w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str."

Transkript

1 w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat pøíklad australského Bandanoonu, italské Cinque Terre èi francouzské metropole Paøíāe? Taková otázka se naskýtá po øíjnovém jednání dozorèí rady Technických sluāeb Strakonice. Výsledek jednání by se totiā zjednodušenì dal shrnout slovy: Podpoøme pití vody z kohoutkù. Dlouhodobé výsledky mìøení kvality pitné vody v našem mìstì z hlediska fyzikálních, chemických i organoleptických ukazatelù totiā vykazují mimoøádnou kvalitu vody z místního vodovodu. Strakonická voda má celou øadu výhod: je dennì nìkolikrát kontrolována na obsah chemických a biologických látek a je vādy èerstvá. Pøedpisy upravující poāadavky na její kvalitu jsou stejné, v nìkterých ukazatelích dokonce pøísnìjší neāli na vodu balenou, s výjimkou vody pramenité a kojenecké. Mimo to je levná a její doprava ke spotøebiteli je vcelku jednoduchá," vypoèítává výhody vody z kohoutkù øeditel Technických sluāeb Strakonice Ludvík Nìmejc a potvrzuje, āe voda ve Strakonicích je také po stránce chu ových vlastností jednou z nejlepších. V obsahu dusiènanù dosahuje celoroènì voda ve mìstì parametrù kojenecké vody. Pokud jsou V mnoha ukazatelích voda ze strakonických kohoutkù vykazuje kvalitu kojenecké vody Strakonice, pitná voda ze sítì, prùmìr záøí, øíjen 2010 Jednotka Balená pitná voda Kojenecká voda ph (25 C) 7,4 6,5 9,5 5 8 Tvrdost (Ca + Mg) 1,2 mmol/l 2 3,5 mmol/l 1,8 3,2 mmol/l Vápník (Ca) 26,1 mg/l mg/l mg/l Hoøèík (Mg) 13,4 mg/l mg/l mg/l Amonné ionty (NH 4 + ) 0,13 mg/l 0,50 mg/l 0,25 mg/l Chloridy (Cl ) 20,1 mg/l 100 mg/l 100 mg/l Dusiènany (NO 3 ) 6 mg/l 50 mg/l 10 mg/l Dusitany (NO 2 ) 0,12 mg/l 0,50 mg/l 0,020 mg/l Hliník (Al) <0,05 mg/l 0,20 mg/l 0,050 mg/l Mangan (Mn) 0,02 mg/l 0,050 mg/l 0,050 mg/l Barva <5 mg/l Pt 20 mg/l Pt 20 mg/l Pt Zákal <1 ZF(t) 5 ZF(t) 2,0 ZF(t) elezo (Fe) 0,19 mg/l 0,20 mg/l 0,30 mg/l Escherichia Coli 0 KTJ/100 ml* 0 KTJ/250 ml 0 KTJ/250 ml Koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml* 0 KTJ/250 ml 0 KTJ/250 ml Enterokoky 0 KTJ/100 ml* 0 KTJ/250 ml 0 KTJ/250 ml ivé organismy 0 jedinci/ml 0 jedincù/ml 0 jedincù/ml Kyanidy celkové (CN ) <0,002 mg/l 0,050 mg/l 0,0050 mg/l Fluoridy (F ) 0,1 mg/l 1,5 mg/l 0,70 mg/l Rtu (Hg) <0,2 µg/l 1,0 µg/l 0,50 µg/l Nikl (Ni) <2,0 µg/l 20 µg/l 20 µg/l Selen (Se) <1,0 µg/l 10 µg/l 10 µg/l Sodík (Na) 7 mg/l 200 mg/l 20 mg/l *KTJ kolonie tvoøící jednotku výjimeènì pøekroèeny chemické ukazatele, je to zpravidla minimální odchylka v obsahu āeleza. Jak dále uvádí øeditel technických sluāeb, v urèitých lokalitách mùāe nárazovì z rùzných dùvodù dojít k podkalení. Ovšem i v tìchto pøípadech je po odsazení tekutina nezávadná a pitná. Snahou vodohospodáøù je samozøejmì kalové stavy minimalizovat. Výše zmínìnou kvalitní pitnou vodou je ovšem voda studená, zatímco teplá voda z kohoutku se stává uāitkovou. Pití vody z kohoutku je rozhodnì ekologiètìjší neā z PET láhví, uváāíte-li, kolik vody takto bìāná rodina vypije a kolik plastového odpadu se tím vyprodukuje. Navíc nejde jen o samotnou likvidaci èi recyklaci PET láhví, musíme také poèítat s dopravou ke spotøebiteli, øíká projektový manaāer Mìstského úøadu ve Strakonicích Michal Novotný. O tom, jakým zpùsobem by se pití vody z vodovodu propagovalo, zatím ještì není zcela rozhodnuto. Podle místostarosty Pavla Pavla, který je také pøedsedou dozorèí rady technických sluāeb, by mìsto mohlo svou kvalitní vodu prezentovat i tím, āe by se bìānì nabízela namísto vody balené pøi jednáních v rámci mìstského úøadu, organizací zøizovaných mìstem i organizací s majetkovou úèastí mìsta. Na Fóru Zdravého mìsta by voda z kohoutku mohla být hlavním nápojem, uvaāuje manaāer Novotný a pøidává zkušenost ze zahranièí: Pamatuji si, āe napøíklad v restauracích ve Švýcarsku byly bìānì k dispozici dābány s pitnou vodou, která se k jídlu podávala zdarma. Byl to právì australský Bandanoon a