Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku"

Transkript

1

2 Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového úseku

3 Rozdělení investic: I) Hrubé investice = přírůstek investičních statků (budov,strojů,..) za dané období. Jsou výsledkem volby mezi výrobou spotřebních statků a výrobou investičních statků. II) Čisté investice = hrubé investice snížení o znehodnocení kapitálu (tj. především o odpisy)

4 Rozdělení investic: Dle typu investice: I)Reálné: - přímé podnikání ve výrobě a službách - nemovitosti - drahé kovy, umělecké předměty, sbírky II) Nehmotné licence, know-how, III) Finanční: - termínové vklady - depozitní certifikáty - dluhopisy - akcie

5 Rozdělení investic: Dle vztahu k rozvoji podniku: I) Obnovovací II) Rozšiřující III) Regulatorní

6 Rozdělení investic: Dle vzájemného vlivu projektů: I) Substituční (vzájemně se vylučující projekty) II) Nezávislé (realizace jednoho nevylučuje realizaci druhého) III) Komplementární (vzájemně se doplňující projekty)

7 Rozdělení investic: Dle věcné náplně: I) Investiční II) Nový produkt III) Organizační změna IV) Inovace IS/IT V) Koupě firmy VI) Environmentální

8 Rozdělení investic: Dle délky existence: I) Na zelené louce II) V zavedeném podniku

9 1) Koupí 2) Dodavatelská investiční výstavba 3) Výstavba ve vlastní režii 4) Leasing (finanční) 5) Darování, dědictví

10 1) Výsledek hospodaření na několik let dopředu (zisk, rentabilitu, likviditu) 2) Riziko správného odhadu budoucích peněžních příjmů 3) Náročnost na koordinaci účastníků investičního procesu

11 Investiční rozhodování a kapitálové plánování zahrnuje: 1) Stanovení dlouhodobých cílů firmy a výběr investiční strategie Převládá pluralitní pojetí cílů, podnik sleduje celou soustavu cílů, v nichž finanční cíle mají dominantní úlohu. Jako hlavní cíle jsou obvykle uváděny: a)) efektivnost a finanční stabilita podniku b) podíl podniku na trhu c) inovace výrobního programu, zařízení a technologií d) sociální cíle, mzdové a sociální zajištění pracovníků, rozvojem jejich kvalifikace a stimulace e) respektování požadavků na ochranu ŽP

12 Investiční rozhodování a kapitálové plánování zahrnuje: 2) Vyhledání nových projektů a jejich předinvestiční příprava 3) Plánování kapitálových výdajů 4) Plánování peněžního příjmu z investice 5) Výběr investičního projektu 6) Zohlednění rizika 7) Volba optimální varianty financování projektu 8) Kontrola výdajů na inv. projekt a zhodnocení realizovaných projektů

13 Rozhodovací trojúhelník

14 I) Podle základního investičního cíle: a) Maximalizace tržní hodnoty firmy (ročních výnosů) b) Strategie růstu hodnoty (ceny) investice c) Maximalizace ročních příjmů z investice d) Maximalizace likvidity investic

15 II) Strategie ve vztahu k riziku: a) Agresivní strategie b) Konzervativní strategie

16 I) Podle výše kapitálových výdajů (kdo projekt podepisuje) II) Podle charakteru přínosu pro podnik zvýšení tržeb inovace, rozšíření kapacity výroby snížení nákladovosti snížení rizika podnikání - diverzifikace zlepšení pracovních, bezpečnostních, zdravotních a sociálních podmínek

17 III) Podle vztahu k objemu původního majetku obnovovací projekty rozvojové projekty

18 IV) Podle typu peněžních toků z investic a) s klasickým peněžním tokem (konvenčním) vzor toku: b) s nekonvenčním peněžním tokem vzory toku:

19 Fáze investičního procesu I) Předinvestiční, která zahrnuje: - identifikaci projektů, - předběžný výběr, - studii proveditelnosti. II) Investiční III) Provozní

20 I) Zahajuje se až když je stanoven investiční cíl a strategie II) Cílem předinvestiční přípravy je podrobně identifikovat investiční projekty: a) účelu investice b) průzkumu potřeb trhu c) dosavadního využití majetku podniku z hlediska rizikovosti

