Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat"

Transkript

1 Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám patøí také její spolehlivost a snadná obsluha. Abyste se s praèkou dokonale seznámili a mohli ji správnì používat a udržovat, doporuèujeme Vám pøeèíst si informace obsažené v návodu, kde jsou na zaèátku uvedeny jednoduché poznámky týkající se pøedností této praèky. Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat pro Vás nejvhodnìjší chvíli. Dialogic má speciální prací program na vlnu ( ) Je to ideální zpùsob praní Vašich vlnìných odìvù, jemnìjší než ruèní praní. Snadná obsluha Mezi praèkami, které jsou dnes na trhu, patøí k tìm, jejichž obsluha je velmi jednoduchá. Staèí zadat stupeò jemnosti prádla a mùžete si být jisti, že vyprání bude kvalitní a maximálnì šetrné. Velká pozornost je vìnována kvalitì praní a spotøebì je praèka, která umí urèit množství prádla, sama rozpozná druh tkaniny, které je v prané dávce nejvíc, rozezná jednotlivé typy pracích prostøedkù a jejich množství a zajistí tak nejoptimálnìjší výsledek praní a souèasnì dokáže uspoøit vodu i elektrickou energii. Pere stejnì dobøe jako Vy je praèka, která pere sama a dobøe díky tomu, že umí myslet a automaticky vybrat z 1500 programù, které má k dispozici ten, který se nejlépe hodí pro daný typ prádla. Navíc Vám umožní zvolit i individuální postup praní podle Vašeho pøání a Vašich zvyklostí. Kontrola tvrdosti vody je jediná praèka, která sama pozná stupeò tvrdosti vody a pomùže Vám tak správnì dávkovat množství pracího prostøedku a chovat se šetrnì k životnímu prostøedí. Máchání je vždy dokonalé je jediná praèka, která Vám zaruèí, že máchání bude vždy dokonalé, i v pøípadì, že omylem použijete pøíliš velké množství pracího prostøedku. 1

2 Bezpeènostní upozornìní a dùležité pokyny UPOZORNÌNÍ: Pøeètìte si pozornì rady uvedené v návodu, protože tak se dozvíte dùležité informace o bezpeèné instalaci, o použití a údržbì Vaší praèky. Dialogic je praèka vyrobená podle mezinárodních bezpeènostních norem, jejichž cílem je bezpeènost spotøebitele. 1. Praèka je urèena pro provoz v místnosti a v žádném pøípadì by nemìla být použita venku, i když se jedná o zastøešený prostor. Je velmi nebezpeèné vystavovat ji úèinkùm deštì. 2. Praèku mohou obsluhovat pouze dospìlé osoby. Je urèena pouze pro praní prádla a odìvù podle pokynù uvedených v tomto návodu. 3. Pokud musíte praèku pøemístit, nedìlejte to nikdy sami, protože praèka je velmi tìžká. 4. Než budete vkládat nové prádlo, pøesvìdète se, že veškeré kusy z pøedchozí náplnì jsou vyjmuty. 5. Z bezpeènostních dùvodù neobsluhujte praèku, máte-li mokré ruce nebo nohy. 6. Pro pøipojení praèky se nesmí používat prodlužovací kabely a rozdvojky, zvláštì je-li praèka umístìna ve vlhkých prostorách. Pøi instalaci se rovnìž pøesvìdète, že pøívodní kabel není pøehnutý nebo vystavený velkému tlaku. 7. Po vložení pracího prostøedku se ujistìte, že je zásobník zcela uzavøen. Používejte pouze prací prostøedky urèené Pøehled ovládacích prvkù pro automatické praèky, protože jinak by mohlo dojít k nadmìrné tvorbì pìny, èímž by se mohly poškodit vnitøní díly pøístroje. 8. Chcete-li odpojit sí ový pøívod ze zásuvky, netahejte za samotný kabel, ale vždy uchopte sí ovou vidlici. 9. Uvìdomte si, že bìhem praní mohou být sklenìná dvíøka horká. Je-li zaøízení v provozu, nenechávejte malé dìti bez dozoru. Po ukonèení praní zaène na ovládacím panelu blikat znaèka 0.05 (ukonèení pracího cyklu): od této chvíle je nutno vyèkat pøibližnì 5 minut, než se na displeji objeví nápis End a rozsvítí se písmeno F, což znamená, že se dvíøka, která jsou zablokovaná po dobu praní otevøou. Nepokoušejte se dvíøka praèky otevøít pøed uplynutím této doby, protože by mohlo dojít k poškození mechanismu blokování dvíøek. 10. V pøípadì poruchy nejprve uzavøete pøívod vody a vytáhnìte šòùru ze zásuvky; nikdy se nepokoušejte dostat se dovnitø praèky a závadu odstranit! (viz kapitola Odstranìní rùzných problémù). 2

