SMĚRNICE NKF-KDOQI PRO ADEKVÁTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZU REVIDOVÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE NKF-KDOQI PRO ADEKVÁTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZU REVIDOVÁNY"

Transkript

1 SMĚRNICE NKF-KDOQI PRO ADEKVÁTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZU REVIDOVÁNY NKF-KDOQI GUIDELINES FOR PERITONEAL DIALYSIS ADEQUACY REVISITED S. OPATRNÁ I. interní klinika UK v Praze, LF v Plzni a FN v Plzni Historicky první smìrnice pro adekvátní peritoneální dialýzu vydané americkou národní nadací National Kidney Foundation Dialysis Outcome Quality Initiative (NKF-DOQI) byly publikované v roce Cílové hodnoty kvantitativních ukazatelù dávky peritoneální dialýzy (index Kt/V a celková týdenní clearance kreatininu) byly navrženy s cílem zlepšit do té doby dosahované klinické výsledky peritoneálnì dialyzovaných nemocných, jinými slovy byly nastaveny pomìrnì vysoko. Smìrnice vycházely zejména ze studie CAN-USA, což byla observaèní, tedy nerandomizovaná a neintervenèní studie. Sledovala témìø 700 pacientù od zahájení PD po dobu 2 let. Bylo zjištìno, že jak Kt/V, tak celková týdenní clearance kreatininu korelovala s mortalitou. Extrapolací dat byla jako cílová hodnota adekvátní peritoneální dialýzy pro CAPD pacienty doporuèena hodnota Kt/V= 2 a celkové týdenní clearance kreatininu 60 l/týden, pro pacienty léèené automatickou peritoneální dialýzou (APD) byly tyto hodnoty ještì vyšší 2,1 a 63 l/týden. Øada pacientù ve stabilním klinickém stavu a dobøe na peritoneální dialýze (PD) prosperující však tyto kvantitativní ukazatele nesplòovala a jejich lékaø se musel rozhodovat, zda je na zavedené preskripci PD pøesto ponechá, nebo zda bude dávku PD zvyšovat za úèelem dosažení doporuèených hodnot, èi dokonce zda takového nemocného pøevede na hemodialýzu. Studie CAN-USA byla pozdìji podrobena reanalýze, pøi které byla zvlášś uvažována peritoneální a zvlášś renální komponenta jak Kt/V, tak celkové týdenní clearance kreatininu. Bylo zjištìno, že s mortalitou korelovala u obou indexù pouze komponenta renální. Peritoneální clearance (v rozmezí dosahovaném v této studii) nekorelovala s mortalitou. K podobným závìrùm došly i další observaèní studie. Bylo zøejmé, že ke zjištìní vztahu mezi dávkou peritoneální dialýzy a mortalitou je nutno realizovat randomizované, intervenèní klinické studie. Dvì takové studie týkající se clearance malých solutù (Kt/V a celkové týdenní clearance kreatininu) probìhly a právì o jejich pomìrnì pøekvapující zjištìní se opírá revidovaná verze smìrnic pro adekvátní peritoneální dialýzu z letošního roku. Protože pøibývají informace potvrzující dùležitost zachování reziduální funkce ledvin pro dlouhodobé klinické výsledky, je této oblasti novì vìnována také jedna z kapitol smìrnic. Další novì pøidaná kapitola se týká kontroly stavu hydratace a krevního tlaku, tedy faktorù ovlivòujících kardiovaskulární riziko. Smìrnice zpracovala opìt národní nadace v USA National Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative (NKF-KDOQI), tentokrát pod pøedsednictvím profesorky Adeery Levinové (Vancouver, Kanada) (1). Smìrnice považují autoøi za evidence-based, doložené dùkazy. Další èást obsahuje tzv. Doporuèení pro klinickou praxi, která se vztahují k jednotlivým smìrnicím. Doporuèení pro klinickou praxi považují autoøi za opinion-based, tedy založená na názoru odborníkù tvoøících pøíslušnou pracovní skupinu. Pøedkládaný èlánek obsahuje hlavní teze revidovaných smìrnic. Pro snazší orientaci jsou doporuèení pro klinickou praxi, stejnì jako odùvodnìní smìrnic, pøípadnì další komentáø, uvedeny vždy u pøíslušné smìrnice. SMĚRNICE 1: ZAHÁJENÍ DIALÝZY 1.1. Příprava před terminální fází selhání ledvin: Edukace pacientù o možnostech léèení pøi selhání ledvin by mìla být provedena vèas, tedy když nemocní dosáhnou stadia 4 chronického selhání ledvin (pokles reziduální glomerulární filtrace (RGF) pod 0,5 ml/ s/1,73m 2 ). Edukace by se mìla týkat transplantace ledviny, peritoneální dialýzy, hemodialýzy (nemocnièní, pøípadnì domácí) a konzervativního léèení. Vèasná edukace a plánované zahájení dialyzaèního léèení zlepšuje klinické výsledky a snižuje náklady na léèení (Levin A, 1997). Dùvodù, pro které je edukace AKTUALITY V NEFROLOGII 3/

