STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, Praha 8 Článek 2 Předmět činnosti druţstva 1. Předmětem činnosti družstva je: a) pronájem bytů a nebytových prostorů bez poskytování jiných, než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor pronajímatelem, b) správa, provoz, údržba a opravy domovního a bytového fondu, rekonstrukce a modernizace objektů ve vlastnictví družstva. 2. K zajišťování činností družstva podle odstavce 1 je oprávněno družstvo sjednat smlouvu s jinou osobou, nemůže-li efektivně zajistit činnost vlastními zaměstnanci. Článek 3 Právní postavení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě bytových domů č. p. 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504 a 505 v ulici Krynická, s pozemky, na nichž jsou tyto domy postaveny, tj. pozemky č. parc. 1311/3, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1311/7, 1311/8, 1311/9, 1321/2, 1321/3, 1321/4, 1321/5, 1321/6, 1321/7, 1321/8, 1321/9, 1321/29 a 1321/30, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 872 pro obec Praha, katastrální území Troja, a dále za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení v rámci předmětu činnosti podle těchto stanov. Článek 4 Odpovědnost druţstva a ručení za závazky druţstva Družstvo je právnickou osobou, zapisovanou v obchodním rejstříku. Družstvo vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Jednotliví členové družstva neručí za jeho závazky s výjimkou členů jeho orgánů za podmínek stanovených zákonem. Hlava druhá ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Článek 5 Vznik členství v druţstvu 1. Členem družstva se při vzniku družstva může stát fyzická i právnická osoba (dále zakládající člen), pokud je současně nájemcem bytu v domech, uvedených v čl. 3 těchto stanov. Při splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon ) a stanov vzniká zakládajícím členům členství v družstvu dnem vzniku družstva. 2. Zakládající člen družstva musí současně splnit tyto podmínky:

2 - je řádným nájemcem bytu v domě uvedeném v čl. 3 těchto stanov (tj. č. p. 491 až 505 v ulici Krynická v Praze 8), - splňuje podmínky podle platných Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, článek 2 a 3, - nejpozději v den konání ustavující schůze družstva podal písemnou členskou přihlášku, - zavázal se na ustavující schůzi ke splacení zápisného ve výši 1 800,- Kč a zaplatil toto zápisné nejpozději do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, - zavázal se na ustavující schůzi ke splacení základního členského vkladu ve výši 2 000,- Kč a zaplatil tento členský vklad nejpozději do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, - zavázal se na ustavující schůzi uhradit další členský vklad ve výši Kč, který bude sloužit k úhradě zálohy kupní ceny nemovitostí popsaných v čl. 3 těchto stanov stanovené v kupní smlouvě, a to způsobem určeným rozhodnutím ustavující schůze družstva a k úhradě dalších členských vkladů ve výši a způsobem určeným rozhodnutím představenstva, - zavázal se k plnění dalších povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami a usneseními členských schůzí. 3. Za trvání družstva rozhoduje o přijetí nových členů družstva představenstvo, a to pouze v případě, že zájemci o členství v družstvu měli platnou nájemní smlouvu k bytům v bytových domech č. p v ulici Krynické, v Praze 8 ke dni vzniku družstva. V ostatních případech rozhoduje za trvání družstva o přijímání nových členů pouze členská schůze družstva (dílčí členské schůze). 4. Za trvání družstva vzniká dále členství: a) rozhodnutím o přijetí uchazeče za člena na základě členské přihlášky, pokud tento splňuje podmínky stanovené zákonem a těmito stanovami, b) převodem členství, kdy se členem stává osoba, na niž přešla členská práva a povinnosti na základě dohody mezi členem družstva a touto osobou jako třetí osobou, jestliže tato osoba splní obecné podmínky pro přijetí za člena družstva stanovené zákonem a těmito stanovami, c) u fyzických osob - přechodem členství na dědice členských práv a povinností (tj. ze zákona v případě smrti člena družstva), d) u právnických osob - přechodem členství, tj. při zániku právní subjektivity člena právnické osoby na jejího právního nástupce, e) jiným způsobem stanoveným zákonem. 5. Při založení družstva vzniká členství v družstvu dnem vzniku družstva, za trvání družstva vzniká členství v družstvu přijetím za člena družstva. Při převodu členství přecházejí členská práva a povinnosti spojené s členstvím na nabyvatele okamžikem účinnosti smlouvy o převodu, ve vztahu k družstvu dnem předložení smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. 6. Písemná přihláška musí obsahovat zejména: - označení, že jde o přihlášku do družstva, - označení osoby přihlášeného (v případě fyzické osoby její jméno, příjmení, datum narození, bydliště, u právnické osoby její firmu nebo název, sídlo a IČ),