21 d) výše očekávaných kap. výdajů a peněžních příjmů e) postupně vylučovat projekty méně vhodné III) zakončením předinvestiční přípravy je vypracování prováděcí studie ( technickoekonomické studie)

22 1) Souhrnný přehled výsledků z hlediska technického ekonomického finančního sociálního

23 2) Zdůvodnění a vývoj projektu: zhospodárnění produkce, technické a technologické zdokonalení výroby, vznik nových pracovních příležitostí, zabezpečení koupěschopné poptávky doma i v zahraničí

24 3) Kapacita trhu a produkce: hodnocení tržní konkurence, substitučních výrobků, marketingová strategie podniku ve vztahu k cenám, kvalita výrobků, výrobní kapacita projektu, sortiment produkce

25 4) Materiální vstupy: nároky na základní materiály, možnosti substituce materiálu, situace na trhu s materiálem, cenové podmínky, náročnost projektu na různé druhy energie, jejich dostupnost a zaměnitelnost

26 5) Hodnocení celkové lokalizace a prostředí investičního projektu: umístění investice vzhledem k vzdálenostem od: zdrojů surovin, energie, k místní spotřebě vliv na životní prostředí, různé ekologické bariéry a požadavky

27 6) Analýza výrobního zařízení a technologie posuzuje technické parametry projektu volba různých technologických postupů vhodné výrobní zařízení z hlediska nákladů, bezpečnosti a spolehlivosti sleduje i cenu investice posuzuje výši výrobních nákladů posuzuje způsob nákupu (licence )

28 7) Organizační projekt: otázky týkající se organizačního uspořádání ve výrobě, zásobování, technickém rozvoji, správě

29 8) Analýza lidských zdrojů zkoumá situaci na pracovním trhu: potřeba pracovních sil struktura pracovních sil mzdové požadavky požadavky na směnný provoz

30 9) Časový plán realizace zahrnuje stanovení časového harmonogramu: termíny dokončení projektové přípravy dodavatelské zabezpečení investice zahájení výstavby termíny ukončení jednotlivých etap ukončení investice

31 10) Finanční a ekonomické hodnocení, včetně hodnocení rizika projektu: kvantifikují se zde finanční nároky projektu, ať již přímě nebo vyvolené odhadují se očekávané peněžní příjmy z projektu

32 Závěr k prováděcí studii - Je náročná na velké množství vstupních informací - Náročná na odhad budoucího vývoje technických, ekonomických a finančních veličin - Náročná na široké a komplexní znalosti z různých oborů techniky a ekonomiky - Na zpracování se podílí pracovníci různých profesí - Sestavují se různé varianty pro: techniku, výrobní programy, ceny...

33 Investiční fáze Jedná se o vlastní realizaci projektu, která zahrnuje: - vytvoření právní, finanční a organizační základny, - výběr dodavatele, - získání potřebné investice, - zajištění personální stránky, - zkušební provoz.

34 Provozní fáze - Jedná se o řízení celé etapy realizace projektu. - Vznik vnitřních a vnějších okolností, které povedou ke korekcím projektu, což přinese další náklady.

35 1) Výdaje na obnovu a rozšíření DHM 2) Výdaje na pořízení DNM 3) Pořízení finančního majetku dlouhodobé povahy 4) Výdaje na výzkumné a vývojové programy 5) Výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku (ČPK = OM - Krátkodobých závazků) 6) Výdaje na výchovu a zapracování pracovníků

36 7) Výdaje na reklamní kampaň 8) Výdaje spojené s hodnocením leasingu a pod. K = I + O - P + D K = kapitálový výdaj I = cena investice O = trvalý ČPK P = příjem z prodeje existujícího nahrazovaného investičního majetku D = daňové efekty

37 Nákup stroje - cena 5 mil. Kč rozloženo do dvou let : 1. rok 3 mil. Kč 2. rok 2 mil. Kč Přírůstek zásob a pohledávek 1 mil. Kč přírůstek krátkodobých závazků 0,5 mil. Kč ZC stroje 1mil. prodejní cena 1,2mil. Daň 26 % úroková sazba 10 % K = I + O - P + D

38 1) I = 1. rok 3mil. 2. rok 1 2. =1,65 (1+0,1) 2 Suma výdajů je 4,65 2) O = ČPK = 1-0,5 = 0,5 3) P = 1,2 4) Daň: 0,2 * 0,26= 0,052 K = 4,65 + 0,5-1,2 + 0,052 = 4,002mil. Kč

