v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno"

Transkript

1 Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

2 Zdroje epidemiologick!ch onkologick!ch dat! Národní onkologick! registr (NOR) sleduje od roku 1976 v$echny novotvary zji$t#né v (eské populaci; hlá$ení novotvar& do NOR je ze zákona povinné! Správcem NOR a organizátorem sb#ru dat je Ústav zdravotnick!ch informací a statistiky 'R (ÚZIS 'R)! Vedení 'eské onkologické spole(nosti 'LS JEP ('OS) jsou poskytovány anonymizované uzav"ené záznamy NOR! Pro anal!zy odborné spole(nosti jsou aktuáln# k dispozici data NOR za období , jde o více ne% 1,8 mil. záznam& novotvar&! Údaje o mortalit# novotvar& poskytuje databáze zem"el!ch vyhodnocovaná 'esk!m statistick!m ú"adem ('SÚ)! Nutn!mi údaji pro hodnocení epidemiologie jsou data o demografické struktu"e populace 'R, zdrojem je 'SÚ

3 Celkov! p"ehled incidence novotvar& v 'eské republice v letech jin! ko%ní nádor (C44) tlusté st"evo a kone(ník (C18-C21) pr&du$nice, pr&du$ky a plíce (C33,C34) prs - %eny (C50) p"edstojná %láza - prostata (C61) ledvina (C64) mo(ov! m#ch!" (C67) slinivka b"i$ní (C25) melanom k&%e (C43) d#loha (C54,C55) %aludek (C16) dutina ústní a hltan (C00-C14) non-hodgkin&v lymfom (C82-C85,C96) leukémie (C91-C95) vaje(ník (C56) hrdlo d#lo%ní - cervicis uteri (C53) %lu(ník a %lu(ové cesty (C23,C24) $títná %láza (C73) játra a intrahepatální %lu(ové cesty (C22) mozek a mícha (C70-C72) jícen (C15) hrtan (C32) mnoho(etn! myelom (C90) varle (C62) pojivové a m#kké tkán# (C47,C49) Hodgkin&v lymfom (C81) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D00-D09) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) Po(et nov# diagnostikovan!ch ro(n# Zhoubné novotvary N = Novotvary in situ N = Novotvary neznámého chování N = Celkem N = Gynekologické Ostatní 6,0 % 94,0 % 46,4 % 53,6 % 11,4 % 88,6 % 8,5 % 91,5 %

4 P"ehled incidence novotvar& v 'eské republice v letech u %en jin! ko%ní nádor (C44) prs - %eny (C50) tlusté st"evo a kone(ník (C18-C21) d#loha (C54,C55) pr&du$nice, pr&du$ky a plíce (C33,C34) vaje(ník (C56) ledvina (C64) hrdlo d#lo%ní - cervicis uteri (C53) slinivka b"i$ní (C25) melanom k&%e (C43) $títná %láza (C73) %aludek (C16) non-hodgkin&v lymfom (C82-C85,C96) %lu(ník a %lu(ové cesty (C23,C24) mo(ov! m#ch!" (C67) leukémie (C91-C95) mozek a mícha (C70-C72) dutina ústní a hltan (C00-C14) játra a intrahepatální %lu(ové cesty (C22) mnoho(etn! myelom (C90) pojivové a m#kké tkán# (C47,C49) Hodgkin&v lymfom (C81) jícen (C15) hrtan (C32) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D00-D09) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) Po(et nov# diagnostikovan!ch ro(n# Zhoubné novotvary N = Novotvary in situ N = Novotvary neznámého chování N = 890 Celkem N = Gynekologické Ostatní 12,7 % 87,3 % 61,9 % 38,1 % 22,2 % 77,8 % 17,3 % 82,7 %

5 Epidemiologie gynekologick!ch v 'eské republice v roce 2010 Incidence (rok 2010) Po#e t Po#et na $e n Po#e t Mortalita (rok 2010) * Po#et na $e n Prevalence (k ) Po#e t Po#et na $e n C51 ZN vulvy 222 4, , ,4 C52 ZN pochvy - vaginy 49 0, , ,2 C53 ZN hrdla d#lo%ního , , ,5 C54 ZN t#la d#lo%ního , , ,0 C55 ZN d%lohy, #ást NS 43 0, , ,0 C56 ZN vaje(níku , , ,5 C57 ZN jin!ch a neur#en!ch $ensk!ch pohlavních orgán& 6 7 1, , ,9 D06 n. in situ hrdla d#lo%ního , , ,3 D07 n. in situ jin!ch a neur#en!ch pohlavních orgán& 103 1,92 2 0, ,5 Celkem , , ,3 * Mortalita dle dat Národního onkologického registru "R

