Terezín na odstraňování povodňových škod v jeho místní části České Kopisty. Z tohoto důvodu předkládá rada města k projednání darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši ,00 Kč městu Terezín (darovací smlouva je přílohou podkladového materiálu). Obdarovaný se podpisem této darovací smlouvy zavazuje použít finanční dar výlučně pro obyvatele místní části České Kopisty na odstraňování povodňových škod vzniklých při povodních v roce Současně rada města předkládá k projednání rozpočtové opatření č. 41, kterým budou připraveny finanční zdroje k pokrytí výše uvedeného finančního daru, a to uvolněním částky 800 tis. Kč z položky příspěvků na oblast sociálních služeb a zdravotnictví. Jedná se o položku, která byla v rozpočtu letošního roku navýšena oproti rozpočtu pro rok 2012 na částku 1.240,59 tis. Kč (v roce 2012 bylo rozpočtováno 160 tis. Kč a čerpáno 153 tis. Kč). Příspěvky pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví byly doposud RM schváleny a rozděleny v celkové částce 150 tis. Kč. Na uvedené položce zbývá 1.090,59 tis. Kč. Po rozpočtovém opatření zůstane na uvedené položce pro letošní rok ještě částka 290,59 tis. Kč. Dále navrhuje rada města pro účely pokrytí finančního daru uvolnit prostředky z položky IT hlasovací zařízení pro zastupitelstvo ve výši 200 tis. Kč. Rada města přijala na svém mimořádném jednání dne následující usnesení: Usnesení RM č. 419/ : a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši ,00 Kč městu Terezín na odstranění povodňových škod vzniklých při povodních v červnu 2013 obyvatelům místní části České Kopisty. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Třeboň a městem Terezín, nám. ČSA 179, IČ: , jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši ,00 Kč za podmínky, že dar bude využit výlučně pro obyvatele místní části České Kopisty na odstranění škod vzniklých při povodních v červnu II a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 41, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 5223 Příspěvky na obl. soc. služ. a zdravotnictví, 4341, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - z položky 6122 IT - Hlasovací zařízení pro zastupitelstvo, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce 200,000,00 Kč, - do položky 5321 Neinvestiční transfery obcím finanční dar městu Terezín, 5272, ORJ 0800, ORG , UZ 0, ZJ 35 v částce ,00 Kč. IV. ukládá útvaru tajemníka předložit darovací smlouvu a odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání ZM dne Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. - diskutující: paní Anna Kahounová vznesla dotaz, proč bylo vybráno město Terezín. Proč nebylo vybráno město v Jihočeském kraji (např. Putim)? Ing. Jiří Houdek Terezín byl zaplavován opakovaně, to není případ Putimi v takovém rozsahu, v jakém bylo město Terezín. V Českých Kopistech bylo zaplaveno 108 z asi 180 obytných domů. Je to určitý výraz i k městu, které má historii. Hledal jsem místo, které má zaplavovanou místní část podobně jako Třeboň. PaedDr. Jan Váňa v minulosti ZM přispívalo při takovýchto příležitostech, ale ne v takové částce. Dává protinávrh: navrhuje částku rozdělit na dvě poloviny, jednu pro Terezín a druhou pro Putim. Ing. František Korda existuje někdo, kdo koordinuje tyto dary a pomoci? Určitě nejsme jediná obec, která tuto pomoc poskytuje. Ing. Jiří Houdek vyjadřuje solidaritu mezi městy i přes hranice regionu. Protinávrh: poskytnutí finančního daru ve výši ,00 Kč a to ,00 Kč městu Putimi a ,00 Kč městu Terezín, místní části České Kopisty. Pro: 6 Proti: 10 Zdrželi se: 6 NE Zápis z 26. jednání ZM dne

