Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou"

Transkript

1

2 Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním Nûmecku kaïdoroãnû spou tûjí proslul Fasching, (podle na eho fa ink), tedy období lidového období karnevalu, kdy lidé bez ohledu na rozdíly v postavení si nasazují klaunské ãepiãky, klobouãky a ãervené nosy a víc neï jindy se smûjí a a kují. Den v 11.11, magick moment, kdy v ichni blázni jedenáctého listopadu v jedenáct hodin a jedenáct minut (o 11 vtefiinách jsem nesly el) zaãnou hlaholit, troubit, zvonit a nejrûznûj ími zpûsoby dûlat rámus a rozruch, je jejich nepsan m svátkem a toto nepfiístojné chování je jim i na pracovi tích i v ulicích vlídnû tolerováno, hospody a kiosky se naplní, lidé se titulují Narren (blázni) a víc neï jindy se smûjí a usmívají. Jak to je s pfiípadn mi kodami na zafiízení a produktivitû práce nevím, ale nejspí se fie í individuálnû, známe to ze silvestrovsk ch oslav i z masopustû. Pûknou stránkou tradice tohoto momentu je zahájení sezóny plesû a bálû, tancû a spoleãn ch radovánek aï do pfií tího pûstu. Podobné Ïnû ale budou mít typografové o rok, mûsíc a jeden den pozdûji pfii hfie s dvojkami: bude totiï den a ve 12 hodin a 12 minut se to bude hemïit dvojkami! Dvojka se urãitû objeví také na typografick ch novoroãenkách, z nichï nûkteré tradiãnû dorazí do na í redakãní a soukromé korespondence a my je opût tradiãnû otiskneme po novém roce. Milí ãtenáfii, tvofite a tisknûte je, jsou to krásné hry a zpestfiují ná Ïivot a do tiskáren, studií a reklamních agentur nadále patfií! Aktivita tiskafiské a papírenské branïe v Evropû, jak se zdá, navzdory ohla ovan m krizím a nûkter m úvahám o stagnaci tisku sílí. Nûmeck grafick prûmysl dokonce hlásí mírn rûst, coï mívá pozitivní dopady i na na í stranû hranic. Podzimní veletrhy, které jiï probûhly nebo brzy otevfiou brány, pfiedznamenávají nové strategie, produkty, posílení trhû a zanedlouho pfiedev ím vyvrcholení trendû na drupû Konaly se veletrhy GraphExpo v USA, Labelprint v Bruselu, 17. roãník Druck+Form v Sinsheimu, PostPrint se pfiemístil z Berlína do Lipska a nûkolik dal ích se konalo na V chodû. Na kaïdém z nich se objevily nûjaké zajímavé novinky pro tiskafisk svût a posunuly jeho v voj dál. Samozfiejmû se v e soustfiedí za pûl roku na drupu 2012 a v hledy budou o nûco ãitelnûj í. Pravdûpodobnû se potvrdí dosavadní opatrné pfiedpovûdi v voje médií a nedojde k niãemu pfievratnému, co by mûlo ohrozit nebo zmûnit dosavadní v voj situace. Neb vale poskoãila vpfied podnikatelská strategie tiskafiû. Zajímav m barometrem aktivity jsou témata ohlá en ch kongresû a odborn ch setkání v branïi. Na stranû jedné jsou uï definována nová konkurenãní média, uï je ãitelné a zfiejmé, kde tiskafiûm hrozí odliv tradiãních zakázek a kde je internetem a elektronick mi nástroji vytváfien tlak na konvenãní nebo sterilní technologie. âást tûchto nov ch, zejména digitálních technologick ch trendû není ani pfiekvapiv, ani nebezpeãn, protoïe se odehrává uvnitfi tiskafiského média. Ani digitální tisk ve v ech podobách vãetnû personalizace a individualizace tiskovin, ani inkjet nejsou novinkou, je to jen dal í technick pokrok uvnitfi oboru. Grafick prûmysl pfiece digitalizuje jiï od edesát ch let. Na stranû druhé se v ak vysok m tempem rodí nové poïadavky a pfiístupy zákazníkû a cílov ch spotfiebitelû, na nûï konvenãní polygrafie sv mi v robními prostfiedky a kvalifikaãnû není dostateãnû pfiipravena a vybavena. Podobnû je tomu i na území vydavatelû a redakcí. Sotva grafick prûmysl a jeho dodavatelé jakïtakï ustáli pohromu klesajících nákladû knih a tlaku na extrémnû krátké dodací lhûty, pfii la vlna poïadavkû na in-line techniky, pfiímé bezkontaktní obchodování tfieba typu web-to-print, internetov obchod, soubûïné vydávání klasick ch papírov ch knih a elektronick ch publikací, vyuïití mobilních technik a tabletû pro stále více aplikací, dosud vyhrazen ch tisku a dal ích alternativních postupû. Pomalost je uï nyní trestána a konkurenãní cenové tlaky nejen z dálného v chodu jsou namnoze drtivé zejména tam, kde je v znamn podíl datov ch sítí. Obor velmi obtíïnû formuluje poïadavky na vzdûlávání nov ch generací, na pfiípravu vedoucích odpovûdn ch manaïerû a kontrolních míst a jen ztûïka fie í rostoucí nezamûstnanost a ztrátu kvalifikovan ch pracovních sil. Jedním z nejnovûj ích sloganû profesních setkání se stalo oslovení: Zeptejte se sv ch zákazníkû, co od vás oãekávají, ale hned se také podívejte, jestli a jak jste na to pfiipraveni. Podnikatelé musí od sv ch zamûstnancû poïadovat profesní i osobnostní kvalitu a motivaci. Jaké poïadavky vûãi tiskárnám budou v nové situaci mediálních mixû uplatàovat zákazníci, je hlavním pfiedmûtem podzimních úvah a debat na nûkolika kvalitnû obsazen ch a v znamn ch odborn ch konferencích. Vladislav Najbrt Obálka listopadové Typografie je dílem Jany Bartákové Studuje tfietím rokem Soukromou vy í odbornou kolu umûní a reklamy, Orange Factory v Praze. Specializuje se na reklamní grafiku. Je to vysmátá a pfiátelská sleãna (pro nûkoho trochu blázen), která má ráda svou rodinu, grafiku, hudbu, poãítaãové hry (Ïádná lama), ãetbu a zvífiata. Grafikou se zab vá jiï od stfiední koly a bere ji dost váïnû. Na svém grafickém kontû má dokonce i nûkolik realizací pro men í firmy. Obálky listopadového aï lednového ãísla Typografie vytvofiili studenti praïské Orange Factory Soukromé vy í odborné koly umûní a reklamy, o které se doãtete více na str

