Minimální preventivní program na!kolní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014"

Transkript

1 Minimální preventivní program na!kolní rok ZÁKLADNÍ ÚDAJE O "KOLE Název a adresa!koly, pro kterou platí tento MPP Jméno a p#íjmení #editele Telefon na #editele na #editele Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 1330/11, Praha 5 Jitka Kmentová Jméno!kolního metodika prevence Petra Ku!átková Telefon Specializa$ní studium ne Studuje Ne Realizátor vzd%lávání Jméno v&chovného poradce RNDr. Ludmila "ulcová Telefon Specializa$ní studium ne Studuje Ne Realizátor vzd%lávání Jméno!kolního psychologa PhDr. Kristina B!ezinová Telefon Po#et t!íd Po#et $ák%/student% Po#et ped. pracovník% Z" - I stupe' Z" - II.stupe' Víceleté gymnázium leté gymnázium S" ostatní Celkem pedagog( na!kole* 48 1

2 2. STRU)NÁ ANAL*ZA SITUACE Situaci ve &kole z hlediska problematiky primární prevence m%$eme ozna#it jako dlouhodob' pom'rn' stabilní. Prevence rizikového chování $ák% je sou#ástí komplexního v(chovného p%sobení celého pedagogického sboru. Jeho základem je klidné a v'cné!e&ení ka$dodenních problém%, p!im'!ené a v(chovn' ú#inné reakce na drobná poru&ení &kolního!ádu a promy&lená strategie p!edcházení záva$n'j&ím rizikov(m jev%m, p!ípadn' jejich neodkladné!e&ení v sou#innosti s rodi#i i s externími spolupracovníky a institucemi. Základním preventivním opat!ením je navázání vztahu vzájemné d%v'ry s rodi#i na&ich $ák% a získání maxima vstupních i pr%b'$n(ch informací formou dotazník% i osobních rozhovor%. Úzké kontakty s rodi#i $ák% rozvíjíme ji$ od první t!ídní sch%zky, kterou realizujeme je&t' p!ed nástupem $ák% do prvního ro#níku. Co se t(#e nespecifické prevence, &kola nabízí &irokou paletu dlouhodob(ch i jednorázov(ch zájmov(ch #inností. (nap!. sportovní a kulturní akce, tv%r#í seminá!e, besedy s osobnostmi z oblasti kultury a politiky, ú#ast v mezinárodních projektech a sout'$ích apod.) Ve spolupráci s t!ídními u#iteli a vyu#ujícími pr%b'$n' sledujeme v(skyt #i náznaky rizikového chování a ve shod' a spolupráci s vedením &koly situace!e&íme. Nej#ast'j&í problémy souvisejí s absencemi ve v(uce a následn(m neprospíváním $ák% a v ojedin'l(ch p!ípadech vedou a$ k ukon#ení studia. Ve v&ech p!ípadech se sna$íme odhalit p!í#iny a motivovat $áky i jejich rodi#e ke spolupráci na!e&ení problému. Pr%b'$n' sledujeme klima ve t!ídních kolektivech a zam'!ujeme se na za!azení $ák% se zdravotními nebo sociálními problémy. Zatím jsme se nesetkali s p!ípady &ikany. Problematické vztahy!e&íme individuáln', v't&inou ve spolupráci s t!ídním u#itelem a &kolní psycholo$kou. S po$íváním drog a jin(ch omamn(ch látek ve &kole se zatím nesetkáváme. Ve druhém pololetí &kolního roku jsme se za#ali nicmén' #ast'ji setkávat s p!ípady po$ívání THC na &kolních akcích.tyto p!ípady!e&íme ve spolupráci s rodi#i $ák%, v souladu se &kolním!ádem a nov' ve spolupráci s ob#ansk(m sdru$ením Prev-Centrum. Ve spolupráci s tímto sdru$ením jsme na konci &kolního roku 2012/2013 za#ali realizovat programy primární prevence zam'!ené na rizika u$ívání m'kk(ch drog. Ka$doro#n' rovn'$ realizujeme za podpory grantov(ch prost!edk% program primární prevence )ivot ve vlastních rukou. Základní #ást programu je ur#ena $ák%m prvních a druh(ch ro#ník% a je zam'!ena na zvládání zát'$ov(ch situací, na adaptaci v kolektivu, a p!edcházení ohro$ení závislostmi a dal&ími formami rizikového chování v#etn' u$ívání návykov(ch látek. Roz&i!ující #ást programu je ur#ena $ák%m s hlub&ím zájmem o tuto problematiku. Ka$doro#ní program primární prevence )ivot ve vlastních rukou jsme se, v reakci na aktuální situaci druhého pololetí &kolního roku 2012/2013, rozhodli nov' p!epracovat a v sedmé #ásti projektu )ivota ve vlastních rukou (&kolní rok 2013/2014) se více zam'!ujeme na programy primární prevence rizika legálních a m'kk(ch drog. 2