6 Epidemiologie gynekologick!ch v Královéhradeckém kraji v období Incidence (období ) Po#e t ro#n% Po#et na $e n Mortalita (období ) * Po#e t ro#n% Po#et na $e n Prevalence (k ) Po#e t Po#et na $e n C51 ZN vulvy 10 3,61 6 2, ,0 C52 ZN pochvy - vaginy 2 0,57 1 0, ,9 C53 ZN hrdla d#lo%ního 54 19, , ,0 C54 ZN t#la d#lo%ního , , ,0 C55 ZN d%lohy, #ást NS 3 0,99 2 0,71 4 1,4 C56 ZN vaje(níku 68 24, , ,6 C57 ZN jin!ch a neur#en!ch $ensk!ch pohlavních orgán& 7 2,48 5 1, ,2 D06 n. in situ hrdla d#lo%ního ,14 0 0, ,9 D07 n. in situ jin!ch a neur#en!ch pohlavních orgán& 3 1,20 1 0, ,9 Celkem , , ,1 * Mortalita dle dat Národního onkologického registru "R

7 Trendy epidemiologie gynekologick!ch (C51-C57, D06-D07) v 'eské republice Po(et na %en Rok Incidence novotvar& Incidence v HKK Incidence in situ Incidence in situ v HKK Mortalita Mortalita v HKK

8 Trendy epidemiologie gynekologick!ch v 'eské republice Hrdlo d#lo%ní (C53, D06) ZN t#la d#lo%ního (C54) Po(et na %en Po(et na %en Incidence C Rok Mortalita Incidence Rok Mortalita Incidence C53 v HKK Mortalita v HKK Incidence v HKK Mortalita v HKK Incidence D06 Incidence D06 v HKK

9 Trendy epidemiologie gynekologick!ch v 'eské republice ZN vaje(níku (C56) Ostatní gynekologické ZN (C51, C52, C55, C57) Po(et na %en Po(et na %en Rok Incidence bez borderline n. * Celková incidence C56 v NOR Incidence bez borderline n. v HKK Celková incidence C56 v HKK Mortalita Mortalita v HKK * Morfologické kódy 8442/3, 8451/3, 8462/3, 8472/3 a 8473/3 podle MKN-O-2 klasifikace, která je v NOR platná v období , byly v klasifikaci MKN-O-3 (platná v NOR od roku 2005) p!eklasifikovány na nemaligní Incidence Rok Incidence v HKK Mortalita Mortalita v HKK

10 Trendy prevalence gynekologick!ch v 'eské republice Po(et %ijících %en s nádorem nebo jeho anamnézou Rok C53 - ZN hrdla d#lo%ního D06 - n. in situ hrdla d#lo%ního C54 - ZN t#la d#lo%ního C56 - ZN vaje(níku jiné gynekologické ZN jiné gynekologické n. in situ

11 Trendy prevalence gynekologick!ch v Královéhradeckém kraji 1600 Po(et %ijících %en s nádorem nebo jeho anamnézou Rok C53 - ZN hrdla d#lo%ního D06 - n. in situ hrdla d#lo%ního C54 - ZN t#la d#lo%ního C56 - ZN vaje(níku jiné gynekologické ZN jiné gynekologické n. in situ

12 V#k pacientek s gynekologick!mi nádory v 'eské republice v letech Podíl nov# diagnostikovan!ch dle v#kov!ch kategorií (%) V#ková struktura V#k ZN hrdla d#lo%ního (C53) N. in situ hrdla d#lo%ního (D06) Po(et na %en ve v#kové kategorii ZN t#la d#lo%ního (C54) V#kov# specifická incidence V#k ZN vaje(níku (C56) Ostatní gyn. ZN (C51, C52, C55, C57) N = N = N = N = N = Pr&m#r 53 let 37 let 65 let 63 let 69 let Medián 52 let 34 let 65 let 63 let 72 let 25% 75% percentil let let let let let

