Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu v kauze Ježek software, s.r.o. Novely zákona o DPH Judikatura Nejvyššího správního soudu Aktuality v rámci České republiky Aktuality v rámci Slovenska Daňové povinnosti na srpen a září 2012 Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) Stanoviska generálních advokátů soudního dvora EU

2 Přímé daně a soc. pojištění Rozhodnutí Ústavního soudu v kauze Ježek software, s.r.o. Ústavní soud odmítl ústavní stížnost společnosti Ježek software, s.r.o., která poukazovala na to, že v důsledku legislativní chyby došlo v období od do k zániku platební povinnosti k placení pojistného na sociální zabezpečení. Společnost konkrétně neodvedla pojištění na sociální zabezpečení z odůvodněním, že v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení nebyl v daném období definován vyměřovací základ pojistného (resp. byl definován pouze v nařízení vlády, a to se zpětnou účinností). Přes úspěch v řízení před Krajským soudem v Liberci v následujícím řízení jak Nejvyšší správní soud, tak nyní i Ústavní soud postup společnosti odmítly, a to s odůvodněním, že výši vyměřovacího základu organizace a malé organizace bylo možné pro období od do odvodit z jiných ustanovení zákona. Nejvyšší správní soud konstatoval, že že i přes absenci výslovné definice vyměřovacího základu organizace a malé organizace v rozhodném období bylo tedy zákonné ustanovení zakotvující tento pojem možné pomocí interpretačních postupů stanovit natolik určitě, že o jeho vymezení nemohlo být žádných nejasností. Společnost argumentovala zejména tím, že pokud stát v oblasti práva veřejného (a práva daňového zvlášť) nestanoví občanovi některou z povinností zcela srozumitelně a určitě, pak takové pochybení z jeho strany, vedoucí k vícero výkladům, musí jít k tíži státu; upřednostněna musí být vždy ta volba výkladu, která co možná nejvíce šetří podstatu a smysl základních práv a svobod občana (zásada in dubio mitius ). Ústavní soud, shodně s předchozím právním názorem Nejvyššího správního soudu, k tomu uvedl že pojistné se od daní výrazně liší tím, že na rozdíl od daní je očekávána určitá reciprocita plnění a nejedná se o tak jasně veřejnoprávní a vrchnostenský vztah, jako u daní. Z toho plyne, že i interpretační metody nemohou být nastoleny stejně jako u daní; je zde totiž daleko komplikovanější jasně říci, co je pro koho vlastně příznivější řešení ("dubio mitius"); proto také Nejvyšší správní soud v napadeném rozsudku nevycházel při posuzování věci ze zásady "in dubio pro mitius" a při řešení věci ji nepoužil. Nepřímé daně Novely zákona o DPH Parlament v průběhu července schválil zvýšení obou sazeb DPH o 1% s účinností od ledna Novelu musí ještě schválit Senát a Prezident. V legislativním procesu je rovněž technická novela zákona o DPH, která má účinnost od ledna 2013 (s výjimkami). Novela teprve bude projednávána Parlamentem, a to pravděpodobně v září Judikatura Nejvyššího správního soudu NSS v nedávném rozhodnutí 1 Afs 30/ opět potvrdil, že manka na zboží podléhají odvodu DPH. Soud se vypořádal se všemi argumenty takovým způsobem, který zvyšuje riziko doměrku DPH u každého plátce, který z různých důvodů eviduje zůstatky na účtech mank. Dále NSS komentuje v případu 1 Afs 48/ možnost nároku na odpočet daně v případě smluv o finančním pronájmu osobních automobilů. Dovozuje, že v některých případech nelze odmítnout nárok na odpočet daně u přirážky nad úroveň vstupní ceny u smluv o finančním leasingu osobních automobilů. Přestože již od 1. dubna 2009 zákon o DPH neobsahuje žádný zákaz nároku na odpočet v případě osobních automobilů, existují situace, kdy by plátci mohli uvedený judikát využít ve svůj prospěch (např. v případě leasingových smluv uzavřených před tímto datem). 02

