Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen bøezen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007"

Transkript

1 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6 Z historie sportu v Náchodì... 7 Ceny nadace mìsta , 9 Informace z mìstského pivovaru...10 Canisterapie...10 Tøídìní odpadù v Náchodì...11, 12 Info ŽP ještì 20 dn...13 Studenti náchodského gymnázia...13 Sport...14 Info TV komise...15 Doprava v Náchodì...15 Státní zámek Náchod Program školského zaøízení...17 Muzeum...17 Zubní pohotovost, program Déèka...18 Program Senior klubu, SZP Náchod..19 Galerie, Církve, ICC Náchod...19 Knihovna, Hopsáèek...20 Bøezen mìsíc knihy V mìsíci bøeznu obvykle vítáme jaro, býval také nazýván mìsícem knihy, v posledních letech pak mìsícem internetu. Dnes se opìt vracíme ke knize jako jistotì, která pøetrvá globální zmìny i rozmary poèasí. Knihy nás provázejí životem od dìtství až k vìku seniorskému, a už jsou to pohádky, pøíbìhy, romány nebo poezie, také ovšem texty odborné, studijní a vzdìlávací. Pøinášejí nám pobavení, relaxaci i napìtí, nové znalosti a vìdomosti. Zdá se, že v dobì elektronických médií zùstává právì kniha stále tím umìleckým dílem, které je možno uchopit, ocenit pìknou vazbu, ilustrace, grafickou úpravu a samozøejmì také obsah. Na rozdíl od úsporného komunikaèního jazyka prostøednictvím sms nebo u, nacházíme v knihách stále èeský jazyk s jeho bohatostí, širokou slovní zásobou i umìním vyjádøit jemné rozdíly v pojmenování jevù. Najít si pravidelnou cestu ke knížce je dùležité hned v dìtském vìku. Význam prohlížení knížek s rodièi a pøedèítání pohádek malým posluchaèùm potvrzují psychologické studie. Ètení pro dìti a s dìtmi by mìlo patøit k pìkným chvilkám rodinné pohody. Tyto zážitky pak v dìtech zùstávají a knížky se stanou souèástí jejich života. Mnohé dìti se nám ale svìøují, že jim nikdy nikdo neèetl, a tak první kontakt s knížkou a vypravìèem získávají ve škole, kde je velkým úkolem první tøídy osvojení správného ètení. Právì ètením knížek (a ty èeské patøí k nejlepším na svìtì) se dìti nauèí schopnosti pøesného vyjadøování, umìní vyprávìt pøíbìh, také citovému prožitku dìjù. Proto se každoroènì i v mìstské knihovnì vracíme k tomu, co považujeme za dùležité podchycení tìch nejmenších dìtí nejrùznìjšími formami naší èinnosti. Jsou to pohádková pásma, krátké literární programy, také maòásková pøedstavení v divadélku našeho pìkného oddìlení pro dìti. Tak jako v pøedchozích letech i letos pøivítáme postupnì všechny prvòáèky náchodských škol na slavnostním pasování na ètenáøe. Pøi ètení krátkého textu nahlas vìtšinou poznáme dìti, které už jsou našimi pravidelnými návštìvníky. Pro jiné je to první seznámení s prostøedím knihovny, kde je možné trávit volný èas i dalšími aktivitami. V dnešní veøejné knihovnì nejde jen o výpùjèky. Pøipravujeme literární, výtvarné i znalostní soutìže, èasto zamìøené na vyhledávání faktù z historie i souèasnosti našeho mìsta. Ve výtvarných dílnách projevují dìti svou kreativitu. V knihovnì mohou napsat i úkoly a zpracovat referáty do školy, protože ke všem tématùm zde najdou spoustu informací. Zajímavá jsou setkání s pozvanými hosty z øad autorù a ilustrátorù. Tradiènì dobrá je spolupráce mìstské knihovny s náchodskými školami, které navštìvují cyklus besed knihovnického minima od první až po devátou tøídu. Oddìlení pro dìti je tak využíváno pravidelnì i v dopoledních hodinách. V nižších roènících zaèínáme s výkladem o knize, poznáváním pohádek podle obrázkù a oblíbených postav, rozlišením krásné a nauèné literatury, ve vyšších roènících pak seznámíme s vývojem písma i s ukázkami starých tiskù a dìjinami knihoven. Pøipomeneme zdroje informací v knihovnì a jak se v nich orientovat. Náchod a Náchodsko v regionální literatuøe je pak tématem závìreèným. Dùraz je položen nejen na odborném výkladu pracovníkù knihovny, ale také na aktivním zapojení dìtí prostøednictvím soutìžních prvkù a krátkým samostatným referátem vystoupením pøed spolužáky. V mìstské knihovnì se pøipravují i další akce, které mají dìtem pøipomenout bohatý svìt knih, protože kdo hodnì ète, umí se dobøe vyjadøovat a také toho hodnì ví. Vklad do vzdìlanosti a kultury národa zaèíná u nejmladší generace. Proto nezapomínejme na knihy a vìnujme èas i na ètení dìtem. A nejen v mìsíci bøeznu. Mgr. Marie Sobotková

2 Náchodský zpravodaj 2 Zprávy z radnice Rada mìsta Jednání rady mìsta se zúèastnilo nejprve osm, pozdìji devìt radních. Èíselný popis u každé zprávy pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE. Systém vèasné intervence l RM souhlasila s realizací projektu Systému vèasné intervence vèetnì finanèní spoluúèasti a doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit podání žádosti o pøidìlení státní úèelové dotace na realizaci tohoto projektu a smlouvu o spolupráci obcí pøi jeho realizaci. Cílem projektu je funkèní propojení institucí pùsobících na poli prevence kriminality, sociální prevence a sociální patologie v regionu. Jedná se o okresní soud, státní zastupitelství, Policii ÈR, Probaèní a mediaèní službu a oddìlení sociálnì právní ochrany dìtí. Systém vèasné intervence je zpùsob práce a komunikace v oblasti prevence kriminality a sociálnì-právní ochrany dìtí a mládeže, jehož prostøednictvím vykonávají sociální, zdravotní, justièní a školské orgány, Policie ÈR, mìstská policie a nestátní organizace systematickou a nepøetržitou práci s kriminálnì rizikovými dìtmi a jejich rodinami. Snahou všech zúèastnìných institucí zabývajících se trestnou èinností dìtí a mládeže a oblastí sociálnì-právní ochrany je pomocí poèítaèového propojení urychlit a zefektivnit veškeré postupy i metody práce a využívat beze zbytku všech legislativních nástrojù pøijatých pro tuto oblast. Cílem projektu je vìnovat se s maximální intenzitou období pøed spácháním provinìní (èinu jinak trestného), kdy existuje øada signálù o problematickém chování nebo nevyhovujícím prostøedí v okolí dítìte. Smlouva k zajištìní programu Reprezentaèního plesu l RM schválila smlouvu o zajištìní Reprezentaèního plesu mìsta Náchoda a Pivovaru Náchod, a. s., který se uskuteènil v sobotu 24. února 2007 v Mìstském divadle Dr. Josefa Èížka v Náchodì. Organizaci a prùbìh plesu bude v letošním roce zajiš ovat Umìlecká agentura Tomáš Bohó Pardubice. Majetkoprávní úkony obce l RM nesouhlasila s návrhem spoleènosti Santa Monica, s. r. o., na ukonèení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v èp v Pražské ulici uzavøené dne dohodou k Smlouva tak musí být vypovìzena v øádné tøímìsíèní výpovìdní lhùtì l RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na pronájem mìstské tržnice s ing. Tan Nguyen The NAHATANEX. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od Roèní nájemné bylo stanoveno dohodou ve výši Kè l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce budovy hasièské zbrojnice a bývalé školy Lipí se Sborem dobrovolných hasièù Lipí. Smlouvy se uzavírají na dobu neurèitou s úèinností od l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce se Sborem dobrovolných hasièù Jizbice. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od Smlouva se rovnìž týká budovy hasièské zbrojnice l RM uložila nabídnout trezory a trezorové skøínì z budovy bývalé vojenské správy k využití všem odborùm mìsta a pøíspìvkovým organizacím vèetnì Pivovaru a Beránku. Pokud o nì nebude zájem, bude radì pøedložen návrh na jejich prodej inzercí l RM uzavøela smlouvu o výpùjèce s obèanským sdružením Dokoøán na nebytový prostor domu v Komenského ulici èp. 577 s platností od Tyto prostory budou využívány o. s. Dokoøán v rámci realizace projektu nízkoprahového centra pro dìti a mládež Archa, které doposud sídlilo v Hálkovì ulici l RM schválila zahájení výbìrového øízení na obsazení volného nájemního bytu 1+1 v Bìloveské ulici èp. 391 a jeho inzerování v tisku l RM schválila Ceník poskytovaných služeb MìÚ Náchod. Ceník urèuje výši poplatkù za poøízení fotokopií dokladù, cenu za pronájem zasedacích místností a cenu za odvysílání relace v mìstském rozhlase. Podrobné znìní: na Zásady mìsta Náchoda pro uzavírání nájemních smluv na obecní byty l RM schválila Zásady mìsta Náchoda pro uzavírání nájemních smluv na obecní byty. Cílem vypracování nových zásad je sjednocení jednotlivých usnesení rady mìsta z rùzných období do jednoho závazného pøedpisu pro pøidìlování standardních (v bytech 1. a 2. kategorie) a nestandardních bytù (3. a 4. kategorie) v majetku mìsta Náchoda. Dojde tak ke stanovení jednotných zásad pro pøidìlování nájemních bytù vèetnì vyjmenování nájemních domù, ve kterých uvolnìné byty budou pøidìlovány dle tìchto Zásad. Spoleènì s uzavøením nového nájemního vztahu bude uvedena i složená kauce. Jedná se celkem o 177 standardních bytù v 25 bytových domech a 112 nestandardních bytù v 18 bytových domech. Osm bytových domù má ve své struktuøe jak standardní, tak i nestandardní byty. Bytový fond rozprodej l RM vzala na vìdomí zprávu o stavu bytového fondu ve vlastnictví mìsta k poèet bytù v domech v majetku mìsta 386 bytù byty v majetku mìsta v dosud nerozprodaných bytových domech 399 bytù celkem 785 bytù Z daného poètu bytù v majetku mìsta bylo 580 bytù 1. kategorie (úbytek v roce 2006 o 64), 71 bytù 2. kategorie (o 7 ménì), 22 bytù 3. kategorie a 112 bytù 4. kategorie (o 2 ménì). Celkem tedy bylo v roce 2006 prodáno 73 bytù, stejnì jako v roce Husovo námìstí stavební úprava komunikace, chodníkù a veøejného osvìtlení l RM souhlasila s výbìrem zhotovitele projektové dokumentace na tuto akci a uzavøela smlouvu o dílo na její vypracování s uchazeèem na 1. místì ing. Josef Hauck projektová a investièní èinnost, Zlíè, Èeská Skalice. Sportovní høištì na sídlišti SUN l RM souhlasila s pøedložením projektového zámìru do grantové výzvy nadace ÈEZ do programu Oranžové høištì a povìøila starostu mìsta Náchoda ing. Oldøicha Ètvrteèku podpisem pøíslušných dokumentù. Kulturní komise l RM jmenovala pøedsedkyní kulturní komise Mgr. Vìru Vlèkovou a èleny komise: Libora Fiedlera, Hanu Kopeckou, Emila Baláže, Daniela Šárku, Irenu Kochovou, Miloše Jirmana, Antonína Køíže, Milana Poutníka, Irenu Macurovu, Janu Matoušovou, Rostislava Hejcmana, PaedDr. Zdeòka Kovalèíka a MVDr. Pavla Bìlobrádka. TELEGRAFICKY: l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Centrem evropského projektování Hradec Králové a povìøila starostu mìsta Náchoda ing. Oldøicha Ètvrteèku podpisem smlouvy Pøedmìtem této smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za úèelem zajištìní realizace projektu Evropské projektové centrum budování regionálního partnerství a projektu Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II. Cílem obou projektù je zvýšení absorpèní a administrativní kapacity Královéhradeckého kraje. l RM schválila plán kontrol a auditù ve veøejné správì u pøíspìvkových organizací mìsta a u pøíjemcù dotací na rok l RM jmenovala Bc. Olgu Landovou (pracovnice odboru soc. vìcí a zdravotnictví MìÚ Náchod) èlenkou komise bytového hospodáøství

