ABSTRAKTA XXXVI. DEN ZDRAVOTNÍKŮ - DEN KRAJSKÝCH NEMOCNIC 7. červen 2007 Národní dům Frýdek-Místek 1 W W W. N E M F M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKTA XXXVI. DEN ZDRAVOTNÍKŮ - DEN KRAJSKÝCH NEMOCNIC 7. červen 2007 Národní dům Frýdek-Místek www.nemfm.cz/dz 1 W W W. N E M F M."

Transkript

1 ABSTRAKTA XXXVI. DEN ZDRAVOTNÍKŮ - DEN KRAJSKÝCH NEMOCNIC 7. červen 2007 Národní dům Frýdek-Místek W W W. N E M F M. C Z / D Z 1

2 LÉKAŘSKÁ SEKCE I. GASTROENTEROLOGIE A GASTROENTEROCHIRURGIE KAPSLOVÁ ENDOSKOPIE PRVNÍ ZKUŠENOSTI Chalupa J., Vítek P., Řeha P., Mrózek V. Gastroenterologické pracoviště interního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Od listopadu 2006 je na gastroenterologickém pracovišti interního oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku k dispozici kapslová enteroskopie EndoCapsule firmy Olympus sloužící k endoskopickému vyšetření tenkého střeva. Hlavní indikaci tohoto zpopularizovaného vyšetření je krvácení do GITu z nejasného zdroje při negativní gastroskopii, koloskopii a případně i push enteroskopii. Největší výtěžnost vyšetření je v prvních 14 dnech od ataky krvácení. Vyšetření by měla předcházet enteroklýza k vyloučení stenozy, která by mohla vést k retenci enterokapsle. Největší výtěžnost vyšetření je v prvních 14 dnech od ataky krvácení. Za sledované období od listopadu 2006 do dubna 2007 jsme provedli prvních 7 vyšetření. Byly vyšetřeny 4 ženy a 3 muži, ve třech případech se jednalo o krvácení do GIT z nejasného zdroje (1x byly jako zdroj zjištěny eroze v tenkém střevě při postiradiační enteropatii, 1x vředy při Crohnově chorobě s postižením jejuna), 1x byla vyšetřena pacientka s Crohnovou chorobou ke zjištění rozsahu postižení tenkého střeva, v jednom případě pacientka s familární adenomatózní polyposou, v jednom případě pacient s karcinoidem nejasné lokalizace a v jednom případě pacient s celiakii špatně korigovanou dietou. Setkali jsme se s pacientem, u něhož došlo k překotné pasáži tenkým střevem kapsle proletěla žaludkem a tenkým střevem do céka během dvou hodin, v jiném případě musela být posunuta Dormia košíčkem do duodena pro poruchu evakuace žaludku, v jednom případě došlo k retenci v ileu ve stenoze v rámci postradiační enteritidy, avšak po 3 týdnech došlo k odchodu spontánně. Dle našich prvních zkušenosti je toto vyšetření velmi dobře tolerované pacienty, před tímto vyšetřením je nutno provést kvalitní enteroklýzu k vyloučení stenozy tenkého střeva, 2

3 vyšetření klade jisté časové nároky na endoskopistu, který následně provádí diagnostické vyhodnocení. Nevýhodou je nemožnost odebírat biopsie a provádět případné terapeutické zákroky. Kontraindikací je známá stenoza trávicí trubice, těhotenství, kardiostimulátor a pacient neschopný případného chirurgického výkonu. NAŠE VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY KARCINOMU JÍCNU Czudek S.,Adamčík L.,Rusev P.,Soumarová R. Oddělení chirurgie, Nemocnice Nový Jičín CHIRURGIE KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU NA CHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE VE FRÝDKU- MÍSTKU V LETECH Klos K., Hájek A., Závěšický Z. Chirurgicko-traumatologické oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ LAPAROSKOPICKÉ RESEKCE KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Bartoš J.,Škrovina M.,Czudek S., Adamčík L., Soumarová R., Vetchá H. Oddělení chirurgie, Nemocnice Nový Jičín - Onkologické centrum J. G. Mendela Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Nový Jičín - Onkologické centrum J. G. Mendela Radioterapie a.s., Onkologické centrum J. G. Mendela Cíl sdělení: Srovnání výsledků laparoskopických resekcí kolorektálního karcinomu ve vybraných parametrech s literárními údaji. Metoda: Do souboru bylo zařazeno celkem 133 pacientů operovaných od , kterým byla provedena laparoskopická resekce pro kolorektální karcinom. U pacientů byl proveden předoperační staging na základě předoperačního vyšetření /laboratorní nález, nádorové 3

