MASARYKOVA UNIVERZITA. Řešené příklady na extrémy a průběh funkce se zaměřením na ekonomii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Řešené příklady na extrémy a průběh funkce se zaměřením na ekonomii"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Řešené příklad na etrém a průběh funkce se zaměřením na ekonomii Bakalářská práce Veronika Kruttová Brno 008

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci Řešené příklad na etrém a průběh funkce se zaměřením na ekonomii vpracovala samostatně pod vedením RNDr. Jana Osičk, CSc. a uvedla v seznamu literatur všechn použité zdroje. V Brně dne Veronika Kruttová 1

3 Poděkování: Ráda bch poděkovala vedoucímu bakalářské práce RNDr. Janu Osičkovi, CSc za metodické vedení, cenné rad při jejím vpracování a čas strávený při konzultacích.

4 Obsah Úvod 4 1 Teorie 5 Řešené příklad na lokální a absolutní etrém 9 3 Etrém v ekonomii 14 4 Řešené příklad na průběh funkce Polnom Racionálnílomenéfunkce Goniometrickéacklometrickéfunkce Eponenciálníalogaritmickéfunkce Mocninnéfunkce Literatura 34 3

5 Úvod Hledání etrémů a všetřování průběhu funkcí je jednou ze základních aplikací diferenciálního počtu. Proto se student matematick zaměřených oborů seznamuje s řešením úloh na etrém a průběh funkcí zpravidla již v prvním semestru. Tato oblast matematik bývá probírána i na ekonomických oborech z důvodů širokého vužití etrémů v ekonomii. Tato práce je zaměřena pouze na všetřování funkcí jedné reálné proměnné. U čtenářů se předpokládá znalost diferenciálního počtu. V první kapitole naleznete tvrzení a definice užívané při řešení úloh na etrém a průběh funkcí. Použila jsem znění ze základní literatur[1], vět jsemuvádělabezdůkazůjensodkazemnaknihu,kdemůžepřípadnýzájemce důkaz nalézt. Druhá a čtvrtá kapitola obsahují řešené příklad na lokální a absolutní etrém a průběh funkcí. Zaměřila jsem se na složitější příklad ze zadání bakalářskýchzkoušekzminulýchletadoplnilajsemjepříkladz[1]a[]. Čtvrtá kapitola je rozdělena podle tpů všetřovaných funkcí. Třetí kapitola je věnována užití etrémů v ekonomii. Graf funkcí jsou vtvořen v programu MAPLE. Celá práce je vsázena sstémeml A TEXε. 4

6 Kapitola 1 Teorie V této kapitole budou uveden základní definice a tvrzení týkající se všetřování etrémů a průběhu funkce. Věta1.NechťmáfunkcefnaotevřenémintervaluIvlastníderivaci.Pak platí: 1.FunkcefjeneklesajícínaIprávětehd,kdž f () 0naI..FunkcefjerostoucínaIprávětehd,kdž f () 0naI,přičemž rovnost f ()=0neplatínažádnémpodintervaluintervaluI. Analogická tvrzení platí pro nerostoucí a klesající funkce Důkaz. Důkaz naleznete v[1] na straně 113. Důsledek. Nechť f má konečnou derivaci na otevřeném intervalu I. (a)je-li f () >0prokaždé I,pakjefrostoucínaI. (b)je-li f () <0prokaždé I,pakjefklesajícínaI. Definice3.Řekneme,žefunkce fmávbodě 0 : lokálnímaimum,eistuje-li O( 0 )tak,žeprokaždé O( 0 )je f() f( 0 ), lokálníminimum,eistuje-li O( 0 )tak,žeprokaždé O( 0 )je f() f( 0 ), ostrélokálnímaimum,eistuje-li O( 0 )tak,žeprokaždé O( 0 ) \ { 0 } je f() < f( 0 ), ostrélokálníminimum,eistuje-li O( 0 )tak,žeprokaždé O( 0 ) \ { 0 } je f() > f( 0 ). Lokální maima a minima nazýváme souhrnně lokální etrém. 5

