v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno"

Transkript

1 Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

2 Zdroje epidemiologick!ch onkologick!ch dat! Národní onkologick! registr (NOR) sleduje od roku 1976 v$echny novotvary zji$t#né v (eské populaci; hlá$ení novotvar& do NOR je ze zákona povinné! Správcem NOR a organizátorem sb#ru dat je Ústav zdravotnick!ch informací a statistiky 'R (ÚZIS 'R)! Vedení 'eské onkologické spole(nosti 'LS JEP ('OS) jsou poskytovány anonymizované uzav"ené záznamy NOR! Pro anal!zy odborné spole(nosti jsou aktuáln# k dispozici data NOR za období , jde o více ne% 1,8 mil. záznam& novotvar&! Údaje o mortalit# novotvar& poskytuje databáze zem"el!ch vyhodnocovaná 'esk!m statistick!m ú"adem ('SÚ)! Nutn!mi údaji pro hodnocení epidemiologie jsou data o demografické struktu"e populace 'R, zdrojem je 'SÚ

3 Celkov! p"ehled incidence novotvar& v 'eské republice v letech jin! ko%ní nádor (C44) tlusté st"evo a kone(ník (C18-C21) pr&du$nice, pr&du$ky a plíce (C33,C34) prs - %eny (C50) p"edstojná %láza - prostata (C61) ledvina (C64) mo(ov! m#ch!" (C67) slinivka b"i$ní (C25) melanom k&%e (C43) d#loha (C54,C55) %aludek (C16) dutina ústní a hltan (C00-C14) non-hodgkin&v lymfom (C82-C85,C96) leukémie (C91-C95) vaje(ník (C56) hrdlo d#lo%ní - cervicis uteri (C53) %lu(ník a %lu(ové cesty (C23,C24) $títná %láza (C73) játra a intrahepatální %lu(ové cesty (C22) mozek a mícha (C70-C72) jícen (C15) hrtan (C32) mnoho(etn! myelom (C90) varle (C62) pojivové a m#kké tkán# (C47,C49) Hodgkin&v lymfom (C81) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D00-D09) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) Po(et nov# diagnostikovan!ch ro(n# Zhoubné novotvary N = Novotvary in situ N = Novotvary neznámého chování N = Celkem N = Gynekologické Ostatní 6,0 % 94,0 % 46,4 % 53,6 % 11,4 % 88,6 % 8,5 % 91,5 %

4 P"ehled incidence novotvar& v 'eské republice v letech u %en jin! ko%ní nádor (C44) prs - %eny (C50) tlusté st"evo a kone(ník (C18-C21) d#loha (C54,C55) pr&du$nice, pr&du$ky a plíce (C33,C34) vaje(ník (C56) ledvina (C64) hrdlo d#lo%ní - cervicis uteri (C53) slinivka b"i$ní (C25) melanom k&%e (C43) $títná %láza (C73) %aludek (C16) non-hodgkin&v lymfom (C82-C85,C96) %lu(ník a %lu(ové cesty (C23,C24) mo(ov! m#ch!" (C67) leukémie (C91-C95) mozek a mícha (C70-C72) dutina ústní a hltan (C00-C14) játra a intrahepatální %lu(ové cesty (C22) mnoho(etn! myelom (C90) pojivové a m#kké tkán# (C47,C49) Hodgkin&v lymfom (C81) jícen (C15) hrtan (C32) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D00-D09) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) Po(et nov# diagnostikovan!ch ro(n# Zhoubné novotvary N = Novotvary in situ N = Novotvary neznámého chování N = 890 Celkem N = Gynekologické Ostatní 12,7 % 87,3 % 61,9 % 38,1 % 22,2 % 77,8 % 17,3 % 82,7 %

