Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku"

Transkript

1

2 Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového úseku

3 Rozdělení investic: I) Hrubé investice = přírůstek investičních statků (budov,strojů,..) za dané období. Jsou výsledkem volby mezi výrobou spotřebních statků a výrobou investičních statků. II) Čisté investice = hrubé investice snížení o znehodnocení kapitálu (tj. především o odpisy)

4 Rozdělení investic: Dle typu investice: I)Reálné: - přímé podnikání ve výrobě a službách - nemovitosti - drahé kovy, umělecké předměty, sbírky II) Nehmotné licence, know-how, III) Finanční: - termínové vklady - depozitní certifikáty - dluhopisy - akcie

5 Rozdělení investic: Dle vztahu k rozvoji podniku: I) Obnovovací II) Rozšiřující III) Regulatorní

6 Rozdělení investic: Dle vzájemného vlivu projektů: I) Substituční (vzájemně se vylučující projekty) II) Nezávislé (realizace jednoho nevylučuje realizaci druhého) III) Komplementární (vzájemně se doplňující projekty)

7 Rozdělení investic: Dle věcné náplně: I) Investiční II) Nový produkt III) Organizační změna IV) Inovace IS/IT V) Koupě firmy VI) Environmentální

8 Rozdělení investic: Dle délky existence: I) Na zelené louce II) V zavedeném podniku

9 1) Koupí 2) Dodavatelská investiční výstavba 3) Výstavba ve vlastní režii 4) Leasing (finanční) 5) Darování, dědictví

10 1) Výsledek hospodaření na několik let dopředu (zisk, rentabilitu, likviditu) 2) Riziko správného odhadu budoucích peněžních příjmů 3) Náročnost na koordinaci účastníků investičního procesu

11 Investiční rozhodování a kapitálové plánování zahrnuje: 1) Stanovení dlouhodobých cílů firmy a výběr investiční strategie Převládá pluralitní pojetí cílů, podnik sleduje celou soustavu cílů, v nichž finanční cíle mají dominantní úlohu. Jako hlavní cíle jsou obvykle uváděny: a)) efektivnost a finanční stabilita podniku b) podíl podniku na trhu c) inovace výrobního programu, zařízení a technologií d) sociální cíle, mzdové a sociální zajištění pracovníků, rozvojem jejich kvalifikace a stimulace e) respektování požadavků na ochranu ŽP

12 Investiční rozhodování a kapitálové plánování zahrnuje: 2) Vyhledání nových projektů a jejich předinvestiční příprava 3) Plánování kapitálových výdajů 4) Plánování peněžního příjmu z investice 5) Výběr investičního projektu 6) Zohlednění rizika 7) Volba optimální varianty financování projektu 8) Kontrola výdajů na inv. projekt a zhodnocení realizovaných projektů

13 Rozhodovací trojúhelník

14 I) Podle základního investičního cíle: a) Maximalizace tržní hodnoty firmy (ročních výnosů) b) Strategie růstu hodnoty (ceny) investice c) Maximalizace ročních příjmů z investice d) Maximalizace likvidity investic

15 II) Strategie ve vztahu k riziku: a) Agresivní strategie b) Konzervativní strategie

16 I) Podle výše kapitálových výdajů (kdo projekt podepisuje) II) Podle charakteru přínosu pro podnik zvýšení tržeb inovace, rozšíření kapacity výroby snížení nákladovosti snížení rizika podnikání - diverzifikace zlepšení pracovních, bezpečnostních, zdravotních a sociálních podmínek

17 III) Podle vztahu k objemu původního majetku obnovovací projekty rozvojové projekty

18 IV) Podle typu peněžních toků z investic a) s klasickým peněžním tokem (konvenčním) vzor toku: b) s nekonvenčním peněžním tokem vzory toku:

19 Fáze investičního procesu I) Předinvestiční, která zahrnuje: - identifikaci projektů, - předběžný výběr, - studii proveditelnosti. II) Investiční III) Provozní

20 I) Zahajuje se až když je stanoven investiční cíl a strategie II) Cílem předinvestiční přípravy je podrobně identifikovat investiční projekty: a) účelu investice b) průzkumu potřeb trhu c) dosavadního využití majetku podniku z hlediska rizikovosti

21 d) výše očekávaných kap. výdajů a peněžních příjmů e) postupně vylučovat projekty méně vhodné III) zakončením předinvestiční přípravy je vypracování prováděcí studie ( technickoekonomické studie)

