ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94"

Transkript

1 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007

2 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním názvem Objevujeme svt a život kolem nás, chráníme pírodu.filozofií naší mateské školy nadále zstává rozvíjet samostatné a zdrav sebevdomé dti cestou pirozené výchovy.k tomu jsme využili píse P. Jurkovie aj. Žáka CO VIDÍ SLUNCE.Toto se stalo i novým názvem našeho nového ŠVP. Slunce se dívá na celou Zemi a co vidí, to se stalo vzdlávacím obsahem a náplní ŠVP. Jednotlivé sloky písn jsou zárove integrovanými bloky, které se dále rozpracovávají v tídních vzdlávacích programech. Doplnním nabídky je i vypracovaný ekologický program, který je v souladu s nabídkou program ekocentra IRIS.V této oblasti jsme rozvinuli velmi úzkou a dobrou spolupráci, dti se zapojují do akcí poádaných IRIS a spolupráci penášejí i na rodie / vycházky do pírody, tídní odpadu, pée o zvíátko, atd/ V naší MŠ je zízena tída pro dti se speciálními vzdl. potebami, se zamením na vady ei. Metodické vedení zajišuje Mgr. Jana Fedorková, všechny dti jsou vyšeteny v PPP nebo ve SPC a mají doporuení. PODMÍNKY VZDLÁVÁNÍ Klima ve škole je pátelské, pedagogové i provozní pracovníci jsou ochotni si pomáhat, pedávat si vzájemn zkušenosti. Všechny uitelky mají odbornou kvalifikaci, krom letos pijaté nové uitelky mají všechny dlouholetou praxi.všechny, vetn vedoucí uitelky se zúastují seminá k získání nových zkušeností a poznatk se zavádním kurikulárních zmn do praxe.nové zkušenosti se promítají i do práce s dtmi, nap. svdí o tom výzdoba školy výrobky z keramické dílny, kterou jsme uvedli do provozu po pevedení keramické pece z uzavené ZŠ Husovy. Na její vybavení poskytl MÚ naší MŠ píspvek ve výši 5 000,- K. Naše MŠ se pyšní dobe vybavenou tlocvinou.ke zdravému rozvoji dtí pispívají i nov zakoupené Over Bally, které jsou souástí tém každodenního cviení. Velká ást investic byla vynaložena k úpravám a zaízení školní zahrady. Byl zabudován nový koloto, houpaka, stoupací vžika, houpadla a na obou pískovištích vymnn písek. Krom tlocviny byly vymalovány všechny tídy, na spojovací chodb položena nová podlahová krytina. Byla zakoupena nová lehátka pro odpoinek dtí, hygienicky nezávadná a estetického vzhledu. Nedostatkem jsou v jedné tíd nevyhovující dtské stolky a židle, tyto neodpovídají antropometrickým požadavkm.dále budou postupn zaazeny do návrh na stav. úpravy rekonstrukce umýváren, z dvodu obtížné obsluhy vodovodních baterií. Pvodní nábytek pro ukládání hraek a pomcek byl upraven tak, aby si dti mohly samy oima vybírat a voln brát vci ke he. Chod MŠ je funkní, plánovaný, problémy jsou ešeny operativn a na poradách. Plnní závr je následn kontrolováno. Naše mateská škola oslavila 25. výroí jejího otevení. Pi této píležitosti byla uspoádána Akademie dtí a bývalých žák školy. Na tuto akci byly pozvány všechny bývalé pracovnice a uitelky, také zastupitelé MÚ, ŠI, editelky MŠ a pátelé školy. Úast byla veliká, akci kladn hodnotily i prostjovské týdeníky.na tuto akci byla poskytnuta veejná finanní podpora z rozpotu msta ve výši 5 000,- K.