5 Epidemiologie gynekologick!ch v 'eské republice v roce 2010 Incidence (rok 2010) Po#e t Po#et na $e n Po#e t Mortalita (rok 2010) * Po#et na $e n Prevalence (k ) Po#e t Po#et na $e n C51 ZN vulvy 222 4, , ,4 C52 ZN pochvy - vaginy 49 0, , ,2 C53 ZN hrdla d#lo%ního , , ,5 C54 ZN t#la d#lo%ního , , ,0 C55 ZN d%lohy, #ást NS 43 0, , ,0 C56 ZN vaje(níku , , ,5 C57 ZN jin!ch a neur#en!ch $ensk!ch pohlavních orgán& 6 7 1, , ,9 D06 n. in situ hrdla d#lo%ního , , ,3 D07 n. in situ jin!ch a neur#en!ch pohlavních orgán& 103 1,92 2 0, ,5 Celkem , , ,3 * Mortalita dle dat Národního onkologického registru "R

6 Epidemiologie gynekologick!ch v Královéhradeckém kraji v období Incidence (období ) Po#e t ro#n% Po#et na $e n Mortalita (období ) * Po#e t ro#n% Po#et na $e n Prevalence (k ) Po#e t Po#et na $e n C51 ZN vulvy 10 3,61 6 2, ,0 C52 ZN pochvy - vaginy 2 0,57 1 0, ,9 C53 ZN hrdla d#lo%ního 54 19, , ,0 C54 ZN t#la d#lo%ního , , ,0 C55 ZN d%lohy, #ást NS 3 0,99 2 0,71 4 1,4 C56 ZN vaje(níku 68 24, , ,6 C57 ZN jin!ch a neur#en!ch $ensk!ch pohlavních orgán& 7 2,48 5 1, ,2 D06 n. in situ hrdla d#lo%ního ,14 0 0, ,9 D07 n. in situ jin!ch a neur#en!ch pohlavních orgán& 3 1,20 1 0, ,9 Celkem , , ,1 * Mortalita dle dat Národního onkologického registru "R

7 Trendy epidemiologie gynekologick!ch (C51-C57, D06-D07) v 'eské republice Po(et na %en Rok Incidence novotvar& Incidence v HKK Incidence in situ Incidence in situ v HKK Mortalita Mortalita v HKK

8 Trendy epidemiologie gynekologick!ch v 'eské republice Hrdlo d#lo%ní (C53, D06) ZN t#la d#lo%ního (C54) Po(et na %en Po(et na %en Incidence C Rok Mortalita Incidence Rok Mortalita Incidence C53 v HKK Mortalita v HKK Incidence v HKK Mortalita v HKK Incidence D06 Incidence D06 v HKK

9 Trendy epidemiologie gynekologick!ch v 'eské republice ZN vaje(níku (C56) Ostatní gynekologické ZN (C51, C52, C55, C57) Po(et na %en Po(et na %en Rok Incidence bez borderline n. * Celková incidence C56 v NOR Incidence bez borderline n. v HKK Celková incidence C56 v HKK Mortalita Mortalita v HKK * Morfologické kódy 8442/3, 8451/3, 8462/3, 8472/3 a 8473/3 podle MKN-O-2 klasifikace, která je v NOR platná v období , byly v klasifikaci MKN-O-3 (platná v NOR od roku 2005) p!eklasifikovány na nemaligní Incidence Rok Incidence v HKK Mortalita Mortalita v HKK

10 Trendy prevalence gynekologick!ch v 'eské republice Po(et %ijících %en s nádorem nebo jeho anamnézou Rok C53 - ZN hrdla d#lo%ního D06 - n. in situ hrdla d#lo%ního C54 - ZN t#la d#lo%ního C56 - ZN vaje(níku jiné gynekologické ZN jiné gynekologické n. in situ

11 Trendy prevalence gynekologick!ch v Královéhradeckém kraji 1600 Po(et %ijících %en s nádorem nebo jeho anamnézou Rok C53 - ZN hrdla d#lo%ního D06 - n. in situ hrdla d#lo%ního C54 - ZN t#la d#lo%ního C56 - ZN vaje(níku jiné gynekologické ZN jiné gynekologické n. in situ

