Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007"

Transkript

1 âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce Vánoce Brzy si budeme uïívat nûkolika dnû prázdnin, budeme se radovat z dárkû, koukat na oblíbené pohádky, jíst to nejlep í cukroví od maminky a tfieba chodit na veãerní procházky zasnûïenou krajinou. Aby nám dny do prázdnin rychle utekly a abychom se je tû víc tû ili na ten nejoãekávanûj í den, zkrá lujeme si prostfiedí celé koly vánoãní v zdobou. Abych byla pfiesnûj- í, zkrá lujete je vy, jak v rámci pracovních ãinností, tak tfieba ve v tvarném krouïku. Dûkujeme Vám za dobré nápady a navození vánoãní atmosféry. Klidné Vánoce, splnûná pfiání, hodnû odpoãinku, a málo zubních kazû pfieje Vám v em BuÀka.

2 Bûhem listopadu se tfieèáci vydali do pravûku. Samozfiejmû, Ïe necestovali v ãase, ale velmi peãlivû a usilovnû pracovali na projektu nazvaném Pravûk. Vznikly velice zajímavé práce, aè uï primitivní pravûké zbranû, povídání, jak si dûti pravûk a pravûké lidi pfiedstavovaly, skalní kresby anebo ozdoby pravûk ch Ïen. Pojìte s námi nahlédnout do dávné minulosti alespoà prostfiednictvím vyprávûní a obrázkû. Cesta do pravûku s 3. tfiídou KdyÏ jsme byli ve tfietí skupince, tak jsme se barvili. V té scénce jsme obûtovali dary bohûm, Marek bubnoval a my jsme se podle toho fiídili. Mnû se nejvíc líbilo stfiílení z luku. Vilda Vanûk Malovali jsme si obliãej barvami a dûlali rituály. Stfiílel jsem z luku a rozbíjeli jsme pazourek kamenem. Dûlalo to jiskry. Modelovali jsme Vûstonickou Venu i, moc mi to ne lo, ale líbilo se mi to. Potom se vybral nejlep í rituál a v e skonãilo, ale bylo to hezké. Ondra Musil V rituálu jsme tancovali kolem ohnû a malovali si tváfie. KdyÏ jsme stfiíleli z luku, tak mû bolel palec. Hanka Pazderková PRAVùK Náv tûva z Ústeckého muzea k nám pfiijela, aby nám fiekla nûco o pravûku. První jsme si pfieãetli pfiíbûh z knihy Eduarda torcha Lovci mamutû. Potom nás rozdûlili do skupinek po pûti. V první skupinû se modelovala Vûstonická Venu e. Moc se mi to líbilo, protoïe jsem to dûlala jednou rukou (druhou jsem mûla v sádfie). lo to pomalu a obtíïnû. Po ãtvrt hodinû jsme se pfiesunuli do druhé skupiny. Tam jsme si pfiipravili rituál a nalíãili se. S holkama jsme se dohodly docela dobfie, jak udûlat rituál. Ve tfietí skupinû mû to bavilo také. Stfiílelo se z luku, vyprávûlo o pravûk ch nástrojích a o pravûku vûbec. Líbilo se mi: Povídání o pravûku. Dozvûdûla jsem se spoustu zajímav ch vûcí. Nelíbilo se mi: Vyhodnocování Vûstonick ch Venu í, protoïe nûkteré dûti neumí tak dobfie modelovat jako jiné. Proto vïdy vyhrávají ti, ktefií to umí nejlépe, a tak pro ty, co jim to moc nejde, je to nespravedlivé i kdyby se sna- Ïili sebevíc. Lada ezáãová Mnû se nejvíc líbila stfielba z luku. Povedla se mi také Vûstonická Venu e, za kterou jsem dostala cenu - pravûké pexeso. Líãení a rituál se mi líbil nejménû, moïná proto, Ïe jsme se neumûli pofiádnû domluvit. Byly to dvû krásné hodiny. Bára Antolíková POPIS A VYPRÁVùNÍ - Emil z pravûku. Mil ãtenáfii co ãte tyto noviny, chtûl bych ti fiíci, co uï vím o pravûku. Neandrtálec byl cel chlupat a mûl velké nadoãnicové oblouky. Pysky velké a vystouplou bradu. Byl shrben a chûzi mûl klátivou. Pravûk ãlovûk se ze zaãátku bál ohnû a potom zjistil, Ïe mu oheà neublíïí. OheÀ mu umoïnil teplo, svûtlo a zahnání koãkovit ch elem. Mohl lovit i v noci. Jak je dnes kapradí malé, tak v pravûku bylo velké jako stromy. Palmy tam byly také. Zbranû byly z kamene, klackû, rohû a kostí. Ozdoby mûli ze zvífiecích zubû, oãí i pefií. Matûj Reichert BU KA 2 / 2007