39 P = Z + A + OM + Pm + D kde: P = celkový roční peněžní příjem z investičního projektu Z = roční zisku po zdanění, který investice přináší A = ročních odpisů OM = změna OM v důsledku investování: úbytek + (prodej), přírůstek - Pm = příjem z prodeje investice koncem životnosti D = daňový efekt z prodeje investičního majetku

40 Faktory ovlivňující výši příjmů a) Očekávané ceny nově vyráběných výrobků b) Vliv inflace c) Politická situace v zemi d) Problematické odlišení příjmů z dané investice od celkového peněžního příjmů z ostatních investic

41 1. Průměrné roční náklady 2. Diskontované náklady 3. Čistá současná hodnota a index rentability 4. Vnitřní výnosové procento (vnitřní míra výnosu) 5. Průměrná výnosnost 6. Doba návratnosti 7. Rentabilita investic (ROI)

42 1) Podle toho jak zohledňují faktor času: a) dynamické b) statické 2) Podle efektů z investic: a) úspora nákladů b) hodnocení zisku c) peněžní tok

43 I. Čistá současná hodnota Varianty příjmů a výdajů: 1) Náklad je jednorázový, příjem je každý rok jiný 2) Náklady a příjmy jsou v každém roce jiné 3) Náklad je jednorázový, příjem je každá rok stejný 4) Dochází k výrazným změnám v toku peněz během životnosti investice, lze navrhnout dvě řešení: - investici prodat před koncem životnosti - investici používat do konce životnosti 5) Upravená ČSH

44 1) Jednorázový kapitálový výdaj a rozdílné příjmy P 1 P 2 P 3 P n ČSH = K (1+i) 1 (1+i) 2 (1+i) 3 (1+i) n

45 zjednodušeně: N 1 ČSH = Pn* n=1 (1+i) n - K ČSH = čistá současná hodnota Pn = peněžní příjmy v jednotlivých letech investice po dobu její životnosti n = jednotlivá léta životnosti K = kapitálový výdej - l mil. Kč i = úrokový koeficient - p.a. 10% N = doba životnosti - 5 let

46 Rok Peněžní příjem Odúročitel Diskontovaný v tis. Kč peněžní příjem Kč , (1+0,1) , (1+0,1) , (1+01) , (1+0,1) , (1+0,1) ČSH = ČSH = Kč

47 Hodnoty, které čistá současná hodnota může mít ČSH > 0 ČSH = 0 ČSH < 0

48 I. Čistá současná hodnota 2) Kapitálový výdaj je postupný a příjmy jsou v jednotlivých letech rozdílné ČSH N P 1 n n T t n 1 (1 i) t 1 (1 T K 1 i) t kde: T = celková doba výstavby t = jednotlivá léta výstavby

49 Doba pořízení 2 roky: - v 1. roce 5mil. - v 2. roce 5mil. doba životnosti 3 roky úroková míra p.a. 10% peněžní příjmy v jednotlivých letech: 5mil.,5mil.,2mil.,

50 Diskontování peněžních příjmů ROK příjem v upravený diskontovaný tis. Kč odúročitel peněžní příjem , (1+0,1) , (1+0,1) , (1+0,1)

51 Diskontování kapitálových výdajů ROK výdej v odúročitel Diskontovaný tis. Kč kapitál. výdaj , (1+0,1) , (1+0,1) ČSH = = tis. Kč

52 I.Čistá současná hodnota 3. Příjmy jsou v každém roce shodné Pro výpočet diskontovaných peněžních příjmů se používá zásobitel

53 I.Čistá současná hodnota 4. Během životnosti dojde k výrazným změnám v peněžních tocích (pokles poptávky po výrobku) Nutné rozhodnout zda: - Majetek prodat před koncem životnosti a nahradit novým (obnova majetku nemusí být shodná s dobou životnosti) - Počítá se tzv. optimální doba obnovy majetku, která se realizuje ve dvou krocích

54 I.Čistá současná hodnota Výpočet doby obnovy majetku: a) Vypočítám ČSH pro jednotlivé roky životnosti, uvažuji prodej majetku na konci roku Výpočet ČSH = diskontované příjmy v jednotlivých letech + diskontovaná zůstatková cena v jednotlivých letech pořizovací cena investice b) Jednotlivé roky životnosti převést na společnou dobu životnosti ČSH zjištěná pro jednotlivé roky životnosti se vynásobí zásobitelem vypočteným pro jednotlivé roky, tak vypočtu tzv. ekvivalentní roční anuitu Ve kterém roce je dosažena nejvyšší ekvivalentní roční anuita, v tom roce je nejvýhodnější obnovit investici.

