STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POZNAŇSKÁ ODRA Poznaňská 430/43, Praha 8 - Bohnice ve znění schváleném na 3. členské schůzi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POZNAŇSKÁ ODRA Poznaňská 430/43, 181 00 Praha 8 - Bohnice ve znění schváleném na 3. členské schůzi 23.11."

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POZNAŇSKÁ ODRA Poznaňská 430/43, Praha 8 - Bohnice ve znění schváleném na 3. členské schůzi

2 ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Identifikace, firma a sídlo družstva... 3 Čl. 2 Právní postavení družstva... 3 ČÁST II ČINNOST DRUŽSTVA... 3 Čl. 3 Předmět činnosti... 3 ČÁST III MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ DRUŽSTVA... 3 Čl. 4 Základní kapitál družstva a zapisovaný základní kapitál... 3 Čl. 5 Majetková účast člena družstva... 3 Čl. 6 Základní členský vklad... 4 Čl. 7 Další členský vklad... 4 ČÁST IV ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU... 4 Čl. 8 Vznik členství... 4 Čl. 9 Podmínky vzniku členství... 5 Čl. 10 Společné členství manželů... 5 Čl. 11 Členská evidence... 5 ČÁST V ZÁNIK ČLENSTVÍ, MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ... 6 Čl. 12 Zánik členství... 6 Čl. 13 Majetkové vypořádání... 7 ČÁST VI PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S ČLENSTVÍM V DRUŽSTVU... 7 Čl. 14 Členská práva... 7 Čl. 15 Členské povinnosti... 8 Čl. 16 Spory mezi členy... 9 ČÁST VII ORGÁNY DRUŽSTVA... 9 Čl. 17 Obecná ustanovení o orgánech družstva Čl. 18 Zákaz konkurence a neslučitelnosti funkcí Čl. 19 Členská schůze Čl. 20 Představenstvo Čl. 21 Organizace a činnost představenstva Čl. 22 Kontrolní komise ČÁST VIII HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Čl. 23 Základní ustanovení k hospodaření družstva Čl. 24 Nedělitelný fond družstva Čl. 25 Fond údržby a oprav Čl. 26 Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty ČÁST XI ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA Čl. 27 Zrušení družstva Čl. 28 Likvidace družstva ČÁST XII USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ Čl. 29 Komunikace orgánů družstva s členy Čl. 30 Doručování Čl. 31 Lhůty Čl. 32 Platnost a účinnost stanov /16

3 ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Identifikace, firma a sídlo družstva (1)Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem koupě bytových domů v Praze 8, Poznaňská č. p. 428, 429 a 430 tvořících jeden dilatační celek liniového objektu Poznaňská, s pozemky, na nichž jsou tyto bytové domy postaveny, tj. s pozemky č. parc. 827/50, 827/49 a 827/48. Předmětné bytové domy jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 541 pro k.ú. Bohnice, obec Praha (dále též jen bytový dům, případně nemovitosti ). (2)Družstvo bylo založeno na ustavující schůzi fyzických osob nájemců bytů v bytových domech č.p. 428, 429 a 430, v Praze 8, v ulici Poznaňská, kteří podali přihlášku do družstva a kteří splňují podmínky podle platných Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, článek 2 a 3. (3)Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Poznaňská Odra. (4)Sídlo družstva: Praha 8 Bohnice, Poznaňská 430/43. Čl. 2 Právní postavení družstva (1)Právní poměry družstva upravuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a tyto stanovy. (2)Družstvo je právnickou osobou, zapisovanou v obchodním rejstříku. Družstvo vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Za porušení svých závazků ručí celým svým majetkem. (3)Členové družstva neručí za závazky družstva. ČÁST II ČINNOST DRUŽSTVA Čl. 3 Předmět činnosti (1)Předmětem činnosti družstva je zejména: a)pronájem bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, b)správa, provoz, údržba a opravy domovního a bytového fondu, rekonstrukce a modernizace objektů ve vlastnictví družstva. (2)Předmětem činnosti družstva může být i jiná činnost, jejímž účelem je zajišťování potřeb jeho členů. (3)Družstvo koordinuje společnou péči o dům a společné prostory (např. barevné ladění nátěrů oken, zábradlí, společných interiérů a pod.) Dohodnuté postupy jsou pro členy družstva závazné. (4)Cílem družstva je budoucí převod bytových jednotek, které vzniknou v bytových domech uvedených v čl. 1, odst. 1 těchto stanov, do vlastnictví členů družstva nájemců bytů v těchto domech, a to po splacení dalších členských vkladů, které budou použity k úhradě kupní ceny za předmětné nemovitosti, event. k úhradě poskytnutých úvěrů vč. jejich příslušenství, a dále za podmínek určených členskou schůzí družstva. ČÁST III MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ DRUŽSTVA Čl. 4 Základní kapitál družstva a zapisovaný základní kapitál (1)Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. (2)Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Čl. 5 Majetková účast členů družstva (1) Členové družstva jsou povinni se majetkově podílet na zajištění činnosti družstva členskými vklady. 3/16