3 Mikulá ské slavilo v sobotu páté narozeniny. Akci pro dospûlé a dûti pofiádá SRPZ ve spolupráci s na í kolou. Je koda, Ïe jsme tyto narozeniny neoslavili v mnohem hojnûj ím poãtu soutûïících. Víme, Ïe v tomto pfiedvánoãním shonu má kaïd spoustu práce, shánûní a zafiizování, ale jedno sobotní dopoledne si vyhradit pro své dûti a pfiijít se nejen pobavit, ale i vyhrát zajímavé ceny, by ro- diãûm urãitû, jak se fiíká, ãáru pfies rozpoãet neudûlalo. Tak nám nûkdy pfiipadá, Ïe ti, co na kolu nejvíce spílají, nepfiijdou, aby se úãastnili akce, která sice v echny, kdo ji pfiipravují stojí spoustu ãasu a energie, ale pfievládá dobr pocit z toho, kdyï se v e vydafií a lidé okolo jsou spokojení a baví se. Vûnujme se ale jiï leto nímu roãníku. Se lo se tentokrát pouze estnáct soutûïních dvojic, o to vût í ov em mûly anci na získání cen. SoutûÏních disciplín bylo sedmnáct, byly rûznorodé a hlavnû zábavné. Od ochutnávky v emoïn ch pochutin a poznávání, po skládání puzzle, zdolávání pfiekáïkové dráhy, interpretaci písnû na vylosované téma, fie ení matematického rébusu, rovnání zápalek do krabiãky jednou rukou, v stup na vrchol Everestu, minigolf, skládání slov, uzamykání trenaïéru s fiadící pákou, stavûní komínu z kostek na vodní hladinû a tfieba bûhání s ping-pongov m míãkem na pálce do schodû. (Pokraãování na str. 4) BU KA 3 / 2007

4 (Dokonãení ze str. 3) V ichni bojovali a nikdo nevzdal, i kdyï nûkteré disciplíny daly mnoh m dospûl m pofiádnû zabrat. Moc si ceníme zejména tûch, ktefií se na eho fiádûní zúãastàují pravidelnû a pfiispívají k dobré náladû. Je to hlavnû pan Pazderka, Vlãek, Lito a Jeníãek. Velmi nás rovnûï tû í, Ïe se na eho fiádûní zúãastnil i ná b val pan uãitel Koten s dcerou. Jistû ale kaïdého zajímá, jak to letos dopadlo. Tfietí místo vybojoval Jan Lito s dcerou Veronikou, druzí skonãili Jifií Vlãek s dcerou Terezou a s pomysln m zlatem ode li pan (nebo spí mlad muï) Stanislav Zich a Martina Lito ová. Ostatním soutûïícím je tû dodateãnû dûkujeme za úãast a za ochotu a chuè udûlat nûco pro sebe Mikulá sk florbalov turnaj Na e kola opût bodovala! V úter se konalo v Domû dûtí a mládeïe v Ústí nad Labem vyhlá ení v sledkû soutûïe Zelená kola, do které se jiï fiadu let na e kola zapojuje. Pfiipomínám, Ïe v této soutûïi se hodnotí oblasti, jako jsou napfi. mnoïství sbûru papíru, tfiídûní odpadu, v zdoba a úprava koly a jejího okolí, rûzné kolní akce a projekty, které pomáhají chránit pfiírodu a peãovat o ni. SoutûÏ je rozdûlena do ãtyfi kategorií a letos poprvé byly udíleny tzv. zvlá tní ceny za dílãí úspûchy kol, které stály za ocenûní, pfiestoïe v celkovém hodnocení dané koly nezískaly pfiední místa. Speciální cenu udûlila napfi. Spolchemie M Chvojno za mnoïství vytfiídûného odpadu. A jak jsme si vedli my? V kategorii matefisk ch kol se na e kolka umístila na 1.místû z celkového poãtu deseti pfiihlá- en ch matefisk ch kol! Na e základní kola byla zafiazena do kategorie vût ích základních kol a v konkurenci dvanácti dal ích získala v této kategorii rovnûï 1.místo! Gratulujeme a dûkujeme v em, ktefií se o úspûch zaslouïili, aè uï z fiad ÏákÛ a uãitelû, tak i z fiad rodiãû a dal ích obãanû, ktefií dlouhodobû spolupracují se kolou. Mg.Hana Palounková a pro své dûti, sourozence nebo tfieba synovce a netefie. Velké podûkování patfií z fiad rodiãû hlavnû paní Míle Zajícové jako hlavní organizátorce za SRPZ a dále paní Pavlátové, Bal ánkové, Mendelové, panu Mendelovi, Besserovi, kodovi a sleãnû Kláfie Bûlinové. Dûkujeme za pomoc také Dianû Pavlátové z 9.tfiídy. Podûkovat a pochválit se ale rovnûï musíme i my uãitelé a zamûstnanci koly. Zrovna tak jako rodiãe, ktefií pomohli s organizací, máme i my rodiny, peãeme pfied Vánoci cukroví, uklízíme a nakupujeme dárky. Pfiesto jsme vstali v sobotu uï pfied sedmou a celé dopoledne vûnovali Mikulá skému fiádûní svûj voln ãas. Díky tedy paní uãitelce Slezáãkové, Pefiichové, âernohlávkové, Melounové, Kubíãkové, paní vychovatelce Musilové a...taky mnû (musíme pfiece umût pochválit i sami sebe), panu uãiteli Nûmcovi a na í sekretáfice paní Lachmanové. MoÏná se zdá dûkování uï moc, ov em ti, kdo darovali do Mikulá ského fiádûní ceny, si obrovsk dík zaslouïí! Díky tedy hlavnû panu kodovi z firmy Construct, za opravdu pûkné a hodnotné ceny, dále cukráfiství DUO Krásné Bfiezno, za nádherné a lákavû vyhlíïející dorty pro první tfii místa. Dále dûkujeme za drobné ceny paní Zajícové, Krpe ové a p.uãitelce Kubíãkové. Za rok tedy zase ve kole pfii Mikulá ském fiádûní. vych. Karla Jaklová Ve stfiedu zaãal Mikulá sk druïinov turnaj ve florbale. Úãastnilo se 8 druïstev, dvû nejlep í postoupila do finále. Kdo vyhrál? Nejlep í byla Sparta ve sloïení Jan P urik, Míra Otradovsk, Pepa íha, Dominik Zacpal a v bránû vychytala úplnû v echno Nikola Tejmerová. Jsou star í, a tak se to dalo ãekat. Nejlep í útoãník byl Honza, dal celkem 8 gólû! Mile pfiekvapili Ninjové, získali krásné druhé místo. Jsou to druháci - David Salaã, Jirka vadlena, Dan Zajíc, Marek Tomá a útoãník Vojta Wimmer, kter vstfielil soupefiûm 6 gólû! PrvÀáci také hráli, a to úplnû poprvé. PfiestoÏe v kaïdém druïstvu byl alespoà jeden tfieèák, nedali soupefiûm bohuïel ani jeden gól. To nám ale nevadí, budeme trénovat a pfií tû vyhrajeme! Mezi sebou ov em smí ená druïstva prvàákû a tfieèákû sehrála nûkolik zápasû. Mezi nejlep í patfiili Zdenda Erlebach, Kry tof Besser, Ondra Miãka, Johanka Kleinová a KáÈa Lachmanová, ti také skonãili celkovû tfietí. Nutno ov em pochválit také Vláìu Somra, Jakuba Jehliãku, Filipa Rezka, Ale e Zahradníka, Luká e Doegeho, Zdendu Langmaiera, tûpána Dulíka, Hanku Pazderkovou, Matûje Reicherta (byl skvûl v bránû), Ondru Musila (bránil a útoãil souãasnû) a Davida tekrta. V ichni se sna- Ïili, hráli fair play a zároveà skvûle fandili ostatním a tak to má ve sportu b t. UÏ se tû íme na dal í soutûï. Marie Musilová a Kája Jaklová BU KA 4 / 2007

