A. Vysledek pfezkoumani

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Vysledek pfezkoumani"

Transkript

1 Predmet prezkoumani: Predmetem prezkoumani hospodareni jsou udaje uvedene v 2 odst. 1 a 2 zakona o prezkoumavani hospodareni, V souladu s 6 odst. 3 pismo b) zakona 0 prezkoumavani hospodareni je prezkoumani hospodafeni provadeno vyberovym zpusobem s ohledern na vyznamnost jednotlivych skutecnosti podle predmetu a obsahu prezkoumani. Pfi posuzovani jednotlivych pravnich ukonu se vychazi ze zneni pravnich predpisu platnych ke dni uskutecneni tohoto ukonu. A. Vysledek pfezkoumani I. PH prezkoumanl hospodafeni byly zjisteny chyby a nedostatky uvedene v ustanoveni 10 odst. 3 pismo c) zakona 0 prezkoumavani hospodafeni, Prehled zjistenych chyb a nedostatku v cleneni dle ustanoveni 2 odst. 1 a 2 zakona o prezkoumavani hospodareni: { 2 odst. 2 pismo d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi - Ucetnim dokladem cislo 352 ze dne byl snizen pfedpis pohledavky za komunalni odpad 0 castku ,- Kc a taktez snizen predpis pohledavky za psy ve vysi 600,- Kc. Popis ucetniho pfipadu byl popsan jako "OPRA VA UCTU 315". Vyse uvedeny ucetni doklad nelze povazovat za prukazny, nebot' v souladu s 33a odst. 1) zakona 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, nebyl jeho obsah prokazan obsahem jinych prukaznych ucetnich zaznarnu (evidence pohledavek, apod.) ani nebyl prokazan pfimo porovnanim se skutecnosti, kterou tento zaznam prokazuje. { 2 odst. 2 pismo h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem - Inventumi soupis uctu Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek "Hfiste", obsahoval pouze celkovy stay uctu ve vysi ,20 Kc, bez jakehokoliv identifikatoru nebo udaje, ktery by umoznil jednoznacne vykazovany majetek urcit, Nebylo dodrzeno ustanoveni 30 odst. 7 pismo a) zakona c. 563/1991 Sb., o ucetuictvi, kdy inventurni soupisy jako prukazne ucetni zaznamy, musi obsahovat jednoznacne urceny majetek. Nedostatek stejneho razu byl zjisten i u inventumiho soupisu uctu Transfery na pofizeni dlouhodobeho majetku. - Obec neprovedla inventarizaci veskerych uctu vykazujici zustatek k apf. uctu Opravne polozky k pohledavkam z hlavni cinnosti, uctu Dlouhodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum. Obec nepostupovala v souladu s ustanovenim 30 odst. 1) zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, pro nektere vybrane ucetni jednotky, ktery stanovi, ze ucetni jednotky zjist'uji pfi inventarizaci skutecne stavy majetku a zavazku a zaznamenavaji je v inventurnich soupisech. II. PH pfezkoumani hospodareni byly zjisteny nasledujici chyby a nedostatky, ktere nemaji zavaznost nedostatku uvedenych v ustanoveni 10 odst. 3 pismo c) zakona o prezkoumavanl hospodarenl, -2 -

