Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007"

Transkript

1 âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce Vánoce Brzy si budeme uïívat nûkolika dnû prázdnin, budeme se radovat z dárkû, koukat na oblíbené pohádky, jíst to nejlep í cukroví od maminky a tfieba chodit na veãerní procházky zasnûïenou krajinou. Aby nám dny do prázdnin rychle utekly a abychom se je tû víc tû ili na ten nejoãekávanûj í den, zkrá lujeme si prostfiedí celé koly vánoãní v zdobou. Abych byla pfiesnûj- í, zkrá lujete je vy, jak v rámci pracovních ãinností, tak tfieba ve v tvarném krouïku. Dûkujeme Vám za dobré nápady a navození vánoãní atmosféry. Klidné Vánoce, splnûná pfiání, hodnû odpoãinku, a málo zubních kazû pfieje Vám v em BuÀka.

2 Bûhem listopadu se tfieèáci vydali do pravûku. Samozfiejmû, Ïe necestovali v ãase, ale velmi peãlivû a usilovnû pracovali na projektu nazvaném Pravûk. Vznikly velice zajímavé práce, aè uï primitivní pravûké zbranû, povídání, jak si dûti pravûk a pravûké lidi pfiedstavovaly, skalní kresby anebo ozdoby pravûk ch Ïen. Pojìte s námi nahlédnout do dávné minulosti alespoà prostfiednictvím vyprávûní a obrázkû. Cesta do pravûku s 3. tfiídou KdyÏ jsme byli ve tfietí skupince, tak jsme se barvili. V té scénce jsme obûtovali dary bohûm, Marek bubnoval a my jsme se podle toho fiídili. Mnû se nejvíc líbilo stfiílení z luku. Vilda Vanûk Malovali jsme si obliãej barvami a dûlali rituály. Stfiílel jsem z luku a rozbíjeli jsme pazourek kamenem. Dûlalo to jiskry. Modelovali jsme Vûstonickou Venu i, moc mi to ne lo, ale líbilo se mi to. Potom se vybral nejlep í rituál a v e skonãilo, ale bylo to hezké. Ondra Musil V rituálu jsme tancovali kolem ohnû a malovali si tváfie. KdyÏ jsme stfiíleli z luku, tak mû bolel palec. Hanka Pazderková PRAVùK Náv tûva z Ústeckého muzea k nám pfiijela, aby nám fiekla nûco o pravûku. První jsme si pfieãetli pfiíbûh z knihy Eduarda torcha Lovci mamutû. Potom nás rozdûlili do skupinek po pûti. V první skupinû se modelovala Vûstonická Venu e. Moc se mi to líbilo, protoïe jsem to dûlala jednou rukou (druhou jsem mûla v sádfie). lo to pomalu a obtíïnû. Po ãtvrt hodinû jsme se pfiesunuli do druhé skupiny. Tam jsme si pfiipravili rituál a nalíãili se. S holkama jsme se dohodly docela dobfie, jak udûlat rituál. Ve tfietí skupinû mû to bavilo také. Stfiílelo se z luku, vyprávûlo o pravûk ch nástrojích a o pravûku vûbec. Líbilo se mi: Povídání o pravûku. Dozvûdûla jsem se spoustu zajímav ch vûcí. Nelíbilo se mi: Vyhodnocování Vûstonick ch Venu í, protoïe nûkteré dûti neumí tak dobfie modelovat jako jiné. Proto vïdy vyhrávají ti, ktefií to umí nejlépe, a tak pro ty, co jim to moc nejde, je to nespravedlivé i kdyby se sna- Ïili sebevíc. Lada ezáãová Mnû se nejvíc líbila stfielba z luku. Povedla se mi také Vûstonická Venu e, za kterou jsem dostala cenu - pravûké pexeso. Líãení a rituál se mi líbil nejménû, moïná proto, Ïe jsme se neumûli pofiádnû domluvit. Byly to dvû krásné hodiny. Bára Antolíková POPIS A VYPRÁVùNÍ - Emil z pravûku. Mil ãtenáfii co ãte tyto noviny, chtûl bych ti fiíci, co uï vím o pravûku. Neandrtálec byl cel chlupat a mûl velké nadoãnicové oblouky. Pysky velké a vystouplou bradu. Byl shrben a chûzi mûl klátivou. Pravûk ãlovûk se ze zaãátku bál ohnû a potom zjistil, Ïe mu oheà neublíïí. OheÀ mu umoïnil teplo, svûtlo a zahnání koãkovit ch elem. Mohl lovit i v noci. Jak je dnes kapradí malé, tak v pravûku bylo velké jako stromy. Palmy tam byly také. Zbranû byly z kamene, klackû, rohû a kostí. Ozdoby mûli ze zvífiecích zubû, oãí i pefií. Matûj Reichert BU KA 2 / 2007

