STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POZNAŇSKÁ ODRA Poznaňská 430/43, Praha 8 - Bohnice ve znění schváleném na 3. členské schůzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POZNAŇSKÁ ODRA Poznaňská 430/43, 181 00 Praha 8 - Bohnice ve znění schváleném na 3. členské schůzi 23.11."

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POZNAŇSKÁ ODRA Poznaňská 430/43, Praha 8 - Bohnice ve znění schváleném na 3. členské schůzi

2 ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Identifikace, firma a sídlo družstva... 3 Čl. 2 Právní postavení družstva... 3 ČÁST II ČINNOST DRUŽSTVA... 3 Čl. 3 Předmět činnosti... 3 ČÁST III MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ DRUŽSTVA... 3 Čl. 4 Základní kapitál družstva a zapisovaný základní kapitál... 3 Čl. 5 Majetková účast člena družstva... 3 Čl. 6 Základní členský vklad... 4 Čl. 7 Další členský vklad... 4 ČÁST IV ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU... 4 Čl. 8 Vznik členství... 4 Čl. 9 Podmínky vzniku členství... 5 Čl. 10 Společné členství manželů... 5 Čl. 11 Členská evidence... 5 ČÁST V ZÁNIK ČLENSTVÍ, MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ... 6 Čl. 12 Zánik členství... 6 Čl. 13 Majetkové vypořádání... 7 ČÁST VI PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S ČLENSTVÍM V DRUŽSTVU... 7 Čl. 14 Členská práva... 7 Čl. 15 Členské povinnosti... 8 Čl. 16 Spory mezi členy... 9 ČÁST VII ORGÁNY DRUŽSTVA... 9 Čl. 17 Obecná ustanovení o orgánech družstva Čl. 18 Zákaz konkurence a neslučitelnosti funkcí Čl. 19 Členská schůze Čl. 20 Představenstvo Čl. 21 Organizace a činnost představenstva Čl. 22 Kontrolní komise ČÁST VIII HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Čl. 23 Základní ustanovení k hospodaření družstva Čl. 24 Nedělitelný fond družstva Čl. 25 Fond údržby a oprav Čl. 26 Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty ČÁST XI ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA Čl. 27 Zrušení družstva Čl. 28 Likvidace družstva ČÁST XII USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ Čl. 29 Komunikace orgánů družstva s členy Čl. 30 Doručování Čl. 31 Lhůty Čl. 32 Platnost a účinnost stanov /16

3 ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Identifikace, firma a sídlo družstva (1)Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem koupě bytových domů v Praze 8, Poznaňská č. p. 428, 429 a 430 tvořících jeden dilatační celek liniového objektu Poznaňská, s pozemky, na nichž jsou tyto bytové domy postaveny, tj. s pozemky č. parc. 827/50, 827/49 a 827/48. Předmětné bytové domy jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 541 pro k.ú. Bohnice, obec Praha (dále též jen bytový dům, případně nemovitosti ). (2)Družstvo bylo založeno na ustavující schůzi fyzických osob nájemců bytů v bytových domech č.p. 428, 429 a 430, v Praze 8, v ulici Poznaňská, kteří podali přihlášku do družstva a kteří splňují podmínky podle platných Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, článek 2 a 3. (3)Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Poznaňská Odra. (4)Sídlo družstva: Praha 8 Bohnice, Poznaňská 430/43. Čl. 2 Právní postavení družstva (1)Právní poměry družstva upravuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a tyto stanovy. (2)Družstvo je právnickou osobou, zapisovanou v obchodním rejstříku. Družstvo vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Za porušení svých závazků ručí celým svým majetkem. (3)Členové družstva neručí za závazky družstva. ČÁST II ČINNOST DRUŽSTVA Čl. 3 Předmět činnosti (1)Předmětem činnosti družstva je zejména: a)pronájem bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, b)správa, provoz, údržba a opravy domovního a bytového fondu, rekonstrukce a modernizace objektů ve vlastnictví družstva. (2)Předmětem činnosti družstva může být i jiná činnost, jejímž účelem je zajišťování potřeb jeho členů. (3)Družstvo koordinuje společnou péči o dům a společné prostory (např. barevné ladění nátěrů oken, zábradlí, společných interiérů a pod.) Dohodnuté postupy jsou pro členy družstva závazné. (4)Cílem družstva je budoucí převod bytových jednotek, které vzniknou v bytových domech uvedených v čl. 1, odst. 1 těchto stanov, do vlastnictví členů družstva nájemců bytů v těchto domech, a to po splacení dalších členských vkladů, které budou použity k úhradě kupní ceny za předmětné nemovitosti, event. k úhradě poskytnutých úvěrů vč. jejich příslušenství, a dále za podmínek určených členskou schůzí družstva. ČÁST III MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ DRUŽSTVA Čl. 4 Základní kapitál družstva a zapisovaný základní kapitál (1)Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. (2)Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Čl. 5 Majetková účast členů družstva (1) Členové družstva jsou povinni se majetkově podílet na zajištění činnosti družstva členskými vklady. 3/16

