Minimální preventivní program na!kolní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014"

Transkript

1 Minimální preventivní program na!kolní rok ZÁKLADNÍ ÚDAJE O "KOLE Název a adresa!koly, pro kterou platí tento MPP Jméno a p#íjmení #editele Telefon na #editele na #editele Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 1330/11, Praha 5 Jitka Kmentová Jméno!kolního metodika prevence Petra Ku!átková Telefon Specializa$ní studium ne Studuje Ne Realizátor vzd%lávání Jméno v&chovného poradce RNDr. Ludmila "ulcová Telefon Specializa$ní studium ne Studuje Ne Realizátor vzd%lávání Jméno!kolního psychologa PhDr. Kristina B!ezinová Telefon Po#et t!íd Po#et $ák%/student% Po#et ped. pracovník% Z" - I stupe' Z" - II.stupe' Víceleté gymnázium leté gymnázium S" ostatní Celkem pedagog( na!kole* 48 1

2 2. STRU)NÁ ANAL*ZA SITUACE Situaci ve &kole z hlediska problematiky primární prevence m%$eme ozna#it jako dlouhodob' pom'rn' stabilní. Prevence rizikového chování $ák% je sou#ástí komplexního v(chovného p%sobení celého pedagogického sboru. Jeho základem je klidné a v'cné!e&ení ka$dodenních problém%, p!im'!ené a v(chovn' ú#inné reakce na drobná poru&ení &kolního!ádu a promy&lená strategie p!edcházení záva$n'j&ím rizikov(m jev%m, p!ípadn' jejich neodkladné!e&ení v sou#innosti s rodi#i i s externími spolupracovníky a institucemi. Základním preventivním opat!ením je navázání vztahu vzájemné d%v'ry s rodi#i na&ich $ák% a získání maxima vstupních i pr%b'$n(ch informací formou dotazník% i osobních rozhovor%. Úzké kontakty s rodi#i $ák% rozvíjíme ji$ od první t!ídní sch%zky, kterou realizujeme je&t' p!ed nástupem $ák% do prvního ro#níku. Co se t(#e nespecifické prevence, &kola nabízí &irokou paletu dlouhodob(ch i jednorázov(ch zájmov(ch #inností. (nap!. sportovní a kulturní akce, tv%r#í seminá!e, besedy s osobnostmi z oblasti kultury a politiky, ú#ast v mezinárodních projektech a sout'$ích apod.) Ve spolupráci s t!ídními u#iteli a vyu#ujícími pr%b'$n' sledujeme v(skyt #i náznaky rizikového chování a ve shod' a spolupráci s vedením &koly situace!e&íme. Nej#ast'j&í problémy souvisejí s absencemi ve v(uce a následn(m neprospíváním $ák% a v ojedin'l(ch p!ípadech vedou a$ k ukon#ení studia. Ve v&ech p!ípadech se sna$íme odhalit p!í#iny a motivovat $áky i jejich rodi#e ke spolupráci na!e&ení problému. Pr%b'$n' sledujeme klima ve t!ídních kolektivech a zam'!ujeme se na za!azení $ák% se zdravotními nebo sociálními problémy. Zatím jsme se nesetkali s p!ípady &ikany. Problematické vztahy!e&íme individuáln', v't&inou ve spolupráci s t!ídním u#itelem a &kolní psycholo$kou. S po$íváním drog a jin(ch omamn(ch látek ve &kole se zatím nesetkáváme. Ve druhém pololetí &kolního roku jsme se za#ali nicmén' #ast'ji setkávat s p!ípady po$ívání THC na &kolních akcích.tyto p!ípady!e&íme ve spolupráci s rodi#i $ák%, v souladu se &kolním!ádem a nov' ve spolupráci s ob#ansk(m sdru$ením Prev-Centrum. Ve spolupráci s tímto sdru$ením jsme na konci &kolního roku 2012/2013 za#ali realizovat programy primární prevence zam'!ené na rizika u$ívání m'kk(ch drog. Ka$doro#n' rovn'$ realizujeme za podpory grantov(ch prost!edk% program primární prevence )ivot ve vlastních rukou. Základní #ást programu je ur#ena $ák%m prvních a druh(ch ro#ník% a je zam'!ena na zvládání zát'$ov(ch situací, na adaptaci v kolektivu, a p!edcházení ohro$ení závislostmi a dal&ími formami rizikového chování v#etn' u$ívání návykov(ch látek. Roz&i!ující #ást programu je ur#ena $ák%m s hlub&ím zájmem o tuto problematiku. Ka$doro#ní program primární prevence )ivot ve vlastních rukou jsme se, v reakci na aktuální situaci druhého pololetí &kolního roku 2012/2013, rozhodli nov' p!epracovat a v sedmé #ásti projektu )ivota ve vlastních rukou (&kolní rok 2013/2014) se více zam'!ujeme na programy primární prevence rizika legálních a m'kk(ch drog. 2