12 V#k pacientek s gynekologick!mi nádory v 'eské republice v letech Podíl nov# diagnostikovan!ch dle v#kov!ch kategorií (%) V#ková struktura V#k ZN hrdla d#lo%ního (C53) N. in situ hrdla d#lo%ního (D06) Po(et na %en ve v#kové kategorii ZN t#la d#lo%ního (C54) V#kov# specifická incidence V#k ZN vaje(níku (C56) Ostatní gyn. ZN (C51, C52, C55, C57) N = N = N = N = N = Pr&m#r 53 let 37 let 65 let 63 let 69 let Medián 52 let 34 let 65 let 63 let 72 let 25% 75% percentil let let let let let

13 Incidence ZN hrdla d#lo%ního (C53) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Rumunsko Makedonie Bulharsko Litva Srbsko Moldavská republika Ma)arsko Ukrajina Estonsko Slovensko "eská republika Ruská federace B#lorusko 'erná Hora Loty$sko Portugalsko Dánsko Chorvatsko Polsko Slovinsko Irsko Norsko Bosna a Herzegovina Belgie Island *védsko Velká Británie Francie (metropolitní) Albánie N#mecko Nizozemsko Itálie *pan#lsko Lucembursko Rakousko Kypr Finsko +ecko *v!carsko Malta INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 11. v Evrop# Evropské zem# Rumunsko Makedonie Srbsko Litva Moldavská republika Loty$sko Bulharsko Estonsko 'erná Hora Ruská federace Ukrajina Polsko Ma)arsko B#lorusko Slovensko Chorvatsko Bosna a Hercegovina Portugalsko Irsko Albánie Slovinsko Belgie Dánsko Rakousko N#mecko Norsko Velká Británie Lucembursko Malta *pan#lsko Nizozemsko Francie *védsko Kypr +ecko Itálie Finsko *v!carsko Island MORTALITA ASR (W) evropské zem# okolní zem# 17. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

14 Incidence ZN t#la d#lo%ního (C54) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Slovensko Loty$sko Norsko Bulharsko Litva Ukrajina Malta B#lorusko Slovinsko Ruská federace Estonsko Finsko *védsko Chorvatsko Velká Británie Polsko Dánsko Makedonie Belgie Lucembursko Island Nizozemsko Kypr N#mecko Ma)arsko Irsko Rakousko Itálie *pan#lsko *v!carsko Moldavská republika Srbsko Francie 'erná Hora Albánie Bosna a Hercegovina Portugalsko +ecko Rumunsko INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 1. v Evrop# Evropské zem# Malta B#lorusko Ukrajina Ruská federace Slovensko Bulharsko Estonsko Moldavská republika Slovinsko Litva Loty$sko Albánie Norsko Polsko Chorvatsko *védsko Dánsko Irsko 'erná Hora Srbsko Finsko Francie Makedonie Ma)arsko Rakousko *pan#lsko *v!carsko Nizozemsko Velká Británie Belgie Itálie Rumunsko +ecko Bosna a Hercegovina Kypr N#mecko Portugalsko Island Lucembursko MORTALITA ASR (W) evropské zem# okolní zem# 11. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

15 Incidence ZN vaje(níku (C56) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Loty$sko Litva Irsko Bulharsko Slovensko Makedonie Velká Británie Polsko Lucembursko B#lorusko Chorvatsko Ruská federace Norsko Srbsko Dánsko Ma)arsko Estonsko Malta Ukrajina Moldavská republika Slovinsko N#mecko Finsko Rumunsko Belgie *védsko Itálie 'erná Hora *v!carsko Nizozemsko +ecko Rakousko *pan#lsko Island Francie Albánie Bosna a Hercegovina Kypr Portugalsko INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 12. v Evrop# ASR (W) Evropské zem# Loty$sko Litva Irsko Chorvatsko Polsko Slovinsko Dánsko Velká Británie Malta Norsko Ma)arsko B#lorusko Slovensko *védsko Nizozemsko Ukrajina Ruská federace Bulharsko Lucembursko Belgie Moldavská republika Estonsko Makedonie Srbsko Rakousko Finsko Rumunsko N#mecko *v!carsko Francie Itálie +ecko *pan#lsko Kypr Island Bosna a Hercegovina 'erná Hora Portugalsko Albánie MORTALITA evropské zem# okolní zem# 11. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

