Minimální preventivní program na!kolní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014"

Transkript

1 Minimální preventivní program na!kolní rok ZÁKLADNÍ ÚDAJE O "KOLE Název a adresa!koly, pro kterou platí tento MPP Jméno a p#íjmení #editele Telefon na #editele na #editele Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 1330/11, Praha 5 Jitka Kmentová Jméno!kolního metodika prevence Petra Ku!átková Telefon Specializa$ní studium ne Studuje Ne Realizátor vzd%lávání Jméno v&chovného poradce RNDr. Ludmila "ulcová Telefon Specializa$ní studium ne Studuje Ne Realizátor vzd%lávání Jméno!kolního psychologa PhDr. Kristina B!ezinová Telefon Po#et t!íd Po#et $ák%/student% Po#et ped. pracovník% Z" - I stupe' Z" - II.stupe' Víceleté gymnázium leté gymnázium S" ostatní Celkem pedagog( na!kole* 48 1

2 2. STRU)NÁ ANAL*ZA SITUACE Situaci ve &kole z hlediska problematiky primární prevence m%$eme ozna#it jako dlouhodob' pom'rn' stabilní. Prevence rizikového chování $ák% je sou#ástí komplexního v(chovného p%sobení celého pedagogického sboru. Jeho základem je klidné a v'cné!e&ení ka$dodenních problém%, p!im'!ené a v(chovn' ú#inné reakce na drobná poru&ení &kolního!ádu a promy&lená strategie p!edcházení záva$n'j&ím rizikov(m jev%m, p!ípadn' jejich neodkladné!e&ení v sou#innosti s rodi#i i s externími spolupracovníky a institucemi. Základním preventivním opat!ením je navázání vztahu vzájemné d%v'ry s rodi#i na&ich $ák% a získání maxima vstupních i pr%b'$n(ch informací formou dotazník% i osobních rozhovor%. Úzké kontakty s rodi#i $ák% rozvíjíme ji$ od první t!ídní sch%zky, kterou realizujeme je&t' p!ed nástupem $ák% do prvního ro#níku. Co se t(#e nespecifické prevence, &kola nabízí &irokou paletu dlouhodob(ch i jednorázov(ch zájmov(ch #inností. (nap!. sportovní a kulturní akce, tv%r#í seminá!e, besedy s osobnostmi z oblasti kultury a politiky, ú#ast v mezinárodních projektech a sout'$ích apod.) Ve spolupráci s t!ídními u#iteli a vyu#ujícími pr%b'$n' sledujeme v(skyt #i náznaky rizikového chování a ve shod' a spolupráci s vedením &koly situace!e&íme. Nej#ast'j&í problémy souvisejí s absencemi ve v(uce a následn(m neprospíváním $ák% a v ojedin'l(ch p!ípadech vedou a$ k ukon#ení studia. Ve v&ech p!ípadech se sna$íme odhalit p!í#iny a motivovat $áky i jejich rodi#e ke spolupráci na!e&ení problému. Pr%b'$n' sledujeme klima ve t!ídních kolektivech a zam'!ujeme se na za!azení $ák% se zdravotními nebo sociálními problémy. Zatím jsme se nesetkali s p!ípady &ikany. Problematické vztahy!e&íme individuáln', v't&inou ve spolupráci s t!ídním u#itelem a &kolní psycholo$kou. S po$íváním drog a jin(ch omamn(ch látek ve &kole se zatím nesetkáváme. Ve druhém pololetí &kolního roku jsme se za#ali nicmén' #ast'ji setkávat s p!ípady po$ívání THC na &kolních akcích.tyto p!ípady!e&íme ve spolupráci s rodi#i $ák%, v souladu se &kolním!ádem a nov' ve spolupráci s ob#ansk(m sdru$ením Prev-Centrum. Ve spolupráci s tímto sdru$ením jsme na konci &kolního roku 2012/2013 za#ali realizovat programy primární prevence zam'!ené na rizika u$ívání m'kk(ch drog. Ka$doro#n' rovn'$ realizujeme za podpory grantov(ch prost!edk% program primární prevence )ivot ve vlastních rukou. Základní #ást programu je ur#ena $ák%m prvních a druh(ch ro#ník% a je zam'!ena na zvládání zát'$ov(ch situací, na adaptaci v kolektivu, a p!edcházení ohro$ení závislostmi a dal&ími formami rizikového chování v#etn' u$ívání návykov(ch látek. Roz&i!ující #ást programu je ur#ena $ák%m s hlub&ím zájmem o tuto problematiku. Ka$doro#ní program primární prevence )ivot ve vlastních rukou jsme se, v reakci na aktuální situaci druhého pololetí &kolního roku 2012/2013, rozhodli nov' p!epracovat a v sedmé #ásti projektu )ivota ve vlastních rukou (&kolní rok 2013/2014) se více zam'!ujeme na programy primární prevence rizika legálních a m'kk(ch drog. 2