3 A. Tlaèítko pro zapnutí praèky (ZAP/VYP.) Toto A tlaèítko slouží pro uvedení praèky do provozu. Stisknutím tlaèítka A se praèka zapne a uvolnìním tlaèítka A se praèka vypne. B. Voliè typu tkaniny Otáèením tohoto volièe (Obr. 1, 2) nastavíte praní podle typu tkaniny odìvu: od nejodolnìjšího textilu (1) k jemnému syntertickému (2) s tím, že v rámci jednotlivých sektorù si mùžete navolit ještì další stupnì šetrného praní. Poslední dva sektory jsou urèeny pro speciální programy. Viz následující tabulka: B DÙLEŽITÉ: Prádlo a odìvy je nutno roztøídit podle barevné stálosti. C bílé silnì zašpinìné, bavlna normálnì zašpinìné, bavlna barevné prádlo syntetické tkaniny velmi choulostivé tkaniny (hedvábí, záclony) Vlna Obr. 1 Obr. 2 C. Tlaèítko start/zrušení programu Toto tlaèítko slouží ke spuštìní pracího cyklu. Pozn.: Praèka vezme na vìdomí informaci zadanou volièem B pouze v pøípadì, jestliže stlaèíte tlaèítko C. Není tudíž nutno si dìlat starosti, pokud se poloha volièe B v prùbìhu pracího programu mìní. Jestliže stisknete tlaèítko C na dobu delší než 2 sekundy, dojde k anulování právì probíhajícího pracího programu. D. Kontrolka nastavení/prùbìh programu Blikající kontrolka znamená, že praèka vyèkává, než bude program nastaven. Zaène nepøetržitì svítit, až bude daný program v bìhu. E. Kontrolka funkce ochrany pøed zmaèkáním Rozsvícení D této kontrolky znamená, že jste zvolili prací program, pøi kterém se po ukonèení praní voda z nádrže nevypustí (tlaèítko N na ovládacím panelu). F. Kontrolka zablokování dvíøek Svítící kontrolka oznaèuje zablokování dveøí praèky. G. Kontrolka zablokování ždímání E Rozsvícení kontrolky znamená, že jste zvolili program bez koneèného ždímání (odstøeïování) - tlaèítko O. H. Zásobník na prací prostøedky Zásobník na prací prostøedky je rozdìlen na tøi pøihrádky 1, 2 a 3 1 pøedepírací prostøedek 2 prací prostøedek 3 avivážní prostøedek, F tužidlo, vùnì Praèka má navíc ještì pøihrádku 4, která je urèena na bìlící prostøedek, která se vkládá do pøihrádky 1. I. Tlaèítko programu pro máchání Tímto tlaèítkem volíme zpùsob máchání. Zpùsob máchání se liší podle toho, do jaké polohy jsme nastavili voliè B. Zpùsob máchání zvolte døíve, než stlaèíte tlaèítko C (start). Pomocí tohoto programu je možno navolit rovnìž BÌLENÍ, jestliže použijeme pøihrádku 4 (pøiložena) - tato pøihrádka se vkládá do pøihrádky 1. L. Tlaèítko programu pro odstøeïování Tímto tlaèítkem volíme odstøeïování (ždímání). Rychlost odstøeïování se øídí polohou volièe B. Tento program je nutno navolit pøed stlaèením tlaèítka C (START). Jestliže použijeme tento program a souèasnì nastavíme tlaèítko REGULACE ODSTØEÏOVÁNÍ (tlaèítko O) na 000, dojde pouze k vypuštìní vody z pracího bubnu bez odstøeïování. M. Tlaèítko programu rychlého praní Tímto tlaèítkem navolíme program RYCHLÉ PRANÍ. Program je nutno zvolit døíve, než stiskneme tlaèítko C (START). Tatto funkce zkrátí dobu trvání pracího cyklu. Zkrácení pracího cyklu není možné u programu VELMI ŠETRNÉ PRANÍ a VLNA. Tento program doporuèujeme používat pouze pro velmi lehce zašpinìné prádlo. 3