4 (2) Majetkovou účast člena v družstvu tvoří peněžité vklady, jimiž jsou základní členský vklad a další členský vklad. (3)Člen družstva nemůže požadovat vydání své majetkové účasti v družstvu či její části v době trvání členství v družstvu. Čl. 6 Základní členský vklad (1) Členské vklady v družstvo tvoří základní členský vklad a další členský vklad podle článku 7 těchto stanov. (2) Členským podílem se rozumí souhrn všech členských vkladů člena v družstvu vyjádřený v účetní hodnotě. (3) Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí ,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých). (4) Při založení družstva je zakládající člen povinen splatit základní členský vklad správci vkladu určenému ustavující schůzí ve lhůtě určené ustavující schůzí, nejpozději však do patnácti dnů ode dne konání ustavující schůze. (5) Pokud uchazeč o členství nezaplatí výše uvedené částky schválené členskou schůzí na účet družstva, členství v družstvu nevznikne. (6) V případě přijetí nového člena za trvání družstva na základě členské přihlášky musí být základní členský vklad složen na účet družstva před rozhodnutím představenstva o přijetí. (7) Čl. 7 Další členský vklad (1)Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení nemovitostí uvedených v článku 1, odst. 1 těchto stanov. (2)Člen družstva je povinen splatit další členský vklad v termínu a ve výši určenými představenstvem. (3)Přesnou výši dalšího členského vkladu a způsob jeho splácení stanoví představenstvo do 30 dnů od podpisu předmětné kupní smlouvy. Bude přitom vycházet ze znění kupní smlouvy (minimálně 25% kupní ceny bude uhrazeno do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy) a aktuálního počtu členů družstva. Další členský vklad může být pouze peněžitý a splácí se na účet družstva. ČÁST IV ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl. 8 Vznik členství (1)Členem družstva se při vzniku družstva může stát fyzická osoba (dále také zakládající člen), pokud je současně nájemcem bytu v některém z domů, uvedených v čl. 1, odst. 1 těchto stanov. Při splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále také jen zákon) a těchto stanov vzniká zakládajícím členům členství v družstvu dnem vzniku družstva. (2)Za trvání družstva vzniká dále členství: a) dnem, kdy představenstvo rozhodlo o přijetí osoby za člena na základě její písemné přihlášky, b) převodem členských práv a povinností, a to buď převodem všech členských práv a povinností nebo převodem části členských práv a povinností (tj. v případě, kdy člen nájemce užívá více družstevních bytů a /nebo nebytových prostor a převádí pouze část členských práv a povinností). Při převodu členství přecházejí členská práva a povinnosti spojené s členstvím na nabyvatele okamžikem účinnosti smlouvy o převodu, ve vztahu k družstvu dnem předložení smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. c) přechodem členských práv a povinností, d) jiným způsobem stanoveným zákonem. (3)Družstvo může odmítnout přijetí za člena družstva, a to zejména osobě, která neskýtá záruku řádného hospodaření družstevním majetkem nebo dodržování dobrých mravů. 4/16

5 Čl. 9 Podmínky vzniku členství (1) Členem družstva se při vzniku družstva může stát pouze fyzická osoba, která současně splňuje tyto podmínky: - je řádným nájemcem bytu v některém s domů uvedených v čl. 1, odst. 1 těchto stanov, - splňuje podmínky podle platných Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, článek 2 a 3, - nejpozději v den konání ustavující schůze družstva podá písemnou členskou přihlášku, - zaváže se na ustavující schůzi k zaplacení zápisného ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) a zaplatí toto zápisné v den ustavující schůze, - zaváže se na ustavující schůzi ke splacení základního členského vkladu ve výši ,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) a splatí tento členský vklad nejpozději do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, - zaváže se na ustavující schůzi uhradit další členský vklad, který bude sloužit k úhradě kupní ceny nemovitostí popsaných v čl. 1, odst. 1 těchto stanov, a to ve výši a způsobem určeným rozhodnutím představenstva družstva, - zaváže se k plnění dalších povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami, usneseními členských schůzí a vnitrodružstevních předpisů. (2) V případě vzniku členství podle čl. 8, odst. 2, písm. a) představenstvo družstva rozhodne o přihlášce za člena družstva do 30 dnů od jejího doručení. Žadateli oznámí své rozhodnuti písemně. Před podáním přihlášky za člena družstva je žadatel povinen zaplatit zápisné ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) a základní členský vklad ve výši ,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých). (3) V případě zamítavého rozhodnutí představenstva o přihlášce za člena družstva, vrátí družstvo zápisné a základní členský vklad dle odst. 2 tohoto článku stanov žadateli do 30 dnů ode dne odeslání zamítavého rozhodnutí žadateli. (4) V případech vzniku členství podle čl. 8, odst. 2, písm. b) d) těchto stanov, je člen družstva povinen nejpozději do 30 dní ode vzniku členství v družstvu zaplatit zápisné ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých). Čl. 10 Společné členství manželů (1)Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), vznikne se společným nájmem bytu (nebytového prostoru) i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. (2)Společné členství manželů podle odst. 1 tohoto článku stanov nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. (3)Manželé jako společní členové mají jeden hlas. Čl. 11 Členská evidence (1)Družstvo vede členskou evidenci, kterou tvoří seznam členů družstva a jejich členské spisy. (2)Do seznamu členů družstva se zapisuje: a) jméno, rodné číslo, adresa bydliště (Při společném členství jsou evidovány údaje o obou společných členech), b) datum vzniku členství v družstvu a členské číslo, které bude používáno při komunikaci se členy družstva, c) výše základního a dalších členských vkladů, d) částka splaceného základního členského vkladu a datum úhrady, výše splacených dalších členských vkladů a datum úhrady, e) číslo družstevního bytu, jehož je člen nájemcem, f) den vzniku nájmu družstevního bytu, g) datum zániku členství v družstvu, výše vypořádacího podílu a datum jeho úhrady, h) údaje o datové schránce člena, pokud je tato zřízena. 5/16

