Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko."

Transkript

1 Úol: Měřeí a trojfázovém trasformátoru aprázdo a aráto. 1. Změřte a areslete charateristiy aprázdo trojfázového trasformátoru 2,, P, cos = f ( 1) v rozmezí 4-1 V. Zdůvoděte průběh charateristi 2 = f ( 1 ) (převodová) a P = f ( 1 ). 2. rčete z grafu proud aprázdo a ztráty v železe P Fe při jmeovitém apětí 1, vypočítejte poměrý proud aprázdo i a poměré ztráty aprázdo p. 3. Nareslete v měřítu fázorový diagram trasformátoru aprázdo při jmeovitém apětí. rčete z ěj graficy ztrátový proud Fe a magetizačí proud. 4. Proveďte zoušu aráto trojfázového trasformátoru. Změřte, P, cos (při 1). 5. rčete poměré (procetí) apětí aráto u, impedaci aráto Z a poměré ztráty aráto p. 6. Nareslete v měřítu fázorový diagram trasformátoru aráto při jmeovitém proudu. rčete z ěj graficopočetí metodou ostaty áhradího schématu R a X. trasformátor 6,3 VA, 38/13 V; aalyzátor sítě, digitálí multimetr; měřicí trasformátory proudu (sříň 6) 1. Měřeí provádíme pomocí aalyzátoru sítě. Z proudů v jedotlivých fázích počítáme aritmeticý průměr, výo (ztráty) odečítáme trojfázový, apětí předpoládáme symetricá. Převodová charateristia musí být lieárí, ztráty aprázdo rostou s apětím vadraticy. 2. Proud aprázdo při jmeovitém apětí zjistíme z grafu ta, že a vodorové ose určíme (a ozačíme) jmeovité apětí 1, a řivce = f ( 1 ) určíme a a svislé ose ozačíme odpovídající proud. Podobě odečteme ztráty aprázdo P, teré se u trasformátorů přibližě rovají ztrátám v železe P Fe. Poměrý (procetí) proud S aprázdo i 1[%]. Jmeovitý proud vypočítáme ze štítových údajů 1. Poměré (procetí) P ztráty aprázdo se vyjadřují ze jmeovitého výou: p 1[%]. 3. Při resleí fázorového diagramu volíme vhodě měříta apětí a proudu. Proud aprázdo, zpožděý o úhel za apětím, rozložíme a čiou složu Fe a jalovou. Výslede otrolujeme výpočtem Fe =.cos a =.si. 4. Měřeí provádíme pomocí digitálího multimetru. Proudové vstupy multimetru zapojíme přes měřicí trasformátory proudu. Převod astavíme 15/5 A podle mauálu multimetru. Napětí aráto je apětí a vstupu trasformátoru aráto. Změříme ho po astaveí jmeovitého proudu, rověž ta ztráty aráto, P. 5. Procetí apětí aráto je apětí aráto v procetech ze jmeovitého apětí: u 1[%]. mpedace aráto se určí z apětí aráto a jmeovitého proudu. Pro zapojeí do hvězdy Ztráty aráto se rovají přibližě Jouleovým ztrátám ve viutí (ztráty v železe lze zaedbat). Závisejí vadraticy a zatížeí (proudu). Poměré (procetí) ztráty aráto p jsou ztráty aráto při jmeovitém proudu P vztažeé jmeovitému zdálivému výou S (te se uvádí a štítu): P p 1[%]. S 6. Při resleí fázorového diagramu volíme vhodě měříta apětí a proudu. Diagram apětí areslíme pro fázové hodoty (změřeé přepočítáme a f ). Kostaty R a X určíme vyděleím úbytů R a X (převedeých z cetimetrů a volty) jmeovitým proudem 1. Štítové a aměřeé hodoty: Štítové hodoty trasformátoru: S =... VA 1 / 2 =...V 1 =... A Naměřeé hodoty při zoušce aprázdo: 1 V] S P W] 2 V] Z cos -] 3. Naměřeé hodoty při zoušce aráto: =...V P...W

