w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str."

Transkript

1 w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat pøíklad australského Bandanoonu, italské Cinque Terre èi francouzské metropole Paøíāe? Taková otázka se naskýtá po øíjnovém jednání dozorèí rady Technických sluāeb Strakonice. Výsledek jednání by se totiā zjednodušenì dal shrnout slovy: Podpoøme pití vody z kohoutkù. Dlouhodobé výsledky mìøení kvality pitné vody v našem mìstì z hlediska fyzikálních, chemických i organoleptických ukazatelù totiā vykazují mimoøádnou kvalitu vody z místního vodovodu. Strakonická voda má celou øadu výhod: je dennì nìkolikrát kontrolována na obsah chemických a biologických látek a je vādy èerstvá. Pøedpisy upravující poāadavky na její kvalitu jsou stejné, v nìkterých ukazatelích dokonce pøísnìjší neāli na vodu balenou, s výjimkou vody pramenité a kojenecké. Mimo to je levná a její doprava ke spotøebiteli je vcelku jednoduchá," vypoèítává výhody vody z kohoutkù øeditel Technických sluāeb Strakonice Ludvík Nìmejc a potvrzuje, āe voda ve Strakonicích je také po stránce chu ových vlastností jednou z nejlepších. V obsahu dusiènanù dosahuje celoroènì voda ve mìstì parametrù kojenecké vody. Pokud jsou V mnoha ukazatelích voda ze strakonických kohoutkù vykazuje kvalitu kojenecké vody Strakonice, pitná voda ze sítì, prùmìr záøí, øíjen 2010 Jednotka Balená pitná voda Kojenecká voda ph (25 C) 7,4 6,5 9,5 5 8 Tvrdost (Ca + Mg) 1,2 mmol/l 2 3,5 mmol/l 1,8 3,2 mmol/l Vápník (Ca) 26,1 mg/l mg/l mg/l Hoøèík (Mg) 13,4 mg/l mg/l mg/l Amonné ionty (NH 4 + ) 0,13 mg/l 0,50 mg/l 0,25 mg/l Chloridy (Cl ) 20,1 mg/l 100 mg/l 100 mg/l Dusiènany (NO 3 ) 6 mg/l 50 mg/l 10 mg/l Dusitany (NO 2 ) 0,12 mg/l 0,50 mg/l 0,020 mg/l Hliník (Al) <0,05 mg/l 0,20 mg/l 0,050 mg/l Mangan (Mn) 0,02 mg/l 0,050 mg/l 0,050 mg/l Barva <5 mg/l Pt 20 mg/l Pt 20 mg/l Pt Zákal <1 ZF(t) 5 ZF(t) 2,0 ZF(t) elezo (Fe) 0,19 mg/l 0,20 mg/l 0,30 mg/l Escherichia Coli 0 KTJ/100 ml* 0 KTJ/250 ml 0 KTJ/250 ml Koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml* 0 KTJ/250 ml 0 KTJ/250 ml Enterokoky 0 KTJ/100 ml* 0 KTJ/250 ml 0 KTJ/250 ml ivé organismy 0 jedinci/ml 0 jedincù/ml 0 jedincù/ml Kyanidy celkové (CN ) <0,002 mg/l 0,050 mg/l 0,0050 mg/l Fluoridy (F ) 0,1 mg/l 1,5 mg/l 0,70 mg/l Rtu (Hg) <0,2 µg/l 1,0 µg/l 0,50 µg/l Nikl (Ni) <2,0 µg/l 20 µg/l 20 µg/l Selen (Se) <1,0 µg/l 10 µg/l 10 µg/l Sodík (Na) 7 mg/l 200 mg/l 20 mg/l *KTJ kolonie tvoøící jednotku výjimeènì pøekroèeny chemické ukazatele, je to zpravidla minimální odchylka v obsahu āeleza. Jak dále uvádí øeditel technických sluāeb, v urèitých lokalitách mùāe nárazovì z rùzných dùvodù dojít k podkalení. Ovšem i v tìchto pøípadech je po odsazení tekutina nezávadná a pitná. Snahou vodohospodáøù je samozøejmì kalové stavy minimalizovat. Výše zmínìnou kvalitní pitnou vodou je ovšem voda studená, zatímco teplá voda z kohoutku se stává uāitkovou. Pití vody z kohoutku je rozhodnì ekologiètìjší neā z PET láhví, uváāíte-li, kolik vody takto bìāná rodina vypije a kolik plastového odpadu se tím vyprodukuje. Navíc nejde jen o samotnou likvidaci èi recyklaci PET láhví, musíme také poèítat s dopravou ke spotøebiteli, øíká projektový manaāer Mìstského úøadu ve Strakonicích Michal Novotný. O tom, jakým zpùsobem by se pití vody z vodovodu propagovalo, zatím ještì není zcela rozhodnuto. Podle místostarosty Pavla Pavla, který je také pøedsedou dozorèí rady technických sluāeb, by mìsto mohlo svou kvalitní vodu prezentovat i tím, āe by se bìānì nabízela namísto vody balené pøi jednáních v rámci mìstského úøadu, organizací zøizovaných mìstem i organizací s majetkovou úèastí mìsta. Na Fóru Zdravého mìsta by voda z kohoutku mohla být hlavním nápojem, uvaāuje manaāer Novotný a pøidává zkušenost ze zahranièí: Pamatuji si, āe napøíklad v restauracích ve Švýcarsku byly bìānì k dispozici dābány s pitnou vodou, která se k jídlu podávala zdarma. Byl to právì australský Bandanoon a italská oblast Cinque Terre, kde se rozhodli pro úplný zákaz PET láhví a voda z vodovodu je pro kaādého k dispozici. Mùāete si ji nejen natoèit z kohoutku, ale také z pitných fontán. Dùvod, proè tato mìsta pøistoupila k tak radikálnímu øešení, je prostý: stovky PET láhví poházených kolem silnic. Turisté si mohou za jedno euro koupit speciální kovové nádoby, které si plní ve veøejných fontánách pitnou vodou. Ta je dodávána pøípadnì také s pøídavkem oxidu uhlièitého v perlivém stavu. Podobnou sluābu mohou vyuāívat rovnìā návštìvníci Paøíāe a jiných mìst na západ od našich hranic. Toto øešení je spíše hudbou budoucnosti, øíká Jaroslav Brùāek z odboru āivotního prostøedí. Nicménì iniciativa prospìšná āivotnímu prostøedí a lidskému zdraví by si zaslouāila co nejširší podporu. Irena Malotová, PR 1

2 volby, rada města Komunální volby V letošních komunálních volbách, které se konaly v polovinì øíjna, vyuāilo ve Strakonicích práva zvolit si své zastupitele necelých 41 procent oprávnìných volièù. Celorepublikovì byla úèast na volbách za posledních 16 let nejvyšší. Sloāení zastupitelstva mìsta pro období (poøadí dle podílu hlasù, údaj v závorce je poèet platných hlasù) Za Slušnost a jistoty pro Strakonice: Ing. Pavel Vondrys (2 554) Ing. Pavel Pavel (1 763) Ing. Jiøí Treybal (1 581) Mgr. Ivana Parkosová (1 545) Eva Rabová (1 313) Za Èeskou stranu sociálnì demokratickou: Mgr. Josef Samec (1 585) Mgr. Jaroslava Cháberová (1 510) Mgr. Emanuel Pavelka (1 446) Ing. Ludìk Joza (1 428) Za TOP 09: PhDr. Ivana Øíhová (1 666) Mgr. Miroslav Hlava (1 540) MUDr. Michal Pelíšek (1 268) Za Obèanskou demokratickou stranu: RNDr. Ladislav Havel (1 356) Ing. Ludvík Nìmejc (1 257) Radek Chvosta (1 191) Za Komunistickou stranu Èech a Moravy: Milada Vlasáková (976) Václav Šrámek (953) Za Volbu pro mìsto: MUDr. Josef Vávra (1 300) Josef Štrébl (983) Za Strakonickou Veøejnost: Mgr. Bøetislav Hrdlièka (979) Milan Jungvirt (759) Zajímavosti z voleb Nejstarší èlence okrskové volební komise bylo 82 let, delegovala ji KSÈM. Jako nejmladší zasedl do okrskové volební komise teprve osmnáctiletý delegát strany SJPS. Mezi volièi byla nejstarší paní Anna Sobìslavská, která se narodila v roce Tyto komunální volby zaznamenaly také nejvyšší poèet èlenù okrskových volebních komisí, celkem 321. Zajímavostí jistì je, āe strakonický starosta, který získal s kandidátkou Slušnost a jistoty pro Strakonice pìt mandátù, byl podle informací deníku MF Dnes nejúspìšnìjším jihoèeským starostou okresního mìsta. Další informace uvedeme v pøíštím Zpravodaji. RADA MĚSTA STRAKONICE 150. jednání dne Pojištění majetku města Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy na pojištìní majetku mìsta vèetnì odpovìdnosti s ÈSOB Pojiš ovnou, a. s., èlenem holdingu ÈSOB, za cenu ,- Kè, a to od Oprava povrchu ve sportovní hale Rada mìsta schválila rozpoètové opatøení ve výši ,- Kè na Renovaci a opravu sportovního povrchu ve sportovní hale v Máchovì ulici. V souvislosti s opotøebením povrchu a se zmìnou basketbalových pravidel byla ve sportovní hale STARZ provedena úprava, která spoèívala v èásteèném obroušení podlahy, nalakování a pøeznaèení høištì jednání dne Obnova svítidel na Volyňské Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele Obnovy svítidel veøejného prostranství ulice Volyòská. Dne rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy na obnovu svítidel s firmou UNIELEKTRO, s. r. o., Strakonice, za cenu ,30 Kè (vèetnì DPH). Mìsto Strakonice má zpracovaný generel veøejného osvìtlení souèasnì s pasportem, který øeší osvìtlení jednotlivých ulic mìsta. Dojde k výmìnì doāitých svítidel veøejného osvìtlení s malou úèinností svítivosti za nová moderní svítidla s vysokou provozní a optickou úèinností. Napájecí odbìrné místo rozvadìèe veøejného osvìtlení bude vybaveno stabilizátorem a regulátorem napìtí, který umoāòuje sníāení spotøeby elektrické energie o zhruba 30 aā 40 % a sníāení nákladù na údrābu s prodlouāením āivotnosti svìtelných zdrojù o 50 %. Příspěvek na provoz Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvku ve výši 6.000,- Kè Obèanskému sdruāení Dys centrum Strakonice pøi ZŠ F. L. Èelakovského na udrāení provozu. Obèanské sdruāení Dyscentrum Strakonice se zabývá pomocí dìtem s dyslexií a ostatními poruchami uèení nebo dìtem, které jsou ve škole ménì úspìšné. Dále provozuje linku dùvìry, která je hojnì vyuāívaná bìhem školního roku a dotazy jsou smìøované pøedevším do oblasti školství jednání dne Příspěvky pro sport Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: 1.500,- Kè Duze Husot na hokejbalový turnaj ve dnech , 3.500,- Kè HC Strakonice, o. s., na II. roèník vánoèního maškarního bálu na ledì a 3.500,- Kè HC Strakonice, o. s., krouāku krasobruslení, na závody v krasobruslení, ,- Kè SKI klubu Strakonice na Bìh kolem Kuøidla X. roèník memoriálu Františka Kováøe dne , 6.000,- Kè Jaroslavu Walterovi na terénní závody pionýrù na prostranství pod Hvìzdou dne , 9.000,- Kè TJ ÈZ Strakonice oddílu házené na uspoøádání souboru turnajù v házené ve IV. ètvrtletí 2010, 5.000,- Kè TJ Fezko Strakonice oddílu plaveckých sportù na plavecké závody se soutìāí Plave celá rodina dne , 3.000,- Kè TJ Fezko Strakonice oddílu kuāelek na Vánoèní turnaj v kuāelkách dne , 4.000,- Kè Ragby klubu Strakonice na II. roèník ragbyového turnaje O pohár mìsta Strakonice dne , ,- Kè Davidu Èadkovi na pokrytí nákladù pøi úèasti na Mistrovství Evropy v enduru v Portugalsku v záøí 2010, ,- Kè SK Biatlon Strakonice na reprezentaci mìsta pøi závodech v roce jednání dne Navýšení počtu dětí v družině Rada mìsta schválila navýšení kapacity školní druāiny pøi ZŠ Podìbradova o 20 āákù na celkovou kapacitu 140 āákù, a to od V souèasné dobì je kapacita školní druāiny plnì vyuāita a zájem o umístìní pøevyšuje moānosti. Dùvodem je vedle rostoucího poètu āákù pøicházejících do prvních tøíd snaha rodièù zajistit dìtem vhodný zpùsob trávení volného èasu. Pro rozšíøení kapacity budou kromì stávajících druāinových tøíd vyuāity i dvì uèebny v pøízemí budovy, šatna a sociální zaøízení. Úprava vstupu ZŠ Dukelské Na základì doporuèení komise souhlasila rada mìsta se zadáním zakázky na výmìnu dveøí a úpravu hlavního vstupu ZŠ Dukelská spoleènosti Salvete, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Dojde k úpravì hlavního vstupu z ulice Dukelské. Troje dvoukøídlé vstupní dveøe s nadsvìtlíkem budou vymìnìné za hliníkové dveøe. Budou rekonstruovány zvonky vèetnì audio komunikace a ve vestibulu bude nahrazeno jednoduché sklo izolaèním dvojsklem. Vše bude realizováno do Parkovací místa ve městě Rada mìsta projednala fond parkoviš, který se zvýšil o 319 parkovacích stání vybudovaných mìstem Strakonice v období let Stálým problémem ve mìstì je parkování aut zejména v satelitních okrajových sídlištích, kdy kapacita parkovacího stání byla pøi jejich výstavbì jiná, neā je dnes potøeba. Kapacita parkovacích míst se neustále rozšiøuje, dùkazem je, āe za poslední ètyøi roky se stání rozšíøila o 319 míst. U strakonického hradu vzniklo 21 míst, stavebními úpravami komunikace Šumavská 44 míst, na parkovišti mezi domy èp a èp v sídlišti Mír vzniklo dalších 10 míst, parkovištì v ulici Pováāská a v ulici U Zahrádek je rozšíøeno o 17 míst, na parkovišti MìÚ Strakonice bylo vybudováno 34 míst, komunikaèním propojením ulic Kosmonautù a Spojaøù bylo postaveno 103 míst, revitalizací veøejných prostranství v ulici Èelakovského pøibylo dalších 25 míst a v obytné zónì Na Muškách mùāe parkovat 65 aut. Autobusová zastávka v Husově ulici Rada mìsta souhlasila se zadáním zakázky Autobusová zastávka v ulici Husova firmì Strabag, a. s., Písek, za cenu ,70 Kè (vèetnì DPH). V blízkosti poboèky Šmidingerovy knihovny za parkem bude vybudovaný záliv pro autobusovou zastávku. Bude odstranìna opìrná zeï, bude upraven povrch a vytvoøen samotný záliv zastávky se dvìma pøístøešky a mobiliáøem. Usnesení z jednání RM naleznete na internetových stránkách 2