3 Obsah Contents 1 Milan Lelek Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou The future of European printing industry is in our hands 3 Jitka Böhmová Anketa Jak se firmy popraly s krizí Questionnaire How do firms grapple with crisis 5 Inovace novinky racionalizace Termální tisková deska Trillian SP Innovation news rationalization Thermal printing plate Trillian SP 6 Ondfiej Sedláãek Efektivnû! Za málo penûz hodnû muziky Effectively! For little money a lot of music 8 William Mitting Dlouhá cesta k oïivení: dopad velké recese na polygrafick prûmysl The long road to recovery: the impact of the Great Recession on print 11 PR xprint xprint+ doplàkové polygrafické sluïby PR xprint xprint+ additional printing services 12 Jednou vûtou, tfiemi vûtami One sentence, three sentences 13 Jitka Böhmová Konference Tisk digitální a/nebo ofsetov Conference digital printing and/or offset printing 14 Mgr. Andrea âapková a Mgr. Karel Kárász Expo jako absolventsk projekt Expo as a graduation project 16 Kurt K. Wolf Co pfiiná í vytvrzování UV barev pomocí LED v praxi? What does the curing of UV colors using LEDs in practice? 18 Vladislav Najbrt IfraExpo 2011 byla opût ve Vídni IfraExpo 2011, again in Vienna 19 Koudelkova Invaze 68 v Moskvû Koudelka s Invasion 68 in Moscow 20 Du an Junek POSTERIUM medzinárodn projekt plagátu v Bratislave POSTERIUM international poster project in Bratislava 22 Aktuality z domova a ze zahraniãí Actualities from printing industry 24 Kolegium Typografie pfiedstavuje své ãleny Kolegium Typografie introduces its members Typografia digitální Pfiíloha o digitálním tisku ti tûná digitálním tiskem Více uvnitfi ãísla Typografia 11/2011/1229/roãník 114 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Jan Král, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Jana Bartáková, Orange Factory Soukromá vy í odborná kola umûní a reklamy Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Tisk Tercie Praha spol. s r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Toto ãíslo je ti tûno barvami dodan mi firmou Michael Huber CZ Toto ãíslo je ti tûno na papífie Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy), kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: , Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Osvûdãené postupy sociálnû odpovûdné restrukturalizace polygrafick ch firem. Tato studie byla zpracována spoleãností Facta Consult v rámci spoleãného projektu s dále uveden mi spoleãnostmi: Intergraf, UNI Europa Graphical, Assografici, bvdm, KVGO, Ver.di, Unite und FISTEL-CISL a byla kofinancována (spolufinancována) Evropskou komisí (Generální fieditelství pro zamûstnanost, sociální vûci a sociální zaãleàování). Studie nemusí nezbytnû odráïet názory zúãastnûn ch organizací. Názory v této studii, dále i obsaïené informace nepfiedstavují nezbytnû názory a postavení Evropské komise a také neobsahují Ïádné závazky ze strany komise. Studie ukazuje, Ïe vliv externích faktorû (jako je napfi. v voj v oblasti komunikaãních technologií, v pfiesunech v oblasti trhu a ve zmûnách v robních technologií) a reakce podniku na tyto zmûny mohou b t znaãnû rozdílné. Zatímco malé a stfiední organizace jsou, jak se zdá, vystaveny vût ímu riziku, mají souãasnû tu pfiednost, Ïe mohou agilnûji a promptnû reagovat na poïadavky trhu. Velké podniky proti tomu bojují primárnû s problémem pfiebyteãn ch kapacit, kter vedl k cenové válce v celém prûmyslu. Projekt ukazuje na konsenz (souhlas) mezi velk mi podniky a odbory, kter by mûl zajistit vût í angaïovanost na celoevropské úrovni. Aktuální podíl konkurzû ve spojení s evropsk mi zákony o konkurenci, které zamezují koordinaci mezi velk mi podniky, mohou cel sektor zeslabit natolik, Ïe evropské podniky zkrachují a na trhu budou dominovat tiskové importy z rozvojov ch zemí, nebo vznikne takfika monopol, kter zpûsobí náchylnost k akvizici, takïe následnû zûstane na trhu pouze nûkolik málo aktérû. KaÏd z tûchto scénáfiû má dalekosáhlé sociální dûsledky pro vlastní zamûstnance. V tomto smûru panuje názor, jak na úrovni managementu, tak i u odborû, Ïe je nutné ze strany Evropské unie povolit v rámci Evropy spolupráci velk ch podnikû, aby bylo moïno realizovat restrukturalizaci, a to v návaznosti na konzultace a dohody s odbory a osazenstvy podnikû a tím omezit kapacity na základû koordinovaného rozhodování a sociálnû zodpovûdn m zpûsobem. Zatímco problém nevyuïit ch kapacit a cenové konkurence pûsobí na cel sektor, jsou zmûny technologií hrozbou a ancí souãasnû. Zmûny v chování zákazníkû a pfiesun na WEB a jiná e-fie ení pfiedstavují sníïení poptávky po ti tûn ch produktech. Technologie ale pomáhá pfii zvy ování produktivity a nabízí pfiístup k nov m trhûm pro podniky, které jsou dostateãnû agilní, aby vyuïily nabízené pfiíleïitosti. Zatímco malé a stfiední podniky jsou na tom z hlediska flexibility dobfie, mohou mít ale tûïkosti v pfiístupu ke kapitálu, zvlá tû v aktuálním hospodáfiském klima. V rámci tûchto zmûn dochází ov em ke znaãn m personálním dûsledkûm, jak potvrzují odpovídající komentáfie ve studii, tak i její kvalitativní ãást. Pokud se ptáme na strategie, o kter ch uvaïují podniky jak v krátkodobé, tak i dlouhodobé perspektivû, uvaïuje pouze 5 % zkouman ch podnikû s uzavfiením. 47 % proti tomu uvaïuje se zastavením ãinnosti

