INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S."

Transkript

1 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (ii)) Dlouhodobý nehmotný majetek ( ) 870 Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (iii)) Pohledávky ( výpočet (iii) 216 výpočet (iv) 120 výpočet (v)) Peníze v bance ( ) Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 5 Kč kus Kapitálové fondy (výpočet (vi)) 200 Ostatní fondy (výpočet (viii)) Nerozdělené zisky (výpočet (vi)) Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům skupiny Nekontrolní podíly (výpočet (vii)) Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry ( ) Závazky ( výpočet (iii) 120 výpočet (v)) Dividendy ( výpočet (iv)) 974 Daně ze zisku ( ) 580 Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Konsolidovaná výsledovka skupiny Babočka za rok končící tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb ( výpočet (iii) 400 výpočet (v)) Náklady na prodané zboží a služby ( výpočet (iii) 108 výpočet (ii) výpočet (v)) Hrubý zisk Ostatní provozní náklady ( ) Snížení hodnoty goodwillu (výpočet (i)) -500 Správní náklady ( ) Finanční výnosy a náklady ( výpočet (iv)) -676 Zisk před zdaněním Daň ze zisku ( ) Čistý zisk běžného účetního období Přiřaditelný nekontrolní podílům (výpočet (vii)) Přiřaditelný skupině

2 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) (i) Investice v podniku Bělásek Podnik Babočka musí investici v podniku Bělásek eliminovat v pořizovací ceně. Proto je nutné zrušit dříve vykázané přecenění finanční investice ve Fondu z přecenění (vlastní kapitál). Pořizovací cena investice z neobsahuje v souladu s novelizovanými pravidly IFRS 3 Podnikové kombinace náklady na právní a jiné poradce ve výši 200 tis. Kč. Výpočet plného goodwillu Pořizovací cena investice podniku Babočka Reálná hodnota nekontrolního podílu Reálná hodnota čistých aktiv podniku Bělásek ( ) Plný goodwill 500 Snížení hodnoty goodwillu -500 Plný goodwill k Výpočet goodwillu přiřaditelného podniku Babočka Reálná hodnota čistých aktiv podniku Bělásek (viz výše) Pořízeno tis. z tis. akcií, tedy 52 % podíl Pořízený podíl na čistých aktivech Pořizovací cena investice Goodwill přiřaditelný podniku Babočka k datu akvizice 76 Při přikoupení dalšího podílu v podniku Bělásek dne je nutné přerozdělit goodwill přiřaditelný vlastníkům nekontrolního podílu, který k datu akvizice činil 424 tis. Kč (500-76). Z původního 48% podílu drženého nekontrolními vlastníky zbyl po druhé transakci 28% podíl, takže goodwill přiřaditelný nekontrolním vlastníkům po druhé transakci činí 247 tis. Kč (424/48*28) a goodwill nabyvatele po druhé transakci činí 253 tis. Kč ( /48*20). (ii) Investice do nemovitostí pronájem v rámci konsolidované skupiny Z pohledu konsolidované skupiny nejde o investici do nemovitostí, ale o nemovitost používanou pro vlastní potřeby. Proto je nutné nemovitost přecenit zpět na zůstatkovou historickou hodnotu podle Modelu pořizovací ceny zrušit zisk z přecenění nemovitosti vykázaný ve výsledovce podniku Bělásek, doúčtovat odpisy za rok končící a nemovitost vykázat v zůstatkové historické hodnotě v rámci položky Pozemky, budovy a zařízení. Pořizovací cena Roční odpisy (2 700 / 25 let) 108 Oprávky k (108 x 5,5 let) 594 Zůstatková historická hodnota Pozn. Podnik Bělásek nesprávně promítl celé přecenění pronajaté nemovitosti na reálnou hodnotu přes výsledovku za rok končící Jelikož je však toto přecenění při přípravě konsolidované účetní závěrky eliminováno, není nutné zabývat se opravou této chyby. (iii) Prodej zásob v rámci konsolidované skupiny Z hodnoty zásob k je nutné vyloučit nerealizovaný zisk z prodeje zboží v rámci konsolidované skupiny ve výši 110 tis. Kč (660 / 120 % x 20%). Z výnosů je nutné vyloučit vnitroskupinový prodej ve výši tis. Kč a z nákladů na prodané zboží a služby pak částku tis. Kč ( ). V rozvaze je rovněž nutné eliminovat vzájemné pohledávky a závazky ve výši 220 tis. Kč. (iv) Dividendy Z konsolidované výsledovky musejí být vyloučeny dividendy, z rozdělení zisku podniku Bělásek ve výši náležející mateřskému podniku Babočka 216 tis. Kč (300 x 72%). Z pohledu konsolidované skupiny byl tento zisk již realizován v minulých účetních obdobích. V rozvaze je rovněž nutné eliminovat vzájemné pohledávky a závazky z nevyplacených dividend ve výši 216 tis. Kč. (v) 2