3 zprávy z města Zeleň a město V minulém Zpravodaji se ètenáøi mohli seznámit s ohlédnutím za uplynulými ètyømi roky, které pøineslo souhrn, co se na území mìsta Strakonice za toto období událo. Z prostorových dùvodù však nebylo moāné uveøejnit podrobný rozpis investièních akcí z oblasti zelenì, do které mìsto za uplynulá ètyøi léta vynaloāilo zhruba 37 milionù korun, proto ho pøinášíme níāe. (Èástka zahrnuje jak nové akce, tak kompletní péèi o zeleò vèetnì údrābových prací, výsadby kvìtin, závlahy, zalévání, seèení trávníkù, støíhání āivých plotù a hrabání listí.) Pøehled investièních akcí Rok 2007 Ozelenìní cyklostezky Katovická Vybudování automatické závlahy v parku u hradu Výsadba zelenì v areálu letního kina Nákup mobilních nádob na zeleò Ozelenìní vstupu ZŠ Dukelská Dosadba stromù ve mìstì Revitalizace Rennerových sadù Zaloāení trávníku v hradním pøíkopu Ozelenìní ZŠ Podìbradova I. etapa Výsadba zelenì ul. Lidická Rok 2008 Zaloāení záhonù u køiāovatky u Fezka Zaloāení záhonù v parèíku u sv. Markéty Ozelenìní ZŠ Podìbradova II. a III. etapa Výsadba zelenì u vstupu do høbitova Výsadba zelenì Starý Draāejov Ozelenìní ul. Dopravní Nákup mobilních nádob na zeleò køiāovatka u Lidlu Zaloāení trvalkové výsadby Bavorova Výsadba cibulovin ve mìstì Odclonìní komunikace Písecká plavecký stadion Výsadba aleje a keøové podsadby Podsrp Odclonìní severního dopravního pùloblouku Výsadba Mírová ul. u gymnázia Výsadba v ul. Vodárenská Výsadba ZŠ Jezárky Ozelenìní cyklostezky Katovická II. etapa Dosadba stromù ve mìstì Výsadba okrasné zelenì Hajská Zaloāení letnièkového záhonu u Hvìzdy Rok 2009 Regenerace zelenì v MŠ Holeèkova, Spojaøù a A. B. Svojsíka* Zaloāení parèíku U Zborova Ozelenìní komunikace Písecká II. etapa Nákup mobilních nádob na zeleò pyramidy Ozelenìní svahu - hradní pøíkop, I. etapa Rok 2010 Ozelenìní svahu hradní pøíkop, II. etapa Zaloāení automatické závlahy v hradním pøíkopu Regenerace zelenì MŠ Stavbaøù* Zaloāení parèíku u Prioru Výsadba cibulovin ve mìstì Dosadba stromù ve mìstì * na akci byla získána dotace VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME Základní škola Povážská Po dvì odpoledne si na konci záøí obyvatelé Strakonic mohli prohlédnout stavbu nové Základní školy Pováāská. Dny otevøených dveøí pøilákaly desítky lidí, kteøí se prošli dokonèenou hrubou stavbou prvního pavilonu. Byli to pøedevším rodièe stávajících školákù nebo pøedškolních dìtí. Zajímalo je, co, kdy Foto: Archiv STTV a jak se pro jejich potomky chystá. Zveøejòujeme odpovìdi na nejèastìjší dotazy, které návštìvníci pokládali vedení mìsta a øeditelce ZŠ Pováāská Jaroslavì Cháberové. Kdy zaène výuka v nových prostorách školy? V souèasnosti vozí āáky ze spádové oblasti ZŠ Pováāská školní autobus k výuce v budovách na Velkém námìstí a v Lidické ulici. I kdyā se pøedpokládalo, āe by první stupeò mohl být otevøen uā v prùbìhu druhého pololetí školního roku 2010/2011, výuka zaène s nejvìtší pravdìpodobností po letních prázdninách. Hlavním dùvodem je, aby se dìti a pedagogové nemuseli hekticky stìhovat v podstatì bìhem vyuèování. Díky pozdìjšímu termínu budou mít uèitelé moānost si tøídy náleāitì pøichystat tak, aby mohli v nové škole dìti co nejlépe pøivítat a āáci se zde cítili od poèátku dobøe. Kde a kdy bude zápis do ZŠ Pováāská? Zápisy do strakonických škol obvykle probíhají v únoru. Vzhledem k tomu, āe nové prostory na Pováāské ještì nebudou k tomuto úèelu pøipraveny, zápis prvòáèkù se uskuteèní v budovì v Lidické ulici. Je moāné zapsat dítì do této základní školy, i kdyā bydlištìm patøíme do jiné spádové oblasti? Ano. Rodièe mohou pro své dítì vybrat školu podle svého uváāení. Samozøejmì nelze pøekraèovat povolený poèet āákù ve tøídách uvedený ve školním rejstøíku.výhodou nové školy bude jistì i kapacita, díky níā se poèítá prùmìrnì s 25 āáky ve tøídì. Pedagogové v takovém pøípadì mají více moāností vìnovat se individuálnímu rozvoji a potøebám jednotlivých dìtí. Bude školní jídelna v provozu jiā pøi otevøení prvního pavilonu? Budeme se snaāit, aby vše fungovalo tak, jak má. Také kuchynì a jídelna by tedy mìly být otevøeny souèasnì s prvním stupnìm školy, zatímco na druhém pavilonu budou ještì stavební práce v plném proudu. Kde jsou plánovány šatny a jaké bude jejich zabezpeèení? Šatny klecového typu nejsou v projektu. áci budou mít k dispozici skøíòky. Elektronické zabezpeèení je samozøejmostí. Dìti se pomocí èipu dostanou do školy, otevøou si skøíòku nebo pøihlásí èi odhlásí obìdy. Budou se āáci podílet na koneèných úpravách interiéru školy nebo jejího okolí? Škola je prostorem pro rozvoj kreativity. Pøedpokládáme, āe v rámci výchov bude toto āákùm umoānìno. Napøíklad bìhem environmentální výchovy by to mohla být výsadba stromkù a okrasných rostlin pøi koneèných úpravách pozemku. Pøipomínáme, āe škola bude mít napøíklad i svùj vlastní vytápìný skleník pro pìstební práce. Poèítá se s novým vybavením do celé školy? Zaøízení školy bude velmi moderní. Ovšem neznamená to, āe veškerý inventáø z Velkého námìstí a Lidické odepíšeme. To by byla škoda a zbyteèné plýtvání prostøedky. Novìjší nábytek a uèební pomùcky pøestìhujeme. Bude jezdit na Pováāskou školní autobus? Taková moānost se nabízí, pokud by byl o podobnou sluābu dostateèný zájem a byla vyuāita. V okamāiku, kdy se do jiāní èásti Strakonic pøesunou āáci vyšších tøíd, kteøí pùvodnì spádovì patøili do budov školy na Velkém námìstí a v Lidické ulici, bude tøeba náleāitì upravit také provoz mìstské hromadné dopravy. Jak školu vyuāijete mimo vyuèování? V odpoledních hodinách si budou moci āáci vybírat z pestré nabídky krouākù. Pro volnoèasové aktivity má škola mimoøádné zázemí. Dìti se mohou zapojit napøíklad do nejrùznìjších umìleckých oborù výtvarka, keramika, grafika èi hudebního oboru, kde chystáme spolupráci s hudební školou Yamaha. Plánovaný víceúèelový hudební sál s výbornou akustikou mùāe být vzhledem k samostatnému vchodu vyuāíván napøíklad také pro koncerty váāné hudby a jiné kulturní poèiny. Jazykové èi poèítaèové uèebny jistì dobøe poslouāí i kurzùm v rámci celoāivotního vzdìlávání. Irena Malotová, PR 3

4 4 informace Městská policie Strakonice Opìt jsme zaregistrovali na území mìsta Strakonice pøípady, kdy se snaāí podvodníci dostat k penìzùm našich starších spoluobèanù, proto opìtovnì apeluji nejen na nì, pokud by se vám kdokoli, kdo vás chce navštívit, pod jakoukoli záminkou, zdál podezøený, zavolejte na linku tísòového volání mìstské policie (156) nebo Policie ÈR (158) a naše hlídky se na vaši adresu dostaví. Nenechávejte zavolání aā na dobu, kdy zjistíte, āe vám chybí v domácnosti finanèní obnos èi jiné cennosti. Na kaādé vaše oznámení hlídka dorazí. Jen v uplynulém mìsíci vyjíādìli stráāníci mìstské policie na základì vašich oznámení k více neā sto dvaceti pøípadùm. Naše podìkování patøí oznamovatelce, která naši hlídku dne v dopoledních hodinách upozornila na muāe, který okradl v bufetu druhého zákazníka. Dle popisu, který získali od oznamovatelky, zastihli stráāníci muāe v prostorách vlakového nádraāí. Provedli kontrolu totoānosti a pøedali jej s podezøením z trestné èinnosti na obvodní oddìlení Policie ÈR. Zábrany ohranièující stavbu v ulici Lidická se èím dál èastìji stávají terèem vandalismu. Tak tomu bylo i v noèních hodinách dne , kdy kamerový systém odhalil a usvìdèil ètyøiadvacetiletého mladíka z Jindøichohradecka, který povalil nìkolik zábran do stavby. Na jedné z kamer zaznamenal stráāník mìstské policie krátce po tøetí hodinì ranní dne v ulici Lidická fyzický konflikt mezi muāem a āenou. Muā do āeny opakovanì strkal, tahal za vlasy a došlo i na kopance. Jelikoā na místì samém stráāníci pojali podezøení z trestného èinu týrání osoby, zajistili, aby jiā nedocházelo ke vzájemnému fyzickému napadání, a celou událost pøevzala k došetøení hlídka Policie ÈR. Muā s plechovkou toluenu, ke které neustále èichal pøed jedním ze strakonických marketù, byl pøedveden na Policii ÈR ve veèerních hodinách téhoā dne hlídkou mìstské policie. Po zjištìní totoānosti byl z obvodního oddìlení PÈR propuštìn. Vozidlo, které nesplòovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním pøedpisem k provozu vozidla na pozemních komunikacích, zjistila hlídka mìstské policie pøi jedné z kontrol dne krátce po dvacáté hodinì veèerní. Vzhledem k tìmto skuteènostem byl øidiè pøedán hlídce Policie ÈR. Krátce po tøiadvacáté hodinì dne zjistila hlídka mìstské policie pøi pochùzce ulicí Èelakovského, kterak se jedno z vozidel zde zaparkovaných samovolnì rozjelo a narazilo do vozidla parkujícího naproti. Následnou lustrací zjistili stráāníci oba majitele vozidel, kteøí se na místì dohodli na náhradì škody, nehodou vzniklé. Neobvyklé oznámení jsme pøijali ve veèerních hodinách dne Na āenu, která zavolala na linku tísòového volání (156), kdosi na Palackého námìstí házel z okna vajíèka. Majitelka domu, se kterou hlídka poté celou záleāitost øešila, bude muset vysvìtlit své poèínání na odboru vnitøních vìcí oddìlení pøestupkù na MÚ Strakonice. Pøi noèní kontrole ulice Ellerovy zastavila hlídka mìstské policie dne krátce pøed druhou hodinou øidièe malého motocyklu, který jel touto komunikací neosvìtlený, a ani øidiè, ani spolujezdec nemìli na hlavách ochranné pøilby. Dechovou zkouškou bylo zjištìno, āe øidiè pøed jízdou poāil alkoholické nápoje, proto byl na místì pøedán hlídce Policie ÈR. Hodinu poté sedl za volant pod vlivem alkoholu další øidiè, tentokrát do osobního automobilu škoda v ulici Radomyšlské. Pøístroj Dräger 2 u devatenáctiletého øidièe namìøil hodnotu 1,44 promile alkoholu. I jemu stráāníci mìstské policie zakázali další jízdu a pøedali hlídce Policie ÈR k doøešení. RZS pøivolali stráāníci krátce po tøetí hodinì noèní dne k dívce, která si chtìla vzít āivot v jednom ze strakonických barù. Podìkování patøí obsluze baru, která naši hlídku na místo pøivolala. Zábrany v ulici Lidické se opìt staly terèem vandalismu v èasných ranních hodinách dne , kdy tudy procházela skupinka mladých lidí. Mladík, kterému zábrany pøekáāely, odešel z místa s pokutovými bloky. Jeho èinnost totiā zachytil stráāník pracující s kamerovým systémem. Vozidlo, které nesplòovalo technické podmínky k provozu na pozemních komunikacích, zjistila hlídka mìstské policie v noèních hodinách v ulici Havlíèkovì. Øidiè byl pøedán hlídce Policie ÈR. Krátce pøed šestou hodinou ranní dne zjistil stráāník pracující s kamerovým systémem, āe na svìtelné køiāovatce v ulici Katovické došlo k dopravní nehodì, kdy osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místo byla vyslána hlídka mìstské policie, která zde zjistila, āe ke zranìní cyklisty nedošlo. U øidièky provedli stráāníci orientaèní dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Stráāníci na místì vyèkali do pøíjezdu hlídky Policie ÈR. V dopoledních hodinách dne zjistila hlídka mìstské policie dalšího øidièe výteèníèka, který pøed jízdou poāil alkoholické nápoje. Tentokráte ve Starém Draāejovì. I tento øidiè skonèil v rukách policie ÈR. Pøípadù, kdy øidiè zasedl za volant po konzumaci alkoholu, bylo za záøí víc neā v pøedchozích mìsících roku. Zamysleme se, øidièi, nad následky, které mùāeme zpùsobit své rodinì, ale i všem ostatním úèastníkùm silnièního provozu, neā sedneme za volant po poāití alkoholu. V uplynulém mìsíci jsme provedli i nìkolik kontrol zamìøených na cyklisty, a zejména pak na neosvìtlené ve veèerních hodinách. Bohuāel se po komunikacích prohání ještì spousta takových, kteøí si neuvìdomují, āe tím, āe nejsou vidìt, mohou zpùsobit dopravní nehodu. Svi me, a vidíme a a jsme vidìt. Milan Michálek velitel stráāníkù MP Strakonice Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí Stavìt se zaène nejdøíve v roce 2012 Kdyā na loòském Fóru Zdravého mìsta a v následné anketì obèané Strakonic vyhodnocovali nejpalèivìjší problémy āivota ve mìstì, první místo patøilo dosud nedokonèenému obchvatu. S kaādým rokem stoupající poèet tìākých nákladních vozù projíādìjících Strakonicemi trápí obyvatele jednoznaènì nejvíce. Stavba severního dopravního pùloblouku, který by významnì odlehèil mìstu od tranzitní dopravy, zaène nejdøíve v roce Oproti pøedpokladùm ještì z loòského jara tedy pùjde o nejménì dvouleté zdrāení. Územní rozhodnutí je v souèasné dobì platné, zdrāelo se však pøedevším kvùli pøipomínkám a námitkám, které mìl jeden z vlastníkù pozemkù na trase, uvádí starosta mìsta Pavel Vondrys. Øeditelství silnic a dálnic v Èeských Budìjovicích i navzdory uvedeným problémùm pokraèuje v nezbytném administrativním procesu. Zdroj: www stránky Øeditelství silnic a dálnic ÈR Projektová dokumentace pro stavební povolení je jiā dokonèena. Nyní se èeká na potvrzení geometrických plánù z katastrálního úøadu. Potom bude posouzena āádost o stavební povolení. Pokud by se po vydání platného stavebního povolení podaøilo státu vyèlenit potøebné finance, stavba by mohla být zahájena po výkupu pozemkù v roce Obchvat v délce 1540 metrù se tøemi malými okruāními køiāovatkami bude stát více neā 400 milionù korun. Vzhledem k souèasným škrtùm ve státním rozpoètu a úsporným balíèkùm ministerstva dopravy však nikdo nemùāe být prorokem. Starosta neztrácí optimismus: Podle aktuálních informací, které jsem získal na ØSD, je strakonický severní dopravní pùloblouk z hlediska pøipravenosti jiā tak daleko, āe byl zaøazen jako druhá prioritní stavba tohoto typu v Jihoèeském kraji. Stavba obchvatu je plnì v reāii státu, aèkoliv mìsto, aby tuto investici podpoøilo, se finanènì podílelo na vypracování projektové dokumentace. Protoāe øeditelství silnic a dálnic vykoupí od vlastníkù jen ty pozemky, které jsou pod stavbou, zavázalo se mìsto poté vykoupit za stejných podmínek i zbytky nevyuāitelných pozemkù, pokud o to budou mít vlastníci zájem, øíká Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru Mìstského úøadu ve Strakonicích. Bliāší informace ohlednì výkupu pozemkù ØSD pøislíbilo v druhé polovinì prosince. Severní dopravní pùloblouk by mìl být kvalitním propojením stávajících silnic první tøídy I/4 Praha Stráāný a I/22 Vodòany Domaālice. Nová komunikace pøinese zlepšení a zpøehlednìní dopravní situace ve mìstì a zajistí obyvatelùm vìtší bezpeènost. Nemalý význam bude mít také omezení hluku, prašnosti a sníāení koncentrace výfukových plynù pøímo v centru Strakonic. Mìsto bude dále vyvíjet tlak na ØSD, aby stavba severního dopravního pùloblouku byla upøednostnìna. Vzkaz pro majitele zahrádek v jedné z dotèených lokalit, kudy stavba povede: pøíští rok pravdìpodobnì ještì úrodu sklidíte. Irena Malotová, PR