4 Typografia v dlouhodobém scénáfii, zatímco 45 % zastává to mínûní, Ïe nemají Ïádnou jinou moïnost, neï podnik prodat. K dal ím defenzivním strategiím patfií redukce velikosti podniku, jeho vybavení a sníïení poãtu zamûstnancû (v souãasnosti o tom uvaïuje 29 %, dlouhodobû ve vzestupné tendenci 36 %). Zhruba polovina tázan ch (51 %) vidí v propou tûní celkové fie ení, pfiiãemï 34 % do mixu zahrnují pfiedãasn odchod do dûchodu a 20 % vidí nezbytnost pfiípravy zamûstnance na zprostfiedkování místa mimo prûmysl. Jiná prûbûïná nebo zvaïovaná opatfiení mají rovnûï v znamn vliv na zamûstnance. Takfika kaïd tfietí úãastník realizuje pfievádûní zakázek do kooperace (29 %) dále i zmûny pracovní smlouvy (32 %) jako dûsledek aktuální situace. ZpÛsoby práce se budu mûnit také pro zamûstnance, ktefií zûstanou i nadále v podniku. Konkurenãní schopnost si vyïádá dodateãnou flexibilitu, aby byl podnik schopen pfiizpûsobit se stále nároãnûj ímu trhu a zatímco nûktefií z úãastníkû projektu takováto fie ení jiï zavedli, uvaïuje 63 % dotázan ch zavedení flexibilních pracovních postupû, zatímco 67 % klade dûraz na kompetence zamûstnancû, na jejich vlastnosti, motivaci, postoje, znalosti, dovednosti a zku enosti (programy zvy ování kompetencí = multiskilling). Vy í nároãnost na úroveà kvalifikací ( upskilling ) bude mít podstatn v znam, aby bylo moïno zvládnout novou technologii. Zde uvádí 57 % dotázan ch, Ïe zvaïují pfie kolení stávajících zamûstnancû do nov ch kompetencí pfiiãemï 38 % uvaïuje s náborem zamûstnancû disponujících jin mi kompetencemi. DÛsledky restrukturalizace na zamûstnance pfiedstavují aktuální dilema. Pfiesto je restrukturalizace nezbytná. Pfiitom je nezbytné realizovat celou fiadu poïadavkû v mûnu informací, zvy ování kvalifikace neboli vá proaktivní pfiístup k osvojování si nov ch poznatkû, prozírav management, komunikaci, konzultaci, jednání a dohody s odbory a zamûstnanci aby bylo moïno restrukturalizaci zvládnout férov m a pfiimûfien m zpûsobem managementu. Nevyhnuteln závûr spoãívá v tom, Ïe sociálnû odpovûdná restrukturalizace si vyïádá pfiíspûvek v ech postiïen ch v rámci prûmyslu Intergraf, UNI Europpa Grapical, svazû, podnikû, odborû a samotn ch zamûstnancû. A nemûïe b t úspû nû realizována bez aktivní podpory vlád na národní a evropské úrovni. V znam zapojení odborû a jejich závodních rad spoãívá v jejich podílu na kontinuální kontrole a hodnocení realizace strategií. Tím lze umoïnit, aby byly vïdy v echny relevantní problémy co nejdfiíve identifikovány a fie eny. Pro sociální zodpovûdnost v rámci podniku je v chozím bodem ekonomická udrïitelnost a poskytnutí záruky poïadované zamûstnanosti. PrÛmysl musí pro jedenadvacáté století znovu definovat svûj image. Pro polygrafii to znamená umístit se do stfiedu komunikaãní branïe. Má k tomu potenciál, protoïe mûïe budovat na 550 letech své historie a stát se osvûdãen m poradcem pro zákazníky, ktefií soustavnû zápasí s tím, co vybrat ze iroké nabídky komplexních a soustavnû narûstajících moïností v oblasti komunikací tak, aby z toho mûli maximální uïitek. To ov em vyïaduje mít na zfieteli jak strategii, tak i schopnost navázat nové pracovní vztahy s ostatními podniky svého sektoru. Pfies v echny v zvy vládne shoda, Ïe nejpodstatnûj í je vytváfiení kompetencí. Zatímco z technického hlediska pfiedstavují klíãové kompetence informaãní technologie, panuje shodn názor, Ïe stále vût í v znam budou mít mezilidské kontakty, pfiím kontakt se zákazníkem, jeho podpora a manaïerské kvality vedení podniku. Nové postavení branïe, diverzifikace aktivit a práce na zmûnû kultury v podnicích obecnû je nezbytné, aby se staly atraktivnûj í pro mladé pracovníky, aby v ichni do jednoho podporovali zmûny. To v e pomûïe, aby podniky pfiitahovaly perspektivní pracovníky. Ve spojení s tím, musí prûmysl zajistit, aby pfiitahoval takové kompetence, které jsou potfieba k tomu, aby stárnoucí osazenstvo s tradiãními rutinami doplnil a v dlouhodobé perspektivû nahradil. Takováto v zva vyïaduje v branïi zmûnu. Schopnost ke zmûnû je dána, aby toho mohlo b t dosaïeno, jestliïe je zde i pochopení pro to, aby se staly poïadavky zákazníkû centrálním elementem v metodû my lení ze strany prûmyslu. Ze studie vypl vá zcela jasné poselství, Ïe jen efektivní partnerská práce mezi vedením, odbory, podnikatelsk mi a odborov mi svazy vytváfií pfiedpoklady pro efektivitu zmûn v rámci sociálnû zodpovûdné restrukturalizace. Je tu siln zájem o v hodnou partnerskou spolupráci, a to jak s odbory /provozními radami, pokud v podniku existují, tak i pro realizaci partnersk ch principû pfiímo se zamûstnanci. Efektivní cyklus informací, komunikací a konzultací je úãastníky vysoce hodnocen jako centrální element sociální zodpovûdnosti a v sledného komerãního efektu podniku. Poznámka: Diskutovaná zpráva je v sledkem devíti mûsícû primárního zkoumání problematiky, pfiedev ím evropského polygrafického prûmyslu. Bylo realizováno pfies 45 interview s manaïery, ktefií jsou zodpovûdûni za vedení nûkter ch nejvût ích podnikû branïe, dále lo o vlastníky a senior manaïery fiady men ích a stfiedních podnikû, vedoucích zástupcû odborû a zamûstnaneck ch svazû. Mimoto byli poptáváni zákazníci a dodavatelé tiskáren, aby bylo moïno získat názory vnû oboru. Pfiedev ím lo o aktuální stav prûmyslu a stávající v zvy. Dále to byly dva 1,5 dne probíhající workshopy, pfiiãemï se jeden z nich t kal velk ch podnikû a druh men ích a stfiedních tiskáren. Tyto workshopy se konaly v Itálii, v Milánû. Zúãastnilo se jich 90 zástupcû oborov ch a odborov ch svazû, aby se bylo moïno poradit a diskutovat o v zvách a formulovat fie ení problémû. Dále byla organizována online dotazová akce, která zaruãila iroce rozloïen input názorû (148 úãastníkû odpovûdûlo na dotazy). PROGRESS ( ) Tento program je fiízen Generálním fieditelstvím Evropské komise pro zamûstnanost, sociální vûci a sociální zaãleàování Evropské komise. Tento program má zajistit realizaci cílû EU v oblasti zamûstnanosti, sociálních vûcí, které jsou popsány v oblasti politik v rámci sociálnû politické agendy. To má b t souãasnû pfiíspûvkem pro Lisabonskou strategii v této oblasti. Úkolem programu PROGRESS je podpora ãlensk ch státû z hlediska EU cílû a priorit. Pfiíprava anal z a doporuãení v oblastech politick ch polí programu PROGRESS; Podávání zpráv a kontrol o realizaci EU legislativy a politiky v politick ch polích programu PROGRESS; Podpora a realizace vzájemného uãení a vzájemné podpory mezi ãlensk mi státy se zfietelem na EU cíle a priority a vzájemné celkové zprostfiedkování názorû zúãastnûn ch a spoleãnosti. Budoucnost evropské polygrafie je v na ich rukou // Názory prûmyslu Zpracoval: Milan Lelek Vyti tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m 2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

5

6 Typografia Martin Bûlík, Uniware 1 Myslím, Ïe mluvit pouze o krizi neodpovídá úplnû realitû. Polygrafie se mûní a není to pouze vlivem toho, jestli zrovna zákazníci tisknou více nebo ménû. Na tyto zmûny reagujeme jiï mnoho let a pfiizpûsobujeme nabídku na ich produktû aktuálním potfiebám zákazníkû. 2 Myslím, Ïe Ïádná podstatná, pracujeme stále s maximálním úsilím a náklady máme pfiibliïnû stále stejné. 3 Krize je prospû ná vïdy, protoïe po ní pfiichází oïivení. Jak jsem jiï fiekl, nová fie ení a produkty nabízíme zákazníkûm stále, bez ohledu na to, jaké vlivy vyvolávají zmûny jejich poïadavkû. 4 Nemám toto slovo rád. Jednou nûkdo napsal, Ïe zaãala krize, v ichni propadli depresi. Potom nûkdo napsal, Ïe krize je na ústupu a najednou v ichni oïili. Znám tiskárny, které jsou v krizi deset let, znám tiskárny, které toto slovo vûbec neznají. Je to vïdy o skladbû zákazníkû, o tom zda firmy mají co nabídnout. Leo Tupec Michael Kretek Jak se popraly s krizí tiskárny 1 Odrazila se globální ekonomická krize ve va em obchodování? Které období pro Vás bylo nejhor í? 2 Jaká konkrétní úsporná opatfiení musela va e spoleãnost podniknout? 3 Myslíte si, Ïe byla finanãní krize v nûãem prospû ná? Napfiíklad Vás pfiimûla nabízet zákazníkûm nová fie ení/produkty/sluïby, které se projevily jako úspû né? 4 Jak vidíte souãasnou situaci: je krize stále nebo jiï podle Vás skonãila? Michael Kretek, Tiskárna Grafico 1 Urãitû ano. Byli jsme nuceni reagovat na ãasto dumpingové ceny konkurence. Za nejhor í období povaïuji kvûten aï srpen roku 2008, kdy nám citelnû poklesly trïby. 2 Na tûstí jsme nezpanikafiili a nesáhli k pfiekotnému propou tûní zamûstnancû. Naopak jsme se je tû více opfieli do optimalizace vstupû, tlaku na sniïování neshod a v raznû jsme opût posílili marketingové aktivity a roz ífiili obchodní oddûlení o schopné obchodníky. V sledek se dostavil meziroãní rûst trïeb za rok 2010 v raznû pfiekroãil 10% hranici. Tímto jsme dokonce v raznû pfiekonali plán. 3 BohuÏel doposud nijak v raznû neproãistila trh. Toto vyãítám finanãním domûm a dodavatelûm spotfiebního materiálu (pfiedev ím papíru), ktefií kfieãovitû drïí nad vodou potápûjící se tiskárny. Tyto pak zpravidla je tû více kazí ceny. 4 Podle medií stále trvá. Podle toho, Ïe se zcela podafiilo naplnit roz ífienou kapacitu Tiskárny Grafico, bychom mohli soudit, Ïe jiï skonãila. V e v ak ukáïe aï rok Ing. Leo Tupec, H.R.G. 1 Pokud máte na mysli hospodáfiskou krizi 2008/2009, tak ano. Pocítili jsme pokles poptávek a velk tlak na sniïování cen. Souãasnou dluhovou krizi zatím nepocièujeme, leto ní rok se pro nás vyvijí dobfie, i kdyï tlak na ceny je stále. Pro nás bylo nejhor í období, kdy jsme museli poprvé v historii tiskárny propou tût. Na pfielomu let 2008 a 2009 jsme propustili 25 zamûstnancû. 2 SníÏili jsme stav zamûstnancû tiskárny z 145 na 120, zmrazili jsme rûst mezd a odmûn, a sníïili v echny zbytné náklady. Naopak v echny investice uskuteãnûné v tûchto letech mûli za cíl zv ení produktivity práce. Podafiilo se nám udrïet trïby v roce 2009 na stejné v i jako v roce 2008, coï osobnû povaïuji za skvûlou práci na eho obchodního t mu a celé tiskárny. 3 Urãitû jsme od té doby mnohem aktivnûj í v obchodu. SnaÏíme se nena tvat Ïádného klienta a maximálnû drïet slovo v termínech dodání. Nabízíme klientûm dobrou cenu, standardní kvalitu a dodrïet termín dodání. Zní to jednodu e, ale ve skuteãnosti je to neuvûfiitelnû sloïité. Uvûdomili jsme si, Ïe to nejdûleïitûj í, co v tiskárnû máme, jsou na i zamûstnanci. Na nich záleïí, jestli pfieïijeme dal í krizi nebo ne. 4 Nenazval bych souãasnou situaci krizí, ale v vojem trhu. Pokud se zamûfiím na tiskov trh, tak to není krize, ale skuteãnost. Prostû uï se nebude tak moc tisknout jako v minulosti. Faktem je, Ïe polygrafick trh klesá. UÏ nebudou zlatá léta tisku, kdy kaïd kdo tisknul, vydûlával. KaÏdá tiskárna si bude muset tûïce zaslouïit místo na trhu, bude si muset klienty h ãkat a nabízet jim nûco navíc. Tiskárny nebudou nabízet jen samotn tisk, ale i dodateãné sluïby, jako je skladování, postupné expedice atd. Jednodu e to bude hodnû práce za málo penûz. S oblibou v em, kdo si stûïují fiíkám bude hûfi :-). Dipl.-Ing. Jifií Zápotock, xprint 1 Na e spoleãnost zaãínala svoji ãinnost v dobû tzv. hospodáfiské krize, tudíï nemohu srovnávat. Na druhou stranu si z tohoto období nesu poznatek, Ïe pokud nabízíte nûco, co je konkurenceschopné, inovativní a peãujete o zákazníky lépe neï konkurence, pak je obecná makroekonomická situace druhofiad faktor. 2 Spí e neï s krizí spojuji úsporná opatfiení se startem podnikání a snahou usadit se na trhu. Úspory jsme hledali pfiedev ím v personálních úsporách my leno v zefektivàování procesû, tlakem na dodavatele a sníïením zmetkovitosti díky zavedení efektivních kontrolních mechanismû. 3 Bezesporu. Historie ukazuje, Ïe nejvût í poãet vynálezû, inovací vzniklo v dobách krize aè uï to byla válka, ãi hospodáfiská situace. KdyÏ jde ãlovûku o krk, popfi. o dobré bydlo, dokáïe pfiijít na úïasné vûci. Nové projekty jsou ná denní chléb bez nich bychom se na trhu neudrïeli. Cca. dvû tfietiny z nich jsou úspû né. 4 Nepfii lo mi, Ïe by byla polygrafie postihnuta tak, jako jiné obory. Myslím, Ïe slovo krize je nadnesené. Ná kniïní obor v ak prochází v souãasnosti obrovskou zmûnou, takïe v jistém smyslu krize, resp. zmûna stále trvá a trvat bude. Vyti tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m 2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

