Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat"

Transkript

1 Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám patøí také její spolehlivost a snadná obsluha. Abyste se s praèkou dokonale seznámili a mohli ji správnì používat a udržovat, doporuèujeme Vám pøeèíst si informace obsažené v návodu, kde jsou na zaèátku uvedeny jednoduché poznámky týkající se pøedností této praèky. Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat pro Vás nejvhodnìjší chvíli. Dialogic má speciální prací program na vlnu ( ) Je to ideální zpùsob praní Vašich vlnìných odìvù, jemnìjší než ruèní praní. Snadná obsluha Mezi praèkami, které jsou dnes na trhu, patøí k tìm, jejichž obsluha je velmi jednoduchá. Staèí zadat stupeò jemnosti prádla a mùžete si být jisti, že vyprání bude kvalitní a maximálnì šetrné. Velká pozornost je vìnována kvalitì praní a spotøebì je praèka, která umí urèit množství prádla, sama rozpozná druh tkaniny, které je v prané dávce nejvíc, rozezná jednotlivé typy pracích prostøedkù a jejich množství a zajistí tak nejoptimálnìjší výsledek praní a souèasnì dokáže uspoøit vodu i elektrickou energii. Pere stejnì dobøe jako Vy je praèka, která pere sama a dobøe díky tomu, že umí myslet a automaticky vybrat z 1500 programù, které má k dispozici ten, který se nejlépe hodí pro daný typ prádla. Navíc Vám umožní zvolit i individuální postup praní podle Vašeho pøání a Vašich zvyklostí. Kontrola tvrdosti vody je jediná praèka, která sama pozná stupeò tvrdosti vody a pomùže Vám tak správnì dávkovat množství pracího prostøedku a chovat se šetrnì k životnímu prostøedí. Máchání je vždy dokonalé je jediná praèka, která Vám zaruèí, že máchání bude vždy dokonalé, i v pøípadì, že omylem použijete pøíliš velké množství pracího prostøedku. 1

2 Bezpeènostní upozornìní a dùležité pokyny UPOZORNÌNÍ: Pøeètìte si pozornì rady uvedené v návodu, protože tak se dozvíte dùležité informace o bezpeèné instalaci, o použití a údržbì Vaší praèky. Dialogic je praèka vyrobená podle mezinárodních bezpeènostních norem, jejichž cílem je bezpeènost spotøebitele. 1. Praèka je urèena pro provoz v místnosti a v žádném pøípadì by nemìla být použita venku, i když se jedná o zastøešený prostor. Je velmi nebezpeèné vystavovat ji úèinkùm deštì. 2. Praèku mohou obsluhovat pouze dospìlé osoby. Je urèena pouze pro praní prádla a odìvù podle pokynù uvedených v tomto návodu. 3. Pokud musíte praèku pøemístit, nedìlejte to nikdy sami, protože praèka je velmi tìžká. 4. Než budete vkládat nové prádlo, pøesvìdète se, že veškeré kusy z pøedchozí náplnì jsou vyjmuty. 5. Z bezpeènostních dùvodù neobsluhujte praèku, máte-li mokré ruce nebo nohy. 6. Pro pøipojení praèky se nesmí používat prodlužovací kabely a rozdvojky, zvláštì je-li praèka umístìna ve vlhkých prostorách. Pøi instalaci se rovnìž pøesvìdète, že pøívodní kabel není pøehnutý nebo vystavený velkému tlaku. 7. Po vložení pracího prostøedku se ujistìte, že je zásobník zcela uzavøen. Používejte pouze prací prostøedky urèené Pøehled ovládacích prvkù pro automatické praèky, protože jinak by mohlo dojít k nadmìrné tvorbì pìny, èímž by se mohly poškodit vnitøní díly pøístroje. 8. Chcete-li odpojit sí ový pøívod ze zásuvky, netahejte za samotný kabel, ale vždy uchopte sí ovou vidlici. 9. Uvìdomte si, že bìhem praní mohou být sklenìná dvíøka horká. Je-li zaøízení v provozu, nenechávejte malé dìti bez dozoru. Po ukonèení praní zaène na ovládacím panelu blikat znaèka 0.05 (ukonèení pracího cyklu): od této chvíle je nutno vyèkat pøibližnì 5 minut, než se na displeji objeví nápis End a rozsvítí se písmeno F, což znamená, že se dvíøka, která jsou zablokovaná po dobu praní otevøou. Nepokoušejte se dvíøka praèky otevøít pøed uplynutím této doby, protože by mohlo dojít k poškození mechanismu blokování dvíøek. 10. V pøípadì poruchy nejprve uzavøete pøívod vody a vytáhnìte šòùru ze zásuvky; nikdy se nepokoušejte dostat se dovnitø praèky a závadu odstranit! (viz kapitola Odstranìní rùzných problémù). 2