2 Měřeí hodiových úhlů trasformátoru. Úol: 1. Proměřte hodiové úhly trojfázového trasformátoru v zapojeích podle uvedeých schémat. 2. Nareslete fázorové diagramy všech zapojeí a diagram fázorů jedé fáze s vyzačeím hodiového úhlu (viz vzor vpravo). trasformátor s vyvedeými oci viutí digitálí voltmetr (sříň 5-4) Hodiový úhel trojfázového trasformátoru je úhel mezi fázory fázových apětí stejé fáze primárího a seudárího viutí uvedeý v hodiách, de 1 h odpovídá 3. vádí se jao zpožděí výstupího apětí za vstupím. Viutí může být zapojeo do hvězdy (Y), trojúhelía (D), popř. lomeé hvězdy (Z). Jejich ombiacemi a záměami začátů viutí za oce lze dosáhout většího možství zapojeí. Před začátem měřeí areslíme (a záladě zalostí z teorie) fázorové diagramy daých zapojeí, abychom zjistili, o jaé hodiové úhly jde. Měřeí provádíme ásledujícím způsobem: spojíme trvale svory Aa (prví fáze primárího a seudárího viutí). Propojíme viutí podle schématu. Připojíme primárí (tj. vstupí) viutí a souměrý trojfázový zdroj apětí, astavíme asi poloviu a měříme voltmetrem všecha možá apětí, tj. AB, AC, Ab, Ac, bb, bc, bc, cb, cc, BC. (Je jasé, že A = a.) Nareslíme pomocí ružíta v určitém měřítu fázorové diagramy. Zvolíme bod A = a, opíšeme apř. oblou AB, a ěm zvolíme bod B a dále postupě zostruujeme další body (průsečíy oblouů). Přesost měřeí se projeví v tom, zda se příslušé obloučy protíají (alespoň přibližě) v jedom bodě. Tabula: spojeí AB AC Ab Ac bb bc bc cb cc BC Yy Yy6 Yd1 Yd11 Yd7 Dy1 Dy5

3 Úol: Měřeí a asychroím motoru aprázdo a aráto. 1. Změřte a areslete charateristiy aprázdo trojfázového asychroího motoru, P, cos = f () v rozmezí 4-1 V v zapojeí do hvězdy (Y). 2. Změřte odpor viutí motoru ve hvězdě, vypočítejte průměrý odpor viutí jedé fáze. 3. Proveďte grafico-početí rozděleí ztrát aprázdo při = a jedotlivé složy a vypište je. 4. rčete magetizačí a ztrátový proud při =. 5. rčete poměrý proud aprázdo a porovejte ho s trasformátorem (z dřívějšího měřeí). 6. Změřte sluz aprázdo. Zjistěte, zda otáčy motoru aprázdo závisejí a apětí. 7. V režimu aráto změřte, P téhož motoru při =, vypočítejte cos. 8. rčete záběrý proud motoru z a poměrý záběrý proud i z. 9. Nareslete v měřítu fázorový diagram asychroího motoru aráto při jmeovitém proudu. rčete z ěj grafico-početí metodou ostaty áhradího schématu R a X. asychroí motor 2,2 W; digitálí multimetr (sříň 6); otáčoměr (6) 1. Měřeí provádíme pomocí digitálího multimetru zapojeého přímo do proudového obvodu, ale esmíme při měřeí přeročit proud 5 A. Z proudů v jedotlivých fázích počítáme aritmeticý průměr, výo (ztráty) odečítáme trojfázový, apětí předpoládáme souměrá. Účií počítáme zámým způsobem. 2. Změříme odpor mezi všemi ombiacemi vývodů motoru (za tepla). Protože je viutí zapojeo do R12 R13 R23 hvězdy, jde vždy o sériové spojeí dvou fází. Průměrý odpor viutí jedé fáze je 6 3. Rozděleí ztrát aprázdo P se provede v grafu. Od P (při ) odečteme mechaicé ztráty P m, teré vyte a ose ztrát prodloužeá řiva P = f () parabola, protože P závisejí vadraticy a apětí. Předpoládá se, že mechaicé ztráty ezávisejí a apětí. Dále odečteme od P Jouleovy ztráty ve statoru P j1 = 3.R 1f. 2. Zbyte do celových ztrát aprázdo P jsou ztráty v železe P Fe. 4. Magetizačí proud je jalová složa proudu aprázdo, proto =.si. Je poměrě velý, protože mageticý to musí dvarát přeoat vzduchovou mezeru a proto musí být velé F m. Ztrátový proud je čiá složa proudu aprázdo: Fe =.cos. Slouží porytí ztrát v železe a je mohem meší. Obě veličiy potřebé pro výpočet ( a cos při ) určíme z grafu (a vyzačíme je tam). 5. Poměrý (procetí) proud aprázdo je i 1[%]. Čií ěoli desíte procet. 6. Otáčy aprázdo změříme při = digitálím otáčoměrem. Jsou téměř sychroí. Sluz s aprázdo s 1[%]. se blíží ule. Sížíme apětí a zjistíme, že otáčy se praticy ezměí. s 7. Zabrzdíme mechaicou páou rotor a provedeme měřeí aráto (pouze 1 bod) ve stejém zapojeí. 8. Záběrý proud motoru určíme (zjedodušeě) lieárím přepočtem proudu aráto při sížeém apětí z (tedy při ) a jmeovité apětí. Platí z, poměrý záběrý proud je i z a bývá olem Při resleí fázorového diagramu volíme vhodě měříta apětí a proudu. Diagram apětí areslíme pro fázové hodoty (změřeé přepočítáme a f ). Kostaty R a X určíme vyděleím úbytů R a X (převedeých z cetimetrů a volty) jmeovitým proudem 1. Štítové a aměřeé hodoty: Štítové hodoty asychroího motoru P =... W =...V =... A R1 f Naměřeé hodoty při zoušce aprázdo V] P W] cos -] Naměřeé hodoty při zoušce aráto =... V P =... W

