2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 *

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov."

Transkript

1 Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je velmi tžké najít as na psaní. Ale snad Vám bude odškodnním, že: - Díky dokonené kanalizaci se Struhaovský potok již nemusí stydt za svj stav a zápach - Na hišti u rybníka dti mohou ádit na nových zajímavých hracích prvcích - Rybník po mnoha letech poprvé zažívá své odbahnní a rekonstrukci stavidla - Regionální vodovod probhl obcí a místo nepoádku za sebou nechal krásný asfalt - Pro rzné výpisy již budete moci chodit k nám na úad, kde se zizuje Czech Point - Rekultivace skládky pod obcí je konen zkolaudována a území se postupn vrací pírod A tak dvod ku radosti má náš Struhaov letos dost a dosti. Važme si díla, které se daí, neztrácejme nadšení pro pípravu dalších projekt a nemome se zbytenými spory pes plot. Struhaov je a bude, jaký si jej udláme! Historická událost Rybáského spolku Struhaov VÝLOV HLINNÉHO RYBNÍKA Vážení tenái, ve stedu. záí 9 se uskutenil historicky první výlov Hlinného rybníka naším místním rybáským spolkem, který byl založen 99. Odbahnní rybníka, na které Obecní úad ve Struhaov vybojoval peníze z dotací od Evropské unie, bylo hlavním dvodem vypuštní a výlovu rybníka. Pamtníci tvrdí, že rybník byl naposledy vypuštn cca ped lety a odbahován ped lety! Za pomrn krátkou dobu obhospodaování rybníka jsme do rybníka nkolikrát vysadili vtší množství rzných druh ryb a rybník pomrn dobe uspokojoval místí píznivce Petrova cechu pi rybolovu. Každoron jsme poádali tradiní rybáské závody. Krom vyžití pi rybolovu se lenové RS starají a udržují pilehlé behy a okolí rybníka. Bohužel nás rybáe potkaly i velice nepíjemné události, když dvakrát s odstupem nkolika let po sob došlo pi tuhých zimách k promrznutí vody do vtší hloubky a úhynu velkého množství ryb, vetn kapitálních kus. Ani tyto nepíjemnosti nás však neodradily od dalšího zarybnní. Pislíbení dotací na odbahnní rybníka jsme proto pivítali s úlevou, že konen bude rybník vyištn, opraven a jeho využití bude daleko širší. Navíc již ve Struhaov funguje místní kanalizace a nebude tak hrozit zneišování vody vypouštním odpad do rybníka. Vlastním rozhodnutím, že se rybník vypustí a vyloví, vyvstala dležitá otázka jak rybník vypustit? Stavidlo, které nebylo let použito, bylo naprosto nefunkní! Po nkolika marných pokusech stavidlo zprovoznit, bylo rozhodnuto použít samospádu vody pepadem pomocí nkolika hadic vtšího prmru. Vypouštní se tak protáhlo o nkolik dní. Velké pekvapení nám pipravilo znané množství krásných živých škeblí, které se zaaly objevovat na místech, kde voda už opadala. Škeble jsme poctiv sebrali a pevezli do náhradních rybník. Nkolik dní a nocí ped vlastním výlovem jsme drželi u rybníka hlídky, aby nám ho pípadní nenechavci neslovili s pedstihem. K vlastnímu výlovu jsme si pozvali odborný dozor, který nám zárove zapjil potebné vybavení vetn sít. Výlov zaal za poetné asistence pihlížejících ve stedu ráno. Naše oekávání bohatého úlovku trvalo jen do doby, než byla sí vytažena z vody. Nakonec jsme byli trochu zklamáni, že v sítích neuvízlo pedpokládané množství ryb, což ale kompenzoval fakt, že se v síti objevily i opravdu kapitální kusy, a už kapr nebo štik. Vtšinu ryb jsme na míst prodali místním obanm a zbytek byl vypuštn do spodního rybníka. Výlov byl ukonen v pozdních odpoledních hodinách s tím, že vtšina úastník byla nejen poádn unavená, ale i špinavá bahnem od hlavy až k pat. Mnozí z nás s úlevou nad hotovým dílem dokonce konstatovali již nikdy více výlov rybníka. Závrem bych chtl podkovat místnímu hasiskému sboru, za opravdu velkou nezištnou pomoc. Dva lenové sboru nám krom jiného zajišovali pomocí hasiské cisterny dovoz dostateného množství isté vody. Náš úkol rybník vypustit jsme zdárn dokonili a nyní je ada na firm, která bude provádt tak dležité odbahnní a opravu stavidla, k emuž jí pejeme hodn zdaru. Pozdravem Petrv zdar Zámyslický hospodá RS - -

