Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Opletalová, Ph.D. Olomouc 2011

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Olomouci dne podpis

3 Děkuji Ing. Aleně Opletalové, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce, poskytování cenných rad a materiálových podkladů k práci.

4 Obsah Úvod Teoretická část Účtování cizí měny Vznik kurzových operací Vymezení krátkodobého finančního majetku Oceňování krátkodobého finančního majetku Vymezení pohledávek Oceňování pohledávek Vymezení závazků Oceňování závazků Kurzové rozdíly Vymezení účetních předpisů Další právní předpisy Zákon o účetnictví Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví České účetní standardy pro podnikatele Vznik kurzových rozdílů Kurzy pro přepočet na českou měnu Denní kurz Pevný kurz Obchodní kurz Účetní souvztažnosti Účet 563 Kurzové ztráty Účet 663 Kurzové zisky Vnitřní předpis Analýza použitých kurzů Informace z finančního účetnictví Praktická část Analýza obchodní společnosti z hlediska cizoměnových operací Pravidla pro přepočet cizoměn.operací u obchod. spol. AUTO, s.r.o Konkrétní dopady zavedení pevného kurzu v obchod. spol. AUTO, s.r.o Výchozí situace - účetní rok Účtování v denním kurzu na přelomu roku 2009 a Účtování v pevném kurzu na přelomu roku 2009 a

5 2.4 Účtování obchodních případů v roce Grafické posouzení vlivu kurzových operací Závěr Seznam použité literatury Seznam schémat Seznam tabulek Seznam grafů ANOTACE... 48

6 Úvod Výběr tématu na bakalářskou práci byl pro mě těžký úkol. Od mé maturitní zkoušky uběhlo více jak čtvrtstoletí a celou tu dobu pracuji v různých oblastech účetnictví. Zvolené téma bylo logickým vyústěním předestřené situace. V praxi velmi často řeším problémy spojené s účtováním kurzových operací a musím obhájit výsledek, kterým zasahují kurzové rozdíly do zisku obchodní společnosti. Cílem mojí práce je posouzení vlivu vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek ve vybrané obchodní společnosti za období r až Přiblížení a rozpracování této problematiky bude pro mojí další profesní činnost impulzem k dalšímu studiu finančního controllingu v praxi. V obecné rovině se každý z nás setkává s vlivy souvisejícími s kurzovými rozdíly. Jako příklad můžeme jmenovat vliv na mezinárodní turistiku. Silná koruna dělá z ČR na jedné straně pro zahraniční turisty drahou destinaci, ale naopak na druhé otevírá českým turistům cestu do světa. Jiný pohled se naskytne u devalvujících dotací přicházejících z EU, díky čemuž jsou obce nuceny k dokončení různých projektů shánět další finanční prostředky. Je vlastně posilující koruna pro Česko přínosem? Může právě česká koruna za komplikace související s kurzovými rozdíly? Není tomu tak, i kdyby se v ČR platilo v eurech, řešení kurzových rozdílů se nevyhneme. Existuje řada dalších měn, na které znějí naše účetní doklady, jezdíme na pracovní cesty do různých zemí, kde platí národní měny. V ČR se však stále platí českou korunou a v této měně se vede účetnictví. Případů, kdy je nutné řešit kurzové rozdíly, je tedy mnoho. V současné době se žádná účetní jednotka pravděpodobně nevyhne účtování dokladů, které nejsou v českých korunách. I v malé účetní jednotce tak vzniká řada otázek, které se k této problematice vztahují. Celá práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje přehled problematiky s účtováním kurzových rozdílů. Opírá se o zákon o účetnictví, vychází z něj a ukazuje nejčastější účetní operace, u kterých dochází ke kurzovým rozdílům. Celá problematika je široká a má mnohá vyústění do navazujících problémů s daní z přidané hodnoty, úvěrových operací až do oblasti základního vkladu do vlastního kapitálu obchodní společnosti. Těchto specifických záležitostí se práce nedotýká. Zájem je soustředěn do běžných dodavatelsko- 6