4 (2) Majetkovou účast člena v družstvu tvoří peněžité vklady, jimiž jsou základní členský vklad a další členský vklad. (3)Člen družstva nemůže požadovat vydání své majetkové účasti v družstvu či její části v době trvání členství v družstvu. Čl. 6 Základní členský vklad (1) Členské vklady v družstvo tvoří základní členský vklad a další členský vklad podle článku 7 těchto stanov. (2) Členským podílem se rozumí souhrn všech členských vkladů člena v družstvu vyjádřený v účetní hodnotě. (3) Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí ,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých). (4) Při založení družstva je zakládající člen povinen splatit základní členský vklad správci vkladu určenému ustavující schůzí ve lhůtě určené ustavující schůzí, nejpozději však do patnácti dnů ode dne konání ustavující schůze. (5) Pokud uchazeč o členství nezaplatí výše uvedené částky schválené členskou schůzí na účet družstva, členství v družstvu nevznikne. (6) V případě přijetí nového člena za trvání družstva na základě členské přihlášky musí být základní členský vklad složen na účet družstva před rozhodnutím představenstva o přijetí. (7) Čl. 7 Další členský vklad (1)Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení nemovitostí uvedených v článku 1, odst. 1 těchto stanov. (2)Člen družstva je povinen splatit další členský vklad v termínu a ve výši určenými představenstvem. (3)Přesnou výši dalšího členského vkladu a způsob jeho splácení stanoví představenstvo do 30 dnů od podpisu předmětné kupní smlouvy. Bude přitom vycházet ze znění kupní smlouvy (minimálně 25% kupní ceny bude uhrazeno do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy) a aktuálního počtu členů družstva. Další členský vklad může být pouze peněžitý a splácí se na účet družstva. ČÁST IV ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl. 8 Vznik členství (1)Členem družstva se při vzniku družstva může stát fyzická osoba (dále také zakládající člen), pokud je současně nájemcem bytu v některém z domů, uvedených v čl. 1, odst. 1 těchto stanov. Při splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále také jen zákon) a těchto stanov vzniká zakládajícím členům členství v družstvu dnem vzniku družstva. (2)Za trvání družstva vzniká dále členství: a) dnem, kdy představenstvo rozhodlo o přijetí osoby za člena na základě její písemné přihlášky, b) převodem členských práv a povinností, a to buď převodem všech členských práv a povinností nebo převodem části členských práv a povinností (tj. v případě, kdy člen nájemce užívá více družstevních bytů a /nebo nebytových prostor a převádí pouze část členských práv a povinností). Při převodu členství přecházejí členská práva a povinnosti spojené s členstvím na nabyvatele okamžikem účinnosti smlouvy o převodu, ve vztahu k družstvu dnem předložení smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. c) přechodem členských práv a povinností, d) jiným způsobem stanoveným zákonem. (3)Družstvo může odmítnout přijetí za člena družstva, a to zejména osobě, která neskýtá záruku řádného hospodaření družstevním majetkem nebo dodržování dobrých mravů. 4/16

5 Čl. 9 Podmínky vzniku členství (1) Členem družstva se při vzniku družstva může stát pouze fyzická osoba, která současně splňuje tyto podmínky: - je řádným nájemcem bytu v některém s domů uvedených v čl. 1, odst. 1 těchto stanov, - splňuje podmínky podle platných Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, článek 2 a 3, - nejpozději v den konání ustavující schůze družstva podá písemnou členskou přihlášku, - zaváže se na ustavující schůzi k zaplacení zápisného ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) a zaplatí toto zápisné v den ustavující schůze, - zaváže se na ustavující schůzi ke splacení základního členského vkladu ve výši ,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) a splatí tento členský vklad nejpozději do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, - zaváže se na ustavující schůzi uhradit další členský vklad, který bude sloužit k úhradě kupní ceny nemovitostí popsaných v čl. 1, odst. 1 těchto stanov, a to ve výši a způsobem určeným rozhodnutím představenstva družstva, - zaváže se k plnění dalších povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami, usneseními členských schůzí a vnitrodružstevních předpisů. (2) V případě vzniku členství podle čl. 8, odst. 2, písm. a) představenstvo družstva rozhodne o přihlášce za člena družstva do 30 dnů od jejího doručení. Žadateli oznámí své rozhodnuti písemně. Před podáním přihlášky za člena družstva je žadatel povinen zaplatit zápisné ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) a základní členský vklad ve výši ,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých). (3) V případě zamítavého rozhodnutí představenstva o přihlášce za člena družstva, vrátí družstvo zápisné a základní členský vklad dle odst. 2 tohoto článku stanov žadateli do 30 dnů ode dne odeslání zamítavého rozhodnutí žadateli. (4) V případech vzniku členství podle čl. 8, odst. 2, písm. b) d) těchto stanov, je člen družstva povinen nejpozději do 30 dní ode vzniku členství v družstvu zaplatit zápisné ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých). Čl. 10 Společné členství manželů (1)Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), vznikne se společným nájmem bytu (nebytového prostoru) i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. (2)Společné členství manželů podle odst. 1 tohoto článku stanov nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. (3)Manželé jako společní členové mají jeden hlas. Čl. 11 Členská evidence (1)Družstvo vede členskou evidenci, kterou tvoří seznam členů družstva a jejich členské spisy. (2)Do seznamu členů družstva se zapisuje: a) jméno, rodné číslo, adresa bydliště (Při společném členství jsou evidovány údaje o obou společných členech), b) datum vzniku členství v družstvu a členské číslo, které bude používáno při komunikaci se členy družstva, c) výše základního a dalších členských vkladů, d) částka splaceného základního členského vkladu a datum úhrady, výše splacených dalších členských vkladů a datum úhrady, e) číslo družstevního bytu, jehož je člen nájemcem, f) den vzniku nájmu družstevního bytu, g) datum zániku členství v družstvu, výše vypořádacího podílu a datum jeho úhrady, h) údaje o datové schránce člena, pokud je tato zřízena. 5/16