3 - místo a datum podpisu přihlášky, - podpis žadatele o členství. Článek 6 Společné členství manţelů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. 2. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas. 3. Právo společného nájmu družstevního bytu manžely i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů za trvání manželství. 4. Společné členství manželů podle odst. 1 a 3 tohoto článku stanov nevznikne, jestliže spolu manželé trvale nežijí. Článek 7 Zánik členství v druţstvu 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením člena z družstva, c) úmrtím člena družstva - nepřechází-li členství na dědice, d) vyloučením člena z družstva, e) převodem členství, f) prohlášením konkursu na majetek člena fyzické osoby, g) vstupem právnické osoby do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem bez právního nástupce, h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, j) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, k) zánikem družstva bez právního nástupce. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká zejména a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů o nájmu družstevního bytu podle ustanovení 705 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, c) rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu družstevního bytu po rozvodu podle ustanovení 705 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 3. Písemná dohoda o ukončení členství v družstvu musí být podepsána nejméně dvěma členy představenstva, kteří jsou oprávněni k podpisu podle čl. 19, odst. 6 těchto stanov, a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu. 4. Vystoupením zaniká členství po uplynutí dvouměsíční lhůty ode dne písemného oznámení představenstvu družstva s tím, že tato dvouměsíční lhůta začíná

4 běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva představenstvu. Vypořádací podíl bude vyplacen po vyklizení a řádném předání bytu. 5. Člen může být vyloučen, jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně a stanovách, případně v dalších právních předpisech, b) užívá družstevního majetku tak, že družstvu vzniká škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, c) fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členům družstva, d) z jiných důležitých důvodů, tj. zejména je-li bez vážného důvodu v prodlení se splátkami svého členského vkladu, je-li po dobu delší než tři měsíce v prodlení s úhradou nájemného, záloh nebo vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu nebo dalších plateb, anebo poskytl byt či nebytový prostor do podnájmu jinému bez písemného souhlasu družstva. 6. O vyloučení rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí o vyloučení se členovi zasílá písemně na adresu bydliště/sídla, uvedeného v členské evidenci, a to do vlastních rukou. V případě, že má člen zřízenu datovou schránku, lze mu zaslat rozhodnutí o vyloučení do této datové schránky. 7. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi a poté návrh soudu na prohlášení usnesení členské schůze za neplatné způsobem a ve lhůtách stanovených v obchodním zákoníku. Článek 8 Majetkové vypořádání 1. Zanikne-li členství za trvání družstva jinak než převodem či přechodem členských práv a povinností, tedy tak, že práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu nejsou převáděny anebo nepřecházejí na právního nástupce či na dědice, vzniká dosavadnímu členu, jeho právnímu nástupci či dědici nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl při zániku členství se určí poměrem splaceného členského vkladu bývalého člena, násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených počtem ukončených roků jejich členství. 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodující stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, přičemž se nepřihlíží ke kapitálu, který je v nedělitelném fondu a v jiných zajišťovacích fondech družstva. 4. Nárok bývalého člena na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství v družstvu zaniklo. Družstvo však není povinno vypořádací podíl bývalému členovi vyplatit do doby než byt, který užíval, vyklidí a řádně nepředá družstvu. 5. Družstvo je oprávněno započíst proti pohledávce bývalého člena z titulu vypořádacího podílu v družstvu své splatné pohledávky za tímto členem. Vypořádací

