ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH"

Transkript

1 ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Multilocus sequence analysis as a tool for robust phylogeny in heterocytous cyanobacteria Průběh řešení projektu : V průběhu řešení projektu byly splněny všechny hlavní cíle stanovené v původním návrhu. Bylo shromážděno několik desítek izolátů málo prostudovaných zástupců terestrických heterocytózních sinic r. Scytonema, Brasilonema, Microchaete, Tolypothrix a dalších, a přibližně 20 environmentálních vzorků obtížně kultivovatelných sinic r. Stigonema a Petalonema pro amplifikaci z izolovaných buněk (single cells). Vzorky pocházejí z široké škály geografických oblastí včetně málo prostudovaných tropických oblastí (Filipíny, Havajské ostrovy, Kostarika) a lokalit v temperátním pásmu (Evropa, USA). V úvodní části projektu byla podrobně zpracována fylogeneze celé skupiny (Nostocales) na základě všech kvalitních (> cca 800 bp) sekvencí z databáze GenBank a vlastních sekvencí získaných před zahájením a v průběhu práce na projektu. Tato fylogenetická studie představuje dosud nejkompletnější a nejaktuálnější přehled o evoluci heterocytózních sinic a bude využita v několika připravovaných publikacích a v důležité monografii řádu Nostocales (viz výsledky). Na základě výsledků této předběžné analýzy byly vybrány vhodné kmeny pro testování multilokusové analýzy (Tab. 1., Obr. 1.). Hlavním cílem projektu byla optimalizace multilokusové fylogenetické analýzy pro použití na vzorky terestrických heterocytózních sinic. V průběhu projektu byly na fylogeneticky reprezentativním výběru kmenů testovány primery a PCR protokoly pro amplifikaci pěti široce využívaných lokusů s použitím dříve publikovaných prací s vlastními úpravami (Tab. 2.). Dosud byla optimalizována amplifikace a sekvenace tří různých markerů.

2 Dalším cílem projektu bylo zavedení metod izolace jednotlivých buněk (single cells) obtížně kultivovatelných zástupců pro molekulární analýzu. Tato metodika byla úspěšně optimalizována pro relativně širokou škálu vzorků r. Stigonema, u kterých se zdařilo z izolovaných buněk amplifikovat gen pro 16S rrna (Obr. 1., Tab. 1.). Vzhledem k náročné optimalizaci izolace buněk a navazujících PCR protokolů nebyly u těchto vzorků dosud studovány ostatní markery. Byly též učiněny pokusy o amplifikaci celého genomu z buněk metodou multiple displacement amplification (MDA, Ishoey et al. 2008). Tato metoda přinesla úspěch pouze u jednoho vzorku a bude vyžadovat další optimalizaci. Dosažené výsledky: Byla zpracována celková fylogenetická analýza heterocytózních sinic na základě všech dostupných dat z databáze GenBank a vlastních nepublikovaných sekvencí zástupců méně prostudovaných čeledí Microchaetaceae, Stigonemataceae, Rivulariaceae a Scytonemataceae. Výsledky fylogenetické analýzy budou mimo vlastního projektu a navazujících studií použity pro 2 další publikace, které jsou v současnosti v recenzním řízení nebo v přípravě do tisku: 1. Komárek J. & Mareš J. (2012): Modern taxonomy (2011) of freshwater planktic heterocytous cyanobacteria. - Submitted to Hydrobiologia. 2. Komárek J. (2012): Cyanoprokaryota. 3. Teil: Nostocales. Süβwasserflora von Mitteleuropa 19/3. - Spektrum Akademischer Verlag, Elsevier GmbH, München, in prep. Na základě stromu byli vybráni zástupci fylogenetických větví, které dosud nebyly studovány pomocí multilokusové analýzy (viz Obr. 1.). Vybrané kmeny posloužily k testování zvolených markerů, které se běžně využívají zejména ve studiích zaměřených na planktonní typy heterocytózních sinic (Rajaniemi et al. 2005, Lyra et al. 2005, Moreira et al. 2011). Doposud byla provedena optimalizace PCR pro tyto testovací kmeny a sekvenace 3 vybraných lokusů - rbclx, rpoc1 a nifd (viz. Tab. 2. a 3.). Fungující protokoly budou využity v nejbližší době pro konstrukci statisticky robustního fylogenetického stromu heterocytózních sinic a dále v následných podrobných studiích jednotlivých skupin (Scytonemataceae, Stigonemataceae, Microchaetaceae, Rivulariaceae).

