Knudsonova teorie dvojího zásahu u hereditárních malignit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knudsonova teorie dvojího zásahu u hereditárních malignit"

Transkript

1 Onkogenetika

2 Nádorová onemocnění riziko onemocnění malignitou u každého 3. jedince nádorová onemocnění jsou 2. nejčastější příčinou úmrtí genetické souvislosti: 70-75% sporadická nádorová onemocnění 20% familiární formy 5-10% nádorových onemocnění může být dědičného původu

3 Knudsonova teorie dvojího zásahu u hereditárních malignit Autosomálně dominantní dědičnost jedné mutované alely tumor-supresorového genu přítomnost germinální mutace ve všech buňkách organismu Získaná somatická mutace ztráta heterozygozity v somatických buňkách ztráta funkce obou alel příslušného tumorsupresorového genu rozvoj malignity

4 Teorie dvojího zásahu u hereditárního a nehereditárního retinoblastomu Hereditární retinoblastom: všechny retinoblasty jsou klonem s jedním zásahem. Nehereditární retinoblastom: klon retinoblastů vzniklý s jedním zásahem vzniklý z jednoho retinoblastu s jedním zásahem je prekursorem nádoru

5 Syndromy chromozomální instability AR dědičné vzácné choroby Porucha reparace DNA Vysoká přecitlivělost buněk vůči mutagenům (ionizační záření) riziko nádorů leukémií, lymfomů (i pro přenašeče)

6 Jak rozpoznat predispozici k zhoubným nádorům? Následná péče podle mezinárodních nebo národních doporučení. Podezření lze vyslovit na základě osobní anamnézy, podrobné genealogie, klinických a laboratorních nálezů Zda, koho a kdy testovat? Vodítkem k testování jsou indikační kriteria pro jednotlivé diagnózy resp. geny. Testovat vždy jen se souhlasem pacienta podpis informovaného souhlasu pacienta a klinického genetika. Kdo provede testování? Testování provede specializovaná DNA laboratoř. Jak interpretovat výsledek? Základní interpretaci nálezu provádí laboratoř podle mezinárodních doporučení na základě poskytnutých klinických údajů Jakou doporučit následnou celoživotní péči pozitivně testovaným?

7 Podezření na hereditární malignitu vyplývá z genealogie Příbuzní I. a II. stupně se stejným typem nádoru Kombinace určitých typů nádorů u blízkých příbuzných Neobvykle časný výskyt nádoru Bilaterální nádory v párových orgánech Synchronní či metachronní nádory, nádorové duplicity Potvrzení hereditární predispozice je možné cílenou DNA analýzou

8 Schéma klinicko-genetického vyšetření Primární záchyt specialistou Klinicko-genetické vyšetření hereditární forma molekulárně-genetické vyšetření germinální mutace familiární výskyt rizika pro příbuzné, (doporučení preventivního sledování) prokázána prediktivní testování osob v riziku neprokázána preventivní sledování

9 Doporučení American Society of Clinical Oncology (ASCO): (J.Clin. Oncol., 2003, 21: ) Nabídnout genetické testování: 1. osobám s osobní nebo rodinnou anamnézou svědčící pro geneticky podmíněnou nádorovou predispozici 2. pokud může být genetický test adekvátně interpretován 3. pokud výsledky testu pomohou při stanovení diagnózy nebo ovlivní léčebnou nebo chirurgickou péči o pacienty nebo členy rodiny s hereditárním rizikem karcinomu genetické testování provádět jen v souvislosti s genetickou konzultací před a po testování

10 Klinicko-genetické vyšetření Pohovor -osobní anamnesa -sestavení podrobného rodokmenu nejméně 3 generací -ověření diagnosy a věku při diagnostice nádoru -zhodnocení pravděpodobnosti dědičnosti -v indikovaných případech navržení M-G testování -pokud nelze testovat, stanovení empirického rizika onemocnění, a možnosti preventivního sledování

11 Molekulárně-genetické testování Provádí se tam, kde je znám gen zodpovědný za nádorovou predispozici Testování se začíná u pacienta s léčeným nádorem (kde není k dispozici žijící nemocný s ca v rodinách s vysokým rizikem dědičnosti -testování zdravých příbuzných) Testování se provádí z DNA vyizolované z krve, 2 nezávislé izolace Pacient s vyšetřením musí souhlasit a podepíše informovaný souhlas

12 Patogenní mutace nalezena Vysoké dědičné riziko onemocnění Možné testovat i zdravé členy rodiny prediktivní testování Potvrzení dědičné formy Možnost zajistit preventivní sledování Prenatální diagnostika vybrané jednotky Preimplantační diagnostika?