13 Incidence ZN hrdla d#lo%ního (C53) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Rumunsko Makedonie Bulharsko Litva Srbsko Moldavská republika Ma)arsko Ukrajina Estonsko Slovensko "eská republika Ruská federace B#lorusko 'erná Hora Loty$sko Portugalsko Dánsko Chorvatsko Polsko Slovinsko Irsko Norsko Bosna a Herzegovina Belgie Island *védsko Velká Británie Francie (metropolitní) Albánie N#mecko Nizozemsko Itálie *pan#lsko Lucembursko Rakousko Kypr Finsko +ecko *v!carsko Malta INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 11. v Evrop# Evropské zem# Rumunsko Makedonie Srbsko Litva Moldavská republika Loty$sko Bulharsko Estonsko 'erná Hora Ruská federace Ukrajina Polsko Ma)arsko B#lorusko Slovensko Chorvatsko Bosna a Hercegovina Portugalsko Irsko Albánie Slovinsko Belgie Dánsko Rakousko N#mecko Norsko Velká Británie Lucembursko Malta *pan#lsko Nizozemsko Francie *védsko Kypr +ecko Itálie Finsko *v!carsko Island MORTALITA ASR (W) evropské zem# okolní zem# 17. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

14 Incidence ZN t#la d#lo%ního (C54) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Slovensko Loty$sko Norsko Bulharsko Litva Ukrajina Malta B#lorusko Slovinsko Ruská federace Estonsko Finsko *védsko Chorvatsko Velká Británie Polsko Dánsko Makedonie Belgie Lucembursko Island Nizozemsko Kypr N#mecko Ma)arsko Irsko Rakousko Itálie *pan#lsko *v!carsko Moldavská republika Srbsko Francie 'erná Hora Albánie Bosna a Hercegovina Portugalsko +ecko Rumunsko INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 1. v Evrop# Evropské zem# Malta B#lorusko Ukrajina Ruská federace Slovensko Bulharsko Estonsko Moldavská republika Slovinsko Litva Loty$sko Albánie Norsko Polsko Chorvatsko *védsko Dánsko Irsko 'erná Hora Srbsko Finsko Francie Makedonie Ma)arsko Rakousko *pan#lsko *v!carsko Nizozemsko Velká Británie Belgie Itálie Rumunsko +ecko Bosna a Hercegovina Kypr N#mecko Portugalsko Island Lucembursko MORTALITA ASR (W) evropské zem# okolní zem# 11. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

15 Incidence ZN vaje(níku (C56) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Loty$sko Litva Irsko Bulharsko Slovensko Makedonie Velká Británie Polsko Lucembursko B#lorusko Chorvatsko Ruská federace Norsko Srbsko Dánsko Ma)arsko Estonsko Malta Ukrajina Moldavská republika Slovinsko N#mecko Finsko Rumunsko Belgie *védsko Itálie 'erná Hora *v!carsko Nizozemsko +ecko Rakousko *pan#lsko Island Francie Albánie Bosna a Hercegovina Kypr Portugalsko INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 12. v Evrop# ASR (W) Evropské zem# Loty$sko Litva Irsko Chorvatsko Polsko Slovinsko Dánsko Velká Británie Malta Norsko Ma)arsko B#lorusko Slovensko *védsko Nizozemsko Ukrajina Ruská federace Bulharsko Lucembursko Belgie Moldavská republika Estonsko Makedonie Srbsko Rakousko Finsko Rumunsko N#mecko *v!carsko Francie Itálie +ecko *pan#lsko Kypr Island Bosna a Hercegovina 'erná Hora Portugalsko Albánie MORTALITA evropské zem# okolní zem# 11. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

16 Incidence hlavních gynekologick!ch ZN (C53, C54, C56) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Litva Bulharsko Makedonie Slovensko Loty$sko Ukrajina Srbsko Estonsko B#lorusko Rumunsko Ruská federace Ma)arsko Moldavská republika Norsko Chorvatsko Polsko Slovinsko Dánsko Irsko Velká Británie Lucembursko Belgie *védsko 'erná Hora Malta N#mecko Island Finsko Nizozemsko Itálie Portugalsko *pan#lsko Rakousko Francie Bosna a Hercegovina *v!carsko Albánie Kypr +ecko INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 6. v Evrop# Evropské zem# Litva Rumunsko Loty$sko Makedonie Srbsko Moldavská republika Bulharsko Ukrajina Polsko Ruská federace B#lorusko Estonsko Slovensko Chorvatsko Ma)arsko Slovinsko Irsko Malta Dánsko 'erná Hora Norsko Velká Británie *védsko Belgie Nizozemsko Rakousko Bosna a Hercegovina N#mecko Finsko Albánie Francie Lucembursko Portugalsko *pan#lsko *v!carsko Itálie +ecko Kypr Island MORTALITA ASR (W) evropské zem# okolní zem# 16. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

