STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, Praha 8 Článek 2 Předmět činnosti druţstva 1. Předmětem činnosti družstva je: a) pronájem bytů a nebytových prostorů bez poskytování jiných, než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor pronajímatelem, b) správa, provoz, údržba a opravy domovního a bytového fondu, rekonstrukce a modernizace objektů ve vlastnictví družstva. 2. K zajišťování činností družstva podle odstavce 1 je oprávněno družstvo sjednat smlouvu s jinou osobou, nemůže-li efektivně zajistit činnost vlastními zaměstnanci. Článek 3 Právní postavení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě bytových domů č. p. 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504 a 505 v ulici Krynická, s pozemky, na nichž jsou tyto domy postaveny, tj. pozemky č. parc. 1311/3, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1311/7, 1311/8, 1311/9, 1321/2, 1321/3, 1321/4, 1321/5, 1321/6, 1321/7, 1321/8, 1321/9, 1321/29 a 1321/30, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 872 pro obec Praha, katastrální území Troja, a dále za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení v rámci předmětu činnosti podle těchto stanov. Článek 4 Odpovědnost druţstva a ručení za závazky druţstva Družstvo je právnickou osobou, zapisovanou v obchodním rejstříku. Družstvo vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Jednotliví členové družstva neručí za jeho závazky s výjimkou členů jeho orgánů za podmínek stanovených zákonem. Hlava druhá ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Článek 5 Vznik členství v druţstvu 1. Členem družstva se při vzniku družstva může stát fyzická i právnická osoba (dále zakládající člen), pokud je současně nájemcem bytu v domech, uvedených v čl. 3 těchto stanov. Při splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon ) a stanov vzniká zakládajícím členům členství v družstvu dnem vzniku družstva. 2. Zakládající člen družstva musí současně splnit tyto podmínky:

2 - je řádným nájemcem bytu v domě uvedeném v čl. 3 těchto stanov (tj. č. p. 491 až 505 v ulici Krynická v Praze 8), - splňuje podmínky podle platných Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, článek 2 a 3, - nejpozději v den konání ustavující schůze družstva podal písemnou členskou přihlášku, - zavázal se na ustavující schůzi ke splacení zápisného ve výši 1 800,- Kč a zaplatil toto zápisné nejpozději do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, - zavázal se na ustavující schůzi ke splacení základního členského vkladu ve výši 2 000,- Kč a zaplatil tento členský vklad nejpozději do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, - zavázal se na ustavující schůzi uhradit další členský vklad ve výši Kč, který bude sloužit k úhradě zálohy kupní ceny nemovitostí popsaných v čl. 3 těchto stanov stanovené v kupní smlouvě, a to způsobem určeným rozhodnutím ustavující schůze družstva a k úhradě dalších členských vkladů ve výši a způsobem určeným rozhodnutím představenstva, - zavázal se k plnění dalších povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami a usneseními členských schůzí. 3. Za trvání družstva rozhoduje o přijetí nových členů družstva představenstvo, a to pouze v případě, že zájemci o členství v družstvu měli platnou nájemní smlouvu k bytům v bytových domech č. p v ulici Krynické, v Praze 8 ke dni vzniku družstva. V ostatních případech rozhoduje za trvání družstva o přijímání nových členů pouze členská schůze družstva (dílčí členské schůze). 4. Za trvání družstva vzniká dále členství: a) rozhodnutím o přijetí uchazeče za člena na základě členské přihlášky, pokud tento splňuje podmínky stanovené zákonem a těmito stanovami, b) převodem členství, kdy se členem stává osoba, na niž přešla členská práva a povinnosti na základě dohody mezi členem družstva a touto osobou jako třetí osobou, jestliže tato osoba splní obecné podmínky pro přijetí za člena družstva stanovené zákonem a těmito stanovami, c) u fyzických osob - přechodem členství na dědice členských práv a povinností (tj. ze zákona v případě smrti člena družstva), d) u právnických osob - přechodem členství, tj. při zániku právní subjektivity člena právnické osoby na jejího právního nástupce, e) jiným způsobem stanoveným zákonem. 5. Při založení družstva vzniká členství v družstvu dnem vzniku družstva, za trvání družstva vzniká členství v družstvu přijetím za člena družstva. Při převodu členství přecházejí členská práva a povinnosti spojené s členstvím na nabyvatele okamžikem účinnosti smlouvy o převodu, ve vztahu k družstvu dnem předložení smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. 6. Písemná přihláška musí obsahovat zejména: - označení, že jde o přihlášku do družstva, - označení osoby přihlášeného (v případě fyzické osoby její jméno, příjmení, datum narození, bydliště, u právnické osoby její firmu nebo název, sídlo a IČ),