2 doporuèována takto èasnì, je nìkolik, zejména ten, že rychlost poklesu funkce pøi chronickém onemocnìní ledvin se nedá pøesnì pøedpovìdìt, dále fakt, že uremické pøíznaky èi jiné indikace pro zahájení dialýzy se objevují pøi rùzné úrovni glomerulární filtrace a také to, že výsledky zajištìní pøístupu pro dialýzu nemusí být zøejmé a jisté ani nìkolik týdnù po výkonu. Musí být respektována pacientova možnost volby mezi jednotlivými metodami náhrady funkce ledvin. Pro nìkteré nemocné je vhodné nezahajovat dialyzaèní léèení a postupovat konzervativnì. Pokud se pacient pro tuto alternativu rozhodne, zdravotnický tým by se mìl snažit o maximální možnou kvalitu, nejen o délku života užitím dietoterapie a farmakologické léèby k omezení uremických pøíznakù a udržení volumové homeostázy. Nefrologové by mìli být obeznámeni s principy paliativní péèe a nezanedbat ev. pøedání takového pacienta do hospicu. Tab. 1: Komplikace, které si mohou vynutit urychlené zahájení dialýzy ještì pøed poklesem GFR pod 0,25 ml/s/1,73m 2 Pøevodnìní neøešitelné konzervativnì Hyperkalémie Metabolická acidóza Hyperfosfatémie Hyperkalcémie nebo hypokalcémie Anémie Neurologická dysfunkce Pleuritis nebo perikarditis Nevysvìtlitelné zhoršení klinického stavu Gastrointestinální dysfunkce (nauzea, zvracení, prùjem, gastroduodenitis) Pokles hmotnosti nebo vznik malnutrice Hypertenze 1.2. Odhad funkce ledvin: Rozhodování o zahájení dialýzy by mìla být vedena podle reziduální glomerulární filtrace buïto mìøené podle clearance urey a kreatininu nebo odhadnuté pomocí validních metod Cockroft-Gault (Cockcroft, 1976), pøípadnì podle vzorce ze studie Modification of diet in renal disease (Levey AS, 1999), nikoliv pouze podle sérové koncentrace urey a kreatininu. Je známo, že sérová koncentrace kreatininu je sama o sobì nepøesným ukazatelem pro zahájení dialýzy, avšak validizované vzorce, které odhadují glomerulární filtraci ze sérové koncentrace kreatininu a ostatních promìnných, jsou pro stadium 4 a 5 chronického onemocnìní ledvin dostateènì pøesné a mìøená clearance kreatininu nenabízí pøesnìjší odhad reziduální glomeruální filtrace. Detailní rozbor jednotlivých vzorcù k odhadu glomerulární filtrace byl publikován v pøedchozím èísle Aktualit v nefrologii (Schück O, 2006) Jak vyplývá z definice, je clearance endogenního kreatininu falešnì snížená pøi snížené tvorbì endogenního kreatininu, tedy napø. pøi vegetariánské dietì, svalové atrofii, rozsáhlých amputacích, pokroèilém onemocnìní jater a u asiatù, a falešnì zvýšená pøi muskulární konstituci a pøi tìžkých katabolických stavech. Sekrece kreatininu ledvinnými tubuly je snížena pøi léèbì trimetoprimem, cimetidinem a fibráty a v této situaci je tedy i clearance endogenního kreatininu falešnì snížena Načasování zahájení dialyzačního léčení: Když funkce ledvin klesne na stadium 5 chronického selhání ledvin (clearance kreatininu pod 0,25 ml/s/1,73m 2 ), nefrolog by mìl zvážit výhody a rizika zahájení náhrady funkce ledvin. Optimální naèasování zahájení dialyzaèního léèení zabrání závažným komplikacím malnutrici, pøevodnìní, krvácení, sérozitidì, zhoršení kognitivních funkcí, neuropatii a zvýšené náchylnosti k infekcím. Na druhé stranì je nutno zvažovat rizika dialyzaèního léèení a psychologickou zátìž pro nemocného. Zahájení dialyzaèního léèení zùstává tedy urèitým kompromisem mezi snahou maximalizovat kvalitu života prodloužením období bez dialýzy a souèasnì snahou zabránit komplikacím, které by snížily délku a kvalitu života na dialýze. Na základì souèasných znalostí je