17 Incidence gynekologick!ch novotvar& (C51-C57) v krajích 'R v letech Kraj: Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en Plze,sk! Královéhradeck! Pardubick! Hl. m. Praha 104,1 87,4 85,2 84,8 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 88,0 82,0 87,9 78,0 81,9 < 78,0 Karlovarsk! 82,9 Ústeck! 82,4 82,0 Jihomoravsk! 81,6 Moravskoslezsk! 80,3 Jiho(esk! 79,9 Vyso(ina 79,0 Zlínsk! 77,1 St"edo(esk! 76,7 Olomouck! 76,3 Libereck! 75,7

18 Incidence gynekologick!ch novotvar& v krajích 'R v letech ZN hrdla d#lo%ního (C53) Nádory in situ hrdla d#lo%ního (D06) Nádory hrdla d#lo%ního (C53, D06) Kraj: Karlovarsk! Ústeck! Pardubick! Hl. m. Praha Plze,sk! Libereck! Královéhradeck! Moravskoslezsk! Jihomoravsk! St"edo(esk! Jiho(esk! Zlínsk! Olomouck! Vyso(ina Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,2 24,8 21,3 21,2 20,1 19,5 19,3 19,1 19,1 18,6 18,4 16,2 15,8 15,6 14,4 Kraj: Plze,sk! Ústeck! Karlovarsk! Jihomoravsk! Jiho(esk! Královéhradeck! Vyso(ina Olomouck! Pardubick! Zlínsk! St"edo(esk! Hl. m. Praha Libereck! Moravskoslezsk! Po(et nov# diagnostikovan!ch na %en ,0 57,8 57,5 56,9 39,2 36,1 33,6 27,3 23,7 20,9 19,4 18,5 17,5 11,2 134,3 Kraj: Plze,sk! Ústeck! Karlovarsk! Jihomoravsk! Jiho(esk! Královéhradeck! Vyso(ina Pardubick! Olomouck! Hl. m. Praha St"edo(esk! Libereck! Zlínsk! Moravskoslezsk! Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,8 84,0 76,1 73,1 58,4 55,3 48,0 45,0 42,9 39,7 37,8 37,0 36,7 30,3 154,4 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 23,0 20,0 22,9 18,0 19,9 < 18,0 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,0 119,9 40,0 79,9 < 40,0 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 120,0 60,0 119,9 40,0 59,9 < 40,0

19 Incidence gynekologick!ch novotvar& v krajích 'R v letech Kraj: ZN t#la d#lo%ního (C54) Plze,sk! Pardubick! Vyso(ina Královéhradeck! Jihomoravsk! Moravskoslezsk! Olomouck! Hl. m. Praha Zlínsk! St"edo(esk! Jiho(esk! Ústeck! Libereck! Karlovarsk! Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,4 37,5 37,0 36,5 35,1 34,9 34,4 33,7 33,5 32,7 32,6 32,5 32,0 29,9 28,1 Kraj: Plze,sk! Královéhradeck! Jiho(esk! Hl. m. Praha Jihomoravsk! Zlínsk! Pardubick! Olomouck! Vyso(ina Libereck! Moravskoslezsk! St"edo(esk! Ústeck! Karlovarsk! ZN vaje(níku (C56) Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,2 24,2 23,1 22,3 21,6 21,2 21,1 21,1 20,8 20,1 19,8 19,4 19,3 18,5 17,8 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 38,0 34,0 37,9 30,0 33,9 < 30,0 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 25,0 22,0 24,9 19,0 21,9 < 19,0