5 podíl člena, jehož členství zaniklo vyloučením, bude snížen o náklady spojené s event. soudním řízením a zajištěním bytové náhrady. 6. Zaniklo-li členství v družstvu převodem členských práv a povinností na třetí osobu, nemá dosavadní člen právo na vypořádací podíl. Vypořádání se provede mezi dosavadním a novým členem družstva. 7. Zanikne-li členství v důsledku převodu bytu, příp. nebytového prostoru, do vlastnictví člena družstva podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, nevzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl, resp. mu nevzniká právo na vrácení základního členského vkladu, dalšího členského vkladu, příp. další majetkové účasti, protože byly zdrojem financování převáděného bytu. Článek 9 Členská evidence 1. Družstvo vede seznam všech svých členů, do kterého se zapisuje: a) u fyzických osob jméno, datum narození, adresa bydliště. (Při společném členství jsou evidovány údaje o obou společných členech.) U právnických osob firmu nebo název, sídlo a IČ, b) datum vzniku členství v družstvu a členské číslo, které bude používáno při komunikaci se členy družstva, c) výše základního i dalšího členského vkladu, d) částka splaceného základního členského vkladu a datum úhrady, výše splaceného dalšího členského vkladu a datum úhrady, e) číslo družstevního bytu, ke kterému má člen právo nájmu, f) den vzniku nájmu k družstevnímu bytu, g) datum zániku členství v družstvu, výše a datum úhrady vypořádacího podílu, h) údaje o datové schránce člena, pokud je tato zřízena. 2. Do seznamu se bez zbytečného odkladu, nejdéle do patnácti dnů ode dne, kdy se družstvo o změně dozví, vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 3. Nahlížení do seznamu členů je družstvo povinno umožnit kterémukoliv členovi družstva, a to do té části evidence, která se týká jeho členství. Družstvo je také povinno členovi družstva vydat na žádost potvrzení o jeho členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Dále mohou do seznamu nahlížet osoby, které prokáží právní zájem a kterým to povolí představenstvo družstva. 4. Družstvo zpracovává osobní údaje členů družstva v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalšími obecně závaznými předpisy, a to výhradně za účelem zabezpečování předmětu činnosti družstva, tj. zejména za účelem vedení členské evidence podle zákona a podle těchto stanov, a dále za účelem správy družstevních bytů, apod. 5. Představenstvo je povinno zajistit ochranu zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům členů družstva, k jejich změně, zničení, ztrátě nebo jinému zneužití.

6 Hlava třetí VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI DRUŢSTVA A ČLENU Článek 10 Práva členů druţstva 1. Člen družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. 2. Člen družstva má zejména právo: a) účastnit se členských schůzí družstva a podílet se tak na rozhodování o základních otázkách činnosti a hospodaření družstva a na jeho kontrole, b) volit a být volen do orgánů družstva nebo orgánem družstva, splňuje-li podmínky či nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle těchto stanov, c) podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení, d) na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 491 až 505 v Krynické ulici v Praze 8 po získání oprávnění družstva vykonávat vlastnické právo k uvedeným domům poté, kdy mu vzniklo členství v družstvu převodem členských práv a povinností nebo jiným zákonným způsobem, příp. rozhodnutím o přijetí za člena družstva a přidělení volného bytu v uvedených domech, e) na užívání družstevního bytu za podmínek určených těmito stanovami, f) uzavřít smlouvu o podnájmu družstevního bytu za podmínek stanovených představenstvem a z jeho předchozího písemného souhlasu, g) na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu a bytu, event. nebytového prostoru s výjimkou drobných oprav, které si člen družstva hradí sám, h) seznámit se před konáním členské schůze s písemnými podklady pro členskou schůzi družstva, zejména o činnosti a výsledcích hospodaření družstva, i) být informován o způsobu provedení ročního vyúčtování záloh na ceny služeb poskytované s užíváním bytu, event. nebytového prostoru, j) podílet se na činnosti družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů družstva, k) uplatnit podle 231 odst. 4 až 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, právo na odvolání se k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení člena z družstva a dále na podání návrhu soudu podle 242 téhož zákona na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami družstva. Tato práva mohou být uplatněna vždy jen způsobem a ve lhůtách podle ustanovení obchodního zákoníku. l) na bezplatné převedení bytu, jehož je nájemcem, do vlastnictví člena družstva, a to po zaplacení členského vkladu, případně dalšího členského vkladu a splnění podmínek, přijatých členskou schůzí družstva (výmaz zástavního práva k domu apod.). Článek 11 Povinnosti členů druţstva 1. Člen družstva má povinnost zejména: a) zaplatit zápisné, základní členský vklad, příspěvek na nedělitelný fond ve výši a způsobem dle stanov,