3 Tabulka č. 1. Vybrané kmeny heterocytózních sinic použité v rámci projektu pro testování markerů a single-cell PCR. Název vorku Původ Izolace / Sekvence Brasilonema sp. F20B II. Filipíny 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Scytonema sp. F26 II. Filipíny 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Tolypothrix sp. T3 nárost, skleník, bot. zahrada Teplice 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Scytonema hyalinum Havaj 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Scytonema sp. F26 III. Filipíny 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Scytonematopsis sp. Sic09 kámen, Cava Grande di Cassibile, Sicílie 16S+ITS r, rbclx, rpoc1, nifd Microchaete sp. T10 nárost, skleník, bot. zahrada Teplice 16S+ITS r, rbclx, rpoc1 Tolypothrix distorta CCALA 194 půda, květináč, Nizozemsko 16S+ITS r, rbclx, rpoc1 Stigonema cf. mammilosum 5-4 CR Stigonema mammilosum Nor Stigonema mammilosum CDBWA Stigonema cf. tomentosum CAT1C Stigonema ocellatum CAT1 IIII Stigonema informe CAT5C Stigonema hormoides CAT3A Stigonema ocellatum NRO Stigonema cf. mammilosum CDBWD Stigonema panniforme CZ Stigonema panniforme Hawaii kámen, horský mlžný les, Kostarika kámen, potok, Norsko skalní stěna, Great vlhký kámen, Great Smoky Mts., USA vlhký kámen, Great Smoky Mts., USA kámen, Great kámen, Great mrtvé dřevo, Great kámen, Great skála, Holubovské hadce, CZ skála, ostrov Kauai, Havaj

4 V rámci testování metod pro analýzu izolovaných buněk (single-cells) byla úspěšně optimalizována amplifikace genu pro z buněk u 11 vybraných kmenů r. Stigonema (Tab. 1, Obr. 1.). Opakovaná sekvenace buněk ze všech vzorků potvrdila reprodukovatelnost výsedků. Fylogenetická analýza potvrdila existenci monofyletického rodu Stigonema a upřesnila jeho postavení v rámci systému sinic. Genomová amplifikace (MDA), PCR amplifikace dalších markerů, a studium dalších nekultivovatelných sinic nebyly dosud dokončeny nebo zoptimalizovány a jsou v plánu v následujícím roce. Tabulka č. 2. Testované primery pro multilokusovou analýzu. primer sekvence cíl zdroj úspěšnost* HEPF 5 -TTT GGG GTT AAC TTT TTT GGG CAT AGT C-3 mcye Jungblut & Neilan 2006? 1 HEPR 5 -AAT TCT TGA GGC TGT AAA TCG GGT TT-3 mcye Jungblut & Neilan 2006? 1 mcye-f2 5 -GAA ATT TGT GTA GAA GGT GC-3 mcye Rantala et al mcye-r4 5 -AAT TCT AAA GCC CAA AGA CG-3 mcye Rantala et al nifd552-f 5 -TCC GKG GKG TDT CTC AGT C-3 nifd Roeselers et al % nifd861-r 5 -CGR CWG ATR TAG TTC AT-3 nifd Roeselers et al % nifd-f 5 -GAT GGC GAT GTA TGC TGC TAA CAA C-3 nifd Henson et al nifd-r 5 -GTA CGG AAG TAA GCA ACG CAA CCT TG-3 nifd Henson et al CW 5 -CGT AGC TTC CGG TGG TAT CCA CGT-3 rbclx Rudi et al % CX 5 -GGG GCA GGT AAG AAA GGG TTT CGT A-3 rbclx Rudi et al % rpc/mf 5 -GGT GAR GTN ACN AAR CCA GAR AC-3 rpoc1 Seo & Yokota % rpc/cr-1 5 -CCA GAR TAG TCN ACC CGT TTA CC-3 rpoc1 Seo & Yokota % GB/3MF 5 -AAG CGH CCN GSN ATG TAY ATH GG-3 gyrb Seo & Yokota GB/CR-2 5 -CCN GCN GAR TCN CCY TCN AC-3 gyrb Seo & Yokota gyrb-f 5 -GGC ATC ATT TCA CCC AAA CCT TTG-3 gyrb vlastní design - gyrb-r 5 -ATG ACG AGC AGT TAC AGT GCC GA-3 gyrb vlastní design - * vztahuje se k 9 vybraným kmenům pro testování multilokusových markerů 1 dosud není dokončena optimalizace PCR