4 Měřeí rychlostích charateristi stejosměrého motoru. Úol: Při chodu aprázdo změřte rychlostí charateristiy stejosměrého cize buzeého motoru 1. = f () při b =,7 A a b =,5 A 2. = f ( b ) při = 1 V a = 15 V Charateristiy areslete (vždy obě do jedoho grafu) a jejich průběh zdůvoděte. stejosměrý cize buzeý motor; dva regulačí trasformátory (sříň 4); dva usměrňovače (7); ampérmetr (5); voltmetr (5); otáčoměr (6) Rychlostí charateristiy stejosměrého motoru jsou závislosti otáče a apětí = f () při ostatím budicím proudu b, a taé otáče a budicím proudu = f ( b ) při ostatím apětí a otvě. Při odvozeí rovice rychlostí charateristiy vyjdeme z apěťové rovice stejosměrého cize buzeého motoru R. V ašem případě, dy měřeí probíhá v chodu aprázdo, lze zaedbat úbyte apětí a odporu otvy iduovaému: i a a R a a, protože proud i odpor otvy jsou malé. Pa se svorové apětí přibližě rová. Použitím zámého vztahu pro iduovaé apětí i Φ Φ zísáme i rovici rychlostích charateristi. Můžeme přijmout předpolad, že mageticý to je přímo Φ úměrý budicímu proudu jestliže měřeí probíhá v lieárí části magetizačí charateristiy, edochází výrazějšímu přesyceí mageticého obvodu. Z rovice vyplývá, že otáčy jsou při ostatím budicím proudu přímo úměré apětí, závislost je přímová, při ižším budicím proudu jsou otáčy vyšší; otáčy jsou při ostatím apětí epřímo úměré budicímu proudu, závislost je hyperbolicá, při ižším apětí jsou otáčy ižší. Měřeí: Budicí obvod i otvu motoru apájíme z regulačích trasformátorů přes eřízeé (diodové) usměrňovače. Nejprve musíme motor abudit, teprve potom připojíme e zdroji apětí otvu. V opačém případě by vzil zrat a otvě. Při vypíáí se ejprve vype otva. Nejprve měříme závislost otáče motoru a apětí, budicí proud udržujeme ostatí. Dále změříme závislost otáče a budicím proudu při ostatím apětí. Při měřeí epřeročíme maximálí otáčy motoru 16 mi -1. Pozáma: Chceme-li zachovat určitý momet motoru, zvyšuje se při odbuzováí proud otvy (vztah M. Φ. a ). Nemůžeme tedy motor odbuzovat zcela libovolě, a to ai při chodu aprázdo. Úplé odbuzeí zameá praticy zrat a otvě. Štítové a aměřeé hodoty: Motor: P =... W =...V =... A =... mi -1 b =... A b = b = = = mi -1 ] [V] mi -1 ] [V] mi -1 ] b mi -1 ] b

5 Zatěžováí asychroího motoru. Úol 1. Změřte a areslete zatěžovací charateristiy trojfázového asychroího motoru, P p, cos,, M, s = f (P/P ) při =. 2. Změřte mometovou charateristiu = f (M) a závislost = f () při sížeém apětí. Obě charateristiy přepočítejte a. Graficy je zázorěte přepočítaé a. asychroí motor 2,2 W; dyamometr; regulačí trasformátor; digitálí multimetr (sříň 5); měřicí trasformátory proudu; otáčoměr (6) 1. Zatěžováí motoru se provádí do áhradí mechaicé zátěže dyamometru, terý vytváří zátěžý momet. Motor apájíme z regulovatelého zdroje atáčivého trasformátoru. Pro měřeí eletricých veliči použijeme digitálí multimetr zapojeý přes měřicí trasformátory proudu. Měřeí se provádí při jmeovitém apětí, ejprve vša je uto při sížeém apětí (a vyputém dyamometru) zotrolovat směr otáčeí motoru musí být stejý jao astaveý směr otáčeí dyamometru. Soustrojí uvedeme do pohybu ta, že roztočíme dyamometr a přibližě sychroí otáčy motoru, pa připojíme motor síti a astavíme jmeovité apětí. Sižováím otáče dyamometru zvětšujeme zatížeí motoru a aopa. Měřeí zahájíme při maximálím zatížeí motoru (asi 125% jmeovitého zatížeí) a postupě motor odlehčujeme. Měříme přío, proudy, udržujeme jmeovité apětí (vše a digitálím multimetru). Dále měříme otáčy (digitálí bezotatí otáčoměr) a momet (a váze dyamometru). (Váha uazuje ve starých jedotách pm, údaj je uto převést a Nm vyásobeím 9,81.) Z aměřeých hodot vypočítáme účií (proč se počítá z příou?), výo motoru účiost (ja?). cos P P 3 P M M (jaý je vztah mezi a?), sluz a 9,55 2. Mometovou charateristiu měříme v celém motoricém režimu (od do s ), musíme tedy měřit při sížeém apětí (proč?). Měříme od ulových otáče sychroím, abychom motor postupě odlehčovali. Sažíme se ajít momet zvratu. Naměřeé hodoty přepočteme a jmeovité apětí proud lieárě porováme s teoreticými průběhy. Štítové a aměřeé hodoty: a momet vadraticy P =... W =...V =... A zapojeí... M M 2. Zísaý tvar charateristi P p W] M Nm] 1/mi] cos -] P W] P/P -] s %] %] ' =... V 1/mi] M Nm] M Nm] 1 2 3

