2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov."

Transkript

1 Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je velmi tžké najít as na psaní. Ale snad Vám bude odškodnním, že: - Díky dokonené kanalizaci se Struhaovský potok již nemusí stydt za svj stav a zápach - Na hišti u rybníka dti mohou ádit na nových zajímavých hracích prvcích - Rybník po mnoha letech poprvé zažívá své odbahnní a rekonstrukci stavidla - Regionální vodovod probhl obcí a místo nepoádku za sebou nechal krásný asfalt - Pro rzné výpisy již budete moci chodit k nám na úad, kde se zizuje Czech Point - Rekultivace skládky pod obcí je konen zkolaudována a území se postupn vrací pírod A tak dvod ku radosti má náš Struhaov letos dost a dosti. Važme si díla, které se daí, neztrácejme nadšení pro pípravu dalších projekt a nemome se zbytenými spory pes plot. Struhaov je a bude, jaký si jej udláme! Historická událost Rybáského spolku Struhaov VÝLOV HLINNÉHO RYBNÍKA Vážení tenái, ve stedu. záí 9 se uskutenil historicky první výlov Hlinného rybníka naším místním rybáským spolkem, který byl založen 99. Odbahnní rybníka, na které Obecní úad ve Struhaov vybojoval peníze z dotací od Evropské unie, bylo hlavním dvodem vypuštní a výlovu rybníka. Pamtníci tvrdí, že rybník byl naposledy vypuštn cca ped lety a odbahován ped lety! Za pomrn krátkou dobu obhospodaování rybníka jsme do rybníka nkolikrát vysadili vtší množství rzných druh ryb a rybník pomrn dobe uspokojoval místí píznivce Petrova cechu pi rybolovu. Každoron jsme poádali tradiní rybáské závody. Krom vyžití pi rybolovu se lenové RS starají a udržují pilehlé behy a okolí rybníka. Bohužel nás rybáe potkaly i velice nepíjemné události, když dvakrát s odstupem nkolika let po sob došlo pi tuhých zimách k promrznutí vody do vtší hloubky a úhynu velkého množství ryb, vetn kapitálních kus. Ani tyto nepíjemnosti nás však neodradily od dalšího zarybnní. Pislíbení dotací na odbahnní rybníka jsme proto pivítali s úlevou, že konen bude rybník vyištn, opraven a jeho využití bude daleko širší. Navíc již ve Struhaov funguje místní kanalizace a nebude tak hrozit zneišování vody vypouštním odpad do rybníka. Vlastním rozhodnutím, že se rybník vypustí a vyloví, vyvstala dležitá otázka jak rybník vypustit? Stavidlo, které nebylo let použito, bylo naprosto nefunkní! Po nkolika marných pokusech stavidlo zprovoznit, bylo rozhodnuto použít samospádu vody pepadem pomocí nkolika hadic vtšího prmru. Vypouštní se tak protáhlo o nkolik dní. Velké pekvapení nám pipravilo znané množství krásných živých škeblí, které se zaaly objevovat na místech, kde voda už opadala. Škeble jsme poctiv sebrali a pevezli do náhradních rybník. Nkolik dní a nocí ped vlastním výlovem jsme drželi u rybníka hlídky, aby nám ho pípadní nenechavci neslovili s pedstihem. K vlastnímu výlovu jsme si pozvali odborný dozor, který nám zárove zapjil potebné vybavení vetn sít. Výlov zaal za poetné asistence pihlížejících ve stedu ráno. Naše oekávání bohatého úlovku trvalo jen do doby, než byla sí vytažena z vody. Nakonec jsme byli trochu zklamáni, že v sítích neuvízlo pedpokládané množství ryb, což ale kompenzoval fakt, že se v síti objevily i opravdu kapitální kusy, a už kapr nebo štik. Vtšinu ryb jsme na míst prodali místním obanm a zbytek byl vypuštn do spodního rybníka. Výlov byl ukonen v pozdních odpoledních hodinách s tím, že vtšina úastník byla nejen poádn unavená, ale i špinavá bahnem od hlavy až k pat. Mnozí z nás s úlevou nad hotovým dílem dokonce konstatovali již nikdy více výlov rybníka. Závrem bych chtl podkovat místnímu hasiskému sboru, za opravdu velkou nezištnou pomoc. Dva lenové sboru nám krom jiného zajišovali pomocí hasiské cisterny dovoz dostateného množství isté vody. Náš úkol rybník vypustit jsme zdárn dokonili a nyní je ada na firm, která bude provádt tak dležité odbahnní a opravu stavidla, k emuž jí pejeme hodn zdaru. Pozdravem Petrv zdar Zámyslický hospodá RS - -