5 Obrázek č. 1. strom heterocytózních sinic (Maximum likelihood, 512 boostrap replikací, phyml GTR+G+I, 168 OTUs). Modrá čára rod Stigonema, tučně jsou vyznačeny sekvence získané po PCR amplifikaci single cells; zelené šipky fylogenetické větve, v rámci kterých již byla provedena multilokusová analýza jinými autory; červené šipky fylogenetické větve, ze kterých byli vybráni zástupci pro multilokusovou analýzu v rámci projektu.

6 Stav čerpání finančních prostředků: Byly vyčerpány veškeré finanční prostředky na nákup laboratorního materiálu pro molekulární analýzy podle navrženého rozpočtu, viz Tabulku č. 3. Byla zakoupena učebnice bioinformatiky Beginning Perl for Bioinformatics (Tisdall, J. 2001, O Reilly Media, USA) v hodnotě 700 Kč. Tabulka č. 3. Čerpání finančních prostředků (materiál). Popis materiálu Cena včetně DPH (Kč) Qiagen REPLI-g Mini Kit (100) - 1x Invisorb Fragment CleanUp, 250 purifications - 1x X Red PCR Master mix; 500 reactions - 2x Rukavice latexové nezaprašované S - 40x 5680 Rukavice latexové nezaprašované M - 10x 1420 Celkem Využitelnost dosažených výsledků a navazující práce: Výsledky projektu budou použity v řadě navazujících prací v rámci dlouhodobého výzkumu evoluce a taxonomie heterocytózních sinic v naší laboratoři. Fylogenetický strom vypočtený v průběhu projektu z dat je součástí dvou publikací v recenzním řízení a nadále bude využíván jako základní srovnávací model pro další studie. Optimalizované protokoly pro amplifikaci 3 dalších markerů nám v nejbližších měsících umožní rychle shromáždit data potřebná pro tvorbu fylogenetického stromu Nostocales na základě dosud nejreprezentativnějšího datasetu (4 lokusy, přítomnost sekvencí z málo prostudovaných vývojových větví). Očekáváme odeslání těchto výsledků k publikaci v příštím roce. Multilokusová analýza bude dále využita při řešení projektu GAČR P506/12/1818 zaměřeného na fylogenezi a diverzitu čeledi Scytonemataceae. Důležitým výsledkem je také úspěšné zavedení metodiky sekvenace z izolovaných buněk u nekultivovatelných sinic r. Stigonema. Výsledky této práce budou v příštím roce připraveny k publikaci. Pokud se potvrdí využitelnost i pro další typy sinic, bude se jednat o metodický průlom v současné molekulární taxonomii sinic. V Českých Budějovicích dne RNDr. Jan Mareš (řešitel projektu)

7 Literatura: Henson B.J., Hesselbrock S.M., Watson L.E. & Barnum S.R Molecular phylogeny of the heterocystous cyanobacteria (subsections IV and V) based on nifd. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 54: Ishoey T., Woyke T., Stepanauskas R., Novotny M. & Lasken R.S Genomic sequencing of single microbial cells from environmental samples. Curr. Opin. Microbiol. 11: Jungblut A.-D. & Neilan B.A Molecular identification and evolution of the cyclic peptide hepatotoxins, microcystin and nodularin, synthetase genes in three orders of cyanobacteria. Arch. Microbiol. 185: Lyra C., Laamanen M., Lehtimaki J.M., Surakka A. & Sivonen K Benthic cyanobacteria of the genus Nodularia are non-toxic, without gas vacuoles, able to glide and genetically more diverse than planktonic Nodularia. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 55: Moreira C., Fathalli A., Vasconcelos V. & Antunes A Genetic diversity and structure of the invasive toxic cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii. Curr. Microbiol. 62: Rajaniemi P., Hrouzek P., Kaštovská K., Williame R., Rantala A., Hoffmann L., Komárek J. & Sivonen K. 2005: Phylogenetic and morphological evaluation of the genera Anabaena, Aphanizomenon, Trichormus and Nostoc (Nostocales, Cyanobacteria). Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 55: Rantala A., Fewer D.P., Hisbergues M., Rouhiainen L., Vaitomaa J., Borner T. & Sivonen K Phylogenetic evidence for the early evolution of microcystin synthesis. Proc. Nat.l Acad. Sci. U S A 101: Roeselers G., Stal L.J., van Loosdrecht M.C.M. & Muyzer G Development of a PCR for the detection and identification of cyanobacterial nifd genes. J. Microbiol. Meth. 70: Rudi K., Skulberg O.M. & Jakobsen K.S Evolution of Cyanobacteria by exchange of genetic material among phyletically related strains. J. Bacteriol. 180: Seo P-S. & Yokota A The phylogenetic relationships of cyanobacteria inferred from 16SrRNA, gyrb, rpoc1 and rpod1 gene sequences. J. Gen. Appl. Microbiol. 49:

Autoindex nad DNA sekvencemi

Autoindex nad DNA sekvencemi Autoindex nd DNA sekvenemi do. Ing. Jn Holub, Ph.D. ktedr teoretiké informtiky Fkult informčníh tehnologií České vysoké učení tehniké v Prze ENBIK 2014 10. 6. 2014 ENBIK 2014, 10. 5. 2014 J. Holub: Autoindex

Více

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SEKVENOVÁNÍ DNA PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ U PRASAT Vykoukalová Z., Knoll A.,

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Landscape genetics of Natal Multimammate Mouse (Mastomys natalensis), important rodent

Více

Havarijní plán PřF UP

Havarijní plán PřF UP Havarijní plán PřF UP v němž se nakládá s geneticky modifikovanými organismy (GMO), zpracovaný podle 20, odst. 4 zákona č. 78/2004 Sb. pro pracoviště kateder Buněčné biologie a genetiky a Oddělení molekulární

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Populační genetika. ) a. Populační genetika. Castle-Hardy-Weinbergova zákonitost. Platí v panmiktické populaci za předpokladu omezujících podmínek

Populační genetika. ) a. Populační genetika. Castle-Hardy-Weinbergova zákonitost. Platí v panmiktické populaci za předpokladu omezujících podmínek Poulační genetika Poulační genetika ORGANISMUS Součást výše organizované soustavy oulace POPULACE Soubor jedinců jednoho druhu Genotyově heterogenní V určitém čase má řirozeně vymezený rostor Velký očet

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Impact of host ecology on metabolic capacity of Sodalis allied symbiotic bacteria

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Projekt Název projektu: Rekonstrukce fylogeneze Oocystaceae (Chlorophyta) na základě molekulárních dat

Více

Lucie Kárná, Michal Křížek, Pavel Křížek

Lucie Kárná, Michal Křížek, Pavel Křížek genetika Genetický kód z pohledu matematiky Lucie Kárná, Michal Křížek, Pavel Křížek RNDr. Lucie Kárná, Ph.D. (*1969) vystudovala obor matematická analýza na Matematickofyzikální fakultě UK a v současnosti

Více

Tok GI v buňce. Genetický polymorfizmus popis struktury populací. Organizace genetického materiálu. Definice polymorfismu

Tok GI v buňce. Genetický polymorfizmus popis struktury populací. Organizace genetického materiálu. Definice polymorfismu Genetický olymorfizmus ois struktury oulací Tok GI v buňce Dr. Ing. Urban Tomáš ÚSTAV GEETIKY MZLU Brno urban@mendelu.cz htt://www.mendelu.cz/af/genetika/ Seminář doktorského grantu 53/03/H076 : Molekulárn

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Schéma průběhu transkripce

Schéma průběhu transkripce Molekulární základy genetiky PROTEOSYNTÉZA A GENETICKÝ KÓD Proteosyntéza je složitý proces tvorby bílkovin, který zahrnuje proces přepisu genetické informace z DNA do kratšího zápisu v informační mrna

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

MODERNÍ BIOFYZIKÁLNÍ METODY:

MODERNÍ BIOFYZIKÁLNÍ METODY: MODERNÍ BIOFYZIKÁLNÍ METODY: POKROČILÉ PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGII Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0046 Praktický kurz pokročilých

Více

Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae).

Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae). Populační studie Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae). American Journal of Botany 87(8): 1128

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Druhová identifikace korovnic (Adelgidae) na základě molekulárních markerů Pavlína Věchtová Školitel: PaedDr. Martina

Více

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů Bc. Tereza Dobešová Diplomová práce 011 ABSTRAKT Cílem diplomové práce bylo ověřit funkčnost a optimalizovat podmínky primerů, jejichž

Více

Biotechnologický kurz. II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013

Biotechnologický kurz. II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013 Biotechnologický kurz Biotechnologický kurz II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU v Brně Zemědělská

Více

Fotobionti aneb lišejník není jen houba, ale i řasa. Ondřej Peksa

Fotobionti aneb lišejník není jen houba, ale i řasa. Ondřej Peksa Fotobionti aneb lišejník není jen houba, ale i řasa Ondřej Peksa Lišejníky definice lišejníku podvojný (komplexní) organismus složený z houby (mykobionta) a fotosyntetizujícího partnera (fotobionta) Stélka

Více

UTILIZATION OF DNA MICROSATELLITES USED IN PARENTITY PANEL IN EVALUATION OF DIVERZITY AND DISTANCES BETWEEN THE BREEDS OF PIGS IN CZECH REPUBLIC

UTILIZATION OF DNA MICROSATELLITES USED IN PARENTITY PANEL IN EVALUATION OF DIVERZITY AND DISTANCES BETWEEN THE BREEDS OF PIGS IN CZECH REPUBLIC UTILIZATION OF DNA MICROSATELLITES USED IN PARENTITY PANEL IN EVALUATION OF DIVERZITY AND DISTANCES BETWEEN THE BREEDS OF PIGS IN CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ DNA MIKROSATELITŮ POUŽÍVANÝCH V PANELU NA URČOVÁNÍ

Více

Studium polymorfismu u vybraných populací smrku ztepilého Picea abies (L.)

Studium polymorfismu u vybraných populací smrku ztepilého Picea abies (L.) Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách Studium polymorfismu u vybraných populací smrku ztepilého Picea abies (L.) Karsten pomocí DNA analýz

Více

Průkaz viru influenzy u vakcinovaných koní v ČR v roce 2008 Souhrn Úvod

Průkaz viru influenzy u vakcinovaných koní v ČR v roce 2008 Souhrn Úvod Průkaz viru influenzy u vakcinovaných koní v ČR v roce 2008 Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D., Mgr. Kateřina Rosenbergová, Ph.D., Mgr. Vojtěch Baláž* Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, FVL, VFU Brno, *Ústav

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Strom života. Cíle. Stručná anotace

Strom života. Cíle. Stručná anotace Předmět: Doporučený ročník: Vazba na ŠVP: Biologie 1. ročník Úvod do taxonomie Cíle Studenti zařadí člověka do příslušných taxonů taxonomického systému. Studenti se seznámí s principem fylogenetického

Více

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY Monika Stavělová 1, Jakub Rídl 2, Maria Brennerová 3, Hana Kosinová 1, Jan Pačes 2 1 AECOM

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

Mutageneze vznik chyby na DNA mutagen (chemická látka / záření)

Mutageneze vznik chyby na DNA mutagen (chemická látka / záření) Genotoxicita - úvod Genotoxicita: toxická látka ovlivňuje genetický materiál buňky (nukleové kyseliny) Při působení vyšších koncentrací genotoxických látek dochází k přímému úhynu buněk Nižší koncentrace

Více

THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE TECHNIQUE FOR ISOLATION OF NUCLEIC ACIDS AT DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS

THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE TECHNIQUE FOR ISOLATION OF NUCLEIC ACIDS AT DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE TECHNIQUE FOR ISOLATION OF NUCLEIC ACIDS AT DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ZPŮSOBU IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN NA ÚSTAVU MORFOLOGIE,

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Polyfazický přístup k taxonomii sinic řádu Oscillatoriales

Polyfazický přístup k taxonomii sinic řádu Oscillatoriales Biologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Polyfazický přístup k taxonomii sinic řádu Oscillatoriales Ana Lokmer 2004 vedoucí práce: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. 1 LOKMER,

Více

APPLICATION OF MATAGENOMIC APROACH FOR EVALUATION OF REMEDIATION ACTIVITIES ON SITES CONTAMINATED BY CHLOROETHENES

APPLICATION OF MATAGENOMIC APROACH FOR EVALUATION OF REMEDIATION ACTIVITIES ON SITES CONTAMINATED BY CHLOROETHENES APPLICATION OF MATAGENOMIC APROACH FOR EVALUATION OF REMEDIATION ACTIVITIES ON SITES CONTAMINATED BY CHLOROETHENES APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Stavělová M.,* Macháčková J.*, Rídl J.,** Pačes J.** * Earth Tech CZ, s.r.o ** ÚMG AV ČR PROČ METAGENOMIKA?