6 (3)Do seznamu členů se bez zbytečného odkladu, nejdéle do třiceti dnů ode dne, kdy se družstvo o změně dozví, vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. (4)Každý člen je povinen nahlásit družstvu neprodleně všechny změny evidovaných skutečností dle odst. 2 tohoto článku stanov. V případě nesplnění této povinnosti, je člen družstva povinen zaplatit družstvu pokutu ve výši 1 000,- Kč. (5)Členské spisy tvoří doklady a korespondence se členy vyplývající z členského vztahu a účetní evidence. (6)Družstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, nahlédnutí do členské evidence. Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství v družstvu, právo žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v členské evidenci. (7)Družstvo zpracovává osobní údaje členů družstva výhradně za účelem zabezpečování předmětu činnosti družstva, tj. zejména za účelem vedení členské evidence podle zákona a podle těchto stanov, a dále za účelem správy družstevních bytů, apod. a v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalšími obecně závaznými předpisy. Družstvo zajistí ochranu zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě nebo jinému zneužití. ČÁST V ZÁNIK ČLENSTVÍ, MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ Čl. 12 Zánik členství (1)Členství v družstvu zaniká: a)písemnou dohodou, b)vystoupením člena z družstva, c)vyloučením člena z družstva, d)úmrtím člena, nepřechází-li členství na dědice, e)převodem všech členských práv a povinností, f)prohlášením konkursu na majetek člena, g)zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, h)pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i)vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, j)zánikem družstva bez právního nástupce, k)jiným způsobem stanoveným zákonem. (2)Společné členství manželů v družstvu zaniká zejména: a)smrtí jednoho z manželů, b)dohodou rozvedených manželů o nájmu družstevního bytu podle ustanovení 705 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, c)rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu družstevního bytu po rozvodu podle ustanovení 705 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. (3)Písemná dohoda o ukončení členství v družstvu musí být podepsána dvěma členy představenstva a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu. (4)Člen družstva může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 2 měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. V případě vystoupení člena z družstva vznikne nárok na vyplacení vypořádacího podílu po vyklizení a řádném předání družstevního bytu (nebytového prostoru), jehož byl člen nájemcem, družstvu. (5)Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, když to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení členské schůze. Vypořádací podíl je právní nástupce družstva povinen uhradit členovi, který z družstva vystoupil, do jednoho měsíce ode dne účinnosti právního nástupnictví. (6)Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. (7)Člen družstva může být vyloučen, jestliže: a)závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně, stanovách, vnitrodružstevních předpisech nebo dalších právních předpisech, 6/16

7 b)užívá družstevního majetku tak, že družstvu vznikne škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, c)sám nebo se spolubydlícími opakovaně porušuje pořádek v domě, pravidla morálky a soužití občanů, d)člen družstva může být vyloučen také, byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, která spáchal proti družstvu nebo jeho členům, e)z jiných vážných důvodů, tj. zejména je-li v prodlení se splátkami svého členského vkladu, je-li po dobu delší než tři měsíce v prodlení s úhradou nájemného nebo jiných plateb nárokovaných družstvem v souvislosti s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru), anebo poskytl družstevní byt či nebytový prostor do podnájmu jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu družstva. (8)O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí o vyloučení se členovi zasílá písemně na adresu bydliště, uvedeného v členské evidenci, a to do vlastních rukou. V případě, že má člen zřízenou datovou schránku, lze mu zaslat rozhodnutí o vyloučení do této datové schránky. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. (9)Při zániku družstva zaniká členství v družstvu dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Čl. 13 Majetkové vypořádání (1)Zanikne-li členství za trvání družstva jinak než převodem či přechodem členských práv a povinností, tedy tak, že práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu nejsou převáděna anebo nepřecházejí na právního nástupce či na dědice, vzniká dosavadnímu členu, jeho právnímu nástupci či dědici nárok na vypořádací podíl. (2)Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. (3)Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. (4)Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. (5) Při vystoupení člena z družstva a při vyloučení člena z družstva vznikne nárok na vyplacení vypořádacího podílu až po vyklizení a řádném předání družstevního bytu (nebytového prostoru), jehož byl člen nájemcem, družstvu. (6)Družstvo má právo započíst proti pohledávce bývalého člena na vypořádací podíl své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. (7)Zánikem členství v důsledku převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, nevzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl, resp. mu nevzniká právo na vrácení základního členského vkladu, dalšího členského vkladu, příp. další majetkové účasti, protože byly zdrojem financování, resp. hodnoty převáděného bytu. ČÁST VI PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S ČLENSTVÍM V DRUŽSTVU Čl. 14 Členská práva (1) Člen družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. (2) Člen družstva má zejména právo: a) účastnit se členských schůzí družstva a podílet se tak na rozhodování o základních otázkách činnosti a hospodaření družstva a na jeho kontrole, b) volit a být volen do orgánů družstva nebo orgánem družstva, splňuje-li podmínky či nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle těchto stanov, c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se k jeho orgánům s připomínkami, náměty a stížnostmi, pokud se týkají činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován, d) na užívání družstevního bytu za podmínek určených těmito stanovami a rozhodnutími členské schůze, e) uzavřít smlouvu o podnájmu družstevního bytu za podmínek stanovených představenstvem a za jeho předchozího písemného souhlasu, 7/16

