INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S."

Transkript

1 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (ii)) Dlouhodobý nehmotný majetek ( ) 870 Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (iii)) Pohledávky ( výpočet (iii) 216 výpočet (iv) 120 výpočet (v)) Peníze v bance ( ) Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 5 Kč kus Kapitálové fondy (výpočet (vi)) 200 Ostatní fondy (výpočet (viii)) Nerozdělené zisky (výpočet (vi)) Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům skupiny Nekontrolní podíly (výpočet (vii)) Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry ( ) Závazky ( výpočet (iii) 120 výpočet (v)) Dividendy ( výpočet (iv)) 974 Daně ze zisku ( ) 580 Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Konsolidovaná výsledovka skupiny Babočka za rok končící tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb ( výpočet (iii) 400 výpočet (v)) Náklady na prodané zboží a služby ( výpočet (iii) 108 výpočet (ii) výpočet (v)) Hrubý zisk Ostatní provozní náklady ( ) Snížení hodnoty goodwillu (výpočet (i)) -500 Správní náklady ( ) Finanční výnosy a náklady ( výpočet (iv)) -676 Zisk před zdaněním Daň ze zisku ( ) Čistý zisk běžného účetního období Přiřaditelný nekontrolní podílům (výpočet (vii)) Přiřaditelný skupině

2 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) (i) Investice v podniku Bělásek Podnik Babočka musí investici v podniku Bělásek eliminovat v pořizovací ceně. Proto je nutné zrušit dříve vykázané přecenění finanční investice ve Fondu z přecenění (vlastní kapitál). Pořizovací cena investice z neobsahuje v souladu s novelizovanými pravidly IFRS 3 Podnikové kombinace náklady na právní a jiné poradce ve výši 200 tis. Kč. Výpočet plného goodwillu Pořizovací cena investice podniku Babočka Reálná hodnota nekontrolního podílu Reálná hodnota čistých aktiv podniku Bělásek ( ) Plný goodwill 500 Snížení hodnoty goodwillu -500 Plný goodwill k Výpočet goodwillu přiřaditelného podniku Babočka Reálná hodnota čistých aktiv podniku Bělásek (viz výše) Pořízeno tis. z tis. akcií, tedy 52 % podíl Pořízený podíl na čistých aktivech Pořizovací cena investice Goodwill přiřaditelný podniku Babočka k datu akvizice 76 Při přikoupení dalšího podílu v podniku Bělásek dne je nutné přerozdělit goodwill přiřaditelný vlastníkům nekontrolního podílu, který k datu akvizice činil 424 tis. Kč (500-76). Z původního 48% podílu drženého nekontrolními vlastníky zbyl po druhé transakci 28% podíl, takže goodwill přiřaditelný nekontrolním vlastníkům po druhé transakci činí 247 tis. Kč (424/48*28) a goodwill nabyvatele po druhé transakci činí 253 tis. Kč ( /48*20). (ii) Investice do nemovitostí pronájem v rámci konsolidované skupiny Z pohledu konsolidované skupiny nejde o investici do nemovitostí, ale o nemovitost používanou pro vlastní potřeby. Proto je nutné nemovitost přecenit zpět na zůstatkovou historickou hodnotu podle Modelu pořizovací ceny zrušit zisk z přecenění nemovitosti vykázaný ve výsledovce podniku Bělásek, doúčtovat odpisy za rok končící a nemovitost vykázat v zůstatkové historické hodnotě v rámci položky Pozemky, budovy a zařízení. Pořizovací cena Roční odpisy (2 700 / 25 let) 108 Oprávky k (108 x 5,5 let) 594 Zůstatková historická hodnota Pozn. Podnik Bělásek nesprávně promítl celé přecenění pronajaté nemovitosti na reálnou hodnotu přes výsledovku za rok končící Jelikož je však toto přecenění při přípravě konsolidované účetní závěrky eliminováno, není nutné zabývat se opravou této chyby. (iii) Prodej zásob v rámci konsolidované skupiny Z hodnoty zásob k je nutné vyloučit nerealizovaný zisk z prodeje zboží v rámci konsolidované skupiny ve výši 110 tis. Kč (660 / 120 % x 20%). Z výnosů je nutné vyloučit vnitroskupinový prodej ve výši tis. Kč a z nákladů na prodané zboží a služby pak částku tis. Kč ( ). V rozvaze je rovněž nutné eliminovat vzájemné pohledávky a závazky ve výši 220 tis. Kč. (iv) Dividendy Z konsolidované výsledovky musejí být vyloučeny dividendy, z rozdělení zisku podniku Bělásek ve výši náležející mateřskému podniku Babočka 216 tis. Kč (300 x 72%). Z pohledu konsolidované skupiny byl tento zisk již realizován v minulých účetních obdobích. V rozvaze je rovněž nutné eliminovat vzájemné pohledávky a závazky z nevyplacených dividend ve výši 216 tis. Kč. (v) 2

