Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu v kauze Ježek software, s.r.o. Novely zákona o DPH Judikatura Nejvyššího správního soudu Aktuality v rámci České republiky Aktuality v rámci Slovenska Daňové povinnosti na srpen a září 2012 Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) Stanoviska generálních advokátů soudního dvora EU

2 Přímé daně a soc. pojištění Rozhodnutí Ústavního soudu v kauze Ježek software, s.r.o. Ústavní soud odmítl ústavní stížnost společnosti Ježek software, s.r.o., která poukazovala na to, že v důsledku legislativní chyby došlo v období od do k zániku platební povinnosti k placení pojistného na sociální zabezpečení. Společnost konkrétně neodvedla pojištění na sociální zabezpečení z odůvodněním, že v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení nebyl v daném období definován vyměřovací základ pojistného (resp. byl definován pouze v nařízení vlády, a to se zpětnou účinností). Přes úspěch v řízení před Krajským soudem v Liberci v následujícím řízení jak Nejvyšší správní soud, tak nyní i Ústavní soud postup společnosti odmítly, a to s odůvodněním, že výši vyměřovacího základu organizace a malé organizace bylo možné pro období od do odvodit z jiných ustanovení zákona. Nejvyšší správní soud konstatoval, že že i přes absenci výslovné definice vyměřovacího základu organizace a malé organizace v rozhodném období bylo tedy zákonné ustanovení zakotvující tento pojem možné pomocí interpretačních postupů stanovit natolik určitě, že o jeho vymezení nemohlo být žádných nejasností. Společnost argumentovala zejména tím, že pokud stát v oblasti práva veřejného (a práva daňového zvlášť) nestanoví občanovi některou z povinností zcela srozumitelně a určitě, pak takové pochybení z jeho strany, vedoucí k vícero výkladům, musí jít k tíži státu; upřednostněna musí být vždy ta volba výkladu, která co možná nejvíce šetří podstatu a smysl základních práv a svobod občana (zásada in dubio mitius ). Ústavní soud, shodně s předchozím právním názorem Nejvyššího správního soudu, k tomu uvedl že pojistné se od daní výrazně liší tím, že na rozdíl od daní je očekávána určitá reciprocita plnění a nejedná se o tak jasně veřejnoprávní a vrchnostenský vztah, jako u daní. Z toho plyne, že i interpretační metody nemohou být nastoleny stejně jako u daní; je zde totiž daleko komplikovanější jasně říci, co je pro koho vlastně příznivější řešení ("dubio mitius"); proto také Nejvyšší správní soud v napadeném rozsudku nevycházel při posuzování věci ze zásady "in dubio pro mitius" a při řešení věci ji nepoužil. Nepřímé daně Novely zákona o DPH Parlament v průběhu července schválil zvýšení obou sazeb DPH o 1% s účinností od ledna Novelu musí ještě schválit Senát a Prezident. V legislativním procesu je rovněž technická novela zákona o DPH, která má účinnost od ledna 2013 (s výjimkami). Novela teprve bude projednávána Parlamentem, a to pravděpodobně v září Judikatura Nejvyššího správního soudu NSS v nedávném rozhodnutí 1 Afs 30/ opět potvrdil, že manka na zboží podléhají odvodu DPH. Soud se vypořádal se všemi argumenty takovým způsobem, který zvyšuje riziko doměrku DPH u každého plátce, který z různých důvodů eviduje zůstatky na účtech mank. Dále NSS komentuje v případu 1 Afs 48/ možnost nároku na odpočet daně v případě smluv o finančním pronájmu osobních automobilů. Dovozuje, že v některých případech nelze odmítnout nárok na odpočet daně u přirážky nad úroveň vstupní ceny u smluv o finančním leasingu osobních automobilů. Přestože již od 1. dubna 2009 zákon o DPH neobsahuje žádný zákaz nároku na odpočet v případě osobních automobilů, existují situace, kdy by plátci mohli uvedený judikát využít ve svůj prospěch (např. v případě leasingových smluv uzavřených před tímto datem). 02