italská oblast Cinque Terre, kde se rozhodli pro úplný zákaz PET láhví a voda z vodovodu je pro kaādého k dispozici. Mùāete si ji nejen natoèit z kohoutku, ale také z pitných fontán. Dùvod, proè tato mìsta pøistoupila k tak radikálnímu øešení, je prostý: stovky PET láhví poházených kolem silnic. Turisté si mohou za jedno euro koupit speciální kovové nádoby, které si plní ve veøejných fontánách pitnou vodou. Ta je dodávána pøípadnì také s pøídavkem oxidu uhlièitého v perlivém stavu. Podobnou sluābu mohou vyuāívat rovnìā návštìvníci Paøíāe a jiných mìst na západ od našich hranic. Toto øešení je spíše hudbou budoucnosti, øíká Jaroslav Brùāek z odboru āivotního prostøedí. Nicménì iniciativa prospìšná āivotnímu prostøedí a lidskému zdraví by si zaslouāila co nejširší podporu. Irena Malotová, PR 1

2 volby, rada města Komunální volby V letošních komunálních volbách, které se konaly v polovinì øíjna, vyuāilo ve Strakonicích práva zvolit si své zastupitele necelých 41 procent oprávnìných volièù. Celorepublikovì byla úèast na volbách za posledních 16 let nejvyšší. Sloāení zastupitelstva mìsta pro období (poøadí dle podílu hlasù, údaj v závorce je poèet platných hlasù) Za Slušnost a jistoty pro Strakonice: Ing. Pavel Vondrys (2 554) Ing. Pavel Pavel (1 763) Ing. Jiøí Treybal (1 581) Mgr. Ivana Parkosová (1 545) Eva Rabová (1 313) Za Èeskou stranu sociálnì demokratickou: Mgr. Josef Samec (1 585) Mgr. Jaroslava Cháberová (1 510) Mgr. Emanuel Pavelka (1 446) Ing. Ludìk Joza (1 428) Za TOP 09: PhDr. Ivana Øíhová (1 666) Mgr. Miroslav Hlava (1 540) MUDr. Michal Pelíšek (1 268) Za Obèanskou demokratickou stranu: RNDr. Ladislav Havel (1 356) Ing. Ludvík Nìmejc (1 257) Radek Chvosta (1 191) Za Komunistickou stranu Èech a Moravy: Milada Vlasáková (976) Václav Šrámek (953) Za Volbu pro mìsto: MUDr. Josef Vávra (1 300) Josef Štrébl (983) Za Strakonickou Veøejnost: Mgr. Bøetislav Hrdlièka (979) Milan Jungvirt (759) Zajímavosti z voleb Nejstarší èlence okrskové volební komise bylo 82 let, delegovala ji KSÈM. Jako nejmladší zasedl do okrskové volební komise teprve osmnáctiletý delegát strany SJPS. Mezi volièi byla nejstarší paní Anna Sobìslavská, která se narodila v roce Tyto komunální volby zaznamenaly také nejvyšší poèet èlenù okrskových volebních komisí, celkem 321. Zajímavostí jistì je, āe strakonický starosta, který získal s kandidátkou Slušnost a jistoty pro Strakonice pìt mandátù, byl podle informací deníku MF Dnes nejúspìšnìjším jihoèeským starostou okresního mìsta. Další informace uvedeme v pøíštím Zpravodaji. RADA MĚSTA STRAKONICE 150. jednání dne Pojištění majetku města Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy na pojištìní majetku mìsta vèetnì odpovìdnosti s ÈSOB Pojiš ovnou, a. s., èlenem holdingu ÈSOB, za cenu ,- Kè, a to od Oprava povrchu ve sportovní hale Rada mìsta schválila rozpoètové opatøení ve výši ,- Kè na Renovaci a opravu sportovního povrchu ve sportovní hale v Máchovì ulici. V souvislosti s opotøebením povrchu a se zmìnou basketbalových pravidel byla ve sportovní hale STARZ provedena úprava, která spoèívala v èásteèném obroušení podlahy, nalakování a pøeznaèení høištì jednání dne Obnova svítidel na Volyňské Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele Obnovy svítidel veøejného prostranství ulice Volyòská. Dne rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy na obnovu svítidel s firmou UNIELEKTRO, s. r. o., Strakonice, za cenu ,30 Kè (vèetnì DPH). Mìsto Strakonice má zpracovaný generel veøejného osvìtlení souèasnì s pasportem, který øeší osvìtlení jednotlivých ulic mìsta. Dojde k výmìnì doāitých svítidel veøejného osvìtlení s malou úèinností svítivosti za nová moderní svítidla s vysokou provozní a optickou úèinností. Napájecí odbìrné místo rozvadìèe veøejného osvìtlení bude vybaveno stabilizátorem a regulátorem napìtí, který umoāòuje sníāení spotøeby elektrické energie o zhruba 30 aā 40 % a sníāení nákladù na údrābu s prodlouāením āivotnosti