3 - místo a datum podpisu přihlášky, - podpis žadatele o členství. Článek 6 Společné členství manţelů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. 2. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas. 3. Právo společného nájmu družstevního bytu manžely i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů za trvání manželství. 4. Společné členství manželů podle odst. 1 a 3 tohoto článku stanov nevznikne, jestliže spolu manželé trvale nežijí. Článek 7 Zánik členství v druţstvu 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením člena z družstva, c) úmrtím člena družstva - nepřechází-li členství na dědice, d) vyloučením člena z družstva, e) převodem členství, f) prohlášením konkursu na majetek člena fyzické osoby, g) vstupem právnické osoby do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem bez právního nástupce, h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, j) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, k) zánikem družstva bez právního nástupce. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká zejména a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů o nájmu družstevního bytu podle ustanovení 705 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, c) rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu družstevního bytu po rozvodu podle ustanovení 705 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 3. Písemná dohoda o ukončení členství v družstvu musí být podepsána nejméně dvěma členy představenstva, kteří jsou oprávněni k podpisu podle čl. 19, odst. 6 těchto stanov, a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu. 4. Vystoupením zaniká členství po uplynutí dvouměsíční lhůty ode dne písemného oznámení představenstvu družstva s tím, že tato dvouměsíční lhůta začíná

4 běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva představenstvu. Vypořádací podíl bude vyplacen po vyklizení a řádném předání bytu. 5. Člen může být vyloučen, jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně a stanovách, případně v dalších právních předpisech, b) užívá družstevního majetku tak, že družstvu vzniká škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, c) fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členům družstva, d) z jiných důležitých důvodů, tj. zejména je-li bez vážného důvodu v prodlení se splátkami svého členského vkladu, je-li po dobu delší než tři měsíce v prodlení s úhradou nájemného, záloh nebo vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu nebo dalších plateb, anebo poskytl byt či nebytový prostor do podnájmu jinému bez písemného souhlasu družstva. 6. O vyloučení rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí o vyloučení se členovi zasílá písemně na adresu bydliště/sídla, uvedeného v členské evidenci, a to do vlastních rukou. V případě, že má člen zřízenu datovou schránku, lze mu zaslat rozhodnutí o vyloučení do této datové schránky. 7. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi a poté návrh soudu na prohlášení usnesení členské schůze za neplatné způsobem a ve lhůtách stanovených v obchodním zákoníku. Článek 8 Majetkové vypořádání 1. Zanikne-li členství za trvání družstva jinak než převodem či přechodem členských práv a povinností, tedy tak, že práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu nejsou převáděny anebo nepřecházejí na právního nástupce či na dědice, vzniká dosavadnímu členu, jeho právnímu nástupci či dědici nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl při zániku členství se určí poměrem splaceného členského vkladu bývalého člena, násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených počtem ukončených roků jejich členství. 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodující stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, přičemž se nepřihlíží ke kapitálu, který je v nedělitelném fondu a v jiných zajišťovacích fondech družstva. 4. Nárok bývalého člena na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství v družstvu zaniklo. Družstvo však není povinno vypořádací podíl bývalému členovi vyplatit do doby než byt, který užíval, vyklidí a řádně nepředá družstvu. 5. Družstvo je oprávněno započíst proti pohledávce bývalého člena z titulu vypořádacího podílu v družstvu své splatné pohledávky za tímto členem. Vypořádací