3 Ve spolupráci s o.s. Prev-Centrum byl tedy v leto&ním roce p!epracován Minimální preventivní plán &koly, ve kterém v&echny jednotlivé t!ídy v ro#nících (na jeden ro#ník p!ipadají 4 t!ídy) projdou systematick(m blokem primární prevence v rámci v(uky p!edm'tu Ob#ansk( a spole#enskov'dní základ a v rámci t!ídnick(ch hodin, a to od 1. a$ do 3. ro#níku studia: Spolupráce s Prev-Centrum, o.s.: Specifická primární prevence Balí!kov" program 1. ro$ník Jeden t#íhodinov& blok primární prevence. Téma: Legální návykové látky se zam%#ením na alkohol a tabák. Uv'dom'ní si rizik spojen(ch s konzumací alkoholu a kou!ením tabáku, motivace $ák% ke zdravému $ivotnímu stylu, posilování schopnosti odolat skupinovému tlaku. Léky, energy drinky. Ochrana p!ed skupinov(m tlakem, d%vody k odmítnutí. )ivotní styl, dospívání, komunikace jako cesta k!e&ení problému. Související legislativa. 2. ro$ník Dva t#íhodinové bloky primární prevence. Téma: Nelegální návykové látky se zam%#ením na rizika konzumace THC a tane$ních drog. Cílem dvou blok% je p!edat $ák%m informace o t'chto návykov(ch látkách, jejich ú#incích a mo$nostech lé#by. Dal&í cíle: Uv'dom'ní si rizik spojen(ch s u$íváním návykové látky. Uv'dom'ní si d%vod%, pro# lidé návykové látky u$ívají, co jim p!iná&ejí. Motivovat $áky k protidrogov(m postoj%m. Ujasnit si postoj k návykov(m látkám a uv'domit si d%vody u$ívání. Uv'domit si v(znam vrstevnické skupiny a jejího tlaku p!i rozhodování. Posílit schopnost odolat skupinovému tlaku, posílit schopnost samostatn' se rozhodovat. Hovo!it se $áky o mo$nostech!e&ení problematick(ch situací jinak ne$ drogou. Seznámení se s legislativním rámcem ohledn' u$ívání, p!echovávání nebo nabízení drog, zejména v prost!edí &koly. 3. ro$ník Jeden t#íhodinov& blok primární prevence. Téma: Prevence rizikového sexuálního chování, prevence HIV/AIDS, informace o sexuáln% p#enosn&ch chorobách. Cíle: Podpo!it $áky ve schopnosti navazovat zdravé vztahy mimo rodinu. Podpo!it $áky v ujasn'ní si nárok% na partnera, uv'dom'ní si odpov'dnosti za své chování, podpora um'ní svobodn' se rozhodovat, posilovat schopnost odolat tlaku. Informovat o rizicích spojen(ch se sexuálním $ivotem. Vést $áky k $ivotním postoj%m bez p!edsudk%, odpov'd't jim na dotazy t(kající se zamilovanosti a vztah%. Seznámení se související legislativou. Mezi metody p#ímé práce se studenty v rámci t%chto program( primární prevence u+ívání návykov&ch látek a dal!ích forem rizikového chování v$etn% interaktivních seminá#( pat#í:! Skupinové techniky: Pomocí skupinov(ch technik se $áci a studenti u#í p!edev&ím spolupracovat a komunikovat s ostatními. Tyto techniky jsou dále vyu$ívány k podpo!e skupinové koheze.! Individuální techniky: Individuální techniky pomáhají $ák%m a student%m lépe poznat sama sebe, uv'domit si své pro$ívání, cít'ní, my&lení a postoje. P!i prezentaci v(sledk% t'chto 3

