ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH"

Transkript

1 ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Multilocus sequence analysis as a tool for robust phylogeny in heterocytous cyanobacteria Průběh řešení projektu : V průběhu řešení projektu byly splněny všechny hlavní cíle stanovené v původním návrhu. Bylo shromážděno několik desítek izolátů málo prostudovaných zástupců terestrických heterocytózních sinic r. Scytonema, Brasilonema, Microchaete, Tolypothrix a dalších, a přibližně 20 environmentálních vzorků obtížně kultivovatelných sinic r. Stigonema a Petalonema pro amplifikaci z izolovaných buněk (single cells). Vzorky pocházejí z široké škály geografických oblastí včetně málo prostudovaných tropických oblastí (Filipíny, Havajské ostrovy, Kostarika) a lokalit v temperátním pásmu (Evropa, USA). V úvodní části projektu byla podrobně zpracována fylogeneze celé skupiny (Nostocales) na základě všech kvalitních (> cca 800 bp) sekvencí z databáze GenBank a vlastních sekvencí získaných před zahájením a v průběhu práce na projektu. Tato fylogenetická studie představuje dosud nejkompletnější a nejaktuálnější přehled o evoluci heterocytózních sinic a bude využita v několika připravovaných publikacích a v důležité monografii řádu Nostocales (viz výsledky). Na základě výsledků této předběžné analýzy byly vybrány vhodné kmeny pro testování multilokusové analýzy (Tab. 1., Obr. 1.). Hlavním cílem projektu byla optimalizace multilokusové fylogenetické analýzy pro použití na vzorky terestrických heterocytózních sinic. V průběhu projektu byly na fylogeneticky reprezentativním výběru kmenů testovány primery a PCR protokoly pro amplifikaci pěti široce využívaných lokusů s použitím dříve publikovaných prací s vlastními úpravami (Tab. 2.). Dosud byla optimalizována amplifikace a sekvenace tří různých markerů.

2 Dalším cílem projektu bylo zavedení metod izolace jednotlivých buněk (single cells) obtížně kultivovatelných zástupců pro molekulární analýzu. Tato metodika byla úspěšně optimalizována pro relativně širokou škálu vzorků r. Stigonema, u kterých se zdařilo z izolovaných buněk amplifikovat gen pro 16S rrna (Obr. 1., Tab. 1.). Vzhledem k náročné optimalizaci izolace buněk a navazujících PCR protokolů nebyly u těchto vzorků dosud studovány ostatní markery. Byly též učiněny pokusy o amplifikaci celého genomu z buněk metodou multiple displacement amplification (MDA, Ishoey et al. 2008). Tato metoda přinesla úspěch pouze u jednoho vzorku a bude vyžadovat další optimalizaci. Dosažené výsledky: Byla zpracována celková fylogenetická analýza heterocytózních sinic na základě všech dostupných dat z databáze GenBank a vlastních nepublikovaných sekvencí zástupců méně prostudovaných čeledí Microchaetaceae, Stigonemataceae, Rivulariaceae a Scytonemataceae. Výsledky fylogenetické analýzy budou mimo vlastního projektu a navazujících studií použity pro 2 další publikace, které jsou v současnosti v recenzním řízení nebo v přípravě do tisku: 1. Komárek J. & Mareš J. (2012): Modern taxonomy (2011) of freshwater planktic heterocytous cyanobacteria. - Submitted to Hydrobiologia. 2. Komárek J. (2012): Cyanoprokaryota. 3. Teil: Nostocales. Süβwasserflora von Mitteleuropa 19/3. - Spektrum Akademischer Verlag, Elsevier GmbH, München, in prep. Na základě stromu byli vybráni zástupci fylogenetických větví, které dosud nebyly studovány pomocí multilokusové analýzy (viz Obr. 1.). Vybrané kmeny posloužily k testování zvolených markerů, které se běžně využívají zejména ve studiích zaměřených na planktonní typy heterocytózních sinic (Rajaniemi et al. 2005, Lyra et al. 2005, Moreira et al. 2011). Doposud byla provedena optimalizace PCR pro tyto testovací kmeny a sekvenace 3 vybraných lokusů - rbclx, rpoc1 a nifd (viz. Tab. 2. a 3.). Fungující protokoly budou využity v nejbližší době pro konstrukci statisticky robustního fylogenetického stromu heterocytózních sinic a dále v následných podrobných studiích jednotlivých skupin (Scytonemataceae, Stigonemataceae, Microchaetaceae, Rivulariaceae).