3 3 bøezen 2007 Rada mìsta Jednání rady mìsta se pøi projednávání návrhu rozpoètu na rok 2007 zúèastnilo osm radních a šest zastupitelù. Dále se jednání rady zúèastnilo osm, pozdìji všech devìt radních. Návrh rozpoètu Návrh rozpoètu projednali èlenové rady za spoleèné úèasti zastupitelù. l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit rozpoèet pro rok Koneènou verzi schválilo na svém jednání zastupitelstvo 26. února, rozpoèet mìsta najdete na internetových stránkách Návrh rozpoètu letošního roku se vyznaèuje urèitými specifiky: 1. Rozhodujícím èinitelem pro sestavení vyrovnaného rozpoètu se staly sdílené danì, které oproti minulým létùm zaznamenávají nejmenší rùst. Vyplývá to z pøijatých zákonù a jejich dopadù na rozpoèet mìsta Náchoda. 2. Dalším velkým zásahem do rozpoètu je vylouèení úèelových dotací na sociální dávky z rozpoètu. Výdaje na dávky pomoci v nouzi, dávky pro zdravotnì postižené obèany a výdaje na sociální služby od roku 2007 zasílá MPSV ÈR a je na nì pohlíženo jako na ostatní dotace, tudíž nebudou rozpoètovány ve schváleném rozpoètu, ale až v rozpoètu upraveném. 3. Souhrn pøíjmù oproti minulému roku je nižší. Kapitálové pøíjmy jsou na maximální možné hranici. Pøíští rok se již oèekává pokles této kategorie pøíjmù (vyèerpání mìstského majetku urèeného k rozprodeji). 4. Investièní výdaje jsou pøednostnì smìrovány na dokonèení akcí pøecházejících z roku 2006 a nìkteré již delší dobu pøipravované akce, které jsou souèástí investièních zámìrù i jiných investorù. 5. Poèítá se s dalším snižováním úvìrového dluhu pøi podstatnì pøíznivìjších nárocích na mìstské prostøedky na jeho obsluhu (pokles placených úrokù). 6. Dotace z rozpoètu mìsta jsou zhruba na úrovni loòského roku. Majetkoprávní úkony obce l RM souhlasila s ukonèením smlouvy o výpùjèce nebytového prostoru v èp v Pražské ulici uzavøené s Turistickým oddílem mládeže Minoha. Smlouva bude ukonèena výpovìdí s jednomìsíèní výpovìdní lhùtou l RM souhlasila s ukonèením nájemní smlouvy na pronájem budovy èp. 335 (budova zvláštní školy ) v Kladské ulici uzavøené se ZŠ a MŠ Josefa Zemana dohodou k a souèasnì s uzavøením nové nájemní smlouvy na její pronájem se SOŠ sociální Evangelická akademie. Smlouvy øeší výmìnu budov, ve kterých tyto školy pùsobí l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit nabytí a pøevod èástí pozemkù v k. ú. Lipí u Náchoda pro úèely vybudování cyklostezky Peklo. Pøevod a nabytí bude ošetøeno smlouvou o smlouvì budoucí a po realizaci stavby cyklostezky, na podkladì pøesného zamìøení stavby. Stezka se nachází na dvou katastrálních územích a jsou dotèeny pozemky 10 vlastníkù l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce nebytových prostorù o výmìøe 48,7 m 2 v objektu polikliniky èp. 738 v ul. Nìmcové s Oblastní nemocnicí Náchod. Smlouva se uzavírá na dobu urèitou s platností od do l RM souhlasila s ukonèením smlouvy o výpùjèce objektu èp. 445 v Kladské ulici uzavøené s Romskými sdruženími dohodou. Platnost smlouvy skonèí dnem podpisu dohody všemi úèastníky smlouvy. Na pøíštím jednání rady bude pøedložena nová smlouva na užívání tohoto objektu s obèanským sdružením Dokoøán, které je ochotno svou èinnost rozšíøit v oblasti volnoèasových aktivit dìtí, mládeže i dospìlých také na využití tohoto komunitního centra ve smyslu dosud platné smlouvy mezi mìstem a pìti romskými obèanskými sdruženími l RM schválila ukonèení nájemní smlouvy na nebytový prostor v èp v ul. Kostelecké øádnou výpovìdní lhùtou Podpora cyklodopravy v Náchodì l RM souhlasila s pøedložením žádosti do programu Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje a povìøila statutárního zástupce mìsta Náchoda vyøízením potøebných formalit. Jde o území na levém bøehu øeky Metuje v úseku mezi èistírnou odpadních vod v Bražci a brodem pøes øeku Metuji vzdáleným cca 900 m za chatovou oblastí na Ostrovech. Cyklostezka v délce 2,772 km je navržena s krytem z asfaltového betonu v šíøce 3,00 m. Na konci úpravy bude stezka pro cyklisty navazovat na døevìnou lávku pøes øeku Metuji. Cílem je vytvoøit vhodné podmínky pro další rozvoj turistiky a cykloturistiky. Vzhledem k zajímavé pøírodní scenérii tohoto území byla vybrána tato trasa jako vhodná k vedení cyklostezky republikového významu. RM rovnìž souhlasila s podáním žádosti o pøíspìvek na výstavbu výše uvedené cyklostezky v úseku Bražec-lávka Ostrovy do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zastupitelstvu mìsta rada doporuèila schválit spolufinancování akce ve výši min. 40 % uznatelných nákladù projektu. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s partnery z Itálie l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit zámìr spolupráce s partnery z Itálie a povìøila starostu mìsta Náchoda ing. Oldøicha Ètvrteèku jednáním o pøípravì konkrétních smluvních dokumentù. Jedná se o Monfalcone (Gorizia IT) a P.I.T. (svazek obcí) Bradanica (Basilicata IT), kteøí jsou našimi partnery v subprojektu EU- NET v rámci programu GRIP-IT. Jeho hlavním cílem je mezinárodní spolupráce pøi pøípravì integrovaných projektù, vytvoøení nových mezinárodních souèinností a nových kontaktù. Tato spolupráce je pøedpokladem nìkterých programù EU programovacího období Dùm dìtí a mládeže Déèko l RM souhlasila s úèastí pøíspìvkové organizace DDM Déèko, Náchod v grantovém øízení na projekt Mládež v akci. V pøípadì úspìšného projektu se bude jednat o pùlroèní stáže dvou dobrovolníkù z Velké Británie a Nizozemí v Déèku. Jejich pøítomnost pøispìje k rozvoji jazykových kroužkù Déèka a zejména rozšíøení kontaktù studentù z Náchoda s evropským programem dobrovolné služby mládeže. Jde o výmìnné stáže dobrovolníkù mezi vzdìlávacími organizacemi, kde DDM Déèko pùsobí jako hostitelská i vysílající organizace. Zapojení do projektù Evropské dobrovolné služby pøinese možnost snadného vycestování do evropské zemì mladým lidem z Náchoda a získání zahranièní zkušenosti vèetnì rozvoje komunikaèních dovedností v cizím jazyce. Projekt je financován 100 % z grantu Mládež, není nutná žádná spoluúèast hostitelské organizace. Regenerace panelového sídlištì Plhov v Náchodì 4. etapa l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit projekt Regenerace panelového sídlištì Plhov v Náchodì 4. etapa a schválit pøedložení tohoto projektu do Programu podpory bydlení pro rok Souèasnì doporuèili radní schválit spolufinancování projektu ve výši min. 30 % rozpoètovaných nákladù. Pro rok 2007 je pøipravována rekonstrukce komunikace U Høištì. Bude se pokraèovat v opravì místních komunikací a chodníkù ulice Havlíèkova a Pøíkopy a v opravì dìtských høiš. Dle aktuální situace se zahájí èásteèná úprava plhovského námìstí. Maximální výše dotace je 70 %. Komise Cestovního ruchu l RM jmenovala pøedsedou komise Cestovního ruchu ing. Josefa Šimurdu a èleny komise: ing. Tomáše Šuberta, Mgr. Jana Èížka, ing. Radka Teichmana, ing. Jiøího Talafanta, ing. Jaroslava Rohulána, MUDr. Jiøího Sedláèka, Andreu Mrštinovou, Ing. Karla Hornycha, ing. Františka Medunu, Markétu Machovou, Markétu Venclovou, Aleše Horáka a Jiøího Matìjù. * * *

4 Náchodský zpravodaj 4 Kronika Byli oddáni v lednu Jan Ètvrteèka Náchod Michaela Szatanová Náchod Komunitní plánování Komunitní centrum Od zaèátku letošního roku zaèalo v Romském komunitním centru v Kladské ulici pùsobit i další obèanské sdružení. Dokoøán, které má již zkušenosti s provozem nízkoprahového zaøízení Archa, se bude snažit o vylepšení podmínek a koordinaci volnoèasového dìní též v komunitním centru. Cílem je navázat na dosavadní prùbìh a pøidat i nìkteré nové zájmové aktivity. Paní øeditelka by zde chtìla provozovat dopolední setkání s mladými maminkami, které by sem docházely, a též rùzné zájmové èinnosti. Koordinaci nad tìmito èinnostmi by mìl zabezpeèit nový pracovník, který má odpovídající vzdìlání ve speciální pedagogice. Úspìšné fungování je ovšem podmínìno znalostí romské komunity a dobrou spoluprací s romskými obèanskými sdruženími a osobami, které zasahují do dìní v této komunitì. L. Galba 25. ledna 2007 se sešli na Mìstském úøadu v Náchodì èlenové pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb za území POÚ 3 Náchod. Jednání vedl vedoucí odboru sociálních vìcí (KPSS) a zdravotnictví Bc. Pavel Schuma. Vyhodnotil èinnost KPSS za rok 2006 a spolu s koordinátorem KP Kvìtoslavem Kábrtem seznámil èleny pracovních skupin s novými cíli IV. etapy KPSS pro rok Hlavní aktivitou plánování sociálních služeb v roce 2006 byl PRÙZKUM SO- CIÁLNÍCH POTØEB OBYVATELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI A ÚROV- NÌ ZNALOSTÍ OBYVATEL O SOCIÁL- NÍCH SLUŽBÁCH. Výsledky tohoto prùzkumu byly zpracovány ke konci minulého roku. V souèasné dobì probíhá pøipomínkové øízení a po jeho ukonèení bude materiál k dispozici jak odborné, tak laické veøejnosti. Na základì tìchto výsledkù bude zpracován Plán sociálních služeb za celé území Náchodska (POÚ 3). Dále byly shrnuty aktivity, které se udály v roce Napø.: Stacionáø CES- TA otevøel odlehèovací (respitní) službu pro rodiny, které peèují o dìti, mládež a dospìlé osoby se zdravotním postižením. Úøad práce v Náchodì realizuje projekty pro obtížnì zamìstnatelné a ve spolupráci se školícím støediskem na Vyhlídce byl uskuteènìn projekt Zamìstnávání na trhu práce pro handicapované a zdravotnì postižené. V souvislosti s novým zákonem o sociálních službách probìhla transformace MìSSS Marie Náchod na domov pro seniory a objekt Harmonie bude poskytovat bydlení pro seniory se zajištìním sociálních služeb. Oblastní nemocnice Náchod posílila stav sociálních pracovnic pro zajištìní kontinuity péèe po propuštìní ze zdravotnického zaøízení. V roce 2006 vzniká nový subjekt KAMELOT s projektem osobní asistence pro zdravotnì postižené obèany. V O. s. Dokoøán probíhají organizaèní zmìny vèetnì zmìny místa pùsobení Archy nízkoprahového zaøízení pro dìti a mládež. Ve IV. etapì budou stanoveny priority v oblasti seniorù, zdravotnì postižených a obtížnì zamìstnatelných a priority v oblasti rodiny dìtí a mládeže a podle nich bude nastaven Plán sociálních služeb pro další období. Podrobnìjší informace bude možné získat u koordinátora pro KPSS Kvìtoslava Kábrta nebo na webových stránkách mìsta Náchoda. Kvìtoslav Kábrt, koordinátor KPSS POÚ3 Náchod KAMELOT o. p. s. zavádí a rozšiøuje OSOBNÍ ASISTENCI jako terénní službu bez èas. omezení pro dospìlé osoby se sníženou sobìstaèností a dìti od 7 let z dùvodu chronického onemocnìní, zdr. postižení nebo vìku. Služba zahrnuje tyto èinnosti: pomoc pøi zvládání bìžných denních èinností a péèe o vlastní osobu pøi osobní hygienì apod. pomoc pøi zajištìní stravy pomoc pøi zajiš ování chodu domácnosti pomoc pøi obstarávání osob. záležitostí doprovod k lékaøi, do školy, na spoleèenské akce, úøady umožníme Vám zvládnout i Vaše záliby a koníèky Služba se bude poskytovat v denní i noèní dobì a ve Vašem pøirozeném domácím prostøedí. Tel. kontakt na osobního asistenta a jednatelku spoleènosti Mìsto Náchod prodá obálkovou metodou Komenského 610 volný byt è. 610/8, 2+1, I. kat., ve III. NP, výmìra 63,20 m 2, vyvolávací cena Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaète v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 610/8 neotvírat. Prohlídka bytu je možná ve dnech 15. a vždy v 9.00 hod. Nerudova 1339 volný byt è. 1339/2, 0+1 v I. NP, výmìra 28,20 m 2, vyvolávací cena Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaète v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 1339/2 neotvírat. Prohlídka bytu je možná ve dnech 15. a vždy v 9.30 hod. Raisova 676 volný byt è. 676/13, 0+1, I. kat., ve IV. NP, výmìra 29,40 m 2, vyvolávací cena Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaète v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 676/13 neotvírat. Prohlídka bytu je možná ve dnech 15. a vždy v hod. Bílá 1959 volný byt è. 1959/14, 1+1, ve VI. NP, výmìra 39,74 m 2, vyvolávací cena Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaète v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 1959/14 neotvírat. Prohlídka bytu je možná ve dnech 15. a vždy v hod. Borská 617 volný byt è. 617/7, 1+1, I. kat., ve III. NP, výmìra 29,60 m 2, vyvolávací cena Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaète v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 617/7 neotvírat. Prohlídka bytu je možná ve dnech 15. a vždy ve hod. Oznaèené obálky adresujte na MìÚ Náchod, odbor správy majetku a financování. Uzávìrka všech pøihlášek ve hodin. Bližší informace tel , Prodej pouze prvnímu v poøadí pøi jeho odstoupení se øízení ruší a opakuje.