3 Mikulá ské slavilo v sobotu páté narozeniny. Akci pro dospûlé a dûti pofiádá SRPZ ve spolupráci s na í kolou. Je koda, Ïe jsme tyto narozeniny neoslavili v mnohem hojnûj ím poãtu soutûïících. Víme, Ïe v tomto pfiedvánoãním shonu má kaïd spoustu práce, shánûní a zafiizování, ale jedno sobotní dopoledne si vyhradit pro své dûti a pfiijít se nejen pobavit, ale i vyhrát zajímavé ceny, by ro- diãûm urãitû, jak se fiíká, ãáru pfies rozpoãet neudûlalo. Tak nám nûkdy pfiipadá, Ïe ti, co na kolu nejvíce spílají, nepfiijdou, aby se úãastnili akce, která sice v echny, kdo ji pfiipravují stojí spoustu ãasu a energie, ale pfievládá dobr pocit z toho, kdyï se v e vydafií a lidé okolo jsou spokojení a baví se. Vûnujme se ale jiï leto nímu roãníku. Se lo se tentokrát pouze estnáct soutûïních dvojic, o to vût í ov em mûly anci na získání cen. SoutûÏních disciplín bylo sedmnáct, byly rûznorodé a hlavnû zábavné. Od ochutnávky v emoïn ch pochutin a poznávání, po skládání puzzle, zdolávání pfiekáïkové dráhy, interpretaci písnû na vylosované téma, fie ení matematického rébusu, rovnání zápalek do krabiãky jednou rukou, v stup na vrchol Everestu, minigolf, skládání slov, uzamykání trenaïéru s fiadící pákou, stavûní komínu z kostek na vodní hladinû a tfieba bûhání s ping-pongov m míãkem na pálce do schodû. (Pokraãování na str. 4) BU KA 3 / 2007

4 (Dokonãení ze str. 3) V ichni bojovali a nikdo nevzdal, i kdyï nûkteré disciplíny daly mnoh m dospûl m pofiádnû zabrat. Moc si ceníme zejména tûch, ktefií se na eho fiádûní zúãastàují pravidelnû a pfiispívají k dobré náladû. Je to hlavnû pan Pazderka, Vlãek, Lito a Jeníãek. Velmi nás rovnûï tû í, Ïe se na eho fiádûní zúãastnil i ná b val pan uãitel Koten s dcerou. Jistû ale kaïdého zajímá, jak to letos dopadlo. Tfietí místo vybojoval Jan Lito s dcerou Veronikou, druzí skonãili Jifií Vlãek s dcerou Terezou a s pomysln m zlatem ode li pan (nebo spí mlad muï) Stanislav Zich a Martina Lito ová. Ostatním soutûïícím je tû dodateãnû dûkujeme za úãast a za ochotu a chuè udûlat nûco pro sebe Mikulá sk florbalov turnaj Na e kola opût bodovala! V úter se konalo v Domû dûtí a mládeïe v Ústí nad Labem vyhlá ení v sledkû soutûïe Zelená kola, do které se jiï fiadu let na e kola zapojuje. Pfiipomínám, Ïe v této soutûïi se hodnotí oblasti, jako jsou napfi. mnoïství sbûru papíru, tfiídûní odpadu, v zdoba a úprava koly a jejího okolí, rûzné kolní akce a projekty, které pomáhají chránit pfiírodu a peãovat o ni. SoutûÏ je rozdûlena do ãtyfi kategorií a letos poprvé byly udíleny tzv. zvlá tní ceny za dílãí úspûchy kol, které stály za ocenûní, pfiestoïe v celkovém hodnocení dané koly nezískaly pfiední místa. Speciální cenu udûlila napfi. Spolchemie M Chvojno za mnoïství vytfiídûného odpadu. A jak jsme si vedli my? V kategorii matefisk ch kol se na e kolka umístila na 1.místû z celkového poãtu deseti pfiihlá- en ch matefisk ch kol! Na e základní kola byla zafiazena do kategorie