8 f) na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu a bytu, event. nebytového prostoru, g) seznámit se před konáním členské schůze s písemnými podklady pro členskou schůzi družstva, zejména o činnosti a výsledcích hospodaření družstva, h) být informován o způsobu provedení ročního vyúčtování záloh na ceny služeb poskytované s užíváním bytu, event. nebytového prostoru, i) podílet se na činnosti družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů družstva, j) na bezplatné převedení bytu, jehož je nájemcem, do vlastnictví člena družstva, a to po zaplacení členského vkladu, případně dalšího členského vkladu a splnění podmínek pro převod družstevních bytů do vlastnictví členů, přijatých členskou schůzí družstva (výmaz zástavního práva k domu apod.). Čl. 15 Členské povinnosti (1)Člen družstva je povinen zejména: a) zaplatit zápisné dle stanov, b) splatit základní členský vklad, c) platit příspěvek na nedělitelný fond ve výši a způsobem dle stanov, d) řádně a včas splatit další členský vklad stanovený rozhodnutím představenstva družstva, e) dodržovat obecně závazné předpisy týkající se občanského soužití a veřejného pořádku v domě a jeho okolí, dále domovní řád, stanovy družstva, provozní řád domu, řídit se usneseními členských schůzí a rozhodnutími ostatních orgánů družstva, platit řádně a včas platby družstvu a zálohy na úhradu služeb spojených s užíváním bytu, a to ve výši a v termínu stanoveném orgány družstva, f) octne-li se člen v prodlení s platbou, je povinen platit úroky z prodlení podle platných právních předpisů (v případě prodlení s platbou nájemného poplatek z prodlení podle platných právních předpisů), pokud se člen a družstvo nedohodnou jinak, g) pokud se člen a družstvo nedohodnou jinak, dodržovat povinnosti plynoucí z nájmu bytu, tj. užívat byt a společné prostory k účelům určeným nájemní smlouvou, platit řádně a včas úhrady za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování, h) udržovat byt a společné prostory v domě v řádném stavu, zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v pronajatém bytě na své náklady v rozsahu stanoveném právními předpisy, vyjma údržby a oprav, které je povinno zajišťovat družstvo, i) odstranit závady a poškození ve společných prostorách domu, které způsobí sám nebo které způsobí osoby, které s ním bydlí nebo jej navštívily. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit družstvu náklady, které družstvo na odstranění závad či poškození vynaložilo, j) oznámit družstvu bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které se hradí z prostředků družstva a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla, k) oznámit družstvu neprodleně, nejdéle do patnácti dnů všechny změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, popř. jiných osob s ním v bytě bydlících, které jsou důležité pro vedení členské a bytové evidence a evidence majetku družstva a pro kalkulaci plateb za služby spojené s užíváním bytu, l) umožnit do bytu přístup pověřeným zaměstnancům družstva nebo osobám pověřeným družstvem ke zjištění technického stavu bytu, dále k montáži, kontrole, odečtům a opravám měřidel stavu vody a tepla, případně dalších médií, a to po předchozí výzvě, m) provádět stavební úpravy v bytě pouze na základě předchozího písemného souhlasu představenstva družstva a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy, n) při zániku členství vyklidit neprodleně byt, o) podle svých osobních možností přispívat k plnění úkolů družstva a ochraně družstevního majetku, p) v případě svojí nepřítomnosti v bytě delší než tři měsíce sdělit družstvu svoji kontaktní adresu. (2)Člen družstva má, pokud tak rozhodne členská schůze, uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, resp. na likvidačním schodku. Úhrada člena však nesmí přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu. 8/16

9 Čl. 16 Spory mezi členy (1) Dojde-li mezi nájemci členy družstva ke sporům, týkajícím se družstevního bytu nebo nebytového prostoru, jeho užívání, užívání ostatních částí domu a činnosti družstva obecně, které nejsou schopni vyřešit vzájemnou dohodou, předloží danou záležitost představenstvu, které je předvolá na svoji nejbližší schůzi. (2) Spor je řešen na základě jeho posouzení rozhodnutím představenstva, které je písemně zasláno oběma stranám sporu. (3) Pokud jedna nebo obě strany sporu nejsou s řešením srozuměny, mohou se odvolat k členské schůzi. (4) Pokud záležitost není schopno vyřešit představenstvo družstva, ani členská schůze, předloží ji, pokud to charakter sporu umožňuje, příslušnému orgánu veřejné správy (např. přestupková komise, hygienik a pod.) k posouzení, případně k rozhodnutí. ČÁST VII ORGÁNY DRUŽSTVA Čl. 17 Obecná ustanovení o orgánech družstva (1)Orgány družstva jsou: a)členská schůze, b)představenstvo, c)kontrolní komise. (2)Členy představenstva a kontrolní komise mohou být jen členové družstva starší osmnácti let. (3)Funkční období členů volených orgánů po založení družstva je tříleté, další funkční období je pětileté. Opětovná volba je možná. (4)Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může být odvolán i před uplynutím funkčního období orgánem, který ho do funkce zvolil. (5)Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období ze své funkce odstoupit, je však povinen toto odstoupení písemně oznámit orgánu, jehož je členem tak, že odstoupení zašle družstvu do jeho sídla. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. (6)Dnem účinnosti odstoupení nastupuje na místo odstoupivšího člena, pokud byl členskou schůzí zvolen, náhradník podle stanoveného pořadí. To platí i pro případ, že členství ve voleném orgánu družstva zanikne smrtí jeho člena. (7)Pokud v období mezi členskými schůzemi některý z členů voleného orgánu odstoupil ze své funkce nebo jeho členství v daném orgánu zaniklo z jiných důvodů, a pokud ho již nemůže nahradit žádný další zvolený náhradník, je na jednání nejbližší členské schůze představenstvo povinno zařadit do programu doplňující volbu členů těchto orgánů. V tomto případě je představenstvo povinno svolat členskou schůzi nejpozději do tří měsíců po zániku členství daného člena v příslušném orgánu. (8)Přestane-li člen voleného orgánu splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem, těmito stanovami nebo zvláštním právním předpisem, pak jeho funkce zaniká. (9)Členům orgánů družstva může být poskytnuta odměna za práci vykonanou pro družstvo. Udělení odměny a její výše podléhá schválení členské schůze. (10)Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Jestliže s tím projeví souhlas všichni členové orgánu, lze hlasovat také písemně nebo pomocí těch prostředků sdělovací techniky, kdy lze hlasovat prokazatelným způsobem (např. se zaručeným elektronickým podpisem apod.). Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. V případě nesouhlasu byť jen jednoho ze členů orgánů takto hlasovat nelze. (11)Pro platnost usnesení orgánu družstva je nutné jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů, pokud není právními předpisy nebo stanovami vyžadováno jinak. (12)Zasedání představenstva a kontrolní komise jsou neveřejná. (14)Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, plnit svědomitě svěřené úkoly a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 9/16