2 Dobrá vc se podaila! Slovo starostky V letošním roce se v naší obci podail dokonit heroický kus práce - totiž splaškovou kanalizaci, do které jste se ve velké vtšin již pipojili a ostatní tak jist brzy uiníte. Zbývá už jen doútovat, dopapírovat no a to, v co jsme všichni doufali, je hotové. Dkuji všem, kdo jste trpliv zvládli peripetie stavby, kdo jste pomáhali alespo napojením svého domu. Veškeré složitosti, nepohodlí, prach, díry v cestách, doasné toalety na zahrad všechno jste zvládli, bez Vaší spolupráce by se dílo nemohlo podait. Nic nemohlo potšit více, než radostné hlasy Jé, ono to fakt funguje! Hurá, už nemusím pemýšlet, kdy mi žumpa petee a kdy volat fekál. Ano, erpadla Vám spokojen vrní u domu a ani o nich vtšinou nevíte. Vaše splašky naše starost a tak to má být. Podkování patí pedevším našemu panu místostarostovi Pavlovi Kratochvílovi, který vše trpliv organizoval, vysvtloval, pomáhal, ešil v terénu, klidnil obasné víry spor, dojednával termíny, honil vás i nás všechny a kdovíco vše ješt dlal. Zkrátka milý Pavle, bez tebe by tu nebyla ani trubka v zemi a já si hluboce Tvé práce cením a dkuji za ni!!!! Dík za velkou hromadu práce, kterou pro Struhaov udlal, když celé dílo se svými lidmi se ctí postavil, by byl každodenn bombardován z jedné strany obcí a ze všech stran Vámi obany, patí panu stavbyvedoucímu Bohumilovi Tomanovi. Ne vždy ml roli jednoduchou, ve snaze všem vyhovt, obas bylo teba chvíli pokat, ale nakonec vše, co slíbil, je hotové a dobe funguje. A tak Bohuši, dkujeme, Tob a Tvým chlapm, že jste nám tu naši kanalizaci postavili a to rychle a dobe a nepochybuj, že Ti bude zvonit v uších, kdykoliv by náhodou nkde nco teklo, co nemá. Panu Kostovi a Ing. Blkovskému vdíme za to, že celou stavbu nejen garantovali, ale i dokázali finann zabezpeit, protože až te jim mžeme z dotace faktury uhradit. Firma KNOSS si od nás odnáší nejen zaslouženou úhradu dle rozpotu, ale i samé dobré reference. A tak dkujeme nejen za fungující kanalizaci, ale i za to, že jsme se vždy dokázali rozumn domluvit na ešení, když už se njaký ten problém náhodou vyskytl. Velká dotace, jako ta naše ve své výši bezmála milion korun bezesporu je, pináší mnoho práce, která navenek není vbec vidt, ale bez níž by kanalizace také neexistovala. Naše milá Hanika Kabátová, nejen, že to všechno dokáže bravurn zaútovat (a to letos nov i s DPH), ale trpliv radí, vysvtluje a eší starosti lidí, kterým kanalizace na chvíli teba pinesla komplikace, i nevdli, jak se v situaci zorientovat. Bylo toho hodn, co dokázala pi této stavb Hanika zvládat, aby Vám i nám všem pomohla. A tak když jí na pomoc pibyla i Iva Špottová, která již k pokladn eší také spoustu další agendy, jist se Hance trochu ulevilo z enormní zátže. Dvata v kancelái OÚ vydržela ten ohromný nápor práce s úsmvem na tvái a já jim za to z duše dkuji. Za bdlost pi technickém dozorování stavby dkujeme panu Zdekovi Miksovi. Za koordinaci dodávek erpadel, rozvad dkujeme panu Kreslovi a za jejich montáž panu Bechynmu a jeho lidem. A za to, že celý projekt nakreslil a prbžn s námi dolaoval a pro dotaci pipravoval, patí dík panu Ing. Jiímu Šírovi. Za geodetické práce dkujeme panu ing. Mlejneckému. Za spolupráci na pípojkách pak dkujeme místním instalatérským firmám zejména O. Markovi ml., I. Karešovi a elektrikám p. Ježdíkovi a Kížovi. Seteno a podtrženo, na stavb Struhaovské kanalizace se zasloužily firmy, kterým tímto dkujeme: Za financování kanalizace Struhaov vdíme Evropskému zemdlskému fondu pro rozvoj venkova, který nám prostednictvím Programu rozvoje venkova poskytl spolu se spoluúastí státního rozpotu 9% dotaci v úhrnné výši 99 K. Obec Struhaov na náklady kanalizace pispla podílem %, což iní celkem mil. K a hradila veškeré další náklady s investicí spojené (inženýrské, projekní, dozor atp.)pi stavb kanalizace v loském a letošním roce tak bylo vybudováno pes 8 km hlavních ad, 88 domovních pípojek napojených až do dom a 7 pípojek zatím na hranici pozemku, které budou dopojeny obany samostatn dodaten. Celkem se podílelo na stavb kanalizace v rámci dotace nemovitostí trvale obydlených a nemovitostí bez trvalého pobytu. Dalších vlastník nemovitostí, kteí se k dotaci nepihlásili vas a museli si tak financovat pípojky sami (v cen cca K/pípojku) bylo celkem 8. Pi stávajícím potu 7 trvale obydlených nemovitostí a 7 trvale neobydlených je tedy patrné, že dosud nenapojených dom je již jen 9, z toho 7 již má pípojky na hranici pozemku a dalších chat iní Štrbárna, osada Ve Struhách za fotbalovým hištm, Lipská a Bejkovka, kam zatím nebyl kanalizaní ad zaveden a jsou nenapojitelné. Z toho plyne, že zbývá pouze nemovitostí, které kanalizaci doposud vbec neešily. Pedpokládáme, že vlastníci tchto nemovitostí buto mají ešenu likvidaci odpadních vod jiným zákonným zpsobem, i budou ešit napojení na kanalizaci nejpozdji v píštím roce. Dá se oekávat, že pro dosažení cíle - zajištní istoty podzemních a povrchových vod ve Struhaov - budou probíhat u nepipojených nemovitostí kontroly zajištní likvidace odpadních vod a v pípad zjištných nedostatk ukládána nápravná opatení s povinností pipojení na kanalizaci a pípadné sankce, které se dle vodního zákona pohybují v ádech desetitisíc korun. Upozorujeme všechny pipojené na kanalizaci, že si musí sami neprodlen vyídit na stavebním úad v Mnichovicích kolaudaci svých pípojek. Formulá žádosti o kolaudaci je k dispozici na OÚ Struhaov. - -