3 Prodej služeb v rámci konsolidované skupiny Z výnosů a nákladů je nutné vyloučit vnitroskupinový prodej služeb nájemného ve výši 400 tis. Kč. V rozvaze je rovněž nutné eliminovat vzájemné pohledávky a závazky ve výši 120 tis. Kč. (vi) Kapitálové fondy a nerozdělený zisk konsolidované skupiny Kapitálové fondy Podnik Babočka 200 Podíl na změně fondů podniku Bělásek po akvizici (nezměněn) Nerozdělený zisk Podnik Babočka Prodej zboží -110 Podíl na zisku podniku Bělásek po akvizici Nerozdělený zisk při 52% podílu ( ) x 52 % 364 Úpravy při 72% podílu: Odpis pronajímané nemovitosti -108 Zrušení přecenění pronajímané nemovitosti -486 Nerozdělený zisk při 72% podílu ( ) x 72 % 544 Odpis goodwillu přiřaditelného skupině (výpočet (i)) (vii) Nekontrolní podíly Vlastní kapitál podniku Bělásek k Odpis pronajímané nemovitosti -108 Zrušení přecenění pronajímané nemovitosti Podíl nekontrolních akcionářů v rozvaze 28 % Alternativní způsob výpočtu: Reálná hodnota nekontrolních podílů k datu akvizice Podíl na zisku před částečným odprodejem [48% x ( )] 336 Podíl na zisku po částečném odprodeji [28% x ( )] 378 Dopad pronajímané nemovitosti na zisk dcery (28% x -594) Snížení o částečný odprodej podílu (výpočet (viii) Odpis goodwillu (výpočet (i)) Zisk podniku Bělásek za rok končící Odpis pronajímané nemovitosti -108 Zrušení přecenění pronajímané nemovitosti Podíl nekontrolních akcionářů na zisku dceřiného podniku ve výsledovce 28 % 60 Snížení hodnoty goodwillu přiřaditelného nekontrolním podílům -247 Podíl nekontrolních akcionářů ve výsledovce (viii) 3

4 Přikoupení podílu v podniku Bělásek k : Nekontrolní podíl k datu akvizice Podíl na zisku před částečným odprodejem [48 % * ( )] Snížení nekontrolních podílů vlivem částečného odprodeje investice (6 136/48*20) Pořizovací cena pro podnik Babočka Rozdíl - vykázán v ostatních fondech (b) V souladu s pravidly standardu IFRS 3 podnikové kombinace nabyvatel k datu akvizice rozdělí pořizovací cenu akvizice mezi jednotlivá pořízená aktiva a převzaté závazky a podmíněné závazky tak, aby tyto položky byly vykázány v jejich reálných hodnotách s výjimkou stálých aktiv nebo skupiny ukončovaných činností, které má podnik v plánu prodat nebo jinak odúčtovat. Tato aktiva jsou v souladu se standardem IFRS 5 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji a ukončené činnosti vykázána v jejich reálné hodnotě po odečtení souvisejících nákladů na prodej. Ve vztahu k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku nabyvatel k datu akvizice uzná: - identifikovatelná hmotná aktiva nabývaného podniku v jejich reálných hodnotách, pokud je pravděpodobné, že přinesou nabyvateli ekonomický prospěch a pokud jejich reálnou hodnotu lze spolehlivě určit; - nehmotná aktiva v reálných hodnotách, pokud je lze spolehlivě určit; - stálá aktiva, která jsou klasifikována jako držená k prodeji (podle IFRS 5) v jejich reálných hodnotách minus náklady s prodejem související. Pozemky a budovy jsou obvykle vykázány v tržní hodnotě, zjištěné s odkazem na aktivní trh, ocenění stanovené znalcem (kterým může být například i realitní společnost) nebo v ocenění odvozené od nedávných transakcí s obdobnými aktivy. U movitých věcí je tržní hodnota obvykle určená odhadem obdobně jako u výše popsaných nemovitostí, případně je stanovena s ve výši odepsaných reprodukčních nákladů v případě unikátních a zřídka prodávaných aktiv. Nehmotná aktiva nabyvatel ocení s odkazem na aktivní trh, případně určí jejich reálnou hodnotu ve výši odúročených budoucích peněžních toků podle pravidel IAS 38 Nehmotná aktiva; Aby bylo možné nehmotná aktiva vykázat, musejí být rovněž identifikovatelná, což v souladu se standardem IAS 38 znamená, že: - jsou oddělitelná, tedy mohou být oddělena nebo vydělena z podniku a samostatně prodána, převedena, licencována, pronajata nebo směněna, a to buď samostatně nebo se související smlouvou, aktivem nebo závazkem; - vznikají ze smluvních nebo jiných právních oprávnění, bez ohledu na to, zda jsou tato oprávnění převoditelná nebo oddělitelná od podniku nebo od jiných oprávnění a povinností. 2 (a) Rozvaha podniku Jasoň k tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (i)) Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (ii)) Pohledávky z obchodního styku ( výpočet (iii)) Peníze v bance 970 Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Nerozdělené zisky (viz Výkaz změn vlastního kapitálu) Vlastní kapitál