14 Usnesení RM č. 60/ poskytnutí finančního daru ve výši ,00 Kč městu Terezín na odstranění povodňových škod vzniklých při povodních v červnu 2013 obyvatelům místní části České Kopisty, I uzavření darovací smlouvy mezi městem Třeboň a městem Terezín, nám. ČSA 179, IČ: , jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši ,00 Kč za podmínky, že dar bude využit výlučně pro obyvatele místní části České Kopisty na odstranění povodňových škod vzniklých při povodních v červnu 2013, II rozpočtové opatření č. 41, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 5223 Příspěvky na obl. soc. služ. a zdravotnictví, 4341, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - z položky 6122 IT - Hlasovací zařízení pro zastupitelstvo, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce 200,000,00 Kč, - do položky 5321 Neinvestiční transfery obcím finanční dar městu Terezín, 5272, ORJ 0800, ORG , UZ 0, ZJ 35 v částce ,00 Kč: Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO , ,59-800,00 349, ,00 400,00-200,00 200, ,00 0, , ,00 IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit starostovi města smlouvu k podpisu. Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. vznesl připomínku k darovací smlouvě. V římské I., bod 4) Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení čl. 2) této darovací smlouvy. Upozornil na špatný odkaz na článek, měl by tam být odkaz na čl. 3, nikoliv na čl. 2. k bodu 13 Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 384/ ze dne k projednání poskytnutí příspěvků na celoroční činnost a jednorázovou akci organizacím působícím v oblasti tělovýchovy a sportu. Výše těchto příspěvků překračuje ,00 Kč a proto podléhají schválení zastupitelstva města. Žádosti jednotlivých žadatelů projednala Komise mládeže a sportu dne , která navrhla rozdělení příspěvků jako podklad pro rozhodování rady města. Rada města na svém zasedání dne schválila příspěvky do ,00 Kč, na které již byly připraveny smlouvy k podpisu a příspěvky nad ,00 Kč, které doporučuje zastupitelstvu města schválit. Usnesení RM č. 384/ : I. bere na vědomí zápis z jednání Komise mládeže a sportu dne I poskytnutí finančních příspěvků žadatelům o příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu takto: Žadatel Účel Příspěvek 2013 (v Kč) SK Boxing Třeboň Evropský turnaj mládeže 6.500,00 Hokej Třeboň Turnaj o Tyršův pohár 3.000,00 TJ Jiskra Třeboň - házená Turnaj o pohár pětilisté růže ,00 TJ Jiskra Třeboň - házená Jihočeský pohár mládeže ,00 TJ Jiskra stolní tenis Turnaj mládeže 6.000,00 Zápis z 26. jednání ZM dne

15 TJ Jiskra Třeboň - tenis Prázdninový turnaj mládeže ,00 TJ Jiskra Třeboň - florbal Florbalové turnaje ,00 TJ Jiskra Třeboň - fotbal Fotbalové turnaje mládeže ,00 TJ Jiskra Třeboň - korfbal Turnaj Europa Shield ,00 Solarenvi, a. s. Třeboň Běh o Sluneční pohár 5.000,00 TJ OK Tolar J. Hradec Orientační běh ve sprintu 5.000,00 SK Powerbulls Třeboň Mistrovství Čech v benčpresu 5.000,00 Asociace TOM Zálesáci Třeboň Činnost ,00 Hokej Třeboň Činnost ,00 SK Boxing Třeboň Činnost ,00 Judo Třeboň Činnost ,00 Jezdecký klub Obora Třeboň Činnost ,00 SK Powerbulls Třeboň Činnost ,00 Český rybářský svaz Třeboň Dětské rybářské závody 5.000,00 Klub třeboňských kaprů Třeboň Dračí Mistrovství Světa Třeboň ,00 TJ Jiskra Třeboň - tenis Davis Cup a Fed Cup ,00 II a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančních příspěvků žadatelům o příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu takto: Žadatel Účel Příspěvek 2013 (v Kč) TJ Jiskra Třeboň - veslování Výstavba a složení vesl. dráhy ,00 TJ Slovan Břilice Činnost ,00 Taekwon-do Třeboň Činnost ,00 TJ Jiskra Třeboň Činnost ,00 IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy na příspěvky do ,00 Kč k podpisu starostovi města, příspěvky nad ,00 Kč předložit ke schválení na jednání zastupitelstva města dne diskutující: doc. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. je členem tenisového klubu, byl požádán, aby podpořil žádost, která se týká rekonstrukce šaten na tenisovém hřišti. Ing. Jiří Houdek tuto žádost jsme dostali, ale není předmětem těchto příspěvků. Příspěvky jsou na provoz, záležitost investice výstavby se řeší s ORI. Bude předmětem diskuze nad rozpočtem na rok 2014, letos investičně není v plánu. Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. námět na urychlení podávání žádostí v ZM v příštím roce. PaedDr. Jan Váňa tím, že někdo dodá vyúčtování později, by se neměli trestat ostatní žadatelé. Navrhuje dávat do ZM ve dvou, třech termínech. Usnesení ZM č. 61/ poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na činnost a jednorázovou akci takto: Příspěvek 2013 Žadatel účel (Kč) TJ Slovan Břilice činnost v roce ,00 Taekwon-do ITF WON-HYO Třeboň činnost v roce ,00 TJ Jiskra Třeboň činnost v roce ,00 výstavba a složení veslařské dráhy TJ Jiskra Třeboň Lago Albano odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 19:02 Kahounová odchod počet ,00 Zápis z 26. jednání ZM dne