3 Kanalizaníoslava NapoestdokonenívodohospodáskýchstavebadtskéhohištveStruhaovaodbahovánírybníka DovolujemesiVásconejsrdenjipozvat vsobotu7..9od7,dospoleenskéhosálupožárníhodomu, kdeváspokrátkýchproslovech ekádobráhudbavpodáníkapelytomgrassband vepováakrtípeínkaapivko, nakterévászvounašidobídodavatelézfirmyfyknossaobecníúadstruhaov. Olaskavouobsluhuaoberstvenísepostaráp.Hemanajehotým. Pejemepíjemnouzábavu!!!! Provoz kanalizace Loni postavená istírna odpadních vod letos v prosinci koní zkušební provoz a bude ádn zkolaudována pro provoz trvalý. Dosavadní provoz je zatím bez zásadních problém efektivita ištní spluje pedepsané parametry ve všech ukazatelích, vtší nátok splašk daný napojením druhé poloviny vesnice jí jen pomže pekonat chladné zimní období, kdy je efektivita ištní bakteriemi obecn nižší. Po kolaudaci pak bude testován i návoz fekálu do fekální jímky. Celý kanalizaní systém a zejména istírna se tší pelivé péi Richarda Erbena (tel. 7 ), který se stará velmi dobe o to, aby vše fungovalo, jak má a zárove je Vám k dispozici v pípad poruch na domovních erpadlech. V pípad jeho nepítomnosti jej zastupuje pan Petr Procházka (tel ), který má jinak stále na starost provoz vodovodu. Znovu podtrhujeme, že i když máte instalována nejlepší erpadla, která se dala na evropském trhu sehnat, i tak jim musíte vnovat alespo základní péi: Zejména: nevypouštt do odpadní vody tuky, kamení, pevné pedmty, otevením poklopu provést alespo x do roka vizuální kontrolu erpadla v provozu a pi té píležitosti odstranit pípadné nárosty tuku na hladin i stnách jímek když se Vám jakkoliv chod erpadla nezdá být v poádku, radji volejte našeho technika p. Erbena. Nesnažte se zasahovat do erpadel a rozvad sami, a neohrozíte jejich letou záruku. ešení dalších napojení na kanalizaci Všechny ady v ulicích jsou již v souasnosti v provozu a proto další napojení (navrtávka do hlavního adu) mže být provedeno vždy jen oprávnnou osobou i pod jejím dohledem a za souinnosti se zástupcem provozovatele, který zajistí omezení provozu v doteném kanalizaním adu. inností odborné oprávnné osoby pro napojování nemovitostí na kanalizaní ad je v souasnosti poven pan Oldich Marek ml. - tel: Nadále platí, že na systém budou pipojovány pouze nemovitosti vybavené kanalizaním erpadlem se specielním ezacím zaízením typu ORCUT 8, a že každá nová pípojka musí mít nejprve zajištn projekt a stavební povolení, než mže být realizována. Po realizaci pípojky (a již vodovodu nebo kanalizace), musí každý vlastník nemovitosti nechat zpracovat její geodetické zamení odbornou autorizovanou osobou a pedat jej alespo ve dvou tištných a jednom elektronickým paré na obec. Opt pipomínáme, že se pipravuje projekt rekonstrukce místních komunikací, po jehož realizaci bude vstup do komunikace pro úely pipojení na kanalizaci i vodovod výrazn komplikovanjší a dražší. Vodovod odety Spolu s íjnem pišla i doba odet vodomr, které budou probíhat v termínu od.. do.. Optovn Vás žádáme o vstícnost k našim odetám, kteí ve vašem dom pouze zaznamenají stav vodomr. Pokud byste v chodu vodovodu i vodomru zaznamenali jakékoliv nedostatky, neváhejte je odetám sdlit, abychom je mohli ešit. V pípad Vaší nepítomnosti v dom pi odetu, vyplte prosím sami odetový lístek, který najdete v poštovní schránce, i telefonem na tel: na tel: 87 nebo em na: Vodné, stoné Fakturaci vodného a stoného oekávejte koncem íjna. Vodné je stanoveno jako dvousložkové s tím, že za každou nemovitost s pípojkou zakonenou vodomrem iní pevná složka vodného K a pohyblivá složka K/m. Stoné bude inkasováno pouze u nemovitostí první etapy kanalizace, která byla zprovoznna v loském roce. Letošní nov pipojení si pokají s platbou až na rok píští. Cena stoného je kalkulována na K na osobu bydlící v nemovitosti. Za osobu bydlící v nemovitosti je pitom považována každá osoba trvale hlášená a k tomu osoby skuten bydlící, by nehlášené k trvalému pobytu. Rekreaní objekty bez trvale hlášených osob jsou zatím poítány na, osoby, tj. K/nemovitost. Sporné pípady, i individuální žádosti eší obvykle zastupitelstvo na svém zasedání. V sociálních pípadech, kdy je jednorázová platba vodného a stoného neúnosná, lze požádat na OÚ o splátkový kalendá. Po prvním roce provozu kanalizace a druhém roce fungování vodovodu již bude výpoet vodného a stoného pro rok píští kalkulován na základ reálných nákladových položek z minulého období a dá se tedy oekávat, že se zmní. Vyútování provozu vodovodu a kanalizace a kalkulace vodného a stoného pro rok bude provedena nejpozdji v lednu. - -

4 Odbahnní Hlinného rybníka Již od poloviny záí jste mohli zaznamenat postupný pokles hladiny vypouštného rybníka. Místní rybái museli vzhledem k nefunknímu stavidlu vodu do výpusti peerpávat hadicemi tak, aby ve stedu. íjna mohli od ranních hodin pracovat na výlovu rybníka. Další komplikaci pedstavovalo pes tisíc chránných škeblí rybniních, které piln nkteí nadšenci vysbírávali, aby je ekologové mohli vypustit na jiných lokalitách. Pi výlovu pomáhal, kdo ml ruce, nohy. I tak se jednalo o nelehký úkol, kdy se rybái museli brodit po pás v bahn, aby se jim podailo slovit vtšinu ryb. Do poslední chvíle bylo s naptím oekáváno, jaký vlastn úlovek rybník skrývá. A jak to dopadlo? velkých štik, kolem osmdesáti kapr, tyi amui, pár lín, plotic, ervenopeic, okoun a tisíce malých karásk. Kapi byli ve vtšin rozprodáni zájemcm z ad místních obyvatel, ást jich putovala do návesního rybníka. S karásky byl vzhledem k jejich ohromnému potu problém a to jak s jejich slovením, tak následným umístním. I po hlavním výlovu jich stále ješt mnoho zbylo v nevelké mlké louži, kde je následn pi dobourávání stavidla dochytával Fanda Sklá a pár jich v bahn vzalo za své. Za daných technických podmínek však byl celý výlov proveden, jak nejlépe bylo možné a dkujeme Oldovi Markovi a jeho rybáskému spolku za dobré zvládnutí úkolu, kde bylo teba hodn improvizovat, aby se povedl. Dkujeme hasim za jejich asistenci s požárním vozem, díky nim mli ryby v kádích stále erstvou vodu a rybái alespo ástenou možnost odbahnní. V neposlední ad dkujeme rybám eské zemdlské university, školní lesní podnik Jevany pod vedením pana Šebka, kteí pišli s akcí pomoci a zapjili pro ten úel potebné vybavení. Jak to bude s rybníkem dále? V rámci výbrového ízení zakázku na odbahnní vyhrála firma Miroslava Durka ze Svojetic, na stavebních innostech spolupracuje fy Jan Naidr spol.s.r.o.. Již nyní mžete pozorovat u hráze ilý stavební ruch, kdy probíhá rekonstrukce stavidla a bezpenostního pelivu, která bude hotova bhem podzimu. V bahn budou prozatím pouze vyhloubeny odtokové rýhy, ped zimou bahno nakypováno na hromady, aby z nj co nejvíce odtekla voda. Odváženo až po zámrzu na doasnou deponii v polích po pravé stran komunikace mezi Struhaovem a osadou Lipská, kde se asem poítá s vybudováním obecní kompostárny. Opt Vás tímto prosíme o trplivost s provozem nákladních aut, které budou sediment vyvážet, je to snad poslední akce, pedstavující velký pesun materiálu a tudíž rušivou dopravní zátž. Dle projektu bude oproti dosavadnímu stavu v rybníce vybudován ostrvek pro hnízdní vodního ptactva, mlké litorální pásmo u nátoku s rákosinami pro tení ryb a t pod hrází pro obojživelníky. Dále se poítá se zprchodnním pítok do rybníka píkop a propustk od lesa ulicí K Prhonu a podél ulice Bezová s cílem zvtšit prtonost rybníka a s tím spojenou samoistící schopnost. Dle stavebního povolení musí být napouštní rybníka zahájeno nejpozdji od konce února a Agenturou ochrany pírody a krajiny je následn písn regulováno rybáské hospodaení po dobu píštích dvaceti, let, které budeme muset respektovat. Pro tento projekt byla piznána dotace z Operaního programu Životního prostedí a Státního fondu životního prostedí ve výši, mil K, obec Struhaov se na investici podílí ástkou K. Kulturní akce do konce roku TermínyzasedáníObecníhozastupitelstva 8.listopadu Posezení pro seniory -.. od hod v kabinách 9.prosince Veejnostsrdenzvána Zpívání pod stromem 9.. od 7 hod Vždyod8,vzasedacímístnostiOÚ - -