3 Nepřímé daně Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) C-142/11 Dávid a C-80/11 Mahagében Ve spojených případech C-142/11 Dávid a C-80/11 Mahagében soud mimo jiné řešil nárok na odpočet daně v případě nákupů, kdy následně dodavatel vstoupil do likvidace a byl nekontaktní. Podle SDEU toto ještě nemusí znamenat, že by nárok na odpočet měl být upřen. Pokud v průběhu daňové kontroly správce daně neuzná nárok na odpočet s poukazem na to, že nebylo možné zkontaktovat dodavatele, může uvedený rozsudek SDEU plátcům nabídnout potřebnou argumentaci. C 284/11 - EMS-Bulgaria Transport OOD V případu C 284/11 - EMS-Bulgaria Transport OOD soud posuzoval, zda je možné odmítnout nárok na odpočet při opožděném deklarování intrakomunitárního pořízení zboží. Z názoru SDEU vyplývá, že nárok na odpočet DPH nelze v zásadě omezit. SDEU nicméně připustil, že členské státy mohou vůči danému subjektu uplatnit přiměřené úroky z prodlení. Tento judikát může znamenat obrat v dosavadní praxi, kdy správci daně opožděné deklarování intrakomunitárního pořízení zboží nepenalizují. C-259/11 D.T. Z. Zadelhoff V. O. F. Soudní dvůr v případu C-259/11 D. T. Z. Zadelhoff V. O. F. posuzoval možnost osvobození služby zprostředkování prodeje podílů na společnostech, které vlastnily nemovitosti. Zprostředkování prodeje podílů na společnostech je obecně chápáno DPH legislativou jako osvobozená finanční služba, nicméně proti osvobození hovořily v daném případu dva faktory: Šlo o podíly na společnostech, které vlastnily vždy pouze jednu nemovitost Zprostředkovatel nebyl prodávajícím předem závazně informován o formě prodeje (tj. zda má zprostředkovat prodej nemovitosti, nebo prodej podílů na společnostech) Dle soudu je při aplikaci DPH legislativy potřeba zohlednit objektivní povahu dotčené transakce. Bez ohledu na případné původní záměry prodávajícího spočívala uskutečněná operace z objektivního hlediska v operaci týkající se podílů. SDEU tedy pochybnosti o osvobození vyvrátil. Daný judikát může mít dopady nejen na DPH režim služeb zprostředkovatelů prodejů nemovitostí formou podílů na obchodních společnostech, ale i na jejich zákazníky. Ti by neměli mít nárok na odpočet DPH, pokud bude zprostředkovatelem daň účtována. Stanoviska generálních advokátů soudního dvora EU C-587/10 VSTR názor generálního advokáta Podle názoru generálního advokáta SDEU nebrání osvobození intrakomunitární dodávky, pokud odběratel nepředal dodavateli DPH číslo, protože není k DPH v EU registrován. V principu je dodávka stále osvobozena od DPH, pokud bylo zboží dodáno osobě vykonávající ekonomickou činnost a bylo současně přepraveno do jiného členského státu. Zákon o DPH nicméně pro možnost osvobození intrakomunitárních dodávek vyžaduje, aby odběratel byl registrován k DPH v EU. Tato podmínka však nebude moci být vyžadována, pokud se SDEU přikloní k názoru generálního advokáta. C-234/11 TETS Haskovo názor generálního advokáta SDEU v případu C-234/11 TETS Haskovo potvrdil, že likvidace dlouhodobého majetku v rámci ekonomické činnosti plátcem, který obecně poskytuje zdanitelná plnění, nemůže vést k úpravě odpočtu daně uplatněného při pořízení tohoto majetku. Z úvah generálního advokáta vyplývá, že podobně by mělo být nakládáno s odpočty u jiného majetku (např. zásob určených na prodej), které jsou plátcem zlikvidovány. Samozřejmě je v praxi nezbytné, aby likvidace byla řádně zdokladována. Bez příslušné dokumentace hrozí vysoké riziko, že by správce daně mohl požadovat opravu původně uplatněného nároku na odpočet. 03