obtížné doporuèit zahájení dialýzy pouze na základì specifické hodnoty glomerulární filtrace, tedy vìdeckých výsledkù; rozhodnutí o zahájení dialýzy je ovlivnìno i klinickou zkušeností. V souladu se NKF-KDOQI smìrnicemi z roku 2000 doporuèují jednoznaènì i smìrnice z roku 2006 zahájit dialýzu, pokud pøi poklesu clearance kreatininu pod 0,25 ml/s/1,73m 2 dochází k rozvoji proteino-energetické malnutrice. Komplikace, které si mohou vynutit urychlené zahájení dialýzy ještì pøed poklesem GFR pod 0,25 ml/s/1,73m 2, jsou uvedeny v tabulce 1. SMĚRNICE 2: CÍLOVÉ HODNOTY A MĚŘENÍ PERITONEÁLNÍ CLEARANCE SOLUTŮ Údaje z randomizovaných kontrolovaných studií ukazují, že minimální akceptovatelná clearance malých solutù pro peritoneální dialýzu je menší než døíve doporuèovaná hodnota Kt/V=2 (Paniagua R, 2002, Lo WK 2003). Navíc se hromadí doklady pro to, že pro pøežívání pacientù je dùležitá i reziduální renální funkce (RRF) (Bargman JM, 2001). Proto byly cílové hodnoty revidovány následovnì: 2.1 Pro pacienty s RRF (která je považována za významnou, když je diuréza větší než 100 ml) Tab. 2: Možné indikace pro zvýšení dávky dialýzy Uremická neuropatie Uremická perikarditis Nauzea nebo zvracení jinak nevysvìtlitelné Poruchy spánku Syndrom neklidných nohou Pruritus Nekontrolovatelná hyperfosfatémie Pøevodnìní Hyperkalémie Metabolická acidóza nereagující na podání bikarbonátu Anémie 88 AKTUALITY V NEFROLOGII 3/2006

3 2.1.1 Minimální celkové (peritoneální a renální) týdenní Kt/V by mìlo být alespoò 1, Celkové (peritoneální a renální) Kt/V by mìlo být mìøeno bìhem prvního mìsíce po zahájení dialýzy a poté alespoò 1krát za 4 mìsíce Pokud má pacient diurézu vìtší než 100 ml, mìla by být reziduální diuréza a reziduální clearance solutù mìøena každé 2 mìsíce. Hodnota Kt/V minimálnì 1,7 je myšlena pro každého jednotlivého pacienta, nikoliv jako prùmìrná hodnota Kt/V dosahovaná v jednotlivém dialyzaèním centru! 2.2 Pro pacienty bez RRF Minimální týdenní peritoneální Kt/V by mělo být 1,7. Měření adekvátnosti by mělo proběhnout během prvního měsíce po zahájení dialýzy a alespoň 1krát 4 měsíce poté. Hodnoty Kt/V jsou revidovány na základì studie ADE- MEX, ve které byli pacienti randomizováni do intervenované skupiny, která dosahovala Kt/V 2,27, nebo do kontrolní skupiny s Kt/V 1,8. Po dvou letech se zjistilo, že obì skupiny mìly stejné pøežívání. Ponìkud se lišily pøíèiny úmrtí v neintervenované skupinì bylo více úmrtí pøipsáno urémii, hyperkalémii a srdeènímu selhání, studie však nebyla zaslepená. Výsledky studie ADEMEX jsou v souladu s výsledky následnì provedené studie v Hong Kongu, kde byli pacienti randomizováni pro tøi hodnoty Kt/V 1,5 1,7; 1,7 2,0 a nad 2,0. Mezi tìmito tøemi skupinami nebyly pozorovány rozdíly v pøežívání. Pokud byla hodnota Kt/V zjišśována pro anurické pacienty, zdá se, že Kt/V = 1,7 je adekvátní minimální hodnota. Doporuèení pro klinickou praxi obecné úvahy pøi preskripci PD. Pokud pacient neprospívá a nemá jinou idetifikovatelnou pøíèinu, mìla by být zvážena možnost zvýšení dávky dialýzy nezávisle na aktuálnì dodávané dávce dialýzy. Pokud má pacient uremickou symptomatologii, mìla by být preskripce PD zmìnìna za úèelem zvýšení clearance malých solutù, aèkoliv nejsou žádná pøesvìdèivá data, že toto vede ke zlepšení nutrièního stavu, pøežívání nebo kvality života. Klinické situace, které pracovní skupina považuje za možné indikace pro zvýšení dávky dialýzy, jsou uvedeny v tabulce 2. Vìtšina našich nefrologù by pravdìpodobnì zvýšení dávky dialýzy v tìchto situacích považovala za absolutnì indikované. U pacienta s minimální RRF by mìla být aplikována kontinuální spíše než intermitentní preskripce PD. Pokud je peritoneální Kt/V alespoò 1,7 a reziduální diuréza menší než 100 ml/24 h, monitorování RRF není k monitorování dávky PD nutné. Protože Kt/V nad 1,7 nepøinášelo v zatím provedených studiích klinický prospìch (což nevyluèuje, že jednotliví