5 5 bøezen 2007 Popelka trošku jinak Do atmosféry pohádkové Popelky byl zahalen letošní maturitní ples SOŠS Evangelické akademie v Náchodì, který se konal 12. ledna 2007, tentokrát v sále náchodského Beránku. Reprezentativní prostory sálu podtrhovaly výkony kapel, které celým veèerem provázely, a také bohatá tombola. Pøíjemné bylo i pùlnoèní pøekvapení, pøi kterém si pøišli na své i ti, kteøí, aè je høeje láska, v tombole nevyhráli. Tímto vás chceme už nyní pozvat na náš pøíští maturitní ples. Tak tedy, ve školním roce opìt v Beránku. O zápisu do prvních tøíd Do náchodských základních škol se dostavilo k zápisu do prvních tøíd pro školní rok 2007/2008 celkem 269 dìtí. V tomto poètu jsou zahrnuty dìti z okolních obcí, vèetnì dìtí s povoleným odkladem školní docházky. Z plánovaných 197 dìtí z Náchoda se 32 dìtí k zápisu nedostavilo, u dalších 38 dìtí z celkového poètu bude Pedagogicko-psychologickou poradnou Náchod vyšetøena školní zralost. V pøípadì, že odbor školství, kultury a sportu zjistí porovnáním informací z výsledku zápisu do 1. tøíd náchodských základních škol, že zákonní zástupci dítìte s trvalým bydlištìm v Náchodì nepøihlásili dítì k povinné školní docházce pøi Dyslektici se uèí rádi Na ZŠ T. G. Masaryka využíváme pøi výuce celou øadu nejrùznìjších vyuèovacích metod. Tak se obèas stane, že se dìtem ani nechce ze školy domu. Se zajímavým nápadem pøišla Mgr. Bohuslava Provazníková. Pøinesla žákùm nepotøebné velké papírové válce a rázem byla její tøída, složená z dyslektických dìtí, nadšena. Místo do sešitu se zaèalo poèítat na nezná- Opìt po roce otevøela ZŠ T. G. Masaryka své brány budoucím prvòáèkùm. Ti mìli za cíl pøesvìdèit paní uèitelky, že jsou na první tøídu pøipraveni. Odmìnou jim byly malé dáreèky a upomínkové pøedmìty. K zápisu jsme se s dcerou pøipravovaly. Opakovaly jsme si geometrické tvary, vytleskávaly slabiky nebo jsme se formou hry uèily poznávat písmenka. Moc ji to bavilo, prozradila nám paní Marcela Syrová, jež pøišla na zápis se svojí dcerkou. Program pro malé návštìvníky byl skuteènì pestrý. Dìti vítala Popelka se svými sestrami. Zpìvy a tanci všem návštìvníkùm tyto pohádkové bytosti zpøíjemòovaly pobyt u nás. Letos jsme pro malé prvòáèky pøipravili další zajímavou novin- øádném zápisu ve dnech 8. a 9. února 2007 ani pozdìji, vyzve rodièe, aby tak uèinili dodateènì. Týká se i dìtí, které mìly odklad pro školní rok 2006/2007. Rodièe by mìli pro toto jednání mít závažný dùvod, kterým mùže být i žádost o odklad povinné školní docházky. V tom pøípadì je tøeba co nejdøíve navázat kontakt s øeditelem nìkteré základní školy a situaci doøešit. V pøípadì, že by nepøihlásili dítì k povinné školní docházce, dopustili by se pøestupku na úseku školství a výchovy mládeže dle 31 odst. 1 zákona è. 200/1990 Sb. o pøestupcích. Eva Foøtová, vedoucí odb. školství, kultury a sportu mé geometrické pøedmìty. Tužka se vymìnila za štìtce a inkoust za velké množství pestrých barvièek. Kromì matematických pøíkladù si dìti tímto zábavným zpùsobem opakovaly anglická slovíèka, gramatické jevy a zaznamenávaly další dùležité informace. Nakonec byly samy pøekvapeny, jak skvìle vše zvládly a na svoje výtvory byly náležitì hrdy. Mgr. Vlasta Drobná Na ZŠ T. G. Masaryka dìti k zápisu doprovodila Popelka ku. Jednalo se o výtvarné dílny, jež dìtem zpestøily zápis a znásobily tak jejich prožitek z této významné události. S radostí jsme sledovali krásné pracovní zaujetí dìtí ve výtvarných dílnách, kde si vyrábìly barevné sovièky-rozvrhy. A právì o tuto èinnost byl nemalý zájem. Dìti støíhaly, lepily a na první pohled bylo znát zaujetí pro vìc, uvedla zástupkynì øeditele Iva Prouzová. Letos k nám pøišlo opìt mnoho šikovných dítek, ze kterých budou jistì výborní školáci. Tìšit se mohou na laskavé a obìtavé uèitelky, na zajímavou a netradièní práci pøi vyuèování, na mnoho zájmových kroužkù a celou øadu dalších novinek, dodává zástupkynì Prouzová. Mgr. Vlasta Drobná V pondìlí 12. února 2007 oslavil 80. narozeniny akademický malíø a v souèasné dobì nejvýznamnìjší profesionální výtvarník žijící v našem mìstì Jiøí Kodym. Ještì jednou gratulujeme k významnému životnímu jubileu! Mgr. Ivana Lojdová pøi zápisu do první tøídy Dìti pøi netradièní školní práci

6 Náchodský zpravodaj 6 Studentský filmový klub pøi Èlovìku v tísni zahajuje svoji èinnost Ve dnech probìhla na Jiráskovì gymnáziu akce s názvem Porušování lidských práv komunistickým režimem, která pøiblížila studentùm a zájemcùm prostøednictvím dokumentárního filmu Pøípad Dr. Horáková a navazující výstavy minulost i pøítomnost komunistických aktivit. Tento studentský projekt zahájil èinnost filmového klubu, který bude promítat pro veøejnost jednou mìsíènì v aule Jiráskova gymnázia. Témata promítání budou zveøejnìna prostøednictvím médií. Všichni jsou srdeènì zváni. Více informací na Studentský filmový klub je akreditován v projektech Jeden svìt na školách pøi o. p. s. Èlovìk v tísni a Film a škola pøi AÈFK. Zdíša Ungrová Tibetská vlajka na náchodské radnici Již od roku 2003 se na náchodské radnici každoroènì 10. bøezna objevuje tibetská vlajka. Spolu s Náchodem tibetskou vlajku tento den vyvìšují lidé na celém svìtì jako vyjádøení solidarity s Tibetem, který je už 57 let okupován komunistickou Èínou. Devìt let po okupaci zaèalo v Tibetu právì 10. bøezna velké povstání, které bylo Èínskou lidovou republikou krvavì potlaèeno. Na jeho konci bylo více Co dìlají skautky v 1. dívèím oddíle Kromì toho, že poznáváme krásy okolí na výletech, navazujeme také pøátelství se skauty z celé Evropy. Nìkolikrát jsme dokonce navštívily i skautské základny v Holandsku a Rakousku, abychom vìdìly, jak to chodí ve svìtì, a poznaly i jiné kultury a další pìkná místa v Evropì. Každý týden se scházíme v klubovnì, kde se nejen výbornì bavíme, ale také trénujeme rùzné dovednosti, abychom o prázdninách poøídily tábor nejen postavit, ale poøádnì si ho i užít. Nepotøebujeme žádné øemeslníky ani kuchaøky, všechno zvládáme vlastními silami a šikovností. Nezáleží na tom, jestli se jedná o svìtlušky nebo skautky, každá pøiloží ruku k dílu dle svých možností. Všechny Nejdelší tobogán Do libereckého bazénu s nejdelším tobogánem (150 m) ve støední Evropì zavítali skauti a skautky z 1. a 5. náchodského oddílu. Sešlo se 35 nadšencù a pøátel, kteøí strávili jeden sobotní den ve vodním svìtì. Všichni jsme mìli možnost než mrtvých a nucená emigrace tibetského duchovního vùdce, dalajlamy. Ve dnech probìhne také menší výstava o porušování lidských práv v Tibetu v prostorách Jiráskova gymnázia v Náchodì. Ti, kteøí by chtìli vyjádøit solidaritu s Tibetem vylepením papírové vlajky, si ji mohou stáhnout na adrese si navzájem pomáhají nejen v práci, ale i v rozvoji osobností. Tak vìøte, nevìøte, èlenky 1. dívèího oddílu jsou ty, které umí vždy nìco zvláštního a jedineèného. Èlánek a fotografie Eva Øeháková zdokonalovat své plavecké, potapìèské a vodnické umìní v 50m bazénu hlubokém 4,9 m, víøivkách, brouzdališti, tobogánech a vyhøívaném venkovním bazénu. A právì u venkovního bazénu Klokan-vedoucí pøedvádìl tulenì na snìhu, avšak pøísný pohled plavèíka jej zahnal zpìt do vody. Všichni jsme se pìknì vyøádili a odpoledne jsme zamíøili do Babylonu. V jeho dìtském ráji jsme vidìli autíèka, lezeckou stìnu, kolotoè, laser game, nevýherní automaty a mnoho dalších atrakcí. Tady se každý rozprchl ke koutku, který ho zaujal nejvíce, a spolu s kamarády si užíval pøíležitosti zažít vzrušení a zábavu s ostatními dìtmi. M. Janovský Bøeznová výroèí Nedožité 95. narozeniny profesora náchodského gymnázia Zdeòka Vojtìchovského pøipadají na 2. bøezen (zemøel 7. února 2001), na 9. bøezen pak stejné výroèí jeho kolegy Vladimíra Berana, náchodského rodáka, propagátora literárnì zamìøené turistiky. V Olešnici v Orlických horách zemøel 12. bøezna 1947 jejich kolega, profesor náchodského gymnázia a významný pøekladatel Jaroslav Franke, rodák z Èeské Skalice. Své pøeklady proto podepisoval pseudonymem Skalický. V Náchodì pùsobil od založení reálky v roce V Hronovì se 23. bøezna 1887 narodil malíø a spisovatel Josef Èapek, v Rychnovì nad Knìžnou 22. bøezna 1892 spisovatel Karel Poláèek. Oba zahynuli v koncentrácích na konci války, pøesná data jejich úmrtí ani místa posledního odpoèinku nejsou známa. Hronovská babièka sourozencù Èapkových Helena Novotná zemøela 18. bøezna Možná 25. bøezna 1297 se narodil patrnì v Kladsku Arnošt z Pardubic, první arcibiskup pražský. Vícekrát jistì projíždìl èi procházel Náchodem na cestách mezi Kladskem a Prahou. Dne 28. bøezna 1592 se narodil uèitel národù Jan Amos Komenský, který zøejmì jen podle povìstí odcházel z vlasti nìkudy pøes náš region. Téhož dne v roce 1882 se v Náchodì narodil akademický malíø Jindøich Havlíèek. O dva dny pozdìji se narodil novináø, redaktor a vydavatel Náchodských listù František K. Zachoval. Jeho noviny jsou pro nás dodnes cenným pramenem dobových informací. Evangelický pastor Josef Arnošt Bergmann, který pùsobil v nedalekém (dnes polském) Stroužném a napsal jeho Letopisy, zemøel 6. bøezna Je jednou z postav Jiráskova U nás. Dále mùžeme pøipomenout 125. výroèí narození spisovatelky Leontiny Mašínové ( ). V souborech povìstí pøevyprávìla i nìkteré z našeho regionu. Sochaø Bøetislav Benda, jehož nìkolik plastik máme i v Náchodì, se narodil 28. bøezna Dne 12. bøezna 1882 se narodil architekt Pavel Janák, podle jehož návrhu byla postavena mj. budova náchodské mìstské spoøitelny (dnes Komerèní banky). K padesátce mùžeme 22. bøezna blahopøát zdejšímu výtvarníkovi Stanislavu Kuldovi, o den pozdìji k šedesátce výtvarníku a galeristovi Milanu Henclovi. Oba v posledních letech ilustrovali i knížky z našeho regionu. (AF)