5 Dlouhodobý bankovní úvěr Dlouhodobé zaměstnanecké požitky (výpočet (iv)) 665 Odložený daňový závazek ( výpočet (v)) 568 Dlouhodobé závazky Krátkodobý bankovní úvěr (výpočet (iii)) Rezervy ( výpočet (vi)) 880 Závazky z obchodního styku Daně ( výpočet (vii) )) 330 Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky (b) Výsledovka podniku Jasoň za rok končící tis. Kč Tržby z prodeje zboží Náklady na prodané zboží ( výpočet (vi) 349 výpočet (i) 580 výpočet (ii)) Hrubý zisk Ostatní provozní náklady ( (výpočet (iv)) Správní náklady Finanční výnosy a náklady ( (výpočet (iii) (výpočet (i)-42(výpočet (iv)) Zisk před zdaněním Daň ze zisku (135 výpočet (v) výpočet (vii)) Čistý zisk za účetní období (c) Výkaz změn vlastního kapitálu podniku Jasoň za rok končící Základní kapitál Nerozdělený zisk Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Počáteční zůstatek k Oprava minulých let - bonusy Změna účetních pravidel - úroky Odložená daň z úprav počátečního zůstatku Přepočtený počáteční zůstatek Čiský zisk běžného období vykázaný ve výsledovce Celkem zisky za běžné účetní období Konečný zůstatek k Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) (i) Změna účetního pravidla V souladu s pravidly IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby je nutné promítnout změnu účetního pravidla v oblasti kapitalizace výpůjčních nákladů do pořizovaného dlouhodobého aktiva zpětně. (použit předpoklad rovnoměrného navyšování nedokončeného dlouhodobého aktiva v průběhu výstavby.) Účetní období Průměrná hodnota aktiva Aktivované úroky ( ) / 2 = x 7 % = 280 Pozn..tato částka je promítnuta pro počátečnímu zůstatku nerozděleného zisku ( ) / 2 = x 7 % x 8/12 = 475 Celkem 755 Navýšená pořizovací cena aktiva ( )

6 Roční odpisy ( / 12 let) Odpisy za rok končící (1 046 x 4/12) 349 (ii) Manko zásob Zjištěné manko u zásob při pravidelné roční inventuře představuje následnou událost upravující účetní závěrku v souladu s IAS 10 Události po rozvahovém dni, a proto bude promítnuto do zůstatkové hodnoty zásob k (iii) Postoupení pohledávek Při této transakci podnik Jasoň nepřevedl rizika související s budoucími peněžními toky z pohledávek na banku, a proto není možné ji vykázat jako prodej pohledávek se ztrátou. Podstatou transakce je krátkodobé financování podniku zajištěné právním titulem k pohledávkám. Proto je nutné vykázat pohledávky zpět v rozvaze, prostředky přijaté od banky uvést jako bankovní úvěry a náklad na sjednání faktoringu promítnout jako úrokový náklad za období od do Zrušení zaúčtování prodeje pohledávek: MD Pohledávky D Závazek vůči bance ( ) D Pohledávka za bankou 200 D Finanční náklady 300 Vykázání úrokového nákladu (pro zjednodušení použito lineární rozdělení) MD Finanční náklady (300 / 30 dní x 15 dní) 150 D Závazek vůči bance 150 (iv) Dlouhodobé zaměstnanecké odměny V souladu s pravidly standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky je nutné vykazovat náklady na zaměstnanecké odměny v průběhu celé doby, po kterou zaměstnancům na tuto odměnu vzniká nárok. Není tedy možné tyto odměny vykázat jako náklad až při jejich vyplacení tak, jak to má v úmyslu účetní podniku Jasoň. Chybějící závazek k : 5 x 150 x 1/(1+0,08) 7 x 3/10 x 80 % + 5 x 150 x 1/(1+0,08) 3 x 7/ Pozn. tato částka je promítnuta pro počátečnímu zůstatku nerozděleného zisku. Chybějící závazek k : 5 x 150 x 1/(1+0,08) 6 x 4/10 x 80 % + 5 x 150 x 1/(1+0,08) 2 x 8/ Změna závazku za rok končící Z toho: Finanční náklad (522 x 8 %) 42 Provozní náklad 101 (v) Odložená daň Odložený daňový závazek ze zadání 760 Úprava odložené daně proti nerozdělenému zisku: Aktivace úroků výpočet (i) (280 x 25 %) 70 Zaměstnanecké odměny výpočet (iv) (-522 x 25 %) Upravený počáteční zůstatek odloženého daňového závazku 699 Přechodné rozdíly k : Dlouhodobý hmotný majetek ze zadání (2 800 x 25%) 700 Pohledávky ze zadání (-600 x 25 %) -150 Aktivace úroků výpočet (i) (( / 12 x 4/12) x 25 %) 184 Zaměstnanecké odměny výpočet (iv) (-665 x 25 %) -166 Odložený daňový závazek k Pohyb odložené daně do výsledovky za rok končící