4 markery, RTG plic, CT břicha a malé pánve, TRUS, NMR event. PET CT/. U sledovaného souboru jsme vyhodnotili délky operačních výkonů u jednotlivých typů operací, počty vyšetřených uzlin, délku hospitalizace, zahájení perorálního příjmu a počet konverzí.naše výsledky jsme porovnali s výsledky uváděnými v literatuře. Výsledky: Průměrný operační čas všech laparoskopických operací je 190 minut, tento čas je srovnatelný s uváděnými literárními údaji a je významně ovlivněn typem resekčního výkonu a jeho obtížností. Krevní ztráty od 100 do 200ml. Počet vyšetřených uzlin v resekátu Délka hospitalizace 8,3 dne. Konverze u 17 pacientů tj. 12,7%. Závěr: Naše výsledky u vybraných parametrů laparoskopických operací provedených v roce 2006 jsou srovnatelné s výsledky uváděnými zahraničními autory. V další práci se zaměříme na zkrácení operačních časů, precizaci operační techniky, rozšíření sledovaných parametrů, využití nových technologií a prezentaci výsledků s publikační činností. STANDARDY A PROTOKOLY V PERIOPERAČNÍ VÝŽIVĚ ELEKTIVNĚ OPEROVANÝCH PACIENTŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM Chrostek M., Hájek A. Chirurgicko-traumatologické oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku Cílem klinických standardů a protokolů je rychlé zavádění nejnovějších poznatků medicíny do klinické praxe při minimalizaci rizika pro pacienty. V současné době je formulace klinických doporučení pro oblast perioperační výživy výsledkem konsensu expertů. Primárním důvodem pro formulaci standardů je nejčastěji snaha o změnu stávající situace a zavedení modernějších postupů. Standardy jsou zpravidla závazné a garantují úroveň poskytované péče. U pacientů přicházejících k elektívní operaci pro kolorektální karcinom (CRC) používáme od roku 2004 protokol ERAS (Enhanced recovery after surgery, ESPEN Congress Lisbon 2004). Podstatou jsou:- odstranění předoperačního hladovění - časné pooperační obnovení příjmu stravy ústy 4

5 - chápání výživy, jako součásti léčby pacienta - redukce stresujících faktorů v perioperačním období - časná mobilizace U všech pacientů provádíme screening nutričního rizika. Pacienty v nutričním riziku indikujeme k předoperační nutriční podpoře : - pokles hmotnosti větší než % za posledních 6 měsíců - BMI pod 18,5 kg/ m2 - albumin pod 30 g/l ( bez jaterní, nebo renální dysfunkce) Nutriční podpora je rovněž indikována u pacientů bez zjevné poruchy výživy, kde předpokládáme vyloučení příjmu ústy delší než 7 dní, či příjem nebude dosahovat 60 % doporučené hodnoty po dobu delší než 10 dní. Předoperační hladovění není nutné u většiny pacientů. Pokud nemají specifická rizika aspirace, mohou pít čiré tekutiny ještě 2 hodiny před začátkem anestezie. Večer před operací podáváme 600 ml 12,5 % roztoku maltodextrinu, dalších 400 ml podáváme ráno, minimálně dvě hodiny před zahájením anestezie. Enterální výživa podávána ústy v den operace snižuje riziko pooperační atonie GIT, redukuje pooperační inzulínovou rezistenci, chrání kosterní svaly, omezuje nepříjemné pocity operovaných v den operace ( žízeň, hlad, nervozita, strach atd.).vzhledem k tomu, že pacienti na operační sál nepřicházejí dehydratování, není podávání velkých dávek krystaloidů opodstatněné. Doporučená dávka u hemodynamicky stabilního pacienta je 4 ml/kg/h.. Pooperační přerušení příjmu výživy ústy rovněž není nutné, závisí na individuální toleranci a typu chirurgického výkonu. Příjem ústy nezhoršuje hojení anastomosy. V den operace, 3 4 hodiny po skončení anestezie, podáváme per os čiré tekutiny do celkového množství až 1500 ml.. Pokud pacient toleruje příjem ústy, minimalizujeme intravenosní přísun tekutin. První pooperační den, při nekomplikovaném průběhu, podáváme pevnou stravu. V případě, že má pacient zavedenou enterální sondu podáváme v den operace 20 ml enterální výživy za hodinu. První pooperační den 40 ml/ hod. ( 900 ml/ den ).Druhý den ml/ hod. ( 1 1,5 l ). Třetí pooperační den ml/hod.( 1,5 2 l/ den).pokud je nutné podávání výživy sondou delší než 4 týdny, zakládáme enterostomii, PEG. Možnost časné realimentace je ovlivněna typem použité anestezie, analgezie, mírou operačního stresu, 5

6 přítomnosti hypotermie, hypoxemie, přítomnosti drénů a katetrů. JE CHROMOKOLONOSKOPIE PŘÍNOSNÁ PRO NEMOCNÉ PO RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU? Vítek P., Chalupa J., Řeha P., Platoš J., Kuchař J., Mrózek V. Gastroenterologické pracoviště interního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Úvod: Nemocní po resekci kolorektálního karcinomu patří do vysokorizikové skupiny, která je ohrožena vznikem metachronní neoplazie. Chromoendoskopie patří mezi metody, které zvyšují záchyt neoplastických lézí v kolon a rektu. Autoři se rozhodli posoudit přínos chromoendoskopie u této skupiny nemocných. Soubor nemocných a metodika: Soubor tvoří 46 nemocných (27 mužů, 19 žen, průměrný věk 67 let) po resekci kolorektálního karcinomu. U těchto nemocných byla byla v období 10/2005-3/2007 v rámci dispenzární kolonoskopie provedena nejprve standardní kolonoskopie. Všechny zachycené léze byly popsány a bioptovány. Následně byla provedena chromokolonoskopie s 0,1% roztokem metylénové modři, všechny nové léze byly popsány a bioptovány. Byla hodnocena kvalita přípravy, prohlížecí i celkový čas nativně i po aplikaci barviva. Výsledky: Při standardní kolonoskopii bylo zachyceno celkem 53 lézí, z toho 28 neoplastických (1x recidiva kolorektálního karcinomu, 3 HGD adenomy a 24 LGD adenomů). Při chromokolonoskopii bylo nalezeno dalších 89 lézí, z toho 33 neoplastických (2 HGD adenomy a 31 LGD adenomů). Chromoendoskopií bylo vyšetření prodlouženo průměrně o 20 minut a bylo spotřebováno 55ml roztoku. Nebyly komplikace výkonu. Ve dvou případech nešlo chromodiagnostiku provést vyšetření provést pro suboptimální přípravu střeva. Závěry: Chromokolonoskopie vedla k téměř trojnásobnému zvýšení záchytu neoplastických lézí včetně nálezu nativně nedetekovaných pokročilých neoplazií. Na základě těchto 6