3 Ve spolupráci s o.s. Prev-Centrum byl tedy v leto&ním roce p!epracován Minimální preventivní plán &koly, ve kterém v&echny jednotlivé t!ídy v ro#nících (na jeden ro#ník p!ipadají 4 t!ídy) projdou systematick(m blokem primární prevence v rámci v(uky p!edm'tu Ob#ansk( a spole#enskov'dní základ a v rámci t!ídnick(ch hodin, a to od 1. a$ do 3. ro#níku studia: Spolupráce s Prev-Centrum, o.s.: Specifická primární prevence Balí!kov" program 1. ro$ník Jeden t#íhodinov& blok primární prevence. Téma: Legální návykové látky se zam%#ením na alkohol a tabák. Uv'dom'ní si rizik spojen(ch s konzumací alkoholu a kou!ením tabáku, motivace $ák% ke zdravému $ivotnímu stylu, posilování schopnosti odolat skupinovému tlaku. Léky, energy drinky. Ochrana p!ed skupinov(m tlakem, d%vody k odmítnutí. )ivotní styl, dospívání, komunikace jako cesta k!e&ení problému. Související legislativa. 2. ro$ník Dva t#íhodinové bloky primární prevence. Téma: Nelegální návykové látky se zam%#ením na rizika konzumace THC a tane$ních drog. Cílem dvou blok% je p!edat $ák%m informace o t'chto návykov(ch látkách, jejich ú#incích a mo$nostech lé#by. Dal&í cíle: Uv'dom'ní si rizik spojen(ch s u$íváním návykové látky. Uv'dom'ní si d%vod%, pro# lidé návykové látky u$ívají, co jim p!iná&ejí. Motivovat $áky k protidrogov(m postoj%m. Ujasnit si postoj k návykov(m látkám a uv'domit si d%vody u$ívání. Uv'domit si v(znam vrstevnické skupiny a jejího tlaku p!i rozhodování. Posílit schopnost odolat skupinovému tlaku, posílit schopnost samostatn' se rozhodovat. Hovo!it se $áky o mo$nostech!e&ení problematick(ch situací jinak ne$ drogou. Seznámení se s legislativním rámcem ohledn' u$ívání, p!echovávání nebo nabízení drog, zejména v prost!edí &koly. 3. ro$ník Jeden t#íhodinov& blok primární prevence. Téma: Prevence rizikového sexuálního chování, prevence HIV/AIDS, informace o sexuáln% p#enosn&ch chorobách. Cíle: Podpo!it $áky ve schopnosti navazovat zdravé vztahy mimo rodinu. Podpo!it $áky v ujasn'ní si nárok% na partnera, uv'dom'ní si odpov'dnosti za své chování, podpora um'ní svobodn' se rozhodovat, posilovat schopnost odolat tlaku. Informovat o rizicích spojen(ch se sexuálním $ivotem. Vést $áky k $ivotním postoj%m bez p!edsudk%, odpov'd't jim na dotazy t(kající se zamilovanosti a vztah%. Seznámení se související legislativou. Mezi metody p#ímé práce se studenty v rámci t%chto program( primární prevence u+ívání návykov&ch látek a dal!ích forem rizikového chování v$etn% interaktivních seminá#( pat#í:! Skupinové techniky: Pomocí skupinov(ch technik se $áci a studenti u#í p!edev&ím spolupracovat a komunikovat s ostatními. Tyto techniky jsou dále vyu$ívány k podpo!e skupinové koheze.! Individuální techniky: Individuální techniky pomáhají $ák%m a student%m lépe poznat sama sebe, uv'domit si své pro$ívání, cít'ní, my&lení a postoje. P!i prezentaci v(sledk% t'chto 3

