v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno"

Transkript

1 Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

2 Zdroje epidemiologick!ch onkologick!ch dat! Národní onkologick! registr (NOR) sleduje od roku 1976 v$echny novotvary zji$t#né v (eské populaci; hlá$ení novotvar& do NOR je ze zákona povinné! Správcem NOR a organizátorem sb#ru dat je Ústav zdravotnick!ch informací a statistiky 'R (ÚZIS 'R)! Vedení 'eské onkologické spole(nosti 'LS JEP ('OS) jsou poskytovány anonymizované uzav"ené záznamy NOR! Pro anal!zy odborné spole(nosti jsou aktuáln# k dispozici data NOR za období , jde o více ne% 1,8 mil. záznam& novotvar&! Údaje o mortalit# novotvar& poskytuje databáze zem"el!ch vyhodnocovaná 'esk!m statistick!m ú"adem ('SÚ)! Nutn!mi údaji pro hodnocení epidemiologie jsou data o demografické struktu"e populace 'R, zdrojem je 'SÚ

3 Celkov! p"ehled incidence novotvar& v 'eské republice v letech jin! ko%ní nádor (C44) tlusté st"evo a kone(ník (C18-C21) pr&du$nice, pr&du$ky a plíce (C33,C34) prs - %eny (C50) p"edstojná %láza - prostata (C61) ledvina (C64) mo(ov! m#ch!" (C67) slinivka b"i$ní (C25) melanom k&%e (C43) d#loha (C54,C55) %aludek (C16) dutina ústní a hltan (C00-C14) non-hodgkin&v lymfom (C82-C85,C96) leukémie (C91-C95) vaje(ník (C56) hrdlo d#lo%ní - cervicis uteri (C53) %lu(ník a %lu(ové cesty (C23,C24) $títná %láza (C73) játra a intrahepatální %lu(ové cesty (C22) mozek a mícha (C70-C72) jícen (C15) hrtan (C32) mnoho(etn! myelom (C90) varle (C62) pojivové a m#kké tkán# (C47,C49) Hodgkin&v lymfom (C81) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D00-D09) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) Po(et nov# diagnostikovan!ch ro(n# Zhoubné novotvary N = Novotvary in situ N = Novotvary neznámého chování N = Celkem N = Gynekologické Ostatní 6,0 % 94,0 % 46,4 % 53,6 % 11,4 % 88,6 % 8,5 % 91,5 %

4 P"ehled incidence novotvar& v 'eské republice v letech u %en jin! ko%ní nádor (C44) prs - %eny (C50) tlusté st"evo a kone(ník (C18-C21) d#loha (C54,C55) pr&du$nice, pr&du$ky a plíce (C33,C34) vaje(ník (C56) ledvina (C64) hrdlo d#lo%ní - cervicis uteri (C53) slinivka b"i$ní (C25) melanom k&%e (C43) $títná %láza (C73) %aludek (C16) non-hodgkin&v lymfom (C82-C85,C96) %lu(ník a %lu(ové cesty (C23,C24) mo(ov! m#ch!" (C67) leukémie (C91-C95) mozek a mícha (C70-C72) dutina ústní a hltan (C00-C14) játra a intrahepatální %lu(ové cesty (C22) mnoho(etn! myelom (C90) pojivové a m#kké tkán# (C47,C49) Hodgkin&v lymfom (C81) jícen (C15) hrtan (C32) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D00-D09) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) Po(et nov# diagnostikovan!ch ro(n# Zhoubné novotvary N = Novotvary in situ N = Novotvary neznámého chování N = 890 Celkem N = Gynekologické Ostatní 12,7 % 87,3 % 61,9 % 38,1 % 22,2 % 77,8 % 17,3 % 82,7 %