2 Prehled zjistenych chyb a nedostatku v cleneni dle ustanoveni 2 odst. 1 a 2 zakona o prezkoumavani hospodareni: 2 odst. 2 pismo d) stav pohledavek a zavazku a nakl6dani s nimi - Ucetnim dokladem c. 354 ze dne byly vytvofeny opravne polozky k uctu line pohledavky z vlastni cinnosti ve vysi 400,- Kc. Kontrolou bylo zjisteno, ze tyto nebyly vytvoreny ve vysi 10 % za kazdych ukoncenych devadesat dnu po splatnosti dane pohledavky, Napf. K pohledavce za psa (315.13), ktera mela splatnost do konce rnesice kvetna 2012, byla vytvofena opravna polozka ve vysi 15,- Kc. PH tvorbe opravnych polozek nebylo postupovano v souladu s 65 odst. 6) Vyhlasky c. 410/2009, kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, pro nektere vybrane ucetni jednotky, ktera stanovi, ze v pfipade pohledavek se tvofi opravna polozka ve vysi 10 % za kazdych ukoncenych devadesat dnii po splatnosti dane pohledavky, 2 odst. 2 pismo h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem a zaklade Kupni smlouvy ze dne nabyla obec Tasovice do sveho vlastnictvi pozernky p.c. 66/2 0 vymere 7369 m2, p.c. 66/25 0 vymefe 1006 m2, p.c. 66/24 0 vymere 207 m2, p.c. 66/23 0 vymere 202 m2 a p.c, 66/6 0 vymefe 4737 m2 v k.u Tasovice u Boskovic v celkove hodnote ,- Kc. 0 pfirustku majetku bylo chybne uctovano d.c. 356 ze dne na ucet stavby. Obec nepostupovala v souladu s 14 odst. 1 Vyhlasky c. 410/2009, kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu, pro nektere vybrane ucetni jednotky. B. Plneni opatreni k odstraneni nedostatkll zjistenych I. pfi pfezkoumani hospodafeni uzemniho celku za predchazejlci roky Ph piezkoumdni hospodaieni za piedchdzejlci roky byly zjisteny nasledujici chyby a nedostatky: - Obec nesestavila odpisovy plan. Nebylo dodrieno ustanoveni bodu 4.9 ai 4.12 Ceskeho ucetniho standardu pro nektere vybrane ucetni jednotky c Odpisovdni dlouhodobeho majetku. Obec sestavila Smernici k odpisovdni dlouhodobeho hmotneho majetku C , kterou si stanovila uisady pro odpisovdni majetku. Napraveno. Die inventurniho soupisu uctu odberatele, bylo zjisteno, ie obec eviduje pohleddvky po splatnosti v celkove vysi 5.600, - Kc. K temto pohledavkam nebyly vytvoieny opravne poloiky, jak stanovi 65 odst. 6 vyhldsky C. 410/2009, kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, pro nektere vybrane ucetni jednotky. Vpripade pohledavek se tvori opravna poloika ve vysi 10 % za kaidych. ukoncenych devadesat dnu po splatnosti dane pohleddvky. Obec piijala opatieni k odstraneni nedostatku s tim, ze bude k pohleddvkdm vedenych na uctu 311- odberatele, vytvdiet oprdvky ve vysi 10%. Die rozvahy sestavene ke dni vykazoval ucet odberatele nulovy stav, tzn., ze obec ucetne nevedla,.., -.) -