7 odběratelských vztahů, ke kterým dochází v podnikatelském sektoru při obchodování v eurech. Legislativa zde nabízí několik variant možných účetních postupů a teoretická část se snaží podat jejich obsáhlý a vypovídající přehled. Praktická část už na empirických příkladech z praxe řeší danou problematiku z pohledu středně velké obchodní společnosti, která se zabývá činností s velkým objemem kurzových operací. Pro současného podnikatele se jeví používání cizoměnových transakcí jako jeden z možných způsobů, které mají eliminovat obchodní ztráty plynoucí z přeshraničního pohybu zboží a služeb. Pro ukázku vlivu kurzových rozdílů zasahujících do finanční části výsledovky jsem si vybrala společnost zabývající se prodejem nákladních automobilů. Většina obchodů zde probíhá v eurech. Sledujeme vývoj kurzu na přelomu roku 2009 a 2010 s dopadem na finanční hospodářský výsledek nejen v r. 2009, ale také působení tohoto vlivu v r Zájem se soustředí vždy na jednu konkrétní obchodní transakci jednotlivých měsíců hospodářského roku Sledujeme pohyb hodnoty měny EUR ke koruně, a jak se toto působení projevuje u každého jednotlivého obchodu. Je tento kurzový dopad negativní, tvoří jen kurzové ztráty, které snižují nejen finanční hospodářský výsledek, ale mají samozřejmě podíl na snížení výsledku hospodaření konkrétní obchodní společnosti? A ve svém důsledku snižují podíly na zisku majitelům nebo tvorbu rezerv na další rozvoj obchodní společnosti. Dá se toto kurzové riziko omezit použitím pevného kurzu? Který způsob vedení účetnictví je výhodnější, jak z krátkodobého i dlouhodobého pohledu. Studii této problematiky rozpracovanou na konkrétní obchodní případy, které tvoří osu mojí bakalářské práce, lze využít jako jednoho z ukazatelů výkonnosti vybrané obchodní společnosti. Sledování skladby dosahovaných výsledků je nezbytnou součástí řízení firmy. Hledání cest ke zvyšování výkonnosti organizace a k jejímu úspěchu je v dnešní době zřídkakdy možné bez analýzy celého řetězce konkrétních nákladových položek, tedy i kurzových operací. Záleží na vnitřní organizaci, vnějších podmínkách i délce souvisejícího účetního období, které musí vzít management v úvahu. 7

8 1 Teoretická část 1.1 Účtování cizí měny Problematika účtování cizí měny je obsažena v disciplíně zvané účetnictví, která se zabývá zachycením a popsáním stavu a vývojem majetku obchodní společnosti. K tomu, aby účetnictví mohlo tento majetek účelně sledovat, provádět součty a vyčíslovat změny, používá jednotnou veličinu, kterou jsou peníze, v případě České republiky se jedná o měnu Česká koruna, jejímž prostřednictvím se zaznamenává veškerý majetek a také závazky, náklady a výnosy. Majetek a ostatní skutečnosti se tedy pro účely účetnictví stanovují v české měně. Účetnictví potom už pracuje s tímto číselným vyjádřením. Pro ocenění pohledávek, závazků a dalších položek se používá nominální hodnota. V některých případech ale není nominální hodnota majetku známá nebo neexistuje. Např. při inventarizačním přebytku. V těchto případech se pro ocenění použije jiná metoda. Účetní případy, kdy je v rámci podvojného účetnictví podnikatelů účtováno o skutečnostech vyjádřených v cizí měně, tvoří samostatnou skupinu pro oceňování. Problematika přepočtu cizí měny na českou měnu zahrnuje širokou oblast od účtování valut v pokladně, účtování devizových bankovních účtů, cestovní náhrady při zahraničních služebních cestách, nákup zboží a služeb ze zahraničí a z toho plynoucí stanovení DPH, přes vlastní pohledávky a závazky v cizích měnách, jejich částečné a úplně splacení, nákup a prodej pohledávky v cizí měně až po úvěry a úroky v cizí měně. Tento přepočet se projevuje v účetnictví pomocí kurzových operací. 1.2 Vznik kurzových operací Kurzové operace vznikají v obchodních společnostech v souvislosti s jeho finančními operacemi a tvoří součást finančních nákladů nebo výnosů, které poskytují aktuální informace o finanční situaci dané obchodní společnosti. Rozdíl mezi finančními výnosy a finančními náklady tvoří finanční výsledek hospodaření. Souhrn finančního a provozního výsledku tvoří výsledek běžné činnosti. 8