3 A. Tlaèítko pro zapnutí praèky (ZAP/VYP.) Toto A tlaèítko slouží pro uvedení praèky do provozu. Stisknutím tlaèítka A se praèka zapne a uvolnìním tlaèítka A se praèka vypne. B. Voliè typu tkaniny Otáèením tohoto volièe (Obr. 1, 2) nastavíte praní podle typu tkaniny odìvu: od nejodolnìjšího textilu (1) k jemnému syntertickému (2) s tím, že v rámci jednotlivých sektorù si mùžete navolit ještì další stupnì šetrného praní. Poslední dva sektory jsou urèeny pro speciální programy. Viz následující tabulka: B DÙLEŽITÉ: Prádlo a odìvy je nutno roztøídit podle barevné stálosti. C bílé silnì zašpinìné, bavlna normálnì zašpinìné, bavlna barevné prádlo syntetické tkaniny velmi choulostivé tkaniny (hedvábí, záclony) Vlna Obr. 1 Obr. 2 C. Tlaèítko start/zrušení programu Toto tlaèítko slouží ke spuštìní pracího cyklu. Pozn.: Praèka vezme na vìdomí informaci zadanou volièem B pouze v pøípadì, jestliže stlaèíte tlaèítko C. Není tudíž nutno si dìlat starosti, pokud se poloha volièe B v prùbìhu pracího programu mìní. Jestliže stisknete tlaèítko C na dobu delší než 2 sekundy, dojde k anulování právì probíhajícího pracího programu. D. Kontrolka nastavení/prùbìh programu Blikající kontrolka znamená, že praèka vyèkává, než bude program nastaven. Zaène nepøetržitì svítit, až bude daný program v bìhu. E. Kontrolka funkce ochrany pøed zmaèkáním Rozsvícení D této kontrolky znamená, že jste zvolili prací program, pøi kterém se po ukonèení praní voda z nádrže nevypustí (tlaèítko N na ovládacím panelu). F. Kontrolka zablokování dvíøek Svítící kontrolka oznaèuje zablokování dveøí praèky. G. Kontrolka zablokování ždímání E Rozsvícení kontrolky znamená, že jste zvolili program bez koneèného ždímání (odstøeïování) - tlaèítko O. H. Zásobník na prací prostøedky Zásobník na prací prostøedky je rozdìlen na tøi pøihrádky 1, 2 a 3 1 pøedepírací prostøedek 2 prací prostøedek 3 avivážní prostøedek, F tužidlo, vùnì Praèka má navíc ještì pøihrádku 4, která je urèena na bìlící prostøedek, která se vkládá do pøihrádky 1. I. Tlaèítko programu pro máchání Tímto tlaèítkem volíme zpùsob máchání. Zpùsob máchání se liší podle toho, do jaké polohy jsme nastavili voliè B. Zpùsob máchání zvolte døíve, než stlaèíte tlaèítko C (start). Pomocí tohoto programu je možno navolit rovnìž BÌLENÍ, jestliže použijeme pøihrádku 4 (pøiložena) - tato pøihrádka se vkládá do pøihrádky 1. L. Tlaèítko programu pro odstøeïování Tímto tlaèítkem volíme odstøeïování (ždímání). Rychlost odstøeïování se øídí polohou volièe B. Tento program je nutno navolit pøed stlaèením tlaèítka C (START). Jestliže použijeme tento program a souèasnì nastavíme tlaèítko REGULACE ODSTØEÏOVÁNÍ (tlaèítko O) na 000, dojde pouze k vypuštìní vody z pracího bubnu bez odstøeïování. M. Tlaèítko programu rychlého praní Tímto tlaèítkem navolíme program RYCHLÉ PRANÍ. Program je nutno zvolit døíve, než stiskneme tlaèítko C (START). Tatto funkce zkrátí dobu trvání pracího cyklu. Zkrácení pracího cyklu není možné u programu VELMI ŠETRNÉ PRANÍ a VLNA. Tento program doporuèujeme používat pouze pro velmi lehce zašpinìné prádlo. 3

4 N. Tlaèítko funkce ochrany pøed zmaèkáním Toto tlaèítko umožní pøerušit program s tím, že nedojde k vypuštìní vody z praèky. Je to velice užiteèné tlaèítko, které zabraòuje tomu, aby došlo k pomaèkání jemných èi syntetických tkanin (napøíklad když nemáte možnost prádlo z praèky vyndat okamžitì po ukonèení praní). POZOR! Pøed vyjmutím prádla z praèky je nutno vypustit vodu; máte dvì možnosti, jak to udìlat: 1. Znovu stisknout tlaèítko N: v tomto pøípadì dojde k vypuštìní vody z praèky s odstøeïováním. 2. Pomocí tlaèítka O (REGULACE ODSTØEÏOVÁNÍ) nastavíme 000 a poté stiskneme tlaèítko N: v tomto pøípadì provede praèka vypuštìní vody bez odstøeïování. O. Tlaèítko nastavení rychlosti odstøeïování Toto tlaèítko umožòuje zmìnit rychlost odstøeïování, která je automaticky pøedvolena praèkou v závislosti na nastavení ovladaèe B. Doporuèovaná rychlost odstøeïování a minimální rychlost, která mùže být nastavena, je uvedena v následující tabulce: silnì zašpinìné, bavlna normálnì zašpinìné, bavlna barevné prádlo, bavlna syntetické tkaniny velmi choulostivé (hedvábí, záclony) vlna Rychlost odstøeïování ot/min ot/min ot/min ot/min 400 ot/min 400 ot/min Pøi stisknutí tohoto tlaèítka dojde k postupnému snižování rychlosti. Pokud nechceme vùbec odstøeïovat, necháme tlaèítko stisknuté, dokud se na displeji neobjeví hodnota 000 (kontrolka vylouèení odstøeïování G svítí). Program pro velmi choulostivé prádlo probíhá automaticky bez odstøeïování. Vkaždém sektoru zùstane naposled nastavená hodnota odstøeïování zachována. Nastavení úplného vypnutí odstøeïování však uloženo nezùstane. P. Naprogramování spuštìní praèky Pomocí + a - mùžete naprogramovat dobu, po jejímž uplynutí se praèka sama zapne, a to až 24 hodin dopøedu s intervalem 1 hodina. Toto naprogramování musí být provedeno døíve, než stisknete tlaèítko C (START). Q. Regulace teploty praní Pomocí tìchto tlaèítek mùžeme zmìnit teplotu praní automaticky nastavenou praèkou a upravit ji podle nejchoulostivìjšího kusu prádla v praèce: maximální teplota se liší podle hodnoty, na kterou jsme nastavili voliè B - viz údaje v následující tabulce. Automatická Individuální teplota nastavení 60 C C bílé silnì zašpinìné, bavlna normálnì zašpinìné, 60 C 54 C C bavlna barevné prádlo 53 C 47 C C syntetické tkaniny 46 C 40 C C velmi choulostivé 30 C C (hedvábí, záclony) vlna 30 C C Doporuèujeme, aby teplota byla nastavována èi mìnìna vždy v prùbìhu prvních 5 minut programu. 4