7 Věta4.Nechťmáfunkce fvbodě 0 lokálníetrémanechť f ( 0 )eistuje. Pak f ( 0 )=0. Důkaz. Důkaz naleznete v[1] na straně 116. Věta5.Nechťjefunkce f spojitávbodě 0 amávlastníderivacivnějakémrzímokolí O( 0 ) \ { 0 }.Jestližeprovšechna O( 0 ), < 0,je f ( 0 ) > 0aprovšechna O( 0 ), > 0,je f ( 0 ) <0,pakmáfunkce fvbodě 0 ostrélokálnímaimum.(obdobnétvrzeníplatíproostrélokální minimum). Důkaz. Důkaz naleznete v[1] na straně 117. Věta6.Nechť f ( 0 )=0.Je-li f ( 0 ) >0,pakmáfunkce fvbodě 0 ostré lokálníminimum.je-li f ( 0 ) <0,pakmáfunkce fvbodě 0 ostrélokální maimum. Důkaz. Důkaz naleznete v[1] na straně 118. Definice7.Buďfunkce fdefinovanánamnožině M.Eistuje-lina Mnejvětší(nejmenší) hodnota funkce f, nazýváme ji absolutním maimem(absolutním minimem) funkce f na M. Absolutní minima a maima souhrnně nazýváme absolutními etrém. Jestližeted 0 Maplatí f() f( 0 )provšechna M,říkáme,že funkce f mána Mabsolutnímaimumvbodě 0.Podobněproabsolutní minimum. Definice8.Řekneme,žefunkce fjekonvenínaintervalui,jestližeprolibovolnétřibod 1,, 3 Itakové,že 1 < < 3,platí f( ) f( 1 )+ f( 3) f( 1 ) 3 1 ( 1 ). Řekneme, že funkce f je konkávní na intervalu I, jestliže pro libovolné tři bod 1,, 3 Itakové,že 1 < < 3,platí f( ) f( 1 )+ f( 3) f( 1 ) 3 1 ( 1 ). Pokud v definici nahradíme neostré nerovnosti ostrými, dostáváme definice pojmů ostré konvenosti a ostré konkávnosti na intervalu I. 6

8 Věta9.Nechť f mávlastníderivacinaotevřenémintervalu I.Pakje f konvení(ostřekonvení)na I právětehd,kdžjefunkce f neklesající (rostoucí) na I. Analogickétvrzeníplatípro fkonkávní(ostřekonkávní)na Ia f nerostoucí (klesající) na I. Důkaz. Důkaz naleznete v[1] na straně 14. Důsledek10.Nechť Ijeotevřenýintervalafmávlastnídruhouderivaci na I. (a)je-li f () >0prokaždé I,pakje fostřekonvenína I. (b)je-li f () <0prokaždé I,pakje fostřekonkávnína I. Definice11.Nechťmáfunkce fderivacivbodě 0 R.Je-litatoderivace nevlastní,předpokládámenavíc,žeje fspojitávbodě 0. Řekneme,že 0 jeinflenímbodemfunkce f,jestližeeistujeokolí O δ ( 0 ) takové,žefunkce f jeostřekonkávnínaintervalu( 0 δ, 0 )ajeostře konvenínaintervalu( 0, 0 +δ)anebonaopak.stručněříkáme,žefunkce f mávbodě 0 inflei. Věta 1. 1.Nechť 0 jeinfleníbodanechťeistuje f ().Pak f ()=0..Nechť f () =0aeistujeokolí O δ ( 0 )takové,žeplatí f () <0 prokaždé ( 0 δ, 0 )af () >0prokaždé ( 0, 0 + δ),nebo naopak.pakje 0 inflenímbodemfunkce f. 3.Nechť f ()=0af () 0.Pakje 0 inflenímbodemfunkce f. Důkaz. Důkaz naleznete v[1] na straně 17. Definice13.Buď 0 R.Přímka = 0 senazýváasmptotoubezsměrnice funkce f,jestližemá fv 0 alespoňjednujednostrannoulimitunevlastní,tj. lim f()=± nebo lim f()=± Přímka =a+b, a, b Rsenazýváasmptotousesměrnicífunkce f, jestliže platí lim (f() (a+b))=0nebo lim (f() (a+b))=0. + 7

9 Věta14.Přímka = a+bjeasmptotoufunkce fpro tehd, kdž + právě f() lim + = a a lim (f() a)=b. + Analogickétvrzeníplatípro. Důkaz. Důkaz naleznete v[1] na straně 19. Důsledek15.Přímka = bjeasmptotoufunkce fpro + právě tehd, kdž lim f()=b.analogickétvrzeníplatípro. + 8