4 N. Tlaèítko funkce ochrany pøed zmaèkáním Toto tlaèítko umožní pøerušit program s tím, že nedojde k vypuštìní vody z praèky. Je to velice užiteèné tlaèítko, které zabraòuje tomu, aby došlo k pomaèkání jemných èi syntetických tkanin (napøíklad když nemáte možnost prádlo z praèky vyndat okamžitì po ukonèení praní). POZOR! Pøed vyjmutím prádla z praèky je nutno vypustit vodu; máte dvì možnosti, jak to udìlat: 1. Znovu stisknout tlaèítko N: v tomto pøípadì dojde k vypuštìní vody z praèky s odstøeïováním. 2. Pomocí tlaèítka O (REGULACE ODSTØEÏOVÁNÍ) nastavíme 000 a poté stiskneme tlaèítko N: v tomto pøípadì provede praèka vypuštìní vody bez odstøeïování. O. Tlaèítko nastavení rychlosti odstøeïování Toto tlaèítko umožòuje zmìnit rychlost odstøeïování, která je automaticky pøedvolena praèkou v závislosti na nastavení ovladaèe B. Doporuèovaná rychlost odstøeïování a minimální rychlost, která mùže být nastavena, je uvedena v následující tabulce: silnì zašpinìné, bavlna normálnì zašpinìné, bavlna barevné prádlo, bavlna syntetické tkaniny velmi choulostivé (hedvábí, záclony) vlna Rychlost odstøeïování ot/min ot/min ot/min ot/min 400 ot/min 400 ot/min Pøi stisknutí tohoto tlaèítka dojde k postupnému snižování rychlosti. Pokud nechceme vùbec odstøeïovat, necháme tlaèítko stisknuté, dokud se na displeji neobjeví hodnota 000 (kontrolka vylouèení odstøeïování G svítí). Program pro velmi choulostivé prádlo probíhá automaticky bez odstøeïování. Vkaždém sektoru zùstane naposled nastavená hodnota odstøeïování zachována. Nastavení úplného vypnutí odstøeïování však uloženo nezùstane. P. Naprogramování spuštìní praèky Pomocí + a - mùžete naprogramovat dobu, po jejímž uplynutí se praèka sama zapne, a to až 24 hodin dopøedu s intervalem 1 hodina. Toto naprogramování musí být provedeno døíve, než stisknete tlaèítko C (START). Q. Regulace teploty praní Pomocí tìchto tlaèítek mùžeme zmìnit teplotu praní automaticky nastavenou praèkou a upravit ji podle nejchoulostivìjšího kusu prádla v praèce: maximální teplota se liší podle hodnoty, na kterou jsme nastavili voliè B - viz údaje v následující tabulce. Automatická Individuální teplota nastavení 60 C C bílé silnì zašpinìné, bavlna normálnì zašpinìné, 60 C 54 C C bavlna barevné prádlo 53 C 47 C C syntetické tkaniny 46 C 40 C C velmi choulostivé 30 C C (hedvábí, záclony) vlna 30 C C Doporuèujeme, aby teplota byla nastavována èi mìnìna vždy v prùbìhu prvních 5 minut programu. 4

5 Používání praèky Pøíprava prádla Prádlo rozdìlte podle typu tkaniny a barevné stálosti. Bílé a barevné prádlo perte oddìlenì. Nezapomeòte vyprázdnit kapsy, zvláštì dejte pozor na malé pøedmìty, jako jsou mince, papírky a všechno, co by mohlo poškodit èerpadlo, jako jsou napø. ozdobné špendlíky a odznaky. Pøišijte nebo odstøihnìte uvolnìné knoflíky a zapnìte zipy. Pro lepší výsledek praní otoète košile naruby. Zkontrolujte visaèky se symboly pro praní Jednotlivé odìvy jsou vìtšinou opatøeny visaèkou se symboly, které Vás informují, zda je nutné odìv chemicky èistit, prát v ruce nebo v praèce a uvádìjí teplotu, zpùsob žehlení apod. Dùležité! V praèce lze prát prádlo a odìvy pouze v pøípadì, je-li na štítku uveden pøíslušný symbol (viz tab. 1 na str. 6). Doporuèujeme, abyste se pøi praní prádla a odìvù s pøímìsí syntetických vláken øídili následující tabulkou : Vlákno bílé silnì zašpinìné Bavlna polyester normálnì zašpinìné barevné prádlo syntetické tkaniny velmi choulostivé vlna Prací prostøedky a aviváž Otevøeme zásobník na prací prostøedky H tak, že jej vytoèíme (vyklopíme) smìrem ven. Prací prostøedky a pøípadnou aviváž dávkujte podle tvrdosti vody (obr. 3), kterou praèka vyhodnotí pøi spuštìní. Uvìdomte si prosím, že pøi mìkké vodì lze dosáhnout vynikajících výsledkù pøi praní i pøi malém množství pracího prášku (viz údaje na obalech). Pøihrádka 1 Prostøedek pro pøedpírání (práškový) Pøihrádka 2 Prostøedek pro praní (v prášek nebo tekutý) Pøihrádka 3 Aditiva (Avivážní prostøedek) Vyjímatelná pøihrádka 4 Bìlící prostøedek Bavlna - polyester Bavlna - polyester polyamid akryl acetát polyester Viskóza-hedvábílen - záclony Vlna Pøed vložením pøedpíracího prostøedku do pøihrádky 1 zkontrolujte, zda v ní není vložen dávkovaè bìlícího prostøedku 4. Vždy dávkujte pouze do úrovnì rysky MAX v každé pøihrádce. Pro tekuté prací prostøedky je urèena pøihrádka 2. Tekuté prací prostøedky dávkujeme vždy tìsnì