4 Aktuality v rámci České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR v roce 2012 plánují vyhlásit limitovaný počet výzev, z nichž některé budou v rámci svých programů poslední v tomto programovacím období. Programy ze strukturálních, ale také z národních zdrojů, jsou určeny pro širokou podnikatelskou veřejnost. Zejména budou podporovány projekty v oblasti výzkumu vývoje, inovací a oblasti životního prostředí. U většiny těchto programů podpory se může jednat o poslední šanci na získání dotací v rámci stávajícího programovacího období Aktuální novinky Oblast Co může být podpořeno Základní kritéria Kdo může být podpořen Termín předkládání žádostí Kolik mohu dostat Investice na vybavení pracovišť výzkumu a vývoje Vybavení výzkumných a vývojových laboratoří, zkušeben, hardware, software. Vlastní vývojové a testovací aktivity. Podnikatelský subjekt registrovaný v ČR s dvouletou podnikatelskou historií. Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy. 13. srpna do 15. října % investičních nákladů Max. 50 Kč* (až 100 mil Kč ve vybraných regionech) Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Snižování emisí škodlivých látek SOx, NOx, TZL, VOC. Snížení imisní zátěže lokálních i centrálních spalovacích zdrojů. Podnikatelský subjekt, obce, města, státní podniky, příspěvkové organizace aj. 1. června 31. srpna 2012 Až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Odstranění ekologických zátěží Realizace průzkumných prací, analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit. V případě sanace kontaminací nesmí být žadatel jejich původcem. Podnikatelský subjekt, obce, města, státní podniky, příspěvkové organizace aj. 20. července srpna 2012 Až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Nakládání s odpady Integrované systémy nakládání s odpady, systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady. Podnikatelský subjekt, obce, města, státní podniky, příspěvkové organizace aj. 20. července srpna 2012 Až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 04

5 Dotace pro podnikatelské subjekty Oblast Co může být podpořeno Kdo může být podpořen Termín předkládání žádostí Kolik mohu dostat Vzdělávání zaměstnanců Výzva č. 94 Podnikatelský subjekt registrovaný v ČR. (cílová skupina nesmí být z území hl. města Prahy). 29. červen 31. srpen 2012 Až do výše 100 % nákladů na školení EDUCA - specifické vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace. Podnikatelský subjekt registrovaný v ČR. (cílová skupina nesmí být z území hl. města Prahy). 3. září 14. listopadu 2012 Až do výše 100 % nákladů na školení Vzdělávejte se pro růst Právnická nebo fyzická osoba (OSVČ) z vybraných odvětví: - strojírenství - stavebnictví - maloobchod (pouze MSP) - pohostinství a gastronomie - terénní sociální služby - odpadové hospodářství (cílová skupina nesmí být z území hl. města Prahy). do 31. července 2013 Až do výše 100 % způsobilých nákladů Daňový odpočet na výzkum a vývoj Řada poplatníků již zná hospodářský výsledek za uplynulý rok, nebo má k dispozici alespoň jeho odhad. Daňový základ, který se z hospodářského výsledku odvozuje, lze snížit o náklady činností výzkumu a vývoje. Z naší zkušenosti vyplývá, že společnosti při identifikaci aktivit výzkumu a vývoje volí spíše konzervativní přístup, přestože aktivitami výzkumu a vývoje lze klasifikovat řadu činnosti, které společnosti vykonávají. Zásadním kritériem pro identifikaci výzkumu a vývoje není jen samotná činnost, ale i důvody pro její vykonávání a řada dalších podpůrných hodnotících kritérií. Daňový odpočet na výzkum a vývoj Které činnosti lze chápat jako výzkum a vývoj? Výzkum a vývoj nových nebo zlepšených výrobků, technologií a služeb, výroba prototypů a zkoušek za účelem ověření výsledků vývoje. Jaké náklady lze uplatnit v daňovém odpočtu? Osobní výdaje, odpisy majetku, provozní výdaje, certifikace výsledků, cestovní náhrady. V čem spočívá výhoda? Náklady na výzkum a vývoje jsou uplatněny dvakrát: V účetnictví jako nákladová položka Daňově odčitatelná položka od základu daně z příjmů 05