5 Používání praèky Pøíprava prádla Prádlo rozdìlte podle typu tkaniny a barevné stálosti. Bílé a barevné prádlo perte oddìlenì. Nezapomeòte vyprázdnit kapsy, zvláštì dejte pozor na malé pøedmìty, jako jsou mince, papírky a všechno, co by mohlo poškodit èerpadlo, jako jsou napø. ozdobné špendlíky a odznaky. Pøišijte nebo odstøihnìte uvolnìné knoflíky a zapnìte zipy. Pro lepší výsledek praní otoète košile naruby. Zkontrolujte visaèky se symboly pro praní Jednotlivé odìvy jsou vìtšinou opatøeny visaèkou se symboly, které Vás informují, zda je nutné odìv chemicky èistit, prát v ruce nebo v praèce a uvádìjí teplotu, zpùsob žehlení apod. Dùležité! V praèce lze prát prádlo a odìvy pouze v pøípadì, je-li na štítku uveden pøíslušný symbol (viz tab. 1 na str. 6). Doporuèujeme, abyste se pøi praní prádla a odìvù s pøímìsí syntetických vláken øídili následující tabulkou : Vlákno bílé silnì zašpinìné Bavlna polyester normálnì zašpinìné barevné prádlo syntetické tkaniny velmi choulostivé vlna Prací prostøedky a aviváž Otevøeme zásobník na prací prostøedky H tak, že jej vytoèíme (vyklopíme) smìrem ven. Prací prostøedky a pøípadnou aviváž dávkujte podle tvrdosti vody (obr. 3), kterou praèka vyhodnotí pøi spuštìní. Uvìdomte si prosím, že pøi mìkké vodì lze dosáhnout vynikajících výsledkù pøi praní i pøi malém množství pracího prášku (viz údaje na obalech). Pøihrádka 1 Prostøedek pro pøedpírání (práškový) Pøihrádka 2 Prostøedek pro praní (v prášek nebo tekutý) Pøihrádka 3 Aditiva (Avivážní prostøedek) Vyjímatelná pøihrádka 4 Bìlící prostøedek Bavlna - polyester Bavlna - polyester polyamid akryl acetát polyester Viskóza-hedvábílen - záclony Vlna Pøed vložením pøedpíracího prostøedku do pøihrádky 1 zkontrolujte, zda v ní není vložen dávkovaè bìlícího prostøedku 4. Vždy dávkujte pouze do úrovnì rysky MAX v každé pøihrádce. Pro tekuté prací prostøedky je urèena pøihrádka 2. Tekuté prací prostøedky dávkujeme vždy tìsnì pøed zapnutím praèky. Nezapomeòte, že tekuté prací prostøedky jsou urèeny pøedevším pro praní pøi teplotách do 50 C bez pøedpírání. Pozn. Pøedepírání není souèástí speciálního programu pro velmi choulostivé prádlo (SUPER DELICATES). Na trhu se také prodávají dávkovaèe tekutých a práškových pracích prostøedkù, které se vkládají pøímo do bubnu. Aby se zlepšila úèinnost pracího cyklu, doporuèujeme Vám vložit dávkovaè s pracím prostøedkem do bubnu ještì pøed vložením prádla. Tvrdost vody vysoká støední nízká Obr. 3 Obr. 4 Bìlení V této praèce je možné naprogramovat jemné bìlení s použitím speciálního programu pro MÁCHÁNÍ. Tento program spustíme následovnì : do bubnu vložíme prádlo k bìlení, uzavøeme dvíøka a speciální pøihrádku 4 vložíme do pøihrádky 1 v zásobníku; poté naplníme bìlící prostøedek ne výše, než k rysce MAX na èepu (obr. 4). Nastavíme program MÁCHÁNÍ (tlaèítko I na ovládacím panelu) a stiskneme tlaèítko C (START). automaticky zaruèuje nejlepší zpùsob máchání s co nejmenší spotøebou vody. Pøipomínáme, že pøi bìlení prádla lze prádlo prát pøi nižší teplotì a pøedpírání není nutné. 5

6 1. Tabulka è. 1 - Symboly Intenzivní Praní Praní pøi Praní pøi Praní pøi Praní pøi Šetrné praní Neprat 95 C 60 C 40 C 30 C v ruce Šetrné Bìlení Bìlení ve Nepoužívat studené bìlicí vodì prostøedky cl Žehlení Horké žehlení Støednì teplé Žehlení do Nežehlit do max žehlení do max 200 C max 150 C 110 C Chemické Chemické èištìní Chemické èištìní Chemické èištìní Chemicky èištìní jakýmikoliv perlochloridem, technickým neèistit rozpouštìdly technickým benzínem, benzínem, èistým èistým vlihem, R111 a R113 lihem a R113 Pøi vysokýchÿ teplotách Sušení v Nesušit Sušit Sušit Sušit na Sušení sušièce v sušièce vodorovnì zavìšené šatním položené nebo vyždímat ramínku Pøi nízkých teplotách Zahájení èinnosti A P F Doporuèujeme nechat probìhnout první praní pøi 60 o C s pracím prostøedkem, ale bez prádla. Obsluha praèky 1. Spus te praèku pomocí tlaèítka A. je velmi snadná: 2. Do pøihrádky 2 zásobníku H nasypte prací prostøedek nebo vložte prací prostøedek v samostatném dávkovaèi do bubnu praèky; pøi dávkování pracího prostøedku se øiïte údaji o tvrdosti vody (viz bod 4, str. 8). 3. Pokud chcete prát s pøedepíráním, nasypte prací prostøedek (v prášku) do pøihrádky 1.To staèí k tomu, aby praèka zvolila automaticky program s pøedepíráním. Pozn. Pøedepírání není možné jestliže zvolíte program pro velmi choulostivé prádlo (SUPER DELICATES). 4. Dále naplòte pøihrádku 3 pøípadným avivážním prostøedkem. 5. Voliè B nastavte podle nejchoulostivìjšího kusu prádla v praèce. Pozn. Upozoròujeme, že prádlo je nutno roztøídit podle barev. 6. Stisknìte tlaèítko C - START: asi po 30 sekundách je zahájen prací cyklus (bìhem této doby bude nastavená teplota praní automaticky blikat na displeji). Pozn.: Údaje nastavené pomocí volièe B bude praèka využívat pouze tehdy, když staèíte tlaèítko C. Není nutno si tudíž dìlat starosti s tím, že se poloha volièe B bìhem následných fází pracího cyklu mìní. 6