22 1) Souhrnný přehled výsledků z hlediska technického ekonomického finančního sociálního

23 2) Zdůvodnění a vývoj projektu: zhospodárnění produkce, technické a technologické zdokonalení výroby, vznik nových pracovních příležitostí, zabezpečení koupěschopné poptávky doma i v zahraničí

24 3) Kapacita trhu a produkce: hodnocení tržní konkurence, substitučních výrobků, marketingová strategie podniku ve vztahu k cenám, kvalita výrobků, výrobní kapacita projektu, sortiment produkce

25 4) Materiální vstupy: nároky na základní materiály, možnosti substituce materiálu, situace na trhu s materiálem, cenové podmínky, náročnost projektu na různé druhy energie, jejich dostupnost a zaměnitelnost

26 5) Hodnocení celkové lokalizace a prostředí investičního projektu: umístění investice vzhledem k vzdálenostem od: zdrojů surovin, energie, k místní spotřebě vliv na životní prostředí, různé ekologické bariéry a požadavky

27 6) Analýza výrobního zařízení a technologie posuzuje technické parametry projektu volba různých technologických postupů vhodné výrobní zařízení z hlediska nákladů, bezpečnosti a spolehlivosti sleduje i cenu investice posuzuje výši výrobních nákladů posuzuje způsob nákupu (licence )

28 7) Organizační projekt: otázky týkající se organizačního uspořádání ve výrobě, zásobování, technickém rozvoji, správě

29 8) Analýza lidských zdrojů zkoumá situaci na pracovním trhu: potřeba pracovních sil struktura pracovních sil mzdové požadavky požadavky na směnný provoz

30 9) Časový plán realizace zahrnuje stanovení časového harmonogramu: termíny dokončení projektové přípravy dodavatelské zabezpečení investice zahájení výstavby termíny ukončení jednotlivých etap ukončení investice

31 10) Finanční a ekonomické hodnocení, včetně hodnocení rizika projektu: kvantifikují se zde finanční nároky projektu, ať již přímě nebo vyvolené odhadují se očekávané peněžní příjmy z projektu

32 Závěr k prováděcí studii - Je náročná na velké množství vstupních informací - Náročná na odhad budoucího vývoje technických, ekonomických a finančních veličin - Náročná na široké a komplexní znalosti z různých oborů techniky a ekonomiky - Na zpracování se podílí pracovníci různých profesí - Sestavují se různé varianty pro: techniku, výrobní programy, ceny...

33 Investiční fáze Jedná se o vlastní realizaci projektu, která zahrnuje: - vytvoření právní, finanční a organizační základny, - výběr dodavatele, - získání potřebné investice, - zajištění personální stránky, - zkušební provoz.

34 Provozní fáze - Jedná se o řízení celé etapy realizace projektu. - Vznik vnitřních a vnějších okolností, které povedou ke korekcím projektu, což přinese další náklady.

35 1) Výdaje na obnovu a rozšíření DHM 2) Výdaje na pořízení DNM 3) Pořízení finančního majetku dlouhodobé povahy 4) Výdaje na výzkumné a vývojové programy 5) Výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku (ČPK = OM - Krátkodobých závazků) 6) Výdaje na výchovu a zapracování pracovníků

36 7) Výdaje na reklamní kampaň 8) Výdaje spojené s hodnocením leasingu a pod. K = I + O - P + D K = kapitálový výdaj I = cena investice O = trvalý ČPK P = příjem z prodeje existujícího nahrazovaného investičního majetku D = daňové efekty

37 Nákup stroje - cena 5 mil. Kč rozloženo do dvou let : 1. rok 3 mil. Kč 2. rok 2 mil. Kč Přírůstek zásob a pohledávek 1 mil. Kč přírůstek krátkodobých závazků 0,5 mil. Kč ZC stroje 1mil. prodejní cena 1,2mil. Daň 26 % úroková sazba 10 % K = I + O - P + D

38 1) I = 1. rok 3mil. 2. rok 1 2. =1,65 (1+0,1) 2 Suma výdajů je 4,65 2) O = ČPK = 1-0,5 = 0,5 3) P = 1,2 4) Daň: 0,2 * 0,26= 0,052 K = 4,65 + 0,5-1,2 + 0,052 = 4,002mil. Kč