16 k bodu 14 Rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 360/ ze dne k projednání rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok Městu Třeboň byla přiznána státní finanční podpora z Programu regenerace MPR v celkové výši ,00 Kč. (požadovaná dotace pro rok 2013 činila cca ,00 Kč). Dne zasedala pracovní skupina zabývající se Programem regenerace, která posuzovala celkem 23 žádostí. Poř. číslo Objekt prováděné práce Vlastník Celkové náklady 1. Dům čp. 15/I., Husova ul., Třeboň výměna střešní krytiny, kl. FO ,00 Kč prvků a oprava komínu (p. Korkeila) 2. Dům čp.15/i., (čp /I.) Husova ul., Třeboň výměna oken (p. FO ,00 Kč Dušáková) 3. Dům čp. 71/I., Masné krámy, Třeboň oprava fasády, klempířské prvky (p. Stupková) FO ,00 Kč 4. Dům čp. 40/I., Rožmberská ul., Třeboň oprava fasády a komínů FO ,00 Kč (p. Faflíková) 5. Dům čp. 81/I., Březanova ul., Třeboň oprava fasády, výměny FO ,00 Kč oken oprava kamene, oprava vrat, oprava výloh (p. R. Plucar) 6. Dům čp. 11/I., Husova ul., Třeboň oprava omítek, fasády, FO ,00 Kč oprava střešní krytiny, oprava komínů, nátěr dveří a oken vč., dřevěné pavlače (p. Míšek) 7. Dům čp.16/i., Husova ul., Třeboň oprava fasády, výměna oken, FO ,00 Kč výloh, oprava vrat, výměna dveří, výměna lemovky a svodu, oprava římsy (M. Plucar) 8. Dům čp. 21//I., Masarykovo nám., Třeboň - oprava omítek, FO ,00 Kč fasády, oprava a nátěr oken, klemp. prvky (p. Pikl) 9. Dům čp. 104/I., Masarykovo nám., Třeboň oprava fasády do FO ,00 Kč náměstí (p. Veselý) 10. Kostel sv. Jiljí restaurování kanovnických lavic pravá strana Církev ,00 Kč 11. Kostel sv. Jiljí restaurování hlavních vstupních dveří Církev ,00 Kč 12. Kostel sv. Jiljí restaurování vstupních dveří z jižní strany Církev ,00 Kč 13. Kostel sv. Jiljí restaurování oltáře sv. Vavřince Církev ,00 Kč 14. Dům čp. 89/I., Masarykovo nám., Třeboň oprava omítek fasády, Město ,00 Kč 15. Dům čp. 47/I., (Svinenská brána), Třeboň výměna střešní Město ,00 Kč krytiny 16. Dům čp. 87/I., Masarykovo nám., Třeboň oprava omítek ve Město ,00 Kč dvoře a v průjezdu, oprava krytiny 17. Dům čp. 86/I., Masarykovo nám., Třeboň oprava omítek ve Město ,00 Kč dvoře a v průjezdu, oprava sgrafitové výzdoby ve dvoře 18. Dům čp. 102/I., Masarykovo nám., Třeboň oprava omítek a Město ,00 Kč výměna podlahy v průjezdu, nátěr vrat 19. Městské opevnění u čp. 127/I. oprava a restaurování vnějšího Město ,00 Kč pláště fasády hradební zdi 20. Dům čp. 1/I., Masarykovo nám., Třeboň - výměna střešní krytiny Město ,00 Kč Alukrit za krytinu pálenou bobrovku, výměna střešních latí, klempířské prvky 21. Dům čp. 29/I., Rožmberská ul., - oprava omítek, podlah, okna Město ,00 Kč 22. Dům čp. 34/I., Rožmberská ul. oprava fasády, výměna truhl. Město ,00 Kč prvků, hydroizolace 23. Dům čp. 123/I., (Novohradská brána) oprava omítek, sgrafit, Město ,00 Kč oprava kamenných prvků Komise nedoporučila akce, na které již v minulých letech byla dotace na obnovu kulturní památky poskytnuta (poř. č. 3, 5, 7, 9,). Po tomto posouzení zůstalo k realizaci celkem těchto 7 doporučených akcí obnovy: 1. Dům čp. 15/I., Husova ul., Třeboň výměna střešní krytiny, kl. FO ,00 Kč prvků a oprava komínu (p. Korkeila) 2. Dům čp. 15/I., (čp /I.) Husova ul., Třeboň výměna oken (p. FO ,00 Kč Dušáková) 4. Dům čp. 40/I., Rožmberská ul., Třeboň oprava fasády a komínů FO ,00 Kč Zápis z 26. jednání ZM dne

