Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007"

Transkript

1 âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce Vánoce Brzy si budeme uïívat nûkolika dnû prázdnin, budeme se radovat z dárkû, koukat na oblíbené pohádky, jíst to nejlep í cukroví od maminky a tfieba chodit na veãerní procházky zasnûïenou krajinou. Aby nám dny do prázdnin rychle utekly a abychom se je tû víc tû ili na ten nejoãekávanûj í den, zkrá lujeme si prostfiedí celé koly vánoãní v zdobou. Abych byla pfiesnûj- í, zkrá lujete je vy, jak v rámci pracovních ãinností, tak tfieba ve v tvarném krouïku. Dûkujeme Vám za dobré nápady a navození vánoãní atmosféry. Klidné Vánoce, splnûná pfiání, hodnû odpoãinku, a málo zubních kazû pfieje Vám v em BuÀka.

2 Bûhem listopadu se tfieèáci vydali do pravûku. Samozfiejmû, Ïe necestovali v ãase, ale velmi peãlivû a usilovnû pracovali na projektu nazvaném Pravûk. Vznikly velice zajímavé práce, aè uï primitivní pravûké zbranû, povídání, jak si dûti pravûk a pravûké lidi pfiedstavovaly, skalní kresby anebo ozdoby pravûk ch Ïen. Pojìte s námi nahlédnout do dávné minulosti alespoà prostfiednictvím vyprávûní a obrázkû. Cesta do pravûku s 3. tfiídou KdyÏ jsme byli ve tfietí skupince, tak jsme se barvili. V té scénce jsme obûtovali dary bohûm, Marek bubnoval a my jsme se podle toho fiídili. Mnû se nejvíc líbilo stfiílení z luku. Vilda Vanûk Malovali jsme si obliãej barvami a dûlali rituály. Stfiílel jsem z luku a rozbíjeli jsme pazourek kamenem. Dûlalo to jiskry. Modelovali jsme Vûstonickou Venu i, moc mi to ne lo, ale líbilo se mi to. Potom se vybral nejlep í rituál a v e skonãilo, ale bylo to hezké. Ondra Musil V rituálu jsme tancovali kolem ohnû a malovali si tváfie. KdyÏ jsme stfiíleli z luku, tak mû bolel palec. Hanka Pazderková PRAVùK Náv tûva z Ústeckého muzea k nám pfiijela, aby nám fiekla nûco o pravûku. První jsme si pfieãetli pfiíbûh z knihy Eduarda torcha Lovci mamutû. Potom nás rozdûlili do skupinek po pûti. V první skupinû se modelovala Vûstonická Venu e. Moc se mi to líbilo, protoïe jsem to dûlala jednou rukou (druhou jsem mûla v sádfie). lo to pomalu a obtíïnû. Po ãtvrt hodinû jsme se pfiesunuli do druhé skupiny. Tam jsme si pfiipravili rituál a nalíãili se. S holkama jsme se dohodly docela dobfie, jak udûlat rituál. Ve tfietí skupinû mû to bavilo také. Stfiílelo se z luku, vyprávûlo o pravûk ch nástrojích a o pravûku vûbec. Líbilo se mi: Povídání o pravûku. Dozvûdûla jsem se spoustu zajímav ch vûcí. Nelíbilo se mi: Vyhodnocování Vûstonick ch Venu í, protoïe nûkteré dûti neumí tak dobfie modelovat jako jiné. Proto vïdy vyhrávají ti, ktefií to umí nejlépe, a tak pro ty, co jim to moc nejde, je to nespravedlivé i kdyby se sna- Ïili sebevíc. Lada ezáãová Mnû se nejvíc líbila stfielba z luku. Povedla se mi také Vûstonická Venu e, za kterou jsem dostala cenu - pravûké pexeso. Líãení a rituál se mi líbil nejménû, moïná proto, Ïe jsme se neumûli pofiádnû domluvit. Byly to dvû krásné hodiny. Bára Antolíková POPIS A VYPRÁVùNÍ - Emil z pravûku. Mil ãtenáfii co ãte tyto noviny, chtûl bych ti fiíci, co uï vím o pravûku. Neandrtálec byl cel chlupat a mûl velké nadoãnicové oblouky. Pysky velké a vystouplou bradu. Byl shrben a chûzi mûl klátivou. Pravûk ãlovûk se ze zaãátku bál ohnû a potom zjistil, Ïe mu oheà neublíïí. OheÀ mu umoïnil teplo, svûtlo a zahnání koãkovit ch elem. Mohl lovit i v noci. Jak je dnes kapradí malé, tak v pravûku bylo velké jako stromy. Palmy tam byly také. Zbranû byly z kamene, klackû, rohû a kostí. Ozdoby mûli ze zvífiecích zubû, oãí i pefií. Matûj Reichert BU KA 2 / 2007