6 Investiční pobídky V návaznosti na poslední legislativní vývoj v oblasti investičních pobídek si Vás dovolujeme informovat o aktuálním vývoji v této oblasti. Dne 12. července 2012 vstoupila v účinnost novela zákona o investičních pobídkách, která zavádí výhodnější možnosti podpory pro investiční projekty ve všech oborech zpracovatelského průmyslu, projekty vybudování nebo rozšíření technologických center a projekty zahájení či rozšíření činnosti center strategických služeb. Podmínky novelizovaného zákona budou platit pro žádosti podané po nabytí účinnosti novely. Níže uvádíme základní informace k možnostem v investičních pobídkách dle novelizovaného znění. Investiční pobídka pro zpracovatelský průmysl Základní podmínky investičních pobídek Investiční pobídky jsou určeny investorům, kteří plánují investovat do nové či do rozšíření stávající výroby min 50/100 mil. Kč (v závislosti na regionu místa realizace projektu). Strategická investiční akce Minimální investice 500 mil. Kč do majetku a vytvoření minimálně 500 nových pracovních míst Jaký přináší investiční pobídky benefit? 1) Sleva na dani z příjmu - úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), - částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (expandující společnosti). - sleva na dani z příjmu max. 40% způsobilých nákladů, tj. max. 40% hmotného a nehmotného investičního majetku 2) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst - 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce 3) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace - ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce 4) Přímá podpora až 5 % vhodných nákladů, max. 1,5 mld. Kč pro strategické akce Změny v podmínkách pro investiční pobídky Čerpání slevy na dani z příjmů prodlouženo z 5 na 10 let. Snížení poměru pořízeného strojního zařízení vůči celkovým způsobilým nákladům vhodných na podporu na 50% (bylo 60%) Minimální investice do strojního zařízení pro výrobní účely je stanovena pevnou částkou 50% minimální investice, tj. 25/50 mil. Kč Dokumentace směřující k vydání stavebního povolení může být připravena před vydáním Potvrzení CzechInvestem Investiční pobídka pro technologická centra Základní podmínky investičních pobídek Činnost centra zaměřena na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace hi-tech výrobků, technologií a výrobních procesů. Investice do technologického centra min 10 mil. Kč do majetku a vytvoření alespoň 40 nových pracovních míst. Strategická investiční akce Minimální investice 200 mil. Kč do majetku a vytvoření minimálně 120 nových pracovních míst Jaký přináší investiční pobídky benefit? 1) Sleva na dani z příjmu - úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), - částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (expandující společnosti), - sleva na dani z příjmu max. 40% způsobilých nákladů. 2) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst - 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce 3) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace. - ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce 4) Přímá podpora až 5 % vhodných nákladů, max. 500 mil. Kč pro strategické akce. Způsobilé náklady Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku NEBO. Mzdové náklady na nová pracovní místa vynaložené k projektu v průběhu 24 měsíců po obsazení pracovního místa (max. trojnásobek průměrné mzdy/měsíc/zaměstnance) Typ způsobilých nákladů je nutno zvolit při podání záměru 06