3 Prodej služeb v rámci konsolidované skupiny Z výnosů a nákladů je nutné vyloučit vnitroskupinový prodej služeb nájemného ve výši 400 tis. Kč. V rozvaze je rovněž nutné eliminovat vzájemné pohledávky a závazky ve výši 120 tis. Kč. (vi) Kapitálové fondy a nerozdělený zisk konsolidované skupiny Kapitálové fondy Podnik Babočka 200 Podíl na změně fondů podniku Bělásek po akvizici (nezměněn) Nerozdělený zisk Podnik Babočka Prodej zboží -110 Podíl na zisku podniku Bělásek po akvizici Nerozdělený zisk při 52% podílu ( ) x 52 % 364 Úpravy při 72% podílu: Odpis pronajímané nemovitosti -108 Zrušení přecenění pronajímané nemovitosti -486 Nerozdělený zisk při 72% podílu ( ) x 72 % 544 Odpis goodwillu přiřaditelného skupině (výpočet (i)) (vii) Nekontrolní podíly Vlastní kapitál podniku Bělásek k Odpis pronajímané nemovitosti -108 Zrušení přecenění pronajímané nemovitosti Podíl nekontrolních akcionářů v rozvaze 28 % Alternativní způsob výpočtu: Reálná hodnota nekontrolních podílů k datu akvizice Podíl na zisku před částečným odprodejem [48% x ( )] 336 Podíl na zisku po částečném odprodeji [28% x ( )] 378 Dopad pronajímané nemovitosti na zisk dcery (28% x -594) Snížení o částečný odprodej podílu (výpočet (viii) Odpis goodwillu (výpočet (i)) Zisk podniku Bělásek za rok končící Odpis pronajímané nemovitosti -108 Zrušení přecenění pronajímané nemovitosti Podíl nekontrolních akcionářů na zisku dceřiného podniku ve výsledovce 28 % 60 Snížení hodnoty goodwillu přiřaditelného nekontrolním podílům -247 Podíl nekontrolních akcionářů ve výsledovce (viii) 3

4 Přikoupení podílu v podniku Bělásek k : Nekontrolní podíl k datu akvizice Podíl na zisku před částečným odprodejem [48 % * ( )] Snížení nekontrolních podílů vlivem částečného odprodeje investice (6 136/48*20) Pořizovací cena pro podnik Babočka Rozdíl - vykázán v ostatních fondech (b) V souladu s pravidly standardu IFRS 3 podnikové kombinace nabyvatel k datu akvizice rozdělí pořizovací cenu akvizice mezi jednotlivá pořízená aktiva a převzaté závazky a podmíněné závazky tak, aby tyto položky byly vykázány v jejich reálných hodnotách s výjimkou stálých aktiv nebo skupiny ukončovaných činností, které má podnik v plánu prodat nebo jinak odúčtovat. Tato aktiva jsou v souladu se standardem IFRS 5 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji a ukončené činnosti vykázána v jejich reálné hodnotě po odečtení souvisejících nákladů na prodej. Ve vztahu k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku nabyvatel k datu akvizice uzná: - identifikovatelná hmotná aktiva nabývaného podniku v jejich reálných hodnotách, pokud je pravděpodobné, že přinesou nabyvateli ekonomický prospěch a pokud jejich reálnou hodnotu lze spolehlivě určit; - nehmotná aktiva v reálných hodnotách, pokud je lze spolehlivě určit; - stálá aktiva, která jsou klasifikována jako držená k prodeji (podle IFRS 5) v jejich reálných hodnotách minus náklady s prodejem související. Pozemky a budovy jsou obvykle vykázány v tržní hodnotě, zjištěné s odkazem na aktivní trh, ocenění stanovené znalcem (kterým může být například i realitní společnost) nebo v ocenění odvozené od nedávných transakcí s obdobnými aktivy. U movitých věcí je tržní hodnota obvykle určená odhadem obdobně jako u výše popsaných nemovitostí, případně je stanovena s ve výši odepsaných reprodukčních nákladů v případě unikátních a zřídka prodávaných aktiv. Nehmotná aktiva nabyvatel ocení s odkazem na aktivní trh, případně určí jejich reálnou hodnotu ve výši odúročených budoucích peněžních toků podle pravidel IAS 38 Nehmotná aktiva; Aby bylo možné nehmotná aktiva vykázat, musejí být rovněž identifikovatelná, což v souladu se standardem IAS 38 znamená, že: - jsou oddělitelná, tedy mohou být oddělena nebo vydělena z podniku a samostatně prodána, převedena, licencována, pronajata nebo směněna, a to buď samostatně nebo se související smlouvou, aktivem nebo závazkem; - vznikají ze smluvních nebo jiných právních oprávnění, bez ohledu na to, zda jsou tato oprávnění převoditelná nebo oddělitelná od podniku nebo od jiných oprávnění a povinností. 2 (a) Rozvaha podniku Jasoň k tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (i)) Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (ii)) Pohledávky z obchodního styku ( výpočet (iii)) Peníze v bance 970 Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Nerozdělené zisky (viz Výkaz změn vlastního kapitálu) Vlastní kapitál