5 Vodovod Region Jih Stavba regionálního vodovodu, po letech rozpaitého pešlapování, letos pokroila mílovými kroky. Je hotovo zhruba / trubního vedení budované II. Etapy a všechny stavební objekty (erpací stanice a vodojemy) již ve výstavb. Financování vodovodu, které pokrývá pouze z % dotace z Ministerstva Zemdlství a dotace ve výši doufejme x, mil K ze Stedoeského kraje, bylo a je snad nejtžším oíškem. Díky vstícnosti dodavatele stavby fy Energie stavební a báská a usilovné práci pár nadšenc v ele s Ing. Filgasovou se i tento problém daí postupn ešit. II. Etapa vodovodu bude dokonen v polovin píštího roku a bude zásobovat obcí (Kunice, Stranice, Všestary Tehov, Mnichovice, Struhaov, Klokoná, Svojetice, Zvánovice, Ondejov, Lensedly). Pro tetí etapy výstavby se pipravuje pipojení Kostelních Stímelic, Louovic, Srbína a Žernovky pitnou vodou. Projednává se pipojení Velkých Popovic a Tehovce. Provozování vodovodu pešlo pímo pod Svazek obcí Region Jih s cílem, aby prostedky získané provozem vodovodu pomáhaly efektivn splácet úvry na jeho vlastní stavbu, které jinak siln zatžují rozpoty lenských obcí. Struhaov, jako takový, má již prchod regionálního vodovodu tém za sebou, dokonují se ješt finální opravy povrch trasy vodovodu v zelených pásech a polních cestách a likvidace doasné deponie zeminy u bývalého kravína. Jak jsme Vás již informovali v minulém ísle Informací, podailo se dohodnout pesun trasy vedení vodovodu z hlavní komunikace Mnichovické do ulic Vilová a Spojovací, díky emuž byly tyto komunikace opraveny v rámci stavby regionálního vodovodu vetn finálních asfaltových vrstev, aniž by Struhaov musel na tyto rekonstrukce komunikací vydávat vlastní investiní prostedky. Nov asfaltované plochy okamžit pilákaly zájem mnoha lidí na kolekových bruslích, což je to pravé využití v obytné zón. Respektujte prosím omezení hmotnosti a rychlosti vozidel alespo v opravených ulicích (by všude byste mli!), a nám ty povrchy vydrží co nejdéle! V prbhu msíce íjna bude v trase regionálního vodovodu dokonena cesta od bytovek k vodním zdrojm, která se po mnoha letech pekládá pesn do odpovídající trasy dle katastrálních map. Doposud vedla absolutn po cizích pozemcích, kam nepatí. Ve smru ke kravínu, kde je další provoz nežádoucí, bude cesta zatím zaslepena závorou. V íjnu listopadu bude provedena snad již poslední ze zemních prací, které omezí provoz zejména v ulici Požárník, v jejímž ústí se bude provádt napojení obecního vodovodu na vodovod regionální. Vzhledem k tomu, že ulicí v Zahradách je již v souasnosti veden regionální vodovodní ad, budou všechny nemovitosti v této a pilehlých ulicích od poloviny píštího roku zásobovány regionální vodou ze Želivky. Napojení zbývající vtšinové ásti Struhaova na regionální vodovod bude provedeno jen preventivn kdyby bylo jednou poteba a dále zde bude fungovat zásobování z obecních vodních zdroj, dokud to bude provozn výhodné. Jist jste si povšimli i kovového talíe na okraji lesa ped Svojeticemi. To nepistálo ufo, ale objemná nádrž budoucího vodojemu. Bude stát na vysoké noze na druhé stran silnice. Celková výše vodojemu bude 7 m, objem nádrže m. Finální etapa montáže, kdy bude ohromný jeáb celou nádrž sthovat pes elektrické vedení na druhou stranu, probhne ve dnech 7., 9. íjna 9 a vyžádá si odstávku elektrického proudu prakticky v celém Struhaov. Pedem se omlouváme za potíže, které Vám odstávka elektrického proudu pinese, poítejte prosím i s tím, že nepotee voda a nebudou fungovat erpadla kanalizace. Upozornní pro obany: Odstávka el. proudu, vodovodu, kanalizace ve dnech 7. íjna 7 8, a 9.íjna 7 7, Kolaudace rekultivace skládky Po doskládkování výkopové zeminy z kanalizace byla rekultivace skládky konen dokonena a její kolaudace nabyla právní moci v záí 9. Jaký je další osud prostoru po skládce? Bude ponechán pírod, ale vyžaduje ješt pár let péi lidskou a tak obec na svých pozemcích piléhajících k silnici a v rokli potoka bude muset zajistit vyžínání kolem vysazených stromk, jejich nátr proti okusu a pípadnou dosadbu. Tyto innosti obec mže zadávat jako doposud firmám nebo je nabídne jako pravidelnou placenou brigádu zájemci ze Struhaova. Pokud by nkdo ml zájem o tuto práci, a se neváhá pihlásit na OÚ ve Struhaov. Okování ps.. v, 7, Ped Obecním úadem Cena okování 8 K Okovací prkaz s sebou Obec Baráník ve Struhaov poádala v sobotu.ervence 9 již III. Anenské posezení u Struhaovského hišt. K poslechu a tanci zahrálo AMOROSO Magda a Honza z Ondejova. Pesto, že slunenou sobotu nkolikrát skropil letní déš, neodradil naše hosty a tak písn všech žánr znly až do soumraku. Milým pekvapením byla hojná úast našich spoluoban a rekreant. Ped nepízní poasí jsme využili stanu, který nám zde postavili místní hasii. Prostory kabin nám zapjil Sokol a obsluhu zajistili manželé Medití. Prostednictvím Struhaovských Informací dkujeme Všem za vstícnost a podporu pi konání této akce. Za Obec Baráník Struhaov Magda Jungvirtová - -