7 Investiční pobídka pro centra strategických služeb Základní podmínky investičních pobídek Činnost centra zaměřena na tvorbu nebo inovace SW, oprava hi-tech zařízení, převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností společností. Zaměření na činnosti přesahující území 2 států (ČR a 2 další státy) Investiční pobídky jsou určeny investorům, kteří plánují vytvořit alespoň 40 nových pracovních míst pro tvorbu softwaru nebo 100 míst pro centra sdílených služeb nebo opravárenská centra. Jaký přináší investiční pobídky benefit? 1) Sleva na dani z příjmu - úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), - částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (expandující společnosti), - sleva na dani z příjmu max. 40% způsobilých nákladů. 2) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst - 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce 3) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace - ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce Způsobilé náklady Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku NEBO. Mzdové náklady na nová pracovní místa vynaložené k projektu v průběhu 24 měsíců po obsazení pracovního místa (max. trojnásobek průměrné mzdy/měsíc/zaměstnance) Typ způsobilých nákladů je nutno zvolit při podání záměru Aktuality v rámci Slovenské republiky Investičné stimuly Technologické a strategické centrum Na základe zákona o investičnej pomoci č. 561/2007 Z. z. v platnom znení je možné požiadať o poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a pomoci v zamestnanosti na nové investičné projekty alebo projekty expanzie technologických centier. Technologickým centrom je miesto, v ktorom spoločnosť vykonáva činnosti prinášajúce vylepšenie alebo zmenu výrobkov, výrobných procesov a technológií využívaných vo výrobnom procese, pričom výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra. Podporované projekty a hlavné podmienky Technologické centrum a činnosti v oblasti výskumu a vývoja Centrum strategických zdieľaných služieb, centrum zákazníckej podpory Minimálna investícia (mil. EUR) 0,5 0,4 Minimálny počet zamestnancov 60 % 30 % s vysokoškolským vzdelaním Minimálna výška nákladov krytá vlastným imaním (mil. EUR) 50 % 50 % Oprávnené náklady dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok a bude využívaný výhradne prijímateľom podľa investičného zámeru, dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku, ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov, a to za predpokladu, že bude obstaraný za trhových podmienok od iných ako ekonomicky alebo personálne prepojených osôb, bude zahrnutý do majetku prijímateľa a bude odpisovaný a využívaný výhradne prijímateľom v podniku najmenej päť rokov podľa investičného zámeru, alebo výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov. Medzi oprávnené náklady nemožno započítať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý sa štátna pomoc poskytla. 07

8 Maximálna investičnej pomoci Bratislavský kraj 0 % (regionálna pomoc nie je povolená) né Slovensko 40 % né Slovensko né Slovensko 50 % Pri investičných projektoch s oprávnenými nákladmi do 50 mil. EUR sa môže navrhovaná maximálna investičnej pomoci v prípade malých podnikov zvýšiť maximálne o 20 % a v prípade stredných podnikov maximálne o 10 %. Pri investičných projektoch v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou a s oprávnenými nákladmi do 50 mil. EUR sa môže navrhovaná maximálna investičnej pomoci zvýšiť maximálne o 15 %. Pre technologické centrum sú stanovené tieto limity: Miera nezamestnanosti (rozpätie) Maximálna investičnej pomoci Maximálna výška dotácie na obstaranie majetku Maximálna výška príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta Maximálna výška úľavy na dani z príjmov >150 % 40 % 50 % 30 % 37 % EUR EUR 40 % 50 % 125 % % 40 % 50 % 25 % 31 % EUR EUR 40 % 50 % 100 % % 40 % 50 % 20 % 12 % EUR EUR 40 % 50 % 75 % % 35 % 44 % 15 % 18 % EUR EUR 35 % 44 % <75 % 30 % 38 % 10 % 12 % EUR EUR 30 % 38 % Pre strategické centrum sú stanovené tieto limity: Miera nezamestnanosti (rozpätie) Maximálna investičnej pomoci Maximálna výška dotácie na obstaranie majetku Maximálna výška príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta Maximálna výška úľavy na dani z príjmov >150 % 40 % 50 % 30 % 37 % EUR EUR 40 % 50 % 125 % % 40 % 50 % 25 % 31 % EUR EUR 40 % 50 % 100 % % 40 % 50 % 20 % 12 % EUR EUR 40 % 50 % 75 % % 35 % 44 % 15 % 18 % EUR EUR 35 % 44 % <75 % 30 % 38 % 10 % 12 % EUR EUR 30 % 38 % Pozn.: Miera nezamestnanosti je počítaná ako pomer miery nezamestnanosti v okrese, kde je investícia umiestnená, a priemernej miery nezamestnanosti na Slovensku za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola žiadosť o investičnú pomoc podaná. Stimuly pre výskum a vývoj Na základe zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné požiadať o poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu (poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVŠ SR )) na podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja, vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu, zabezpečenia ochrany priemyselného vlastníctva, na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a úľavu na dani z príjmu právnickej osoby najviac na tri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia ( poskytovateľom je Ministerstvo financií SR (ďalej len MF SR )). Podmienky na poskytnutie stimulov pre vedu a výskum 1. Vytvorenie nového pracoviska žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom nové pracovisko bude zamerané na vykonávanie výskumu a vývoja a bude vykonávať svoju činnosť najmenej päť rokov po skončení poskytovania stimulov, alebo 2. Rozšírenie existujúceho pracoviska zameraného na vykonávanie výskumu a vývoja žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom rozšírené pracovisko bude vykonávať túto činnosť najmenej päť rokov po skončení poskytovania stimulov a prijímateľ stimulov nesmie znížiť výšku ročných výdavkov na výskum a vývoj, ktoré vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov. 08