55 I.Čistá současná hodnota 5) Upravená čistá současná hodnota (ČSHU) Upravená ČSH je taková ČSH, která zahrnuje kromě základní ČSH také současné hodnoty finančních důsledků, vyplývajících z přijetí investičního projektu.

56 5) Upravená čistá současná hodnota (ČSHU) Typické možnosti financování investice: - emise nových akcií (výdaje na emisi většinou nejsou zanedbatelné a musíme je respektovat); - emise nových dluhopisů (výdaje na emisi většinou nejsou zanedbatelné a musíme je respektovat); - investice si vyžádá zvýšení dluhů (úvěrů- v důsledku toho vzrostou úroky a podnik získává úrokový daňový štít, tj. podnik získává daňové zvýhodnění, ale pozor roste finanční riziko); - investice může být financována pomocí specifických zdrojů, např. dotace na ekologické projekty apod.

57 5) Upravená čistá současná hodnota (ČSHU) Výpočet upravené čisté současné hodnoty (ČSHU): - výpočet základní čisté současné hodnoty (ČSHZ) - výpočet současných hodnot všech finančních důsledků projektu (F) ČSHU = ČSHZ ± F

58 IZ N n 1 T t 1 1 Pn (1 i) 1 Kt (1 i) n T t

59 Hodnoty, které index ziskovosti může mít ve vztahu k ČSH IZ > 1 když ČSH > 0 IZ = 1 když ČSH = 0 IZ< 1 když ČSH < 0

60 Příklad: Podnik má k dispozici 100mil. Minimální požadovaná výnosnost p.a. 10% Má k dispozici tyto investiční projekty projekt kapitálový peněžní příjem v mil.kč výdaj v mil.kč 1. rok 2. rok ČSH v Kč Iz I ,21 II ,00 III ,50

61 ČSH 0 i

62 P1 P2 PN... 2 (1 i) (1 i) (1 i) N K Zjednodušeně: n 1 Pn 1 (1 i) N n K

63 nebo: i n = nižší úroková míra i v = vyšší úroková míra 0 ) (1 1 1 K i P n N n n t T t T n N n n i K i P ) (1 1 ) (

64 VVP i n ČSH ČSH in in ČSH iv ( iv in ) i n = nižší úroková míra i v = vyšší úroková míra

65 Postup výpočtu VVP 1. Zvolit i a diskontovat peněžní příjmy a kapitálový výdaj 2. Porovnat diskontované příjmy a kapitálový výdaj 3. Je-li P > K, zvolit vyšší i a celý postup opakovat, dokud P < K 4. Interpolace

66 ČSH v Kč 150 tis VVP = 20,8% tis 15% 25% i

67 Modifikované VVP Modifikované VVP je taková úroková míra, při níž se kapitálový výdaj rovná diskontované terminálové hodnotě investičního projektu. Terminálová hodnota projektu představuje souhrn budoucích hodnot jednotlivých peněžních příjmů projektu ke konci jeho životnosti, vypočtený pomocí požadované výnosnosti projektu.

68 Modifikované VVP Výpočet modifikovaného VVP probíhá ve dvou krocích: 1)Výpočet terminálové hodnoty projektu je podle následujícího vztahu N N n Terminálová hodnota = P n (1 i) 2) Výpočet modifikovaného VVP N n VVPm = P 1 N n i K n 1 1

69 1) Pro lineární odpis a nulové ZC V P N Z n n N I p V p = průměrná výnosnost investiční varianty n = jednotlivá léta životnosti Z n = roční zisk po zdanění v jednotlivých letech N = celková doba životnosti I p = průměrná roční hodnota investičního majetku v ZC I P PC 2 ZC

70 Nákup stroje v ceně Životnost 1 mil. 5 let + lineární odpis 1.rok Odpis v tis. Kč (1 mil. : 5) Provozní náklady bez odpisů v tis. Kč Růst tržeb v tis. Kč