3 2 Naše MŠ se zapojila do projektu Zdravé dít ve zdravém mst. Msto poskytlo další finance na podporu zdraví, a sice finann zajistilo pednášku pro rodie na téma Zdravá výživa. Dále byl poskytnut píspvek na výsadbu zelen na školní zahrad a na odmny pi oslavách MDD. PRBH VZDLÁVÁNÍ Byl siln ovlivnn složením tíd a poty dtí ve tídách. Dobré podmínky pro svoji výchovnou práci byly ve specializované tíd, kde vzhledem k omezenému potu dtí mly u. možnost max. ind. pístupu, zaazování praktických inností, metod opakování a dkladné diagnostiky dtí. U vtšiny dtí jsou pi vstupu do ZŠ vyvozeny všechny hlásky, v 1. tíd dochází již k jejich upevování a správnému používání. Ve tíd Žabiky byla udlena výjimka z potu dtí, což znamenalo velmi náronou pípravu a organizaci všech inností, tak, aby byly dodrženy psychosociální podmínky a hlavn bezpenost dtí. Od ledna 2007 byl povolen provoz 1. tídy, došlo ke zrušení výjimky z potu a byl proveden dodatený zápis dtí do naší MŠ. Došlo k celkovému zklidnní klimatu ve tídách, nové dti se adaptovaly zpoátku pítomností maminek ve výchovném procesu, byl jim ponechán dostatený prostor pro hru i pro pouhé pozorování. Oddlením nejmenších dtí byly vytvoeny lepší podmínky pro práci se staršími dtmi a tím vytváení cílových kompetencí ŠVP. Závry: -Zvyšovat praktickou využitelnost toho, co se dti nauí -Vytváet podmínky pro praktické zkušenosti dtí VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ Ve všech oblastech výchovné a vzdlávací innosti byly uspokojovány pirozené poteby každého dítte v oblasti fyzické, psychické a sociální. Byly respektovány nálady, city a poteby jednotlivých dtí. Hra základní prvek byla pítomna v celém výchovném psobení. - umožovala vytváení bohatých sociálních vazeb mezi dtmi rzného vku a cítit se ve skupin bezpen - podncovala jejich harmonický rozvoj - rozvíjela dti v souladu jejich možností a schopností - stimulovala u dtí rozvoj jejich ei a jazyka - uila dti naslouchat a vnímat poteby a pání druhých a pimeným zpsobem projevovat vlastní názory, pocity, pání - uila dti toleranci,soucítní a ochot pomoci - uila dti pochopit, že mohou prostednictvím vlastních aktivit ovlivovat své okolí

4 3 - vedla dti k vytváení citového vztahu k životnímu prostedí /EKO program/ - vedla dti k ochran svého zdraví - umožovala osobnostní rozvoj každého dítte s ohledem na jeho nadání, poteby a zájmy - hra pomáhala podporovat rozvoj zdravého sebevdomí každého dítte, uila je pimenému sebepoznání - vytváela schopnost vyrovnávat se s uritou mírou neúspchu - hra pispívala k rozvíjení tvoivosti, flexibility a fantazie Pro tuto rozsáhlou oblast psobení bylo nutné zamení se na diagnostiku jednotlivých dtí. Podrobná diagnostika byla vedena u dtí ve specializované tíd s lehkými vadami ei, u dtí s odkladem školní docházky a dtí, u kterých se vyskytly obtíže. PODPORA ŠKOLY ŽÁKM, SPOLUPRÁCE S RODII, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAH ŠKOLY, ŽÁK, A DALŠÍCH OSOB NA VZDLÁVÁNÍ Uitelky MŠ si získaly u pevážné vtšiny rodi dvru. Rodie využívají možnosti poradenského servisu, a to podle školního ádu tak, aby neobtžovali v dob výchovného procesu, ale v pedem dohodnutém termínu. /oba rodie Šmehlíkovi, Braunerovi, Šemnití/ Rodim je poskytována odborná literatura, asopisy pro školu a rodinu, odborné zkušenosti a rady uitelek.v nutném pípad spolupracujeme s PPP, ind. pípady chodí ešit pímo do MŠ Mgr. Dušková./Tomáš ehulka/.všechny dti ze specializované tídy byly vyšeteny a doporueny PPP, metodické vedení pi náprav ei zajišuje logopedka Mgr. Fedorková. Naši školu navštvuje na za. školního roku a dále dle poteby. V pípad integrace Pavlínky Sieberové poskytla met. vedení Mgr. Krchavá ze SPC v Prostjov. Rodie jsou informováni o potebách dtí a školy prostednictvím schzek Klubu rodi, tídních schzek, informaních nástnek a individueln. Spousta rodi se dle možností snaží pomoct a to jak dary /sponzorské dary,výtvarný materiál/, tak i fyzicky, pi organizaci výlet, vycházek, úasti na vzdálených akcích od MŠ, fotografování, filmování besídek, pomoc pi úklidu po malování. Rodie jsou iniciátory rzných akcí, nap. návštvy solné jeskyn, návrhy na výlety apod. Objevila se ale i nespokojenost jedné rodiny s provozní dobou MŠ, zpsobem placení úplaty, nájezdem do školy pro koárky. Toto bylo ešeno individueln,/ matka je s dalším díttem na rodiovské dovolené/ O celkové spokojenosti rodi s naším výchovným zaízením hovoí zpracování dotazník pro rodie a pro uitele Kalibro./ doloženo jako píloha/ Na pání rodi zajišuje naše škola v prbhu výchovného procesu, za úasti uitelky naší školy,nadstandartní aktivity. A to tanení školu Dany Hubené a výuku AJ školy Big Ben. Absolventi naší MŠ jsou držitelé medailí z mistrovství Evropy. Dti naší MŠ žijí bohatým kulturním životem. Pravideln zajišujeme pedplatné divadel v Duze, výbr pedstavení v divadle a v kin Metro. Protože naše škola je v okrajové ásti msta, pro nejmenší dti zajišujeme divadélka a kouzelnická vystoupení pímo v MŠ. Pro naše dti nkolikrát do roka nacvií vystoupení i žáci div. kroužku na ZŠ Kollárova. Každoron poádáme tradiní karneval a pro rodie besídky. /vánoní a ke Dni matek/