3 Ve spolupráci s o.s. Prev-Centrum byl tedy v leto&ním roce p!epracován Minimální preventivní plán &koly, ve kterém v&echny jednotlivé t!ídy v ro#nících (na jeden ro#ník p!ipadají 4 t!ídy) projdou systematick(m blokem primární prevence v rámci v(uky p!edm'tu Ob#ansk( a spole#enskov'dní základ a v rámci t!ídnick(ch hodin, a to od 1. a$ do 3. ro#níku studia: Spolupráce s Prev-Centrum, o.s.: Specifická primární prevence Balí!kov" program 1. ro$ník Jeden t#íhodinov& blok primární prevence. Téma: Legální návykové látky se zam%#ením na alkohol a tabák. Uv'dom'ní si rizik spojen(ch s konzumací alkoholu a kou!ením tabáku, motivace $ák% ke zdravému $ivotnímu stylu, posilování schopnosti odolat skupinovému tlaku. Léky, energy drinky. Ochrana p!ed skupinov(m tlakem, d%vody k odmítnutí. )ivotní styl, dospívání, komunikace jako cesta k!e&ení problému. Související legislativa. 2. ro$ník Dva t#íhodinové bloky primární prevence. Téma: Nelegální návykové látky se zam%#ením na rizika konzumace THC a tane$ních drog. Cílem dvou blok% je p!edat $ák%m informace o t'chto návykov(ch látkách, jejich ú#incích a mo$nostech lé#by. Dal&í cíle: Uv'dom'ní si rizik spojen(ch s u$íváním návykové látky. Uv'dom'ní si d%vod%, pro# lidé návykové látky u$ívají, co jim p!iná&ejí. Motivovat $áky k protidrogov(m postoj%m. Ujasnit si postoj k návykov(m látkám a uv'domit si d%vody u$ívání. Uv'domit si v(znam vrstevnické skupiny a jejího tlaku p!i rozhodování. Posílit schopnost odolat skupinovému tlaku, posílit schopnost samostatn' se rozhodovat. Hovo!it se $áky o mo$nostech!e&ení problematick(ch situací jinak ne$ drogou. Seznámení se s legislativním rámcem ohledn' u$ívání, p!echovávání nebo nabízení drog, zejména v prost!edí &koly. 3. ro$ník Jeden t#íhodinov& blok primární prevence. Téma: Prevence rizikového sexuálního chování, prevence HIV/AIDS, informace o sexuáln% p#enosn&ch chorobách. Cíle: Podpo!it $áky ve schopnosti navazovat zdravé vztahy mimo rodinu. Podpo!it $áky v ujasn'ní si nárok% na partnera, uv'dom'ní si odpov'dnosti za své chování, podpora um'ní svobodn' se rozhodovat, posilovat schopnost odolat tlaku. Informovat o rizicích spojen(ch se sexuálním $ivotem. Vést $áky k $ivotním postoj%m bez p!edsudk%, odpov'd't jim na dotazy t(kající se zamilovanosti a vztah%. Seznámení se související legislativou. Mezi metody p#ímé práce se studenty v rámci t%chto program( primární prevence u+ívání návykov&ch látek a dal!ích forem rizikového chování v$etn% interaktivních seminá#( pat#í:! Skupinové techniky: Pomocí skupinov(ch technik se $áci a studenti u#í p!edev&ím spolupracovat a komunikovat s ostatními. Tyto techniky jsou dále vyu$ívány k podpo!e skupinové koheze.! Individuální techniky: Individuální techniky pomáhají $ák%m a student%m lépe poznat sama sebe, uv'domit si své pro$ívání, cít'ní, my&lení a postoje. P!i prezentaci v(sledk% t'chto 3