71 1.rok Růst zisku před zdaněním (ř.4=(ř.1+ř.2)-ř.3) Růst daně ze zisku v tis. Kč (26%) Růst zisku po zdanění v tis. Kč (ř.6=ř.4-ř.5) Vp = = Vp = 0, 3848

72 Průměrná výnosnost 2) Nelineární odpisy a nenulová ZC lze použít různé modifikace: a) Průměrný roční zisk se porovnává s pořizovací cenou N projektu: Z n Vpm = b) Průměrný rozdíl mezi celkovým ziskem z investice a PC se podělí s průměrnou roční hodnotu dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně: Vpm = n 1 N PC N n 1 Z N 100 % n I p PC 100 %

73 Průměrná výnosnost Nevýhody: - Bere v úvahu zisk, který je možné dle českého zákona o účetnictví různě ovlivňovat (různou odpisovou politikou, tvorbou rezerv apod.). - Nebere v úvahu úspory nákladů - Nebere v úvahu faktor času, tj. zisky z různých let hodnotí stejným způsobem - Nebere v úvahu odpisy jako součást peněžních příjmů z investice

74 Průměrná výnosnost Nevýhody: - Pokud se porovnává průměrná výnosnost investičního projektu s výnosností podniku ze stávajícího podnikání, může dojít k následujícímu: - že podniky s vysokou výnosností odmítnou i dobré projekty a - podniky s nízkou výnosností přijmou i špatné projekty. (Platí to pouze tehdy, když se průměrná výnosnost investiční varianty srovnává s výnosností podniku ze stávajícího podnikání.)

75 K a n 1 ( Z n O n ) K = pořizovací cena, tj. kapitálový výdej Z n = roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech O n = roční odpis z investice v jednotlivých letech životnosti n = jednotlivá léta životnosti a = doba návratnosti

76 Námitky: - Nebere v úvahu faktor - Nebere v úvahu příjmy z investičního projektu, které vznikají po době návratnosti až do konce životnosti investice - Příjmy z investice, které se koncentrují do posledních let životnosti, mohou při posuzování investice dle metody doby návratnosti vést k závěru, že bude vybrána investice s kratší dobou návratnosti, ale na druhou stranu taková, která je ve skutečnosti méně efektivní.

77 Námitky: - vyjadřuje jen likviditu projektu, nevyjadřuje likviditu podniku jako celku, což je mnohem důležitější - nelze ji uplatnit v případě, že toky z investice mají nekonvenční charakter.

78 Příklad: Kapitálový výdaj Životnost Roční zisky po zdanění 1 mil. 5 let + lineární odpis 0, 120, 240, 240, 180 tis. Kč Zisk po Roční odpis Celkový Kumulativní Rok zdanění v tis. v tis. příjem v tis. příjem v tis Zbytek do 1 mil. činí: 1 mil tis. 40 tis. 40 tis. = 0, Návratnost investic je za 3,09 roků ( 3 + 0,09 )

79 VI. Rentabilita investic - ROI - Za efekt z investice se považuje zisk. - Změny v objemu výroby, tak změny v nákladech, které investice vyvolává, se promítnou do zisku, který tak dostatečně charakterizuje přínos investice. Z r ROI = x 100 (%) IN Zr = průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice IN = náklady na investici

80 VI. Rentabilita investic - ROI Výhody: - Do čitatele se dosazuje průměrný čistý zisk, který nebere v úvahu odpisy. - Lze srovnávat i projekty, které mají různou dobu životnosti a různou výši investičních nákladů. - Vypočtená rentabilita se srovnává s požadovanou mírou zúročení: je-li vypočtená rentabilita vyšší, investice je výhodná; je-li nižší, investici bychom neměli realizovat.

81 VI. Rentabilita investic - ROI Nevýhody: - nebere v úvahu všechny peněžní příjmy, ale pouze jejich část (nepočítá s odpisy), - nebere v úvahu působení faktoru času, - nepřihlíží k rozložení zisku v čase, - je to statická metoda.

82

83 Je zřejmé, že firmy používají několik metod zároveň, převažuje metoda vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty. Údaje také potvrzují, že doba návratnosti je nejvíce používaná mezi doplňkovými kritérii výběru investičních projektů.

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více