10 osobám by mohlo způsobit družstvu škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva nebo kontrolní komise jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen. (15)Členové orgánů družstva jsou povinni při výkonu funkce dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy a další vnitrodružstevní předpisy. Zejména jsou povinni dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence ve smyslu 249 a s použitím 196 obchodního zákoníku přiměřeně. (16)Člen představenstva je povinen bezodkladně oznámit představenstvu překážku výkonu své funkce (střet zájmů) popřípadě předat čestné prohlášení o tom, že funkce v jiné obchodní společnosti či družstvu nenaruší řádný výkon funkce v družstvu. (17)Členové představenstva odpovídají společně a nerozdílně za škodu, kterou družstvu způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti své funkce. Smlouva mezi družstvem a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatná. Členové představenstva neodpovídají za případnou škodu, která by vznikla družstvu v případě, že členové představenstva nesplní usnesení členské schůze, které je v rozporu s platnými právními předpisy nebo stanovami družstva. (18)Členové představenstva, kteří odpovídají družstvu za škodu, ručí za závazky družstva v rozsahu stanoveném právními předpisy, zejména 194, odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. (19)Souběžný výkon funkce člena představenstva a člena kontrolní komise družstva jsou neslučitelné. Dále je nepřípustné, aby člen představenstva a člen kontrolní komise družstva byli manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci, resp. osobami blízkými ve smyslu zákona. (20)Členům představenstva i kontrolní komise družstva náleží za výkon funkce odměna. Odměňování se řídí zásadami přijatými členskou schůzí. Tuto odměnu je možno přiznat pouze v případě, že člen zúčastnil minimálně dvou třetin uskutečněných jednání představenstva nebo kontrolní komise. Čl. 18 Zákaz konkurence a neslučitelnost funkcí (1)Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních orgánů a dozorčích orgánů právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti či podnikání. (2)Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Čl. 19 Členská schůze (1) Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy, b)volit a odvolávat členy představenstva a jejich náhradníky, c)volit a odvolávat členy kontrolní komise a jejich náhradníky, d)schvalovat výroční zprávu o hospodaření družstva a řádnou účetní závěrku, e)rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, f)rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva, g)rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu družstva, h)rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, i)rozhodovat o koupi, prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty. Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt do vlastnictví člena, který je jeho nájemcem. j)rozhodovat o koupi, prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s movitými věcmi, jejichž hodnota přesahuje Kč, k)rozhodovat o významných majetkových dispozicích, např. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, zástavní smlouvy, přijetí ručitelského závazku apod., l)rozhodovat o zřízení prostředků k zajištění závazků či věcných břemen zatěžujících majetek družstva, m)rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva, n)rozhodovat o vydání prohlášení vlastníka budovy ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a stanovit podmínky a postup pro převod bytů do vlastnictví členů družstva, o)rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, p)rozhodovat o uzavření smluv podle 67a obchodního zákoníku. (2) Do působnosti členské schůze dále náleží: a)schvalovat jednací řád členské schůze, projednávat a schvalovat zprávy představenstva družstva a kontrolní komise o činnosti družstva, 10/16