10 Kapitola Řešené příklad na lokální a absolutní etrém Příklad.1. Najděte lokální etrém funkce f: =lncos. Řešení:Funkcejedefinovánanamnožině,kdecos ( >0.Jednáseointerval π +kπ, π+kπ) pro k Z. Prvníderivacefunkce fje = sin. cos Bod,vekterýchbmohlnastatlokálníetrém,jsou =k π,kde k Z. Všetříme monotónnost funkce f- stačí na intervalu(0, π), funkce je totiž periodická. ( ( 0, π π ), π) ( ) ( π, 3π 3π,π) + + klesající klesající rostoucí rostoucí Lokálníetrémtedmohounastatvbodech =kπ, k Z.Pro klichéale není funkce definována, proto jsou lokální etrém pouze v bodech = kπ, k Z.Jdeolokálnímaimaajejichfunkčníhodnota f(kπ)=lncoskπ=0. 9

11 Příklad.. Najděte lokální a absolutní etrém funkce f na intervalu [ 3,3], f: =( )e. Řešení:Funkcejedefinovánanacelém R,jeteddefinovánainazkoumaném intervalu. Prvníderivacefunkceje = e (+1)( ).Nulovébodderivace jsou = 1a=.Všetřímeznaménkaderivacenazadanémintervalu: ( 3, 1) ( 1,) (,3) + klesající rostoucí klesající Lokálníetrémnastávajívbodech = 1a=.Jejichfunkčníhodnot jsou f( 1)= e. = 7,389(lokálníminimum)af()=e 4. =0,037 (lokální maimum). Abchom nalezli absolutní etrém, musíme vpočítat funkční hodnot v krajních bodech intervalu a porovnat je s nalezenými funkčními hodnotami lokálních etrémů. f( 3)=7e 6. =84 a f(3)=7e 6. =0,017 Absolutnímaimumfunkce fjevbodě = 3aabsolutníminimumfunkce fjevbodě = 1. Příklad.3.Najděteabsolutníetrémfunkce fnaintervalu[1,e], f: = ln. Řešení:Definičnímoboremfunkce fjemnožina D(f)=(0, ). Prvníderivacefunkce fje = (ln+1).nulovébodderivacejsou =0 a =e 1.Prvníztěchtobodůneležívdefiničnímoborufunkce fadruhý není ve zkoumaném intervalu. Funkčníhodnotvkrajníchbodechjsou f(1)=0af(e)=e.absolutní minimumnastávávbodě =1aabsolutnímaimumvbodě =e. 10

12 Příklad.4. Najděte lokální a absolutní etrém funkce f na intervalu [0,5], f: = Řešení: Funkce je definována v každém bodě intervalu. Prvníderivacefunkce fje =5 ( 1)( 3).Bod,vekterých =0, jsou =0, =1a=3.Nnívšetřímemonotónnostfunkce f : (0,1) (1,3) (3,5) + + rostoucí klesající rostoucí Vbodě = 1jelokálnímaimum, jehožfunkční hodnota f(1) =,a vbodě =3jelokálníminimum,jehožfunkčníhodnota f(3)= 6.Zbývá vpočítat funkční hodnot v krajních bodech: f(0)=1 a f(5)=66. Absolutnímaimumnastávávbodě =5aabsolutníminimumvbodě =3. Příklad.5. Najděte lokální a absolutní etrém funkce f na intervalu [ 1,6], 3 f: = +. Řešení: Definičním oborem funkce je množina R \ { }. První derivace funkce f je rovna = (4 ) 3 3 (+). Bod,vekterýchjeprvníderivacerovna0nebonenídefinovaná,jsou =0 a = 4. Všetříme znaménka derivace: ( 1,0) (0,4) (4,6) + klesající rostoucí klesající Vbodě =0jelokálníminimumsfunkčníhodnotou f(0)=0.vbodě =4jelokálnímaimum,jehofunkčníhodnotaje f(4). =0,4. V krajních bodech intervalu nabývá funkce hodnot: f( 1)=1 a f(6). =0,41. 11