svìtelných zdrojù o 50 %. Příspěvek na provoz Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvku ve výši 6.000,- Kè Obèanskému sdruāení Dys centrum Strakonice pøi ZŠ F. L. Èelakovského na udrāení provozu. Obèanské sdruāení Dyscentrum Strakonice se zabývá pomocí dìtem s dyslexií a ostatními poruchami uèení nebo dìtem, které jsou ve škole ménì úspìšné. Dále provozuje linku dùvìry, která je hojnì vyuāívaná bìhem školního roku a dotazy jsou smìøované pøedevším do oblasti školství jednání dne Příspěvky pro sport Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: 1.500,- Kè Duze Husot na hokejbalový turnaj ve dnech , 3.500,- Kè HC Strakonice, o. s., na II. roèník vánoèního maškarního bálu na ledì a 3.500,- Kè HC Strakonice, o. s., krouāku krasobruslení, na závody v krasobruslení, ,- Kè SKI klubu Strakonice na Bìh kolem Kuøidla X. roèník memoriálu Františka Kováøe dne , 6.000,- Kè Jaroslavu Walterovi na terénní závody pionýrù na prostranství pod Hvìzdou dne , 9.000,- Kè TJ ÈZ Strakonice oddílu házené na uspoøádání souboru turnajù v házené ve IV. ètvrtletí 2010, 5.000,- Kè TJ Fezko Strakonice oddílu plaveckých sportù na plavecké závody se soutìāí Plave celá rodina dne , 3.000,- Kè TJ Fezko Strakonice oddílu kuāelek na Vánoèní turnaj v kuāelkách dne , 4.000,- Kè Ragby klubu Strakonice na II. roèník ragbyového turnaje O pohár mìsta Strakonice dne , ,- Kè Davidu Èadkovi na pokrytí nákladù pøi úèasti na Mistrovství Evropy v enduru v Portugalsku v záøí 2010, ,- Kè SK Biatlon Strakonice na reprezentaci mìsta pøi závodech v roce jednání dne Navýšení počtu dětí v družině Rada mìsta schválila navýšení kapacity školní druāiny pøi ZŠ Podìbradova o 20 āákù na celkovou kapacitu 140 āákù, a to od V souèasné dobì je kapacita školní druāiny plnì vyuāita a zájem o umístìní pøevyšuje moānosti. Dùvodem je vedle rostoucího poètu āákù pøicházejících do prvních tøíd snaha rodièù zajistit dìtem vhodný zpùsob trávení volného èasu. Pro rozšíøení kapacity budou kromì stávajících druāinových tøíd vyuāity i dvì uèebny v pøízemí budovy, šatna a sociální zaøízení. Úprava vstupu ZŠ Dukelské Na základì doporuèení komise souhlasila rada mìsta se zadáním zakázky na výmìnu dveøí a úpravu hlavního vstupu ZŠ Dukelská spoleènosti Salvete, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Dojde k úpravì hlavního vstupu z ulice Dukelské. Troje dvoukøídlé vstupní dveøe s nadsvìtlíkem budou vymìnìné za hliníkové dveøe. Budou rekonstruovány zvonky vèetnì audio komunikace a ve vestibulu bude nahrazeno jednoduché sklo izolaèním dvojsklem. Vše bude realizováno do Parkovací místa ve městě Rada mìsta projednala fond parkoviš, který se zvýšil o 319 parkovacích stání vybudovaných mìstem Strakonice v období let Stálým problémem ve mìstì je parkování aut zejména v satelitních okrajových sídlištích, kdy kapacita parkovacího stání byla pøi jejich výstavbì jiná, neā je dnes potøeba. Kapacita parkovacích míst se neustále rozšiøuje, dùkazem je, āe za poslední ètyøi roky se stání rozšíøila o 319 míst. U strakonického hradu vzniklo 21 míst, stavebními úpravami komunikace Šumavská 44 míst, na parkovišti mezi domy èp a èp v sídlišti Mír vzniklo dalších 10 míst, parkovištì v ulici Pováāská a v ulici U Zahrádek je rozšíøeno o 17 míst, na parkovišti MìÚ Strakonice bylo vybudováno 34 míst, komunikaèním propojením ulic Kosmonautù a Spojaøù bylo postaveno 103 míst, revitalizací veøejných prostranství v ulici Èelakovského pøibylo dalších 25 míst a v obytné zónì Na Muškách mùāe parkovat 65 aut. Autobusová zastávka v Husově ulici Rada mìsta souhlasila se zadáním zakázky Autobusová zastávka v ulici Husova firmì Strabag, a. s., Písek, za cenu ,70 Kè (vèetnì DPH). V blízkosti poboèky Šmidingerovy knihovny za parkem bude vybudovaný záliv pro autobusovou zastávku. Bude odstranìna opìrná zeï, bude upraven povrch a vytvoøen samotný záliv zastávky se dvìma pøístøešky a mobiliáøem. Usnesení z jednání RM naleznete na internetových stránkách 2

