Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006"

Transkript

1 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad s komentáem Je dána funkce f : y 6 9. Vyšetete její prbh a nakreslete pkn její graf. i ešení zadané úlohy budeme postupovat podle doporueného postupu a pitom využívat poznatky diferenciálního potu. Je vhodné postupovat v uvedeném poadí a postupn urit:. defininí obor funkce. sudost, lichost, periodinost funkce - má-li totiž funkce jednu z uvedených vlastností, zjednoduší to vyšetování jejího prbhu. prseíky s osami kartézského systému souadnic. limity v krajních bodech defininího oboru 5. první derivaci funkce, stacionární body a body, v nichž není první derivace definována 6. intervaly monotónnosti a lokální etrémy 7. druhou derivaci funkce, nulové body druhé derivace a body, v nichž není druhá derivace funkce definována. intervaly konvenosti a konkávnosti a inflení body 9. asymptoty funkce.obor hodnot.graf funkce.. Defininí obor Zadaná funkce je polynomická, a proto je jejím defininím oborem množina všech reálných ísel, tj. D f... Sudost nebo lichost funkce Defininí obor je symetrický vzhledem k nule, a proto zadaná funkce mže být jak lichá, tak i sudá (a nebo nemusí mít žádnou z uvedených vlastností). Je nutné ješt ovit, jaká je funkní hodnota funkce f v bod pitom patí do defininího oboru zadané funkce. ro funkní hodnotu v bod f ve srovnání s funkní hodnotou v bod. Bod i dostáváme:. Tento výraz pitom není shodný ani se zadaným pedpisem funkce f, ani k nmu není opaný. ro zadaná funkce f není ani sudá ani lichá. okud by nastala jedna z možností, další ešení úlohy by se zjednodušilo. Bylo by možné vyšetit prbh funkce nap. na podmnožin kladných ísel a potom získané výsledky zobrazit i na podmnožinu záporných ísel:. u sudé funkce pomocí osové soumrnosti, jejíž osa soumrnosti je osa y. u liché funkce pomocí stedové soumrnosti, jejíž sted soumrnosti je bod ;.. rseíky s osami kartézského systému souadnic Znalost prseík s osami kartézského systému je jednou z pomcek pro snadnjší sestrojení grafu zadané funkce. Nicmén jejich znalost není nezbytná. V pípad, že rovnice, jejíž sestavení je nutné pro hledání prseík s osou, není jednoduše ešitelná (tj. jedná-li se nap. o polynomickou funkci stupn vyššího než ti, složitou logaritmickou rovnici, ), prseíky s osou neurujeme. Na správné vyešení úlohy nebude mít absence prseík významný vliv.

2 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 -ovou souadnici prseík s osou získáme ešením rovnice ; f, což v pípad zadané funkce vede na kubickou rovnici 6 9. ešení této rovnice není možné snadno urit, proto prseíky s osou urovat nebudeme. ; y s osou y je výrazn jednodušší. latí: y Urit y-ovou souadnici prseíku y f. V pípad zadané funkce dostáváme y f Limity v krajních bodech defininího oboru Limity v krajních bodech defininího oboru pomáhají urit chování funkce v blízkosti bod, v nichž není možné zjistit funkní hodnotu pímým dosazením. itom je pro správné vykreslení grafu funkce dležité vdt, jak v okolí tchto bod vyšetovaná funkce vypadá. V pípad zadané funkce jsou krajními body defininího oboru dva body: a. 6 9 lim 6 9 lim 6 9 lim 6 9 lim.5. rvní derivace funkce rvní derivace f zadané funkce f je mocným nástrojem pro urení:. stacionárních bod - body podezelé z etrému ; stacionární body jsou koeny rovnice f, z nichž lze urit ty, které jsou lokálními etrémy, pomocí druhé derivace funkce (viz odstavec.7) nebo pomocí interval monotónnosti (viz odstavec.6). bod, v nichž není derivace definovaná - tyto body uríme na základ defininího oboru funkce f (tj. funkce, která je první derivací zadané funkce f) Stacionární body hledáme tak, že ešíme rovnici f, tj. hledáme body, v nichž je tena ke grafu funkce rovnobžná s osou. Derivace funkce totiž udává smrnici teny v daném bod. Je-li tena sestrojená v daném bod rovnobžná s osou, má nulovou smrnici. V T A K O V É M B O D A L E N E M U S Í B Ý T E X T R É M!!! (Viz graf funkce y v bod : první derivace je v nm nulová, ale pitom v nm není etrém!!!) Urit ale platí, že smrnice teny sestrojená v bod etrému je nulová! ro zadanou funkci je: f 9 Stacionární body uríme ešením rovnice: f 9, Body, v nichž by mohl být etrém jsou tedy body,. Vzhledem k tomu, že defininí obor derivace je množina všech reálných ísel, je derivace funkce definovaná ve všech bodech defininího oboru funkce..6. Intervaly monotónnosti a lokální etrémy Urení interval, na nichž je funkce rostoucí nebo klesající, lze provést na základ první derivace funkce. latí totiž:. je-li f pro všechna z uritého intervalu, je funkce f na tomto intervalu rostoucí. je-li f pro všechna z uritého intervalu, je funkce f na tomto intervalu klesající