4 technik si $áci mohou uv'domit svou individualitu, poznat názory ostatních V(znamné jsou také pro sebereflexi, se kterou studenti v't&inou nemají p!íli& zku&eností.! Verbální techniky: P!edávání informací $ák%m a student%m probíhá nej#ast'ji formou diskuze. )áci #i studenti sedí v kruhovém uspo!ádání a s lektory diskutují a mají mo$nost se jich ptát. Po praktick(ch technikách a modelov(ch situacích dostanou prostor k vyjád!ení zp'tné vazby. Jsou tak podporováni ve vlastní aktivit'. Mezi témata diskuzí pat!í nap!. ú#inky návykov(ch látek a rizika u$ívání, v(voj závislosti, postoje k problematice rizikového chování.! Neverbální techniky: Prost!ednictvím neverbálních technik mohou studenti snáze vyjad!ovat své pocity, pro$ívání, my&lení. Uvedené techniky za!azujeme p!edev&ím z toho d%vodu, $e pro!adu student% je obtí$né vyjad!ovat se k ur#it(m témat%m verbáln'. )áci a studenti v't&inou nejsou zvyklí mluvit o sv(ch pocitech, o tom, co pro$ívají, a je pro n' tedy snadn'j&í vyjád!it se pomocí v&tvarn&ch, pohybov&ch $i dramatick&ch technik. 4

5 3. STANOVENÍ CÍL, MPP Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Rozvíjet a upev'ovat dovednosti vyu$ujících v oblasti #e!ení konflikt( Úsp'&nost vyu#ujících p!i!e&ení konfliktních situací, posilování dobrého klimatu &koly Snaha p!edcházet nedorozum'ním a v(chovn(m chybám zp%soben(m neprofesionálním p!ístupem k!e&ení konflikt% a v(chovn(ch situací Vytvá!et a udr$ovat podmínky pro klidné a v'cné!e&ení obtí$n(ch v(chovn(ch situací a konflikt% Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prohlubovat pedagogické dovedností t#ídních u$itel( Klima ve t!ídách, p!ístup $ák% ke studiu Postupn' se m'nící sociální skladba $ák% p!iná&í v't&í ohro$ení studijními neúsp'chy i obtí$e v budování soudr$n(ch t!ídních kolektiv% Posilovat vztah a d%v'ru $ák% v%#i &kole, p!edstavované zvlá&t' t!ídním u#itelem Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prohlubovat vztah d(v%ry a spolupráce s rodi$i +ák( v oblasti #e!ení rizikového chování Posilování pozitivního vztahu rodi#% $ák% ke &kole jako v(znamnému v(chovnému prost!edí P!edcházet rizikovému chování $ák% lze také vytvo!ením a udr$ováním vztahu d%v'ry a spolupráce rodi#% a &koly Chránit $áky p!ed ohro$ením rizikov(m chováním Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zv&!it informovanost pedagog( v oblasti zdravotního ohro+ení +ák( a rozeznávání stav( intoxikace Zv(&ená jistota a sebed%v'ra vyu#ujících p!i!e&ení zdravotních indispozic $ák% a p!ípadného podez!ení z intoxikace Informovaní pedagogové, kte!í dovedou správn' reagovat v ohro$ujících situacích, posilují d%v'ru $ák% a rodi#% v profesionalitu &koly Chránit $áky p!ed ohro$ením rizikov(m chováním 5