vût ích základních kol a v konkurenci dvanácti dal ích získala v této kategorii rovnûï 1.místo! Gratulujeme a dûkujeme v em, ktefií se o úspûch zaslouïili, aè uï z fiad ÏákÛ a uãitelû, tak i z fiad rodiãû a dal ích obãanû, ktefií dlouhodobû spolupracují se kolou. Mg.Hana Palounková a pro své dûti, sourozence nebo tfieba synovce a netefie. Velké podûkování patfií z fiad rodiãû hlavnû paní Míle Zajícové jako hlavní organizátorce za SRPZ a dále paní Pavlátové, Bal ánkové, Mendelové, panu Mendelovi, Besserovi, kodovi a sleãnû Kláfie Bûlinové. Dûkujeme za pomoc také Dianû Pavlátové z 9.tfiídy. Podûkovat a pochválit se ale rovnûï musíme i my uãitelé a zamûstnanci koly. Zrovna tak jako rodiãe, ktefií pomohli s organizací, máme i my rodiny, peãeme pfied Vánoci cukroví, uklízíme a nakupujeme dárky. Pfiesto jsme vstali v sobotu uï pfied sedmou a celé dopoledne vûnovali Mikulá skému fiádûní svûj voln ãas. Díky tedy paní uãitelce Slezáãkové, Pefiichové, âernohlávkové, Melounové, Kubíãkové, paní vychovatelce Musilové a...taky mnû (musíme pfiece umût pochválit i sami sebe), panu uãiteli Nûmcovi a na í sekretáfice paní Lachmanové. MoÏná se zdá dûkování uï moc, ov em ti, kdo darovali do Mikulá ského fiádûní ceny, si obrovsk dík zaslouïí! Díky tedy hlavnû panu kodovi z firmy Construct, za opravdu pûkné a hodnotné ceny, dále cukráfiství DUO Krásné Bfiezno, za nádherné a lákavû vyhlíïející dorty pro první tfii místa. Dále dûkujeme za drobné ceny paní Zajícové, Krpe ové a p.uãitelce Kubíãkové. Za rok tedy zase ve kole pfii Mikulá ském fiádûní. vych. Karla Jaklová Ve stfiedu zaãal Mikulá sk druïinov turnaj ve florbale. Úãastnilo se 8 druïstev, dvû nejlep í postoupila do finále. Kdo vyhrál? Nejlep í byla Sparta ve sloïení Jan P urik, Míra Otradovsk, Pepa íha, Dominik Zacpal a v bránû vychytala úplnû v echno Nikola Tejmerová. Jsou star í, a tak se to dalo ãekat. Nejlep í útoãník byl Honza, dal celkem 8 gólû! Mile pfiekvapili Ninjové, získali krásné druhé místo. Jsou to druháci - David Salaã, Jirka vadlena, Dan Zajíc, Marek Tomá a útoãník Vojta Wimmer, kter vstfielil soupefiûm 6 gólû! PrvÀáci také hráli, a to úplnû poprvé. PfiestoÏe v kaïdém druïstvu byl alespoà jeden tfieèák, nedali soupefiûm bohuïel ani jeden gól. To nám ale nevadí, budeme trénovat a pfií tû vyhrajeme! Mezi sebou ov em smí ená druïstva prvàákû a tfieèákû sehrála nûkolik zápasû. Mezi nejlep í patfiili Zdenda Erlebach, Kry tof Besser, Ondra Miãka, Johanka Kleinová a KáÈa Lachmanová, ti také skonãili celkovû tfietí. Nutno ov em pochválit také Vláìu Somra, Jakuba Jehliãku, Filipa Rezka, Ale e Zahradníka, Luká e Doegeho, Zdendu Langmaiera, tûpána Dulíka, Hanku Pazderkovou, Matûje Reicherta (byl skvûl v bránû), Ondru Musila (bránil a útoãil souãasnû) a Davida tekrta. V ichni se sna- Ïili, hráli fair play a zároveà skvûle fandili ostatním a tak to má ve sportu b t. UÏ se tû íme na dal í soutûï. Marie Musilová a Kája Jaklová BU KA 4 / 2007