13 Absolutnímmaimemfunkcenazadanémintervalujebod[, ]=[ 1,1] aabsolutnímminimemjebod[0,0]. Příklad.6. Najděte lokální a absolutní etrém funkce f na intervalu [,], f: =(+1) 3 +( 1) 3. Řešení: Definičním oborem funkce f je celá množina R. Funkce je sudá, protože f( )=( +1) 3+( 1) 3=( 1) 3( 1) 3+( 1) 3(+1) 3= =( 1) 3+(+1) 3= f(). První derivace funkce je rovna = 3 (+1) ( 1)+ 3 ( 1) (+1). 3 (+1)( 1) Bod,vekterýchjeprvníderivacerovna0nebonenídefinovaná,jsou = 1, =0a=1.Všetřímeznaménkaderivace: (, 1) ( 1,0) (0,1) (1,) + + klesající rostoucí klesající rostoucí Vbodech = 1a=1jsoulokálníminimaseshodnýmifunkčnímihodnotami f( 1)=f(1)= 3 4. =1,59.Vbodě =0jelokálnímaimum,jehož funkčníhodnotajerovna f(0)=. Zbývá vpočítat funkční hodnot v krajních bodech zadaného intervalu. Protože je funkce sudá, budou obě hodnot stejné. f( )=f(). =3,08. Funkcemáabsolutnímaimavbodech = a=aabsolutníminima vbodech = 1a=1. Příklad.7. Najděte lokální a absolutní etrém funkce f na intervalu [ 3,4], f: = Řešení: Definičním oborem funkce je množina R \ {1}. První derivace funkce f je rovna = ( )( +1) ( 1). Nulovýmbodempředchozírovnicejenazadanémintervalupouzebod =. 1

14 Všetříme znaménka derivace: ( 3,) (,4) + klesající rostoucí Bod =jelokálnímminimemfunkce f.jehofunkčníhodnotajerovna f()=3. Nní vpočítáme hodnot funkce v krajních bodech intervalu: f( 3 )=4,5 a f(4). =9,67. Z vpočítaných hodnot snadno určíme, že absolutní minimum funkce f na intervalu[ 3,4]jevbodě =aabsolutnímaimumjevbodě =4. Příklad.8. Najděte lokální a absolutní etrém funkce f na intervalu [ 5, 1], f: = 1 3. Řešení: Definičním oborem funkce je množina R \ {0}. První derivace funkce f je rovna = 3 3. Nulovým bodem předchozí rovnice je na zadaném intervalu pouze bod = 3. = 1,6.Všetřímeznaménkaderivace: ( 5, 3 ) ( 3, 1) + klesající rostoucí Vbodě = 3 jelokálníminimumsfunkčníhodnotou f( 3 ). =1,89. Zbývá vpočítat hodnot funkce v krajních bodech: f( 5)=5,04 a f( 1)=. Lokálníminimumvbodě = 3 jezároveňabsolutnímminimem.absolutnímaimumnastávávbodě = 5. 13

15 Kapitola 3 Etrém v ekonomii Modelovým příkladem užití etrémů v ekonomii může být problém maimalizace užitku spotřebitele. Každého spotřebitele lze podle jeho preferencí charakterizovat nějakou užitkovou funkcí, která vjadřuje, jaký užitek mu přináší různé kombinace spotřebních statků. Jeho cílem je tento užitek maimalizovat. Ale spotřeba statkůjespojenaisurčitouújmou(obětí)veforměplatbzatentostatek. Množství peněžních prostředků spotřebitele je přitom omezené. Formální zápis této úloh b mohl vpadat například takto: ma[u( 1,..., n ); n p i i M, i 0], i=1 1,..., n množstvíjednotlivýchspotřebníchstatků u( 1,..., n ) užitkováfunkcespotřebitele p i jednotkovácenai téhostatku M množství peněžních prostředků spotřebitele Řešenímtétoúlohbblakombinacestatků 1,..., n,kterábudespotřebiteli při daném rozpočtovém omezení přinášet největší užitek. Eistuje mnoho dalších problémů k řešení- např. minimalizace nákladů firm, maimalizace zisku společnosti atd. V těchto úlohách jsou vesměs všetřován funkce více reálných proměnných, navíc s určitými podmínkami, tzn. jde o vázané etrém. Tto úloh se řeší jinými metodami, které přesahují rámec mé bakalářské práce, jež je primárně zaměřena na hledání etrémů a průběhu funkcí jedné reálné proměnné. Proto zde nebudu uvádět konktrétní řešené příklad. 14

