MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA VYUŽITÍ METODY REAL-TIME PCR V ŠIROKOSPEKTRÉ DETEKCI PATOGENŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA VYUŽITÍ METODY REAL-TIME PCR V ŠIROKOSPEKTRÉ DETEKCI PATOGENŮ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV FAKULTNÍ NEMOCNICE U SVATÉ ANNY a CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO VYUŽITÍ METODY REAL-TIME PCR V ŠIROKOSPEKTRÉ DETEKCI PATOGENŮ Disertační práce v oboru Lékařská mikrobiologie a imunologie Školitelé: Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. Autor: Mgr. Eva Němcová Brno, 2014

2 Abstrakt Úvod: Narůstající počty infekcí způsobených jinými druhy kandid než C. albicans, lišící se rezistence k antimykotikům u jednotlivých druhů a nově se objevující druhy kandid v klinickém materiálu, to vše naznačuje potřebu rychlé a spolehlivé identifikace velkého počtu medicínsky významných druhů kandid. Diagnostika bakteriální infekční endokarditidy (IE) zůstává zatím stále náročnou z důvodu mnohdy nepřesvědčivého klinického obrazu nemoci nebo z důvodu limitací standardních laboratorních metod, kdy není možné patogena detekovat kvůli předchozí léčbě antibiotiky nebo přítomnosti kultivačně náročné nebo pomalu rostoucí bakterie. Metody: Byla vyvinuta metoda real-time PCR zacílená do oblasti ITS2 (UNF-qPCR) s následnou analýzou tání s vysokým rozlišením (High Resolution Melting Analysis, HRMA), testována byla na 25 sbírkových kmenech kandid a validována na 143 klinických izolátech. Všechny sbírkové kmeny i klinické izoláty, u kterých se lišila identifikace pomocí fenotypových metod a HRMA, byly sekvenovány. Pro rychlou a senzitivní detekci bakterií v klinickém materiálu (chlopních) byla vyvinuta metoda real-time PCR zacílená do genu 16S rrna (UNB-qPCR) s následnou sekvenací pozitivních vzorků. Metoda byla testována na 21 sbírkových kmenech bakterií a validována na 28 chlopních od pacientů s podezřením na IE. Bylo analyzováno i 20 chlopní od pacientů s neinfekční diagnózou. K dekontaminaci UNB-qPCR byl použit 8-methoxypsoralen v kombinaci s ozářením UV světlem. Spolu s cílovou sekvencí byla amplifikována i nově navržená exogenní nekompetitivní interní amplifikační kontrola. Výsledky: Při zahrnutí všech sbírkových a klinických kmenů lze konstatovat, že pomocí UNF-qPCR a HRMA bylo odlišeno 23 z 27 druhů kandid a zbylé 4 druhy byly rozděleny do dvou párů. Analýza byla provedena pomocí hodnot tání (Tm ± 3 SD), tvaru derivovaných křivek tání (dmelt křivek) a v některých případech i pomocí křivek odlišností vzhledem k C. krusei. Efektivita navržené UNB-qPCR pro identifikaci bakterií byla vypočítána na 94,4 % s lineárním dynamickým rozsahem od kopií/pcr. Všechny sbírkové kmeny byly určeny správně. Výsledky analýz klinických vzorků pomocí UNB-qPCR se shodovaly s výstupy z námi běžně používané širokospektré end-point PCR. Z porovnání obou metod vyplývá, že UNB-qPCR byla schopna přesněji identifikovat streptokoky na úroveň druhu. Závěr: HRMA je jednoduchá, rychlá a relativně dostupná metoda pro identifikaci širokého

3 spektra druhů medicínsky významných kandid. Mohla by doplnit stávající diagnostické postupy založené na komerčně dostupných biochemických kitech. Navržená UNB-qPCR s následným sekvenováním je vhodná pro identifikaci širokého spektra bakterií. Tato metoda je rychlejší a méně náročná než námi běžně využívaná širokospektrá end-point PCR. Klíčová slova Candida sp., analýza tání s vysokým rozlišením, ITS2, širokospektrá detekce bakterií, PCR sledovaná v reálném čase, gen 16S rrna, sekvenování Abstract Objectives: An increasing trend in non-albicans infections, various susceptibility patterns to antifungal agents and uncommon species emerging in clinical samples implies a requirement for fast and reliable identification of a number of medically important Candida species. The diagnosis of bacterial infective endocarditis (IE) remains challenging due to frequently inconclusive clinical course of the disease and limitations of conventional laboratory tests in cases of previous antibiotic treatment or presence of fastidious or slow-growing bacteria. Molecular methods seem to be an efficient tool to improve a diagnostic power in both circumstances. Methods: Real-time PCR (UNF-qPCR) followed by high resolution melting analysis (HRMA) was developed, tested on 25 reference Candida collection strains and validated on an additional 143 clinical isolates in this study. All reference strains and clinical isolates inconclusive when using phenotypic methods and/or HRMA were analysed using ITS2 sequencing. Fast and sensitive real-time PCR targeting 16S rrna gene (UNB-qPCR) followed by direct sequencing was developed for broad-range detection and identification of bacteria in the heart valves. The assay was tested on 21 reference bacterial strains and validated on 28 heart valve (HV) tissue samples from patients with suspicion of IE and additional control group of 20 HV samples from patients without IE. To avoid contamination of the UNB-qPCR 8-methoxypsoralen in combination with UV radiation was used. An exogenous non-competitive internal amplification control was designed and co-amplified together

4 with the target sequence. Results: Considering reference and clinical strains together, 23 out of 27 Candida species could be clearly distinguished by HRMA, while the remaining 4 species were grouped in 2 pairs, when applying the mean Tm ± 3 SD values, shape of the derivative melting curve (dmelt curve) and, in some cases, the normalized and temperature - shifted difference plot against C. krusei. Efficiency of optimalized real-time broad-range UNB-qPCR was calculated 94.4 % with linear dynamic range copies/pcr. All reference strains could be identified using this newly developed UNB-qPCR. Clinical sample results after UNB-qPCR were in concordance with those of our routinely used end-point broad-range (br) PCR. UNB-qPCR was able to identify streptococci more precisely and thus it showed better resolution than our end-point br PCR. Conclusion: HRMA as a simple, rapid and inexpensive tool was shown useful to identify a wide spectrum of clinically important Candida species. It may complement the current clinical diagnostic approach based on commercially available biochemical kits. The introduced UNB-qPCR followed by direct sequencing showed to be useful in detection of wide range of bacterial species. In addition, the method was faster and less laborious than conventional end-point br PCR. Keywords Candida sp., High resolution melting, ITS2, Broad-range bacteria detection, Real-time PCR, 16S rrna gene, Sequencing