7 7 bøezen 2007 Z historie sportu v Náchodì * * * * * * Podle kalendáøe by v mìsíci bøeznu mìlo zaèít jaro. Protože však v dobì, kdy píšu èlánek, vlastnì ještì ani nezaèala zima, bùh suï, zda nebude všechno naopak. Pøesto si dnes budeme povídat o typicky jarním sportu, který navíc je jedním z nejstarších, který se v Náchodì provozoval organizovanì. A že to byla organizace skuteènì dùkladná, dosvìdèují dvoje dochované spolkové stanovy. V roce 1894 vznikl Klub velocipedistù v Náchodì a být velocipedistou bylo pomìrnì nároèné jak na finance, tak vzhledem ke konstrukci kola a stavu tehdejších cest i na obratnost. Jedním ze základních ustanovení prvních stanov bylo, že že každého èlena jest povinnost zaopatøit si bìhem pøíštího ètvrtletí svùj vlastní velociped a klubový odznak. Poøízení velocipedu, který se tehdy nevyrábìl sériovì, stálo dost penìz a také honosný masivní odznak musel být nákladný. Tím se vysvìtluje, proè na první náchodské cyklistické fotografii je mladý Schaumburg-Lippé a v prvním spolkovém výboru defilují jména pøedních a zámožných mìš anù jako Alois Bureš ml. (pøedseda), Alois Pollak (místopøedseda), Antonín Neumann (náèelník), Adolf Dítì (jednatel) a Antonín Rokoš (pokladník). Již v záøí 1896 se zúèastnilo sedm jezdcù z Náchoda a nìkolik dalších z okolí spoleèné vyjížïky do dnešní Wroclawi. Tra vedoucí pøes Kladsko a mìøící asi 150 km zdolali závodníci za 11 hodin odpoèinky v to èítaje. Jednohlasným usnesením valné hromady ze zmìnil klub svùj název na Klub èeských velocipedistù v Náchodì a pøijal nové stanovy, v nichž byl definován úèel spolku aby rozšiøoval, pìstoval a budil zálibu ve sportu cyklistském v mìstì Náchodì a okolí mimo jiné poøádáním klubovních cvièení, vyjíždìk, výletù, závodù, sjezdù, zábav, odborných pøednášek a týdenních schùzek. První klubové silnièní závody uspoøádal spolek zaèátkem èervence 1897 na knížecí silnici v alejích zámeckých. Start byl u zámecké brány a cíl u vojenského høbitova, délka tratì cca 1200 m. V dobovém tisku se zachoval podrobný popis závodu, který dnes pùsobí ponìkud Èást 3 Cyklistika Velocipedista náchodský restauratér Rokoš mìl øadu klubových odznakù a medailí (pøed r. 1900) Princ Bedøich Schaumburg-Lippe na velocipedu (ateliérové foto pøed r. 1900) Výlet dìlnického spolku cyklistù do skal (dvacátá léta 20. století) úsmìvnì, ale byl mínìn zcela vážnì. Krátce po 2. hodinì odpolední poøádán byl prùvod mìstem z nádraží až na zámek s hudbou náchodskou pana Maxe Phillippa. Prùvodu zúèastnilo se asi 300 jezdcù na kolech. Na Kamenici byl prùvod fotografován p. Jos. Køièenským. (Nevlastníte nìkdo ony fotografie?) Do alejí zámeckých dostavilo se zatím nepøehledné množství divákù. Poèet jich páèil se do Též rodina knížete ze Schaumburg-Lippe, které pøedseda KVÈ èinil honneury, byla pøítomna. Zvìdavost divákù byla však tìžce zaplacena, nebo hned po první jízdì juniorù, kterou jelo 8 jezdcù, spustil se náhlý a prudký liják, který takøka v okamžiku pokazil letní toalety dam a pánù. Po tomto intermezzu pokraèováno bylo v závodech po dvouhodinové pøestávce. V jízdì o dámskou cenu dobyl I. cenu (støíbrné náèiní ku psaní) p. Adolf Dítì, II. cenu (hodinky) p. Antonín Rokoš a III. cenu (zlatý prsten) p. Václav Chmelaø... Dochoval se program druhých silnièních závodù poøádaných klubem v nedìli Uvádí jmenovitì sbor soudcù èili rozhodèích, závodní komité i 18 závodních jezdcù. Náchodští cyklisté se také s úspìchem zúèastòovali závodù, které poøádaly obdobné spolky v nejbližším okolí, napø. v Josefovì, Èeské Skalici nebo v Polici nad Metují. Svoji spolkovou místnost mìl klub v hostinci U beránka. Vynálezem moderního jízdního kola a jeho prùmyslovou výrobou ztratila jízda na velocipedu svoji výluènost a kolo se stalo dostupným dopravním prostøedkem. Cyklistika však i po zániku pùvodního spolku zùstala sportovním odvìtvím. Když byl v roce 1902 v Náchodì ustaven sportovní klub, byl jedním ze šesti schválených odborù také odbor cyklistický. Kromì toho ale vznikaly i další spolky, napø. pøi DTJ, velkou aktivitou se vyznaèoval Klub dìlnických cyklistù, fungující u firmy Katzau v Babí. Tyto spolky se však vyžívaly pøevážnì v turistice a žádný ze závodù již nedosáhl slávy tìch z 19. století. Stejná situace je vpodstatì i dnes a právì v rozvoji cyklostezek a cykloturistiky vidí dnešní cyklisté svoji budoucnost. Mgr. Lydia Baštecká

8 Náchodský zpravodaj 8 Ceny nadace mìsta za rok 2006 Na Reprezentaèním plese mìsta Náchoda a Pivovaru Náchod, a. s., který se konal v sobotu 24. února v Mìstském divadle dr. Josefa Èížka, byly již tradiènì udìleny ceny Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda. Za rok 2006 získali ceny: Titul Talent roku v oblasti kultury za rok 2006 Jazzový orchestr F. A. Band ZUŠ J. Falty Náchod za prezentaci mládí ve swingové a jazzové hudbì Tento orchestr založili v roce 2004 novì pøíchozí uèitelé František Franìk a Simona Adamcová, milovníci swingové a jazzové hudby minulého století. Svým nadšením a hudebním pojetím dokázali nadchnout partu mladých studentù, kteøí pronikají do atmosféry swingujícího bandu. Souèasné složení bandu: 1. alt saxofon (Kateøina Janeèková), 2. alt saxofon (Tomáš Cvejn), 1. tenor saxofon (Miloš Štìpaø), 2. tenor saxofon (Karolína Kuèerová), B klarinet (Markéta Kubová), 1. trubka (Dimitrij Misèuk), 2. trubka (Jiøí Hùlka), klavír (Tadeáš Varmus), bass kytara (Jakub Valtar), bicí nástroje (David Paseka). Cenu v oblasti kultury za rok 2006 Emerich Drtina za dlouholetou propagaci a interpretaci swingové a jazzové hudby Kapelník, aranžér a muzikant Emerich Drtina projevil svùj hudební talent již v dìtství. Jeho hlavním nástrojem je trumpeta, kontrabas a baskytara. Solidnì zvládá hru na klávesové nástroje, vibrafon a také foukací harmoniku. Své hudební vzdìlání získával samostudiem a absolutoriem lidové konzervatoøe v Hradci Králové. Jeho pøispìním vznikla kapela Dixiland Kovotex, která pùsobila v letech V roce 1962 a 1963 hrál se známým saxofonistou Ivo Pešákem v armádní kapele ve Slaném. V roce 1964 øídil kapelu NKS Náchod, která šíøila jazz a dobrou muziku na Náchodsku a Trutnovsku. V roce 1969 Cenu v oblasti kultury za rok 2006 Mgr. Vìra Vlèková za bohatou publikaèní èinnost a pravdivé zobrazení historických událostí, osudù mìsta i jeho obèanù Paní Vlèková je absolventkou náchodského gymnázia, støedoškolskou profesorkou, která podstatnou èást svého pedagogického pùsobení uèila na Vyšší odborné škole a støední odborné škole stavební Jana Letzla v Náchodì. Uèila èeštinu, angliètinu a dìjepis, vèetnì dìjin umìní a architektury. Její bibliografie je bohatá jako u málokterého z pedagogù. Najdeme v ní odborné stati i øádku samostatných publikací. Pro sborník Stopami dìjin Náchodska sv. 3 (Náchod 1997) pøipravila pøeklad Pamìtihodností panství Náchod dùchodního Jana Müllera s obsáhlým vysvìtlujícím komentáøem, zpracovala samostatnou publikaci Staromìstský høbitov v Náchodì (2004), ale její nejvìtší prací zùstávají dva díly Horizontù (ne)svobody (2000 a 2003), v nichž zaznamenala osudy více než tøí set politických vìzòù okresu Náchod z let Málokterý okres se mùže pochlubit tak rozsáhlým a kvalitnì zpracovaným souborem mapujícím konkrétní zloèiny komunismu. Hranice regionu pøekroèila ve své zatím poslední knize, nazvané Doufám, dokud dýchám... (Spero dum spiro...) (2006). Zaznamenala v ní osudy ètyø žen, které pøežily holokaust. Tímto dílem se zapsala mezi naše nejvýznamnìjší autory zabývající se historíí utrpení Židù v dobì nacistické vlády. založil kapelu Styl a vystupoval po vlastech èeských s Módní show Tepny Náchod. Po rozpadu této kapely v roce 1974 založil s Dietrem Balzarem a Idou Švorcem Náchodský Big Band ( ) a souèasnì kapelu Reflex s Milièem Machem ( ). V roce 1993 byla pod vedením Emericha Drtiny oživena hudba tøicátých let, traditional jazz a založena kapela Swing Sextet. V té dobì také došlo k náhodnému setkání s brnìnským zpìvákem Laïou Kerndlem, se kterým kapela vystupuje pravidelnì na hudebních slavnostech a festivalech již více než deset let. Pozdìji se spolupráce kapely Swing Sextet rozšíøila i na další profesionální hosty. Titul Talent roku v oblasti sportu za rok 2006 Mažoretky SK Rubena Náchod za úspìšnou reprezentaci na mistrovství Evropy Zisk titulu Mistr republiky nominoval náchodské mažoretky již podruhé na mistrovství Evropy do polské Opole. V záøí loòského roku se v Opole sešli pøíznivci mažoretkového sportu ze šesti zemí. Startovalo 91 skupinových formací a 233 sóloformací. Skupina náchodských mažoretek zvítìzila v kategorii juniorek a získala titul Mistr Evropy a obhájila tak i titul mistr Evropy z roku Dalším velkým úspìchem bylo umístìní dua a sóla v sóloformacích. Anièka Bergerová a Michaela Popková získaly titul Mistr Evropy, v sólech druhé místo obsadila opìt Anièka Bergerová a tøetí místo Jana Maršíková. Náchodské mažoretky jako jediný soubor z celé Èeské republiky startovaly na mistrovství Evropy ve všech ètyøech soutìžních disciplínách a ve všech se umístily do šestého místa. Za tento výsledek se jim dostalo významného uznání písemného

9 9 bøezen letých plavcù na tratích 50 metrù znak, 100 metrù polohový závod a 50 metrù motýl. V první polovinì roku 2006 Pavla trénovali trenéøi Petr Jansa a Petra Halašková a od záøí je pod vedením trenérù Romana Hakla a Luïka Vrzala. ocenìní mezinárodní asociace mažoretkového sportu IMA (International Majorettessport Association). Jejich úèast a umístìní bylo ohodnoceno jako mimoøádný úspìch jednoho oddílu v mažoretkovém sportu. Za skvìlým úspìchem mažoretek stojí dlouholeté úsilí a práce jejich hlavní trenérky Moniky Bergerové. Pøed dvanácti lety zaèínala s prvními dvanácti dìvèaty v náchodském Déèku, dnes je registrováno v tomto sportu v SK Rubena Náchod 84 dívek. Nejmenší jsou ètyøi roky, nejstarší devatenáct. Hodiny tréninku a neustále nové nápady pøinesly své ovoce. Náchodské mažoretky se pravidelnì zúèastòují mnoha kulturních akcí a vždy jsou jejich ozdobou. Talent roku v oblasti sportu za rok 2006 Pavel Janeèek (nar. 1994) za úspìšný start mezi plavecké nadìje Èlen plaveckého oddílu TJ Delfín Náchod se závodním plaváním zaèínal v roce Již od svých deseti let patøí k nejlepším plavcùm své kategorie v Èeské republice. V uplynulém roce 2006 se stal nejúspìšnìjším plavcem v historii náchodského plavání, a to pøedevším svými výkony na letním a zimním mistrovství ÈR dvanáctiletých plavcù. Na èervencovém mistrovství, které se konalo v Èeských Budìjovicích, získal ve všech svých startech 6 zlatých medailí. Na zimním mistrovství ÈR, které se v prosinci konalo v Brnì, rovnìž nenašel pøemožitele a získal opìt 6 zlatých medailí. V roce 2006 se stal 12x mistrem Èeské republiky na tratích 100 a 200 m motýl, 100 m znak, 200 m polohový závod, 50, 100 a 200 volný zpùsob a dále byl 2x èlenem støíbrné štafety žákù Delfínu Náchod na 4 x 50 m volný zpùsob a 4 x 50 metrù polohová štafeta. Na zimním mistrovství v Brnì svoji sbírku medailí ještì obohatil o dva nové èeské rekordy v kategorii 12 letých žákù, a to na tratích 200 m polohový závod a 100 metrù znak. V uplynulém roce Pavel startoval i na mnoha jiných soutìžích, kde se mu podaøilo vytvoøit další nejlepší èeské výkony Cenu v oblasti sportu za rok 2006 Roman Hakl za dlouholetou trenérskou a cvièitelskou práci v oblasti plaveckého sportu S touto prací zaèal v roce 1979 v Dobrušce. Od roku 1983 trénoval a uèil dìti plavat v Novém Mìstì nad Metují v plaveckých oddílech Slávie a Spartak. S výstavbou krytého plaveckého bazénu v Náchodì pøechází v roce 1989 z Nového Mìsta do Náchoda, kde spolu s ostatními trenéry zakládá nový plavecký oddíl TJ Delfín Náchod. Rovnìž stál u zrodu Vodní záchranné služby ÈÈK Náchod. Od poèátku existence plaveckého oddílu je hlavním trenérem a spolu s ostatními trenéry vychovává celou øadu skvìlých plavcù a záchranáøù, kteøí reprezentovali nejenom mìsto Náchod, ale i Èeskou republiku. Mezi odchovance náchodského plavání mimo jiné patøila reprezentanka a mistrynì ÈR Petra Adámková. V souèasné dobì pan Roman Hakl vede plavecký oddíl, který má již nìkolik let víc jak 230 èlenù, pøevážnì dìtí do 15 let dosahujících velmi kvalitních výsledkù. Tyto výsledky dokumentují medaile z mistrovství ÈR. V roce 2006 plavci Delfínu Náchod získali víc jak 35 medailí z vrcholných plaveckých soutìží. Pan Hakl byl v posledních letech i trenérem úspìšné náchodské zdravotnì postižené plavkynì Bìly Hlaváèkové, která se stala v Athénách v roce 2004 paralympijskou vítìzkou na trati 50 metrù znak. V roce 2006 Bìla z mistrovství svìta, které se konalo v Jihoafrické republice, pøivezla 4, medaile (mimo jiné i zlatou medaili z disciplíny 50 metrù znak).