20 Prevalence gynekologick!ch novotvar& (C51-C57) v krajích 'R k Kraj: Plze,sk! Karlovarsk! Hl. m. Praha Jihomoravsk! Jiho(esk! Ústeck! Královéhradeck! Moravskoslezsk! Pardubick! Zlínsk! St"edo(esk! Olomouck! Vyso(ina Libereck! Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,9 1079,6 1065,3 1023,6 1020,9 1018,3 984,4 968,3 958,7 953,3 934,9 923,3 918,2 886,5 884,7 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,0 1000,0 1049,9 900,0 999,9 < 900,0

21 Prevalence gynekologick!ch novotvar& v krajích 'R k Kraj: ZN hrdla d#lo%ního (C53) Karlovarsk! Ústeck! Hl. m. Praha Plze,sk! Jiho(esk! Jihomoravsk! Libereck! Královéhradeck! Moravskoslezsk! St"edo(esk! Zlínsk! Pardubick! Olomouck! Vyso(ina Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,0 416,2 384,4 370,6 336,9 319,5 315,2 305,6 298,0 290,3 286,3 276,8 256,4 245,5 205,5 Kraj: ZN t#la d#lo%ního (C54) Pardubick! Plze,sk! Vyso(ina Jihomoravsk! Královéhradeck! Olomouck! Moravskoslezsk! Hl. m. Praha Zlínsk! Jiho(esk! St"edo(esk! Ústeck! Libereck! Karlovarsk! Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,0 508,8 474,3 473,4 456,0 446,6 445,0 444,0 441,2 439,2 437,9 428,1 393,8 390,7 368,8 Kraj: Jiho(esk! Jihomoravsk! Hl. m. Praha Olomouck! Moravskoslezsk! Zlínsk! Královéhradeck! Plze,sk! Vyso(ina Ústeck! St"edo(esk! Pardubick! Libereck! Karlovarsk! ZN vaje(níku (C56) Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,8 190,7 185,7 184,6 179,3 178,6 174,6 173,5 172,1 167,0 160,9 160,3 156,5 148,8 127,2 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en - 420,0 340,0 419,9 270,0 339,9 < 270,0 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en - 500,0 450,0 499,9 400,0 449,9 < 400,0 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en - 190,0 170,0 189,9 150,0 169,9 < 150,0

22 V!voj záchytu stadií hrdla d#lo%ního (C53, D06) V!voj incidence dle stadií Podíl stadií vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 40 Po(et na %en Rok % 60% 40% 20% 0% Stadium: in situ neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok

23 V!voj záchytu stadií ZN hrdla d#lo%ního (C53) V!voj incidence dle stadií Podíl stadií vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd % Po(et na %en Rok % 40% 20% 0% Stadium: neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok

24 V!voj záchytu stadií hrdla d#lo%ního (C53, D06) dle v#ku v letech Zastoupení stadií dle v#ku V#kov# specifická incidence 100% % 60% 40% 20% 0% Stadium: in situ neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam V#k Po(et nov# diagnostikovan!ch na %en ve v#kové kategorii V#k V#k

25 V!voj záchytu stadií ZN t#la d#lo%ního (C54) V!voj incidence dle stadií Podíl stadií vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd %!!! Po(et na %en % 40% Rok % 0% Stadium: neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok Podle pravidel klasifikace se d"lení do stadií vztahuje pouze na anatomické lokalizace kr#ek d"lo$ní (C54.0) a t"lo d"lo$ní (C54.3, p!ípadn" C54.9). Od roku 2005 byly do registra#ního software databáze NOR zavedeny striktní kontroly dodr$ování klasifika#ních pravidel, co$ vedlo k poklesu podílu ur#en%ch stadií.

26 V!voj záchytu stadií ZN vaje(níku (C56) s korigovanou incidencí na borderline nádory V!voj incidence dle stadií Podíl stadií 8 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. Po(et na %en Rok % 60% 40% 20% 0% Stadium: neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok

27 Referen(ní hodnocení p"e%ití pacientek s gynekologick!mi nádory z dat NOR Pacientky s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu ZN hrdla d#lo%ního (C53) ZN t#la d#lo%ního (C54) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 5leté relativní p"e%ití 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Malá velikost vzorku pro hodnocení p"e%ití 5leté relativní p"e%ití 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Malá velikost vzorku pro hodnocení p"e%ití V$echna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 V$echna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Anal!za periody Anal!za periody Kohortní anal!za Kohortní anal!za