5 kulturní akce Program na listopad 2010: Støeda 3. listopadu NA NÁVŠTÌVÌ U ZLATY ADAMOVSKÉ Aèkoli je v tuto chvílí Zlata Adamovská spojována pøedevším s rolí MUDr. Páleníkové v seriálu Ordinace v rùāové zahradì, má na svém kontì tato vynikající a oblíbená hereèka stovky rolí na filmovém plátnì, televizní obrazovce i divadelních jevištích. A tak v našem novém poøadu bude urèitì na co vzpomínat a o záāitky z umìleckého āivota nebude nouze. Rytíøský sál hod. Pátek 5. listopadu Cestopisná pøednáška Vojtìcha Hlásného spojená s promítáním na téma S ÈEZETOU DO PÙLNOÈNÍHO KRÁLOVSTVÍ, kterou podnikl v roce 2008 a trvala 59 dní. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. Nedìle 7. listopadu KONCERT BEZ HRANIC Úèinkují: Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice, Audi Jugendchorakademie, Dívèí pìvecký sbor Praāská Kantiléna. Dùm kultury hod. Pondìlí 8. listopadu Docela velké divadlo Litvínov: PRINC BAJAJA Školní pøedstavení pro dìti I. stupnì ZŠ. Dùm kultury 8.30 a hod. Støeda 10. listopadu Divadelní pøedplatné Divadlo Pøíbram Dale Wasserman: PØELET NAD KUKAÈÈÍM HNÍZDEM Dramatizace slavného románu K. Keseyho. Pøíbìh aā pøíliš svobodomyslného McMurphyho, který se ocitne v péèi jistého ústavu pro duševnì choré, jemuā vládne pøísný øád a v nìmā kaādý projev svobodného myšlení a jednání je ve smyslu tohoto øádu tvrdì potlaèován. Reāie Milan Schejbal. Dùm kultury hod. Nedìle 14. listopadu TANEÈNÍ ODPOLEDNE S VV BAND VÁCHOVI Dùm kultury hod. Pondìlí 15. listopadu KPH KONCERT PAVEL ŠPORCL GIPSY WAY Pavel Šporcl housle Romano Stilo Cikánská cimbálová kapela Marek Rajt 1. housle, Nikola Sléz 2. housle, László Onodi kytara, viola, Martin Rajt kontrabas, František Rigo cimbál, František Rigo Jr. elektrický klavír. Dùm kultury hod. Ètvrtek 18. sobota 20. listopadu SETKÁNÍ 2010 IV. roèník pøehlídky amatérských divadelních spolkù. Dùm kultury. Pátek 19. listopadu KONCERT PÍSNIÈKÁØE JANA BURIANA Písnièkáø, spisovatel, televizní moderátor, autor nìkolika cestopisù a cestopisných dokumentárních filmù, syn èeského avantgardního divadelníka E. F. Buriana a vnuk operního pìvce Emila Buriana. Rytíøský sál hod. Nedìle 21. listopadu Dìtské pohádkové pøedplatné Divadlo Julie Jurištové: VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý svìt, všechno vìdí, všechno umí, na vše mají odpovìï. Poslední kus svìta zbývá, kdo tuší, co stane se? Poradí snad pøítel Šmidra, co se toulá po lese? Dùm kultury hod. Pondìlí 22. listopadu Koncert VÌRY ŠPINAROVÉ a skupiny ADAMA PAVLÍKA Vìra Špinarová patøí ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro svùj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech se stala jednou z nejoblíbenìjších zpìvaèek. Dùm kultury hod. Støeda 24. listopadu AFRIKA a další svìtadíly oèima horolezce RADKA JAROŠE Všechny fanoušky Radka Jaroše, našeho v souèasnosti nejúspìšnìjšího vysokohorského horolezce, zveme na pøednášku s besedou a promítáním fotografií a filmù z expedic nejen na nejvyšší vrcholy svìta... Rytíøský sál hod. Sobota 27. listopadu VELKÁ CENA MÌSTA STRAKONICE 2010 Mezinárodní pohárová soutìā taneèních párù ve standardních a latinsko amerických tancích. Dùm kultury. Pondìlí 29. listopadu TØI POHÁDKY NA VÁNOCE ANEB PÙJDEM SPOLU DO BETLÉMA Pohádkové vyprávìní pod vánoèní stromeèky sloāené ze dvou pohádek èerpajících z motivù klasických pohádkových námìtù (O chytré princeznì a Kterak líná Karolína ke štìstí pøišla) a vánoèního pøíbìhu Pùjdem spolu do Betléma s celou øadou koled. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály 9.30 a hod. () PROGRAM DIVADELNÍ PØEHLÍDKY SETKÁNÍ listopadu 2010 Dùm kultury Strakonice Ètvrtek 18. listopadu 8.30 hod. DIVADELNÍ SOUBOR KULTURNÍHO SPOLKU ÈESTICE uvádí pohádku Zdeòka Kozáka ÈÁRY BÁBY COTKYTLE ANEB TØI ZLATÉ ZUBY DÌDA VŠEVÌDA Pøedstavení urèeno pro āáky od tøetí do sedmé tøídy hod. SCÉNA MLADÝCH PØI DIVADELNÍM SOUBORU ÈELAKOVSKÝ Didier Caron: OPRAVDOVÉ ŠTÌSTÍ Pátek 19. listopadu 8.30 hod. SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU VENDETTA STRAKONICE PØÍTEL NA CESTÁCH Pøedstavení urèeno pro āáky 8. a 9. tøídy ZŠ a pro āáky SŠ hod. DIVADELNÍ SOUBOR ÈELAKOVSKÝ Pavel Nìmec: DOBA KAMENNÁ hod. DIVADELNÍ SOUBOR PIKI VOLYNÌ Alain Reynaud Fourton: MONSIEUR AMÉDÉE ALIAS HAMED Z BOGOTY Sobota 20. listopadu hod. ŠUMAVSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK PRACHATICE J. Èapek, K. Èapek: LÁSKY HRA OSUDNÁ THE BEST OF! hod. SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKÙ V BLATNÉ William Wig: MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI Komedie z doby prohibice v Americe. VÝSTAVY: listopadu JIHOZÁPAD USA výstava fotografií Miloslava Martana, zamìøená pøedevším na pøírodní krásy, národní parky, monumenty a indiánské rezervace, foyer domu kultury listopadu Výstava obrazù k āivotnímu jubileu architekta a výtvarníka Ing. arch. IVANA ÈECHA Vernisáā v sobotu 6. listopadu v hodin. Výstavu zahájí PhDr. František Zborník, øeditel odboru umìní MK ÈR. Zazpívá Miriam Kvartet ze Šumavy, Maltézský sál 4. prosince ledna 2011 S PHOTOARTEM NA CESTÁCH Nejlepší fotografie z našich cest po Arménii, Kyrgyzstánu, Náhorním Karabachu, Rusku a Uzbekistánu 5

6 6 program kin KINO OKO STRAKONICE Pondìlí 1. støeda 3. listopadu od a hod. USA, akèní komedie, titulky, 99, 2D doporuèená pøístupnost: všem RED vstupné: 90,- Kè RED: ve výsluābì a extrémnì nebezpeèní. Reāie: Robert Schwentke Hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman, Mary Louise Parker, John Malkovich. HCE Ètvrtek 4. nedìle 7. listopadu POZOR! jen od hod. USA, animovaný, dabing, 88 doporuèená pøístupnost: všem ALFA A OMEGA 3D vstupné: 130,- Kè Co nemùāe postrádat správné dobrodruāství na cestì? Stopování, naskakování do rozjetých náklaïákù, rozzlobené medvìdy, píchavé dikobrazy nebo setkání s husou golfistkou a kaèerem coby nosièem holí. Jen se zeptejte Kate a Humphrey! Reāie: Anthony Bell, Ben Gluck. Palace Pictures Ètvrtek 4. pátek 5. listopadu POZOR!!! jen od hod. USA, komedie, titulky, 112, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVÌTA vstupné: 80,- Kè Nìkdy láska doopravdy bolí. Reāie: Edgar Wright Hrají: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Hrají: Kieran Culkin, Anna Kendrick, Jason Schwartzmann... Bontonfilm Sobota 6. nedìle 7. listopadu POZOR!!! jen od hod. USA, horor, titulky, 110 doporuèená pøístupnost: od 15 let SAW 3D vstupné: 110,- Kè Odpovíme v nìm na všechny otázky, které si kdy fanoušci poloāili. V dìji se ale budou dobøe orientovat i diváci, kteøí nevidìli pøedchozí filmy tento díl ale bude skuteènì poslední. Reāie: Kevin Greutert Hrají: Tobin Bell, Cary Elwes, Costas Mandylor, Betsy Russell, Chester Bennington ad. HCE Pondìlí 8. úterý 9. listopadu od a hod. USA, akèní, titulky, 105 doporuèená pøístupnost: od 15 let MACHETE vstupné: 70,- Kè Dostal nabídku, která se neodmítá Reāie: Robert Rodriguez Hrají: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Hrají: Robert de Niro, Lindsay Lohan, Steven Seagal ad. Palace pictures Støeda 10. nedìle 14. listopadu od a hod. ÈR, tragikomedie, 137, 2D doporuèená pøístupnost: všem OBÈANSKÝ PRÙKAZ vstupné: 100,- Kè Hoøká komedie reāiséra Ondøeje Trojana Obèanský prùkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy ètveøice dospívajících mladíkù, jejich pøátel, lásek a rodièù. Reāie: Ondøej Trojan Hrají: Libor Kováø, Matouš Vrba, Jan Vlèek, Jakub Šárka, Anna Geislerová, Hrají: Martin Myšièka, Marek Taclík, Kristýna Liška Boková, Hrají: Magdalena Sidonová, Jana Šulcová, Jaromír Dulava, Jiøí Macháèek ad. Falcon film Pondìlí 15. støeda 17. listopadu od a hod. Slovensko Polsko, historický, drama, dobrodruāný, 108 doporuèená pøístupnost: od 12 let LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI vstupné: 75,- Kè Proāil peklo, aby našel sám sebe a stal se legendou Reāie: Mariana Èengel Solèanská Hrají: Marko Igonda, Radoslav Brzobohatý, Vladimír Javorský, Pawel Malaszynski, Hrají: Alexander Domogarov, Lukács Bicskey, Bartlomiej Firlet, Rafal Fudalej, Ivan Palúch. SPI Ètvrtek 18. ètvrtek 25. listopadu POZOR!!! od a hod. USA/VB, dobrodruāný, fantasy, rodinný, dabing, 2D doporuèená pøístupnost: všem HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1. èást vstupné: 90,- Kè Jeden zpùsob...jeden osud...jeden hrdina. Reāie: David Yates Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Hrají: Robbie Coltrane, Tom Felton, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Hrají: Richard Griffiths, John Hurt, Jason Isaacs, Helen McCrory. Warner Bros Pátek 26. nedìle 28. listopadu od a hod. ÈR, historický film, 110 doporuèená pøístupnost: od 12 let HLAVA RUCE SRDCE Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel. Reāie: David Jaøab Hrají: Viktorie Èermáková, Roman Zach, Martin Finger, Ivana Uhlíøová, Hrají: Jiøí Schmitzer, Alois Švehlík, Oldøich Vlach, Jaroslav Plesl. Bontonfilm Pondìlí 29. úterý 30. listopadu od a hod. USA, romantický/dobrodruāný, titulky, 140, 2D doporuèená pøístupnost: všem JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT vstupné: 80,- Kè Liz Gilbert (Julia Roberts), hrdinka snímku Jíst, meditovat, milovat je moderní āena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy svìta a souèasnì se pokouší znovu najít a probudit své pravé já. Reāie: Ryan Murphy Hrají: Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins, Hrají: Viola Davis, Billy Crudup, Javier Bardem. Falcon film SENIORSKÉ STØEDY Støeda 10. listopadu POZOR!!! od 9.30 hod. ÈR, akèní thriller, 118, 2D promítání pro seniory a handicapované KAJÍNEK vstupné: 40,- Kè Filmový Kajínek je silným pøíbìhem nejznámìjšího vìznì u nás, pøíbìhem dvojnásobné vraādy, pøíbìhem obhájkynì hledající nové dùkazy, pøíbìhem podsvìtí a jeho prorùstání do státní správy i pøíbìhem manipulace. Reāie: Petr Jákl Hrají: Konstantin Lavronìnko, Tatina Vilhelmová, Boguslaw Linda, Hrají: Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav Noid Bárta, Hrají: Deana Horváthová Jakubisková, Ken Duken, Alice Bendová. HCE Støeda 24. listopadu POZOR!!! od 9.30 hod. ÈR, dokument, 78 promítání pro seniory a handicapované OKO NAD PRAHOU vstupné: 35,- Kè Pøíbìh jednoho muāe, jedné stavby, jedné lásky. Reāie: Olga Špátová Hrají: Jan Kaplický, Václav Havel, Václav Klaus, Eva Jiøièná, Pavel Bém, Pavel Bobek, Hrají: Milan Kníāák, Vlastimil Jeāek, Eliška Kaplický, Zdenìk Lukeš, Norman Foster a další. HCE DÌTSKÉ SOBOTY Sobota 13. listopadu POZOR!!! od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 74 doporuèená pøístupnost: všem DVANÁCT MÌSÍÈKÙ vstupné: 30,- Kè Dvanáct mìsíèkù, Krtek a koberec, Lyšajùv sen, Poāár v Kocourkovì, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Štaflík a Špagetka Fotografové, Amálka Jak obrátila potok, Hloupý vlk. KFP Sobota 27. listopadu POZOR!!! od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 doporuèená pøístupnost: všem VÁNOCE U ZVÍØÁTEK vstupné: 30,- Kè Vánoce u zvíøátek, Zvíøátka a Petrovští, Kouzelný dìdeèek, Krtek o Vánocích, Cvrèek a slepice, R a B na vánoèním trhu, Štaflík a Špagetka rybáøi, Nazdar kedlubny. KFP KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY Úterý 2. listopadu od hod. Norsko, èerná komedie, titulky, 103 doporuèená pøístupnost: od 15 let BEZVA CHLAP vstupné: 60,- a 45,- Kè Hlavní hrdina Ulrik, jehoā roli hraje švédská herecká hvìzda Stellan Skarsgard, je propuštìn po dvanácti letech z vìzení. Je mlèenlivý a nenároèný. Chce vést spoøádaný āivot, avšak s rodinou si pøíliš nerozumí Reāie: Hans Petter Moland Hrají: Stellan Skarsgard, Bjorn Floberg, Gard B. Eidsvold, Hrají: Jorunn Kjellsby, Jannike Kruse ad. Aerofilms Úterý 9. listopadu od hod. Dánsko, drama, titulky, 110 doporuèená pøístupnost: od 12 let SUBMARINO vstupné: 65,- a 40,- Kè Staèí udrāet hlavu nad vodou. Reāie: Thomas Vinterberg Hrají: Jakob Cedergren, Peter Plaugborg, Patricia Schuman, Morten Rose. Cinemart Úterý 16. listopadu od hod. Thajsko/VB/Nizozemí/Španìlsko/Francie, fantaskní, 114 doporuèená pøístupnost: všem STRÝÈEK BÚMNÍ vstupné: 70,- a 55,- Kè Ten, který umí vyvolávat minulé āivoty. Film na motivy skuteèného pøíbìhu buddhistického mnicha se stal senzací letošního festivalu v Cannes. Vítìz Zlaté Palmy v Cannes Reāie: Apichatpong Weerasethakul Hrají: Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee, Natthakarn Aphaiwonk. Artcam Úterý 23. listopadu od hod. USA, dokument, titulky, 127 doporuèená pøístupnost: všem O KAPITALISMU S LÁSKOU vstupné: 60,- a 45,- Kè Kdo jsme a proè se chováme tak, jak se chováme? Reāie: Michael Moore Hrají: Michael Moore, Thora Birch, William Black, Hrají: Jimmy Carter, Ronald Reagan, Marcy Kaptur. Bontonfilm Úterý 30. listopadu od hod. USA, drama, titulky, 90 doporuèená pøístupnost: od 12 let KVÍLENÍ vstupné: 55,- a 40,- Kè Dìj filmu se skládá z nìkolika vzájemnì propletených linií, v nichā se odráāí nejen reakce americké spoleènosti na nejslavnìjší dílo beatnické generace, ale i bouølivý Ginsbergùv āivot a jeho snaha najít co nejautentiètìjší umìlecké vyjádøení bez ohledu na konformní morálku a touha uniknout halucinogenní realitì. Reāie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman Hrají: James Franco, Mary Louise Parker, Jeff Daniels, Hrají: David Strathairn, Jon Hamm, Treat Williams. Zmìna programu vyhrazena. Pøipravujeme na prosinec 2010: 1. prosince Koncert ZUŠ Strakonice 2. prosince Divadelní spol. Julie Jurištové ÈERTÙV ŠVAGR. školní pøedstavení 3. prosince Divadelní pøedplatné Divadelní spoleènost Jana Hrušínského, Divadlo Na Jezerce N. V. Gogol: ENITBA prosince ADVENTNÍ TRHY POD RUMPÁLEM 8. prosince KONCERT PEPY STREICHLA, bluesového zpìváka, který po smrti Petra Kalandry u nás zùstal pøedstavitelem autentického blues. Rytíøský sál 11. prosince ZIMNÍ MIGHTY SOUNDS Vystoupí kapely PRAG CONSPIRACY, FAST FOOD ORCHESTRA, PUB ANIMALS, ROCKET DOGZ. Dùm kultury 12. prosince TANEÈNÍ ODPOLEDNE 16. prosince KPH CHAIRÉ PØÍBRAM: O VÁNOCÍCH ZPÍVÁM... Rytíøský sál 19. prosince Pohádkové pøedplatné Divadlo Lampion: SMOLÍÈEK PACHOLÍÈEK 31. prosince Silvestrovská zábava s rockovou kapelou STARÝ PSI PØEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK KINO OKO tel.: otevøeno: NE ÈT hod. Aèfk