3 Tabulka č. 1. Vybrané kmeny heterocytózních sinic použité v rámci projektu pro testování markerů a single-cell PCR. Název vorku Původ Izolace / Sekvence Brasilonema sp. F20B II. Filipíny 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Scytonema sp. F26 II. Filipíny 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Tolypothrix sp. T3 nárost, skleník, bot. zahrada Teplice 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Scytonema hyalinum Havaj 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Scytonema sp. F26 III. Filipíny 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Scytonematopsis sp. Sic09 kámen, Cava Grande di Cassibile, Sicílie 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Microchaete sp. T10 nárost, skleník, bot. zahrada Teplice 16S+ITS r, rbclx, rpoc1 Tolypothrix distorta CCALA 194 půda, květináč, Nizozemsko 16S+ITS r, rbclx, rpoc1 Stigonema cf. mammilosum 5-4 CR Stigonema mammilosum Nor Stigonema mammilosum CDBWA Stigonema cf. tomentosum CAT1C Stigonema ocellatum CAT1 IIII Stigonema informe CAT5C Stigonema hormoides CAT3A Stigonema ocellatum NRO Stigonema cf. mammilosum CDBWD Stigonema panniforme CZ Stigonema panniforme Hawaii kámen, horský mlžný les, Kostarika kámen, potok, Norsko skalní stěna, Great vlhký kámen, Great Smoky Mts., USA vlhký kámen, Great Smoky Mts., USA kámen, Great kámen, Great mrtvé dřevo, Great kámen, Great skála, Holubovské hadce, CZ skála, ostrov Kauai, Havaj

4 V rámci testování metod pro analýzu izolovaných buněk (single-cells) byla úspěšně optimalizována amplifikace genu pro z buněk u 11 vybraných kmenů r. Stigonema (Tab. 1, Obr. 1.). Opakovaná sekvenace buněk ze všech vzorků potvrdila reprodukovatelnost výsedků. Fylogenetická analýza potvrdila existenci monofyletického rodu Stigonema a upřesnila jeho postavení v rámci systému sinic. Genomová amplifikace (MDA), PCR amplifikace dalších markerů, a studium dalších nekultivovatelných sinic nebyly dosud dokončeny nebo zoptimalizovány a jsou v plánu v následujícím roce. Tabulka č. 2. Testované primery pro multilokusovou analýzu. primer sekvence cíl zdroj úspěšnost* HEPF 5 -TTT GGG GTT AAC TTT TTT GGG CAT AGT C-3 mcye Jungblut & Neilan 2006? 1 HEPR 5 -AAT TCT TGA GGC TGT AAA TCG GGT TT-3 mcye Jungblut & Neilan 2006? 1 mcye-f2 5 -GAA ATT TGT GTA GAA GGT GC-3 mcye Rantala et al mcye-r4 5 -AAT TCT AAA GCC CAA AGA CG-3 mcye Rantala et al nifd552-f 5 -TCC GKG GKG TDT CTC AGT C-3 nifd Roeselers et al % nifd861-r 5 -CGR CWG ATR TAG TTC AT-3 nifd Roeselers et al % nifd-f 5 -GAT GGC GAT GTA TGC TGC TAA CAA C-3 nifd Henson et al nifd-r 5 -GTA CGG AAG TAA GCA ACG CAA CCT TG-3 nifd Henson et al CW 5 -CGT AGC TTC CGG TGG TAT CCA CGT-3 rbclx Rudi et al % CX 5 -GGG GCA GGT AAG AAA GGG TTT CGT A-3 rbclx Rudi et al % rpc/mf 5 -GGT GAR GTN ACN AAR CCA GAR AC-3 rpoc1 Seo & Yokota % rpc/cr-1 5 -CCA GAR TAG TCN ACC CGT TTA CC-3 rpoc1 Seo & Yokota % GB/3MF 5 -AAG CGH CCN GSN ATG TAY ATH GG-3 gyrb Seo & Yokota GB/CR-2 5 -CCN GCN GAR TCN CCY TCN AC-3 gyrb Seo & Yokota gyrb-f 5 -GGC ATC ATT TCA CCC AAA CCT TTG-3 gyrb vlastní design - gyrb-r 5 -ATG ACG AGC AGT TAC AGT GCC GA-3 gyrb vlastní design - * vztahuje se k 9 vybraným kmenům pro testování multilokusových markerů 1 dosud není dokončena optimalizace PCR