pacienti mohou v konkrétní klinické situaci ze zvýšení dávky PD profitovat), není nutno monitorovat RRF, pokud pacient hodnoty Kt/V 1,7 dosahuje pouze peritoneální dialýzou. Mìøení clearance malých solutù by se mìlo provádìt, když je nemocný ve stabilizovaném stavu a s odstupem alespoò 1 mìsíce od odléèení epizody peritonitidy Mìøení buï peritoneální clearance, nebo RRF v kratších intervalech mùže být vhodné k dokumentaci dodané dávky dialýzy po zmìnì preskripce, u pacientù, kteøí bez zøejmé pøíèiny neprospívají èi vykazují nìjaký klinický problém, a u pacientù s hypertenzí nebo s pøevodnìním. U pacientù, kteøí neprospívají, nedosahují oèekávaného Kt/V èi jeví známky pøevodnìní, by mìla být také zvážena možnost, že nedodržují preskripci PD. To lze zkontrolovat obtížnì, mùže pomoci napø. zhodnocení spotøeby roztokù, analýza pamìti cycleru, domácí návštìva s kontrolou zásob roztokù apod. Pøi výpoètu Kt/V by mìl být V (objem tìlesné vody = distribuèní objem urey) poèítán podle vzorce dle Watsona èi Huma. V softwaru užívaném v Èeské republice se tyto vzorce užívají. Software nabízí také speciální vzorec pro odhad tìlesné vody u pediatrických pacientù. Odhad tìlesné vody jako 60 % tìlesné hmotnosti u mužù a 55 % tìlesné hmotnosti u žen je spojen s velkou chybou. U nemocných po amputacích musí být výpoèet proveden podle speciálního nomogramu, který software pro adekvátnost PD také obsahuje. V predikci rizika úmrtí pøidává poèítání peritoneální clearance kreatininu pouze minimum informací, a proto jsou pro zjednodušení cílové hodnoty adekvátnosti PD založeny pouze na kinetice urey. Monitorování peritoneálního a renálního vyluèování kreatininu mùže pomoci odhadnout zmìny svalové hmoty v èase. Pøi vyšetøování PD pacienta v mìsíèních intervalech by mìl být zhodnocen nutrièní stav. Mìly by být monitorovány hladiny albuminu a pokud je provádìno mìøení adekvátnosti, mìl by být dle kinetiky urey také mìøen pøíjem proteinù v dietì (DPI, npna) Studie u nemocných s chronickým onemocnìním ledvin stadia 5 ukázaly, že nìkteré z nejdùležitìjších prediktorù rizika úmrtí souvisí s ukazateli nutrièního stavu, tedy hladinou albuminu, pøíjmem proteinù v dietì a skórem SGA (subjective global assessment = hodnocení nutrièního stavu kombinací anamnestických, laboratorních a antropometrických ukazatelù). Proto je vhodné monitorovat a snažit se udržet u PD pacientù normální nutrièní stav, je ale tøeba zdùraznit, že neprobìhly žádné prospektivní randomizované studie, které by hodnotily relativní riziko úmrtí pøi rùzných hodnotách výše uvedených nutrièních markerù. Navíc je tøeba poukázat na to, že tyto nutrièní ukazatele jsou ovlivnìny mnoha faktory, které k nutrici vztah nemají, napø. komorbidita, inflamace, porucha funkce jater, pøevodnìní, acidóza. Izolovaná hodnota hladiny albuminu nemusí nutnì reflektovat pouze nutrièní stav, má ale význam hodnotit ji intraindividuálnì v prùbìhu èasu v kontextu dalších faktorù, které ji ovlivòují (inflamace, stav hydratace, permeabilita peritonea, onemocnìní jater, další komorbidita). Není úplná shoda v tom, jaký by mìl být pøíjem proteinù v dietì (poèítaný dle kinetiky urey) u PD pacienta. NKF KDOQI smìrnice pro nutrici pøi chronickém onemocnìní ledvin z roku 2000 doporuèují alespoò 1,2 1,3 g/kg/den (Curtis BM, 2002), ale podle dalších studií se zdá, že k udržení v meta- AKTUALITY V NEFROLOGII 3/

