Píruka pro odbr primárních vzork.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píruka pro odbr primárních vzork."

Transkript

1 Píruka pro odbr primárních vzork. Poskytované služby Laborato pijímá tkán a tekutiny odebírané klinickými lékai z diagnostických úel: Histologická vyšetení: 1) standardní, 2) peroperaní a 3) statimové v celém diagnostickém spektru nádorové i nenádorové patologie. Ke standardu nálezu patí makroskopické i mikroskopické posouzení celistvosti afekce v excizi, nádorový typing, grading i staging dle aktuálního vydání píruek WHO, MKN-O klasifikace a AJCC. Pípravna vzork Cytologická vyšetení 1) gynekologické cytologie, s hodnocením dle Bethesdy 2) negynekologické cytologie. Screening karcinomu hrdla dložního (laborato je akreditována Komisí pro screening karcinomu hrdla dložního MZ R). Histochemická vyšetení biopsií zažívacího traktu u malabsorpního syndromu a defekt enzymatického vybavení enterocyt. Imunohistochemická vyšetení široké spektrum primárních protilátek k typizací tumor, hormonálního stavu i identifikaci bakteriálních a virových agens. Podrobný seznam je k dispozici na vyžádání. Další speciální vyšetení - poítaová analýza obrazu. Konzultaní vyšetení histologického a cytologického materiálu. Identifikace primárního vzorku Odebraný vzorek musí být jednoznan identifikovatelný tzn. s údajem o jménu pacienta, datu narození a odesílajícím zaízení a doplnný prvodkou. Laborato požaduje prvodku v jediném vyhotovení, kopii event. prpis doporuujeme založit do Vaší dokumentace jako doklad o odeslaném vyšetení. Prvodku je možné získat : 1. stažením z internetu (viz Dokumenty ke stažení) 2. na vyžádání zašleme pedtištné formuláe 3. použít vlastní prvodní list (prvodku), ale pouze pokud obsahuje dále uvedená identifikaní data. 1

2 Požadavky na vyplnní prvodky Prvodka musí být vyplnna iteln a obsahovat tyto údaje: 1. Identifikaci pacienta: o Jméno, píjmení, pohlaví o rok narození a rodné íslo (event. íslo pojištnce) pacienta o píslušnost pacienta ke zdravotní pojišovn, event. uvést zda jde o samoplátce o Jméno odesílajícího lékae (žadatele o vyšetení), IZ, a razítko zaízení. 2. Druh primárního vzorku, rozsah a lokalizace léze. 3. Soupis požadovaných vyšetení uvete pi tvorb vlastní prvodky, u pedtištných formulá je základní typ vyšetení uveden v záhlaví, doplte tedy pouze další požadavky, nap. Statim, imunohistochemické vyšetení, poítaová analýza obrazu apod. 4. Klinické informace o pacientovi struná klinická diagnosa, doba trvání nemoci, pedchozí léba i vyšetení jinde (ozaování, cytostatika, pokud je známo i íslo biopsie z jiného pracovišt), u gynekologických vyšetení údaj o PM., u diagnostických nenádorových kožních biopsií je vhodný i popis dermatologa. 5. Datum a as odbru vzorku. Zásady pro odbr vzorku k histologickému vyšetení 1. Vzorek musí být uložen do uzavené nádobky (neprosakující) s dostateným množstvím 10% formolu (tj.: absolutní (na etiket z lékárny je znaen jako 40%) formaldehyd, edit obyejnou vodou 1:10). Výjimkou jsou biopsie varlat, kde doporuujeme jako nejvhodnjší fixaci Bouinovým roztokem. 2. Velikost nádobky musí odpovídat velikosti odebraného materiálu. 3. Nádobka s materiálem musí být oznaena ve shod s prvodním listem - jménem pacienta, rodným íslem nebo rokem narození a odesílajícím zaízením. 4. Víceetné vzorky je nutno vkládat do samostatných nádobek, oznaených adou písmen nebo ísel, s píslušnou legendou na prvodce. 5. Excise i punkce z mamy je nutno fixovat ihned po odbru, výhradn v pufrovaném (neutrálním) 10% formolu. Odchylka od tohoto postupu mže být píinou nesprávných výsledk imunohistochemických metod. 6. Resekáty stev, žaludku, žluníky je nutno zaslat rozstižené, v dostaten velké nádob s pimeným množstvím fixaního roztoku. 7. U vzork, které vyžadují prostorovou orientaci (resekáty mamy, konizáty apod.), je vhodné použít založení steh rzné barvy i materiálu s patiným popisem. Rádi se podlíme o zkušenosti v konkrétních pípadech. 2