17 (p. Faflíková) 6. Dům čp. 11/I., Husova ul., Třeboň oprava omítek, fasády, FO ,00 Kč oprava střešní krytiny, oprava komínů, nátěr dveří a oken vč., dřevěné pavlače (p. Míšek) 8. Dům čp. 21//I., Masarykovo nám., Třeboň - oprava omítek, FO ,00 Kč fasády, oprava a nátěr oken, klemp. prvky (p. Pikl) 10. Kostel sv. Jiljí restaurování kanovnických lavic pravá strana Církev ,00 Kč 20. Dům čp. 1/I., Masarykovo nám., Třeboň - výměna střešní krytiny Město ,00 Kč Alukrit za krytinu pálenou bobrovku, výměna střešních latí, klempířské prvky Dále bylo komisí doporučeno, že pokud nastane situace a některý z žadatelů od své žádosti odstoupí, aby byla částka přidělena na restaurování kanovnických lavic v kostele sv. Jiljí. Po jednání pracovní skupiny a vyrozumění všech žadatelů o výši navrhované dotace na obnovu kulturní památky, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od své žádosti odstoupily z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků tedy prostředků potřebných na dofinancování akce. Navrhovaná dotace určená pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (celkem ,00 Kč) byla tedy přesunuta na restaurování kanovnických lavic. Dále komise doporučila, aby nevyčerpané finanční prostředky, které jsou určeny pro žadatele v rozpočtu města Třeboně (povinný příspěvek města) byly převedeny na dofinancování akce čp. 1/I., Masarykovo nám. výměna střešní krytiny. V rozpočtu města ve výdajové části na rok 2013 je pro tento účel schválena částka ,00 Kč. Z této částky bude vlastníkům poskytnut povinný příspěvek města celkem ve výši ,00 Kč. Zbývající částka, tedy ,00 Kč, může být použita na dofinancování akce čp. 1/I. výměna střešní krytiny. Žadatelé o dotaci, kteří jsou doporučováni k přiznání dotace z programu, byli vyzváni k předložení aktualizovaného rozpočtu a dalších dokladů. Výsledný návrh na rozdělení dotace z Programu regenerace MPR Třeboň předkládaný pracovní skupinou. Poř. č. Objekt prováděné práce 1. Čp. 15/I., Husova ul., p. Korkeila výměna střešní krytiny, klemp. prvky, oprava komínů 2. Čp. 11/I., Husova ul., p. Míšek oprava omítek, fasády, oprava komínů, nátěr dveří a oken vč., dřevěné pavlače 3. Čp. 21/I., Masarykovo nám., p. Pikl oprava fasády, oprava omítek, oprava a nátěr oken, klemp. prvky 4. Kostel sv. Jiljí, - restaurování kanovnických lavic presbytář pravá strana 5. Čp. 1/I., Masarykovo nám., město Třeboň výměna střešní krytiny Celkové náklady Příspěvek města 10% Příspěvek vlastníka Dotace % dotace , , , , , , , , , , , , , ,00 x) 20% , , ,64 xxx , ,00 22 Celkem MPR 1, , , , ,00 Usnesení RM č. 360/ : a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2013 dle návrhu. odboru územního plánování a stavebního řádu předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne diskutující: doc. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová - odchody a příchody: 19:08 Kahounová příchod počet 22 Zápis z 26. jednání ZM dne