7 7. Poté se na displeji objeví údaj o pøedpokládané délce doby praní. Tato doba praní bude aktualizována podle automatické regulace provádìné praèkou, aby se optimalizovalo praní a máchání a spotøeba vody a elektrické energie. Pokud dojde k pøerušení dodávky vody, zaène an displeji blikat H20. automaticky zahájí praní, jakmile je detekována pøítomnost vody. Pozn.: V tomto pøípadì nemùže probìhnout cyklus pøedepírání v automatickém režimu. Chcete-li, aby probìhl, musíte stisknout tlaèítko C na 2-3 sekundy (vynulování) a pak znovu naprogramovat cyklus, který jste pøedtím zvolili. 8. Na konci praní se na displeji objeví údaj 0.05 (ukonèení pracího cyklu): od této chvíle je nutno vyèkat asi 5 minut, až se na displeji objeví slovo End a vypne se kontrolka F, která oznaèuje ukonèení zablokování dvíøek. Poté mùžete praèku vypnout pomocí tlaèítka A. Po vyjmutí prádla z praèky nechejte dvíøka praèky otevøená nebo pootevøená, aby praèka mohla vìtrat a uzavøete pøívod vody. INDIVIDUÁLNÍ VOLBY Jak jste vidìli výše, je použití praèky velice snadné, a navíc nabízí uživateli rovnìž možnost zmìny nastavených programù (pouze po dobu prvních 5 minut cyklu). Tipy pro praní Odstraòování skvrn Bìžné skvrny se praním odstraní. Jestliže jsou skvrny zvláš úporné, namoète prádlo do vody, nasypte na skvrny trochu prášku na praní a ruènì je mnìte. Pak teprve vložte prádlo do praèky. Mastné skvrny, zvláštì staršího data, je tøeba odstranit odstraòovaèem skvrn. Dejte pozor, aby pøi odstraòování nevznikly mapy. Odstranìní nejbìžnìjších skvrn - Inkoust, propisovací tužky: poklepejte vatou namoèenou do metylalkoholu nebo 90 alkoholu - Asfalt a šmír: skvrnu potøete èerstvým máslem, poté vyèistìte terpentýnem a okamžitì vyperte - Vosk: seškrábnìte a pak vložte látku mezi dva savé papíry a pøežehlete velmi horkou žehlièkou; pak 1. Zmìnu prací teploty je možno provádìt pomocí tlaèítka Q (viz strana 4). 2. Regulování otáèek pøi odstøeïování a praní bez závìreèného odstøeïování lze nastavit tlaèítkem O. 3. Zastavení bez vypouštìní vody se nastavuje tlaèítkem N (viz strana 4). SPECIÁLNÍ PROGRAMY MÁCHÁNÍ ODSTØEÏOVÁNÍ - RYCHLÉ PRANÍ PRANÍ S NAPROGRAMOVANÝM ODLOŽENÝM STARTEM (pamatujte, že volit tyto funkce musíte pøed stisknutím tlaèítka START C) Pøi nastavení speciálního programu postupujte následovnì: 1. Zvolte požadovaný program pomocí tlaèítek na ovládacím panelu. 2. Nastavte voliè B podle nejchoulostivìjšího kusu prádla v praèce. 3. Stisknìte tlaèítko START C. CO DÌLAT, KDYŽ zjistíte, že jste špatnì naprogramovali prací cyklus - Stisknìte tlaèítko C po dobu 2-3 sekund (vynulování). - Pomocí volièe B zvolte správné nastavení. - Stisknutím tlaèítka START C uveïte praèku znovu do chodu.... se na displeji objeví jeden z tìchto údajù: F01 - F02 - F03 - F04 - F05 - F06 - Poznamenejte si zobrazenou indikaci a vypnìte pøístroj tlaèítkem A. Kontaktujte servisní autorizované støedisko. potøete skvrnu vatou namoèenou v terpentýnu nebo metylalkoholu - Žvýkaèka: na žvýkaèku kápnìte odlakovaè na nehty, pak ji opatrnì odstraòte - Rtìnka: pøed praním ošetøete tekutým èistícím prostøedkem, promnìte a vymáchejte - Tráva: namoète do pracího roztoku (použijte bioaktivní prací prášek), pak perte podle typu tkaniny. - Barvy: vodou øeditelné latexové barvy, akrylátové barvy a školní barvy, emulzní nátìrové barvy: ošetøete skvrny, dokud jsou ještì vlhké. Dùkladnì vymáchejte pod tekoucí vodou, pak perte podle typu tkaniny. Olejové barvy/lak na nehty: pøed praním ošetøete skvrnu lakovým benzínem. 7