2 Dobrá vc se podaila! Slovo starostky V letošním roce se v naší obci podail dokonit heroický kus práce - totiž splaškovou kanalizaci, do které jste se ve velké vtšin již pipojili a ostatní tak jist brzy uiníte. Zbývá už jen doútovat, dopapírovat no a to, v co jsme všichni doufali, je hotové. Dkuji všem, kdo jste trpliv zvládli peripetie stavby, kdo jste pomáhali alespo napojením svého domu. Veškeré složitosti, nepohodlí, prach, díry v cestách, doasné toalety na zahrad všechno jste zvládli, bez Vaší spolupráce by se dílo nemohlo podait. Nic nemohlo potšit více, než radostné hlasy Jé, ono to fakt funguje! Hurá, už nemusím pemýšlet, kdy mi žumpa petee a kdy volat fekál. Ano, erpadla Vám spokojen vrní u domu a ani o nich vtšinou nevíte. Vaše splašky naše starost a tak to má být. Podkování patí pedevším našemu panu místostarostovi Pavlovi Kratochvílovi, který vše trpliv organizoval, vysvtloval, pomáhal, ešil v terénu, klidnil obasné víry spor, dojednával termíny, honil vás i nás všechny a kdovíco vše ješt dlal. Zkrátka milý Pavle, bez tebe by tu nebyla ani trubka v zemi a já si hluboce Tvé práce cením a dkuji za ni!!!! Dík za velkou hromadu práce, kterou pro Struhaov udlal, když celé dílo se svými lidmi se ctí postavil, by byl každodenn bombardován z jedné strany obcí a ze všech stran Vámi obany, patí panu stavbyvedoucímu Bohumilovi Tomanovi. Ne vždy ml roli jednoduchou, ve snaze všem vyhovt, obas bylo teba chvíli pokat, ale nakonec vše, co slíbil, je hotové a dobe funguje. A tak Bohuši, dkujeme, Tob a Tvým chlapm, že jste nám tu naši kanalizaci postavili a to rychle a dobe a nepochybuj, že Ti bude zvonit v uších, kdykoliv by náhodou nkde nco teklo, co nemá. Panu Kostovi a Ing. Blkovskému vdíme za to, že celou stavbu nejen garantovali, ale i dokázali finann zabezpeit, protože až te jim mžeme z dotace faktury uhradit. Firma KNOSS si od nás odnáší nejen zaslouženou úhradu dle rozpotu, ale i samé dobré reference. A tak dkujeme nejen za fungující kanalizaci, ale i za to, že jsme se vždy dokázali rozumn domluvit na ešení, když už se njaký ten problém náhodou vyskytl. Velká dotace, jako ta naše ve své výši bezmála milion korun bezesporu je, pináší mnoho práce, která navenek není vbec vidt, ale bez níž by kanalizace také neexistovala. Naše milá Hanika Kabátová, nejen, že to všechno dokáže bravurn zaútovat (a to letos nov i s DPH), ale trpliv radí, vysvtluje a eší starosti lidí, kterým kanalizace na chvíli teba pinesla komplikace, i nevdli, jak se v situaci zorientovat. Bylo toho hodn, co dokázala pi této stavb Hanika zvládat, aby Vám i nám všem pomohla. A tak když jí na pomoc pibyla i Iva Špottová, která již k pokladn eší také spoustu další agendy, jist se Hance trochu ulevilo z enormní zátže. Dvata v kancelái OÚ vydržela ten ohromný nápor práce s úsmvem na tvái a já jim za to z duše dkuji. Za bdlost pi technickém dozorování stavby dkujeme panu Zdekovi Miksovi. Za koordinaci dodávek erpadel, rozvad dkujeme panu Kreslovi a za jejich montáž panu Bechynmu a jeho lidem. A za to, že celý projekt nakreslil a prbžn s námi dolaoval a pro dotaci pipravoval, patí dík panu Ing. Jiímu Šírovi. Za geodetické práce dkujeme panu ing. Mlejneckému. Za spolupráci na pípojkách pak dkujeme místním instalatérským firmám zejména O. Markovi ml., I. Karešovi a elektrikám p. Ježdíkovi a Kížovi. Seteno a podtrženo, na stavb Struhaovské kanalizace se zasloužily firmy, kterým tímto dkujeme: Za financování kanalizace Struhaov vdíme Evropskému zemdlskému fondu pro rozvoj venkova, který nám prostednictvím Programu rozvoje venkova poskytl spolu se spoluúastí státního rozpotu 9% dotaci v úhrnné výši 99 K. Obec Struhaov na náklady kanalizace pispla podílem %, což iní celkem mil. K a hradila veškeré další náklady s investicí spojené (inženýrské, projekní, dozor atp.)pi stavb kanalizace v loském a letošním roce tak bylo vybudováno pes 8 km hlavních ad, 88 domovních pípojek napojených až do dom a 7 pípojek zatím na hranici pozemku, které budou dopojeny obany samostatn dodaten. Celkem se podílelo na stavb kanalizace v rámci dotace nemovitostí trvale obydlených a nemovitostí bez trvalého pobytu. Dalších vlastník nemovitostí, kteí se k dotaci nepihlásili vas a museli si tak financovat pípojky sami (v cen cca K/pípojku) bylo celkem 8. Pi stávajícím potu 7 trvale obydlených nemovitostí a 7 trvale neobydlených je tedy patrné, že dosud nenapojených dom je již jen 9, z toho 7 již má pípojky na hranici pozemku a dalších chat iní Štrbárna, osada Ve Struhách za fotbalovým hištm, Lipská a Bejkovka, kam zatím nebyl kanalizaní ad zaveden a jsou nenapojitelné. Z toho plyne, že zbývá pouze nemovitostí, které kanalizaci doposud vbec neešily. Pedpokládáme, že vlastníci tchto nemovitostí buto mají ešenu likvidaci odpadních vod jiným zákonným zpsobem, i budou ešit napojení na kanalizaci nejpozdji v píštím roce. Dá se oekávat, že pro dosažení cíle - zajištní istoty podzemních a povrchových vod ve Struhaov - budou probíhat u nepipojených nemovitostí kontroly zajištní likvidace odpadních vod a v pípad zjištných nedostatk ukládána nápravná opatení s povinností pipojení na kanalizaci a pípadné sankce, které se dle vodního zákona pohybují v ádech desetitisíc korun. Upozorujeme všechny pipojené na kanalizaci, že si musí sami neprodlen vyídit na stavebním úad v Mnichovicích kolaudaci svých pípojek. Formulá žádosti o kolaudaci je k dispozici na OÚ Struhaov. - -