5 Dlouhodobý bankovní úvěr Dlouhodobé zaměstnanecké požitky (výpočet (iv)) 665 Odložený daňový závazek ( výpočet (v)) 568 Dlouhodobé závazky Krátkodobý bankovní úvěr (výpočet (iii)) Rezervy ( výpočet (vi)) 880 Závazky z obchodního styku Daně ( výpočet (vii) )) 330 Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky (b) Výsledovka podniku Jasoň za rok končící tis. Kč Tržby z prodeje zboží Náklady na prodané zboží ( výpočet (vi) 349 výpočet (i) 580 výpočet (ii)) Hrubý zisk Ostatní provozní náklady ( (výpočet (iv)) Správní náklady Finanční výnosy a náklady ( (výpočet (iii) (výpočet (i)-42(výpočet (iv)) Zisk před zdaněním Daň ze zisku (135 výpočet (v) výpočet (vii)) Čistý zisk za účetní období (c) Výkaz změn vlastního kapitálu podniku Jasoň za rok končící Základní kapitál Nerozdělený zisk Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Počáteční zůstatek k Oprava minulých let - bonusy Změna účetních pravidel - úroky Odložená daň z úprav počátečního zůstatku Přepočtený počáteční zůstatek Čiský zisk běžného období vykázaný ve výsledovce Celkem zisky za běžné účetní období Konečný zůstatek k Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) (i) Změna účetního pravidla V souladu s pravidly IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby je nutné promítnout změnu účetního pravidla v oblasti kapitalizace výpůjčních nákladů do pořizovaného dlouhodobého aktiva zpětně. (použit předpoklad rovnoměrného navyšování nedokončeného dlouhodobého aktiva v průběhu výstavby.) Účetní období Průměrná hodnota aktiva Aktivované úroky ( ) / 2 = x 7 % = 280 Pozn..tato částka je promítnuta pro počátečnímu zůstatku nerozděleného zisku ( ) / 2 = x 7 % x 8/12 = 475 Celkem 755 Navýšená pořizovací cena aktiva ( )

6 Roční odpisy ( / 12 let) Odpisy za rok končící (1 046 x 4/12) 349 (ii) Manko zásob Zjištěné manko u zásob při pravidelné roční inventuře představuje následnou událost upravující účetní závěrku v souladu s IAS 10 Události po rozvahovém dni, a proto bude promítnuto do zůstatkové hodnoty zásob k (iii) Postoupení pohledávek Při této transakci podnik Jasoň nepřevedl rizika související s budoucími peněžními toky z pohledávek na banku, a proto není možné ji vykázat jako prodej pohledávek se ztrátou. Podstatou transakce je krátkodobé financování podniku zajištěné právním titulem k pohledávkám. Proto je nutné vykázat pohledávky zpět v rozvaze, prostředky přijaté od banky uvést jako bankovní úvěry a náklad na sjednání faktoringu promítnout jako úrokový náklad za období od do Zrušení zaúčtování prodeje pohledávek: MD Pohledávky D Závazek vůči bance ( ) D Pohledávka za bankou 200 D Finanční náklady 300 Vykázání úrokového nákladu (pro zjednodušení použito lineární rozdělení) MD Finanční náklady (300 / 30 dní x 15 dní) 150 D Závazek vůči bance 150 (iv) Dlouhodobé zaměstnanecké odměny V souladu s pravidly standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky je nutné vykazovat náklady na zaměstnanecké odměny v průběhu celé doby, po kterou zaměstnancům na tuto odměnu vzniká nárok. Není tedy možné tyto odměny vykázat jako náklad až při jejich vyplacení tak, jak to má v úmyslu účetní podniku Jasoň. Chybějící závazek k : 5 x 150 x 1/(1+0,08) 7 x 3/10 x 80 % + 5 x 150 x 1/(1+0,08) 3 x 7/ Pozn. tato částka je promítnuta pro počátečnímu zůstatku nerozděleného zisku. Chybějící závazek k : 5 x 150 x 1/(1+0,08) 6 x 4/10 x 80 % + 5 x 150 x 1/(1+0,08) 2 x 8/ Změna závazku za rok končící Z toho: Finanční náklad (522 x 8 %) 42 Provozní náklad 101 (v) Odložená daň Odložený daňový závazek ze zadání 760 Úprava odložené daně proti nerozdělenému zisku: Aktivace úroků výpočet (i) (280 x 25 %) 70 Zaměstnanecké odměny výpočet (iv) (-522 x 25 %) Upravený počáteční zůstatek odloženého daňového závazku 699 Přechodné rozdíly k : Dlouhodobý hmotný majetek ze zadání (2 800 x 25%) 700 Pohledávky ze zadání (-600 x 25 %) -150 Aktivace úroků výpočet (i) (( / 12 x 4/12) x 25 %) 184 Zaměstnanecké odměny výpočet (iv) (-665 x 25 %) -166 Odložený daňový závazek k Pohyb odložené daně do výsledovky za rok končící