39 P = Z + A + OM + Pm + D kde: P = celkový roční peněžní příjem z investičního projektu Z = roční zisku po zdanění, který investice přináší A = ročních odpisů OM = změna OM v důsledku investování: úbytek + (prodej), přírůstek - Pm = příjem z prodeje investice koncem životnosti D = daňový efekt z prodeje investičního majetku

40 Faktory ovlivňující výši příjmů a) Očekávané ceny nově vyráběných výrobků b) Vliv inflace c) Politická situace v zemi d) Problematické odlišení příjmů z dané investice od celkového peněžního příjmů z ostatních investic

41 1. Průměrné roční náklady 2. Diskontované náklady 3. Čistá současná hodnota a index rentability 4. Vnitřní výnosové procento (vnitřní míra výnosu) 5. Průměrná výnosnost 6. Doba návratnosti 7. Rentabilita investic (ROI)

42 1) Podle toho jak zohledňují faktor času: a) dynamické b) statické 2) Podle efektů z investic: a) úspora nákladů b) hodnocení zisku c) peněžní tok

43 I. Čistá současná hodnota Varianty příjmů a výdajů: 1) Náklad je jednorázový, příjem je každý rok jiný 2) Náklady a příjmy jsou v každém roce jiné 3) Náklad je jednorázový, příjem je každá rok stejný 4) Dochází k výrazným změnám v toku peněz během životnosti investice, lze navrhnout dvě řešení: - investici prodat před koncem životnosti - investici používat do konce životnosti 5) Upravená ČSH

44 1) Jednorázový kapitálový výdaj a rozdílné příjmy P 1 P 2 P 3 P n ČSH = K (1+i) 1 (1+i) 2 (1+i) 3 (1+i) n

45 zjednodušeně: N 1 ČSH = Pn* n=1 (1+i) n - K ČSH = čistá současná hodnota Pn = peněžní příjmy v jednotlivých letech investice po dobu její životnosti n = jednotlivá léta životnosti K = kapitálový výdej - l mil. Kč i = úrokový koeficient - p.a. 10% N = doba životnosti - 5 let

46 Rok Peněžní příjem Odúročitel Diskontovaný v tis. Kč peněžní příjem Kč , (1+0,1) , (1+0,1) , (1+01) , (1+0,1) , (1+0,1) ČSH = ČSH = Kč

47 Hodnoty, které čistá současná hodnota může mít ČSH > 0 ČSH = 0 ČSH < 0

48 I. Čistá současná hodnota 2) Kapitálový výdaj je postupný a příjmy jsou v jednotlivých letech rozdílné ČSH N P 1 n n T t n 1 (1 i) t 1 (1 T K 1 i) t kde: T = celková doba výstavby t = jednotlivá léta výstavby

49 Doba pořízení 2 roky: - v 1. roce 5mil. - v 2. roce 5mil. doba životnosti 3 roky úroková míra p.a. 10% peněžní příjmy v jednotlivých letech: 5mil.,5mil.,2mil.,

50 Diskontování peněžních příjmů ROK příjem v upravený diskontovaný tis. Kč odúročitel peněžní příjem , (1+0,1) , (1+0,1) , (1+0,1)

51 Diskontování kapitálových výdajů ROK výdej v odúročitel Diskontovaný tis. Kč kapitál. výdaj , (1+0,1) , (1+0,1) ČSH = = tis. Kč

52 I.Čistá současná hodnota 3. Příjmy jsou v každém roce shodné Pro výpočet diskontovaných peněžních příjmů se používá zásobitel

53 I.Čistá současná hodnota 4. Během životnosti dojde k výrazným změnám v peněžních tocích (pokles poptávky po výrobku) Nutné rozhodnout zda: - Majetek prodat před koncem životnosti a nahradit novým (obnova majetku nemusí být shodná s dobou životnosti) - Počítá se tzv. optimální doba obnovy majetku, která se realizuje ve dvou krocích

54 I.Čistá současná hodnota Výpočet doby obnovy majetku: a) Vypočítám ČSH pro jednotlivé roky životnosti, uvažuji prodej majetku na konci roku Výpočet ČSH = diskontované příjmy v jednotlivých letech + diskontovaná zůstatková cena v jednotlivých letech pořizovací cena investice b) Jednotlivé roky životnosti převést na společnou dobu životnosti ČSH zjištěná pro jednotlivé roky životnosti se vynásobí zásobitelem vypočteným pro jednotlivé roky, tak vypočtu tzv. ekvivalentní roční anuitu Ve kterém roce je dosažena nejvyšší ekvivalentní roční anuita, v tom roce je nejvýhodnější obnovit investici.