5 Epidemiologie gynekologick!ch v 'eské republice v roce 2010 Incidence (rok 2010) Po#e t Po#et na $e n Po#e t Mortalita (rok 2010) * Po#et na $e n Prevalence (k ) Po#e t Po#et na $e n C51 ZN vulvy 222 4, , ,4 C52 ZN pochvy - vaginy 49 0, , ,2 C53 ZN hrdla d#lo%ního , , ,5 C54 ZN t#la d#lo%ního , , ,0 C55 ZN d%lohy, #ást NS 43 0, , ,0 C56 ZN vaje(níku , , ,5 C57 ZN jin!ch a neur#en!ch $ensk!ch pohlavních orgán& 6 7 1, , ,9 D06 n. in situ hrdla d#lo%ního , , ,3 D07 n. in situ jin!ch a neur#en!ch pohlavních orgán& 103 1,92 2 0, ,5 Celkem , , ,3 * Mortalita dle dat Národního onkologického registru "R

6 Epidemiologie gynekologick!ch v Královéhradeckém kraji v období Incidence (období ) Po#e t ro#n% Po#et na $e n Mortalita (období ) * Po#e t ro#n% Po#et na $e n Prevalence (k ) Po#e t Po#et na $e n C51 ZN vulvy 10 3,61 6 2, ,0 C52 ZN pochvy - vaginy 2 0,57 1 0, ,9 C53 ZN hrdla d#lo%ního 54 19, , ,0 C54 ZN t#la d#lo%ního , , ,0 C55 ZN d%lohy, #ást NS 3 0,99 2 0,71 4 1,4 C56 ZN vaje(níku 68 24, , ,6 C57 ZN jin!ch a neur#en!ch $ensk!ch pohlavních orgán& 7 2,48 5 1, ,2 D06 n. in situ hrdla d#lo%ního ,14 0 0, ,9 D07 n. in situ jin!ch a neur#en!ch pohlavních orgán& 3 1,20 1 0, ,9 Celkem , , ,1 * Mortalita dle dat Národního onkologického registru "R

7 Trendy epidemiologie gynekologick!ch (C51-C57, D06-D07) v 'eské republice Po(et na %en Rok Incidence novotvar& Incidence v HKK Incidence in situ Incidence in situ v HKK Mortalita Mortalita v HKK

8 Trendy epidemiologie gynekologick!ch v 'eské republice Hrdlo d#lo%ní (C53, D06) ZN t#la d#lo%ního (C54) Po(et na %en Po(et na %en Incidence C Rok Mortalita Incidence Rok Mortalita Incidence C53 v HKK Mortalita v HKK Incidence v HKK Mortalita v HKK Incidence D06 Incidence D06 v HKK

9 Trendy epidemiologie gynekologick!ch v 'eské republice ZN vaje(níku (C56) Ostatní gynekologické ZN (C51, C52, C55, C57) Po(et na %en Po(et na %en Rok Incidence bez borderline n. * Celková incidence C56 v NOR Incidence bez borderline n. v HKK Celková incidence C56 v HKK Mortalita Mortalita v HKK * Morfologické kódy 8442/3, 8451/3, 8462/3, 8472/3 a 8473/3 podle MKN-O-2 klasifikace, která je v NOR platná v období , byly v klasifikaci MKN-O-3 (platná v NOR od roku 2005) p!eklasifikovány na nemaligní Incidence Rok Incidence v HKK Mortalita Mortalita v HKK

10 Trendy prevalence gynekologick!ch v 'eské republice Po(et %ijících %en s nádorem nebo jeho anamnézou Rok C53 - ZN hrdla d#lo%ního D06 - n. in situ hrdla d#lo%ního C54 - ZN t#la d#lo%ního C56 - ZN vaje(níku jiné gynekologické ZN jiné gynekologické n. in situ

11 Trendy prevalence gynekologick!ch v Královéhradeckém kraji 1600 Po(et %ijících %en s nádorem nebo jeho anamnézou Rok C53 - ZN hrdla d#lo%ního D06 - n. in situ hrdla d#lo%ního C54 - ZN t#la d#lo%ního C56 - ZN vaje(níku jiné gynekologické ZN jiné gynekologické n. in situ