6 (3)Do seznamu členů se bez zbytečného odkladu, nejdéle do třiceti dnů ode dne, kdy se družstvo o změně dozví, vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. (4)Každý člen je povinen nahlásit družstvu neprodleně všechny změny evidovaných skutečností dle odst. 2 tohoto článku stanov. V případě nesplnění této povinnosti, je člen družstva povinen zaplatit družstvu pokutu ve výši 1 000,- Kč. (5)Členské spisy tvoří doklady a korespondence se členy vyplývající z členského vztahu a účetní evidence. (6)Družstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, nahlédnutí do členské evidence. Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství v družstvu, právo žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v členské evidenci. (7)Družstvo zpracovává osobní údaje členů družstva výhradně za účelem zabezpečování předmětu činnosti družstva, tj. zejména za účelem vedení členské evidence podle zákona a podle těchto stanov, a dále za účelem správy družstevních bytů, apod. a v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalšími obecně závaznými předpisy. Družstvo zajistí ochranu zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě nebo jinému zneužití. ČÁST V ZÁNIK ČLENSTVÍ, MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ Čl. 12 Zánik členství (1)Členství v družstvu zaniká: a)písemnou dohodou, b)vystoupením člena z družstva, c)vyloučením člena z družstva, d)úmrtím člena, nepřechází-li členství na dědice, e)převodem všech členských práv a povinností, f)prohlášením konkursu na majetek člena, g)zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, h)pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i)vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, j)zánikem družstva bez právního nástupce, k)jiným způsobem stanoveným zákonem. (2)Společné členství manželů v družstvu zaniká zejména: a)smrtí jednoho z manželů, b)dohodou rozvedených manželů o nájmu družstevního bytu podle ustanovení 705 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, c)rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu družstevního bytu po rozvodu podle ustanovení 705 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. (3)Písemná dohoda o ukončení členství v družstvu musí být podepsána dvěma členy představenstva a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu. (4)Člen družstva může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 2 měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. V případě vystoupení člena z družstva vznikne nárok na vyplacení vypořádacího podílu po vyklizení a řádném předání družstevního bytu (nebytového prostoru), jehož byl člen nájemcem, družstvu. (5)Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, když to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení členské schůze. Vypořádací podíl je právní nástupce družstva povinen uhradit členovi, který z družstva vystoupil, do jednoho měsíce ode dne účinnosti právního nástupnictví. (6)Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. (7)Člen družstva může být vyloučen, jestliže: a)závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně, stanovách, vnitrodružstevních předpisech nebo dalších právních předpisech, 6/16

7 b)užívá družstevního majetku tak, že družstvu vznikne škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, c)sám nebo se spolubydlícími opakovaně porušuje pořádek v domě, pravidla morálky a soužití občanů, d)člen družstva může být vyloučen také, byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, která spáchal proti družstvu nebo jeho členům, e)z jiných vážných důvodů, tj. zejména je-li v prodlení se splátkami svého členského vkladu, je-li po dobu delší než tři měsíce v prodlení s úhradou nájemného nebo jiných plateb nárokovaných družstvem v souvislosti s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru), anebo poskytl družstevní byt či nebytový prostor do podnájmu jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu družstva. (8)O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí o vyloučení se členovi zasílá písemně na adresu bydliště, uvedeného v členské evidenci, a to do vlastních rukou. V případě, že má člen zřízenou datovou schránku, lze mu zaslat rozhodnutí o vyloučení do této datové schránky. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. (9)Při zániku družstva zaniká členství v družstvu dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Čl. 13 Majetkové vypořádání (1)Zanikne-li členství za trvání družstva jinak než převodem či přechodem členských práv a povinností, tedy tak, že práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu nejsou převáděna anebo nepřecházejí na právního nástupce či na dědice, vzniká dosavadnímu členu, jeho právnímu nástupci či dědici nárok na vypořádací podíl. (2)Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. (3)Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. (4)Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. (5) Při vystoupení člena z družstva a při vyloučení člena z družstva vznikne nárok na vyplacení vypořádacího podílu až po vyklizení a řádném předání družstevního bytu (nebytového prostoru), jehož byl člen nájemcem, družstvu. (6)Družstvo má právo započíst proti pohledávce bývalého člena na vypořádací podíl své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. (7)Zánikem členství v důsledku převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, nevzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl, resp. mu nevzniká právo na vrácení základního členského vkladu, dalšího členského vkladu, příp. další majetkové účasti, protože byly zdrojem financování, resp. hodnoty převáděného bytu. ČÁST VI PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S ČLENSTVÍM V DRUŽSTVU Čl. 14 Členská práva (1) Člen družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. (2) Člen družstva má zejména právo: a) účastnit se členských schůzí družstva a podílet se tak na rozhodování o základních otázkách činnosti a hospodaření družstva a na jeho kontrole, b) volit a být volen do orgánů družstva nebo orgánem družstva, splňuje-li podmínky či nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle těchto stanov, c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se k jeho orgánům s připomínkami, náměty a stížnostmi, pokud se týkají činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován, d) na užívání družstevního bytu za podmínek určených těmito stanovami a rozhodnutími členské schůze, e) uzavřít smlouvu o podnájmu družstevního bytu za podmínek stanovených představenstvem a za jeho předchozího písemného souhlasu, 7/16