28 Referen(ní hodnocení p"e%ití pacientek s gynekologick!mi nádory z dat NOR Pacientky s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu ZN vaje(níku (C56) 100% 90% 80% 5leté relativní p"e%ití 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% V$echna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Anal!za periody Anal!za periody Kohortní anal!za Kohortní anal!za

29 Predikce incidence pro rok 2013 INCIDENCE Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I 502 (446; 559) 1274 (1172; 1376) 209 (170; 247) Stadium II 131 (105; 158) 201 (161; 242) 93 (72; 112) Stadium III 211 (179; 242) 220 (175; 264) 394 (349; 437) Stadium IV 160 (129; 191) 98 (74; 121) 341 (301; 382) Stadium neznámo z objektivních d!vod! 1 24 (15; 33) 66 (45; 87) 58 (42; 74) Stadium neznámo bez udání d!vodu 1 15 (9; 21) 152 (104; 199) 29 (21; 37) CELKEM 1043 (883; 1204) 2011 (1731; 2289) 1124 (955; 1289) INCIDENCE Královéhradeck! kraj Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I 24 (16; 32) 68 (54; 82) 12 (6; 18) Stadium II 10 (5; 15) 8 (3; 13) 5 (1; 9) Stadium III 13 (7; 19) 7 (3; 11) 22 (14; 30) Stadium IV 7 (3; 11) 3 (0; 6) 24 (16; 32) Stadium neznámo z objektivních d!vod! 1 1 (0; 3) 6 (2; 10) 2 (0; 4) Stadium neznámo bez udání d!vodu 1 1 (0; 3) 15 (9; 21) 1 (0; 3) CELKEM 56 (44; 68) 107 (90; 124) 66 (53; 79) 1 Objektivními d!vody pro neuvedení stadia onemocn"ní jsou nálezy DCO nebo p#i pitv", velmi $asná úmrtí pacienta, nemocní nelé$eni pro kontraindikace onkologické lé$by, odmítnutí lé$by pacientem. Není-li neuvedení stadia vysv"tleno, je záznam pova%ován za chybn" neúpln&. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále zapo$ítávány do o$ekávaného po$tu pacient! s protinádorovou lé$bou.

30 Predikce prevalence pro rok 2013 PREVALENCE Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I (11 981; ) (18 553; ) 4255 (4148; 4362) Stadium II 2412 (2331; 2493) 2003 (1929; 2077) 924 (874; 974) Stadium III 1914 (1842; 1986) 1297 (1238; 1356) 2212 (2135; 2289) Stadium IV 578 (538; 618) 684 (641; 727) 1488 (1425; 1551) Klinické stadium neznámo (1187; 1303) 2604 (2520; 2688) 740 (695; 785) CELKEM (17 879; ) (24 881; ) 9619 (9277; 9961) PREVALENCE Královéhradeck! kraj Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I 505 (468; 542) 969 (918; 1020) 213 (189; 237) Stadium II 126 (108; 144) 101 (84; 118) 51 (39; 63) Stadium III 87 (72; 102) 45 (34; 56) 101 (84; 118) Stadium IV 35 (25; 45) 37 (27; 47) 123 (105; 141) Klinické stadium neznámo (123; 163) 254 (228; 280) 60 (47; 73) CELKEM 896 (847; 945) 1406 (1344; 1468) 548 (509; 587) 1 Objektivními d!vody pro neuvedení stadia onemocn"ní jsou nálezy DCO nebo p#i pitv", velmi $asná úmrtí pacienta, nemocní nelé$eni pro kontraindikace onkologické lé$by, odmítnutí lé$by pacientem. Není-li neuvedení stadia vysv"tleno, je záznam pova%ován za chybn" neúpln&. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále zapo$ítávány do o$ekávaného po$tu pacient! s protinádorovou lé$bou.