5 podíl člena, jehož členství zaniklo vyloučením, bude snížen o náklady spojené s event. soudním řízením a zajištěním bytové náhrady. 6. Zaniklo-li členství v družstvu převodem členských práv a povinností na třetí osobu, nemá dosavadní člen právo na vypořádací podíl. Vypořádání se provede mezi dosavadním a novým členem družstva. 7. Zanikne-li členství v důsledku převodu bytu, příp. nebytového prostoru, do vlastnictví člena družstva podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, nevzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl, resp. mu nevzniká právo na vrácení základního členského vkladu, dalšího členského vkladu, příp. další majetkové účasti, protože byly zdrojem financování převáděného bytu. Článek 9 Členská evidence 1. Družstvo vede seznam všech svých členů, do kterého se zapisuje: a) u fyzických osob jméno, datum narození, adresa bydliště. (Při společném členství jsou evidovány údaje o obou společných členech.) U právnických osob firmu nebo název, sídlo a IČ, b) datum vzniku členství v družstvu a členské číslo, které bude používáno při komunikaci se členy družstva, c) výše základního i dalšího členského vkladu, d) částka splaceného základního členského vkladu a datum úhrady, výše splaceného dalšího členského vkladu a datum úhrady, e) číslo družstevního bytu, ke kterému má člen právo nájmu, f) den vzniku nájmu k družstevnímu bytu, g) datum zániku členství v družstvu, výše a datum úhrady vypořádacího podílu, h) údaje o datové schránce člena, pokud je tato zřízena. 2. Do seznamu se bez zbytečného odkladu, nejdéle do patnácti dnů ode dne, kdy se družstvo o změně dozví, vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 3. Nahlížení do seznamu členů je družstvo povinno umožnit kterémukoliv členovi družstva, a to do té části evidence, která se týká jeho členství. Družstvo je také povinno členovi družstva vydat na žádost potvrzení o jeho členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Dále mohou do seznamu nahlížet osoby, které prokáží právní zájem a kterým to povolí představenstvo družstva. 4. Družstvo zpracovává osobní údaje členů družstva v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalšími obecně závaznými předpisy, a to výhradně za účelem zabezpečování předmětu činnosti družstva, tj. zejména za účelem vedení členské evidence podle zákona a podle těchto stanov, a dále za účelem správy družstevních bytů, apod. 5. Představenstvo je povinno zajistit ochranu zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům členů družstva, k jejich změně, zničení, ztrátě nebo jinému zneužití.

6 Hlava třetí VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI DRUŢSTVA A ČLENU Článek 10 Práva členů druţstva 1. Člen družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. 2. Člen družstva má zejména právo: a) účastnit se členských schůzí družstva a podílet se tak na rozhodování o základních otázkách činnosti a hospodaření družstva a na jeho kontrole, b) volit a být volen do orgánů družstva nebo orgánem družstva, splňuje-li podmínky či nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle těchto stanov, c) podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení, d) na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 491 až 505 v Krynické ulici v Praze 8 po získání oprávnění družstva vykonávat vlastnické právo k uvedeným domům poté, kdy mu vzniklo členství v družstvu převodem členských práv a povinností nebo jiným zákonným způsobem, příp. rozhodnutím o přijetí za člena družstva a přidělení volného bytu v uvedených domech, e) na užívání družstevního bytu za podmínek určených těmito stanovami, f) uzavřít smlouvu o podnájmu družstevního bytu za podmínek stanovených představenstvem a z jeho předchozího písemného souhlasu, g) na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu a bytu, event. nebytového prostoru s výjimkou drobných oprav, které si člen družstva hradí sám, h) seznámit se před konáním členské schůze s písemnými podklady pro členskou schůzi družstva, zejména o činnosti a výsledcích hospodaření družstva, i) být informován o způsobu provedení ročního vyúčtování záloh na ceny služeb poskytované s užíváním bytu, event. nebytového prostoru, j) podílet se na činnosti družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů družstva, k) uplatnit podle 231 odst. 4 až 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, právo na odvolání se k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení člena z družstva a dále na podání návrhu soudu podle 242 téhož zákona na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami družstva. Tato práva mohou být uplatněna vždy jen způsobem a ve lhůtách podle ustanovení obchodního zákoníku. l) na bezplatné převedení bytu, jehož je nájemcem, do vlastnictví člena družstva, a to po zaplacení členského vkladu, případně dalšího členského vkladu a splnění podmínek, přijatých členskou schůzí družstva (výmaz zástavního práva k domu apod.). Článek 11 Povinnosti členů druţstva 1. Člen družstva má povinnost zejména: a) zaplatit zápisné, základní členský vklad, příspěvek na nedělitelný fond ve výši a způsobem dle stanov,