3 Nepřímé daně Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) C-142/11 Dávid a C-80/11 Mahagében Ve spojených případech C-142/11 Dávid a C-80/11 Mahagében soud mimo jiné řešil nárok na odpočet daně v případě nákupů, kdy následně dodavatel vstoupil do likvidace a byl nekontaktní. Podle SDEU toto ještě nemusí znamenat, že by nárok na odpočet měl být upřen. Pokud v průběhu daňové kontroly správce daně neuzná nárok na odpočet s poukazem na to, že nebylo možné zkontaktovat dodavatele, může uvedený rozsudek SDEU plátcům nabídnout potřebnou argumentaci. C 284/11 - EMS-Bulgaria Transport OOD V případu C 284/11 - EMS-Bulgaria Transport OOD soud posuzoval, zda je možné odmítnout nárok na odpočet při opožděném deklarování intrakomunitárního pořízení zboží. Z názoru SDEU vyplývá, že nárok na odpočet DPH nelze v zásadě omezit. SDEU nicméně připustil, že členské státy mohou vůči danému subjektu uplatnit přiměřené úroky z prodlení. Tento judikát může znamenat obrat v dosavadní praxi, kdy správci daně opožděné deklarování intrakomunitárního pořízení zboží nepenalizují. C-259/11 D.T. Z. Zadelhoff V. O. F. Soudní dvůr v případu C-259/11 D. T. Z. Zadelhoff V. O. F. posuzoval možnost osvobození služby zprostředkování prodeje podílů na společnostech, které vlastnily nemovitosti. Zprostředkování prodeje podílů na společnostech je obecně chápáno DPH legislativou jako osvobozená finanční služba, nicméně proti osvobození hovořily v daném případu dva faktory: Šlo o podíly na společnostech, které vlastnily vždy pouze jednu nemovitost Zprostředkovatel nebyl prodávajícím předem závazně informován o formě prodeje (tj. zda má zprostředkovat prodej nemovitosti, nebo prodej podílů na společnostech) Dle soudu je při aplikaci DPH legislativy potřeba zohlednit objektivní povahu dotčené transakce. Bez ohledu na případné původní záměry prodávajícího spočívala uskutečněná operace z objektivního hlediska v operaci týkající se podílů. SDEU tedy pochybnosti o osvobození vyvrátil. Daný judikát může mít dopady nejen na DPH režim služeb zprostředkovatelů prodejů nemovitostí formou podílů na obchodních společnostech, ale i na jejich zákazníky. Ti by neměli mít nárok na odpočet DPH, pokud bude zprostředkovatelem daň účtována. Stanoviska generálních advokátů soudního dvora EU C-587/10 VSTR názor generálního advokáta Podle názoru generálního advokáta SDEU nebrání osvobození intrakomunitární dodávky, pokud odběratel nepředal dodavateli DPH číslo, protože není k DPH v EU registrován. V principu je dodávka stále osvobozena od DPH, pokud bylo zboží dodáno osobě vykonávající ekonomickou činnost a bylo současně přepraveno do jiného členského státu. Zákon o DPH nicméně pro možnost osvobození intrakomunitárních dodávek vyžaduje, aby odběratel byl registrován k DPH v EU. Tato podmínka však nebude moci být vyžadována, pokud se SDEU přikloní k názoru generálního advokáta. C-234/11 TETS Haskovo názor generálního advokáta SDEU v případu C-234/11 TETS Haskovo potvrdil, že likvidace dlouhodobého majetku v rámci ekonomické činnosti plátcem, který obecně poskytuje zdanitelná plnění, nemůže vést k úpravě odpočtu daně uplatněného při pořízení tohoto majetku. Z úvah generálního advokáta vyplývá, že podobně by mělo být nakládáno s odpočty u jiného majetku (např. zásob určených na prodej), které jsou plátcem zlikvidovány. Samozřejmě je v praxi nezbytné, aby likvidace byla řádně zdokladována. Bez příslušné dokumentace hrozí vysoké riziko, že by správce daně mohl požadovat opravu původně uplatněného nároku na odpočet. 03