12 V#k pacientek s gynekologick!mi nádory v 'eské republice v letech Podíl nov# diagnostikovan!ch dle v#kov!ch kategorií (%) V#ková struktura V#k ZN hrdla d#lo%ního (C53) N. in situ hrdla d#lo%ního (D06) Po(et na %en ve v#kové kategorii ZN t#la d#lo%ního (C54) V#kov# specifická incidence V#k ZN vaje(níku (C56) Ostatní gyn. ZN (C51, C52, C55, C57) N = N = N = N = N = Pr&m#r 53 let 37 let 65 let 63 let 69 let Medián 52 let 34 let 65 let 63 let 72 let 25% 75% percentil let let let let let

13 Incidence ZN hrdla d#lo%ního (C53) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Rumunsko Makedonie Bulharsko Litva Srbsko Moldavská republika Ma)arsko Ukrajina Estonsko Slovensko "eská republika Ruská federace B#lorusko 'erná Hora Loty$sko Portugalsko Dánsko Chorvatsko Polsko Slovinsko Irsko Norsko Bosna a Herzegovina Belgie Island *védsko Velká Británie Francie (metropolitní) Albánie N#mecko Nizozemsko Itálie *pan#lsko Lucembursko Rakousko Kypr Finsko +ecko *v!carsko Malta INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 11. v Evrop# Evropské zem# Rumunsko Makedonie Srbsko Litva Moldavská republika Loty$sko Bulharsko Estonsko 'erná Hora Ruská federace Ukrajina Polsko Ma)arsko B#lorusko Slovensko Chorvatsko Bosna a Hercegovina Portugalsko Irsko Albánie Slovinsko Belgie Dánsko Rakousko N#mecko Norsko Velká Británie Lucembursko Malta *pan#lsko Nizozemsko Francie *védsko Kypr +ecko Itálie Finsko *v!carsko Island MORTALITA ASR (W) evropské zem# okolní zem# 17. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

14 Incidence ZN t#la d#lo%ního (C54) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Slovensko Loty$sko Norsko Bulharsko Litva Ukrajina Malta B#lorusko Slovinsko Ruská federace Estonsko Finsko *védsko Chorvatsko Velká Británie Polsko Dánsko Makedonie Belgie Lucembursko Island Nizozemsko Kypr N#mecko Ma)arsko Irsko Rakousko Itálie *pan#lsko *v!carsko Moldavská republika Srbsko Francie 'erná Hora Albánie Bosna a Hercegovina Portugalsko +ecko Rumunsko INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 1. v Evrop# Evropské zem# Malta B#lorusko Ukrajina Ruská federace Slovensko Bulharsko Estonsko Moldavská republika Slovinsko Litva Loty$sko Albánie Norsko Polsko Chorvatsko *védsko Dánsko Irsko 'erná Hora Srbsko Finsko Francie Makedonie Ma)arsko Rakousko *pan#lsko *v!carsko Nizozemsko Velká Británie Belgie Itálie Rumunsko +ecko Bosna a Hercegovina Kypr N#mecko Portugalsko Island Lucembursko MORTALITA ASR (W) evropské zem# okolní zem# 11. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

15 Incidence ZN vaje(níku (C56) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Loty$sko Litva Irsko Bulharsko Slovensko Makedonie Velká Británie Polsko Lucembursko B#lorusko Chorvatsko Ruská federace Norsko Srbsko Dánsko Ma)arsko Estonsko Malta Ukrajina Moldavská republika Slovinsko N#mecko Finsko Rumunsko Belgie *védsko Itálie 'erná Hora *v!carsko Nizozemsko +ecko Rakousko *pan#lsko Island Francie Albánie Bosna a Hercegovina Kypr Portugalsko INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 12. v Evrop# ASR (W) Evropské zem# Loty$sko Litva Irsko Chorvatsko Polsko Slovinsko Dánsko Velká Británie Malta Norsko Ma)arsko B#lorusko Slovensko *védsko Nizozemsko Ukrajina Ruská federace Bulharsko Lucembursko Belgie Moldavská republika Estonsko Makedonie Srbsko Rakousko Finsko Rumunsko N#mecko *v!carsko Francie Itálie +ecko *pan#lsko Kypr Island Bosna a Hercegovina 'erná Hora Portugalsko Albánie MORTALITA evropské zem# okolní zem# 11. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