7 výsledků se chromokolonoskopie v dané vysokorizikové skupině nemocných jeví jako přínosná. Kontakt na autora: DEFEKOGRAFIE Kulík I., Pastrňák J. Radiodiagnostické oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku NEZVYKLÁ KOMPLIKACE PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÉ GASTROSTOMIE (PEGu) PŘI NEZVYKLÉM ZACHÁZENÍ KASUISTIKA Langner L., Rašková V. Gastroenterologické pracoviště Nemocnice Třinec Cíl sdělení: Perkutánní endoskopická gastrostomie (dále PEG) pull technikou je poměrně jednoduchá a elegantní metoda sloužící k dlouhodobému podávání enterální výživy u pacientů se závažnými poruchami polykání až nemožností příjmu per os z různých důvodů. Úspěšnost provedení PEGu je kolem 95%. Komplikace lze rozdělit na časné (bezprostředně související s výkonem) a pozdní. Taktéž lze komplikace rozdělit na velké (udávají se v 1-3% a patří zde úmrtí během výkonu pro aspiraci a laryngospasmus anebo časně po výkonu v souvislosti se základní nemocí, krvácením do žaludku, aspirační pneumonií, sepsí či peritonitidou) a malé komplikace (literatura udává kolem 13% - nejčastěji infekce rány, febrilie, hematom, pseudoobstrukce, ileus, migrace katétru nebo jeho dislokace směrem zevním, bolesti břicha, nekrotizující fascitida). Dále lze zmínit i technickou komplikaci jako ucpání katétru výživou. Sdělení a samotná kasuistika pak směřuje k důrazu na poučení pacienta a zároveň ošetřujícího personálu o funkci PEGu, neboť dodatečné zásahy a úpravy mohou vést k život ohrožujícím stavům. Vzhledem k tomu, že přece jen PEG není až tak častý jako např. močový katétr, ošetřující personál si s ním neví často rady. 7

8 CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ KOLITIDA LÉČENÁ ANGIOPLASTIKOU S IMPLANTACÍ STENTU DO DOLNÍ MESENTERICKÉ TEPNY Merenda M. 1, Kamler A. 1, Čech B. 2 1 Interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 2 Radiodiagnostické oddělení Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín Chronická mezenteriální ischemie na podkladě obliterující arteriosklerosy se díky anatomickému uspořádání cév a přítomnosti četných kolaterál ve této oblasti začíná manifestně klinicky projevovat až při závažném postižení splachnického řečiště. V kazuistickém sdělení je prezentována 73-letá nemocná s chronickou ischemickou kolitidou manifestující se ne zcela typicky sideropenickou anemií a váhový úbytkem bez bolestí břicha a průjmů. Po koloskopickém vyšetření diagnostikujícím kolitidu byla provedena selektivní angiografie mezenteriálního řečiště s nálezem okluze horní mezenterické tepny a stenozy dolní mesenterické tepny a truncus coeliacus. Vzhledem k těsné stenose AMI a malé naději na úspěch konzervativní léčby bylo přistoupeno k angioplastice s implantací stentu do dolní mesenterické tepny s dobrým hemodynamickým efektem a obnovením průtoku v dané oblasti. ETIOLOGIE HYPOGLYKEMICKÝCH STAVŮ V KAZUISTICE (INZULINOM) Pokorný F., Vávra P. Interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov Hypoglykémie je pojem biochemický, ale ve své podstatě, i když terminologicky nesprávně, jde také o pojem klinický. Nejčastěji používaná definice označuje hypoglykémii za stav snížené koncentrace glukózy v krvi provázený klinickými, humorálními a dalšími biochemickými projevy. Není určena ostrá hranice mezi normální a sníženou koncentrací glukózy v krvi. Nejčastěji udávaná hodnota je v rozmezí 3,3-3,6 mmol/l (kapilární krev). V závislosti na mnoha faktorech (rychlosti poklesu, výchozí koncentraci, příčině vzniku, věku, dlouhodobých hodnotách, komorbiditách ) se projevuje typickou autonomní hyperreakcí a příznaky 8