5 Mlad Démosthenes Ve stfiedu neprobíhalo jen fiádûní ãertû po na ich domovech, ale i kolní kolo soutûïe Mlad Démosthenes. Tato soutûï spoãívá v mluvení. Úkolem soutûïících je pfiipravit si maximálnû dvouminutov monolog na libovolné téma. V kony soutûïících hodnotila porota v ãele s panem uãitelem Nûmcem. Dal ími ãleny velectûné poroty se staly paní uãitelka Melounová, paní uãitelka Kubíãková a pan uãitel Skála. V soutûïi se hodnotilo nejen zvolené téma, ale i gestikulace, mimika a volba slov. KdyÏ bylo v e dohodnuto, pfii li na scénu soutûïící, a to ve sloïení: Katka BaÈková z osmé tfiídy a z deváté tfiídy Diana Pavlátová a já, Tereza Mouãková. Také my jsme byly seznámeny s kritérii hodnocení. A tehdy uï se mohlo zaãít. Nejprve la pfied komisi K. BaÈková s povídáním o jejím psovi. BohuÏel jí tak tréma svázala jazyk, Ïe svou fieã nedokonãila. Po ní jsem nastoupila já. Aãkoli jsem se na tento okamïik pilnû pfiipravovala, pohledy, aã velmi milé a povzbudivé, mû vyvádûly z míry. MoÏná právû proto jsem nûkolik vûcí vynechala. KdyÏ jsem ukonãila svûj monolog o mentální anorexii, la jsem zase zpût do osmé tfiídy ãekat na v sledky. Byla jsem pfiesvûdãená, Ïe mûj projev byl naprosto hrozn. Nakonec la Dája se svou fieãí o lidech a jejich povahách. Podle slov jednoho z porotcû bylo její téma silné, ale bohuïel jeho druhá ãást vyznûla do ztracena. Po v ech na ich projevech pfii lo dlouho oãekávané umístûní.tfietí místo obsadila právû Diana Pavlátová, druhé místo patfií Katefiinû BaÈkové a první jsem získala já. Nemusím snad dodávat, Ïe jsem byla velice pfiekvapena. Teì se momentálnû pfiipravuji na regionální kolo, které probûhne v Ústí nad Labem. Tereza Mouãková NOC BROUâKÒ Matefiská kola pfii Z v Povrlech uspofiádala v pátek akci pro dûti a rodiãe s názvem Noc brouãkû. Musím vyjádfiit svûj obdiv uãitelkám a personálu z matefiské koly nad perfektnû a do puntíku pfiipravenou akcí. Na zaãátek akce byl pfiipraven prûvod. Dûti v maskách brouãkû a s lampióny spolu s rodiãi li procházkou po Povrlech. Po návratu do kolky se lo do kolní tûlocviãny, kde byl pfiipraven sportovní program. SoutûÏily nejen dûti, které na konci dostaly medaile, ale také rodiãe si pfii li na své. Mohu konstatovat, Ïe rodiãe se v disciplínách snaïili mnohem horlivûji neï dûti. Po návratu z tûlocviãny byla paní kuchafikou z M pfiipravena vez matefiské koly ãefie, která po sportovním klání pfii la v em vhod. Poté dûti s pfiipraven mi baterkami hledaly po kolce ukryt poklad, kter tam byl schován a opatrován bludiãkami v bíl ch hábitech. Poklad i s pfiipraven mi figurkami brouãkû, které si kaïdé dítû muselo najít s baterkou v ruce, byl objeven. Radost dûtí pfii rozdûlování pokladu byla asi ta nejhezãí odmûna. Následovala osobní hygiena, oblékání do pyïámek a pfiíprava na spaní. Ale jaké by to bylo spaní bez pohádky? Pohádka byla a je tû k tomu hraná. Rodiãe pfievleãení za Karkulku, babiãku, vlka a myslivce dûtem pohádku zahráli. Po Èastném konci pohádky se dûti roze ly do pfiipraven ch post lek a lo se spát. V sobotu po snídani akce skonãila. Je tû jednou chci podûkovat uãitelkám a personálu z matefiské koly za pfiipravenou akci, která potû ila nejen na e dûti. KOLEKTIV M BU KA 5 / 2007