7 b) řádně a včas splatit další členský vklad stanovený rozhodnutím představenstva družstva, který je tvořen podílem na kupní ceně domu a pozemku, v němž se nachází družstevní byt, jehož je nájemcem, c) dodržovat obecně závazné předpisy týkající se občanského soužití a veřejného pořádku v domě a jeho okolí, dále domovní řád, stanovy družstva, provozní řád domu, řídit se usneseními členských schůzí a rozhodnutími ostatních orgánů družstva, platit řádně a včas platby družstvu a zálohy na úhradu služeb spojených s užíváním bytu, a to ve výši a v termínu stanoveném orgány družstva, d) octne-li se člen v prodlení s platbou, je povinen platit úroky z prodlení podle platných právních předpisů (v případě prodlení s platbou nájemného poplatek z prodlení podle platných právních předpisů), pokud se člen a družstvo nedohodnou jinak, e) pokud se člen a družstvo nedohodnou jinak, dodržovat povinnosti plynoucí z nájmu bytu, tj. užívat byt a společné prostory k účelům určeným nájemní smlouvou, platit řádně a včas úhrady za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování, f) udržovat byt a společné prostory v domě v řádném stavu, zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v pronajatém bytě na své náklady v rozsahu stanoveném právními předpisy, vyjma údržby a oprav, které je povinno zajišťovat družstvo, g) odstranit závady a poškození ve společných prostorách domu, které způsobí sám nebo které způsobí osoby, které s ním bydlí nebo jej navštívily. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit družstvu náklady, které družstvo na odstranění závad či poškození vynaložilo, h) oznámit družstvu bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které se hradí z prostředků družstva a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla, i) oznámit družstvu neprodleně, nejdéle do patnácti dnů všechny změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, popř. jiných osob s ním v bytě bydlících, které jsou důležité pro vedení členské a bytové evidence a evidence majetku družstva a pro kalkulaci plateb za služby spojené s užíváním bytu, j) umožnit do bytu přístup pověřeným zástupcům družstva ke zjištění technického stavu bytu nebo osobám pověřeným družstvem k provedení oprav a odečtů měřidel stavu vody a tepla, případně dalších médií, a to po předchozí výzvě, k) provádět stavební úpravy v bytě pouze na základě předchozího písemného souhlasu představenstva družstva a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy, l) při zániku členství vyklidit neprodleně byt, m) podle svých osobních možností přispívat k plnění úkolů družstva a ochraně družstevního majetku, n) v případě svojí nepřítomnosti v bytě delší než tři měsíce sdělit družstvu svoji kontaktní adresu. 2. Člen družstva má, pokud tak rozhodne členská schůze, uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, resp. na likvidačním schodku. Úhrada člena však nesmí přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu. Hlava čtvrtá MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENU NA DRUŢSTVU Článek 12 Zapisovaný základní kapitál druţstva Zapisovaný základní kapitál činí Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých).

8 Článek 13 Majetková účast členů na druţstvu 1. Členové jsou povinni se majetkově podílet na zajištění činnosti družstva členskými vklady. 2. Majetkovou účast člena v družstvu tvoří peněžité vklady, jimiž jsou základní členský vklad a další členský vklad. Článek 14 Základní členský vklad 1. Základní členský vklad je stanoven pro všechny členy družstva ve shodné výši a činí Kč (slovy: Dva tisíce korun českých). Základní členský vklad je při založení družstva člen povinen zaplatit nejpozději do patnácti dní ode dne konání ustavující schůze členu představenstva určenému usnesením ustavující schůze způsobem uvedeným v tomto usnesení. Takto určený člen představenstva se stává správcem vkladů a přejímá práva a povinnosti stanovené obchodním zákoníkem. 2. V případě přijetí člena za trvání družstva na základě členské přihlášky musí být základní členský vklad splacen na účet družstva před vznikem členství v družstvu. Článek 15 Další členský vklad 1. Člen družstva je povinen uhradit další členský vklad v termínu a výši určeným představenstvem. 2. Další členský vklad je podílem na kupní ceně domů a pozemků, v nichž se nachází družstevní byty, které mají členové v nájmu. Kritéria určení výše dalšího členského vkladu (předpoklad podle poměru velikosti podlahové plochy družstevního bytu), jeho přesnou výši a způsob jeho splácení stanoví představenstvo individuálně pro každého člena družstva do 30 dnů po definitivním projednání podmínek koupě předmětného domu a pozemku s jeho majitelem. Tento další členský vklad je každý člen družstva povinen splatit ve lhůtě a způsobem určeným představenstvem. 3. Výši dalšího členského vkladu v případě přijetí nového člena za trvání družstva, jemuž má být poskytnut do užívání uvolněný družstevní byt, určuje představenstvo v usnesení o přijetí za člena. Závazek ke splacení dalšího členského vkladu je v tomto případě povinnou náležitostí písemné členské přihlášky, jinak nelze rozhodnout o přijetí za člena. 4. Člen družstva nemůže požadovat vydání své majetkové účasti v družstvu či její části v době trvání členství. Hlava pátá ORGÁNY DRUŢSTVA Článek 16 Obecná ustanovení o orgánech druţstva 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise.

