Funkce zásob: zajišťovat plynulou činnost podniku. (představují dočasně nevyužitý majetek, umrtvené prostředky, optimalizace výše zásob)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funkce zásob: zajišťovat plynulou činnost podniku. (představují dočasně nevyužitý majetek, umrtvené prostředky, optimalizace výše zásob)"

Transkript

1 1.přednáška : Účtování zásob (1.část) Osnova: 1) charakteristika zásob 2) oceňování zásob 3) pořízení materiálu ( nákupem, vlastní výrobou, bezúplatně) 4) účtování DPH 5) oceňování zásob na skladě 1. Charakteristika zásob Funkce zásob: zajišťovat plynulou činnost podniku. (představují dočasně nevyužitý majetek, umrtvené prostředky, optimalizace výše zásob) Člení se na: a) nakupované materiál, zboží, b) vytvořené vlastní činností podniku hotové výrobky, nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby. zvířata Za materiálové zásoby se považuje podle současného pojetí a předpisů : - základní materiál a suroviny (tvoří podstatu výrobků) - pomocný materiál (dodává výrobkům určité vlastnosti či kvalitativní rysy) - obslužné a provozovací látky (vytvářející a udržující podmínky pro výrobu) - náhradní díly - obaly. Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje, již je nepřetváří (kromě dělení, balení apod. úpravy pro prodej a spotřebu konečného spotřebitele) a prodává je. Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. Zvláštním případem je drobný hmotný majetek v ceně do Kč a nehmotný majetek v ceně do Kč. V současné úpravě je v pravomoci účetní jednotky stanovit i cenovou hranici, od níž tento majetek zahrnuje jednoznačně do dlouhodobého majetku; může však být pouze nižší, nikoli vyšší než stanovený limit.

2 V účtové osnově vymezeny tyto účtové skupiny: 11 - materiál 12 - zásoby vlastní výroby 13 zboží 15 poskytnuté zálohy na pořizovaný materiál 19 - opravné položky k zásobám 2. Oceňování zásob a) - při nákupu b) - při skladování c) - při výdeji Ad a) - při nákupu 1) pořizovací cenou - nakupované zásoby 2) částkou vlastních nákladů výroby - zásoby vytvořené vlastní činností 3) odborným odhadem jejich hodnoty - zvláštní případy pořízení, především při bezúplatném nabytí Pořizovací cena = cenu pořízení, (částka fakturovaná dodavatelem) + vedlejší náklady pořízení : tj. přepravné, pojistné, provize clo náklady na zpracování materiálu před výdejem do spotřeby. ( popř. i příslušná částka DPH) Příklad výpočtu pořizovací ceny materiálu nakupovaného v zahraničí (v celní oblasti): a) kupní cena fakturovaná zahraničním dodavatelem ,- Kč b) clo podle celní deklarace 1 200,- Kč c) daň z přidané hodnotu (účtuje celnice) 4 664,- Kč d) dopravné za dopravu vlastním autem 840,- Kč e) vyúčtovaná provize za zprostředkování 700,- Kč pořizovací cena = a) + b) + d) + e) ,- Kč

3 Vlastní náklady výroby = přímý materiál + přímé mzdy a ost. přímé náklady (povinné pojištění SZP) + podíl společných výrobních nákladů, tj. výrobní režie. Cena odborného odhadu = cena obvyklá,dosahovaná u materiálu téhož určení a užití přebytek při inventarizaci nebo materiál získaný jako využitelný odpad (materiál, náhradní díly) získaný darem. jako nepeněžitý vklad do společnosti - jeho cenu pro tento účel stanoví soudní znalec. ad b) Oceňování zásob při skladování a) skutečnou pořizovací cenou b) skutečnou cenou pořízení c) pevnou pořizovací cenou d) pevnou cenou pořízení - různí dodavatelé téhož materiálu - různé ceny pořízení, tak i vedlejší náklady na pořízení a) skutečnou pořizovací cenou = v té výši, v jaké byly skutečně vynaloženy. Dopad vývoje cen na výši nákladů je bezprostřední, s časovým odstupem daným dobou skladování. Příklad: V účetním období byly uskutečněny dvě dodávky materiálu : 1/ 6.5. nákup 100 kg v ceně pořízení 6,-/kg a vedlejších nákladech pořízení 20,- 2/ 9.5. nákup 80 kg v ceně pořízení 5,-/kg a vedlejších nákladech pořízení 80,- 3/12.5. výdej 50 kg ve skutečné pořizovací ceně (stanovené metodou FIFO viz dále) MD Materiál na skladě D (skutečná pořizovací cena) PZ , , ,-

4 b) skutečnou cenou pořízení - skutečnou částkou pouze ceny pořízení jako hlavní složky pořizovací ceny. - vedlejší náklady pořízení se evidují odděleně a rozdělují se rovnoměrně na celé nakupované množství materiálu. Příklad: situace shodná jako v minulém příkladu: V účetním období byly uskutečněny dvě dodávky materiálu : 1) 6.5. nákup 100 kg v ceně pořízení 6,- / kg a vedlejších nákladech pořízení 20,- 2) 9.5. nákup 80 kg v ceně pořízení 5,- / kg a vedlejších nákladech pořízení 80,- 3)12.5. výdej 50 kg ve skutečné ceně pořízení 6,-/1 kg a poměrným dílem vedlejších nákladů pořízení MD Materiál na skladě D MD Materiál na skladě D (skutečná cena pořízení) (vedlejší náklady pořízení) PZ 3a) ,- PZ.. 3b) ,- 1) ,- 1) ,- 2) ,- 2) ,- Podíl vedlejších nákladů pořízení pro výdej : (20, + 80, ) 100 tj. tj. 0,10 Kč vedlejších nákladů na 1 Kč skladovaných zásob. (600, + 400, ) 1000 Při výdeji 50 kg po 6,- je vydán materiál ve skutečné ceně pořízení ve výši 300,- a příslušném podílu vedlejších nákladů ve výši 300,- x 0,10 = 30,-. Celková hodnota vydaného materiálu tedy bude 300,- + 30,- = 330,-. Ad c) pevnou pořizovací cenou = pevnou pořizovací cenou + rozdíl mezi touto pevnou pořizovací cenou a skutečně dosaženou. Při výdeji: oceňovací rozdíl nakumulovaný do okamžiku výdeje rozdělí poměrným dílem