13 Patogenní mutace nenalezena Není vyloučena možná dědičnost Možná dosud nepopsaná mutace nebo chyba v jiném genu, který zatím nebyl objeven Nelze provést prediktivní testování Stanovení rizika empiricky

14 Geny a asociované hereditární Onkogeny -aktivace nádorové syndromy Tumor supresorové geny ztráta funkce Mutátorové geny

15 Aktivované onkogeny a asociované hereditární nádorové syndromy: GEN CHROM. FUNKCE SYNDROM A NÁDORY RET 10q11.2 transmembránový MEN2 (multiple endocrine neoplasia 2) tyrosinkinasový receptor medulární karcinom štítné žlázy GDNF (glial cell-line typ 2a: feochromocytom, hyperplasie parathyr. derived neurotrophic typ 2b: feochromocytom, slizniční hamartomy factor) MET 7q31 transmembránový receptor hereditární papilární karcinom ledviny HGF (hepatocyte growth factor)

16 Tumor supresorové geny a asociované nádory: GEN CHROM. FUNKCE SPORAD. NÁDOR SYNDROM RB1 13q14 transkripční regulace retinoblastom familiární retinoblastom buněčného cyklu osteosarkom WT1 11p13 regulátor transkripce nefroblastom Wilmsův tumor TP53 17q11 regulace transkripce sarkom, Ca prsu, Li-Fraumeni syndrom zástava růstu, apoptosa nádory mozku NF1 17q11 Ras-GAP aktivita neurofibrom, Von Recklinghausenova sarkom, gliom neurofibromatóza NF2 22q12 ERM protein / regulátor schwannom, neurofibromatóza typ 2 cytoskeletu meningeom VHL 3p25 regulace proteolysy hemangiom, Ca ledviny Von Hippel-Lindauův sy feochromocytom APC 5q21 vazba/regulace β-cateninu kolorektální Ca familiární adenomatosní adheze, stabilita cytoskeletu, FAP polypóza regulace buněč. cyklu INK4a 9p21 regulace buněč. cyklu melanom, Ca pankreatu familiární melanom PTCH 9q22.3 receptor SHH basaliom, Gorlinův syndrom meduloblastom

17 Tumor supresorové geny a asociované nádory pokračování: GEN CHROM. FUNKCE SPORAD. NÁDOR SYNDROM BRCA1 17q21 regulace transkripce Ca prsu / ovaria familiární Ca prsu / ovaria DNA repair BRCA2 13q12 regulace transkripce Ca prsu / ovaria familiární Ca prsu / ovaria DNA repair DPC4 18q21 převod TGF-β signálů Ca pankreatu, střeva, juvenilní polypóza hamartomy FHIT 3p14 nukleosid hydrolasa Ca plic, žaludku, ledvin Ca ledvin cervixu PTEN 10q23 fosfatasa Ca prsu, prostaty, Cowdenův sy glioblastom Bannayan-Zonana sy TSC2 16 regulátor buněč. cyklu Tu ledvin, mozku Tuberosní sklerosa NKX3.1 8p21 homeobox protein Ca prostaty Familiární Ca prostaty STK11 19p13 serin/threonin kinasa Ca střeva, prsu, Peutz-Jeghersův sy hamartomy E-Cadherin 16q22 regulace buněč. adheze Ca prsu, střeva, kůže, Familiární Ca žaludku plic

18 Mutátorové geny: MSH2 2p21 (Fishel, Leach, Peltomäki, 1993) MLH1 3p23-21 (Lindblom, 1993; Bronner, 1994) PMS1 2q31-33 (Nicolaides, 1994) PMS2 7q11.23 (Nicolaides, 1994) MSH6 2p16 (Drummond, Palombo, 1995) MSH3 5q11-q12 (Fujii, Shimada, 1989) Mismatch repair - MMR geny - jimi kódované proteiny se účastní rozpoznání a opravy nesprávného párování nukleotidů v DNA, které je důsledkem a) chybného zařazení báze při replikaci DNA b) fyzikálního a chemického poškození DNA c) nepřesné rekombinace DNA vláken Hereditární nepolypózní karcinom tlustého střeva - HNPCC - Lynchův syndrom

19 Formy hereditárních malignit Nejčastější hereditární malignity: Hereditární nádorová predispozice ke karcinomu prsu a ovaria (HBOC) Hereditární nepolyposní kolorektální karcinom (HNPCC) Lynchův syndrom Familiární adenomatozní polyposa (FAP)