5 Mlad Démosthenes Ve stfiedu neprobíhalo jen fiádûní ãertû po na ich domovech, ale i kolní kolo soutûïe Mlad Démosthenes. Tato soutûï spoãívá v mluvení. Úkolem soutûïících je pfiipravit si maximálnû dvouminutov monolog na libovolné téma. V kony soutûïících hodnotila porota v ãele s panem uãitelem Nûmcem. Dal ími ãleny velectûné poroty se staly paní uãitelka Melounová, paní uãitelka Kubíãková a pan uãitel Skála. V soutûïi se hodnotilo nejen zvolené téma, ale i gestikulace, mimika a volba slov. KdyÏ bylo v e dohodnuto, pfii li na scénu soutûïící, a to ve sloïení: Katka BaÈková z osmé tfiídy a z deváté tfiídy Diana Pavlátová a já, Tereza Mouãková. Také my jsme byly seznámeny s kritérii hodnocení. A tehdy uï se mohlo zaãít. Nejprve la pfied komisi K. BaÈková s povídáním o jejím psovi. BohuÏel jí tak tréma svázala jazyk, Ïe svou fieã nedokonãila. Po ní jsem nastoupila já. Aãkoli jsem se na tento okamïik pilnû pfiipravovala, pohledy, aã velmi milé a povzbudivé, mû vyvádûly z míry. MoÏná právû proto jsem nûkolik vûcí vynechala. KdyÏ jsem ukonãila svûj monolog o mentální anorexii, la jsem zase zpût do osmé tfiídy ãekat na v sledky. Byla jsem pfiesvûdãená, Ïe mûj projev byl naprosto hrozn. Nakonec la Dája se svou fieãí o lidech a jejich povahách. Podle slov jednoho z porotcû bylo její téma silné, ale bohuïel jeho druhá ãást vyznûla do ztracena. Po v ech na ich projevech pfii lo dlouho oãekávané umístûní.tfietí místo obsadila právû Diana Pavlátová, druhé místo patfií Katefiinû BaÈkové a první jsem získala já. Nemusím snad dodávat, Ïe jsem byla velice pfiekvapena. Teì se momentálnû pfiipravuji na regionální kolo, které probûhne v Ústí nad Labem. Tereza Mouãková NOC BROUâKÒ Matefiská kola pfii Z v Povrlech uspofiádala v pátek akci pro dûti a rodiãe s názvem Noc brouãkû. Musím vyjádfiit svûj obdiv uãitelkám a personálu z matefiské koly nad perfektnû a do puntíku pfiipravenou akcí. Na zaãátek akce byl pfiipraven prûvod. Dûti v maskách brouãkû a s lampióny spolu s rodiãi li procházkou po Povrlech. Po návratu do kolky se lo do kolní tûlocviãny, kde byl pfiipraven sportovní program. SoutûÏily nejen dûti, které na konci dostaly medaile, ale také rodiãe si pfii li na své. Mohu konstatovat, Ïe rodiãe se v disciplínách snaïili mnohem horlivûji neï dûti. Po návratu z tûlocviãny byla paní kuchafikou z M pfiipravena vez matefiské koly ãefie, která po sportovním klání pfii la v em vhod. Poté dûti s pfiipraven mi baterkami hledaly po kolce ukryt poklad, kter tam byl schován a opatrován bludiãkami v bíl ch hábitech. Poklad i s pfiipraven mi figurkami brouãkû, které si kaïdé dítû muselo najít s baterkou v ruce, byl objeven. Radost dûtí pfii rozdûlování pokladu byla asi ta nejhezãí odmûna. Následovala osobní hygiena, oblékání do pyïámek a pfiíprava na spaní. Ale jaké by to bylo spaní bez pohádky? Pohádka byla a je tû k tomu hraná. Rodiãe pfievleãení za Karkulku, babiãku, vlka a myslivce dûtem pohádku zahráli. Po Èastném konci pohádky se dûti roze ly do pfiipraven ch post lek a lo se spát. V sobotu po snídani akce skonãila. Je tû jednou chci podûkovat uãitelkám a personálu z matefiské koly za pfiipravenou akci, která potû ila nejen na e dûti. KOLEKTIV M BU KA 5 / 2007