31 Predikce po(tu potenciáln# lé(en!ch pacientek ZN d!lo"ního hrdla (C53) CELKEM Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Stadium I 489 (434; 544) Stadium II 126 (101; 152) Stadium III 198 (168; 228) POTENCIÁLN. LÉ'ENÍ v roce 2013 Po#ty pacient$ lé#en%ch v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti ve stadiu IV Lé#ená relabující a progredující onemocn!ní u pacient$ diagnostikovan%ch v minul%ch letech 122 (98; 145) 173 (135;210) 813 (703; 924) 295 (233;355) (936; 1 279) ZN t!la d!lo"ního (C54) CELKEM Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Stadium I 1246 (1146; 1346) Stadium II 194 (155; 233) Stadium III 209 (166; 250) Po#ty pacient$ lé#en%ch v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti ve stadiu IV Lé#ená relabující a progredující onemocn!ní u pacient$ diagnostikovan%ch v minul%ch letech 67 (51; 83) 259 (219; 299) (1467;1829) 326 (270;382) (1737;2211)

32 Predikce po(tu potenciáln# lé(en!ch pacientek ZN vaje#níku (C56) CELKEM Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Stadium I 205 (167; 242) Stadium II 88 (68; 106) Stadium III 369 (327; 410) POTENCIÁLN. LÉ'ENÍ v roce 2013 Po#ty pacient$ lé#en%ch v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti ve stadiu IV Lé#ená relabující a progredující onemocn!ní u pacient$ diagnostikovan%ch v minul%ch letech 234 (206; 262) 290 (247; 333) 662 (562; 758) 524 (453; 595) (1015; 1353)

33 D kuji za pozornost

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Národní onkologick! registr (NOR)

Národní onkologick! registr (NOR) Národní onkologick! registr (NOR) rodinné st!íbro "eské onkologie Prof. MUDr Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika 1. LF UK a TN p!edsedkyn# Celostátní rady NORu vedoucí KOC (NNB, VFN, TN) Publikace

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Mgr.Vlasta Mazánková mazankova@uzis.cz Obsah sdělení Základní demografické ukazatele, vývoj Zdravotní stav, nejčastější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů LEGISLATIVA při provozování silniční dopravy Vnitrostátní předpisy: zákon č.111/1994 Sb. č. 478/2000 Sb. č. 522/2006 Sb. č. 122/2014 Sb. č. 175/2000 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

Novotvary v České republice - rok 2002 1)

Novotvary v České republice - rok 2002 1) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24.11.24 Novotvary v České republice - rok 22 1) V roce 22 bylo hlášeno u mužů 32 551 zhoubných novotvarů a novotvarů

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP Přednáška je pokusem o odpověď

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Střední a východní Evropa:

Střední a východní Evropa: Střední a východní Evropa: její místo v EU a v Evropě v geografickém pojetí Prezentace vznikla v rámci projektu Inovace výuky regionálního rozvoje OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech

Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech www.iba.muni.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

EVROPA OPAKOVÁNÍ. 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je. a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo

EVROPA OPAKOVÁNÍ. 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je. a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo EVROPA OPAKOVÁNÍ 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo 2. Které země jsou známé vývozem ovoce, zeleniny, vína, rybích výrobků? a) Portugalsko, Španělsko, Itálie,

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 61.020 Červen 2014 Označování velikosti oblečení Část 3: Tělesné rozměry a intervaly ČSN EN 13402-3 80 7035 Size designation of clothes Part 3: Body measurements and intervals

Více

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení:

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Hodnocení zdravotního stavu

Hodnocení zdravotního stavu Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Hodnocení zdravotního stavu Vybrané ukazatele demografické a zdravotní statistiky Odborná zpráva za rok 2008

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

/ 1 / DR 2010 DOMAIN REPORT WWW.NIC.CZ

/ 1 / DR 2010 DOMAIN REPORT WWW.NIC.CZ / 1 / DOMAIN REPORT DR 20 20 WWW.NIC.CZ / 2 / OBSAH DRŽITELÉ DOMÉN 04 DOMÉNY PODLE GEOGRAFICKÉHO UMÍSTĚNÍ POČET DOMÉN V LETECH 2000 20 REGISTRACE DOMÉN V PRŮBĚHU ROKU 20 DÉLKA DOMÉNOVÝCH JMEN TRŽNÍ PODÍLY

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.080.10 Prosinec 2011 Slévárenství Otěruvzdorné litiny ČSN EN 12513 42 0961 Founding Abrasion resistant cast irons Fonderie Fontes résistant a l,usure par abrasion Gießereiwesen

Více

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech.

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Metodický zpravodaj autoškol č. 86/2015 mezinárodní silniční doprava Mezinárodní silniční doprava aktuality. Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti.

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Cena s DPH Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen

Více