6 Úol: Fázováí a měřeí V-řive sychroího geerátoru. 1. Přifázujte sychroí geerátor a tvrdou síť. 2. Změřte tři V-řivy při libovolém P = ost a zázorěte je graficy. Graf doplňte spojicí bodů, de cos = 1. soustrojí omutátorový motor - sychroí geerátor; zdroj 4 V (budič) zabudovaý v paelu; posuvý odpor 6,7 (sříň 8); ampérmetr (5); přeosá měřící souprava (ufr); dva mitoměry (6); sychroosop (6); měřič sledu fází (6); feromageticý voltmetr 25-5 V (4); styač s dvojtlačítem (6) Sychroí geerátor je poháě omutátorovým motorem Schrage, u ěhož lze astavit žádaé otáčy. Geerátor je abuze ze stejosměrého zdroje. 1. Popis schématu zapojeí: a výstupu geerátoru je přeosá měřicí souprava měřeí apětí stroje, proudu a výou. Následuje styač ovládaý dvojtlačítem, a jehož opačé straě je trojfázová síť. Na strau geerátoru zapojíme ještě mitoměr a sychroosop, a strau sítě voltmetr, druhý mitoměr a sychroosop. Dbáme a správé zapojeí fází a vývodů sychroosopu (a stejou fázi sítě a geerátoru 1 11, 2-12). Po zapojeí zapeme síť, roztočíme geerátor a sychroí otáčy, abudíme ho budicím proudem přibližě b = 4 A a zotrolujeme čtyři podmíy fázováí: freveci origujeme otáčami geerátoru, apětí budicím proudem, sled fází sítě i geerátoru zotrolujeme měřičem sledu fází. Nyí sledujeme ruču sychroosopu, terá se pomalu pohybuje (frevece sítě a geerátoru se epatrě liší). Jemým astaveím otáče stroje ručím olečem a omutátorovém motoru se sažíme astavit stejou fázi apětí sítě a geerátoru, tj. zastavit ruču sychroosopu a začce paelu. Pa přifázujeme stroj síti stisutím zapíacího tlačíta styače. 2. Po přifázováí stroje běží síť i geerátor sychroě, čiý i jalový výo je ulový. Výoem poháěcího motoru (pootáčeím regulačího oleča) můžeme měit čiý výo dodávaý geerátorem do sítě, budicím proudem geerátoru pa jeho jalový výo. V-řivy jsou závislosti proudu otvy a budicím proudu = f( b ) při ostatím čiém výou P = ost. Svůj ázev dostaly podle svého tvaru. Podbuzeý stroj odebírá jalový výo ze sítě, přebuzeý stroj dodává jalový výo do sítě. Celový proud je v obou případech tím větší, čím větší je podbuzeí či přebuzeí. Pouze je-li cos = 1, je jalová složa proudu ulová a celový proud je miimálí, při P = pa ulový. Měříme tři V-řivy ta, že vždy astavíme ostatí čiý výo stroje, přebudíme geerátor (asi a b = 6 A) a postupě ho odbuzujeme (asi b = 1 A). Štítové a aměřeé hodoty: P =... W =...V =... A P W] b 1 2 3

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko. Úol: Měřeí a trojfázovém trasformátoru aprázdo a aráto. 1. Změřte a areslete charateristiy aprázdo trojfázového trasformátoru 2,, P, cos = f ( 1) v rozmezí 4-1 V. Zdůvoděte průběh charateristi 2 = f (