20 Formy hereditárních malignit Vzácné syndromy Li-Fraumeni syndrom (LFS) Von Hippel-Lindau syndrom (VHL) Familiární paragangliom Sy mnohočetných endokrinních neoplasií 1 a 2 (MEN 1 a 2) Peutz-Jeghers syndrom (PJS) Cowdenův syndrom (CS) Gorlinův syndrom (GS) Familiární melanoblastom Familiární difusní ca žaludku Syndromy chromozomální instability (SCI -AT, Bloom sy., FA, NBS)

21 HBOC Incidence ca prsu v ženské populaci: 6-7% Dědičná etiologie onemocnění u 5-10% 52% dědičných forem nádorů prsu mutace v BRCA1 genu 32% dědičných forem nádorů prsu mutace v BRCA2 genu 16% dědičných nádorů prsu dědičný syndrom způsobený jiným genem

22 Ca prsu a ovaria -etiologie Ca prsu 5-10% hereditární 15-20% familiární 75% sporadické Ca ovaria 5-10% hereditární 90-95% sporadické

23 Geny odpovědné za ca prsu a ovaria Gen Syndrom Nádorová onemocnění BRCA1 HBOC Ca prsu, ovaria, kolorekta, prostaty BRCA2 BRCAX CHEK2 HBOC Ca prsu, ovaria, kolorekta, prostaty, žluč.cest, žaludku, slinivky, melanom Ca prsu 2-4x vyšší riziko TP53 LFS Sarkomy, ca prsu, nádory nadledvin, tumory CNS (chorioidálního plexu), hematolog. malig. ATM AT Hematologické malignity, ca prsu STK11 PJS Kolorektální karcinom, karcinom pankreatu, karcinom žaludku, ca prsu PTEN CS Karcinomy štítné žlázy (ne medulární), ca prsu, další karcinom (plic, GIT), hamartomy kůže CDH1 HDGC Difusní ca žaludku, ca prsu (lobulární) MLH1,MSH2,M SH6 HNPCC Kolorektální karcinom, ca endometria, ca hepatobiliárního a močového traktu, ca ovaria, CNS, kůže

24 Indikační kriteria testování mutací genů BRCA1 a BRCA2 Nemocné osoby bez pozitivní rodinné anamnesy: -ca prsu nebo vaječníku (uni/bilaterální) u ženy do 35 let věku -ca prsu u muže v kterémkoliv věku -nádorová duplicita ca prsu + ca vaječníku -medulární a atypický medulární ca prsu (do 50 let) -triple negativní (ER-, PR-, HER2-) ca prsu (do 50 let) Nemocné osoby s pozitivní rodinnou anamnesou -2 příbuzné prvního stupně (přes otce 2. stupně) s nádorem prsu nebo s nádorem vaječníků, alespoň jedna diagnostikovaná ve věku pod 50 let věku -3 a více karcinomů prsu nebo vaječníků u příbuzných prvního nebo druhého stupně v jedné linii bez věkové limitace Zdraví rodinní příslušníci pozitivně testovaných osob, muži i ženy, od 18 let věku

25 HBOC +69 ca prostaty +27 ca plic +65 ca žaludku +43 ca ovaria +44 ca prsu a ovarií BRCA1+ *1984 BRCA1+

26 HBOC +46 let ca ovaria +28 let ca prsu, dg. v graviditě, BRCA1+ *1969, BRCA1+ *2004

27 HBOC Pacient muž nar bulka pod prsní bradavkou vlevo Histologicky invasivní duktální ca prsu

28 HBOC +69 let ca plic *1943, ca ovaria v 54 letech *1948, ca moč.měch. *1953, ca prsu v 53 letech BRCA1+ Molekulárně-genetické vyšetření: mutace c.5385dupc genu BRCA1 * 1977 BRCA1+ * 1978 BRCA1+

29 Výsledek M-G vyšetření mutací v BRCA1/2 genech Pozitivní záchyt patogenní mutace lze testovat ostatní příbuzné Záchyt varianty s neznámým klinickým významem nevíme s jistotou, zda se jedná o patogenní mutaci, nelze testovat příbuzné, není ale vyloučena dědičná etiologie Žádný záchyt mutace nelze testovat ostatní příbuzné, není vyloučena dědičnost, stanovení empirických rizik dle Clausova modelu

30 Pravděpodobnost onemocnění zdravé nosičky/e mutace BRCA1 Ca prsu do 40 let 19% Ca prsu do 70 let 40-85% Sekundární ca prsu až 60% Ca ovarií až 60% Kolorektální ca Ca prostaty RR=4.11 RR=3.33 Ca prsu u muže Až 3%

31 Pravděpodobnost onemocnění zdravé nosičky/e mutace BRCA2 Ca prsu 40-85% Ca ovarií 10-20% Ca žlučníku a žl. cest RR=4.97 Ca pankreatu RR=3.51 Ca žaludku RR=2.59 Ca prostaty RR=4.65 Maligní melanom RR=2.58 Kolorektální ca RR=4.11 Ca prsu u muže 6%