9 1.2.1 Vymezení krátkodobého finančního majetku Krátkodobým finančním majetkem se rozumí peníze, tj. zejména peníze v pokladně a ceniny, popřípadě peníze na cestě vztahující se k této položce, účty v bankách, tj. zejména peněžní zůstatky na bankovních účtech, popřípadě peníze na cestě vztahující se k této položce a krátkodobé cenné papíry a vklady, tj. finanční majetek s předpokládanou dobou držení či splatnosti do jednoho roku. Z ekonomického hlediska představuje krátkodobý finanční majetek nejlikvidnější formu aktiv, která je buď ihned (např. u peněžních prostředků) nebo v krátké době (např. vkladů) připravena ke krytí podnikových finančních potřeb, zejména pro úhradu dlouhodobých a krátkodobých závazků Oceňování krátkodobého finančního majetku Obdobně jako u jiných typů aktiv platí pro oceňování krátkodobého finančního majetku základní pravidla stanovená 25 odst. 1 Zákona o účetnictví pro oceňování během účetního období peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami, podíly, cenné papíry a deriváty se oceňují pořizovacími cenami. Peněžní prostředky a ceniny se i k datu účetní závěrky oceňují jmenovitou hodnotou. V případě peněžních prostředků v cizí měně je nutné postupovat podle 24 odst. 6 Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., podle něhož majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu kursem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění, tj. buď k datu uskutečnění účetní operace nebo k rozvahovému dni. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze k okamžiku ocenění použít kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. Při účtování v aktuálním kurzu vznikají kurzové rozdíly proto, že kurz u komerční banky (myslí se jakékoliv obchodní banky), u které má účetní jednotka veden běžný či jiný účet, je pro prodej či nákup deviz jiný než aktuální kurz ČNB. Průběžné vyčíslování kurzových rozdílů není povinností, povinně se účty přeceňují až k rozvahovému dni. Z důvodu pravidelné kontroly však vyčíslení kurzových rozdílů přispívá k věrnému a pravdivému obrazu vedení účetnictví dané jednotky. 9

10 Schéma 1. Přepočet valutové pokladny valutová 563 kurzový zisk kurzová ztráta Schéma 2. Přepočet devizového účtu devizový 563 kurzový zisk kurzová ztráta Vymezení pohledávek Pohledávku lze obecně charakterizovat jako právo věřitele žádat určité plnění na dlužníkovi. Vymezuje tuto problematiku peněžitými pohledávkami, tj. pohledávkami z obchodních vztahů, a s nimi spojeným příslušenstvím, jimiž jsou smluvní úroky, byly-li sjednány. Ze zákona se jedná dále o úroky z prodlení, případně náklady spojené s uplatněním pohledávky. V účetnictví je nutné z hlediska klasifikace pohledávek rozlišovat zejména jejich právní důvod vzniku a dobu jejich splatnosti. Dobou splatnosti se rozumí lhůta, ve které má být pohledávka uhrazena. Pokud v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, má určitá pohledávka dobu splatnosti delší než jeden rok, pak se jedná o pohledávku dlouhodobou. Pokud daná pohledávka má k datu sestavení účetní závěrky dobu splatnosti jeden rok a kratší, pak se jedná o pohledávku vykazovanou jako krátkodobou. Schéma 3. Přepočet pohledávek zvýšení hodnoty pohledávky kurzový zisk snížení hodnoty pohledávky kurzová ztráta 10

11 1.2.4 Oceňování pohledávek Pohledávky se podle 25 odst. 1 písm. g) Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., oceňují při vzniku jmenovitými hodnotami, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovacími cenami. Jmenovitou hodnotou se rozumí hodnota, na kterou daná pohledávka zní. Součástí pořizovací ceny pohledávek jsou podle 50 vyhlášky č. 500/2002 Sb. přímé náklady s pořízením související, například náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize Vymezení závazků Obecně lze závazek charakterizovat jako povinnost dlužníka poskytnout určité plnění věřiteli. Závazek dlužníka má stejně jako pohledávka rovněž své příslušenství, určené 121 odst. 3 Občanského zákoníku. U peněžitého závazku jsou příslušenstvím smluvní úroky, když byly sjednány a ze zákona pak úroky z prodlení a poplatky z prodlení. Z hlediska klasifikace závazků v účetnictví podobně jako u pohledávek je třeba rozlišovat jejich titul, tedy právní důvod jejich vzniku a dobu jejich splatnosti. Význam druhého kritéria je podstatný při provádění finanční analýzy. Pokud by tedy v rámci účetní závěrky nebyly závazky členěny na dlouhodobé a krátkodobé, byla by tím značně ohrožena vypovídací schopnost účetních výkazů. Jedná se o závazky z obchodních vztahů, které zejména obsahují závazky vůči dodavatelům. Dobou splatnosti se rozumí lhůta, ve které má být závazek uhrazen. Lhůta splatnosti je určena charakterem právního úkonu, ze kterého závazek vznikl, zejména z dodavatelsko-odběratelských smluv. Pokud v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, má určitý závazek dobu splatnosti delší než jeden rok, pak se jedná o závazek vykazovaný jako závazek dlouhodobý. Pokud daný závazek má k datu sestavení účetní závěrky dobu splatnosti jeden rok a kratší, jedná se o závazek krátkodobý. 11