7 Dlouhá cesta k oïivení: dopad velké recese na polygrafick prûmysl KdyÏ francouzská banka BNP Paribas 9. srpna 2007 ohlásila uzavfiení dvou sv ch podrozvahov ch investiãních nástrojû, pov imlo si toho jen málo lidí mimo svût vysok ch financí. Ale tato událost pfiedznamenala boufii, jejíï první kapky tímto dopadly na Evropu a po dal í tfii roky budou devastovat evropskou ekonomiku, a jejímï v sledkem bude ztráta desítek tisíc tiskafisk ch zakázek na celém kontinentu. Jak ekonimická krize ovlivní budoucnost a jak se to projeví na veletrhu drupa 2012 Technická definice recese zní dvû po sobû jdoucí ãtvrtletí poklesu hrubého domácího produktu. Ve skuteãnosti je recese urãena jedním faktorem: strachem. Pouze 12 mûsícû po rozhodnutí BNP uzavfiít své investiãní nástroje, uãinila vláda USA a Úfiad pro federální rezervu neobhajitelné rozhodnutí nechat padnout Lehman Brothers, investiãní banku, která mûla v úãetnictví stovky miliard dolarû v hypotékách niï í kategorie (subprime). Strach paralyzoval globální ekonomick systém. PenûÏní trhy, na které mnohé evropské banky spoléhaly jako na zdroje financování, byly ochromeny, protoïe banky ztratily dûvûru ve schopnost partnerû splácet pûjãky. V nouzi o penûïní prostfiedky se banky hroutily a evrop tí daàoví poplatníci byli nuceni zasáhnout, aby zachránili globální ekonomick systém pfied krachem. Vznikla recese, jakou nikdo nepamatuje, a v jejím dûsledku musely tisíce polygrafick ch spoleãností zavfiít v robu. Úplná boufie Ze v ech odvûtví je polygrafie snad nejvíce postihována recesemi. Na jedné stranû je odkázána na dûvûru zákazníkû, rûst HDP a následné investice do reklamy ze strany velk ch firem. Na druhé stranû je to v robní odvûtví, které se musí spolehnout na bankovní pûjãky, aby bylo moïno nakupovat v robní zafiízení. Pro tiskárny pfiedstavovala finanãní krize úplnou boufii. Andrew Brown, fieditel pro styk s vefiejností BPIF (Federace britského polygrafického prûmyslu), fiíká: Recese byla obdobím v jimeãné v zvy pro polygrafické spoleãnosti, protoïe nejhlub í a nejdel í recese od 2. svûtové Fabian Prudhomme, viceprezident spoleãnosti Enfocus války si vybrala svou daà. Britská ekonomika se bûhem recese scvrkla o více neï 6 % a na konci byla o cca 10 % men í, neï kdyby pokraãovaly pûvodní tendence rûstu. Míra konsolidace a strukturálních zmûn v na em odvûtví dosáhla úrovnû, kterou nepamatujeme. Mnoho spoleãností se dostalo do slepé uliãky, protoïe pokles poptávky po tisku mûl dopad na cel sektor charakterizovan nadbyteãnou kapacitou. A. Brown dodává, Ïe omezení pûjãek od bank bylo pro polygrafické spoleãnosti obzvlá tû tûïké. Spoleãnosti zjistily, Ïe aby pfiitáhly kapitál na investice zvenãí, musí se znovu zamûfiit na definování konkrétních cílû pro investice ve spojení s hmatateln mi a mûfiiteln mi v sledky, fiíká. Jiní museli své investiãní plány osekat nebo najít finanãní prostfiedky ve vlastních v nosech. To je do urãité míry prospû ná disciplína, která v mnoha pfiípadech vede k opatrnûj ímu plánování investic nebo kontrole, jak dobfie se vyuïívají existující aktiva. Vynucené zmûny Dopad velké recese byl o to vût í, Ïe polygrafick prûmysl na tom byl patnû, uï kdyï do lo k poklesu. Mnoho firem v oboru reagovalo pfiíli pomalu na pfiíchod internetu a provozovalo obchodní modely, které se lépe hodily do období rozkvûtu polygrafie a které byly charakterizovány vysok mi reïijními náklady a ãasto neefektivním strojním vybavením a interními procesy. Nick Dixon, podnikatel v oboru polygrafie, kter bûhem posledních osmi let vybudoval spoleãnost Lateral Group a pak ji v srpnu prodal IOS, fiíká, Ïe pfiemûna polygrafického prûmyslu zaãala jiï dlouho pfied tím, neï zasáhla recese. Nick Dixon, podnikatel v oboru polygrafie Vyti tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m 2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