6 Zprávy ze zastupitelstva Zastupitelstvo odsouhlasilo:.. Smlouvu na zpracování územního plánu s firmou T-Plan, s.r.o. Výzvu k podání nabídek na odbahnní Hlinného Rybníka Návrh smlouvy s budoucím dodavatelem odbahnní rybníka Složení komise pro hodnocení nabídek na odbahnní rybníka Pihlášení obce jako plátce DPH od.. 9 Pijmout nabídku firmy Alkom na elektronické zabezpeení objektu Požárního domu.p Výbr hodnotící komise a podpis smlouvy s p. Durkem na odbahnní Hlinného rybníka Podpis smlouvy na technický dozor investora v zastoupení panem Buršíkem do celkové ceny tis. K. Vyhovt žádosti MŠ na ponechání pebytku jejího hospodaení za rok 8 Limit obce vykupovat pozemky v cest za max. ástku K/m Možnost nahrazení odpadových kontejner u rybníka adresn vydávanými pytli chatam a zajistit jejich svoz zamítnuto Pemístit odpadové kontejnery u fotbalového hišt do oploceného prostoru 7.8. Snížit stoné k nemovitosti p. Bergové o % za dv trvale hlášené, ale nepítomné osoby žijící v zahranií Souhlas s úvrem DSO Regionu Jih na dostavbu díla regionálního vodovodu Zamítnutí postoupení pohledávky zádržného firmy Vod-Ka za obcí Struhaov tetí osob Aktualizaci rozpotového výhledu Posílit tým strážc sbrného dvora o pana Vosteze a pesunout otvírací dobu v nedli na -9 hod. Zavést pondlní termín 7-9 hod. Zrušit stanovišt kontejner u Hlinného Rybníka a pesunout je do sbrného dvora..9. Dodatek smlouvy s firmou Knoss na stavb kanalizace Zmnu stanov DSO Regionu Jih Vybrat firmu Energie Kladno pro realizaci armaturní šachty k souasné vodárn Uzavít smlouvu s obanským sdružením Struhadlo o financování výstavby hišt, na které byla poskytnuta dotace Schválit vyjednané podmínky s firmou Optreal a pipravit plánovací smlouvu pro rozvojovou zónu Pod Hlinným rybníkem Schválit rozpotové opatení /9 Vydat pedbžný souhlas s umístním reklamních tabulí Penzionu U lesa na píjezdových komunikacích do obce Pípadný prodej obecního pozemku.9 o výme m pí. Pohoelé, jejíž rodina tento pozemek od roku 9 užívala Udlit píspvek K SDH Struhaov na poízení nového vyšívaného praporu Možnost pipojení chat Klokoné u Zajeí na kanalizaci, s tím, že vlastníci uhradí obci pipojovací poplatek tis.k a budou ad i pípojky investovat sami RESTAURACE PENZION Ušetete na obdech! Pro obany Struhaova a okolí byl zahájen prodej obd za zvýhodnnou cenu,- K. Restaurace Penzion nabízí po dohod s obecním úadem prodej levných obd pro všechny obyvatele Stuhaova a okolí. Podmínkou pro dosažení tohoto produktu je platba na týden dopedu, použití istých vlastních pepravních jídlo-nosi (možno zakoupit po dohod v restauraci). Pro nepohyblivé obany je závoz obd zdarma. Celý projekt je financován výhradn z prostedk Restaurace Penzion, obecní úad podporuje projekt informan. Restaurace Penzion nabízí i závozy obd až do domu nebo firmy. Ceny závozu jsou dohodou dle vzdálenosti a potu obd. Za obdy je možno platit i stravenkami Sodexo a Ticket Restaurant. Marek Heman Restaurace Penzion K Prhonu 7 Struhaov, Tel:

7 Obanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro obany z okraje spolenosti materiální pomoc sociáln potebným, azylové ubytování i pracovní píležitost. Více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U Letního a zimního obleení /dámské, pánské,dtské/ Lžkovin, prostradel, runík, utrek, záclon, Látky (minimáln m, prosíme, nedávejte nám odezky a zbytky látek) Domácí poteby-nádobí bílé i erné, skleniky- vše nepoškozené Peí, péových a vatovaných pikrývek, polštá a dek Obuv veškerou nepoškozenou VCI, KTERÉ VZÍT NEMŽEME: ledniky, televize, poítae a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dtské koárky - ty se transportem znehodnotí, zneištný a vlhký textil Sbírka se uskutení : ,, hod OÚ Struhaov Vci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic, aby se nepoškodily transportem. Dkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdlíme: tel. : 8, 7 SHROMAŽDIŠT ODPAD PRO OBANY OBCE STRUHAOV vedle kabin TJ Sokol v oploceném hlídaném areálu u Ondejovské ul. Otevírací hodiny shromaždišt odpad: Po 7,- 9, hod Út zavírací den St 8,, hod t 8, hod Pá 8, hod So 8,, hod Ne, 9, hod Na shromaždišti odpad je pijímán odpad následujících druh: Smsný komunální odpad Tídný odpad: papír, sklo, plast, železo Velkoobjemový odpad: nap. starý nábytek, koberce, koárky,. Není prozatím pijímán nebezpený odpad (nadále plánovaný svoz x ron), stavební odpad (sut atp.), pneumatiky ani biologický odpad. O tyto komodity mže být shromaždišt odpadu, pokud se ve zkušebním provozu osvdí, pípadn rozšíeno pozdji. Stejn tak stavební úpravy shromaždišt odpad (zvýšení a neprhlednost oplocení, zpevnní plochy, vybavení o speciální boxy na nebezpený odpad atp ) jsou plánovány až po provení efektivity zkušebního provozu. Na shromaždišt odpad jsou oprávnni ukládat odpad pouze obané a rekreanti obce Struhaov, kteí mají ádn zaplacen poplatek za odpady (kontrolováno dle seznamu) Anketa Vzhledem k tomu, že Provoz Shromaždišt odpad je do konce letošního roku brán jako zkušební, zajímají nás Vaše názory na tento nov zavedený systém sbru odpad v obci. Vyplte, prosím, tento anketní lístek a odevzdejte jej do hndé poštovní schránky na vrátkách OÚ. Zavedení systému sbru odpad se shromaždištm odpad: PODPORUJI (uvete pro).. NEPODPORUJI (uvete pro) Navrhuji tato vylepšení odpadového systému obce:. Anketa je anonymní - 7 -