3 8. Vzorek ve fixaním roztoku mžete skladovat adu dní pi pokojové teplot, mimo dosah pímého sluneního svtla, na míst k tomu ureném, až do odvozu. Transport probíhá bez zvláštních bezpenostních opatení a bez teplotních nárok. Zásady pro odbr vzorku k peroperanímu vyšetení 1. O plánované peroperaní biopsii informujte laborato 24 hodin pedem. 2. Nativní nefixovaný vzorek vložte do oznaené, pimen velké, uzavíratelné nádoby, na tkaninu navlhenou fyziologickým roztokem. V letních msících je vhodné vzorek obalený tkaninou obklopit ledem. 3. Na vyplnnou prvodku je vhodné uvést pímý telefonický kontakt na operatéra. 4. Vzorek s prvodkou musí být urychlen transportován do laboratoe. 5. Doba zpracování vzorku v laboratoi vetn diagnosy trvá cca 20 minut. 6. Diagnosu sdluje patolog telefonicky odesílajícímu lékai, pi dodržení zásad ochrany osobních dat. Zásady pro odbr vzorku k cytologickému vyšetení K cytologickému vyšetení pijímáme skla s nátry nebo tekutiny v uzavených a onaených nádobkách. Materiál je získáván strem pístupných povrchových partií tla, zejména sliznic, nebo exkret natených pímo na podložní sklo, výplachem, resp. punkcí aspirací tekutin z dutin (anatomických i vzniklých za patologických stav tj. cysty, bursy atd.), nebo aspirací solidní tkán orgánu nebo patologického útvaru (punkce tenkou jehlou tzv. FNAB štítná žláza, lymfatické uzliny, mama atd.). Další možností je tzv. otisk. 1. Stry: erstv provedený str na nezamniteln oznaeném podložním skle fixujte ponoením na 10-15min do lihobenzinu nebo fixaním sprejem. Ke znaení užijte vlastní poadové íslo, které na sklo vyryjte diamantem nebo napište tužkou, a souasn uvete do prvodky. Ke skladování a transportu použijte speciální krabice, které Vám dodáme. Vzorky nekladou zvláštní nároky na prostedí, ve kterém jsou skladovány do doby svozu. 2. Aspirace tekutého obsahu Získanou tekutinu natete pímo na 3-4 skla (metodika - viz obrázek). Nefixujte, nechte zaschnout. U nekrotického obsahu je vhodný další pokus o odbr z okraje nekrosy. 3

4 Získanou tekutinu vstíknte do nádobky s 0,1 ml citrát fosfátového pufru (ph ± 7.2) na 10ml tekutiny. Aspirát s vtší pímsí erytrocyt bývá s nejvtší pravdpodobnosti nediagnostický. Purulentní obsah zašlete souasn na mikrobiologickou kultivaci. 3. Aspirace solidního útvaru V odbrové stíkace musí být ml citrát fosfátového pufru (ph ± 7,2), aspirát kápnte na oznaené sklíko a udlejte nátr ( event. lze malým množstvím pufru ješt prázdnou stíkaku vypláchnout a udlat ješt jeden nátr). Nátr nefixujte, nechte zaschnout. Skladujte a transportujte v dodané speciální krabici. Obr. 1.: kapka aspirátu na okraj sklíka (oznaeného íslem, jménem aj.). Dalším istým sklíkem natáhneme a necháme zaschnout smr tahu kapky 4. Otisky (imprint) Excidovanou tká ihned po vyntí rozíznte a eznou plochu okamžit otisknte na podložní sklo ( razítko ). Sklo s otiskem ihned, tj. vlhké, vnote na 15min do 70% alkoholu (bžný benzinalkohol je 96% - tj. k 70ml 96%alkoholu dodejte 30ml vody). Nechte zaschnout a skladujte jako viz výše. Zásady pro odbr vzorku k histochemickému vyšetení Endoskopické vzorky zažívacího traktu odebírané k histochemickému vyšetení u podezení na celiakální sprue, defekty enzymatické i jiné malabsorpní syndromy, vyžadují zvláštní postup pi manipulaci s biopsií a její okamžité zmražení. Transport do laboratoe je nutný nejdéle do 12 hodin po odbru. Vyšetení aktivity protilátek proti endomysiu (EMA) u celiakální sprue se provádí ze zaslaného vzorku chlazeného, centrifugovaného séra pacienta. Pi zájmu o tato vyšetení doporuujeme obrátit se na naši laborato telefonicky a domluvit zaškolení sestry na Vašem pracovišti naší povenou pracovnicí. 4