7 b) řádně a včas splatit další členský vklad stanovený rozhodnutím představenstva družstva, který je tvořen podílem na kupní ceně domu a pozemku, v němž se nachází družstevní byt, jehož je nájemcem, c) dodržovat obecně závazné předpisy týkající se občanského soužití a veřejného pořádku v domě a jeho okolí, dále domovní řád, stanovy družstva, provozní řád domu, řídit se usneseními členských schůzí a rozhodnutími ostatních orgánů družstva, platit řádně a včas platby družstvu a zálohy na úhradu služeb spojených s užíváním bytu, a to ve výši a v termínu stanoveném orgány družstva, d) octne-li se člen v prodlení s platbou, je povinen platit úroky z prodlení podle platných právních předpisů (v případě prodlení s platbou nájemného poplatek z prodlení podle platných právních předpisů), pokud se člen a družstvo nedohodnou jinak, e) pokud se člen a družstvo nedohodnou jinak, dodržovat povinnosti plynoucí z nájmu bytu, tj. užívat byt a společné prostory k účelům určeným nájemní smlouvou, platit řádně a včas úhrady za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování, f) udržovat byt a společné prostory v domě v řádném stavu, zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v pronajatém bytě na své náklady v rozsahu stanoveném právními předpisy, vyjma údržby a oprav, které je povinno zajišťovat družstvo, g) odstranit závady a poškození ve společných prostorách domu, které způsobí sám nebo které způsobí osoby, které s ním bydlí nebo jej navštívily. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit družstvu náklady, které družstvo na odstranění závad či poškození vynaložilo, h) oznámit družstvu bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které se hradí z prostředků družstva a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla, i) oznámit družstvu neprodleně, nejdéle do patnácti dnů všechny změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, popř. jiných osob s ním v bytě bydlících, které jsou důležité pro vedení členské a bytové evidence a evidence majetku družstva a pro kalkulaci plateb za služby spojené s užíváním bytu, j) umožnit do bytu přístup pověřeným zástupcům družstva ke zjištění technického stavu bytu nebo osobám pověřeným družstvem k provedení oprav a odečtů měřidel stavu vody a tepla, případně dalších médií, a to po předchozí výzvě, k) provádět stavební úpravy v bytě pouze na základě předchozího písemného souhlasu představenstva družstva a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy, l) při zániku členství vyklidit neprodleně byt, m) podle svých osobních možností přispívat k plnění úkolů družstva a ochraně družstevního majetku, n) v případě svojí nepřítomnosti v bytě delší než tři měsíce sdělit družstvu svoji kontaktní adresu. 2. Člen družstva má, pokud tak rozhodne členská schůze, uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, resp. na likvidačním schodku. Úhrada člena však nesmí přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu. Hlava čtvrtá MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENU NA DRUŢSTVU Článek 12 Zapisovaný základní kapitál druţstva Zapisovaný základní kapitál činí Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých).

8 Článek 13 Majetková účast členů na druţstvu 1. Členové jsou povinni se majetkově podílet na zajištění činnosti družstva členskými vklady. 2. Majetkovou účast člena v družstvu tvoří peněžité vklady, jimiž jsou základní členský vklad a další členský vklad. Článek 14 Základní členský vklad 1. Základní členský vklad je stanoven pro všechny členy družstva ve shodné výši a činí Kč (slovy: Dva tisíce korun českých). Základní členský vklad je při založení družstva člen povinen zaplatit nejpozději do patnácti dní ode dne konání ustavující schůze členu představenstva určenému usnesením ustavující schůze způsobem uvedeným v tomto usnesení. Takto určený člen představenstva se stává správcem vkladů a přejímá práva a povinnosti stanovené obchodním zákoníkem. 2. V případě přijetí člena za trvání družstva na základě členské přihlášky musí být základní členský vklad splacen na účet družstva před vznikem členství v družstvu. Článek 15 Další členský vklad 1. Člen družstva je povinen uhradit další členský vklad v termínu a výši určeným představenstvem. 2. Další členský vklad je podílem na kupní ceně domů a pozemků, v nichž se nachází družstevní byty, které mají členové v nájmu. Kritéria určení výše dalšího členského vkladu (předpoklad podle poměru velikosti podlahové plochy družstevního bytu), jeho přesnou výši a způsob jeho splácení stanoví představenstvo individuálně pro každého člena družstva do 30 dnů po definitivním projednání podmínek koupě předmětného domu a pozemku s jeho majitelem. Tento další členský vklad je každý člen družstva povinen splatit ve lhůtě a způsobem určeným představenstvem. 3. Výši dalšího členského vkladu v případě přijetí nového člena za trvání družstva, jemuž má být poskytnut do užívání uvolněný družstevní byt, určuje představenstvo v usnesení o přijetí za člena. Závazek ke splacení dalšího členského vkladu je v tomto případě povinnou náležitostí písemné členské přihlášky, jinak nelze rozhodnout o přijetí za člena. 4. Člen družstva nemůže požadovat vydání své majetkové účasti v družstvu či její části v době trvání členství. Hlava pátá ORGÁNY DRUŢSTVA Článek 16 Obecná ustanovení o orgánech druţstva 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise.