8 Dtské hišt V rámci projektu Kdo si hraje, nezlobí rozšíení dtského híšt o herní prvky pro náctileté, dotované z dotace MAS íansko bylo v záí doplnno dtské hišt o prvky provazové, lezecké, kolotoe pro vtší dti a pingpongový stl. 9% dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 8,-K získalo Obanské sdružení Struhadlo, Obec Struhaov dofinancovává zbývajících % ve výši 7,- K. Struhadlo celou akci zajišovalo organizan vetn výbrového ízení na dodavatele stavby a jednání s vybraným uchazeem. S nejvýhodnjší nabídkou uspla fy SATERNUS s.r.o. z eského Tšína, která nabídla více stejn kvalitních prvk za nejnižší cenu, pipravila i projekt dispoziního ešení a prvky bleskov v prbhu jednoho týdne instalovala. Ku radosti dtem, které na prvcích zaali okamžit ádit, poskytuje tak hišt širší možnost využití volného asu. Zvláštní podkování za práci na projektu patí Markét Kajukové, která žádosti o dotaci i realizaci projektu pispla lvím podílem, Tán Kadlecové, Lence Šourkové, Martin Toové a Pavlovi Kušikovi. Czech Point, datové schránky Koní doba zbyteného obcházení úad, hodinová ekání i zdlouhavé dojíždní. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného msta. Koní pocit beznadje lovka ped kolosem státní byrokracie. Pichází Czech POINT, nejpohodlnjší zpsob, jak z jediného místa komunikovat s úady a institucemi. Czech POINT, neboli eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veejné správy, kde každý lovk mže získat všechny informace o údajích, které o nm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také uinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si mžete z pracoviš Czech POINT odnést ovené výstupy z centrálních rejstík a z katastru nemovitostí. Provoz Czech Pointu zahajujeme. Listopadu 9. Postupn pak budeme schopni v rámci Czech Pointu našim obanm zaídit: Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstíku Výpis z Živnostenského rejstíku Výpis z Rejstíku trest Pijetí podání podle živnostenského zákona ( 7) Žádost o výpis nebo opis z Rejstíku trest podle zákona. /8 Sb Výpis z bodového hodnocení idie Vydání oveného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatel Podání do registru úastník provozu modulu autovrak ISOH Výpis z insolvenního rejstíku Autorizovaná konverze dokument Datové schránky Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou A to vždy v: Po 8 - a 9 hod St 8 - a 8 hod i po individuální dohod na tel OÚ: 87 Prostedky pro zízení Czech Pointu na OÚ Struhaov zajistila dotace Integrovaného operaního programu pi Ministerstvu vnitra eské republiky ve výši 8 K, Obec Struhaov zafinancovala zbývajících K

9 Co nového v Mnichovicích Možná znáte rodinný klub PÍSTAV, který v Mnichovicích poádá pravidelné kurzy i jednorázové akce zejména pro rodiny s dtmi. Nov tento klub pesídlil do prostor alternativního NEKONENA, které nabízí posezení v píjemné kavárn a také širokou nabídku kurz jogy pro dosplé i dti, pednášky a další kurzy, poradnu Kineziologie-One Brain a obchdek s bio produkty. To vše najdete v Pražské ulici. p. 9 v centru Mnichovic, v budov bývalého Domu sportu. Snad se podailo spojit to, co už v Mnichovicích tyi roky dobe funguje, s tím, co tam zatím chyblo. Ve tvrtek 7. záí probhlo slavnostní otevení klubu s vystoupením kubánského klauna Roberta, Pístav Nekoneno praskal ve švech, dti nadšen výskaly a rodie s nimi. Tak doufejme, že ta píjemná atmosféra, která zatím v klubu panuje, vydrží a budeme mít kam jít blízko místa, kde žijeme. Další velká akce pro veejnost, Heloween, se v klubu oekává. íjna od hodin. V prbhu dopoledne i odpoledne najdete na adrese v Pražské ulici pedevším aktivity pro nejmenší. Krom již tradiních program Smolíek, Klub maminek, kurzy Hudební školy Yamaha, kurzu anglitiny pro dti i francouzštiny pro rodie a dti, PÍSTAV pinese také cviení pro malé dti v doprovodu rodi a nauný kroužek o pírod. NEKONENO je zamené pedevším na dosplé, nabízí kurzy jogy a dalšího cviení (pilates, overbally), kurzy s hlídáním dtí pohybové i jazykové, nap. španlštinu pro rodie s hlídáním i pro zaáteníky ve veerních hodinách. Vyzkoušela jsem hathajogu, hodina mn vyhovovala a nechybly ani takové drobnosti jako deka na zahátí pi závrené relaxaci. NEKONENO také organizuje jednorázové akce, nap. jazykové víkendy, rzné alternativní kurzy a pednášky. Aktuáln je na. íjna (:) pipravena pednáška o Feng Shui a na. listopadu pednáška o kineziologii one brain, chystá se i víkend pro thotné. Program kurz a akcí se neustále mní a rozšiuje, proto je dobré sledovat aktuální program. Pokud jste v Pístavu Nekoneno zatím nebyli, mžete zaít teba tím, že si pijdete na chvíli posedt, prohlédnete si prostory, dáte si nco dobrého k pití, popípad i nco k zakousnutí. Pokud pijdete s dtmi, pohrají si mezitím v hernice. Další informace o programu najdete na adresách Táa Kadlecová, lektorka francouzštiny pro rodie a dti v Pístavu PlánvíkendovýchakcíSportovnkulturníhocentrav.pololetí9 Informacena7799,,7778, JakubStrakošAEROBIKAPOSILOVÁNÍ Trojnásobný mistr svta ve sportovním aerobiku v družstvu s V. Valouchem a D. Holzerem, trenér reprezentace eského svazu aerobiku, profesionální instruktor a lektor aerobiku, manažer ve Fitness centru Olgy Šípkové v Kongresovém centru Praha atd. 8..OlgaŠípkováAEROBIKAFORMOVÁNÍTLA Mistryn svta ve sportovním aerobiku, majitelka a profesionální instruktorka a lektorka vlastních fitness center, spoluautorka poadu Bu fit s T, autorka videí a DVD s aerobikem pro širokou veejnost, moderátorka rzných poad v T, instruktor Nike fitness atd RadkaHanákováAEROBIKMIXAPOWERJÓGA Mistryn svta ve sportovním aerobiku v kategorii páry, trenérka sportovního aerobiku a profesionální instruktorka a lektorka, psobí v Holme Place Energy na Smíchov, je lenkou instruktor NIKE fitness, vede Akademii sportovního aerobiku atd. Všichni lektoi rovnž poádají vlastní zajímavé akce pro veejnost v R i v zahranií, psobí na školeních, lektorují na etných semináích i velkých kongresech aerobiku a fitness, publikují a pispívají každý svým zpsobem k popularit zdravého životního stylu