4 technik si $áci mohou uv'domit svou individualitu, poznat názory ostatních V(znamné jsou také pro sebereflexi, se kterou studenti v't&inou nemají p!íli& zku&eností.! Verbální techniky: P!edávání informací $ák%m a student%m probíhá nej#ast'ji formou diskuze. )áci #i studenti sedí v kruhovém uspo!ádání a s lektory diskutují a mají mo$nost se jich ptát. Po praktick(ch technikách a modelov(ch situacích dostanou prostor k vyjád!ení zp'tné vazby. Jsou tak podporováni ve vlastní aktivit'. Mezi témata diskuzí pat!í nap!. ú#inky návykov(ch látek a rizika u$ívání, v(voj závislosti, postoje k problematice rizikového chování.! Neverbální techniky: Prost!ednictvím neverbálních technik mohou studenti snáze vyjad!ovat své pocity, pro$ívání, my&lení. Uvedené techniky za!azujeme p!edev&ím z toho d%vodu, $e pro!adu student% je obtí$né vyjad!ovat se k ur#it(m témat%m verbáln'. )áci a studenti v't&inou nejsou zvyklí mluvit o sv(ch pocitech, o tom, co pro$ívají, a je pro n' tedy snadn'j&í vyjád!it se pomocí v&tvarn&ch, pohybov&ch $i dramatick&ch technik. 4

5 3. STANOVENÍ CÍL, MPP Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Rozvíjet a upev'ovat dovednosti vyu$ujících v oblasti #e!ení konflikt( Úsp'&nost vyu#ujících p!i!e&ení konfliktních situací, posilování dobrého klimatu &koly Snaha p!edcházet nedorozum'ním a v(chovn(m chybám zp%soben(m neprofesionálním p!ístupem k!e&ení konflikt% a v(chovn(ch situací Vytvá!et a udr$ovat podmínky pro klidné a v'cné!e&ení obtí$n(ch v(chovn(ch situací a konflikt% Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prohlubovat pedagogické dovedností t#ídních u$itel( Klima ve t!ídách, p!ístup $ák% ke studiu Postupn' se m'nící sociální skladba $ák% p!iná&í v't&í ohro$ení studijními neúsp'chy i obtí$e v budování soudr$n(ch t!ídních kolektiv% Posilovat vztah a d%v'ru $ák% v%#i &kole, p!edstavované zvlá&t' t!ídním u#itelem Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prohlubovat vztah d(v%ry a spolupráce s rodi$i +ák( v oblasti #e!ení rizikového chování Posilování pozitivního vztahu rodi#% $ák% ke &kole jako v(znamnému v(chovnému prost!edí P!edcházet rizikovému chování $ák% lze také vytvo!ením a udr$ováním vztahu d%v'ry a spolupráce rodi#% a &koly Chránit $áky p!ed ohro$ením rizikov(m chováním Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zv&!it informovanost pedagog( v oblasti zdravotního ohro+ení +ák( a rozeznávání stav( intoxikace Zv(&ená jistota a sebed%v'ra vyu#ujících p!i!e&ení zdravotních indispozic $ák% a p!ípadného podez!ení z intoxikace Informovaní pedagogové, kte!í dovedou správn' reagovat v ohro$ujících situacích, posilují d%v'ru $ák% a rodi#% v profesionalitu &koly Chránit $áky p!ed ohro$ením rizikov(m chováním 5

6 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zam%#ení vzd%lávání SEMINÁ* O TIME MANAGEMENTU A EFEKTIVNÍM ODPO+INKU POKRA+OVÁNÍ SE ZAM,*ENÍM NA PROKRASTINACI Realizátor/lektor PHDR. KRISTINA B*EZINOVÁ Po$et pro!kolen&ch pedagog( 20 Po$et hodin 8 Termín konání ÚNOR 2014 Název a odborné zam%#ení SEMINÁ* O SYNDROMU VYHO*ENÍ vzd%lávání Realizátor/lektor PHDR. MICHAEL CHYTR- Po$et pro!kolen&ch pedagog( 15 Po$et hodin 4 Termín konání JARO