7 (vi) Náhrada od pojišťovny Pohledávku za pojišťovnou může podnik Jasoň v souladu s pravidly IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva vykázat až když bude v podstatě jisté, že podnik tyto prostředky skutečně obdrží. K tuto jistotu podnik ještě nemá, proto je nutné zrušit snížení rezervy k tomuto datu a nákladů za rok končící (vii) Splatná daň Doplatek daně za rok končící ( ze zadání) 250 Odhad splatné daně za rok končící ze zadání Úpravy splatné daně: Manko zásob snížení splatné daně (580 x 25 %) -145 Náhrada škody (v původní výsledovce byla (600 x 25 %) 150 Poplatek z faktoringu zvýšení splatné daně (300 x 25 %) Náklad na splatnou daň za rok končící celkem V souladu s IFRS je nutné jednotlivé transakce a položky ošetřit následujícím způsobem, který je odlišný od jejich ošetření asistentem finanční ředitelky podniku Otakárek: (i) Výnos měl být vykázán už v roce V souladu s pravidly standardu IAS 18 Výnosy je možné obecně výnosy vykázat v okamžiku, kdy přejde riziko a výhody související se zbožím na zákazníka, je pravděpodobné, že zákazník zaplatí (případně již zaplatil) a prodávající je schopen spolehlivě ocenit výnos a související náklad. V tomto případě se jedná o prodej typu fakturuj a drž, který je blíže popsán v příloze k tomuto standardu. Výnosy z prodeje typu fakturuj a drž je možné vykázat v okamžiku kdy prodejce obdrží instrukce od zákazníka o pozdějším dodání zboží, zákazník akceptuje zboží i běžné platební podmínky, zboží je připravené k dodání a je uložené na určeném místě s označením prodáno či podobně. (ii) Neuvedení podrobností o nové pobočce v Jihoafrické republice není správné. Významnost je dle Koncepčního rámce dána nejen velikostí částky položky či transakce, ale i její podstatou. Otevření první pobočky podniku v zahraničí může být pro uživatele účetní závěrky velmi důležitou informací bez ohledu na částku dosažených výnosů a nákladů. Pokud je podnik Otakárek veřejně obchodovatelný, musí ještě posoudit nutnost zveřejnit další informace o nové pobočce v souladu s pravidly standardu IFRS 8 Segmenty činnosti v části přílohy věnované zveřejňování informací o provozních segmentech podniku. (iii) V případě změny názoru na výsledek probíhajícího soudního sporu se jedná o změnu účetního odhadu, jejíž dopad má být dle pravidel standardu IAS 8 Účetní pravidla, změna účetních odhadů a chyby vykázán v účetním období, kdy ke změně dojde. V tomto případě ale ke změně názoru došlo po rozvahovém dni před schválením účetní závěrky ke zveřejnění, a proto je nutné rovněž posoudit, zda se jedná o následnou upravující či neupravující účetní závěrku v souladu s pravidly standardu IAS 10 Události po rozvahovém dni. Pokud by nově získané informace potvrzovaly, že už k byla výhra soudního sporu pravděpodobnější něž jeho prohra, bylo by správné rezervu rozpustit už v účetní závěrce k tomuto datu. Jinak by se jednalo o následnou událost neupravující účetní závěrku, ale z důvodu své významnosti zveřejňovanou v příloze k účetní závěrce v bodě věnovaném následným událostem. (iv) Správná výše ztráty ze snížení hodnoty nákladního automobilu je 50 tis. Kč (2 000 tis. Kč tis. Kč). V souladu s pravidly standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv vzniká v případě, kdy je zůstatková účetní hodnota nižší než zpětné získatelná částka aktiva. Zpětně získatelná částka aktiva je stanovena jako vyšší z jeho hodnoty z užívání a jeho reálné hodnoty minus náklady související s prodejem. Zpětně získatelná částka nákladního auta je tedy jeho reálná hodnota minus náklady související s prodejem i přesto, že vedení podniku Otakárek má v úmyslu aktivum používat do konce jeho ekonomické životnosti. Teoretická ztráta vyplývající ze skutečnosti že se vedení podniku nechová racionálně (a automobil neprodá s vyšším výnosem než který může získat jeho užíváním) je tedy odložena do následujících účetních období po zbývající dobu použitelnosti daného aktiva. (v) a Při rozhodování o vykázání odpisů dlouhodobého hmotného majetku záleží na zvoleném formátu výsledovky. Pokud podnik zvolí druhové členění provozních nákladů vykáže odpisy obvykle jako samostatnou položku nákladů. V případě účelového členění provozních nákladů je nutné rozdělit dlouhodobý hmotný majetek do skupin podle účelu jeho využití a odpisy vykázat v rámci 7