5 Úhrada provedených vyšetení Bioptická vyšetení pacient pojištných útujeme píslušné pojišovn. Kódy útovaných výkon jsou uvedeny na ve výsledku vyšetení. Pro samoplátce útujeme dle Ceníku, který zašleme na vyžádání. Pokud není uvedeno rodné íslo nebo píslušná pojišovna, považujeme vyšetení za objednanou placenou službu a postupuje se podle Ceníku. Vydávání výsledk Výsledky vyšetení jsou v obvyklých pípadech k dispozici do 3 dn po doruení vzorku do laboratoe, statimová do druhého dne. Písemný výsledek ve dvou exempláích obdržíte v zalepené obálce s nejbližším svozem materiálu. Od idi naší dopravní služby vyžadujeme, aby si návštvu u Vás nechali potvrdit razítkem zaízení. Výsledek je též možno zaslat šifrovanou elektronickou poštou. V pípad neoekávaného i život ohrožujícího nálezu informujeme odesílajícího lékae okamžit telefonicky, i když vyšetení není zasláno jako statimové. V pípadech, kdy se pedpokládá zpoždní výsledku nap. v dsledku použití speciálních metod, informujeme odesílající lékae tzv. pedbžným sdlením písemn nebo telefonicky. Otázky týkající se prbhu vyšetení i vysvtlení výsledk vyšetení konzultujeme s odesílajícími lékai telefonicky nebo em. Primární vzorky, pokud nebyly zpracovány v celém rozsahu, laborato skladuje 10 dní po vydání výsledku. V této dob je možné žádat doplující vyšetení z nepoužitého materiálu. Po uplynutí této doby je, na základ písemné žádosti, možnost event. dalšího vyšetení již zpracované tkán, která se v podob parafinových blok skladuje po dobu 5 let. Nálezy jsou archivovány v tištné podob 6 let, v elektronické podob neomezen. Pi veškeré komunikaci s klinickými lékai a ostatním zdravotnickým personálem naši zamstnanci zachovávají dvrnost sdlení a ochranu osobních dat pacienta. Podmínky pro pepravu vzork Vzorky v uzavených nádobkách ve fixaním roztoku a krabice se skly nevyžadují zvláštní podmínky na teplotu i rychlost transportu. Je však nezbytné zabezpeit nádoby proti vylití, což umožují transportní pepravky, 5

6 které dodáváme idim. Riziko rozbití skel prudkým nárazem je sníženo transportem skel v krabicích k tomu urených. Dojde-li pesto ke kontaminaci fixaní tekutinou (10%formolem) omyjte postižené místo vodou a mýdlem, pi vstíknutí do oí vypláchnte proudem vody. Vzorky pro peroperaní vyšetení vyžadují okamžitý transport do laboratoe bez prodlení. Bezpenost transportu a zachování kvality vzorku jsou zajištny zpsobem uložení vzorku v uzavených nádobách na klinickém pracovišti. Vzorky pro histochemické zpracování jsou transportovány v uzavených termoboxech, které zajišují bezpenost pepravy a nutnou stabilní teplotu vzorku. Doba transportu se ídí pokyny pracovník odd. administrativy. Prvodky ke vzorkm jsou transportovány v obálkách a deskách k tomu urených a ze kterých nesmí být vyjmuty až do doruení do laboratoe. Všechna pravidla pro transport a zajištní ochrany osobních dat jsou pedmtem Pouení, se kterým je seznámen každý idi, pivážející materiál do laboratoe. 6

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více