8 Typografia JiÏ na poãátku druhého tisíciletí jsme vidûli, Ïe trh se pfiesunuje k multimediální komunikaci a v roce 2004 jsme koupili ze správy spoleãnost Howitt jako první stavební kámen skupiny Lateral Group, abychom tuto pfiíleïitost kapitalizovali. Cítili jsme, Ïe musíme b t pfii pfiechodu na integrovanou vícekanálovou komunikaci v popfiedí, fiekl. Dal í trend, kter byl jiï pfied recesí v plném rozmachu, byla konsolidace prûmyslu s tím, jak tradiãní polygrafické firmy fúzovaly, aby realizovaly úspory z velkov roby vynucené klesajícími marïemi. Nicménû, mnoh m tyto pokusy nevy ly. Vedoucím pfiedstavitelem hnutí za konsolidaci prûmyslu se stal John Caris, b val fieditel evropského polygrafického giganta Roto Smeets. Pokusy J. Carise konsolidovat evropsk hlubotisk a kotouãov ofsetov tisk zkfiíïili nejprve akcionáfii, kdyï chtûli koupit Quebecor World a potom úvûrové potíïe, kdyï dohoda o koupi této polygrafické spoleãnosti skupinou v soukromém vlastnictví Hombergh/De Pundert (HHBV) zkrachovala z dûvodu neschopnosti investora získat potfiebné finanãní prostfiedky. J. Caris si v ak neãinil Ïádné iluze o tom, kde leïí vina z poklesu v polygrafickém prûmyslu: Polygrafick prûmysl není ziskov a spoleãnosti si vytváfiejí vlastní problémy. Je to vina samotn ch tiskáren, fiekl na konferenci v roce Nicménû ne v echny oblasti polygrafického prûmyslu byly recesí zasaïeny se stejnou silou. Jef Stoffels, marketingov fieditel EskoArtwork fiíká: Jsme aktivní hlavnû v oblasti potisku obalû ve spojení s vysoce kvalitním komerãním polygrafick m prûmyslem a vydavatelsk mi domy. Je tfieba fiíci, Ïe tento prûmyslov segment, jak se zdá, nebyl finanãní krizí tolik zasaïen a její dopad zde není tak viditeln. Trendy konsolidace, globalizace a pfiesunování práce z jednoho místa na druhé stále pokraãují. Hledání efektivity Pfies urãitou dávku imunity v na em odvûtví je jasné, Ïe témûfi v echny spoleãnosti se musí pfiizpûsobovat, aby v tvrd ch ekonomick ch dobách pfieïily. Obchodní modely se vyvíjejí tak, aby korespondovaly s novou realitou na trhu, a polygrafické spoleãnosti musejí sniïovat reïijní náklady a poãty zamûstnancû, aby se udrïely. Obchodní procesy se také musejí vyvíjet, aby bylo moïno dosáhnout zv ené efektivity. Zákazníci hledají fie ení a procesy, jak zlep it provoz a efektivitu, prodej, stálou kvalitu a eliminování chyb, fiíká J. Stoffels. Lidé pohybující se v dodavatelském fietûzci obalového a polygrafického prûmyslu si stále více uvûdomují svou úlohu a moïnosti v oboru. Vidíme, jak se tradiãní segmenty rozmûlàují a hráãi na trhu hledají cesty, jak roz ífiit sluïby s pfiidanou hodnotou. Vidíme tedy, Ïe komerãní tiskárny pfiecházejí k potiskování obalû nebo k v robcûm obalû a pou tûjí se do podnikání v oblasti reklamních tabulí a expozic. V robci byli tvrdû zasaïeni poklesem investic a stále sledují momentální pohyby na trhu. Pfii vyhla ování v sledkû za první ãtvrtletí 2011/2012 fieditel Heidelberg Group Bernhard Schreier fiekl: Pozornû sledujeme souãasn ekonomick v voj na celém svûtû, ale je obtíïné pfiedpovûdût, co se stane. Nicménû, s ohledem na pokraãující vysokou poptávku a siln ekonomick rûst na ãínském trhu, pfiedpokládáme, Ïe místní dopady na v voj obchodu v Heidelbergu budou pouze pfiechodné. A i nadále bude tfieba zavádût opatfiení na ochranu oïivení. Finanãní fieditel Heidelbergu Dirk Kaliebe uvedl: Budeme stále prosazovat na i úspû nou strategii, pfiedev ím prostfiednictvím systematického fiízení nákladû a majetku. Dokonce i polygrafické spoleãnosti, které by mohly pfiitáhnout finanãní prostfiedky od bank, nebyly ochotny investovat velké ãástky do nov ch zafiízení vzhledem k nejistému ekonomickému v hledu a souãasnû s tím dále hledaly cesty ke sniïování nákladû. Zákazníci, ktefií zafiadili vy í rychlostní stupeà, aby pfieïili, dûlali, co se od nich ãekalo a zaãali zavádût opatfiení ke sniïování nákladû a v echny v daje, jakkoliv malé, byly pfied schválením analyzovány, fiíká Fabian Prudhomme, viceprezident Enfocusu. Obecnû si myslím, Ïe mûïeme fiíct, Ïe bûhem recese, která byla (a kterou mimochodem stále zaïíváme), byli zákazníci velice citliví na náklady. KdyÏ investují nebo se rozhodují o v dajích z rozpoãtu, témûfi v hradnû se to t ká nutn ch nákladû. V robky a fie ení, které dfiíve bylo hezké mít, jsou jiï definitivnû za horizontem. V robci se také museli pfiizpûsobit ekonomické realitû, omezovat reïijní náklady a pozastavit v voj nov ch v robkû, aby náklady sníïili. F. Prudhomme fiíká: KdyÏ krize na konci roku 2008 a zaãátku 2009 zasáhla, reagovali jsme rychle a na základû na í interní anal zy jsme byli nuceni provést reorganizaci stejnû jako Investiãní banka Lehman Brothers mnoho jin ch firem. Donutilo nás to znovu se zamûfiit na na e klíãové sluïby a vylouãit v co nejvût ím rozsahu aktivity, které neprodukovaly zisk. Nov pfiístup V robci také zmûnili svûj pfiístup k zákazníkûm, aby jim pomohli pfiekonat recesi. Pfied tím by firma jednodu e prodala v robek a nabídla sluïbu nebo záruãní smlouvu. Nyní se v robci stávají spí e konzultanty, ktefií sv m zákazníkûm nabízejí odborná kolení a podporu pfii implementaci nov ch obchodních modelû, které jim jejich investice umoïní. Mark Lawn, evropsk marketingov fieditel Professional Print, Canon Europe, fiíká, Ïe dodavatelé musí b t souãasnû partnery a konzultanty, ktefií sv m zákazníkûm pomohou zajistit budoucnost jejich podnikání. To je trend, kter nastoupili mnozí v robci, jako napfi. Presstek, Ricoh, Kodak a Fuji, a nyní nabízejí sv m zákazníkûm sluïby odborného poradenství. Stejnû tak oborová sdruïení musela zaãít pracovat tvrdûji, aby splnila poïadavky sv ch ãlenû a navigovala je v rozboufien ch vodách. Andrew Brown z BPIF fiíká: Zatímco bûïné aktivity BPIF na podporu sv ch ãlenû a jejich podnikání bûhem recese pokraãovaly bez pfieru ení, pro t m BPIF bylo toto období skuteãn m testem jeho schopností

