Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007"

Transkript

1 Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Text v tis. Kč I. PŘÍJMY CELKEM ,27 z toho daňové ,00 nedaňové (včetně FRBMS) ,00 kapitálové 250,00 dotace neinvestiční ,27 dotace investiční 1 370,00 II. VÝDAJE CELKEM ,27 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY ,27 běžné ,42 REZERVA MĚSTA 1 334,85 REZERVA RADY 200,00 ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,00 ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 0,00 kapitálové (včetně FRBMS) 4 565,00 III. SALDO: příjmů a výdajů ,00 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 200,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (tj.půjček) 2 200,00 Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: P Ř Í J M Y 1. třída - daňové položka DPFO závislá činnost ,00 DPFO SVČ ,00 DPFO zvláštní sazba ,00 DPPO ,00 DPH ,00 správní poplatky, místní poplatky a ost.daně ,00 výtěžek z VHP ,00 daň z nemovitostí ,00 daňové příjmy celkem ,00 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 1

2 2. třída - nedaňové položka příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek ,00 příjem za služby OS ZZ ,00 příjmy z poskyt.služeb (služby v DPS, veřejného WC) ,00 příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy ,00 odměna za tříděný odpad ,00 pečovatelská služba - výkony ,00 příjem za služby od obcí - SDH ,00 příjmy za vedení účetnictví ,00 příjmy z pronájmu pozemků ,00 příjmy z krátkodobých pronájmů PO xxxx ,00 příjmy za pronájem Benešova ,00 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) ,00 příjmy z úroků (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) ,00 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky ,00 příjmy ze splátek půjčky (SMMS,r.06 Lesy) ,00 nedaňové příjmy ,00 FRBMS 2 000,00 nedaňové příjmy celkem (včetně FRBMS) ,00 3. třída - kapitálové položka prodej pozemků ,00 prodej bytů (+ úroky ) ,00 prodej domů ,00 příjmy za prodej majetku ,00 kapitálové příjmy celkem 250,00 4. třída - dotace položka dotace ze státního rozpočtu celkem: ,80 z toho státní správa ,48 školství ,32 dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ,82 sociální dávky ,00 obec obci na školství ,00 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí ,00 Investiční dotace - TI 36 bj. Prokopa Holého ,00 dotace celkem ,62 sociální fond ,65 celkem 4. třída - dotace včetně tvorby SF ,27 p ř í j m y c e l k e m ,27 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 2

3 V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje ,42 10 lesní hospodářství 80, OŽP - Státní správa lesů, myslivost, rybářství 40, Provoz karanténního zaříz.a výdaje spoj. s umístěním zvířete do útulku 40,00 22 doprava 7 841,60 60 Komunikace - jarní úklid OVÚP 261,00 61 Komunikace - úklid vozovek,chodníků,pěších zón,schodů OVÚP 1 500,00 62 Komunikace - podzimní úklid OVÚP 245,00 63 Komunikace - kropení OVÚP 15,00 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost OVÚP 2 000,00 65 Komunikace - mobiliář (vyjma dopr.značení) HIO 400,00 66 Komunikace - opravy komunikací a chodníků OVÚP 1 500,00 67 Oprava a údržba semaforů OVÚP 35,00 90 Komunikace - dopravní značení OVÚP 480, MHD 1 100, Příspěvek kraji na dopr.obslužnost KÚ 228, Úroky ze směnky - Benešova - podíl města 77, vodní hospodářství 1 052,00 68 Provoz a údržba kašen a od r. 05 i jižní zahrady HIO 142,00 69 Údržba a čištění vpustí OVÚP 250,00 70 Provoz a drobná údržba WC HIO 350,00 89 Oprava vpustí OVÚP 200, Správa a údržba rybníků ŽP 60, Oprava a čištění studní v majetku města ŽP 50, vzdělávání 8 722, ZUŠ Stříbro - účelová dotace na odpisy 19, ZUŠ Stříbro - účelová dotace na opravu budovy ve správě 50, ZUŠ Stříbro - účel. dotace na spotř. plynu 100, MŠ - příspěvek od města 1 873, ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 100, ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 500, ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40, ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40,00 33 kultura 6 843, SPOZ - věcné dary + občerstvení 118, MKS - účelový příspěvek na zajištění hist.progr.při EHD 40, Městské muzeum - příspěvek 3 094, MKS - příspěvek 3 040, MKS - účel.příspěvek - Lan Party 7, MKS - účelový příspěvek - Novoroční punč 30, MKS - účelový příspěvek na taneční a kulturní soutěže 10, REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI KULTURY 30,00 Městské slavnosti ,07 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 3