4 bolicky vyrovnaném stavu by mohlo staèit i 0,9 1,1g/kg/ den (Lim VS, 2001, Uribarri J, 1999). Pøi zahajování dialýzy vykazuje øada pacientù známky proteinové malnutrice zejména z následujících dùvodù: spontánní omezování pøíjmu proteinù dietou pøi poklesu clearance kreatininu pod 50 ml/min, anorexie, acidóza, léèení renoprotektivní nízkobílkovinnou dietou, pokud není optimálnì vedena a monitorována. Pøi PD dochází ke ztrátám proteinù a aminokyselin do dialyzaèního roztoku, úhrnnì prùmìrnì 0,2 g/kg/den. Jsou vìtší u nemocných s vyšší permeabilitou peritonea a zvyšují se po peritonitidì. Pokud se monitorované ukazatele nutrièního stavu zhoršují, je tøeba znovu zhodnotit dietu, kterou nemocný drží, pátrat po nové komorbiditì, zvážit suplementaci diety pøíslušnými preparáty a pøípadnì i zvýšení dávky dialýzy (rozumí se i pokud pacient dosahuje Kt/V=1,7). 3.3 U normotenzivních pacientů s RRF by mělo být zváženo nasazení ACE-inhibitorů nebo AR-blokátorů jako renoprotektivní opatření. Toto lze doporuèit pouze na základì extrapolace dat ze studií u nemocných s chronickým onemocnìním ledvin, pøíslušné studie u PD pacientù nebyly provedeny. 3.4 Faktory vedoucí k poškození funkce ledvin u nemocných s jejich chronickým onemocněním by měly být i u PD pacientů považovány za potenciálně narušující funkci ledvin a měla by být snaha se jim pokud možno vyhnout. Jde zejména o aplikaci rtg-kontrastní látky intravenóznì nebo intraarteriálnì, aminoglykosidová antibiotika, NSAID vèetnì Cox-2 inhibitorù, dále depleci extracelulárního objemu, hyperkalcémii a další faktory. SMĚRNICE 3: UDRŽENÍ REZIDUÁLNÍ RENÁLNÍ FUNKCE Prospektivní randomizované studie zamìøené na adekvátnost dialýzy potvrdily silný vztah mezi pøítomností RRF a snížením mortality u nemocných léèených peritoneální dialýzou. 3.1 Je důležité monitorovat a chránit RRF. RRF pøedstavuje funkci vlastních ledvin nebo štìpu ledviny ponechaného in situ. RRF je mìøena jako aritmetický prùmìr reziduální clearance urey a kreatinu z 24h sbìru moèe. Za anurické jsou považováni pacienti s objemem moèe menším než 100 ml/24 h, což je stanoveno arbitrárnì, protože není jasné, pøi jaké diuréze nebo RRF je reziduální funkce vlastních ledvin zanedbatelná a pacient je funkènì anurický. O mechanismech, které by vysvìtlily vztah mezi reziduální funkcí vlastních ledvin a sníženou mortalitou nemocných léèených PD, lze zatím pouze spekulovat. Jednou z možností je, že pokraèující renální clearance uremických solutù pøispívá k redukci mortality významnìji než clearance peritoneální, je ovšem také možné, že renální clearance malých solutù pouze reflektuje funkci ledvin, avšak prospìch z renální funkce je díky odstraòování jiných toxinù než nízkomolekulárních, pøípadnì odstraòování natria a vody. Další možností je, že zachovalá RRF pøi jejím pomalejším poklesu je výrazem zdravìjšího organismu. Bylo totiž pozorováno, že vyšší komorbidita je u dialyzovaných spojena s rychlejším poklesem RRF (Singhal MK, 2000) 3.2 U nemocných s RRF, kteří potřebují antihypertenzivní medikaci, by měly být přednostně užívány ACE-inhibitory nebo blokátory receptoru pro angiotenzin. Existují dvì randomizované kontrolované studie (Li PK, 2003, Suzuki H, 2004), které sledovaly vliv podání ACE-I a ARB na rychlost poklesu RRF u PD pacientù a pøestože byly provedeny na relativnì malém souboru pacientù, zdá se, že jak ACE-I, tak ARB zpomalily pokles RRF u PD pacientù. SMĚRNICE 4: UDRŽENÍ EUVOLÉMIE Hyperhydratace je spojena se srdeèním selháním, hypertrofií levé komory srdeèní a hypertenzí, proto je dùležité monitorovat ultrafiltraci, suchou hmotnost, pøíjem natria a další klinické ukazatele stavu hydratace. Není jasné, zda vìtší odstraòování tekutin znamená lepší nebo horší kontrolu hydratace nebo zda je to pouze ukazatelem vìtšího pøíjmu tekutin. Vztah mezi krevním tlakem a pøežíváním je u nemocných ve stadiu 5 chronického onemocnìní ledvin zkreslen vysokou prevalencí srdeèního selhání, které vede jak k hypotenzi, tak ke zvýšené mortalitì. Nejsou žádné randomizované kontrolované studie, které by sledovaly vliv kontroly krevního tlaku a extracelulárního objemu na pøežívání PD pacientù, avšak existuje široký konsensus, že normalizace krevního tlaku a stavu hydratace je u tìchto pacientù žádoucí. 