3 zprávy z města Zeleň a město V minulém Zpravodaji se ètenáøi mohli seznámit s ohlédnutím za uplynulými ètyømi roky, které pøineslo souhrn, co se na území mìsta Strakonice za toto období událo. Z prostorových dùvodù však nebylo moāné uveøejnit podrobný rozpis investièních akcí z oblasti zelenì, do které mìsto za uplynulá ètyøi léta vynaloāilo zhruba 37 milionù korun, proto ho pøinášíme níāe. (Èástka zahrnuje jak nové akce, tak kompletní péèi o zeleò vèetnì údrābových prací, výsadby kvìtin, závlahy, zalévání, seèení trávníkù, støíhání āivých plotù a hrabání listí.) Pøehled investièních akcí Rok 2007 Ozelenìní cyklostezky Katovická Vybudování automatické závlahy v parku u hradu Výsadba zelenì v areálu letního kina Nákup mobilních nádob na zeleò Ozelenìní vstupu ZŠ Dukelská Dosadba stromù ve mìstì Revitalizace Rennerových sadù Zaloāení trávníku v hradním pøíkopu Ozelenìní ZŠ Podìbradova I. etapa Výsadba zelenì ul. Lidická Rok 2008 Zaloāení záhonù u køiāovatky u Fezka Zaloāení záhonù v parèíku u sv. Markéty Ozelenìní ZŠ Podìbradova II. a III. etapa Výsadba zelenì u vstupu do høbitova Výsadba zelenì Starý Draāejov Ozelenìní ul. Dopravní Nákup mobilních nádob na zeleò køiāovatka u Lidlu Zaloāení trvalkové výsadby Bavorova Výsadba cibulovin ve mìstì Odclonìní komunikace Písecká plavecký stadion Výsadba aleje a keøové podsadby Podsrp Odclonìní severního dopravního pùloblouku Výsadba Mírová ul. u gymnázia Výsadba v ul. Vodárenská Výsadba ZŠ Jezárky Ozelenìní cyklostezky Katovická II. etapa Dosadba stromù ve mìstì Výsadba okrasné zelenì Hajská Zaloāení letnièkového záhonu u Hvìzdy Rok 2009 Regenerace zelenì v MŠ Holeèkova, Spojaøù a A. B. Svojsíka* Zaloāení parèíku U Zborova Ozelenìní komunikace Písecká II. etapa Nákup mobilních nádob na zeleò pyramidy Ozelenìní svahu - hradní pøíkop, I. etapa Rok 2010 Ozelenìní svahu hradní pøíkop, II. etapa Zaloāení automatické závlahy v hradním pøíkopu Regenerace zelenì MŠ Stavbaøù* Zaloāení parèíku u Prioru Výsadba cibulovin ve mìstì Dosadba stromù ve mìstì * na akci byla získána dotace VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME Základní škola Povážská Po dvì odpoledne si na konci záøí obyvatelé Strakonic mohli prohlédnout stavbu nové Základní školy Pováāská. Dny otevøených dveøí pøilákaly desítky lidí, kteøí se prošli dokonèenou hrubou stavbou prvního pavilonu. Byli to pøedevším rodièe stávajících školákù nebo pøedškolních dìtí. Zajímalo je, co, kdy Foto: Archiv STTV a jak se pro jejich potomky chystá. Zveøejòujeme odpovìdi na nejèastìjší dotazy, které návštìvníci pokládali vedení mìsta a øeditelce ZŠ Pováāská Jaroslavì Cháberové. Kdy zaène výuka v nových prostorách školy? V souèasnosti vozí āáky ze spádové oblasti ZŠ Pováāská školní autobus k výuce v budovách na Velkém námìstí a v Lidické ulici. I kdyā se pøedpokládalo, āe by první stupeò mohl být otevøen uā v prùbìhu druhého pololetí školního roku 2010/2011, výuka zaène s nejvìtší pravdìpodobností po letních prázdninách. Hlavním dùvodem je, aby se dìti a pedagogové nemuseli hekticky stìhovat v podstatì bìhem vyuèování. Díky pozdìjšímu termínu budou mít uèitelé moānost si tøídy náleāitì pøichystat tak, aby mohli v nové škole dìti co nejlépe pøivítat a āáci se zde cítili od poèátku dobøe. Kde a kdy bude zápis do ZŠ Pováāská? Zápisy do strakonických škol obvykle probíhají v únoru. Vzhledem k tomu, āe nové prostory na Pováāské ještì nebudou k tomuto úèelu pøipraveny, zápis prvòáèkù se uskuteèní v budovì v Lidické ulici. Je moāné zapsat dítì do této základní školy, i kdyā bydlištìm patøíme do jiné spádové oblasti? Ano. Rodièe mohou pro své dítì vybrat školu podle svého uváāení. Samozøejmì nelze pøekraèovat povolený poèet āákù ve tøídách uvedený ve školním rejstøíku.výhodou nové školy bude jistì i kapacita, díky níā se poèítá prùmìrnì s 25 āáky ve tøídì. Pedagogové v takovém pøípadì mají více moāností vìnovat se individuálnímu rozvoji a potøebám jednotlivých dìtí. Bude školní