11 b)rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti rozhodnutí představenstva,, c)stanovovat zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu a nebytového prostoru, včetně plnění spojených s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, d)projednávat a schvalovat zásady pro přiznávání odměny za výkon funkce v orgánech družstva, e)schvalovat poplatky za činnost a úkony družstva. (3) Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, popřípadě, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila nebo vyhradí. (4) Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně a dále vždy, pokud o to písemně požádá kontrolní komise nebo alespoň jedna třetina všech členů družstva. Nesvolá-li na základě takové písemné žádosti představenstvo členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, svolá členskou schůzi člen družstva, písemně pověřený osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. (5) Členská schůze je svolávána písemnou pozvánkou s uvedením data a programu jednání členské schůze, přičemž tato pozvánka musí být zaslána nebo předána členům družstva, a to nejpozději patnáct dní před konáním členské schůze. U těch členů, kde bude mít družstvo k dispozici jejich ovou adresu, nebo údaje o datové schránce lze zaslat pozvánku na ovou adresu člena nebo do jeho datové schránky. (6) Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi navrženou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky a vyvěšení oznámení v domech ve vlastnictví družstva, oznámí představenstvo doplnění pořadu jednání členské schůze stejným způsobem ve lhůtě do deseti dnů před konáním členské schůze. Jestliže takové oznámení již není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad jednání této členské schůze jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. (7) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se tato náhradní členská schůze konala nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na ustanovení 238, odst. 3 obchodního zákoníku. Obdobně se postupuje, byla-li členská schůze konána formou dílčích schůzí. (8) Členskou schůzi svolává představenstvo a řídí ji předseda představenstva nebo některý z místopředsedů představenstva. (9) O účasti dalších osob na členské schůzi rozhoduje představenstvo družstva. (10)Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. (11)Při hlasování o záležitostech uvedených v odst. 1 písm. a), g), i), k), l), n) a o) tohoto článku stanov se rozhoduje ¾ většinou přítomných členů. (12)Při hlasování má každý člen družstva přítomný na jednání jeden hlas, společní členové mají při hlasování jen jeden hlas. Pokud mezi společnými členy nedojde při hlasování ke shodě, platí, že společní členové se zdrželi hlasování. (13)Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřený. V případě, že je zmocněncem právnická osoba, prokáže se vedle plné moci i originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo originálem či ověřenou kopií jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby s uvedením osob oprávněných za ni jednat a osoby za ně oprávněné jednat se prokáží platným průkazem totožnosti. (14)Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny členy družstva. Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze může člen družstva podat pouze u soudu za zákonem stanovených podmínek. (15)O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti podle ustanovení 241, odst. 1 obchodního zákoníku. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. (16)Každý člen má právo nahlížet do zápisu a jeho příloh. (17)Zápis z členské schůze zabezpečí představenstvo do 30 dnů od jejího konání a v této lhůtě uvedený zápis uveřejní i na webových stránkách družstva Čl. 20 Představenstvo (1) Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem družstva, který volí a odvolává členská schůze. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami, vnitrodružstevními předpisy nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. (2) Představenstvo má 3 členy. (3) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. 11/16

12 (4) Pro členy představenstva platí ustanovení 193, odst. 2, 194, odst. 2 věta první až pátá a odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. (5) Do působnosti představenstva patří zejména: a)svolávat členskou schůzi a připravovat její program, b)zajišťovat a kontrolovat plnění přijatá usneseními členské schůze, c)zabezpečovat a kontrolovat chod a obchodní vedení družstva včetně řádného vedení účetnictví družstva v souladu s obecně závaznými právními předpisy, d)svolávat a organizačně zabezpečovat konání členské schůze, včetně dílčího, mimořádného a náhradního jednání tohoto orgánu družstva, e)podávat členské schůzi zprávy o své činnosti, jakož i o činnosti družstva, včetně návrhů koncepce jeho dalšího rozvoje a zaměření, f)předkládat kontrolní komisi k projednání a členské schůzi ke schválení návrhy, jejichž projednání a schválení je v pravomoci členské schůze podle zákona a těchto stanov, g)rozhodovat o všech zásadních otázkách týkajících se řízení, organizace a hospodaření družstva, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti členské schůze, h)vstupovat do závazkových vztahů vůči třetím osobám v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a při respektování schváleného podpisového řádu družstva, i)zajišťovat zřízení fondů družstva a jejich použití podle rozhodnutí členské schůze, j)uplatňovat nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu a vymáhat pohledávky za dlužníky, k)rozhodovat o členských a bytových otázkách v rozsahu určeném těmito stanovami, a obecně závaznými právními předpisy, a to vč. podmínek, za nichž se uzavírají smlouvy o nájmu družstevních bytů, l)projednávat návrhy a podněty členů družstva a stížnosti jiných osob a projednávat případy porušení či neplnění povinností členů družstva, m)rozhodovat o přijetí členů družstva za podmínek dle čl. 9 stanov a o vyloučení členů družstva, n)rozhodovat o dalších členských vkladech. Čl. 21 Organizace a činnost představenstva (1) Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva, který stojí v čele představenstva a 1. a 2. místopředsedu představenstva. (2) Předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů představenstva, organizují a řídí jednání členské schůze a jednání představenstva. (3) Navenek jedná za představenstvo předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva, přičemž podepisování za družstvo se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě družstva připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce. (4) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou s uvedením místa, data, hodiny a programu jednání. Pozvánka spolu s písemnými materiály musí být doručena členům představenstva nejméně 3 dny před jeho zasedáním. Jednání se souhlasem všech členů představenstva může být svoláno i telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě musí obsahovat pozvánka náležitosti uvedené v první větě tohoto odstavce a členové představenstva potvrdí její přijetí. Jednání lze svolat i uvedením data, místa a hodiny konání představenstva, včetně programu jeho příštího jednání přímo v zápise z předchozího jednání. (5) Na zasedání představenstva mohou být na základě rozhodnutí předsedy představenstva přizváni členové kontrolní komise nebo jen její předseda, a to buď na celé zasedání nebo jen k jednotlivým bodům programu. (6) Jednání představenstva organizuje a řídí předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva. Předseda představenstva rovněž organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. (7) Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a určený zapisovatel. Zapisovatel se volí při prvním zasedání představenstva po jeho zvolení, případně podle potřeby. Členové představenstva a hosté se zapisují do seznamu přítomných, který je součástí zápisu. Každý člen představenstva má právo, aby byl v zápisu uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. (8) Představenstvo se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každému členu představenstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Usnesení je přijato, jestliže s návrhem usnesení vyslovila souhlas nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V zápisu musí být uvedeni jmenovitě ti členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo kteří se hlasování zdrželi. (9) Členové představenstva jsou povinni osobně se zúčastnit členské schůze, ledaže jim v účasti brání závažné důvody, které jsou povinni sdělit předsedovi představenstva. 12/16