5 Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracovala samostatně pod vedením MUDr. Tomáše Freibergera, Ph.D. a prof. MUDr. Miroslava Votavy, CSc. s využitím zdrojů uvedených v soupisu literatury. Mgr. Eva Němcová

6 Děkuji MUDr. Tomáši Freibergerovi, Ph.D. za odborné vedení mé práce, cenné konzultace a rady v průběhu celého studia. Za podnětné připomínky bych ráda poděkovala prof. MUDr. Miroslavu Votavovi, CSc. Za možnost studovat a pracovat v Genetické laboratoři CKTCH Brno děkuji doc. MUDr. Petru Němcovi, CSc, MBA. Mé díky patří i kolektivu Genetické laboratoře CKTCH Brno za výbornou spolupráci a příjemné pracovní prostředí. Za poskytnutí mikrobiologického materiálu a identifikaci konvenčními přístupy děkuji doc. Filipu Růžičkovi, Ph.D. Autorům a spoluautorům předkládaných publikací děkuji za spolupráci. Velké díky náleží mým rodičům, bratrovi Milanovi a příteli Petrovi za neustálou podporu a trpělivost v průběhu mého studia.

7 OBSAH 1 Úvod Využití molekulárně-biologických metod pro detekci kandid Kandidová onemocnění Izolace DNA z kandid Cílová místa pro PCR detekci kandid Přehled používaných molekulárně-biologických metod pro identifikaci kandid Metoda analýzy teploty tání s vysokým rozlišením (HRMA) Využití molekulárně-biologických metod pro detekci bakterií Izolace bakteriální DNA Cílová místa pro PCR detekci bakterií Přehled využívaných molekulárně-biologických metod pro detekci bakterií PCR sledovaná v reálném čase (real-time PCR) Interní amplifikační kontrola pro PCR Cíle práce Materiál a metody Mikroorganismy Klinický materiál Kultivace a fenotypová identifikace Kultivace sbírkových kmenů a klinických izolátů Hemokultivace a kultivace klinického materiálu Molekulárně biologická detekce DNA... 29

8 3.4.1 Izolace houbové DNA Izolace bakteriální DNA Analýza sekvencí Širokospektrá detekce houbové DNA pomocí real-time PCR (UNF-qPCR) a HRMA Širokospektrá detekce bakteriální DNA pomocí real-time PCR (UNB-qPCR) a sekvenování End-point PCR Sekvenování Příprava amplifikačních kontrol Výsledky UNF-qPCR a HRMA Analýza sekvencí Sekvenování referenčních kmenů kandid HRMA u referenčních kmenů kandid HRMA u klinických izolátů kandid Fenotypová identifikace klinických izolátů UNB-qPCR a sekvenování Dekontaminace UNB-qPCR Senzitivita a specificita UNB-qPCR Sekvenování referenčních kmenů bakterií Detekce bakteriální DNA přímo z klinického materiálu Diskuze UNF-qPCR a HRMA... 59

9 5.1.1 Heterogenity v klinických izolátech a obtížně rozlišitelné druhy Odlišení fenotypově podobných kandid Poly-fungální vzorky Spolehlivost veřejně dostupných databází pro identifikaci kandid UNB-qPCR a sekvenování Dekontaminace qpcr Návrh exogenní nekompetitivní interní amplifikační kontroly pro UNB-qPCR Spolehlivost veřejně dostupných databází pro identifikaci bakterií Detekce bakteriální DNA přímo z klinického materiálu Širokospektrá PCR pro detekci bakterií Závěr Soupis literatury a pramenů Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Seznam odborných publikací autora Seznam publikací a spoluautorských prací Seznam vybraných konferenčních abstrakt Souhrn poznatků disertační práce Přílohy... 91

10 1 ÚVOD Předkládaná disertační práce je svými cíli rozdělena na dvě části, v první je optimalizována metoda pro identifikaci kandid a ve druhé části metoda pro detekci bakterií. Vzhledem k faktu, že práce byla realizovaná v Genetické laboratoři Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH Brno), byla metodika zaměřena na detekci kandid, jako nejčastějšího detekovaného houbového agens u pacientů po transplantaci solidních orgánů a na detekci bakterií s důrazem na validaci metody pro záchyt patogenů v chlopních u pacientů s infekční endokarditidou (IE). Rychlá diagnostika patogenů pomocí molekulárně-biologických metod je přínosná hlavně u pacientů, kteří mají utlumenou imunitu po transplantaci orgánů, čímž se u nich zvyšuje riziko infekce, nebo se u nich projevily infekční komplikace po velkých chirurgických výkonech. U bakteriálních a mykotických infekcí může být účinná i v případech podávání antimikrobiální léčby, kdy klasické kultivační techniky často selhávají. Molekulárně-biologická diagnostika infekčních onemocnění má velké spektrum uplatnění od identifikace patogenů až po jejich genotypizaci. Umožňuje rychlou, citlivou a specifickou detekci patogena i jeho genů rezistence a i když tyto geny ne vždy odráží fenotypový projev, může informace o jejich přítomnosti ve specifických situacích (např. kriticky nemocní pacienti) přispět k optimalizaci léčby. Metody molekulární biologie jsou rozsáhle využívány pro detekci obvyklých i vzácných, kultivačně náročných i nekultivovatelných patogenů a je vyvíjen stále větší tlak na jejich validaci/standardizaci. 1.1 Využití molekulárně-biologických metod pro detekci kandid Byla publikována řada vědeckých článků o detekci kandid pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), ale z důvodu chybějící standardizace, klinické validace a průkazu, že má aplikace této metody vliv na výsledek léčby pacienta 1,2, nezařadily ji doposud odborné společnosti do svých doporučení. Evropská organizace pro výzkum a léčbu rakoviny - Skupina pro výzkum mykóz (EORTC/MSG) nezahrnula použití PCR do doporučení definic IMO 3 a ani Evropská společnost klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ESCMID) nedoporučila PCR pro diagnostiku jakéhokoli kandidového onemocnění (Tabulka 1) 4. V posledních několika letech je tedy kladen velký důraz na standardizaci PCR pro detekci mykotických onemocnění. 10