4 technik si $áci mohou uv'domit svou individualitu, poznat názory ostatních V(znamné jsou také pro sebereflexi, se kterou studenti v't&inou nemají p!íli& zku&eností.! Verbální techniky: P!edávání informací $ák%m a student%m probíhá nej#ast'ji formou diskuze. )áci #i studenti sedí v kruhovém uspo!ádání a s lektory diskutují a mají mo$nost se jich ptát. Po praktick(ch technikách a modelov(ch situacích dostanou prostor k vyjád!ení zp'tné vazby. Jsou tak podporováni ve vlastní aktivit'. Mezi témata diskuzí pat!í nap!. ú#inky návykov(ch látek a rizika u$ívání, v(voj závislosti, postoje k problematice rizikového chování.! Neverbální techniky: Prost!ednictvím neverbálních technik mohou studenti snáze vyjad!ovat své pocity, pro$ívání, my&lení. Uvedené techniky za!azujeme p!edev&ím z toho d%vodu, $e pro!adu student% je obtí$né vyjad!ovat se k ur#it(m témat%m verbáln'. )áci a studenti v't&inou nejsou zvyklí mluvit o sv(ch pocitech, o tom, co pro$ívají, a je pro n' tedy snadn'j&í vyjád!it se pomocí v&tvarn&ch, pohybov&ch $i dramatick&ch technik. 4

5 3. STANOVENÍ CÍL, MPP Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Rozvíjet a upev'ovat dovednosti vyu$ujících v oblasti #e!ení konflikt( Úsp'&nost vyu#ujících p!i!e&ení konfliktních situací, posilování dobrého klimatu &koly Snaha p!edcházet nedorozum'ním a v(chovn(m chybám zp%soben(m neprofesionálním p!ístupem k!e&ení konflikt% a v(chovn(ch situací Vytvá!et a udr$ovat podmínky pro klidné a v'cné!e&ení obtí$n(ch v(chovn(ch situací a konflikt% Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prohlubovat pedagogické dovedností t#ídních u$itel( Klima ve t!ídách, p!ístup $ák% ke studiu Postupn' se m'nící sociální skladba $ák% p!iná&í v't&í ohro$ení studijními neúsp'chy i obtí$e v budování soudr$n(ch t!ídních kolektiv% Posilovat vztah a d%v'ru $ák% v%#i &kole, p!edstavované zvlá&t' t!ídním u#itelem Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prohlubovat vztah d(v%ry a spolupráce s rodi$i +ák( v oblasti #e!ení rizikového chování Posilování pozitivního vztahu rodi#% $ák% ke &kole jako v(znamnému v(chovnému prost!edí P!edcházet rizikovému chování $ák% lze také vytvo!ením a udr$ováním vztahu d%v'ry a spolupráce rodi#% a &koly Chránit $áky p!ed ohro$ením rizikov(m chováním Cíl: Ukazatele dosa+ení cíle: Zd(vodn%ní cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zv&!it informovanost pedagog( v oblasti zdravotního ohro+ení +ák( a rozeznávání stav( intoxikace Zv(&ená jistota a sebed%v'ra vyu#ujících p!i!e&ení zdravotních indispozic $ák% a p!ípadného podez!ení z intoxikace Informovaní pedagogové, kte!í dovedou správn' reagovat v ohro$ujících situacích, posilují d%v'ru $ák% a rodi#% v profesionalitu &koly Chránit $áky p!ed ohro$ením rizikov(m chováním 5