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Zaměření bakalářské práce (témata BP)

Zaměření bakalářské práce (témata BP) Zaměření bakalářské práce (témata BP) Obor: Buněčná a molekulární diagnostika - zadává katedra - studenti si témata losují Obor: molekulární biologie a genetika - témata BP vychází z vybraného tématu DP

Více

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce Parazitologický ústav, Akademie věd České republiky Laboratoř interakcí vektor-hostitel České Budějovice Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce Daniel Růžek,

Více

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Genetická diverzita masného skotu v ČR Genetická diverzita masného skotu v ČR Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Ing. Irena Vrtková 26. listopadu 2009 Genetická diverzita skotu pojem diverzity Genom skotu 30 chromozomu, genetická

Více

variabilita genomu bottleneck Nature Science

variabilita genomu bottleneck Nature Science variabilita genomu Nature Science genetická diverzita člověka na úrovni SNP je nízká: asi 0.1% cca. 90% variace je uvnitř populací cca. 10% mezi populacemi (kontinenty) bottleneck personal genomes James

Více

1. ÚVOD A PROBLEMATIKA

1. ÚVOD A PROBLEMATIKA 1. ÚVOD A PROBLEMATIKA 1.1. CYTOCHROMY P450 Cytochromy P450 (CYP) jsou biotransformační enzymy odpovědné za detoxikaci a eliminaci organických cizorodých látek (xenobiotik). Jsou zahrnuty v oxidativním

Více

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM) Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AM) 1 Přírodní organické látky NM (Natural rganic Matter) - významná součást povrchových vod dělení podle velikosti částic: rozpuštěné - DM (Dissolved

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Genetické markery ve šlechtění skotu pro masnou produkci Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Genetické markery Polymorfní místa v DNA, které vykazují asociaci na sledované znaky Příčinné

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy PRACOVNÍ PROTOKOL PRO PŘEDMĚT GENETCKÁ DIVERZITA Vypracováno

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Projekt Název projektu: Vývoj a charakterizace mikrosatelitních markerů pro druhový komplex Crenicichla

Více

VARIABILITY IN H-FABP, C-MYC, GH, LEP, LEPR GENES IN LARGE WHITE, LANDRACE AND DUROC BREEDS OF PIGS

VARIABILITY IN H-FABP, C-MYC, GH, LEP, LEPR GENES IN LARGE WHITE, LANDRACE AND DUROC BREEDS OF PIGS VARIABILITY IN H-FABP, C-MYC, GH, LEP, LEPR GENES IN LARGE WHITE, LANDRACE AND DUROC BREEDS OF PIGS VARIABILITA GENŮ H-FABP, C-MYC, GH, LEP, LEPR U PLEMEN PRASAT BÍLÉ UŠLECHTILÉ, LANDRASE A DUROK Mikolášová

Více

Aktuální význam a rizika skladištních škůdců

Aktuální význam a rizika skladištních škůdců Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Aktuální význam a rizika skladištních škůdců Ing. Václav Stejskal PhD Výzkum skladištních škůdců v ČR Představení činnosti Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin

Více

Ondřej Scheinost Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ondřej Scheinost Nemocnice České Budějovice, a.s. Ondřej Scheinost Nemocnice České Budějovice, a.s. Nové technologie přelomové období principy technologií klinická použitelnost chips (arrays) sekvenační technologie Důležitost genetických informací i další

Více

Nové rody cyanobakterií (po roce 2001)

Nové rody cyanobakterií (po roce 2001) Nové rody cyanobakterií (po roce 2001) Premises 1) Taxonomic classification is a method for registration of world organismal diversity in dependence of evolutionary (genetic) and ecological relations,