7 b)!áci Tematické bloky ve v"uce, zam#$ené na prevenci rizikového chování Ro%ník/pololetí P$edm#t Vzd#lávací oblast Téma &asová dotace Vyu%ující 1/1,2 ZSV - psychologie!lov"k a spole#nost Poznání a rozvoj vlastní osobnosti, jedinec v kolektivu, 2 hod t%dn" Markéta Pelcová Petra Ku&átková vzorce chování $ 2/1 ZSV - sociologie!lov"k a spole#nost Patologické jevy v 'ivot" spole#nosti 10 Jana Ju&íková Radek Aubrecht 3/2 ZSV!lov"k a spole#nost Právo, trestní právo 3 Radek Aubrecht Jana Ju&íková 3/1,2 Biologie!lov"k a p&íroda Biologie #lov"ka, v%chova ke zdraví 2 hod t%dn" Irena Svobodová Renata Tomá(ková Pavlína Horová 4/1!esk% jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Beat generation Návykové látky a um"lecká tvorba 4 Markéta Pelcová Nina Nováková Iva Pachtová Jana Pet&íková 1 4/ 1,2 T"lesná v%chova!lov"k a zdraví Zdrav% 'ivotní styl, t"lesná kondice 2 Pavlína Dama(ková Filip Hrbek 3,4/1,2 Psychologie lidské!lov"k a spole#nost Du(evní zdraví, 'ivot #lov"ka ve 2 hod t%dn" Markéta Pelcová komunikace spole#nosti 7

8 Specifická prevence Název programu!ivot ve vlastních rukou Typ programu Cyklus besed a komponovan"ch zá#itkov"ch program$ Stru%ná charakteristika Zam!"en na posilování sebed#v!ry, "e$ení zát!%ov&ch situací, programu informování a komunikace s %áky o problematice rizikového chování s d#razem na alkohol, tabák a m!kké drogy Realizátor Petra Ku"átková, $kolní metodik prevence Cílová skupina V$ichni %áci $koly Po%et #ák$ v programu 489 Po%et hodin programu 48 Návaznost programu na cíle MPP Pomáhá vytvá"et a posilovat vztah %ák# ke $kole jako p"átelskému prost"edí, které je p"ipraveno pomáhat "e$it problémy Ukazatele úsp&'nosti Nízk& po'et %ák# ohro%en&ch rizikov&m chováním, d#v!ra %ák# ve vztahu ke $kole a k vyu'ujícím, zájem %ák# o pomoc $koly p"i "e$ení problém#, dobré vztahy ve t"ídách. Termín (kolní rok - pr#b!%n! Zodpov&dná osoba Petra Ku"átková, $kolní metodik prevence Název programu Zatlaják 2013 Typ programu Adapta%ní kurz pro 1. ro%ník Stru%ná charakteristika Zam!"en na utvá"ení dobr&ch vztah# ve t"íd!, prevenci $ikany, programu spolupráci, zdrav& %ivotní styl, seznámení se s pedagogy $koly a $kolní psycholo%kou, seznámení se s kulturou $koly, realizace spole'n&ch sportovních, psychologick&ch a herních aktivit Realizátor Radek Bíl&, zástupce "editelky $koly Cílová skupina )áci 1. ro'níku Po%et #ák$ v programu 120 Po%et hodin programu 40 Návaznost programu na cíle MPP Pomáhá vytvá"et a posilovat vztah %ák# ke $kole jako p"átelskému a bezpe'nému prost"edí, které je p"ipraveno pomáhat "e$it problémy; rozmanitost programu umo%*uje ka%dému %ákovi prosazení a rozvoj individuality; posiluje zdravé vztahy mezi %áky a mezi %áky a u'iteli; zde se zakládá d#v!ra %ák# k t"ídnímu u'iteli, $kolní psycholo%ce a v&chovné poradkyni Ukazatele úsp&'nosti Nízk& po'et %ák# ohro%en&ch rizikov&m chováním, d#v!ra %ák# ve vztahu ke $kole a k vyu'ujícím, zájem %ák# o pomoc $koly p"i "e$ení problém#, dobré vztahy ve t"ídách. Termín zá"í 2013 Zodpov&dná osoba Radek Bíl&, zástupce "editelky $koly 8