9 2. Členy představenstva a kontrolní komise mohou být jen členové družstva starší osmnácti let. 3. Členy představenstva a kontrolní komise nemohou být osoby, které jsou mezi sebou nebo se členy druhého orgánu příbuznými v řadě přímé, sourozenci nebo manželé. 4. Funkční období členů volených orgánů po založení družstva je tříleté, další funkční období je pětileté. Opětovná volba je možná. 5. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může být odvolán i před uplynutím funkčního období orgánem, který ho do funkce zvolil. 6. Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období ze své funkce odstoupit, je však povinen toto odstoupení písemně oznámit orgánu, jehož je členem tak, že odstoupení zašle družstvu do jeho sídla. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 7. Dnem účinnosti odstoupení nastupuje na místo odstoupivšího člena náhradník podle stanoveného pořadí. To platí i pro případ, že členství ve voleném orgánu družstva zanikne smrtí jeho člena. 8. Pokud v období mezi členskými schůzemi některý z členů voleného orgánu odstoupil ze své funkce nebo jeho členství v daném orgánu zaniklo z jiných důvodů, a pokud ho již nemůže nahradit žádný další zvolený náhradník, je na jednání nejbližší členské schůze představenstvo povinno zařadit do programu doplňující volbu členů těchto orgánů. V tomto případě je představenstvo povinno svolat členskou schůzi nejpozději do tří měsíců po zániku členství daného člena v příslušném orgánu. 9. Přestane-li člen voleného orgánu splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené obchodním zákoníkem, těmito stanovami nebo zvláštním právním předpisem, pak jeho funkce zaniká. 10. Členům orgánů družstva může být poskytnuta odměna za práci vykonanou pro družstvo. Udělení odměny a její výše podléhá schválení členské schůze. 11. Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Jestliže s tím projeví souhlas všichni členové orgánu, lze hlasovat také písemně nebo pomocí těch prostředků sdělovací techniky, kdy lze hlasovat prokazatelným způsobem (např. se zaručeným elektronickým podpisem apod.). Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. V případě nesouhlasu byť jen jednoho ze členů orgánů takto hlasovat nelze. 12. Pro platnost usnesení orgánu družstva je nutné jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů, pokud není právními předpisy nebo stanovami vyžadováno jinak. 13. Zasedání představenstva a kontrolní komise jsou neveřejná.

10 Článek 17 Zákaz konkurence a neslučitelnost funkcí 1. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních orgánů a dozorčích orgánů právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti či podnikání. 2. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Článek 18 Členská schůze 1. Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a jednoho náhradníka, c) volit a odvolávat členy kontrolní komise a jednoho náhradníka, d) schvalovat výroční zprávu o hospodaření družstva a řádnou účetní závěrku, e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, f) rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva, g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu družstva, h) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, i) rozhodovat o koupi, prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty. Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt do vlastnictví člena, který je jeho nájemcem. j) rozhodovat o koupi, prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s movitými věcmi, jejichž hodnota přesahuje Kč, k) rozhodovat o významných majetkových dispozicích, např. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, zástavní smlouvy, přijetí ručitelského závazku apod., l) rozhodovat o zřízení prostředků k zajištění závazků či věcných břemen zatěžujících majetek družstva, m) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva, n) rozhodovat o vydání prohlášení vlastníka budovy ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a stanovit podmínky a postup pro převod bytů do vlastnictví členů družstva, o) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, p) rozhodovat o uzavření smluv podle 67a obchodního zákoníku. 2. Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, popřípadě, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila nebo vyhradí. 3. Vzhledem k počtu členů družstva je přípustné, aby se členská schůze konala formou dvou dílčích členských schůzí. V takovém případě se při rozhodování sčítají hlasy odevzdané na obou dílčích členských schůzích. Dílčí členské schůze mohou rozhodovat o všech záležitostech týkajících se družstva, vyjma rozhodnutí o zániku družstva. Jinak se na dílčí členské schůze vztahují přiměřeně ujednání těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.