6 A co je to vlastnû ta EKO KOLA? MoÏná uï nûktefií z ãtenáfiû vûdí od sv ch dítek kolou zatím povinn ch, Ïe se na e kola na zaãátku tohoto kolního roku zapojila do programu Eko kola. Bystr m ãtenáfiûm bude uï z názvu programu jasné, Ïe je nasmûrován na oblast ekologie ve kole. Nebude ale urãitû na kodu program pfiedstavit podrobnûji uï jen proto, Ïe by mûl do budoucnosti ovlivnit nejen dûní ve kole, ale i v celé obci a pfiedpokládá úzkou spolupráci s irokou vefiejností a hlavnû s místním zastupitelstvem. Za zmínku jistû stojí, Ïe program Eko kola je programem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education) a funguje ve svûtû jiï od roku V âeské republice probíhá pod zá titou Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy âr a Ministerstva Ïivotního prostfiedí âr. Program vznikl na základû potfieby zapojit mladé lidi do problematiky Ïivotního prostfiedí a v souãasné dobû je do nûj zapojeno 38 zemí celého svûta. Pokud máme zûstat u ãísel, tak z celé âr je do programu zapojeno v souãasné dobû 188 kol, z tohoto poãtu pak 13 kol z ústeckého kraje a nemûïe zûstat bez pov imnutí fakt, Ïe v irokém okolí Ústí nad Labem jsme my, povrlská kola, prvními prûkopníky v úãasti na tomto programu. Co vlastnû tento program pfiiná í? Snad ãtenáfi ocení polopatické objasnûní: Program vede Ïáky k získání pozitivního vztahu k pfiírodû a ke svému nejbliï ímu okolí a to atraktivními metodami jako jsou pokusy, experimenty, v zkumy, ankety apod. Uãí dûti zacházet se svûtem kolem sebe a hlavnû uãí dûti aktivnû do tohoto svûta zasahovat a komunikovat, navzájem si s lidmi naslouchat a spolupracovat. V rámci programu pracují Ïáci ve ãtyfiech oblastech a tûmi jsou: odpady, energie, voda a prostfiedí koly. Nejprve zjistíme, jak si na tom na e kola v tûchto oblastech stojí - zda a jak tfiídíme odpad, jak jsme na tom se spotfiebou vody a energie, jak moc jsme spokojeni nebo nespokojeni s prostfiedím na í koly. Pak nás zcela jistû napadne, co se dá zlep it nebo napravit. A k ãemu by bylo takové zji tûní, kdybychom rovnou nezaãali pracovat, napravovat a v tomto momentû se neobejdeme právû bez zmínûné spolupráce a to na v ech frontách. Pokud vás napadá stejná otázka jako Ïáky k ãemu Ïe to bude dobré?, odpovíme Vám. Tak tedy - kdyï auditofii programu shledají, Ïe v na í kole nastal posun k v raznû lep ímu chování ve vztahu k Ïivotnímu prostfiedí, získá na e kola mezinárodní titul Eko kola a vlajku s logem získaného titulu. Trochu málo, zdá se na první pohled. Titul ale pfiinese kole prestiï, coï tak málo není. Navíc - titul má mezinárodní uznání, coï je je tû zajímavûj í skuteãnost. Ov em k tomu prvofiadému zisku jsme se s dûtmi dobrali aï po diskusi, která zaãala dotûrn mi otázkami typu: Co by se asi stalo, kdyby lidstvo vyãerpalo v echny zdroje energie, vykácelo v echny lesy, zneãistilo ve keré vodní zdroje? Kdo je zodpovûdn za to, aby se tak nestalo? Odpovûdût si urãitû umí kaïd sám. A urãitû tedy kaïd pfiijde na to, co je smyslem programu. Chránit pfiírodu, myslet na dal í generace. Mgr. Hana Palounková âert nikoho neodnesl Leto ní kolní âert nemûl mnoho práce. Za doprovodu Mikulá e a dvou andûlû obcházel tfiídy na prvním stupni a hledal, koho by strãil do pytle. V první tfiídû nepochodil, dûti se vûbec nebály, nebreãely a dokonce zazpívaly písniãku. Mikulá s andûly jim rozdal balíãky s nadílkou. Ve druhé tfiídû uï bylo strachu o trochu víc, ale ani odtud si ãert nikoho neodnesl. V dal ích tfiídách se moïná trochu pofàukávalo, ov em k cestû do pekla to nestaãilo. Podle prázdného ãertova pytle bylo poznat, Ïe máme na prvním stupni jen hodné dûti, takïe do pekla se rarach musel vrátit sám. TûÏko fiíct, jak ho Lucifer pfiivítal. Dûkujeme moc ÏákÛm deváté tfiídy za vtûlení se do postav âerta, Mikulá e a dvou AndûlÛ. BU KA 6 / 2007

