Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna"

Transkript

1 Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

2 Přednáška je pokusem o odpověď na položené otázky 1) Jaký je stav centralizace onkologické péče a její další vývoj v ČR 2) Co v tomto vývoji plánuje dělat Výbor ČOS a vedení dalších lékařských společností 3) Jak vedení ČOS plánuje garantovat nebo zvyšovat kvalitu poskytované péče Výbor ČOS přijal řadu opatření, která plní pod hlavičkou Národního onkologického programu ČR. Neznamená to, že máme řešení všech problémů, ale máme splnitelný cíl a plán.

3 S čím dnes musí počítat řízení péče v onkologii 1) Rostoucí incidence a prevalence všech četných onkologických diagnóz 2) Tlak na samo-organizaci a sebe-evaluaci v rámci aktivit odborné společnosti 3) Tlak na zveřejňování výsledků péče a indikátorů kvality péče 4) Nedostatek finančních prostředků při stále dražší terapii Tyto aspekty si vynucují spolupráci všech zapojených subjektů se snahou nalézt řešení co nejvíce přínosné pro onkologické pacienty

4 Je o koho pečovat: epidemiologická zátěž v ČR patří k nejvyšším na světě Ročně je v ČR nově diagnostikováno více než onkologických pacientů (incidence: data z roku 2005) Ročně v ČR umírá více než pacientů se zhoubným nádorem (mortalita: data z roku 2005) Celkem v ČR žije více než pacientů se zhoubnými nádory nebo pacientů s onkologickým onemocněním v minulosti (prevalence: data z roku 2005)

5 Je o koho pečovat: epidemiologická zátěž v ČR patří k nejvyšším na světě C00-C96, bez C44 - Všechny zhoubné novotvary kromě kožních Mu i ASR-W eny ASR -W Spojen_ St_ty Americk_ Nov_ Z_land Belgie Austr_lie Chorvatsko esk_ republika _ v_dsko Ma_arsko Kanada It_lie Uruguay Slovensko Nizozemsko Rakousko _ Norsko _ Polsko Estonsko Izrael Kazachst_n N_mecko Island Velk_ Brit_nie Slovinsko dem. republika Korea pan_lsko Korea Portugalsko _ v_carsko _ Francie Lucembursko Spojen_ St_ty Americk_ Izrael _ Nov_ Z_land D_nsko Island Austr_lie Kanada Velk_ Brit_nie Norsko Lucembursko _v_carsko Nizozemsko esk_ republika Belgie Peru _v_dsko Chorvatsko Rakousko Uruguay Ma_arsko Francie N_mecko _ Irsko It_lie Malta Finsko Slovinsko Bosna a Hercegovina Kolumbie Argentina ASR - Lidov_

6 Je o koho pečovat: epidemiologická zátěž v ČR patří k nejvyšším na světě Příklad: C18-C20 - Tlusté střevo a konečník Mu i ASR-W eny ASR -W esk_ republika Slovensko Nov_ Z_land Japonsko Chorvatsko Spojen_ St_ty Americk Slovinsko Ma_arsko Lucembursko Norsko Irsko _ v_dsko Kanada N_mecko Rakousko Izrael D_nsko Nizozemsko Francie Uruguay Velk_ Brit_nie It_lie Belgie _ Portugalsko Singapur Island Bosna a Hercegovina _ v_carsko _ Austr_lie Spojen Nov_ Z_land Norsko Austr_lie Izrael St_ty Americk_ D_nsko esk_ republika Nizozemsko Lucembursko Kanada Singapur Ma_arsko Uruguay Rakousko N_mecko Slovensko _ Island Irsko Belgie It_lie Velk_ Brit_nie Japonsko _v_carsko Francie Chorvatsko Slovinsko _v_dsko Polsko Estonsko Malta pan_lsko ASR -