13 Čl. 22 Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je volena a odvolávána členskou schůzí. Je nezávislá na ostatních orgánech družstva a ze své činnosti je odpovědná pouze členské schůzi. (2) Kontrolní komise má tři členy. (3) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov družstva a usnesení členské schůze a seznamovat pravidelně členskou schůzi s výsledky své činnosti, b) vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva, c) projednávat stížnosti členů družstva. O jejich projednání a případných opatřeních je komise povinna informovat člena družstva, který stížnost podal, a představenstvo družstva. d) vyžadovat po představenstvu jakékoliv informace a podklady v rozsahu potřebném pro plnění jejích úkolů. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo v postavení družstva a jeho členů. e) upozorňovat představenstvo družstva na zjištěné nedostatky a vyžadovat zjednání jejich nápravy. V případě, že nedojde k nápravě, dát podnět ke svolání mimořádné členské schůze, f) účastnit se jednání členské schůze. (4) Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda, za jeho nepřítomnosti místopředseda, organizuje a řídí jednání kontrolní komise a zúčastní se každého zasedání představenstva družstva, na které byl pozván. (5) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání kontrolní komise svolává předseda nebo může být svolána z podnětu kteréhokoliv člena kontrolní komise. Pokud není kontrolní komise svolána do 10 dnů po obdržení podnětu, je oprávněn ji svolat ten, kdo podnět ke svolání kontrolní komise podal. (6) Jednání kontrolní komise se svolává písemnou pozvánkou, ve které se uvede místo, datum, hodina konání a program jednání komise. Pozvánky spolu s písemnými materiály musí být doručeny členům kontrolní komise nejméně 3 dny před jejím jednáním. Jednání se souhlasem všech členů kontrolní komise může být svoláno i elektronickou poštou. I v tomto případě musí obsahovat pozvánka náležitosti uvedené v první větě tohoto odstavce a členové kontrolní komise potvrdí její přijetí. Jednání komise lze svolat i uvedením data, místa a hodiny konání kontrolní komise, včetně programu jejího příštího jednání v zápise z předchozího jednání. (7) Kontrolní komise je oprávněna podle své úvahy přizvat na své jednání i jiné členy orgánů družstva, a to buď na celý program jednání nebo k jeho jednotlivým bodům. (8) Zasedání kontrolní komise řídí její předseda, v případě nepřítomnosti pak místopředseda kontrolní komise. (9) Z jednání kontrolní komise se pořizuje písemný zápis, který podepisuje předsedající a určený zapisovatel. Zapisovatel se volí při prvním zasedání kontrolní komise po jejím zvolení, případně podle potřeby. Členové kontrolní komise a hosté se zapisují do seznamu přítomných, který je součástí zápisu. V zápisu z jednání kontrolní komise musí být jmenovitě uvedeni členové komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. (10)V zápisu z jednání kontrolní komise musí být jmenovitě uvedeni členové komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové kontrolní komise hlasovali pro přijetí daného usnesení. (11)Kontrolní komise se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každému členu kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. K platnému přijetí usnesení ve všech projednávaných záležitostech je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů kontrolní komise. (12)Členové kontrolní komise jsou povinni osobně se zúčastnit členské schůze, ledaže jim v účasti brání závažné důvody, které jsou povinni sdělit předsedovi kontrolní komise. (13)Pro členy kontrolní komise platí obdobně ustanovení 193, odst. 2 a 194, odst. 2 první až pátá věta a odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. 13/16

14 ČÁST VIII HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Čl. 23 Základní ustanovení k hospodaření družstva (1)Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. (2)Náklady hradí z fondů vytvářených ze získaných příjmů z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti. (3)Družstvo vytváří podle svých potřeb zejména tyto fondy: a)nedělitelný fond, b)fond údržby a oprav c)další fondy podle rozhodnutí členské schůze. (5) Tvorba fondů se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a zásadami schválenými členskou schůzí. (6) Nájemné z družstevních bytů a nebytových prostor a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s jejich užíváním u nových nájemců a dále úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním družstevních bytů a nebytových prostor stanoví představenstvo individuálně pro každého nájemce bytu nebo nebytového prostoru podle jednotných, členskou schůzí schváleních zásad. (7) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Zpracování účetní závěrky zajišťuje představenstvo. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. (8) Družstvo je povinno sestavit mimořádnou účetní závěrku ke dni zániku členství člena v družstvu, souvisí-li se zánikem členství nutnost majetkového vypořádání a určení výše vypořádacího podílu. Čl. 24 Nedělitelný fond (1)Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 5 000,- Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) a tento fond doplňuje o 10% ročního čistého zisku, pokud jej vytvoří, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. (2)O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze, přičemž přednostně se použije k úhradě ztrát družstva. (3)Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy, ani se k němu nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena. Čl. 25 Fond údržby a oprav (1) Prostředky fondu údržby a oprav družstvo čerpá zejména ke krytí výdajů spojených s údržbou a opravami domu. Podrobné zásady pro tvorbu a použití fondu stanoví členská schůze. Čl. 26 Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty (1)O rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, rozhoduje členská schůze. (2)Zisk se použije podle rozhodnutí členské schůze k přídělům do nedělitelného fondu, případně do dalších fondů družstva a k případnému rozdělení mezi členy. (3)Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se stanoví poměrem výše jeho splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. (4)K úhradě případné ztráty bude použit zejména nedělitelný fond, příp. prostředky z dalších zajišťovacích fondů, pokud byly zřízeny. (5)Na základě rozhodnutí členské schůze mají členové vůči družstvu uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva, a to až do výše trojnásobku základního členského vkladu. 14/16