3 pohleddvky na tomto uctu, ke kterym by tvoiila opravne poloiky, jak stanovy vyse uvedeny prdvni piedpis. Napraveno. - Na zaklade Kupni smlouvy ze dne nabyla obec dievenou montovanou chatku bez cp. jako vec movitou bez dalsiho piislusenstvi a bez pozemku. Kupni cena byla stano vena v cl. IV. smlouvy ve vysi 8.250,- Kc a byla uhrazena ucetnim dokladem Cislo 274 ze dne piirustku tohoto majetku obec neuctovala. Nebylo postupovano v souladu s 2 zdkona c. 563/1991 sb., 0 ucetnictvi. kdy ucetni jednotky uctuji 0 stavu a pohybu majetku a jinych aktiv, zavazku a jinych pas iv, dale 0 nakladech a vynosecli a 0 vysledku hospodaieni. Ucetnim dokladem c ze dne byl majetek zauctovan na ucet Drobny dlouhodoby hmotny majetek. Napraveno. - Inventurni soupis uctu Stavby ze dne I obsahuje pod inventarnim cislem 1/3 budovu obecniho uiadu. Porovruinim s udaji Vypisu z katastru nemovitosti Listu vlastnictvi C k bylo zjisteno, ie objekt obecniho uiadu neni zapsan v Katastru nemovitosti. Stejny nedostatek byl zjisten u poloiky garai u skoly- inventdrni Cislo 1/15. Obec nedodriela ustanoveni 29 odst. I zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi ve zneni pozdejsich piedpisu a timto nelze povaiovat v souladu s 33a odst. I pismo b) zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi inventurni soupis vyse uvedeneho uctu za prukazny. Obec piedlaiila doklady, kterymi poiddala stavebni urad Lysice 0 doplneni udaju nutnycb pro zdpis do katastru. Dale byly piedloieny doklady vyiddane stavebnim uradem k vyddni osvedceni 0 existenci stavby a jejim soucasnem uiivdni. Kontrolou na miste bylo zjisteno, ze budova obecniho uiudu je jiz zapsand v katastru nemovitosti na listu vlastnictvi pro obec Tasovice. Napraveno. - Dne uzavrela obec, jako pronajimatel, najemni smlouvu na pronajem pozemku p.c. 588/1 0 vymeie 50 m2. Tato smlouva je uzavrena na dobu urcitou od do , s tim ie najemne je stanoveno ve vysi 50,- Kc rocne. Obec nepostupovala v souladu s 2 zdkona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi a 0 vyse uvedene pohleddvce neuctovala. Piedpis ndjemneho za rok 2011 byl zuctovan soucasne s piedpisem ndjemneho za rok 2012 v celkove vysi 100,- Kc, a to d.c ze dne Napraveno. II. pfi predchazejicim dilcim pfezkoumani Ph piedchazejicim dilcim prezkoumani hospodaieni byly zjisteny nasledujici chyby a nedostatky: - DIe Cl. II Dodatku c. 5 ze dne ke smlouve 0 poskytovdni pecovatelske sluiby ze dne vyplyva obci Tasovice vua Diecezni charite Brno zavazek ve vysi 3.800,- Kc za poskytovdni pecovatelskych sluieb v roce Tento zavazek byl chybne ucetnim dokladem Cislo ze dne zauctovan na ucet 349, jako zdvazek k vybranym mistnim vlddnim institucim. Nebyla dodriena obsahova napln poloiky rozvahy D.III22, kterd obsahuje zejmena zavazky z titulu dotaci, grantu, piispevku, subvenci, ddvek, nenavratnych financnicn vypomoci, podpor a peneiuycn darii vua ucetnim jednotkdm, ktere jsou kraji, obcemi, dobrovolnymi svazky obci a jimi ziizenymi piispevkovymi organizacemi a regionalnimi radami regionu soudrinosti. Ucetni jednotka nepostupovala v souladu s 32 odst. 5 pismo c) Vyhldsky C. 410/

4 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi. pro nektere vybrane ucetni jednotky. Ucetnim dokladem Cislo 345 ze dne byl zdvazek obce oductovdn, a to z duvodu nevykondvdni pecovatelske sluiby. Napraveno. - Piedloieny rozpoctovy vyhled obce Tasovice byl sestaven pouze do roku 2012, v rozporu s 3 odst. 1 zdkona c. 250/2000 Sb., 0 rozpoctovycn pravidlech uzemnich rozpoctu. Rozpoctovy vyhled se sestavuje na zaklade uzavienycn smluvnich vztahu a piijatych zavazku zpravidla na 2 ai 5 let nasledujicich po roce, na ktery se sestavuje rocni rozpocet. Dne byl na zaseddni zastupitelstva pod bodem 5) zdpisu, projedndn rozpoetovj vyhled obce sestaveny do roku Napraveno. C. Pfezkoumane pisemnosti Ph prezkoumani hospodafeni byly prezkoumany pisemnosti uvedene v zapise z predchazejicfho dilciho prezkoumani hospodareni a dale zejmena nasledujici pisemnosti: - Rozpoctove opatienl C. 2/ Inventurni soupis uctu 018,019,021,028,031,041,042,069,231,314,315,346,374, 388, 389, Inventarizacni zprava - Zapis 0 vysledku iadne inventarizace ze dne Vyplatni listiny za obdobi iijen - prosinec Pokladni doklad c (cestovni prikaz) - Pokladni doklady c Rozvaha sestavena k Ucetni doklady vztahujici se k piezkoumanym pisemnostem - Uctovy rozvrh Dohody 0 provedeni prace ze dne Smlouva 0 poskytnuti dotace z rozpoctu Jihomoravskeho kraje C /12/0KH ze dne , doklady souvisejici - Najemni smlouva ze dne (najem pozemku p.c. 588/10 vymeie 50 m2 v k.u. Tasovice) - Kupni smlouva ze dne ( nakup pozemku p.c. 66/2 0 vymeie 7369 m2, p.c. 66/250 vymeie 1006 m2, p.c. 66/240 vymere 207 m2, p.c. 66/230 vymeie 202 m2 a p.c. 66/60 vymeie 4737 m2 v k.u Tassovice u Boskovic) - Plan inventur na rok 2012 ze dne Vnitini piedpis c. 1 0 zadavani zakazek maleho rozsahu na doddvky, sluiby, stavebni prdce ze dne Zdpis ze zaseddni zastupitelstva obce Tasovice ze dne Zapis ze zasedani zastupitelstva obce Tasovice ze dne D. Zaver I. PN pfezkoumani hospodareni obce Tasovice za rok 2012 byly zjisteny chyby a nedostatky uvedene v ustanoveni 10 odst. 3 pismo c) zakona 0 prezkoumavaru hospodafeni, a to - 5 -