5 Příklad: situace shodná jako v minulých dvou příkladech: V účetním období byly uskutečněny dvě dodávky materiálu : 1) 6.5. nákup 100 kg v ceně pořízení 6,-/kg a vedlejších nákladech pořízení 20,-, tj. ve skutečné pořizovací ceně 6,20/ kg, celkem 620,- 2) 9.5. nákup 80 kg v ceně pořízení 5,- / kg a vedlejších nákladech pořízení 80,- tj. ve skutečné pořizovací 6,- / kg, celkem 480,- 3) výdej 50 kg v pevné pořizovací ceně 6,50/1 kg a poměrným dílem oceňovacího rozdílu mezi pevnou a skutečnou pořizovací cenou MD Materiál na skladě D Materiál na skladě (pevná pořizovací cena) MD(cenový rozdíl mezi skutečnou D a pevnou pořizovací cenou) PZ. 3a) ,- 1) ,- PZ (PZ ) 2) ,- 3b) 19,50 1) ,- 2) ,- podíl cenového rozdílu (30, + 40, 70, = = 0,06 Kč cenového rozdílu na 1 Kč skladovaných zásob. 650, + 520, 1170, Při výdeji 50kg po 6,50/kg je vydán materiál v pevné pořizovací ceně 300,-, k níž je (záporný) podíl cenového rozdílu ve výši 325,- x 0,06 = 19,50. Ad d) pevnou cenou pořízení - nákupy jsou oceněny v částce pevné ceny + částka vedlejší nákladů pořízení + rozdíl mezi pevnou cenou pořízení a cenou pořízení skutečně dosaženou. Je třeba tří analytických účtů Příklad: výchozí situace shodná jako v minulých dvou příkladech: V účetním období byly uskutečněny dvě dodávky materiálu : 1) nákup 100 kg v ceně pořízení 6,- / kg a vedlejších nákladech pořízení 20,- tj. v pevné ceně pořízení 5,80/kg, celkem 580,-, při cenovém rozdílu ve výši +20,- a vedlejších pořizovacích nákladech ve výši 20,- 2) nákup 80 kg v ceně pořízení 5,- / kg a vedlejších nákladech pořízení 80,- tj. v pevné ceně pořízení 5,80/kg, celkem 464,-, při cenovém rozdílu ve výši 64,- a vedlejších pořizovacích nákladech ve výši 80,- 3) výdej 50 kg v pevné ceně pořízení 5,80/1 kg a poměrným dílem cenového rozdílu mezi pevnou a skutečnou cenou pořízení a poměrným dílem vedlejších nákladů pořízení

6 MD Materiál na skladě D Materiál na skladě (pevná cena pořízení) MD (cenový rozdíl mezi skutečnou D a pevnou cenou pořízení) PZ. 3a) ,- 1a) ,- PZ 2a) ,- 1b) ,- 3b) ,80 2b) ,- MD Materiál na skladě D (vedlejší náklady pořízení) PZ 3c) ,84 1c) ,- 2c) ,- Pro výdej je vypočten a) podíl cenového rozdílu poměrem celkové výše cenových rozdílů a celkového objemu nakoupených zásob v pevné ceně pořízení : 20, 64, 44 = = -0,042 Kč cenového rozdílu na 1 Kč skladovaných zásob. 580, + 464, 1044 Při výdeji 50 kg po 5,80 / 1kg je vydán materiál v pevné ceně pořízení v hodnotě 290,-, k níž je třeba doplnit příslušný podíl cenového rozdílu ve výši 290,- x 0,042 = 12,18. Jde o cenový rozdíl záporný (skutečně dosahované ceny) pořízení byly celkově v průměru nižší pevně stanovená cena pořízení), celková hodnota vydaného materiálu bude proto o tento rozdíl nižší, tj. 290,- - 12,18= 277,82. b/ podíl vedlejších nákladů pořízení jako poměr celkové výše vedlejších nákladů pořízení a celkového objemu nakoupených zásob v pevné ceně pořízení: 20, + 80, 100, = = 0,096 Kč vedlejších nákladů pořízení na 1 Kč zásob. 580, + 464, 1044, Při výdeji 50 kg po 5,80 / 1 kg je vydán materiál v hodnotě 290,- a na tuto hodnotu připadne částka 290,- x 0,096 = 27,84 vedlejších nákladů pořízení. Celková hodnota vydaného materiál bude tedy hodnotou vydaného materiálu v pevné ceně pořízení opravené o podíl cenového rozdílu (tj. 277,82) a doplněné o podíl vedlejších nákladů pořízení ve výši 27,84, tj. 305,66. Tuto hodnotu lze zjistit sloučením údajů ze všech tří analytických účtů: tj. 290,- jako hodnoty vydaného materiálu v pevné ceně pořízení na účtu materiál na skladě v pevné ceně pořízení, ze záporné částky 12,18 jako poměrného dílu dosažených cenových rozdílů na účtu cenové rozdíly /na straně Dal/ a z částky 27,84 jako poměrného dílu vedlejších nákladů pořízení na účtu vedlejší náklady pořízení.