9 Název programu Efektivní u%ení Typ programu Dílna o efektivním u%ení a du'evní hygien& Stru%ná charakteristika Zam!"en na zvládnutí technik efektivního u'ení s d#razem na programu individuální u'ební styly, osvojení zásad time-managementu, seznámení se s metodami zvládání zát!%ov&ch situací a stresu, mo%nosti efektivního odpo'inku a zásadami zdravého %ivotního stylu Realizátor PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka, Markéta Pelcová, u'itelka psychologie Cílová skupina )áci 1. ro'níku Po%et #ák$ v programu 120 Po%et hodin programu 4 Návaznost programu na cíle MPP Pomáhá v osvojování zásad efektivního u'ení a du$evní hygieny, rovn!% metod zvládání zát!%ov&ch situací Ukazatele úsp&'nosti Nízk& po'et %ák# se $kolním neúsp!chem a s problémy s organizací 'asu Termín listopad a prosinec 2013 Zodpov&dná osoba PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka, Markéta Pelcová, u'itelka psychologie 9

10 c) Rodi%e Název programu Jak mluvit a jednat se sv"mi d&tmi Stru%ná charakteristika programu Seminá( pro rodi%e o (e'ení situací souvisejících s rizikov"m chováním jejich d&tí; individuální konzultace Realizátor PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka Po%et hodin programu 2 Termín konání Jaro 2014 Zodpov&dná osoba Petra Ku"átková, $kolní metodik prevence PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka 10

11 5. EVALUACE A) Kvalitativní hodnocení Vzd!lávací akce pro u'itele mají jednozna'n! prokazateln& kladn& vliv na profesní p"ipravenost pedagog# a na klima $koly. Vzd!lávací seminá"e zam!"ené na základní psychologické dovednosti v jednání s lidmi, na rozvoj asertivity a na nácvik konstruktivního "e$ení konfliktních situací byly pedagogy p"ijaty kladn!. U'itelé ji% m!li mo%nost dovednosti v nich získané vyu%ít v konkrétních situacích. V seminá"ích budeme pokra'ovat. Akce pro rodi'e se zatím nesetkávají s v!t$ím zájmem ze strany rodi'#, zájem sílí, jakmile se objeví problémy. V programech budeme pokra'ovat a chceme se zam!"it na p"edávání konkrétních, praktick&ch a vyu%iteln&ch informací. Programy pro %áky v oblasti specifické i nespecifické prevence vycházejí z dlouhodobé zku$enosti. Pomáhají spoluvytvá"et vztahy d#v!ry mezi %áky a pedagogick&mi pracovníky a p"íznivé klima v t"ídních kolektivech. V programech budeme pokra'ovat. 11

12 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzd&lávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Po%et vzd&lávacích aktivit 2 Po%et celkov& pro'kolen"ch pedagog$ 35 Po%et hodin 12 II. SPOLUPRÁCE )KOLY S RODI*I Po%et aktivit Po%et hodin Po%et zú%astn&n"ch rodi%$ Aktivity pro rodi'e v oblasti prevence RCH III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO!ÁKY )KOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na Po%et aktivit Po%et #ák$ Po%et hodin individuální situaci (problém) ve t(íd& p(ímé práce Blok primární prevence Interaktivní seminá( Beseda Komponovan" po(ad Pobytová akce Situa%ní intervence podle pot"eby Jiné Volno%asové aktivity p(i 'kolách Po%et aktivit Po%et #ák$ (kolní kluby (kolní krou%ky 2 20 Víkendové akce $koly 4 96 Prázdninové akce $koly Jiné 12