4 Aktuality v rámci České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR v roce 2012 plánují vyhlásit limitovaný počet výzev, z nichž některé budou v rámci svých programů poslední v tomto programovacím období. Programy ze strukturálních, ale také z národních zdrojů, jsou určeny pro širokou podnikatelskou veřejnost. Zejména budou podporovány projekty v oblasti výzkumu vývoje, inovací a oblasti životního prostředí. U většiny těchto programů podpory se může jednat o poslední šanci na získání dotací v rámci stávajícího programovacího období Aktuální novinky Oblast Co může být podpořeno Základní kritéria Kdo může být podpořen Termín předkládání žádostí Kolik mohu dostat Investice na vybavení pracovišť výzkumu a vývoje Vybavení výzkumných a vývojových laboratoří, zkušeben, hardware, software. Vlastní vývojové a testovací aktivity. Podnikatelský subjekt registrovaný v ČR s dvouletou podnikatelskou historií. Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy. 13. srpna do 15. října % investičních nákladů Max. 50 Kč* (až 100 mil Kč ve vybraných regionech) Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Snižování emisí škodlivých látek SOx, NOx, TZL, VOC. Snížení imisní zátěže lokálních i centrálních spalovacích zdrojů. Podnikatelský subjekt, obce, města, státní podniky, příspěvkové organizace aj. 1. června 31. srpna 2012 Až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Odstranění ekologických zátěží Realizace průzkumných prací, analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit. V případě sanace kontaminací nesmí být žadatel jejich původcem. Podnikatelský subjekt, obce, města, státní podniky, příspěvkové organizace aj. 20. července srpna 2012 Až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Nakládání s odpady Integrované systémy nakládání s odpady, systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady. Podnikatelský subjekt, obce, města, státní podniky, příspěvkové organizace aj. 20. července srpna 2012 Až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 04

5 Dotace pro podnikatelské subjekty Oblast Co může být podpořeno Kdo může být podpořen Termín předkládání žádostí Kolik mohu dostat Vzdělávání zaměstnanců Výzva č. 94 Podnikatelský subjekt registrovaný v ČR. (cílová skupina nesmí být z území hl. města Prahy). 29. červen 31. srpen 2012 Až do výše 100 % nákladů na školení EDUCA - specifické vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace. Podnikatelský subjekt registrovaný v ČR. (cílová skupina nesmí být z území hl. města Prahy). 3. září 14. listopadu 2012 Až do výše 100 % nákladů na školení Vzdělávejte se pro růst Právnická nebo fyzická osoba (OSVČ) z vybraných odvětví: - strojírenství - stavebnictví - maloobchod (pouze MSP) - pohostinství a gastronomie - terénní sociální služby - odpadové hospodářství (cílová skupina nesmí být z území hl. města Prahy). do 31. července 2013 Až do výše 100 % způsobilých nákladů Daňový odpočet na výzkum a vývoj Řada poplatníků již zná hospodářský výsledek za uplynulý rok, nebo má k dispozici alespoň jeho odhad. Daňový základ, který se z hospodářského výsledku odvozuje, lze snížit o náklady činností výzkumu a vývoje. Z naší zkušenosti vyplývá, že společnosti při identifikaci aktivit výzkumu a vývoje volí spíše konzervativní přístup, přestože aktivitami výzkumu a vývoje lze klasifikovat řadu činnosti, které společnosti vykonávají. Zásadním kritériem pro identifikaci výzkumu a vývoje není jen samotná činnost, ale i důvody pro její vykonávání a řada dalších podpůrných hodnotících kritérií. Daňový odpočet na výzkum a vývoj Které činnosti lze chápat jako výzkum a vývoj? Výzkum a vývoj nových nebo zlepšených výrobků, technologií a služeb, výroba prototypů a zkoušek za účelem ověření výsledků vývoje. Jaké náklady lze uplatnit v daňovém odpočtu? Osobní výdaje, odpisy majetku, provozní výdaje, certifikace výsledků, cestovní náhrady. V čem spočívá výhoda? Náklady na výzkum a vývoje jsou uplatněny dvakrát: V účetnictví jako nákladová položka Daňově odčitatelná položka od základu daně z příjmů 05