7 2. Účtování pořízení materiálu a) nákupem b) vlastní činností (výrobou), ve vlastní režii c) jinými způsoby - darováním (bezúplatně) - zjištěním jako přebytek při inventarizaci - jako použitelný odpad při likvidaci dlouhodobého majetku - jako nepeněžitý vklad společníka (akcionáře) 1. Pořízení materiálu nákupem - faktury, - příjemka, (dodací list) Schéma účtování: 321 Dodavatelé 111- Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě přijatá faktura od dodavatele přijatá faktura za přepravu příjemka 221 Běžný účet (211 Pokladna) výpis z běžného účtu (výdajový pokladní doklad ) o úhradě pojistného 379 Jiné závazky vyúčtování celního úřadu (clo) 343 Daň z přidané hodnoty (DPH)

8 4. Daň z přidané hodnoty = částka, kterou platí plátci DPH při nákupu od jiných plátců DPH a kterou naopak přijímají při prodeji svých výkonů. Sama přidaná hodnota = hodnota, kterou konkrétní podnik (výrobní článek) přidává k té hodnotě, která existovala před jeho činností a kterou nakoupil od jiných podniků (předcházejících výrobních článků) = hodnota práce jeho zaměstnanců (mzdy) + hodnota opotřebení jeho majetku (odpisy)+ další náklady a zisk. Účelem DPH = přispět prostřednictvím státního rozpočtu na úhradu těch nákladů, které nejsou bezprostředně podnikem hrazeny, které je však třeba uhradit pro obnovu výroby v nejširším slova smyslu (ve smyslu celospolečenském) např. náklady na infrastrukturu, resp. její opotřebení, náklady na přípravu pracovních sil apod. Příklad : Podnik koupil materiál v hodnotě bez DPH 100,-. Náklady, které dále vynaložil: mzdy (250) opotřebení strojů (45), popř. další spotřeba (5), tj celkem 300,- (další nákupy neuvažujeme), zisk ve výši 50,-. Konečný produkt bude mít hodnotu H = 450: H = = 450 hodnotu přidanou zpracováním 350,- Daň ve výši 19%, tj. (350*19 %) = 66,50. daňová povinnost V praxi se daňová povinnost zjišťuje nepřímo. Veškeré nákupy jsou zdaněny a stejně tak jsou daněny veškeré prodeje, částka DPH je vypočítávána z celé hodnoty nakupovaného i prodávaného výrobku. Daňová povinnost je pak vypočtena jako rozdíl mezi DPH, kterou podnik zaplatil při nákupu výkonů a DPH, kterou získá při prodeji svých výkonů.

9 V našem příkladu: daň zaplacená při nákupu je 19,-, (100,-*19% ) daň získaná při prodeji 85,50 (450,-*19%). Rozdíl = daňová povinnost: 85,50 19,-- = 66,50 (tato částka je shodná s výší daňové povinnosti, kterou bychom vypočítali přímo z hodnoty přidané zpracováním) Pro evidenci daně z přidané hodnoty zaplacené při nákupu i přijaté při prodeji a pro vyčíslení daňové povinnosti či pohledávky je určen účet 343 Daň z přidané hodnoty. 343 Daň z přidané hodnoty DPH zaplacená při nákupu (na vstupu) DPH přijatá při prodeji (na výstupu) KZ (je-li DPH na KZ (je-li DPH na vstupu větší než vstupu nižší než výstupu) na výstupu) = pohledávka za FÚ = závazek vůči FÚ K platbě DPH se musí účetní jednotka přihlásit: dosáhne-li za uplynulých 12 měsíců obratu 1 mil. Kč ( 6 odst 1/ zák. 235/2004 o DPH). Jinak - nemusí se k platbě DPH přihlásit, ale může tak podle svého rozhodnutí učinit, je-li to pro ni výhodné. Není-li účetní jednotka plátcem DPH a nakupuje-li od plátce DPH, tj. za cenu pořízení zvýšenou o DPH, pak tuto částku DPH neeviduje samostatně (nepoužívá ji pro vyúčtování daňové povinnosti), ale zahrnuje ji jako součást pořizovací ceny do ocenění nakupovaného majetku či služby, což v konečné fázi představuje vyšší náklady na činnost (a tedy za jinak stejných podmínek nižší zisk) ve srovnání s plátcem DPH, který ji do ceny nakupovaných výkonů nezahrnuje. To je skutečnost, ke které nutné přihlížet při rozhodování o přihlášení se platbě DPH.

10 Příklad: Společnost Astra, a.s. nakoupila materiál od německého dodavatele v hodnotě EUR. S dodávkou materiálu obdržela i fakturu. Pol. Transakce Částka MD D 1 Faktura dodavatele a) cena pořízení , b) DPH 19 % 9 500, Faktura za přepravné a) smluvní cena , b) DPH 5 % 50 0, Převzetí materiálu na sklad , Jiná forma zápisu složený účetní zápis 4 Faktura za obalový materiál a) cena pořízení , b) DPH 19 % 9 500, c) celkem , Pořízení materiálu vlastní činností (ve vlastní režii) Různé účty (112,331..) 5xx různé nákladové účty Zúčtování nákladů spojených s výrobou materiálu 50,- 50,- 621-Aktivace materiálu Pořízení materiálu Materiál na skladě převodka na předaný materiál 50,- 50,- Ad 3) Bezúplatně nabytý materiál = přebytek materiálu, využitelný odpad 648-Jiné provozní výnosy Materiál na skladě převodka na předaný materiál

11 = darem 415-Ostatní kap.fondy Materiál na skladě převodka na předaný materiál cena odborného odhadu (reprodukční cena) 2. část: Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody na zásobách materiálu 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí Problémy: A) fakturovaná cena v cizí měně nutný přepočet na tuzemskou měnu = kurs - účetní jednotka může volit ze dvou možností: 1) Používat kurs, který je aktuální v den přijetí faktury (vyhlašovaný centrální bankou), nebo 2) používat kurs pevný, stanovený vnitřním předpisem pro dané období a pro všechny nákupy a prodeje v dané měně. Režim pevného kursu: průběžně-všechny nákupy a prodeje se účtují pevným kurzem na konci roku - se stav neuhrazených pohledávek a závazků přepočte kurzem aktuálním na konci roku Rozdíly mezi aktuálním a pevným kurzem se tak v průběhu období, resp. při přepočtu na konci období aktuálním kurzem vyrovnávají. Rozdíly mezi aktuálním kursem při přijetí faktury (resp. pevným kursem) a kursem použitým bankou pro vypořádání závazku ovlivní hospodářský výsledek příslušného období jako kursový rozdíl účet 563 Kurzová ztráta účet 663 Kurzový zisk