9 2. Členy představenstva a kontrolní komise mohou být jen členové družstva starší osmnácti let. 3. Členy představenstva a kontrolní komise nemohou být osoby, které jsou mezi sebou nebo se členy druhého orgánu příbuznými v řadě přímé, sourozenci nebo manželé. 4. Funkční období členů volených orgánů po založení družstva je tříleté, další funkční období je pětileté. Opětovná volba je možná. 5. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může být odvolán i před uplynutím funkčního období orgánem, který ho do funkce zvolil. 6. Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období ze své funkce odstoupit, je však povinen toto odstoupení písemně oznámit orgánu, jehož je členem tak, že odstoupení zašle družstvu do jeho sídla. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 7. Dnem účinnosti odstoupení nastupuje na místo odstoupivšího člena náhradník podle stanoveného pořadí. To platí i pro případ, že členství ve voleném orgánu družstva zanikne smrtí jeho člena. 8. Pokud v období mezi členskými schůzemi některý z členů voleného orgánu odstoupil ze své funkce nebo jeho členství v daném orgánu zaniklo z jiných důvodů, a pokud ho již nemůže nahradit žádný další zvolený náhradník, je na jednání nejbližší členské schůze představenstvo povinno zařadit do programu doplňující volbu členů těchto orgánů. V tomto případě je představenstvo povinno svolat členskou schůzi nejpozději do tří měsíců po zániku členství daného člena v příslušném orgánu. 9. Přestane-li člen voleného orgánu splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené obchodním zákoníkem, těmito stanovami nebo zvláštním právním předpisem, pak jeho funkce zaniká. 10. Členům orgánů družstva může být poskytnuta odměna za práci vykonanou pro družstvo. Udělení odměny a její výše podléhá schválení členské schůze. 11. Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Jestliže s tím projeví souhlas všichni členové orgánu, lze hlasovat také písemně nebo pomocí těch prostředků sdělovací techniky, kdy lze hlasovat prokazatelným způsobem (např. se zaručeným elektronickým podpisem apod.). Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. V případě nesouhlasu byť jen jednoho ze členů orgánů takto hlasovat nelze. 12. Pro platnost usnesení orgánu družstva je nutné jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů, pokud není právními předpisy nebo stanovami vyžadováno jinak. 13. Zasedání představenstva a kontrolní komise jsou neveřejná.

10 Článek 17 Zákaz konkurence a neslučitelnost funkcí 1. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních orgánů a dozorčích orgánů právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti či podnikání. 2. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Článek 18 Členská schůze 1. Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a jednoho náhradníka, c) volit a odvolávat členy kontrolní komise a jednoho náhradníka, d) schvalovat výroční zprávu o hospodaření družstva a řádnou účetní závěrku, e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, f) rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva, g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu družstva, h) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, i) rozhodovat o koupi, prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty. Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt do vlastnictví člena, který je jeho nájemcem. j) rozhodovat o koupi, prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s movitými věcmi, jejichž hodnota přesahuje Kč, k) rozhodovat o významných majetkových dispozicích, např. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, zástavní smlouvy, přijetí ručitelského závazku apod., l) rozhodovat o zřízení prostředků k zajištění závazků či věcných břemen zatěžujících majetek družstva, m) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva, n) rozhodovat o vydání prohlášení vlastníka budovy ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a stanovit podmínky a postup pro převod bytů do vlastnictví členů družstva, o) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, p) rozhodovat o uzavření smluv podle 67a obchodního zákoníku. 2. Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, popřípadě, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila nebo vyhradí. 3. Vzhledem k počtu členů družstva je přípustné, aby se členská schůze konala formou dvou dílčích členských schůzí. V takovém případě se při rozhodování sčítají hlasy odevzdané na obou dílčích členských schůzích. Dílčí členské schůze mohou rozhodovat o všech záležitostech týkajících se družstva, vyjma rozhodnutí o zániku družstva. Jinak se na dílčí členské schůze vztahují přiměřeně ujednání těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.