3 Mikulá ské slavilo v sobotu páté narozeniny. Akci pro dospûlé a dûti pofiádá SRPZ ve spolupráci s na í kolou. Je koda, Ïe jsme tyto narozeniny neoslavili v mnohem hojnûj ím poãtu soutûïících. Víme, Ïe v tomto pfiedvánoãním shonu má kaïd spoustu práce, shánûní a zafiizování, ale jedno sobotní dopoledne si vyhradit pro své dûti a pfiijít se nejen pobavit, ale i vyhrát zajímavé ceny, by ro- diãûm urãitû, jak se fiíká, ãáru pfies rozpoãet neudûlalo. Tak nám nûkdy pfiipadá, Ïe ti, co na kolu nejvíce spílají, nepfiijdou, aby se úãastnili akce, která sice v echny, kdo ji pfiipravují stojí spoustu ãasu a energie, ale pfievládá dobr pocit z toho, kdyï se v e vydafií a lidé okolo jsou spokojení a baví se. Vûnujme se ale jiï leto nímu roãníku. Se lo se tentokrát pouze estnáct soutûïních dvojic, o to vût í ov em mûly anci na získání cen. SoutûÏních disciplín bylo sedmnáct, byly rûznorodé a hlavnû zábavné. Od ochutnávky v emoïn ch pochutin a poznávání, po skládání puzzle, zdolávání pfiekáïkové dráhy, interpretaci písnû na vylosované téma, fie ení matematického rébusu, rovnání zápalek do krabiãky jednou rukou, v stup na vrchol Everestu, minigolf, skládání slov, uzamykání trenaïéru s fiadící pákou, stavûní komínu z kostek na vodní hladinû a tfieba bûhání s ping-pongov m míãkem na pálce do schodû. (Pokraãování na str. 4) BU KA 3 / 2007

4 (Dokonãení ze str. 3) V ichni bojovali a nikdo nevzdal, i kdyï nûkteré disciplíny daly mnoh m dospûl m pofiádnû zabrat. Moc si ceníme zejména tûch, ktefií se na eho fiádûní zúãastàují pravidelnû a pfiispívají k dobré náladû. Je to hlavnû pan Pazderka, Vlãek, Lito a Jeníãek. Velmi nás rovnûï tû í, Ïe se na eho fiádûní zúãastnil i ná b val pan uãitel Koten s dcerou. Jistû ale kaïdého zajímá, jak to letos dopadlo. Tfietí místo vybojoval Jan Lito s dcerou Veronikou, druzí skonãili Jifií Vlãek s dcerou Terezou a s pomysln m zlatem ode li pan (nebo spí mlad muï) Stanislav Zich a Martina Lito ová. Ostatním soutûïícím je tû dodateãnû dûkujeme za úãast a za ochotu a chuè udûlat nûco pro sebe Mikulá sk florbalov turnaj Na e kola opût bodovala! V úter se konalo v Domû dûtí a mládeïe v Ústí nad Labem vyhlá ení v sledkû soutûïe Zelená kola, do které se jiï fiadu let na e kola zapojuje. Pfiipomínám, Ïe v této soutûïi se hodnotí oblasti, jako jsou napfi. mnoïství sbûru papíru, tfiídûní odpadu, v zdoba a úprava koly a jejího okolí, rûzné kolní akce a projekty, které pomáhají chránit pfiírodu a peãovat o ni. SoutûÏ je rozdûlena do ãtyfi kategorií a letos poprvé byly udíleny tzv. zvlá tní ceny za dílãí úspûchy kol, které stály za ocenûní, pfiestoïe v celkovém hodnocení dané koly nezískaly pfiední místa. Speciální cenu udûlila napfi. Spolchemie M Chvojno za mnoïství vytfiídûného odpadu. A jak jsme si vedli my? V kategorii matefisk ch kol se na e kolka umístila na 1.místû z celkového poãtu deseti pfiihlá- en ch matefisk ch kol! Na e základní kola byla zafiazena do kategorie vût ích základních kol a v konkurenci dvanácti dal ích získala v této kategorii rovnûï 1.místo! Gratulujeme a dûkujeme v em, ktefií se o úspûch zaslouïili, aè uï z fiad ÏákÛ a uãitelû, tak i z fiad rodiãû a dal ích obãanû, ktefií dlouhodobû spolupracují se kolou. Mg.Hana Palounková a pro své dûti, sourozence nebo tfieba synovce a netefie. Velké podûkování patfií z fiad rodiãû hlavnû paní Míle Zajícové jako hlavní organizátorce za SRPZ a dále paní Pavlátové, Bal ánkové, Mendelové, panu Mendelovi, Besserovi, kodovi a sleãnû Kláfie Bûlinové. Dûkujeme za pomoc také Dianû Pavlátové z 9.tfiídy. Podûkovat a pochválit se ale rovnûï musíme i my uãitelé a zamûstnanci