7 pozvánky ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA Zámek 1, Strakonice II tel.: , øeditelka: , poboèka za parkem: inf. centrum NO a EU: LISTOPAD 2010 do Po èervené z Volynì pøes Bøezník na Luzný Výstava o historii klubu èsl. turistù ve Volyni v letech ŠK, spoleèenský sál Šumavské variace Výstava fotografií Františka Janouta na téma Šumava. ŠK, vstupní hala PC školení Blíāe vás seznámíme s programem Microsoft Word. Nauèíme vás hrát si s napsaným textem a objevíme spoustu dalších tajemství. Vādy druhé úterý v mìsíci budeme nabízet jiné téma školení práce na PC. Z dùvodu omezené kapacity āádáme zájemce, aby se na vybrané termíny (dopolední èi odpolední kurz) pøihlašovali, a to buï osobnì u výpùjèního pultu oddìlení pro dospìlé nebo na telefonu Dìkujeme za zájem a vìøíme, āe osobní pøístup zvýší kvalitu kurzù. ŠK, studovna, 9.30 a hod Zelený veèer Jak pøeāít blahobyt? Spisovatel, prozaik, dramatik a publicista Ivan Klíma, jenā je nejpøekládanìjším èeským autorem, spoluzakladatelem Obce spisovatelù a místopøedsedou èeského PEN klubu, pohovoøí na témata: Jaké je duchovní ovzduší v souèasné civilizaci? Nìkterá nebezpeèí v souèasné dobì pominula, jiná naopak vyvstala... Jakou jistotu nabízí svìt v nejbliāší budoucnosti? Nadìje jako dùleāitý rozmìr lidského āivota. Ekologie ducha... Promìna klimatu v nás samotných... Dozrál èas zmìny... Èajovna Inspirace, hod Zvyky adventního èasu Besedu v rámci Akademie volného èasu spolupoøádá Muzeum støedního Pootaví Strakonice. Je pøístupná nejširší veøejnosti. ŠK, spoleèenský sál, hod Miss strašidlo Zábavné odpoledne pro ty, kteøí mají elán, fantazii a stále dobrou náladu a pøijdou do knihovny ve strašidelném kostýmu nebo masce. Pøehlídka strašidel všech vìkových kategorií, módní pøehlídka, volná disciplína a nebude chybìt ani rozhovor s porotou. Budou udìleny tituly Miss strašidlo Ètenáø 2010 a Miss strašidlo Sympatie Zájemci, kteøí máte rádi strašidla, tajemno a napìtí, hlaste se v dìtském oddìlení Šmidingerovy knihovny do 22. listopadu. Pozor, kapacita omezena. Akce v rámci Dne pro dìtskou knihu. ŠK, dìtské oddìlení, od hod básník Ondøej Fibich uvádí: Joe Indian alias Jan Spìváèek Trampský básník, neohroāený lesák a svìtový psychotronik. Neuvìøitelné historie o odhalení kódu amerických ponorek, duchovní práci v pøíbramských dolech a napínavé pátrání po posledních dnech Cassanovy v Èechách. Zazní úryvky z knih i básní a uslyšíme, jak dopadlo pátrání po hrobu lidového stavitele Jakuba Bursy. ŠK, spoleèenský sál, hod Stanislav Lacina O staré Šumavì Doprovodná projekce k probíhající výstavì o historii Klubu èeskoslovenských turistù ve Volyni. Desítky unikátních diapozitivù staré Šumavy a autentická pøednáška Stanislava Laciny, novì namluvená hercem Vilémem Udatným. Prùvodní slovo a historický exkurs Jindøiška Èerná a Karel Skalický z Mìstského muzea ve Volyni. ŠK, spoleèenský sál, hod. () poøádají Šmidingerova knihovna v rámci cyklu Akademie volného èasu a Zdravé mìsto Strakonice výlet do Prahy na pøedstavení Aleše Cibulky a Vladimíra Hrona Vzpomínky nám zùstanou. Odjezd v 9.00 hod., rozchod po pøedvánoèní Praze, pøedstavení zaèíná ve Návrat se pøedpokládá v Cena zájezdu: 50,- Kè. Zájemci se závaznì hlásí v ŠK u L. Kálala, tel.: , Sraz na vlakovém nádraāí v 8.45 hod. ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: v nedìli na tradièní desetikilometrovou procházku z Radomyšle do Strakonic. Trasa je stále stejná, ale pøíroda a témata k hovoru se mìní. Tentokrát se budeme zabývat hlavnì tahem ptactva, ale bude moāno se ptát i na všelicos jiného. Sraz v 7.00 pøed nádraāím ÈD, v 7.09 jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. v pondìlí mezi hod. na Tvoøivý podveèer s p. Fr. Langmajerem v prostorách poboèky ŠK v Husovì ul. èp Vyzkoušíme si dlabání misek apod. Døevo, dláta, palièky, svorky a skelný papír budou k dispozici na místì, ale hodilo by se pøinést s sebou i vlastní. Dìti si pod dozorem rodièù mohou tuto techniku vyzkoušet také a kromì toho pro nì budou pøipraveny kudrnaté hoblinky na zhotovování ozdob. ve støedu na pøednášku s promítáním Pøírodní zahrada je hra. Pøednáší pí Alena Šimáèková. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia. v sobotu na pøírodovìdný výlet. Sraz v 9.00 pøed nádraāím ÈD, v 9.07 jede vlak (s pøesedáním) do Písku. Pùjde se do Píseckých hor (napø. k āivcovému lomu U Obrázku nebo jinam podle zájmu a poèasí mùāe být trasa rùznì dlouhá) a na adventní trh poøádaný waldorfskou MŠ. na páteèní setkání s dìtmi pøedškolního a školního vìku, jejich rodièi i dalšími úèastníky, kteøí se chtìjí dovìdìt zajímavosti z pøírody. Pøijít mùāe kaādý i bez dítìte, protoāe dospìlí si pøi schùzkách vytvoøí vlastní skupinku a (v sudé týdny) bude sraz v u altánu v parku, a v pøed hradem, u kanceláøe CIAO. Pøi první schùzce budeme mikroskopovat, pøi druhé ( ) pùjdeme na høbitov zapalovat svíèky na opuštìných hrobech, v dalších dvou týdnech budeme spoleènì vyrábìt dárky pro charitní adventní trh. Více informací na MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH vás zve na: Zahájení vánoèní výstavy Šumavské øezbáøství Vyøezávané betlémy, sochy, figurky, loutky a mnoho dalšího z dílny známého šumavského øezbáøe Karla Tittla. Kapitulní síò strakonického hradu (Prodej drobných vánoèních dárkù) Souèástí vánoèní výstavy bude tradiènì strakonický pohyblivý betlém Františka Malého a pøehlídka vánoèních stromkù a dekorací āákù MŠ a ZŠ Strakonic a jejich okolí. Vernisáā s programem probìhne v sobotu 27. listopadu 2010 v 16 hodin. Otevøeno: Po Pá: 9 16 hod., Otevøeno: So, Ne a svátky: hod., : hod. V prostorách hradu do 21. listopadu 2010 pokraèuje výstava Historické koèárky a kolébky Výstava pøedstavuje velký soubor dìtských i loutkových koèárkù a kolébek Miloslavy Šormové z konce 19. století a 70. let 20. století. Pøipravujeme: Adventní trhy pod Rumpálem, prosince Tøi dny plné andìlù, èertù a pìveckých, hudebních a divadelních vystoupení, které navozují pravou vánoèní náladu. Zahájení v pátek v hod., ukonèení ve hod. Strakonický hrad, výstavní sínì muzea a Zámecká galerie otevøeno (záøí listopad) dennì, mimo pondìlí, 9 16 hod. Stálé expozice muzea uzavøeny. tel.:

8 sportovní příležitosti STARZ STRAKONICE Solární louka Solární louka je novinkou v oblasti relaxace. Dochází pøi ní ke spojení prohøátí organismu, uvolnìní svalstva a pozvolnému opalování. Kromì opálení solární louka také posílí vaše zdraví a celkovou vitalitu organismu. Solární louka blahodárnì pùsobí na organismus, protoāe pøispívá k lepšímu prokrvení pokoāky, lepší funkci vegetativního nervového systému, posiluje krevní obìh a tvorbu krve, napomáhá rychlejšímu odbourávání škodlivých látek a zlepšuje celkovou obranyschopnost organismu. K pozitivním úèinkùm patøí také úèinek na nervový systém (lepší spánek), na trávení, svalstvo. Solární louku mùāete navštívit na plaveckém stadionu, kde také získáte bliāší informace. PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V LISTOPADU 2010 KRYTÝ BAZÉN PONDÌLÍ x (kondièní plavání) ÚTERÝ x x o STØEDA * (sudý týden) (kondièní plavání) ( x) STØEDA * (lichý týden) (kondièní plavání) ÈTVRTEK PÁTEK (kondièní plavání) ( x) SOBOTA NEDÌLE Vysvìtlivky: x polovina bazénu o plavání pro tìhotné * plavání pro dùchodce Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku, na tel.: , na infolince nebo na webu: VEØEJNÉ BRUSLENÍ ÚT 2., 9., 16., 23., : rodièe + dìti do 10 let : spoleèné VSTUPNÉ: dìti do 6 let zdarma dìti do 15 let 20,- Kè/os. dospìlí od 15 let 30,- Kè/os. Soboty a nedìle dle aktuálních moāností. PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE SAUNA zavøeno āeny muāi spoleèná āeny muāi zavøeno FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE VÝJIMKY: SAUNA ST 17. listopadu: zavøeno PLAVECKÝ STADION SO 13. listopadu: ST 17. listopadu: FITNESS NA PLAVECKÉM STADIONU ST 17. listopadu: KURZY PRO NEPLAVCE Pondìlí, ètvrtek: hod. Pro dìti od 5 let. Zmìny programù vyhrazeny! STARZ Strakonice Na Køemelce Strakonice 8