8 f) na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu a bytu, event. nebytového prostoru, g) seznámit se před konáním členské schůze s písemnými podklady pro členskou schůzi družstva, zejména o činnosti a výsledcích hospodaření družstva, h) být informován o způsobu provedení ročního vyúčtování záloh na ceny služeb poskytované s užíváním bytu, event. nebytového prostoru, i) podílet se na činnosti družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů družstva, j) na bezplatné převedení bytu, jehož je nájemcem, do vlastnictví člena družstva, a to po zaplacení členského vkladu, případně dalšího členského vkladu a splnění podmínek pro převod družstevních bytů do vlastnictví členů, přijatých členskou schůzí družstva (výmaz zástavního práva k domu apod.). Čl. 15 Členské povinnosti (1)Člen družstva je povinen zejména: a) zaplatit zápisné dle stanov, b) splatit základní členský vklad, c) platit příspěvek na nedělitelný fond ve výši a způsobem dle stanov, d) řádně a včas splatit další členský vklad stanovený rozhodnutím představenstva družstva, e) dodržovat obecně závazné předpisy týkající se občanského soužití a veřejného pořádku v domě a jeho okolí, dále domovní řád, stanovy družstva, provozní řád domu, řídit se usneseními členských schůzí a rozhodnutími ostatních orgánů družstva, platit řádně a včas platby družstvu a zálohy na úhradu služeb spojených s užíváním bytu, a to ve výši a v termínu stanoveném orgány družstva, f) octne-li se člen v prodlení s platbou, je povinen platit úroky z prodlení podle platných právních předpisů (v případě prodlení s platbou nájemného poplatek z prodlení podle platných právních předpisů), pokud se člen a družstvo nedohodnou jinak, g) pokud se člen a družstvo nedohodnou jinak, dodržovat povinnosti plynoucí z nájmu bytu, tj. užívat byt a společné prostory k účelům určeným nájemní smlouvou, platit řádně a včas úhrady za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování, h) udržovat byt a společné prostory v domě v řádném stavu, zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v pronajatém bytě na své náklady v rozsahu stanoveném právními předpisy, vyjma údržby a oprav, které je povinno zajišťovat družstvo, i) odstranit závady a poškození ve společných prostorách domu, které způsobí sám nebo které způsobí osoby, které s ním bydlí nebo jej navštívily. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit družstvu náklady, které družstvo na odstranění závad či poškození vynaložilo, j) oznámit družstvu bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které se hradí z prostředků družstva a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla, k) oznámit družstvu neprodleně, nejdéle do patnácti dnů všechny změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, popř. jiných osob s ním v bytě bydlících, které jsou důležité pro vedení členské a bytové evidence a evidence majetku družstva a pro kalkulaci plateb za služby spojené s užíváním bytu, l) umožnit do bytu přístup pověřeným zaměstnancům družstva nebo osobám pověřeným družstvem ke zjištění technického stavu bytu, dále k montáži, kontrole, odečtům a opravám měřidel stavu vody a tepla, případně dalších médií, a to po předchozí výzvě, m) provádět stavební úpravy v bytě pouze na základě předchozího písemného souhlasu představenstva družstva a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy, n) při zániku členství vyklidit neprodleně byt, o) podle svých osobních možností přispívat k plnění úkolů družstva a ochraně družstevního majetku, p) v případě svojí nepřítomnosti v bytě delší než tři měsíce sdělit družstvu svoji kontaktní adresu. (2)Člen družstva má, pokud tak rozhodne členská schůze, uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, resp. na likvidačním schodku. Úhrada člena však nesmí přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu. 8/16

9 Čl. 16 Spory mezi členy (1) Dojde-li mezi nájemci členy družstva ke sporům, týkajícím se družstevního bytu nebo nebytového prostoru, jeho užívání, užívání ostatních částí domu a činnosti družstva obecně, které nejsou schopni vyřešit vzájemnou dohodou, předloží danou záležitost představenstvu, které je předvolá na svoji nejbližší schůzi. (2) Spor je řešen na základě jeho posouzení rozhodnutím představenstva, které je písemně zasláno oběma stranám sporu. (3) Pokud jedna nebo obě strany sporu nejsou s řešením srozuměny, mohou se odvolat k členské schůzi. (4) Pokud záležitost není schopno vyřešit představenstvo družstva, ani členská schůze, předloží ji, pokud to charakter sporu umožňuje, příslušnému orgánu veřejné správy (např. přestupková komise, hygienik a pod.) k posouzení, případně k rozhodnutí. ČÁST VII ORGÁNY DRUŽSTVA Čl. 17 Obecná ustanovení o orgánech družstva (1)Orgány družstva jsou: a)členská schůze, b)představenstvo, c)kontrolní komise. (2)Členy představenstva a kontrolní komise mohou být jen členové družstva starší osmnácti let. (3)Funkční období členů volených orgánů po založení družstva je tříleté, další funkční období je pětileté. Opětovná volba je možná. (4)Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může být odvolán i před uplynutím funkčního období orgánem, který ho do funkce zvolil. (5)Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období ze své funkce odstoupit, je však povinen toto odstoupení písemně oznámit orgánu, jehož je členem tak, že odstoupení zašle družstvu do jeho sídla. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. (6)Dnem účinnosti odstoupení nastupuje na místo odstoupivšího člena, pokud byl členskou schůzí zvolen, náhradník podle stanoveného pořadí. To platí i pro případ, že členství ve voleném orgánu družstva zanikne smrtí jeho člena. (7)Pokud v období mezi členskými schůzemi některý z členů voleného orgánu odstoupil ze své funkce nebo jeho členství v daném orgánu zaniklo z jiných důvodů, a pokud ho již nemůže nahradit žádný další zvolený náhradník, je na jednání nejbližší členské schůze představenstvo povinno zařadit do programu doplňující volbu členů těchto orgánů. V tomto případě je představenstvo povinno svolat členskou schůzi nejpozději do tří měsíců po zániku členství daného člena v příslušném orgánu. (8)Přestane-li člen voleného orgánu splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem, těmito stanovami nebo zvláštním právním předpisem, pak jeho funkce zaniká. (9)Členům orgánů družstva může být poskytnuta odměna za práci vykonanou pro družstvo. Udělení odměny a její výše podléhá schválení členské schůze. (10)Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Jestliže s tím projeví souhlas všichni členové orgánu, lze hlasovat také písemně nebo pomocí těch prostředků sdělovací techniky, kdy lze hlasovat prokazatelným způsobem (např. se zaručeným elektronickým podpisem apod.). Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. V případě nesouhlasu byť jen jednoho ze členů orgánů takto hlasovat nelze. (11)Pro platnost usnesení orgánu družstva je nutné jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů, pokud není právními předpisy nebo stanovami vyžadováno jinak. (12)Zasedání představenstva a kontrolní komise jsou neveřejná. (14)Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, plnit svědomitě svěřené úkoly a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 9/16