12 Příklad: Účetní jednotka používá aktuální kurs: Pol. Text Částka MD D 1. Došla faktura za materiál od zahr.dod EUR (aktuální kurs 28,00/EUR) , Úhrada v den splatnosti uhrazena - -aktuální kurs v den úhrady 27,00/EUR a) úhrada z b. účtu , b) kurzový rozdíl (kladný,zisk) 1 000, Faktura za poskytnuté služby do zahr EUR (aktuální kurs 28,00) , Úhrada v den splatnosti aktuální kurs 27,00/EUR a) úhrada na b.účet , b) kurzový rozdíl (záporný,ztráta) 3 000, B) Účtování DPH při nákupu ze zahraničí Pro účtování DPH při nákupu ze zahraničí je nutné rozlišovat, zda jde o nákup ze zemí Evropské unie nebo ze zemí ostatních částí světa. a) dovoz ze zemí z ostatních částí světa kromě Evropské Unie nákup podléhá proclení a clo stanovuje celní orgán.. Celní orgán také stanovuje výši DPH - základnou pro výpočet je nákupní cena + clo Doklad: jednotná celní deklarace Schéma účtování: 321 Dodavatelé Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě přijatá faktura od dodavatele přijatá faktura za přepravu příjemka 221 Běžný účet (211 Pokladna) výpis z běžného účtu ( výdajový pokladní doklad ) o úhradě pojistného 379 Jiné závazky vyúčtování celního orgánu (clo) 343 Daň z přidané hodnoty (DPH)

13 b) dovoz ze zemí Evropské unie, se vstupem České republiky do Evropské unie - změna v účtování DPH. - Faktura od dodavatele z některé ze zemí EU neobsahuje částku DPH. Podmínkou je, že jí česká firma sdělí svoje daňové identifikační číslo. - Česká firma (plátce DPH) musí DPH při nákupu zaplatit - částku DPH, kterou by platila zahraničnímu dodavateli, si sama vypočte a má povinnost takto vypočtenou daň odvést finančnímu úřadu (jako dříve celnímu úřadu). - v účetnictví je evidován závazek na D účtu 343-Daň z přidané hodnoty (MDpomocný účet) - Česká firma má zároveň jako plátce DPH nárok na odpočet této DPH při nákupu - v účetnictví bude tento nárok (který si sama stanovila jako povinnost zaplatit) evidován jako zaplacená DPH na MD účtu 343-Daň z přidané hodnoty. (Dpomocný účet) Podmínkou pro nárok na odpočet je daňový doklad o nákupu, tj. fakturu daň na vstupu (zaplacená daň) i na výstupu (povinnosti daň zaplatit) je stejná a odvod finančnímu úřadu bude nulový (rozdíl mezi stranou MD a D účtu 343- Daň z přidané hodnoty). Pro zaúčtování přidanění a zároveň odpočtu DPH zaplacené je doporučeno zavést pomocný účet 349-Spojovací účet k DPH. Daňová povinnost v daném období bude stejná jako kdyby podnik DPH zaplatil dodavateli a poté si ji zúčtoval s DPH přijatou částka odvedená finančnímu úřadu bude zahrnovat rozdíl mezi DPH přijatou a zaplacenou a DPH, kterou by jinak platil dodavateli. Příklad: Společnost Astra, a.s. nakoupila materiál od německého dodavatele v hodnotě EUR. S dodávkou materiálu obdržela i fakturu. Pol. Transakce Částka MD D 1 Faktura od německého dodavatele (účetní jednotka používá pevný kurz 30,-/ 1 EUR ) 2000 EUR , Výpočet DPH při nákupu (19 % z ,-) - - podle daňového dokladu (faktury) , Zúčtování nároku na odpočet (DPH zaplacená při nákupu ) , Úhrada zahraničnímu dodavateli , Převzetí materiálu na sklad ,

14 2. Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou - před vlastní dodávkou je dodavateli poskytnuta záloha. - Evidence poskytnutých záloh na nákup materiálu - na zvláštním účtu 15. skupiny Doklad podle provedeného převodu peněz výpisu z běžného účtu V poskytnuté záloze se také uhrazuje příslušná částka DPH eviduje se na 343-DPH Příklad: Pol. Transakce Částka MD D 1 Z B. Ú. poskytnuta záloha na nákup materiálu a) částka bez DPH , b) DPH 19% 9 500, Přijata dodavatelská faktura za materiál 3 a) nákupní cena , b) DPH 19% , Zúčtování poskytnuté zálohy a) částka bez DPH , b) DPH 19% 9 500, Úhrada doplatku dodavatelům , Refundace DPH na běžný účet , ) Reklamace materiálu Přejímka dodávky = kontrola dodávky před jeho převzetím na sklad (množství, kvalita) - závady v dodaném množství, v kvalitě či druhu dodaného materiálu. Doklad: protokolu o vadách, podkladem pro reklamační řízení. Reklamována může být: celá dodávka nekvalitní část dodávky (je pak pouze převzata do úschovy, popř. odeslána zpět dodavateli. příjemka je vyhotovena pouze na tu část dodávky bez závad, podle ní je zaúčtováno pouze částečné převzetí materiálu na sklad. Reklamační nárok = pohledávka za dodavatelem (obchodní zákoník, právo na kvalitní Dodávky) evidována na účtu 315-Ostatní pohledávky (MD) - cena bez DPH ( Zápis o vadách není daňovým dokladem pro zúčtování DPH, a proto je velikost pohledávky za dodavatelem dána pouze nákupní ceně reklamovaného materiálu) Teprve uznání reklamace v tzv. dobropisu, který je daňovým dokladem, sníží jednak pohledávku na účtu 315 (D) a výši zaplacené DPH na účtu 343 (D) a souvztažně sníží závazky vůči dodavatelům na účtu 321-Dodavatelé (fa nebyla uhrazena) nebo zvýší stav běžného účtu (faktura již byla uhrazena)