9 zajímavosti Ptáci, kteří s námi žijí ve Strakonicích a okolí Nyní si pøedstavíme další ptaèí druh, který zde s námi bìānì āije, ale skoro nikdo ho nezná. Je to pìvuška modrá (Prunella modularis), malý ptáèek velikosti vrabce. Dokonce høbet a køídla má skvrnitì hnìdá jako samec vrabce domácího, ale odlišuje se šídlovitým zobákem. Prsa a hlavu má našedle modrou. Samec i samice jsou stejnì zbarveni. Pìvuška āije skrytým āivotem na hustì zarostlých nepøehledných místech. Vyskytuje se jednotlivì, ozývá se vábením cit cit aā cíht upomínajícím na ledòáèka. Zpìv je rychlý sled vysokých aā ostrých, flétnovitých tónù, podobnì jako u støízlíka, a je pøednášen na vrcholku keøe èi stromu. ije od níāin aā do hor a se stoupající nadmoøskou výškou poèetnost vzrùstá. V kleèovém stupni Tater (do 1800 aā 1900 m n. m.) je pìvuška modrá nejhojnìjším ptaèím druhem. Jak je v literatuøe uvádìno, poèetnost druhu v niāších polohách v poslední dobì roste. Stále èastìji hnízdí i v mìstském prostøedí. Je to taāný druh, avšak znaèná èást pìvušek zùstává na zimu. Potrava je v létì témìø āivoèišná, v zimì rostlinná (semena, výhonky apod.), na jaøe a na podzim smíšená. Moje první setkání s pìvuškou modrou bylo u trati na Blatnou. Zavadil jsem o malý, asi 150 cm vysoký smrèek a z nìho vylétl malý pták. Opatrnì jsem rozhrnul vìtvièky a pøímo jsem se díval do malého hnízda z trávy, vìtvièek a mechu na pìt malých modrozelených vajíèek. Doma jsem pak urèil druh. Neā jsem se však znovu dostal do tìchto míst, hnízdo uā bylo prázdné. Snad byli mladí úspìšnì vyvedeni. Kdyā èteme název pìvuška modrá, nutí nás se zamyslet nad krásnými jmény nìkterých našich ptákù. Máme pìvušky, pìnice, pìnkavy, ale také cvrèilky a øadu dalších. Je poznat, jak naši pøedkové mìli k ptactvu kladný vztah. Pomozme jim i my v dobì, kdy āivot v pøírodì je stále tìāší. Ivan Jana Přijetí Miloslavy Laiblové na radnici Miloslava Laiblová ze Strakonic získala titul ivnostník roku 2010 Jihoèeského kraje. M. Laiblová se zabývá nejen tvorbou keramických šperkù, ale i výrobou keramických knoflíkù, kterými své odìvy zdobí návrháøi nejen v Èechách, ale i za hranicemi naší republiky. Ve ètvrtek byla paní Laiblová pøijata na strakonické radnici, odkud si odnesla podìkování za propagaci našeho mìsta a uchování tradièních ruèních øemesel. Poslední festival na DVD Pokud rádi vzpomínáte na koncerty letošního roèníku dudáckého festivalu, mùāete si novì zakoupit v mìstském informaèním centru DVD 19. mezinárodní dudácký festival Kasací. Nabídku doplòují i DVD Kadan ~ s s hudbou bretaòských dudákù a CD Skotské dudy. Sbìratelùm a milovníkùm pohlednic nabízíme zbrusu nový pohled Výletka, na kterém se mìní fotografie strakonického hradu a Rumpálu. Ètenáøe potìšíme novou publikací Šumava, která je doplnìna o DVD. Od øíjna se zmìnila otevírací doba MIC: Po, Út, Èt, Pá 8 16 hod., St 8 18 hod. Lucie Šerlová, MIC Zkvalitnění pracovní výuky v ZŠ V prùbìhu letních prázdnin došlo ke kompletní rekonstrukci školních kuchynìk v ZŠ Dukelská a v ZŠ J. z Podìbrad, která zahrnovala jak stavební úpravy, tak i poøízení nové kuchyòské linky vèetnì spotøebièù. Kuchyòka v ZŠ Podìbradova. Foto: Archiv MìÚ Oprava západní brány, která na èas uzavøela vstup od visuté lávky na tøetí hradní nádvoøí, je završením nejrozsáhlejší rekonstrukce strakonického hradu. Brána po citlivém stavebním zákroku získává zpìt svou pùvodní støedovìkou podobu. K tomu stavebníkùm pomáhali památkáøi a dobové dokumenty. Celoprkenná vrata podle historických vzorù nahradila kovová møíā. Ta totiā byla do brány vsazena aā v 80. letech minulého století. Doba, kdy respekt k historickému odkazu byl v našich zemích minimální, se tenkrát podepsala i na západní bránì: Aby se køídla møíāových vrat dala otvírat, tehdejší stavitelé neváhali váānì poškodit gotické klenby brány, øíká Oldøich Švehla, investièní technik Mìstského úøadu ve Strakonicích, který byl povìøen stavebním dozorem. Tepaná møíā je uloāena v hradním depozitáøi, vyvrací Ing. Švehla fámy o tom, āe byla odcizena. Vedle vrat se oprava týkala také kamenného ostìní, portálu a okolní zdi. Vápenná omítka na zdech je strhávaná, mírnì hlazená døevìným hladítkem, to proto, aby materiál i technika nanášení byly co nejvíce podobné tomu, jak a s èím pracovali støedovìcí stavitelé. Díky rekonstrukci se znovu objevily dosud zazdìné pùvodní støílny a ve výklenku nad vnìjší stranou brány spatøíme Jiā znaènì nevyhovující a letité interiéry kuchynìk jsou vybaveny zaøízením, které zkvalitní výuku pracovních èinností āákù v obou školách, ale také zvýší jejich zájem o tyto èinnosti. Stanislava Broulimová, odbor školství a CR Kuchyòka v ZŠ Dukelská. Foto: Archiv MìÚ Západní bráně se vrátila původní historická podoba Podzimní období je zaèátkem pøíprav na nadcházející turistickou sezonu. Poskytovatelé sluāeb v oblasti cestovního ruchu mají moānost se prezentovat nejen zástupcùm cestovních kanceláøí, kteøí pøipravují nabídky pro turisty na pøíští rok, ale také veøejnosti. Jiāní Èechy vstoupily v letošním roce do aktivní kampanì propagace regionu jako vhodné lokality pro rodinnou dovolenou. Vytvoøena byla i speciální webová prezentace na stránkách První veletrhy cestovního ruchu, kde mìlo mìsto Strakonice moānost se prezentovat, probìhly jiā v mìsíci øíjnu. Jednalo se o Jihoèeský kompas v Èeských Budìjovicích, kde se kromì mìsta Strakonice prezentovalo také Muzeum støedního Pootaví, Mapové a informaèní centrum pøi CK Ciao, hudební soutìāe pro talentované dívky se zúèastnila dudaèka ZUŠ Strakonice Jana Rezková a své unikátní modely v lahvích zde pøedstavil také místní modeláø Emanuel Hoda. zrestaurovanou malbu køíāe øádu maltézských rytíøù. Na stavbu za 390 tisíc korun se podaøilo získat dvousettisícovou dotaci z Jihoèeského kraje. Jak dodává místostarostka mìsta Ivana Øíhová, i kdyā v letošním roce je to jiā poslední rekonstrukèní práce na strakonickém hradì, ještì tuto významnou památku èekají drobnìjší zákroky. Opravovat se bude napøíklad fasáda dìtského oddìlení Šmidingerovy knihovny a také chystáme prohloubení hradní studny. Irena Malotová, PR Oprava západní brány. Veletrhy cestovního ruchu Foto: Archiv MìÚ V termínu øíjna se mìsto Strakonice prezentovalo výstavním stánkem se stálou sluābou na veletrhu cestovního ruchu Plzeòského kraje ITEP 2010 v Plzni. Eva Janochová, odbor školství a CR Strakonice na ITEPu 2010 v Plzni. Foto: Archiv MìÚ 9

10 zajímavosti Ohlédnutí za sportem pošesté Mìsto Strakonice prostøednictvím komise pro sport vydalo další díl publikace Ohlédnutí za sportem, tentokrát jsou zde události z roku Jedná se jiā o šestý díl, který pøináší informace o dìní ve sportovních klubech pùsobících na území mìsta a pøipomíná významné okamāiky ze sportovního āivota. V publikaci je novì zaøazena rubrika Co pøinesl rok 2009, ve které jednotlivé kluby souhrnnì prezentují své úspìchy i neúspìchy namísto mìsíèního pøehledu sportovních akcí. I v tomto ohlédnutí ètenáø nalezne novinky z oblasti sportoviš, pøehled umístìní vybraných muāstev TJ/SK vèetnì kontaktù na nì a také výsledky ankety o nejlepší sportovce. Publikaci je moāné získat zdarma v mìstském informaèním centru. Mìsto Strakonice dìkuje všem, kteøí se podíleli na tvorbì publikace. Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR NABÍDKA BYTOVÝCH JEDNOTEK K PŘÍMÉMU PRODEJI Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit níāe uvedené bytové jednotky pøímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: byt è. 018 o velikosti 2+1 v èp. 1064, ul. Mlýnská, Strakonice I o výmìøe 57,90 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 6. prosince 2010 v hodin v malé zasedací síni MìÚ Strakonice. byt è. 006 o velikosti 2+1 v èp. 789, ul. Mikoláše Alše, Strakonice I o výmìøe 57,10 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 6. prosince 2010 v hodin v malé zasedací síni MìÚ Strakonice. byt è. 011 o velikosti 1+1 v èp. 1232, ul. Kosmonautù, Strakonice I o výmìøe 50,60 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 6. prosince 2010 v hodin v malé zasedací síni MìÚ Strakonice. Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Tímto heslem upozoròuje ministerstvo dopravy øidièe, kteøí ještì nevymìnili své øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 na nutnost jejich výmìny. Mohou tak uèinit do 31. prosince 2010 na pøíslušném pracovišti obecního úøadu, tedy na odboru dopravy MìÚ Strakonice. Nový øidièský prùkaz jim bude vydán nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání āádosti. Pøi zkrácené Komunitní plánování sociálních služeb na ORP Strakonice Od zaèátku mìsíce záøí probíhá na území ORP Strakonice realizace projektu financovaného z OP LZZ Komunitní plán sociálních sluāeb ORP Strakonice, jehoā hlavním výstupem bude strategický plán rozvoje sociálních sluāeb. Realizátorem projektu je o. s. CHANCE IN NATURE LOCAL AC- TION GROUP v partnerství s mìstem Strakonice. Cílem komunitního plánování je vytvoøení systému sociálních sluāeb, který reaguje na skuteèné potøeby uāivatelù. Tím je zajištìna dostupnost sociálních sluāeb tam, kde jich je potøeba. Do procesu plánování jsou zapojeni poskytovatelé sociálních sluāeb, zadavatelé (kdo financují sociální sluāby) a také samotní uāivatelé sociálních sluāeb spolu s veøejností, jíā je téma sociálních sluāeb blízké. V procesu vzájemných konzultací jsou pomìøovány potøeby uāivatelù sociálních sluāeb s moānostmi poskytovatelù a s mnoāstvím finanèních prostøedkù, které obce mohou na sociální sluāby vynaloāit. Strakonice v TV Public V minulém èísle jsme informovali o natáèení poøadu cyklotoulky, který uvidíte v programové nabídce TV Public v premiéøe v nedìli od hodin. Michal Janèaøík diváky pozve právì k nám do Strakonic. Strakonice ve vysílání Toulavé kamery Jedním z nejoblíbenìjších poøadù Èeské televize je cestovatelský magazín Toulavá kamera. Jeho tým s moderátorkou Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem znovuobjevuje krásy, tajemná zákoutí a staré tradice naší zemì. V díle vìnovaném našemu mìstu se autoøi zamìøili pøedevším na strakonický hrad a jeho rozsáhlou Nevyměníš nepojedeš Strakonice v televizi lhùtì (do 5 pracovních dnù) je však nutné uhradit správní poplatek ve výši 500,- Kè. Kaādý āadatel musí mít s sebou platný doklad totoānosti (obèanský prùkaz, pas), jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm a øidièský prùkaz, kterému konèí platnost. Do konce roku zbývá vymìnit ve strakonickém regionu cca øidièských prùkazù, proto neèekejte a podejte si āádost o výmìnu co nejdøíve a vyhnìte se tak trávení èasu ve frontì! Komunitní plán sociálních sluāeb bude vznikat v prùbìhu èinnosti pracovních skupin, do kterých se bude moci zapojit kdokoli, kdo má co øíci k fungování sociálních sluāeb. Pracovní skupiny se budou scházet od poèátku roku O termínech a místì jejich konání budeme pøedem informovat prostøednictvím webových stránek: V souèasné dobì bychom vás rádi pozvali na veøejné projednání, které bude informovat o základních aktivitách projektu a moānostech, jak se do procesu komunitního plánování zapojit. Souèástí akce bude prezentace nabídky sociálních sluāeb na ORP Strakonice. Veøejné projednání probìhne 23. listopadu 2010 od hod. ve velké zasedací síni MìÚ Strakonice. Pro úèastníky akce je zajištìno malé obèerstvení. Velice se tìšíme na vaši úèast! Za realizaèní tým projektu Bc. Jana Benešová pøestavbu. Natáèení probíhalo v pondìlí 27. záøí 2010 na hradním nádvoøí, v Muzeu støedního Pootaví, v sálech bývalého panského pivovaru, v kostele sv. Prokopa, ale také v nové zahradì za Hradním safari. V èerné kuchyni se štáb Èeské televize pøenesl do støedovìku a byl svìdkem pøípravy jídel pro panskou hostinu a na nádvoøí musel dbát o svou bezpeènost, kdyā se zde strhl šermíøský souboj v podání Skupiny historického šermu Markýz. Co se z témìø ètyøhodinového natáèení objevilo v reportáāi, jste mìli moānost vidìt Celý záznam najdete na Eva Janochová, odbor školství a CR 10