8 souvisejících skupin nákladů (např. odpisy výrobního zařízení budou součástí výrobních nákladů či nákladů na prodané výkony). b Navyšování rezervy na odstranění aktiva a uvedení místa do původního stavu vlivem časové hodnoty peněz (uplynutím dalšího roku tvorby rezervy) je v souladu s pravidly standardu IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva vykázáno jako finanční (úrokový) náklad. Pouze prvotní tvorba této rezervy v současné hodnotě budoucího odhadovaného výdaje je vykázána jako zvýšení pořizovací ceny souvisejícího aktiva a zprostředkovaně v odpisech tohoto aktiva po jeho dobu použitelnosti. c Splátky finančního leasingu jako takové ve výsledovce vykázané nejsou. V souladu s pravidly IAS 17 Leasingy podnik vykáže aktivum pořízené formou finančního leasingu spolu se souvisejícím závazkem vůči pronajímateli, který je následně navyšován o úroky (vykazované jako finanční náklad ve výsledovce pomocí implicitní úrokové sazby pronájmu či jiné efektivní úrokové míry) a snižován o splátky (vykazované jako rozvahová transakce). Splátky finančního leasingu jsou tedy promítnuty jako snížení peněz proti snížení závazku z leasingu. d Položky související se smlouvou o dodávce investičního celku mají být k vykázány v souladu s pravidly standardu IAS 11 Smlouvy o zhotovení (dříve Stavební smlouvy). Dílčí fakturace zákazníkovi jsou průběžně v rozvaze vykazovány na vrub položky Smlouva o zhotovení spolu se související pohledávkou. Následně je přijatá platba od zákazníka vykázána jako zvýšení peněz a snížení pohledávky za zákazníkem. Proti položce Smlouva o zhotovení jsou rovněž vykazovány naběhlé náklady na smlouvu a náklady a výnosy účtované do výsledovky. 4. (a) Výrobek D28 Kalkulované náklady na jeden výrobek D28 jsou 12,6 Kč ( Kč / ks). K je nutné upravit hodnotu zásob neprodaných výrobků D28 o vliv zvýšení materiálových nákladů jelikož standard IAS 2 Zásoby požaduje pravidelnou revizi a aktualizaci standardních nákladů v případě změn cen vstupů. Nově kalkulované náklady na jeden výrobek jsou 13,07 Kč (12,6 + 12,6 x 25 % x 15 %) a zůstatková hodnota zásob D28 k je tedy Kč ( ks x 13,07 Kč). Výrobek G55 Kalkulované náklady na jeden výrobek G55 jsou 14,8 Kč ( Kč / ks). K není možné podle pravidel standardu IAS 2 Zásoby upravit hodnotu zásob neprodaných výrobků G55 o vliv nedosažení normální úrovně výkonů. Proto bude zůstatková hodnota zásob G55 k pouze Kč ( ks x 14,8 Kč) a fixní náklady ve výši 80 tis. Kč ( Kč / ks x ks) nealokované do výrobních nákladů na G55 se stanou ztrátou běžného účetního období z nedostatečného využití kapacity. Výrobek K70 Kalkulované náklady na jeden výrobek K70 jsou 26,9 Kč ( Kč / ks). K není možné podle pravidel standardu IAS 10 Události po rozvahovém dni upravit hodnotu zásob neprodaných výrobků K70 o vliv růstu ceny mosazi, protože k tomuto růstu došlo až po rozvahovém dni. Proto bude zůstatková hodnota zásob K70 k pouze Kč ( ks x 26,9 Kč) a růst ceny materiálu pro výrobu po datu účetní závěrky bude případně popsán v příloze k účetní závěrce za rok končící Výrobek Z11 Kalkulované náklady na jeden výrobek Z11 jsou 25,4 Kč ( Kč / ks). K je nutné podle pravidel standardu IAS 2 Zásoby upravit hodnotu zásob neprodaných výrobků Z11 o vliv očekávaných ztrát z prodeje zásob, jelikož jejich čistá realizovatelná hodnota je nižší než jsou vlastní náklady na jejich výrobu. Zůstatková hodnota zásob Z11 k je tedy Kč ( ks x 23 Kč). V příloze bude uvedena hodnota zásob Z11 ve vlastních nákladech Kč ( ks x 25,4 Kč) a opravná položka k těmto zásobám ve výši Kč ( ). 8