koly. Zrovna tak jako rodiãe, ktefií pomohli s organizací, máme i my rodiny, peãeme pfied Vánoci cukroví, uklízíme a nakupujeme dárky. Pfiesto jsme vstali v sobotu uï pfied sedmou a celé dopoledne vûnovali Mikulá skému fiádûní svûj voln ãas. Díky tedy paní uãitelce Slezáãkové, Pefiichové, âernohlávkové, Melounové, Kubíãkové, paní vychovatelce Musilové a...taky mnû (musíme pfiece umût pochválit i sami sebe), panu uãiteli Nûmcovi a na í sekretáfice paní Lachmanové. MoÏná se zdá dûkování uï moc, ov em ti, kdo darovali do Mikulá ského fiádûní ceny, si obrovsk dík zaslouïí! Díky tedy hlavnû panu kodovi z firmy Construct, za opravdu pûkné a hodnotné ceny, dále cukráfiství DUO Krásné Bfiezno, za nádherné a lákavû vyhlíïející dorty pro první tfii místa. Dále dûkujeme za drobné ceny paní Zajícové, Krpe ové a p.uãitelce Kubíãkové. Za rok tedy zase ve kole pfii Mikulá ském fiádûní. vych. Karla Jaklová Ve stfiedu zaãal Mikulá sk druïinov turnaj ve florbale. Úãastnilo se 8 druïstev, dvû nejlep í postoupila do finále. Kdo vyhrál? Nejlep í byla Sparta ve sloïení Jan P urik, Míra Otradovsk, Pepa íha, Dominik Zacpal a v bránû vychytala úplnû v echno Nikola Tejmerová. Jsou star í, a tak se to dalo ãekat. Nejlep í útoãník byl Honza, dal celkem 8 gólû! Mile pfiekvapili Ninjové, získali krásné druhé místo. Jsou to druháci - David Salaã, Jirka vadlena, Dan Zajíc, Marek Tomá a útoãník Vojta Wimmer, kter vstfielil soupefiûm 6 gólû! PrvÀáci také hráli, a to úplnû poprvé. PfiestoÏe v kaïdém druïstvu byl alespoà jeden tfieèák, nedali soupefiûm bohuïel ani jeden gól. To nám ale nevadí, budeme trénovat a pfií tû vyhrajeme! Mezi sebou ov em smí ená druïstva prvàákû a tfieèákû sehrála nûkolik zápasû. Mezi nejlep í patfiili Zdenda Erlebach, Kry tof Besser, Ondra Miãka, Johanka Kleinová a KáÈa Lachmanová, ti také skonãili celkovû tfietí. Nutno ov em pochválit také Vláìu Somra, Jakuba Jehliãku, Filipa Rezka, Ale e Zahradníka, Luká e Doegeho, Zdendu Langmaiera, tûpána Dulíka, Hanku Pazderkovou, Matûje Reicherta (byl skvûl v bránû), Ondru Musila (bránil a útoãil souãasnû) a Davida tekrta. V ichni se sna- Ïili, hráli fair play a zároveà skvûle fandili ostatním a tak to má ve sportu b t. UÏ se tû íme na dal í soutûï. Marie Musilová a Kája Jaklová BU KA 4 / 2007

5 Mlad Démosthenes Ve stfiedu neprobíhalo jen fiádûní ãertû po na ich domovech, ale i kolní kolo soutûïe Mlad Démosthenes. Tato soutûï spoãívá v mluvení. Úkolem soutûïících je pfiipravit si maximálnû dvouminutov monolog na libovolné téma. V kony soutûïících hodnotila porota v ãele s panem uãitelem Nûmcem. Dal ími ãleny velectûné poroty se staly paní uãitelka Melounová, paní uãitelka Kubíãková a pan uãitel Skála. V soutûïi se hodnotilo nejen zvolené téma, ale i gestikulace, mimika a volba slov. KdyÏ bylo v e dohodnuto, pfii li na scénu soutûïící, a to ve sloïení: Katka BaÈková z osmé tfiídy a z deváté tfiídy Diana Pavlátová a já, Tereza Mouãková. Také my jsme byly seznámeny s kritérii hodnocení. A tehdy uï se mohlo zaãít. Nejprve la pfied komisi K. BaÈková s povídáním o jejím psovi. BohuÏel jí tak tréma svázala jazyk, Ïe svou fieã nedokonãila. Po ní jsem nastoupila já. Aãkoli jsem se na tento okamïik pilnû pfiipravovala, pohledy, aã velmi milé a povzbudivé, mû vyvádûly z míry. MoÏná právû proto jsem nûkolik vûcí vynechala. KdyÏ jsem ukonãila svûj monolog o mentální anorexii, la jsem zase zpût do osmé tfiídy ãekat na v sledky. Byla jsem pfiesvûdãená, Ïe mûj projev byl naprosto hrozn. Nakonec la Dája se svou fieãí o lidech a jejich povahách. Podle slov jednoho z porotcû bylo její téma silné, ale bohuïel