Více

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Měření na třífázovém asynchronním motoru 15.1 Zadáí 15 Měřeí a zatěžovaém třífázovém asychroím motoru a) Změřte otáčky, odebíraý proud, fázový čiý výko, účiík a fázová apětí a 3-fázovém asychroím motoru apájeém z třífázové sítě 3 x 50 V při běhu

Více

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu MĚŘENÍ INDEXU LOMU REFRAKTOMETREM Jedou z charakteristických optických veliči daé látky je absolutím idexu lomu. Je to podíl rychlosti světla ve vakuu c a v daém prostředí v: c (1) v Průchod světla rozhraím

Více

Kruhový diagram. 1. Z odečtených hodnot pro jmenovité primární napětí nakreslete kruhový diagram. Asynchronní motor. P n =2kW n =905ot/min

Kruhový diagram. 1. Z odečtených hodnot pro jmenovité primární napětí nakreslete kruhový diagram. Asynchronní motor. P n =2kW n =905ot/min TO - VŠB FE Datum měřeí E L E K T R C K É Kruhový diagram S T R O J E říjmeí Jméo Supia (hodoceí). Z odečteých hodot pro jmeovité primárí apětí areslete ruhový diagram.. Schéma zapojeí ;~;5Hz;x/4V L L

Více

Měření na trojfázovém transformátoru.

Měření na trojfázovém transformátoru. Úol: Měřeí trojfáovém trsformátoru. 1. Proveďte oušu prádo trojfáového trsformátoru, měřte 2,, P, cos ϕ při 1. 2. Vypočítejte převod pětí p, poměrý proud prádo i, poměré tráty prádo p. 3. Proveďte oušu

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1. Katedra obecé eletrotechiy Faulta eletrotechiy a iformatiy, VŠB - TU Ostrava EERGETIKA U ŘÍZEÝCH EEKTRICKÝCH POHOŮ Předmět : Rozvody eletricé eergie v dolech a lomech. Úvod: Světový tred z hledisa eletricé

Více

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno.

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno. Úkol: Měřeí a trojfázovém trasformátoru aprázdo. 1. Změřte a akreslete charakteristiky aprázdo trojfázového trasformátoru U 20, I 0, P 0, cos 0 = f (U 1) v rozmezí 400-100 V. Zdůvoděte průběh charakteristik

Více

1. Vztahy pro výpočet napěťových a zkratových

1. Vztahy pro výpočet napěťových a zkratových EE/E Eletráry ztahy pro výpočet apěťových a zratových poměrů. ztahy pro výpočet apěťových a zratových poměrů ýpočty lze provádět: ve fyziálích jedotách v poměrých jedotách v procetích jedotách Procetí

Více

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku 6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyu Úol : Určete Youngův modul pružnosti drátu metodou přímou (z protažení drátu). Prostudujte doporučenou literaturu: BROŽ, J. Zálady fyziálních měření..

Více

Měření na trojfázovém transformátoru.

Měření na trojfázovém transformátoru. Úol: Měřeí trojfáovém trsformátoru 1 Proveďte oušu prádo trojfáového trsformátoru, měřte 2,, P, cos při 1 2 Vypočítejte převod pětí p, poměrý proud prádo i, poměré tráty prádo p 3 Proveďte oušu ráto trojfáového

Více

HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ

HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ 1. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI ASYNCHRONNÍHO MOTORU, ŠTÍTKOVÉ HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ 1. Kostrukce asychroího stroje Úkol: Sezámit se s kostrukčím uspořádáím a rozložeím viutí statoru a s možými variatami

Více

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno 7. TRANSFORMÁTORY Pro zjednodušení budeme měření provádět na jednofázovém transformátoru. Na trojfázovém transformátoru provedeme pouze ontrolu jeho zapojení měřením hodinových úhlů. 7.1 Štítové údaje

Více

17. Statistické hypotézy parametrické testy

17. Statistické hypotézy parametrické testy 7. Statistické hypotézy parametrické testy V této části se budeme zabývat statistickými hypotézami, pomocí vyšetřujeme jedotlivé parametry populace. K takovýmto šetřeím většiou využíváme ám již dobře zámé

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru Fakulta elektrotechnická KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY ELEKTRICKÉ STROJE Laboratorní cvičení LS 2013/2014 Měření ztrát 3f transformátoru Cvičení: Po 11:10 12:50 Měřící tým: Petr Zemek,

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Ondřej Karas, Miroslav Šedivý, Ondřej Welsch

Více

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky.