9 Typografia a vynalézavosti, se kter m se vypofiádal rozhodn m zpûsobem. Bûhem recese je nutnû centrem zájmu sníïení nákladû a roz ífiení stávajících provozních moïností, coï se projevilo tisíci pfiijat ch telefonních hovorû a uskuteãnûn ch náv tûv. V Nûmecku se oborová sdruïení pfiizpûsobují novému svûtovému pofiádku. V poslední v roãní zprávû BVDM (Bundesverband Druck & Medien EV) hovofií Rolf Schwarz a Thomas Mayer o pfiechodu k udrïitelnosti v polygrafickém prûmyslu. Krize zintenzivnila a urychlila strukturální zmûny v polygrafickém prûmyslu. Obrat, poãet podnikû a zamûstnancû v oboru se sníïil. Pro zaji tûní pozic ve vysoce konkurenãním prostfiedí je tfieba nov ch koncepcí, fiíkají. BVDM tyto nové koncepce prosazuje prostfiednictvím technick ch fór na témata, jako je media publishing a web-to-print, stejnû jako vytváfiením fungujících sítí tiskáren a lobováním proti takov m zákonûm, jako je zákaz urãit ch forem reklamy. Inovace jako cesta k pfieïití Recese je obtíïnou, ale základní souãástí ekonomického cyklu. Bûhem pfiízniv ch ekonomick ch ãasû spoleãnosti zaãínají b t neefektivní, trhy jsou deformovány neudrïiteln m pfiítokem penûz a vznik nov ch spoleãností zpûsobuje pfiebytek kapacit, coï se projeví, aï kdyï vlna prosperity zaãne upadat. Spoleãnosti, které prosazují za úãelem pfieïití inovace, vyjdou z recese mnohem silnûj í, neï byly, kdyï krize zasáhla. Polygrafické spoleãnosti nejsou v tomto ohledu Ïádnou v jimkou. Polygrafick prûmysl se musí ve velice krátkém ãasovém úseku znovuobjevit, fiíká F. Prudhomme. Polygrafick prûmysl zaznamenal v minul ch 5 aï 10 letech více zmûn, neï za posledních 80 let a já vûfiím, Ïe tato spirála bude dále akcelerovat. Polygrafické spoleãnosti nemohou dále pouze spoléhat na papír, ale musejí hledat kreativní zpûsoby, jak zkombinovat papír (a nemyslím, Ïe papír v dohledné dobû úplnû zmizí) s mechanizmy dodávek rûzn ch médií. Myslím, Ïe jsme pouze na zaãátku toho, co je s pouïitím dne ních technologií moïné. Pravdou je, Ïe pfiechod ke komunikaci napfiíã médii byl klíãovou pfiíleïitostí, které se úspû né spoleãnosti chopily. Nick Dixon fiíká: KdyÏ firmy spoléhají na v robu jednoho produktu a konkurují pouze cenou, dostanou se do kruhu se sestupnou tendencí, jak jsme vidûli pfied a bûhem recese. Bûhem recese zákazníci omezili rozpoãet na reklamu a soustfiedili se na hledání úãinn ch fie ení, spí e neï na udrïení efektivity. Vidûli jsme, jak se z dûvodu potfieby sniïování nákladû kyvadlo pohnulo ve prospûch komunikace em a SMS zpráv. To byl zásadní posun a mûl dramatick dopad na komunikaci. A. Brown fiíká, Ïe BPIF pomáhá sv m ãlenûm pfiizpûsobit se zásadním strukturálním zmûnám, ke kter m do lo v na em oboru. Stále více dodavatelû vyuïívá digitální revoluci a pfiidává do svého portfolia nové sluïby pro zákazníky v oblastech, jako je správa adresáfiû a zákaznick ch dat, zaji Èování zásob a plnûní, vytváfiení a správa webov ch stránek zákazníkû a zaji Èování kampaní, které vyuïívají v echna média, nová i stará, fiíká. Tradiãní polygrafick obchodní model zamûfien na cenu a produkt jiï neslouïí svému úãelu. Jak na i zákazníci stále více hledají ekonomicky pfiíznivé kampanû namísto pouhého sníïení ceny tisku komodit, tiskárny nemohou Trh velkoformátového tisku je rûstov dále spoléhat pouze na vyrobené produkty a nízké ceny, aby se odli ily: tisk se musí pfiizpûsobit, pokud má pfieïít. Pokraãující konsolidace Je pravdou, Ïe komodizace tisku, která se prosazovala jiï pfied recesí, nabrala rychlost bûhem poklesu s tím, jak spoleãnosti sniïovaly náklady ve snaze nahradit ztracené zakázky. Z toho vyplynul závod na dno v cenách, kdy nûkteré spoleãnosti nabízely práci pouze za ceny nákladû jen proto, aby si udrïely penûïní toky bûhem fáze nejhlub í recese. Staãí pár firem, které se uch lí k sebevraïedné cenové politice, aby ovlivnily cel sektor. A to pfiesnû se stalo v období recese a dopady mnozí z nás pocièují doteì. Tiskafiské spoleãnosti bez specifické nabídky nebo sluïeb s pfiidanou hodnotou, které konkurovaly pouze cenou, se dostaly do problémû, jakmile ceny klesly pod úroveà nákladû. Urãit pokrok pfiinesla konsolidace. Sektor kotouãového ofsetového tisku ve Spojeném království byl bûhem recese v polygrafickém prûmyslu jedním z nejvíce postiïen ch. Sektor dlouho suïovan nadbyteãnou kapacitou v dobû recese zaznamenal krach mnoha velk ch firem a zavfiení mnoha závodû. Konsolidace sektoru nastala, kdyï Walstead Investments uskuteãnila akvizice spoleãností Wyndeham, Southernprint a divize rotaãního tisku St Ives, a dal ích. Dopad recese na sektor tisku ãasopisû ve Spojeném království se tedy nakonec mûïe projevit pozitivnû, aãkoliv cesta k tomuto v sledku byla velice bolestivá. I kdyï se nám to je tû nezdá, nejhor í ãást poslední recese je pravdûpodobnû za námi. Ov em pfieïili jsme jednu boufiku, abychom mohli ãelit dal í. Pfiízrak evropské dluhové krize tûïce dopadá na trh a dûvûra spotfiebitelû je nadále otfiesena po zku enostech z velké recese. Stále je tû jsme se nedostali ven z lesa a je dost dobfie moïné, Ïe se situace pfied oïivením je tû zhor í. Pro polygrafick prûmysl to znamená, Ïe bude pokraãovat konsolidace a zûstane i potfieba zamûfiit se na sluïby s pfiidanou hodnotou, kdy tisk bude pouze jednou ãástí nabídky firem. Nicménû spoleãnosti, které se z poslední recese úspû nû vynofiili, jsou teì silnûj í a moudfiej í a konkurují v men ím oboru. AÏ se ekonomika vzpamatuje, budou tyto firmy v dobré pozici, aby sklidily plody své práce. William Mitting, pfieloïil Karel Tenk Zdroj: drupa Vyti tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m 2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

10 Expo jako absolventsk projekt V posledních desetiletích ovládá trh masová reklama, a tak komerãní komunikace zaznamenala neb val rozmach. Ukazuje se v ak, Ïe není dostatek kreativních lidí, ktefií by byli schopni navrhnout pfiitaïlivou komunikaãní kampaà se v emi atributy, jaké musí úspû ná a úãinná reklama mít. Ukazuje se, Ïe pro práci v oblasti reklamy je dobré mít specifické vzdûlání zamûfiené nejen na umûní a design, ale i na marketing, právo a psychologii. Proto vlastnû vznikla Soukromá vy í odborná kola umûní a reklamy. Byla sice zaloïena teprve pfied sedmi lety, ale její absolventi i studenti se velmi aktivnû zapojují do svûta reklamy a kola si jiï vydobyla pevné místo mezi praïsk mi umûleck mi kolami. Tato kola poskytuje vzdûlání v oborech Reklamní fotografie, Reklamní grafika a V stavnictví. Nejnároãnûj ím úkolem studia je závûreãná absolventská práce. V leto ním kolním roce mûli studenti navrhnout koncept expozice âeské republiky na Svûtové v stavû Expo a související komunikaãní kampaà. Vizualizace vlastní pfiedstavy expozice, v tvarné zpracování, technické fie ení a následná obhajoba práce pfied Pohled na budovu koly. Foto Franti ek Nikl, DiS. Obhajoba absolventského projektu v ãervnu Foto MgA. Ivan Vagner. Koncept inzerátû je zaloïen na siln ch vizuálech mezinárodních jídel, které jsou v eobecnû známy. Do tohoto kontextu jsou v ak vhozeny tradiãní ãeské pokrmy. KampaÀ je podpofiena claimem kter vyuïívá shodnou v slovnost slov Czech (ãesk ) a Check (kontrolovat). Koncept a grafická úprava Marek Fanta, fotografie Ale Foff, DiS. 2inOne Photographic Studio komisí byla pro mnohé opravdu velmi nároãn m úkolem. Vût ina se v ak se svou prací mûïe chlubit. Jedním z prvních úkolû komunikaãní kampanû je návrh celkové koncepce a pak design loga, vãetnû manuálu integrovaného vizuálního stylu. Integrovan styl obsahuje design komunikaãních tiskovin, jako jsou informaãní broïura, citylighty, billboardy, polep dopravních prostfiedkû, VIP obrazová publikace i dárkové pfiedmûty. U absolventské práce bylo dále poïadováno fie ení v stavního pavilonu a fie ení vlastní v stavní expozice v pûdorysu, bokorysu a v perspektivû a fie ení orientaãních piktogramû. Podobn ch, byè jednodu ích projektû, vytvofií kaïd student bûhem semestru tfii aï pût v kaïdém kreativním pfiedmûtu. Studenti oboru Reklamní tvorba se bûhem studia nauãí vytvofiit intelektuální i v tvarn koncept a následnû jej vizuálnû ztvárnit do obhájitelného projektu. V tomto oboru je vyuãována reklamní tvorba v teoretické i praktické rovinû, v historickém i aktuálním a kreativním kontextu. Od nejjednodu ích základû, pfies tvorbu piktogramû, logotypû, plakátû a tvorbu firemní vizuální identity, aï po fie ení celorepublikov ch reklamních kampaní. Od aktivního pouïívání profesionálního aktuálního softwaru, po zvládnutí realizaãních technologií, pfiípravu rozpoãtu aï po profesionální pfiípravu podkladû pro prezentaci i pro vlastní napfi. polygrafickou realizaci úkolu. Takováto rozsáhlá práce s reáln m, byè nároãn m zadáním provûfií profesionální i osobnostní stránky studenta. Studenti, ktefií zde obstáli, jsou dobfie pfiipraveni na praktick profesionální Ïivot, nemluvû o tom, Ïe mnozí studenti právû v této zkou ce vytvofiili nejlep í projekt, kter bûhem svého tfiíletého studia na této kole zrealizovali. Mgr. Andrea âapková a Mgr. Karel Kárász V tvarné fie ení logotypu, varianta ãeské jazykové mutace, Vít Novák. Vyti tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m 2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