jeho druhá ãást vyznûla do ztracena. Po v ech na ich projevech pfii lo dlouho oãekávané umístûní.tfietí místo obsadila právû Diana Pavlátová, druhé místo patfií Katefiinû BaÈkové a první jsem získala já. Nemusím snad dodávat, Ïe jsem byla velice pfiekvapena. Teì se momentálnû pfiipravuji na regionální kolo, které probûhne v Ústí nad Labem. Tereza Mouãková NOC BROUâKÒ Matefiská kola pfii Z v Povrlech uspofiádala v pátek akci pro dûti a rodiãe s názvem Noc brouãkû. Musím vyjádfiit svûj obdiv uãitelkám a personálu z matefiské koly nad perfektnû a do puntíku pfiipravenou akcí. Na zaãátek akce byl pfiipraven prûvod. Dûti v maskách brouãkû a s lampióny spolu s rodiãi li procházkou po Povrlech. Po návratu do kolky se lo do kolní tûlocviãny, kde byl pfiipraven sportovní program. SoutûÏily nejen dûti, které na konci dostaly medaile, ale také rodiãe si pfii li na své. Mohu konstatovat, Ïe rodiãe se v disciplínách snaïili mnohem horlivûji neï dûti. Po návratu z tûlocviãny byla paní kuchafikou z M pfiipravena vez matefiské koly ãefie, která po sportovním klání pfii la v em vhod. Poté dûti s pfiipraven mi baterkami hledaly po kolce ukryt poklad, kter tam byl schován a opatrován bludiãkami v bíl ch hábitech. Poklad i s pfiipraven mi figurkami brouãkû, které si kaïdé dítû muselo najít s baterkou v ruce, byl objeven. Radost dûtí pfii rozdûlování pokladu byla asi ta nejhezãí odmûna. Následovala osobní hygiena, oblékání do pyïámek a pfiíprava na spaní. Ale jaké by to bylo spaní bez pohádky? Pohádka byla a je tû k tomu hraná. Rodiãe pfievleãení za Karkulku, babiãku, vlka a myslivce dûtem pohádku zahráli. Po Èastném konci pohádky se dûti roze ly do pfiipraven ch post lek a lo se spát. V sobotu po snídani akce skonãila. Je tû jednou chci podûkovat uãitelkám a personálu z matefiské koly za pfiipravenou akci, která potû ila nejen na e dûti. KOLEKTIV M BU KA 5 / 2007

6 A co je to vlastnû ta EKO KOLA? MoÏná uï nûktefií z ãtenáfiû vûdí od sv ch dítek kolou zatím povinn ch, Ïe se na e kola na zaãátku tohoto kolního roku zapojila do programu Eko kola. Bystr m ãtenáfiûm bude uï z názvu programu jasné, Ïe je nasmûrován na oblast ekologie ve kole. Nebude ale urãitû na kodu program pfiedstavit podrobnûji uï jen proto, Ïe by mûl do budoucnosti ovlivnit nejen dûní ve kole, ale i v celé obci a pfiedpokládá úzkou spolupráci s irokou vefiejností a hlavnû s místním zastupitelstvem. Za zmínku jistû stojí, Ïe program Eko kola je programem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education) a funguje ve svûtû jiï od roku V âeské republice probíhá pod zá titou Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy âr a Ministerstva Ïivotního prostfiedí âr. Program vznikl na základû potfieby zapojit mladé lidi do problematiky Ïivotního prostfiedí a v souãasné dobû je do nûj zapojeno 38 zemí celého svûta. Pokud máme zûstat u ãísel, tak z celé âr je do programu zapojeno v souãasné dobû 188 kol, z tohoto poãtu pak 13 kol z ústeckého kraje a nemûïe zûstat bez pov imnutí fakt, Ïe v irokém okolí Ústí nad Labem jsme my, povrlská kola, prvními prûkopníky v úãasti na tomto programu. Co vlastnû tento program pfiiná í? Snad ãtenáfi ocení polopatické objasnûní: Program vede Ïáky k získání pozitivního vztahu k pfiírodû a ke svému nejbliï ímu okolí a to atraktivními metodami jako jsou pokusy, experimenty, v zkumy, ankety apod. Uãí dûti zacházet se svûtem kolem sebe a hlavnû uãí dûti aktivnû do tohoto svûta zasahovat a komunikovat, navzájem si s lidmi naslouchat a spolupracovat. V rámci programu pracují Ïáci ve ãtyfiech oblastech a tûmi jsou: odpady, energie, voda