18 Usnesení ZM č. 62/ rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2013 dle návrhu. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 15 Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m 2 v k. ú. Třeboň. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 336/ ze dne k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) o prodej pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m 2 v k. ú. Třeboň. Zájmový pozemek se nachází mezi pozemky ve vlastnictví žadatelky. V rámci probíhajících pozemkových úprav by tudíž mohlo dojít ke scelení pozemků p. č. KN 2021/1 a p. č. KN 2022/6 (ve vlastnictví žadatelky) s pozemkem p. č. KN 2021/1 (ve vlastnictví města). Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že k prodeji nemá připomínky. Odbor rozvoje a investic s prodejem souhlasí. Ing. Vaclík uvedl, že se jedná se o pozemek uvnitř stávající držby. Městu k ničemu neslouží, navrhuje prodat. OFM se přiklání k vyjádření příslušných odborů a navrhuje zájmový pozemek prodat. Pro informaci OFM uvádí, že pozemky v dané lokalitě byly prodávány za 200,00 Kč/m 2. Rada města svým usnesením č. 336/ ze dne : a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m 2 v k. ú. Třeboň, za cenu 200,00 Kč/m 2. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený rozpočet. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. - diskutující: pan Zdeněk Mráz návrh na doplnění usnesení: za podmínky zřízení věcného břemene v právu uložení, vedení a oprav vodovodního řadu. Ing. Jiří Houdek, paní Jitka Filípková Usnesení ZM č. 63/ zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m 2 v k. ú. Třeboň, za cenu 200,00 Kč/m 2 za podmínky zřízení věcného břemene v právu uložení, vedení a oprav vodovodního řadu. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 16 Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře m 2 včetně porostu v k. ú. Branná. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 387/ ze dne k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. KN 4734 o výměře m 2 (trvalý travní porost) v k. ú. Branná. Zájmový pozemek navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatele. Jeho dokoupením by vznikl ucelený prostor. Pro informaci: 1) v současné době užívá mimo jiné pozemek p. č. KN 4734 na základě nájemní smlouvy obchodní společnost STATEK BRANNÁ, spol. s r. o. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Zrušena může být dohodou nebo výpovědí ke dni běžného roku s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné za uvedený pozemek pro r činí po zaokrouhlení 240,00 Kč, 2) z důvodu, že se na zájmovém pozemku nacházejí vzrostlé stromy, v návrhu na usnesení je uvedeno schválení záměru prodeje pozemku včetně porostu, jehož cena bude zjištěna znaleckým posudkem, 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxx žádal o odprodej uvedeného pozemku již v r Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru prodeje. Odbor územního plánování a st. řádu nemá z hlediska odboru k prodeji připomínek. Na místní část Branná není vydán územní plán. Jedná se o nezastavitelné území obce. Odbor rozvoje a investic nepředpokládá v dané lokalitě žádnou investiční činnost, s případným prodejem souhlasí. Ing. Vaclík uvádí, že se jedná Zápis z 26. jednání ZM dne