pøed zapnutím praèky. Nezapomeòte, že tekuté prací prostøedky jsou urèeny pøedevším pro praní pøi teplotách do 50 C bez pøedpírání. Pozn. Pøedepírání není souèástí speciálního programu pro velmi choulostivé prádlo (SUPER DELICATES). Na trhu se také prodávají dávkovaèe tekutých a práškových pracích prostøedkù, které se vkládají pøímo do bubnu. Aby se zlepšila úèinnost pracího cyklu, doporuèujeme Vám vložit dávkovaè s pracím prostøedkem do bubnu ještì pøed vložením prádla. Tvrdost vody vysoká støední nízká Obr. 3 Obr. 4 Bìlení V této praèce je možné naprogramovat jemné bìlení s použitím speciálního programu pro MÁCHÁNÍ. Tento program spustíme následovnì : do bubnu vložíme prádlo k bìlení, uzavøeme dvíøka a speciální pøihrádku 4 vložíme do pøihrádky 1 v zásobníku; poté naplníme bìlící prostøedek ne výše, než k rysce MAX na èepu (obr. 4). Nastavíme program MÁCHÁNÍ (tlaèítko I na ovládacím panelu) a stiskneme tlaèítko C (START). automaticky zaruèuje nejlepší zpùsob máchání s co nejmenší spotøebou vody. Pøipomínáme, že pøi bìlení prádla lze prádlo prát pøi nižší teplotì a pøedpírání není nutné. 5

6 1. Tabulka è. 1 - Symboly Intenzivní Praní Praní pøi Praní pøi Praní pøi Praní pøi Šetrné praní Neprat 95 C 60 C 40 C 30 C v ruce Šetrné Bìlení Bìlení ve Nepoužívat studené bìlicí vodì prostøedky cl Žehlení Horké žehlení Støednì teplé Žehlení do Nežehlit do max žehlení do max 200 C max 150 C 110 C Chemické Chemické èištìní Chemické èištìní Chemické èištìní Chemicky èištìní jakýmikoliv perlochloridem, technickým neèistit rozpouštìdly technickým benzínem, benzínem, èistým èistým vlihem, R111 a R113 lihem a R113 Pøi vysokýchÿ teplotách Sušení v Nesušit Sušit Sušit Sušit na Sušení sušièce v sušièce vodorovnì zavìšené šatním položené nebo vyždímat ramínku Pøi nízkých teplotách Zahájení èinnosti A P F Doporuèujeme nechat probìhnout první praní pøi 60 o C s pracím prostøedkem, ale bez prádla. Obsluha praèky 1. Spus te praèku pomocí tlaèítka A. je velmi snadná: 2. Do pøihrádky 2 zásobníku H nasypte prací prostøedek nebo vložte prací prostøedek v samostatném dávkovaèi do bubnu praèky; pøi dávkování pracího prostøedku se øiïte údaji o tvrdosti vody (viz bod 4, str. 8). 3. Pokud chcete prát s pøedepíráním, nasypte prací prostøedek (v prášku) do pøihrádky 1.To staèí k tomu, aby praèka zvolila automaticky program s pøedepíráním. Pozn. Pøedepírání není možné jestliže zvolíte program pro velmi choulostivé prádlo (SUPER DELICATES). 4. Dále naplòte pøihrádku 3 pøípadným avivážním prostøedkem. 5. Voliè B nastavte podle nejchoulostivìjšího kusu prádla v praèce. Pozn. Upozoròujeme, že prádlo je nutno roztøídit podle barev. 6. Stisknìte tlaèítko C - START: asi po 30 sekundách je zahájen prací cyklus (bìhem této doby bude nastavená teplota praní automaticky blikat na displeji). Pozn.: Údaje nastavené pomocí volièe B bude praèka využívat pouze tehdy, když staèíte tlaèítko C. Není nutno si tudíž dìlat starosti s tím, že se poloha volièe B bìhem následných fází pracího cyklu mìní. 6

7 7. Poté se na displeji objeví údaj o pøedpokládané délce doby praní. Tato doba praní bude aktualizována podle automatické regulace provádìné praèkou, aby se optimalizovalo praní a máchání a spotøeba vody a elektrické energie. Pokud dojde k pøerušení dodávky vody, zaène an displeji blikat H20. automaticky zahájí praní, jakmile je detekována pøítomnost vody. Pozn.: V tomto pøípadì nemùže probìhnout cyklus pøedepírání v automatickém režimu. Chcete-li, aby probìhl, musíte stisknout tlaèítko C na 2-3 sekundy (vynulování) a pak znovu naprogramovat cyklus, který jste pøedtím zvolili. 