6 A co je to vlastnû ta EKO KOLA? MoÏná uï nûktefií z ãtenáfiû vûdí od sv ch dítek kolou zatím povinn ch, Ïe se na e kola na zaãátku tohoto kolního roku zapojila do programu Eko kola. Bystr m ãtenáfiûm bude uï z názvu programu jasné, Ïe je nasmûrován na oblast ekologie ve kole. Nebude ale urãitû na kodu program pfiedstavit podrobnûji uï jen proto, Ïe by mûl do budoucnosti ovlivnit nejen dûní ve kole, ale i v celé obci a pfiedpokládá úzkou spolupráci s irokou vefiejností a hlavnû s místním zastupitelstvem. Za zmínku jistû stojí, Ïe program Eko kola je programem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education) a funguje ve svûtû jiï od roku V âeské republice probíhá pod zá titou Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy âr a Ministerstva Ïivotního prostfiedí âr. Program vznikl na základû potfieby zapojit mladé lidi do problematiky Ïivotního prostfiedí a v souãasné dobû je do nûj zapojeno 38 zemí celého svûta. Pokud máme zûstat u ãísel, tak z celé âr je do programu zapojeno v souãasné dobû 188 kol, z tohoto poãtu pak 13 kol z ústeckého kraje a nemûïe zûstat bez pov imnutí fakt, Ïe v irokém okolí Ústí nad Labem jsme my, povrlská kola, prvními prûkopníky v úãasti na tomto programu. Co vlastnû tento program pfiiná í? Snad ãtenáfi ocení polopatické objasnûní: Program vede Ïáky k získání pozitivního vztahu k pfiírodû a ke svému nejbliï ímu okolí a to atraktivními metodami jako jsou pokusy, experimenty, v zkumy, ankety apod. Uãí dûti zacházet se svûtem kolem sebe a hlavnû uãí dûti aktivnû do tohoto svûta zasahovat a komunikovat, navzájem si s lidmi naslouchat a spolupracovat. V rámci programu pracují Ïáci ve ãtyfiech oblastech a tûmi jsou: odpady, energie, voda a prostfiedí koly. Nejprve zjistíme, jak si na tom na e kola v tûchto oblastech stojí - zda a jak tfiídíme odpad, jak jsme na tom se spotfiebou vody a energie, jak moc jsme spokojeni nebo nespokojeni s prostfiedím na í koly. Pak nás zcela jistû napadne, co se dá zlep it nebo napravit. A k ãemu by bylo takové zji tûní, kdybychom rovnou nezaãali pracovat, napravovat a v tomto momentû se neobejdeme právû bez zmínûné spolupráce a to na v ech frontách. Pokud vás napadá stejná otázka jako Ïáky k ãemu Ïe to bude dobré?, odpovíme Vám. Tak tedy - kdyï auditofii programu shledají, Ïe v na í kole nastal posun k v raznû lep ímu chování ve vztahu k Ïivotnímu prostfiedí, získá na e kola mezinárodní titul Eko kola a vlajku s logem získaného titulu. Trochu málo, zdá se na první pohled. Titul ale pfiinese kole prestiï, coï tak málo není. Navíc - titul má mezinárodní uznání, coï je je tû zajímavûj í skuteãnost. Ov em k tomu prvofiadému zisku jsme se s dûtmi dobrali aï po diskusi, která zaãala dotûrn mi otázkami typu: Co by se asi stalo, kdyby lidstvo vyãerpalo v echny zdroje energie, vykácelo v echny lesy, zneãistilo ve keré vodní zdroje? Kdo je zodpovûdn za to, aby se tak nestalo? Odpovûdût si urãitû umí kaïd sám. A urãitû tedy kaïd pfiijde na to, co je smyslem programu. Chránit pfiírodu, myslet na dal í generace. Mgr. Hana Palounková âert nikoho neodnesl Leto ní kolní âert nemûl mnoho práce. Za doprovodu Mikulá e a dvou andûlû obcházel tfiídy na prvním stupni a hledal, koho by strãil do pytle. V první tfiídû nepochodil, dûti se vûbec nebály, nebreãely a dokonce zazpívaly písniãku. Mikulá s andûly jim rozdal balíãky s nadílkou. Ve druhé tfiídû uï bylo strachu o trochu víc, ale ani odtud si ãert nikoho neodnesl. V dal ích tfiídách se moïná trochu pofàukávalo, ov em k cestû do pekla to nestaãilo. Podle prázdného ãertova pytle bylo poznat, Ïe máme na prvním stupni jen hodné dûti, takïe do pekla se rarach musel vrátit sám. TûÏko fiíct, jak ho Lucifer pfiivítal. Dûkujeme moc ÏákÛm deváté tfiídy za vtûlení se do postav âerta, Mikulá e a dvou AndûlÛ. BU KA 6 / 2007