3 Kanalizaníoslava NapoestdokonenívodohospodáskýchstavebadtskéhohištveStruhaovaodbahovánírybníka DovolujemesiVásconejsrdenjipozvat vsobotu7..9od7,dospoleenskéhosálupožárníhodomu, kdeváspokrátkýchproslovech ekádobráhudbavpodáníkapelytomgrassband vepováakrtípeínkaapivko, nakterévászvounašidobídodavatelézfirmyfyknossaobecníúadstruhaov. Olaskavouobsluhuaoberstvenísepostaráp.Hemanajehotým. Pejemepíjemnouzábavu!!!! Provoz kanalizace Loni postavená istírna odpadních vod letos v prosinci koní zkušební provoz a bude ádn zkolaudována pro provoz trvalý. Dosavadní provoz je zatím bez zásadních problém efektivita ištní spluje pedepsané parametry ve všech ukazatelích, vtší nátok splašk daný napojením druhé poloviny vesnice jí jen pomže pekonat chladné zimní období, kdy je efektivita ištní bakteriemi obecn nižší. Po kolaudaci pak bude testován i návoz fekálu do fekální jímky. Celý kanalizaní systém a zejména istírna se tší pelivé péi Richarda Erbena (tel. 7 ), který se stará velmi dobe o to, aby vše fungovalo, jak má a zárove je Vám k dispozici v pípad poruch na domovních erpadlech. V pípad jeho nepítomnosti jej zastupuje pan Petr Procházka (tel ), který má jinak stále na starost provoz vodovodu. Znovu podtrhujeme, že i když máte instalována nejlepší erpadla, která se dala na evropském trhu sehnat, i tak jim musíte vnovat alespo základní péi: Zejména: nevypouštt do odpadní vody tuky, kamení, pevné pedmty, otevením poklopu provést alespo x do roka vizuální kontrolu erpadla v provozu a pi té píležitosti odstranit pípadné nárosty tuku na hladin i stnách jímek když se Vám jakkoliv chod erpadla nezdá být v poádku, radji volejte našeho technika p. Erbena. Nesnažte se zasahovat do erpadel a rozvad sami, a neohrozíte jejich letou záruku. ešení dalších napojení na kanalizaci Všechny ady v ulicích jsou již v souasnosti v provozu a proto další napojení (navrtávka do hlavního adu) mže být provedeno vždy jen oprávnnou osobou i pod jejím dohledem a za souinnosti se zástupcem provozovatele, který zajistí omezení provozu v doteném kanalizaním adu. inností odborné oprávnné osoby pro napojování nemovitostí na kanalizaní ad je v souasnosti poven pan Oldich Marek ml. - tel: Nadále platí, že na systém budou pipojovány pouze nemovitosti vybavené kanalizaním erpadlem se specielním ezacím zaízením typu ORCUT 8, a že každá nová pípojka musí mít nejprve zajištn projekt a stavební povolení, než mže být realizována. Po realizaci pípojky (a již vodovodu nebo kanalizace), musí každý vlastník nemovitosti nechat zpracovat její geodetické zamení odbornou autorizovanou osobou a pedat jej alespo ve dvou tištných a jednom elektronickým paré na obec. Opt pipomínáme, že se pipravuje projekt rekonstrukce místních komunikací, po jehož realizaci bude vstup do komunikace pro úely pipojení na kanalizaci i vodovod výrazn komplikovanjší a dražší. Vodovod odety Spolu s íjnem pišla i doba odet vodomr, které budou probíhat v termínu od.. do.. Optovn Vás žádáme o vstícnost k našim odetám, kteí ve vašem dom pouze zaznamenají stav vodomr. Pokud byste v chodu vodovodu i vodomru zaznamenali jakékoliv nedostatky, neváhejte je odetám sdlit, abychom je mohli ešit. V pípad Vaší nepítomnosti v dom pi odetu, vyplte prosím sami odetový lístek, který najdete v poštovní schránce, i telefonem na tel: na tel: 87 nebo em na: Vodné, stoné Fakturaci vodného a stoného oekávejte koncem íjna. Vodné je stanoveno jako dvousložkové s tím, že za každou nemovitost s pípojkou zakonenou vodomrem iní pevná složka vodného K a pohyblivá složka K/m. Stoné bude inkasováno pouze u nemovitostí první etapy kanalizace, která byla zprovoznna v loském roce. Letošní nov pipojení si pokají s platbou až na rok píští. Cena stoného je kalkulována na K na osobu bydlící v nemovitosti. Za osobu bydlící v nemovitosti je pitom považována každá osoba trvale hlášená a k tomu osoby skuten bydlící, by nehlášené k trvalému pobytu. Rekreaní objekty bez trvale hlášených osob jsou zatím poítány na, osoby, tj. K/nemovitost. Sporné pípady, i individuální žádosti eší obvykle zastupitelstvo na svém zasedání. V sociálních pípadech, kdy je jednorázová platba vodného a stoného neúnosná, lze požádat na OÚ o splátkový kalendá. Po prvním roce provozu kanalizace a druhém roce fungování vodovodu již bude výpoet vodného a stoného pro rok píští kalkulován na základ reálných nákladových položek z minulého období a dá se tedy oekávat, že se zmní. Vyútování provozu vodovodu a kanalizace a kalkulace vodného a stoného pro rok bude provedena nejpozdji v lednu. - -

4 Odbahnní Hlinného rybníka Již od poloviny záí jste mohli zaznamenat postupný pokles hladiny vypouštného rybníka. Místní rybái museli vzhledem k nefunknímu stavidlu vodu do výpusti peerpávat hadicemi tak, aby ve stedu. íjna mohli od ranních hodin pracovat na výlovu rybníka. Další komplikaci pedstavovalo pes tisíc chránných škeblí rybniních, které piln nkteí nadšenci vysbírávali, aby je ekologové mohli vypustit na jiných lokalitách. Pi výlovu pomáhal, kdo ml ruce, nohy. I tak se jednalo o nelehký úkol, kdy se rybái museli brodit po pás v bahn, aby se jim podailo slovit vtšinu ryb. Do poslední chvíle bylo s naptím oekáváno, jaký vlastn úlovek rybník skrývá. A jak to dopadlo? velkých štik, kolem osmdesáti kapr, tyi amui, pár lín, plotic, ervenopeic, okoun a tisíce malých karásk. Kapi byli ve vtšin rozprodáni zájemcm z ad místních obyvatel, ást jich putovala do návesního rybníka. S karásky byl vzhledem k jejich ohromnému potu problém a to jak s jejich slovením, tak následným umístním. I po hlavním výlovu jich stále ješt mnoho zbylo v nevelké mlké louži, kde je následn pi dobourávání stavidla dochytával Fanda Sklá a pár jich v bahn vzalo za své. Za daných technických podmínek však byl celý výlov proveden, jak nejlépe bylo možné a dkujeme Oldovi Markovi a jeho rybáskému spolku za dobré zvládnutí úkolu, kde bylo teba hodn improvizovat, aby se povedl. Dkujeme hasim za jejich asistenci s požárním vozem, díky nim mli ryby v kádích stále erstvou vodu a rybái alespo ástenou možnost odbahnní. V neposlední ad dkujeme rybám eské zemdlské university, školní lesní podnik Jevany pod vedením pana Šebka, kteí pišli s akcí pomoci a zapjili pro ten úel potebné vybavení. Jak to bude s rybníkem dále? V rámci výbrového ízení zakázku na odbahnní vyhrála firma Miroslava Durka ze Svojetic, na stavebních innostech spolupracuje fy Jan Naidr spol.s.r.o.. Již nyní mžete pozorovat u hráze ilý stavební ruch, kdy probíhá rekonstrukce stavidla a bezpenostního pelivu, která bude hotova bhem podzimu. V bahn budou prozatím pouze vyhloubeny odtokové rýhy, ped zimou bahno nakypováno na hromady, aby z nj co nejvíce odtekla voda. Odváženo až po zámrzu na doasnou deponii v polích po pravé stran komunikace mezi Struhaovem a osadou Lipská, kde se asem poítá s vybudováním obecní kompostárny. Opt Vás tímto prosíme o trplivost s provozem nákladních aut, které budou sediment vyvážet, je to snad poslední akce, pedstavující velký pesun materiálu a tudíž rušivou dopravní zátž. Dle projektu bude oproti dosavadnímu stavu v rybníce vybudován ostrvek pro hnízdní vodního ptactva, mlké litorální pásmo u nátoku s rákosinami pro tení ryb a t pod hrází pro obojživelníky. Dále se poítá se zprchodnním pítok do rybníka píkop a propustk od lesa ulicí K Prhonu a podél ulice Bezová s cílem zvtšit prtonost rybníka a s tím spojenou samoistící schopnost. Dle stavebního povolení musí být napouštní rybníka zahájeno nejpozdji od konce února a Agenturou ochrany pírody a krajiny je následn písn regulováno rybáské hospodaení po dobu píštích dvaceti, let, které budeme muset respektovat. Pro tento projekt byla piznána dotace z Operaního programu Životního prostedí a Státního fondu životního prostedí ve výši, mil K, obec Struhaov se na investici podílí ástkou K. Kulturní akce do konce roku TermínyzasedáníObecníhozastupitelstva 8.listopadu Posezení pro seniory -.. od hod v kabinách 9.prosince Veejnostsrdenzvána Zpívání pod stromem 9.. od 7 hod Vždyod8,vzasedacímístnostiOÚ - -