9 neuroglykopenickými. Existují ovšem i stavy asymptomatické a naopak také stavy euglykemické s typickou symptomatikou připomínající hypoglykémii (tzv. nonhypoglykémie ). Cílem práce je poukázat na rozličné příčiny hypoglykémií zejména u nediabetiků. Zmíněna je většina těchto příčin a popsána je i méně známá patogeneze. Vše provází postup došetřování recidivujících oligosymptomatických hypoglykemických stavů u 34-leté dosud zdravé pacientky. Postupně jsou za využití anamnestických, fyzikálních, základních i rozšířených laboratorních a zobrazovacích metod včetně využití klinických testů vylučovány nejrůznější stavy či poruchy vedoucí k hypoglykémii. U pacientky (původně přijaté pro amentní stavy na psychiatrické oddělení) byl nakonec i přes absolutně nezvýšené hodnoty inzulinémie (IRI) diagnostikován nezidiom β-buněk pankreatu, který byl v konečné fázi na vyšším pracovišti chirurgicky odstraněn a diagnóza byla potvrzena histologicky. Inzulinom je vzácný a většinou benigní nádor odvozený z β-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu. Jen ojediněle je uložen ektopicky (2%). Incidence je 1-2 na 1 milion obyvatel ročně. Asi v 10% případů se vyskytuje jako součást MEN 1 syndromu. Nezidiomy β-buněk jsou charakterizovány autonomní a excesivní produkcí inzulinu/proinzulinu. Na našem pracovišti byl inzulinom diagnostikován poprvé. Součástí práce je i výsledek klinického testu s navozením fyziologické hypoglykémie 72 hodin trvajícím lačněním u menšího souboru zdravých dobrovolníků. Mimo dynamiku poklesu koncentrace glukózy a rekordního minima je popsán i výskyt korelujících příznaků. DIAGNOSTIKA PSC V GASTROENTEROLOGICKÉ AMBULANCI Ndua B.G. Soukromá gastroenterologická ambulance Karviná HEPATOLOGIE POLE NEORANÉ ANEB V ČEM BYLI DÁLE BABYLOŇANÉ - KASUISTIKA Langner L., Rašková V. Gastroenterologické oddělení Nemocnice Třinec 9

10 Cíl sdělení: Medicína všeobecně doznává v poslední době velký rozvoj, ovšem některé obory jakoby stagnovaly. Například je sporné, zda-li dochází ke zlepšení léčebných možností v hepatologii, pomineme-li jaterní transplantace. Jednou takovou podkapitolou jsou cholestázy. Zatímco u extrahepatálních cholestáz máme k dispozici ERCP s dobrými kurativními možnostmi, u intrahepatálních cholestáz přes genetické pokroky nedochází k odpovídajícímu zlepšení léčebných možností. Příčinou intrahepatální cholestázy mohou být léky (poléková cholestáza), cholestatické hepatitidy, hormony, primární biliární cirhóza, primární sklerotizující cholangoitida v kombinaci s extrahepatální cholestázou, dále septikémie a vzácné vrozené cholestatické syndromy. Sdělení obsahuje souhrn vrozených cholestatických syndromů a demonstruje diagnostické možnosti a složitost na konkrétní kasuistice. V úvodu naznačený léčebný nihilismus pak vychází právě z této kasuistiky. Dále lze filozofovat, že pacient nemusí mít vždy benefit z naší přílišné diagnostické horlivosti, naopak. Závěrečná historická retroflexe nemusí potěšit modernofily a genetické fandy, neboť přinejmenším v hepatologii, alespoň co se týká haruspicia či hepatoskopie, určitě byli Babyloňané dále než naše současná věda. MALIGNÍ KARCINOID KAZUISTIKA Sabol M., Kalvárová G., Lubojacká I., Palas J., Hrbáč J. Interní oddělení Gastroenterologie, Nemocnice Opava Cíl sdělení: Kazuistika pacienta s maligním karcinoidem poukazuje na určitou specificitu kliniky, diagnostiky a terapie nejčastějšího podtypu neuroendokrinních nádorů tvořících osobitou skupinu produkující látky podobné jako nervová tkáň a látky hormonální povahy, dle aktivity klasifikovaných na nefukční a funkční, se svými podtypy dle hormonální nadprodukce. Několik z nich se vyskytuje jako součast skupiny mnohočetných endokrinních neoplazií (MEN). Samotné karcinoidy, s incidencí kolem 1,5/ obyvatelů, rozdělujeme dle nejnovější klinicko-patologické klasifikace na karcinoidy, malígní karcinoidy a malobuněčné karcinomy. Klinicky se v závislosti od lokalizace a generalizace projevují kromě nespecifických nádorových příznaků i vcelku specifickým, hormonálním, již půlstoletí známym karcinoidním 10

11 syndromem (flush, diarhoe, astma bronchiale, karcinoidní krize, porucha chlopenního aparátu srdce ). Ke zlepšení diagnostiky přispěli některé nové vyšetřovací postupy - uplatňují se jednak různě specifické a senzitivní biochemické markery (kyselina 5-hydroxyindoloctová, nověji chromatogranín A), klasické i speciální (OctreoScan) zobrazovací metody, či moderní imunohistochemické metody vyšetřovaných bioptických vzorků. V léčbě má dle typingu, stagingu a gradingu své místo chirurgický výkon, chemoterapie, radioterapie, terapie somatostatinem, či symptomatická terapie. 11