5 Obrázek č. 1. strom heterocytózních sinic (Maximum likelihood, 512 boostrap replikací, phyml GTR+G+I, 168 OTUs). Modrá čára rod Stigonema, tučně jsou vyznačeny sekvence získané po PCR amplifikaci single cells; zelené šipky fylogenetické větve, v rámci kterých již byla provedena multilokusová analýza jinými autory; červené šipky fylogenetické větve, ze kterých byli vybráni zástupci pro multilokusovou analýzu v rámci projektu.

6 Stav čerpání finančních prostředků: Byly vyčerpány veškeré finanční prostředky na nákup laboratorního materiálu pro molekulární analýzy podle navrženého rozpočtu, viz Tabulku č. 3. Byla zakoupena učebnice bioinformatiky Beginning Perl for Bioinformatics (Tisdall, J. 2001, O Reilly Media, USA) v hodnotě 700 Kč. Tabulka č. 3. Čerpání finančních prostředků (materiál). Popis materiálu Cena včetně DPH (Kč) Qiagen REPLI-g Mini Kit (100) - 1x Invisorb Fragment CleanUp, 250 purifications - 1x X Red PCR Master mix; 500 reactions - 2x Rukavice latexové nezaprašované S - 40x 5680 Rukavice latexové nezaprašované M - 10x 1420 Celkem Využitelnost dosažených výsledků a navazující práce: Výsledky projektu budou použity v řadě navazujících prací v rámci dlouhodobého výzkumu evoluce a taxonomie heterocytózních sinic v naší laboratoři. Fylogenetický strom vypočtený v průběhu projektu z dat je součástí dvou publikací v recenzním řízení a nadále bude využíván jako základní srovnávací model pro další studie. Optimalizované protokoly pro amplifikaci 3 dalších markerů nám v nejbližších měsících umožní rychle shromáždit data potřebná pro tvorbu fylogenetického stromu Nostocales na základě dosud nejreprezentativnějšího datasetu (4 lokusy, přítomnost sekvencí z málo prostudovaných vývojových větví). Očekáváme odeslání těchto výsledků k publikaci v příštím roce. Multilokusová analýza bude dále využita při řešení projektu GAČR P506/12/1818 zaměřeného na fylogenezi a diverzitu čeledi Scytonemataceae. Důležitým výsledkem je také úspěšné zavedení metodiky sekvenace z izolovaných buněk u nekultivovatelných sinic r. Stigonema. Výsledky této práce budou v příštím roce připraveny k publikaci. Pokud se potvrdí využitelnost i pro další typy sinic, bude se jednat o metodický průlom v současné molekulární taxonomii sinic. V Českých Budějovicích dne RNDr. Jan Mareš (řešitel projektu)