8 Nepøekraèujte doporuèené hmotnosti uvedené v tabulce Pro optimální výsledky praní nepøekraèujte doporuèené hmotnosti uvedené v tabulce. Uvedené hmotnosti se týkají suchého prádla max. hmotnost náplnì v kg Silnì zašpinìné, bavlna 5 Normálnì zašpinìné, bavlna 5 Barevné prádlo 5 Syntetické tkaniny 2,5 Velmi choulostivé (hedvábí, 1,5 záclony) Vlna 1 Kolik váží Vaše prádlo? 1 prostìradlo g 1 povlak na polštáø g 1 ubrus g 1 koupací pláš g 1 ruèník g Co neprat v této praèce? - Neobroubené nebo roztøepené kusy prádla; chceteli takové prádlo vyprat, vložte jej nejprve do plátìného sáèku, aby se praním nepoškodilo - Prádlo velmi jasných nebo tmavých barev spoleènì s bílým prádlem. Takto barevné prádlo nejprve vyperte oddìlenì a pøesvìdète se, zda jsou barvy stálé. Záclony Záclony se mohou velmi snadno pomaèkat. Pøi praní záclon používejte program pro velmi choulostivé prádlo, který neobsahuje odstøeïování. Prošívané pokrývky, tenisky, vìtrovky Na rozdíl od obecného mínìní se mohou prošívané pokrývky a vìtrovky, pokud jsou z husího a kachního peøí, prát v praèce, pokud se øídíte pokyny uvedenými na etiketì. Dbejte však na to, abyste do praèky vložili pouze 2-3 kg prádla. V pøípadì tenisek odstraòte nejprve pøípadnou špínu a mùžete je vyprat spoleènì s džínami nebo jinými tuhými odìvy (ale nikdy s bílým prádlem). Vlna a kašmír Výhody vlnìného obleèení jsou dobøe známé, stejnì jako problémy s jeho plstnatìním a srážením, pokud není správnì vypráno. Praèka má speciální program (patentovaný), který byl speciálnì vyvinut pro praní choulostivého a cenného vlnìného obleèení. Pøi této nové metodì praní se buben rychle toèí, aby se snížilo plstnatìní vlny a kašmíru, èímž se prodlužuje i životnost vašich odìvù: odìvy prané tímto zpùsobem vydrží dvakrát déle než pøi praní v ruce a tøikrát tak dlouho než pøi praní v bìžné praèce. Proto doporuèujeme použít tento program, i když je na visaèce na odìvu symbol prát v ruce. Chcete-li použít tento program, postupujte jako u ostatních programù. Voliè B nastavte do polohy (Znaèka pro vlnu) a stisknìte tlaèítko C (START). Nezapomeòte použít prací prostøedek urèený speciálnì pro vlnu. U obzvláštì choulostivých vlnìných odìvù doporuèujeme snížit prací teplotu. Koneèné pomalé odstøeïování umožòuje natažení vláken a nedochází tak k plstnatìní; proto není nutno odstøeïování pomocí tlaèítka O vypínat. Pokyny pro šetøení energií Praèka je schopna se pøizpùsobit rùzným podmínkám (náplò prádla, prací prostøedek) a zaruèí vždy nízkou spotøebu energie a vody jak pøi máchání, tak i pøi praní. Je však dobré se øídit obecnými radami, které Vám pomohou uspoøit ještì více energie a vody. 1. Pøedpírání doporuèujeme používat jen pro velmi zašpinìné a odolné odìvy. Tím ušetøíte èas, vodu i energii. 2. Nastavte správnou teplotu : teploty nad 60 C jsou tøeba jen pøi velmi silném zašpinìní a pouze u bílého prádla. 3. Avivážní prostøedky: vždy používejte aviváž. Nejen že bude Vaše prádlo navonìné a mìkké, ale také se lépe žehlí, což šetøí Váš èas. 4. Pøi zapnutí praèka Tvrdost vody vyhodnotí tvrdost vody (viz obrázek): pøi dávkování pracích vysoká prostøedkù nezapomínejte støední na to, že pøi nízké tvrdosti vody dosáhnete vynikajících výsledkù s malou nízká spotøebou pracího prášku (viz údaje na obalech pracích práškù). 8

9 Údržba Po každém praní Nechte dvíøka otevøená a dosucha otøete tìsnìní dvíøek, aby se uvnitø nesrážela pára a netvoøil se zápach. Uzavøete vodovodní kohoutek Po každém praní doporuèujeme vypnout pøívod vody. Vytáhnìte sí ový pøívod Pøed èištìním nebo údržbou vždy vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Je to z bezpeènostních dùvodù. Nepoužívejte rozpouštìdla a brusné èistící prostøedky K èištìní vnìjšího povrchu praèky a gumových èástí nepotøebujete žádná rozpouštìdla anii brusné prostøedky. Používejte pouze hadøík, teplou vodu a mýdlo. 1 2 Zásobník na prací prostøedky Mùžete jej vyjmout a vyèistit. Vyklopte jej a vytáhnìte smìrem k sobì, jak je znázornìno na obrázku, a oèistìte jej pod tekoucí vodou. Odpojte pøístroj, pokud jdete pryè Pokud jdete pryè, je lépe pøístroj vypnout, uzavøít pøívod vody a nechat dvíøka otevøená. Buben i gumové tìsnìní dvíøek vyschne a uvnitø se nebude tvoøit zápach. Pokud se stìhujete Když se stìhujete, vše co musíte udìlat, je zajistit vnitøek pøístroje transportními šrouby (pøiložené v balení pøístroje), aby nedošlo k jeho poškození. Stanovení tvrdosti vody Praèka si pøi prvním pracím cyklu zapamatuje údaje o tvrdosti vody a obnoví je po každých 50 cyklech. Jestliže budete praèku pøemis ovat, je lepší pamì praèky vynulovat, aby mohla vyhodnotit pøípadné nové charakteristiky vody. Pro vynulování je tøeba souèasnì stisknout tlaèítka MÁCHÁNÍ I a REGULACE ODSTØEÏOVÁNÍ O a držet je zmáèknutá po dobu 5 vteøin. K vynulování dojde, když všechny kontrolky na ovládacím panelu zaènou blikat. Kontrola èerpadla Vaše praèka je vybavena samoèistícím èerpadlem. Proto není nutné provádìt èištìní a údržbu. Nicménì nìkteré malé pøedmìty, jako napø. mince, knoflíky apod., mohou nìkdy zapadnout do èerpadla. Abyste je mohli vyjmout, je èerpadlo vybaveno záchytnou komorou, jejíž prostor je dostupný pøes pøední èást èerpadla. Abyste se dostali k této komoøe, jednoduše sejmìte krycí panel na spodní èásti praèky (obrázek 5), a vyjmìte víèko otáèením proti smìru hodinových ruèièek (obrázek 6). Peèlivì prohlédnìte vnitøek èerpadla. Dùležité: pøed sejmutím víèka zkontrolujte, že prací cyklus skonèil a odpojte praèku od sítì. Je normální, že pøi snímání víèka vyteèe malé množství vody. Nezapomeòte víèko pøi opìtovném nasazování pevnì uzavøít. 1 Obr. 5 Odstranìní vodního kamene 1 Pøi uvedení do provozu vyhodnotí tvrdost vody. Na základì tohoto údaje (obrázek 7) je možno pøi každém praní pøidat prostøedek na snížení tvrdosti vody (pozn.: i normální prací prášek obsahuje složky zabraòující tvorbì vodního kamene). Èas od èasu je vhodné nechat probìhnout jeden prací cyklus bez prádla a bez pracího prášku, pouze s prostøedkem na odstraòování vodního kamene. Nepoužívejte však tyto prostøedky ve velkém množství, protože by mohlo docházet k nadmìrné tvorbì pìny. Tvrdost vody 2 vysoká Obr. 6 Èištìní a speciální údržba Hadice Hadici jednou roènì zkontrolujte. Jakmile zjistíte jakékoli známky jejího poškození, je tøeba ji vymìnit. Pøístroj je bìhem provozu vystaven mnoha tlakùm a narušená hadice by mohla náhle zcela prasknout. Obr. 7 støední nízká 9