11 1.1.1 Kandidová onemocnění Klinicky nejvýznamnější skupinou chorob jsou invazivní onemocnění. Rizikovými faktory invazivního kandidového onemocnění (IKO) u dospělých pacientů na odděleních intenzivní péče (JIP) jsou: dlouhodobý pobyt na nemocničním oddělení ( 4 dny), mechanická ventilace ( 2 dny), kritický stav pacienta, neutropenie, diabetes, selhání ledvin, hemodialýza, užívání širokospektrých antibiotik ( 4 dny), zavedený centrální venózní katetr, parenterální výživa, užívání imunosupresiv, nádorové onemocnění a chemoterapie, akutní pankreatitida, mnohočetná kolonizace kandidami ( 2 místa), chirurgický výkon (především v abdominální oblasti) a transplantace 5,6. Revidovaná kritéria EORTC/MSG rozdělují invazivní mykotické onemocnění (IMO) na prokázané, pravděpodobné a možné. Jako prokázané lze označit onemocnění potvrzené histologickým, cytologickým nebo přímým mikroskopickým vyšetřením vzorku (získaného punkcí či biopsií) nebo kultivačním nálezem ve vzorku sterilně odebraného z primárně sterilního místa (vč. krve) postiženého infekcí. U Cryptococcus sp. stačí sérologický průkaz antigenu v likvoru. Při pravděpodobném onemocnění je potřeba splnit alespoň jednu podmínku ze tří skupin kritérií: faktoru ma straně hostitele, klinického kritéria a mykologického kritéria. V případě, že je splněno pouze kriterium klinické a faktoru hostitele bez přítomnosti mykologického kritéria, jedná se o onemocnění možné 3. Kategorie prokázané IMO může být vztažena na jakéhokoli pacienta, ale kategorie pravděpodobné a možné IMO byly navrženy pouze pro imunokompromitované pacienty. Doposud u nich totiž nebylo nalezeno adekvátní východisko pro stanovení vhodných faktorů na straně hostitele 3. Evropská společnost pro klinickou mikrobiologii a infekční nemoci (ESCMID) vypracovala doporučení pro diagnostiku IKO (Tabulka 1) 4. Další doporučení ESCMID bylo zaměřeno na diagnostiku IMO způsobených vzácnými kvasinkovitými organismy (Tabulka 2) 7. 11

12 onemocnění materiál test doporučení krev hemokultivace základní vyšetření mannan/antimannan doporučeno kandidémie beta-d-glukan doporučeno sérum jiné protilátky žádné - chybí informace septifast PCR Kit žádné - chybí informace in-house PCR žádné - chybí informace krev hemokultivace základní vyšetření mannan/antimannan žádné - chybí informace sérum beta-d-glukan doporučeno septifast PCR Kit žádné - chybí informace IKO in-house PCR žádné - chybí informace přímá MI a HI základní vyšetření kultivace základní vyšetření tkáň a sterilní imuno-histochemie žádné - chybí informace tělní tekutiny PCR z tkáně žádné - chybí informace in situ hybridizace žádné - chybí informace krev hemokultivace základní vyšetření mannan/antimannan doporučeno sérum beta-d-glukan doporučeno chronické diseminované KO orofaryngeální a esofageální KO vaginální KO tkáň a sterilní tělní tekutiny stěr biopsie stěr/vaginální sekret septifast PCR Kit in-house PCR přímá MI a HI kultivace žádné - chybí informace žádné - chybí informace základní vyšetření základní vyšetření imuno-histochemie žádné - chybí informace PCR z tkáně žádné - chybí informace in situ hybridizace žádné - chybí informace kultivace základní vyšetření in-house PCR žádné - chybí informace přímá MI a HI základní vyšetření kultivace základní vyšetření přímá MI a HI základní vyšetření kultivace základní vyšetření komerční testy používat pouze validované in-house PCR žádné - chybí informace Tabulka 1: doporučení pro diagnostiku IKO dle ESCMID 4 (upraveno), IKO invazivní kandidové onemocnění, KO - kandidové onemocnění, MI - mikroskopie, HI histopatologie. 12