55 I.Čistá současná hodnota 5) Upravená čistá současná hodnota (ČSHU) Upravená ČSH je taková ČSH, která zahrnuje kromě základní ČSH také současné hodnoty finančních důsledků, vyplývajících z přijetí investičního projektu.

56 5) Upravená čistá současná hodnota (ČSHU) Typické možnosti financování investice: - emise nových akcií (výdaje na emisi většinou nejsou zanedbatelné a musíme je respektovat); - emise nových dluhopisů (výdaje na emisi většinou nejsou zanedbatelné a musíme je respektovat); - investice si vyžádá zvýšení dluhů (úvěrů- v důsledku toho vzrostou úroky a podnik získává úrokový daňový štít, tj. podnik získává daňové zvýhodnění, ale pozor roste finanční riziko); - investice může být financována pomocí specifických zdrojů, např. dotace na ekologické projekty apod.

57 5) Upravená čistá současná hodnota (ČSHU) Výpočet upravené čisté současné hodnoty (ČSHU): - výpočet základní čisté současné hodnoty (ČSHZ) - výpočet současných hodnot všech finančních důsledků projektu (F) ČSHU = ČSHZ ± F

58 IZ N n 1 T t 1 1 Pn (1 i) 1 Kt (1 i) n T t

59 Hodnoty, které index ziskovosti může mít ve vztahu k ČSH IZ > 1 když ČSH > 0 IZ = 1 když ČSH = 0 IZ< 1 když ČSH < 0

60 Příklad: Podnik má k dispozici 100mil. Minimální požadovaná výnosnost p.a. 10% Má k dispozici tyto investiční projekty projekt kapitálový peněžní příjem v mil.kč výdaj v mil.kč 1. rok 2. rok ČSH v Kč Iz I ,21 II ,00 III ,50

61 ČSH 0 i

62 P1 P2 PN... 2 (1 i) (1 i) (1 i) N K Zjednodušeně: n 1 Pn 1 (1 i) N n K

63 nebo: i n = nižší úroková míra i v = vyšší úroková míra 0 ) (1 1 1 K i P n N n n t T t T n N n n i K i P ) (1 1 ) (

64 VVP i n ČSH ČSH in in ČSH iv ( iv in ) i n = nižší úroková míra i v = vyšší úroková míra

65 Postup výpočtu VVP 1. Zvolit i a diskontovat peněžní příjmy a kapitálový výdaj 2. Porovnat diskontované příjmy a kapitálový výdaj 3. Je-li P > K, zvolit vyšší i a celý postup opakovat, dokud P < K 4. Interpolace

66 ČSH v Kč 150 tis VVP = 20,8% tis 15% 25% i

67 Modifikované VVP Modifikované VVP je taková úroková míra, při níž se kapitálový výdaj rovná diskontované terminálové hodnotě investičního projektu. Terminálová hodnota projektu představuje souhrn budoucích hodnot jednotlivých peněžních příjmů projektu ke konci jeho životnosti, vypočtený pomocí požadované výnosnosti projektu.

68 Modifikované VVP Výpočet modifikovaného VVP probíhá ve dvou krocích: 1)Výpočet terminálové hodnoty projektu je podle následujícího vztahu N N n Terminálová hodnota = P n (1 i) 2) Výpočet modifikovaného VVP N n VVPm = P 1 N n i K n 1 1

69 1) Pro lineární odpis a nulové ZC V P N Z n n N I p V p = průměrná výnosnost investiční varianty n = jednotlivá léta životnosti Z n = roční zisk po zdanění v jednotlivých letech N = celková doba životnosti I p = průměrná roční hodnota investičního majetku v ZC I P PC 2 ZC

70 Nákup stroje v ceně Životnost 1 mil. 5 let + lineární odpis 1.rok Odpis v tis. Kč (1 mil. : 5) Provozní náklady bez odpisů v tis. Kč Růst tržeb v tis. Kč

71 1.rok Růst zisku před zdaněním (ř.4=(ř.1+ř.2)-ř.3) Růst daně ze zisku v tis. Kč (26%) Růst zisku po zdanění v tis. Kč (ř.6=ř.4-ř.5) Vp = = Vp = 0, 3848