7 Tvorba ãasopisu... TRADICE Vánoce jsou svátky míru, klidu, pohody a lásky. Vût ina lidí plní kaïd m rokem rûzné tradice napfi. Házení stfievícû - Svobodné dívky házejí stfievíc pfies hlavu, jestliïe stfievíc ukazuje piãkou ke dvefiím, provdají se a odejdou z domova, ale jestli ukazují patou ke dvefiím, zûstanou dívky doma. tûdroveãerní stûl - nohy u tûdroveãerního stolu se omotávaly fietûzem, aby byla i pro pfií tí rok zaji tûna soudrïnost a pospolitost rodiny. Nebo se také svazovaly provazem, aby zlodûj po cel rok nemohl do domu. Lití olova - do vody se lije rozïhavené olovo a ze vzniklého ztuhlého tvaru se vû tí události pro dal í rok. Krájení jablíãek - Po tûdroveãerní veãefii se rozkrajují jablíãka a to kolmo na stopku. Pokud má jaderník podobu kfiíïe, pfiicházela nemoc ãi dokonce smrt, hvûzda pfiiná ela tûstí a majetek Pou tûní lodiãek - do prázdné pûlky skofiápky od vla ského ofiechu se nakape vosk a pfiipevní vánoãní svíãka. Takto vytvofiené lodiãky se pou tí do lavoru s vodou. Komu lodiãka nejdéle vydrïí nad vodou toho ãeká dlouh a Èastn Ïivot. Je moïné i jiné vysvûtlení, ãí lodiãka se dostane do stfiedu pûjde do svûta, ãí lodiãka se drïí pfii kraji zûstává dal í rok doma. ZLATÉ PRASÁTKO Zlaté prasátko se podle tradic zjevuje za odmûnu o tûdrém veãeru tûm, kdo po cel den vydrïí nejíst aï do v chodu první veãerní hvûzdy. Prase je pro kfiesèany symbolem slunce. Do ãesk ch zemí mûl vánoãní stromeãek dlouho zavfiené dvefie. Jako symbol kfiesèansk ch svátkû ho totiï vlastenci odmítali, proto- Ïe lo o neslovansk zvyk. První vánoãní stromeãek se u nás objevil teprve roku Lidé nejdfiív naz vali stromeãek Kristov m strûmkem. V dne ní dobû jsou málo známé tradice: pfieskakování sekery bosou nohou, dívání do pece, tfiesení bezu na zahradû pfied domem a vyndávání polínek z hranic. Tyto tradice se postupem ãasu pozapomnûly, ale nûktefií lidé je stále dodrïují. PROâ SE VÁNOCE SLAVÍ? Pro kfiesèany jde jednoznaãnû o oslavu narození JeÏí e. Kde se vzal JeÏí ek? JeÏí ek se objevil aï v Nûmecku v dobû reformního hnutí. U nás se JeÏí ek zabydlel aï v 19. století. Pfies v echny pfiekáïky, které musel JeÏí ek pfiekonat, aby nás mohl nav tûvovat o 24. prosinci u nás doma a rozdávat dárky, patfií dnes k nejoblíbenûj ím a nejznámûj ím evropsk m vánoãním duchûm. Adventní doba trvá ãtyfii nedûle pfied slavností Narození Pánû (25.12.). Dûti dostávají adventní kalendáfie a otevírají kaïd den jedno ãokoládové okénko. Advent je rozãlenûn na dvû ãásti. Od první nedûle adventní do 16. prosince je pozornost upfiena na pfiíchod JeÏí e Krista. Druhou ãástí je poslední adventní t den prosince a je zamûfiena ke slavnosti Narození Pánû VÁNOCE VE FRANCII Vánoãní ãas nastává ve Francii bûhem adventu. Jedná se o ãtvrtou nedûli, která pfiedchází VánocÛm. Ve Francii mají také adventní kalendáfi. Jedno okénko dennû od 1. do 24. prosince. V okénku, na rozdíl od nás, nemají ãokoládu, ale vûtu z evangelia. Francouzi si potrpí na bohatou v zdobu, jak interiérû, tak exteriérû (pro navození skuteãné vánoãní nálady). Domy jsou ãasto osvûtlené, aby vynikaly i bûhem noci. Typick m stromkem je jedle, která je hlavní dekorací v kaïdé rodinû a ukládají se pod ni dárky. První vánoãní stromeãek se objevil roku 1521 v Alsasku. UÏ stafií Keltové pouïívali stromy k dekoraci bûhem zimního slunovratu. PovaÏovali je za symbol Ïivota. K VánocÛm neodmyslitelnû patfií i trhy. Tato tradice je velice silná pfiedev ím na jihu Francie, av ak kolem roku 1990 se roz ífiila do celé zemû a dnes tvofií neopomenuteln atribut francouzsk ch Vánoc. Víte, co se ve Francii jí na Vánoce? K francouzsk m vánoãním jídlûm neodmyslitelnû patfií husí játra s lan Ïi, krûta s ka tany a zákusek ve tvaru polena. Francouzi si dopfiávají také keble, kaviár, lososa a obalovaná Ïabí steh nka. Kromû toho se servíruje peãen KristÛv chléb ozdoben cukrovou pûnou, aby se podobal malému JeÏí kovi. Podle star ch zvykû se peãen chléb rozdává chud m. Nesmí ov em chybût ani bohatá s rová tabule. V Alsaské oblasti se nejãastûji na sváteãním stole objeví peãená husa a v Burgundsku peãen krocan s ofiechy. V metropoli, jakou je PafiíÏ, se jedí ãerstvé ústfiice. Av ak na stole nikdy nesmí chybût ani láhev kvalitního ampaàského. Na ampaàské se pfied Vánocemi soustfieìuje velká pozornost. ampaàské od nejlep ích v robcû totiï stojí i 900 Kã. Fran- couzi ale k veãefii popíjí i víno nebo calvados. Posledním vánoãním dnem je ve Francii svátek Tfií králû. Dûti tento svátek milují, proto- Ïe maminky peãou na rozlouãenou s Vánocemi La Galette du Roi, coï je velk dort ozdoben korunou vystfiiïenou ze zlatého papíru. Do dortu se zapéká malá figurka ãerného krále. Ten, kdo ji najde, je jmenován ãestn m králem oslav. K dortu se podává sladké ampaàské a malou skleniãku dostane i kaïdé dítû. Ve Francii se o Vánocích dlouho oslavuje. Pokud se ale oslava dlouho protáhne, dárky si dûti rozdávají aï druh den ráno jako v Americe. To bylo shrnutí o tom, jak se Vánoce slaví v zemi ampaàského, ve Francii. JAK SE EKNE... Èastné a veselé Vánce tfieva v... EVROPù: Anglicky Merry Christmas Nûmecky Fröhliche Weihnachten Francouzsky Joyeux Noel Italsky Buon Natale! panûlsky Feliz Navidad Dánsky Glçdelig Juls Bulharsky Tchestita Koleda Finsky Hyvaa joulu Chorvatsky Vesela Nova Godina Irsky Nollaig Shona Dhuit Maìarsky Kellemes Karacsonyi unnepeket Holandsky Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! Norsky God Jul - Christmas in Norway Polsky Wesolych Swiat Bozego Narodzenia Portugalsky Boas Festa Rusky Pozdravlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novym Godom ecky Kala Christouyenna! Skotsky Gaelic Nollaig chridheil huibh Slovensky Vesele Vianoce a stastlivy Novy Rok ASII: Arabsky I d Millad Said oua Sana Saida âínsky Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan Japonsky Shinnen omeleto Vietnamsky Chuc Mung Giang Sinh Indonésky Selamat Hari Natal V AMERICE: Havajsky Mele Kalikimaka Brazilsky Boas Festas e Feliz Ano Novo BU KA 7 / 2007