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky. Návod pro cvičeí předmětu Výkoová elektroika Návod pro výpočet základích iduktorů s jádrem a síťové frekveci pro obvody výkoové elektroiky. Úvod V obvodech výkoové elektroiky je možé většiu prvků vyrobit

Více

E L E K T R I C K É S T R O J E II Měření synchronního stroje Fázování, V křivky, Potierova reaktance, stanovení buzení

E L E K T R I C K É S T R O J E II Měření synchronního stroje Fázování, V křivky, Potierova reaktance, stanovení buzení 1 TO - ŠB FE Datum měřeí E L E K T C K É S T O J E Měřeí sychroího stroje Fázováí, křivky, Potierova reaktace, staoveí buzeí 1. Zaáí úlohy : Příjmeí Jméo Skupia (hooceí) 1. Proveďte přifázováí sychroího

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Jiří Paar, Zdeněk epraš (Dušan Pavlovič, Ondřej

Více

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu:

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu: RIEDL 4.EB 6 /8.ZDÁNÍ a) Na předložeém ízkofrekvečím zesilovači změřte vstupí impedaci b) Změřte zesíleí a zisk pro výko 50% c) Změřte útlumovou charakteristiku Měřeí proveďte při cc =0V a maximálě 50%

Více

Měření na 1-fázovém transformátoru. Schéma zapojení:

Měření na 1-fázovém transformátoru. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Supina: Měřeno dne: Název úlohy: / Měření na 1-fázovém transformátoru Spolupracovali ve supině.. Zadání úlohy: Na zadaném 1-fázovém transformátoru proveďte následující

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Universita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Elektronické součástky Laboratorní cvičení č.1 VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Jméno: Pavel Čapek, Aleš Doležal, Lukáš Kadlec, Luboš Rejfek Studijní

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. Výpočet charakteristik ze tříděných údajů Statistika I. protokol č.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. Výpočet charakteristik ze tříděných údajů Statistika I. protokol č. Mendelova zemědělsá a lesnicá univerzita Provozně eonomicá faulta Výpočet charateristi ze tříděných údajů Statistia I. protool č. 2 Jan Grmela, 2. roční, Eonomicá informatia Zadání 130810, supina Středa

Více

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Motor s kroužkovou kotvou Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator má stejnou konstrukci jako u motoru s kotvou nakrátko

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra elektrotechiky Fakulta elektrotechiky a iformatiky, VŠB - TU Ostrava 10. STŘÍDAVÉ STROJE Obsah 1. Asychroí stroje 1. Výzam a použití asychroích strojů 1.2 Pricip čiosti a provedeí asychroího motoru.

Více

Interakce světla s prostředím

Interakce světla s prostředím Iterakce světla s prostředím světlo dopadající rozptyl absorpce světlo odražeé světlo prošlé prostředím ODRAZ A LOM The Light Fatastic, kap. 2 Light rays ad Huyges pricip, str. 31 Roviá vla E = E 0 cos

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení., Def: Vetorovým součiem vetorů u =(u, u, u 3 ) v = (v, v, v 3 ) zýváme vetor u v = (u v 3 u 3 v, u 3 v u v 3, u v u v ) Vět: Pro vetory i, j, ortoormálí báze pltí i i = j = i, i = j Vět: Nechť u v, w, jsou

Více

A:Měření kroutícího momentu Wiedemannovým zkrutoměrem B:Měření směrové citlivosti snímače C:Linéární indukčnostní snímač KET/MNV (11.

A:Měření kroutícího momentu Wiedemannovým zkrutoměrem B:Měření směrové citlivosti snímače C:Linéární indukčnostní snímač KET/MNV (11. A:Měření kroutícího momentu Wiedemannovým zkrutoměrem B:Měření směrové citlivosti snímače C:Linéární indukčnostní snímač KET/MNV (11. měření) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A8B268P A:Měření

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

2.5.10 Přímá úměrnost

2.5.10 Přímá úměrnost 2.5.10 Přímá úměrost Předpoklady: 020508 Př. 1: 1 kwh hodia elektrické eergie stojí typicky 4,50 Kč. Doplň do tabulky kolik Kč stojí růzá možství objedaé elektrické eergie. Zkus v tabulce ajít zajímavé

Více

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů 1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je se seznámit s reálným zapojením vstupních a výstupních svorek třífázového transformátoru. Cílem je stanovit napěťové poměry

Více

INSTITUT FYZIKY. Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody

INSTITUT FYZIKY. Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody Vypracoval protokol: INSTITUT FYZIKY Číslo pracoviště: Spolupracoval(i)při měřeí: Skupia: Fakulta: FMMI Laboratoř: F222 Měřeí voltampérové charakteristiky polovodičové diody Datum měřeí: Datum odevzdáí:

Více

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě. Klíčová slova Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě. Princip Podle Stefanova-Boltzmannova zákona vyzařování na jednotu plochy a času černého tělesa roste se čtvrtou

Více

REGULACE BUZENÍ SYNCHRONNÍHO GENERÁTORU

REGULACE BUZENÍ SYNCHRONNÍHO GENERÁTORU VYSOKÉ ČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO NIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKLTA ELEKTROTECHNIKY A KOMNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACLTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMNICATION

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět očník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.01_měření proudu a napětí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Název: Autor: Číslo: Červen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Červen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Asynchronní motor, rozběh,

Více

Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P. Měření otáček stroboskopem KET/MNV

Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P. Měření otáček stroboskopem KET/MNV Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P Měření otáček stroboskopem KET/MNV 1. Zadání Změřte stroboskopem otáčky motoru 2. Postup měření NA rotoru je přidělán štítek, který budu osvětlovat stroboskopem.