15 Neuznání reklamace = pohledávku je nutné odepsat do nákladů na účtu 315-Ostatní pohledávky (D) na účet 588-Mimořádné náklady (MD) (event. 546-Odepsané pohledávky), a to v částce bez DPH. Schéma účtování reklamace: 321 Dodavatelé Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě přijatá faktura od dodavatele příjemka 343 Daň z přidané hodnoty reklamační nárok /zápis o vadách/ 315 Ostatní pohledávky snížení fakturované částky dobropis dodavatele 221-Běžný účet vrácení částky na B.Ú. 588-Mimoř.náklady úhrada faktury před ukončením rekl.řízení neuznání rekl. nároku (odpis) 4) Prodej materiálu Materiál se stane nepotřebným při změně technologie výroby, výrobního programu, apod. Účetní jednotka se jej snaží prodat - na fakturu, za hotové či za úhradu na běžný účet, smluvní cenu navýšenou o DPH (u plátce DPH). Prodejem získaná částka = tržba evidována na účtu 642-Tržby z prodeje materiálu. Souvztažně bude účtován: vznik pohledávky za odběrateli (311) nebo přijetí peněz na účet (221) přijetí peněz v hotovosti (211) pohledávka za zaměstnanci(335-pohledávky za zam.) DPH na účet 343 Snížení stavu zásob materiálu v pořizovací ceně představuje náklad na dosažení tržby. - účet 542-Prodaný materiál Účty 642 a 542 tvoří párové účty - mají umožnit zjišťovat výsledek hospodaření a zajišťovat obsahovou souměřitelnost nákladů a výnosů. Náklady spojené s prodejem jsou účtovány podle svého druhu do nákladů běžného období. Schéma účtování:

16 343 Daň z přidané hodnoty (335-Pohledávky za zam.) (221-Běžný účet) DPH přijatá (211-Pokladna) 311-Odběratelé 642-Tržby z prodeje materiálu smluvní cena Mat.na skladě 542 Prodaný materiál úbytek materiálu /v pořizovací ceně/ Příklad : Účtování prodeje materiálu: účetní jednotka, plátce DPH, prodala nepotřebný materiál zaměstnanci, prodejní cena bez DPH 2000,-, skladní cena 2 500,-. Pol. Transakce Částka MD D 1. Vydaná faktura na prodej materiálu prodejní cena bez DPH - DPH Výdejka na prodaný materiál v pořizovací ceně Externímu dopravci zaplaceno v hotovosti ) Škody na zásobách materiálu Příčina: požár ve skladu, zatopení, zničení části zásob Vzniklá škoda (úbytek materiálu) = za mimořádný náklad - účet 582-Škody. Přijatá náhrada škody od odpovědných osob, popř. od pojišťovny je účtována jako = mimořádný výnos - účet 688-Ostatní mimořádné výnosy. Předpis k úhradě odpovědným pracovníkům = pohledávka za zaměstnancem účet 335-Pohledávky za zaměstnanci úhrada pohledávky v hotovosti nebo na běžný účet nebo srážkou ze mzdy. Účetní jednotka je pojištěna - likvidace škody pracovníkem pojišťovny - do doby přijetí úhrady škody evidovat pohledávku za pojišťovnou účet 378-Jiné pohledávky. uzávěrka účtů - předpokládaná výše náhrady škody se zaúčtuje jako dohadnou položku aktivní na účtě 388-Dohadné položky aktivní. Po přijetí dokladu o přiznání náhrady v příštím účetním období se převede odhadovaná položka na účet 378 (případný rozdíl promítne na výsledkové účty běžného účetního období).

17 Schéma účtování: 112-Materiál na skladě zúčtování škody 582 Škody 688-Ostatní mimoř.výnosy (378 Jiné pohledávky) (335 Pohl.za zam.) (221 Běžný účet) (211 Pokladna) 388 Doh.pol.aktivní úhrada škody /v různé formě/ 6) Účtování inventarizačních rozdílů zásob Cílem inventarizace majetku a závazků je zajistit shodu účetních údajů se skutečností - výsledkem porovnání: shoda účetnictví se skutečností nebo inventarizační rozdíl ve formě přebytku manka Pokud je inventarizace prováděna po skončení účetního období, je třeba doúčtovat inventarizační rozdíly do toho období, kterého se týkají. zásob si může účetní jednotka stanovit tzv. - norma přirozených úbytků - maximální hranici rozdílů způsobených běžnými vlivy (vysycháním,rozprášením ) - na začátku účetního období - musí být zdůvodněna Záporné rozdíly do této hranice = manka do normy, - považují za běžnou spotřebu materiálu 501-Spotřeba materiálu Rozdíly, kde není stanovena norma přirozeného úbytku = manka nad normu Manka a škody 112 Mat. na skladě 549 Manka a škody manko, manko nad normu manko do normy 501 Spotřeba materiálu Zjištěné přebytky materiálových zásob jsou považovány, jak již bylo uvedeno, za výnos, zařazený podle současné úpravy mezi provozní výnosy (dříve mezi mimořádné výnosy): 648 Ostatní provozní výnosy 112 Mat. na skladě přebytek Opravné položky k zásobám