10 Odstranìní rùzných problémù Jestliže se Vám zdá, že pøístroj nepracuje správnì, zkontrolujte nìkolik vìcí pøedtím, než zavoláte opraváøe. Pøístroj se nezapne Zkontrolujte: zda je sí ová vidlice správnì zasunuta do zásuvky a zda není vypnut jistiè domovního rozvodu, zda není výpadek proudu, zda jsou dvíøka zavøená, zda jste zapnuli tlaèítko C - START. Do praèky se nenapouští voda Zkontrolujte: zda je otevøen kohoutek pøívodu vody a je správnì pøipojena hadice, zda je otevøen hlavní pøívod vody v domì a je dostateèný tlak vody a zda pøívodní hadice není ohnuta. Voda se napouští, ale neustále odtéká do odpadu Zkontrolujte: zda není výpustní hadice ohnuta a zda není umístìna pøíliš nízko (mìla by být ve výšce cm). Pokud jste neobjevili dùvod této poruchy a problémy pøetrvávají i po kontrole výše uvedených bodù, uzavøete pøívod vody a praèku vypnìte. Pøi ždímání praèka pøíliš vibruje Zkontrolujte: zda byl pøi instalaci správnì odblokován prací buben (viz kapitola Instalace ), zda je pøístroj ve vodorovné poloze a není namáèknut mezi nábytkem a zdí. Únik vody Zkontrolujte: zda pøívodní hadice praèky není uvolnìna, zda je zasunut zásobník pracího prostøedku a je dobøe pøipojena výpustní hadice. Pokud však i nadále Vaše praèka nepracuje správnì, obra te se na autorizované servisní støedisko, pøièemž udejte následující informace: - o jaký druh závady se jedná - typ modelu (Mod...) - výrobní èíslo (S/N...) na typovém štítku na zadní stìnì pøístroje nebo na záruèním listu. Tento pøístroj smí být opravován pouze autorizovaným servisním støediskem a s použitím originálních dílù. Problémy s vypouštìním vody nebo ždímáním Zkontrolujte: zda není stisknuto tlaèítko ochrany pøed zmaèkáním, zda není ucpáno èerpadlo nebo pøehnuta hadice, nebo zda nedošlo k ucpání odpadního potrubí a zda použitá výpustní hadice je vùbec vhodná a nebrání správnému vyèerpávání vody. Instalace Vybalení Po vybalení se ujistìte, zda je praèka v poøádku. V pøípadì pochybností praèku nepouštìte a obra te se na odborný servis. Dbejte na to, aby do styku s obalovým materiálem (igelitové pytle, polystirol, høebíky aj.) nepøišly malé dìti, hrozí nebezpeèí úrazu. Vnitøek praèky, sestávající z plovoucí oscilaèní jednotky, je z pøepravních dùvodù zajištìn na zadní stranì 3 šrouby (obr. 8). Pøed uvedením praèky do provozu tuto jednotku odjistìte demontáží šroubù. Otvory pak zaslepte dodanými plastovými krytkami. Obr. 8 Obr. 9 10

11 Vyrovnání do vodorovné polohy Praèka musí být perfektnì vyrovnána do vodorovné polohy. K vyrovnání pøístroje je tøeba nastavit pouze pøední nožièky (viz obr. 9). Úhel náklonu pracovního povrchu nesmí pøekraèovat 2 stupnì. Je-li pøístroj instalován na podlaze s kobercem, zkontrolujte, zda je mezi podlahou a spodkem praèky dostateèný prostor pro zajištìní ventilace. Pøipojení na vodovodní sí Zkontrolujte, zda tlak vody odpovídá maximálním a minimálním hodnotám uvedeným na typovém štítku, který je umístìn na zadní stìnì praèky. Pøívodní hadici pøipojte na kohoutek se studenou vodou pomocí trubkového závitu 3/4. Nezapomeòte vložit filtr a gumové tìsnìní, které jsou dodány s praèkou (viz obr. 10). Je-li vodovodní pøípojka nová nebo nebylali dlouhou dobu používána, pak ještì pøed pøipojením praèky otevøete kohoutek a nechejte odtéci kalnou vodu s neèistotami. Tento krok je nutný, aby se praèka nezanesla neèistotami a eventuelnì nepoškodila. Druhý konec hadice napojte na vývod v pravém horním rohu praèky. Nezapomeòte vložit gumové tìsnìní (obr. 11) být umístìn pod vodní hladinou. Na zadní stranì praèky jsou dva držáky (jeden napravo a druhý nalevo), do kterých mùžete hadici upevnit, podle toho, na kterou stranu chcete vodu vypouštìt. Nepoužívejte žádné nastavovací hadice. Pokud je absolutnì nezbytné je použít, pamatujte na to, že prodlužovací hadice nesmí být delší než 150 cm a musí mít stejný prùmìr jako originální hadice. Jestliže používáte nástìnné vyústìní odpadu, nechejte provìøit odborníkem, zda je odpad dostateèný. Jestliže je Váš byt v posledním patøe budovy, mùže se objevit sifonový efekt (nasávání). V tomto pøípadì bude Vaše praèka prùbìžnì napouštìt i vypouštìt vodu. Tento problém je možno øešit speciálním ventilem pro sifonový efekt, který je dostupný na trhu, a je tøeba jej v tomto pøípadì pøipevnit na odpadní hadici. Obr. 10 A Obr. 11 Pøipojení výpustní hadice Vyústìní výpustní hadice pøipojte k odpadovému potrubí nebo je umístìte do výlevky nebo do vany, pøièemž se ujistìte, že hadice není zkroucená nebo pøíliš ohnutá. Konec hadice musí být umístìn ve výši nejménì cm nad podlahou. Pokud je nezbytné upevnit konec hadice ve výšce menší než 60 cm nad podlahou, musí být hadice zafixována v držáku v horní èásti zadního panelu pøístroje (viz obr. 12). Pokud hadice vede do vany nebo do døezu, nainstalujte speciální umìlohmotný držák (pøiložený k pøístroji), který udržuje konec hadice správnì ohnutý, aby se bìhem vypouštìní vody neuvolnil a nevypadl; doporuèujeme pøipevnit jej k vodovodnímu kohoutku (viz obr. 13). Pamatujte na to, že konec hadice nesmí Obr. 12 Elektrické pøipojení Obr. 13 Pøed pøipojením zaøízení k síti zkontrolujte následující: 1) zda je sí ová pøípojka a zásuvka dimenzována na proud, který je uveden na typovém štítku. Navíc zásuvka a její zapojení musí odpovídat pøíslušným normám ÈSN. 2) zda napìtí a kmitoèet sítì odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku 3) zásuvka musí být vhodná pro pøipojení vidlice tohoto pøístroje. V pøípadì, že neodpovídá, nechejte zásuvku nebo vidlici vymìnit odborným elektrikáøem, ale nikdy nepoužívejte adaptéry ani rozdvojky. 4) domovní rozvod elektrické sítì musí být uzemnìný nebo mít ochranu nulováním v souladu s pøíslušnými pøedpisy. V pøípadì, že Váš domovní rozvod plnì neodpovídá normám a pøedpisùm pro instalaci automatické praèky, výrobce nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné škody. 11

Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Bezpeènostní upozornìní a pokyny Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou a všemi jejími

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek znaèky Ariston. Tato automatická praèka se sušièkou je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. Seznámíte se tak

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WE 105 X

Praèka. Návod k instalaci a použití WE 105 X Praèka Návod k instalaci a použití WE 105 X Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

AB 95. Návod k instalaci a obsluze. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. Pračka. Bezpečná. a se snadnou obsluhou

AB 95. Návod k instalaci a obsluze. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. Pračka. Bezpečná. a se snadnou obsluhou M ARGHERITA AB 95 Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze CZ Margherita Pračka Bezpečná a se snadnou obsluhou M ARGHERITA Dùležitá upozornìní Vážený

Více

7. Prùvodce pracími programy (str. 4) 8. Péèe a údržba (str. 11) 9. Problémy a jejich øešení (str. 8 a 9) 10. Technické údaje (str.

7. Prùvodce pracími programy (str. 4) 8. Péèe a údržba (str. 11) 9. Problémy a jejich øešení (str. 8 a 9) 10. Technické údaje (str. Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství nejlépe vypraného prádla, a také,

Více

bezpeèná ARGHERITA 2000 Praèka Tajemství krásného prádla Margherita 2000 a se snadnou obsluhou AL 109 X Tøída A pøi 40 C Cashmere Gold

bezpeèná ARGHERITA 2000 Praèka Tajemství krásného prádla Margherita 2000 a se snadnou obsluhou AL 109 X Tøída A pøi 40 C Cashmere Gold M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 109 X CZ Tøída A pøi 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold První praèka,

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

WD 104 T. Automatická praèka se sušièkou. Návod k instalaci a obsluze

WD 104 T. Automatická praèka se sušièkou. Návod k instalaci a obsluze WD 104 T Automatická praèka se sušièkou Návod k instalaci a obsluze WD 104 T CZ Automatická pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Automatická. Dialogic AD10

Automatická. Dialogic AD10 Automatická Dialogic AD10 AD10 4! 6 10 13 Tipy pro praní 16 # $ 19 % 20!'! 22 Instalace 24 1 ()* jste si vybrali výrobek od firmy + Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších '!

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQGF 129 PI

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQGF 129 PI Návod k použití PRAÈKA Èesky,1 AQGF 129 PI Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje Popis zaøízení, 4-5 Ovládací panel

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH

UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA PØÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTØEDKY

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou CDE 12 X. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou CDE 12 X. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze CDE 12 X CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

Návod k instalaci a použití AT 64. Praèka plnìná vrchem

Návod k instalaci a použití AT 64. Praèka plnìná vrchem AT 64 CS Praèka plnìná vrchem Struèný prùvodce Obsahuje 12 témat, se kterými se øádnì seznamte. Obsahuje mnoho drobných rad pro lepší praní s menší námahou a pøi zachování dlouhé životnosti Vaší praèky.

Více

Instalace. Pøipojení k elektrické a k vodovodní síti. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy. Pøipojení pøítokové hadice vody.

Instalace. Pøipojení k elektrické a k vodovodní síti. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy. Pøipojení pøítokové hadice vody. AQ7F 29 U Instalace! Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v její blízkosti.! Pozornì

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití W 93 T

Praèka. Návod k instalaci a použití W 93 T Praèka Návod k instalaci a použití W 93 T Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Bezpečná ARGHERITA. Pračka. MTajemství krásného prádla. Margherita. a se snadnou obsluhou LBE 12 X. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. Pračka. MTajemství krásného prádla. Margherita. a se snadnou obsluhou LBE 12 X. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze LBE 12 X CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

WITL 105. Pračka. Návod k instalaci a použití

WITL 105. Pračka. Návod k instalaci a použití WITL 105 Pračka Návod k instalaci a použití WITL 105 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

Praèka se sušièkou WDS 1045 TX

Praèka se sušièkou WDS 1045 TX Praèka se sušièkou WDS 045 TX Obsah Obsah... 2 Obecné poznámky... 3 Vybalení... 4 Vyrovnání... 4 Instalace... 4 Instalace praèky napojené na horkou a studenou vodu... 4 Instalace praèky napojené pouze

Více

Tajemství látek. Praèka plnìná vrchem. s jednoduchou. obsluhou. ATD 104 Návod k instalaci 40 C. Dokonalé. dokonale vyprat prádlo již pøi 40 C

Tajemství látek. Praèka plnìná vrchem. s jednoduchou. obsluhou. ATD 104 Návod k instalaci 40 C. Dokonalé. dokonale vyprat prádlo již pøi 40 C Tajemství látek Rady Consigli pro per lepší lavare praní meglio ATD 104 Návod k instalaci CS a použití Tøída A pøi 40 C První praèka umožòující dokonale vyprat prádlo již pøi 40 C Praèka plnìná vrchem

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V

AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V ZANUSSI AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V 146 4582 00-02/03 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...3 Dùležitá upozornìní...3 Použití...3 Nebezpeèí zamrznutí...3

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C.