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a) Předáša 7 Derivace a difereciály vyšších řádů Budeme poračovat v ahrazováí fuce f(x v oolí bodu a polyomy, tj hledat vhodé ostaty c ta, aby bylo pro malá x a f(x c 0 + c 1 (x a + c 2 (x a 2 + c 3 (x a

Více

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou: Funční měniče. Zadání: A. Na předloženém aproximačním funčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funci danou tabulou: proveďte: U / V / V a) pomocí oscilosopu měnič nastavte b) změřte na něm jeho

Více

S k l á d á n í s i l

S k l á d á n í s i l S l á d á í s i l Ú o l : Všetřovat rovováhu tří sil, působících a tuhé těleso v jedom bodě. P o t ř e b : Viz sezam v desách u úloh a pracovím stole. Obecá část: Při sládáí soustav ěolia sil působících

Více

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4 Stýskala, 22 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉA 4 Oddíl 1 Sylabus tématu 1. DC stroje a) generátory řízení napětí, změna polarity b) motory spouštění, reverzace, řízení otáček,

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

Vážeí zákazíci dovolujeme si Vás upozorit že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To zameá že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø vidìl

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu.

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu. 2. URČITÝ INTEGRÁL 2. Určitý itegrál Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme se sezámili s pojmem eurčitý itegrál, který daé fukci přiřazoval opět fukci (přesěji možiu fukcí). V této kapitole se

Více

PŘÍKLAD NA VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Z INTERVALOVÉHO ROZDĚLENÍ ČETNOSTI

PŘÍKLAD NA VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Z INTERVALOVÉHO ROZDĚLENÍ ČETNOSTI PŘÍKLAD NA VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Z INTERVALOVÉHO ROZDĚLENÍ ČETNOSTI Přílad 0.6 Pracoví, terý spravuje podovou databáz, eportoval do tabulového procesoru všechy pracovíy podu Alfa Blatá s ěterým sledovaým

Více

0. 4b) 4) Je dán úhel 3450. Urči jeho základní velikost a převeď ji na radiány. 2b) Jasný Q Q ZK T D ZNÁMKA. 1. pololetí 2 3 1 2 2 3 5 2 3 1 1

0. 4b) 4) Je dán úhel 3450. Urči jeho základní velikost a převeď ji na radiány. 2b) Jasný Q Q ZK T D ZNÁMKA. 1. pololetí 2 3 1 2 2 3 5 2 3 1 1 ) Urči záladí veliost úhlu v radiáech, víš-li, že platí: a) si cos 0. b) cos, Opravá zouša z matematiy 3SD (druhé pololetí) c) cotg 3 5b) ) Na možiě R řeš rovici cos cos 0. 4b) 3) Vzdáleost bodů AB elze

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru kde ε permitivita S plocha elektrod d tloušťka dielektrika kapacita je schopnost kondenzátoru uchovávat náboj kondenzátor

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Středí hodoty Artmetcý průměr vážeý Aleš Drobí straa 0 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Zatím jsme počítal s tím, že četost ve vztahu pro vážeý artmetcý průměr byla přrozeá čísla Četost mohou

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor část 3-2-1 Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor část 3-2-1 Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor část 3-2-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí Trojfázové asynchronní motory nejdůležitější a nejpoužívanější trojfázové motory jsou označovány indukční motory magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející

Více

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA 3-f transformátor 630 kva s převodem U1 = 22 kv, U2 = 400/231V je ve spojení / Y, vypočítejte svorkové proudy I1 a I2 a pak napětí a proudy cívek primáru a sekundáru, napište ve fázorovém tvaru I. K.z.