a prostfiedí koly. Nejprve zjistíme, jak si na tom na e kola v tûchto oblastech stojí - zda a jak tfiídíme odpad, jak jsme na tom se spotfiebou vody a energie, jak moc jsme spokojeni nebo nespokojeni s prostfiedím na í koly. Pak nás zcela jistû napadne, co se dá zlep it nebo napravit. A k ãemu by bylo takové zji tûní, kdybychom rovnou nezaãali pracovat, napravovat a v tomto momentû se neobejdeme právû bez zmínûné spolupráce a to na v ech frontách. Pokud vás napadá stejná otázka jako Ïáky k ãemu Ïe to bude dobré?, odpovíme Vám. Tak tedy - kdyï auditofii programu shledají, Ïe v na í kole nastal posun k v raznû lep ímu chování ve vztahu k Ïivotnímu prostfiedí, získá na e kola mezinárodní titul Eko kola a vlajku s logem získaného titulu. Trochu málo, zdá se na první pohled. Titul ale pfiinese kole prestiï, coï tak málo není. Navíc - titul má mezinárodní uznání, coï je je tû zajímavûj í skuteãnost. Ov em k tomu prvofiadému zisku jsme se s dûtmi dobrali aï po diskusi, která zaãala dotûrn mi otázkami typu: Co by se asi stalo, kdyby lidstvo vyãerpalo v echny zdroje energie, vykácelo v echny lesy, zneãistilo ve keré vodní zdroje? Kdo je zodpovûdn za to, aby se tak nestalo? Odpovûdût si urãitû umí kaïd sám. A urãitû tedy kaïd pfiijde na to, co je smyslem programu. Chránit pfiírodu, myslet na dal í generace. Mgr. Hana Palounková âert nikoho neodnesl Leto ní kolní âert nemûl mnoho práce. Za doprovodu Mikulá e a dvou andûlû obcházel tfiídy na prvním stupni a hledal, koho by strãil do pytle. V první tfiídû nepochodil, dûti se vûbec nebály, nebreãely a dokonce zazpívaly písniãku. Mikulá s andûly jim rozdal balíãky s nadílkou. Ve druhé tfiídû uï bylo strachu o trochu víc, ale ani odtud si ãert nikoho neodnesl. V dal ích tfiídách se moïná trochu pofàukávalo, ov em k cestû do pekla to nestaãilo. Podle prázdného ãertova pytle bylo poznat, Ïe máme na prvním stupni jen hodné dûti, takïe do pekla se rarach musel vrátit sám. TûÏko fiíct, jak ho Lucifer pfiivítal. Dûkujeme moc ÏákÛm deváté tfiídy za vtûlení se do postav âerta, Mikulá e a dvou AndûlÛ. BU KA 6 / 2007

7 Tvorba ãasopisu... TRADICE Vánoce jsou svátky míru, klidu, pohody a lásky. Vût ina lidí plní kaïd m rokem rûzné tradice napfi. Házení stfievícû - Svobodné dívky házejí stfievíc pfies hlavu, jestliïe stfievíc ukazuje piãkou ke dvefiím, provdají se a odejdou z domova, ale jestli ukazují patou ke dvefiím, zûstanou dívky doma. tûdroveãerní stûl - nohy u tûdroveãerního stolu se omotávaly fietûzem, aby byla i pro pfií tí rok zaji tûna soudrïnost a pospolitost rodiny. Nebo se také svazovaly provazem, aby zlodûj po cel rok nemohl do domu. Lití olova - do vody se lije rozïhavené olovo a ze vzniklého ztuhlého tvaru se vû tí události pro dal í rok. Krájení jablíãek - Po tûdroveãerní veãefii se rozkrajují jablíãka a to kolmo na stopku. Pokud má jaderník podobu kfiíïe, pfiicházela nemoc ãi dokonce smrt, hvûzda pfiiná ela tûstí a majetek Pou tûní lodiãek - do prázdné pûlky skofiápky od vla ského ofiechu se nakape vosk a pfiipevní vánoãní svíãka. Takto vytvofiené lodiãky se pou tí do lavoru s vodou. Komu lodiãka nejdéle vydrïí nad vodou toho ãeká dlouh a Èastn Ïivot. Je moïné i jiné vysvûtlení, ãí lodiãka se dostane do stfiedu pûjde do svûta, ãí lodiãka se drïí pfii kraji zûstává dal í rok doma. ZLATÉ PRASÁTKO Zlaté prasátko se podle tradic zjevuje za odmûnu o tûdrém veãeru tûm, kdo po cel den vydrïí nejíst aï do v chodu první veãerní hvûzdy. Prase je pro kfiesèany symbolem slunce. Do ãesk ch zemí mûl vánoãní stromeãek dlouho zavfiené dvefie. Jako symbol kfiesèansk ch svátkû ho totiï vlastenci