Více

DY D NE N X Hana Vlastníková

DY D NE N X Hana Vlastníková DYNEX Hana Vlastníková Molekulární biologie: Vybavení laboratoře na klíč Přístrojová technika Kompatibilní diagnostické soupravy Profesionální přístup SOP Technická podpora Servis Přístrojové vybavení:

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? 6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? Pamatujete na to, co se objevilo v pracích Charlese Darwina a Alfreda Wallace ohledně vývoje druhů? Aby mohl mechanismus přírodního

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

Aerofytické řasy tropického deštného lesa zkušenosti z Malajského poloostrova

Aerofytické řasy tropického deštného lesa zkušenosti z Malajského poloostrova Czech Phycology, Olomouc, 1: 31-35, 2001 31 Aerofytické řasy tropického deštného lesa zkušenosti z Malajského poloostrova Aerophytic algae from the tropical rainforests of Peninsular Malaysia Jiří N e

Více

GENETIKA U VLS ČR, s. p. Ing. Pavel Češka Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

GENETIKA U VLS ČR, s. p. Ing. Pavel Češka Vojenské lesy a statky ČR, s. p. GENETIKA U VLS ČR, s. p. Ing. Pavel Češka Vojenské lesy a statky ČR, s. p. STRUČNÝ POPIS SOUČASNÉHO STAV GENETIKY U VLS je v současnosti využíván především reprodukční materiál z identifikovaných a kvalifikovaných

Více

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN I. Přehled RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Definice bioinformatiky (Molecular) bio informatics: bioinformatics is conceptualising biology

Více

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genových zdrojů a identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genových zdrojů a identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L. Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genových zdrojů a identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.) Autoři: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., Ing. Alena Nováková,

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com Start hry jste úspěšně zvládli. Máte dobré předpoklady k tomu, abyste absolvovali celou hru. - Hra má start, cíl a 13 číslovaných stanovišť, která musíte projít. - Pro každou skupinu je určena jedna zpráva.

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE - 4

MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE - 4 MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE - 4 V této přednášce si představíme metody, které získávají molekulární znaky bez použití sekvenace. Všechny tyto metody je teoreticky možné sekvenací nahradit. Oproti sekvenaci celých

Více

www.glamur.cz * kovové hodiny CENA: 8 046,- Kč bez DPH ROZMĚRY (cm) : š 122 x h 6 HMOTNOST : 13,57 Kg BATERIE: LR06 1.5V AA, 1 ks

www.glamur.cz * kovové hodiny CENA: 8 046,- Kč bez DPH ROZMĚRY (cm) : š 122 x h 6 HMOTNOST : 13,57 Kg BATERIE: LR06 1.5V AA, 1 ks H002 * kovové hodiny ROZMĚRY (cm) : š 122 x h 6 HMOTNOST : 13,57 Kg CENA: 8 046,- Kč bez DPH H003B * bělený kov ROZMĚRY (cm) : v 90 x š 90 HMOTNOST : 7,44 Kg CENA: 6 426,- Kč bez DPH H003A * kov černé

Více

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Petra Kleiblová Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK - skupina molekulární biologie

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Jihočeská universita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Magisterská diplomová práce Nukleotidová variabilita genů Idgf5 a Chit-like u Drosophila melanogaster Vypracovala: Milena Nováková Vedoucí

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Cvičení z cytogene/ky

Cvičení z cytogene/ky Cvičení z cytogene/ky Mgr. Markéta Wayhelová Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno Workshop Univerzitní vzdělávání genegky Brno, 26. května 2016 Kurz Bi6270c

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Agronomická fakulta

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Agronomická fakulta MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Určování a ověřování paternity u koní. Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

Termomixéry. Blokové termostaty. 3D třepačky. Orbitální třepačky. Odsávací systémy. Laboratorní přístroje

Termomixéry. Blokové termostaty. 3D třepačky. Orbitální třepačky. Odsávací systémy. Laboratorní přístroje Termomixéry Blokové termostaty 3D třepačky Orbitální třepačky Odsávací systémy Laboratorní přístroje Obsah Termomixéry Vše v jednom: ohřev, chlazení a míchání v jediném přístroji termomixéry jsou vaše