11 4. Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně a dále vždy, pokud o to písemně požádá kontrolní komise nebo alespoň jedna třetina všech členů družstva. Nesvolá-li na základě takové písemné žádosti představenstvo členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, svolá členskou schůzi člen družstva, písemně pověřený osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. 5. Členská schůze je svolávána písemnou pozvánkou s uvedením data a programu jednání členské schůze, přičemž tato pozvánka se jednak vhazuje do schránek podle bydliště členů uvedených v evidenci, dále je vyvěšována formou vyhlášky družstva ve všech domech ve vlastnictví družstva a v domech, kde se nachází jeho družstevní byty, a to nejpozději patnáct dní před konáním členské schůze. U těch členů, kde bude mít družstvo k dispozici jejich ovou adresu, nebo údaje o datové schránce lze zaslat pozvánku na ovou adresu člena nebo do jeho datové schránky. 6. Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi navrženou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky a vyvěšení oznámení v domech ve vlastnictví družstva, oznámí představenstvo doplnění pořadu jednání členské schůze stejným způsobem ve lhůtě do deseti dnů před konáním členské schůze. Jestliže takové oznámení již není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad jednání této členské schůze jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se tato náhradní členská schůze konala nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na ustanovení 238, odst. 3 obchodního zákoníku. Obdobně se postupuje, byla-li členská schůze konána formou dílčích schůzí. 8. Členskou schůzi svolává představenstvo a řídí ji předseda představenstva nebo některý z členů představenstva. 9. O účasti dalších osob na členské schůzi rozhoduje představenstvo družstva. 10. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. 11. Při hlasování o záležitostech uvedených v odst. 1 písm. a), g), i), k), l) a o) tohoto článku stanov se rozhoduje ¾ většinou přítomných členů. 12. Při hlasování má každý člen družstva přítomný na jednání jeden hlas, společní členové mají při hlasování jen jeden hlas. Pokud mezi společnými členy nedojde při hlasování ke shodě, platí, že společní členové se zdrželi hlasování. 13. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřený. V případě, že

12 je zmocněncem právnická osoba, prokáže se vedle plné moci i originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo originálem či ověřenou kopií jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby s uvedením osob oprávněných za ni jednat a osoby za ně oprávněné jednat se prokáží platným průkazem totožnosti. 14. Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny členy družstva. Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze může člen družstva podat pouze u soudu za zákonem stanovených podmínek. 15. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti podle ustanovení 241, odst. 1 obchodního zákoníku. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 16. Každý člen má právo nahlížet do zápisu a jeho příloh. Článek 19 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem družstva, který volí a odvolává členská schůze. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami, vnitrodružstevními předpisy nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 2. Představenstvo má pět členů a jednoho náhradníka. 3. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a dva místopředsedy představenstva. Místopředsedové v pořadí stanoveném představenstvem zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v určitém pořadí stanoveném představenstvem. 4. Pro členy představenstva platí ustanovení 193, odst. 2, 194, odst. 2 věta první až pátá a odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. 5. Do působnosti představenstva patří: a) svolání členské schůze a příprava jejího programu, b) zajišťování a kontrola plnění přijatých usneseními členské schůze, c) zabezpečení a kontrola chodu a obchodního vedení družstva včetně řádného vedení účetnictví družstva v souladu s obecně závaznými právními předpisy, d) svolávat a organizačně zabezpečovat konání členské schůze, včetně dílčího, mimořádného a náhradního jednání tohoto orgánu družstva, e) podávat členské schůzi zprávy o své činnosti, jakož i o činnosti družstva, včetně návrhů koncepce jeho dalšího rozvoje a zaměření, f) předkládat kontrolní komisi k projednání a členské schůzi ke schválení návrhy, jejichž projednání a schválení je v pravomoci členské schůze podle zákona a těchto stanov, g) rozhodovat o všech zásadních otázkách týkajících se řízení, organizace a hospodaření družstva, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti členské schůze, h) vstupovat do závazkových vztahů vůči třetím osobám v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a při respektování schváleného podpisového řádu družstva, i) zajišťovat zřízení fondů družstva a jejich použití podle rozhodnutí členské schůze,