odmítali, proto- Ïe lo o neslovansk zvyk. První vánoãní stromeãek se u nás objevil teprve roku Lidé nejdfiív naz vali stromeãek Kristov m strûmkem. V dne ní dobû jsou málo známé tradice: pfieskakování sekery bosou nohou, dívání do pece, tfiesení bezu na zahradû pfied domem a vyndávání polínek z hranic. Tyto tradice se postupem ãasu pozapomnûly, ale nûktefií lidé je stále dodrïují. PROâ SE VÁNOCE SLAVÍ? Pro kfiesèany jde jednoznaãnû o oslavu narození JeÏí e. Kde se vzal JeÏí ek? JeÏí ek se objevil aï v Nûmecku v dobû reformního hnutí. U nás se JeÏí ek zabydlel aï v 19. století. Pfies v echny pfiekáïky, které musel JeÏí ek pfiekonat, aby nás mohl nav tûvovat o 24. prosinci u nás doma a rozdávat dárky, patfií dnes k nejoblíbenûj ím a nejznámûj ím evropsk m vánoãním duchûm. Adventní doba trvá ãtyfii nedûle pfied slavností Narození Pánû (25.12.). Dûti dostávají adventní kalendáfie a otevírají kaïd den jedno ãokoládové okénko. Advent je rozãlenûn na dvû ãásti. Od první nedûle adventní do 16. prosince je pozornost upfiena na pfiíchod JeÏí e Krista. Druhou ãástí je poslední adventní t den prosince a je zamûfiena ke slavnosti Narození Pánû VÁNOCE VE FRANCII Vánoãní ãas nastává ve Francii bûhem adventu. Jedná se o ãtvrtou nedûli, která pfiedchází VánocÛm. Ve Francii mají také adventní kalendáfi. Jedno okénko dennû od 1. do 24. prosince. V okénku, na rozdíl od nás, nemají ãokoládu, ale vûtu z evangelia. Francouzi si potrpí na bohatou v zdobu, jak interiérû, tak exteriérû (pro navození skuteãné vánoãní nálady). Domy jsou ãasto osvûtlené, aby vynikaly i bûhem noci. Typick m stromkem je jedle, která je hlavní dekorací v kaïdé rodinû a ukládají se pod ni dárky. První vánoãní stromeãek se objevil roku 1521 v Alsasku. UÏ stafií Keltové pouïívali stromy k dekoraci bûhem zimního slunovratu. PovaÏovali je za symbol Ïivota. K VánocÛm neodmyslitelnû patfií i trhy. Tato tradice je velice silná pfiedev ím na jihu Francie, av ak kolem roku 1990 se roz ífiila do celé zemû a dnes tvofií neopomenuteln atribut francouzsk ch Vánoc. Víte, co se ve Francii jí na Vánoce? K francouzsk m vánoãním jídlûm neodmyslitelnû patfií husí játra s lan Ïi, krûta s ka tany a zákusek ve tvaru polena. Francouzi si dopfiávají také keble, kaviár, lososa a obalovaná Ïabí steh nka. Kromû toho se servíruje peãen KristÛv chléb ozdoben cukrovou pûnou, aby se podobal malému JeÏí kovi. Podle star ch zvykû se peãen chléb rozdává chud m. Nesmí ov em chybût ani bohatá s rová tabule. V Alsaské oblasti se nejãastûji na sváteãním stole objeví peãená husa a v Burgundsku peãen krocan s ofiechy. V metropoli, jakou je PafiíÏ, se jedí ãerstvé ústfiice. Av ak na stole nikdy nesmí chybût ani láhev kvalitního ampaàského. Na ampaàské se pfied Vánocemi soustfieìuje velká pozornost. ampaàské od nejlep ích v robcû totiï stojí i 900 Kã. Fran- couzi ale k veãefii popíjí i víno nebo calvados. Posledním vánoãním dnem je ve Francii svátek Tfií králû. Dûti tento svátek milují, proto- Ïe maminky peãou na rozlouãenou s Vánocemi La Galette du Roi, coï je velk dort ozdoben korunou vystfiiïenou ze zlatého papíru. Do dortu se zapéká malá figurka ãerného krále. Ten, kdo ji najde, je jmenován ãestn m králem oslav. K dortu se podává sladké ampaàské a malou skleniãku dostane i kaïdé dítû. Ve Francii se o Vánocích dlouho oslavuje. Pokud se ale oslava dlouho protáhne, dárky si dûti rozdávají aï druh den ráno jako v Americe. To bylo shrnutí o tom, jak se Vánoce slaví v zemi ampaàského, ve Francii. JAK SE EKNE... Èastné a veselé Vánce tfieva v... EVROPù: Anglicky Merry Christmas Nûmecky Fröhliche Weihnachten