10 Hasiský sbor informuje Vážení spoluobané. Rád bych se s Vámi podlil o to,co se nám hasim v letošním roce povedlo a co naopak ne. V lednu jsme uspoádali již tradiní Hasiský ples za dá se íci hojné úasti oban a o den pozdji Dtský karneval, o který byl zejména u malých návštvník velký zájem o emž svdí nabytý sál a dobrá nálada která tam panovala. Konec dubna je ve znamení pálení arodjnic a hasii ve spolupráci s Obci Struhaov pispli k uskutenní této akce postavením hranice a zapjením stanu pro hudební produkci, která celý veer provázela. V ervnu jsme se zúastnily dtského dne poádaného místním sdružením Struhadlo uspoádáním ukázky z požárního sportu mládeže a pípravou nkolika disciplín. Zaátkem ervence, se nám podailo uspoádat Pátelské posezení u táboráku u Hlinného rybníka. Živá hudba dlouho do noci, nco k pití a k jídlu to vše pisplo k dobré nálad a zdaru poádané akce. Ne vše se nám podailo. Na konec zái jsme chtli uspoádat Klání nkolika generací. Bohužel se nám to díky kumulaci jiných akcí souasn poádaných v naší obci v naplánovaném termínu nepodailo uskutenit. Další inností, která se nám tradin daí je práce s mládeží. Letos jsme vyslali do okresního kola hry Plamen 8/9 ti družstva a všem se velmi dailo. Družstvo dorostu obsadilo. místo, družstvo mladších žáku obsadilo. místo, družstvo starších žák. místo a tím si vybojovalo právo reprezentovat okres Praha východ v krajském kole hry plamen konaném v elákovicích. Dále se soutže zúastnila i jediná dorostenka v kategorii jednotlivc Iveta Horáková, kde obsadila. místo a rovnž postoupila do krajského kola. Družstvo starších žák, obsadilo v konkurenci tým 8. místo. I Ivet se dailo a v kategorii jednotlivc osadilo. místo a svým umístním si vybojovala právo postupu na Mistrovství R, kde v konkurenci skoro soutžících obsadila výborné 8. místo. Tímto umístním výborn reprezentovala SDH Struhaov ale i naši obec Struhaov a celý okres Praha- východ. OkresníkoloKrajskékoloelákoviceSpolenéfototýmu Ani zásahová jednotka obce Struhaov nezahálela. Zúastnila se dvou soutží. První byla okrskové kolo v požárním sportu kam jsme vyslali dv družstva. Družstvo starších muž osadilo. místo a družstvo mladších muž. místo. Druhá soutž byla již tradiní Soutž výjezdových jednotek poádaných Okresním sdružení hasi Praha východ ve spolupráci s HZS Stedoeského kraje Územním odborem Kolín. Po loském ústupu ze slávy se nám podailo opt v letošním roce o návrat mezi elitu. V královské disciplín Útok za ti rohy jsme obsadili. místo a celkov jsme se umístili na. místo. Záchrana tonoucího Simulace dopravní nehody Útok za ti rohy Starosta SDH Struhaov Zdenk Martínek - -