11 pozvánky Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice LISTOPAD 2010 Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do hod. Pravidelný program: Po 9.30 Výtvarný a hravý program pro rodièe s dìtmi od 2 let Út 9.30 Pohádkové úterky prográmky pro rodièe s dìtmi od 2 let Vaøeníèko krouāek vaøení pro rodièe s dìtmi od 3 let (3. úterý v mìsíci tj ) St 9.30 Hudební a pohybové hrátky pro rodièe s dìtmi od 2 let 9.30 Šátkování vādy první støeda v mìsíci tj Barvínek tvoøení pro rodièe s dìtmi od 3 let Èt 9.30 Hrátky s batolátky pro rodièe s jiā batolícími se dìtmi Dvojèátka (vādy první ètvrtek v mìsíci, tj ) Tanyny tancování pro celou rodinu Pá 9.30 Hajánci prográmky pro rodièe s dìtmi do 12 mìsícù Mateøské centrum nabízí maminkám nové sluāby! Internetový bazárek Hlídání dìtí po dohodì s koordinátorkou, 30,- Kè/hod., tel.: Mimo pravidelný program: Ètvrtek v hod. PØEDNÁŠKA O NEHORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCI A CER- VIKÁLNÍM KLOBOUÈKU FEMCAP pøednáška pro āeny. Pátky od 9.30 hod. MASÁE MIMINEK Pod vedením lektorky Šárky Nováèkové. Støeda 6. øíjna od 9.30 hod. SRAZ MAMINEK NOSÍCÍCH DÌTI V ŠÁTCÍCH I NOSÍTKÁCH Srdeènì zveme maminky ze Strakonic,Volynì, Písku i Blatné. Ètvrtek od hod. SEKÁÈ V BERUŠCE Prodej pouāitého, ale i nového dìtského obleèení. Ètvrtek od hod. výroba ADVENTNÍCH VÌNCÙ Ozdoby moāno zakoupit u nás, chvojí lépe vlastní. Více informací na našich webových stránkách. Tìšíme se na setkání s vámi! MC Beruška, tel.: Pøedsedkynì MC Andrea Lišková Vedoucí MC Jitka Vápeníková Koordinátorka MC Michaela Horejšová, tel.: KLUB MANA ul. Zvolenská 918 LISTOPAD 2010 NEDÌLNÍ BOHOSLUBA a od 9.00 hod. BIBLICKÉ VEÈERY ètvrtek od hod. TANÈÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ úterý od hod. Pro všechny vìkové i váhové kategorie, scénický výrazový tanec, arabské, izraelské tance, prvky indických, romských, irských i latinsko amerických tancù, bliāší informace na mobilu: VE ZDRAVÉM TÌLE ZDRAVÝ DUCH støeda od hod. Zdravotní cvièení pro muāe i āeny v prostorách klubu Mana. Doba trvání min. Vede a informace podává Hana Míèková, tel.: , KLUB PRO MLÁDE. Je ti let? Kaādý pátek od hod. Více informací najdete na: Fokus Písek, poboèka Strakonice Bezdìkovská 216, Strakonice tel.: , Otevírací doba: Pondìlí hod. Úterý hod. Støeda hod. Ètvrtek hod. Pátek hod. Ukázka programu na listopad Kaādé pondìlí: klub Vaøeèka a poèítaèový kurz dle individuální domluvy Ètvrtek Zpívání s harmonikou a varhanami Pátek Arteterapie Støeda TDZ Cvièení jógy s panem Šupèíkem, pojedeme do Písku. Sraz ve Fokusu v hod. Další informace o našem programu mùāete nalézt na Slavnostní zahájení adventu nedìle Zvonkový prùvod Pøijmìte pozvánku mìsta Strakonice a mìstského informaèního centra na slavnostní zahájení adventu. Nezapomeòte s sebou vzít zvonky, zvoneèky, rolnièky, svìtýlka, lampiony, lucernièky nebo nás pøekvapte kostýmem. Program: Velké námìstí Mìstské informaèní centrum Strakonice Prohlídka dìl vánoèní soutìāe na téma Snìhuláci Zvonkový prùvod mìstem na strakonický hrad prùvod povedou opravdoví snìhuláci Velké námìstí U Sv. Markéty pøes most na hrad II. nádvoøí strakonického hradu Vyhlášení vítìzù vánoèní soutìāe Divadlo emillion pøedstavení Nad Betlémem svítí hvìzda kostel sv. Prokopa Zapálení první svíce na mìstském adventním vìnci starostou mìsta Adventní koncert Martin Pešek, Sbor sv. Martina z Radomyšle Doprovodný program: Maltézský sál výstava obrazù k āivotnímu jubileu architekta a výtvarníka Ivana Èecha Kapitulní síò vánoèní výstava Šumavské øezbáøství Zmìna programu vyhrazena. Soutìāní díla z vánoèní soutìāe si mùāete prohlédnout do konce roku v Mìstském informaèním centru na Velkém námìstí. Všichni jste srdeènì zváni. Základní umìlecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 tel./fax: Úèast āákù taneèního oboru na semináøi k modernímu tanci v Tøeboni Zájezd výtvarného oboru do Plznì na Bienále kresby Zájezd hudebního oboru do Prahy na vzdìlávací poøad souboru Musica Bohemica a do Èeského muzea hudby s expozicí historických hudebních nástrojù a výstavou Beatlemánie. 12. a Vystoupení L Bandu na závìreèných vìneècích taneèních kurzù v DK ve Strakonicích Den otevøených dveøí výtvarného oboru pozvání strakonické veøejnosti do budovy Kochana z Prachové na výuku (od 14 do 17 hod.) ákovský koncert v zámeckém sálku od hod Adventní koncert v MìDK od 17 hod. Plán akcí na listopad Ligový florbalový turnaj juniorù (házenkáøská hala v ST od 9 hod.) KK basketbal SŠ dívky (STARZ aréna od 9 hod.) Plavání SŠ (plavecký stadion 8 10 hod.) Kdo umí, umí pøírodovìdná soutìā pro āáky 5. a 6. tøíd ZŠ (CEV Podskalí od hod. pro dojíādìjící, od pro Strakonické). Pøihlášky: , , Startovné 10 Kè Adventní keramická dílna výroba svícnù, vánoèních ozdob a dekorací, andìlù, cena 60 Kè (DDM Vodòany, od 14 hod.; pøihlášky do , tel.: , Tvùrèí dílna ADVENTNÍ VÌNCE (DDM Na Ohradì od hod.; s sebou slamìný vìnec, svíèky a 70 Kè; informace: ) Pøipravujeme na prosinec: Mikulášská nadílka pro veøejnost (sál DDM Na Ohradì, od 16 hod.) Nìkteré z krouākù je moāné ještì doplnit Podrobnìjší informace v DDM Na Ohradì ( ) a v CEV Podskalí ( ) Zatoèíme s nudou! 11

12 12 pohled do historie a informace V průběhu sedmdesátých let sklízíme plody poctivé práce Opouštíme sice neradi prachatickou zlatou stezku, ale neopouštíme nastoupenou cestu ke kvalitì. Pepa Opava se stává nejlepším jihoèeským rozhodèím a nezapomíná na nás, zajiš uje nám na další léta pro letní pøípravu Blatnou. Vyznamenáním práce klubu je, āe první vlastní odchovankynì oblékají reprezentaèní dres. V týmu juniorek Vendula Šimonová Jirášková (za āeny dala 1390 bodù, startovala i na MS v Kuala Lumpuru, kde skonèila ÈSSR na skvìlém ètvrtém místì) a Petra Baāantová Vondøièková (dala za āeny 1663 bodù), obì startují na MEJ a pøiváāí do Strakonic první bronzové medaile z evropského šampionátu, který se hrál na Sicilii v roce Do pøípravy kadetek je zaøazena také Jitka Hradská Hromádková (naše nejlepší støelkynì v historii 4052 bodù) a pozdìji Vìra Šulcová Pauchová (dala 1332 bodù). Díky úspìchùm jsme zváni na špièkové turnaje v ÈSSR a v Brnì se seznamujeme s týmem sportovní školy v Moskvì. A po domluvì jede naše mládí do Moskvy. To bylo velmi vítáno tehdejšími vùdci, ale nám se hlavnì podaøilo hrát s tenkrát nejlepšími týmy skvìlá utkání, a dìvèatùm dokonce i vyhrát. Byl to tým okolo Evy Blaākové Kaluāákové, který získal tøetí medaili z pøeboru ÈSSR, a také chlapci byli osmí. Byla to jména, která psala i pozdìji naši historii. Evu doplnily zejména hráèky Jana Laòková, Vlaïka Vodièková, Jana a Pavla Petrù, Olina Rozmahelová, Eva Šípová, Eva Vitálošová, Eva Øezníková. Za chlapce hráli Roman Beneš (nejlepší støelec historie v muāích dal 4241), dále Jirka Brabec, Jirka Pešek, Ota Kneprlík, Kamil Dejmek, Jirka Švarc (dnešní trenér v Písku) Franta Kilián, Pavel Koèovský, Václav Kouba, Petr Holman, Marek Vondøièka, tým vedl Jindøich Frèek. Pavel Kamaryt získal s dorostenkami skvìlé páté místo na pøeboru v Košicích, bylo to umístìní velmi cenné, nebo se hrálo jiā bez opor (Vondøièková, Jirášková), které pøestoupily do VŠ Praha. Ze skvìlé party chlapcù okolo roè. nar. 60/61 odešel také do prvoligových VŠ výborný Jiøí Hrabák (za muāe dal 2387 bodù) a pozdìji také technik s perfektní pøihrávkou Jiøí Brabec. Do Sparty odešla Vìra Pauchová, to pochopitelnì oslabilo muāe i āeny, a tak se bojovalo o udrāení ligy do posledního kola. Matematik Gustav Koch propoèítal, āe muāi nemusí ligu ztratit, kdyā vyhrají pøebor kraje, to se jim podaøilo. Kromì starších trenérù, Jindøicha Frèka, Richarda Bogusche, Františka Linharta, Pavla Kamaryta a Miroslava Vondøièky, se na trenérském snaāení podíleli mimo jiné Jaroslava Kochová Slancová, Jan i Gustav Koch, Luboš Doleāal, Libor Pešek, Alena Maršánová Opavová, Dana Petránová Pichová, Karel Míšek, Josef Opava. Klub mìl široké zázemí v poètu dìtí, oporami byly Jana Zborníková (støelkynì s 1272 body v āenách), všudybylka na høišti Michaela Bejèková Keplová (za āeny 885 bodù) a také støelkynì a naše mnohaletá opora Jitka Tomandlová Šímová (souèasnì druhá nejlepší støelkynì āen s poètem 2575 bodù a také juniorská reprezentantka s bronzovou medailí z MEJ v Toledu, kde byl trenér M. Vondøièka) a také døíè Jitka Klofáèová, Vlaïka Lamková, Ilona Prùchová, Vlaïka Èeská. Všechny tyto mají podíl na medailích z pøeborù ÈSSR. Zaèátek let osmdesátých zaèíná s pøáním pokraèovat ve výchovì a udrāet národní ligu. eny posiluje vysoká podkošová Kristýna Alberová, objevena v Prachaticích (dnes pracuje v internátu prùmyslovky). Své kvality zaèala potvrzovat Eva Blaāková Kaluāáková a spolu s Vlaïkou Vodièkovou vytvoøily skvìlou dvojici, kterou doplnily v dorostu jiā zmínìná Jana Laòková (Planda), Jana Alexová, Eva Øezníková a také dorostenky byly mezi špièkou republiky. Neztráceli se ani dorostenci Martin Vodák, Martin Šatra, Ladislav Rokoš, Radek Vánì, Zdenìk Hronek (Píza), František Dynuš ze Zlivi (objev Jindøicha Frèka), Petr Novák, Roman Beneš i Jiøí Pešek a Marek Vondøièka. A nová dítka chlapci i dívky jela znovu do Moskvy, to bylo vyznamenání pro naši hru, oba týmy hrály skvìle a domácím zatápìly. Moskevská škola byla tenkrát vrcholem v evropském basketbalu. To všechno prospívalo naší kvalitì a výsledek byl, āe z pøeboru āaèek v roce 1983 pøivezla zlaté medaile dítka Aleny Maršánové Eva Èerná (dnes Kotorová, pomocná trenérka, vèetnì hrající dcery Michaely), Vendula Hùdová, Miroslava Vodièková, skvìlý bojovník Ilona Šrámková, vysoká a obìtavá horaāïovická Šárka Vaníková, supertalent Eva Èesánková, vysoké køídlo Bohdana Øíhová, a také jiā zmínìná Jana Zborníková. Byla to pøedzvìst dalšího zlata v tomto roce, které získaly juniorky na MEJ. Miroslav Vondøièka TJ ÈZ STRAKONICE odbor SPV (sport pro všechny) Cvièební rok : Rodièe a dìti: Pondìlí hod. SOKOLOVNA Ètvrtek hod. SOKOLOVNA eny: Úterý hod. ZŠ PODÌBRADOVA kondièní cvièení s JITKOU Ètvrtek hod. ZŠ PODÌBRADOVA zdravotní TV s JITKOU hod. ZŠ PODÌBRADOVA kondièní cvièení s JITKOU Senioøi: Pondìlí hod. Hala TJ ÈZ zdravotní TV s VLASTOU Ètvrtek hod. Hala TJ ÈZ zdravotní TV s VLASTOU Cvièení nejen pro seniory, ale i pro všechny, kteøí mají èas. Kontakt: Jitka Hanušová , Vlasta Boguschová Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice ZVE CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROUKU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice èp. 108, a to kaādou støedu od hodin. (Sportování dìtí bude zamìøeno na míèové hry a všestranný pohybový rozvoj, cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na mobil ). Bliāší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici èp Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice poøádá nábor chlapcù a dìvèat ve vìku 7 14 let. Informovat se mùāete v prùbìhu pravidelných tréninkù (kaādé ÚT a ÈT od hod. v tìlocviènì ZŠ Dukelská) u trenéra Libora Peška, dále pak na telefonních èíslech , a Roèní pøíspìvky (záøí èerven) èiní 1.500,- Kè. Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Bc. Lucie Šnajdrová). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice.