7 Literatura: Henson B.J., Hesselbrock S.M., Watson L.E. & Barnum S.R Molecular phylogeny of the heterocystous cyanobacteria (subsections IV and V) based on nifd. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 54: Ishoey T., Woyke T., Stepanauskas R., Novotny M. & Lasken R.S Genomic sequencing of single microbial cells from environmental samples. Curr. Opin. Microbiol. 11: Jungblut A.-D. & Neilan B.A Molecular identification and evolution of the cyclic peptide hepatotoxins, microcystin and nodularin, synthetase genes in three orders of cyanobacteria. Arch. Microbiol. 185: Lyra C., Laamanen M., Lehtimaki J.M., Surakka A. & Sivonen K Benthic cyanobacteria of the genus Nodularia are non-toxic, without gas vacuoles, able to glide and genetically more diverse than planktonic Nodularia. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 55: Moreira C., Fathalli A., Vasconcelos V. & Antunes A Genetic diversity and structure of the invasive toxic cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii. Curr. Microbiol. 62: Rajaniemi P., Hrouzek P., Kaštovská K., Williame R., Rantala A., Hoffmann L., Komárek J. & Sivonen K. 2005: Phylogenetic and morphological evaluation of the genera Anabaena, Aphanizomenon, Trichormus and Nostoc (Nostocales, Cyanobacteria). Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 55: Rantala A., Fewer D.P., Hisbergues M., Rouhiainen L., Vaitomaa J., Borner T. & Sivonen K Phylogenetic evidence for the early evolution of microcystin synthesis. Proc. Nat.l Acad. Sci. U S A 101: Roeselers G., Stal L.J., van Loosdrecht M.C.M. & Muyzer G Development of a PCR for the detection and identification of cyanobacterial nifd genes. J. Microbiol. Meth. 70: Rudi K., Skulberg O.M. & Jakobsen K.S Evolution of Cyanobacteria by exchange of genetic material among phyletically related strains. J. Bacteriol. 180: Seo P-S. & Yokota A The phylogenetic relationships of cyanobacteria inferred from 16SrRNA, gyrb, rpoc1 and rpod1 gene sequences. J. Gen. Appl. Microbiol. 49:

Polyfazický přístup k taxonomii sinic řádu Oscillatoriales

Polyfazický přístup k taxonomii sinic řádu Oscillatoriales Biologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Polyfazický přístup k taxonomii sinic řádu Oscillatoriales Ana Lokmer 2004 vedoucí práce: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. 1 LOKMER,

Více

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů Bc. Tereza Dobešová Diplomová práce 011 ABSTRAKT Cílem diplomové práce bylo ověřit funkčnost a optimalizovat podmínky primerů, jejichž

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Impact of host ecology on metabolic capacity of Sodalis allied symbiotic bacteria

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Projekt Název projektu: Vývoj a charakterizace mikrosatelitních markerů pro druhový komplex Crenicichla

Více

Molekulární epidemiologie dermatofytóz v České republice výsledky dvouleté studie

Molekulární epidemiologie dermatofytóz v České republice výsledky dvouleté studie klinické a laboratorní práce Molekulární epidemiologie dermatofytóz v České republice výsledky dvouleté studie Hubka V. 1, 2, Větrovský T. 3, Dobiášová S. 4, Skořepová M. 5, Lysková P. 6, Mencl K. 7, Mallátová

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 23 Květen 2001 OBSAH Zápis ze schůze výboru GSGM.... 1 Vyúčtování hospodaření GSGM za rok 2000... 2 Konference GSGM informace a pozvánka na konferenci

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Klasifikace s apriorní znalostí

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Klasifikace s apriorní znalostí ZADÁNÍ 1 ZADÁNÍ 2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Klasifikace s apriorní znalostí červen 2007 Vypracoval: Michal Trna Vedoucí práce: Ing.