6 Investiční pobídky V návaznosti na poslední legislativní vývoj v oblasti investičních pobídek si Vás dovolujeme informovat o aktuálním vývoji v této oblasti. Dne 12. července 2012 vstoupila v účinnost novela zákona o investičních pobídkách, která zavádí výhodnější možnosti podpory pro investiční projekty ve všech oborech zpracovatelského průmyslu, projekty vybudování nebo rozšíření technologických center a projekty zahájení či rozšíření činnosti center strategických služeb. Podmínky novelizovaného zákona budou platit pro žádosti podané po nabytí účinnosti novely. Níže uvádíme základní informace k možnostem v investičních pobídkách dle novelizovaného znění. Investiční pobídka pro zpracovatelský průmysl Základní podmínky investičních pobídek Investiční pobídky jsou určeny investorům, kteří plánují investovat do nové či do rozšíření stávající výroby min 50/100 mil. Kč (v závislosti na regionu místa realizace projektu). Strategická investiční akce Minimální investice 500 mil. Kč do majetku a vytvoření minimálně 500 nových pracovních míst Jaký přináší investiční pobídky benefit? 1) Sleva na dani z příjmu - úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), - částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (expandující společnosti). - sleva na dani z příjmu max. 40% způsobilých nákladů, tj. max. 40% hmotného a nehmotného investičního majetku 2) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst - 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce 3) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace - ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce 4) Přímá podpora až 5 % vhodných nákladů, max. 1,5 mld. Kč pro strategické akce Změny v podmínkách pro investiční pobídky Čerpání slevy na dani z příjmů prodlouženo z 5 na 10 let. Snížení poměru pořízeného strojního zařízení vůči celkovým způsobilým nákladům vhodných na podporu na 50% (bylo 60%) Minimální investice do strojního zařízení pro výrobní účely je stanovena pevnou částkou 50% minimální investice, tj. 25/50 mil. Kč Dokumentace směřující k vydání stavebního povolení může být připravena před vydáním Potvrzení CzechInvestem Investiční pobídka pro technologická centra Základní podmínky investičních pobídek Činnost centra zaměřena na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace hi-tech výrobků, technologií a výrobních procesů. Investice do technologického centra min 10 mil. Kč do majetku a vytvoření alespoň 40 nových pracovních míst. Strategická investiční akce Minimální investice 200 mil. Kč do majetku a vytvoření minimálně 120 nových pracovních míst Jaký přináší investiční pobídky benefit? 1) Sleva na dani z příjmu - úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), - částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (expandující společnosti), - sleva na dani z příjmu max. 40% způsobilých nákladů. 2) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst - 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce 3) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace. - ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce 4) Přímá podpora až 5 % vhodných nákladů, max. 500 mil. Kč pro strategické akce. Způsobilé náklady Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku NEBO. Mzdové náklady na nová pracovní místa vynaložené k projektu v průběhu 24 měsíců po obsazení pracovního místa (max. trojnásobek průměrné mzdy/měsíc/zaměstnance) Typ způsobilých nákladů je nutno zvolit při podání záměru 06

7 Investiční pobídka pro centra strategických služeb Základní podmínky investičních pobídek Činnost centra zaměřena na tvorbu nebo inovace SW, oprava hi-tech zařízení, převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností společností. Zaměření na činnosti přesahující území 2 států (ČR a 2 další státy) Investiční pobídky jsou určeny investorům, kteří plánují vytvořit alespoň 40 nových pracovních míst pro tvorbu softwaru nebo 100 míst pro centra sdílených služeb nebo opravárenská centra. Jaký přináší investiční pobídky benefit? 1) Sleva na dani z příjmu - úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), - částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (expandující společnosti), - sleva na dani z příjmu max. 40% způsobilých nákladů. 2) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst - 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce 3) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace - ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce Způsobilé náklady Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku NEBO. Mzdové náklady na nová pracovní místa vynaložené k projektu v průběhu 24 měsíců po obsazení pracovního místa (max. trojnásobek průměrné mzdy/měsíc/zaměstnance) Typ způsobilých nákladů je nutno zvolit při podání záměru Aktuality v rámci Slovenské republiky Investičné stimuly Technologické a strategické centrum Na základe zákona o investičnej pomoci č. 561/2007 Z. z. v platnom znení je možné požiadať o poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a pomoci v zamestnanosti na nové investičné projekty alebo projekty expanzie technologických centier. Technologickým centrom je miesto, v ktorom spoločnosť vykonáva činnosti prinášajúce vylepšenie alebo zmenu výrobkov, výrobných procesov a technológií využívaných vo výrobnom procese, pričom výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra. Podporované projekty a hlavné podmienky Technologické centrum a činnosti v oblasti výskumu a vývoja Centrum strategických zdieľaných služieb, centrum zákazníckej podpory Minimálna investícia (mil. EUR) 0,5 0,4 Minimálny počet zamestnancov 60 % 30 % s vysokoškolským vzdelaním Minimálna výška nákladov krytá vlastným imaním (mil. EUR) 50 % 50 % Oprávnené náklady dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok a bude využívaný výhradne prijímateľom podľa investičného zámeru, dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku, ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov, a to za predpokladu, že bude obstaraný za trhových podmienok od iných ako ekonomicky alebo personálne prepojených osôb, bude zahrnutý do majetku prijímateľa a bude odpisovaný a využívaný výhradne prijímateľom v podniku najmenej päť rokov podľa investičného zámeru, alebo výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov. Medzi oprávnené náklady nemožno započítať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý sa štátna pomoc poskytla. 07