7 Je o koho pečovat: epidemiologická zátěž v ČR patří k nejvyšším na světě Časový vývoj prevalence u vybraných onkologických diagnóz Po_et _ij_c_ch osob s n_dorem nebo histori_n_doru Rok ZN prsu u _en (C50) ZN tlust _ho st _eva a kone _n_ku (C18-C20) ZN pr_du_ky - bronchu a pl _ce (C34) ZN prostaty (C61) ZN ledviny mimo p ZN slinivky b _i_n_(c25) ZN hlavy a krku (C00 _nvi_ku (C64) -C14)

8 Role ČOS v řízení a optimalizaci onkologické péče Vysoká a stále rostoucí incidence a prevalence zhoubných nádorů v české populaci vyžaduje intenzivní spolupráci ve všech regionech ČR Odborná společnost musí znát léčebnou zátěž a musí mapovat pohyb pacientů, dostupnost péče Odborná společnost musí umět komunikovat svou roli v systému, která je nenahraditelná Náklady na léčbu se musí pod tlakem epidemiologických trendů plánovat

9 Naše strategie: 1) jasný program Národní onkologický program ČR: strategická osnova pro řízení a rozvoj péče Vyhlášení strategického programu pomáhá v komunikaci se všemi zapojenými subjekty, i s širokou veřejností

10 NOP ČR: stručně v bodech Hlavní cíle: -> Snižování incidence a mortality nádorových onemocnění -> Prodloužení a zlepšení kvality života onkologicky nemocných -> Racionalizace plánování nákladů na onkologickou diagnostiku a léčbu Strategie: -> Boj se ZN jako součást celorepublikové i regionální politické agendy -> Boj se ZN jako životní zájem laické i odborné veřejnosti -> Mezinárodní kooperace a harmonizace (EU, WHO,. ) -> Trvalá udržitelnost programu boje s rakovinou kontrolou nákladů -> Stanovení a průběžné vyhodnocování indikátorů výsledků a kvality péče Vyhlášení stručného a strategického programu lze doporučit všem odborným společnostem. ČOS tak získala plán činnosti, zdůvodňující dokument i argumentační jistotu.

11 Kdo léčí rakovinu často, léčí ji (většinou) dobře. Naše strategie: 2) rozumná míra centralizace Základní organizační struktura: síť komplexních onkologických center ČR (KOC) Centralizace nákladné péče je jedinou cestou k jejímu zvládnutí.

12 Důvody k centralizaci léčby jsou obecné a jasné 1) Zvyšovat kvalitu léčby -> kdo léčí často, léčí většinou dobře. 2) Umožnit specializační růst lékařů, centralizace obecně vede ke koncentraci moderní techniky. 3) Udržet pod kontrolou aplikaci nákladné terapie -> například v onkologii je při vysoké incidenci onemocnění plošná preskripce velmi nákladných léků nekontrolovatelná a tedy nezaplatitelná s veřejných prostředků. Centralizace se obecně netýká pouze aplikace léků, zcela běžná je u radioterapie, u specializované chirurgie, traumatologie atd. Centralizace nesmí vést k omezení dostupnosti dané léčby. Centralizace není likvidace necentrových pracovišť.

13 Síť komplexních onkologických center (KOC): 2009 KOC 1. KOC FN Na Bulovce, VFN a FTNsP, Praha 2. KOC FN v Motole, Praha 4. KOC Nemocnice České Budějovice 4. KOC FN Plzeň 5. KOC Masarykova nemocnice Ústí n. L. 6. KOC Krajská nemocnice Liberec 7. KOC FN Hradec Králové 8. KOC Nemocnice Jihlava 9. KOC MOÚ Brno, FN Brno, FN U Svaté Anny, Brno 10. KOC FN Olomouc 11. KOC Nemocnice Zlín 12. KOC Nový Jičín 13. KOC FN Ostrava