32 Schéma sledování zdravých žen-nosiček mutací genů BRCA1/2 Vyšetření Od věku Frekvence Samovyšetřování prsů 21 1x měsíčně Klinické vyšetření prsů 21 1x za 6 měsíců UZ prsů 21 1x za 6 měsíců Mamografie 30 1x za rok MRI prsů 21 1x za rok UZ břicha+tvuz 21 1x za 6 měsíců Ca markery CA 125, CEA, CA x za 6-12 měsíců Hemokult 45 1x za rok Kolonoskopie 45 1x za 3-5 let Kožní vyšetření 21 1x za rok Zvážení preventivní adnexektomie a mastektomie

33 Profylaktická adnexektomie u BRCA pozitivních žen Optimálně ve věku let 50% redukce rizika vzniku ca prsu 97% redukce rizika vzniku ca ovaria 3% reziduální riziko peritoneálního ca Profylaktická mastektomie u BRCA pozitivních žen Nejvíce zlepšuje vyhlídky u BRCA pozitivně testovaných žen Optimální věk 30 let 90% redukce rizika vzniku ca prsu

34 Schéma sledování zdravých mužů-nosičů mutací genů BRCA1/2 Vyšetření Od věku Frekvence Samovyšetření prsů 20 1x za 3 měsíce Hemokult 45 1x ročně CEA,CA 19.9, PSA 45 1x ročně Kolonoskopie 45 1x za 3-5 let Vyšetření per rektum 45 1x ročně UZ břicha 45 1x ročně Kožní vyšetření 21 1x ročně

35 Rodina HBOC let ca ovarií 59 let ca ovaria +63 let 40 let gyn.ca, +42 let ca prsu 43 let ca ovaria BRCA let ca prsu

36 Rodina HBOC let ca ovarií 59 let ca ovaria +63 let 40 let gyn.ca, +42 let ca prsu 43 let ca ovaria BRCA1+ BRCA1+ 43 let ca prsu +36 let ca prsu BRCA1+ 27 let ca prsu BRCA1+ BRCA1+ BRCA1-

37 Radiace a ca prsu u BRCA+ Významný modifikující efekt u BRCA pozitivních Čím vyšší je kombinovaná dávka, tím vyšší je riziko Čím nižší je věk expozice, tím je vyšší riziko -největší riziko při expozici v mladém věku -při expozici nad 50 let je riziko minimální

38 HNPCC Lynchův syndrom Incidence kolorektálního ca (CRC) v populaci 2-4% HNPCC u 2-4% případů CRC HNPCC v důsledku mutace v genech MLH1, MSH2, MSH6 Muži-nosiči mutace: celoživotní riziko CRC 90% Ženy-nosičky mutace: -celoživotní riziko CRC 70% -riziko ca endometria 40% -ovaria 10-20% Obě pohlaví: -riziko ca biliárního traktu, -riziko ca žaludku vývodných cest močových, -riziko sekundárního nádoru 60% -vyšší rizika jiných nádorů Riziko ca v mladém věku

39 Amsterdamská kriteria II (Vasen et al, 1999) - v rodině jsou alespoň 3 příbuzní s karcinomem sdruženým s HNPCC (karcinom tlustého střeva, endometria, tenkého střeva, ureteru nebo ledvinné pánvičky) - jeden nemocný je příbuzný prvního stupně ostatních dvou - jsou postiženy alespoň dvě po sobě jdoucí generace - alespoň jeden nemocný je diagnostikován do 50 let věku - je vyloučena familiární adenomatosní polypóza - nádory jsou ověřeny patologem

40 HNPCC +42 let ca GIT 45 let ca uteru, +58 let ca GIT 60 let ca GIT 53 let ca caeca, 62 let CRC 52 let CRC 39 let ca colon, 44 let ca dělohy *1937, v 54 letech CRC, mutace v MLH1+

41 HNPCC +77 let CRC 44 let ca uteru, mutace+ 40 let CRC, mutace+ 40 let CRC, mutace v MLH1+ 40 let CRC, 51 let recidiva, mutace+ *1975, mutace- *1979, mutace-

42 Dispenzarizace nosiček/ů mutace v genech pro HNPCC Stolice na OK od 20 let á 1 rok Kolonoskopie od 20 let á 2 roky Gastroduodenoskopie á 3 roky (při výskytu ca žaludku v RA) Gynekologické vyšetření vč. UZ +CA125 od 20 let á 1 rok, od 30 let á 6 měsíců Aspirační biopsie endometria (+event.cytolog. stěr děložní sliznice oa 30 let 1x ročně UZ břicha 1x ročně od 30 let Vyšetření moče á 1 rok Kožní vyšetření á 1 rok Profylaktická hysterektomie s adnexektomií (35-40 let)