6 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zam%#ení vzd%lávání SEMINÁ* O TIME MANAGEMENTU A EFEKTIVNÍM ODPO+INKU POKRA+OVÁNÍ SE ZAM,*ENÍM NA PROKRASTINACI Realizátor/lektor PHDR. KRISTINA B*EZINOVÁ Po$et pro!kolen&ch pedagog( 20 Po$et hodin 8 Termín konání ÚNOR 2014 Název a odborné zam%#ení SEMINÁ* O SYNDROMU VYHO*ENÍ vzd%lávání Realizátor/lektor PHDR. MICHAEL CHYTR- Po$et pro!kolen&ch pedagog( 15 Po$et hodin 4 Termín konání JARO

7 b)!áci Tematické bloky ve v"uce, zam#$ené na prevenci rizikového chování Ro%ník/pololetí P$edm#t Vzd#lávací oblast Téma &asová dotace Vyu%ující 1/1,2 ZSV - psychologie!lov"k a spole#nost Poznání a rozvoj vlastní osobnosti, jedinec v kolektivu, 2 hod t%dn" Markéta Pelcová Petra Ku&átková vzorce chování $ 2/1 ZSV - sociologie!lov"k a spole#nost Patologické jevy v 'ivot" spole#nosti 10 Jana Ju&íková Radek Aubrecht 3/2 ZSV!lov"k a spole#nost Právo, trestní právo 3 Radek Aubrecht Jana Ju&íková 3/1,2 Biologie!lov"k a p&íroda Biologie #lov"ka, v%chova ke zdraví 2 hod t%dn" Irena Svobodová Renata Tomá(ková Pavlína Horová 4/1!esk% jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Beat generation Návykové látky a um"lecká tvorba 4 Markéta Pelcová Nina Nováková Iva Pachtová Jana Pet&íková 1 4/ 1,2 T"lesná v%chova!lov"k a zdraví Zdrav% 'ivotní styl, t"lesná kondice 2 Pavlína Dama(ková Filip Hrbek 3,4/1,2 Psychologie lidské!lov"k a spole#nost Du(evní zdraví, 'ivot #lov"ka ve 2 hod t%dn" Markéta Pelcová komunikace spole#nosti 7

8 Specifická prevence Název programu!ivot ve vlastních rukou Typ programu Cyklus besed a komponovan"ch zá#itkov"ch program$ Stru%ná charakteristika Zam!"en na posilování sebed#v!ry, "e$ení zát!%ov&ch situací, programu informování a komunikace s %áky o problematice rizikového chování s d#razem na alkohol, tabák a m!kké drogy Realizátor Petra Ku"átková, $kolní metodik prevence Cílová skupina V$ichni %áci $koly Po%et #ák$ v programu 489 Po%et hodin programu 48 Návaznost programu na cíle MPP Pomáhá vytvá"et a posilovat vztah %ák# ke $kole jako p"átelskému prost"edí, které je p"ipraveno pomáhat "e$it problémy Ukazatele úsp&'nosti Nízk& po'et %ák# ohro%en&ch rizikov&m chováním, d#v!ra %ák# ve vztahu ke $kole a k vyu'ujícím, zájem %ák# o pomoc $koly p"i "e$ení problém#, dobré vztahy ve t"ídách. Termín (kolní rok - pr#b!%n! Zodpov&dná osoba Petra Ku"átková, $kolní metodik prevence Název programu Zatlaják 2013 Typ programu Adapta%ní kurz pro 1. ro%ník Stru%ná charakteristika Zam!"en na utvá"ení dobr&ch vztah# ve t"íd!, prevenci $ikany, programu spolupráci, zdrav& %ivotní styl, seznámení se s pedagogy $koly a $kolní psycholo%kou, seznámení se s kulturou $koly, realizace spole'n&ch sportovních, psychologick&ch a herních aktivit Realizátor Radek Bíl&, zástupce "editelky $koly Cílová skupina )áci 1. ro'níku Po%et #ák$ v programu 120 Po%et hodin programu 40 Návaznost programu na cíle MPP Pomáhá vytvá"et a posilovat vztah %ák# ke $kole jako p"átelskému a bezpe'nému prost"edí, které je p"ipraveno pomáhat "e$it problémy; rozmanitost programu umo%*uje ka%dému %ákovi prosazení a rozvoj individuality; posiluje zdravé vztahy mezi %áky a mezi %áky a u'iteli; zde se zakládá d#v!ra %ák# k t"ídnímu u'iteli, $kolní psycholo%ce a v&chovné poradkyni Ukazatele úsp&'nosti Nízk& po'et %ák# ohro%en&ch rizikov&m chováním, d#v!ra %ák# ve vztahu ke $kole a k vyu'ujícím, zájem %ák# o pomoc $koly p"i "e$ení problém#, dobré vztahy ve t"ídách. Termín zá"í 2013 Zodpov&dná osoba Radek Bíl&, zástupce "editelky $koly 8