10 osobám by mohlo způsobit družstvu škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva nebo kontrolní komise jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen. (15)Členové orgánů družstva jsou povinni při výkonu funkce dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy a další vnitrodružstevní předpisy. Zejména jsou povinni dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence ve smyslu 249 a s použitím 196 obchodního zákoníku přiměřeně. (16)Člen představenstva je povinen bezodkladně oznámit představenstvu překážku výkonu své funkce (střet zájmů) popřípadě předat čestné prohlášení o tom, že funkce v jiné obchodní společnosti či družstvu nenaruší řádný výkon funkce v družstvu. (17)Členové představenstva odpovídají společně a nerozdílně za škodu, kterou družstvu způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti své funkce. Smlouva mezi družstvem a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatná. Členové představenstva neodpovídají za případnou škodu, která by vznikla družstvu v případě, že členové představenstva nesplní usnesení členské schůze, které je v rozporu s platnými právními předpisy nebo stanovami družstva. (18)Členové představenstva, kteří odpovídají družstvu za škodu, ručí za závazky družstva v rozsahu stanoveném právními předpisy, zejména 194, odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. (19)Souběžný výkon funkce člena představenstva a člena kontrolní komise družstva jsou neslučitelné. Dále je nepřípustné, aby člen představenstva a člen kontrolní komise družstva byli manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci, resp. osobami blízkými ve smyslu zákona. (20)Členům představenstva i kontrolní komise družstva náleží za výkon funkce odměna. Odměňování se řídí zásadami přijatými členskou schůzí. Tuto odměnu je možno přiznat pouze v případě, že člen zúčastnil minimálně dvou třetin uskutečněných jednání představenstva nebo kontrolní komise. Čl. 18 Zákaz konkurence a neslučitelnost funkcí (1)Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních orgánů a dozorčích orgánů právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti či podnikání. (2)Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Čl. 19 Členská schůze (1) Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy, b)volit a odvolávat členy představenstva a jejich náhradníky, c)volit a odvolávat členy kontrolní komise a jejich náhradníky, d)schvalovat výroční zprávu o hospodaření družstva a řádnou účetní závěrku, e)rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, f)rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva, g)rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu družstva, h)rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, i)rozhodovat o koupi, prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty. Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt do vlastnictví člena, který je jeho nájemcem. j)rozhodovat o koupi, prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s movitými věcmi, jejichž hodnota přesahuje Kč, k)rozhodovat o významných majetkových dispozicích, např. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, zástavní smlouvy, přijetí ručitelského závazku apod., l)rozhodovat o zřízení prostředků k zajištění závazků či věcných břemen zatěžujících majetek družstva, m)rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva, n)rozhodovat o vydání prohlášení vlastníka budovy ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a stanovit podmínky a postup pro převod bytů do vlastnictví členů družstva, o)rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, p)rozhodovat o uzavření smluv podle 67a obchodního zákoníku. (2) Do působnosti členské schůze dále náleží: a)schvalovat jednací řád členské schůze, projednávat a schvalovat zprávy představenstva družstva a kontrolní komise o činnosti družstva, 10/16