10 Náchodský zpravodaj 10 * * * INFORMACE Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU * * * Primátor Diamant úspìšný v Táboøe Canisterapie, psi, CANTES a vše kolem Už to bude skoro rok, co vznikla na Náchodsku nová skupina CANTESu a to skupina NÁCHODSKO. Canisterapie je jedna z více známých metod, kde hlavním terapeutem je zvíøe pes. Canisterapie je pøesnì v pøekladu terapie (léèba) pomocí psa. Je to metoda èím dál známìjší a žádanìjší. Na Náchodsku jsme nejdøíve pùsobili 4 a teï nás je už 10 a máme stále více a více práce. Ti, kteøí ještì tápají a nevìdí, o èem vlastnì píšu a co bych chtìla øíct: psovod s canisterapeutickým psem navštìvuje ústavy sociální péèe, stacionáøe, speciální školy, ale také domovy dùchodcù, penziony pro starší obèany, nemocnice, školy, školky,...a snaží se nemocným aspoò na chvilku zpøíjemnit jejich život hodným a milým psem, s postiženými trénovat hrubou a jemnou motoriku, uvolòovat spasmy a zdravé dìti uèit, jak se správnì ke zvíøatùm chovat a motivovat je tøeba k uèení pes poslouchá, když mu ètete a nesmìje se, když se zakoktáváte, pes nikdy nezradí a hlavnì canisterapeutický pes vás nikdy nekousne i když jste nemotorní a obèas do nìj š ouchnete. Nìkde je úspìch canisterapie vidìt hned, nìkde trvá pùl roku, než je vidìt první zlepšení a první úspìchy. Jak øíkají naši klienti: Když je s námi Váš pes, jako bychom na tu chvíli zapomnìli na naše všední starosti a trable. Nám psovodùm dává radost našich klientù impuls do dalších dnù a jejich spokojenost je naší jedinou odmìnou. Ano, je to tak, jsme lidé, kteøí na neštìstí ostatních nechtìjí vydìlávat a klidnì vkládáme do canisterapie své finance a svùj volný èas, aniž bychom èekali, že se nám to vše vrátí. Možná to je v dnešní dobì rarita, ale my si prostì nemùžeme pomoci. Canisterapie je pro nás droga, kterou, když nemùžeme mít, tak máme abstinenèní pøíznaky a co je nejlepší, dokážeme nakazit i ostatní lidi nebo se o to aspoò snažíme. Existuje nìkolik dobrých firem, mìst i nadací, které se nám snaží vyjít vstøíc a obèas nám zakoupí pomùcky na canisterapii nebo nám nìco Na 17. roèníku Reprezentaèních slavností piva v Táboøe (nejvìtších svého druhu v ÈR), které se letos konaly od 30. ledna do 2. února uspìlo pivo Primátor Diamant, které získalo v kategorii piv se sníženým obsahem cukru støíbrnou Èeskou pivní peèe (na 1. místì se umístilo D-pivo Pivovar Pardubice, a. s., a 3. místo obsadilo D pivo Pivovary Staropramen, a. s.). O poøadí rozhodovala 70 èlenná odborná porota složená ze zástupcù pivovarù, kteøí mají degustaèní zkoušky. Nad regulérností vlastních degustací dohlížela renomovaná nezávislá certifikaèní a poradenská spoleènost Bureau Veritas Czech Republic. Pro toto náchodské pivo je to bìhem pomìrnì krátké doby již tøetí významné ocenìní v záøí získalo v rámci 49. roèníku slavností chmele a piva Doèesná 2006 tøetí místo a v èervnu 2006 se umístilo na 1. místì ve své kategorii v soutìži Pivo Èeské republiky Pivovar Náchod je druhým nejvìtším výrobcem piva se sníženým obsahem cukrù v ÈR, v loòském roce vyrobil rekordních (od bøezna 1995, kdy zde byla produkce tohoto piva zavedena) 3040 hl. Táborské ocenìní je již také 13. ocenìním tohoto piva v historii jeho náchodské výroby. (FM) pøispìjí a my jsme jim za to vdìèni a dìkujeme, kde mùžeme. Tímto èlánkem bychom chtìli podìkovat Kynologickému centru SULTÁN na Žernovì, Královéhradeckému kraji, Nadaènímu fondu Zdenky Horníkové, Mìstu Èeská Skalice za finanèní pomoc, dále panu Arnoštu Žarski z Moravské Ostravy za poskytnutí vodítek a obojkù pro naše psy a to zcela zdarma. Oslovila vás canisterapie? Máte doma hodného cvièeného psa a chcete pomoci ostatním lidem? Navštivte naše stránky nebo pøímo stránky skupiny Náchodsko kde se o canisterapii dozvíte více. Nemáte doma vhodného psa a chtìli byste nám pomoci? Mùžete pøispìt na úèet: /0300 nebo máte-li možnost nás obdarovat polohovacími hady, barevnými obojky, rùznými vodítky a nemáte-li internet, mùžete zavolat na tel. è Jitka Erlebachová. Chcete canisterapii vyzkoušet tøeba ve školce, škole, ústavu èi rodinì s postiženým dítìtem? I když máme práce dost a vìtšina z nás je zamìstnaných, mùžeme zatím ještì pomoci. Neslibuji, že k vám budeme chodit každý týden, ale jednou za cca 3 nedìle bychom k vám se psem zašli. Máme pøipravený program jak pro dìti zdravé, nemocné i postižené, tak pro dospìlé. Kromì sponzorùm bych chtìla podìkovat také všem èlenùm naší skupiny, kteøí svùj volný èas a peníze vìnují lidem, ke kterým byl osud tvrdší: Romanu a Pavle Šatným a jejich fence Fleury (bílý švýcarský ovèák), Veronice Gavlasové a její fence Amálce (malý køíženec), Hanì Horákové a jejímu psu Samovi (zlatý retrívr), Zdence Mikovcové a jejímu psu Jonášovi (malý køíženec), Radce Rùžièkové a její fence Niky (kokršpanìl), Mirce Ježkové a jejímu psu Otíkovi (jorkšírský teriér), Jitce Polákové a jejímu psu Harrymu (støední køíženec) a také své fence Sáøe (køíženec labradora a setra) a své druhé fence Bubu (stafordšírský bulteriér). J. Erlebachová, CANTES Náchodsko Roman Brt O. K. SPORT è. p Horní Radechová Pøijme dvì švadleny i na zkrácenou pracovní dobu Informace na tel

11 11 bøezen 2007 SLUŽBY PRO OBČANY MĚSTA NÁCHODA! 1. Pytlový sběr vytříděných odpadů z domácností Žlutý pytel... ukládání plastů Modrý pytel... papír Červený pytel... kovové obaly z domácností (ne plechovky od barev) Oranžový pytel... nápojové kartony (tetrapack) Do barevně rozlišených pytlů budou ukládány příslušné vytříděné odpady. Pytlový sběr je určen především pro zástavbu rodinnými domky, avšak rovněž pro obyvatele sídlišť a vícebytových domů, pokud projeví zájem Občané si zadarmo vyzvednou pytle na následujících distribučních místech: Městský úřad Náchod, Palachova 1303, odbor životního prostředí, č. dveří 158 Městský úřad Náchod, Němcové, odbor správy majetku a fi nancování, poplatky za odpady, přízemí bývalé informace Technické služby Náchod, s. r. o., Bílkova 196, Náchod Naplněné pytle budou ukládány k popelnicím v 1. celém týdnu v měsíci ve dnech svozu komunálního odpadu do 6 hodin termíny svozu v roce 2007: 10. týden ( ) 14. týden ( ) 19. týden ( ) 23. týden ( ) 27. týden ( ) 32. týden ( ) 36. týden ( ) 40. týden ( ) 45. týden ( ) 49. týden ( ) 2. Na území města Náchoda je možné i nadále uložit vytříděné odpady do příslušných kontejnerů: Žlutý kontejner PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY (TETRAPACK) Zelený kontejner SKLO Modrý kontejner PAPÍR

12 Náchodský zpravodaj 12 BIOLOGICKÝ ODPAD odevzdejte ve Sběrném dvoře, Technické služby Náchod, s. r. o., je poskytnut jako surovina ke kompostování zemědělským subjektům STAVEBNÍ ODPAD je možné odevzdat na vlastní náklady ve Sběrném dvoře, Technické služby Náchod, s. r. o. 3. Odložení velkoobjemových odpadů z domácností (nábytek, koberce, lina,...), elektroodpadů (lednice, televize, sporáky,...), nebezpečných odpadů (barvy, laky, chemikálie,...), pneumatiky, sanitární keramika (záchodové mísy, umyvadla) ve Sběrném dvoře, Technické služby Náchod, s. r. o. Tyto odpady nelze odkládat u kontejnerů!!! Ten, kdo svůj odpad odloží mimo místo určení, se dopouští porušení obecně závazné vyhlášky o odpadech a lze mu uložit pokutu do výše Kč Sběrný dvůr areál Technických služeb Náchod, s. r. o., Bílkova 196, Náchod (telefon ) Provoz: od 1. dubna do 31. října pondělí 6 18 hodin středa 6 18 hodin sobota 8 12 hodin od 1. listopadu do 31. března pondělí 6 17 hodin středa 6 17 hodin zavřeno Od dubna 2006 probíhá ve městě Náchod pytlový sběr vytříděných odpadů z domácností v příslušných barevných pytlech (plast, kov, tetrapack a papír). Tento systém sběru odpadů se stále více rozšiřuje mezi občany. V dubnu loňského roku, když byl tento projekt zahájen, se vybralo 109 pytlů od občanů, v únoru 2007 je těchto pytlů již 709. Občanům, kteří pečlivě třídí, město Náchod touto cestou děkuje. Třídění odpadů je povinností každého občana našeho města.