16 Incidence hlavních gynekologick!ch ZN (C53, C54, C56) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Litva Bulharsko Makedonie Slovensko Loty$sko Ukrajina Srbsko Estonsko B#lorusko Rumunsko Ruská federace Ma)arsko Moldavská republika Norsko Chorvatsko Polsko Slovinsko Dánsko Irsko Velká Británie Lucembursko Belgie *védsko 'erná Hora Malta N#mecko Island Finsko Nizozemsko Itálie Portugalsko *pan#lsko Rakousko Francie Bosna a Hercegovina *v!carsko Albánie Kypr +ecko INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 6. v Evrop# Evropské zem# Litva Rumunsko Loty$sko Makedonie Srbsko Moldavská republika Bulharsko Ukrajina Polsko Ruská federace B#lorusko Estonsko Slovensko Chorvatsko Ma)arsko Slovinsko Irsko Malta Dánsko 'erná Hora Norsko Velká Británie *védsko Belgie Nizozemsko Rakousko Bosna a Hercegovina N#mecko Finsko Albánie Francie Lucembursko Portugalsko *pan#lsko *v!carsko Itálie +ecko Kypr Island MORTALITA ASR (W) evropské zem# okolní zem# 16. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

17 Incidence gynekologick!ch novotvar& (C51-C57) v krajích 'R v letech Kraj: Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en Plze,sk! Královéhradeck! Pardubick! Hl. m. Praha 104,1 87,4 85,2 84,8 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 88,0 82,0 87,9 78,0 81,9 < 78,0 Karlovarsk! 82,9 Ústeck! 82,4 82,0 Jihomoravsk! 81,6 Moravskoslezsk! 80,3 Jiho(esk! 79,9 Vyso(ina 79,0 Zlínsk! 77,1 St"edo(esk! 76,7 Olomouck! 76,3 Libereck! 75,7

18 Incidence gynekologick!ch novotvar& v krajích 'R v letech ZN hrdla d#lo%ního (C53) Nádory in situ hrdla d#lo%ního (D06) Nádory hrdla d#lo%ního (C53, D06) Kraj: Karlovarsk! Ústeck! Pardubick! Hl. m. Praha Plze,sk! Libereck! Královéhradeck! Moravskoslezsk! Jihomoravsk! St"edo(esk! Jiho(esk! Zlínsk! Olomouck! Vyso(ina Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,2 24,8 21,3 21,2 20,1 19,5 19,3 19,1 19,1 18,6 18,4 16,2 15,8 15,6 14,4 Kraj: Plze,sk! Ústeck! Karlovarsk! Jihomoravsk! Jiho(esk! Královéhradeck! Vyso(ina Olomouck! Pardubick! Zlínsk! St"edo(esk! Hl. m. Praha Libereck! Moravskoslezsk! Po(et nov# diagnostikovan!ch na %en ,0 57,8 57,5 56,9 39,2 36,1 33,6 27,3 23,7 20,9 19,4 18,5 17,5 11,2 134,3 Kraj: Plze,sk! Ústeck! Karlovarsk! Jihomoravsk! Jiho(esk! Královéhradeck! Vyso(ina Pardubick! Olomouck! Hl. m. Praha St"edo(esk! Libereck! Zlínsk! Moravskoslezsk! Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,8 84,0 76,1 73,1 58,4 55,3 48,0 45,0 42,9 39,7 37,8 37,0 36,7 30,3 154,4 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 23,0 20,0 22,9 18,0 19,9 < 18,0 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,0 119,9 40,0 79,9 < 40,0 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 120,0 60,0 119,9 40,0 59,9 < 40,0