14 Siť KOC = základní struktura NOP DOSTUPNOST PÉČE - síť je regionálně dostupná KVALITA PÉČE - koncentrace péče e je nutná - zavedení ukazatelů kvality PRAVIDELNÉ AUDITY - řízení kvality - personální zajištění péče - modernizace příp řístrojů OPTIMALIZACE A PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ - nezbytné předevp edevším m u nákladné péče

15 Siť KOC nevznikla a nepracuje kompetičně Síť KOC nijak nepopírá ani neomezuje existenci a význam onkologických pracovišť v regionech Funkce regionálních pracovišť: -> velká zátěž dispenzární péče -> léčba méně závažných onemocnění -> zajištění adjuvantní péče -> časný záchyt onemocnění Síť KOC musí intenzivně spolupracovat s regionálními pracovišti.

16 KOC organizují regionální spolupráci Komplexní onkologické centrum nemocnice Jihlava ve spolupráci se skupinou Vysočina Příklad: KOC Vysočina Lede_ nad Sázavou Havlí_ k_v B rod Da_k ovi ce Humpolec Nové M_sto na Morav_ Pelh _im ov Po_átky Jihl ava Velké Mezi_í_í Regionální sítě pracovišť stále více kooperují. Organizační části KOC [7] Kooperující ZZ [3] Mamografie [5] T_ebí_ Moravské Bud_j ovi ce Struktura sítě je interaktivně k dispozici na webu ONCONET: LDN a hospice [10] Radioterapie [2]

17 Další vývoj KOC v plánech ČOS Centralizace musí vést k plnění ní vstupních podmínek a k dodržování ování dohodnutých pravidel -> budou tedy jistě následovat další audity, mimo jiné i ČOS připraví různé kontrolní akce Musí být posilována regionální spolupráce ZZ s KOC -> ČOS bude podporovat jakoukoli formu ustavení a prezentace spolupracujících ZZ v regionech Síť KOC není a nesmí být uzavřený klub -> síť KOC je otevřený systém, kam mohou vstoupit další ZZ -> o statut KOC je možné žádat kdykoli zpět /vše ovšem při splnění jasně daných podmínek/ ČOS bude posilovat dvoustupňovou ovou organizaci onkologické péče ČR: regiony x KOC

18 ČOS není a nemůže být v boji se ZN sama. Naše strategie: 3) sladění léčebných postupů Pro úspěšné zvládnutí onkologické péče je nutná plošná spolupráce odborných společností Odmítněme jakékoli snahy o kompetiční hodnocení jednotlivých modalit léčby, všichni usilujeme o totéž.

19 Spolupráce odborných společností je nutnost Onko-chirurgie ČOS rozvíjí odborné sekce a chce systémově spolupracovat se všemi angažovanými odbornými společnostmi 1) Časná diagnostika 2) Standardizace diagnostických a léčebných postupů 3) Management péče o komplikovaná onemocnění 4) Organizace dispensární péče 5) Sdílení péče o terminální stadia Radioterapie Urologie Pacient na prvním místě Pneumologie Hematoonkologie.. a další

20 Naše strategie: 4) plánování nákladů Organizace a rozvoj péče nelze zajistit bez komunikace s plátci zdravotní péče Rostoucí incidence a prevalence nádorových onemocnění vyžaduje racionální diskuzi o plánování finančních prostředků. Racionální diskuze = diskuze podložená čísly

21 Podstata spolupráce ČOS s PZP 1) Vzájemná informovanost a otevřenost 2) Ochota se domluvit 3) Výměna dat Spolupráce s plátci zdravotní péče je postavena na racionálním plánování počtu léčených pacientů a souvisejících nákladů. Spolupráce začala plánováním nejnákladnější farmakoterapie a bude dále rozšiřována na další oblasti léčby.