13 anamorfa Druh kandidy teleomorfa C. dubliniensis nepopsána C. fabianii C. famata C. guilliermondii Cyberlindnera fabianii Debaromyces hansenii Meyerozyma guilliermondii C. inconspicua nepopsána C. intermedia nepopsána C. kefyr Kluyveromyces marxianus C. lipolytica Yarrowia lipolytica C. lusitaniae Clavispora lusitaniae C. metapsilosis nepopsána C. norvegensis Pichia norvegensis komentář relevantní ke klinickému kontextu blízká C. albicans, citlivost k antimykotikům podobná, ale potenciál stát se rezistentní k flukonazolu má větší 8 klinický význam neurčitý; vzácně způsobuje fungémie 9-11, MIC k flukonazolu vyšší než u C. albicans 12 vzácně způsobuje fungémie, neroste při 37 C - je tedy humánním patogenem? 13 ; vzácně může způsobit fungémie 14 MIC k flukonazolu a echinokandinům vysoké 13 blízká C. norvegensis, citlivost k antimykotikům podobná C. krusei (rezistentní k flukonazolu) 15 orofaryngeální kolonizace, infekce krevního řečiště, peritonitidy. Citlivá k antimykotikům kromě flucitosinu 13 zatím nepopsána rezistence k antimykotikům klinický význam neurčitý, MIC k flukonazolu vyšší než u C. albicans nevhodné lečit amfotericinem B i v případě, kdy je MIC v oblasti citlivosti ( 1 mg/l) 16 blízká C. parapsilosis, citlivost k antimykotikům podobná (vyšší MIC k echinokandinům) 17 blízká C. inconspicua, citlivost k antimykotikům podobná C. krusei (rezistentní k flukonazolu) 15 C. orthopsilosis nepopsána blízká C. parapsilosis, citlivost k antimykotikům podobná (vyšší MIC k echinokandinům) 17 Wickerhamomyces C. pelliculosa anomalus (Pichia MIC k flukonazolu vyšší než u C. albicans 18 anomala, Hansenula anomala) C. pulcherrima Pichia kudriavzevii (Metschnikowia klinický význam neurčitý, vzácně může způsobit infekce 19 pulcherrima) C. rugosa nepopsána MIC k flukonazolu vyšší než u C. albicans 18 C. zeylanoides nepopsána klinický význam neurčitý Tabulka 2: Výběr vzácně se vyskytujících kandid 7 (upraveno) Pacienti po transplantaci solidních orgánů (SOT) jsou nejčastěji ohroženi IMO způsobenými Candida sp. a Aspergillus sp. méně Cryptococcus sp. a jinými vláknitými houbami (Tabulka 3) 20. Incidence mykotických onemocnění (MO) po SOT se pohybuje v rozmezí 5-10 % v závislosti na transplantovaném orgánu 21. Riziko MO je nejvyšší u pacientů po transplantaci tenkého střeva a plic, poté jater, srdce, slinivky břišní a ledvin 20. Významějšími faktory u vzniku IMO, než je počet dní po transplantaci, jsou imunosuprese, 13

14 antimykotická profylaxe a působení vnějšího prostředí na pacienta. Medián počátku IKO se pohybuje od několika týdnů až měsíců u pacientů po transplantaci plic a jater až po dobu dvou a více let u pacientů po transplantaci ledviny 22. Hlavním zdrojem IKO bývá gastrointestinální trakt, intravaskulární katétry a močové cesty. Incidence IKO u pacientů po SOT je odhadovaná na 2 % a mortalita IKO po 12 měsících na 34 % 20. Mezi preventivní opatření MO u SOT patří např. kontraindikace transplantace v případě, že má donor aktivní MO, a kontrolní kultivace média, v němž se orgány uchovávají 23. Záchyt kandid ve stolici, na kůži, drénech, v respiračních sekretech a moči nemusí vždy indikovat infekci, ale může pro pacienta znamenat vyšší riziko pro rozvinutí KO. Naopak detekce kandid z primárně sterilního materiálu (krve, inta-abdominální tekutiny, abscesu) znamená přítomnost infekce. Druhová identifikace kandid je poté důležitá z důvodu mezidruhové variability kandid ve stupni patogenity a citlivosti k antimykotikům 24. Typ IMO Játra (n= 378) Ledviny (n = 332) Slinivka břišní (n = 128) Plíce (n = 248) Srdce (n = 99) Tenké střevo (n = 22) Kandidy 255 (68) 164 (49) 97 (76) 56 (23) 48 (49) 19 (85) Aspergily 42 (11) 47 (14) 6 (5) 109 (44) 23 (23) 0 (0) Zygomycety 9 (2) 8 (2) 0 (0) 8 (3) 3 (3) 0 (0) Jiné vláknité houby 9 (2,4) 10 (3) 4 (3,1) 49 (19,8) 7 (7,1) 0 (0) Nespecifikované vláknité houby 8 (2,1) 7 (2,1) 0 (0) 7 (2,8) 2 (2) 0 (0) Kryptokoky 24 (6) 49 (15) 6 (5) 6 (2) 10 (10) 1 (5) Endemické mykózy 17 (5) 33 (10) 8 (6) 3 (1) 3 (3) 0 (0) Pneumocysty 0 (0) 5 (1) 1 (1) 4 (2) 3 (3) 0 (0) Jiné kvasinky 9 (2,4) 6 (1,8) 5 (3,9) 0 (0) 0 (0) 1 (5) Nespecifikované kvasinky 5 (1,3) 3 (0,9) 1 (0,8) 6 (2,4) 0 (0) 1 (5) Tabulka 3: Počet (%) případů IMO u pacientů po SOT (1063 pacientů s 1208 IMO) 20 (upraveno) Izolace DNA z kandid Efektivní proces izolace houbové DNA je jednou ze základních podmínek úspěchu molekulárně-biologických metod. Kritickými body jsou výběr vhodného klinického materiálu a s tím spojená senzitivita izolace. Jelikož jsou kandidy komenzály lidského těla (horní dýchací cesty, gastrointestinální trakt, vagína, kůže apod.), je vhodné vybrat pro jejich detekci pomocí PCR primárně sterilní materiál. Pro diagnostiku IKO pomocí PCR se jeví nejdostupnějším materiálem krev a její frakce 1, tedy i nejvhodnějším z pohledu pacienta 14