12 Schéma 4. Přepočet závazků snížení hodnoty závazku kurzový zisk zvýšení hodnoty závazku kurzová ztráta Oceňování závazků Závazky se obdobně jako pohledávky podle 25 odst. 1 písm. g) Zákona o účetnictví oceňují při vzniku jmenovitými hodnotami, při převzetí pak pořizovacími cenami. Jmenovitou hodnotou se rozumí hodnota, na kterou daný závazek zní. Součásti pořizovací ceny závazků vyhláška č. 500/2002 Sb. nestanoví. 1.3 Kurzové rozdíly Kurzové rozdíly se tvoří jako výsledek navazujících účetních případů, kdy dochází k přepočtu původní dokladované částky v cizí měně na peněžní jednotky české měny různými směnnými kurzy Vymezení účetních předpisů Základní postupy při zjišťování, výpočtu a účtování kurzových rozdílů jsou v současnosti pro podnikatele vymezeny především následující účetními předpisy: Účetní předpisy Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, České účetní standardy pro podnikatele, tj. pro účetní jednotky, které účtují dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Další právní předpisy Do právního rámce znalostí o používání cizích měn je však nutno zahrnou i další zákony a předpisy, zejména: Zákoník práce č. 262/2006 Sb., část VII , ve znění pozdějších předpisů (cestovní náhrady), 12

13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, stanovuje povinnost vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny a vyjmenovává položky majetku a závazků, u kterých (jsou-li vyjádřeny v cizí měně) je účetní jednotka povinna současně použít i cizí měnu ( 4 odst. 12). Dále zákon definuje v 24 dva základní okamžiky ocenění (okamžik uskutečnění účetního případu a okamžik konce rozvahového dne či jiný okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka) a určuje postupy a způsoby ocenění pro každý z nich ( 25 a 27) včetně stanovení kurzů pro přepočet cizí měny na měnu českou. Okamžik uskutečnění účetního případu je rozveden ve Standardu č. 6, který upřesňuje, co se rozumí uskutečněním účetního případu s možným vznikem kurzových rozdílů v průběhu účetního období. Ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu Dle 24 zákona o účetnictví se oceňují jednotlivé služby finančního majetku a závazků následovně: Peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, Podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, Pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou, Nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastí činností pořizovacími cenami, Majetek v případech bezúplatného nabytí anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, nebo jsou tyto náklady vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku, se oceňují reprodukční pořizovací cenou. 13

14 Výše uvedené případy se oceňují Pořizovací cena za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením Reprodukční pořizovací cena za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje Vedlejší náklady přímé náklady s pořízením související, např. poplatky poradcům. Okamžik konce rozvahového dne nebo jiný okamžik, ke kterému se účetní závěrka sestavuje. Přepočet se provádí pouze u vyjmenovaných položek ( 4 odst. 12 zákona o účetnictví), pokud jsou vyjádřeny v cizí měně: pohledávky, závazky, podíly na obchodních společnostech, cenné papíry, deriváty, ceniny, devizové hodnoty s výjimkou zlata. Přepočtu k okamžiku účetní závěrky podléhají také opravné položky, rezervy a technické rezervy k majetku vedenému v cizí měně. Přepočet cizí měny na měnu českou se tedy provádí jak v průběhu účetního období, tak ke dni sestavení účetní závěrky, kdy se kurzové rozdíly účtují výsledkově. Tento způsob je pro podnikatelský subjekt povinný od r Pohledávky a závazky zůstávají v účetnictví obchodní společnosti v nové vypočtené hodnotě až do úplného zaplacení nebo do dalšího přecenění. Při výpočtu kurzového rozdílů při platbě, která se uskuteční až v dalším účetním období se srovnává tato platba s přepočítanou hodnotou z poslední závěrky Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou účetní metody ve vazbě na 4 odst. 8 zákona soustředěny v části čtvrté, tj. v 47 až 61b. Metoda kurzových rozdílů je popsána v 60. Je zde stanoven postup při oceňování majetku a závazků (vedených v cizí měně) včetně specifik účtování kurzových rozdílů u cenných papírů a podílů a postup při přepočtu měny, která není obsažena v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou. Vyhláška uvádí účetní umístění kurzových rozdílů v příslušné účtové skupině (příloha č. 4) a také zobrazení kurzových rozdílů v položkách účetních výkazů ( 33 a 34). 14