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C. M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù představuje zrození nového interaktivního dialogu Návod k instalaci a obsluze, AD 1200 CZ Třída A při 40 C První praèka, která

Více

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost PRO UŽIVATELE Bezpeènostní upozornìní Uchovávejte tento návod k obsluze, aby byl ke spotøebièi k dispozici. Kdybyste tento spotøebiè prodali nebo pøenechali jinému vlastníku, zajistìte, aby tento návod

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ. Automatická praèka T 845 V. 850 mm 397 mm 600 mm. Šíøka Hloubka. 230 V / 50 Hz 2300 W

NÁVOD K POUŽITÍ 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ. Automatická praèka T 845 V. 850 mm 397 mm 600 mm. Šíøka Hloubka. 230 V / 50 Hz 2300 W NÁVOD K POUŽITÍ Automatická praèka T 845 V 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZMÌRY NAPÁJECÍ NAPÌTÍ /FREKVENCE MAXIMÁLNÍ PØÍKON TLAK VODY Pøipojení vody Výška Šíøka Hloubka Minimální Maximální 850 mm 397 mm 600

Více

Praèka plnìná vrchem. Návod k instalaci a použití WT 50

Praèka plnìná vrchem. Návod k instalaci a použití WT 50 Praèka plnìná vrchem WT 50 CZ Struèný prùvodce Zde najdete 12 témat, které jsou dále objasnìny na stránkách tohoto návodu. Pøeètìte si je, seznamte se s nimi, pobavte se: odhalíte mnoho drobných tajemství

Více

Automatická pračka AL 636 TX EX!"#$%&'&()*+,-,.(&,&/$01(+2

Automatická pračka AL 636 TX EX!#$%&'&()*+,-,.(&,&/$01(+2 Automatická pračka AL 636 TX EX!"#$%&'&()*+,-,.(&,&/$01(+2 Automatická pračka AL 636 TX EX!"#$%&'&($)*+,- Bezpečnostní upozornění a dobré zvyky, které byste měli dodržovat 3 Přehled ovládacích prvků 4

Více

LAVAMAT 60800. Automatická praèka chránící životní prostøedí. Informace pro uživatele

LAVAMAT 60800. Automatická praèka chránící životní prostøedí. Informace pro uživatele LAVAMAT 60800 Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L84610 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811674

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L84610 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811674 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L84610. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 105 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 1083CV

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 1083CV NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 1083CV 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10/11 Rady

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

LAVAMAT 52610. Praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 52610. Praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 52610 Praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte je

Více

Praèka s vkládáním z vrchu. Návod k instalaci a použití WT82 WT102

Praèka s vkládáním z vrchu. Návod k instalaci a použití WT82 WT102 Praèka s vkládáním z vrchu WT82 WT102 CZ Struèný prùvodce Zde mùžeš odhalit 12 témat, které jsou dále objasnìny na stránkách tohoto návodu. Pøeèti si je, seznam se s nimi, pobav se: odhalíš mnoho drobných

Více

ÖKO-LAVAMAT 88840 update

ÖKO-LAVAMAT 88840 update ÖKO-LAVAMAT 88840 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ 3cz66013.fm5 Page 10 Wednesday, March 27, 2002 5:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO MONTÉRA JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ

Více

ÖKO-LAVAMAT 86730 update

ÖKO-LAVAMAT 86730 update ÖKO-LAVAMAT 8670 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

LAVAMAT 42230 ELECTRONIC. Ekologická automatická praèka Návod k použití

LAVAMAT 42230 ELECTRONIC. Ekologická automatická praèka Návod k použití LAVAMAT 42230 ELECTRONIC Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

LAVAMAT LAVALOGIC 1620

LAVAMAT LAVALOGIC 1620 LAVAMAT LAVALOGIC 1620 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití WD 125 T Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití CZ PL Praèka se sušièkou 1 Návod k instalaci a použití Pralka-suszarka 15 Instrukcja instalacji i obs³ugi BG HU Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ 29 Èíñòðóêöèÿ

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

ÖKO-LAVAMAT 88830 update

ÖKO-LAVAMAT 88830 update ÖKO-LAVAMAT 8880 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

LAVAMAT 84610. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 84610. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 84610 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

LAVAMAT W 1260 ELECTRONIC

LAVAMAT W 1260 ELECTRONIC LAVAMAT W 1260 ELECTRONIC Automatická praèka Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším na odstavec "Bezpeènost

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU Návod k obsluze, údržbì a instalaci Návod na obsluhu, údržbu a ištaláciu Modely: LC - 17 AD LC - 17 ADX CH 33 OBSAH Instalace...2 Všeobecný popis... 3 Uvedení do provozu...

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

LAVAMAT 48580 aqua control LAVAMAT 48380 aqua control

LAVAMAT 48580 aqua control LAVAMAT 48380 aqua control LAVAMAT 48580 aqua control LAVAMAT 48380 aqua control Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 2 OBSAH Informace pro uživatele... 4 Dùležitá upozornìní...

Více

ÖKO-LAVAMAT 70630 update

ÖKO-LAVAMAT 70630 update ÖKO-LAVAMAT 70630 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU 6cs33072.fm Page 12 Tuesday, February 3, 2004 5:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL 6cs33025.fm5 Page 11 Wednesday, March 6, 2002 4:09 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14

PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14 33124Cz.fm5 Page 12 Wednesday, February 23, 2000 9:06 AM CZ OBSAH PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 833 EWT 1051 146 4311 01-02/03 PL CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí

FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 6cz33020.fm Page 11 Thursday, February 13, 2003 3:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Sklokeramická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

Sklokeramická varná deska. Návod k instalaci a obsluze KM 6000 Q Sklokeramická varná deska Návod k instalaci a obsluze KM 6000 Q Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání pøístroje peèlivì

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

ELEKTRONICKÉ MYÈKY NÁDOBÍ ELEKTRONICKÉ UMÝVAÈKY RIADU. Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

ELEKTRONICKÉ MYÈKY NÁDOBÍ ELEKTRONICKÉ UMÝVAÈKY RIADU. Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu ELEKTRONICKÉ MYÈKY NÁDOBÍ ELEKTRONICKÉ UMÝVAÈKY RIADU Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu MC 4 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí "Haló! Já jsem Vaše myèka nádobí. Avšak pøed

Více

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Návod k použití Sada na èištìní oken Vorwerk Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Úvodní poznámka Blahopøejeme Vám k zakoupení sady na èištìní oken od firmy Vorwerk. Tato sada je ideálním doplòkem k vysavaèi

Více

DI 72. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DI 72. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DI 72 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DI72 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV44080IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/813328

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV44080IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/813328 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV44080IW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

FAVORIT 44080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 44080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 44080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

FAVORIT 65080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 65080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 65080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více