12 LÉKAŘSKÁ SEKCE I. KARDIOANGIOLOGICKÝ PROGRAM ČASNÁ POSTHOSPITALIZAČNÍ REHABILITACE KARDIAKŮ V OKRESNÍCH NEMOCNICÍCH ANO ČI NE? Zeman K., Gistinger T., Pavlas I., Mrózek V., Kološová R., Talafa V. Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Cíl: analyzovat dosavadní výsledky, snaha o optimalizaci provozu s posouzením možností dalšího rozšíření. Soubor: od dubna 2004 do prosince 2006 prošlo tříměsíčním programem 87 kardiaků ve věkovém rozmezí let. Jednalo se o pacienty hospitalizované pro AKS a jedince po kardiochirurgických operacích. PCI provedeno v 69%, CABG v 21%, zákrok na chlopních ve 4%, konzervativní postup zvolen v 10% případů. Hodnocené parametry: Přidružená farmakoterapie: arteriální hypertenze 94%, HLP 95%, DM 35%, arytmie 20%, CHSS 56%, ICHDKK 4%, stp.cmp 7%, kuřáci 10%, bývalí kuřáci 22% Vstupní farmakoterapie: ASA či warfarin 100%, ACEi 77%, BB 88%, Statiny 86%, Fibráty 22%, žádné hypolipidemikum 13%, Diuretika 51%, Nitráty 37%, Ca antagonista 28%, Antiarytmika 6%, Digitalis 1%, Trimetazidin 6% Předčasné ukončení programu: 15%, vůbec nenastoupilo 14% zařazených Výkonnost: zvýšena u 55%, snížena u 11%, nezměněna u 34% rehabilitovaných Komplikace: závažné 0%, nezávažné u 37% ( progredující dušnost, bolesti na hrudi, subkolapsy, hypoglykémie, hypotenze, hypertenze, vertigo, synkopa, bolesti kloubů, insekt, progredující otoky DKK) Nutnost časné rekoronarografie s PCI: 4% případů Závěr: zavádění takovýchto programů je prospěšné i v menších nemocnicích. Při zachování doporučených kontraindikací jde o programy bezpečné, nenákladné a pacienty velice kladně vnímané. Našim záměrem je zařazovat do budoucna více zejména rizikovějších pacientů se závažnějším kardiálním postižením. 12

13 SPECT MYOKARDU V KARDIOLOGII Šrubař P., Dudzik J., Bajer I. Oddělení nukleární medicíny Nemocnice ve Frýdku-Místku Kardiovaskulární choroby jsou stále hlavní příčinou úmrtí ve většině vyspělých zemí. Obrovský pokrok v intervenční kardiologii, současně však limitované prostředky v systému zdravotní péče s sebou nesou základní otázku - kteří pacienti budou mít prospěch z těchto nákladných diagnostických technik. V našem sdělení seznamujeme s jednou z metod nukleární medicíny používaných k diagnostické mozaice neinvazivních vyšetřovacích postupů k diagnostice primární i sekundární ischemické choroby srdeční (pacienti po angioplastikách, aortokoronálních bypassech apod. - sledování účinnosti zákroků). Přinášíme základní informace o přípravě, provedení a hodnocení SPECT myokardu levé komory srdeční. Současně se zmiňujeme o možných úskalích interpretace výsledků. Informujeme též o historickém vývoji vyšetření LK myokardu na našem oddělení. Než naše pracoviště bylo vybaveno SPECTovou kamerou, prováděly se planární vyšetření. V dalším se zmiňujeme o vyšetřovacích trendech nejen v nukleární medicíně, ale možností kombinace s postupy radiologické diagnostiky (CT). O nezastupitelném místě vyšetřovací metodiky SPECT myokardu svědčí informace ze závěru našeho sdělení : SPECT - funkční vyšetření stavu prokrvení myokardu SPECT myokardu má nezastupitelné místo v kardiologii (v roce 2001 vyšetřeno pouze 39% pacientů v ČR, v roce 2005 už 80%) 13