18 Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem tohoto ověřování může být zjištění a) že ocenění v účetnictví odpovídá užitné hodnotě (resp. prodejní ceně snížené o náklady spojené s prodejem) - pak není třeba ocenění opravovat, (př. PC účetní = 100,-, prodejní cena, resp. aktuální nákupní cena = 102,-, náklady spojené s prodejem = 2,-.. užitná hodnota = 100,-) b) že ocenění v účetnictví je nižší než odpovídá užitné hodnotě, tj. že hodnota zásob je vyšší než je zachycena v účetnictví zvýšení se do účetnictví nebude promítat, bude ponecháno jako tzv. tichá či skrytá rezerva, která se projeví až při zúčtování nižších nákladů a dosažení vyššího zisku, (př. PC účetní = 100,-, prodejní cena, resp. aktuální nákupní cena = 108,-, náklady spojené s prodejem = 2,-.. užitná hodnota = 106,-) c) že ocenění v účetnictví je vyšší než odpovídá užitné hodnotě, tj. že skutečná hodnota zásob je (např. díky pohybu cen) nižší než jaká je zachycena v účetnictví v tomto případě je třeba dále posoudit, zda toto snížení je 1) trvalé pak pokles hodnoty představuje pro účetní jednotku náklad-škodu, která je považována za součást provozních nákladů 2) dočasné pak je třeba zjištěný pokles hodnoty (jako první signál možné budoucí škody) zásob zachytit v účetnictví, a to nepřímo, prostřednictvím opravné položky. (př. PC účetní = 100,-, a) prodejní cena, resp. aktuální nákupní cena = 98,- (vliv sezónní nadvýroby) náklady spojené s prodejem = 2,-.. užitná hodnota = 96,- - bude účtována opravná položka ve výši 4,- b) prodejní cena, resp. aktuální nákupní cena = 98,- (trvalý pokles ceny vlivem dovozu levnějších výrobků) náklady spojené s prodejem = 2,-.. užitná hodnota = 96,- - bude účtován provozní náklad ve výši 4,- Opravná položka

19 - realizuje zásadu opatrnosti jako jeden z obecných principů účetnictví. - jedna z forem časového rozlišení nákladů: rozděluje náklady do období, kdy se o riziku možné ztráty účetní jednotka dozví, a do období, kdy ke ztrátě skutečně dojde. V okamžiku vykázání v rozvaze pak informuje o možném riziku ztráty. Účtování opravných položek : 559 / Materiál na skladě PZ Opravná položka k zás. 559-Tvorba a zúčtování opravných položek PZ.. tvorba opravné položky na dočasné snížení hodnoty zásob zúčtování (rozpuštění) opravných položek PZ 112- PZ 191 = účetní hodnota zásob (zásoby netto) Tvorba opravných položek = náklad spojený s činností účetní jednotky, náklad pro účely daňové. Způsob A a způsob B evidence zásob. Průběh způsobu účtování materiálu - dosud: 321-Dod. 111-Pořízení mat. 112-Materiál na s. 501-Spotřeba mat. faktura příjemka výdejka /bez DPH/ = způsob A evidence zásob. - využívá účet 111 a 112, - účet 501- Spotřeba materiálu je využíván až v okamžiku skutečného výdeje materiálu do spotřeby. Výhody:

20 1. Během účetního období lze kontrolovat shodu zásob na syntetických a analytických účtech. 2. Během účetního období lze zjišťovat stav zásob a hospodářský výsledek přímo z účtů bez inventury. 3. Je možné průběžné provádění finančních analýz (analýzu vývoje zásob, obratovosti zásob apod.). Existuje i jiný způsob Způsob B evidence zásob: 321-Dodavatelé 501-Spotřeba mat. faktura /za nákup, za přepravu, clo, pojistné / 111-Pořízení mat. 112-Materiál na s. PZ. zvýšení PZ snížení PZ KZ.. Tj. veškeré nákupy materiálových zásob včetně nákladů spojených s jejich pořízením jsou průběžně po celé účetní období účtovány přímo do spotřeby (účet 501). Účet 112-Materiál na skladě je používán pouze omezeně, - k evidenci počátečního a konečného stavu zásob. Tento způsob klade vysoké nároky na evidenci zásob ve skladu, která musí - umožnit operativní řízení výše zásob a zásobovací činnosti, - umožnit zjištění konečného stavu každé jednotlivé položky zásob materiálu - celkového účetního - stavu zásob na konci období. Použití - v podnicích s častými nákupy materiálových zásob, - krátká doba skladování, výdej okamžitě do spotřeby (např. v podnicích potravinářského průmyslu, v podnicích veřejného stravování apod.) (účtování nákupu na účet Pořízení materiálu, pak na účet Materiál na skladě a poté nákladový účet zbytečně pracné a zdlouhavé). Na konci období:

21 1) Konečný stav vyšší než počáteční = že do spotřeby bylo zaúčtováno více než bylo spotřebováno ve skutečnosti (část zásob zůstala nespotřebována na skladě). - o částku rozdílu KZ - PZ se musí opravit a) jednak stav na účtu Materiál na skladě (zvýšení na straně MD) b) jednak spotřeba zaúčtovaná na účtu 501-Spotřeba materiálu (snížení spotřeby na straně D, resp. záporně na straně MD). 2) Konečný stav nižší než počáteční = do spotřeby materiálu nebyla zahrnuta spotřeba zásob, které byly na skladě již počátkem období. - o částku rozdílu PZ KZ je třeba doplnit a) účet 501-Spotřeba materiálu b) účet 112-Materiál na skladě jako snížení na tomto účtu dosud neevidované (pouze ve skladové evidenci) Vyúčtování v závěru roku lze provést jednodušeji tak, že 1) celý počáteční zůstatek je zahrnut do spotřeby (501/112) a 2) celý konečný zůstatek se ze spotřeby vyloučí (112 / 501 ) Porovnají-li se zůstatky účtů 112 v případě použití způsobu A a způsobu B a také obraty účtů 501, jsou při obou způsobech účtování shodné. Účetní jednotka může užívat současně oba způsoby, ale k jednomu syntetickému účtu zásob (112,121,122,123,132) vždy jen jeden způsob. Použití způsobu B je podmíněno průběžným vedením skladové evidence, aby bylo možno permanentně prokazovat stav zásob, na rozdíl od toho způsob A vyžaduje inventarizaci jen koncem účetního období. Způsob B bude tedy vyhovovat té účetní jednotce, která má dobře propracovaný systém skladové evidence a vnitropodnikového účetnictví. Příklad: Účetní jednotka je plátcem DPH a používá způsob B evidence zásob.počáteční stav zásob je ,-, konečný stav zjištěný ve skladu je ,-, tj. zvýšení o ,- Pol. Transakce Kč MD D 1. Počáteční zůstatek - PZ , Došlá faktura - materiál - celkem , cena pořízení - DPH , , Dopravné placené v hotovosti - celkem 1 190,- 211