11 4. Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně a dále vždy, pokud o to písemně požádá kontrolní komise nebo alespoň jedna třetina všech členů družstva. Nesvolá-li na základě takové písemné žádosti představenstvo členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, svolá členskou schůzi člen družstva, písemně pověřený osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. 5. Členská schůze je svolávána písemnou pozvánkou s uvedením data a programu jednání členské schůze, přičemž tato pozvánka se jednak vhazuje do schránek podle bydliště členů uvedených v evidenci, dále je vyvěšována formou vyhlášky družstva ve všech domech ve vlastnictví družstva a v domech, kde se nachází jeho družstevní byty, a to nejpozději patnáct dní před konáním členské schůze. U těch členů, kde bude mít družstvo k dispozici jejich ovou adresu, nebo údaje o datové schránce lze zaslat pozvánku na ovou adresu člena nebo do jeho datové schránky. 6. Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi navrženou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky a vyvěšení oznámení v domech ve vlastnictví družstva, oznámí představenstvo doplnění pořadu jednání členské schůze stejným způsobem ve lhůtě do deseti dnů před konáním členské schůze. Jestliže takové oznámení již není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad jednání této členské schůze jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se tato náhradní členská schůze konala nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na ustanovení 238, odst. 3 obchodního zákoníku. Obdobně se postupuje, byla-li členská schůze konána formou dílčích schůzí. 8. Členskou schůzi svolává představenstvo a řídí ji předseda představenstva nebo některý z členů představenstva. 9. O účasti dalších osob na členské schůzi rozhoduje představenstvo družstva. 10. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. 11. Při hlasování o záležitostech uvedených v odst. 1 písm. a), g), i), k), l) a o) tohoto článku stanov se rozhoduje ¾ většinou přítomných členů. 12. Při hlasování má každý člen družstva přítomný na jednání jeden hlas, společní členové mají při hlasování jen jeden hlas. Pokud mezi společnými členy nedojde při hlasování ke shodě, platí, že společní členové se zdrželi hlasování. 13. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřený. V případě, že

12 je zmocněncem právnická osoba, prokáže se vedle plné moci i originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo originálem či ověřenou kopií jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby s uvedením osob oprávněných za ni jednat a osoby za ně oprávněné jednat se prokáží platným průkazem totožnosti. 14. Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny členy družstva. Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze může člen družstva podat pouze u soudu za zákonem stanovených podmínek. 15. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti podle ustanovení 241, odst. 1 obchodního zákoníku. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 16. Každý člen má právo nahlížet do zápisu a jeho příloh. Článek 19 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem družstva, který volí a odvolává členská schůze. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami, vnitrodružstevními předpisy nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 2. Představenstvo má pět členů a jednoho náhradníka. 3. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a dva místopředsedy představenstva. Místopředsedové v pořadí stanoveném představenstvem zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v určitém pořadí stanoveném představenstvem. 4. Pro členy představenstva platí ustanovení 193, odst. 2, 194, odst. 2 věta první až pátá a odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. 5. Do působnosti představenstva patří: a) svolání členské schůze a příprava jejího programu, b) zajišťování a kontrola plnění přijatých usneseními členské schůze, c) zabezpečení a kontrola chodu a obchodního vedení družstva včetně řádného vedení účetnictví družstva v souladu s obecně závaznými právními předpisy, d) svolávat a organizačně zabezpečovat konání členské schůze, včetně dílčího, mimořádného a náhradního jednání tohoto orgánu družstva, e) podávat členské schůzi zprávy o své činnosti, jakož i o činnosti družstva, včetně návrhů koncepce jeho dalšího rozvoje a zaměření, f) předkládat kontrolní komisi k projednání a členské schůzi ke schválení návrhy, jejichž projednání a schválení je v pravomoci členské schůze podle zákona a těchto stanov, g) rozhodovat o všech zásadních otázkách týkajících se řízení, organizace a hospodaření družstva, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti členské schůze, h) vstupovat do závazkových vztahů vůči třetím osobám v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a při respektování schváleného podpisového řádu družstva, i) zajišťovat zřízení fondů družstva a jejich použití podle rozhodnutí členské schůze,