14 Ideální stav - kombinace vyšetření funkčního a anatomického např. hybrid SPECT/CT DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ÚTVARŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SRDCEM KAZUISTIKA (THYMOM) Szmek B., Vávra P., Ostrochovská N. Interní oddělení NsP Havířov Útvary související se srdcem mohou vycházet přímo z tkání srdce (myokard, perikard), ale většinou se jedná o tumory z jiných tkání, které jsou obsahem mediastina. V závislosti od lokalizace a s použitím dalších paraklinických vyšetření lze pak s menší či větší pravděpodobností určit jaká je etiologie expanzivního procesu. Klinický obraz mediastinální expanze je velmi rozmanitý a závisí na mnoha faktorech (lokalizaci, objemu patologického procesu, povahy expanze...), k nejčastějším symptomům patří kašel, dušnost, recidivující respirační infekty, dysfagie či odynofagie, bolesti na hrudi, arytmie, syndrom horní duté žíly, Hornerův syndrom, případně systémové příznaky jako myasthenia gravis, arteriální hypertenze, hyperkalcemie. Minimálně 50% expanzí je náhodným nálezem, jsou asymptomatické. Cílem práce je poukázat na etiologii útvarů souvisejících se srdcem, možnosti diagnostiky se zaměřením na podrobnou anamnézu, fyzikální vyšetření, zobrazovací a laboratorní metody. Je popsán diagnostický postup u 35-leté pacientky, u které byl zjištěn v rámci předoperačního vyšetření na RTG snímku srdce a plic patologický stín nasedající na pravý hilus a srdeční konturu. Po provedení řady vyšetření (CT plic a mediastina, břicha, echokardiografie, včetně jícnové, MR srdce a mediastina, neurologického vyšetření, včetně EMG, cytologie a histologie kostní dřeně, imunofenotypizace kostní dřeně a periferních lymfocytů, cytogenetiky a dalších laboratorních markrů) byla diagnostikována expanze pravého středního mediastina, řešena na vyšším pracovišti chirurgicky, histologicky potvrzen thymom. Ve vysokém procentu bývá provázen myasthenií gravis, ale není pro ni specifickým nálezem, dále pak hypogamaglobulinémií (Goodův syndrom). Jedná se o vzácnější tumor (1-5/l000000) vycházející z thymických epiteliálních buněk, vyskytuje se v každém věku, bez pohlavní predilekce, dle vyzrálosti může být benigní i maligní. 14

15 KARDIÁLNÍ KOMPLIKACE TERMINÁLNÍHO SELHÁNÍ LEDVIN - KAZUISTIKA Sládková A., Prchala M. Interní JIP NsP Karviná Ráj Cíl sdělení: ukázat, kolik různých kardiálních komplikací může nastat u jednoho pacienta ve stadiu terminálního selhání ledvin. Muž (M. V. ročník 1974) s dlouhodobě diagnostikovanou a neléčenou nefrogenní hypertensí při polycystoze ledvin byl hospitalizován pro epileptický záchvat a zjištěna dekompensovaná hypertense a těžké selhání ledvin s urémií (urea 72,3 mmol/l, kreatinin 2744 umol/l, ph 7,131, hemoglobin 75,2 g/l, leukocyty 24,5 x 10/9/l,), indikován k akutní hemodialýze. EKG: sinus. rytmus 108/min, na echokardiografii uremická perikarditida bez známek tamponády. 7. den rozvoj šokového stavu, CVT +21 cm vodního sloupce. Diagnostikována tamponáda srdeční, indikována perikardiální punkce - evakuováno ml obsahu. Poté pacient oběhově komponován. 21. hospitalizační den rozvoj tachykardie 130/min se štíhlými QRS komplexyavnrt? Po medikaci Isoptinem verze na sinusový rytmus. 30. hospitalizační den pacient propuštěn do domácí péče s pravidelným HDS programem 3x týdně. Arytmologické dořešení odmítl. Zařazen do transplantačního programu. 11/2005 proběhla Transplantace kadaverosní ledviny ve FNsP Ostrava - Poruba hospitalisace FNsP Ostrava pro selhání graftu k antirejekční terapii. Solu Medrol i ATG (antithymocytární protilátky) neúspěšné předán k zahájení HD léčby hospitalisován na našem oddělení pro subfebrilie a těžkou pancytopenii - komplikace antirejekční léčby. Hb 64, leukocyty O,3, granulocyty 61%, CRP 85 Zdroj febrilií nejasný, nasazen Ciplox 25Omg tbl. / 24 hod TTE pro susp. nález vegetace na mitrální 15

16 chlopni - k terapii přidán Edicin v dávce 500 mg i. v., hemokultury - Streptococcus viridans. TEE bez průkazu IE, pacient je septický, imunosuprimován, podán Endobulin j a IMUNOR lyofil, nasazen Dalacin. 2. TEE suspektní infekční endokarditida zadního cípu mitrální chlopně, CRP 269, nasazen Targocid 400 mg, převádíme na Ciplox 500 mg tbl dlouhodobě TTE:na Mitrální chlopni fibrotizovaná rezistence, Vysazena ATB terapie TTE: postendokarditické změny mitrální chlopně. Pacient je v chronickém hemodialysačním programu 3 x týdně, je afebrilní, prospívá. PLICNÍ EMBOLIE KAZUISTIKA Matušek Z. Interní oddělení Nemocnice Třinec Plicní embolie představuje pro svůj častý výskyt závažné kardiovaskulární onemocnění. Lze ji zařadit na třetí místo po ischemické chorobě srdeční a hypertenzi. V současnosti je správně diagnostikována a následně správně léčena jen u jedné třetiny postižených. Úspěšnost terapie pokud nejde o masivní embolizaci do kmene a. pulmonalis je vysoká. Dle statistik je mortalita u neléčené embolie kolem 30 procent, u léčené pouze kolem 8 procent. Cílem sdělení je na konkrétním kazuistickém případu ukázat nejčastější klinické symptomy, diagnostický a léčebný algoritmus. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY AMIODARONU Pavlas I., Zeman K., Gistinger T., Talafa V., Kološová R., Mrózek V. Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Cíl: Poukázat na nežádoucí účinky amiodaronu, často používaného léku v arytmologii Amiodaron je jodovaný benzofuranový derivát, užívaný v kardiologii pro léčbu život ohrožujících komorových arytmií a rekurentních síňových arytmií. 16