15 České účetní standardy pro podnikatele Cílem standardu je dle ustanovení 36 odst. 1 zákona o účetnictví soulad účetních metod při jejich používání účetní jednotkou. Z toho lze usuzovat, že účetní metody, které jsou uvedeny v zákoně o účetnictví a v prováděcích vyhláškách k zákonu o účetnictví, resp. jejich popis ve standardech, lze považovat za závazný, ostatní postupy ve standardech potom za doporučené. Kurzových rozdílů se týkají zejména tyto standardy: Standard č. 6 Kurzové rozdíly navazuje na zákon o účetnictví a vyhlášku, popisuje uskutečnění účetních případů v průběhu účetního období a jejich vliv na vznik kurzových rozdílů a také uvádí případy operací, kdy kurzové rozdíly nevznikají. Dále standard doplňuje 60 vyhlášky ve vazbě na 25 odst. 3 zákona o účetnictví o možnosti použití kurzu při postupném splácení úvěrů a půjček. Pakliže závazky z úvěrů či půjček vznikají postupně a jsou pak následně postupně spláceny, potom lze v souladu se zákonem o účetnictví použít pro vyčíslení kurzových rozdílů metodu FIFO ( First In First Out) první cena pro ocenění přírůstku se použije jako první při úbytku nebo vážený aritmetický průměr kurzů za období úvěru či půjčky, který musí nově stanovit po každém novém přírůstku. Standard č. 20 Konsolidovaná účetní závěrka uvádí, že účetní závěrky ovládaných a řízených osob, které mají sídlo v zahraničí a vedou účetnictví v cizí měně, se přepočítávají kurzem platným ke dni, ke kterému je sestavována konsolidovaná účetní závěrka. Rozdíly způsobené dopadem kurzových zisků a ztrát na základě zahrnutí konsolidovaných účetních jednotek do konsolidace se zobrazí v účetních výkazech v odpovídajících položkách Vznik kurzových rozdílů Podle těchto předpisů se operace s kurzovými rozdíly řeší s použitím následujících základních pravidel: 1. Kurzové rozdíly vznikají v průběhu účetního období zejména v těchto případech: a) úhrada závazku, b) inkaso pohledávky, c) postoupení pohledávky, 15

16 d) vklad pohledávky, e) převzetí dluhu u původního dlužníka, f) vzájemné započtení pohledávek, g) úhrada úvěru nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou, h) převod záloh na úhradu pohledávek a závazků. 2. Naopak kurzové rozdíly nevznikají při: a) oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka bude plnit dlužník jiný, b) dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků s výjimkou změny na Kč, c) splácení peněžitých vkladů do obchodních společností a družstev. Známe tedy okamžik účtování o cizoměnové položce, zbývá dořešit druhou relevantní otázku jakým kursem ji přepočítat na českou měnu? (Děrgel, 7/2008, s. 4) Kurzy pro přepočet na českou měnu Zákon o účetnictví uvádí v 24 odst. 6, že cizí měna se přepočítává na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou k okamžiku ocenění a vymezuje pravidla použití kurzu pro přepočet v případech nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu. V následujících odstavcích 24 (odst. 7 a 8) jsou stanovena pravidla pro použití kurzu pevného Denní kurz Název denní kurz se používá pro aktuální kurz devizového trhu vyhlašovaný denně Českou národní bankou pro daný den vždy ve 14 hod. 15 min. daného pracovního dne, přičemž pro účely oceňování platí zveřejněné devizové kurzy zpětně i pro předchozí část daného dne. Devizové kurzy platí tedy od hodin do hodin. Vzhledem k hodině vyhlašování denního kurzu mohou účetní jednotky pro účely oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu používat v účetnictví také devizové kurzy předchozího dne. Pro účely oceňování k okamžiku konce rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, musí účetní jednotky používat vždy pouze devizové kurzy vyhlášené Českou národní bankou pro daný den. 16