13 j) uplatňovat nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu a vymáhat pohledávky za dlužníky, k) rozhodovat o členských a bytových otázkách v rozsahu určeném těmito stanovami, a obecně závaznými právními předpisy, a to vč. podmínek, za nichž se uzavírají smlouvy o nájmu družstevních bytů, l) projednávat návrhy a podněty členů družstva a stížnosti jiných osob a projednávat případy porušení či neplnění povinností členů družstva, m) rozhodovat o přijetí členů družstva za podmínek dle čl. 5, odst. 3 stanov a o vyloučení členů družstva, n) rozhodovat o dalších členských vkladech. 6. Navenek jedná za představenstvo předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva, přičemž podepisování za družstvo se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě družstva připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce v družstvu. 7. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za měsíc a svolává je předseda písemně, em nebo telefonicky. Předseda svolává představenstvo i z podnětu kteréhokoliv člena představenstva nebo kontrolní komise. Pokud není představenstvo svoláno do 10 dnů po obdržení podnětu, je oprávněn svolat představenstvo místopředseda nebo ten, kdo podnět ke svolání představenstva podal. 8. Jednání představenstva organizuje a řídí předseda představenstva. Předseda představenstva rovněž organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. 9. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a určený zapisovatel. Zapisovatel se volí při prvním zasedání představenstva po jeho zvolení, případně podle potřeby. Členové představenstva a hosté se zapisují do seznamu přítomných, který je součástí zápisu. Každý člen představenstva má právo, aby byl v zápisu uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. 10. Představenstvo se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každému členu představenstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy a při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Usnesení je přijato, jestliže s návrhem usnesení vyslovila souhlas nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V zápisu musí být uvedeni jmenovitě ti členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo kteří se hlasování zdrželi. 11. Členové představenstva jsou povinni osobně se zúčastnit členské schůze, ledaže jim v účasti brání závažné důvody, které jsou povinni sdělit předsedovi představenstva. Článek 20 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je orgánem družstva. Je volena a odvolávána členskou schůzí a za svou činnost odpovídá pouze členské schůzi. Jinak je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise má tři členy a jednoho náhradníka.

14 3. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, zejména se vyjadřuje k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Její vyjádření je součástí výroční zprávy družstva. Kontrolní komise projednává stížnosti členů družstva k činnosti představenstva. O jejich projednání a případných opatřeních je komise povinna informovat člena družstva, který stížnost podal. 4. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat na představenstvu jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo v postavení družstva a jeho členů. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. 5. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda, za jeho nepřítomnosti místopředseda, organizuje a řídí jednání kontrolní komise. Předseda a místopředseda kontrolní komise jsou oprávněni zúčastňovat se jednání představenstva. 6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce a svolává ji předseda, a to buď telefonicky nebo em, nebo z podnětu kteréhokoliv člena kontrolní komise. Pokud není kontrolní komise svolána do 10 dnů po obdržení podnětu, je oprávněn ji svolat ten, kdo podnět ke svolání kontrolní komise podal. 7. Z jednání kontrolní komise se pořizuje písemný zápis, který podepisuje předsedající a určený zapisovatel. Zapisovatel se volí při prvním zasedání kontrolní komise po jejím zvolení, případně podle potřeby. Členové kontrolní komise a hosté se zapisují do seznamu přítomných, který je součástí zápisu. V zápisu z jednání kontrolní komise musí být jmenovitě uvedeni členové komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. 8. Kontrolní komise se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každému členu kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy a při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Usnesení je přijato, jestliže s návrhem usnesení vyslovila souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. 9. Členové kontrolní komise jsou povinni osobně se zúčastnit členské schůze, ledaže jim v účasti brání závažné důvody, které jsou povinni sdělit předsedovi kontrolní komise. 10. Pro členy kontrolní komise platí obdobně ustanovení 193, odst. 2 a 194, odst. 2 první až pátá věta a odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. Hlava šestá HOSPODAŘENÍ DRUŢSTVA Článek 21 Hospodaření druţstva 1. Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. 2. Náklady hradí z fondů vytvářených z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní své činnosti.