7 (vi) Náhrada od pojišťovny Pohledávku za pojišťovnou může podnik Jasoň v souladu s pravidly IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva vykázat až když bude v podstatě jisté, že podnik tyto prostředky skutečně obdrží. K tuto jistotu podnik ještě nemá, proto je nutné zrušit snížení rezervy k tomuto datu a nákladů za rok končící (vii) Splatná daň Doplatek daně za rok končící ( ze zadání) 250 Odhad splatné daně za rok končící ze zadání Úpravy splatné daně: Manko zásob snížení splatné daně (580 x 25 %) -145 Náhrada škody (v původní výsledovce byla (600 x 25 %) 150 Poplatek z faktoringu zvýšení splatné daně (300 x 25 %) Náklad na splatnou daň za rok končící celkem V souladu s IFRS je nutné jednotlivé transakce a položky ošetřit následujícím způsobem, který je odlišný od jejich ošetření asistentem finanční ředitelky podniku Otakárek: (i) Výnos měl být vykázán už v roce V souladu s pravidly standardu IAS 18 Výnosy je možné obecně výnosy vykázat v okamžiku, kdy přejde riziko a výhody související se zbožím na zákazníka, je pravděpodobné, že zákazník zaplatí (případně již zaplatil) a prodávající je schopen spolehlivě ocenit výnos a související náklad. V tomto případě se jedná o prodej typu fakturuj a drž, který je blíže popsán v příloze k tomuto standardu. Výnosy z prodeje typu fakturuj a drž je možné vykázat v okamžiku kdy prodejce obdrží instrukce od zákazníka o pozdějším dodání zboží, zákazník akceptuje zboží i běžné platební podmínky, zboží je připravené k dodání a je uložené na určeném místě s označením prodáno či podobně. (ii) Neuvedení podrobností o nové pobočce v Jihoafrické republice není správné. Významnost je dle Koncepčního rámce dána nejen velikostí částky položky či transakce, ale i její podstatou. Otevření první pobočky podniku v zahraničí může být pro uživatele účetní závěrky velmi důležitou informací bez ohledu na částku dosažených výnosů a nákladů. Pokud je podnik Otakárek veřejně obchodovatelný, musí ještě posoudit nutnost zveřejnit další informace o nové pobočce v souladu s pravidly standardu IFRS 8 Segmenty činnosti v části přílohy věnované zveřejňování informací o provozních segmentech podniku. (iii) V případě změny názoru na výsledek probíhajícího soudního sporu se jedná o změnu účetního odhadu, jejíž dopad má být dle pravidel standardu IAS 8 Účetní pravidla, změna účetních odhadů a chyby vykázán v účetním období, kdy ke změně dojde. V tomto případě ale ke změně názoru došlo po rozvahovém dni před schválením účetní závěrky ke zveřejnění, a proto je nutné rovněž posoudit, zda se jedná o následnou upravující či neupravující účetní závěrku v souladu s pravidly standardu IAS 10 Události po rozvahovém dni. Pokud by nově získané informace potvrzovaly, že už k byla výhra soudního sporu pravděpodobnější něž jeho prohra, bylo by správné rezervu rozpustit už v účetní závěrce k tomuto datu. Jinak by se jednalo o následnou událost neupravující účetní závěrku, ale z důvodu své významnosti zveřejňovanou v příloze k účetní závěrce v bodě věnovaném následným událostem. (iv) Správná výše ztráty ze snížení hodnoty nákladního automobilu je 50 tis. Kč (2 000 tis. Kč tis. Kč). V souladu s pravidly standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv vzniká v případě, kdy je zůstatková účetní hodnota nižší než zpětné získatelná částka aktiva. Zpětně získatelná částka aktiva je stanovena jako vyšší z jeho hodnoty z užívání a jeho reálné hodnoty minus náklady související s prodejem. Zpětně získatelná částka nákladního auta je tedy jeho reálná hodnota minus náklady související s prodejem i přesto, že vedení podniku Otakárek má v úmyslu aktivum používat do konce jeho ekonomické životnosti. Teoretická ztráta vyplývající ze skutečnosti že se vedení podniku nechová racionálně (a automobil neprodá s vyšším výnosem než který může získat jeho užíváním) je tedy odložena do následujících účetních období po zbývající dobu použitelnosti daného aktiva. (v) a Při rozhodování o vykázání odpisů dlouhodobého hmotného majetku záleží na zvoleném formátu výsledovky. Pokud podnik zvolí druhové členění provozních nákladů vykáže odpisy obvykle jako samostatnou položku nákladů. V případě účelového členění provozních nákladů je nutné rozdělit dlouhodobý hmotný majetek do skupin podle účelu jeho využití a odpisy vykázat v rámci 7