11 V tvarné fie ení logotypu a billboardu. Koncept a grafická úprava Karolina Klime ová V tvarné fie ení citylightu a celostranného inzerátu. Koncept a grafická úprava Anna Svobodová. Ukázka umístûní citylightu na autobusové zastávce MHD. e ení loga a designová triãka. Koncept a grafická úprava Jan afafiík V tvarné fie ení logotypu, varianta ãeské a anglické jazykové mutace, Pavel Procházka. Ukázka pouïití logotypu na pánské a dámské klíãence. Citylight a ukázka pouïití. Koncept a grafická úprava Petr Rogl Ukázka fie ení polepu auta a v tvarné fie ení po tovní známky. Koncept a grafická úprava Naìa Ry ánková V tvarné fie ení ãeského pavilonu pro EXPO Stanislav JanÛ. Pohled shora s ukázkou konstrukce a perspektivní pohled. Podklady jsou z prezentaãního filmu. Model a obrázky byly vytvofieny v programu Blender, film byl vyroben v programu Adobe Premiere.

12 Co pfiiná í vytvrzování UV barev pomocí LED v praxi? Barvy, vytvrzované UV záfiením ve velkoformátovém tisku, vyfie ily mnohé problémy inkoustového tisku s barvami na bázi fiedidel, byly v ak vytvofieny i nové problémy. Jedním z tûchto problémû je okamïité vytvrzení UV barev bûhem tisku, protoïe jsou k nûmu nutné rtuèové kfiemíkové v bojky s vysokou spotfiebou elektrické energie a s omezenou Ïivotností. Nové lampy s LED mohou tuto nev hodu odstranit. Kurt K. Wolf U tiskové hlavy s lampami se rtuèov mi kfiemíkov mi v bojkami se velké skfiínû lamp velmi silnû zahfiívají i pfies odvádûní horkého vzduchu. Nutné vytvrzování UV barev podpofiilo vítûzné taïení oproti barvám na bázi fiedidel pfiedev ím proto, Ïe UV barvy neuvolàují tûkavé organické slouãeniny (VOC) a jsou tím podstatnû ekologiãtûj í. S tím, Ïe kvûli nutnému vytvrzování také pfiiná ejí nové problémy, se dosud prostû jiï nepoãítalo. První tiskové stroje, které místo dosud obvykl ch rtuèov ch kfiemíkov ch v bojek mohly vytvrzovat UV barvy pomocí lamp s LED, byly pfiedstaveny na v stavû Fespa Digital v roce 2011 firmami Mimaki, Roland a Vutek. Tím vzniká otázka, co vytvrzování UV barev pomocí LED vlastnû pfiiná í. Jsou pfiednosti, které byly pfiipisovány lampám s LED: nízká spotfieba elektrické energie men í vyvíjené teplo témûfi neomezená Ïivotnost. Díky kooperaci s firmou Vutek bylo moïno srovnávat zpûsob práce obou technologií a poznat jejich vliv na praxi. RtuÈové kfiemíkové v bojky Prakticky 95 procent v ech star ch tiskov ch systémû s UV vytvrzováním dnes pouïívá rtuèové kfiemíkové v bojky. KaÏd tiskov systém pfiitom má zpravidla dvû skfiínû s lampami, které jsou umístûny nalevo a napravo od tiskové hlavy. Podle dodavatele a konstrukce mûïe kaïdá skfiíà obsahovat jednu nebo dvû rtuèové kfiemíkové v bojky. Ty vyïadují pfii ranním zapnutí dobu 20 minut na zahfiívání, bûhem které se nemûïe tisknout. Pfii automatickém vypnutí kvûli pfiehfiátí lamp se tyto musejí zcela ochladit, neï mohou b t opût zapnuty, coï se vût inou stává uprostfied zakázky. Proto musejí svítidla svítit bûhem celé provozní doby a lampy mají uzávûr, kter se otevfie vïdy pro vytvrzení barev. Vzhledem k tomu, Ïe dnes prakticky v echny UV tiskárny mohou tisknout bidirekcionálnû, tedy v obou smûrech, musejí lampy uzávûr otevírat a zavírat v neustálém stfiídání, coï pfiedstavuje vysoké mechanické namáhání. Aby se u etfiila elektrická energie, mohou rtuèové kfiemíkové v bojky u nûkter ch modelû bûhem vytvrzování svítit pln m jasem, pfii zpûtném bûhu v ak pfiepínají na 20 procent jasu v reïimu stand-by. Tento reïim se svolí i mezi zakázkami pfii klidu stroje. Îivnost a náklady PrÛmûrná Ïivotnost rtuèové kfiemíkové v bojky je u v robcû udávána hodnotou 1000 pracovních hodin plus tfii hodiny stárnutí na kaïdé zapnutí. To znamená pfii 12hodinové smûnû 15 spotfiebovan ch hodin, coï vede k Ïivotnosti 66 pracovních dnû. Pracuje-li se v pûtidenním t dnu, musejí b t obû v bojky v obou lampách, tedy ãtyfii kusy, nahrazeny po tfiech mûsících, coï mûïe uïivatel provádût pfii odpovídajícím vzdûlání sám. Pfii cenû asi 400 US dolarû na svítidlo je to 1600 dolarû, které se 4x v roce seãtou na 6400 dolarû, coï v robci berou jako spotfiební materiál. Vyvíjené teplo Druh m problémem je teplo, vyvíjené lampami. RtuÈové kfiemíkové v bojky rozdûlují svoji energii na iroké spektrum 200 aï 800 nanometrû, ze které se pouze 5 procent energie vyuïívá k vytvrzování UV barev a 95 procent se pfiemûàuje v teplo. Toto teplo vzniká z v bojek v lampách a tyto silnû zahfiívá, horké lampy ale zahfiívají vzduch, barvy a substráty na základû pohybu tiskové hlavy napfiíã pfies celou ífiku stroje. Proto vidíme tolik velkoformátov ch tiskov ch strojû, které pracují s otevfien mi plechy. Teplo se u rtuèov ch kfiemíkov ch v bojek nedá úãelnû zachycovat a odvádût, takïe zahfiívá cel tiskov stroj, kterému to neprospívá. V bojky je sice moïno nastavit v pûti rûzn ch stupních Lampy s LED u stroje Vutek GS3250LX jsou men í, produkují jen zlomek tepla a mohou potiskovat substráty, které jsou citlivûj í na teplo. Vyti tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m 2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m 2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, Tel.: , Fax: ,