17 Struktura amiodaronu se podobá struktuře T3,předpokládá se tedy, že část vlivu je zprostředkována vazbou a tím blokádou receptoru pro T3 ( např. v srdečním svalu) Účinek amiodaronu: 1.zvýšený přívod jodu ( 1 tableta amiodaronu obsahuje 74 mg jodu denní doporučená dávka jodu činí dle věku a pohlaví ug!! ) 2.přímý toxický vliv na štítnici ( vede k destrukci tyreocytů ) Závěr: změny funkce štítné žlázy po amiodaronu se vyskytují: -Tyreotoxikózou u 3-20% dlouhodobě léčených -Hypotyreózou u 2-5% dlouhodobě léčených Z dalších nežádoucích účinků zaznamenáváme často fotosenzibilizaci, korenální deposita, plicní infiltráty, zhoršení jaterních funkcí, periferní neuropatie Jsou rozebrány kazuistiky pacientů. VARIABILITA VÝVOJE AORTÁLNÍ STENÓZY V DĚTSKÉM VĚKU OD NOVOROZENCE AŽ PO DOSPĚLÉHO JEDINCE (20-LETÉ SLEDOVÁNÍ) Bartonová J. Dětská kardiologie, ul. 8. pěšího pluku č.85, Frýdek- Místek Cíl sdělení : Cílem sdělení je informovat o variabilitě vývoje aortální stenózy u člověka od novorozeneckého věku až do 20 let,má zachytit variabilitu vývoje anatomie,morfologie,hemodynamiky,ekg křivky,echokardiografického obrazu a dalších vyšetření včetně způsobu terapie. Prezentován soubor 117 pacientů Aortální stenóza je poměrně častá vrozená srdeční vada /tvoří 7,8 % všech srdečních vad/. Podle místa zúžení ji dělíme na stenózu valvární, subvalvární a supravalvární. V přednášce bude pojednáno pouze o jednoduché aortální stenóze.aortální stenóza jako součást komplexních vad / např. spolu s koarktací aorty, hypoplastickým levým srdcem etc./ je samostatnou specifickou kapitolou a nebude předmětem 17

18 sdělení pro svou specifickou problematiku a časovou náročnost /. A.Valvární stenosa je nejčastější typ /70-74%/ Anatomie :Může být způsobena úzkým prstencem,.anomálním počtem cípů, srůstem komisur nebo dysplazií chlopně. Morfologie valvární stenózy aortální chlopně tak částečně ovlivňuje prognózu onemocnění,anatomii levé komory, kořen aorty a ascendentní aortu,hemodynamiku,klinické projevy.probrány výše uvedené kategorie,hemodynamika,klinické projevy,vyšetřovaví metodyekg křivka, echokardiografie,event. katetrizační vyšetření a způsob terapie této vady./vpl,následné chirurgické řešení vady/ B.Subvalvulární stenóza aortální chlopně. Vyskytuje se samostatně nebo jako součást jiných srdečních vad. l.typ - Izolovaná fibromuskulární stenosa. 2.typ - tkz.tunelovitou stenózu tvoří obvykle protáhlý fibromuskulární val a hypertrofie zadní stěny levé komory. Probrána problematika hemodynamiky, klinika této vady,změny na ekg,echokardiograf.vyš.a způsob chirurgického řešení vady/myektomie interventrikulárního septa,koonova aortoventrikuloplastika/ C. Supravalvulární stenóza aortální chlopně.. Je to vrozené ohraničené difuzní zúžení ascendentní aorty, které začíná na horním okraji Valsalvových sinů, těsně nad koronárními artériemi. Koronární tepny mohou být obturovány. Klinicky může být dlouho vada němá, mohou býti ale přítomny i synkopy. Terapie:chirurgické řešení při gradientu nad torrů nebo při koronární ostiální stenóze. Aortální stenosa u novorozenců a kojenců jako samostatná jednotka Významná AS ovlivňuje hemodynamiku již během fetálního vývoje. Aortální chlopeň je u kritické AS často monokuspidální,ztluštělá a myxomatozní. Pojednáno o specifitě oběhu u plodu a novorozence,klinických projevech,vyšetřovacích metodách a terapeutickém řešení vady. Prezentován vlastní soubor 117 pacientů s aortální stenózou všech typů-valvárního typu, 18