Více

Osekvenované genomy. Pan troglodydes, 2005. Neandrtálec, 2010

Osekvenované genomy. Pan troglodydes, 2005. Neandrtálec, 2010 GENOMOVÉ PROJEKTY Osekvenované genomy Haemophilus influenze, 1995 první osekvenovaná bakterie Saccharomyces cerevisiae, 1996 první osekvenovaný eukaryotický organimus Caenorhabditis elegans, 1998 první

Více

Sekvenování nové generace. Radka Reifová

Sekvenování nové generace. Radka Reifová Sekvenování nové generace Radka Reifová Prezentace ke stažení www.natur.cuni.cz/zoologie/biodiversity v záložce Přednášky 1. Přehled sekvenačních metod nové generace 2. Využití sekvenačních metod nové

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 1 Číslo 2, 2007 Identifikace a charakterizace bakterií rodu Enterococcus

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG

Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 Směrnice 8/008/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG SME/8/008/VERZE 06 Přehled laboratorních vyšetření, referenčních

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Pracovní list: řešení

Pracovní list: řešení Prší, prší, jen se leje... Pracovní list: řešení 1. Zahájení celoročního měření srážek a výparu Obr. 1 Různé typy srážkoměrů (1) příklad vlastní výroby (2) domácí jednoduchý (3) školní automatická stanice

Více

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Genomika a bioinformatika Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Jan Pačes, Mgr, Ph.D Ústav molekulární genetiky AVČR, CZECH FOBIA (Free and Open Bioinformatics Association) hpaces@img.cas.cz

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

Žádáme o registraci na dobu 5 let (do konce roku 2008) pro nakládání s dvěma VRT - toxiny cyanobakterií - microcystin a anatoxin.

Žádáme o registraci na dobu 5 let (do konce roku 2008) pro nakládání s dvěma VRT - toxiny cyanobakterií - microcystin a anatoxin. --------------------VZOR--------------------- Pro: Státní úřad pro jadernou bezpečnost RNDr. Karin Šedivá, OKZCHBZ Senovážné nám. 9 110 00 Praha 1 Věc: Žádost o registraci pro nakládání s VRT Vážení přátelé,

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

VYUŽITÍ JEDNOKAPILÁROVÉHO OBOUSMĚRNÉHO SEKVENOVÁNÍ PRO GENOTYPIZACI TGF 1 GENU

VYUŽITÍ JEDNOKAPILÁROVÉHO OBOUSMĚRNÉHO SEKVENOVÁNÍ PRO GENOTYPIZACI TGF 1 GENU VYUŽITÍ JEDNOKAPILÁROVÉHO OBOUSMĚRNÉHO SEKVENOVÁNÍ PRO GENOTYPIZACI TGF 1 GENU MARTIN BERÁNEK a, MONIKA DRASTÍKOVÁ a, IGOR SIRÁK b, SIMONA PAULÍKOVÁ b, MILAN VOŠMIK b a JIŘÍ PETERA b a Ústav klinické biochemie

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Sinice. Botanický ústav Akademie věd ČR. (Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie) Masarykova univerzita Brno

Sinice. Botanický ústav Akademie věd ČR. (Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie) Masarykova univerzita Brno Sinice ČR: Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanický ústav Akademie věd ČR (Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie) Masarykova univerzita Brno (Výzkumné centrum RECETOX a pracovní

Více

Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI Výborný přístroj, výborné výsledky Fragmentační analyzátor je automatizovaný kapilárový systém s CE značkou

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Alena Nováková*, Kateřina Šimáčková, Jan Bárta, Vladislav Čurn ORIGINAL PAPER

Alena Nováková*, Kateřina Šimáčková, Jan Bárta, Vladislav Čurn ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER UTILIZATION OF DNA MARKERS BASED ON MICROSATELLITE POLYMORPHISM FOR IDENTIFICATION OF POTATO VARIETIES CULTIVATED IN THE CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ DNA MARKERŮ ZALOŽENÝCH NA POLYMORFISMU MIKROSATELITŮ

Více

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

Ceník produktů STRATEC Izolace v mikrozkumavkách

Ceník produktů STRATEC Izolace v mikrozkumavkách Plasmid DNA Isolation 1010140900 Invisorb Spin Plasmid Mini Two 10 purifications 725 1010140300 250 purifications 7 202 1010140400 500 purifications 13 775 1010146000 Solution A 15 ml 1 305 1010146100

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více