43 Familiární adenomatozní polyposa (FAP) Incidence 1 na Klinický obraz: mezi rokem života vzniká v tlustém střevě 100 až tisíce adenomatozních polypů V téměř 100% malignizace 1 a více polypů Polypy v žaludku, duodenu, tenkém střevě Extrakolické projevy: osteomy čelisti, desmoidní tu., hypertrofie pigmentového listu sítnice (CHRPE). M-G: mutace v APC genu

44 Familiární adenomatozní polyposa (FAP), korelace fenotyp-genotyp Těžká polyposa (více než 5000 CR polypů), mutace APC mezi kodony , a v kodonu 233, nejagresivnější forma Atenuovaná forma FAP (méně než 100 adenomatozních polypů), mutace APC na extrémním 5 konci (kodony 1-163) nebo 3 (kodony ) nebo v exonu 9 (podléhá alternativnímu sestřihu) CHRPE, kodony Hepatoblastom, kodony Extrakolická manifestace (desmoidy, osteomy, polypy horního GIT, kodony

45 FAP *1975, FAP, APC+ *1983, FAP, APC+ +47 let, FAP, CRC *1980, APC- *1999, APC+ *2003, APC+ *2002, APC-

46 FAP +38 let, CRC, FAP +35 let, CRC, FAP, APC+ *1970, FAP, kolektomie v 18 letech, APC+ *1988, FAP, APC+

47 Dispenzarizace nosičů mutace v Od 10 let věku: APC genu Celkové vyšetření -1x ročně Endoskopie konečníku, při nálezu polypů kompletní kolonoskopie -1x 6 měsíců UZ břicha, AFP Oční vyšetření 1x ročně dle CHRPE Od 30 let věku: Gastroduodenoskopie od 25 let, četnost dle počtu a morfologie polypů 6 měsíců-4 roky

48 FAP -prevence Proktokolektomie při invasivním ca, těžké polypoze, dysplázii vysokého stupně, následné sledování dolního GIT rok od provedené operace Chemoprevence tvorby polypů inhibitor COX-2 (celecoxib) Prevence růstu desmoidů -Tamoxifen

49 FAP diff.diagnosa Juvenilní polyposní syndrom (JPS), geny SMAD4, BMPR1A Počet polypů do 100: MYH asociovaná polyposa (MAP), gen MUTYH, dědičnost AR, pozdní nástup, odlišit od atenuované FAP (afap), mutace koncových oblastí APC genu a mozaikové formy FAP Hamartomatozní polypy: Peutz-Jeghers syndrom (PJS), gen STK11 Cowden syndrom (CS), gen PTEN

50 Li-Fraumeni syndrom Hereditární predispozice k onemocnění širokým spektrem nádorů Nádory typické pro LFS: -sarkomy (měkkých tkání, kostí) -nádory prsu (časný nástup) -nádory mozku -leukémie U dětí: -adrenokortikální nádory -rhabdomyosarkomy -nádory chorioidálního plexu Gen odpovědný za LFS tumor-supresorový gen TP53

51 Li-Fraumeni syndrom indikační kriteria pro testování TP53 Revidovaná kriteria dle Chompretové (Bougeard et al, 2008) (nález mutace 20%) proband: sarkom, n.mozku, premenopauzální n. prsu, ADC tu., leukemie, bronchoalveolární ca plic (pod 46 let) příbuzný 1. nebo 2. stupně s jedním z výše uvedených nádorů (kromě n. prsu pokud proband trpí n. prsu) (pod 56 let) nebo s několika primárními nádory NEBO proband několik prim. nádorů z nichž dva typ. pro LFS (pod 46 let) NEBO proband ADC tu nebo n.prsu (pod 36 let) bez mutace genu BRCA1 a 2

52 LFS +60 let, ca? let ca jícnu +39 let, ca plic 2x CRC let Ca prsu ve 26 letech, TP53+ +ca? ve 14 letech +4 roky adrenokortikální ca, TP měs., ca choriod. plexu, TP53+

53 LFS +28 let, ca prsu +40 let, ca ovaria +30 let, ca prsu +69 let meningeom *1972, zdráv, TP53+ Ve 2.5 letech ca nadledvin, +12 let sarkom TP53+