5 Vodovod Region Jih Stavba regionálního vodovodu, po letech rozpaitého pešlapování, letos pokroila mílovými kroky. Je hotovo zhruba / trubního vedení budované II. Etapy a všechny stavební objekty (erpací stanice a vodojemy) již ve výstavb. Financování vodovodu, které pokrývá pouze z % dotace z Ministerstva Zemdlství a dotace ve výši doufejme x, mil K ze Stedoeského kraje, bylo a je snad nejtžším oíškem. Díky vstícnosti dodavatele stavby fy Energie stavební a báská a usilovné práci pár nadšenc v ele s Ing. Filgasovou se i tento problém daí postupn ešit. II. Etapa vodovodu bude dokonen v polovin píštího roku a bude zásobovat obcí (Kunice, Stranice, Všestary Tehov, Mnichovice, Struhaov, Klokoná, Svojetice, Zvánovice, Ondejov, Lensedly). Pro tetí etapy výstavby se pipravuje pipojení Kostelních Stímelic, Louovic, Srbína a Žernovky pitnou vodou. Projednává se pipojení Velkých Popovic a Tehovce. Provozování vodovodu pešlo pímo pod Svazek obcí Region Jih s cílem, aby prostedky získané provozem vodovodu pomáhaly efektivn splácet úvry na jeho vlastní stavbu, které jinak siln zatžují rozpoty lenských obcí. Struhaov, jako takový, má již prchod regionálního vodovodu tém za sebou, dokonují se ješt finální opravy povrch trasy vodovodu v zelených pásech a polních cestách a likvidace doasné deponie zeminy u bývalého kravína. Jak jsme Vás již informovali v minulém ísle Informací, podailo se dohodnout pesun trasy vedení vodovodu z hlavní komunikace Mnichovické do ulic Vilová a Spojovací, díky emuž byly tyto komunikace opraveny v rámci stavby regionálního vodovodu vetn finálních asfaltových vrstev, aniž by Struhaov musel na tyto rekonstrukce komunikací vydávat vlastní investiní prostedky. Nov asfaltované plochy okamžit pilákaly zájem mnoha lidí na kolekových bruslích, což je to pravé využití v obytné zón. Respektujte prosím omezení hmotnosti a rychlosti vozidel alespo v opravených ulicích (by všude byste mli!), a nám ty povrchy vydrží co nejdéle! V prbhu msíce íjna bude v trase regionálního vodovodu dokonena cesta od bytovek k vodním zdrojm, která se po mnoha letech pekládá pesn do odpovídající trasy dle katastrálních map. Doposud vedla absolutn po cizích pozemcích, kam nepatí. Ve smru ke kravínu, kde je další provoz nežádoucí, bude cesta zatím zaslepena závorou. V íjnu listopadu bude provedena snad již poslední ze zemních prací, které omezí provoz zejména v ulici Požárník, v jejímž ústí se bude provádt napojení obecního vodovodu na vodovod regionální. Vzhledem k tomu, že ulicí v Zahradách je již v souasnosti veden regionální vodovodní ad, budou všechny nemovitosti v této a pilehlých ulicích od poloviny píštího roku zásobovány regionální vodou ze Želivky. Napojení zbývající vtšinové ásti Struhaova na regionální vodovod bude provedeno jen preventivn kdyby bylo jednou poteba a dále zde bude fungovat zásobování z obecních vodních zdroj, dokud to bude provozn výhodné. Jist jste si povšimli i kovového talíe na okraji lesa ped Svojeticemi. To nepistálo ufo, ale objemná nádrž budoucího vodojemu. Bude stát na vysoké noze na druhé stran silnice. Celková výše vodojemu bude 7 m, objem nádrže m. Finální etapa montáže, kdy bude ohromný jeáb celou nádrž sthovat pes elektrické vedení na druhou stranu, probhne ve dnech 7., 9. íjna 9 a vyžádá si odstávku elektrického proudu prakticky v celém Struhaov. Pedem se omlouváme za potíže, které Vám odstávka elektrického proudu pinese, poítejte prosím i s tím, že nepotee voda a nebudou fungovat erpadla kanalizace. Upozornní pro obany: Odstávka el. proudu, vodovodu, kanalizace ve dnech 7. íjna 7 8, a 9.íjna 7 7, Kolaudace rekultivace skládky Po doskládkování výkopové zeminy z kanalizace byla rekultivace skládky konen dokonena a její kolaudace nabyla právní moci v záí 9. Jaký je další osud prostoru po skládce? Bude ponechán pírod, ale vyžaduje ješt pár let péi lidskou a tak obec na svých pozemcích piléhajících k silnici a v rokli potoka bude muset zajistit vyžínání kolem vysazených stromk, jejich nátr proti okusu a pípadnou dosadbu. Tyto innosti obec mže zadávat jako doposud firmám nebo je nabídne jako pravidelnou placenou brigádu zájemci ze Struhaova. Pokud by nkdo ml zájem o tuto práci, a se neváhá pihlásit na OÚ ve Struhaov. Okování ps.. v, 7, Ped Obecním úadem Cena okování 8 K Okovací prkaz s sebou Obec Baráník ve Struhaov poádala v sobotu.ervence 9 již III. Anenské posezení u Struhaovského hišt. K poslechu a tanci zahrálo AMOROSO Magda a Honza z Ondejova. Pesto, že slunenou sobotu nkolikrát skropil letní déš, neodradil naše hosty a tak písn všech žánr znly až do soumraku. Milým pekvapením byla hojná úast našich spoluoban a rekreant. Ped nepízní poasí jsme využili stanu, který nám zde postavili místní hasii. Prostory kabin nám zapjil Sokol a obsluhu zajistili manželé Medití. Prostednictvím Struhaovských Informací dkujeme Všem za vstícnost a podporu pi konání této akce. Za Obec Baráník Struhaov Magda Jungvirtová - -