16 Kapitola 4 Řešené příklad na průběh funkce V této kapitole budou řešen některé obtížnější úloh na průběh funkce. Pro přehlednost budou dělen podle tpu funkce. 4.1 Polnom Příklad 4.1. Všetřete průběh funkce Řešení: f: = ( 4) 3. 1.Definičníobordanéfunkceje D(f)=R.Snadnourčímeprůsečíkgrafu funkcesosami a.jezřejmé,žefunkceprocházípočátkem[0,0]a bodem[4,0].protože f( )= ( 4) 3 = (+4) 3,funkcenení ani sudá ani lichá.. Pro počítání derivací je vhodné zadanou funkci upravit = ( 4) 3 = První derivace funkce potom bude = =4( 1)( 4), odtudplne =0pro =1a=4.Všetřímeznaménkoderivace: (,1) (1,4) (4, ) + + klesající rostoucí rostoucí 15

17 Lokálníetrémnastávápouzevbodě =1,jdeolokálníminimuma jehofunkčníhodnota f(1)= Dále budeme všetřovat konvenost, konkávnost a hledat inflení bod. K tomu je potřeba vpočítat druhou derivaci. =1 7+96=1( 6+8)=1( )( 4). Všetříme znaménka derivace: (,) (,4) (4, ) + + konvení konkávní konvení Infleníbodjsouvbodech =a=4,jejichfunkčníhodnotjsou f()= 16af(4)=0. 4. Funkce nemá žádné asmptot. 5.Graffunkceje:

18 4. Racionální lomené funkce Příklad 4.. Všetřete průběh funkce f: = (+1)(4 3) + 3. Řešení: 1.Definičním oboremfunkce jemnožina R \ { 1,1} = (, 1) ( 1,1) (1, ).Průsečíksosou jsou [ 1,0] a [ 3,0] aprůsečík 4 sosou jebod[0,1].. V zadání funkce se vsktuje absolutní hodnota, proto je nutné funkcivšetřovatsohledemnato,zdaje 0nebo 0. (a)pro 0a 1mámefunkci Její derivace f 1 : = (+1)(4 3). + 3 = 6(3 7+) ( + 3). Bod,vekterýchjeprvníderivacerovnanule,jsou = 1 3 a =. Všetříme znaménka derivace: (0, 1) 3 (1,) (, ) rostoucí klesající rostoucí Vidíme,ževbodě = 1nastáválokálnímaimum,jehožfunkční 3 hodnota f( 1)= 5,avbodě =nastáválokálníminimum,jehož 3 4 funkčníhodnotaje f()=5. (b)pro 0, 1mámefunkci Její derivace f : = (+1)(4 3). 3 = 14(+3) ( 3). Bod,vekterýchmůženastatlokálníetrém,jsou = 3a=0. 17

19 Opět všetříme znaménka derivace: (, 3) ( 3,0) + klesající rostoucí Vbodě = 3tednastáválokálníminimumsfunkčníhodnotou f( 3)= Pro všetřování infleních bodů, konvenosti a konkávnosti je rovněž potřeba rozlišovat, zda jsme na intervalu(, 0] nebo[0, ). (a)pro 0jedruháderivace = ( + 3) 3. Bod,vekterýchmůženastatinflee,jsou =1a = 1 6 ( ). =3,08.Znaménkaderivace: (0,1) (1, 1 6 ( )) ( 1 6 ( ), ) + konkávní konvení konkávní (b)pro 0jedruháderivace = 14( ) ( 3) 3. Bod,vekterýchmůženastatinflee,jsou = 1a = 1 ( ). = 4,7.Znaménkaderivace: (, 1 ( )) ( 1 ( ), 1) ( 1,0) + konkávní konvení konkávní 18

20 4.Vzhledemkdefiničnímuoborufunkce,kterýje(, 1) ( 1,1) (1, ), je jasné, že funkce bude mít dvě asmptot bez směrnice ato = 1, =1.Průběhfunkcevokolítěchtoasmptotvšetříme pomocí limit: lim f()=, 1 lim f()=, 1 + lim f()=, 1 lim f()=. 1 + Zbývázjistit,zdamáfunkceasmptotsesměrnicí =a+b: lim ± f() lim ± Asmptotasesměrnicíjeted =8. 5. Nní můžeme sestrojit graf: =0=a, [ f() a]= lim f()=8=b. ±