13 Typografia Stroj Vutek GS3250KX s vytvrzováním s LED se mûïe pouïívat pro plo n i kotouãov tisk. Tiskne stejnû rychle jako stroj GS3200 se rtuèov mi kfiemíkov mi v bojkami, ale i na substráty, které jsou citlivûj í na teplo. po 20 procentech aï do 100 procent svítivosti (a spotfieby elektrické energie), kaïdá tiskárna se v ak prakticky snaïí o maximální rychlost tisku a o silné vytvrzování barev, takïe jen málo tiskáren mûïe prodlouïit Ïivotnost v bojek a sníïit vyvíjené teplo. Je tû vût ím problémem vyvíjeného tepla v ak je, Ïe pfii vytvrzování rtuèov mi kfiemíkov mi lampami se kvûli jejich infraãervenému záfiení zahfiívají substráty. Papíry na kotouãích je moïno opût ochladit pomocí vestavûn ch chladicích válcû, av ak fólie v eho druhu sná ejí krátkodobé zahfiátí jen velmi patnû, vlní se nebo se protahují. Díky nízkému zahfiívání pfii vytvrzování s lampami s LED se tento problém silnû sniïuje. Technologie LED V posledních letech se zdroje svûtla LED (emisní diody) vyvíjely do stále vût ích a silnûj ích diod pro nové oblasti pouïití. LED jsou polovodiãové prvky, které se vyrábûjí naná ením rûzn ch polovodiãov ch materiálû na urãit substrát. Kombinace tûchto materiálû urãuje, pfii které vlnové délce LED vydává nejsilnûj í energii. Dnes se tak nabízí irok v bûr diod s rûzn mi vlnov mi délkami. Pro oblast ultrafialového záfiení jsou LED se piãkami v oblasti 395 a 365 nanometrû a obû jsou pouïitelné pro UV barvy. NiÏ í vyvíjené teplo Tyto diody v ak dávají podstatnû ménû svûtla a musejí proto b t v lampách sestavovány do nûkolika fiad do plo ného svítidla. Na základû spektra prvkû LED v ak i plo ná svítidla s LED produkují teplo. Poãítá se s 20 procenty UV záfiení, které se vyuïívá k vytvrzování a 80 procent viditelného svûtla, které se pfiemûàuje v teplo. Toto teplo v ak skfiíà lampy nezahfiívá a mûïe b t odvádûno pomocí vzduchem nebo vodou chlazen ch odvádûãû tepla, takïe k zahfiívání substrátû nedochází. Dlouhá Ïivotnost Îivotnost LED je jejich v robci uvádûna jako neomezená. Jak se chovají v plo n ch lampách UV tiskáren, je tû není známo, první pfiedbûïné prospekty firmy Vutek fiíkají, Ïe lampy LED pracují stejnû dlouho jako tiskov stroj. To je z dûvodû neexistující dlouhodobé zku enosti dosud relativizováno a uvádûno s Ïivotností tfií let. Optimalizované barvy V echny UV barvy, které jsou dosud na trhu, byly vyvinuty pro vytvrzování rtuèov mi kfiemíkov mi lampami, pfiiãemï neexistuje závazná norma k tomu, která vlnová délka z velké ífiky pásma byla zvolena. Proto se UV barvy mohou na tiskárnách rûzn ch v robcû chovat velmi rozdílnû. Pfiesnû to také vysvûtluje, proã nûkteré z prvních UV tiskov ch strojû se su ením s LED nemohou tisknout stejnû rychle jako dosud s rtuèov mi kfiemíkov mi v bojkami. Efektivitu vytvrzování s lampami LED je v ak moïno optimalizovat tím, Ïe UV barva je nastavena pfiesnû na ten rozsah spektra, ve kterém diody vyzafiují piãkov v kon. Tak firma Vutek jiï pfiíkladnû dosáhla toho, Ïe zafiízení GS3250LX s novou technologií UV-LED od EFI pro nízkoteplotní vytvrzování mûïe tisknout a vytvrzovat stejnû rychle jako stroj GS3200 se rtuèov mi kfiemíkov mi lampami. Úspora elektrické energie s LED Diody LED se mohou bez problémû zapínat a vypínat ve zlomcích sekundy. To znamená, Ïe lampy jiï nemusejí mít uzávûr a mechanické nároky neustálého otevírání a zavírání odpadají. Kromû LED jsou pfii 395 nm intenzivnûj í neï rtuèové kfiemíkové v bojky. PouÏití technologie LED se stejnou produktivitou pro nás bylo velkou v zvou. Emmanuel Swolfs, EFI Vutek Evropa. toho vzniká niï í spotfieba elektrické energie svítidel LED jen bûhem tisku a ne mezi tiskov mi zakázkami, a vïdy jen od lampy, která sleduje tiskovou hlavu. Vzhledem k tomu, Ïe ohfiev je odvádûn, mohou stroje zûstat zavfieny a je moïno pfiípadnû vynechat dosavadní chladicí válce. Srovnávání spotfieby elektrické energie Podle informace firmy Vutek je spotfieba elektrické energie ãtyfi rtuèov ch kfiemíkov ch v bojek ve stroji Vutek GS3200 asi 15 kw za hodinu, zatímco spotfieba LED ve stroji Vutek GS3250LX ãiní jen asi jednu ãtvrtinu, 3,5 kw za hodinu. Pfii 12 hodinách za den, pûtidenním t dnu a 52 t dnech v roce spotfiebovává vytvrzování se rtuèov mi kfiemíkov mi v bojkami kwh. Spotfieba elektrické energie s LED: Pfii 80procentním vytíïení vzniká 9,6 hodin doby tisku x 3,6 kw = kwh za den, pfii pûtidenním t dnu a 52 t dnech spotfiebovává vytvrzování s LED asi kwh roãnû. To je uspofien ch kwh roãnû s LED! Nemálo velkoformátov ch tiskáren v Nûmecku pracuje dvacet ãtyfii hodiny dennû a est dnû v t dnu a spotfiebovává tím kwh. S LED se dostanou pfiibliïnû na kwh a uspofií asi kwh. Dal í v hody vytvrzování s LED Kromû niï í spotfieby elektrické energie, niï ího vyvíjeného tepla a témûfi neomezené Ïivotnosti má vytvrzování s LED dal í v hody, které vypl vají z niï í teploty vytvrzování. ProtoÏe se jiï nemusejí pravidelnû vymûàovat rtuèové kfiemíkové v bojky, etfií se nejen peníze, n brï i materiál a pracovní doba s neplánovan m pfieru ováním v roby. Vût ina v hod vypl vá z moïností potiskování nov ch substrátû, které kvûli hork m rtuèov m kfiemíkov m lampám dosud potiskovány b t nemohly. Tím je moïno s cenovû v hodn mi substráty realizovat enormní úspory, které zdaleka pfiekraãují úsporu nákladû na elektrickou energii. Budoucnost vytvrzování s LED Firma Vutek vûfií, Ïe nûktefií zákazníci by chtûli doplnit vytvrzování s LED do sv ch inkoustov ch tiskov ch strojû a v prvním tiskovém sdûlení to pro modely GS3200 jiï pfiislíbila. Vyrobení vestavn ch sad pro stávající stroje v ak vyïaduje nûjak ãas, bûhem kterého budou s napûtím oãekávány praktické zku enosti prvních zákazníkû strojû s vytvrzováním s LED. Kurt K. Wolf PfieloÏeno se souhlasem autora podle ãlánku v ãasopise Deutscher Drucker Nr. 27, , str Pfieklad Karel Tenk.

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH Ale Hejna studoval v letech 1996 1999 na Fakultû ekonomické Západoãeské univerzity. Od roku 2000 studuje na Vysoké kole ekonomické v Praze, hlavní specializace Cestovní ruch. Diplomová práce Terorismus

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080. OBSAH CONTENTS 2 âervnové Agfa Fórum The June Agfa Forum 3 Ptáme se dodavatelû: Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk We ask suppliers: New assortment of materials for digital printing 4 1.

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení Typografia digitální 10/2013, č. 39, ročník 4 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, OBSAH CONTENTS 3 Epson vstupuje na trh DTG Epson enters the market DTG 4 Jitka Böhmová

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X NATO review ˆˆˆ ˆ Schopnejsí a vyvázenejsí ˆ ˆ ˆ aliance DEPOT ANTWERPEN X JARO LÉTO 2000 NATO OBSAH review jaro/léto 2000 roãník 48 Obálka: NATO Graphics Studio George Robertson 3 Dopis generálního tajemníka

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více