72 Průměrná výnosnost 2) Nelineární odpisy a nenulová ZC lze použít různé modifikace: a) Průměrný roční zisk se porovnává s pořizovací cenou N projektu: Z n Vpm = b) Průměrný rozdíl mezi celkovým ziskem z investice a PC se podělí s průměrnou roční hodnotu dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně: Vpm = n 1 N PC N n 1 Z N 100 % n I p PC 100 %

73 Průměrná výnosnost Nevýhody: - Bere v úvahu zisk, který je možné dle českého zákona o účetnictví různě ovlivňovat (různou odpisovou politikou, tvorbou rezerv apod.). - Nebere v úvahu úspory nákladů - Nebere v úvahu faktor času, tj. zisky z různých let hodnotí stejným způsobem - Nebere v úvahu odpisy jako součást peněžních příjmů z investice

74 Průměrná výnosnost Nevýhody: - Pokud se porovnává průměrná výnosnost investičního projektu s výnosností podniku ze stávajícího podnikání, může dojít k následujícímu: - že podniky s vysokou výnosností odmítnou i dobré projekty a - podniky s nízkou výnosností přijmou i špatné projekty. (Platí to pouze tehdy, když se průměrná výnosnost investiční varianty srovnává s výnosností podniku ze stávajícího podnikání.)

75 K a n 1 ( Z n O n ) K = pořizovací cena, tj. kapitálový výdej Z n = roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech O n = roční odpis z investice v jednotlivých letech životnosti n = jednotlivá léta životnosti a = doba návratnosti

76 Námitky: - Nebere v úvahu faktor - Nebere v úvahu příjmy z investičního projektu, které vznikají po době návratnosti až do konce životnosti investice - Příjmy z investice, které se koncentrují do posledních let životnosti, mohou při posuzování investice dle metody doby návratnosti vést k závěru, že bude vybrána investice s kratší dobou návratnosti, ale na druhou stranu taková, která je ve skutečnosti méně efektivní.

77 Námitky: - vyjadřuje jen likviditu projektu, nevyjadřuje likviditu podniku jako celku, což je mnohem důležitější - nelze ji uplatnit v případě, že toky z investice mají nekonvenční charakter.

78 Příklad: Kapitálový výdaj Životnost Roční zisky po zdanění 1 mil. 5 let + lineární odpis 0, 120, 240, 240, 180 tis. Kč Zisk po Roční odpis Celkový Kumulativní Rok zdanění v tis. v tis. příjem v tis. příjem v tis Zbytek do 1 mil. činí: 1 mil tis. 40 tis. 40 tis. = 0, Návratnost investic je za 3,09 roků ( 3 + 0,09 )

79 VI. Rentabilita investic - ROI - Za efekt z investice se považuje zisk. - Změny v objemu výroby, tak změny v nákladech, které investice vyvolává, se promítnou do zisku, který tak dostatečně charakterizuje přínos investice. Z r ROI = x 100 (%) IN Zr = průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice IN = náklady na investici

80 VI. Rentabilita investic - ROI Výhody: - Do čitatele se dosazuje průměrný čistý zisk, který nebere v úvahu odpisy. - Lze srovnávat i projekty, které mají různou dobu životnosti a různou výši investičních nákladů. - Vypočtená rentabilita se srovnává s požadovanou mírou zúročení: je-li vypočtená rentabilita vyšší, investice je výhodná; je-li nižší, investici bychom neměli realizovat.

81 VI. Rentabilita investic - ROI Nevýhody: - nebere v úvahu všechny peněžní příjmy, ale pouze jejich část (nepočítá s odpisy), - nebere v úvahu působení faktoru času, - nepřihlíží k rozložení zisku v čase, - je to statická metoda.

82

83 Je zřejmé, že firmy používají několik metod zároveň, převažuje metoda vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty. Údaje také potvrzují, že doba návratnosti je nejvíce používaná mezi doplňkovými kritérii výběru investičních projektů.

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

EBC*L zkušební formulář stupeň B

EBC*L zkušební formulář stupeň B EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 4 Podnik jako hospodářský systém Podnik

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství R

nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství R Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení ZADÁNÍ Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH ÚVOD... 7 JAK S KNIHOU PRACOVAT... 7

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více