13 13 bøezen 2007 Ještì 20 dní... mùžete podávat své žádosti o pøíspìvek z Programu pro podporu životního prostøedí. Ve støedu 21. bøezna je poslední den pro pøíjem žádostí. Možnost získat finanèní pøíspìvek na èinnost zlepšující životní prostøedí je otevøená pro každého pro obèana, firmy i neziskové organizace. Pro organizace pracující s dìtmi bude urèitì zajímavá možnost získat na èinnost ekologické výchovy dotaci až do výše 10 tis. korun. Tato dotace se ale mùže týkat i firmy, která uvažuje proškolit své zamìstnance v oblasti environmentálního managmentu. Také organizace, které by chtìly zapojit širší veøejnost do obèanského dìní nebo provádìt osvìtovou èinnost napøíklad v oblasti úspor energie, minimalizace a tøídìní odpadù, budou mít možnost získat stejný pøíspìvek. Majitelé domù, kteøí v uplynulém roce instalovali zaøízení pro využití solární energie, mohou získat pøíspìvek až do výše 15 tis. korun. Pro majitele pozemkù v centru mìsta, je urèen pøíspìvek až 5 tis. korun na výsadbu souvislé zelenì snižující prašnost a hluènost ve mìstì. Mìlo by se jednat pøedevším o výsadbu živých plotù, ozeleòování prašných, zpevnìných a zastavìných ploch. Žádosti pøijímá odbor životního prostøedí a zároveò bude poskytovat konzultace (R. Èesenek, tel./fax , Žádosti budou následnì posouzeny komisí životního prostøedí. Pokud budou splnìny všechny podmínky žádosti, rada mìsta rozhodne, zda bude pøíspìvek udìlen a v jaké výši. Podrobné znìní Programu pro podporu životního prostøedí je k dispozici v informaèním centru Mìstského úøadu, na odboru životního prostøedí a na internetových stránkách mìsta (www.mestonachod.cz). Formuláøe žádostí je možné získat tamtéž. odbor životního prostøedí Tolie bahenní Studenti náchodského gymnázia pomáhají chránit pøírodu Jen málokterý Náchoïák ví, že nedaleko dobrošovské pevnosti se nachází botanicky zajímavá a cenná lokalita Pod hájenkou. Jde o jedno z posledních rašeliniš, které uniklo melioraènímu šílenství bìhem 70. a 80. let, kdy èasto kvùli zcela nesmyslnému a zbyteènému odvodnìní zanikla vìtšina podobných lokalit nejenom na Náchodsku, ale i v celé ÈR. Ani tato lokalita se však do dnešních dnù nezachovala v pùvodní, nepozmìnìné podobì. V souvislosti s výstavbou blízké chatové osady došlo ke zmìnì vodního režimu a velká èást unikátního, již tak pomìrnì malého mokøadu, zanikla. V dùsledku tohoto zásahu zde bohužel došlo k vyhynutí dvou botanicky nejcennìjších druhù kriticky ohrožené rosnatky anglické a ohroženého ïáblíku bahenního. I pøes tento negativní zásah se stále jedná o velmi hodnotnou lokalitu ze vzácnìjších druhù se zde doposud vyskytuje napø. tolije bahenní, masožravka rosnatka okrouhlolistá, orchidej prstnatec májový, kozlík dvoudomý a violka bahenní. V minulosti, kdy byla velká nouze o seno i stelivo, byly podobné vlhké louky s drobnými rašeliništi pravidelnì koseny, èímž byly potlaèovány expanzivnìjší druhy. Tak byla pravidelným kosením a následným odstranìním biomasy udržována druhová rozmanitost daného spoleèenstva. Poté, co bolševik násilnì zkolektivizoval èeský venkov, byla tato malá louka stejnì jako vìtšina podobných nechána ladem a nejcennìjší spoleèenstvo se suchopýrem, rosnatkou a orchidejemi zaèalo ustupovat. Tento vývoj se dnes naštìstí díky intenzivnìjší ochranì pøírody již podaøilo zastavit. Nejhodnotnìjší lokality podobného typu byly prohlášeny za chránìná území a jejich péèi zajiš uje stát èi pøíslušná obec. O menší lokality, na které nemá stát èas, peèují dobrovolníci. Podmáèenou louku na Dobrošovì nejdøíve udržovali ochránci z ÈSOP Jaro Jaromìø, dnes se o tuto lokalitu starají studenti z náchodského gym- názia. A jak vypadá taková péèe v praxi? Protože v bahnitém terénu nelze použít mechanizaci, je zapotøebí nejdøíve seznámit studenty s kosou, což pro mnohé z nich pøedstavuje nìco naprosto nového a neèekaného. Zvládnutí správné techniky kosení vyžaduje èas a trpìlivost, sem tam se zlomí nìjaká kosa, nìkdy i dvì Naštìstí jsou naši žáci vesmìs velmi šikovní, takže za chvíli je radost se dívat, jak se práce daøí. Ostatnì pro mnohé studenty, kteøí dnes tráví vìtšinu èasu ve škole nebo doma u poèítaèe, pøedstavuje poseèení takovéhle louky opravdu silný zážitek. Ruèní kosení je k pøírodì nejšetrnìjší a umožòuje nám výbìrovì odstraòovat pouze porosty nežádoucích rostlin, což jsou na daném místì hlavnì tužebník a skøípina. Konkurenènì ménì zdatné a vzácnìjší druhy jsou ušetøeny, napøíè loukou pak ponecháváme mozaiku políèek neposeèené vegetace pro bezobratlé živoèichy (hlavnì motýly). Louka se kosí støídavì poèátkem léta èi v záøí tak, aby daná péèe umožnila pøežití a prosperitu všech ohrožených druhù rostlin i živoèichù. Že tato péèe již nese své ovoce, ukazuje nález vzácné a krásné mokøadní kvìtiny tolije bahení, která zde byla zjištìna poprvé v loòském roce. Na Náchodsku se pøitom jedná o jediné místo s výskytem této kvìtiny, nejbližší další lokality leží až na území CHKO Orlické hory. Protože výše zmínìná louka leží pøi turistické cestì, rádi bychom zde bìhem pøíštích let umístili nauènou tabuli, která by kolemjdoucí upozornila na pøírodní hodnoty, smutnou minulost a snad již veselejší souèasnost daného místa. Za pochopení a svolení peèovat o tuto lokalitu dìkujeme majitelùm louky p. Poláèkové a p. Linhartovi, za poskytnutou logistickou pomoc vèetnì know -how pak D. Èípovi z ÈSOP JARO Jaromìø. A koneènì za materiální podporu dìkujeme náchodskému pivovaru Primátor, a. s. Jan Ježek, uèitel pøírodopisu na Jiráskovì gymnáziu

14 Náchodský zpravodaj 14 S P O R T s p o r t s p o r t Program v kuželkáøské hale SKK Primátor Náchod bøezen 2007 PÁ Náchod E Rokytnice n. Jiz. VP sever PÁ Náchod D Solnice VP jih SO Náchod Pøerov I. liga ženy SO Náchod Pøerov I. liga muži NE Náchod Slavoj Praha I. liga muži (5. kolo) PÁ Náchod C Èeská Tøebová B Vè. divize SO Náchod B Jablonec n. Nis. III. liga muži PÁ Náchod E Èervený Kostelec C VP sever PÁ Náchod D Vysoké Mýto B VP jih SO Náchod Solnice Vè. divize dorostenci SO Náchod Josefov Vè. divize dorostenky SO Náchod Blansko I. liga ženy SO Náchod Louèovice I. liga muži NE Náchod Kutná Hora I. liga dorostenci NE Náchod Rosice I. liga dorostenky PÁ Náchod C Ústí n. Orl.-Hylváty Vè. divize SO Náchod B Zábøeh B III. liga muži PÁ Náchod E Vrchlabí B VP sever PÁ Náchod D Pardubice B VP jih SO Náchod Jirkov I. liga ženy SO Náchod Èeská Tøebová I. liga muži NE Náchod Daèice I. liga dorostenci NE Náchod Blansko I. liga dorostenky František Majer st. Sokol nabízí v roce 2007 Oddíl pro dìti od 2 let s dospìlým (R+D) støeda hod. zamìøen na rozvíjení tìlesných i duševních schopností dìtí s využitím prvkù jógy. Cvièí hlavnì dítì, ale i dospìlý. Vede cviè. R+D a jógy Eva Trejbalová. Oddíl pro pøedškolní dìti (4 6 let) støeda hod. zamìøen na všestranný rozvoj dìtí. Vede bývalá øeditelka MŠ Ivona Èadová. Oddíl všestrannosti pro mladší žactvo úterý hod. pro chlapce a dìvèata od 6 do 11 let, pohybové hry, cvièení na náøadí, vybíjená, pobyt v pøírodì, úèast na akcích Sokola (veøejná vystoupení, soutìže). Vedou cvièitelky zdravotní sestra Eva Máslová a Helena Padìrová. Oddíl AEROBIK pondìlí hod. pro dívky od 10 let pod vedením instruktorky fitness Hanky Filipové. Oddíl sportovní gymnastiky úterý hod. pro dívky od 7 let, které se specializují jen na cvièení na náøadí. Vede trenér SG J. Kolísko. Oddíl VÝRAZOVÉHO TANCE pondìlí hod., støeda hod. urèen pro mládež od 12 let, která ráda tanèí disco tance. Vede M. Klimešová. Oddíl INTEGRÁLNÍ JÓGY úterý hod. urèeno všem bez rozdílu vìku a pohlaví, seznámení s cviky na vnímání sama sebe, CVIKY PRO TÌLO I MYSL. Vede cvièitelka jógy a zdr. TV Eva Trejbalová. (náplò cvièení: z jógy, tai-chi, èi-kungu, s overbaly, gymbaly, relaxace, reflexní masáže, mudry). Oddíl Break dance støeda hod. Urèen pro chlapce i dìvèata, kteøí se chtìjí sami zdokonalovat podle rad vyspìlejších taneèníkù. Oddíl žen pondìlí hod., støeda hod. Kondièní cvièení s hudbou. Vedou cvièitelky Jana Šolcová a Dana Petrová. Oddíl žen pondìlí hod., úterý 9 10 hod. Kondièní cvièení s hudbou pro ženy. Vede O. Bindrová a M. Tomešová. Oddíl mužù úterý a pátek hod. Nohejbal. Vede cvièitel Blažej Kulda. Muži SG úterý a pátek hod. Cvièení na náøadí. Vede cvièitel Josef Kolísko. Neèlenové náchodského Sokola platí režijní pøíspìvek 20 Kè/1 cvièení. Oddíl VÝRAZOVÉHO TANCE pondìlí hod., støeda hod. urèen pro mládež od 12 let, která ráda tanèí disco tance. Vede Monika Klimešová. Volejbal Zápasy doma ve sportovní hale Na Hamrech: Ne od a Juniorky TJ Dvùr Králové n. Labem Basketbal termíny domácích zápasù: Náchod x Havlíèkùv Brod Náchod x Vysoké Mýto Všechny termíny jsou sobota a èas zápasù je stanovený na Další informace naleznete na: Šachy Program mistrovských utkání družstev Šachového oddílu TJ Náchod na bøezen 2007: hodin Krajský pøebor: Snìžka TJ Náchod-Sokol Náchod Regionální soutìž: Vinona TJ Náchod-Jiskra Èeská Skalice B hodin Krajská soutìž: Niki TJ Náchod-ŠK Ortex Hradec Králové A hodin Krajská soutìž: Maspork TJ Náchod-Sokol Hradec Králové Hrací místnost: Snìžka TJ Náchod hraje svá domácí utkání v areálu Snìžka v. d., Jugoslávská 260. Ostatní družstva v klubovnì ŠO TJ Náchod, Kino Vesmír 3. patro. Více informací na: Za výbor ŠO TJ Náchod Jan Novotný Házená Rozlosování 1. liga muži jaro 2007 SO Litovel x Náchod SO Náchod x Nové Veselí NE Slavia Praha x Náchod NE Pøerov x Náchod SO Náchod x Napajedla Pozvání na akademii Tìlocvièná jednota SOKOL v Náchodì Vás zve na AKADEMII s tìlocvièným a kulturním programem, kterou poøádá v sobotu 24. bøezna 2007 ve hod. v sokolovnì. Po ukonèení programu bude následovat valná hromada jednoty. Všechny èleny zveme k úèasti na této schùzi, na které budou podány zprávy o èinnosti za uplynulé volební období a volen nový výbor. V. Zelená * * *

15 15 bøezen 2007 Informace Tìlovýchovné komise mìsta Náchoda Na základì kritérií schválených Zastupitelstvem mìsta Náchoda, budou finanèní dotace z rozpoètu mìsta v roce 2007 pøidìlovány sportovním klubùm následovnì: 40 % pøidìlené èástky na správu majetku (energie, vodné, stoèné, údržba) a nájem sportovního zaøízení 30 % pøidìlené èástky na dotaci na mládež do 18 let 15 % pøidìlené èástky na náklady na sportovní soutìže (cestovné, rozhodèí, dresy apod.) 5 % pøidìlené èástky na rozdìlení dle výše èlenských pøíspìvkù 10 % pøidìlené èástky rezerva na nepøedvídatelné události, spoluúèast na pojistných událostech, pøíspìvek sportovním klubùm, které nelze zaøadit do navrhovaného modelu Souèástí uvedených kritérií je dotazník, který si mohou kluby vyzvednout na adrese: Mìstský úøad v Náchodì odbor školství, kultury a sportu tel: nebo na internetových stránkách Termín odevzdání vyplnìného dotazníku je do 30. bøezna 2007 na odboru školství, kultury a sportu. Mgr. Miroslav Jindra, pøedseda TV komise Doprava v Náchodì Ve støedu 14. února probìhlo v návštìvnickém centru náchodského pivovaru jednání o problémech dopravy na Náchodsku. Pozvání vedení mìsta pøijali odborníci na dopravu z krajského úøadu v èele s námìstkem hejtmana pro dopravu P. Kuøíkem, zástupcem øeditele Øeditelství silnic a dálnic ÈR J. Švecem, øeditelem Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje Z. Kosem a náchodskou dopravní policií zastoupenou mjr. JUDr. M. Suchánkem. Programem jednání byla spolupráce mìsta pøi øešení problémù v dopravì v Náchodì. Úvodem byly pøítomným pøedloženy informace o sèítání dopravy v Náchodì, které provádí odbor dopravy MìÚ Náchod. Pražskou ulicí v Náchodì projelo v prosinci loòského roku prùmìrnì témìø 20 tisíc vozidel dennì. V rámci pøípravy stavby obchvatu Náchoda bylo dle zástupcù ØSD zadáno provedení inženýrsko geologického prùzkumu a bylo vypsáno výbìrové øízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní øízení. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí by mìla být dokonèena do konce letošního roku. I pøes velké problémy s finanèními prostøedky má ØSD prostøedky na tuto dokumentaci vyèlenìny. ØSD, stejnì tak jako SÚS Královéhradeckého kraje, se potýká s velkým nedostatkem penìz, které nepostaèují ani na potøebnou údržbu. Pøesto se však uvažuje s obnovou živièného povrchu na silnici 1/14 v úseku Náchod Nové Mìsto nad Metují V samotném Náchodì pak bude dokonèena rekonstrukce ulice Borské a dále se bude pokraèovat v pøípravách pøeložky na Hronov. Ing. Libor Baudyš, vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství

16 Náchodský zpravodaj 16 Státní zámek Náchod 2007 V minulém roce mìli návštìvníci možnost navštívit tøi prohlídkové trasy Státního zámku v Náchodì Piccolominskou expozici, která je seznámila s historií zámku a èleny rodu Piccolomini. Salóny druhého patra naopak návštìvníkùm nabízí soubory historického øemesla, tapiserie, zbranì a malované trámové stropy. A do tøetice Malý okruh, který zahrnuje gotický sklep, vyhlídkovou terasu a vìž s hladomornou. V prùbìhu celé sezony si návštìvníci mohli vybrat z øady kulturních akcí. Za zmínku stojí hlavnì noèní prohlídky s èernou paní, které se loni konaly v èervenci i v srpnu a byly doprovázeny renesanèní a barokní hudbou dechového souboru pod vedením paní Lenky Nìmcové ze Základní umìlecké školy v Polici nad Metují. V prùbìhu letních prázdnin bylo možné zhlédnout v rámci klasických prohlídek i samostatnì výstavu obrazù Lucie Filimonové a Vìry Vaisarové s názvem ALEGORIE v portrétu a pøírodì, která byla umístìna ve Velkém sále na I. nádvoøí. A již tradiènì v prosinci se konal Vánoèní koncert žákù ZUŠ z Police nad Metují. V loòském roce pøišlo na náchodský zámek pøes návštìvníkù, což bylo nejvíce z hradù a zámkù spadajících pod NPÚ, ÚOP v Pardubicích. V letošním roce se na zámku budou konat tyto kulturní akce: Prima sezóna 2007 Koncipované kulturní, spoleèenské a sportovní poøady ve mìstì i na zámku: vernisáže, literární soutìže, výstavy, ekumenické bohoslužby, studentské majáles, divadelní pøedstavení, promenádní koncert, sportovní turnaje, bìh Terryho Foxe Velký ohòostroj v rámci Prima sezóny hod. Hudební slavnost na III. nádvoøí nad medvìdáriem (dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují) Hudební setkání Velký sál na I. nádvoøí 17 hod. (Skøivánci vokálnì-instrumentální soubor Jiráskova gymnázia v Nácho, dìhosté: Ozvena pìvecký soubor z Vranova nad Toplou Slovensko) Výstava fotografií Foto klub Náchod Trhy øemesel, 9 17 hod Skupina historického šermu Buhurt, Køenovice u Slavkova, 18 hod. (samostatné veèerní divadelnì šermíøské pøedstavení III. nádvoøí) Skupina historického šermu Buhurt, Køenovice u Slavkova, 9 17 hod. (šermíøské scénky v gotickém sklepì v rámci jednotlivých prohlídek zámku) Renesanèní a barokní hudba pøi denních i noèních prohlídkách zámeckých expozic s èernou paní hod. (ZUŠ Police nad Metují), Veèerní prohlídky nutno objednat pøedem na tel.: Skupina historického šermu Manové Pøemysla Otakara, 21 hod. (samostatné veèerní divadelnì šermíøské vystoupení z období raného støedovìku III. nádvoøí, vstupné dospìlí 50 Kè, dìti 25 Kè) Renesanèní a barokní hudba pøi denních i veèerních prohlídkách zámeckých expozic s èernou paní hod. (ZUŠ Police nad Metují) Veèerní prohlídky nutno objednat pøedem na tel.: Dny evropského kulturního dìdictví, 9 16 hod. (ZUŠ Police nad Metují ) Vánoèní koncert na zámku Velký sál na I. nádvoøí 18 hod. ZUŠ Police nad Metují smyècové, dechové a pìvecké soubory. Jednotné vstupné: 40 Kè. Správa zámku

17 17 bøezen 2007 Pojïte s námi do muzea (unikátní soubor figurín) Již sedm let slouží veøejnosti expozice muzea Dìjiny Náchoda a Náchodska nacházející se ve starobylém domì z konce 17. století na Masarykovì námìstí. Ministerstvo kultury Èeské republiky prohlásilo v loòském roce tuto stavbu kulturní památkou. Základ expozice, který tvoøí témìø 1500 sbírkových pøedmìtù, vhodnì doplòují modely a figuríny v životní velikosti. Jsou uspoøádány v dioramatech a zachycují významná dìjinná období èi postavy v regionu. V pøípadì našich legionáøù nebo úèastníkù odboje za druhé svìtové války mají na sobì uniformy nebo odìvy a podobu tìch, kteøí je skuteènì nosili. Jednalo se o pomìrnì nákladný podnik. Napøíklad figurína generála Laudona v reprezentativním obleèení stála témìø Kè. Proto muzeum celý soubor, který dnes tvoøí 25 figurín, doplòovalo témìø až do souèasnosti. Výsledek však stojí za to. Svìdèí o tom øada pochvalných zápisù v návštìvní knize od nás a zejména ze zahranièí. Nejenom to. Touto èástí expozice se inspirovali i v dalších muzeích. Jejich tvùrce F. Vandas (absolvent støední umìleckoprùmyslové školy a bývalý zamìstnanec Národního divadla) poté zhotovil obdobné postavy do muzeí v Prachaticích, Vodòanech, Humpolci, Novém Mìstì nad Metují, Žacléøi i Chebu. V souèasnosti se v tomto ohledu na náchodské muzeum obrátili s prosbou o radu až z hradu ¼ubovòa na Slovensku. Tak daleko však zájemce jezdit nemusí, staèí navštívit naše muzeum, kde je soubor, pomineme-li komerènì zamìøená panoptika voskových figurín, jedním z nejvìtších u nás. (rmn) bøezen 2007 Program Školského zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù w1. 3. ètvrtek hodin. Didaktické a prožitkové hry (pro uèitele MŠ i ZŠ) hry na rozvoj socializace a spolupráce, lektor: Mgr. Eva Kubelková w pondìlí hodin. Životní dovednosti (projekt zamìøený na klíèové kompetence žákù), lektor: Mgr. Jitka Kašová w úterý hodin. Prùøezová témata: Výchova demokratického obèana (pro uèitele ZŠ a SŠ), lektor: Mgr. Jitka Kašová w støeda hodin. Recitaèní soutìž v praxi (pro uèitele ZŠ a vedoucí recitaèních kroužkù), lektor: Mgr. Jana Portyková w støeda hodin. Klíèové kompetence v hodinách dìjepisu (pro uèitele ZŠ), lektor: PaedDr. Miroslav Kudyvejs w ètvrtek hodin. Jaro a Velikonoce v pohybu (pro uèitele MŠ a 1., 2. tøíd ZŠ), lektor: Hana Volfová, Pohybová škola Želvièka w ètvrtek hodin. Recitaèní soutìž v praxi (pro uèitele ÈJ a vedoucí recitaèních klubù), lektor: Mgr. Jana Portyková w pátek hodin. Sestavujeme osnovy pro vzdìlávací obory (pro spolutvùrce ŠVP ZŠ), lektor: Mgr. Jana Žaludová w pátek hodin. Jak a proè uèit v centrech (pro uèitele 1. stupnì ZŠ), lektor: Mgr. Helena Turková w pondìlí hodin. Neklidné a nesoustøedìné dítì v ZŠ (pro uèitele 1. stupnì ZŠ), lektor: Mgr. Kateøina Pešková w pondìlí hodin. Logopedické aktivity jako prevence poruch øeèi (pro uèitele MŠ), lektor: Mgr. Kateøina Pešková w úterý hodin. Neklidné a nesoustøedìné dítì v MŠ (pro uèitele MŠ), lektor: Mgr. Kateøina Pešková w úterý hodin. Jak fyzika vysvìtluje jevy v živé pøírodì (pro uèitele fyziky a biologie), lektor: RNDr. Martin Macháèek w støeda hodin, hodin. Výtvarné a floristické dílny: jarní vìnce (urèeno široké veøejnosti), lektor: Mgr. Jana Matoušová w úterý hodin, Výtvarné dílny: Velikonoce (urèeno uèitelùm MŠ a vychovatelùm ŠD), lektor: Eva Klobušníková a Ivana Valášková Kontakt: Školské zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù v Náchodì Více informací na telefonu: , Pøehled kulturních akcí poøádaných v bøeznu 2007 Regionálním muzeem v Náchodì Fotografie z Madagaskaru V mìsíci bøeznu mohou návštìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu fotografií z ostrova Madagaskaru. Výstava potrvá do , její zaèátek bude upøesnìn pozdìji. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 9 12; hod., v sobotu 8 12 hod. Milan Jícha kresby Od do si mohou návštìvníci v pøednáškovém salonku budovy muzea na Masarykovì nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu kreseb náchodského výtvarníka Milana Jíchy. Vernisáž se uskuteèní v 17 hodin. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 9 12; hod. Dìjiny Náchoda a Náchodska Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevù života pravìkých lidí až po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí 9 12; hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle , pøíp. elektronicky na adrese Pevnost Dobrošov Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès. pohranièního opevnìní z let s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí je i výstava Ès. armáda 1. republiky v miniatuøe (autor L. Šušlík) umístìná ve výstavní síni provozního areálu pøed pevností. Mimo sezonu tj. v listopadu až bøeznu je otevøeno pouze pro pøedem ohlášené organizované výpravy. Návštìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle èi nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, Náchod, popø. elektronicky:

18 Náchodský zpravodaj 18 Stomatologická pohotovost bøezen 3. a MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábøeží 665 Náchod MUDr. Jarmila Vokùrková Vìtrník 720 Èervený Kostelec MUDr. Božena Rysnarová ul. Manž. Burdychových 325 Èervený Kostelec a MUDr. Anna Klikarová Havlíèkova 377 Hronov a MUDr. Simona Ságlová, Ph.D. ZŠ Malecí Nové Mìsto nad Metují a MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548 Velké Poøíèí PROGRAM bøezen 2007 MC MáCíèek Je k dispozici maminkám každý všední den 9 12 hodin, herna je volnì otevøená. V dobì jarních prázdnin MC nefunguje! Poèínaje mìsícem bøezen poøádáme spoleèné programy i ve støedu dopoledne: Pondìlí spoleèné tvoøení a cvièení více zamìøeno na rozvoj jemné motoriky, básnièky, øeè. Úterý kondièní cvièení pro maminky s hlídáním dìtí Støeda spoleèné cvièení a tvoøení více zamìøeno na spoleèné cvièení a hry. Jednou mìsíènì dílna pro maminky: Velikonoèní dekorace na stùl a na stìny 29. bøezna 2007 od 9 do 11 hodin. Pøijïte si vytvoøit velikonoèní aranžmá, závìs na dveøe nebo drobné dekorace do bytu!! S sebou pracovní odìv, 5 nebo 6 vejdunkù, ostatní materiál zajištìn, cena 50 Kè. Hodinový program 30 Kè, informace Tereza Išová ( ). Fitcentrum Déèko Po 9 10 posilovna pro ženy, komunitní centrum Út 9 10, 10 11, posilovna pro ženy, posilovna veøejnost St 9 10, posilovna pro ženy, komunitní centrum Èt 9 10 posilovna pro ženy, posilovna pro veøejnost Pá komunitní centrum So posilovna pro veøejnost Ne posilovna pro veøejnost Lyžaøský víkend kroužku Ventilek a jeho pøátel Sedloòov Program: lyžování, snowboarding, bìžkování dle množství snìhu a zájmu úèastníkù. Ubytování je zajištìno ve škole v Sedloòovì. S sebou si vezmìte: spacák, karimatku, baèkory. Více informací podá: Ing. Ludmila Pohanková, tel.: Víkend her víkend plný her a zážitkových programù pro dìcka, instruktory a vedoucí od 14 let. Prakticky si vyzkoušíme hry v pøírodì, budovì, seznamovací hry, zážitkové, netradièní programy, aktivity na týmovou spolupráci, poznáme pravidla her a základy bezpeènosti. Tìší se na Vás Gerd s týmem vedoucích. VELIKONOÈNÍ hrátky a legrácky tradièní tábor pro kluky a holky od 6 do 16 let. Èeské velikonoèní tradice, jako pletení pomlázek, barvení vajíèek, velikonoèní estetické okénko, ale také spousty zážitkových her, bojovek a programù jak v budovì, tak v pøírodì. Tìší se na Vás Cíba, Gerd, Kamèa, Mar a, Ája. Kurz PC gramotnosti pro nezamìstnané nad 50 let Kurz již v mìsíci kvìtnu, rozsah jeden mìsíc, získání základních kompetencí v uživatelském ovládání PC a využití internetu, zlepšení znalostí èeštiny pro formulaci žádosti o zamìstnání, základní znalosti angliètiny, proškolení nutného minima znalostí pro vedení penìžního deníku. Na konci kurzu získá uchazeè osvìdèení MŠMT. Celý kurz je pro uchazeèe zdarma, kapacita kurzu omezena na 8 míst. Pøihlášky v recepci Déèka. Tento projekt je spolufinancován Evropskými sociálními fondy a státním rozpoètem ÈR. Více informací podají: Petra Nìmcová , David Líbal Masopustní veselí V sobotu 10. února se uskuteènil již tøetí masopustní prùvod na Babí poøádaný místní základní školou. Prùvod obdarovával místní obyvatelé balíèky s jitrnicí a koláèky. Masky byly velmi nápadité a rozmanité, ozdobou prùvodu byli dva živí konì. Bìhem celého dopoledne panovalo veselí a dobrá nálada. Tímto bychom chtìli podìkovat sponzorùm: panu Brychtovi, PEKO, s. r. o., Èeská Skalice, paní R. Králíèkové Pekárna ul. Borská a panu Votavovi Ranch Gallop. p. Mitysková Stomatologická pohotovost je v sobotu, v nedìli a ve svátek vždy od 8.00 do hodin. Lékárenská pohotovostní služba v obchodním domì Kaufland dennì 7 20 hod., v nedìli 8 20 hod. Loutkové divadlo Dìtem pro radost v náchodské sokolovnì uvádí 3. bøezna pohádku Zaèarovaný Kašpárek 10., 17. a 24. bøezna pohádku Snìhurka a sedm permoníkù s originálními døevìnými loutkami a 30. bøezna Povídání o èlovíèkovi v podání mladých èlenù souboru Hraje se vždy v sobotu v 15 hodin, 17. bøezna navíc i v 17 hodin. Srdeènì zvou loutkáøi. Masopustní veselí na Babí