22 - dopravné - DPH 1 000,- 190, Oprava zúčtované spotřeby na konci roku o zvýšení stavu zásob , Jiný způsob: 4. Převod počáteční zásoby na konci období , do spotřeby 5. Konečná zásoba podle skladové evidence vyloučena ze spotřeby , Příklad Způsob B evidence zásob - materiál na cestě a nevyfakturované dodávky: A) Došla faktura, materiál nebyl do konce úč.období převzat (materiál na cestě) Pol. Transakce Částka MD D 1. Došla faktura, materiál ne a) celkem ,- 321 b) cena pořízení c) DPH 19 % , , Dodávka materiálu do konce období nedošla , Převedení na konečný účet rozvažný , Nové účetní období 4. Převedení z poč. účtu rozvažného , Převzetí dodávky materiálu , Úhrada faktury z běžného účtu , B) Dodávka materiálu byla před koncem účetního období přijata, do konce období faktura nedošla Pol. Transakce Částka MD D 1. Převzata dodávka, zúčtována do spotřeby , Uzávěrkové operace (převod na konečný , účet rozv.) Příští účetní období 3 Otevření účtů , Došla faktura a) celkem ,- 321 b) cena pořízení c) DPH , , Úhrada faktury z bankovního účtu , Zvláštní případy:

23 1) Prodej materiálu při použití způsobu B - zaúčtování tržby z prodeje: na MD 311 a D výdej materiálu na stranu MD 542 a na D účtu 501-Spotřeba materiálu. 2) Pořízení materiálu ve vlastní režii se účtuje - aktivace tj. do výnosů: na D621 a na MD 501-Spotřeba materiálu. 3) Inventarizační rozdíly (manko, přebytek, opravná položka) se účtují - pouze s použitím účtu 112-Materiál na skladě, resp. 191-Opravná pol. = jako ve způsobu A. Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet: 111-Pořízení materiálu 131-Pořízení zboží b/ rozvahové účty: 112-Materiál na skladě 132-Zboží na skladě a v prodejnách 119-Materiál na cestě 191-Opravné položky k materiálu 139-Zboží na cestě 196-Opravné položky ke zboží c/ výsledkové účty 501-Spotřeba materiálu Prodaný materiál 504-Prodané zboží 642-Tržby z prodeje materiálu 604-Tržby z prodeje zboží metoda A či metoda B, - podstata je shodná s metodou A a metodou B evidence zásob materiálu. Prodej výrobků ve vlastních prodejnách - převod výrobků ze skladu do prodejny jako aktivaci, tj. na MD 132-Zboží na skladě a v prodejnách na D 621-Aktivace mat.a zboží. Příklad účtování Pol. Transakce Částka MD D 1. Aktivace zboží předání výr. do vlastní prodejny (oceněné vlastními náklady výroby VNV) Převzetí výrobků-zboží do vlastní prodejny (VNV) Prodej části zboží-úbytek v ocenění VNV Tržba za zboží v prodejní ceně Účtování zásob vlastní výroby

24 Zásoby vlastní výroby: nedokončené výrobky, polotovary vlastní výroby hotové výrobky. I při účtování této složky zásob je možno použít metodu A a metodu B evidence zásob. Účty ve 12. skupině účtů: 121-Nedokončená výroba, 122-Polotovary vlastní výroby, 123-Výrobky. Podle současné metodiky a pojetí výnosů. přírůstek = součást (zvýšení) výnosů účetní jednotky úbytek = snížení výnosů účetní jednotky - účty v 61. skupině účtů označené jako Změna stavu zásob vlastní výroby. Schéma účtování: způsob A evidence zásob vlastní výroby 611-Změna stavu zásob nedok.výroby 121 Nedokončená výroba přírůstek NV úbytek NV (výdej ke zpracování) 612-Změna stavu zásob polotovarů 122 Polotovary vlastní výroby vlastní výroby přírůstek PVV úbytek PVV (výdej ke kompletizaci) 613-Změna stavu výrobků 123 Výrobky přírůstek výrobků úbytek výrobků (v důsledku prodeje) Příklad:

25 Pol. Transakce Částka MD D 1. Na sklad převzaty nedokončené výroby Ze skladu vydány nedokončené výrobky k dokončení Na sklad převzaty dokončené výrobky Prodej dokončených výrobků přijetí hot Úbytek prodaných výrobků ze skladu Výnosy v daném období: 1) Změna stavu NV : , ,- = ,- 2) Změna stavu HV : , ,- = 0,- 3) Tržby z prodeje : ,- = , Celkem ,- Způsob A evidence zásob vlastní výroby = průběžné zachycování přírůstků a úbytků zásob po celé účetní období (zpravidla měsíční). (Ze schematu účtování je vidět jak proces postupného dokončování finální produkce se průběžně promítá do stavu majetku i do výnosů a hospodářského výsledku.) Důležité : - způsob oceňování tohoto druhu zásob účetní jednotka musí podrobně zvážit strukturu nákladů tvořících cenu zásob (zahrnovat např. správní režii do ocenění těchto zásob se z důvodů bilanční opatrnosti nedoporučuje, i když v některých výrobách s dlouhý výrobním cyklem součástí ocenění být může apod.). Způsob B evidence zásob vlastní výroby