5 Nedostatky, spocivajici v neprukaznosti vedeni ucetnictvi - Inventurni soupisy uzemniho celku neobsahovaly skutecnosti, ktere by umoiitovaly jednoznacne urcit majetek. - Uzemni celek neprovedl inventarizaci uctu 192, vcetne skutecnosti tuitovanych v knize podrozvahovych uctu (ucet 943) - Ucetni zdznam uzemniho celku nebyl prukazny byly zjisteny chyby a nedostatky, ktere nemaji zavaznost nedostatku uvedenych v 10 odst. 3 pismo c) zakona 0 prezkoumavaru hospodafeni, a to: - Uzemni celek nedodriel postup tvorby opravnych poloiek k pohledavkam. - Uzemni celek nedodriel obsahove vymezeni poloiley rozvahy - "Pozemley". II. Upozorneni na pripadna rizika, ktera Ize dovodit ze zjistenych chyb a nedostatku, ktera mohou mit negativni dopad na hospodafeni uzemnfho celku v budoucnu: - Ph piezkoumani hospodaieni za rok 2012 nebyla zjistena zadna zavaina rizika, ktera by mohla mit negativni dopad na hospodaieni uzemniho celku v budoucnosti. III. Pomerove ukazatele zjistene pfi pfezkoumani hospodafeni: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,69 % b) podil zavazku na rozpoctu uzernniho celku 0 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0 % IV. Ostatni sdeleni pro prezkoumavany uzemni celek Kontrolni skupina upozornuje na nutnost provddet aktualizace vnitinicb smemic v navaznosti na piedpisy vyssi prdvni sily, napr. smernice k tvorbe a uctovani opravnych poloiek k pohledavkam, smernice k inventarizaci. - Upozornujeme na novelu zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi provedenou zakonem c. 239/2012 Sb., s ucinnosti od , kterou dochazi k vyznamne zmene pro obce, dobrovolne svazley obci a jejich piispevkove organizace. Zmenami piislusnych zakonu doslo k zavedeni povinnosti schvalovani ucetnicn zaverek sestavenych jii za rok Ucetni zaverku obce schvaluje zastupitelstvo obce a ucetni zaverku piispevkove organizace schvaluje rada obce. V obcich, ktere nemaji zvolenou radu, je vyhrazeno - 6 -