54 Dispenzarizace osob s prokázanou mutací genu TP53 modifikace protokolu dle Villaniho v Lancet Oncology děti - samovyšetřování varlat 1x měsíčně - samovyšetřování prsů 1x měsíčně od 16 let -celkové vyšetření (výška, váha, TK, moč) 1x za 6 měsíců -UZ břicha a pánve á 6 měsíců -KO, FW, LDH, βhcg, AFP, 17-OH-progesteron, testosteron, dehydroepiandrosteron sulfát, androstendion á 6 měsíců -oční vyšetření 1x ročně -MR mozku 1x ročně + MR celotělové 1x ročně Dle protokolu v Lancet Onkology vyšetření á 3-4 měsíce

55 Dispenzarizace osob s prokázanou mutací genu TP53 modifikace protokolu dle Villaniho v Lancet Oncology dospělí - samovyšetřování varlat 1x měsíčně - samovyšetřování prsů 1x měsíčně od 16 let -celkové vyšetření (výška, váha, TK, moč) 1x za 6 měsíců -UZ břicha a pánve á 6 měsíců -KO, FW, LDH, βhcg, AFP, 17-OH-progesteron, testosteron, dehydroepiandrosteron sulfát, androstendion á 6 měsíců -oční vyšetření 1x ročně -MR mozku 1x ročně + MR celotělové 1x ročně -Kolonoskopie á 2 roky od 30 let, gastroskopie á 3 roky od 35 let -Kožní vyšetření 1x ročně -U žen sledování prsou a gynekologické vyšetření jako u BRCA+, vč. MR 1x ročně, profylaktická mastektomie -U mužů vyšetření varlat 1x ročně a od 40 let prostaty 1x ročně vč PSA

56 Syndromy chromozomální instability (SCI) Ataxia teleangiektasia (AT) Nijmegen breakage syndrome (NBS) Fanconiho anemie (FA) Bloomův syndrom (BS) Xeroderma pigmentosum (XP)

57 Syndromy chromozomální AR dědičné choroby Vzácné syndromy instability Porucha reparace DNA Vysoká přecitlivělost buněk vůči mutagenům (ionizační záření -RTG, UV záření, chemické mutageny

58 Klinický obraz SCI Porucha reparace DNA nejvíce patrná u buněk rychle se dělících -poruchy imunity, opak. infekty -poruchy růstu -poruchy pohlavního zrání - riziko nádorů leukémií, lymfomů (i pro přenašeče) -pigmentové změny po ozáření kůže (UV,RTG)

59 Laboratorní charakteristiky SCI imunoglobulinů, T a B lymfocytů Pancytopenie u FA Chromozomální a chromatidové zlomy a přestavby Enormní nárůst zlomů a přestaveb po ozáření a styku s určitými chemikáliemi Molekulárně-genetické vyšetření průkaz specifické mutace daného genu

60 Fanconiho anemie ZCA spontánní: 16% aberovaných buněk (ZI- 10x, Z2-4x, chromatidová výměna 4x ZCA indukované DEB: 41% (Z1-13x, chromatidová výměna 6x, minute 3x) Analyzováno 39 mitoz, z toho 16 buněk aberovaných

61 Prevence u SCI Prevence infekcí trvalá imunosubstituce Ochrana před ionizujícím zářením Trvale provitamín A, Ac.Folicum Při vyvinutí nádoru: přísný zákaz radioterapie a radiomimetických cytostatik, ostatní cytostatika minimální dávky (1/10)

62 SCI mol.-gen. diagnostika Ataxia teleangiectasia gen ATM (11q22) Fanconiho anemie etiologie heterogenní, geny FANCA (16q24, FANCB (Xp22), FANCC (9q22), FANCE (6p21), FANCF (11p14), BRCA2 (13q12), zařazení do komplementačních skupin Nijmegen breakage syndrom gen NBS (8q21)

63

64 Patient Fanconiho anemie vyšetření buněčné kinetiky (Würzburg)

65 Fanconiho anemie molekulárněgenetické vyšetření

66

67 Děkuji za pozornost

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Prediktivní (presymptomatické) genetické testování. Onemocnění s nástupem příznaků v dospělosti Onkogenetika

Prediktivní (presymptomatické) genetické testování. Onemocnění s nástupem příznaků v dospělosti Onkogenetika Prediktivní (presymptomatické) genetické testování Onemocnění s nástupem příznaků v dospělosti Onkogenetika Monogenní onemocnění Převážně se manifestují od ranného dětského věku Méně než 10% se manifestuje

Více

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY Abychom vyhověli žádostem zřad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Geneticky podmíněná nádorová onemocnění

Geneticky podmíněná nádorová onemocnění Geneticky podmíněná nádorová onemocnění Antonín Šípek kruh 3007 ak.r. 2006/2007 Geneticky podmíněná nádorová onemocnění Základní pojmy Způsob dědičnosti Nejčastější gpno Zajímavosti & Novinky Kde hledat

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Dědičnost nádorů prsu a vaječníků

Dědičnost nádorů prsu a vaječníků Dědičnost nádorů prsu a vaječníků Nádorová onemocnění prsu i vaječníků se ve většině případů (v 90 %) vyskytují sporadicky (ojediněle) ve vyšším věku (nad 50 let). Pro každou ženu platí celoživotní riziko

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Jak sledovat pacienty s výskytem nádoru v rodině?

