DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015"

Transkript

1 DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s Rekapitulace Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Rozpočet 2014 Správa Senior klub Pečovatelsk Pečovatelská společnosti Vyšehrad Za Soudem Senior klub HČ á služba MÚ služba MPSV Odleh. služba- DOMOVINKA MÚ Odleh. služba- DOMOVINKA MPSV Tísňová péče MÚ Tísňová péče MPSV Celkem pro 2015 Spotřeba materiálu Opravy a udržování Nákup zboží Voda Teplo El.energie Ostatní služby Mzdové náklady Odvody Stravenky Jiné provozní náklady,odpisy Granty Celkem výdaje Úhrada PS Tržby - zboží Platby TKP+ PS(obce) Tržby z pronájmu(obyvatel) Tržby od obyvatel Nájmy z bytů Poplatky klientů TKP Domovinka Úhrada VZP Jiné Kompenzační pomůcky Celkem příjmy Dotace NROS #REF! Žádost o dotaci MÚ , , Žádost o dotaci MÚ , , Žádost o dotaci MPSV , ,

2 CPDM, o.p.s REKAPITULACE 2015 (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM Klub MÍR STREETWORK + VIKTORIE BOUDA Opravy a udržování Spotřební materiál Nájemné Voda Teplo, jiné vytápění Energie Plyn Nákup služeb Mzdové prostředky, OON Jiné provozní náklady odpisy CELKEM NÁKLADY státní dotace, EU ost.dotace dotace od obcí,ost.dotace,kú úroky ost.příjmy,tržby nájmy CELKEM VÝNOSY DOTACE zisk, ztráta

3 PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2015 PRO-SPORT ČK o.p.s. schválený rozpočet (návrh) Správa 002 ICOS VČ 003 Masáže VČ 0032 PB HČ 004 PB PŠ VČ 0041 PB Bistro VČ 0042 ZS HČ 005 ZS VČ 0051 SH HČ 006 SH ubytovna VČ 0061 SH Bufet VČ 0062 DH HČ 007 VČ FK kostka Oprava a udržování Spotřební materiál Nájemné Voda Teplo El. energie Plyn, ost.energie Ostatní služby, ost. poplatky Mzdové prostředky, OON Odpisy investičního majetku Příspěvek na sport. akce, dary 0 Provozní dotace SH 0 Splátka úvěru,leasing 0 Tvorba rezerv 0 Nákup zboží CELKEM NÁKLADY Tržby ze služeb Tržby z prodeje zboží Dary (odpisy) Úroky Nahodilé příjmy Nájmy CELKEM VÝNOSY DOTACE zisk, ztráta zpracoval: Martin Tomka dne

4 MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV ROZPOČET 2015 verze 1 z v tis. Kč BEZ PROJEKTU ČESKOKRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI REKAPITULACE STŘ CELKEM 2015 MD (stř. 1,2,3) SLAVNOS (stř. 4, 6) NÁJMY (stř. 7) PRELAT (stř. 8) SLAVNOS (stř. 9) rozpočet čerpání rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Náklady Výnosy zisk / ztráta (+/-) REKAPITULACE DOTACE Celkové výnosy Dotace na program a provoz Dotace na nájem majetku města Vlastní příjmy organizace SOBĚSTAČNOST s nájmem SOBĚSTAČNOST bez nájmu rozpočet čerpání rozpočet rozpočet rozpočet % % % 0 0% % % HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST NÁKLADY v tis. Kč CELKEM MD SLAVNOS NÁJMY PRELAT SLAVNOS 2015 ú.z. položka čerpání čerpání rozpočet rozpočet čerpání rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY % * Mzdy hrubé % * Zdravotní pojištění org % * Sociální pojištění org % * Zákonné pojištění org % 52702* Příspěvek zam. - ZP a PP % * Příspěvek org. na stravenky % PROGRAM % Ubytování souborů % Ubytování souborů ve vlastním zařízení #DIV/0! Honoráře souborů % Doprava souborů % Parkovné autobusů účinkujících % Diety souborů % Občerstvení #DIV/0! Technická spolupráce % Ladění nástrojů % OSA % Dilia #DIV/0! Externí produkční #DIV/0! Ohňostroje, rauty #DIV/0! PROPAGACE % Graf.návrhy + DTP % Externí grafik % Propagační materiál % Výlep % Reklama a mediální práce % Tiskové práce #DIV/0! Překlady a tlumočení #DIV/0! Fotoslužby % MÉDIA - ENERGIE %

5 50202 * Vodné % * Elektrická energie % * Plyn % * Stočné % Teplo / energie Prelatura % DHIM, DNHIM % DHIM % DNHIM % ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID % * Údržbářské potřeby % * Elektrické potřeby % * Úklid. potřeby % * Opravy % Údržba kostýmů % Praní a čištění #DIV/0! Úklidové práce #DIV/0! * Odvoz odpadu % REVIZE A PREVENCE % Ochr. prostředky a oděvy / lék. prohlídky % Revize EZS % Pož. Prevence - čištění opon, šál, horiz #DIV/0! Revize plyn + kotelna + emise % Revize el. zařízení % Revize osvětlení #DIV/0! Revize nouz. osv. + AKU % Revize tlakové nádrže % Revize požárních hydrantů + hadice #DIV/0! Bezp. směrnice, školení BOZP #DIV/0! Revize jev. Techniky (tahy) #DIV/0! Revize vzduchotechnika, pož. klapek % Revize hasících přístrojů + výměna % Revize komínů % Revize dýmových klapek + opravy % Revize hromosvodů #DIV/0! NÁKUP MATERIÁLU % * Kancelářský materiál % Dekorační materiál #DIV/0! Materiál ostatní + drobná evidence % Vstupenky - výroba % Nákup zboží #DIV/0! REŽIJNÍ NÁKLADY % Knihy a noviny - odb. literatura % Cestovné % * Poštovné+známky % Výpočetní technika - servis % * Pevná tel. linka % * Mobilní telefony % Internet % * Kopírování % Školení % SLUŽBY % Montáže podií #DIV/0! Bezp. služba EZS objektu % Služby agentur + doprava diváků #DIV/0!