8 NùCO, CO MOHOU NAPSAT JEN DùTI Z 2.T ÍDY Z Muslimská Bible se jmenuje KODAK PapeÏ bydlí ve VAKUU Ve Francii kdysi vykonávali trest smrti nad kriminálníky ÎELATINOU U nás má kaïd svûj pokoj. Jen táta ne, ten musí spát s mámou Ryby se mnoïí tím, Ïe kladou JISKRY Îivotní poji tûní jsou peníze, které ãlovûk dostane, KDYÎ P EÎIJE SVOU SMRT Severní pól se otáãí v opaãném smûru neï jiïní Krávy nesmûjí rychle utíkat, aby se jim nevylilo mléko Broskev je jako jablko s kobercem KdyÏ vlak zastavil, cestující se VYPRÁZD- NILI na nástupi tû Kruh je kulat ãtverec NejuÏiteãnûj í zvífie je prase. Z nûj mûïeme vyuïít v echno, maso zepfiedu i zezadu, kûïi na boty, jméno na nadávání CO JE TO ETIKA A Ïe máme ve kole novou uãebnu etické v chovy a Ïe je to nov pfiedmût? Co Ïe se v tomto pfiedmûtu Ïáci uãí? Tak tedy pfiíklad: Hele, vole, dneska mi dá opsat úkol, jo? Jo a ty druhej, ne abys to prásknul! Îe nedá, jo?! Îe tû mám poprosit??? Von je fakt blbej. Debil! Jistû tu íte, Ïe tento monolog dne ního koláka má s etikou, tedy pravidly slu ného a morálního jednání, pramálo spoleãného. Po opravû by se text jen ãervenal chybami a moïná, Ïe vût ina z nás by ho opravila správnû: Ahoj Franto. Jak se má? Já taky fajn. Chtûl bych tû poïádat, zda bys mnû nepomohl s úkolem. Bude moc laskav. Tak tedy zítra, ahoj. Myslíte, Ïe se takto nemluví? Ale ano, mluví. Leto ní esèáci si uï lecos vyzkou eli a nauãili. Mnozí uï umûjí pozdravit, podat ruku, zvládat základy komunikace. V etické v chovû si nehrajeme s panenkami a autíãky, ale hrajeme si se sv mi povahami, jednáním, se sv mi city. Uãíme se b t slu n mi lidmi. Na e uãebna nám k této v chovû vytváfií estetické prostfiedí. Etikou zaãínáme letos v 6.tfiídû a budeme pokraãovat dal ími tématy v následujících letech. Nejsem spasitelem lidstva. I pro jednoho to v e má smysl. Mgr. Jaroslava Melounová ZVEME VÁS NA: Projekt Îijeme s tradicemi, kter bude v na í kole na prvním stupni probíhat , místo dopoledního vyuãování. Pokud máte zajímav nápad na ãinnost pro na e dûti, t kající se Vánoc, zapojte se, budeme rádi. TURNAJ MLAD CH ACHISTÒ V CHOMUTOVù Na e malé achové nadûje se zúãastnily turnaje Grand Prix v Chomutovû, kam se sjelo úctyhodn ch 120 hráãû a hráãek. Potû itelné je, Ïe kromû dnes jiï ligov ch hráãû Tomá e Jeníãka a Martiny Svobodové si královskou hru vyzkou eli také nové tváfie: Kry tof Besser, Ale Zahradník, David tekrt, Jirka vadlena, VíÈa Svoboda a David Salaã. Bojovali a mnozí si pfiipsali svá první achová vítûzství. V souãasné dobû trénuje 2x t dnû dvanáct nov ch dûtí - vyroste v Povrlech nov velmistr? Dal í turnaje ná ãekají v Ústí nad Labem a v Neratovicích. Michal Burgermeister Víme, co se slu í... Mílov mi kroky se blíïí konec roku a to je doba vhodná k bilancování a hodnocení. I v na í kole se udála spousta vûcí, která by stála za hodnocení a ne v e by lo zhodnotit jednoznaãnû kladnû, ov em toho dobrého bylo mnohem víc. AÈ uï se jedná o úspû né vytvofiení rámcového vzdûlávacího plánu na imi pedagogy, nûkolik schválen ch projektû a tím i pfiínos financí pro potfieby koly, dobrou reprezentaci koly na imi Ïáky, rekonstrukce prostorû koly ãi nové vybavení uãeben, je to pro nás rozhodnû dûvod k dobrému pocitu. Nejen Ïáci ãi pedagogové pfiispívají k udrïení dobrého klimatu v na í kole, ale moc nás tû í i spolupráce a vûbec zájem rodiãû. Chtûli bychom tímto podûkovat rodiãûm, ktefií se úãastní v uky, projektov ch dnû, akcí pofiádan ch kolou, pomáhají dûtem v centrech a pfiispívají dobr mi nápady. A proã je hned tady nejmenovat? Není jich pfiíli, a tak by tím spí mûli b t vidût. Dûkujeme tedy: paní Besserové, Antolíkové, NoÏárové, Pavlové, panu Pazderkovi, Salavovi, Antolíkovi. Dále tu máme velké díky pro vût í skupinu rodiãû a vlastnû i pfiátel koly, ktefií nám bûhem tohoto roku darovali mnoïství potfiebného materiálu a pomûcek do v uky anebo jinak pomohli s renovací kolního zafiízení. Tfiídní uãitel 1.tfiídy dûkuje rodinû Miãkov ch, paní Jehliãkové, Zahradníkové a Radilové. Tfiídní uãitelka 2.tfiídy dûkuje paní Dolinské. Tfiídní uãitelka 3.tfiídy dûkuje panu Pazderkovi, paní J.Mixové z trafiky MIX a manïelûm Antolíkov m. Tfiídní uãitelka tfiídy 4.A dûkuje rodinû Farsk ch a kodov ch a paní Pechové. Tfiídní uãitelka 4.B dûkuje rodinû Strnadov ch, Tejmerov ch, íhov ch, Müllerov ch, Uti ilov ch, Jaklov ch, Otradovsk ch a Vokálkov ch. Tfiídní uãitelka 5.tfiídy dûkuje rodinû PoroÏÀákov ch a Pla ilov ch. Tfiídní uãitelka 6.tfiídy dûkuje rodinû Eisenhammerov ch. Tfiídní uãitelka tfiídy 7.A dûkuje panu Schickovi ml. Tfiídní uãitelka tfiídy 7.B dûkuje paní Svárovské a paní indeláfiové. Moc neradi bychom na nûkoho zapomnûli, ale stát se to mûïe. Pfiípadn m neuveden m sponzorûm se omlouváme, je ov em jisté, Ïe jejich ochoty a zájmu si tfiídní (a nejen tfiídní) uãitelé opravdu cení. Na závûr pfiejeme v em krásné a hlavnû klidné proïití vánoãních svátkû a pokud to je tû jde, o mnoho veselej í a úspû nûj í cel rok Tû íme se na Vás a Va i spolupráci i v novém roce. Pedagogové a zamûstnanci Z a M Povrly Dvoumûsíãník základní a matefiské koly v Povrlech Vydává firma MAPA, vydavatelství Ústí nad Labem ve spolupráci se Základní kolou a matefiskou kolou v Povrlech Náklad tohoto vydání je 250 kusû V tisk je neprodejn Redakãní rada: éfredaktorka: Karla Jaklová, dûtskou redakãní radu tvofií zástupci jednotliv ch tfiíd. TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE EVIDENâNÍ âíslo: MK âr E 16855