jídelna v provozu jiā pøi otevøení prvního pavilonu? Budeme se snaāit, aby vše fungovalo tak, jak má. Také kuchynì a jídelna by tedy mìly být otevøeny souèasnì s prvním stupnìm školy, zatímco na druhém pavilonu budou ještì stavební práce v plném proudu. Kde jsou plánovány šatny a jaké bude jejich zabezpeèení? Šatny klecového typu nejsou v projektu. áci budou mít k dispozici skøíòky. Elektronické zabezpeèení je samozøejmostí. Dìti se pomocí èipu dostanou do školy, otevøou si skøíòku nebo pøihlásí èi odhlásí obìdy. Budou se āáci podílet na koneèných úpravách interiéru školy nebo jejího okolí? Škola je prostorem pro rozvoj kreativity. Pøedpokládáme, āe v rámci výchov bude toto āákùm umoānìno. Napøíklad bìhem environmentální výchovy by to mohla být výsadba stromkù a okrasných rostlin pøi koneèných úpravách pozemku. Pøipomínáme, āe škola bude mít napøíklad i svùj vlastní vytápìný skleník pro pìstební práce. Poèítá se s novým vybavením do celé školy? Zaøízení školy bude velmi moderní. Ovšem neznamená to, āe veškerý inventáø z Velkého námìstí a Lidické odepíšeme. To by byla škoda a zbyteèné plýtvání prostøedky. Novìjší nábytek a uèební pomùcky pøestìhujeme. Bude jezdit na Pováāskou školní autobus? Taková moānost se nabízí, pokud by byl o podobnou sluābu dostateèný zájem a byla vyuāita. V okamāiku, kdy se do jiāní èásti Strakonic pøesunou āáci vyšších tøíd, kteøí pùvodnì spádovì patøili do budov školy na Velkém námìstí a v Lidické ulici, bude tøeba náleāitì upravit také provoz mìstské hromadné dopravy. Jak školu vyuāijete mimo vyuèování? V odpoledních hodinách si budou moci āáci vybírat z pestré nabídky krouākù. Pro volnoèasové aktivity má škola mimoøádné zázemí. Dìti se mohou zapojit napøíklad do nejrùznìjších umìleckých oborù výtvarka, keramika, grafika èi hudebního oboru, kde chystáme spolupráci s hudební školou Yamaha. Plánovaný víceúèelový hudební sál s výbornou akustikou mùāe být vzhledem k samostatnému vchodu vyuāíván napøíklad také pro koncerty váāné hudby a jiné kulturní poèiny. Jazykové èi poèítaèové uèebny jistì dobøe poslouāí i kurzùm v rámci celoāivotního vzdìlávání. Irena Malotová, PR 3

4 4 informace Městská policie Strakonice Opìt jsme zaregistrovali na území mìsta Strakonice pøípady, kdy se snaāí podvodníci dostat k penìzùm našich starších spoluobèanù, proto opìtovnì apeluji nejen na nì, pokud by se vám kdokoli, kdo vás chce navštívit, pod jakoukoli záminkou, zdál podezøený, zavolejte na linku tísòového volání mìstské policie (156) nebo Policie ÈR (158) a naše hlídky se na vaši adresu dostaví. Nenechávejte zavolání aā na dobu, kdy zjistíte, āe vám chybí v domácnosti finanèní obnos èi jiné cennosti. Na kaādé vaše oznámení hlídka dorazí. Jen v uplynulém mìsíci vyjíādìli stráāníci mìstské policie na základì vašich oznámení k více neā sto dvaceti pøípadùm. Naše podìkování patøí oznamovatelce, která naši hlídku dne v dopoledních hodinách upozornila na muāe, který okradl v bufetu druhého zákazníka. Dle popisu, který získali od oznamovatelky, zastihli stráāníci muāe v prostorách vlakového nádraāí. Provedli kontrolu totoānosti a pøedali jej s podezøením z trestné èinnosti na obvodní oddìlení Policie ÈR. Zábrany ohranièující stavbu v ulici Lidická se èím dál èastìji stávají terèem vandalismu. Tak tomu bylo i v noèních hodinách dne , kdy kamerový systém odhalil a usvìdèil ètyøiadvacetiletého mladíka z Jindøichohradecka, který povalil nìkolik zábran do stavby. Na jedné z kamer zaznamenal stráāník mìstské policie krátce po tøetí hodinì ranní dne v ulici Lidická fyzický konflikt mezi muāem a āenou. Muā do āeny opakovanì strkal, tahal za vlasy a došlo i na kopance. Jelikoā na místì samém stráāníci pojali podezøení z trestného èinu týrání osoby, zajistili, aby jiā nedocházelo ke vzájemnému fyzickému napadání, a celou událost pøevzala k došetøení hlídka Policie ÈR. Muā s plechovkou toluenu, ke které neustále èichal pøed jedním ze strakonických marketù, byl pøedveden na