15 3. Družstvo vytváří zejména tyto fondy: a) nedělitelný fond b) provozní fond c) fond údržby a oprav, d) další fondy, pokud o tom rozhodne členská schůze. 4. Tvorba fondů se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a zásadami schválenými členskou schůzí. 5. Úhrady za bydlení a služby spojené s bydlením a termín jejich splatnosti stanoví družstvo individuálně pro každého nájemce bytu podle jednotných, členskou schůzí schválených kritérií. 6. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Zpracování účetní závěrky zajišťuje představenstvo. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. 7. Družstvo je povinno sestavit mimořádnou účetní závěrku ke dni zániku členství člena v družstvu v průběhu existence družstva, souvisí-li se zánikem členství nutnost majetkového vypořádání a určení výše vypořádacího podílu. Článek 22 Nedělitelný fond 1. Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši Kč (slovy: Pěttisíckorunčeských) a tento fond doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, pokud jej vytváří, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. 2. Tento fond se nesmí za trvání družstva použít k rozdělení mezi členy. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze družstva, přičemž přednostně se použije k úhradě ztráty družstva zjištěné na základě schválené řádné účetní závěrky. 3. Podrobnější pravidla pro tvorbu a užití fondu stanoví členská schůze. Článek 23 Provozní fond 1. Provozní fond slouží zejména k úhradě nákladů spojených s provozem družstva a s tím souvisejících činností družstva. 2. Zásady pro tvorbu a užití provozního fondu stanoví členská schůze. Článek 24 Fond údrţby a oprav 1. Příjmy fondu údržby a oprav tvoří zejména měsíční platby členů družstva, jejichž výši určí každoročně členská schůze. Dalším příjmem je 5 % čistého ročního zisku družstva. 2. Prostředky fondu údržby a oprav družstvo čerpá ke krytí výdajů spojených s údržbou a opravami domu.

16 Článek 25 Zisk a jeho rozdělení 1. O způsobu použití zisku, jakož i jeho části, rozhoduje členská schůze při projednávání roční účetní závěrky družstva. Při tom je povinna dbát, aby družstvo oddělilo ze zjištěného zisku částky ke splnění svých odvodových a dalších povinností vyplývajících pro ně z příslušných právních předpisů, a dále k dotaci fondů družstva. 2. V případě, že členská schůze rozhodne o rozdělení zisku nebo jeho části mezi členy, bude zisk nebo jeho část rozdělen mezi členy poměrem výše splaceného členského vkladu ke splaceným členským vkladům všech členů družstva. 3. O úhradě ztráty rozhoduje členská schůze při projednání roční účetní závěrky. 4. Zdroje úhrady ztráty musí být použity v následujícím pořadí, přičemž ke každému dalšímu je možné přikročit až po vyčerpání předchozího: a) nerozdělený zisk z minulých let, b) nedělitelný fond, c) uhrazovací povinnost členů družstva přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, resp. na likvidačním schodku, která nesmí přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu. 5. Nestačí-li k úhradě roční závěrkou vykázané ztráty družstva nerozdělený zisk z minulých let a/nebo prostředky nedělitelného fondu, ani ji nelze převést do dalšího roku, musí členská schůze rozhodnout, že členové družstva jsou povinni přispět k úhradě ztráty družstva. V případě, že by ztráta byla zaviněna zjištěnými osobami osobou, má družstvo právo a povinnost vymáhat po odpovědné osobě způsobenou škodu v plné výši. Hlava sedmá ZRUŠENÍ A ZÁNIK DRUŢSTVA Článek 26 Zrušení druţstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Družstvo zúčastněné na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno. c) v dalších případech podle zákona, tj. zejména zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, rozhodnutím soudu. 3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. 4. Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidátory jmenuje členská schůze.

17 5. Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva. 6. Likvidační zůstatek bude rozdělen v souladu s platnými právními předpisy. O způsobu rozdělení likvidačního zůstatku rozhodne členská schůze. Hlava osmá ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Rozhodnutí orgánů družstva týkajících se jednotlivých členů se oznamují pouze jim. Rozhodnutí jim musí být písemně oznámeno a doručeno. 2. Lhůta k odvolání činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 3. Doručování: a) Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na poslední adresu, kterou člen družstvu sdělil a která je uvedena v členské evidenci, event. do datové schránky člena družstva, pokud ji má zřízenu. b) Doručení písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených zákonem, těmito stanovami nebo usnesením členské schůze. c) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jestliže pošta písemnost doručí, nebo dnem vrácení družstvu z poslední družstvu známé adresy jako nedoručitelné, a to i když se člen družstva na této adrese již nezdržuje. Tato povinnost je splněna také tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne, o čemž musí být funkcionářem družstva a dalším nezávislým členem družstva podepsán písemný záznam a dále v případě, že je doručena do datové schránky člena. d) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: - při doručování písemnosti funkcionářem družstva jakmile člen družstva její převzetí potvrdí, - při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, vrátí-li pošta písemnost družstvu jako nedoručitelnou a člen svým jednáním doručení zmařil nebo odmítl její přijetí, nebo bylo marně doručováno na poslední členem družstvu oznámenou adresu, - doručením do datové schránky člena. Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí konanou dne 20. listopadu V Praze dne 20. listopadu předseda představenstva člen představenstva

18

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba STANOVY Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více