16 Incidence hlavních gynekologick!ch ZN (C53, C54, C56) v 'eské republice ve srovnání s evropsk!mi zem#mi Evropské zem# Litva Bulharsko Makedonie Slovensko Loty$sko Ukrajina Srbsko Estonsko B#lorusko Rumunsko Ruská federace Ma)arsko Moldavská republika Norsko Chorvatsko Polsko Slovinsko Dánsko Irsko Velká Británie Lucembursko Belgie *védsko 'erná Hora Malta N#mecko Island Finsko Nizozemsko Itálie Portugalsko *pan#lsko Rakousko Francie Bosna a Hercegovina *v!carsko Albánie Kypr +ecko INCIDENCE ASR (W) evropské zem# okolní zem# 6. v Evrop# Evropské zem# Litva Rumunsko Loty$sko Makedonie Srbsko Moldavská republika Bulharsko Ukrajina Polsko Ruská federace B#lorusko Estonsko Slovensko Chorvatsko Ma)arsko Slovinsko Irsko Malta Dánsko 'erná Hora Norsko Velká Británie *védsko Belgie Nizozemsko Rakousko Bosna a Hercegovina N#mecko Finsko Albánie Francie Lucembursko Portugalsko *pan#lsko *v!carsko Itálie +ecko Kypr Island MORTALITA ASR (W) evropské zem# okolní zem# 16. v Evrop# Zdroj: Globocan 2008 citace

17 Incidence gynekologick!ch novotvar& (C51-C57) v krajích 'R v letech Kraj: Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en Plze,sk! Královéhradeck! Pardubick! Hl. m. Praha 104,1 87,4 85,2 84,8 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 88,0 82,0 87,9 78,0 81,9 < 78,0 Karlovarsk! 82,9 Ústeck! 82,4 82,0 Jihomoravsk! 81,6 Moravskoslezsk! 80,3 Jiho(esk! 79,9 Vyso(ina 79,0 Zlínsk! 77,1 St"edo(esk! 76,7 Olomouck! 76,3 Libereck! 75,7

18 Incidence gynekologick!ch novotvar& v krajích 'R v letech ZN hrdla d#lo%ního (C53) Nádory in situ hrdla d#lo%ního (D06) Nádory hrdla d#lo%ního (C53, D06) Kraj: Karlovarsk! Ústeck! Pardubick! Hl. m. Praha Plze,sk! Libereck! Královéhradeck! Moravskoslezsk! Jihomoravsk! St"edo(esk! Jiho(esk! Zlínsk! Olomouck! Vyso(ina Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,2 24,8 21,3 21,2 20,1 19,5 19,3 19,1 19,1 18,6 18,4 16,2 15,8 15,6 14,4 Kraj: Plze,sk! Ústeck! Karlovarsk! Jihomoravsk! Jiho(esk! Královéhradeck! Vyso(ina Olomouck! Pardubick! Zlínsk! St"edo(esk! Hl. m. Praha Libereck! Moravskoslezsk! Po(et nov# diagnostikovan!ch na %en ,0 57,8 57,5 56,9 39,2 36,1 33,6 27,3 23,7 20,9 19,4 18,5 17,5 11,2 134,3 Kraj: Plze,sk! Ústeck! Karlovarsk! Jihomoravsk! Jiho(esk! Královéhradeck! Vyso(ina Pardubick! Olomouck! Hl. m. Praha St"edo(esk! Libereck! Zlínsk! Moravskoslezsk! Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,8 84,0 76,1 73,1 58,4 55,3 48,0 45,0 42,9 39,7 37,8 37,0 36,7 30,3 154,4 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 23,0 20,0 22,9 18,0 19,9 < 18,0 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,0 119,9 40,0 79,9 < 40,0 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 120,0 60,0 119,9 40,0 59,9 < 40,0