11 b)rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti rozhodnutí představenstva,, c)stanovovat zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu a nebytového prostoru, včetně plnění spojených s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, d)projednávat a schvalovat zásady pro přiznávání odměny za výkon funkce v orgánech družstva, e)schvalovat poplatky za činnost a úkony družstva. (3) Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, popřípadě, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila nebo vyhradí. (4) Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně a dále vždy, pokud o to písemně požádá kontrolní komise nebo alespoň jedna třetina všech členů družstva. Nesvolá-li na základě takové písemné žádosti představenstvo členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, svolá členskou schůzi člen družstva, písemně pověřený osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. (5) Členská schůze je svolávána písemnou pozvánkou s uvedením data a programu jednání členské schůze, přičemž tato pozvánka musí být zaslána nebo předána členům družstva, a to nejpozději patnáct dní před konáním členské schůze. U těch členů, kde bude mít družstvo k dispozici jejich ovou adresu, nebo údaje o datové schránce lze zaslat pozvánku na ovou adresu člena nebo do jeho datové schránky. (6) Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi navrženou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky a vyvěšení oznámení v domech ve vlastnictví družstva, oznámí představenstvo doplnění pořadu jednání členské schůze stejným způsobem ve lhůtě do deseti dnů před konáním členské schůze. Jestliže takové oznámení již není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad jednání této členské schůze jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. (7) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se tato náhradní členská schůze konala nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na ustanovení 238, odst. 3 obchodního zákoníku. Obdobně se postupuje, byla-li členská schůze konána formou dílčích schůzí. (8) Členskou schůzi svolává představenstvo a řídí ji předseda představenstva nebo některý z místopředsedů představenstva. (9) O účasti dalších osob na členské schůzi rozhoduje představenstvo družstva. (10)Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. (11)Při hlasování o záležitostech uvedených v odst. 1 písm. a), g), i), k), l), n) a o) tohoto článku stanov se rozhoduje ¾ většinou přítomných členů. (12)Při hlasování má každý člen družstva přítomný na jednání jeden hlas, společní členové mají při hlasování jen jeden hlas. Pokud mezi společnými členy nedojde při hlasování ke shodě, platí, že společní členové se zdrželi hlasování. (13)Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřený. V případě, že je zmocněncem právnická osoba, prokáže se vedle plné moci i originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo originálem či ověřenou kopií jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby s uvedením osob oprávněných za ni jednat a osoby za ně oprávněné jednat se prokáží platným průkazem totožnosti. (14)Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny členy družstva. Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze může člen družstva podat pouze u soudu za zákonem stanovených podmínek. (15)O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti podle ustanovení 241, odst. 1 obchodního zákoníku. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. (16)Každý člen má právo nahlížet do zápisu a jeho příloh. (17)Zápis z členské schůze zabezpečí představenstvo do 30 dnů od jejího konání a v této lhůtě uvedený zápis uveřejní i na webových stránkách družstva Čl. 20 Představenstvo (1) Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem družstva, který volí a odvolává členská schůze. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami, vnitrodružstevními předpisy nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. (2) Představenstvo má 3 členy. (3) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. 11/16

12 (4) Pro členy představenstva platí ustanovení 193, odst. 2, 194, odst. 2 věta první až pátá a odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. (5) Do působnosti představenstva patří zejména: a)svolávat členskou schůzi a připravovat její program, b)zajišťovat a kontrolovat plnění přijatá usneseními členské schůze, c)zabezpečovat a kontrolovat chod a obchodní vedení družstva včetně řádného vedení účetnictví družstva v souladu s obecně závaznými právními předpisy, d)svolávat a organizačně zabezpečovat konání členské schůze, včetně dílčího, mimořádného a náhradního jednání tohoto orgánu družstva, e)podávat členské schůzi zprávy o své činnosti, jakož i o činnosti družstva, včetně návrhů koncepce jeho dalšího rozvoje a zaměření, f)předkládat kontrolní komisi k projednání a členské schůzi ke schválení návrhy, jejichž projednání a schválení je v pravomoci členské schůze podle zákona a těchto stanov, g)rozhodovat o všech zásadních otázkách týkajících se řízení, organizace a hospodaření družstva, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti členské schůze, h)vstupovat do závazkových vztahů vůči třetím osobám v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a při respektování schváleného podpisového řádu družstva, i)zajišťovat zřízení fondů družstva a jejich použití podle rozhodnutí členské schůze, j)uplatňovat nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu a vymáhat pohledávky za dlužníky, k)rozhodovat o členských a bytových otázkách v rozsahu určeném těmito stanovami, a obecně závaznými právními předpisy, a to vč. podmínek, za nichž se uzavírají smlouvy o nájmu družstevních bytů, l)projednávat návrhy a podněty členů družstva a stížnosti jiných osob a projednávat případy porušení či neplnění povinností členů družstva, m)rozhodovat o přijetí členů družstva za podmínek dle čl. 9 stanov a o vyloučení členů družstva, n)rozhodovat o dalších členských vkladech. Čl. 21 Organizace a činnost představenstva (1) Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva, který stojí v čele představenstva a 1. a 2. místopředsedu představenstva. (2) Předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů představenstva, organizují a řídí jednání členské schůze a jednání představenstva. (3) Navenek jedná za představenstvo předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva, přičemž podepisování za družstvo se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě družstva připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce. (4) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou s uvedením místa, data, hodiny a programu jednání. Pozvánka spolu s písemnými materiály musí být doručena členům představenstva nejméně 3 dny před jeho zasedáním. Jednání se souhlasem všech členů představenstva může být svoláno i telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě musí obsahovat pozvánka náležitosti uvedené v první větě tohoto odstavce a členové představenstva potvrdí její přijetí. Jednání lze svolat i uvedením data, místa a hodiny konání představenstva, včetně programu jeho příštího jednání přímo v zápise z předchozího jednání. (5) Na zasedání představenstva mohou být na základě rozhodnutí předsedy představenstva přizváni členové kontrolní komise nebo jen její předseda, a to buď na celé zasedání nebo jen k jednotlivým bodům programu. (6) Jednání představenstva organizuje a řídí předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva. Předseda představenstva rovněž organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. (7) Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a určený zapisovatel. Zapisovatel se volí při prvním zasedání představenstva po jeho zvolení, případně podle potřeby. Členové představenstva a hosté se zapisují do seznamu přítomných, který je součástí zápisu. Každý člen představenstva má právo, aby byl v zápisu uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. (8) Představenstvo se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každému členu představenstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Usnesení je přijato, jestliže s návrhem usnesení vyslovila souhlas nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V zápisu musí být uvedeni jmenovitě ti členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo kteří se hlasování zdrželi. (9) Členové představenstva jsou povinni osobně se zúčastnit členské schůze, ledaže jim v účasti brání závažné důvody, které jsou povinni sdělit předsedovi představenstva. 12/16