6 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zam%#ení vzd%lávání SEMINÁ* O TIME MANAGEMENTU A EFEKTIVNÍM ODPO+INKU POKRA+OVÁNÍ SE ZAM,*ENÍM NA PROKRASTINACI Realizátor/lektor PHDR. KRISTINA B*EZINOVÁ Po$et pro!kolen&ch pedagog( 20 Po$et hodin 8 Termín konání ÚNOR 2014 Název a odborné zam%#ení SEMINÁ* O SYNDROMU VYHO*ENÍ vzd%lávání Realizátor/lektor PHDR. MICHAEL CHYTR- Po$et pro!kolen&ch pedagog( 15 Po$et hodin 4 Termín konání JARO

7 b)!áci Tematické bloky ve v"uce, zam#$ené na prevenci rizikového chování Ro%ník/pololetí P$edm#t Vzd#lávací oblast Téma &asová dotace Vyu%ující 1/1,2 ZSV - psychologie!lov"k a spole#nost Poznání a rozvoj vlastní osobnosti, jedinec v kolektivu, 2 hod t%dn" Markéta Pelcová Petra Ku&átková vzorce chování $ 2/1 ZSV - sociologie!lov"k a spole#nost Patologické jevy v 'ivot" spole#nosti 10 Jana Ju&íková Radek Aubrecht 3/2 ZSV!lov"k a spole#nost Právo, trestní právo 3 Radek Aubrecht Jana Ju&íková 3/1,2 Biologie!lov"k a p&íroda Biologie #lov"ka, v%chova ke zdraví 2 hod t%dn" Irena Svobodová Renata Tomá(ková Pavlína Horová 4/1!esk% jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Beat generation Návykové látky a um"lecká tvorba 4 Markéta Pelcová Nina Nováková Iva Pachtová Jana Pet&íková 1 4/ 1,2 T"lesná v%chova!lov"k a zdraví Zdrav% 'ivotní styl, t"lesná kondice 2 Pavlína Dama(ková Filip Hrbek 3,4/1,2 Psychologie lidské!lov"k a spole#nost Du(evní zdraví, 'ivot #lov"ka ve 2 hod t%dn" Markéta Pelcová komunikace spole#nosti 7

8 Specifická prevence Název programu!ivot ve vlastních rukou Typ programu Cyklus besed a komponovan"ch zá#itkov"ch program$ Stru%ná charakteristika Zam!"en na posilování sebed#v!ry, "e$ení zát!%ov&ch situací, programu informování a komunikace s %áky o problematice rizikového chování s d#razem na alkohol, tabák a m!kké drogy Realizátor Petra Ku"átková, $kolní metodik prevence Cílová skupina V$ichni %áci $koly Po%et #ák$ v programu 489 Po%et hodin programu 48 Návaznost programu na cíle MPP Pomáhá vytvá"et a posilovat vztah %ák# ke $kole jako p"átelskému prost"edí, které je p"ipraveno pomáhat "e$it problémy Ukazatele úsp&'nosti Nízk& po'et %ák# ohro%en&ch rizikov&m chováním, d#v!ra %ák# ve vztahu ke $kole a k vyu'ujícím, zájem %ák# o pomoc $koly p"i "e$ení problém#, dobré vztahy ve t"ídách. Termín (kolní rok - pr#b!%n! Zodpov&dná osoba Petra Ku"átková, $kolní metodik prevence Název programu Zatlaják 2013 Typ programu Adapta%ní kurz pro 1. ro%ník Stru%ná charakteristika Zam!"en na utvá"ení dobr&ch vztah# ve t"íd!, prevenci $ikany, programu spolupráci, zdrav& %ivotní styl, seznámení se s pedagogy $koly a $kolní psycholo%kou, seznámení se s kulturou $koly, realizace spole'n&ch sportovních, psychologick&ch a herních aktivit Realizátor Radek Bíl&, zástupce "editelky $koly Cílová skupina )áci 1. ro'níku Po%et #ák$ v programu 120 Po%et hodin programu 40 Návaznost programu na cíle MPP Pomáhá vytvá"et a posilovat vztah %ák# ke $kole jako p"átelskému a bezpe'nému prost"edí, které je p"ipraveno pomáhat "e$it problémy; rozmanitost programu umo%*uje ka%dému %ákovi prosazení a rozvoj individuality; posiluje zdravé vztahy mezi %áky a mezi %áky a u'iteli; zde se zakládá d#v!ra %ák# k t"ídnímu u'iteli, $kolní psycholo%ce a v&chovné poradkyni Ukazatele úsp&'nosti Nízk& po'et %ák# ohro%en&ch rizikov&m chováním, d#v!ra %ák# ve vztahu ke $kole a k vyu'ujícím, zájem %ák# o pomoc $koly p"i "e$ení problém#, dobré vztahy ve t"ídách. Termín zá"í 2013 Zodpov&dná osoba Radek Bíl&, zástupce "editelky $koly 8