15 na JIP, pro něhož není invazivní zákrok, jako je biopsie ložiska, vždy možný. Limitujícím faktorem senzitivity izolačního procesu je i původ houbové DNA přítomné v klinickém materiálu, tedy zda pochází z živých nebo mrtvých buněk 1,25. Důležitý je výběr takové metody, aby bylo možné její pomocí rozrušit buňky kvasinek a zároveň bylo omezeno riziko kontaminace vzorku z prostředí, příp. z reagencií. Dle doporučení minimální informace pro publikaci metod založených na kvantitativních PCR v reálném čase (MIQE) 26 je nutné izolovat DNA v laminárním boxu v místnosti určené pouze pro izolaci DNA a používat reagencie, které neobsahují žádnou DNA. Maaroufi a kol. (2004) 27 testovali pět protokolů izolace houbové DNA kandid ze séra. Pomocí PCR sledované v reálném čase (real-time PCR) zjistili, že je metoda, kdy sérum projde varem v alkalickém roztoku guanidin-fenol-trisu a následně je DNA izolována pomocí chloroformu a isopropanolu, stejně citlivá jako izolace pomocí komerčně dostupného QIAamp DNA blood kitu (Qiagen) tj. 10 CFU/ml 27. Metwally a kol. (2008) 28 testovali sedm protokolů pro izolaci DNA hub z plné krve. Nejoptimálnějších výsledků (s ohledem na senzitivitu, cenu a délku izolace) bylo dosaženo použitím YeaStar genomic DNA kitu (Zymo Research), který je založen na enzymatické lyzi buněčné stěny hub a následném přečištění DNA pomocí kolonek. Jako referenční metodu použili QIAamp DNA mini kit (Qiagen) ve spojení s lytikázou pro rozrušení buněčné stěny hub a vynechali působení NaOH. Tento protokol byl stejně senzitivní jako kit YeaStar genomic DNA, ale byl finančně nákladnější a trval delší dobu 28. Poté se Metwally a kol. (2008) 29 zaměřili na výběr klinického materiálu porovnali vhodnost séra a plné krve pro detekci kandid u kriticky nemocných pacientů (bez neutropenie). Z dat vyplynulo, že je sérum vhodným výchozím materiálem pro detekci kandid, ale studie byla omezena pouze na jedno centrum a nebylo možné z ní vyvozovat jasná doporučení pro další laboratoře 29. Lau a kol. (2010) 25 porovnali krev, sérum a plazmu pro včasnou detekci kandidémie. I přes malý počet vzorků doporučili pro izolaci DNA kandid sérum a plazmu místo krve, jelikož byla DNA kandid detekována častěji v séru (71 %) a plazmě (75 %) než v plné krvi (54 %). Důvodem mohl být fakt, že je v krvi přítomna DNA volná i vázaná na buňky (leukocyty, buňky hub) a při izolaci z krve je všechna volná DNA odstraněna při lyzi erytrocytů a při odstraňování inhibitorů 25. V případě živých/neporušených fungálních buněk by tedy bylo vhodné izolovat DNA z plné krve, naopak volnou DNA z mrtvých buněk je možné izolovat i ze séra 29. Ve své studii Lau a kol. (2010) 25 zaznamenali i vliv skladování primárních vzorků pro detekci DNA pomocí mnohočetné vícekrokové PCR (multiplex-tandem PCR) (MT-PCR). Zjistili, že je výhodnější zamražení krve na -20 C než její uchovávání při 4 C nebo než izolace přímo z odebrané krve bez uskladnění. Detekční 15

16 limit MT-PCR byl pro většinu kandid 10 CFU/ml kromě C. krusei (100 CFU/ml) a senzitivita při izolaci z krve byla 75% a negativní prediktivní hodnota (NPV) 85% Cílová místa pro PCR detekci kandid Bylo publikováno mnoho genů vhodných jako cíl pro detekci kandid pomocí PCR. Výhodnější se jeví geny, které jsou v buňce obsaženy ve více kopiích a zvýší tak senzitivitu záchytu oproti genům přítomným pouze v jedné kopii 2. Nejčastěji jsou amplifikovány oblasti rrna genů 5S, 18S, 28S (především méně konzervativní oblast D1 - D2) a dále variabilní oblasti ITS1 a ITS2 30,31. Dalšími cílovými geny využívanými pro detekci kandid jsou geny pro tvorbu aktinu (ACT1) 32, proteinu teplotního šoku 90 (HSP) 33, chitin syntázy (CHS1) 34, aspartyl proteinázy (SAP 1-6) 35, fragment genu EO3 36 a gen pro manoprotein o velikosti 65 kda (MP65) Přehled používaných molekulárně-biologických metod pro identifikaci kandid Avni a kol. (2011) 38 publikovali meta-analýzu 54 studií (4694 pacientů, z nichž 963 mělo prokázané/pravděpodobné nebo možné IKO) založených na detekci IKO z krve pomocí PCR. Senzitivita a specificita byly velmi dobré (95 % a 92 %) v případě, že se jednalo o vzorky pacientů s prokázanou kandidémií. Pokud se do analýzy zařadily i vzorky pacientů s pravděpodobným a možným IKO, senzitivita PCR poklesla a specificita zůstala přibližně stejná (73 % a 91 %). Dále autoři zaznamenali proměnné, které měly vliv na vyšší senzitivitu: krev použita jako výchozí materiál místo séra, izolace DNA pomocí QIAamp kitu (Qiagen), PCR cílená na geny rrna nebo P450, dále PCR specifická pro kandidy a detekční limit in vitro 10 CFU/ml. Pokud byla u pacienta provedena více než jedna PCR, přispěla k vyšší specificitě metody 38. Žádná ze studií ale neumožnila stanovit vliv vyšší senzitivity a dřívější diagnostiky IKO pomocí PCR na klinické výsledky pacientů. Dle Ostrosky-Zeichner (2012) 39 by měly být studie plánované na základě standardních definic IMO uvedených např. v publikaci De Pauw a kol. (2008) 3. Techniky molekulární biologie používané pro detekci hub jsou založeny převážně na PCR, která je buď specifická, nebo širokospektrá. Následně je možné patogen dourčit pomocí délkového polymorfismu restrikčních fragmentů (RFLP) 40,41 nebo sekvenování 42,43 a v posledních letech i sekvenování nové generace 44,45. Většina studií je zaměřena na real-time PCR s použitím specifických sond 27, Další autoři publikovali studie s různými metodikami jako např. částečně dvoukrokovou PCR (semi-nested PCR) 50, MT-PCR 51, mnohočetnou PCR (multiplex PCR) 52,53, fluorescenční in situ hybridizací založenou na uměle 16