4.1 U PD pacientů by měl být krevní tlak, ultrafiltrace a diuréza monitorovány v měsíčních intervalech. K zajištìní správné kontroly krevního tlaku a hydratace je vhodné provádìt klinické vyšetøení v mìsíèních intervalech, u stabilních pacientù mùže být frekvence menší, naopak èastìjší musí být v prvních týdnech po zahájení PD. Determinanty stavu hydratace u PD pacientù jsou pøíjem soli a tekutin, diuréza a ultrafiltrace. Pøíjem soli a tekutin není bìžnì u PD omezován, ale mùže to být zváženo u nemocných, kteøí vykazují známky pøevodnìní. Je tøeba vzít v úvahu eventuální retenci dialyzátu pøi dlouhých prodlevách. 4.2 K optimalizaci extracelulárního objemu by měla být zvažována opatření jako omezení příjmu vody a natria, podání kličkových diuretik u pacientů s RRF, optimalizace ultrafiltrace a odstraňování natria při PD. Užití vysokodávkovaných klièkových diuretik mùže zvýšit u PD pacientù vyluèování soli a tekutin. Pøi automatické peritoneální dialýze s krátkými noèními prodlevami (více než 4 výmìny za 8 hodin) se mùže v dùsledku pomalejší exkrece natria než vody vyvinout 90 AKTUALITY V NEFROLOGII 3/2006

5 hypernatrémie s následným zhoršením kontroly objemu extracelulární tekutiny a krevního tlaku. Peritoneální ultrafiltraci je možno zvýšit užitím hypertonických roztokù. Jejich trvalé užívání mùže poškodit peritoneum a vede ke zvýšené systémové adsorpci glukózy. Alternativnì je možné využít roztok s neglukózovým osmotickým agens icodextrinem na dlouhou prodlevu. Stanovení urèité konkrétní hodnoty ultrafiltrace jako cíl léèby je problematické, protože je možné, že vìtší odstraòování tekutin jednoduše pouze vede k vìtšímu pøíjmu tekutin, bez zmìny objemu extracelulární tekutiny nebo krevního tlaku. Proto by mìl být kladen vìtší dùraz na metody, které užívají pøímé nebo nepøímé mìøení stavu hydratace jako end point napøíklad echokardiografické ukazatele, krevní tlak, složení tìla a odhad objemu tìlesných kompartmentù. Smìrnice dále neprobírají, jak spolehlivì tyto metody mìøí objem extracelulární tekutiny pøípadnì celkovou tìlesnou vodu ve srovnání se zlatým standardem, izotopovým vyšetøením. Z dostupné literatury je známo, že korelace je pomìrnì malá. Význam proto má sledovat tyto parametry intraindividuálnì a srovnávat jejich zmìny v èase. Měření funkce peritoneální membrány a ultrafiltrace Celková clearance solutù a objem vypouštìného dialyzátu jsou ovlivnìny transportními charakteristikami peritoneální membrány, k jejichž urèení lze užít více testù a žádný z nich není klinicky lepší než ostatní. Nejvìtší zkušenosti jsou s PET (peritoneální ekvilibraèní test), dále SPA (standard peritoneal permeability analysis), který umožní urèit reziduální objem dialyzátu v peritoneální dutinì a kinetiku ultrafiltrace. PDC personal dialysis capacity je test, který užívá data z pìti následujících výmìn dialyzátu v prùbìhu 24 h. V kombinaci s matematickým modelem urèí i rychlost absorpce tekutiny z peritoneální dutiny a permeabilitu peritonea pro makromolekuly. Každé centrum by si mìlo zvolit jeden z tìchto testù a s tím pracovat dlouhodobì u všech pacientù. Vstupní mìøení peritoneálního transportu by mìlo být provedeno po zahájení každodenního dialyzování, tedy po break-in období, pøestože nejlepší korelace s peritoneálním transportem po jednom roce PD dosahuje mìøení, které je provedeno 1 mìsíc po zahájení PD (Johnson DW, 2004). Odchylky pøi mìøení peritoneálního transportu po zahájení PD a za 1 mìsíc od zahájení PD existují, ale nejsou klinicky významné (Rocco MW, 1995). Odkládat mìøení peritoneálního transportu až na dobu 1 mìsíce od zahájení je nepraktické, protože nemùže být øádnì provedena preskripce režimu PD. Urèitým kompromisem je provedení provizorního PET s mìøením pouze ultrafiltrace po 4 hodinách prodlevy, dle toho odhadnout permeabilitu peritonea, realizovat preskripci a regulérní PET a úpravu preskripce provést po 1 mìsíci dialyzování. Pokud je podezøení na poruchu ultrafiltraèní schopnosti peritonea, doporuèují Smìrnice ve shodì s doporuèením Mezinárodní spoleènost pro peritoneální dialýzu (ISPD) provést PET s užitím