8. Na konci praní se na displeji objeví údaj 0.05 (ukonèení pracího cyklu): od této chvíle je nutno vyèkat asi 5 minut, až se na displeji objeví slovo End a vypne se kontrolka F, která oznaèuje ukonèení zablokování dvíøek. Poté mùžete praèku vypnout pomocí tlaèítka A. Po vyjmutí prádla z praèky nechejte dvíøka praèky otevøená nebo pootevøená, aby praèka mohla vìtrat a uzavøete pøívod vody. INDIVIDUÁLNÍ VOLBY Jak jste vidìli výše, je použití praèky velice snadné, a navíc nabízí uživateli rovnìž možnost zmìny nastavených programù (pouze po dobu prvních 5 minut cyklu). Tipy pro praní Odstraòování skvrn Bìžné skvrny se praním odstraní. Jestliže jsou skvrny zvláš úporné, namoète prádlo do vody, nasypte na skvrny trochu prášku na praní a ruènì je mnìte. Pak teprve vložte prádlo do praèky. Mastné skvrny, zvláštì staršího data, je tøeba odstranit odstraòovaèem skvrn. Dejte pozor, aby pøi odstraòování nevznikly mapy. Odstranìní nejbìžnìjších skvrn - Inkoust, propisovací tužky: poklepejte vatou namoèenou do metylalkoholu nebo 90 alkoholu - Asfalt a šmír: skvrnu potøete èerstvým máslem, poté vyèistìte terpentýnem a okamžitì vyperte - Vosk: seškrábnìte a pak vložte látku mezi dva savé papíry a pøežehlete velmi horkou žehlièkou; pak 1. Zmìnu prací teploty je možno provádìt pomocí tlaèítka Q (viz strana 4). 2. Regulování otáèek pøi odstøeïování a praní bez závìreèného odstøeïování lze nastavit tlaèítkem O. 3. Zastavení bez vypouštìní vody se nastavuje tlaèítkem N (viz strana 4). SPECIÁLNÍ PROGRAMY MÁCHÁNÍ ODSTØEÏOVÁNÍ - RYCHLÉ PRANÍ PRANÍ S NAPROGRAMOVANÝM ODLOŽENÝM STARTEM (pamatujte, že volit tyto funkce musíte pøed stisknutím tlaèítka START C) Pøi nastavení speciálního programu postupujte následovnì: 1. Zvolte požadovaný program pomocí tlaèítek na ovládacím panelu. 2. Nastavte voliè B podle nejchoulostivìjšího kusu prádla v praèce. 3. Stisknìte tlaèítko START C. CO DÌLAT, KDYŽ zjistíte, že jste špatnì naprogramovali prací cyklus - Stisknìte tlaèítko C po dobu 2-3 sekund (vynulování). - Pomocí volièe B zvolte správné nastavení. - Stisknutím tlaèítka START C uveïte praèku znovu do chodu.... se na displeji objeví jeden z tìchto údajù: F01 - F02 - F03 - F04 - F05 - F06 - Poznamenejte si zobrazenou indikaci a vypnìte pøístroj tlaèítkem A. Kontaktujte servisní autorizované støedisko. potøete skvrnu vatou namoèenou v terpentýnu nebo metylalkoholu - Žvýkaèka: na žvýkaèku kápnìte odlakovaè na nehty, pak ji opatrnì odstraòte - Rtìnka: pøed praním ošetøete tekutým èistícím prostøedkem, promnìte a vymáchejte - Tráva: namoète do pracího roztoku (použijte bioaktivní prací prášek), pak perte podle typu tkaniny. - Barvy: vodou øeditelné latexové barvy, akrylátové barvy a školní barvy, emulzní nátìrové barvy: ošetøete skvrny, dokud jsou ještì vlhké. Dùkladnì vymáchejte pod tekoucí vodou, pak perte podle typu tkaniny. Olejové barvy/lak na nehty: pøed praním ošetøete skvrnu lakovým benzínem. 7

8 Nepøekraèujte doporuèené hmotnosti uvedené v tabulce Pro optimální výsledky praní nepøekraèujte doporuèené hmotnosti uvedené v tabulce. Uvedené hmotnosti se týkají suchého prádla max. hmotnost náplnì v kg Silnì zašpinìné, bavlna 5 Normálnì zašpinìné, bavlna 5 Barevné prádlo 5 Syntetické tkaniny 2,5 Velmi choulostivé (hedvábí, 1,5 záclony) Vlna 1 Kolik váží Vaše prádlo? 1 prostìradlo g 1 povlak na polštáø g 1 ubrus g 1 koupací pláš g 1 ruèník g Co neprat v této praèce? - Neobroubené nebo roztøepené kusy prádla; chceteli takové prádlo vyprat, vložte jej nejprve do plátìného sáèku, aby se praním nepoškodilo - Prádlo velmi jasných nebo tmavých barev spoleènì s bílým prádlem. Takto barevné prádlo nejprve vyperte oddìlenì a pøesvìdète se, zda jsou barvy stálé. Záclony Záclony se mohou velmi snadno pomaèkat. Pøi praní záclon používejte program pro velmi choulostivé prádlo, který neobsahuje odstøeïování. Prošívané pokrývky, tenisky, vìtrovky Na rozdíl od obecného mínìní se mohou prošívané pokrývky a vìtrovky, pokud jsou z husího a kachního peøí, prát v praèce, pokud se øídíte pokyny uvedenými