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

POVRLSKÝ. V E CHCE SVÒJ âas. TRADIâNÍ ROZSVùCENÍ VÁNOâNÍHO STROMU

POVRLSKÝ. V E CHCE SVÒJ âas. TRADIâNÍ ROZSVùCENÍ VÁNOâNÍHO STROMU POVRLSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO Ú ADU POVRLY ROâNÍK 13 PROSINEC 2007 CENA 5 Kâ V E CHCE SVÒJ âas VáÏení obãané, dovolte mi rok po volbách do Obecního zastupitelstva zhodnotit ãinnost vámi zvolen ch zástupcû

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Anglicky : Christmas Arabsky : id al-milad Dánsky : jul Finsky : joulu Francouzsky : Noel Hebrejsky : chagamolad hanostri Holandsky : Kerstmis

Anglicky : Christmas Arabsky : id al-milad Dánsky : jul Finsky : joulu Francouzsky : Noel Hebrejsky : chagamolad hanostri Holandsky : Kerstmis Anglicky : Christmas Arabsky : id al-milad Dánsky : jul Finsky : joulu Francouzsky : Noel Hebrejsky : chagamolad hanostri Holandsky : Kerstmis Japonsky : kurisumasu Polsky : Boze Narodzenie Rumunsky :

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Jsme aktivní kola...