Policii ÈR ve veèerních hodinách téhoā dne hlídkou mìstské policie. Po zjištìní totoānosti byl z obvodního oddìlení PÈR propuštìn. Vozidlo, které nesplòovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním pøedpisem k provozu vozidla na pozemních komunikacích, zjistila hlídka mìstské policie pøi jedné z kontrol dne krátce po dvacáté hodinì veèerní. Vzhledem k tìmto skuteènostem byl øidiè pøedán hlídce Policie ÈR. Krátce po tøiadvacáté hodinì dne zjistila hlídka mìstské policie pøi pochùzce ulicí Èelakovského, kterak se jedno z vozidel zde zaparkovaných samovolnì rozjelo a narazilo do vozidla parkujícího naproti. Následnou lustrací zjistili stráāníci oba majitele vozidel, kteøí se na místì dohodli na náhradì škody, nehodou vzniklé. Neobvyklé oznámení jsme pøijali ve veèerních hodinách dne Na āenu, která zavolala na linku tísòového volání (156), kdosi na Palackého námìstí házel z okna vajíèka. Majitelka domu, se kterou hlídka poté celou záleāitost øešila, bude muset vysvìtlit své poèínání na odboru vnitøních vìcí oddìlení pøestupkù na MÚ Strakonice. Pøi noèní kontrole ulice Ellerovy zastavila hlídka mìstské policie dne krátce pøed druhou hodinou øidièe malého motocyklu, který jel touto komunikací neosvìtlený, a ani øidiè, ani spolujezdec nemìli na hlavách ochranné pøilby. Dechovou zkouškou bylo zjištìno, āe øidiè pøed jízdou poāil alkoholické nápoje, proto byl na místì pøedán hlídce Policie ÈR. Hodinu poté sedl za volant pod vlivem alkoholu další øidiè, tentokrát do osobního automobilu škoda v ulici Radomyšlské. Pøístroj Dräger 2 u devatenáctiletého øidièe namìøil hodnotu 1,44 promile alkoholu. I jemu stráāníci mìstské policie zakázali další jízdu a pøedali hlídce Policie ÈR k doøešení. RZS pøivolali stráāníci krátce po tøetí hodinì noèní dne k dívce, která si chtìla vzít āivot v jednom ze strakonických barù. Podìkování patøí obsluze baru, která naši hlídku na místo pøivolala. Zábrany v ulici Lidické se opìt staly terèem vandalismu v èasných ranních hodinách dne , kdy tudy procházela skupinka mladých lidí. Mladík, kterému zábrany pøekáāely, odešel z místa s pokutovými bloky. Jeho èinnost totiā zachytil stráāník pracující s kamerovým systémem. Vozidlo, které nesplòovalo technické podmínky k provozu na pozemních komunikacích, zjistila hlídka mìstské policie v noèních hodinách v ulici Havlíèkovì. Øidiè byl pøedán hlídce Policie ÈR. Krátce pøed šestou hodinou ranní dne zjistil stráāník pracující s kamerovým systémem, āe na svìtelné køiāovatce v ulici Katovické došlo k dopravní nehodì, kdy osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místo byla vyslána hlídka mìstské policie, která zde zjistila, āe ke zranìní cyklisty nedošlo. U øidièky provedli stráāníci orientaèní dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Stráāníci na místì vyèkali do pøíjezdu hlídky Policie ÈR. V dopoledních hodinách dne zjistila hlídka mìstské policie dalšího øidièe výteèníèka, který pøed jízdou poāil alkoholické nápoje. Tentokráte ve Starém Draāejovì. I tento øidiè skonèil v rukách policie ÈR. Pøípadù, kdy øidiè zasedl za volant po konzumaci alkoholu, bylo za záøí víc neā v pøedchozích mìsících roku. Zamysleme se, øidièi, nad následky, které mùāeme zpùsobit své rodinì, ale i všem ostatním úèastníkùm silnièního provozu, neā sedneme za volant po poāití alkoholu. V uplynulém mìsíci jsme provedli i nìkolik kontrol zamìøených na cyklisty, a zejména pak na neosvìtlené ve veèerních hodinách. Bohuāel se po komunikacích prohání ještì spousta takových, kteøí si neuvìdomují, āe tím, āe nejsou vidìt, mohou zpùsobit dopravní nehodu. Svi me, a vidíme a a jsme vidìt. Milan Michálek velitel stráāníkù MP Strakonice Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí Stavìt se zaène nejdøíve v roce 2012 Kdyā na loòském Fóru Zdravého mìsta a v následné anketì obèané Strakonic vyhodnocovali nejpalèivìjší problémy āivota ve mìstì, první místo patøilo dosud nedokonèenému obchvatu. S kaādým rokem