9 Název programu Efektivní u%ení Typ programu Dílna o efektivním u%ení a du'evní hygien& Stru%ná charakteristika Zam!"en na zvládnutí technik efektivního u'ení s d#razem na programu individuální u'ební styly, osvojení zásad time-managementu, seznámení se s metodami zvládání zát!%ov&ch situací a stresu, mo%nosti efektivního odpo'inku a zásadami zdravého %ivotního stylu Realizátor PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka, Markéta Pelcová, u'itelka psychologie Cílová skupina )áci 1. ro'níku Po%et #ák$ v programu 120 Po%et hodin programu 4 Návaznost programu na cíle MPP Pomáhá v osvojování zásad efektivního u'ení a du$evní hygieny, rovn!% metod zvládání zát!%ov&ch situací Ukazatele úsp&'nosti Nízk& po'et %ák# se $kolním neúsp!chem a s problémy s organizací 'asu Termín listopad a prosinec 2013 Zodpov&dná osoba PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka, Markéta Pelcová, u'itelka psychologie 9

10 c) Rodi%e Název programu Jak mluvit a jednat se sv"mi d&tmi Stru%ná charakteristika programu Seminá( pro rodi%e o (e'ení situací souvisejících s rizikov"m chováním jejich d&tí; individuální konzultace Realizátor PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka Po%et hodin programu 2 Termín konání Jaro 2014 Zodpov&dná osoba Petra Ku"átková, $kolní metodik prevence PhDr. Kristina B"ezinová, $kolní psycholo%ka 10

11 5. EVALUACE A) Kvalitativní hodnocení Vzd!lávací akce pro u'itele mají jednozna'n! prokazateln& kladn& vliv na profesní p"ipravenost pedagog# a na klima $koly. Vzd!lávací seminá"e zam!"ené na základní psychologické dovednosti v jednání s lidmi, na rozvoj asertivity a na nácvik konstruktivního "e$ení konfliktních situací byly pedagogy p"ijaty kladn!. U'itelé ji% m!li mo%nost dovednosti v nich získané vyu%ít v konkrétních situacích. V seminá"ích budeme pokra'ovat. Akce pro rodi'e se zatím nesetkávají s v!t$ím zájmem ze strany rodi'#, zájem sílí, jakmile se objeví problémy. V programech budeme pokra'ovat a chceme se zam!"it na p"edávání konkrétních, praktick&ch a vyu%iteln&ch informací. Programy pro %áky v oblasti specifické i nespecifické prevence vycházejí z dlouhodobé zku$enosti. Pomáhají spoluvytvá"et vztahy d#v!ry mezi %áky a pedagogick&mi pracovníky a p"íznivé klima v t"ídních kolektivech. V programech budeme pokra'ovat. 11