17 syntetizovaných analozích nukleových kyselin (PNA-FISH) 54,55, hmotnostní spektrometrií typu MALDI-TOF 56-58, isotermální amplifikací spojenou s reverzní transkripcí umožňující detekci převážně RNA (NASBA) 59 nebo spojení PCR s hmotnostní spektrometrií (PCR-ESI/MS) Neobvyklé postupy detekce popsali např. Muir a kol. (2011) 63, kteří detekovali kandidy pomocí elektrochemicky značených DNA sond, nebo Bisha a kol. (2011) 64, kteří upravili fluorescenční in situ hybridizaci založenou na DNA (DNA-FISH) pro detekci kandid pomocí průtokové cytometrie. Výše uvedené postupy jsou ale pracné nebo drahé (např. nákup přístroje pro hmotnostní spektrometrii), příp. nejsou schopny rozlišit větší množství druhů kandid v jednom experimentu nebo nemají dostatečně obsáhlou databázi zahrnující i nově se objevující či neobvyklé patogeny Metoda analýzy teploty tání s vysokým rozlišením (HRMA) HRMA byla vyvinuta roku 2003 jako jednoduchá metoda pro analýzu genotypů, vyhledávání mutací a porovnávání podobnosti sekvencí 65,66. HRMA je jednoduchá a levná metoda, která závisí na kvalitní DNA i PCR 67-69, vhodném přístroji 70,71 a interkalační barvičce 72, která musí dvouřetězcovou (dsdna) plně saturovat (Obrázek 1) a zároveň nesmí inhibovat PCR 73, vhodné jsou např. EvaGreen, LCGreen a SYTO Obrázek 1: Nesaturující a saturující barviva: A) při použití nesaturujícího barviva (např. SYBR Green I), se mohou molekuly barvičky během tání přemístit do částí dsdna, které ještě netály, což zapříčiní malou nebo nehomogenní změnu teploty v křivce tání. B) při použití saturujícího barviva (např. SYTO 9) se nemohou molekuly barviva přemístit do plně saturované dsdna, což se projeví na profilu tání, který přesněji odpovídá sekvenci DNA 74 (http://www.bioradiations.com/focus-on-applications/35-article/75-hrm, upraveno). Princip HRMA je založen na PCR v přítomnosti fluorescenční saturační barvičky a následném odečtu fluorescence uvolňované při denaturaci dsdna tzn. tání výsledného 17

18 produktu PCR 66. Jakákoli dsdna totiž v přítomnosti saturačního interkalačního barviva fluoreskuje při nízkých teplotách a jakmile se teplota postupně zvyšuje, dsdna denaturuje a fluorescence se pomalu snižuje až do momentu, kdy prudce klesne, čímž kopíruje stav v reakci, kde dsdna roztála do dvou jednořetězcových vláken (ssdna). Tato teplota tání (Tm) dsdna a profil křivky tání závisí na délce sekvence, procentuálním obsahu GC a sekvenci a odpovídá 50 % dsdna, která již denaturovala do formy ssdna (Obrázek 2) 65. Z výpočtu Tm = 81,5 + 16,69 (log [Na + ]) + 0,41 (% G + C) (500/délka sekvence), je možné odvodit, že se změna Tm ( Tm) při jedné záměně G - C A - T rovná hodnotě (41/délka sekvence) v C 75. Obrázek 2: Křivka tání (po normalizaci dat) (https://www.dna.utah.edu/image/hi_res%20melting_normalized.jpg, upraveno) Při analýze jsou hrubá data po odstranění pozadí automaticky pomocí softwaru normalizována, tj. počátek i konec fluorescence křivek tání jsou zpracovány na stejnou výchozí a konečnou hodnotu, poté jsou data automaticky teplotně upravena a následnou zápornou derivací fluorescence a teploty jsou zobrazeny píky křivek tání a z nich odečtena hodnota Tm. Dále je možné dle potřeby vyhodnotit křivky odlišností (tzv. difference curve), které zobrazí normalizované křivky vzhledem k vybrané křivce 66. Tm je vhodná veličina k odlišení změn v sekvenci, ale více informací poskytne spolu s křivkou tání, která je závislá na sekvenci 65,75. Reed a Wittwer (2004) 76 ve své práci doporučili pro nejlepší rozlišení jedno-nukleotidových heterozygotních změn amplifikovat úsek o délce do 300 bází, ale i 600 a 700 bází dlouhé sekvence bylo možné bezchybně odlišit. Chyby v rozlišení zaznamenali u 400, 800 a 1000 bází dlouhých sekvencí. Autoři vyhodnotili metodu HRMA jako stejně citlivou nebo i citlivější než jiné doposud používané metody, např. polymorfismus konformace jednořetězcové DNA (SSCP), vysokoúčinnou kapalinovou 18

19 chromatografii (HPLC), či elektroforézu v gradientovém denaturačním gelu (DGGE) 76. Výhodou metody je provedení PCR i HRMA v jedné mikrozkumavce, čímž se minimalizuje jak riziko kontaminace, tak možnost chyb v procesu, dále není potřeba dalších separačních technik a urychlí se tedy celý proces detekce 66. Oproti sekvenační reakci je HRMA mnohem levnější, není potřeba ani žádná fluorescenčně značená sonda jako pro real-time PCR, pouze kvalitní interkalační barvička. Nutností je mít přistroj určený pro HRMA nebo pro ni adaptovaný, i když adaptované nemají stejně dobré rozlišovací schopnosti 71. Kromě humánní genetiky 77 se HRMA rozšířila také do bakteriologie 78-81, virologie 82,83 a mykologie Využití molekulárně-biologických metod pro detekci bakterií Ačkoli byl v mnoha studiích prokázán přínos PCR pro detekci IE 93-95, nebyla doposud tato metoda zařazena mezi hlavní ani vedlejší Duke kritéria 96, dle nichž se diagnostika IE řídí a tedy ani do doporučení ESCMID 97. Habib a kol. (2009) 97 doporučili využít PCR z chlopně nebo embolu u pacientů s IE, kteří podstoupili operaci a měli negativní výsledek hemokultur. Dále bylo v doporučeních ESCMID zmíněno využití PCR z chirurgického materiálu (jako jedné z metod) pro detekci náročných bakterií jako je Bartonella sp., Brucella sp., Coxiella burnetii, Legionella sp., Mycoplasma sp., Tropheryma whipplei Izolace bakteriální DNA Kritickým místem v aplikaci molekulárně-biologických metod je pre-analytická příprava vzorku a extrakce DNA. Ideální metoda pro detekci IE by měla být schopna zachytit minimální množství DNA patogenu již z krve, v níž bývá množství bakterií velmi malé cca 1 10 CFU/ml 98. Protokol pro izolaci bakteriální DNA se obvykle skládá z chemické, mechanické nebo enzymatické lyze buněk, což je důležitý krok, jelikož struktura bakteriální stěny může ovlivnit efektivitu izolace DNA 99. Následuje odstranění všech inhibitorů PCR, extrakce DNA a její přečištění. Yang a kol. (2011) 100 porovnali jeden manuální a šest automatických komerčně dostupných kitů pro izolaci DNA/RNA virů i bakterií (testováno pět patogenů) z nazálních výplachů. Použité kity se lišily vstupním objemem vzorku, délkou protokolu a kapacitou, což může vést k odlišnostem v lýze a schopnosti odstranit inhibitory reakce. Cílová DNA byla detekována pomocí specifických real-time PCR. Žádný z kitů nebyl výjimečný, ale MagNa Pure Compact (Roche, Švýcarsko) se ukázal vhodnějším pro izolaci 19