Jak sledovat pacienty s výskytem nádoru v rodině? 510 Dobrá rada Jak sledovat pacienty s výskytem nádoru v rodině? MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno Nádorová onemocnění jsou většinou

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorových onemocnění v 21. století Národní program zdraví DĚDIČNOST JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR PRO VZNIK NÁDORŮ Masarykův onkologický ústav Brno 2006 DĚDIČNOST JAKO

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 Souhrn 32 Literatura 32

2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 Souhrn 32 Literatura 32 Obsah Seznam autorů Zkratky XVII XIX Úvod (Viera Bajčiová) 1 Definice adolescentního věku 1 Specifika nádorů u dospívajících a mladých dospělých 2 Problémy diagnostiky a léčby 3 Situace ve světě 3 Situace

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Potřebné genetické testy pro výzkum a jejich dostupnost, spolupráce s neurology Taťána Maříková. Parent projekt. Praha 19.2.2009

Potřebné genetické testy pro výzkum a jejich dostupnost, spolupráce s neurology Taťána Maříková. Parent projekt. Praha 19.2.2009 Potřebné genetické testy pro výzkum a jejich dostupnost, spolupráce s neurology Taťána Maříková Parent projekt Praha 19.2.2009 Diagnostika MD její vývoj 1981-1986: zdokonalování diferenciální diagnostiky

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ rostou v původním ložisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

NAČASOVÁNÍ KOLOSKOPICKÝCH KONTROL PO ENDOSKOPICKÉM ŘEŠENÍ NEOPLASTICKÝCH LÉZÍ TRAČNÍKU

NAČASOVÁNÍ KOLOSKOPICKÝCH KONTROL PO ENDOSKOPICKÉM ŘEŠENÍ NEOPLASTICKÝCH LÉZÍ TRAČNÍKU NAČASOVÁNÍ KOLOSKOPICKÝCH KONTROL PO ENDOSKOPICKÉM ŘEŠENÍ NEOPLASTICKÝCH LÉZÍ TRAČNÍKU Jiří CYRANY II. interní gastroenterologická klinika FN HK a LF UK Hradec Králové Jiří STEHLÍK Gastroenterologie, Masarykova

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Kolorektální karcinom vedoucí pozice v incidenci na svûtû, v znamn zdravotní problém âeské republiky

Kolorektální karcinom vedoucí pozice v incidenci na svûtû, v znamn zdravotní problém âeské republiky Kolorektální karcinom vedoucí pozice v incidenci na svûtû, v znamn zdravotní problém âeské republiky Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. / Klinika komplexní onkologické péãe MOÚ, Brno Navzdory tomu, že

Více

EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Vladimír Horák

EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Vladimír Horák EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Vladimír Horák ČESKÁ REPUBLIKA A HLAVNÍ PŘÍČINY ÚMRTÍ http://www.demografie.info Struktura zemřelých podle příčin smrti, ČR,2005 Úmrtí v souvislosti s novotvary znázorněna

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Prevencia onkologických ochorení

Prevencia onkologických ochorení Prevencia onkologických ochorení Primána prevencia Terciárna rna prevencia Primárna rna prevencia Znalosť a predchádzanie dzanie vonkajším faktorom, ktoré v etiológii nádorov zohrávajú najvýznamnejšiu

Více

Syndromy predisponující k nádorům v dětském věku zkušenosti Kliniky dětské onkologie FN Brno

Syndromy predisponující k nádorům v dětském věku zkušenosti Kliniky dětské onkologie FN Brno PŘEHLED Syndromy predisponující k nádorům v dětském věku zkušenosti Kliniky dětské onkologie FN Brno Syndromes Predisposing to Cancer in Children the Experience of Pediatric Oncology Department of University

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

ÚVOD CO JSOU TO GENY?

ÚVOD CO JSOU TO GENY? 1 2 OBSAH Úvod / 4 Co jsou to geny? / 4 Jak geny fungují? / 5 Jaký je rozdíl mezi vrozenou a získanou mutací? / 5 Ovlivňují geny vznik nádorů? / 6 Jsou nádory dědičné? / 6 Jak probíhá genetická konzultace?