19 Incidence gynekologick!ch novotvar& v krajích 'R v letech Kraj: ZN t#la d#lo%ního (C54) Plze,sk! Pardubick! Vyso(ina Královéhradeck! Jihomoravsk! Moravskoslezsk! Olomouck! Hl. m. Praha Zlínsk! St"edo(esk! Jiho(esk! Ústeck! Libereck! Karlovarsk! Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,4 37,5 37,0 36,5 35,1 34,9 34,4 33,7 33,5 32,7 32,6 32,5 32,0 29,9 28,1 Kraj: Plze,sk! Královéhradeck! Jiho(esk! Hl. m. Praha Jihomoravsk! Zlínsk! Pardubick! Olomouck! Vyso(ina Libereck! Moravskoslezsk! St"edo(esk! Ústeck! Karlovarsk! ZN vaje(níku (C56) Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,2 24,2 23,1 22,3 21,6 21,2 21,1 21,1 20,8 20,1 19,8 19,4 19,3 18,5 17,8 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 38,0 34,0 37,9 30,0 33,9 < 30,0 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 25,0 22,0 24,9 19,0 21,9 < 19,0

20 Prevalence gynekologick!ch novotvar& (C51-C57) v krajích 'R k Kraj: Plze,sk! Karlovarsk! Hl. m. Praha Jihomoravsk! Jiho(esk! Ústeck! Královéhradeck! Moravskoslezsk! Pardubick! Zlínsk! St"edo(esk! Olomouck! Vyso(ina Libereck! Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,9 1079,6 1065,3 1023,6 1020,9 1018,3 984,4 968,3 958,7 953,3 934,9 923,3 918,2 886,5 884,7 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,0 1000,0 1049,9 900,0 999,9 < 900,0

21 Prevalence gynekologick!ch novotvar& v krajích 'R k Kraj: ZN hrdla d#lo%ního (C53) Karlovarsk! Ústeck! Hl. m. Praha Plze,sk! Jiho(esk! Jihomoravsk! Libereck! Královéhradeck! Moravskoslezsk! St"edo(esk! Zlínsk! Pardubick! Olomouck! Vyso(ina Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,0 416,2 384,4 370,6 336,9 319,5 315,2 305,6 298,0 290,3 286,3 276,8 256,4 245,5 205,5 Kraj: ZN t#la d#lo%ního (C54) Pardubick! Plze,sk! Vyso(ina Jihomoravsk! Královéhradeck! Olomouck! Moravskoslezsk! Hl. m. Praha Zlínsk! Jiho(esk! St"edo(esk! Ústeck! Libereck! Karlovarsk! Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,0 508,8 474,3 473,4 456,0 446,6 445,0 444,0 441,2 439,2 437,9 428,1 393,8 390,7 368,8 Kraj: Jiho(esk! Jihomoravsk! Hl. m. Praha Olomouck! Moravskoslezsk! Zlínsk! Královéhradeck! Plze,sk! Vyso(ina Ústeck! St"edo(esk! Pardubick! Libereck! Karlovarsk! ZN vaje(níku (C56) Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,8 190,7 185,7 184,6 179,3 178,6 174,6 173,5 172,1 167,0 160,9 160,3 156,5 148,8 127,2 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en - 420,0 340,0 419,9 270,0 339,9 < 270,0 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en - 500,0 450,0 499,9 400,0 449,9 < 400,0 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en - 190,0 170,0 189,9 150,0 169,9 < 150,0

22 V!voj záchytu stadií hrdla d#lo%ního (C53, D06) V!voj incidence dle stadií Podíl stadií vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 40 Po(et na %en Rok % 60% 40% 20% 0% Stadium: in situ neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok

23 V!voj záchytu stadií ZN hrdla d#lo%ního (C53) V!voj incidence dle stadií Podíl stadií vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd % Po(et na %en Rok % 40% 20% 0% Stadium: neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok

24 V!voj záchytu stadií hrdla d#lo%ního (C53, D06) dle v#ku v letech Zastoupení stadií dle v#ku V#kov# specifická incidence 100% % 60% 40% 20% 0% Stadium: in situ neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam V#k Po(et nov# diagnostikovan!ch na %en ve v#kové kategorii V#k V#k

25 V!voj záchytu stadií ZN t#la d#lo%ního (C54) V!voj incidence dle stadií Podíl stadií vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd %!!! Po(et na %en % 40% Rok % 0% Stadium: neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok Podle pravidel klasifikace se d"lení do stadií vztahuje pouze na anatomické lokalizace kr#ek d"lo$ní (C54.0) a t"lo d"lo$ní (C54.3, p!ípadn" C54.9). Od roku 2005 byly do registra#ního software databáze NOR zavedeny striktní kontroly dodr$ování klasifika#ních pravidel, co$ vedlo k poklesu podílu ur#en%ch stadií.

26 V!voj záchytu stadií ZN vaje(níku (C56) s korigovanou incidencí na borderline nádory V!voj incidence dle stadií Podíl stadií 8 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. Po(et na %en Rok % 60% 40% 20% 0% Stadium: neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok

27 Referen(ní hodnocení p"e%ití pacientek s gynekologick!mi nádory z dat NOR Pacientky s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu ZN hrdla d#lo%ního (C53) ZN t#la d#lo%ního (C54) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 5leté relativní p"e%ití 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Malá velikost vzorku pro hodnocení p"e%ití 5leté relativní p"e%ití 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Malá velikost vzorku pro hodnocení p"e%ití V$echna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 V$echna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Anal!za periody Anal!za periody Kohortní anal!za Kohortní anal!za

28 Referen(ní hodnocení p"e%ití pacientek s gynekologick!mi nádory z dat NOR Pacientky s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu ZN vaje(níku (C56) 100% 90% 80% 5leté relativní p"e%ití 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% V$echna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Anal!za periody Anal!za periody Kohortní anal!za Kohortní anal!za

29 Predikce incidence pro rok 2013 INCIDENCE Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I 502 (446; 559) 1274 (1172; 1376) 209 (170; 247) Stadium II 131 (105; 158) 201 (161; 242) 93 (72; 112) Stadium III 211 (179; 242) 220 (175; 264) 394 (349; 437) Stadium IV 160 (129; 191) 98 (74; 121) 341 (301; 382) Stadium neznámo z objektivních d!vod! 1 24 (15; 33) 66 (45; 87) 58 (42; 74) Stadium neznámo bez udání d!vodu 1 15 (9; 21) 152 (104; 199) 29 (21; 37) CELKEM 1043 (883; 1204) 2011 (1731; 2289) 1124 (955; 1289) INCIDENCE Královéhradeck! kraj Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I 24 (16; 32) 68 (54; 82) 12 (6; 18) Stadium II 10 (5; 15) 8 (3; 13) 5 (1; 9) Stadium III 13 (7; 19) 7 (3; 11) 22 (14; 30) Stadium IV 7 (3; 11) 3 (0; 6) 24 (16; 32) Stadium neznámo z objektivních d!vod! 1 1 (0; 3) 6 (2; 10) 2 (0; 4) Stadium neznámo bez udání d!vodu 1 1 (0; 3) 15 (9; 21) 1 (0; 3) CELKEM 56 (44; 68) 107 (90; 124) 66 (53; 79) 1 Objektivními d!vody pro neuvedení stadia onemocn"ní jsou nálezy DCO nebo p#i pitv", velmi $asná úmrtí pacienta, nemocní nelé$eni pro kontraindikace onkologické lé$by, odmítnutí lé$by pacientem. Není-li neuvedení stadia vysv"tleno, je záznam pova%ován za chybn" neúpln&. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále zapo$ítávány do o$ekávaného po$tu pacient! s protinádorovou lé$bou.