roztoku s glukózou o koncentraci 3,86 % místo standardních 2,27 %. Pokud je po 4 h ultrafiltrace menší než 400 ml, jedná se o selhání ultrafiltraèní schopnosti peritonea. Hodnoty D/P kreatinin (koncentrace kreatininu v dialyzátu ku koncentraci v plazmì) se pøi provedení PET roztokem o koncentraci glukózy 2,27 % a 3,86 % neliší (Pride ET, 2002, Smit W, 2003). K frekvenci provádìní PET (èi jiné metody k posouzení peritoneálního transportu) u stabilních pacientù se souèasné smìrnice nevyjadøují, pøedpoklad je, že se doporuèení z minulých smìrnic z roku 1997 nemìní. Opakované mìøení peritoneálního transportu se doporuèuje pøi nevysvìtlitelném pøevodnìní, poklesu objemu vypouštìného roztoku, zvýšení spotøeby hypertonických roztokù, zhoršení hypertenze, zmìnì v peritoneálním odstraòování solutù (Kt/V) a nevysvìtlitelných uremických symptomech. SMĚRNICE 5: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY Proces kontinuálního zlepšování kvality vedl ke zlepšení klinických výsledkù v mnoha oblastech, vèetnì chronického onemocnìní ledvin stadia Každé pracoviště, které edukuje pacienty pro domácí léčení, by mělo ustanovit program zlepšování kvality s cílem monitorovat klinické výsledky a realizovat programy, které vedou ke zlepšování péče o pacienta. 5.2 Programy zlepšování kvality by měly zahrnovat představitele všech oborů, které se podílejí na péči o peritoneálně dialyzované nemocné včetně lékařů, sester, sociálních pracovníků, dietologů a osob podílejících se na organizaci PD programu (pokud takoví existují). 5.3 Navrhované sféry klinických aktivit v oblasti peritoneální dialýzy zahrnují sledování: frekvence peritonitidy, frekvence infekce výstupu katétru, frekvence technického selhání PD, spokojenost pacientù, kvalita života, problémy s peritoneálním katétrem a pøežívání katétru, ostatní oblasti, jako adekvátnost, kontrola anémie, metabolismu kostního a minerálového, kontrola krevního tlaku, hydratace, lipidù atd. SMĚRNICE 6: PEDIATRICKÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA V tomto èlánku zamìøeném na PD u dospìlých pa-cientù nebude blíže rozebírána. Závìrem: nejdùležitìjší zmìny oproti pùvodním Smìrnicím z roku 1997 a jejich èásteènì revidované verzi z roku 2000 jsou: AKTUALITY V NEFROLOGII 3/

6 1. Edukace o možnostech náhrady funkce ledvin by mìla být zahájena èasnì, tedy pokud clearance endogenního kreatininu klesne na hodnotu pod 0,5 ml/s/1,73m Není definována konkrétní numerická hodnota glomerulární filtrace, pøi které má být zahájena dialýza; je doporuèeno zvažovat zahájení dialyzaèního léèení pøi poklesu glomerulární filtrace pod 0,25 ml/s/1,73m Je doporuèeno užití indexu Kt/V jako jediného kvantitativního ukazatele adekvátnosti peritoneální dialýzy (celková týdenní clearance kreatininu jako ukazatel adekvátnosti PD je opuštìna, eventuálnì se mùže užít jako ukazatel svalové hmoty a její zmìny v èase). 4. Snížení žádoucí hodnoty celkového (peritoneálního a renálního) Kt/V na hodnotu minimálnì 1,7, pøièemž tato hodnota by mìla být dosažena u každého jednotlivého pacienta. 5. Doporuèena opatøení k udržení reziduální renální funkce PD pacientù (shodná s opatøeními u nemocných s chronickým onemocnìním ledvin). 6. Dùraz na udržení euvolémie. 7. Doporuèeno kontrolovat a zlepšovat kvalitu péèe a definovány hlavní oblasti. Evropské smìrnice pro PD (European Guidelines on best practice for the management of peritoneal dialysis). 1. Dávají konkrétní doporuèení, kdy zahajovat dialýzu (nejpozdìji pøi glomerulární filtraci 0,10 ml/ s/1,73m 2, lépe zøejmì pøi 0,13 ml/s/1,73m 2 až 0,16 ml/s/1,73m 2 ). 2. shodují se v doporuèení hodnotì minimálního Kt/V (=1,7). 3. Kt/V se doporuèuje jako jediný kvantitativní ukazatel adekvátnosti PD s výjimkou automatické peritoneální dialýzy u nemocných s nízkou permeabilitou peritonea, kde se doporuèuje minimální hodnota celkové týdenní clearance kreatininu 45 l/týden. 