9 4 (b) Vážený pane řediteli, INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. dle naší domluvy Vám zasílám níže uvedený přehled pravidel pro oceňování zásob v rozdělení na jednotlivé fáze. Nákup zásob v této fázi jsou zásoby oceňovány pořizovací cenou, která se skládá z jejich ceny pořízení, dovozních cel, nerefundovatelných daní (například spotřební daň), nákladů na dopravu a manipulaci se zásobami a podobně. Tyto náklady jsou poníženy o obdržené obchodní a množstevní slevy obdržené od dodavatelů zásob. Přeměna zásob přeměnou je míněno například zpracování zásob ve výrobním procesu, případně i přebalování či jiné přeměny zásob zboží pořízeného pro následný prodej. Součástí nákladů na přeměnu zásob jsou zejména přímé náklady (např. mzdy výrobních pracovníků, náklady na spotřebovaný materiál a suroviny) a výrobní režie (např. odpisy výrobního zařízení, energie, náklady na řídící pracovníky ve výrobě). Mezi náklady na přeměnu zásob však nepatří správní a prodejní režie a obdobné náklady. Specifická pravidla platí pro stanovení nákladů sdružených výrobků a ocenění vedlejších produktů. Ostatní náklady pořízení jsou promítnuty do hodnoty zásob pouze pokud byly vynaloženy v souvislosti s dopravou zásob na určené místo uložení a stávajícího stavu (např. náklady na skladování meziproduktů ve výrobním procesu), případně pokud jde o náklady související s financováním zásob za okolností vymezených pravidly standardu IAS 23 Výpůjční náklady (možné pouze pro zásoby s významně delší dobou procesu přípravy pro jejich další použití nebo prodej). Výše uvedené náklady mohou být pro jednotlivé položky zásob sledovány v jejich skutečné výši, případně můžete použít tzv. standardní kalkulované náklady. Tyto standardní náklady jsou obvykle používány po delší časové období a upravovány v případě, kdy dojde ke změně cen nebo objemu spotřeby jednotlivých vstupů (např. materiálu, mezd, režie). Maloobchodní společnosti v některých případech oceňují rychloobrátkové zásoby prodejními cenami, které však musejí pro vykázání neprodaných zásob v rozvaze ponížit o přiměřenou ziskovou marži. K datu účetní závěrky jsou zásoby z důvodu opatrnosti vykázány v nižší z jejich zůstatkové účetní hodnoty a čisté realizovatelné hodnoty (prodejní cena minus náklady nezbytné k uskutečnění prodeje). V případě kdy je čistá realizovatelná hodnota zásob nižší než jejich zůstatková účetní hodnota, podniku vykáže opravnou položku k zásobám. Tato situace může nastat například z důvodu poškození zásob, jejich technologického či morálního zastarání, poklesu prodejních cen vlivem konkurence a podobně. Pokud je vykázána opravná položka u hotových výrobků je nutné posoudit, jestli nejsou znehodnocené i související polotovary, nedokončené výrobky či materiál pořízený pro dané výrobky. Při prodeji zásob jsou tyto odúčtovány buď ve skutečných nákladech na prodanou položku (tato metoda se používá u specificky identifikovatelných a obvykle významným položek zásob) nebo podle zvoleného nákladového vzorce. Nákladové vzorce povolené standardem IAS 2 jsou FIFO první dovnitř první ven, a vážený průměr. Standard IAS 2 ani jednomu z těchto nákladových vzorců nedává přednost před druhým. V případě použití vzorce FIFO není nutné sledovat, které položky zásob byly skutečně fyzicky pořízeny nejdříve a ty také jako první fyzicky ze skladu vydat. Vážený průměr hodnoty zásob může být přepočítán buď při každé dodávce, nebo periodicky (např. jednou týdně). V případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek k výše uvedeným pravidlům mně prosím kontaktujte. S pozdravem XX YY 5. (a) Rozvaha podniku Přástevník k tis. Kč Zařízení a vybavení ( výpočet (i) 731 výpočet (i)) Pohledávky Peníze v bance 280 Celkem aktiva Kmenové akcie 10 Kč kus Nerozdělené zisky ( viz úpravy výsledovky) 363 Vlastní kapitál celkem