4 34 TV a zájmová činnost 2 693,00 71 Správa za zabezpečení VPS ost.služby HIO 24,00 83 Sportovní a dětská hřiště HIO 415, Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) 50, Org. zajištění akcí pořádaných Komisí pro kulturu a sport 50, Organizace mezinárodního turnaje v ČR 45, Účast družstva ve Fanu - Itálie 40, DDMS - účelový přísp. na ceny při soutěžích dětí 5, DDMS - příspěvek od města 1 202, Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 30, REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI SPORTU 120, Zhotovení naučné stezky malých opevnění 50, Běh historickým Stříbrem -finanční dary 15,00 Hřiště s ledovou plochou - provoz a údržba 500,00 VĚCNÉ DARY : 901 VD-TJ Baník-náklady družstev při účasti na soutěžích 85, VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nadějí 5, VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dospělých 5, VD-TJ Baník - oddíl volejbalu - ceny pro turnaje 2, VD-TJ Baník - oddíl kuželek - ceny pro turnaje 3, VD-Klub zápasu - ceny pro turnaje 5, VD-TJ Baník - sdružení veteránů - ceny do závodů 5, VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 8, VD-Cyklodrak Stříbro - ceny pro závody horských kol 8, VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny 3, VD-Běh historickým Stříbrem - věcné dary 8, Vyhlášení sportovce roku - věcný dar 10,00 35 zdravotnictví 3 207, Zajištění činnosti K - centra 10, LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek 200tis VHP 250, Nadace kostní dřeně Plzeň - finanční dar 5, Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar 10, Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar 10, Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar 10, Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar 10, Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar 5, Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 300, Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 597,00 36 komunální rozvoj ,50 72 Správa a údržba veřejného osvětlení HIO 1 200,00 73 Správa a údržba hřbitova HIO 374,00 74 Instalace a sejmutí vánoční výzdoby HIO 130,00 75 Správa bytových a nebytových jednotek 1 200,00 80 Údržba bytových domů - ve správě SMMS, s. r. o ,00 85 Oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů 280,00 87 Náklady spojené s provozováním výtahů v DPS 50,00 92 Náklady na služby za neobsazené byty 25,00 93 Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS 231,00 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 130,00 95 Fond oprav za byty + NP, (město spoluvlastníkem v prodaných domech) 350, Výdaje města a městských částí - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy) 1 180,00 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 4

5 207 Výdaje města a městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) 0, Výdaje města a městského úřadu v právních záležitostech - kapitola 31 30, Výdaje města - spojené s prodejem,nák.,pronájmem domů,pozemků 100, Výdaje města - elektrická energie 950, Nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života+majetku obyv. 50, Revize ÚPN SÚ Stříbro 120, Převzetí voj.majetku po likvidaci voj.útvaru ve Stříbře 3 000, REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTA (r ) 190,00 37 ochrana životního prostředí 9 257,00 50 Likvidace černých skládek na území města 50,00 76 Čistění odpadkových košů ŽP 691,00 77 Svoz odpadu velkoobjem. kontejnerů ŽP 96,00 79 Údržba veřejné zeleně OVÚP 2 700,00 84 Provoz skládky Šibeník ŽP 30,00 86 Správa a údržba Minoritských zahrad ŽP 445,00 88 Údržba veřejné zeleně v místních částech ŽP 460, Sběr a svoz odpadů 4 540, OŽP - výdaje spojené s činností odboru 45, Údržba parku 200,00 41 sociální zabezpečení , Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci ,00 43 sociální péče 2 272, Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář VHP 350, Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři 30, Klub důchodců 100, Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola , Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola , Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 40,00 52 civilní ochrana 20, Krizové řízení 20,00 55 protipožární ochrana 352, SDH 352,00 61 územní samospráva , Čerpání sociálního fondu 1 134, Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola , Městský úřad - kap. 15 (služby,elektř.,voda,plyn atd.) 1 982, Městský úřad - kap. 16 (výp.techn.,telef.,mater.s tím spoj.) 2 094, Městský úřad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veřejnoprávní sml) , Městský úřad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) 1 615, Městský úřad - kap. 33 (materiál na provoz aut,poh.hmoty,opravy,pojištění aut atd.) 805, Oprava budovy úřadu čp ,00 492x Oprava a údržba RADNICE 100,00 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 5

6 63 finanční operace 1 575,65 52 Příspěvek do Sociálního fondu , Pojištění majetku a lesů - kap ,00 6. třída - kapitálové výdaje (včetně FRBMS) 4 565,00 FRBMS 2 000,00 kapitálové výdaje 2 565, zemědělství a lesní hospodářství 220, Nákup pozemků od restituentů - kap , Rozdělení parcel Butov pro vybudování rekr. objektů 170,00 22 doprava 520, Úhrada směnky 520,00 33 kultura,církve a sdělovací prostředky 80, Grafický informační systém 80,00 36 bydlení, komunální služby 1 575, Zpracování územního plánu voj. území kasáren 50, Pasportizace majetku města 155, Technická infrastuktura 36 bj. Prokopa Holého - inv. dotace ,00 37 ochrana životního prostředí 170, Sběrný dvůr - investiční záměr 170,00 REZERVA MĚSTA 1 334,85 REZERVA RADY 200,00 ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,00 ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 0,00 C E L K E M R E Z E R V Y 3 334,85 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) ,42 schvaleny_rozpocet_2007.xls Stránka 6

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 SR UR Skut. % I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 213 018,12 195 849,95 92% z toho daňové 80 248,00

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více