6 51847 Provize za prodej vstupenek % Zdravotnické služby #DIV/0! Ostatní služby % pronájem 6KWIN + aktualizace % Coloseum - pronájem apl. Kapacity % Asistenční hlídka SDH % PROVOZ AUTOMOBILU % PHM % Autoúdržba (+autopotřeby) % Dopravní služby #DIV/0! * Leasing-úroky z úvěru /54400/ #DIV/0! NÁJMY A PŮJČOVNÉ % Půjčovné automobilu #DIV/0! Nájemné nemovitosti % Nájemné mov. věcí #DIV/0! Nájem garáže Roos % Nájem skladu % Nájem parku % Nájem věcí #DIV/0! POPLATKY % Kolky #DIV/0! Provize-zprostř.ubytování 0 0 #DIV/0! Ostatní daně a poplatky #DIV/0! Bankovní poplatky % DANĚ % 591 Daň z příjmu #DIV/0! DPH - vypořádání koeficientu % Daň z vkl #DIV/0! Daň silniční % POJIŠTĚNÍ % Zákonné + havarijní pojištění auto % Pojištění majetku, odp.za škody % DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT % Audit + účetní poradenství % Účetnictví #DIV/0! Právní poradenství #DIV/0! REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE #DIV/0! Reklamní služby #DIV/0! Ostatní služby #DIV/0! OSTATNÍ NÁKLADY #DIV/0! Jiné náklady #DIV/0! Dilia - kopírování za úplatu #DIV/0! Ostatní náklady #DIV/0! penále, pokuty #DIV/0! REZERVA, ODPISY % Rezerva,odpisy % CELKEM % VÝNOSY v tis. Kč CELKEM 2015 HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST MD SLAVNOS NÁJMY PRELAT SLAVNOS ú.z. položka čerpání čerpání rozpočet rozpočet čerpání rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet DOTACE % Dotace na program a provoz %

7 69102 Dotace nájemné nemovitosti % Dotace nájem mov. věcí #DIV/0! Dotace nájem skladu % Dotace nájem parku % GRANTY, DARY, REKLAMA % Granty % Sponzorské dary % Reklama % PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI % Vstupné % Šatna + doprava diváci % Vlast. projekty + DěS % Ozvučení akcí #DIV/0! Tržby z prodeje materiálu #DIV/0! Provize z prodeje vstupenek #DIV/0! NÁJMY % Podnájem ubytovacího zařízení % Ostatní drobné nájmy+usa % Užívání prostor - soubory % Nájem Aspekt % Nájem JUDr. Hrdina % Nájem Div. kavárna % Pronájem kostymérny % Pronájem kostýmů % Nájem a služby Prokyšův sál % SLUŽBY % Kopírka ( nájemci) % Telefony (64903 zaměstnanci) % Auto soukromě+ost. služby % Ubytování pro veřejnost #DIV/0! Služby ubytovací zařízení % Parkovné #DIV/0! Služby Aspekt % Služby JUDr. Hrdina % Služby Div. kavárna % Služby kostymérna % Tržby za zboží - suvenýry #DIV/0! REKLAMA #DIV/0! Reklamní služby #DIV/0! OSTATNÍ VÝNOSY % Úroky (+ ter. vklad 64402) % Přefakturace #DIV/0! Jiné ostatní #DIV/0! Kurzové zisky #DIV/0! CELKEM % Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal účet 911 rezervní fond. Stav k účet neuhrazená ztráta. Stav k DLOUHODOBÉ HOSPODAŘENÍ k Schváleno správní radou MDČK

Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu. Příjmy města 0

Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu. Příjmy města 0 Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS - Sociální služby města Sušice Penzion, Na Baště / org. 248/ tis. Kč org. 248 Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/ výnosy nájemné byty 1 459

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Příloha č. 2. Seznam tabulek

Příloha č. 2. Seznam tabulek Příloha č. 2 Seznam tabulek 1 Prostředky a příčiny zásahů v ZZS 2 Počet výjezdů v roce 2013 3 Zaměstnanci v roce 2013 4 Ostatní osobní náklady v roce 2013 5 Přehled o plnění plánu v roce 2013 6 Výnosy

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91

Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91 Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013 Text Příjmy Příjmy z daní 20 897,00 1111 DPFO - závislá činnost 4 530,00 1112 DPFO - podnikatelé FO 120,00 1113 DPFO - srážková 490,00 1122

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Výsledovka analyticky APSS ČR

Výsledovka analyticky APSS ČR Výsledovka analyticky APSS ČR Číslo účtu Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Rok 2014 31.12.2011 do 31.12.2012 rozpočet do 30.6.2013 rozpočet skutečnost skutečnost skutečnost Náklady 501100 Spotřeba materiálu-tonery,kancel.potřeby

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007. Rozpočet na rok 2007 ve výši 61.054 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je kryt vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.276 tis. Kč, které budou použity

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem ÚO byla zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více