10 Výnosy příštích období ( výpočet (ii)) 0 Splatná dotace (výpočet (iii)) Závazky Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Výsledovka podniku Přástevník za rok končící tis. Kč Tržby z prodeje služeb Náklady na prodané služby ( výpočet (i)) Hrubý zisk Ostatní prov. náklady a výnosy ( výpočet (ii) 256 výpočet (iii)) Zisk před zdaněním Daň ze zisku -210 Čistá ztráta běžného účetního období Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) (i) Dotace na pořízení výpočetní techniky Dotace na pořízení aktiv celkem (2 600 / 2) Vrácení dotace je nutné promítnout jako zvýšení pořizovací ceny dotovaného aktiva spolu s vykázáním kumulovaných odpisových nákladů a oprávek z tohoto zvýšení pořizovací ceny po již uplynulou část doby použitelnosti daného aktiva Kumulované odpisy (1 300 / 48 měsíců x 27 měsíců) 731 (ii) Dotace na zaškolení lektorů Získaná dotace na zaškolení lektorů Zůstatek nerozpuštěného výnosu příštích období (1 260 / 36 měsíců x 10 měsíců) 350 Vrácení dotace na úhradu nákladů podnik vykáže jako odúčtování nerozpuštěných výnosů příštích období a náklady běžného období ve zbývající výši 910 tis. Kč ( ). Závazek z titulu splatné dotace Splatná dotace na pořízení výpočetní techniky Splatná dotace na zaškolení lektorů % pokuta (b) Standard IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory definuje státní podporu jako akci státu, která je určena k poskytnutí ekonomické výhody specifické pro podnik nebo skupinu podniků, které se kvalifikují podle určitých kritérií. Za státní podporu však nejsou považovány výhody poskytované pouze nepřímo pomocí akce, jež ovlivní všeobecné obchodní podmínky (např. vybudování infrastruktury v průmyslových zónách, výstavba silničních a jiných komunikací nebo uvalení obchodních sankcí na konkurenty). Státní dotace je určitý druh státní podpory, která má podobu převodu státních prostředků podniku výměnou za minulé nebo budoucí splnění určitých podmínek, týkajících se provozních činností podniku. Příkladem státní dotace může být příspěvek na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nebo částka získaná na podporu rekvalifikace zaměstnanců podniku. Za státní dotaci není považovaná ta forma státní podpory kterou není možné spolehlivě ocenit (např. poskytnutí jedinečných výkresů a konstrukčních řešení, které může využít pouze daný podnik) a transakce se státem, které není možné odlišit od normálních obchodních transakcí podniku (např. dodávky uskutečněné v rámci veřejných státních zakázek). 10

11 5. (c) Standard IAS 17 Leasingy udává následující příklady situací, které normálně vedou ke klasifikaci leasingové smlouvy jako finanční leasing: - vlastnictví pronajatého aktiva je převedeno na nájemce do konce doby pronájmu, ale převod vlastnictví sám o sobě není nutným požadavkem na klasifikaci pronájmu jako finanční leasing; - nájemce má možnost po skončení leasingu odkoupit aktivum za cenu, která je podstatně nižší než reálná hodnota aktiva k tomuto datu, a je tedy pravděpodobné, že tuto možnost využije; - sjednaná délka doby trvání leasingu je podstatnou částí zbývající doby ekonomické životnosti pronajatého aktiva; - současná hodnota budoucích minimálních leasingových splátek je podstatnou částí reálné hodnoty pronajatého aktiva k okamžiku sjednání leasingu; - pronajaté aktivum je natolik specifické, že jej bez významných úprav může používat pouze nájemce. - pokud má nájemce možnost zrušit pronájem, ponese nájemce ztráty pronajímatele vyplývající z tohoto zrušení; - ztráty nebo zisky ze změny reálné hodnoty odkupní ceny aktiva nese nájemce; - nájemce má možnost pokračovat v pronájmu na další období za nájemné, které je podstatně nižší než tržní. Vždy záleží na posouzení podstaty leasingu a ne jeho právní formy. Zároveň je nutné posoudit jednotlivá kritéria v celkovém kontextu zda převažuje charakter finančního nebo spíš operativního pronájmu. 11