5 4 ÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA DALŠÍHO VZDLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK. Spoívalo v klidném ovzduší, s vytváením dvry a tolerance mezi vedoucí uitelkou a ostatními pracovníky školy.byla vytvoena pozitivní spolupráce a využívány aktivity uitelek v oblasti výchovy a školních povinností.každé uitelce byly stanoveny v pracovní náplni další povinnosti, za které v MŠ zodpovídá. Všechny uitelky toto respektovaly a svdomit plnily. Pi nástupu nové pí uitelky Zatloukalové bylo nutné tyto povinnosti upravit a perozdlit.po odchodu u. Marty Ržikové do dchodu, byla do specializované tídy pijata nová u. Eva Dojavová. Byla pijata po výbrovém ízení, na základ doloženého odborného vzdlání a letité praxe s dtmi pedškolního vku. Postupn její pracovní morálka ochabovala a na pracovišti prožívala své osobní problémy. To se odráželo v chování dtí, zvlášt ml. vku, které se jí bály. Stížnosti se objevovaly i ze strany rodi. Pi hospitacích a vstupech vedoucí uitelky do výchovného procesu byly shledány nedostatky nepipravenost pomcek, malá náronost, pehnané tresty, asté zvyšování hlasu, negativní pístup k dtem, metodické chyby. Pi rozboru si své chování uvdomovala, slibovala nápravu, ale situace se nelepšila. Proto bylo využito sepsání pracovní smlouvy na 1 rok a byla propuštna.kontrolní systém byl funkní, s vyzvednutím pozitiv, ale i negativ, pokud možno i finann motivován. Vedoucí uitelka podporuje práci všech zamstnanc, vhodnými motivacemi a návrhy rozvíjí vzájemnou spolupráci uitelek, respektuje jejich názory.všechny u.se sebevzdlávají, zúastují se podle finanních možností seminá, kurz a vzájemn si pedávají poznatky. Nejvtším pínosem pro školu bylo absolvování kurz keramiky u uitelek Máderové a Vybíralové. Všechny semináe, kterých se uitelky zúastnily, byly kvalitní, podntné a inspirující pro další práci. ÚROVE VÝSLEDK PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝM ZDROJM Podle zptné vazby rodi a dtí, kteí naši školu opustili, lze usuzovat o dobré celkové úrovni práce naší MŠ. Absolventi se k nám asto vracejí, vzpomínají v dobrém a podle výsledk prospchu a úspšnosti v rzných mimoškolních aktivitách vidíme dobe položené základy v mateské škole. Dkazem toho bylo vystoupení absolvent naší MŠ na Akademii, uspoádané pi píležitosti 25. výroí jejího otevení. Dti se zúastují výtvarných soutží, zvlášt organizovaných sdružením IRIS. Dále získaly 2. místo pi úasti na dtských olympijských hrách. Pravideln spolupracujeme s ekocentrem IRIS, s PPP- využíváme návštv odborných pracovnic pímo v MŠ, se SPC a s logopedkou Mgr. Janou Fedorkovou. Naše MŠ pravideln každoron poádá besídky pro rodie, tradiní masopustní karneval pístupný i veejnosti, organizuje Den dtí na zahrad se soutžemi a sportovními disciplínami. Velmi oblíbená byla akce Dti dtem, kdy si dti z jednotlivých tíd pipravily program pro ostatní. Zde spolupracujeme i se ZŠ Kollárova.

6 5 ZÁVR - Dobrých výsledk škola dosahuje: - v oblasti rozvoje eových aktivit dtí, pi náprav vadné výslovnosti, - v péi o životní prostedí, povdomí o pírod, zdravém životním stylu - v tlovýchovné oblasti - ve výtvarné oblasti keramika - v pipravenosti na vstup do ZŠ Oblasti, ve kterých je teba úrove zlepšit: - prezentace školy - respektovat a podporovat individuální zájmy dtí, vnovat více pée dtem mimoádn nadaným - posilovat prosociální chování Návrh opatení: -zintenzívnit spolupráci s rodinami -hledat nové metody práce -vtší informovanost pro rodie i veejnost zavedení Zpravodaje MŠ Co vidlo Slunce ve školce v záí, íjnu atd. V Prostjov Zástupkyn ed. pro pedšk. výchovu Marcela Malíšková Zpráva projednána na pedagogické rad dne:

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice, píspvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Beznice skola@zsbreznice.cz

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více