13 j) uplatňovat nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu a vymáhat pohledávky za dlužníky, k) rozhodovat o členských a bytových otázkách v rozsahu určeném těmito stanovami, a obecně závaznými právními předpisy, a to vč. podmínek, za nichž se uzavírají smlouvy o nájmu družstevních bytů, l) projednávat návrhy a podněty členů družstva a stížnosti jiných osob a projednávat případy porušení či neplnění povinností členů družstva, m) rozhodovat o přijetí členů družstva za podmínek dle čl. 5, odst. 3 stanov a o vyloučení členů družstva, n) rozhodovat o dalších členských vkladech. 6. Navenek jedná za představenstvo předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva, přičemž podepisování za družstvo se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě družstva připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce v družstvu. 7. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za měsíc a svolává je předseda písemně, em nebo telefonicky. Předseda svolává představenstvo i z podnětu kteréhokoliv člena představenstva nebo kontrolní komise. Pokud není představenstvo svoláno do 10 dnů po obdržení podnětu, je oprávněn svolat představenstvo místopředseda nebo ten, kdo podnět ke svolání představenstva podal. 8. Jednání představenstva organizuje a řídí předseda představenstva. Předseda představenstva rovněž organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. 9. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a určený zapisovatel. Zapisovatel se volí při prvním zasedání představenstva po jeho zvolení, případně podle potřeby. Členové představenstva a hosté se zapisují do seznamu přítomných, který je součástí zápisu. Každý člen představenstva má právo, aby byl v zápisu uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. 10. Představenstvo se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každému členu představenstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy a při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Usnesení je přijato, jestliže s návrhem usnesení vyslovila souhlas nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V zápisu musí být uvedeni jmenovitě ti členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo kteří se hlasování zdrželi. 11. Členové představenstva jsou povinni osobně se zúčastnit členské schůze, ledaže jim v účasti brání závažné důvody, které jsou povinni sdělit předsedovi představenstva. Článek 20 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je orgánem družstva. Je volena a odvolávána členskou schůzí a za svou činnost odpovídá pouze členské schůzi. Jinak je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise má tři členy a jednoho náhradníka.

14 3. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, zejména se vyjadřuje k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Její vyjádření je součástí výroční zprávy družstva. Kontrolní komise projednává stížnosti členů družstva k činnosti představenstva. O jejich projednání a případných opatřeních je komise povinna informovat člena družstva, který stížnost podal. 4. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat na představenstvu jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo v postavení družstva a jeho členů. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. 5. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda, za jeho nepřítomnosti místopředseda, organizuje a řídí jednání kontrolní komise. Předseda a místopředseda kontrolní komise jsou oprávněni zúčastňovat se jednání představenstva. 6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce a svolává ji předseda, a to buď telefonicky nebo em, nebo z podnětu kteréhokoliv člena kontrolní komise. Pokud není kontrolní komise svolána do 10 dnů po obdržení podnětu, je oprávněn ji svolat ten, kdo podnět ke svolání kontrolní komise podal. 7. Z jednání kontrolní komise se pořizuje písemný zápis, který podepisuje předsedající a určený zapisovatel. Zapisovatel se volí při prvním zasedání kontrolní komise po jejím zvolení, případně podle potřeby. Členové kontrolní komise a hosté se zapisují do seznamu přítomných, který je součástí zápisu. V zápisu z jednání kontrolní komise musí být jmenovitě uvedeni členové komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. 8. Kontrolní komise se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každému členu kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy a při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Usnesení je přijato, jestliže s návrhem usnesení vyslovila souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. 9. Členové kontrolní komise jsou povinni osobně se zúčastnit členské schůze, ledaže jim v účasti brání závažné důvody, které jsou povinni sdělit předsedovi kontrolní komise. 10. Pro členy kontrolní komise platí obdobně ustanovení 193, odst. 2 a 194, odst. 2 první až pátá věta a odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. Hlava šestá HOSPODAŘENÍ DRUŢSTVA Článek 21 Hospodaření druţstva 1. Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. 2. Náklady hradí z fondů vytvářených z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní své činnosti.

15 3. Družstvo vytváří zejména tyto fondy: a) nedělitelný fond b) provozní fond c) fond údržby a oprav, d) další fondy, pokud o tom rozhodne členská schůze. 4. Tvorba fondů se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a zásadami schválenými členskou schůzí. 5. Úhrady za bydlení a služby spojené s bydlením a termín jejich splatnosti stanoví družstvo individuálně pro každého nájemce bytu podle jednotných, členskou schůzí schválených kritérií. 6. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Zpracování účetní závěrky zajišťuje představenstvo. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. 7. Družstvo je povinno sestavit mimořádnou účetní závěrku ke dni zániku členství člena v družstvu v průběhu existence družstva, souvisí-li se zánikem členství nutnost majetkového vypořádání a určení výše vypořádacího podílu. Článek 22 Nedělitelný fond 1. Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši Kč (slovy: Pěttisíckorunčeských) a tento fond doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, pokud jej vytváří, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. 2. Tento fond se nesmí za trvání družstva použít k rozdělení mezi členy. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze družstva, přičemž přednostně se použije k úhradě ztráty družstva zjištěné na základě schválené řádné účetní závěrky. 3. Podrobnější pravidla pro tvorbu a užití fondu stanoví členská schůze. Článek 23 Provozní fond 1. Provozní fond slouží zejména k úhradě nákladů spojených s provozem družstva a s tím souvisejících činností družstva. 2. Zásady pro tvorbu a užití provozního fondu stanoví členská schůze. Článek 24 Fond údrţby a oprav 1. Příjmy fondu údržby a oprav tvoří zejména měsíční platby členů družstva, jejichž výši určí každoročně členská schůze. Dalším příjmem je 5 % čistého ročního zisku družstva. 2. Prostředky fondu údržby a oprav družstvo čerpá ke krytí výdajů spojených s údržbou a opravami domu.