19 19 bøezen 2007 Senior klub Ètvrtek hod. JAK JSEM OCHOÈIL KUNY aj. povídání o pøírodì beseda s panem Raisem ze Døevíèe (doplnìno videem) Ètvrtek hod. PUTOVÁNÍ IZRAELEM OD MINU- LOSTI PO SOUÈASNOST z cesty Ing. V. Èejpa (s videem) Úterý hod. Výroèní èlenská schùze Svazu dùchodcù velký sál Sokolovny. Prodej zájezdù na r Ètvrtek hod. CO JE DOBRÉ PRO ZDRAVÍ beseda s paní Provazníkovou Ètvrtek hod. JEMEN o své cestì vypráví Dr. P. Teichmanová (doplnìno diapozitivy) pøeloženo ze 4. ledna t. r. Ètvrtek hod. Výroèní èlenská schùze SG-Klubu restaurace SOKOLOVNA Prodej známek na r , pohoštìní: káva a zákusek Senior-klub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od do hod. Je k dispozici všem seniorùm a jejich známým. Sdružení zdravotnì postižených Srdeènì zve své èleny a pøátele na spoleèenské pøedjarní posezení, které se koná ve støedu 7. bøezna 2007 od hodin v restauraci PRIOR na Karlovì námìstí v Náchodì. Restaurace je v bezbariérovém prostøedí a je situována v druhém patøe s výtahem. V úvodu vystoupí a na srdíèku pohladí, dìti z mateøské školky z Bìlovse. K poslechu a tanci zahraje na elektronické varhany náš èlen pan Donaj. Obèerstvení zajištìno. Úèastnický poplatek èiní pro našeho èlena 70 Kè a pro ostatní 80 Kè. Výbor SZdP Náchod pøeje úèastníkùm pøíjemnì strávené odpoledne. GALERIE Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v bøeznu 2007 v zámecké jízdárnì výstavy: Stanislav Holý kresby a litografie Kdo by neznal svìt Stanislava Holého, výtvarníka loutek pro Studio Kamarád Jù a Hele. (pøízemí zámecké jízdárny do ) Jaroslav Malátek Metafory prostoru Autor z Brandýsa nad Orlicí své tvùrèí myšlenky zpracovává formou vrstvených reliéfù. (ochoz zámecké jízdárny ) Programy pro dìti a mládež: Stanislav Holý, Jaroslav Malátek seznámení se dvìma výjimeènými autory, tvùrcem loutek Jù a Hele Stanislavem Holým a Jaroslavem Malátkem, který vytváøí vrstvené reliéfy. Pro II. stupeò základních škol a støední školy. Bližší informace podá GVU v Náchodì. V pátek v 17 hodin vernisáž dvou výstav: Ruské malíøství 19. století Expozice ze sbírek GVU v Náchodì, Národní galerie v Praze, Galerie moderního umìní v Hradci Králové a Moravské galerie v Brnì zaujme rozsahem a šíøí žánrù. (pøízemí zámecké jízdárny do ) Stanislav Kulda obrazy, kresby, grafika. Náchodský umìlec se v GVUN poprvé samostatnì pøedstaví u pøíležitosti svých 50. narozenin. (ochoz zámecké jízdárny do 3. 6.) Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 9 12 a hodin. Církve v Náchodì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské Náboženská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì, Raisova 806, Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel , mobil faráøe: Bohoslužby v Husovì sboru nedìle 9 hod. Úøední hodiny: pondìlí a støeda 9 12 a hod. Kolumbárium pøístupné od 8 17 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je možno dávat do chodby z Raisovy ul. od pondìlí do soboty od 8 17 hod. Prosíme v nedìli NE! Pondìlí postní pobožnosti. Øímskokatolická farnost Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, Náchod. Telefony: kanceláø , dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka , kaplani P. Mgr. Jindøich Tluka , P. Mgr. Mariusz Nowaczyk , Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, èt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, v kostele sv. Vavøince. Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ul. 535, tel.: , bohoslužby v nedìli v 9.00 hod. a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanie (Špreòarova 1053). Mobil: , Biblické hodiny každé úterý v 17 hodin. Faráø Marek Bárta. Církev adventistù sedmého dne Tyršova 207, budova Sokola 2. patro (bývalá Soukromá støední podnikatelská škola), kazatel Vít Vurst, tel.: , mobil: , Bohoslužby pravidelnì každou sobotu od 9.30 hod., každé pondìlí v hod. studium Bible. Církev bratrská Purkyòova 584, Náchod, tel./fax: ; mobil: Kazatel Jiøí Hofman, vikáø: Mgr. R. Kotalík, kazatel senior: RNDr. P. Javornický, CSc., Bohoslužby v ne v 9.30, biblické studium ve st v hodin. Køes anská spoleènost Nový Život Raisova 253 (za okresním soudem), tel , Bohoslužby v nedìli v 9.30 hod. Svìtový den modliteb v Náchodì V roce 2007 vìnován životu køes anù v Paraguay. Pøípravný veèer s promítáním diapozitivù ètvrtek v hodin ve Farského síni Husova sboru. Hlavní veèer ètvrtek v hod. ve Farského síni Husova sboru. ICC informuje V mìsíci bøeznu navštìvují naše informaèní centrum pøedevším místní lidé a jen obèas sem zavítají nìjací turisté. Ale to se již brzy zmìní. O dubna, kdy se otevøou hrady, zámky a pevnosti zavítá do našeho mìsta a tím i do informaèního centra více turistù a to nejen z Èeské republiky. Naše souèasná nabídka služeb je proto nyní zamìøena hlavnì na naše spoluobèany. Prodávají se vstupenky do Mìstského divadla dr. J. Èížka, vstupenky pøes Ticket portál jednou z nejžádanìjších akcí je nyní muzikál Angelika v divadle Broadway v Praze. Od 7. bøezna (od 9 hodin) se zaènou prodávat vstupenky na Smetanovu Litomyšl. Ani plesy nejdou mimo nás. V prodeji jsou vstupenky na ples rádia Èerná Hora (3. 3. v Aldisu v Hradci Králové) a na Benefièní ples ( v divadle dr. J. Èížka v Náchodì). Je zde také pøipravena široká nabídka zájezdù od Kvìtinového korza v Holandsku, pøes lázeòský pobyt Vyšné Ružbachy až po pobytové zájezdy po celém svìtì. M. Machová

20 Náchodský zpravodaj 20 Mìstská knihovna Náchod informuje bøezen 2007 Oddìlení pro dìti: Neuvìøitelné záøí je soutìž, která se dostala do tøetího kola. Týkalo se Peru, kolébky vyspìlé civilizace Inkù. Zvláštní podìkování patøí tøídì 7.A ZŠ Plhov paní uèitelky Lenky Jandové Prokešové, kde soutìžili témìø všichni. Rozhodování o vítìzi bylo velice tìžké. Dìti neodpovídaly pouze na zadané otázky, ale pøidaly i zajímavosti o Peru, fotografie, obrázky a mapy. A jak to nakonec dopadlo: 1. místo Kateøina Mlèochová a Míra Balcar 7.A ZŠ Plhov 2. místo Michaela Odehnalová a Lenka Ullwerová 7.A ZŠ Plhov 3. místo Karolína Hynková 5.B ZŠ Komenského A teï vám zbývá poslední, ale nejdùležitìjší úkol. Probuïte spisovatele v sobì. Zapojte fantazii a pište! Jestli jste se rozhodli zapojit se do soutìže teprve teï, nevadí. Mùžete odevzdat všechny úkoly najednou a to do 30. dubna Pøesné zadání soutìže najdete v knihovnì nebo na jejích internetových stránkách: Tìšíme se na vaše literární práce. Písmenkovaèka Do písmenkovaèky se již zapojilo témìø sto dìtí. Ètou, soutìží, vyprávìjí. Pøidejte se k nim. Za první mìsíc nejvíce bodù nasbírala Kateøina Žibøidová, Lukáš Gondek a Dominika Doležalová. Oddìlení pro dospìlé: Úterý 6. bøezna a úterý 27. bøezna 2007, vždy od 8 hodin Internet pro seniory Opìt zveme seniory na oblíbené akce s výukou základù internetu a možností praktického procvièení s pomocí a radou pracovníkù knihovny. Vstupní hala knihovny bøezna 2007 Výstava výtvarných prací dìtí okresu Náchod na téma Kytièka pro maminku. Poøádáno ve spolupráci s územním sdružením Èeského zahrádkáøského svazu v Náchodì. Vystavené práce jsou souèástí celostátní soutìže vyhlášené Èeským zahrádkáøským svazem. Otevøeno v pondìlí a v pátek 9 17, v úterý, ve støedu a ve ètvrtek 9 18, v sobotu (So) Zveme všechny do mateøského centra HOPSÁÈEK! Dovolujeme si pozvat nejen maminky na Malování mandal, strávíte pøíjemné relaxaèní odpoledne s pastelkou v ruce. Malování se mohou úèastnit i dìti, v pøípadì, že nebudou mít zájem, mohou využít naší herny. Malování je spojené s odborným výkladem p. Krunèíkové (význam použitých barev apod.). Pøijïte ve dnech , a vždy od do 18:30. Cena je pouhých 40 Kè/dospìlý, dìti 10 Kè. I zbývající støedy v mìsíci jsou vyplnìny akcemi pro Vás, probìhnou tématické besedy s odborníky, tìšit se mùžete na besedu s dìtským psychologem (21. 3.) a logopedem (4. 4.). Plést z pedigového proutí se Vás pokusí nauèit p. Štantejská , zaèínáme již v 16 hod. Cena je 140 Kè + cena za spotøebovaný materiál. Herna pro dìti je samozøejmì otevøena. Nejen pøíznivci kroužku Šikovné ruèièky se mohou tìšit na pravidelné tvoøení, projdeme se také po sídlišti, sejde- me k øece, zaženeme zimu a pøivítáme jaro. Závìr mìsíce je již tradiènì vìnován Velikonoèní prodejní výstavì ( ), kde si budete moci zakoupit krom malovaných kraslic i spousty dalších vìcí. Zároveò bude v prostorách Klubu Burza dìtských potøeb, kromì dìtského obleèení pøijímáme hlavnì potøeby pro dìti do 10 let, jako jsou koleèkové brusle, pøilby, autosedaèky, ohrádky, odrážedla, kola apod. Svojí návštìvou podpoøíte chod mateøského centra Hopsáèek. Získané finanèní prostøedky jako vždy pùjdou na vybavení prostor (nový prostor pro obuv a koèárky, celoplošný koberec v šatnì, nové hraèky a sportovní vybavení atd). Pravidelné kroužky jsou pro nové zájemce stále otevøeny každý den od pondìlí do ètvrtka. Novinkou je kroužek pro dìti od 3 do 6 let Pohybová školièka, vždy v pondìlí od do hod za 15 Kè. Více na nebo na tel. è Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto Náchod, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Náchod. Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor Fiedler, Bc. Martin Hurdálek, Petr Bøenda, Michal Kudrnáè, Luboš Galba, Mgr. Vìra Vlèková, Daniel Šárka a MVDr. Pavel Bìlobrádek. Fotografie poøídila redakce, autoøi èlánkù a archiv. Titulní foto Martin Hurdálek. Grafická úprava Garmond DTP studio a tisk, tel.: Èíslo 3/2007 vychází Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v Náchodì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , Uzávìrka tohoto èísla byla Uzávìrka dubnového èísla bude !

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský únor 2008 Rozpočet 2008 Zprávy Kronika Granty Zápis do škol Školy Únorová výročí Z historie živností SDH Jizbice Policie ČR Obchvat Pivovar Ekoutek Co dýcháme Sport Školské zařízení Muzeum Zubní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více