na etiketì. Dbejte však na to, abyste do praèky vložili pouze 2-3 kg prádla. V pøípadì tenisek odstraòte nejprve pøípadnou špínu a mùžete je vyprat spoleènì s džínami nebo jinými tuhými odìvy (ale nikdy s bílým prádlem). Vlna a kašmír Výhody vlnìného obleèení jsou dobøe známé, stejnì jako problémy s jeho plstnatìním a srážením, pokud není správnì vypráno. Praèka má speciální program (patentovaný), který byl speciálnì vyvinut pro praní choulostivého a cenného vlnìného obleèení. Pøi této nové metodì praní se buben rychle toèí, aby se snížilo plstnatìní vlny a kašmíru, èímž se prodlužuje i životnost vašich odìvù: odìvy prané tímto zpùsobem vydrží dvakrát déle než pøi praní v ruce a tøikrát tak dlouho než pøi praní v bìžné praèce. Proto doporuèujeme použít tento program, i když je na visaèce na odìvu symbol prát v ruce. Chcete-li použít tento program, postupujte jako u ostatních programù. Voliè B nastavte do polohy (Znaèka pro vlnu) a stisknìte tlaèítko C (START). Nezapomeòte použít prací prostøedek urèený speciálnì pro vlnu. U obzvláštì choulostivých vlnìných odìvù doporuèujeme snížit prací teplotu. Koneèné pomalé odstøeïování umožòuje natažení vláken a nedochází tak k plstnatìní; proto není nutno odstøeïování pomocí tlaèítka O vypínat. Pokyny pro šetøení energií Praèka je schopna se pøizpùsobit rùzným podmínkám (náplò prádla, prací prostøedek) a zaruèí vždy nízkou spotøebu energie a vody jak pøi máchání, tak i pøi praní. Je však dobré se øídit obecnými radami, které Vám pomohou uspoøit ještì více energie a vody. 1. Pøedpírání doporuèujeme používat jen pro velmi zašpinìné a odolné odìvy. Tím ušetøíte èas, vodu i energii. 2. Nastavte správnou teplotu : teploty nad 60 C jsou tøeba jen pøi velmi silném zašpinìní a pouze u bílého prádla. 3. Avivážní prostøedky: vždy používejte aviváž. Nejen že bude Vaše prádlo navonìné a mìkké, ale také se lépe žehlí, což šetøí Váš èas. 4. Pøi zapnutí praèka Tvrdost vody vyhodnotí tvrdost vody (viz obrázek): pøi dávkování pracích vysoká prostøedkù nezapomínejte støední na to, že pøi nízké tvrdosti vody dosáhnete vynikajících výsledkù s malou nízká spotøebou pracího prášku (viz údaje na obalech pracích práškù). 8

9 Údržba Po každém praní Nechte dvíøka otevøená a dosucha otøete tìsnìní dvíøek, aby se uvnitø nesrážela pára a netvoøil se zápach. Uzavøete vodovodní kohoutek Po každém praní doporuèujeme vypnout pøívod vody. Vytáhnìte sí ový pøívod Pøed èištìním nebo údržbou vždy vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Je to z bezpeènostních dùvodù. Nepoužívejte rozpouštìdla a brusné èistící prostøedky K èištìní vnìjšího povrchu praèky a gumových èástí nepotøebujete žádná rozpouštìdla anii brusné prostøedky. Používejte pouze hadøík, teplou vodu a mýdlo. 1 2 Zásobník na prací prostøedky Mùžete jej vyjmout a vyèistit. Vyklopte jej a vytáhnìte smìrem k sobì, jak je znázornìno na obrázku, a oèistìte jej pod tekoucí vodou. Odpojte pøístroj, pokud jdete pryè Pokud jdete pryè, je lépe pøístroj vypnout, uzavøít pøívod vody a nechat dvíøka otevøená. Buben i gumové tìsnìní dvíøek vyschne a uvnitø se nebude tvoøit zápach. Pokud se stìhujete Když se stìhujete, vše co musíte udìlat, je zajistit vnitøek pøístroje transportními šrouby (pøiložené v balení pøístroje), aby nedošlo k jeho poškození. Stanovení tvrdosti vody Praèka si pøi prvním pracím cyklu zapamatuje údaje o tvrdosti vody a obnoví je po každých 50 cyklech. Jestliže budete praèku pøemis ovat, je lepší pamì praèky vynulovat, aby mohla vyhodnotit pøípadné nové charakteristiky vody. Pro vynulování je tøeba souèasnì stisknout tlaèítka MÁCHÁNÍ I a REGULACE ODSTØEÏOVÁNÍ O a držet je zmáèknutá po dobu 5 vteøin. K vynulování dojde, když všechny kontrolky na ovládacím panelu zaènou blikat. Kontrola èerpadla Vaše praèka je vybavena samoèistícím èerpadlem. Proto není