Jsme aktivní kola... âíslo 4 ROâNÍK 2. LISTOPAD 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Jsme aktivní kola... rná projekt, kter jsme poslali do soutûïe Program podpory etické v chovy na Z a S pro rok 2007, obsadil

Více

zpráviãky z na í koliãky

zpráviãky z na í koliãky âíslo 4 ROâNÍK 6. PROSINEC 2011 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Úvodní slovo VáÏení a milí ãtenáfii BuÀky. Pfiicházím k Vám v tom nejkrásnûj ím a nejkouzelnûj ím ãase se sv m posledním

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Balení DÁRKU. Eva Vítová Alena Vondru ková

Balení DÁRKU. Eva Vítová Alena Vondru ková Balení DÁRKU º Eva Vítová Alena Vondru ková Eva Vítová, Alena Vondru ková Balení dárkû Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.: +420 220 386

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci

Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci âíslo 4 ROâNÍK 5. PROSINEC 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci Velice rychle nám ten letošní rok dosprintoval až téměř k úplnému

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

âíslo 3 ROâNÍK 3. âerven 2008

âíslo 3 ROâNÍK 3. âerven 2008 âíslo 3 ROâNÍK 3. âerven 2008 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Louãení... Jistû se mnou budete souhlasit, kdyï fieknu, Ïe tento rok neskuteãnû rychle utekl. Fakt je ale ten, Ïe tohle tvrdíme

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

zastupitele na í obce

zastupitele na í obce âíslo 2 ROâNÍK 3. DUBEN 2008 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY zastupitele na í obce Dne 20.3.2008 jsem spoleãnû s paní uãitelkou Palounkovou byla pozvána na zasedání zastupitelstva na

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

Hned druh den mûla jít Aniãka

Hned druh den mûla jít Aniãka 11 Anička jde do školy a má strach Hned druh den mûla jít Aniãka poprvé do vesnické koly. UÏ od probuzení bylo v echno úplnû jiné neï v Praze. S mámou a s tátou se vïdycky pospíchalo. Tatínek pfied odchodem

Více

V ichni jsme ãistá láska

V ichni jsme ãistá láska PRVNÍ KAPITOLA V ichni jsme ãistá láska V ichni jsme ãistá láska. Ale mnozí z nás tuto lásku uzamkli v sobû a nedávají ji najevo. Láska tam pfiesto zûstává. Lásku mûïeme uzamknout, av ak zniãit ji nemûïeme,

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS ALBATROS A CHRIS TEBBETTS ILUSTROVALA LAURA PARKOVÁ ALBATROS Copyright by James Patterson, 2011 Illustrations Laura Park, 2011 Jacket design by Alison Impey Jacket art by Laura Park Jacket 2011 Hachette

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009

âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009 âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY A je to tu zas... Milí Ïáci, milí rodiãové a zamûstnanci koly, vítám vás u prvního vydání na eho kolního ãasopisu v novém kolním

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

âíslo 2 ROâNÍK 5. âerven 2010

âíslo 2 ROâNÍK 5. âerven 2010 âíslo 2 ROâNÍK 5. âerven 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Hurá na prázdniny kolní rok se s rokem se el a pfied námi jsou dva mûsíce leno ení, záïitkû a dobrodruïství. Poãasí nám sice

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

âíslo 2 ROâNÍK 4. KVùTEN 2009 Ptali jsme se ÏákÛ, ktefií nám odpovídali na na e otázky a pfiitom nûktefií hráli florbal.

âíslo 2 ROâNÍK 4. KVùTEN 2009 Ptali jsme se ÏákÛ, ktefií nám odpovídali na na e otázky a pfiitom nûktefií hráli florbal. âíslo 2 ROâNÍK 4. KVùTEN 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY BuÀka se hlásí a zdraví v echny ãtenáfie Uplynuly zhruba tfii mûsíce od posledního vydání na eho kolního ãasopisu a za tu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

Vstup dûtí mlad ích esti let narozen ch mezi lednem a ãervnem do první tfiídy základní koly

Vstup dûtí mlad ích esti let narozen ch mezi lednem a ãervnem do první tfiídy základní koly A 2.6 1 Vstup dûtí mlad ích esti let narozen ch mezi lednem a ãervnem do první tfiídy základní koly P H D R. VÁCLAV M ERTIN, UNIVERZITA K ARLOVA, KATEDRA PSYCHOLOGIE??? Víte, jaké jsou novinky t kající

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

V borné v sledky v testování úrovnû v uky

V borné v sledky v testování úrovnû v uky B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v fiíjnu 2011 V borné v sledky v testování úrovnû v uky Co je E-learning? Anglick

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

âíslo 2 ROâNÍK 7. âerven 2012

âíslo 2 ROâNÍK 7. âerven 2012 âíslo 2 ROâNÍK 7. âerven 2012 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí Ïáci, uãitelé a ostatní pfiátelé koly. BlíÏí se to nejoblíbenûj í období z celého roku - PRÁZDNINY! Pfieji vám v em,

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno 1 Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi kanceláfie fieditele Figginse, aby si povytáhla podkolenky a uhladila boky man estrové suknû. Její rûïovo-zelen

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46 OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16 típané krouïky 18 Drátûné korálky 19 Nastavování a zaãi

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více