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Petra Kleiblová Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK - skupina molekulární biologie

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

ROLE HEREDITÁRNÍCH SYNDROMŮ V INDUKCI KARCINOMU PANKREATU

ROLE HEREDITÁRNÍCH SYNDROMŮ V INDUKCI KARCINOMU PANKREATU ROLE HEREDITÁRNÍCH SYNDROMŮ V INDUKCI KARCINOMU PANKREATU Petr Dítě, Magdalena Uvírová AKADEMICKÉ CENTRUM GASTROENTEROLOGIE FN LF OSTRAVA CGB LABORATOŘ VÝZKUMNÝ INSTITUT AGEL OSTRAVA Celosvětová incidence

Více

Onkogeny a nádorové supresory

Onkogeny a nádorové supresory Onkogeny a nádorové supresory Historie Francis) Peyton Rous (October 5, 1879 February 16, 1970) He made his seminal observation, that a malignant tumor growing on a domestic chicken could be transferred

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA.

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA. NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění rostou v původním loţisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno GONOSOMY GONOSOMY CHROMOSOMY X, Y Obr. 1 (Nussbaum, 2004) autosomy v chromosomovém páru homologní po celé délce chromosomů crossingover MEIÓZA Obr. 2 (Nussbaum, 2004) GONOSOMY CHROMOSOMY X, Y ODLIŠNOSTI

Více

Střevní polypózy. včetně Gardnerova syndromu

Střevní polypózy. včetně Gardnerova syndromu Střevní polypózy včetně Gardnerova syndromu Sochorová J., Jakubcová B. Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA Střevní polypózy souhrnné označení pro

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Syndrom fragilního X chromosomu (syndrom Martinův-Bellové) Antonín Bahelka, Tereza Bartošková, Josef Zemek, Patrik Gogol

Syndrom fragilního X chromosomu (syndrom Martinův-Bellové) Antonín Bahelka, Tereza Bartošková, Josef Zemek, Patrik Gogol Syndrom fragilního X chromosomu (syndrom Martinův-Bellové) Antonín Bahelka, Tereza Bartošková, Josef Zemek, Patrik Gogol 20.5.2015 Popis klinických příznaků, možnosti léčby Muži: střední až těžká mentální

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Karcinom vaječníků. Představení nemoci

Karcinom vaječníků. Představení nemoci Karcinom vaječníků Představení nemoci Anatomie pánve a břicha Ženský reprodukční systém Vaječníky jsou párový orgán o velikosti 2 4 cm v průměru Vejcovod Řasinky Vaječník Ligamentum Kůra vaječníku Děloha

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii

Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii Tomáš Freiberger Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ČR Osnova Genetické faktory vzniku KV

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Vrozené vývojové vady mléčné žlázy nadpočetná mamma (polymastie) nebo bradavka (polythelie) - v průběhu mléčné lišty (z axily na perineum) - zpravidla rudimentární

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Nádor = genetické onemocnění

Nádor = genetické onemocnění Nádor = genetické onemocnění Změny vedoucí k fenotypu nádorové buňky jsou dedičné geneticky podmíněné Sporadické x familiární (x hereditární) Somatické x zárodečné (5-10%) Genetika nádorů Na buněčné úrovni

Více

genů - komplementarita

genů - komplementarita Polygenní dědičnost Interakce dvou nealelních genů - komplementarita Křížením dvou bělokvětých odrůd hrachoru zahradního vznikly v F1 generaci rostliny s růžovými květy. Po samoopylení rostlin F1 generace

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

2/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: GENETIKA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ STANDARDNÍ POSTUPY: PROTINÁDOROVÁ CHEMOTERAPIE

2/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: GENETIKA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ STANDARDNÍ POSTUPY: PROTINÁDOROVÁ CHEMOTERAPIE ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 2/2007 TÉMA: GENETIKA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ STANDARDNÍ POSTUPY: PROTINÁDOROVÁ CHEMOTERAPIE ETIKA, PRÁVO: NOVÁ REGULACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

Více

Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech

Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech 2000-2005 Jak přistupovat k nálezům minoritních gonozomálních mozaik? Šantavá A., Adamová, K.,Čapková P., Hyjánek J. Ústav lékařské

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění rostou v původním ložisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII

4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII 4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING Screening v systému péče o zdraví Péče o zdraví (zdravotní péče) laická péče o osobní zdraví odborná péče - individuální -

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka STRANA: 1/24 Laboratorní příručka Pro uživatele služeb Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů - laboratoře, spadajících do odbornosti 816 Laboratoř lékařské genetiky Vypracovali: RNDr. Eva Macháčková,

Více