19 Incidence gynekologick!ch novotvar& v krajích 'R v letech Kraj: ZN t#la d#lo%ního (C54) Plze,sk! Pardubick! Vyso(ina Královéhradeck! Jihomoravsk! Moravskoslezsk! Olomouck! Hl. m. Praha Zlínsk! St"edo(esk! Jiho(esk! Ústeck! Libereck! Karlovarsk! Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,4 37,5 37,0 36,5 35,1 34,9 34,4 33,7 33,5 32,7 32,6 32,5 32,0 29,9 28,1 Kraj: Plze,sk! Královéhradeck! Jiho(esk! Hl. m. Praha Jihomoravsk! Zlínsk! Pardubick! Olomouck! Vyso(ina Libereck! Moravskoslezsk! St"edo(esk! Ústeck! Karlovarsk! ZN vaje(níku (C56) Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en ,2 24,2 23,1 22,3 21,6 21,2 21,1 21,1 20,8 20,1 19,8 19,4 19,3 18,5 17,8 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 38,0 34,0 37,9 30,0 33,9 < 30,0 Po(et nov# diagnostikovan!ch ZN na %en - 25,0 22,0 24,9 19,0 21,9 < 19,0

20 Prevalence gynekologick!ch novotvar& (C51-C57) v krajích 'R k Kraj: Plze,sk! Karlovarsk! Hl. m. Praha Jihomoravsk! Jiho(esk! Ústeck! Královéhradeck! Moravskoslezsk! Pardubick! Zlínsk! St"edo(esk! Olomouck! Vyso(ina Libereck! Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,9 1079,6 1065,3 1023,6 1020,9 1018,3 984,4 968,3 958,7 953,3 934,9 923,3 918,2 886,5 884,7 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,0 1000,0 1049,9 900,0 999,9 < 900,0

21 Prevalence gynekologick!ch novotvar& v krajích 'R k Kraj: ZN hrdla d#lo%ního (C53) Karlovarsk! Ústeck! Hl. m. Praha Plze,sk! Jiho(esk! Jihomoravsk! Libereck! Královéhradeck! Moravskoslezsk! St"edo(esk! Zlínsk! Pardubick! Olomouck! Vyso(ina Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,0 416,2 384,4 370,6 336,9 319,5 315,2 305,6 298,0 290,3 286,3 276,8 256,4 245,5 205,5 Kraj: ZN t#la d#lo%ního (C54) Pardubick! Plze,sk! Vyso(ina Jihomoravsk! Královéhradeck! Olomouck! Moravskoslezsk! Hl. m. Praha Zlínsk! Jiho(esk! St"edo(esk! Ústeck! Libereck! Karlovarsk! Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,0 508,8 474,3 473,4 456,0 446,6 445,0 444,0 441,2 439,2 437,9 428,1 393,8 390,7 368,8 Kraj: Jiho(esk! Jihomoravsk! Hl. m. Praha Olomouck! Moravskoslezsk! Zlínsk! Královéhradeck! Plze,sk! Vyso(ina Ústeck! St"edo(esk! Pardubick! Libereck! Karlovarsk! ZN vaje(níku (C56) Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en ,8 190,7 185,7 184,6 179,3 178,6 174,6 173,5 172,1 167,0 160,9 160,3 156,5 148,8 127,2 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en - 420,0 340,0 419,9 270,0 339,9 < 270,0 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en - 500,0 450,0 499,9 400,0 449,9 < 400,0 Po(et %ijících pacientek s nádorem nebo jeho anamnézou na %en - 190,0 170,0 189,9 150,0 169,9 < 150,0