8 Maximálna investičnej pomoci Bratislavský kraj 0 % (regionálna pomoc nie je povolená) né Slovensko 40 % né Slovensko né Slovensko 50 % Pri investičných projektoch s oprávnenými nákladmi do 50 mil. EUR sa môže navrhovaná maximálna investičnej pomoci v prípade malých podnikov zvýšiť maximálne o 20 % a v prípade stredných podnikov maximálne o 10 %. Pri investičných projektoch v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou a s oprávnenými nákladmi do 50 mil. EUR sa môže navrhovaná maximálna investičnej pomoci zvýšiť maximálne o 15 %. Pre technologické centrum sú stanovené tieto limity: Miera nezamestnanosti (rozpätie) Maximálna investičnej pomoci Maximálna výška dotácie na obstaranie majetku Maximálna výška príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta Maximálna výška úľavy na dani z príjmov >150 % 40 % 50 % 30 % 37 % EUR EUR 40 % 50 % 125 % % 40 % 50 % 25 % 31 % EUR EUR 40 % 50 % 100 % % 40 % 50 % 20 % 12 % EUR EUR 40 % 50 % 75 % % 35 % 44 % 15 % 18 % EUR EUR 35 % 44 % <75 % 30 % 38 % 10 % 12 % EUR EUR 30 % 38 % Pre strategické centrum sú stanovené tieto limity: Miera nezamestnanosti (rozpätie) Maximálna investičnej pomoci Maximálna výška dotácie na obstaranie majetku Maximálna výška príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta Maximálna výška úľavy na dani z príjmov >150 % 40 % 50 % 30 % 37 % EUR EUR 40 % 50 % 125 % % 40 % 50 % 25 % 31 % EUR EUR 40 % 50 % 100 % % 40 % 50 % 20 % 12 % EUR EUR 40 % 50 % 75 % % 35 % 44 % 15 % 18 % EUR EUR 35 % 44 % <75 % 30 % 38 % 10 % 12 % EUR EUR 30 % 38 % Pozn.: Miera nezamestnanosti je počítaná ako pomer miery nezamestnanosti v okrese, kde je investícia umiestnená, a priemernej miery nezamestnanosti na Slovensku za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola žiadosť o investičnú pomoc podaná. Stimuly pre výskum a vývoj Na základe zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné požiadať o poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu (poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVŠ SR )) na podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja, vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu, zabezpečenia ochrany priemyselného vlastníctva, na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a úľavu na dani z príjmu právnickej osoby najviac na tri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia ( poskytovateľom je Ministerstvo financií SR (ďalej len MF SR )). Podmienky na poskytnutie stimulov pre vedu a výskum 1. Vytvorenie nového pracoviska žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom nové pracovisko bude zamerané na vykonávanie výskumu a vývoja a bude vykonávať svoju činnosť najmenej päť rokov po skončení poskytovania stimulov, alebo 2. Rozšírenie existujúceho pracoviska zameraného na vykonávanie výskumu a vývoja žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom rozšírené pracovisko bude vykonávať túto činnosť najmenej päť rokov po skončení poskytovania stimulov a prijímateľ stimulov nesmie znížiť výšku ročných výdavkov na výskum a vývoj, ktoré vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov. 08