21 Příklad 4.3. Všetřete průběh funkce Řešení: f: = 3 (+). 1. Definičním oborem funkce je množina R \ { }, funkce prochází počátkem.. Ve funkci se vsktuje absolutní hodnota, proto ji musíme všetřovat naintervalech(,0]a(0, )zvlášť. (a)pro >0mámefunkci Její první derivace je f 1 : 3 (+). = (+6) (+) 3. Bod,vekterýchjeprvníderivacerovna0nebobod,vekterých prvníderivaceneeistuje,jsou = 6, = a=0.protože anijedenztěchtobodůnesplňujepodmínku >0,budederivace na celém intervalu(0, ) buď pouze záporná nebo pouze kladná. Dosazenímlibovolnéhočíslaztohotointervaluzjistíme,že >0, zčehožplne,žefunkce fbudenaintervalu(0, )rostoucí. (b)pro 0mámefunkci Její první derivace je f : 3 (+). = (+6) (+) 3. Bod,vekterýchjeprvníderivacerovna0nebobod,vekterých prvníderivaceneeistuje,jsou = 6, = a=0.všetříme znaménka derivace: (, 6) ( 6, ) (,0] + klesající rostoucí klesající 0

22 Lokálníetrémnastávávbodě = 6.Jetolokálníminimum, jehožfunkčníhodnotaje f( 6)= 16 =13,5.Vbodě = 16 lokální etrém nastat nemůže, protože funkce f není v tomto bodě definovaná.vbodě = 0nastáválokálníminimumsfunkční hodnotou f(0)=0. 3. Nní budeme všetřovat konvenost, konkávnost a inflení bod. (a)pro >0jedruháderivacefunkce = 4 (+) 4. Bod,vekterýchjedruháderivacerovna0nebobod,vekterých druháderivaceneeistuje,jsou = a=0.protožetto bodnespadajídointervalu(0, ),budefunkce fnacelémtomto intervalu buď pouze konkávní nebo pouze konvení. To zjistíme dosazením libovolného čísla z tohoto intervalu do druhé derivace funkce.jelikož >0,budefunkce fnaintervalu(0, )konvení. (b)pro 0mámedruhouderivacifunkce = 4 (+) 4. Bod,vekterýchjedruháderivacerovna0nebobod,vekterýchdruháderivaceneeistuje,jsou = a=0.všetříme znaménka derivace: (, ) (,0) + + konvení konvení 4. Asmptotou bez směrnice bude vzhledem k definičnímu oboru funkce přímka =. Všetříme chování funkce v okolí této přímk: lim f()=, lim f()=. + Zbývázjistit,zdamáfunkceasmptotsesměrnicí =a+b. Pro vpočítámelimit: lim f() lim =1=a, [ f() ]= 4=b. 1

23 Takžeasmptotasesměrnicípro jepřímka = 4. Pro vpočítámelimit: f() lim = 1=a, lim [ f()+]=4=b. Asmptotasesměrnicípro jepřímka = Nní můžeme sestrojit graf:

24 4.3 Goniometrické a cklometrické funkce Příklad 4.4. Všetřete průběh funkce Řešení: f: =sin3 3sin. 1. Definičním oborem funkce je R, funkce je periodická s periodou π, protože f(+π)=sin(3+6π) 3sin(+π)=sin3 3sin=f(). Funkce je lichá, protože f( )=sin( 3) 3sin( )= sin3+3sin= f(). Průsečíksosou jsouvbodech =kπpro k Z.. První derivace funkce je =3cos3 3cos. Nulovébodtétorovnicejsou =k π derivace(stačí na intervalu(0, π)): pro k Z.Všetřímeznaménka ( ( 0, π π ), π) ( ) ( π,3 π 3 π,π) + + klesající rostoucí rostoucí klesající Takželokálníminimanastanouvbodech = π +kπ, k Z,jejich funkčníhodnota f( π +kπ)= 4alokálnímaimanastanouvbodech = 3π+kπ, k Z,jejichfunkčníhodnota f(3π+kπ)=4. 3. Druhá derivace funkce je = 9sin3+3sin. Nulovébodtétorovnicejsou =kπpro k Zabod,prokteréplatí sin =± 3,cožjsounaintervalu(0,360 )bod =55., =15., =35., =