3 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Je-li zadaná funkce spojitá, lze urit pouze interval, na kterém je funkce rostoucí. Interval, na kterém je funkce klesající, je doplkem vypoteného intervalu v defininím oboru funkce. oznámka: edchozí vta není formulována zcela pesn, protože z interval jsou vynechány jejich krajní body, v nichž funkce pechází z klesající na rostoucí i naopak. Interval, na kterém je zadaná funkce rostoucí uríme (s využitím výpot v odstavci.5) takto: f Nejrychleji lze tuto nerovnici vyešit graficky s využitím obr.. Z nj je patrné, že funkce f je rostoucí na intervalu ; a na intervalu ;. Vzhledem k tomu, že funkce f je spojitá ve svém defininím oboru, plyne z pedchozího, že:. f je klesající na intervalu ;. f má v bod ; 6 lokální maimum a v bod ; lokální minimum obr..7. Druhá derivace funkce omocí druhé derivace f funkce f lze urit:. body, v nichž je druhá derivace nulová - body, které by mohly být infleními, tj. body, které by mohly vymezovat intervaly, na kterých je funkce konvení resp. konkávní (viz odstavec.). body, v nichž není druhá derivace funkce definovaná - tyto body uríme na základ defininího oboru funkce f, tj. funkce, která je druhou derivací zadané funkce f Body, které by mohly být infleními body, najdeme ešením rovnice f. I zde (stejn jako v odstavci.5) je nutné postupovat opatrn. B O D, V NM Ž J E D R U H Á D E R I V A C E F U N K C E N U L O V Á, N E M U S Í B Ý T I N F L E X N Í M B O D E M!!! (Viz nap. funkce y v bod : druhá derivace je v tomto bod nulová, ale tento bod není rozhodn inflením - jedná se pouze o lokální minimum!) Urit ale platí, že druhá derivace v inflením bod je nulová! Druhá derivace zadané funkce (tj. první derivace první derivace funkce) je: f 6. Defininím oborem druhé derivace jsou všechna reálná ísla, a proto druhá derivace zadané funkce eistuje ve všech bodech svého defininího oboru. Nulové body druhé derivace uríme ešením rovnice: f 6 V bod by tedy mohl být inflení bod. Jestli tam skuten je nebo není, zjistíme v odstavci.... Konvenost a konkávnost funkce, inflení body Urit intervaly, na kterých je funkce konkávní resp. konvení, lze pomocí druhé derivace funkce. latí totiž:

4 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6. je-li f pro všechna z uritého intervalu, je funkce f na tomto intervalu konvení. je-li f pro všechna z uritého intervalu, je funkce f na tomto intervalu konkávní Je-li funkce f spojitá ve svém defininím oboru, lze urit pouze interval, na nmž je funkce konvení. Interval, na nmž je funkce konkávní, tvoí doplnk vypoteného intervalu v množin reálných ísel. oznámka: edchozí vta není formulována zcela pesn, protože z interval jsou vynechány jejich krajní body, v nichž funkce pechází z konvení na konkávní i naopak. Interval, na kterém je zadaná funkce konvení, lze urit (s využitím výpotu z odstavce.7) takto: f 6 Funkce f je tedy konvení na intervalu ;. Vzhledem k tomu, že funkce f je spojitá na svém defininím oboru, je na intervalu ; konkávní. roto je v bod inflení bod a funkce v nm pechází z konkávní na konvení..9. Asymptoty grafu funkce Asymptoty funkce jsou pímky, k nimž se funkce pimyká nebo které ji v okolí daného bodu nejlépe nahrazují. Eistují dva typy asymptot:. asymptoty se smrnicí - jsou pímky, které mají rovnici y a b ( a \, b ); jedná se o asymptoty funkce v nevlastních bodech (tj. pro a ). asymptoty bez smrnice - jsou pímky ve tvaru c ( c ); jde o asymptoty funkce v takových vlastních bodech c, v nichž není funkce definována (nap. body, v nichž je jmenovatel zlomku z definice funkce nulový, ); pi hledání rovnic tchto asymptot je nutné vyšetit jednostranné limity v bodech, v nichž není daná funkce definována A S Y M T O T Y S E S MRN I C Í N E S U L U J Í V Ý OET L I M I T V K R A J N Í C H B O D E C H D E F I N I N Í H O O B O R U!!! Limita v krajních bodech defininího oboru urí, K J A K É hodnot se blíží funkní hodnoty v tchto bodech, zatímco asymptota uruje J A K se k této hodnot funkce blíží. Koeficienty a a b v rovnici asymptoty se smrnicí se urí pomocí vlastních limit takto: f a lim a b lim f a. Náznak odvození lze provést pomocí intuitivní pedstavy, že asymptota má nahradit v blízkosti nevlastních bod graf funkce f. roto musí platit limf a b. okud platí tento vztah, tím spíše pak platí f a b lim. Tento vztah lze dále upravit: f a b f b f lim lim a lim a a odtud