7 Tvorba ãasopisu... TRADICE Vánoce jsou svátky míru, klidu, pohody a lásky. Vût ina lidí plní kaïd m rokem rûzné tradice napfi. Házení stfievícû - Svobodné dívky házejí stfievíc pfies hlavu, jestliïe stfievíc ukazuje piãkou ke dvefiím, provdají se a odejdou z domova, ale jestli ukazují patou ke dvefiím, zûstanou dívky doma. tûdroveãerní stûl - nohy u tûdroveãerního stolu se omotávaly fietûzem, aby byla i pro pfií tí rok zaji tûna soudrïnost a pospolitost rodiny. Nebo se také svazovaly provazem, aby zlodûj po cel rok nemohl do domu. Lití olova - do vody se lije rozïhavené olovo a ze vzniklého ztuhlého tvaru se vû tí události pro dal í rok. Krájení jablíãek - Po tûdroveãerní veãefii se rozkrajují jablíãka a to kolmo na stopku. Pokud má jaderník podobu kfiíïe, pfiicházela nemoc ãi dokonce smrt, hvûzda pfiiná ela tûstí a majetek Pou tûní lodiãek - do prázdné pûlky skofiápky od vla ského ofiechu se nakape vosk a pfiipevní vánoãní svíãka. Takto vytvofiené lodiãky se pou tí do lavoru s vodou. Komu lodiãka nejdéle vydrïí nad vodou toho ãeká dlouh a Èastn Ïivot. Je moïné i jiné vysvûtlení, ãí lodiãka se dostane do stfiedu pûjde do svûta, ãí lodiãka se drïí pfii kraji zûstává dal í rok doma. ZLATÉ PRASÁTKO Zlaté prasátko se podle tradic zjevuje za odmûnu o tûdrém veãeru tûm, kdo po cel den vydrïí nejíst aï do v chodu první veãerní hvûzdy. Prase je pro kfiesèany symbolem slunce. Do ãesk ch zemí mûl vánoãní stromeãek dlouho zavfiené dvefie. Jako symbol kfiesèansk ch svátkû ho totiï vlastenci odmítali, proto- Ïe lo o neslovansk zvyk. První vánoãní stromeãek se u nás objevil teprve roku Lidé nejdfiív naz vali stromeãek Kristov m strûmkem. V dne ní dobû jsou málo známé tradice: pfieskakování sekery bosou nohou, dívání do pece, tfiesení bezu na zahradû pfied domem a vyndávání polínek z hranic. Tyto tradice se postupem ãasu pozapomnûly, ale nûktefií lidé je stále dodrïují. PROâ SE VÁNOCE SLAVÍ? Pro kfiesèany jde jednoznaãnû o oslavu narození JeÏí e. Kde se vzal JeÏí ek? JeÏí ek se objevil aï v Nûmecku v dobû reformního hnutí. U nás se JeÏí ek zabydlel aï v 19. století. Pfies v echny pfiekáïky, které musel JeÏí ek pfiekonat, aby nás mohl nav tûvovat o 24. prosinci u nás doma a rozdávat dárky, patfií dnes k nejoblíbenûj ím a nejznámûj ím evropsk m vánoãním duchûm. Adventní doba trvá ãtyfii nedûle pfied slavností Narození Pánû (25.12.). Dûti dostávají adventní kalendáfie a otevírají kaïd den jedno ãokoládové okénko. Advent je rozãlenûn na dvû ãásti. Od první nedûle adventní do 16. prosince je pozornost upfiena na pfiíchod JeÏí e Krista. Druhou ãástí je poslední adventní t den prosince a je zamûfiena ke slavnosti Narození Pánû VÁNOCE VE FRANCII Vánoãní ãas nastává ve Francii bûhem adventu. Jedná se o ãtvrtou nedûli, která pfiedchází VánocÛm. Ve Francii mají také adventní kalendáfi. Jedno okénko dennû od 1. do 24. prosince. V okénku, na rozdíl od nás, nemají ãokoládu, ale vûtu z evangelia. Francouzi si potrpí na bohatou v zdobu, jak interiérû, tak exteriérû (pro navození skuteãné vánoãní nálady). Domy jsou ãasto osvûtlené, aby vynikaly i bûhem noci. Typick m stromkem je jedle, která je hlavní dekorací v kaïdé rodinû a ukládají se pod ni dárky. První vánoãní stromeãek se objevil roku 1521 v Alsasku. UÏ stafií Keltové pouïívali stromy k dekoraci bûhem zimního slunovratu. PovaÏovali je za symbol Ïivota. K VánocÛm neodmyslitelnû patfií i trhy. Tato tradice je velice silná pfiedev ím na jihu Francie, av ak kolem roku 1990 se roz ífiila do celé zemû a dnes tvofií neopomenuteln atribut francouzsk ch Vánoc. Víte, co se ve Francii jí na Vánoce? K francouzsk m vánoãním jídlûm neodmyslitelnû patfií husí játra s lan Ïi, krûta s ka tany a zákusek ve tvaru polena. Francouzi si dopfiávají také keble, kaviár, lososa a obalovaná Ïabí steh nka. Kromû toho se servíruje peãen KristÛv chléb ozdoben cukrovou pûnou, aby se podobal malému JeÏí kovi. Podle star ch zvykû se peãen chléb rozdává chud m. Nesmí ov em chybût ani bohatá s rová tabule. V Alsaské oblasti se nejãastûji na sváteãním stole objeví peãená husa a v Burgundsku peãen krocan s ofiechy. V metropoli, jakou je PafiíÏ, se jedí ãerstvé ústfiice. Av ak na stole nikdy nesmí chybût ani láhev kvalitního ampaàského. Na ampaàské se pfied Vánocemi soustfieìuje velká pozornost. ampaàské od nejlep ích v robcû totiï stojí i 900 Kã. Fran- couzi ale k veãefii popíjí i víno nebo calvados. Posledním vánoãním dnem je ve Francii svátek Tfií králû. Dûti tento svátek milují, proto- Ïe maminky peãou na rozlouãenou s Vánocemi La Galette du Roi, coï je velk dort ozdoben korunou vystfiiïenou ze zlatého papíru. Do dortu se zapéká malá figurka ãerného krále. Ten, kdo ji najde, je jmenován ãestn m králem oslav. K dortu se podává sladké ampaàské a malou skleniãku dostane i kaïdé dítû. Ve Francii se o Vánocích dlouho oslavuje. Pokud se ale oslava dlouho protáhne, dárky si dûti rozdávají aï druh den ráno jako v Americe. To bylo shrnutí o tom, jak se Vánoce slaví v zemi ampaàského, ve Francii. JAK SE EKNE... Èastné a veselé Vánce tfieva v... EVROPù: Anglicky Merry Christmas Nûmecky Fröhliche Weihnachten Francouzsky Joyeux Noel Italsky Buon Natale! panûlsky Feliz Navidad Dánsky Glçdelig Juls Bulharsky Tchestita Koleda Finsky Hyvaa joulu Chorvatsky Vesela Nova Godina Irsky Nollaig Shona Dhuit Maìarsky Kellemes Karacsonyi unnepeket Holandsky Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! Norsky God Jul - Christmas in Norway Polsky Wesolych Swiat Bozego Narodzenia Portugalsky Boas Festa Rusky Pozdravlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novym Godom ecky Kala Christouyenna! Skotsky Gaelic Nollaig chridheil huibh Slovensky Vesele Vianoce a stastlivy Novy Rok ASII: Arabsky I d Millad Said oua Sana Saida âínsky Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan Japonsky Shinnen omeleto Vietnamsky Chuc Mung Giang Sinh Indonésky Selamat Hari Natal V AMERICE: Havajsky Mele Kalikimaka Brazilsky Boas Festas e Feliz Ano Novo BU KA 7 / 2007