9 Minimálna výška celkových oprávnených nákladov musí byť pre projekt: Druh projektu Mikropodnik a malý podnik (v mil. EUR) ný podnik (v mil. EUR) Veľký podnik (v mil. EUR) základný výskum 0,25 0,5 1 aplikovaný a experimentálny výskum Formy stimulov pre výskum a vývoj 1,5 2,5 3,5 dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu na: - podporu základného výskumu, aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja alebo - vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu alebo - zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva alebo - dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja, úľava na dani z príjmu Žiadateľom o stimuly môže byť: 1. mikropodnik počet zamestnancov menej ako 10 a obrat za rok nižší ako 2 mil. EUR alebo hodnota majetku nižšia ako 2 mil. EUR, 2. malý podnik počet zamestnancov menej ako 50 a obrat za rok nižší ako 10 mil. EUR alebo hodnota majetku nižšia ako 10 mil. EUR, 3. stredný podnik - počet zamestnancov do 250 a obrat za rok nižší ako 50 mil. EUR alebo hodnota majetku nižšia ako 43 mil. EUR, 4. veľký podnik počet zamestnancov vyšší ako 250 a obrat za rok vyšší ako 50 mil. EUR alebo hodnota majetku vyššia ako 43 mil. EUR. Základná a zvýšená stimulov Druh projektu Mikropodnik a malý podnik (v % z oprávnených nákladov) Základná Zvýšená ný podnik (v % z oprávnených nákladov) Základná Zvýšená Veľký podnik (v % z oprávnených nákladov) Základná Zvýšená Základný výskum 100 % % % - Aplikovaný výskum 70 % 80 % 60 % 75 % 50 % 65 % Experimentálny výskum 45 % 60 % 35 % 50 % 25 % 40 % Základná stimulov sa zvyšuje, ak podnikateľ: spolupracuje s ďalším malým alebo stredne veľkým podnikateľom, alebo má cezhraničnú spoluprácu s podnikateľom alokovaným v štáte susediacom so SR (znamená to, že výskumné a vývojové činnosti sa vykonávajú minimálne v dvoch rôznych členských štátoch), alebo spolupracuje s organizáciou výskumu a vývoja (vysokou školou, ústavom Slovenskej akadémie vied, rezortným výskumným ústavom, podnikateľskou organizáciou výskumu a vývoja). 09

10 Příloha Daňové povinnosti Srpen 2012 čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 14. intrastat podání výkazu pro Intrastat za červenec 2012 pondělí 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pátek 24. spotřební daň splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 27. pátek 31. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z příjmů daň z nemovitostí daňové přiznání za červenec 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za červenec 2012 souhrnné hlášení za červenec 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012 splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč) Září 2012 pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu) středa 12. Intrastat podání výkazu pro intrastat za srpen 2012 pondělí 17. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu) úterý 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za srpen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za srpen 2012 souhrnné hlášení za srpen 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012 úterý 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012 Zdroj:

11 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Granty a pobídky Luděk Hanáček: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika Jaký je Vás výhled? Tax news srpen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 09 Příloha Protischodkový balíček zamítnut Senátem Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Více

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Tax news červen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Návrh

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Tax news. 12 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. září 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 12 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. září 2012, Deloitte Česká republika Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Tax news září 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 12 Příloha Novely

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Tax news. 05 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 04 Ostatní. 10 Příloha. Vítězství je stav mysli. březen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 05 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 04 Ostatní. 10 Příloha. Vítězství je stav mysli. březen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news březen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky Zaokrouhlování srážkové daně z úrokových příjmů Informace GFŘ podávání

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. září 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. září 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika září 2017 Aktuálně probíhající výzvy 2 Aplikace Výzva IV Začátkem srpna 2017 byla vyhlášena Ministerstvem průmyslu a obchodu Výzva IV programu Aplikace.

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. listopad 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. listopad 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika listopad 2017 Vyhlášení první veřejné soutěže 2 V úterý 31. října 2017 bude Technologickou agenturou ČR vyhlášena 1. veřejná soutěž programu Théta.

Více

Daňové novinky. Daňové novinky. duben Deloitte Česká republika

Daňové novinky. Daňové novinky. duben Deloitte Česká republika Daňové novinky Deloitte Česká republika Připravované legislativní Vláda odsouhlasila v březnu plán legislativních prací na zbývající část roku 2014. Ministerstvo financí již předložilo do připomínkového

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. květen 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. květen 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika květen 2017 Vyhlášení třetí veřejné soutěže 2 Začátkem dubna vyhlásila Technologická agentura České republiky třetí veřejnou soutěž Programu na podporu

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. únor 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. únor 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika únor 2017 Harmonogram Integrovaných územních investic (ITI) v rámci a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika leden 2017 Úspory energie Výzva II 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. únor 2018

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. únor 2018 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika únor 2018 Nově vyhlášené výzvy OP PIK 2 Technologie Výzva VII (průmysl 4.0) Začátkem prosince 2017 byla vyhlášena Výzva VII programu Technologie, která

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika červenec 2017 Aktualizovaný harmonogram letních výzev OP PIK na rok 2017 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 7. června 2017 aktualizovaný Harmonogram

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2017 Výzva III programu Úspory 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu Úspory. Program je určen všem podnikům, které

Více

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Příjmy společníka fakturujícího společnosti nemusí být příjmy ze V nedávném rozsudku se Nejvyšší