13 ]GUDYÑPVWR -DNPVWRHßÕSULRULWQÕQÊPW\])ÚUD]GUDYÑKRPVWD" 9OLVWRSDGXPÊOLVWUDNRQLÆWËREÆDQÇML SRWÖHWËPR QRVWXNX ODWÛFKVWRO SÖHGQÇVWVYÇQ PÊW\NH]OHSxHQË LYRWDYHPÊVWÊ 1D PLQXOÇP IÑUX ]D]QÊOR FHONHP QRYÛFK Q PÊW NWHUÇ E\O\ ]DKUQXW\GR3O QX]GUDYËDNYDOLW\ LYRWD=WÊFKWRQ PÊW E\ORKODVRY QËPR]QDÆHQR]DNDQGLG W\QDQHMSDOÆLYÊMxËSUREOÇP\ PÊVWD -VRXWRREODVWLXNWHUÛFKSLNWRJUDP\SÖLQ xhmëu\fkoûsöhkohgvwdyx ÖHxHQËGDQÇKRSUREOÇPX 6HYHUQËGRSUDYQËS OREORXN 2PH]HQËSURYR]XKHUHQYHPÊVWÊ HQWUXPPÊVWDuUHYLWDOL]DFH 3URSRMHQËF\NORVWH]N\DFKRGQËNX6WUDNRQLFHu1RYÛ'UD HMRY =ÖËGLWGÊWVNÇKÖLxWÊDVSRUWRYLxWÊu0ËURY +XVRYDjXPDYVN 3RGVNDOË.RQFHSFHILQDQFRY QËVRFL OQËFKVOX HE]UR]SRÆWXPÊVWD ; 3ÖËVWDYEDNXOWXUQËKRGRPX 3ÖLÖHxHQËGDQÛFKQ PÊW VHSRGDÖLORYSU EÊKXPLQXOÇKRURNX ;Q PÊWMHML UHDOL]RY QQHERE\OD]DK MHQDMHKRUHDOL]DFHQHERMHQ PÊWUHDOL]RY QSU EÊ QÊ MHSO QRY QRÖHxHQËQ PÊWX T Q PÊWÆHNDMËFËQDUHDOL]DFLQHERUHDOL] WRUD 9KRGQÊMxËSURVWRU\SUR0DWHÖVNÇFHQWUXP%HUXxND 9\EXGRY QËY]GXFKRYNRYÇVWÖHOQLFH 8PËVWÊQËNRQWHMQHU PLPRNRPXQLNDFH,QYHQWDUL]DFLGÖHYLQDELRORJLFN\YÛ]QDPQÛFKORNDOLWQDØ]HPËFHOÇKRPÊVWD]SRKOHGXEH]SHÆQRVWLVWURP ; 3UYQËFK GHYÊW Q PÊW E\OR DQNHWRX SRWYU]HQR MDNR QHMYÛ]QDPQÊMxË D MVRX XPËVWÊQ\ Y VHNFL 1HMYÊWxË SUREOÇP\ e 3r QD VWU QN FK ZZZGDWDSODQLQIRVWUDNRQLFH1DWÊFKWRVWU QN FKQDOH]QHWHWÇ FHOÛDNWX OQË3O Q]GUDYËDNYDOLW\ LYRWD = FHONHP Q PÊW NWHUÇ ]D]QÊO\ QD ÆWYUWÇP IÑUX MH WHG\ ML ÖHxHQR QHER Y\ÖHxHQR D X ]EÛYDMËFËFK VH ÖHxHQË SO QXMH UHVSHNWLYH XMHGQRKRQ PÊWXQHQË]FHODMDVQÇNGREXGHLQYHVWRUHPDNFH 3RNXG VH SRNXVËPH Y\M GÖLW ÖHxHQË SULRULWQËFK Q PÊW YH ILQDQFËFK SRWRP PÊVWR 6WUDNRQLFH Y\GDOR QD SULRULWQË Q PÊW\ Y URFH FHONHP.Æ ; ; T ; 6HYHUQÕGRSUDYQÕSOREORXN 7DWRSRWÖHEQ LQYHVWLÆQËDNFHQHQËYNRPSHWHQFLPÊVWDPÊVWRQHQËYODVWQËNHPSR]HPN DQHQËDQLLQYHVWRUHP0 HSRX]HLQWHUYHQRYDW ]DXU\FKOHQËSUDFË2SURWLSÖHGSRNODG PMHxWÊ]ORÐVNÇKRMDUDVH]DÆQHVHVWDYERXQHMGÖËYHYURFH ]HPQËÖË]HQËDØ]HPQËUR]KRGQXWË MHYVRXÆDVQÇGREÊSODWQÇ HGLWHOVWYËVLOQLFDG OQLFY HVNÛFK%XGÊMRYLFËFKSRNUDÆXMHYQH]E\WQÇPDGPLQLVWUDWLYQËPSURFHVX3URMHNWRY GRNXPHQWDFH SUR VWDYHEQË SRYROHQË MH ML GRNRQÆHQD 1\QË VH ÆHN QD SRWYU]HQË JHRPHWULFNÛFK SO Q ] NDWDVWU OQËKR ØÖDGX 1 VOHGQÊ EXGHSRVRX]HQD GRVWRVWDYHEQËSRYROHQË3RGOHDNWX OQËFKLQIRUPDFË HGLWHOVWYËVLOQLFDG OQLFMHVWUDNRQLFNÛVHYHUQËGRSUDYQËS OREORXN ]KOHGLVNDSÖLSUDYHQRVWLML WDNGDOHNR HE\O]DÖD]HQMDNRGUXK SULRULWQËVWDYEDWRKRWRW\SXY-LKRÆHVNÇPNUDML 2SDWÖHQË3URSDJDFHDLQWHUYHQFH 1 NODG\YURFH.Æ]DSURY GÊFËSURMHNWRYRXGRNXPHQWDFL 2PH]HQÕSURYR]XKHUHQYHPVW 2 QHJDWLY FK KHUHQ D UL]LFËFK VRFLRSDWRORJLFNÛFK MHY V QLPL VSRMHQÛFK QHQË WÖHED QLNRKR GORX]H SÖHVYÊGÆRYDW 9]KOHGHP N WRPX H ] NRQ]DWËPQHXPR ÐXMHHOLPLQRYDWSOQÊYLGHRWHUPLQ O\DGDOxËKUDFËSÖËVWURMHYHPÊVWÊSÖLVWRXSLORPÊVWR6WUDNRQLFHNMLQÇSRGREÊMHMLFK UHJXODFH D WR IRUPRX Y\KO xn\ NWHU ]SRSODWÐXMH L KHUQË YLGHRWHUPLQ O\ 7DWR]PÊQD SÖËPR QHVQË Ë SRÆHW KHUHQ DOH GR MLVWÇ PËU\ P UHJXODÆQË YOLY QD FHONRYÛ SRÆHW SÖËVWURM 1DYËF P H ND GRURÆQÊ SÖLQÇVW YËFH QH WÖL PLOLRQ\ NRUXQ GR UR]SRÆWX PÊVWD =SRSODWQÊQË KHUQËFK]DÖË]HQËSRGSRUXMHL6YD]PÊVWDREFË 5 2SDWÖHQË9\KO xndæpêqëfërehfqê] YD]QRXY\KO xnxpêvwd6wudnrqlfhærpëvwqëfksrsodwfëfk 1 NODG\YURFH2SDWÖHQËMHDGPLQLVWUDWLYQËSRYDK\WMEH]Q NODG HQWUXPPVWDqUHYLWDOL]DFH 0ÊVWVNÇ FHQWUXP SÖHGHYxËP 9HONÇ Q PÊVWË SURFK ]Ë YÛUD]QRX SURPÊQRX MHMË SUYQË YÛVOHGN\ ML MVRX YLGÊW 3RNXG GR KLVWRULFNÇ KR FHQWUD ]DKUQHPH L VWUDNRQLFNÛ KUDG MHKR UHYLWDOL]DFH E\OD GRNRQÆHQD SDN Y OHWRxQËP URFH E\OR SRX LWR QD UHNRQVWUXNFL VWUD NRQLFNÇKR FHQWUD YËFH QH PLOLRQ NRUXQ = WRKR YËFH QH E\OD XKUD]HQR GËN\ GRWDFËP](YURSVNÇ XQLH ÆL] W]Y 1RUVNÛFK IRQG ; ;

14 ]GUDYÑPVWR 2SDWÖHQË 5HYLWDOL]DFH9HONÇKRQ PÊVWËDQDYD]XMËFËFKSURVWRU,HWDSD 2SDWÖHQË 5HYLWDOL]DFHVWUDNRQLFNÇKRKUDGX 2SDWÖHQË +UDGuYËFHØÆHORYÛV ORSUDYD=8j 1 NODG\ Y URFH HONRYÇ Q NODG\ QD UHYLWDOL]DFL FHQWUD Y URFH GRVXG ÆLQLO\ SÖHV PLOLRQ NRUXQ NRQNUÇWQÊ SDN ]D MHGQRWOLY RSDWÖHQË 1 NODG\.Æ]GRWDFH,QWHJURYDQÇKRRSHUDÆQËKRSURJUDPXSURVWÖHGQLFWYËP,QWHJURYDQÇKRSO QXUR]YRMHPÊVWD6WUDNRQLFH 1 NODG\]WÇWRÆ VWN\KUD]HQR.ÆFHONRYÛUR]SRÆHW,HWDS\ÆLQË.ÆGRWDFHSDN.Æ 1 NODG\.Æ]GRWDFH]5HJLRQ OQËKRRSHUDÆQËKRSURJUDPX1876,,-LKR] SDGKUD]HQR.Æ 1 NODG\.Æ]GRWDFH)LQDQÆQËKRPHFKDQLVPX(+31RUVNRKUD]HQR(85 3URSRMHQÕF\NORVWH]N\DFKRGQÕNX6WUDNRQLFHq1RYä'UDæHMRY 3RWÖHEQ DRÆHN YDQ F\NORVWH]ND]H6WUDNRQLFGR1RYÇKR'UD HMRYDGRSRVXGY ]QHQDPDMHWNRYÛFKSRPÊUHFK'RVRXÆDVQÇGRE\VH SRGDÖLORY\NRXSLWSR]HPN 2SDWÖHQË3RNUDÆXMËFËYÛNXSSR]HPN 1 NODG\YURFH9URFHE\ORQDEÛY QËSR]HPN ÖHxHQRMHMLFKVPÊQRXNRQHÆQ Æ VWND]DYÛNXS\EXGH.ÆFHQD]D RGNXSQRYÛFKSR]HPN DGRSODWHN]DML Y\NRXSHQÇSR]HPN\GRYÛxH.ÆP =ÕGLWGWVNÑKLßWDVSRUWRYLßWq0ÕURYÊ+XVRYDÂXPDYVNÊ3RGVNDOÕ 3RGQÊW\N]ÖË]HQËQRYÛFKGÊWVNÛFKKÖLx{DVSRUWRYLx{]D]QÊO\YGREÊNG\ML E\OKRWRYUR]SRÆHWSURURN%RKX HOYGREÊØVSRUVH ]DWËPQHSRGDÖËQDY ]DWQDSÖHGHxOÇURN\NG\PÊVWRLQYHVWRYDORURÆQÊPLOLRQNRUXQQDYÛVWDYEXQRYÛFKGÊWVNÛFKKÖLx{9URFHOHWRxQËP LYSO QXQDURNSÖËxWËMHYUR]SRÆWXSÖLSUDYHQRS OPLOLRQXNRUXQQDGÊWVN KÖLxWÊ7DWRÆ VWNDSRNU\MHSRX]HØGU EXVW YDMËFËFKKÖLx{ 1RYÇDWUDNWLYQËGÊWVNÇKÖLxWÊE\PÊORY]QLNQRXWYU PFLUHYLWDOL]DFHQDVËGOLxWL0ËU 3R DGDYHNQDQRY KÖLxWÊWDN]DWËP] VW Y 2SDWÖHQË3R DGDYHNHYLGRY Q 1 NODG\YURFH.Æ.RQFHSFHILQDQFRYÊQÕVRFLÊOQÕFKVOXæHE]UR]SR WXPVWD ;.RQFHSFL ILQDQFRY QË VRFL OQËFK VOX HE QHO]H Y\ÖHxLW EH] FHONRYÇ NRQFHSFH UR]YRMH VRFL OQËFK VOX HE 3URWR E\OR]DK MHQR.RPXQLWQË SO QRY QËVRFL OQËFKVOX HE6WUDNRQLFNDNWHUÇE\PÊORRGSRYÊGÊWQDRW ]N\MDNÇVOX E\YQDxHPUHJLRQXSRWÖHEXMHPHDMDNÇ]GURMHQD QÊEXGRXSRWÖHED2GWRKRO]HRGYËMHWNRQFHSFLILQDQFRY QËVRFL OQËFKVOX HE 2SDWÖHQËUHDOL]DFH.RPXQLWQËKRSO QXVRFL OQËFKVOX HE2536WUDNRQLFH] ÖËSURVLQHF 1 NODG\ Y URFH.Æ 8YHGHQ\ MVRX FHONRYÇ Q NDG\ QD UHDOL]DFL NRPXQLWQËKR SO QX VRFL OQËFK VOX HE SURMHNW +$1(,1 1$785( u /2$/ $7,21 *5283 R V NWHUÇ MHM ILQDQFXMH ] HYURSVNÛFK IRQG WM PÊVWR 6WUDNRQLFH P QXORYÇ Q NODG\ 3ÕVWDYEDNXOWXUQÕKRGRPX 0ÊVWR 6WUDNRQLFH P ]SUDFRYDQÛ SURMHNW QD NRPSOHWQË UHNRQVWUXNFL VW YDMËFËKR PÊVWVNÇKR GRPX NXOWXU\ NWHUÛ MH ] xhghv WÛFK OHW D MHKR WHFKQLFNÛ VWDY ML QHRGSRYËG VRXÆDVQÛP SRWÖHE P 6RXÆ VWË SURMHNWX MH L SÖËVWDYED ]FHOD QRYÇKR GLYDGHOQËKR V OX R NDSDFLWÊ PËVWDQH]E\WQÇØSUDY\RNROËNXOWXUQËKR]DÖË]HQËYÆHWQÊSDUNRYDFËFKNDSDFLW3URMHNWMHY]KOHGHPNUR]VDKXUR]GÊOHQQDGYÊHWDS\ 1DSUYQËHWDSXPÊVWR6WUDNRQLFHSRGDOR GRVWRSRGSRUXGRYÛ]Y\5HJLRQ OQËKRRSHUDÆQËKRSURJUDPXHONRYÇQ NODG\QD,HWDSX ÆLQËPLO.ÆSR DGRYDQ GRWDFHWDNÆLQËPLO.Æ9]KOHGHPNSUREOÇP PQD ÖDGÊ5HJLRQ OQËUDG\UHJLRQXVRXGU QRVWL1876,,-LKR] SDGGRVXGQHE\ODYÛ]YDY\KRGQRFHQD GRVWE\ODSRG QDML ] ÖË 2SDWÖHQËn GRVWRILQDQFRY QË,HWDS\SURMHNWX 1 NODG\YURFH.Æ]SUDFRY QËSURMHNWRYÇ GRVWLYURFH.Æ 9KRGQMßÕSURVWRU\SUR0DWHVNÑFHQWUXP%HUXßND 0DWHÖVNÇ FHQWUXP%HUXxNDS VREËYH6WUDNRQLFËFKML OHWDSURQDMDWÇSURVWRU\SÖHVW YDMËSURMHKRU ]QRURGÇDNWLYLW\NDSDFLWQÊVWDÆLW 9VRXYLVORVWLVGRVWDYERX=j3RY VN MHHYLGRY QSR DGDYHN0%HUXxNDDMHVQËPSRÆËW QRYU PFLY\X LWËEXGRXFËFKXYROQÊQÛFK SURVWRU=j/LGLFN UHVSHNWLYHYU PFLPR QÛFKSÖHVXQ GDOxËFKVXEMHNW 2SDWÖHQË3O QRYDQÇY\X LWËXYROQÊQÛFKSURVWRU 1 NODG\YURFH.Æ 9\EXGRYÊQÕY]GXFKRYNRYÑVWHOQLFH T 1 PÊWQDY\EXGRY QËWRKRWRVSRUWRYLxWÊY]HxHORGRGGËOXELDWORQX= PÊUHPE\ORXPËVWLWWXWRVWÖHOQLFLYLGH OQËPSÖËSDGÊQDVSRUWRYLxWÊ 1D6ËGOLxWLNGHGOHVWXGLHMVRXSURVWRURYÇPR QRVWL9\ÖHxLW]EÛY EH]SHÆQRVWSURYR]XDILQDQFRY QËUHDOL] WRUDNFH 2SDWÖHQË3R DGDYHNHYLGRY Q 1 NODG\YURFH.Æ

15 8PÕVWQÕNRQWHMQHUPLPRNRPXQLNDFH ]GUDYÑPVWR 0ÊVWR6WUDNRQLFHVHVWDORWÖHWËPPÊVWHPY-LKRÆHVNÇPNUDMLNWHUÇP SRG]HPQËNRQWHMQHU\QDWÖËGÊQÛRGSDG%\O\XPËVWÊQ\YFHQWUX PÊVWDYXO.RFKDQD]3UDFKRYÇDYÛKOHGRYÊMVRXSO QRY Q\GDOxË 2SDWÖHQËDQ NODG\5HDOL]RY QRYU PFL,HWDS\5HYLWDOL]DFH9HONÇKRQ PÊVWËDQDYD]XMËFËFKSURVWRUYL]YÛxH ;,QYHQWDUL]DFLGHYLQDELRORJLFN\Yä]QDPQäFKORNDOLWQDà]HPÕFHOÑKRPVWD ]SRKOHGXEH]SH QRVWLVWURP 3UYQËP SRÆLQHP E\OD LQYHQWDUL]DFH GÖHYLQ 1D 3RGVNDOË YÆHWQÊ KRGQRFHQË VWDYXVWURP ]SRKOHGXEH]SHÆQRVWLNWHUÇSUREÊKORYÆHUYHQFLURNX 9HVWHMQÇGREÊVHXVNXWHÆQLO3DVSRUW]HOHQÊQD6ËGOLxWLP MHNWHUÛURYQÊ REVDKRYDOSRVRX]HQË]GUDYRWQËKRVWDYXGÖHYLQ 2SDWÖHQËe3URMHNWSÇÆHRVWURP\uORNDOLWD3RGVNDOËr 2SDWÖHQËe3DVSRUW]HOHQÊu6ËGOLxWÊP MHr 1 NODG\YURFH.Æ 1 NODG\YURFH.Æ ;,YOHWRxQËPURFHP WHPR QRVWRYOLYQLWNWHUÇQ PÊW\]D]QË QD)ÑUX]GUDYÇKRPÊVWD 6WDÆËSÖLMËWYHÆWYUWHNOLVWRSDGXYKRGGRQRYÊ UHNRVWUXRYDQÛFKV O VWUDNRQLFNÇKRKUDGX QDÆWYUWÇ)ÑUXP]GUDYÇKRPÊVWD +ODVRY QËQDIÑUX]GUDYÇKRPÊVWD )RWR$UFKLY0Ê 6RXWæYHVEUXWHWUDSDNXE\ODY\KRGQRFHQD 1D KRGQRWQÇ FHQ\ VH PRKOR WÊxLW GHVHW ØÆDVWQËN VRXWÊ H 3UYQË FHQRXE\ODDXWRPRELORY QDYLJDFHGUXKRXPRELOQËWHOHIRQDWÖHWË03 SÖHKU YDÆ 2FHQÊQR E\OR FHONHP GHVHW VRXWÊ ËFËFK 3UR PX H QHQË GREURX]SU YRXDQLGREURXYL]LWNRX HPH]LRFHQÊQÛPLE\O\SRX]H HQ\ +ODYQË FHQ\ VL RGQHVO\ u 0DULH 2XGHVRY +DQD.DGOHFRY D-DQDjWÊWLQRY YxHFKQ\]H6WUDNRQLF 6RXWÊ E\OD SRGSRÖHQD ] 5HYROYLQJRYÇKR IRQGX 0LQLVWHUVWYD LYRWQËKRSURVWÖHGË 5 /RVRY QËYÛKHUF VRXWÊ HYHVEÊUXWHWUDSDNX )RWR$UFKLY0Ê 3ÖËORKXSÖLSUDYLO0LFKDO1RYRWQÛNRRUGLQ WRU]GUDYÇKRPÊVWDDPËVWQË$JHQG\