5 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 f a lim. odobnými úpravami lze získat ze vztahu limf a b vztah pro výpoet koeficientu b: b f a. lim Analogicky lze postupovat v pípad asymptoty pro. ro koeficient a asymptoty zadané funkce f v bod lze tedy psát: a lim lim lim. Asymptota funkce f pro neeistuje. Stejný výsledek získáme pro druhý nevlastní bod, tj. pro... Obor hodnot Obor hodnot získáme na základ znalostí:. limit v krajních bodech defininího oboru. lokálních etrém funkce. asymptot funkce ro zadanou funkci je H f... Graf funkce Na základ postupných výpot v odstavcích. až. lze nakreslit graf funkce. i jeho sestrojování je nutné vzít v úvahu tyto vlastnosti funkce:. intervaly, na nichž je funkce rostoucí resp. klesající. intervaly, na nichž je funkce konvení resp. konkávní. prseíky grafu funkce s osami kartézského systému souadnic. body, v nichž má funkce lokální etrémy a jejich funkní hodnoty 5. asymptoty grafu funkce Graf zadané funkce je na obr.. obr. 5

6 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6. ešené píklady bez komentáe.. g : y ln Je dána funkce g : y ln. Vyšetete její prbh a nakreslete pkn její graf. i ešení budeme vycházet z postupu uvedeného v odstavci., ale už omezíme komentá k jednotlivým krokm ešení. ed samotným ešením zadanou funkci upravíme na tvar, který bude pro následné výpoty pijatelnjší: Defininí obor a zárove D g; ; Sudost nebo lichost y ln ln ln ; výsledná podmínka proto je., z níž vyplývá g ln ln ln ln ln g - funkce g je tedy lichá (defininí obor je symetrický podle bodu ); staí tedy vyšetovat funkci jen na intervalu ; rseíky s osami s osou : ln rseík s osou tedy není. s osou y: neeistuje, protože za nelze dosadit - nepatí do defininího oboru funkce g Limity v krajních bodech defininího oboru lim ln lim ln lim ln ln rvní derivace a stacionární body g derivace není definovaná v bodech - a, které ale stejn nepatí do defininího oboru stacionární body neeistují ( g nemže být nikdy rovna nule) - neeistují tedy ani lokální etrémy funkce Intervaly monotónnosti 6

7 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 g, tj. pro všechna z defininího obou je vždy záporná (jmenovatel zlomku je vždy kladný) - funkce g je tedy na celém svém defininím oboru klesající roto neeistují ani lokální etrémy funkce. Druhá derivace nejdíve si upravíme první derivaci: g g... g pro, ale tento bod nepatí do defininího oboru funkce; inflení body tedy neeistují Intervaly konvenosti a konkávnosti g pro ; vzhledem k defininímu oboru funkce g je funkce g konvení na intervalu ; Asymptoty funkce asymptota bez smrnice eistuje v bod - a : a ln ln a lim lim asymptota se smrnicí: b lim ln. lim ln pro získáme tutéž asymptotu Obor hodnot H g \ Graf funkce Vyšetení vlastností funkce bylo provedeno pouze na intervalu ;, na celý defininí obor rozšííme vlastnosti funkce tak, že ást grafu z intervalu ; zobrazíme soumrn podle poátku kartézské soustavy souadnic (funkce g je lichá). Graf je zobrazen na obr.. y obr. 7

8 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6.. h : y Je dána funkce h : y. Vyšetete její prbh a nakreslete pkn její graf. i ešení budeme vycházet z postupu uvedeného v odstavci., ale už omezíme komentá k jednotlivým krokm ešení. Defininí obor Dh \ Sudost nebo lichost h rseíky s osami s osou : - funkce h není ani sudá ani lichá s osou y: neeistuje, protože za nelze dosadit - nepatí do defininího oboru funkce h Limity v krajních bodech defininího oboru lim lim lim lim lim lim rvní derivace a stacionární body.. 6 h derivace není definovaná v bod, který nepatí do defininího oboru funkce h stacionární body: V bod Intervaly monotónnosti funkce je rostoucí: h by tedy mohl být lokální etrém. h! " # "

9 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Funkce h je tedy rostoucí pro všechna z intervalu ; a pro všechna z intervalu ;. Klesající je na intervalu ; (protože je na svém defininím oboru spojitá). V bod Druhá derivace je podle výše uvedeného lokální minimum; ;.. 6 h Druhá derivace funkce je definovaná pro všechna z defininího oboru funkce h a je pro n kladná. Inflení body proto neeistují. Intervaly konvenosti a konkávnosti Vzhledem k tomu, že je pro všechna z defininího oboru, je funkce h na h celém defininím oboru konvení. Asymptoty funkce asymptota bez smrnice eistuje v bod : asymptota se smrnicí: pro získáme tutéž asymptotu Obor hodnot Hh Graf funkce Graf funkce je zobrazen na obr.. lim a lim lim b lim. lim lim y obr. 9

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky.

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Lubomír Cyhelský, Jiří Mihola, Petr Wawrosz libomir.cyhelsky@tul.cz jiri.mihola@quick.cz, petr.wawrosz@centrum.cz Vysoká škola finanční a

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více