25 Všetříme znaménka derivace: (0,55 ) (55,15 ) (15,180 ) (180,35 ) (35,305 ) (305,360 ) konkávní konvení konkávní konvení konkávní konvení Funkčníhodnotinfleníchbodůjsou f(k180 )=0,kde k Z, f(55 )=f(15 ). =,0, f(35 )=f(305 ). =,0. 4. Funkce f nemá žádné asmptot. 5. Nní můžeme sestrojit graf: 6 4 π π π π 4 6 4

26 Příklad 4.5. Všetřete průběh funkce Řešení: f: = +arccotg. 1.Definičnímoboremfunkceje R,průsečíksosou jebod[0, π].. První derivace funkce je =1 +1, bod,vekterýchjeprvníderivacerovna0,jsou = 1a = 1. Všetříme znaménka derivace: (, 1) ( 1,1) (1, ) + + rostoucí klesající rostoucí Vidíme,ževbodě =1nastáválokálníminimum,jehožhodnotaje f(1)=1+ π,avbodě = 1nastáválokálnímaimum,jehožhodnota je f( 1)= 1+ 3π. 3. Druhá derivace funkce je = 4 ( +1), rovnicejerovnanulepouzevbodě =0. (,0) (0, ) + konkávní konvení Bod =0jeinflenímbodem,zároveňiprůsečíkemsosou,jeho funkční hodnotu jsme spočítali výše. 4.Nníbudemezjišťovat,zdamáfunkceasmptot.Pro vpočítáme limit: lim f() lim =1=a, [ f() ]=0=b. 5

27 Takžeasmptotasesměrnicípro jepřímka =. Pro vpočítámelimit: lim f() lim =1=a, [ f() ]=π= b. Asmptotasesměrnicípro jepřímka = +π. 5. Nní sestrojme graf:

28 4.4 Eponenciální a logaritmické funkce Příklad 4.6. Všetřete průběh funkce Řešení: f: = ln. 1. Definičním oborem funkce je množina(0, ), funkce prochází bodem [1,0].. První derivace funkce je =ln +ln =ln (ln +). Jejínulovébodjsou =e. =0,14a=1.Všetřímeznaménka derivace na definičním oboru funkce: (0,e ) (e,1) (1, ) + + rostoucí klesající rostoucí Vbodě =e. =0,14nastáválokálnímaimum,jehofunkčníhodnota je f(e )=4e.Vbodě =1jelokálníminimum,jehožfunkční hodnotajerovna f(1)=0. 3. Druhá derivace funkce je rovna = 1 (ln +1). Předchozírovnicenabývánulvbodě = e 1. = 0,37.Všetříme konvenost a konkávnost: (0,e 1 ) (e 1, ) + konkávní konvení 4. Funkce nemá žádné asmptot. K sestrojení funkce je vhodné všetřit její chování v krajním bodě definičního oboru. Vpočteme proto limitu funkcepro 0zprava: lim ln =

29 5. Nní můžeme sestrojit graf: Příklad 4.7. Všetřete průběh funkce Řešení: f: =( )e 1. 1.Definičnímoboremfunkcemnožina R\{0}.Průsečíksosou jevbodě =.. První derivace funkce je rovna =e 1 +. Nulovébodjsou = a = 1.Všetřímeznáménkaderivace nadefiničnímoborufunkce f: (, ) (,0) (0,1) (1, ) + + rostoucí klesající klesající rostoucí 8

30 Lokálnímaimumnastávávbodě =,jehofunkčníhodnotaje f( )= 4e 1. = 6,6.Vbodě =1jelokálníminimumsfunkční hodnotou f(1)= e 1. = 0,4. 3.Druháderivacefunkce fje = 1 4e 1 (5 ). Nulovýboddruhéderivaceje = 5.Všetřímeznáménkaderivace nadefiničnímoborufunkce f: Vbodě = 5 nastáváinflee. (,0) (0, 5 ) ( 5, ) + konkávní konkávní konvení 4.Budemehledatasmptotsesměrnicívetvaru = a+b: lim ± f() lim ± =1=a, [ f() ]= 3=b. Asmptotasesměrnicífunkce fje = 3.Zbývávšetřitchování funkcevbodě =0,vekterémnenífunkce fdefinovaná. lim f()=0, 0 + lim f()=. 0 9