Více

LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS. Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920

LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS. Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920 LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920 Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Jindřich Duras Povodí Vltavy, s.p., Denisovo nábřeží 14, Plzeň

Více

Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn. Praha, srpen 2005

Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn. Praha, srpen 2005 Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn Konzervace a regenerace genetických zdroj zdroj vegetativn vegetativn množených druh druh rostlin a Dostupnost

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

Oportunní a opomíjené protozoární střevní nákazy

Oportunní a opomíjené protozoární střevní nákazy Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, sekce lékařské parazitologie ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností seminář Oportunní a opomíjené

Více

Průběh klíčení a mykorhizní asociace dvou druhů rodu Neottia

Průběh klíčení a mykorhizní asociace dvou druhů rodu Neottia Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Průběh klíčení a mykorhizní asociace dvou druhů rodu Neottia Diplomová práce Bc. Milan Kotilínek Školitel: RNDr. Jana Jersáková, PhD.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Biologie Studijní obor: Botanika Bc. Lucie Jelínková Ekofyziologická diferenciace kryptických druhů komplexu Synura ersenii (Synurophyceae)

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Diplomová práce Ekologie populací jednoletého poloparazitického druhu Melampyrum pratense Monika Průšová Školitel: Ing. Milan Štech, PhD.

Více

Využití biotechnologických metod při pěstování technického konopí (Cannabis sativa L.)

Využití biotechnologických metod při pěstování technického konopí (Cannabis sativa L.) Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální biologie rostlin Využití biotechnologických metod při pěstování technického konopí (Cannabis sativa L.) Bakalářská práce Marek Širl

Více

ISBN 978-80-7305-651-3

ISBN 978-80-7305-651-3 www.mendelianum.cz Mendelianum MZM, Brno ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Brno Ústav fyziologie FVL VFU Brno Vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2013 ISBN 978-80-7305-651-3 MENDEL FORUM 2013 26. dubna

Více

Zpráva o realizaci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Zpráva o realizaci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Zpráva o realizaci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Období řešení projektu: 1. 6. 2009 31. 5. 2012 (36 měsíců) Rozpočet projektu: 11 710 621,60 Kč Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy)

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) (První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) prof. MUDr. JÁN BUCHANEC, DrSc. Klinika deti a dorastu JLF UK a MFN Martin Slovenská republika VEDOUCÍ REDAKTOR: doc. MUDr. OLDŘICH POZLER, CSc.

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra ochrany rostlin

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra ochrany rostlin ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra ochrany rostlin Charakterizace a diagnostika latentního viru meruňky disertační práce Autor: Ing. Lenka

Více

AMINOKYSELINOVÝCH MUTACÍ NA STABILITU PROTEINU

AMINOKYSELINOVÝCH MUTACÍ NA STABILITU PROTEINU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS STROJOVÉ UČENÍ

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza modelu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Vedoucí bakalářské práce: doc.

Více

Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i.

Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Strnady 2015 1 Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2.

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

PĚT LET OD ZVEŘEJNĚNÍ PLÁNU SET PRO ENERGETIKU

PĚT LET OD ZVEŘEJNĚNÍ PLÁNU SET PRO ENERGETIKU 4-5/2012 ENERGETICKÁ POLITIKA EU MÁ AMBICIÓZNÍ CÍLE, K JEJICHŽ DOSAŽENÍ JSOU PRŮBĚŽNĚ PŘIJÍMÁNA NEJRŮZNĚJŠÍ OPATŘENÍ. PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE

Více

Průběžná zpráva o řešení projektu LB98063. Banka dat a modelů ekonomiky ČR

Průběžná zpráva o řešení projektu LB98063. Banka dat a modelů ekonomiky ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Identifikační číslo projektu: LB98063 Formulář F10 Průběžná zpráva o řešení projektu Navrhovatel : Řešitel : Název projektu : Vysoká škola ekonomická, Praha

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více