nutné provádìt èištìní a údržbu. Nicménì nìkteré malé pøedmìty, jako napø. mince, knoflíky apod., mohou nìkdy zapadnout do èerpadla. Abyste je mohli vyjmout, je èerpadlo vybaveno záchytnou komorou, jejíž prostor je dostupný pøes pøední èást èerpadla. Abyste se dostali k této komoøe, jednoduše sejmìte krycí panel na spodní èásti praèky (obrázek 5), a vyjmìte víèko otáèením proti smìru hodinových ruèièek (obrázek 6). Peèlivì prohlédnìte vnitøek èerpadla. Dùležité: pøed sejmutím víèka zkontrolujte, že prací cyklus skonèil a odpojte praèku od sítì. Je normální, že pøi snímání víèka vyteèe malé množství vody. Nezapomeòte víèko pøi opìtovném nasazování pevnì uzavøít. 1 Obr. 5 Odstranìní vodního kamene 1 Pøi uvedení do provozu vyhodnotí tvrdost vody. Na základì tohoto údaje (obrázek 7) je možno pøi každém praní pøidat prostøedek na snížení tvrdosti vody (pozn.: i normální prací prášek obsahuje složky zabraòující tvorbì vodního kamene). Èas od èasu je vhodné nechat probìhnout jeden prací cyklus bez prádla a bez pracího prášku, pouze s prostøedkem na odstraòování vodního kamene. Nepoužívejte však tyto prostøedky ve velkém množství, protože by mohlo docházet k nadmìrné tvorbì pìny. Tvrdost vody 2 vysoká Obr. 6 Èištìní a speciální údržba Hadice Hadici jednou roènì zkontrolujte. Jakmile zjistíte jakékoli známky jejího poškození, je tøeba ji vymìnit. Pøístroj je bìhem provozu vystaven mnoha tlakùm a narušená hadice by mohla náhle zcela prasknout. Obr. 7 støední nízká 9

10 Odstranìní rùzných problémù Jestliže se Vám zdá, že pøístroj nepracuje správnì, zkontrolujte nìkolik vìcí pøedtím, než zavoláte opraváøe. Pøístroj se nezapne Zkontrolujte: zda je sí ová vidlice správnì zasunuta do zásuvky a zda není vypnut jistiè domovního rozvodu, zda není výpadek proudu, zda jsou dvíøka zavøená, zda jste zapnuli tlaèítko C - START. Do praèky se nenapouští voda Zkontrolujte: zda je otevøen kohoutek pøívodu vody a je správnì pøipojena hadice, zda je otevøen hlavní pøívod vody v domì a je dostateèný tlak vody a zda pøívodní hadice není ohnuta. Voda se napouští, ale neustále odtéká do odpadu Zkontrolujte: zda není výpustní hadice ohnuta a zda není umístìna pøíliš nízko (mìla by být ve výšce cm). Pokud jste neobjevili dùvod této poruchy a problémy pøetrvávají i po kontrole výše uvedených bodù, uzavøete pøívod vody a praèku vypnìte. Pøi ždímání praèka pøíliš vibruje Zkontrolujte: zda byl pøi instalaci správnì odblokován prací buben (viz kapitola Instalace ), zda je pøístroj ve vodorovné poloze a není namáèknut mezi nábytkem a zdí. Únik vody Zkontrolujte: zda pøívodní hadice praèky není uvolnìna, zda je zasunut zásobník pracího prostøedku a je dobøe pøipojena výpustní hadice. Pokud však i nadále Vaše praèka nepracuje správnì, obra te se na autorizované servisní støedisko, pøièemž udejte následující informace: - o jaký druh závady se jedná - typ modelu (Mod...) - výrobní èíslo (S/N...) na typovém štítku na zadní stìnì pøístroje nebo na záruèním listu. Tento pøístroj smí být opravován pouze autorizovaným servisním støediskem a s použitím originálních dílù. Problémy s vypouštìním vody nebo ždímáním Zkontrolujte: zda není stisknuto tlaèítko ochrany pøed zmaèkáním, zda není ucpáno èerpadlo nebo pøehnuta hadice, nebo zda nedošlo k ucpání odpadního potrubí a zda použitá výpustní hadice je vùbec vhodná a nebrání správnému vyèerpávání vody. Instalace Vybalení Po vybalení se ujistìte, zda je praèka v poøádku. V pøípadì pochybností praèku nepouštìte a obra te se na odborný servis. Dbejte na to, aby do styku s obalovým materiálem (igelitové pytle, polystirol, høebíky aj.) nepøišly malé dìti, hrozí nebezpeèí úrazu. Vnitøek praèky, sestávající z plovoucí oscilaèní jednotky, je z pøepravních dùvodù zajištìn na zadní stranì 3 šrouby (obr. 8). Pøed uvedením praèky do provozu tuto jednotku odjistìte demontáží šroubù. Otvory pak zaslepte dodanými plastovými krytkami. Obr. 8 Obr. 9 10