9 Minimálna výška celkových oprávnených nákladov musí byť pre projekt: Druh projektu Mikropodnik a malý podnik (v mil. EUR) ný podnik (v mil. EUR) Veľký podnik (v mil. EUR) základný výskum 0,25 0,5 1 aplikovaný a experimentálny výskum Formy stimulov pre výskum a vývoj 1,5 2,5 3,5 dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu na: - podporu základného výskumu, aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja alebo - vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu alebo - zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva alebo - dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja, úľava na dani z príjmu Žiadateľom o stimuly môže byť: 1. mikropodnik počet zamestnancov menej ako 10 a obrat za rok nižší ako 2 mil. EUR alebo hodnota majetku nižšia ako 2 mil. EUR, 2. malý podnik počet zamestnancov menej ako 50 a obrat za rok nižší ako 10 mil. EUR alebo hodnota majetku nižšia ako 10 mil. EUR, 3. stredný podnik - počet zamestnancov do 250 a obrat za rok nižší ako 50 mil. EUR alebo hodnota majetku nižšia ako 43 mil. EUR, 4. veľký podnik počet zamestnancov vyšší ako 250 a obrat za rok vyšší ako 50 mil. EUR alebo hodnota majetku vyššia ako 43 mil. EUR. Základná a zvýšená stimulov Druh projektu Mikropodnik a malý podnik (v % z oprávnených nákladov) Základná Zvýšená ný podnik (v % z oprávnených nákladov) Základná Zvýšená Veľký podnik (v % z oprávnených nákladov) Základná Zvýšená Základný výskum 100 % % % - Aplikovaný výskum 70 % 80 % 60 % 75 % 50 % 65 % Experimentálny výskum 45 % 60 % 35 % 50 % 25 % 40 % Základná stimulov sa zvyšuje, ak podnikateľ: spolupracuje s ďalším malým alebo stredne veľkým podnikateľom, alebo má cezhraničnú spoluprácu s podnikateľom alokovaným v štáte susediacom so SR (znamená to, že výskumné a vývojové činnosti sa vykonávajú minimálne v dvoch rôznych členských štátoch), alebo spolupracuje s organizáciou výskumu a vývoja (vysokou školou, ústavom Slovenskej akadémie vied, rezortným výskumným ústavom, podnikateľskou organizáciou výskumu a vývoja). 09

10 Příloha Daňové povinnosti Srpen 2012 čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 14. intrastat podání výkazu pro Intrastat za červenec 2012 pondělí 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pátek 24. spotřební daň splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 27. pátek 31. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z příjmů daň z nemovitostí daňové přiznání za červenec 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za červenec 2012 souhrnné hlášení za červenec 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012 splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč) Září 2012 pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu) středa 12. Intrastat podání výkazu pro intrastat za srpen 2012 pondělí 17. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu) úterý 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za srpen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za srpen 2012 souhrnné hlášení za srpen 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012 úterý 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012 Zdroj: 10

11 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Granty a pobídky Luděk Hanáček: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt Newsletter o daních, účetnictví, poradenství a auditu Únor 2011 www.pwc.cz Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte, prosím, Marii Čapkovou, marie.capkova@cz.pwc.com, +420

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

únor 2015 Vážení čtenáři,

únor 2015 Vážení čtenáři, únor 2015 Vážení čtenáři, řada z Vás se po vánočních svátcích ponořila do zpracování účetních závěrek a leden je nenávratně pryč. Naštěstí napadl sníh a my můžeme s dětmi oslavit pololetní vysvědčení zimními

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více