6 Zprávy ze zastupitelstva Zastupitelstvo odsouhlasilo:.. Smlouvu na zpracování územního plánu s firmou T-Plan, s.r.o. Výzvu k podání nabídek na odbahnní Hlinného Rybníka Návrh smlouvy s budoucím dodavatelem odbahnní rybníka Složení komise pro hodnocení nabídek na odbahnní rybníka Pihlášení obce jako plátce DPH od.. 9 Pijmout nabídku firmy Alkom na elektronické zabezpeení objektu Požárního domu.p Výbr hodnotící komise a podpis smlouvy s p. Durkem na odbahnní Hlinného rybníka Podpis smlouvy na technický dozor investora v zastoupení panem Buršíkem do celkové ceny tis. K. Vyhovt žádosti MŠ na ponechání pebytku jejího hospodaení za rok 8 Limit obce vykupovat pozemky v cest za max. ástku K/m Možnost nahrazení odpadových kontejner u rybníka adresn vydávanými pytli chatam a zajistit jejich svoz zamítnuto Pemístit odpadové kontejnery u fotbalového hišt do oploceného prostoru 7.8. Snížit stoné k nemovitosti p. Bergové o % za dv trvale hlášené, ale nepítomné osoby žijící v zahranií Souhlas s úvrem DSO Regionu Jih na dostavbu díla regionálního vodovodu Zamítnutí postoupení pohledávky zádržného firmy Vod-Ka za obcí Struhaov tetí osob Aktualizaci rozpotového výhledu Posílit tým strážc sbrného dvora o pana Vosteze a pesunout otvírací dobu v nedli na -9 hod. Zavést pondlní termín 7-9 hod. Zrušit stanovišt kontejner u Hlinného Rybníka a pesunout je do sbrného dvora..9. Dodatek smlouvy s firmou Knoss na stavb kanalizace Zmnu stanov DSO Regionu Jih Vybrat firmu Energie Kladno pro realizaci armaturní šachty k souasné vodárn Uzavít smlouvu s obanským sdružením Struhadlo o financování výstavby hišt, na které byla poskytnuta dotace Schválit vyjednané podmínky s firmou Optreal a pipravit plánovací smlouvu pro rozvojovou zónu Pod Hlinným rybníkem Schválit rozpotové opatení /9 Vydat pedbžný souhlas s umístním reklamních tabulí Penzionu U lesa na píjezdových komunikacích do obce Pípadný prodej obecního pozemku.9 o výme m pí. Pohoelé, jejíž rodina tento pozemek od roku 9 užívala Udlit píspvek K SDH Struhaov na poízení nového vyšívaného praporu Možnost pipojení chat Klokoné u Zajeí na kanalizaci, s tím, že vlastníci uhradí obci pipojovací poplatek tis.k a budou ad i pípojky investovat sami RESTAURACE PENZION Ušetete na obdech! Pro obany Struhaova a okolí byl zahájen prodej obd za zvýhodnnou cenu,- K. Restaurace Penzion nabízí po dohod s obecním úadem prodej levných obd pro všechny obyvatele Stuhaova a okolí. Podmínkou pro dosažení tohoto produktu je platba na týden dopedu, použití istých vlastních pepravních jídlo-nosi (možno zakoupit po dohod v restauraci). Pro nepohyblivé obany je závoz obd zdarma. Celý projekt je financován výhradn z prostedk Restaurace Penzion, obecní úad podporuje projekt informan. Restaurace Penzion nabízí i závozy obd až do domu nebo firmy. Ceny závozu jsou dohodou dle vzdálenosti a potu obd. Za obdy je možno platit i stravenkami Sodexo a Ticket Restaurant. Marek Heman Restaurace Penzion K Prhonu 7 Struhaov, Tel:

7 Obanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro obany z okraje spolenosti materiální pomoc sociáln potebným, azylové ubytování i pracovní píležitost. Více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U Letního a zimního obleení /dámské, pánské,dtské/ Lžkovin, prostradel, runík, utrek, záclon, Látky (minimáln m, prosíme, nedávejte nám odezky a zbytky látek) Domácí poteby-nádobí bílé i erné, skleniky- vše nepoškozené Peí, péových a vatovaných pikrývek, polštá a dek Obuv veškerou nepoškozenou VCI, KTERÉ VZÍT NEMŽEME: ledniky, televize, poítae a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dtské koárky - ty se transportem znehodnotí, zneištný a vlhký textil Sbírka se uskutení : ,, hod OÚ Struhaov Vci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic, aby se nepoškodily transportem. Dkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdlíme: tel. : 8, 7 SHROMAŽDIŠT ODPAD PRO OBANY OBCE STRUHAOV vedle kabin TJ Sokol v oploceném hlídaném areálu u Ondejovské ul. Otevírací hodiny shromaždišt odpad: Po 7,- 9, hod Út zavírací den St 8,, hod t 8, hod Pá 8, hod So 8,, hod Ne, 9, hod Na shromaždišti odpad je pijímán odpad následujících druh: Smsný komunální odpad Tídný odpad: papír, sklo, plast, železo Velkoobjemový odpad: nap. starý nábytek, koberce, koárky,. Není prozatím pijímán nebezpený odpad (nadále plánovaný svoz x ron), stavební odpad (sut atp.), pneumatiky ani biologický odpad. O tyto komodity mže být shromaždišt odpadu, pokud se ve zkušebním provozu osvdí, pípadn rozšíeno pozdji. Stejn tak stavební úpravy shromaždišt odpad (zvýšení a neprhlednost oplocení, zpevnní plochy, vybavení o speciální boxy na nebezpený odpad atp ) jsou plánovány až po provení efektivity zkušebního provozu. Na shromaždišt odpad jsou oprávnni ukládat odpad pouze obané a rekreanti obce Struhaov, kteí mají ádn zaplacen poplatek za odpady (kontrolováno dle seznamu) Anketa Vzhledem k tomu, že Provoz Shromaždišt odpad je do konce letošního roku brán jako zkušební, zajímají nás Vaše názory na tento nov zavedený systém sbru odpad v obci. Vyplte, prosím, tento anketní lístek a odevzdejte jej do hndé poštovní schránky na vrátkách OÚ. Zavedení systému sbru odpad se shromaždištm odpad: PODPORUJI (uvete pro).. NEPODPORUJI (uvete pro) Navrhuji tato vylepšení odpadového systému obce:. Anketa je anonymní - 7 -

8 Dtské hišt V rámci projektu Kdo si hraje, nezlobí rozšíení dtského híšt o herní prvky pro náctileté, dotované z dotace MAS íansko bylo v záí doplnno dtské hišt o prvky provazové, lezecké, kolotoe pro vtší dti a pingpongový stl. 9% dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 8,-K získalo Obanské sdružení Struhadlo, Obec Struhaov dofinancovává zbývajících % ve výši 7,- K. Struhadlo celou akci zajišovalo organizan vetn výbrového ízení na dodavatele stavby a jednání s vybraným uchazeem. S nejvýhodnjší nabídkou uspla fy SATERNUS s.r.o. z eského Tšína, která nabídla více stejn kvalitních prvk za nejnižší cenu, pipravila i projekt dispoziního ešení a prvky bleskov v prbhu jednoho týdne instalovala. Ku radosti dtem, které na prvcích zaali okamžit ádit, poskytuje tak hišt širší možnost využití volného asu. Zvláštní podkování za práci na projektu patí Markét Kajukové, která žádosti o dotaci i realizaci projektu pispla lvím podílem, Tán Kadlecové, Lence Šourkové, Martin Toové a Pavlovi Kušikovi. Czech Point, datové schránky Koní doba zbyteného obcházení úad, hodinová ekání i zdlouhavé dojíždní. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného msta. Koní pocit beznadje lovka ped kolosem státní byrokracie. Pichází Czech POINT, nejpohodlnjší zpsob, jak z jediného místa komunikovat s úady a institucemi. Czech POINT, neboli eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veejné správy, kde každý lovk mže získat všechny informace o údajích, které o nm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také uinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si mžete z pracoviš Czech POINT odnést ovené výstupy z centrálních rejstík a z katastru nemovitostí. Provoz Czech Pointu zahajujeme. Listopadu 9. Postupn pak budeme schopni v rámci Czech Pointu našim obanm zaídit: Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstíku Výpis z Živnostenského rejstíku Výpis z Rejstíku trest Pijetí podání podle živnostenského zákona ( 7) Žádost o výpis nebo opis z Rejstíku trest podle zákona. /8 Sb Výpis z bodového hodnocení idie Vydání oveného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatel Podání do registru úastník provozu modulu autovrak ISOH Výpis z insolvenního rejstíku Autorizovaná konverze dokument Datové schránky Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou A to vždy v: Po 8 - a 9 hod St 8 - a 8 hod i po individuální dohod na tel OÚ: 87 Prostedky pro zízení Czech Pointu na OÚ Struhaov zajistila dotace Integrovaného operaního programu pi Ministerstvu vnitra eské republiky ve výši 8 K, Obec Struhaov zafinancovala zbývajících K