Francouzsky Joyeux Noel Italsky Buon Natale! panûlsky Feliz Navidad Dánsky Glçdelig Juls Bulharsky Tchestita Koleda Finsky Hyvaa joulu Chorvatsky Vesela Nova Godina Irsky Nollaig Shona Dhuit Maìarsky Kellemes Karacsonyi unnepeket Holandsky Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! Norsky God Jul - Christmas in Norway Polsky Wesolych Swiat Bozego Narodzenia Portugalsky Boas Festa Rusky Pozdravlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novym Godom ecky Kala Christouyenna! Skotsky Gaelic Nollaig chridheil huibh Slovensky Vesele Vianoce a stastlivy Novy Rok ASII: Arabsky I d Millad Said oua Sana Saida âínsky Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan Japonsky Shinnen omeleto Vietnamsky Chuc Mung Giang Sinh Indonésky Selamat Hari Natal V AMERICE: Havajsky Mele Kalikimaka Brazilsky Boas Festas e Feliz Ano Novo BU KA 7 / 2007

8 NùCO, CO MOHOU NAPSAT JEN DùTI Z 2.T ÍDY Z Muslimská Bible se jmenuje KODAK PapeÏ bydlí ve VAKUU Ve Francii kdysi vykonávali trest smrti nad kriminálníky ÎELATINOU U nás má kaïd svûj pokoj. Jen táta ne, ten musí spát s mámou Ryby se mnoïí tím, Ïe kladou JISKRY Îivotní poji tûní jsou peníze, které ãlovûk dostane, KDYÎ P EÎIJE SVOU SMRT Severní pól se otáãí v opaãném smûru neï jiïní Krávy nesmûjí rychle utíkat, aby se jim nevylilo mléko Broskev je jako jablko s kobercem KdyÏ vlak zastavil, cestující se VYPRÁZD- NILI na nástupi tû Kruh je kulat ãtverec NejuÏiteãnûj í zvífie je prase. Z nûj mûïeme vyuïít v echno, maso zepfiedu i zezadu, kûïi na boty, jméno na nadávání CO JE TO ETIKA A Ïe máme ve kole novou uãebnu etické v chovy a Ïe je to nov pfiedmût? Co Ïe se v tomto pfiedmûtu Ïáci uãí? Tak tedy pfiíklad: Hele, vole, dneska mi dá opsat úkol, jo? Jo a ty druhej, ne abys to prásknul! Îe nedá, jo?! Îe tû mám poprosit??? Von je fakt blbej. Debil! Jistû tu íte, Ïe tento monolog dne ního koláka má s etikou, tedy pravidly slu ného a morálního jednání, pramálo spoleãného. Po opravû by se text jen ãervenal chybami a moïná, Ïe vût ina z nás by ho opravila správnû: Ahoj Franto. Jak se má? Já taky fajn. Chtûl bych tû poïádat, zda bys mnû nepomohl s úkolem. Bude moc laskav. Tak tedy zítra, ahoj. Myslíte, Ïe se takto nemluví? Ale ano, mluví. Leto ní esèáci si uï lecos vyzkou eli a nauãili. Mnozí uï umûjí pozdravit, podat ruku, zvládat základy komunikace. V etické v chovû si nehrajeme s panenkami a autíãky, ale hrajeme si se sv mi povahami, jednáním, se sv mi city. Uãíme se b t slu n mi lidmi. Na e uãebna nám k této v chovû vytváfií estetické prostfiedí. Etikou zaãínáme letos v 6.tfiídû a budeme pokraãovat dal ími tématy v následujících letech. Nejsem spasitelem lidstva. I pro jednoho to v e má smysl. Mgr. Jaroslava Melounová ZVEME VÁS NA: Projekt Îijeme s tradicemi, kter bude v na í kole na prvním stupni probíhat , místo dopoledního vyuãování. Pokud máte zajímav nápad na ãinnost pro na e dûti, t kající se Vánoc, zapojte se, budeme rádi. TURNAJ MLAD CH ACHISTÒ V CHOMUTOVù Na e malé achové nadûje se zúãastnily turnaje Grand Prix v Chomutovû, kam se sjelo úctyhodn ch 120 hráãû a hráãek. Potû itelné je, Ïe kromû dnes jiï ligov ch hráãû Tomá e Jeníãka a Martiny Svobodové si královskou hru vyzkou eli také nové tváfie: Kry tof Besser, Ale Zahradník, David tekrt, Jirka vadlena, VíÈa Svoboda a David Salaã. Bojovali a mnozí si pfiipsali svá první achová vítûzství. V souãasné dobû trénuje 2x t dnû dvanáct nov ch dûtí - vyroste v Povrlech nov velmistr? Dal í turnaje ná ãekají v Ústí nad Labem a v Neratovicích. Michal Burgermeister Víme, co se slu í... Mílov mi kroky se blíïí konec roku a to je doba