22 V!voj záchytu stadií hrdla d#lo%ního (C53, D06) V!voj incidence dle stadií Podíl stadií vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 40 Po(et na %en Rok % 60% 40% 20% 0% Stadium: in situ neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok

23 V!voj záchytu stadií ZN hrdla d#lo%ního (C53) V!voj incidence dle stadií Podíl stadií vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd % Po(et na %en Rok % 40% 20% 0% Stadium: neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok

24 V!voj záchytu stadií hrdla d#lo%ního (C53, D06) dle v#ku v letech Zastoupení stadií dle v#ku V#kov# specifická incidence 100% % 60% 40% 20% 0% Stadium: in situ neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam V#k Po(et nov# diagnostikovan!ch na %en ve v#kové kategorii V#k V#k

25 V!voj záchytu stadií ZN t#la d#lo%ního (C54) V!voj incidence dle stadií Podíl stadií vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd %!!! Po(et na %en % 40% Rok % 0% Stadium: neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok Podle pravidel klasifikace se d"lení do stadií vztahuje pouze na anatomické lokalizace kr#ek d"lo$ní (C54.0) a t"lo d"lo$ní (C54.3, p!ípadn" C54.9). Od roku 2005 byly do registra#ního software databáze NOR zavedeny striktní kontroly dodr$ování klasifika#ních pravidel, co$ vedlo k poklesu podílu ur#en%ch stadií.

26 V!voj záchytu stadií ZN vaje(níku (C56) s korigovanou incidencí na borderline nádory V!voj incidence dle stadií Podíl stadií 8 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 100% 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. Po(et na %en Rok % 60% 40% 20% 0% Stadium: neznámo z objektivních d&vod& neuvedeno neúpln! záznam Rok

27 Referen(ní hodnocení p"e%ití pacientek s gynekologick!mi nádory z dat NOR Pacientky s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu ZN hrdla d#lo%ního (C53) ZN t#la d#lo%ního (C54) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 5leté relativní p"e%ití 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Malá velikost vzorku pro hodnocení p"e%ití 5leté relativní p"e%ití 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Malá velikost vzorku pro hodnocení p"e%ití V$echna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 V$echna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Anal!za periody Anal!za periody Kohortní anal!za Kohortní anal!za

28 Referen(ní hodnocení p"e%ití pacientek s gynekologick!mi nádory z dat NOR Pacientky s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu ZN vaje(níku (C56) 100% 90% 80% 5leté relativní p"e%ití 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% V$echna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Anal!za periody Anal!za periody Kohortní anal!za Kohortní anal!za

29 Predikce incidence pro rok 2013 INCIDENCE Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I 502 (446; 559) 1274 (1172; 1376) 209 (170; 247) Stadium II 131 (105; 158) 201 (161; 242) 93 (72; 112) Stadium III 211 (179; 242) 220 (175; 264) 394 (349; 437) Stadium IV 160 (129; 191) 98 (74; 121) 341 (301; 382) Stadium neznámo z objektivních d!vod! 1 24 (15; 33) 66 (45; 87) 58 (42; 74) Stadium neznámo bez udání d!vodu 1 15 (9; 21) 152 (104; 199) 29 (21; 37) CELKEM 1043 (883; 1204) 2011 (1731; 2289) 1124 (955; 1289) INCIDENCE Královéhradeck! kraj Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I 24 (16; 32) 68 (54; 82) 12 (6; 18) Stadium II 10 (5; 15) 8 (3; 13) 5 (1; 9) Stadium III 13 (7; 19) 7 (3; 11) 22 (14; 30) Stadium IV 7 (3; 11) 3 (0; 6) 24 (16; 32) Stadium neznámo z objektivních d!vod! 1 1 (0; 3) 6 (2; 10) 2 (0; 4) Stadium neznámo bez udání d!vodu 1 1 (0; 3) 15 (9; 21) 1 (0; 3) CELKEM 56 (44; 68) 107 (90; 124) 66 (53; 79) 1 Objektivními d!vody pro neuvedení stadia onemocn"ní jsou nálezy DCO nebo p#i pitv", velmi $asná úmrtí pacienta, nemocní nelé$eni pro kontraindikace onkologické lé$by, odmítnutí lé$by pacientem. Není-li neuvedení stadia vysv"tleno, je záznam pova%ován za chybn" neúpln&. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále zapo$ítávány do o$ekávaného po$tu pacient! s protinádorovou lé$bou.