8 souvisejících skupin nákladů (např. odpisy výrobního zařízení budou součástí výrobních nákladů či nákladů na prodané výkony). b Navyšování rezervy na odstranění aktiva a uvedení místa do původního stavu vlivem časové hodnoty peněz (uplynutím dalšího roku tvorby rezervy) je v souladu s pravidly standardu IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva vykázáno jako finanční (úrokový) náklad. Pouze prvotní tvorba této rezervy v současné hodnotě budoucího odhadovaného výdaje je vykázána jako zvýšení pořizovací ceny souvisejícího aktiva a zprostředkovaně v odpisech tohoto aktiva po jeho dobu použitelnosti. c Splátky finančního leasingu jako takové ve výsledovce vykázané nejsou. V souladu s pravidly IAS 17 Leasingy podnik vykáže aktivum pořízené formou finančního leasingu spolu se souvisejícím závazkem vůči pronajímateli, který je následně navyšován o úroky (vykazované jako finanční náklad ve výsledovce pomocí implicitní úrokové sazby pronájmu či jiné efektivní úrokové míry) a snižován o splátky (vykazované jako rozvahová transakce). Splátky finančního leasingu jsou tedy promítnuty jako snížení peněz proti snížení závazku z leasingu. d Položky související se smlouvou o dodávce investičního celku mají být k vykázány v souladu s pravidly standardu IAS 11 Smlouvy o zhotovení (dříve Stavební smlouvy). Dílčí fakturace zákazníkovi jsou průběžně v rozvaze vykazovány na vrub položky Smlouva o zhotovení spolu se související pohledávkou. Následně je přijatá platba od zákazníka vykázána jako zvýšení peněz a snížení pohledávky za zákazníkem. Proti položce Smlouva o zhotovení jsou rovněž vykazovány naběhlé náklady na smlouvu a náklady a výnosy účtované do výsledovky. 4. (a) Výrobek D28 Kalkulované náklady na jeden výrobek D28 jsou 12,6 Kč ( Kč / ks). K je nutné upravit hodnotu zásob neprodaných výrobků D28 o vliv zvýšení materiálových nákladů jelikož standard IAS 2 Zásoby požaduje pravidelnou revizi a aktualizaci standardních nákladů v případě změn cen vstupů. Nově kalkulované náklady na jeden výrobek jsou 13,07 Kč (12,6 + 12,6 x 25 % x 15 %) a zůstatková hodnota zásob D28 k je tedy Kč ( ks x 13,07 Kč). Výrobek G55 Kalkulované náklady na jeden výrobek G55 jsou 14,8 Kč ( Kč / ks). K není možné podle pravidel standardu IAS 2 Zásoby upravit hodnotu zásob neprodaných výrobků G55 o vliv nedosažení normální úrovně výkonů. Proto bude zůstatková hodnota zásob G55 k pouze Kč ( ks x 14,8 Kč) a fixní náklady ve výši 80 tis. Kč ( Kč / ks x ks) nealokované do výrobních nákladů na G55 se stanou ztrátou běžného účetního období z nedostatečného využití kapacity. Výrobek K70 Kalkulované náklady na jeden výrobek K70 jsou 26,9 Kč ( Kč / ks). K není možné podle pravidel standardu IAS 10 Události po rozvahovém dni upravit hodnotu zásob neprodaných výrobků K70 o vliv růstu ceny mosazi, protože k tomuto růstu došlo až po rozvahovém dni. Proto bude zůstatková hodnota zásob K70 k pouze Kč ( ks x 26,9 Kč) a růst ceny materiálu pro výrobu po datu účetní závěrky bude případně popsán v příloze k účetní závěrce za rok končící Výrobek Z11 Kalkulované náklady na jeden výrobek Z11 jsou 25,4 Kč ( Kč / ks). K je nutné podle pravidel standardu IAS 2 Zásoby upravit hodnotu zásob neprodaných výrobků Z11 o vliv očekávaných ztrát z prodeje zásob, jelikož jejich čistá realizovatelná hodnota je nižší než jsou vlastní náklady na jejich výrobu. Zůstatková hodnota zásob Z11 k je tedy Kč ( ks x 23 Kč). V příloze bude uvedena hodnota zásob Z11 ve vlastních nákladech Kč ( ks x 25,4 Kč) a opravná položka k těmto zásobám ve výši Kč ( ). 8