13 Nejd$le#it&j'í legislativní základy MPP: VYHLÁ)KY Vyhlá$ka o poskytování poradensk&ch slu%eb ve $kolách a $kolsk&ch poradensk&ch za"ízeních '. 72/2005 Sb. P"íloha c. 3 Vyhlá$ka o dal$ím vzd!lávání pedagogick&ch pracovník#, akredita'ních komisí a kariérním systému pedagogick&ch pracovník# c. 317/2005 Sb. METODICKÉ POKYNY Metodick& pokyn ministra $kolství, mláde%e a t!lov&chovy k primární prevenci sociáln! patologick&ch jev# u d!tí a mláde%e, '.j.: 20006/ Metodick& pokyn ministra $kolství, mláde%e a t!lov&chovy k prevenci k v&chov! proti projev#m rasismu, xenofobie a intolerance, '.j,: 14423/99-22 Metodick& pokyn ministra $kolství, mláde%e a t!lov&chovy k prevenci a "e$ení $ikanování mezi %áky $kol a $kolsk&ch za"ízení, '.j.: 24246/ Metodick& pokyn k jednotnému postupu p"i uvol*ování a omlouvání %ák# z vyu'ování, prevenci a postihu zá$koláctví, '.j.: 10194/ Metodick& pokyn k zaji$t!ní bezpe'nosti a ochrany zdraví d!tí a %ák# a student# ve $kolách a $kol. za"ízeních z"izovan&ch M(MT, '.j.: 37014/2005 Spolupráce p"ed$kolních za"ízení, $kol a $kolsk&ch za"ízení s Policií +R p"i prevenci a vy$et"ování kriminality d!tí a mláde%e a kriminality na d!tech a mláde%i páchané, '.j.: 25884/ ZÁKONY Zákon c. 109/2002 Sb., o v&konu ústavní v&chovy nebo ochranné v&chovy ve $kolsk&ch za"ízeních a o preventivn! v&chovné péci ve $kolsk&ch za"ízeních, v platném zn!ní Zákon c. 563/2004 Sb., o pedagogick&ch pracovnících a zm!n! n!kter&ch zákon# Zákon c. 561/2004 Sb., o p"ed$kolním, základním, st"edním, vy$$ím odborném a jiném vzd!lávání ((kolsk& zákon), v platném zn!ní Zákon c. 167/1998 Sb., o návykov&ch látkách a zm!n! n!kter&ch dal$ích zákon#, v platném zn!ní Zákon c. 379/2005 Sb., o opat"eních k ochran! p"ed $kodami p#soben&mi tabákov&mi v&robky, alkoholem a jin&mi návykov&mi látkami a o zm!n! souvisejících zákon# Zákon c. 359/1999 Sb., o sociáln! právní ochran! d!tí, v platném zn!ní Zákon c. 94/1963 Sb., o rodin!, v platném zn!ní Zákon c. 108/2006 Sb., o sociálních slu%bách, v platném zn!ní dal$í odkazy a informace na V Praze dne Petra Ku"átková $kolní metodik prevence Jitka Kmentová "editelka $koly 13

Preventivní program školy na školní rok 2015-2016

Preventivní program školy na školní rok 2015-2016 Preventivní program školy na školní rok 2015-2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 1330/11, Praha 5 Jméno a příjmení

Více

Preventivní program školy na školní rok

Preventivní program školy na školní rok Preventivní program školy na školní rok 2016-2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 1330/11, Praha 5 Jméno a příjmení

Více

Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#

Skupinová v!uka nadan!ch na Z Úvoz v Brn# Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#!! Co vedlo k vytvo$ení modelu skupin!! Skupinová v!uka specifikace, organizace, projevy nadan!ch!! Post$ehy z praxe!! Projekt Skupinovka II.!! MiniIQá%ek!! V!hledy

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní!kola, Praha 2, Lond"nská 34 Minimální preventivní program!kolní rok 2012/2013 Schválen pedagogickou radou dne 25.9.2012 Martin!ev"ík #editel $koly I. Cíle a principy Minimální preventivní program

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr.

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr. Školní rok:2016/2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 196 00 Praha 9 Mgr. Martin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

Základní!kola, Praha 2, Lond"nská 34. Autoevalua!ní zpráva. pro!kolní rok 2011/2012

Základní!kola, Praha 2, Londnská 34. Autoevalua!ní zpráva. pro!kolní rok 2011/2012 Základní!kola, Praha 2, Lond"nská 34 Autoevalua!ní zpráva pro!kolní rok 2011/2012 Autoevalua!ní zpráva 2011/2012 Úvod Tato autoevalua!ní zpráva je vlastním hodnocením Základní "koly, Praha 2, Lond#nská

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267710828 Základní škola Bří Jandusů,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2011 / 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 553768030 E-mail na ředitele Minimální preventivní program

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok: 2017/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento PP Jméno a příjmení

PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok: 2017/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento PP Jméno a příjmení Školní rok: 2017/2018 PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento PP Jméno a příjmení Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy, Šenflukova 220

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sdruení BES bylo zaloeno v listopadu 1999 pi Základní "kole a Mateské "kole na ul. Ukrajinská 19 v Ostrav" Porub". Cílem sdruení je: podpora #innosti "koly vytváení materiálních podmínek pro zkvalitn"ní

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více