30 Predikce prevalence pro rok 2013 PREVALENCE Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I (11 981; ) (18 553; ) 4255 (4148; 4362) Stadium II 2412 (2331; 2493) 2003 (1929; 2077) 924 (874; 974) Stadium III 1914 (1842; 1986) 1297 (1238; 1356) 2212 (2135; 2289) Stadium IV 578 (538; 618) 684 (641; 727) 1488 (1425; 1551) Klinické stadium neznámo (1187; 1303) 2604 (2520; 2688) 740 (695; 785) CELKEM (17 879; ) (24 881; ) 9619 (9277; 9961) PREVALENCE Královéhradeck! kraj Predikované hodnoty incidence pro rok 2013 (90 % interval spolehlivosti) ZN hrdla d!lo"ního (C53) ZN t!la d!lo"ního (C54) ZN vaje#níku (C56) Stadium I 505 (468; 542) 969 (918; 1020) 213 (189; 237) Stadium II 126 (108; 144) 101 (84; 118) 51 (39; 63) Stadium III 87 (72; 102) 45 (34; 56) 101 (84; 118) Stadium IV 35 (25; 45) 37 (27; 47) 123 (105; 141) Klinické stadium neznámo (123; 163) 254 (228; 280) 60 (47; 73) CELKEM 896 (847; 945) 1406 (1344; 1468) 548 (509; 587) 1 Objektivními d!vody pro neuvedení stadia onemocn"ní jsou nálezy DCO nebo p#i pitv", velmi $asná úmrtí pacienta, nemocní nelé$eni pro kontraindikace onkologické lé$by, odmítnutí lé$by pacientem. Není-li neuvedení stadia vysv"tleno, je záznam pova%ován za chybn" neúpln&. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále zapo$ítávány do o$ekávaného po$tu pacient! s protinádorovou lé$bou.

31 Predikce po(tu potenciáln# lé(en!ch pacientek ZN d!lo"ního hrdla (C53) CELKEM Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Stadium I 489 (434; 544) Stadium II 126 (101; 152) Stadium III 198 (168; 228) POTENCIÁLN. LÉ'ENÍ v roce 2013 Po#ty pacient$ lé#en%ch v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti ve stadiu IV Lé#ená relabující a progredující onemocn!ní u pacient$ diagnostikovan%ch v minul%ch letech 122 (98; 145) 173 (135;210) 813 (703; 924) 295 (233;355) (936; 1 279) ZN t!la d!lo"ního (C54) CELKEM Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Stadium I 1246 (1146; 1346) Stadium II 194 (155; 233) Stadium III 209 (166; 250) Po#ty pacient$ lé#en%ch v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti ve stadiu IV Lé#ená relabující a progredující onemocn!ní u pacient$ diagnostikovan%ch v minul%ch letech 67 (51; 83) 259 (219; 299) (1467;1829) 326 (270;382) (1737;2211)

32 Predikce po(tu potenciáln# lé(en!ch pacientek ZN vaje#níku (C56) CELKEM Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Stadium I 205 (167; 242) Stadium II 88 (68; 106) Stadium III 369 (327; 410) POTENCIÁLN. LÉ'ENÍ v roce 2013 Po#ty pacient$ lé#en%ch v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nov! diagnostikovaní lé#ení pacienti ve stadiu IV Lé#ená relabující a progredující onemocn!ní u pacient$ diagnostikovan%ch v minul%ch letech 234 (206; 262) 290 (247; 333) 662 (562; 758) 524 (453; 595) (1015; 1353)

33 D kuji za pozornost

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2013

Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2013 Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2013 Jan Dane!, Helena Barto"ková, Miroslava Skovajsová Anal!za dat: Ond#ej Májek, Ond#ej Ngo, Daniel Klime!, Ladislav Du!ek Úvod!!