9 4 (b) Vážený pane řediteli, INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. dle naší domluvy Vám zasílám níže uvedený přehled pravidel pro oceňování zásob v rozdělení na jednotlivé fáze. Nákup zásob v této fázi jsou zásoby oceňovány pořizovací cenou, která se skládá z jejich ceny pořízení, dovozních cel, nerefundovatelných daní (například spotřební daň), nákladů na dopravu a manipulaci se zásobami a podobně. Tyto náklady jsou poníženy o obdržené obchodní a množstevní slevy obdržené od dodavatelů zásob. Přeměna zásob přeměnou je míněno například zpracování zásob ve výrobním procesu, případně i přebalování či jiné přeměny zásob zboží pořízeného pro následný prodej. Součástí nákladů na přeměnu zásob jsou zejména přímé náklady (např. mzdy výrobních pracovníků, náklady na spotřebovaný materiál a suroviny) a výrobní režie (např. odpisy výrobního zařízení, energie, náklady na řídící pracovníky ve výrobě). Mezi náklady na přeměnu zásob však nepatří správní a prodejní režie a obdobné náklady. Specifická pravidla platí pro stanovení nákladů sdružených výrobků a ocenění vedlejších produktů. Ostatní náklady pořízení jsou promítnuty do hodnoty zásob pouze pokud byly vynaloženy v souvislosti s dopravou zásob na určené místo uložení a stávajícího stavu (např. náklady na skladování meziproduktů ve výrobním procesu), případně pokud jde o náklady související s financováním zásob za okolností vymezených pravidly standardu IAS 23 Výpůjční náklady (možné pouze pro zásoby s významně delší dobou procesu přípravy pro jejich další použití nebo prodej). Výše uvedené náklady mohou být pro jednotlivé položky zásob sledovány v jejich skutečné výši, případně můžete použít tzv. standardní kalkulované náklady. Tyto standardní náklady jsou obvykle používány po delší časové období a upravovány v případě, kdy dojde ke změně cen nebo objemu spotřeby jednotlivých vstupů (např. materiálu, mezd, režie). Maloobchodní společnosti v některých případech oceňují rychloobrátkové zásoby prodejními cenami, které však musejí pro vykázání neprodaných zásob v rozvaze ponížit o přiměřenou ziskovou marži. K datu účetní závěrky jsou zásoby z důvodu opatrnosti vykázány v nižší z jejich zůstatkové účetní hodnoty a čisté realizovatelné hodnoty (prodejní cena minus náklady nezbytné k uskutečnění prodeje). V případě kdy je čistá realizovatelná hodnota zásob nižší než jejich zůstatková účetní hodnota, podniku vykáže opravnou položku k zásobám. Tato situace může nastat například z důvodu poškození zásob, jejich technologického či morálního zastarání, poklesu prodejních cen vlivem konkurence a podobně. Pokud je vykázána opravná položka u hotových výrobků je nutné posoudit, jestli nejsou znehodnocené i související polotovary, nedokončené výrobky či materiál pořízený pro dané výrobky. Při prodeji zásob jsou tyto odúčtovány buď ve skutečných nákladech na prodanou položku (tato metoda se používá u specificky identifikovatelných a obvykle významným položek zásob) nebo podle zvoleného nákladového vzorce. Nákladové vzorce povolené standardem IAS 2 jsou FIFO první dovnitř první ven, a vážený průměr. Standard IAS 2 ani jednomu z těchto nákladových vzorců nedává přednost před druhým. V případě použití vzorce FIFO není nutné sledovat, které položky zásob byly skutečně fyzicky pořízeny nejdříve a ty také jako první fyzicky ze skladu vydat. Vážený průměr hodnoty zásob může být přepočítán buď při každé dodávce, nebo periodicky (např. jednou týdně). V případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek k výše uvedeným pravidlům mně prosím kontaktujte. S pozdravem XX YY 5. (a) Rozvaha podniku Přástevník k tis. Kč Zařízení a vybavení ( výpočet (i) 731 výpočet (i)) Pohledávky Peníze v bance 280 Celkem aktiva Kmenové akcie 10 Kč kus Nerozdělené zisky ( viz úpravy výsledovky) 363 Vlastní kapitál celkem