8 NùCO, CO MOHOU NAPSAT JEN DùTI Z 2.T ÍDY Z Muslimská Bible se jmenuje KODAK PapeÏ bydlí ve VAKUU Ve Francii kdysi vykonávali trest smrti nad kriminálníky ÎELATINOU U nás má kaïd svûj pokoj. Jen táta ne, ten musí spát s mámou Ryby se mnoïí tím, Ïe kladou JISKRY Îivotní poji tûní jsou peníze, které ãlovûk dostane, KDYÎ P EÎIJE SVOU SMRT Severní pól se otáãí v opaãném smûru neï jiïní Krávy nesmûjí rychle utíkat, aby se jim nevylilo mléko Broskev je jako jablko s kobercem KdyÏ vlak zastavil, cestující se VYPRÁZD- NILI na nástupi tû Kruh je kulat ãtverec NejuÏiteãnûj í zvífie je prase. Z nûj mûïeme vyuïít v echno, maso zepfiedu i zezadu, kûïi na boty, jméno na nadávání CO JE TO ETIKA A Ïe máme ve kole novou uãebnu etické v chovy a Ïe je to nov pfiedmût? Co Ïe se v tomto pfiedmûtu Ïáci uãí? Tak tedy pfiíklad: Hele, vole, dneska mi dá opsat úkol, jo? Jo a ty druhej, ne abys to prásknul! Îe nedá, jo?! Îe tû mám poprosit??? Von je fakt blbej. Debil! Jistû tu íte, Ïe tento monolog dne ního koláka má s etikou, tedy pravidly slu ného a morálního jednání, pramálo spoleãného. Po opravû by se text jen ãervenal chybami a moïná, Ïe vût ina z nás by ho opravila správnû: Ahoj Franto. Jak se má? Já taky fajn. Chtûl bych tû poïádat, zda bys mnû nepomohl s úkolem. Bude moc laskav. Tak tedy zítra, ahoj. Myslíte, Ïe se takto nemluví? Ale ano, mluví. Leto ní esèáci si uï lecos vyzkou eli a nauãili. Mnozí uï umûjí pozdravit, podat ruku, zvládat základy komunikace. V etické v chovû si nehrajeme s panenkami a autíãky, ale hrajeme si se sv mi povahami, jednáním, se sv mi city. Uãíme se b t slu n mi lidmi. Na e uãebna nám k této v chovû vytváfií estetické prostfiedí. Etikou zaãínáme letos v 6.tfiídû a budeme pokraãovat dal ími tématy v následujících letech. Nejsem spasitelem lidstva. I pro jednoho to v e má smysl. Mgr. Jaroslava Melounová ZVEME VÁS NA: Projekt Îijeme s tradicemi, kter bude v na í kole na prvním stupni probíhat , místo dopoledního vyuãování. Pokud máte zajímav nápad na ãinnost pro na e dûti, t kající se Vánoc, zapojte se, budeme rádi. TURNAJ MLAD CH ACHISTÒ V CHOMUTOVù Na e malé achové nadûje se zúãastnily turnaje Grand Prix v Chomutovû, kam se sjelo úctyhodn ch 120 hráãû a hráãek. Potû itelné je, Ïe kromû dnes jiï ligov ch hráãû Tomá e Jeníãka a Martiny Svobodové si královskou hru vyzkou eli také nové tváfie: Kry tof Besser, Ale Zahradník, David tekrt, Jirka vadlena, VíÈa Svoboda a David Salaã. Bojovali a mnozí si pfiipsali svá první achová vítûzství. V souãasné dobû trénuje 2x t dnû dvanáct nov ch dûtí - vyroste v Povrlech nov velmistr? Dal í turnaje ná ãekají v Ústí nad Labem a v Neratovicích. Michal Burgermeister Víme, co se slu í... Mílov mi kroky se blíïí konec roku a to je doba vhodná k bilancování a hodnocení. I v na í kole se udála spousta vûcí, která by stála za hodnocení a ne v e by lo zhodnotit jednoznaãnû kladnû, ov em toho dobrého bylo mnohem víc. AÈ uï se jedná o úspû né vytvofiení rámcového vzdûlávacího plánu na imi pedagogy, nûkolik schválen ch projektû a tím i pfiínos financí pro potfieby koly, dobrou reprezentaci koly na imi Ïáky, rekonstrukce prostorû koly ãi nové vybavení uãeben, je to pro nás rozhodnû dûvod k dobrému pocitu. Nejen Ïáci ãi pedagogové pfiispívají k udrïení dobrého klimatu v na í kole, ale moc nás tû í i spolupráce a vûbec zájem rodiãû. Chtûli bychom tímto podûkovat rodiãûm, ktefií se úãastní v uky, projektov ch dnû, akcí pofiádan ch kolou, pomáhají dûtem v centrech a pfiispívají dobr mi nápady. A proã je hned tady nejmenovat? Není jich pfiíli, a tak by tím spí mûli b t vidût. Dûkujeme tedy: paní Besserové, Antolíkové, NoÏárové, Pavlové, panu Pazderkovi, Salavovi, Antolíkovi. Dále tu máme velké díky pro vût í skupinu rodiãû a vlastnû i pfiátel koly, ktefií nám bûhem tohoto roku darovali mnoïství potfiebného materiálu a pomûcek do v uky anebo jinak pomohli s renovací kolního zafiízení. Tfiídní uãitel 1.tfiídy dûkuje rodinû Miãkov ch, paní Jehliãkové, Zahradníkové a Radilové. Tfiídní uãitelka 2.tfiídy dûkuje paní Dolinské. Tfiídní uãitelka 3.tfiídy dûkuje panu Pazderkovi, paní J.Mixové z trafiky MIX a manïelûm Antolíkov m. Tfiídní uãitelka tfiídy 4.A dûkuje rodinû Farsk ch a kodov ch a paní Pechové. Tfiídní uãitelka 4.B dûkuje rodinû Strnadov ch, Tejmerov ch, íhov ch, Müllerov ch, Uti ilov ch, Jaklov ch, Otradovsk ch a Vokálkov ch. Tfiídní uãitelka 5.tfiídy dûkuje rodinû PoroÏÀákov ch a Pla ilov ch. Tfiídní uãitelka 6.tfiídy dûkuje rodinû Eisenhammerov ch. Tfiídní uãitelka tfiídy 7.A dûkuje panu Schickovi ml. Tfiídní uãitelka tfiídy 7.B dûkuje paní Svárovské a paní indeláfiové. Moc neradi bychom na nûkoho zapomnûli, ale stát se to mûïe. Pfiípadn m neuveden m sponzorûm se omlouváme, je ov em jisté, Ïe jejich ochoty a zájmu si tfiídní (a nejen tfiídní) uãitelé opravdu cení. Na závûr pfiejeme v em krásné a hlavnû klidné proïití vánoãních svátkû a pokud to je tû jde, o mnoho veselej í a úspû nûj í cel rok Tû íme se na Vás a Va i spolupráci i v novém roce. Pedagogové a zamûstnanci Z a M Povrly Dvoumûsíãník základní a matefiské koly v Povrlech Vydává firma MAPA, vydavatelství Ústí nad Labem ve spolupráci se Základní kolou a matefiskou kolou v Povrlech Náklad tohoto vydání je 250 kusû V tisk je neprodejn Redakãní rada: éfredaktorka: Karla Jaklová, dûtskou redakãní radu tvofií zástupci jednotliv ch tfiíd. TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE EVIDENâNÍ âíslo: MK âr E 16855