vhodná k bilancování a hodnocení. I v na í kole se udála spousta vûcí, která by stála za hodnocení a ne v e by lo zhodnotit jednoznaãnû kladnû, ov em toho dobrého bylo mnohem víc. AÈ uï se jedná o úspû né vytvofiení rámcového vzdûlávacího plánu na imi pedagogy, nûkolik schválen ch projektû a tím i pfiínos financí pro potfieby koly, dobrou reprezentaci koly na imi Ïáky, rekonstrukce prostorû koly ãi nové vybavení uãeben, je to pro nás rozhodnû dûvod k dobrému pocitu. Nejen Ïáci ãi pedagogové pfiispívají k udrïení dobrého klimatu v na í kole, ale moc nás tû í i spolupráce a vûbec zájem rodiãû. Chtûli bychom tímto podûkovat rodiãûm, ktefií se úãastní v uky, projektov ch dnû, akcí pofiádan ch kolou, pomáhají dûtem v centrech a pfiispívají dobr mi nápady. A proã je hned tady nejmenovat? Není jich pfiíli, a tak by tím spí mûli b t vidût. Dûkujeme tedy: paní Besserové, Antolíkové, NoÏárové, Pavlové, panu Pazderkovi, Salavovi, Antolíkovi. Dále tu máme velké díky pro vût í skupinu rodiãû a vlastnû i pfiátel koly, ktefií nám bûhem tohoto roku darovali mnoïství potfiebného materiálu a pomûcek do v uky anebo jinak pomohli s renovací kolního zafiízení. Tfiídní uãitel 1.tfiídy dûkuje rodinû Miãkov ch, paní Jehliãkové, Zahradníkové a Radilové. Tfiídní uãitelka 2.tfiídy dûkuje paní Dolinské. Tfiídní uãitelka 3.tfiídy dûkuje panu Pazderkovi, paní J.Mixové z trafiky MIX a manïelûm Antolíkov m. Tfiídní uãitelka tfiídy 4.A dûkuje rodinû Farsk ch a kodov ch a paní Pechové. Tfiídní uãitelka 4.B dûkuje rodinû Strnadov ch, Tejmerov ch, íhov ch, Müllerov ch, Uti ilov ch, Jaklov ch, Otradovsk ch a Vokálkov ch. Tfiídní uãitelka 5.tfiídy dûkuje rodinû PoroÏÀákov ch a Pla ilov ch. Tfiídní uãitelka 6.tfiídy dûkuje rodinû Eisenhammerov ch. Tfiídní uãitelka tfiídy 7.A dûkuje panu Schickovi ml. Tfiídní uãitelka tfiídy 7.B dûkuje paní Svárovské a paní indeláfiové. Moc neradi bychom na nûkoho zapomnûli, ale stát se to mûïe. Pfiípadn m neuveden m sponzorûm se omlouváme, je ov em jisté, Ïe jejich ochoty a zájmu si tfiídní (a nejen tfiídní) uãitelé opravdu cení. Na závûr pfiejeme v em krásné a hlavnû klidné proïití vánoãních svátkû a pokud to je tû jde, o mnoho veselej í a úspû nûj í cel rok Tû íme se na Vás a Va i spolupráci i v novém roce. Pedagogové a zamûstnanci Z a M Povrly Dvoumûsíãník základní a matefiské koly v Povrlech Vydává firma MAPA, vydavatelství Ústí nad Labem ve spolupráci se Základní kolou a matefiskou kolou v Povrlech Náklad tohoto vydání je 250 kusû V tisk je neprodejn Redakãní rada: éfredaktorka: Karla Jaklová, dûtskou redakãní radu tvofií zástupci jednotliv ch tfiíd. TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE EVIDENâNÍ âíslo: MK âr E 16855

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Îáci Z nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do projektu Îidovského muzea v Praze s názvem Zmizelí sousedé". V stupem byla instalace dvou panelû, které mají b t pfiipomínkou

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Vážení spoluobčané, milí Volarané,

Vážení spoluobčané, milí Volarané, Vážení spoluobčané, milí Volarané, Volarský zpravodaj se dopsal ke konci dalšího ročníku svého vycházení a my také pomalu uděláme tečku za uplynulým rokem 2010. Už nám dohořela čtvrtá adventní svíčka a

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období Roãník X listopad prosinec 2002 zdarma Vedení mûstského obvodu Slezská Ostrava pfieje v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a Èastn nov rok 2003. Představujeme starostu a místostarosty městského

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více