17 Pevný kurz Pevným kurzem se rozumí kurz stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, použije účetní jednotka kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán. Při používání pevného kurzu může účetní jednotka tento kurz změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby. V případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurz změněn vždy. Na některé účetní jednotky se ustanovení o pevném kurzu nevztahuje ( 24 odst. 8 zákona o účetnictví), např. na ty, které potřebují k výkonu činnosti bankovní licenci. Pevný kurz nelze použít pro ocenění k okamžiku účetní závěrky Obchodní kurz V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze (dle 24 odst. 6 zákona o účetnictví) k okamžiku ocenění použít kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány (kurz komerčních bank, směnáren). Jde o kurz, který uplatňuje konkrétní banka či směnárna pro operace s klienty. Obchodní kurz nelze použít pro ocenění k okamžiku účetní závěrky. 1.4 Účetní souvztažnosti Účet 563 Kurzové ztráty Na tomto účtu se zachycují kurzové rozdíly, které vznikají v průběhu i na konci účetního období při ocenění majetku a závazků. 4 odst. 12, 24 odst. 6 a 7 ZoÚ, 34, 60 vyhlášky, ČÚS 006, část 3.1. a 3.8.ČÚS 019 Schéma 5. Účtování kurzové ztráty Č. Text MD D 1. Kurzové ztráty v průběhu roku: a) vystavení faktury v cizí měně 311 6xx - úhrada faktury kurzová ztráta z přepočtu

18 b) dodavatelská faktura v cizí měně 0xx, 1xx, 5xx 321, 325, úhrada faktury 321, 325, kurzová ztráta z přepočtu , 325, 379 c) převod valut z pokladny do banky - kurz podle pokladny kurz podle banky kurzová ztráta Kurzové ztráty při uzavírání účetních knih z kurzových přepočtů: a) peněz b) cenin c) devizových účtů d) peněz na cestě e) krátkodobých cenných papírů , 253 f) dlouhodobých cenných papírů x g) pohledávek x, 35x, 37x h) závazků x, 36x, 37x i) půjček a úvěrů ovládající a řídící osoba j) ostatních půjček a úvěrů k) z ostatních krátkodobých výpomocí l) z úvěrů , Účet 663 Kurzové zisky Na daném účtu se zachycují výnosové kurzové rozdíly vznikající k okamžiku uskutečnění účetního případu a při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje. 4 odst. 12, 24 odst. 6 a 7 ZoÚ, 33, 60 vyhlášky, ČÚS 006, část 4.6. ČÚS 019 Schéma 6. Účtování kurzového zisku Č. Text MD D 1. Kurzové zisky v průběhu roku: a) vystavení faktury odběratelům v cizí měně 311 6xx - úhrada faktury kurzový zisk z přepočtu b) dodavatelská faktura v cizí měně 0xx, 1xx, 5xx 321, 325, úhrada faktury 321, 325, kurzový zisk z přepočtu 321, 325, c) převod valut z pokladny do banky - kurz podle pokladny kurz podle banky kurzový zisk Kurzové zisky při uzavírání účetních knih z kurzových přepočtů: a) peněz b) cenin c) devizových účtů d) peněz na cestě e) krátkodobých cenných papírů 251, f) dlouhodobých cenných papírů 06x 663 g) pohledávek 31x, 35x, 37x 663 h) závazků 32x, 36x, 37x