13 Čl. 22 Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je volena a odvolávána členskou schůzí. Je nezávislá na ostatních orgánech družstva a ze své činnosti je odpovědná pouze členské schůzi. (2) Kontrolní komise má tři členy. (3) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov družstva a usnesení členské schůze a seznamovat pravidelně členskou schůzi s výsledky své činnosti, b) vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva, c) projednávat stížnosti členů družstva. O jejich projednání a případných opatřeních je komise povinna informovat člena družstva, který stížnost podal, a představenstvo družstva. d) vyžadovat po představenstvu jakékoliv informace a podklady v rozsahu potřebném pro plnění jejích úkolů. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo v postavení družstva a jeho členů. e) upozorňovat představenstvo družstva na zjištěné nedostatky a vyžadovat zjednání jejich nápravy. V případě, že nedojde k nápravě, dát podnět ke svolání mimořádné členské schůze, f) účastnit se jednání členské schůze. (4) Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda, za jeho nepřítomnosti místopředseda, organizuje a řídí jednání kontrolní komise a zúčastní se každého zasedání představenstva družstva, na které byl pozván. (5) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání kontrolní komise svolává předseda nebo může být svolána z podnětu kteréhokoliv člena kontrolní komise. Pokud není kontrolní komise svolána do 10 dnů po obdržení podnětu, je oprávněn ji svolat ten, kdo podnět ke svolání kontrolní komise podal. (6) Jednání kontrolní komise se svolává písemnou pozvánkou, ve které se uvede místo, datum, hodina konání a program jednání komise. Pozvánky spolu s písemnými materiály musí být doručeny členům kontrolní komise nejméně 3 dny před jejím jednáním. Jednání se souhlasem všech členů kontrolní komise může být svoláno i elektronickou poštou. I v tomto případě musí obsahovat pozvánka náležitosti uvedené v první větě tohoto odstavce a členové kontrolní komise potvrdí její přijetí. Jednání komise lze svolat i uvedením data, místa a hodiny konání kontrolní komise, včetně programu jejího příštího jednání v zápise z předchozího jednání. (7) Kontrolní komise je oprávněna podle své úvahy přizvat na své jednání i jiné členy orgánů družstva, a to buď na celý program jednání nebo k jeho jednotlivým bodům. (8) Zasedání kontrolní komise řídí její předseda, v případě nepřítomnosti pak místopředseda kontrolní komise. (9) Z jednání kontrolní komise se pořizuje písemný zápis, který podepisuje předsedající a určený zapisovatel. Zapisovatel se volí při prvním zasedání kontrolní komise po jejím zvolení, případně podle potřeby. Členové kontrolní komise a hosté se zapisují do seznamu přítomných, který je součástí zápisu. V zápisu z jednání kontrolní komise musí být jmenovitě uvedeni členové komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. (10)V zápisu z jednání kontrolní komise musí být jmenovitě uvedeni členové komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové kontrolní komise hlasovali pro přijetí daného usnesení. (11)Kontrolní komise se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každému členu kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. K platnému přijetí usnesení ve všech projednávaných záležitostech je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů kontrolní komise. (12)Členové kontrolní komise jsou povinni osobně se zúčastnit členské schůze, ledaže jim v účasti brání závažné důvody, které jsou povinni sdělit předsedovi kontrolní komise. (13)Pro členy kontrolní komise platí obdobně ustanovení 193, odst. 2 a 194, odst. 2 první až pátá věta a odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. 13/16

14 ČÁST VIII HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Čl. 23 Základní ustanovení k hospodaření družstva (1)Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. (2)Náklady hradí z fondů vytvářených ze získaných příjmů z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti. (3)Družstvo vytváří podle svých potřeb zejména tyto fondy: a)nedělitelný fond, b)fond údržby a oprav c)další fondy podle rozhodnutí členské schůze. (5) Tvorba fondů se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a zásadami schválenými členskou schůzí. (6) Nájemné z družstevních bytů a nebytových prostor a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s jejich užíváním u nových nájemců a dále úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním družstevních bytů a nebytových prostor stanoví představenstvo individuálně pro každého nájemce bytu nebo nebytového prostoru podle jednotných, členskou schůzí schváleních zásad. (7) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Zpracování účetní závěrky zajišťuje představenstvo. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. (8) Družstvo je povinno sestavit mimořádnou účetní závěrku ke dni zániku členství člena v družstvu, souvisí-li se zánikem členství nutnost majetkového vypořádání a určení výše vypořádacího podílu. Čl. 24 Nedělitelný fond (1)Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 5 000,- Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) a tento fond doplňuje o 10% ročního čistého zisku, pokud jej vytvoří, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. (2)O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze, přičemž přednostně se použije k úhradě ztrát družstva. (3)Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy, ani se k němu nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena. Čl. 25 Fond údržby a oprav (1) Prostředky fondu údržby a oprav družstvo čerpá zejména ke krytí výdajů spojených s údržbou a opravami domu. Podrobné zásady pro tvorbu a použití fondu stanoví členská schůze. Čl. 26 Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty (1)O rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, rozhoduje členská schůze. (2)Zisk se použije podle rozhodnutí členské schůze k přídělům do nedělitelného fondu, případně do dalších fondů družstva a k případnému rozdělení mezi členy. (3)Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se stanoví poměrem výše jeho splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. (4)K úhradě případné ztráty bude použit zejména nedělitelný fond, příp. prostředky z dalších zajišťovacích fondů, pokud byly zřízeny. (5)Na základě rozhodnutí členské schůze mají členové vůči družstvu uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva, a to až do výše trojnásobku základního členského vkladu. 14/16