16 ]GUDYÑPVWR 3RMPHVSROH QKOHGDWGHVDWHURQHMSDO LYMßÕFKSUREOÑP PVWD6WUDNRQLFHYWFKWRREODVWHFK

17 .2081,71 3/ 162, /1 +6/8É(%253675$.21,( 62, /1 6/8É%<q221,+9 0(" 9 HQË P WH Y UXNRX PDWHUL O NWHUÛ VL NODGH ]D FËO ]MLVWLW 9DxH Q ]RU\ D SÖLSRPËQN\ VRXYLVHMËFË V UR]YRMHP VRFL OQËFK VOX HE QD 6WUDNRQLFNXVH]QDPVRFL OQËFKVOX HEQDOH]QHWHYERGÊWRKRWRGRNXPHQWX,NG\ VRFL OQËVOX E\]DWËPWÖHEDQHY\X ËY WHMLVWÊ9 P QHP H EÛW OKRVWHMQ MHMLFK NYDOLWD D GRVWXSQRVW 3URVËPH 9 V WËPWR R VSROXSU FL D Y\M GÖHQË 9DxHKR Q ]RUX-GH R MHGQX] DNWLYLW YU PFLSURMHNWX.RPXQLWQËSO QVRFL OQËFKVOX HE2536WUDNRQLFH253uREHFVUR]xËÖHQRX S VREQRVWË u Ø]HPË EÛYDOÇKRRNUHVX 6WUDNRQLFHEH]%ODWHQVNDD9RGÐDQVND9ÛVOHGN\xHWÖHQËEXGRXY\X LW\SUR]SUDFRY QËSO QXUR]YRMHVRFL OQËFKVOX HENWHUÛEXGH UHDJRYDWQDSRWÖHE\REÆDQ 3URVËPH9 VWHG\RSRPRFDY\SOQÊQËDQNHW\ ËPYËFHKODV XVO\xËPHWËP]DMËPDYÊMxËDSÖHVQÊMxËEXGH YÛVOHGHN%OL xëlqirupdfh9 PU GLSRVN\WQHPHQDWHOQHERHuPDLOXNRRUGLQDWRU#NSVVVWF]LQIR#NSVVVWF] 5HDOL] WRUDNFH+$1(,11$785(u/2$/$7,21*52833DUWQHUDNFH0ª672675$.21,( ËGËFË VNXSLQD SURMHNWX -RVHI %O KRYHF 3K'U,YDQD ËKRY 0JU /HQND 9\VRN 0JU 0LFKDO 1RYRWQÛ,QJ.DUHO 6HNQLÆND 0JU'DQLHO5DQG N0JU3HWUD.UHMVRY 2OJD0HGOËQRY 'L60LFKDO1ÊPHF0JUjWHIDQ6FKZDUF 0 WHGRVWDWHNLQIRUPDFËRVRFL OQËFKVOX E FKQD6WUDNRQLFNX" TDQR TQH 9ËWHNGHP HWH]ËVNDWLQIRUPDFHRVRFL OQËFKVOX E FK" TDQR TQH -DNÛ ]GURM LQIRUPDFË XSÖHGQRVWÐXMHWH u PÊVWVNÛ REHFQË ØÖDG PËVWQË RUJDQL]DFH NDWDORJ\ OHW N\ PËVWQË WLVN UR]KODV QRYLQ\ LQWHUQHWSÖHGQ xn\mlqç"srgwukqêwh -VWHVSRNRMHQDVUR]VDKHPDØURYQËVRFL OQËFKVOX HEQD6WUDNRQLFNX" D VUR]VDKHPVRFVOX HE T DQR TQH TQHYËP EVØURYQËVRFVOX HE T DQR TQH TQHYËP 1DNRKRE\VWHVHSÖHGQRVWQÊREU WLODYSÖËSDGÊWÊ NÇ LYRWQËVLWXDFH"PR QR]DWUKQRXWYËFHPR QRVWË T URGLQD T SÖ WHOÇ T VRFL OQË]DÖË]HQË TØÖDG\ T OÇNDÖ T MLQÇXYHÍWH 3RVWU G WH9\QHERQÊNGR]9DxLFKEOË]NÛFKQD6WUDNRQLFNXQÊNWHUÇ]WÊFKWRVRFL OQËFKVOX HE" T 6RFL OQË SRUDGHQVWYË LQIRUPDFH SÖLVSËYDMËFË N ÖHxHQË QHSÖË]QLYÇ VRFL OQË VLWXDFH SV\FKRORJLFNÇ SRUDGHQVWYË S MÆRYQD NRP SHQ]DÆQËFKSRP FHNDWG T 2VREQËDVLVWHQFHGRSURYRGFHORGHQQËSÇÆHYGRP FQRVWLuVOX EDVHSRVN\WXMHEH]ÆDVRYÇKRRPH]HQË T 3HÆRYDWHOVN VOX EDGRQ xndreêgdgrsuryrgnoçndölønolggrp FQRVWLQ NXS\SRPRFVK\JLHQRX T 'RPRY\SURVHQLRU\SRE\WRYÇVOX E\SURRVRE\NWHUÇPDMËVQË HQRXVREÊVWDÆQRVWSURY\VRNÛYÊN T 'RPRY\SURRVRE\VH]GUDYRWQËPSRVWL HQËP T 7ËVÐRY SÇÆHQHSÖHWU LW PR QRVWNRQWDNWXVRVREDPLY\VWDYHQÛPLUL]LNXRKUR HQË]GUDYËDEH]SHÆQRVWL T 3U YRGFRYVNÇDSÖHGÆLWDWHOVNÇVOX E\SURRVRE\VHVQË HQÛPLVFKRSQRVWPLRULHQWDFHQHERNRPXQLNDFH T 3RGSRUDVDPRVWDWQÇKRE\GOHQËSURRVRE\VH]GUDYRWQËPSRVWL HQËP T 2GOHKÆRYDFËVOX E\SURRVRE\VHVQË HQRXVREÊVWDÆQRVWËuFËOHPMHXPR QLWSHÆXMËFËRVREÊRGSRÆLQHN T 'RPRY\VH]YO xwqëpuh LPHPSURRVRE\VGHPHQFËuQDSÖ$O]KHLPHURYRXFKRURERX T HQWUDGHQQËFKVOX HESURRVRE\VHVQË HQRXVREÊVWDÆQRVWË T 'HQQËVWDFLRQ ÖHSURRVRE\VHVQË HQRXVREÊVWDÆQRVWËNWHUÇSRWÖHEXMËSUDYLGHOQRXSRPRF T KU QÊQÇE\GOHQËLQGLYLGX OQËQHERVNXSLQRYÇE\GOHQËVSRPRFËDVLVWHQWD 3URVËPH272 7(

18 T 6RFL OQËVOX E\SRVN\WRYDQÇYH]GUDYRWQLFNÛFK]DÖË]HQËFKØVWDYQËSÇÆHQDSÖRGGÊOHQËQ VOHGQÇSÇÆHOÇÆHEQ\GORXKRGREÊ QHPRFQÛFK T 5DQ SÇÆHSURURGLÆHGÊWËVH]GUDYRWQËPSRVWL HQËPuGROHWYÊNXGËWÊWH T 7HOHIRQLFN NUL]RY SRPRFSURRVRE\NWHUÇVHQDFK ]HMËYVLWXDFLRKUR HQË]GUDYËQHER LYRWD T 7OXPRÆQLFNÇVOX E\SURRVRE\VSRUXFKDPLNRPXQLNDFH]S VREHQÛPLVP\VORYÛPSRVWL HQËP T $]\ORYÇGRP\SÖHFKRGQÇE\GOHQËSURRVRE\EH]SÖËVWÖHxË T 'RP\QDS OFHVW\E\GOHQËSURRVRE\GROHWNWHUÇVHYU WLO\QDSÖ]GÊWVNÇKRGRPRYD T.RQWDNWQËFHQWUDSURRVRE\RKUR HQÇ] YLVORVWËQDQ Y\NRYÛFKO WN FK T.UL]RY SRPRFSURRVRE\NWHUÇVHQDFK ]HMËYVLWXDFLRKUR HQË]GUDYËQHER LYRWD T 1Ë]NRSUDKRY ]DÖË]HQËSURGÊWLDPO GH SÖLRKUR HQËVSROHÆHQVN\QH GRXFËPLMHY\ T -LQÇNWHUÇuXYHÍWH 3RNXGVRFL OQËVOX E\Y\X ËY WHQDSLxWHNWHUÇ ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 3RNXGVRFL OQËVOX E\Y\X ËY WHMVWHVQLPLVSRNRMHQL" T DQR T VSËxHDQR TVSËxHQH TQH RE\VHSRGOH9 VPÊORQDIXQJRY QËVOX HE]PÊQLW ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff HPXE\VHSRGOH9DxHKRQ ]RUXPÊODQD6WUDNRQLFNXYÊQRYDWYÊWxËSR]RUQRVWSÖLÖHxHQËVRFL OQËFKSUREOÇP " 9\EHUWHPD[LP OQÊPR QRVWL T HxHQËSUREOÇP VHQLRU T HxHQËSUREOÇP RVREYVRFL OQËNUL]LOLGÇEH]GRPRYDRVRE\RKUR HQÇ] YLVORVWËDSRG T HxHQËSUREOÇP URGLQVGÊWPLURGLQ\RKUR HQÇFKXGRERXURGLQ\VeYÛFKRYQÛPLrSUREOÇP\DSRG T HxHQËSUREOÇP RVREVH]GUDYRWQËPSRVWL HQËP T HxHQËVLWXDFHRVREVSV\FKLFNÛPLSUREOÇP\ -LQÇffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff -DNÛ]S VRELQIRUPRY QËRVRFL OQËFKVOX E FKDMHMLFKSURSDJDFH9 VQHMYËFHRVORYXMHXYHÍWHSURVËPPD[PR QRVWL" T LQIRUPDFHYQRYLQ FKÆDVRSLVHFK T LQWHUQHW T OHW N\YHVFKU QFH T LQIRUPDFHYWHOHYL]L T ELOOERDUG\ T MLQÇXYHÍWHfffffff.GHE\GOËWH" 2EHF0ËVWQËÆ VW 0ÊVWVNÛ2EHFQËØÖDGY.ROLNMH9 POHW" T GR T u T u T u T u TQDG 'ÊNXMHPH9 P]D9DxHRGSRYÊGL 9\SOQÊQÇ DQNHWQË OËVWN\ RGHY]GHMWH QD 9DxHP REHFQËP ØÖDGÊ QHER MH YKRÍWH GR VEÊUQÛFK VFKU QHN QD WÊFKWR PËVWHFK YH 6WUDNRQLFËFK,QIRUPDÆQË FHQWUXP EXGRYD 0Ê /ÇN UQD 8 =HOHQÇKR RUOD OÇN UQ\'U0D[YXOLFËFK.DWRYLFN D%H]GÊ NRYVN ÆSDÆS SOQÛ VH]QDP VEÊUQÛFK PËVW QDOH]QHWH QD ZZZFKDQFHLQQDWXUHF] 'RWD]QËN P HWH ]DVODW QD DGUHVX 26 +$1(,1 1$785(u/$*$UFKLY ÖH7HSOÇKR0DOHQLFH'RWD]QËNP HWHURYQÊ Y\SOQLWYHOHNWURQLFNÇSRGREÊNHVWD HQË QDZZZFKDQFHLQQDWXUHF]YVHNFLOLGVNÇ]GURMHD]DVODWMHMQDHPDLONRRUGLQDWRU#NSVVVWF] 'DWXPXNRQÆHQËVEÊUXMH 3RNXGP WH] MHPVSROXSUDFRYDWQDUR]YRMLVRFL OQËFKVOX HEQD6WUDNRQLFNX ]DSRMWHVHGRÆLQQRVWLQÊNWHUÇ]SUDFRYQËFKVNXSLQ 6NXSLQ\VHEXGRXVFK ]HWYREGREËOHGHQuÆHUYHQHFDEXGRXÖHxLWSRGSRUXOLGËRKUR HQÛFKVRFL OQËPY\ORXÆHQËP 3ÖLKO VLWVHP HWHX%FHW%F-DQ\%HQHxRYÇ'L6WHOHPDLONRRUGLQDWRU#NSVVVWF] QHER0JU,YHW\)UNRYÇWHOHPDLOLQIR#NSVVVWF]

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Historie Šmidingerovy knihovny, která se øadí k nejdéle pùsobícím knihovnám v Èechách, poèíná rokem 1843, kdy vlastenecký knìz páter Josef Šmidinger

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor,

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor, První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie Velkého námìstí a navazujících prostor První jarní setkání obèanù je další aktivitou projektu Zdravého mìsta Strakonice.

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Povodně budou brzy minulostí

Povodně budou brzy minulostí Třiïte nápojové kartony str. 4 Černá kuchyně poprvé otevřena str. 10 Letošní záplavy uā øádnì potrápily Moravu, nám se zatím naštìstí dosud vyhýbají. Sledování rozbìsnìných vodních āivlù na televizní obrazovce

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Výsledky hlasování podle volebních stran. Hlasy. abs. v % 2 Komunistická strana Èech a Moravy 14 743 11,00 11,00 2 3 4 VIZE 7 371 5,50 5,50 1

Výsledky hlasování podle volebních stran. Hlasy. abs. v % 2 Komunistická strana Èech a Moravy 14 743 11,00 11,00 2 3 4 VIZE 7 371 5,50 5,50 1 PROSINEC 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jak bylo voleno do mìstského zastupitelstva Ve dnech 20. 21. 10. 2006 probìhly volby do zastupitelstva mìsta. Pøedchozí zastupitelstvo stanovilo poèet èlenù na

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 Rekonstrukce Velkého náměstí pokračuje Rekonstrukce (revitalizace) centra mìsta pokraèuje i v letošním roce.

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Ohlédnutí za uplynulým rokem Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská str. 3 Rekonstrukce Velkého náměstí str. 3 Ohlédnutí za uplynulým rokem Pohled do minulosti, tøeba té nedávné, s sebou vādy pøináší trochu nostalgie. Naše vzpomínky

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

ROČNÍK IX. (XXVII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2006 ČÍSLO 10

ROČNÍK IX. (XXVII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2006 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK IX. (XXVII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2006 ČÍSLO 10 Ve dnech 20. a 21. 10. 2006 probìhly volby do nového zastupitelstva mìsta Horaāïovic. Promìny Horaāïovic Váāení

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Historie úpravny vody v Hajské

Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více