9 Název programu Efektivní u%ení Typ programu Dílna o efektivním u%ení a du'evní hygien& Stru%ná charakteristika Zam!"en na zvládnutí technik efektivního u'ení s d#razem na programu individuální u'ební styly, osvojení zásad time-managementu, seznámení se s metodami zvládání zát!%ov&ch situací a stresu, mo%nosti efektivního odpo'inku a zásadami zdravého %ivotního stylu Realizátor PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka, Markéta Pelcová, u'itelka psychologie Cílová skupina )áci 1. ro'níku Po%et #ák$ v programu 120 Po%et hodin programu 4 Návaznost programu na cíle MPP Pomáhá v osvojování zásad efektivního u'ení a du$evní hygieny, rovn!% metod zvládání zát!%ov&ch situací Ukazatele úsp&'nosti Nízk& po'et %ák# se $kolním neúsp!chem a s problémy s organizací 'asu Termín listopad a prosinec 2013 Zodpov&dná osoba PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka, Markéta Pelcová, u'itelka psychologie 9

10 c) Rodi%e Název programu Jak mluvit a jednat se sv"mi d&tmi Stru%ná charakteristika programu Seminá( pro rodi%e o (e'ení situací souvisejících s rizikov"m chováním jejich d&tí; individuální konzultace Realizátor PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka Po%et hodin programu 2 Termín konání Jaro 2014 Zodpov&dná osoba Petra Ku"átková, $kolní metodik prevence PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka 10

11 5. EVALUACE A) Kvalitativní hodnocení Vzd!lávací akce pro u'itele mají jednozna'n! prokazateln& kladn& vliv na profesní p"ipravenost pedagog# a na klima $koly. Vzd!lávací seminá"e zam!"ené na základní psychologické dovednosti v jednání s lidmi, na rozvoj asertivity a na nácvik konstruktivního "e$ení konfliktních situací byly pedagogy p"ijaty kladn!. U'itelé ji% m!li mo%nost dovednosti v nich získané vyu%ít v konkrétních situacích. V seminá"ích budeme pokra'ovat. Akce pro rodi'e se zatím nesetkávají s v!t$ím zájmem ze strany rodi'#, zájem sílí, jakmile se objeví problémy. V programech budeme pokra'ovat a chceme se zam!"it na p"edávání konkrétních, praktick&ch a vyu%iteln&ch informací. Programy pro %áky v oblasti specifické i nespecifické prevence vycházejí z dlouhodobé zku$enosti. Pomáhají spoluvytvá"et vztahy d#v!ry mezi %áky a pedagogick&mi pracovníky a p"íznivé klima v t"ídních kolektivech. V programech budeme pokra'ovat. 11