15 ČÁST IX ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA Čl. 27 Zrušení družstva (1)Družstvo se zrušuje: a)usnesením členské schůze, b)zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c)rozhodnutím soudu, d)dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno, e)jinými způsoby stanovenými zákonem. (2)O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. (3)Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Čl. 28 Likvidace družstva (1)Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. (2)Likvidátora jmenuje členská schůze z řad členů družstva, pokud členská schůze nerozhodne jinak. (3)Likvidační zůstatek se rozdělí mezi všechny členy družstva ke dni rozhodnutí o zrušení družstva podle poměru splaceného členského vkladu k celkovému likvidačnímu zůstatku. (4)Každý člen družstva může do 3 měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Do uplynutí lhůty tří měsíců nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí mít likvidační zůstatek rozdělen. (5)Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ČÁST X USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ Čl. 29 Komunikace orgánů družstva s členy (1)Rozhodnutí orgánu družstva týkající se jednotlivých členů se oznamují pouze jim, pokud členská schůze nerozhodne jinak. (2)Proti rozhodnutí orgánu družstva, kterým nebylo žádosti vyhověno, lze podat odvolání. (3)Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí představenstva činí1 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. Poučení o odvolání musí písemné vyhotovení rozhodnutí vždy obsahovat. (4)Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty, nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže poučení o odvolání nebylo dáno. (5)O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze. (6)Představenstvo může o odvolání rozhodnout samo, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. (7)Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle obsahu podnětu, i když jsou nesprávně označeny. Při jednání o záležitostech členů postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká, tak aby skutečný stav věci byl náležitě zjištěn. Čl. 30 Doručování (1)Družstvo doručuje svým členům dokumenty zpravidla poštou nebo jiným vhodným prokazatelným způsobem, a to na poslední adresu, kterou člen družstvu sdělil a která je uvedena v členské evidenci, event. do datové schránky člena družstva, pokud ji má zřízenu a pokud o jejím zřízení družstvo informoval. 15/16

16 (2)Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou člena družstva je nutné pouze v případech určených zákonem, těmito stanovami a vnitrodružstevními předpisy. (3)Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí, nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou nebo člen její přijetí odmítl. (4) Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena členem voleného orgánu družstva nebo jinou osobu, pověřenou družstvem a člen její převzetí písemně potvrdil nebo převzetí odmítne, o čemž musí být členem voleného orgánu družstva nebo družstvem pověřenou osobou sepsán písemný záznam, a dále v případě, kdy je doručena do datové schránky člena. (5)Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a)při doručování dokumentů členem voleného orgánu družstva nebo pověřenou osobou, jakmile člen jejich převzetí písemně potvrdil nebo odmítl, b)při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, vrátí-li pošta písemnost družstvu jako nedoručitelnou, nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl. c)nebyl-li člen družstva při doručování písemnosti zastižen v místě doručení a jiné místo pro doručení písemnosti družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si člen družstva písemnost do pěti dnů od jejího uložení považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se člen o uložení písemnosti nedozvěděl. Písemnost se ukládá u pošty, pokud se doručuje jejím prostřednictvím nebo v sídle družstva, jestliže se doručuje členem voleného orgánu družstva nebo pověřenou osobou. d)doručením do datové schránky člena. Čl. 31 Lhůty Představenstvo promine ze závažných důvodů zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do 15 dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání, a učiní-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Představenstvo může této žádosti přiznat odkladný účinek. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplyne více než jeden rok. Čl. 32 Platnost a účinnost stanov (1)Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení ustavující členskou schůzí družstva. Účinnosti nabývají dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku. (2)Pokud by tyto stanovy v některém ustanovení odporovaly obecně závazným právním předpisům (zejména v důsledku pozdější změny těchto právních předpisů), jsou neplatné pouze v tomto odporujícím ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena. (3)Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obchodním, příp. občanským zákoníkem. Na stanovy navazují další vnitrodružstevní předpisy, o nichž je oprávněna rozhodovat členská schůze a kterými jsou zejména: 1) Domovní řád 2) Provozní řád technického podlaží 3) Požární řád včetně únikového plánu 4) Provozní řád elektroinstalace včetně slaboproudé 5) Jednací, organizační, podpisový a volební řád 6) Pravidla oběhu účetních dokladů Na 3. členské schůzi BD P-O byla schválena úprava Stanov BD P-O, schválených na ustavující schůzi , v doplnění Čl.19 o odst. 17) a změně znění Čl.20, odst.2) a odst. 3). V Praze, dne Jan Nechyba Marie Nováková předseda představenstva 1. místopředsedkyně představenstva 16/16

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více