30 Predikce prevalence pro rok 2013 PREVALENCE Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I (11 981; ) (18 553; ) 4255 (4148; 4362) Stadium II 2412 (2331; 2493) 2003 (1929; 2077) 924 (874; 974) Stadium III 1914 (1842; 1986) 1297 (1238; 1356) 2212 (2135; 2289) Stadium IV 578 (538; 618) 684 (641; 727) 1488 (1425; 1551) Klinické stadium neznámo (1187; 1303) 2604 (2520; 2688) 740 (695; 785) CELKEM (17 879; ) (24 881; ) 9619 (9277; 9961) PREVALENCE Královéhradeck! kraj Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I 505 (468; 542) 969 (918; 1020) 213 (189; 237) Stadium II 126 (108; 144) 101 (84; 118) 51 (39; 63) Stadium III 87 (72; 102) 45 (34; 56) 101 (84; 118) Stadium IV 35 (25; 45) 37 (27; 47) 123 (105; 141) Klinické stadium neznámo (123; 163) 254 (228; 280) 60 (47; 73) CELKEM 896 (847; 945) 1406 (1344; 1468) 548 (509; 587) 1 Objektivními d!vody pro neuvedení stadia onemocn"ní jsou nálezy DCO nebo p#i pitv", velmi $asná úmrtí pacienta, nemocní nelé$eni pro kontraindikace onkologické lé$by, odmítnutí lé$by pacientem. Není-li neuvedení stadia vysv"tleno, je záznam pova%ován za chybn" neúpln&. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále zapo$ítávány do o$ekávaného po$tu pacient! s protinádorovou lé$bou.

31 Predikce po(tu potenciáln# lé(en!ch pacientek ZN d!lo"ního hrdla (C53) CELKEM Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Stadium I 489 (434; 544) Stadium II 126 (101; 152) Stadium III 198 (168; 228) POTENCIÁLN. LÉ'ENÍ v roce 2013 Po#ty pacient$ lé#en%ch v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti ve stadiu IV Lé#ená relabující a progredující onemocn!ní u pacient$ diagnostikovan%ch v minul%ch letech 122 (98; 145) 173 (135;210) 813 (703; 924) 295 (233;355) (936; 1 279) ZN t!la d!lo"ního (C54) CELKEM Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Stadium I 1246 (1146; 1346) Stadium II 194 (155; 233) Stadium III 209 (166; 250) Po#ty pacient$ lé#en%ch v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti ve stadiu IV Lé#ená relabující a progredující onemocn!ní u pacient$ diagnostikovan%ch v minul%ch letech 67 (51; 83) 259 (219; 299) (1467;1829) 326 (270;382) (1737;2211)

32 Predikce po(tu potenciáln# lé(en!ch pacientek ZN vaje#níku (C56) CELKEM Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Stadium I 205 (167; 242) Stadium II 88 (68; 106) Stadium III 369 (327; 410) POTENCIÁLN. LÉ'ENÍ v roce 2013 Po#ty pacient$ lé#en%ch v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti ve stadiu IV Lé#ená relabující a progredující onemocn!ní u pacient$ diagnostikovan%ch v minul%ch letech 234 (206; 262) 290 (247; 333) 662 (562; 758) 524 (453; 595) (1015; 1353)

33 D kuji za pozornost

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP Přednáška je pokusem o odpověď

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Jiří Vorlíček Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Údaje z ČR Počet nových onkologických onemocnění v registru ČR: 1977: 37 000 nových onemocnění 1999:

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE. http://www.svod.cz

WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE. http://www.svod.cz WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE http://www.svod.cz Uživatelská píruka WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE Uživatelská píruka 2006 Centrum biostatistiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více