15 ČÁST IX ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA Čl. 27 Zrušení družstva (1)Družstvo se zrušuje: a)usnesením členské schůze, b)zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c)rozhodnutím soudu, d)dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno, e)jinými způsoby stanovenými zákonem. (2)O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. (3)Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Čl. 28 Likvidace družstva (1)Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. (2)Likvidátora jmenuje členská schůze z řad členů družstva, pokud členská schůze nerozhodne jinak. (3)Likvidační zůstatek se rozdělí mezi všechny členy družstva ke dni rozhodnutí o zrušení družstva podle poměru splaceného členského vkladu k celkovému likvidačnímu zůstatku. (4)Každý člen družstva může do 3 měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Do uplynutí lhůty tří měsíců nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí mít likvidační zůstatek rozdělen. (5)Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ČÁST X USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ Čl. 29 Komunikace orgánů družstva s členy (1)Rozhodnutí orgánu družstva týkající se jednotlivých členů se oznamují pouze jim, pokud členská schůze nerozhodne jinak. (2)Proti rozhodnutí orgánu družstva, kterým nebylo žádosti vyhověno, lze podat odvolání. (3)Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí představenstva činí1 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. Poučení o odvolání musí písemné vyhotovení rozhodnutí vždy obsahovat. (4)Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty, nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže poučení o odvolání nebylo dáno. (5)O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze. (6)Představenstvo může o odvolání rozhodnout samo, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. (7)Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle obsahu podnětu, i když jsou nesprávně označeny. Při jednání o záležitostech členů postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká, tak aby skutečný stav věci byl náležitě zjištěn. Čl. 30 Doručování (1)Družstvo doručuje svým členům dokumenty zpravidla poštou nebo jiným vhodným prokazatelným způsobem, a to na poslední adresu, kterou člen družstvu sdělil a která je uvedena v členské evidenci, event. do datové schránky člena družstva, pokud ji má zřízenu a pokud o jejím zřízení družstvo informoval. 15/16

16 (2)Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou člena družstva je nutné pouze v případech určených zákonem, těmito stanovami a vnitrodružstevními předpisy. (3)Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí, nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou nebo člen její přijetí odmítl. (4) Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena členem voleného orgánu družstva nebo jinou osobu, pověřenou družstvem a člen její převzetí písemně potvrdil nebo převzetí odmítne, o čemž musí být členem voleného orgánu družstva nebo družstvem pověřenou osobou sepsán písemný záznam, a dále v případě, kdy je doručena do datové schránky člena. (5)Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a)při doručování dokumentů členem voleného orgánu družstva nebo pověřenou osobou, jakmile člen jejich převzetí písemně potvrdil nebo odmítl, b)při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, vrátí-li pošta písemnost družstvu jako nedoručitelnou, nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl. c)nebyl-li člen družstva při doručování písemnosti zastižen v místě doručení a jiné místo pro doručení písemnosti družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si člen družstva písemnost do pěti dnů od jejího uložení považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se člen o uložení písemnosti nedozvěděl. Písemnost se ukládá u pošty, pokud se doručuje jejím prostřednictvím nebo v sídle družstva, jestliže se doručuje členem voleného orgánu družstva nebo pověřenou osobou. d)doručením do datové schránky člena. Čl. 31 Lhůty Představenstvo promine ze závažných důvodů zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do 15 dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání, a učiní-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Představenstvo může této žádosti přiznat odkladný účinek. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplyne více než jeden rok. Čl. 32 Platnost a účinnost stanov (1)Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení ustavující členskou schůzí družstva. Účinnosti nabývají dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku. (2)Pokud by tyto stanovy v některém ustanovení odporovaly obecně závazným právním předpisům (zejména v důsledku pozdější změny těchto právních předpisů), jsou neplatné pouze v tomto odporujícím ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena. (3)Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obchodním, příp. občanským zákoníkem. Na stanovy navazují další vnitrodružstevní předpisy, o nichž je oprávněna rozhodovat členská schůze a kterými jsou zejména: 1) Domovní řád 2) Provozní řád technického podlaží 3) Požární řád včetně únikového plánu 4) Provozní řád elektroinstalace včetně slaboproudé 5) Jednací, organizační, podpisový a volební řád 6) Pravidla oběhu účetních dokladů Na 3. členské schůzi BD P-O byla schválena úprava Stanov BD P-O, schválených na ustavující schůzi , v doplnění Čl.19 o odst. 17) a změně znění Čl.20, odst.2) a odst. 3). V Praze, dne Jan Nechyba Marie Nováková předseda představenstva 1. místopředsedkyně představenstva 16/16

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, 181 00 Praha 8 Článek

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více