stoupající poèet tìākých nákladních vozù projíādìjících Strakonicemi trápí obyvatele jednoznaènì nejvíce. Stavba severního dopravního pùloblouku, který by významnì odlehèil mìstu od tranzitní dopravy, zaène nejdøíve v roce Oproti pøedpokladùm ještì z loòského jara tedy pùjde o nejménì dvouleté zdrāení. Územní rozhodnutí je v souèasné dobì platné, zdrāelo se však pøedevším kvùli pøipomínkám a námitkám, které mìl jeden z vlastníkù pozemkù na trase, uvádí starosta mìsta Pavel Vondrys. Øeditelství silnic a dálnic v Èeských Budìjovicích i navzdory uvedeným problémùm pokraèuje v nezbytném administrativním procesu. Zdroj: www stránky Øeditelství silnic a dálnic ÈR Projektová dokumentace pro stavební povolení je jiā dokonèena. Nyní se èeká na potvrzení geometrických plánù z katastrálního úøadu. Potom bude posouzena āádost o stavební povolení. Pokud by se po vydání platného stavebního povolení podaøilo státu vyèlenit potøebné finance, stavba by mohla být zahájena po výkupu pozemkù v roce Obchvat v délce 1540 metrù se tøemi malými okruāními køiāovatkami bude stát více neā 400 milionù korun. Vzhledem k souèasným škrtùm ve státním rozpoètu a úsporným balíèkùm ministerstva dopravy však nikdo nemùāe být prorokem. Starosta neztrácí optimismus: Podle aktuálních informací, které jsem získal na ØSD, je strakonický severní dopravní pùloblouk z hlediska pøipravenosti jiā tak daleko, āe byl zaøazen jako druhá prioritní stavba tohoto typu v Jihoèeském kraji. Stavba obchvatu je plnì v reāii státu, aèkoliv mìsto, aby tuto investici podpoøilo, se finanènì podílelo na vypracování projektové dokumentace. Protoāe øeditelství silnic a dálnic vykoupí od vlastníkù jen ty pozemky, které jsou pod stavbou, zavázalo se mìsto poté vykoupit za stejných podmínek i zbytky nevyuāitelných pozemkù, pokud o to budou mít vlastníci zájem, øíká Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru Mìstského úøadu ve Strakonicích. Bliāší informace ohlednì výkupu pozemkù ØSD pøislíbilo v druhé polovinì prosince. Severní dopravní pùloblouk by mìl být kvalitním propojením stávajících silnic první tøídy I/4 Praha Stráāný a I/22 Vodòany Domaālice. Nová komunikace pøinese zlepšení a zpøehlednìní dopravní situace ve mìstì a zajistí obyvatelùm vìtší bezpeènost. Nemalý význam bude mít také omezení hluku, prašnosti a sníāení koncentrace výfukových plynù pøímo v centru Strakonic. Mìsto bude dále vyvíjet tlak na ØSD, aby stavba severního dopravního pùloblouku byla upøednostnìna. Vzkaz pro majitele zahrádek v jedné z dotèených lokalit, kudy stavba povede: pøíští rok pravdìpodobnì ještì úrodu sklidíte. Irena Malotová, PR

5 kulturní akce Program na listopad 2010: Støeda 3. listopadu NA NÁVŠTÌVÌ U ZLATY ADAMOVSKÉ Aèkoli je v tuto chvílí Zlata Adamovská spojována pøedevším s rolí MUDr. Páleníkové v seriálu Ordinace v rùāové zahradì, má na svém kontì tato vynikající a oblíbená hereèka stovky rolí na filmovém plátnì, televizní obrazovce i divadelních jevištích. A tak v našem novém poøadu bude urèitì na co vzpomínat a o záāitky z umìleckého āivota nebude nouze. Rytíøský sál hod. Pátek 5. listopadu Cestopisná pøednáška Vojtìcha Hlásného spojená s promítáním na téma S ÈEZETOU DO PÙLNOÈNÍHO KRÁLOVSTVÍ, kterou podnikl v roce 2008 a trvala 59 dní. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. Nedìle 7. listopadu KONCERT BEZ HRANIC Úèinkují: Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice, Audi Jugendchorakademie, Dívèí pìvecký sbor Praāská Kantiléna. Dùm kultury hod. Pondìlí 8. listopadu Docela velké divadlo Litvínov: PRINC BAJAJA Školní pøedstavení pro dìti I. stupnì ZŠ. Dùm kultury 8.30 a hod. Støeda 10. listopadu Divadelní pøedplatné Divadlo Pøíbram Dale Wasserman: PØELET NAD KUKAÈÈÍM HNÍZDEM Dramatizace slavného románu K. Keseyho. Pøíbìh aā pøíliš svobodomyslného McMurphyho, který se ocitne v péèi jistého ústavu pro duševnì choré, jemuā vládne pøísný øád a v nìmā kaādý projev svobodného myšlení a jednání je ve smyslu