6 schvalovani ucetni zaverky zrizovanycli prispevkovych organizaci zastupitelstvu obce. Ucetni zaverku dobrovolneho svazku obci schvaluje nejmene triclenny organ tohoto svazku, jeni musi by: piedem urcen stanovami dobrovolneho svazku obci. Bliisi poiadavky na organizaci schvalovani ucetnicn zaverek upravi provadeci pravni piedpis. Tasovice, dne 21. kvetna 2013 Jmena a podpisy kontroloru zucastnenych na konecnem dilcim prezkoumani - za Krajsky urad Jihomoravskeho kraje _ /... I~g:~enl<a ~etal~va ~ (.;<. kontrolor povereny fizenim prezkournanl podpis kontrolora povereneho rfzenfm prezkoumani Ladislav Kabes kontrolor...!.~. podpis kontrolora Tato zprava 0 vysledku prezkoumani hospodareni obsahuje i vysledky konecneho dilciho prezkoumani. Starosta obce Tasovice pan Pavel Fadrny a ucetni obce pani Frantisek Sedlacek prohlasuji, ze podle 6 odst. 2 pismo e) zakona 0 prezkoumavani hospodafeni poskytli pravdive a uplne informace 0 predmetu prezkoumani a 0 okolnostech vztahujicich se k nemu a ptevzali dle 6 odst. 3 pismo k) navrh zpravy 0 vysledku prezkoumani....r./~~~;,::~~:.~:'lf:... ~a~elf.~~y... starosta obce ~~' Sstarosty obce Frantisek Sedlacek ucetnl C.).. ' "-/.t(c t... podpis ucetnl Pouceni Tato zprava 0 vysledku prezkoumani hospodareni je soucasne i navrhem zpravy 0 vysledku prezkoumani hospodareni, pficemz konecnym znenim se stava okarnzikern rnarneho uplynuti lhuty stanovene v 6 odst. 3 pismo 1) zakona 0 prezkoumavani hospodareni, k pod ani pisemneho stanoviska kontrolorovi poverenemu fizenim pfezkournani. Uzemni celek muze do 30 pracovnich dnu od predani navrhu zpravy 0 vysledku prezkournani hospodareni podat pisemne stanovisko k navrhu zpravy 0 vysledku prezkournanl hospodareni v souladu s 6 odst. 3 pismo 1) zakona 0 prezkoumavani hospodareni

7 Stanovisko zasle uzemni celek na adresu Krajskeho uradu Jihomoravskeho kraje, odboru kontrolnimu a pravnimu, k rukam kontrolora povereneho fizenim prezkoumani. Ja, nize podepsany starosta obce Tasovice prohlasuji, ze nernam k tomuto navrhu zpravy o vysledku prezkoumani hospodareni obce za rok 2012 pfipominek a nebudu podavat pisernne stanovisko podle 6 odst. 3 pismo 1) zakona 0 prezkoumavani hospodafeni, Uzernni celekje povinen podle 13 odst. 1 pismo b) zakona 0 prezkoumavani hospodareni do 15 dnu po projednani zpravy spolu se zaverecnyrn uctem v organech uzemniho celku podat pisemnou informaci 0 pfijeti opatfeni k naprave chyb a nedostatku, uvedenych ve zprave, vcetne uvedeni lhuty, ve ktere poda pisemnou zpravu 0 plneni pfijatych opatreni ( 13 odst. 2 zakona 0 pfezkoumavani hospodaieni). Ve lhute uvedene uzemnim celkem v pisemne informaci zaslane krajskernu ufadu je uzemni celek povinen podle 13 odst. 2 zakona 0 pfezkoumavani hospodareni zaslat pisernnou zpravu 0 plneni prijatych opatfeni. OM vyse uvedene pisemnosti zasle uzemni celek na adresu Krajskeho uradu Jihornoravskeho kraje, odboru kontrolnimu a pravnimu, k rukam kontrolora povereneho fizenim pfezkoumani. Zprava 0 vysledku prezkoumani hospodafeni byla v souladu s ustanovenim 11 zakona o prezkoumavani hospodareni projednana a jeden vytisk pfevzal starosta obce Tasovice dne 21. kvetna Pavel Fadmy OBEC TASOVICE Tasovice 41. b IOO:~19:t.i.:516 46() 623 starosta obce o ce - 8 -

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více