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2012

Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2012 Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2012 Jan Dane!, Helena Barto"ková, Miroslava Skovajsová Anal!za dat: Ond#ej Májek, Daniel Klime!, Ladislav Du!ek Úvod!! V!eské republice

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Národní onkologick! registr (NOR)

Národní onkologick! registr (NOR) Národní onkologick! registr (NOR) rodinné st!íbro "eské onkologie Prof. MUDr Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika 1. LF UK a TN p!edsedkyn# Celostátní rady NORu vedoucí KOC (NNB, VFN, TN) Publikace

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Program screeningu karcinomu prsu v datech

Program screeningu karcinomu prsu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková, Markéta

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Mgr.Vlasta Mazánková mazankova@uzis.cz Obsah sdělení Základní demografické ukazatele, vývoj Zdravotní stav, nejčastější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Více

Populační epidemiologie nádorových onemocnění

Populační epidemiologie nádorových onemocnění Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Populační epidemiologie nádorových onemocnění Jan Mužík INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Epidemiologická onkologická

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. K čemu jsou indikátory kvality (performance indicators) Primární cíl snižování úmrtnosti

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

TISKOVÁ KONFERENCE MZ ČR. Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje životy

TISKOVÁ KONFERENCE MZ ČR. Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje životy TISKOVÁ KONFERENCE MZ ČR Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje životy Tisková konference shrnující dosavadní výsledky úspěšného programu prevence v ČR a vyzývající občany k

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů LEGISLATIVA při provozování silniční dopravy Vnitrostátní předpisy: zákon č.111/1994 Sb. č. 478/2000 Sb. č. 522/2006 Sb. č. 122/2014 Sb. č. 175/2000 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů 1. Střední délka zdravého života při narození a ve věku 65 let v ČR a vybraných zemích EU Zdroj: Eurostat Střední délka zdravého života vyjadřuje průměrný počet let, jež má osoba

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ P írodov decká a Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, eská republika.

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ P írodov decká a Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, eská republika. INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ P írodov decká a Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, eská republika Prediktivní odhady nákladn klad onkologické pé e e v R: probíhaj hající a budoucí ešení www.iba.muni.cz

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

Novotvary v České republice - rok 2002 1)

Novotvary v České republice - rok 2002 1) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24.11.24 Novotvary v České republice - rok 22 1) V roce 22 bylo hlášeno u mužů 32 551 zhoubných novotvarů a novotvarů

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 21. 6. 2012 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2011 Utilization

Více

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje.

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje. PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Výskyt malých obcí ve vybraných zemích Evropy Příloha 2: Vývoj počtu malých obcí v ČR Příloha 3: Malé obce na území krajů ČR Příloha 4: Kategorie malých obcí podle počtu

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

ČEŠI ON-LINE. Martin Mana Lenka Weichetová. Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha

ČEŠI ON-LINE. Martin Mana Lenka Weichetová. Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha ČEŠI ON-LINE Martin Mana Lenka Weichetová Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik domácností v České republice má počítač

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 3. 6. 2013 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Jihomoravský Region

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2010 Utilization

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce Utilization of Health Care by Foreigners in 2017

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce Utilization of Health Care by Foreigners in 2017 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 218 3 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 217 Utilization of Health Care by Foreigners in 217 Souhrn V roce

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 30. 5. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2010 Utilization

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR

Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR Tisk ze dne 19. 4. 2018 Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR Činnost: Všechny země určení koně skot prasata ovce kozy 1 D kuřata jiná živá drůbež násadová vejce sperma býků Angola 9 9 600

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 22.5.2018 Obsah

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 10. 6. 2013 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Vysočina Region in 2010

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více