9 Co nového v Mnichovicích Možná znáte rodinný klub PÍSTAV, který v Mnichovicích poádá pravidelné kurzy i jednorázové akce zejména pro rodiny s dtmi. Nov tento klub pesídlil do prostor alternativního NEKONENA, které nabízí posezení v píjemné kavárn a také širokou nabídku kurz jogy pro dosplé i dti, pednášky a další kurzy, poradnu Kineziologie-One Brain a obchdek s bio produkty. To vše najdete v Pražské ulici. p. 9 v centru Mnichovic, v budov bývalého Domu sportu. Snad se podailo spojit to, co už v Mnichovicích tyi roky dobe funguje, s tím, co tam zatím chyblo. Ve tvrtek 7. záí probhlo slavnostní otevení klubu s vystoupením kubánského klauna Roberta, Pístav Nekoneno praskal ve švech, dti nadšen výskaly a rodie s nimi. Tak doufejme, že ta píjemná atmosféra, která zatím v klubu panuje, vydrží a budeme mít kam jít blízko místa, kde žijeme. Další velká akce pro veejnost, Heloween, se v klubu oekává. íjna od hodin. V prbhu dopoledne i odpoledne najdete na adrese v Pražské ulici pedevším aktivity pro nejmenší. Krom již tradiních program Smolíek, Klub maminek, kurzy Hudební školy Yamaha, kurzu anglitiny pro dti i francouzštiny pro rodie a dti, PÍSTAV pinese také cviení pro malé dti v doprovodu rodi a nauný kroužek o pírod. NEKONENO je zamené pedevším na dosplé, nabízí kurzy jogy a dalšího cviení (pilates, overbally), kurzy s hlídáním dtí pohybové i jazykové, nap. španlštinu pro rodie s hlídáním i pro zaáteníky ve veerních hodinách. Vyzkoušela jsem hathajogu, hodina mn vyhovovala a nechybly ani takové drobnosti jako deka na zahátí pi závrené relaxaci. NEKONENO také organizuje jednorázové akce, nap. jazykové víkendy, rzné alternativní kurzy a pednášky. Aktuáln je na. íjna (:) pipravena pednáška o Feng Shui a na. listopadu pednáška o kineziologii one brain, chystá se i víkend pro thotné. Program kurz a akcí se neustále mní a rozšiuje, proto je dobré sledovat aktuální program. Pokud jste v Pístavu Nekoneno zatím nebyli, mžete zaít teba tím, že si pijdete na chvíli posedt, prohlédnete si prostory, dáte si nco dobrého k pití, popípad i nco k zakousnutí. Pokud pijdete s dtmi, pohrají si mezitím v hernice. Další informace o programu najdete na adresách Táa Kadlecová, lektorka francouzštiny pro rodie a dti v Pístavu PlánvíkendovýchakcíSportovnkulturníhocentrav.pololetí9 Informacena7799,,7778, JakubStrakošAEROBIKAPOSILOVÁNÍ Trojnásobný mistr svta ve sportovním aerobiku v družstvu s V. Valouchem a D. Holzerem, trenér reprezentace eského svazu aerobiku, profesionální instruktor a lektor aerobiku, manažer ve Fitness centru Olgy Šípkové v Kongresovém centru Praha atd. 8..OlgaŠípkováAEROBIKAFORMOVÁNÍTLA Mistryn svta ve sportovním aerobiku, majitelka a profesionální instruktorka a lektorka vlastních fitness center, spoluautorka poadu Bu fit s T, autorka videí a DVD s aerobikem pro širokou veejnost, moderátorka rzných poad v T, instruktor Nike fitness atd RadkaHanákováAEROBIKMIXAPOWERJÓGA Mistryn svta ve sportovním aerobiku v kategorii páry, trenérka sportovního aerobiku a profesionální instruktorka a lektorka, psobí v Holme Place Energy na Smíchov, je lenkou instruktor NIKE fitness, vede Akademii sportovního aerobiku atd. Všichni lektoi rovnž poádají vlastní zajímavé akce pro veejnost v R i v zahranií, psobí na školeních, lektorují na etných semináích i velkých kongresech aerobiku a fitness, publikují a pispívají každý svým zpsobem k popularit zdravého životního stylu

10 Hasiský sbor informuje Vážení spoluobané. Rád bych se s Vámi podlil o to,co se nám hasim v letošním roce povedlo a co naopak ne. V lednu jsme uspoádali již tradiní Hasiský ples za dá se íci hojné úasti oban a o den pozdji Dtský karneval, o který byl zejména u malých návštvník velký zájem o emž svdí nabytý sál a dobrá nálada která tam panovala. Konec dubna je ve znamení pálení arodjnic a hasii ve spolupráci s Obci Struhaov pispli k uskutenní této akce postavením hranice a zapjením stanu pro hudební produkci, která celý veer provázela. V ervnu jsme se zúastnily dtského dne poádaného místním sdružením Struhadlo uspoádáním ukázky z požárního sportu mládeže a pípravou nkolika disciplín. Zaátkem ervence, se nám podailo uspoádat Pátelské posezení u táboráku u Hlinného rybníka. Živá hudba dlouho do noci, nco k pití a k jídlu to vše pisplo k dobré nálad a zdaru poádané akce. Ne vše se nám podailo. Na konec zái jsme chtli uspoádat Klání nkolika generací. Bohužel se nám to díky kumulaci jiných akcí souasn poádaných v naší obci v naplánovaném termínu nepodailo uskutenit. Další inností, která se nám tradin daí je práce s mládeží. Letos jsme vyslali do okresního kola hry Plamen 8/9 ti družstva a všem se velmi dailo. Družstvo dorostu obsadilo. místo, družstvo mladších žáku obsadilo. místo, družstvo starších žák. místo a tím si vybojovalo právo reprezentovat okres Praha východ v krajském kole hry plamen konaném v elákovicích. Dále se soutže zúastnila i jediná dorostenka v kategorii jednotlivc Iveta Horáková, kde obsadila. místo a rovnž postoupila do krajského kola. Družstvo starších žák, obsadilo v konkurenci tým 8. místo. I Ivet se dailo a v kategorii jednotlivc osadilo. místo a svým umístním si vybojovala právo postupu na Mistrovství R, kde v konkurenci skoro soutžících obsadila výborné 8. místo. Tímto umístním výborn reprezentovala SDH Struhaov ale i naši obec Struhaov a celý okres Praha- východ. OkresníkoloKrajskékoloelákoviceSpolenéfototýmu Ani zásahová jednotka obce Struhaov nezahálela. Zúastnila se dvou soutží. První byla okrskové kolo v požárním sportu kam jsme vyslali dv družstva. Družstvo starších muž osadilo. místo a družstvo mladších muž. místo. Druhá soutž byla již tradiní Soutž výjezdových jednotek poádaných Okresním sdružení hasi Praha východ ve spolupráci s HZS Stedoeského kraje Územním odborem Kolín. Po loském ústupu ze slávy se nám podailo opt v letošním roce o návrat mezi elitu. V královské disciplín Útok za ti rohy jsme obsadili. místo a celkov jsme se umístili na. místo. Záchrana tonoucího Simulace dopravní nehody Útok za ti rohy Starosta SDH Struhaov Zdenk Martínek - -