Více

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 8. l Štítkové údaje Trojfázové asynchronní motory se mohou na štítku označit dvojím jmenovitým (tj. sdruženým) napětím např. 400 V / 30 V jen tehdy, mohou-li trvale

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává Transformátory Mění napětí, frevence zůstává Princip funce Maxwell-Faradayův záon o induovaném napětí e u i d dt N d dt Jednofázový transformátor Vstupní vinutí Magneticý obvod Φ h0 u u i0 N i 0 N u i0

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Jarmila Radová KBP VŠE Praha

FINANČNÍ MATEMATIKA. Jarmila Radová KBP VŠE Praha FINANČNÍ MATEMATIA Jarmila Radová BP VŠE Praha Osova Jedoduché úročeí Diskotováí krátkodobé ceé papíry Metody vedeí a výpočtu úroku z běžého účtu Skoto Složeé úrokováí Budoucí hodota auity spořeí Současá

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Úkoly k měření Povinná část Měření

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

3. Charakteristiky a parametry náhodných veličin

3. Charakteristiky a parametry náhodných veličin 3. Charateristiy a parametry áhodých veliči Úolem této apitoly je zavést pomocý aparát, terým budeme dále popisovat pomocí jedoduchých prostředů áhodé veličiy. Taovýmto aparátem jsou tzv. parametry ebo

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

cvičebnice Kolektiv autorů:

cvičebnice Kolektiv autorů: PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ cvičebnice Kolektiv autorů: Ing. Josef Malinka Ing. Jana Horáková Stanislav Sýkora Bc. Antonín Pálka Ing. Helena Jagošová Jan Podškubka Ing. Stanislav Velfl Ing. Zdeněk Velfl Uherské

Více

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa...

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa... IV- Eergie soustavy bodových ábojů... IV- Eergie elektrického pole pro áboj rozmístěý obecě a povrchu a uvitř objemu tělesa... 3 IV-3 Eergie elektrického pole v abitém kodezátoru... 3 IV-4 Eergie elektrostatického

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

B A B A B A B A A B A B B

B A B A B A B A A B A B B AB ABA BA BABA B AB A B B A A B A B AB A A B B B B ABA B A B A A A A A B A A B A A B A A B A BA B A BA B D A BC A B C A B A B C C ABA B D D ABC D A A B A B C D C B B A A B A B A B A A AB B A AB A B A A

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R EDL 3.EB 5 1/11 1. ZADÁÍ a) Změřte voltampérové charakteristiky dvou různých žárovek pomocí voltmetru a ampérmetru b) Sestrojte grafy =f() c) Vypočítejte statický odpor a graficko-početní metodou dynamický

Více

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006 Laboratorní úloha z předmětu 14EVA Měření na automobilovém alternátoru Pavel Dědourek 28. dubna 2006 Pavel Dědourek, Michal Červenka, Tomáš Kraus Ptáček, Ladislav Žilík 1 Úkol měření Ověřit vlastnosti

Více

( + ) ( ) ( ) ( ) ( ) Derivace elementárních funkcí II. Předpoklady: Př. 1: Urči derivaci funkce y = x ; n N.

( + ) ( ) ( ) ( ) ( ) Derivace elementárních funkcí II. Předpoklady: Př. 1: Urči derivaci funkce y = x ; n N. .. Derivace elemetárích fukcí II Předpoklady: Př. : Urči derivaci fukce y ; N. Budeme postupovat stejě jako předtím dosazeím do vzorce: f ( + ) f ( ) f f ( + ) + + + +... + (biomická věta) + + +... + f

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Předmět: REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie Jméno: Ročník: 2 Měřeno dne: 29.11.2011 Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: Ústav: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Spolupracovali:

Více

Měřící technika - MT úvod

Měřící technika - MT úvod Měřící techika - MT úvod Historie Už Galileo Galilei zavádí vědecký přístup k měřeí. Jeho výrok Měřit vše, co je měřitelé a co eí měřitelým učiit platí stále. - jedotá soustava jedotek fyz. veliči - símače

Více

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty Úkol měřeí ) Na základě vějšího fotoelektrického pole staovte velikost Plackovy kostaty h. ) Určete mezí kmitočet a výstupí práci materiálu fotokatody použité fotoky. Porovejte tuto hodotu s výstupími

Více

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy Důvody kompenzace cos P S P cos S ekv 2 Spotřebiče

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Dopravní stroje a zařízení odborný základ - 2015

Dopravní stroje a zařízení odborný základ - 2015 Dopraví stroje a zařízeí odbor zálad - 05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 5 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí Bodové hodoceí otáze: otáza body 0 0 3 0 0 5 0 OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdch

Více

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Přírodní vědy moderně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh asynchronního motoru s klecí nakrátko Jan Přikryl 0 Návrh asynchronního motoru

Více

2. část: Základy matematického programování, dopravní úloha. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

2. část: Základy matematického programování, dopravní úloha. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 2. část: Základy matematického programováí, dopraví úloha. 1 Úvodí pomy Metody a podporu rozhodováí lze obecě dělit a: Eaktí metody metody zaručuící alezeí optimálí řešeí, apř. Littlův algortimus, Hakimiho

Více

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru synchronního generátoru - 1 - Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru Soustrojí motor-generátor v laboratoři HARD Tab. 1 Štítkové

Více