31 5. Nní můžeme sestrojit graf: Mocninné funkce Příklad4.8.Všetřeteprůběhfunkce fnaintervalu[0,3], Řešení: f: =(3 ). 1.Funkcemádvaprůsečíksosou atobod =0a=3.Funkceje spojitávkaždémboděintervalu[0,3].. První derivace funkce je tvaru = 3(1 ). Bod,vekterémmůženastatnazadanémintervaluetrém,je =1. 30

32 Všetříme monotónnost funkce: (0,1) (1,3) + rostoucí klesající Vbodě =1jelokálnímaimumsfunkčníhodnotou f(1)=. 3. Druhá derivace funkce je rovna = 3 4 (+1). Předchozí rovnice nemá na všetřovaném intervalu žádné nulové bod. Dosazenímlibovolnéhočíslazintervalu[0,3]zjistíme,že <0.To znamená,žefunkce fbudenacelémintervalu[0,3]konkávní. 4. Funkce nemá žádné asmptot. 5. Nní můžeme sestrojit graf:

33 Příklad 4.9. Všetřete průběh funkce 3 f: =. Řešení: 1.Vpočítámedefiničníoborfunkce f.vjdemeztoho,ževýrazpododmocninou musí být nezáporný a jmenovatel ve zlomku se nesmí rovnat nule.definičníoborbudemnožina(,0] (, ).. První derivace funkce je tvaru = ( 3) ( ) ( ). Bod, ve kterých je první derivace nulová nebo ve kterých není definovaná,jsoukrajníboddefiničníhooboru =0a=abod =3. Všetříme monotónnost funkce na D(f): (,0) (,3) (3, ) + klesající klesající rostoucí V bodě = 3 nastává lokální minimum. Jeho funkční hodnota je. f(3) = 5,. 3. Druhá derivace funkce je rovna = 3 ( ) 5. Druhá derivace není definovaná v krajních bodech definičního oboru. Všetříme znaménka derivace na D(f): (,0) (, ) + + konvení konvení 3

34 4.Budemehledatasmptotsesměrnicífunkce fvetvaru = a+b: Pro vpočítámelimit: lim f() lim =1=a, [ f() ]=1=b. Takžeasmptotasesměrnicípro jepřímka = +1. Pro vpočítámelimit: f() lim = 1=a, lim [ f()+]= 1=b. Asmptotasesměrnicípro jepřímka = 1. Nní všetříme, jak se bude funkce f chovat v krajních bodech definičníhooboru D(f): lim f()=0, 0 lim f()=. + Z poslední počítané limit plne, že funkce f bude mít asmptotu bezsměrnicevetvaru =. 5. Nní můžeme sestrojit graf:

35 Literatura [1] Došlá Z., Kuben J.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, Masarkova univerzita, Brno 004 [] Jirásek F., Kriegelstein E., Tichý Z.: Sbírka řešených příkladů z matematik, 3.vdání, SNTL, Praha 1987, s [3] Studijní materiál předmětu Kvantitativní ekonomie vučovaného na Přírodovědecké fakultě pod kódem E5340. [4]RbičkaJ.:L A TEXprozačátečník,3.vdání,KONVOJ,Brno003 [5]LomtatidzeL.,PlchR.:SázímevL A TEXudiplomovouprácizmatematik, 1.vdání, Masarkova univerzita, Brno

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Zdeněk ŽELEZNÝ RNDr. Libuše Samková,

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Funkce. Definiční obor a obor hodnot

Funkce. Definiční obor a obor hodnot Funkce Definiční obor a obor hodnot Opakování definice funkce Funkce je předpis, který každému číslu z definičního oboru, který je podmnožinou množiny všech reálných čísel R, přiřazuje právě jedno reálné

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Michaela Sukupová 3. ročník prezenční studium Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. .. Funkce, definiční obor funkce Předpoklady: 03 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. Uděláme si na tabuli jenom krátký seznam: S = a, y = x, s = vt, výška lidí v

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY PAVEL MARTINEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Člověk-umění-matematika

Člověk-umění-matematika Člověk-umění-matematika Jiří Veselý Poznámky k historii funkce gama In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Člověk-umění-matematika. Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky. (Czech).

Více