10 Výnosy příštích období ( výpočet (ii)) 0 Splatná dotace (výpočet (iii)) Závazky Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Výsledovka podniku Přástevník za rok končící tis. Kč Tržby z prodeje služeb Náklady na prodané služby ( výpočet (i)) Hrubý zisk Ostatní prov. náklady a výnosy ( výpočet (ii) 256 výpočet (iii)) Zisk před zdaněním Daň ze zisku -210 Čistá ztráta běžného účetního období Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) (i) Dotace na pořízení výpočetní techniky Dotace na pořízení aktiv celkem (2 600 / 2) Vrácení dotace je nutné promítnout jako zvýšení pořizovací ceny dotovaného aktiva spolu s vykázáním kumulovaných odpisových nákladů a oprávek z tohoto zvýšení pořizovací ceny po již uplynulou část doby použitelnosti daného aktiva Kumulované odpisy (1 300 / 48 měsíců x 27 měsíců) 731 (ii) Dotace na zaškolení lektorů Získaná dotace na zaškolení lektorů Zůstatek nerozpuštěného výnosu příštích období (1 260 / 36 měsíců x 10 měsíců) 350 Vrácení dotace na úhradu nákladů podnik vykáže jako odúčtování nerozpuštěných výnosů příštích období a náklady běžného období ve zbývající výši 910 tis. Kč ( ). Závazek z titulu splatné dotace Splatná dotace na pořízení výpočetní techniky Splatná dotace na zaškolení lektorů % pokuta (b) Standard IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory definuje státní podporu jako akci státu, která je určena k poskytnutí ekonomické výhody specifické pro podnik nebo skupinu podniků, které se kvalifikují podle určitých kritérií. Za státní podporu však nejsou považovány výhody poskytované pouze nepřímo pomocí akce, jež ovlivní všeobecné obchodní podmínky (např. vybudování infrastruktury v průmyslových zónách, výstavba silničních a jiných komunikací nebo uvalení obchodních sankcí na konkurenty). Státní dotace je určitý druh státní podpory, která má podobu převodu státních prostředků podniku výměnou za minulé nebo budoucí splnění určitých podmínek, týkajících se provozních činností podniku. Příkladem státní dotace může být příspěvek na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nebo částka získaná na podporu rekvalifikace zaměstnanců podniku. Za státní dotaci není považovaná ta forma státní podpory kterou není možné spolehlivě ocenit (např. poskytnutí jedinečných výkresů a konstrukčních řešení, které může využít pouze daný podnik) a transakce se státem, které není možné odlišit od normálních obchodních transakcí podniku (např. dodávky uskutečněné v rámci veřejných státních zakázek). 10

11 5. (c) Standard IAS 17 Leasingy udává následující příklady situací, které normálně vedou ke klasifikaci leasingové smlouvy jako finanční leasing: - vlastnictví pronajatého aktiva je převedeno na nájemce do konce doby pronájmu, ale převod vlastnictví sám o sobě není nutným požadavkem na klasifikaci pronájmu jako finanční leasing; - nájemce má možnost po skončení leasingu odkoupit aktivum za cenu, která je podstatně nižší než reálná hodnota aktiva k tomuto datu, a je tedy pravděpodobné, že tuto možnost využije; - sjednaná délka doby trvání leasingu je podstatnou částí zbývající doby ekonomické životnosti pronajatého aktiva; - současná hodnota budoucích minimálních leasingových splátek je podstatnou částí reálné hodnoty pronajatého aktiva k okamžiku sjednání leasingu; - pronajaté aktivum je natolik specifické, že jej bez významných úprav může používat pouze nájemce. - pokud má nájemce možnost zrušit pronájem, ponese nájemce ztráty pronajímatele vyplývající z tohoto zrušení; - ztráty nebo zisky ze změny reálné hodnoty odkupní ceny aktiva nese nájemce; - nájemce má možnost pokračovat v pronájmu na další období za nájemné, které je podstatně nižší než tržní. Vždy záleží na posouzení podstaty leasingu a ne jeho právní formy. Zároveň je nutné posoudit jednotlivá kritéria v celkovém kontextu zda převažuje charakter finančního nebo spíš operativního pronájmu. 11