26 701-Počáteční účet rozvažný 121-Nedokončená výroba 122-Polotovary vlastní výroby 123-Výrobky převod počátečních zůstatků 611-Změna stavu zásob ned.výroby 612-Změna stavu zásob polot.vl.výroby 613-Změna stavu zásob výrobků zúčtování (odepsání) počátečního stavu zúčtování konečného stavu podle skladové evidence - účtuje se na počátku účetního období - převedení počátečního zůstatku na příslušné účty zásob. na konci období - počáteční stav se zaúčtuje (odepíše) jako snížení majetkového účtu i výnosů a doplní se (nahradí) novým, konečným zůstatkem zjištěným na základě skladové evidence. Prodej finálních výrobků 1)výnos-tržby za prodané výrobky - 601(D) a peněžní/pohl. účet MD (311,221, 211 / 601) (součástí účtování prodeje je i zúčtování DPH) 2) snížení stavu zásob výrobků na D 123 a na MD 613-Změna stavu zásob výrobků (613/123) Schéma účtování prodeje výrobků:

27 - převzetí výrobků na sklad = 720,- - prodejní cena výrobků =500,-, - skladní cena výrobků = 420, Tržby z prodeje výrobků 311 Odběratelé 500,- faktura za prodej 595,- 343 Zúčtování DPH 95, Změna stavu výrobků 123 Výrobky 720,- převzetí na sklad 720,- 420,- úbytek výrobků (v důsledku prodeje) 420,- Obrat + 300,- PZ 300, Výnosy 6.tř + 800,- - Složení výnosů = 300,-(ZSZHV) + 500,-(tržba) = 800,- ( = 800) Příklad: Účetní jednotka dokončila a na sklad hot. výrobků předala výrobky ve vlastních nákladech výroby ve výši ,-.Za prodané výr. vystavila fakturu s prodejní cenou ,-. Vlastní náklady výroby prodaných výrobků činí ,- Transakce Částka MD D PZ 123 převeden na účet , Na sklad hot.výrobků převzaty výrobky , Faktura odběratelům a/ prodejní cena b/ DPH 19% , , Prodané výrobky vyskladněny (úbytek výr.) , Odběratelé uhradili fakturu na běžný účet , Složení výnosů: ze dvou částí: a) z částky ,- představující snížení majetku v podobě zásob hotových výrobků ( , ,-) b) z částky ,- představující tržby dosažené prodejem výrobků. Výnosy celkem ,-

28 Protože i na nákladových účtech jsou evidovány celkové náklady na činnost v daném období, tj. bez rozdělení na ty, které se týkají vyrobených výrobků a ty, které se týkají prodaných výrobků, zajišťuje účtování změny stavu zásob do výnosů potřebnou souměřitelnost nákladů a výnosů. (I tento výklad má ve svém jádru pojetí výnosů a nákladů, které je poplatné našemu účetnímu a právnímu myšlení a zavedeným uzancím a liší se v mnohém od pojetí výnosů i nákladů v jiných podmínkách.) Příklad: Zaúčtujte následující účetní operace a zjistěte souhrnný vliv těchto změn na hospodářský výsledek: Během účetního období došlo k těmto skutečnostem: Pol. Transakce Částka MD D 1. Snížení zásob nedokončené výroby ,- 2. Zvýšení zásoby polotovarů vlastní výroby ,- 3. Zásoby hotových výrobků se zvýšily ,-

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB 7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Reklamace při dodávkách materiálu Odběratel uplatňuje své nároky vůči dodavateli materiálu za nedodané množství, kvalitu atd. Podkladem pro reklamační řízení

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Tématický blok č. 6 téma 3 Kapitola Vybrané operace v účtování zásob

Tématický blok č. 6 téma 3 Kapitola Vybrané operace v účtování zásob Tématický blok č. 6 téma 3 Kapitola 12.1. Vybrané operace v účtování zásob Obsah kapitoly 12.1. Vybrané operace v účtování zásob 12.1.1. Vymezení, členění a oceňování zásob 12.1.2. Účtování operací při

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Dlouhodobý majetek Příklady

Dlouhodobý majetek Příklady Dlouhodobý majetek Příklady Strojírenská firma (plátce DPH) si pro rozšíření strojního vybavení objednala u dodavatelů tvářecí lis a soustruh. Na zakoupení lisu byla zaplacena záloha 5 mil. Kč, lis byl

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a Přednáška 5 Nákladové a výnosové účty 1. Opakování podvojného účetního zápisu: 1 transakce = změna dvou položek rozvahy (příčina: bilanční princip) 1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Druhy zásob ZÁSOBY 2 2 ZÁSOBY DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby Ing. Gabriela Dlasková 1 Příklad 1. GOLF s.r.o. je podnik, který se zabývá výrobou golfových holí, oblečení a bot a je mj. dodavatelem GOLFRESORTu s.r.o. Správně přiřaďte

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Popis účetních operací:

Popis účetních operací: 1. Počáteční zůstatky zásob vlastní výroby jsou následující: -nedokončená výroba 20 000.- (jedná se o hodnotu pšenice ozimé) -polotovary 1 000.- -výrobky 4 000.- - materiál 15 500.- V průběhu účetního

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005. Zásoby a jejich evidence

Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005. Zásoby a jejich evidence V Praze dne 10.5.2005 Sekr. 5358/2005 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005 Zásoby a jejich evidence S platností od 16.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU Účelem této směrnice je

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Zvláštní

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více