tohoto øádu tvrdì potlaèován. Reāie Milan Schejbal. Dùm kultury hod. Nedìle 14. listopadu TANEÈNÍ ODPOLEDNE S VV BAND VÁCHOVI Dùm kultury hod. Pondìlí 15. listopadu KPH KONCERT PAVEL ŠPORCL GIPSY WAY Pavel Šporcl housle Romano Stilo Cikánská cimbálová kapela Marek Rajt 1. housle, Nikola Sléz 2. housle, László Onodi kytara, viola, Martin Rajt kontrabas, František Rigo cimbál, František Rigo Jr. elektrický klavír. Dùm kultury hod. Ètvrtek 18. sobota 20. listopadu SETKÁNÍ 2010 IV. roèník pøehlídky amatérských divadelních spolkù. Dùm kultury. Pátek 19. listopadu KONCERT PÍSNIÈKÁØE JANA BURIANA Písnièkáø, spisovatel, televizní moderátor, autor nìkolika cestopisù a cestopisných dokumentárních filmù, syn èeského avantgardního divadelníka E. F. Buriana a vnuk operního pìvce Emila Buriana. Rytíøský sál hod. Nedìle 21. listopadu Dìtské pohádkové pøedplatné Divadlo Julie Jurištové: VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý svìt, všechno vìdí, všechno umí, na vše mají odpovìï. Poslední kus svìta zbývá, kdo tuší, co stane se? Poradí snad pøítel Šmidra, co se toulá po lese? Dùm kultury hod. Pondìlí 22. listopadu Koncert VÌRY ŠPINAROVÉ a skupiny ADAMA PAVLÍKA Vìra Špinarová patøí ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro svùj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech se stala jednou z nejoblíbenìjších zpìvaèek. Dùm kultury hod. Støeda 24. listopadu AFRIKA a další svìtadíly oèima horolezce RADKA JAROŠE Všechny fanoušky Radka Jaroše, našeho v souèasnosti nejúspìšnìjšího vysokohorského horolezce, zveme na pøednášku s besedou a promítáním fotografií a filmù z expedic nejen na nejvyšší vrcholy svìta... Rytíøský sál hod. Sobota 27. listopadu VELKÁ CENA MÌSTA STRAKONICE 2010 Mezinárodní pohárová soutìā taneèních párù ve standardních a latinsko amerických tancích. Dùm kultury. Pondìlí 29. listopadu TØI POHÁDKY NA VÁNOCE ANEB PÙJDEM SPOLU DO BETLÉMA Pohádkové vyprávìní pod vánoèní stromeèky sloāené ze dvou pohádek èerpajících z motivù klasických pohádkových námìtù (O chytré princeznì a Kterak líná Karolína ke štìstí pøišla) a vánoèního pøíbìhu Pùjdem spolu do Betléma s celou øadou koled. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály 9.30 a hod. () PROGRAM DIVADELNÍ PØEHLÍDKY SETKÁNÍ listopadu 2010 Dùm kultury Strakonice Ètvrtek 18. listopadu 8.30 hod. DIVADELNÍ SOUBOR KULTURNÍHO SPOLKU ÈESTICE uvádí pohádku Zdeòka Kozáka ÈÁRY BÁBY COTKYTLE ANEB TØI ZLATÉ ZUBY DÌDA VŠEVÌDA Pøedstavení urèeno pro āáky od tøetí do sedmé tøídy hod. SCÉNA MLADÝCH PØI DIVADELNÍM SOUBORU ÈELAKOVSKÝ Didier Caron: OPRAVDOVÉ ŠTÌSTÍ Pátek 19. listopadu 8.30 hod. SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU VENDETTA STRAKONICE PØÍTEL NA CESTÁCH Pøedstavení urèeno pro āáky 8. a 9. tøídy ZŠ a pro āáky SŠ hod. DIVADELNÍ SOUBOR ÈELAKOVSKÝ Pavel Nìmec: DOBA KAMENNÁ hod. DIVADELNÍ SOUBOR PIKI VOLYNÌ Alain Reynaud Fourton: MONSIEUR AMÉDÉE ALIAS HAMED Z BOGOTY Sobota 20. listopadu hod. ŠUMAVSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK PRACHATICE J. Èapek, K. Èapek: LÁSKY HRA OSUDNÁ THE BEST OF! hod. SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKÙ V BLATNÉ William Wig: MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI Komedie z doby prohibice v Americe. VÝSTAVY: listopadu JIHOZÁPAD USA výstava fotografií Miloslava Martana, zamìøená pøedevším na pøírodní krásy, národní parky, monumenty a indiánské rezervace, foyer domu kultury listopadu Výstava obrazù k āivotnímu jubileu architekta a výtvarníka Ing. arch. IVANA ÈECHA Vernisáā v sobotu 6. listopadu v hodin. Výstavu zahájí PhDr. František Zborník, øeditel odboru umìní MK ÈR. Zazpívá Miriam Kvartet ze Šumavy, Maltézský sál 4. prosince ledna 2011 S PHOTOARTEM NA CESTÁCH Nejlepší fotografie z našich cest po Arménii, Kyrgyzstánu, Náhorním Karabachu, Rusku a Uzbekistánu 5

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech 15. 16. 10.

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více