11 Vyrovnání do vodorovné polohy Praèka musí být perfektnì vyrovnána do vodorovné polohy. K vyrovnání pøístroje je tøeba nastavit pouze pøední nožièky (viz obr. 9). Úhel náklonu pracovního povrchu nesmí pøekraèovat 2 stupnì. Je-li pøístroj instalován na podlaze s kobercem, zkontrolujte, zda je mezi podlahou a spodkem praèky dostateèný prostor pro zajištìní ventilace. Pøipojení na vodovodní sí Zkontrolujte, zda tlak vody odpovídá maximálním a minimálním hodnotám uvedeným na typovém štítku, který je umístìn na zadní stìnì praèky. Pøívodní hadici pøipojte na kohoutek se studenou vodou pomocí trubkového závitu 3/4. Nezapomeòte vložit filtr a gumové tìsnìní, které jsou dodány s praèkou (viz obr. 10). Je-li vodovodní pøípojka nová nebo nebylali dlouhou dobu používána, pak ještì pøed pøipojením praèky otevøete kohoutek a nechejte odtéci kalnou vodu s neèistotami. Tento krok je nutný, aby se praèka nezanesla neèistotami a eventuelnì nepoškodila. Druhý konec hadice napojte na vývod v pravém horním rohu praèky. Nezapomeòte vložit gumové tìsnìní (obr. 11) být umístìn pod vodní hladinou. Na zadní stranì praèky jsou dva držáky (jeden napravo a druhý nalevo), do kterých mùžete hadici upevnit, podle toho, na kterou stranu chcete vodu vypouštìt. Nepoužívejte žádné nastavovací hadice. Pokud je absolutnì nezbytné je použít, pamatujte na to, že prodlužovací hadice nesmí být delší než 150 cm a musí mít stejný prùmìr jako originální hadice. Jestliže používáte nástìnné vyústìní odpadu, nechejte provìøit odborníkem, zda je odpad dostateèný. Jestliže je Váš byt v posledním patøe budovy, mùže se objevit sifonový efekt (nasávání). V tomto pøípadì bude Vaše praèka prùbìžnì napouštìt i vypouštìt vodu. Tento problém je možno øešit speciálním ventilem pro sifonový efekt, který je dostupný na trhu, a je tøeba jej v tomto pøípadì pøipevnit na odpadní hadici. Obr. 10 A Obr. 11 Pøipojení výpustní hadice Vyústìní výpustní hadice pøipojte k odpadovému potrubí nebo je umístìte do výlevky nebo do vany, pøièemž se ujistìte, že hadice není zkroucená nebo pøíliš ohnutá. Konec hadice musí být umístìn ve výši nejménì cm nad podlahou. Pokud je nezbytné upevnit konec hadice ve výšce menší než 60 cm nad podlahou, musí být hadice zafixována v držáku v horní èásti zadního panelu pøístroje (viz obr. 12). Pokud hadice vede do vany nebo do døezu, nainstalujte speciální umìlohmotný držák (pøiložený k pøístroji), který udržuje konec hadice správnì ohnutý, aby se bìhem vypouštìní vody neuvolnil a nevypadl; doporuèujeme pøipevnit jej k vodovodnímu kohoutku (viz obr. 13). Pamatujte na to, že konec hadice nesmí Obr. 12 Elektrické pøipojení Obr. 13 Pøed pøipojením zaøízení k síti zkontrolujte následující: 1) zda je sí ová pøípojka a zásuvka dimenzována na proud, který je uveden na typovém štítku. Navíc zásuvka a její zapojení musí odpovídat pøíslušným normám ÈSN. 2) zda napìtí a kmitoèet sítì odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku 3) zásuvka musí být vhodná pro pøipojení vidlice tohoto pøístroje. V pøípadì, že neodpovídá, nechejte zásuvku nebo vidlici vymìnit odborným elektrikáøem, ale nikdy nepoužívejte adaptéry ani rozdvojky. 4) domovní rozvod elektrické sítì musí být uzemnìný nebo mít ochranu nulováním v souladu s pøíslušnými pøedpisy. V pøípadì, že Váš domovní rozvod plnì neodpovídá normám a pøedpisùm pro instalaci automatické praèky, výrobce nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné škody. 11

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED / / Portable CD Player AX3300 AX330 AX330 AX3303 AX3304 AX3305 AX3306 Audio 8 9 0 7 6 5 4 3 % $! # @ ^ & RYCHL PØEHLED Portable CD Player p.. Èesky 3 # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více