19 Poznámka: Kurzové rozdíly zaúčtované v souladu s účetními předpisy na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů, a to jak v průběhu roku, tak k rozvahovému dni, jsou součástí základu daně bez ohledu na to, k jakému výdaji (nákladu) se vztahují. Současná právní úprava finančního účetnictví je charakteristická mimo jiné tím, že se výrazně snižuje míra regulace způsobů účtování jednotlivých účetních případů a důraz je kladen na úpravu obsahu účetních výkazů; s touto postupující změnou koncepce státní regulace zejména finančního účetnictví se však výrazně zvyšuje míra samostatnosti (a také odpovědnosti) samotných podniků při vedení účetnictví a konkrétním projevem této tendence je růst nároků na kvalitu účetního personálu a na podrobnost a komplexnost vnitřních účetních předpisů v podniku. (Landa, 2005, s. 395) Vnitřní předpis Pravidla pro přepočet cizí měny na českou měnu by účetní jednotky měly upravit ve vnitřní směrnici. Uvedené kurzy je možné v jedné účetní jednotce kombinovat a to tak, že lze nastavit různá pravidla pro přepočet jednotlivých složek majetku a závazků. K této možnosti kombinace dochází v účetních jednotkách často, zpravidla se pro účtování devizových účtů a valutových pokladen používá pevný kurz, pro ostatní účetní případy pak aktuální kurz ČNB. Ke správnému výběru kurzu je také nezbytné znát datum uskutečnění účetního případu, aby bylo zřejmé, který kurz bude pro danou účetní operaci použit. Přínosem účtování v pevném kurzu je pro účetní jednotku informace o neustálé kontrole, zda jsou přepočty z cizích měn na Kč v pořádku. Kdykoliv je možné provést přepočet skutečného stavu valut na pokladně či deviz v bance pevným kurzem a částka, která je výsledkem, je také zůstatkem účtu 211 nebo 221 v Kč. Administrativně nejjednodušší jsou samozřejmě pevné kurzy po maximálně dlouhý čas, tedy po celé účetní období, které minimalizují vznik kurzových rozdílů během účetního období. Pokud by účetní jednotka zvolila jinou periodicitu pevného kurzu, pak bude vždy při jeho změně přepočítávat zůstatek valut novým pevným kurzem platným pro další část účetního období a vyčíslí výsledkový kurzový rozdíl. Přičemž je třeba respektovat omezení daní 7 odst. 2 zákona o účetnictví, který v případě výběru z více možností dává přednost té, která maximálně vystihuje 19

20 daný stav. Dalším omezením ve výběru z důvodu účetní zásady stálosti oceňovacích metod by se neměla zavedená pravidla často měnit, když už, tak vždy až od počátku následujícího účetního období, ne v jeho průběhu. V praxi samozřejmě nebývají situace vždy tak prosté a přehledné. Zúčtovací vztahy jsou například uhrazovány postupně, dochází k dílčím vzájemným zápočtům, k prodeji cizoměnových podílů a cenných papírů, je sjednána tzv. měnová konverze, kdy je zúčtovací vztah vypořádán v jiné cizí měně apod. Do roku 2001 neúčtovali podnikatelé kurzové rozdíly vzniklé z přecenění pohledávek a závazků v rámci uzávěrky na účty výnosů či nákladů, ale na účet 386 Kurzové rozdíly aktivní (při splacení vznikla ztráta) a na účet 387 Kurzové rozdíly pasivní (při splacení vznikl zisk). V r byla tato možnost volitelná. V následujícím účetním období tyto kurzové rozdíly byly vyrovnány proti účtům pohledávek a závazků, na kterých byly původně vytvořeny. To znamenalo, že tyto rozdíly byly vytvořeny jen pro okamžik sestavení závěrky a po otevření účetních knih byly zrušeny a pohledávky a závazky měly původní (historickou) hodnotu. S tímto způsobem se můžeme setkat i v účetnictví některých jiných zemí. Podíváme-li se do systému účtování některých okolních evropských zemí (např. Německo) nebo na některé mezinárodní standardy, zjistíme, že preferován je tento způsob účtování o rozvahových kursových rozdílech, který plně odpovídá zásadě opatrnosti, používané v českém účetnictví. Do hospodářského výsledku se účtují pouze ztráty z nerealizovaných kursových rozdílů a v případech, kdy vzniká zisk, se o kursových rozdílech neúčtuje a pohledávka nebo závazek se ponechává v jejich historické výši. (Beránek, 2009, s. 92) 1.5 Analýza použitých kurzů Jak už bylo výše předesláno, účetní jednotky jsou sice povinny vést účetnictví podle českých účetních předpisů vždy v peněžních jednotkách české měny, ovšem v případě některých cizoměnových položek jsou povinny použít současně i cizí měnu, v níž jsou vyjádřeny. V jejich případě se tudíž prvotní informace o ceně v cizí měně přepočtem na české koruny neztrácí. Také mezi tuzemskými subjekty si lze dohodnout cenu v cizí měně, což je praktické např. tehdy, když prodávající toto zboží koupil nebo kupující předmětné zboží dále prodává taktéž za cizí měnu. 20

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 2. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad

umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad Kurzové přepočty v účetnictví a daních RNDr. Ivan BRYCHTA umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad 1 Jazykový rozbor kurs versus kurz zkoumaný předpis

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více