20 DNA gram-pozitivní bakterie Streptococcus pyogenes, zatímco KingFisher ml (ThermoFisher Scientific Inc., USA) a EasyMag (biomérieux, Francie) pro izolaci RNA virů 100. Hansen a kol. (2013) 101 porovnali čtyři komerčně dostupné kity pro izolaci DNA z krve (QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen), MagNA Pure LC Microbiology Kit M Grade (Roche), MolYsis Complete5 Kit (MolZym), MagSi-DNA Isolation Kit for Blood (MagnaMedics)). DNA byla poté detekována pomocí multiplex real-time PCR pro detekci Staphylococcus aureus a genu rezistence k methicilinu. U všech kitů byl použit pro pre-analytickou přípravu vzorků kit MolYsis Basic (MolZym), který selektivně odstranil lidskou DNA. Pro porovnání byla souběžně izolována DNA dvěma kity bez použití tohoto ošetření. Nejlepším kitem pro izolaci DNA bakterií z krve byl MolYsis Complete5 Kit se senzitivitou 50 CFU/ml tzn. 4 CFU/PCR, pravděpodobně i díky většímu vstupnímu objemu a pre-analytické přípravě vzorků. Autoři ale neprokázali, že by izolace DNA založená na magnetických kuličkách byla vhodnější než použití kolonek a centrifugace 101. Gosiewski a kol. (2014) 102 porovnali čtyři typy pre-analytické přípravy vzorků krve: a) 0,17 M roztok chloridu amonného pro lyzi erytrocytů, b) mechanické rozrušení buněk pomocí skleněných kuliček a přístroje FastPrep, c) enzymatickou lyzi bakterií s použitím lysozymu, lysostaphinu a lytikázy při 37 C, d) působení 50 mm hydroxidu sodného při 95 C. DNA bakterií a hub byla dále izolována pomocí pěti komerčních kitů za účelem výběru nejvhodnějšího: GeneMATRIX Quick Blood DNA Purification Kit (EURx), GeneJET (Fermentas, Litva), QIAamp DNA Blood (Qiagen), Blood Mini (A&A Biotechnology), Genomic Mini (A&A Biotechnology). DNA byla detekována pomocí specifických PCR pro jednotlivé patogeny. Výsledkem optimalizace byla pre-analytická příprava vzorku založená na kombinaci mechanické, chemické a teplotní lyze následovaná izolací DNA pomocí GeneMATRIX Quick Blood DNA Purification Kitu. Limity detekce metody pro jednotlivé patogeny byly 3 CFU/ml Escherichia coli, 30 CFU/ml S. aureus i Candida albicans a 300 CFU/ml Aspergillus fumigatus 102. Výsledky se liší od komerčně dostupných certifikovaných (CE - IVD) kitů, u LightCycler SeptiFastu (Roche, Švýcarsko) udává výrobce limit detekce 3, resp CFU/ml podle druhu zachyceného mikroorganismu 103. Při použití SepsiTestu (Molzym, Německo) byl popsán limit detekce pro gram-pozitivní bakterie CFU/ml, pro gram-negativní bakterie CFU/ml podle druhu zachyceného mikroorganismu v krvi 104. Odlišnosti mohou být dány různými vstupními objemy krve, elučními objemy a objemy PCR. Izolaci DNA z tkání optimalizovali Mygind a kol. (2003) 105. Aterosklerotické tkáně uměle očkovali C. pneumoniae a testovali pět postupů izolace: fenol/chloroform, fenol/chloroform 20

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

DY D NE N X Hana Vlastníková

DY D NE N X Hana Vlastníková DYNEX Hana Vlastníková Molekulární biologie: Vybavení laboratoře na klíč Přístrojová technika Kompatibilní diagnostické soupravy Profesionální přístup SOP Technická podpora Servis Přístrojové vybavení:

Více

Nové technologie v diagnostice septických pacientů. Franeková J., Hrouda M., Ročeň M., Kieslichová E., Jabor A.,

Nové technologie v diagnostice septických pacientů. Franeková J., Hrouda M., Ročeň M., Kieslichová E., Jabor A., Nové technologie v diagnostice septických pacientů Franeková J., Hrouda M., Ročeň M., Kieslichová E., Jabor A., Revize definice sepse z roku 1991 Diagnostika sepse: 1. Není zlatý standard pro diagnostiku

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod.

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. Od 1.1.2014 DYNEX jediným OFICIÁLNÍM (autorizovaným) distributorem společnosti

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

Význam sekvenační analýzy v mikrobiologické diagnostice

Význam sekvenační analýzy v mikrobiologické diagnostice Význam sekvenační analýzy v mikrobiologické diagnostice Plíšková L., Kutová R., Bolehovská R., Ryšková L. ÚKBD, ÚKM FN Hradec Králové FONS 2012 Široké použití v mikrobiologii Identifikace mikroorganizmů

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SEKVENOVÁNÍ DNA PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ U PRASAT Vykoukalová Z., Knoll A.,

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2015

KATALOG PRODUKTŮ 2015 KATALOG PRODUKTŮ 2015 www.geneproof.com Váš specialista na PCR diagnostiku! KATALOG PRODUKTŮ 2015 GeneProof a.s. je biotechnologická společnost zabývající se molekulární in vitro diagnostikou závažných