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci

Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci âíslo 4 ROâNÍK 5. PROSINEC 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí rodičové a hlavně milí žáci Velice rychle nám ten letošní rok dosprintoval až téměř k úplnému

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM VÝZVA OBČANŮM Obecní úřad upozorňuje, že část občanů nemá zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu. Prosíme všechny občany, kterých se toto upozornění týká, aby poplatek uhradili v době úředních hodin

Více

encyklopedie NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2001 V ÁNOC V ALBURGA VAV INOVÁ

encyklopedie NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2001 V ÁNOC V ALBURGA VAV INOVÁ V ALBURGA VAV INOVÁ M A L Á encyklopedie V ÁNOC NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2001 Podûkování autorky a nakladatelství patfií Muzeu hlavního mûsta Prahy, Okresnímu muzeu v Jindfiichovû Hradci a Západomoravskému

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006 V dne ním mimofiádném ãísle najdete: Vyhodnocení krajského kola Dal í úspûch základní koly Nejkrásnûj í vesnicí âeska... Liptál mûsteãko... Náv tûva hodnotitelské komise Pozvánky LIPTÁL - VESNICE ROKU

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20. Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov.

Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20. Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov. Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20 Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666 19 TI NOV VYHLA

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, učebnici Chit Chat 1 Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Deníãek Nûkolik rad pro uãitele Proã? Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Vážení spoluobčané, milí Volarané,

Vážení spoluobčané, milí Volarané, Vážení spoluobčané, milí Volarané, Volarský zpravodaj se dopsal ke konci dalšího ročníku svého vycházení a my také pomalu uděláme tečku za uplynulým rokem 2010. Už nám dohořela čtvrtá adventní svíčka a

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Zaãalo léto, ãas dovolen ch a ãas skliznû. V poslední dobû je ale oblíbenou ãinností i pomlouvání

Více

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa,

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, zpráva.o 17.11.2008 17:18 Stránka 1 Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, Jsou tomu jiï témûfi dva roky, kdy jsme poprvé otevfieli dvefie na eho Centra a zahájili

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû městské části Brno-střed Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû S platností od 1. ledna 2008 a v pfiípadû zubního o etfiení od 14. ledna 2008 do lo ke zmûnû sídel lékafiské sluïby první

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Osvûtlení rizikov ch pfiechodû

Osvûtlení rizikov ch pfiechodû VáÏení spoluobãané, dovolte mi podûkovat Vám nejen jménem sv m, ale i jménem spolukandidátû Pro Volary za va e hlasy, které jsme získali pfii komunálních volbách ve dnech 10. a 11. fiíjna. Získan poãet

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

www.tisnov.cz Roãník XXIX. íjen 2009 ãíslo 18

www.tisnov.cz Roãník XXIX. íjen 2009 ãíslo 18 Roãník XXIX. íjen 2009 ãíslo 18 Foto ze slavnostního vyhla ování vítûzû ãtvrtého roãníku soutûïe O nejkrásnûj í rozkvetlé okno Ti novska. www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

Slavnostní koncert v Rytífiském sále

Slavnostní koncert v Rytífiském sále H_01_8_15 12.1.2004 15:43 Str nka 8 LEDEN 2004 8 Slavnostní koncert v Rytífiském sále Koncertovat mezi zdmi, z nichï d chají dûjiny, je pfiíleïitost, jaká se nenaskytne kaïdému Hudebníci i dirigent Petr

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více