19 o zamokřený, náletem zarostlý pozemek na nejjižnějším okraji k. ú. Branná. Posoudit, zda tento pozemek má smysl pro správu lesů města Třeboně, zde se poradit a jinak je zřejmě možné jej prodat, neboť nesouvisí s jinými pozemky z majetku města. Osadní výbor obce Branná nesouhlasí s prodejem pozemku. Na základě stanoviska Ing. Vaclíka byla vyzvána společnost Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o., k vyjádření. Ředitel společnosti dne telefonicky sdělil, že společnost nemá k prodeji připomínky. Celý případ byl konzultován s právníkem města JUDr. Hájkem. V případě, že orgány obce schválí záměr prodeje pozemku, bylo by vhodné pozemek p. č. KN 4734 vyjmout ze současné nájemní smlouvy formou dodatku a uzavřít novou nájemní smlouvu se společností STATEK BRANNÁ, spol. s r. o., kdy se samostatnou smlouvou pronajme p. č. KN 4734 za stejných podmínek. Na budoucího kupujícího by přešly závazky pouze z této nové nájemní smlouvy na p. č. KN (Z toho vyplývá, že kupující nebude mít k dispozici celou nájemní smlouvu včetně dodatků a nebude moci dojít k případnému zneužití dalších údajů uvedených ve smlouvě). Rada města svým usnesením č. 387/ ze dne : I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře m 2 včetně porostu, v k. ú. Branná. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Odbor finanční a majetkový se připojuje ke stanovisku osadního výboru obce Branná (tj. neschválit záměr prodeje) a doporučuje zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení: Usnesení ZM č. I. neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře m 2 včetně porostu, v k. ú. Branná. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. - Usnesení ZM č. 64/ zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře m 2 včetně porostu, v k. ú. Branná, za cenu Kč/m 2 a za podmínky převzetí veškerých práv a povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a obch. společností STATEK BRANNÁ, spol. s r. o. Cena porostu bude zjištěna znaleckým posudkem. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 0 Proti: 22 Zdrželi se: 0 NE k bodu 17 Záměr prodeje BJ č. 812/1, ul. Boženy Němcové, Třeboň. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 440/2013 ze dne k projednání prodej bytové jednotky č. 812/1 o velikosti 3+1 (66 m 2 ) v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p v ulici Boženy Němcové, Třeboň. Jedná se o bytovou jednotku nacházející se v 1. nadzemním podlaží bytového domu v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p v zastavěném území města Třeboně v ul. Boženy Němcové. Bytový dům je přístupný z veřejné místní komunikace. V bytovém domě č. p. 812/II se nachází celkem 9 bytových jednotek, z nichž 4 bytové jednotky jsou ve vlastnictví města Třeboň. Jedná se o 2 BJ o velikosti 3+1 z nichž jedna je předmětem výše uvedeného záměru a 2 BJ o velikosti 2+1. Zbylých 5 BJ vlastní fyzické osoby. Po prodeji předmětného bytu by se změnilo procentuálně vlastnictví BJ města ve SVJ čp. 812, 1054, 1055 z 46 % na 42 % a vlastnictví ostatních vlastníků z 54 % na 58 %. Na jednání zastupitelstva města je předložen ještě jeden podklad týkající se záměru prodeje bytu č. 1055/25 o velikosti 2+1. V případě prodeje obou bytů by se změnilo procentuálně vlastnictví BJ města ve SVJ čp. 812, 1054, 1055 z 46 % na 39 % a vlastnictví ostatních vlastníků z 54 % na 61 %. Dle katastru nemovitostí se BJ č. 812/1 nachází v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p Jedná se o jednu budovu se třemi vchody. Dle znaleckého posudku č /13 je cena v čase a místě obvyklá za bytovou jednotku č. 812/1 v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p. 1055, ul. B. Němcové, Třeboň stanovena ve výši ,00 Kč. Rada města svým usnesením č. 440/ ze dne : a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 812/1 o velikosti 3+1 (66,0 m 2 ) v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p v ulici Boženy Němcové, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 660/15060 na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1915/131, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje ,00 Kč. Zápis z 26. jednání ZM dne