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika Vydané informace Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Vydané informace Zdaňování jednatelů ze zahraničí Po roce nejasností potvrdilo Generální finanční ředitelství postup pro zdaňování jednatelů českých

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. březen 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. březen 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika březen 2017 Dotace a investiční pobídky březen 2017 Nově vyhlášené výzvy v rámci Operačního programu Podnikání 2 Na přelomu ledna a února Ministerstvo

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Daňový zpravodaj. červenec 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červenec 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Zákon o poskytování služby Poslanecká sněmovna schválila zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jestliže jej potvrdí i Senát a podepíše prezident,

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Tax news. 07 Příloha. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 02 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Kdo vám pomůže zvládnout stres?

Tax news. 07 Příloha. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 02 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Kdo vám pomůže zvládnout stres? Tax news listopad 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Mimořádné odměny pro vysoko příjmové zaměstnance

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červen 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červen 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika červen 2017 Nové výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro 2 Na začátku května byl zahájen příjem žádostí o podporu programu Úspory energie

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. leden 2017

Právní novinky Deloitte Česká republika. leden 2017 Právní novinky Deloitte Česká republika leden 2017 Možnost částečného vyplacení Právní novinky leden 2017 nadměrného odpočtu na DPH 2 Možnost částečného vyplacení nadměrného odpočtu na DPH Bude muset správce

Více

Daňový kalendář pro rok 2018

Daňový kalendář pro rok 2018 Daňový kalendář pro rok 2018 Daňový kalendář pro LEDEN 2018 02.01.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017 09.01.2018 spotřební splatnost daně za listopad 2017

Více

Daňové novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017

Daňové novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017 Daňové novinky Deloitte Česká republika říjen 2017 Finanční správa versus profesionální hokejista ve věci paušálních výdajů 2 Jen necelý měsíc poté, co Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl v kauze fotbalisty

Více

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Převodní ceny a dohled Česká finanční správa identifikuje oblast převodních cen jako oblast se zásadním významem pro výběr daně z příjmů, zejména u právnických

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika říjen 2016 Podzimní výzvy Operačního programu Podnikání a inovace 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika říjen 2017 Podpora zavádění veřejně 2 V rámci Operačního programu Doprava bude na podzim roku 2017 vyhlášen program na podporu zavádění veřejně stanic

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. září 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. září 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika září 2016 Potenciál II. výzva 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 7. 2016 druhou výzvu programu Potenciál v rámci implementace Operačního

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2019

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2019 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu) neděle 20. pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Podnikání (OPPIK) v roce 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje pro letošní rok dvě vlny dotačních výzev v OPPIK. První,

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z závislé činnosti a z funkčních - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební

Více

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Podání přiznání k dani z příjmů V souvislosti se změnou pravidel pro podání přiznání musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 Operační program Koncem dubna schválila Evropská komise první český operační program

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňový zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Zahrnutí náhrad za dovolenou Rádi bychom Vás informovali, že byl na Koordinačním výboru mezi

Více

Tax news. 06 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Ostatní. 12 Příloha. Vítězství je stav mysli. květen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 06 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Ostatní. 12 Příloha. Vítězství je stav mysli. květen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news květen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky Zamítnutí návrhu senátorů Ústavním soudem obnovitelné energie Novelizace

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. duben 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. duben 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika duben 2017 Komunitární program LIFE 2 Program LIFE je finančním nástrojem Evropské unie (EU) umožňující financovat aktivity, které souvisejí s životním

Více

Daň z příjmů právnických osob For information, contact Deloitte Czech Republic. 2

Daň z příjmů právnických osob For information, contact Deloitte Czech Republic. 2 Stavební forum Hlavní daňové novinky 2019 20.3.2019 Daň z příjmů právnických osob 2019. For information, contact Deloitte Czech Republic. 2 Směrnice ATAD 2019. For information, contact Deloitte Czech Republic.

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj září 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Daňová uznatelnost úroků z akvizičního úvěru Novinky v oblasti novel daňových zákonů Akční plán k erozi základu

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Tax news. 05 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 04 Ostatní. 08 Příloha. Kdo vám pomůže zvládnout stres?

Tax news. 05 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 04 Ostatní. 08 Příloha. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Kdo vám pomůže zvládnout stres? Tax news únor 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky Daňová uznatelnost nákladů na stravování při školeních Informace

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více