16 Článek 25 Zisk a jeho rozdělení 1. O způsobu použití zisku, jakož i jeho části, rozhoduje členská schůze při projednávání roční účetní závěrky družstva. Při tom je povinna dbát, aby družstvo oddělilo ze zjištěného zisku částky ke splnění svých odvodových a dalších povinností vyplývajících pro ně z příslušných právních předpisů, a dále k dotaci fondů družstva. 2. V případě, že členská schůze rozhodne o rozdělení zisku nebo jeho části mezi členy, bude zisk nebo jeho část rozdělen mezi členy poměrem výše splaceného členského vkladu ke splaceným členským vkladům všech členů družstva. 3. O úhradě ztráty rozhoduje členská schůze při projednání roční účetní závěrky. 4. Zdroje úhrady ztráty musí být použity v následujícím pořadí, přičemž ke každému dalšímu je možné přikročit až po vyčerpání předchozího: a) nerozdělený zisk z minulých let, b) nedělitelný fond, c) uhrazovací povinnost členů družstva přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, resp. na likvidačním schodku, která nesmí přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu. 5. Nestačí-li k úhradě roční závěrkou vykázané ztráty družstva nerozdělený zisk z minulých let a/nebo prostředky nedělitelného fondu, ani ji nelze převést do dalšího roku, musí členská schůze rozhodnout, že členové družstva jsou povinni přispět k úhradě ztráty družstva. V případě, že by ztráta byla zaviněna zjištěnými osobami osobou, má družstvo právo a povinnost vymáhat po odpovědné osobě způsobenou škodu v plné výši. Hlava sedmá ZRUŠENÍ A ZÁNIK DRUŢSTVA Článek 26 Zrušení druţstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Družstvo zúčastněné na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno. c) v dalších případech podle zákona, tj. zejména zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, rozhodnutím soudu. 3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. 4. Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidátory jmenuje členská schůze.

17 5. Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva. 6. Likvidační zůstatek bude rozdělen v souladu s platnými právními předpisy. O způsobu rozdělení likvidačního zůstatku rozhodne členská schůze. Hlava osmá ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Rozhodnutí orgánů družstva týkajících se jednotlivých členů se oznamují pouze jim. Rozhodnutí jim musí být písemně oznámeno a doručeno. 2. Lhůta k odvolání činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 3. Doručování: a) Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na poslední adresu, kterou člen družstvu sdělil a která je uvedena v členské evidenci, event. do datové schránky člena družstva, pokud ji má zřízenu. b) Doručení písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených zákonem, těmito stanovami nebo usnesením členské schůze. c) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jestliže pošta písemnost doručí, nebo dnem vrácení družstvu z poslední družstvu známé adresy jako nedoručitelné, a to i když se člen družstva na této adrese již nezdržuje. Tato povinnost je splněna také tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne, o čemž musí být funkcionářem družstva a dalším nezávislým členem družstva podepsán písemný záznam a dále v případě, že je doručena do datové schránky člena. d) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: - při doručování písemnosti funkcionářem družstva jakmile člen družstva její převzetí potvrdí, - při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, vrátí-li pošta písemnost družstvu jako nedoručitelnou a člen svým jednáním doručení zmařil nebo odmítl její přijetí, nebo bylo marně doručováno na poslední členem družstvu oznámenou adresu, - doručením do datové schránky člena. Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí konanou dne 20. listopadu V Praze dne 20. listopadu předseda představenstva člen představenstva

18

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POZNAŇSKÁ ODRA Poznaňská 430/43, 181 00 Praha 8 - Bohnice ve znění schváleném na 3. členské schůzi 23.11.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POZNAŇSKÁ ODRA Poznaňská 430/43, 181 00 Praha 8 - Bohnice ve znění schváleném na 3. členské schůzi 23.11. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POZNAŇSKÁ ODRA Poznaňská 430/43, 181 00 Praha 8 - Bohnice ve znění schváleném na 3. členské schůzi 23.11.2011 ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Identifikace, firma a sídlo

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více