11 - -

12 VÝSLEDKY A TABULKY FOTBALOVÝCH SOUT ŽÍ K III. t ída, odd. B (muži A ) IV. t ída, odd. C (muži B ) í any B Struha ov A : Struha ov A Ond ejov : Dob ejovice B Struha ov A : Struha ov A Hrusice A : Pacov A Struha ov A 8: Mnichovice B Struha ov B : Struha ov B Stran ice : Muka ov B Struha ov B : Struha ov B Kostelec n.. l. B : Hrusice B Struha ov B : Rk. Tým Záp + - Skóre Záp + - Skóre Body (Prav). Radošovice A : Body (Prav) ( ) Rk. Tým. Kostelec n..l B : ( ). Pacov A 8: ( ). Sv tice 9: 8 ( ). B ezí : 7 ( 7). Lou ovice B : ( ). í any B : 9 ( ). Stran ice 7: ( ). Hrusice A 8: 8 ( -). Muka ov B : 7 ( ). Mirošovice : 7 7 ( ). St.Skalice B : 9 ( ) 7. Svojetice 8: 7 7 ( ) 7. Vyžlovka B : ( ) 8. Mnichovice A : 7 ( -) 8. Lojovice : ( ) 9. Kostelec u K, B : 7 ( -) 9. Hrusice B ( -). Struha ov A : 7 7 ( ). Škvorec B 8: ( ). Kamenice A : ( -). Struha ov B : ( -). Senohraby A : ( -). Mnichovice B : ( -). Dob ejovice B : ( -8). Kamenice B : ( -). Ond ejov : ( -9). Senohraby B ( -) Okresní p ebor B (dorost) Okresní sout ž B (žáci) Mnichovice Struha ov : Struha ov - V. Popovice : Dob ejovice Struha ov : V.Popovice Struha ov : Struha ov Kostelec n.. l. : Muka ov Struha ov : Rk. Tým Záp + - Skóre Body (Prav). Kostelec n..l : 9 ( ). Dob ejovice : 9 ( ). Lou ovice : 9. Stran ice : 7. St.Skalice. Kamenice 7. Mnichovice 8. Senohraby Rk. Tým 8: : Záp + - Skóre Body (Prav). Kostelec n..l 7: 9 ( ). Muka ov : 9 ( ) ( ). Mnichovice 9: ( ) ( ). Lou ovice : ( ) : ( ). V.Popovice : ( ) : 9 ( ). Radošovice : ( ) : 9 ( -) 7. St.Skalice : ( ) 8: ( ) 8. Pacov : 8 ( ) ( ) 9. V.Popovice : 9 ( -) 9. Vyžlovka :. Muka ov : ( -). Struha ov : ( ). Ond ejov : ( -). Mirošovice : 8 ( -). Struha ov : ( -). Stran ice : ( -). Svojetice : ( -) POSÁZAVSKÁ LIGA STARÝCH GARD Kone ná tabulka jara 9 Rk Tým Ond ejov Senohraby Lou ovice Chocerady Struha ov Sázava Záp + Senohraby Struha ov : Struha ov Lou ovice : Sázava Struha ov : Chocerady Struha ov : Struha ov Ond ejov : - Skóre Body : : : 7 9 7: 7 7: 8: MIKULÁŠSKÝ LESNÍ B H 7. ro ník se bude konat v sobotu.. 9 Podzim 9 Struha ov Senohraby : Lou ovice Struha ov : asový harmonogram b h a další podrobnosti budou oznámeny na plakátech a na - -

13 Š A C H Y Pes dobré výsledky obou struhaovských družstev v uplynulé sezón jsme se pro nadcházející sezónu po dlouhých debatách, diskusích a propotech rozhodli postavit pouze jedno družstvo do soutže krajského peboru, který se loni podailo udržet. Dvod pro tento krok bylo více, jednak to byl odchod jednoho z klíových hrá, jednak skutenost, že v loské sezón odehrálo mnoho hrá % všech zápas (a že šachy jsou hodn asov nároná záležitost), což je svým zpsobem jedinené a s ohledem na rodinné povinnosti ady hrá letos nco podobného již nelze oekávat. Pi startu dvou družstev ve stejném ase by tak v nkterých zápasech byl problém obsadit kapacitu soupisek, družstva by musela do zápas nastupovat nekompletní i alespo znan oslabená, a to jsme nechtli. Struhaov B tedy pro tuto chvíli mizí ze šachové mapy, nicmén víme, že se jedná o pechodné opatení a v píští sezón bychom chtli jeho funkci zejména kvli výchov nových talent opt obnovit. Ješt je teba zdraznit, že soutže družstev eká od píštího roníku zásadní reorganizace, v rámci které se budou mnit jednotlivá patra i poty úastník všech stedoeských šachových soutží. Nap. skupina krajského peboru bude nadále již pouze jedna místo dvou, takže zhruba polovina všech úastník letošního krajského peboru (vetn Struhaova) sestoupí a bude hrát v píštím roníku novou soutž vloženou mezi stávající krajský a regionální pebor. Sportovní ambice pro letošní sezónu tedy zní zahrát si a užít si zejm poslední sezónu v krajském peboru. Soupiska Sokol Struhaov - krajský pebor skup. A: Píjmení a jméno ELO R Nosek Filip Evan Jan 99 Gernert Otakar 9 Vozábal Petr 9 Grený Karol 9 Tomíšek Petr 9 7 Berg Antonín 89 8 Borvka Radim 8 9 Vozábal David 88 Vávra Miloš 8 Za šachový oddíl Sokol Struhaov Radim Skála.9.9 Berchtold Petr 7 Zimovák Zdenk 9 Jordán Petr 7 Skála Radim Ježdík Karel 8 Kelbl Jií 7 Rathouský Jan 7 8 Veselý Tomáš 9 Kurel Miroslav 9 Hrša Petr Christiane Slawik Prodej fotografií koní ve formátech 7x a x Struhaov, Vilová tel:

14 - -

15 -- --

16 PETRA KAJUKOVÁ Støihová úprava psù Jevanská Struhaøov Tel.: 7 7 Jsem èlenem Asociace støihaèù ÈR STØÍHÁNÍ TRIMOVÁNÍ KOUPÁNÍ ÈESÁNÍ Nabízíme: STØÍHÁNÍ DRÁPKÙ DEPILACE UŠÍ OŠETØENÍ ANÁLNÍCH ŽLÁZ DOPLÒKOVÝ PRODEJ Doporuèuji: LÉÈEBNÉ PROCEDURY PØI KOŽNÍCH POTÍŽÍCH KOŽNÍ ÈISTÍCÍ MASKY REGENERAÈNÍ ZÁBALY AROMATERAPIE Spolupracuji s veterináøi a nepoužívám tlumící pøípravky Struhařovské informace, občasník vydávaný Obecním úřadem Struhařov, Obecní úřad Struhařov, Mnichovická 79, Mnichovice, IČO: 8. Evidenční číslo MK ČR E

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

3/10. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz - 1 - Toto íslo vyšlo 14. íjna

3/10. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz - 1 - Toto íslo vyšlo 14. íjna Obecní úad Struhaov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz 3/10 Toto íslo vyšlo 14. íjna Vážení spoluobané! Je to naposledy v tomto volebním období, kdy se Vám do ruky dostávají Struhaovské Informace, ve

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Kladrubský. VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA

Kladrubský. VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA Kladrubský 1.RONÍK ZPRAVODAJ VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA Výzva ke spolupráci Jak již víte, obecní úad zaal minulý msíc vydávat Kladrubský zpravodaj. Výtisky zpravodaje

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod Peshraniní spolupráce pi nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze semináe v Žacléi z 10/2012 Ing. Karel Novotný e-mail: novotny@gemec.cz, GEMEC UNION a.s., Jívka 187, PS 542 13 Anotace Obecn prospšná

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více