19 ,subvalvárního typu, supravalvárního typu. Zachycuje parametry pohlaví, typ aortální stenózy,věk manifestace obtíží,vývoj této vady, terapeutické řešení, případný vývin následných kardiálních komplikací. STENÓZY A UZÁVĚRY RENÁLNÍCH TEPEN Kološová R., Mrózek V., Zeman K., Pavlas I., Gistinger T., Talafa V. Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Stenosa renální tepny (RAS) je běžnou příčinou sekundární hypertense s narůstající incidencí, protože se zvyšuje výskyt aterosklerosy ve stárnoucí populaci. Prevalence aterosklerotické renální stenosy narůstá s věkem, přítomností diabetu, koronární i periferní arteriální nemoci, s hypertensí i dyslipidemií. Fibromuskulární dysplasie se objevuje asi v 10% případů RAS a typicky ji nalézáme u žen mladého a středního věku. RAS může způsobit renální insuficienci, nekontrolovatelnou hypertensi,opakované srdeční selhání a bleskové plicní edémy a je spojena s narůstající kardiovaskulární morbiditou a mortalitou. V práci se zabýváme možnostmi neinvasivní diagnostiky patologie renálních tepen s důrazem na Dopplerovská vyšetření.. Dopplerovské vyšetření renálních tepen provádíme na interním oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku od roku 1997, nyní na přístroji ALOCA Prosound 5000 s použitím barevného Dopplerovského mapování. Vyšetřujeme sektorovou multifrekvenční sondou frekvencemi 3,5 ev. 2,5 MHz u lačného pacienta. Vyšetření vyžaduje větší zkušenost lékaře s ultrazvukovým cévním vyšetřením. Rozebíráme metodiku vyšetřeni. V roce 2006 jsme provedli 3084 Dopplerovských cévních vyšetření z toho 161 vyšetření renálních tepen. V práci je porovnáván nárůst počtu vyšetření i zvýšení záchytu patologických nálezů v průběhu jednotlivých let. Dále jsou předvedeny zajímavé patologické nálezy u našich pacientů, porovnávány jednotlivé neinvasivní vyšetřovací metody. Jsou uvedeny námi diagnostikované neobvyklé příčiny stenos renálních tepen a ukázán význam metody v diagnostice jiných 19

20 patologií. Dále je rozebrán přínos hodnocení resistenčního indexu jak v diagnostice, tak jako prognostického faktoru. Jsou uvedeny možnosti terapie patologie renálních tepen a indikace k invazivnímu řešení. REVASKULARIZAČNÍ OPERACE U PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY Jurenka D., Sitek P., Szkatula J. Chirurgicko-traumatologické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Prezentace stručně shrnuje příčiny vzniku syndromu diabetické nohy, možnosti jejich terapeutického ovlivnění, zkušenosti našeho pracoviště s periferními tepennými rekonstrukcemi crurálními a pedálními bypasy provedenými v roce 2006 a několik kazuistik pacientů s periferními cévními rekonstrukcemi z našeho pracoviště. JÍCNOVÁ STIMULACE SOUČASNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI METODY Gistinger T., Mrózek V., Kološová R.,Pavlas I.,Talafa V., Zeman K. Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Cíl.: Seznámení se současnými diagnostickými a terapeutickými možnostmi jícnové stimulace. Metoda spočívá v zavedení multipolární EKG elektrody nosem (ústy) do jícnu a ve snímání EKG potenciálu z oblasti jícnu. Při správném umístění elektrody dělí elektrodu od myokardiálních struktur jen tenká stěna esofagu, lze tedy ve většině případů získat kvalitní obraz elektrické aktivity síní a komor. V další fázi vyšetření je možno zhodnotit funkci sinusového uzlu pomocí měření zotavného času sinusového uzlu (SNRT, CSNRT) a dále převodní kapacitu atrioventrikulárního uzlu za pomoci měření tzv. Wenckebachova bodu. Při podezření na některé formy supraventrikulárních arytmií je provedena programovaná stimulace síní jedním extrastimulem, co přispívá k objasnění dvojího atrioventrikulárního vedení, další 20

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu Poruchy srdečního rytmu Chirurgická léčba poruch srdečního rytmu: Co je to arytmie? Obecně lze říci, že se jedná se o poruchu srdečního rytmu, kdy elektrické impulsy, které za normálních okolností vznikají

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace MUDr. Chochola Jiří Všeobecné interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Patogeneze TEN AKUTNÍ TROMBOZA

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012

Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012 Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012 Tomáš Janota 3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK, Praha 1 Univerzální definice IM (2007/2012) IM = myokardiální

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

9 Endokarditidy. Endokarditidy 9

9 Endokarditidy. Endokarditidy 9 9 Endokarditidy Echokardiografický průkaz typických vegetací a komplikací, které jsou spojeny s infekční endokarditidou, patří mezi základní kritéria pro stanovení této diagnózy. Endokarditidy vznikají

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření základní principy doporučené postupy u vybraných diagnóz Oddělení neinvazivní kardiologie - Klinika kardiologie IKEM Únor 2009 Jednoznačné indikace : nový pacient Kliniky kardiologie ( Kardiocentra ) (akutní

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

Problema)ka péče o akutní CMP

Problema)ka péče o akutní CMP Problema)ka péče o akutní CMP 17.12. 2012 MUDr. Lukáš Klečka Systém péče o akutní CMP Přednemocniční péče Příjem do cílové nemocnice Akutní ošetření a perakutní péče Lůžková péče Následná péče Přednemocniční

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Jaromíra Kratochvílová XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny Brno, Hotel Slovan 22. 23.9. září 2015 Epidemiologicky

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Péče v předoperační, intraoperační a pooperační době. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Péče v předoperační, intraoperační a pooperační době. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Péče v předoperační, intraoperační a pooperační době Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Předanestetické vyšetření Kontrola laboratorních výsledků a dalších vyšetření Cílená anesteziologická anamnéza

Více

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika)

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) S POSKYTNUTÍM

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie Atestační práce Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie MUDr. Martin Mužný Oddělení následné péče Bílovecká nemocnice, a.s.

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více