20 odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek Usnesení ZM č. 65/ zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 812/1 o velikosti 3+1 (66,0 m 2 ) v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p v ulici Boženy Němcové, Třeboň, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 660/15060 na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1915/131, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje ,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 18 Záměr prodeje BJ č. 1055/25, byt č. 7, ul. Boženy Němcové, Třeboň. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 441/ ze dne k projednání prodej bytové jednotky č. 1055/25, byt č. 7 o velikosti 2+1 (49,5 m 2 ) v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p v ulici Boženy Němcové, Třeboň. Jedná se o bytovou jednotku nacházející se ve 4. nadzemním podlaží bytového domu v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p v zastavěném území města Třeboně v ul. Boženy Němcové. Bytový dům je přístupný z veřejné místní komunikace. V bytovém domě č. p. 1055/II se nachází celkem 9 bytových jednotek, z nichž 5 bytových jednotek je ve vlastnictví města Třeboň. Jedná se o 3 BJ o velikosti 3+1 a 2 BJ o velikosti 2+1 z nichž jedna je předmětem výše uvedeného záměru. Zbylé 4 BJ vlastní fyzické osoby. Po prodeji předmětného bytu by se změnilo procentuálně vlastnictví BJ města ve SVJ čp. 812, 1054, 1055 z 46 % na 43 % a vlastnictví ostatních vlastníků z 54 % na 57 %. Dle katastru nemovitostí se BJ č. 1055/25, byt č. 7 nachází v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p Jedná se o jednu budovu se třemi vchody. Dle znaleckého posudku č /13 je cena v čase a místě obvyklá za bytovou jednotku č. 1055/25, byt č. 7 v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p. 1055, ul. B. Němcové, Třeboň stanovena ve výši ,00 Kč. Rada města svým usnesením č. 441/ ze dne : a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1055/25, byt č. 7 o velikosti 2+1 (49,5 m 2 ) v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p v ulici Boženy Němcové, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 495/15060 na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1915/131, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje ,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení ZM č. 66/ zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1055/25, byt č. 7 o velikosti 2+1 (49,5 m 2 ) v budově č. p. 812, č. p. 1054, č. p v ulici Boženy Němcové, Třeboň, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 495/15060 na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1915/131, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje ,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 19 Nákup části pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m 2 (dle geometrického plánu č /2011 pozemek p. č. KN 693/3). Zápis z 26. jednání ZM dne

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM. ZÁPIS Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 06.05.2013 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 17:03 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová)

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2014 konané dne 30. 09. 2014 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta Ing. Oldřich Štarha místostarosta, PaedDr. David Holman, Zdeněk Kříž členové rady

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň)

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň) ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.02.2014 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Místostarosta Zdeněk Mráz zahájil jednání v 17:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 4/2011. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 4/2011. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 4/2011 z jednání finančního výboru konaného dne: 24. 3. 2011 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Začátek: ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Počet členů ZO: 15 Přítomni: Omluveni: Program : 18, 00 hod. Korejs, Pešek, Roušal, Vaněk, Duda, Horažďovský, Suková,

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč):

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč): Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Mgr. Miluše Bubeníková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 2

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 2 Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 2 Třeboň, dne 22.1.2013

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.09.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.09.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.09.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. A. Doležal, Josef Neužil, Ing.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání Zápis z 9. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 25. 5. 2016 v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Hřibojedy, IČ: 00581011 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání Stránka č. 1 z 8 Zápis ze 74. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 19. srpna 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Přítomno:

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 254/10/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

26. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

26. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 26. schůze Rady, konané dne 18. května 2016 v zasedací místnosti

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině Přítomni: dle prezenční listiny / 13 /, v čase 18:20 odešel p. Mádle Omluveni : pan

Více

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.11.2009 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Město Pohořelice Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 48 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 16.09.2010 v 17.00 hodin Přítomni: Čapek Jar., Vobrová Dr.,Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Přítomni:, Ing. Marek Czechmann, Mgr. Václav Gabriel, Ing. Ladislav

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Z Á P I S ze zasedání 34. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 10. 4. 2015

Z Á P I S ze zasedání 34. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 10. 4. 2015 VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Z Á P I S ze zasedání 34. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 10. 4. 2015 Přítomni: V řádném termínu počet obcí 55 (119 hlasů) nebylo

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07.10.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07.10.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07.10.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. A. Doležal, Josef Neužil, Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 21271/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00528986 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Z6 04/2010 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky,

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více