12 Bodovací schéma INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Body 1 (a) Pozemky, budovy a zařízení reklasifikace pronájmu 1 Finanční investice snížení hodnoty investice na pořizovací cenu 1 Investice do nemovitostí reklasifikace do PPZ 1 Goodwill výpočet goodwillu z pořízení podílu 3 Zásoby eliminace vnitroskupinového zisku 1 Pohledávky eliminace vnitroskupinových zůstatků 1,5 Kmenové akcie 1 Kapitálové fondy 1 Nerozdělené zisky rozpad výpočtu nerozděleného zisku do jednotlivých položek 6 Nekontrolní podíly výpočet včetně vlivu eliminací vnitroskupinových transakcí (nebo prohlášení o volbě jejich nepromítnutí) a goodwillu 3 Závazky eliminace vnitroskupinových zůstatků 1 Dividendy eliminace vnitroskupinových zůstatků 0,5 Tržby eliminace vnitroskupinových transakcí 1,5 Náklady na prodané výkony eliminace vnitroskupinových transakcí 1 Zisk z přecenění investice do nemovitostí eliminován 1 Snížení hodnoty goodwillu ve správné výší 1 Finanční výnosy a náklady eliminace vnitroskupinových transakcí 1 Nekontrolní podíly výpočet včetně vlivu eliminací vnitroskupinových transakcí (nebo prohlášení o volbě jejich nepromítnutí) 1,5 Dostupné body 28 Maximum 20 (b) 1 bod za každý relevantní bod Maximum 5 Maximum za otázku 25 2 (a) Náklady na prodané zboží jednotlivé úpravy za 1 bod 3 Ostatní provozní náklady manažerské bonusy za běžné účetní období 2 Finanční výnosy a náklady postoupení pohledávky a aktivace úroků za 1 bod 2 Daň ze zisku pohyb odložené daně, odhad splatné daně a doplatek a úprava splatné daně za 1 bod 3 Dostupné body 10 Maximum 8 (b) Pozemky, budovy a zařízení vliv aktivace úroků a odpisy investičního celku 3 Zásoby manko 1 Pohledávky z obchodního styku zrušení účtování o prodeji pohledávek 1 Pohledávka za bankou zrušení účtování o prodeji pohledávek 1 Dlouhodobé zaměstnanecké požitky manažerské bonusy 2 Odložený daňový závazek promítnutí jednotlivých přechodných rozdílů za 0,5 bodu 3 Krátkodobý bankovní úvěr zrušení účtování o prodeji pohledávek 1 Rezervy zrušení pohledávky za pojišťovnou 1 Splatná daň ze zisku promítnutí jednotlivých úprav závazku za 1 bod 2 Dostupné body 15 Maximum 12 (c) Počáteční zůstatek k Oprava minulý let manažerské bonusy 2 Změna účetních pravidel aktivace úroků 1 12

13 Odložená daň z úprav počátečního nerozděleného zisku 2 Přepočtený počáteční zůstatek 1 Čistý zisk běžného období vykázaný ve výsledovce 1 Dostupné body 8 Maximum 5 Maximum za otázku 25 3 (i) 1 bod za každý relevantní bod 4 (ii) 1 bod za každý relevantní bod 5 (iii) 1 bod za každý relevantní bod 5 (iv) 1 bod za každý relevantní bod 5 (v) 1 bod za každý relevantní bod 12 Dostupné body 31 Maximum za otázku 25 4 (a) Správný a argumenty podložený výpočet hodnoty položky D28 3 Správný a argumenty podložený výpočet hodnoty položky G55 3 Správný a argumenty podložený výpočet hodnoty položky K70 3 Správný a argumenty podložený výpočet hodnoty položky Z11 4 Dostupné body 13 Maximum 12 (b) Formát odpovědi 1 Náklady na nákup 3 Náklady na přeměnu 2 Ostatní náklady pořízení 2 Ocenění v rozvaze 4 Ocenění a účtování při prodeji zásob 4 Dostupné body 16 Maximum 13 Maximum za otázku 25 5 (a) Zařízení a vybavení zvýšení pořizovací ceny a vykázání zvýšení oprávek po 1 bodu 2 Zrušení výnosů příštích období 1 Dopad úprav na nerozdělený zisk dodatečné odpisy, splacení dotace na úhradu nákladů a celkové penále, po 1 bodu 3 Závazek ze splatné dotace na pořízení aktiv včetně penále, po 1 bodu 2 Závazek ze splatné dotace na úhradu nákladů včetně penále, po 1 bodu 2 Náklady na prodané služby navýšení o dodatečné odpisy 1 Ostatní provozní náklady a výnosy navýšení o splacení dotace na úhradu nákladů a celkové penále, po 1 bodu 2 Dostupné body 13 Maximum 12 (b) Definice státní podpory, včetně ilustrativních příkladů a odlišení od státní dotace 4 Definice státní dotace, včetně ilustrativních příkladů a odlišení od státní podpory 4 Dostupné body 8 Maximum 6 (b) 1 bod za každý relevantní bod Maximum 7 Maximum za otázku 25 13

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

v ýro ční zpráv a 2 0 1 4

v ýro ční zpráv a 2 0 1 4 v ýro ční zpráv a 2 0 1 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2014 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 3 Stanovisko dozorčí rady k návrhu

Více

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. OSTROJ a. s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. OSTROJ a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA OSTROJ a. s. za první pololetí roku 2007 2 I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY...5 1. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za první pololetí 2007 5 2. Předpokládaný

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

IFRS a české účetní předpisy

IFRS a české účetní předpisy a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly Srpen 2004 Projekt Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů financuje Evropská unie Tento projekt realizuje Ministerstvo

Více