12 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzd&lávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Po%et vzd&lávacích aktivit 2 Po%et celkov& pro'kolen"ch pedagog$ 35 Po%et hodin 12 II. SPOLUPRÁCE )KOLY S RODI*I Po%et aktivit Po%et hodin Po%et zú%astn&n"ch rodi%$ Aktivity pro rodi'e v oblasti prevence RCH III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO!ÁKY )KOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na Po%et aktivit Po%et #ák$ Po%et hodin individuální situaci (problém) ve t(íd& p(ímé práce Blok primární prevence Interaktivní seminá( Beseda Komponovan" po(ad Pobytová akce Situa%ní intervence podle pot"eby Jiné Volno%asové aktivity p(i 'kolách Po%et aktivit Po%et #ák$ (kolní kluby (kolní krou%ky 2 20 Víkendové akce $koly 4 96 Prázdninové akce $koly Jiné 12

13 Nejd$le#it&j'í legislativní základy MPP: VYHLÁ)KY Vyhlá$ka o poskytování poradensk&ch slu%eb ve $kolách a $kolsk&ch poradensk&ch za"ízeních '. 72/2005 Sb. P"íloha c. 3 Vyhlá$ka o dal$ím vzd!lávání pedagogick&ch pracovník#, akredita'ních komisí a kariérním systému pedagogick&ch pracovník# c. 317/2005 Sb. METODICKÉ POKYNY Metodick& pokyn ministra $kolství, mláde%e a t!lov&chovy k primární prevenci sociáln! patologick&ch jev# u d!tí a mláde%e, '.j.: 20006/ Metodick& pokyn ministra $kolství, mláde%e a t!lov&chovy k prevenci k v&chov! proti projev#m rasismu, xenofobie a intolerance, '.j,: 14423/99-22 Metodick& pokyn ministra $kolství, mláde%e a t!lov&chovy k prevenci a "e$ení $ikanování mezi %áky $kol a $kolsk&ch za"ízení, '.j.: 24246/ Metodick& pokyn k jednotnému postupu p"i uvol*ování a omlouvání %ák# z vyu'ování, prevenci a postihu zá$koláctví, '.j.: 10194/ Metodick& pokyn k zaji$t!ní bezpe'nosti a ochrany zdraví d!tí a %ák# a student# ve $kolách a $kol. za"ízeních z"izovan&ch M(MT, '.j.: 37014/2005 Spolupráce p"ed$kolních za"ízení, $kol a $kolsk&ch za"ízení s Policií +R p"i prevenci a vy$et"ování kriminality d!tí a mláde%e a kriminality na d!tech a mláde%i páchané, '.j.: 25884/ ZÁKONY Zákon c. 109/2002 Sb., o v&konu ústavní v&chovy nebo ochranné v&chovy ve $kolsk&ch za"ízeních a o preventivn! v&chovné péci ve $kolsk&ch za"ízeních, v platném zn!ní Zákon c. 563/2004 Sb., o pedagogick&ch pracovnících a zm!n! n!kter&ch zákon# Zákon c. 561/2004 Sb., o p"ed$kolním, základním, st"edním, vy$$ím odborném a jiném vzd!lávání ((kolsk& zákon), v platném zn!ní Zákon c. 167/1998 Sb., o návykov&ch látkách a zm!n! n!kter&ch dal$ích zákon#, v platném zn!ní Zákon c. 379/2005 Sb., o opat"eních k ochran! p"ed $kodami p#soben&mi tabákov&mi v&robky, alkoholem a jin&mi návykov&mi látkami a o zm!n! souvisejících zákon# Zákon c. 359/1999 Sb., o sociáln! právní ochran! d!tí, v platném zn!ní Zákon c. 94/1963 Sb., o rodin!, v platném zn!ní Zákon c. 108/2006 Sb., o sociálních slu%bách, v platném zn!ní dal$í odkazy a informace na V Praze dne Petra Ku"átková $kolní metodik prevence Jitka Kmentová "editelka $koly 13

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Minimální preventivní program GTM

Minimální preventivní program GTM Minimální preventivní program GTM Náš minimální preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více