12 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzd&lávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Po%et vzd&lávacích aktivit 2 Po%et celkov& pro'kolen"ch pedagog$ 35 Po%et hodin 12 II. SPOLUPRÁCE )KOLY S RODI*I Po%et aktivit Po%et hodin Po%et zú%astn&n"ch rodi%$ Aktivity pro rodi'e v oblasti prevence RCH III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO!ÁKY )KOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na Po%et aktivit Po%et #ák$ Po%et hodin individuální situaci (problém) ve t(íd& p(ímé práce Blok primární prevence Interaktivní seminá( Beseda Komponovan" po(ad Pobytová akce Situa%ní intervence podle pot"eby Jiné Volno%asové aktivity p(i 'kolách Po%et aktivit Po%et #ák$ (kolní kluby (kolní krou%ky 2 20 Víkendové akce $koly 4 96 Prázdninové akce $koly Jiné 12

13 Nejd$le#it&j'í legislativní základy MPP: VYHLÁ)KY Vyhlá$ka o poskytování poradensk&ch slu%eb ve $kolách a $kolsk&ch poradensk&ch za"ízeních '. 72/2005 Sb. P"íloha c. 3 Vyhlá$ka o dal$ím vzd!lávání pedagogick&ch pracovník#, akredita'ních komisí a kariérním systému pedagogick&ch pracovník# c. 317/2005 Sb. METODICKÉ POKYNY Metodick& pokyn ministra $kolství, mláde%e a t!lov&chovy k primární prevenci sociáln! patologick&ch jev# u d!tí a mláde%e, '.j.: 20006/ Metodick& pokyn ministra $kolství, mláde%e a t!lov&chovy k prevenci k v&chov! proti projev#m rasismu, xenofobie a intolerance, '.j,: 14423/99-22 Metodick& pokyn ministra $kolství, mláde%e a t!lov&chovy k prevenci a "e$ení $ikanování mezi %áky $kol a $kolsk&ch za"ízení, '.j.: 24246/ Metodick& pokyn k jednotnému postupu p"i uvol*ování a omlouvání %ák# z vyu'ování, prevenci a postihu zá$koláctví, '.j.: 10194/ Metodick& pokyn k zaji$t!ní bezpe'nosti a ochrany zdraví d!tí a %ák# a student# ve $kolách a $kol. za"ízeních z"izovan&ch M(MT, '.j.: 37014/2005 Spolupráce p"ed$kolních za"ízení, $kol a $kolsk&ch za"ízení s Policií +R p"i prevenci a vy$et"ování kriminality d!tí a mláde%e a kriminality na d!tech a mláde%i páchané, '.j.: 25884/ ZÁKONY Zákon c. 109/2002 Sb., o v&konu ústavní v&chovy nebo ochranné v&chovy ve $kolsk&ch za"ízeních a o preventivn! v&chovné péci ve $kolsk&ch za"ízeních, v platném zn!ní Zákon c. 563/2004 Sb., o pedagogick&ch pracovnících a zm!n! n!kter&ch zákon# Zákon c. 561/2004 Sb., o p"ed$kolním, základním, st"edním, vy$$ím odborném a jiném vzd!lávání ((kolsk& zákon), v platném zn!ní Zákon c. 167/1998 Sb., o návykov&ch látkách a zm!n! n!kter&ch dal$ích zákon#, v platném zn!ní Zákon c. 379/2005 Sb., o opat"eních k ochran! p"ed $kodami p#soben&mi tabákov&mi v&robky, alkoholem a jin&mi návykov&mi látkami a o zm!n! souvisejících zákon# Zákon c. 359/1999 Sb., o sociáln! právní ochran! d!tí, v platném zn!ní Zákon c. 94/1963 Sb., o rodin!, v platném zn!ní Zákon c. 108/2006 Sb., o sociálních slu%bách, v platném zn!ní dal$í odkazy a informace na V Praze dne Petra Ku"átková $kolní metodik prevence Jitka Kmentová "editelka $koly 13

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $eskch Bud#jovicích P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích zpracováno v rámci projektu Bud#jovice kulturní kontaktní osoba: Ond!ej Ka%párek kasparek@artsmanagement.cz

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více