12 Bodovací schéma INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Body 1 (a) Pozemky, budovy a zařízení reklasifikace pronájmu 1 Finanční investice snížení hodnoty investice na pořizovací cenu 1 Investice do nemovitostí reklasifikace do PPZ 1 Goodwill výpočet goodwillu z pořízení podílu 3 Zásoby eliminace vnitroskupinového zisku 1 Pohledávky eliminace vnitroskupinových zůstatků 1,5 Kmenové akcie 1 Kapitálové fondy 1 Nerozdělené zisky rozpad výpočtu nerozděleného zisku do jednotlivých položek 6 Nekontrolní podíly výpočet včetně vlivu eliminací vnitroskupinových transakcí (nebo prohlášení o volbě jejich nepromítnutí) a goodwillu 3 Závazky eliminace vnitroskupinových zůstatků 1 Dividendy eliminace vnitroskupinových zůstatků 0,5 Tržby eliminace vnitroskupinových transakcí 1,5 Náklady na prodané výkony eliminace vnitroskupinových transakcí 1 Zisk z přecenění investice do nemovitostí eliminován 1 Snížení hodnoty goodwillu ve správné výší 1 Finanční výnosy a náklady eliminace vnitroskupinových transakcí 1 Nekontrolní podíly výpočet včetně vlivu eliminací vnitroskupinových transakcí (nebo prohlášení o volbě jejich nepromítnutí) 1,5 Dostupné body 28 Maximum 20 (b) 1 bod za každý relevantní bod Maximum 5 Maximum za otázku 25 2 (a) Náklady na prodané zboží jednotlivé úpravy za 1 bod 3 Ostatní provozní náklady manažerské bonusy za běžné účetní období 2 Finanční výnosy a náklady postoupení pohledávky a aktivace úroků za 1 bod 2 Daň ze zisku pohyb odložené daně, odhad splatné daně a doplatek a úprava splatné daně za 1 bod 3 Dostupné body 10 Maximum 8 (b) Pozemky, budovy a zařízení vliv aktivace úroků a odpisy investičního celku 3 Zásoby manko 1 Pohledávky z obchodního styku zrušení účtování o prodeji pohledávek 1 Pohledávka za bankou zrušení účtování o prodeji pohledávek 1 Dlouhodobé zaměstnanecké požitky manažerské bonusy 2 Odložený daňový závazek promítnutí jednotlivých přechodných rozdílů za 0,5 bodu 3 Krátkodobý bankovní úvěr zrušení účtování o prodeji pohledávek 1 Rezervy zrušení pohledávky za pojišťovnou 1 Splatná daň ze zisku promítnutí jednotlivých úprav závazku za 1 bod 2 Dostupné body 15 Maximum 12 (c) Počáteční zůstatek k Oprava minulý let manažerské bonusy 2 Změna účetních pravidel aktivace úroků 1 12

13 Odložená daň z úprav počátečního nerozděleného zisku 2 Přepočtený počáteční zůstatek 1 Čistý zisk běžného období vykázaný ve výsledovce 1 Dostupné body 8 Maximum 5 Maximum za otázku 25 3 (i) 1 bod za každý relevantní bod 4 (ii) 1 bod za každý relevantní bod 5 (iii) 1 bod za každý relevantní bod 5 (iv) 1 bod za každý relevantní bod 5 (v) 1 bod za každý relevantní bod 12 Dostupné body 31 Maximum za otázku 25 4 (a) Správný a argumenty podložený výpočet hodnoty položky D28 3 Správný a argumenty podložený výpočet hodnoty položky G55 3 Správný a argumenty podložený výpočet hodnoty položky K70 3 Správný a argumenty podložený výpočet hodnoty položky Z11 4 Dostupné body 13 Maximum 12 (b) Formát odpovědi 1 Náklady na nákup 3 Náklady na přeměnu 2 Ostatní náklady pořízení 2 Ocenění v rozvaze 4 Ocenění a účtování při prodeji zásob 4 Dostupné body 16 Maximum 13 Maximum za otázku 25 5 (a) Zařízení a vybavení zvýšení pořizovací ceny a vykázání zvýšení oprávek po 1 bodu 2 Zrušení výnosů příštích období 1 Dopad úprav na nerozdělený zisk dodatečné odpisy, splacení dotace na úhradu nákladů a celkové penále, po 1 bodu 3 Závazek ze splatné dotace na pořízení aktiv včetně penále, po 1 bodu 2 Závazek ze splatné dotace na úhradu nákladů včetně penále, po 1 bodu 2 Náklady na prodané služby navýšení o dodatečné odpisy 1 Ostatní provozní náklady a výnosy navýšení o splacení dotace na úhradu nákladů a celkové penále, po 1 bodu 2 Dostupné body 13 Maximum 12 (b) Definice státní podpory, včetně ilustrativních příkladů a odlišení od státní dotace 4 Definice státní dotace, včetně ilustrativních příkladů a odlišení od státní podpory 4 Dostupné body 8 Maximum 6 (b) 1 bod za každý relevantní bod Maximum 7 Maximum za otázku 25 13

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

[Novelizace standardu - mění se odstavec 20 viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009.]

[Novelizace standardu - mění se odstavec 20 viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009.] IAS 2 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 2 Zásoby [Novelizace standardu - mění se odstavec 20 viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009.] CÍL 1. Cílem tohoto standardu je stanovit způsob účetního

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Cíl 1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. Rozsah působnosti

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více