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

PCR diagnostika lymeské borreliózy. Mgr. D. Berenová, J. Hořejší, Ing. A. Lukavská, RNDr. P. Kodym, CSc. Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY Monika Stavělová 1, Jakub Rídl 2, Maria Brennerová 3, Hana Kosinová 1, Jan Pačes 2 1 AECOM

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Jaroslav Hrabák Téma jednání 1. Nepodkročitelná minima vybavení molekulárněmikrobiologické laboratoře Schválení dokumentu 1. Vzdělávání v molekulární

Více

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská

Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská Laboratoř buněčné a molekulární imunologie Odd. Imunologie a gnotobiologie MBÚ AVČR v.v.i, Praha Konference XXXIII. Imunoanalytické dny

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců Tomáš Gabrhelík Hanulík V, Jakubec P, Uvízl R, Doubravská L, Röderová M, Adamus M, Kolář M, Kolek V. Hospital-Acquired Pneumonia Infekční onemocnění

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

KATALOG. Chlamydia trachomatis,neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium,

KATALOG. Chlamydia trachomatis,neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium, CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Institute of Applied Biotechnologies a.s. (IAB) je biotechnologická společnost působící v oblasti výzkumu a vývoje technologií, metodik a postupů molekulární biologie s cílem

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu OBSAH Návod k použití pro HER DNA QUANTIFICATION KIT.... Úvod.... Označení.... Rozsah

Více

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ držitel certifikátu Kompletní nabídku referenčních mikroorganizmů tvoří 157 kontrolních kmenů bakterií vláknitých hub kvasinek

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

Seznam vyšetření. Molekulární hematologie a hematoonkologie. VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1:

Seznam vyšetření. Molekulární hematologie a hematoonkologie. VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Vyšetření mutačního stavu IgV H genů u CLL Detekce IgV H přestavby u jiných lymfoproliferací RNA

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

1 Vzorek C, vaginální výtěr

1 Vzorek C, vaginální výtěr Pavel Dušek, kruh 3001, 13. 17.12.2010 1 1 Vzorek C, vaginální výtěr 1.1 Úvod Kromě mikrobiálního obrazu poševního je kultivace vaginálního výtěru na Sabouraudově půdě důležitá diagnostická metoda pro

Více

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Dušan Holub Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v

Více

Výchozí dokumenty: Definice:

Výchozí dokumenty: Definice: 1 Nepodkročitelné minimum diagnostiky mykóz v laboratoři lékařské mykologie Dokument NMM20110218v.1 Vypracovali: Doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc. Doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D. Mgr. Iva Kocmanová MUDr. Naďa

Více

Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014. Nastavení real-time PCR cykleru. Light Cycler 480 Instrument. (Roche) generi biotech

Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014. Nastavení real-time PCR cykleru. Light Cycler 480 Instrument. (Roche) generi biotech Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 Nastavení real-time PCR cykleru Light Cycler 480 Instrument (Roche) generi biotech OBSAH 1. Nastavení teplotního profilu...3 1.1. Nastavení nového teplotního

Více

Jak může laboratoř zvýšit relevanci výsledku? V. Adámková Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha

Jak může laboratoř zvýšit relevanci výsledku? V. Adámková Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha Jak může laboratoř zvýšit relevanci výsledku? V. Adámková Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha Mikrobiologická diagnostika v éře narůstající rezistence k antibiotikům obtížný odhad citlivosti původce

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací M. Girod Schreinerová 2, H. Šrámová 1 B. Procházka 3, H. Šebestová 3, P.Urbášková 3, V.Černý 4, B. Čečetková

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Monitorování hladin jednotlivých antimykotik pomocí HPLC. E. Klapková, R. Průša ÚKBP, 2. LF UK a FN Motol

Monitorování hladin jednotlivých antimykotik pomocí HPLC. E. Klapková, R. Průša ÚKBP, 2. LF UK a FN Motol Monitorování hladin jednotlivých antimykotik pomocí HPLC E. Klapková, R. Průša ÚKBP, 2. LF UK a FN Motol 20.9.2010 Invazivní mykotické infekce (IFI) bakteriální infekce X IFI výskyt morbidita a mortalita

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY?

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL VI. Markův den, Korunní pevnůstka Olomouc, 12.11.2015 KRITÉRIA CDC laboratorně

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav úspěšně dokončil realizaci dvou investičních projektů s využitím prostředků z Operačního

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Název: Školitel: Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Datum: 21. 6. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in

Více

Havarijní plán PřF UP

Havarijní plán PřF UP Havarijní plán PřF UP v němž se nakládá s geneticky modifikovanými organismy (GMO), zpracovaný podle 20, odst. 4 zákona č. 78/2004 Sb. pro pracoviště kateder Buněčné biologie a genetiky a Oddělení molekulární

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

Infekce spojené se zdravotní péčí na oddělení ARO Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)

Infekce spojené se zdravotní péčí na oddělení ARO Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.) Infekce spojené se zdravotní péčí na oddělení ARO Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.) Norbert Barek, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Pardubická nemocnice Lucie Bareková, Oddělení

Více

NOW Strep A TEST POUŽITÍ

NOW Strep A TEST POUŽITÍ NOW Strep A TEST POUŽITÍ NOW Strep A Test je rychlá imunochromatografická metoda ke kvalitativnímu určení antigenu Streptococcus pyogenes sk. A z výtěru krku SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU Streptokoky sk.

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové

Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové PCR v diagnostice Lymeské boreliózy Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové obtížná Diagnostika lymeské boreliózy klinický obraz velmi rozmanitý anamnestické údaje (přisátí

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

Mikrobiologické diagnostické metody. MUDr. Pavel Čermák, CSc.

Mikrobiologické diagnostické metody. MUDr. Pavel Čermák, CSc. Mikrobiologické diagnostické metody MUDr. Pavel Čermák, CSc. Princip identifikace soubor ZNAKŮ s rozdílnou separační hodnotou S HODNOTA S: S 1 S 2 S 3 Základní problémy Minimum morfologických znaků Podobná

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání

Více

Mikročipy v mikrobiologii

Mikročipy v mikrobiologii Mikročipy v mikrobiologii doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2014 Obsah přednášky 1) Charakteristika biočipů, DNA microarrays a DNA chip 2) Výroba čipů, charakteristika

Více