11 - -

12 VÝSLEDKY A TABULKY FOTBALOVÝCH SOUT ŽÍ K III. t ída, odd. B (muži A ) IV. t ída, odd. C (muži B ) í any B Struha ov A : Struha ov A Ond ejov : Dob ejovice B Struha ov A : Struha ov A Hrusice A : Pacov A Struha ov A 8: Mnichovice B Struha ov B : Struha ov B Stran ice : Muka ov B Struha ov B : Struha ov B Kostelec n.. l. B : Hrusice B Struha ov B : Rk. Tým Záp + - Skóre Záp + - Skóre Body (Prav). Radošovice A : Body (Prav) ( ) Rk. Tým. Kostelec n..l B : ( ). Pacov A 8: ( ). Sv tice 9: 8 ( ). B ezí : 7 ( 7). Lou ovice B : ( ). í any B : 9 ( ). Stran ice 7: ( ). Hrusice A 8: 8 ( -). Muka ov B : 7 ( ). Mirošovice : 7 7 ( ). St.Skalice B : 9 ( ) 7. Svojetice 8: 7 7 ( ) 7. Vyžlovka B : ( ) 8. Mnichovice A : 7 ( -) 8. Lojovice : ( ) 9. Kostelec u K, B : 7 ( -) 9. Hrusice B ( -). Struha ov A : 7 7 ( ). Škvorec B 8: ( ). Kamenice A : ( -). Struha ov B : ( -). Senohraby A : ( -). Mnichovice B : ( -). Dob ejovice B : ( -8). Kamenice B : ( -). Ond ejov : ( -9). Senohraby B ( -) Okresní p ebor B (dorost) Okresní sout ž B (žáci) Mnichovice Struha ov : Struha ov - V. Popovice : Dob ejovice Struha ov : V.Popovice Struha ov : Struha ov Kostelec n.. l. : Muka ov Struha ov : Rk. Tým Záp + - Skóre Body (Prav). Kostelec n..l : 9 ( ). Dob ejovice : 9 ( ). Lou ovice : 9. Stran ice : 7. St.Skalice. Kamenice 7. Mnichovice 8. Senohraby Rk. Tým 8: : Záp + - Skóre Body (Prav). Kostelec n..l 7: 9 ( ). Muka ov : 9 ( ) ( ). Mnichovice 9: ( ) ( ). Lou ovice : ( ) : ( ). V.Popovice : ( ) : 9 ( ). Radošovice : ( ) : 9 ( -) 7. St.Skalice : ( ) 8: ( ) 8. Pacov : 8 ( ) ( ) 9. V.Popovice : 9 ( -) 9. Vyžlovka :. Muka ov : ( -). Struha ov : ( ). Ond ejov : ( -). Mirošovice : 8 ( -). Struha ov : ( -). Stran ice : ( -). Svojetice : ( -) POSÁZAVSKÁ LIGA STARÝCH GARD Kone ná tabulka jara 9 Rk Tým Ond ejov Senohraby Lou ovice Chocerady Struha ov Sázava Záp + Senohraby Struha ov : Struha ov Lou ovice : Sázava Struha ov : Chocerady Struha ov : Struha ov Ond ejov : - Skóre Body : : : 7 9 7: 7 7: 8: MIKULÁŠSKÝ LESNÍ B H 7. ro ník se bude konat v sobotu.. 9 Podzim 9 Struha ov Senohraby : Lou ovice Struha ov : asový harmonogram b h a další podrobnosti budou oznámeny na plakátech a na - -

13 Š A C H Y Pes dobré výsledky obou struhaovských družstev v uplynulé sezón jsme se pro nadcházející sezónu po dlouhých debatách, diskusích a propotech rozhodli postavit pouze jedno družstvo do soutže krajského peboru, který se loni podailo udržet. Dvod pro tento krok bylo více, jednak to byl odchod jednoho z klíových hrá, jednak skutenost, že v loské sezón odehrálo mnoho hrá % všech zápas (a že šachy jsou hodn asov nároná záležitost), což je svým zpsobem jedinené a s ohledem na rodinné povinnosti ady hrá letos nco podobného již nelze oekávat. Pi startu dvou družstev ve stejném ase by tak v nkterých zápasech byl problém obsadit kapacitu soupisek, družstva by musela do zápas nastupovat nekompletní i alespo znan oslabená, a to jsme nechtli. Struhaov B tedy pro tuto chvíli mizí ze šachové mapy, nicmén víme, že se jedná o pechodné opatení a v píští sezón bychom chtli jeho funkci zejména kvli výchov nových talent opt obnovit. Ješt je teba zdraznit, že soutže družstev eká od píštího roníku zásadní reorganizace, v rámci které se budou mnit jednotlivá patra i poty úastník všech stedoeských šachových soutží. Nap. skupina krajského peboru bude nadále již pouze jedna místo dvou, takže zhruba polovina všech úastník letošního krajského peboru (vetn Struhaova) sestoupí a bude hrát v píštím roníku novou soutž vloženou mezi stávající krajský a regionální pebor. Sportovní ambice pro letošní sezónu tedy zní zahrát si a užít si zejm poslední sezónu v krajském peboru. Soupiska Sokol Struhaov - krajský pebor skup. A: Píjmení a jméno ELO R Nosek Filip Evan Jan 99 Gernert Otakar 9 Vozábal Petr 9 Grený Karol 9 Tomíšek Petr 9 7 Berg Antonín 89 8 Borvka Radim 8 9 Vozábal David 88 Vávra Miloš 8 Za šachový oddíl Sokol Struhaov Radim Skála.9.9 Berchtold Petr 7 Zimovák Zdenk 9 Jordán Petr 7 Skála Radim Ježdík Karel 8 Kelbl Jií 7 Rathouský Jan 7 8 Veselý Tomáš 9 Kurel Miroslav 9 Hrša Petr Christiane Slawik Prodej fotografií koní ve formátech 7x a x Struhaov, Vilová tel:

14 - -

15 -- --

16 PETRA KAJUKOVÁ Støihová úprava psù Jevanská Struhaøov Tel.: 7 7 Jsem èlenem Asociace støihaèù ÈR STØÍHÁNÍ TRIMOVÁNÍ KOUPÁNÍ ÈESÁNÍ Nabízíme: STØÍHÁNÍ DRÁPKÙ DEPILACE UŠÍ OŠETØENÍ ANÁLNÍCH ŽLÁZ DOPLÒKOVÝ PRODEJ Doporuèuji: LÉÈEBNÉ PROCEDURY PØI KOŽNÍCH POTÍŽÍCH KOŽNÍ ÈISTÍCÍ MASKY REGENERAÈNÍ ZÁBALY AROMATERAPIE Spolupracuji s veterináøi a nepoužívám tlumící pøípravky Struhařovské informace, občasník vydávaný Obecním úřadem Struhařov, Obecní úřad Struhařov, Mnichovická 79, Mnichovice, IČO: 8. Evidenční číslo MK ČR E

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

SLOVO STAROSTY AKTUALITY

SLOVO STAROSTY AKTUALITY SLOVO STAROSTY Vážení obané, chtl bych Vás informovat o nejzávažnjších problémech, které eší naše obec. V prvé ad je to znovuotevení školy. V souasné dob je stav následující: Zastupitelstvo obce odvolalo

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více