22 ČOS má odbornou sekci zajišťující analýzu dat Pro jednání s PZP je k dispozici 1) Kompletní agenda populačních dat, prospektivní odhady počtu pacientů, po diagnózách a stadiích 2) Odhady počtu léčených pacientů se zaměřením na různé modality léčby, dosud využíváno pro: -> plánování potřeb nákladné biologické léčby -> zahájeno hodnocení stavu a potřeb radioterapie -> zahájena spolupráce s chirurgy (koloproktologická sekce) -> nově zahájena i spolupráce s urologickou společností 3) Referenční standardy hodnocení přežití onkologických pacientů v ČR, pravidelně aktualizované 4) Systém sběru potřebných klinických dat (registry, elektronická dokumentace onkologického pacienta)

23 ZÁVĚREM Nemáme se za co stydět Minimálně můžeme konstatovat, že jsme na dobré cestě

24 Hlavně optimismus. 1) I při rostoucí incidenci je v ČR stabilizovaná mortalita (někde již mírně klesající) u většiny onkologických diagnóz 2) Máme nastartované organizované screeningové programy pro karcinom prsu, kolorekta i děložního hrdla. Všechny tři programy mají nově informační audit. 3) Máme konsolidovanou a spolupracující sít onkologických center a rozvíjejí se regionální sítě 4) Umíme jednat s plátci zdravotní péče a umíme aktivně plánovat diagnostické a léčebné potřeby 5) V roce 2008 byla zpřístupněna nákladná terapie všem pacientům, kteří z ní mohli profitovat.

25 V ČR je dlouhodobě stabilizovaná mortalita u většiny hlavních onkologických diagnóz ZN prsu (C50) ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN plic (C34) ZN ledviny (C64)

26 . a hlavně nezpychnout 1) Musíme posílit časnou diagnostiku, u řady diagnóz je stále vysoké procento primárně diagnostikovaných klinických stadií IV (kolorektální karcinom, bronchogenní karcinom,..) 2) Musíme posilovat ekvitu péče, ne ve všech oblastech je 100% (management péče o pokročilá stadia onemocnění) 3) Musíme posílit komunikaci lékařů různých odborností, umění sdílet péči o pacienta 4) Posílit prezentaci vlastních výsledků 5) Málo se o nás ví v zahraničí

27 DĚKUJI ZA POZORNOST

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Sí onkologické péče v České republice..............................................................

Více

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE MANUÁL PREVENCE a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV MANUÁL PREVENCE A ČASNÉ DETEKCE

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Autor PharmDr. Marcela Koupilková e-mail: Koupilkova@centrum.cz Výtah z obhájené rigorózní práce

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

ČESKÉ ILCO 20. výročí trvání 19. - 21. října 2012 v kongresovém sále hotelu Masarykova kolej Thákurova ulice 1, Praha 6

ČESKÉ ILCO 20. výročí trvání 19. - 21. října 2012 v kongresovém sále hotelu Masarykova kolej Thákurova ulice 1, Praha 6 Mezinárodní pacientská konference pod záštitou primátora MUDr. Bohuslava Svobody ČESKÉ ILCO 20. výročí trvání 19. - 21. října 2012 v kongresovém sále hotelu Masarykova kolej Thákurova ulice 1, Praha 6

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY Svaz měst a obcí České republiky 18.9.2010 Impressum Autorský kolektiv Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Eva Srnová Mgr. Ingrid Štegmannová

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Biologická léčba karcinomu prsu speciální příloha Biologická léčba karcinomu prsu vydavatel šéfredaktor odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická 30 101 00 Praha 10 tel./fax:

Více

UIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Eva FUCHSOVÁ AALÝZA VÝSKYTU ZHOUBÝCH OVOTVARŮ A STŘEDÍ MORAVĚ (se zaměřením na zhoubný novotvar prsu) Bakalářská práce Vedoucí práce

Více

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR Autoři Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J. KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

Investice do zdravı v CR

Investice do zdravı v CR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Investice do zdravı v CR Je možné zvýšit zdravou délku života

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Vzácná onemocnění jsou komplexní, převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v

Více