4. Evropské smìrnice doporuèují minimální denní ultrafiltraci u anurikù 1000 ml. Proti tomu americké smìrnice namítají, že dosažení konkrétní denní ultrafiltrace nemusí zajistit euvolémii a konkrétní hodnotu ultrafiltrace nedoporuèují, doporuèují však sledování stavu hydratace i pomocí objektivních metod. Jak americké, tak evropské smìrnice paralelnì se snížením doporuèené minimální hodnoty Kt/V kladou dùraz na peèlivé monitorování klinického stavu s dùrazem na euvolémii. LITERATURA 1. Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations Updates. Am J Kidney Dis; 48: Suppl 1, S1 S322, Bargman JM, Thorpe KE, Churchill DN: Relative contribution of residual renal function and peritoneal clearance to adequacy of dialysis: A reanalysis of the CANUSA Study. J Am Soc Nephrol 12: , Cockcroft DW, Gault MH: Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 16: 31 41, Curtis BM, Barret BJ, Jindal K et al: Canadian survey of clinical status at dialysis initiation : A multicenter prospective survey. Clin Nephrol 58: , Johnson DW, Mudge DW, Blizzard S et al: A comparison of peritoneal equilibration tests performed 1 and 4 weeks after PD commencement. Perit Dial Int 24: , Levin A, Lewis M, Mortiboy P et al: Multidisciplinary predialysis programs: Quantification and limitations of their impact on patient outcomes in two Canadian settings. Am J Kidney Dis 29: , Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D: A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: A new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 130: , Li PK, Chow KM, Wong TY, Leung CB, Szeto CC: Effects of an angiotensin-converting enzyme inhibitor on residual renal function in patients receiving peritoneal dialysis. A randomized, controlled study. Ann Intern Med 139: , Lim VS, Flanigan MJ: Protein intake in patients with renal failure: Comments on the current NKF-DOQI guidelines for nutrition in chronic renal failure. Semin Dial 14: , Lo WK, Ho YW, Li CS et al: Effect of Kt/V on survival and clinical outcome in CAPD patients in a randomised prospective study. Kidney Int 64: , Paniagua R, Amato D, Vonesh E et al: Effects of increased peritoneal clearances on mortality rates in peritoneal dialysis: ADEMEX, a prospective, randomised, controlled trial. J Am Soc Nephrol 13: , Pride ET, Gustafson J, Graham A et al: Comparison of a 2,25% and 4,25% dextrose peritoneal equilibration test. Perit Dial Int 22: , Rocco MV, Jordan JR, Burkart JM: Changes in peritoneal transport during the first month of peritoneal dialysis. Perit Dial Int 15: 12 17, Singhal MK, Bhaskaran S, Vidgen E, Bargman JM, Vas SI, Oreopoulos DG: Rate of decline of residual renal function in patients on continuous peritoneal dialysis and factors affecting it. Perit Dial Int 20: , Smit W, van Dijk P, Langedijk MJ et al: Peritoneal function and assessment of reference values using a 3,86% glucose solution. Perit Dial Int 23: , Suzuki H, Kanno Y, Sugahara S, Okada H, Nakamoto H: Effects of an angiotensin II receptor blocker, valsartan, on residual renal function in patients on CAPD. Am J Kidney Dis 43: , Schück O, Teplan V, Mareèková O, Štollová M. Poznámky k vyjadøování glomerulární filtrace ve vztahu k tìlesnému povrchu u obézních jedincù. Aktuality v nefrologii 12: 38 40, Uribarri J, Levin NW, Delmez J et al: Association of acidosis and nutritional parameters in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis 34: , Podìkování: Práce byla podpoøena Hlavním výzkumným zámìrem MŠMT AKTUALITY V NEFROLOGII 3/2006

Spolupráce RDP s evropským registrem na poli PD

Spolupráce RDP s evropským registrem na poli PD Spolupráce RDP s evropským registrem na poli PD NephroQUEST = European Nephrology Quality Improvement Network - hlavní partner: ERA-EDTA - založen 1.12.2007 - financován Evropskou komisí sekce Public Health

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

ISPD GUIDELINES O PERITONEÁLNÍ DIALÝZE PŘI AKUTNÍM SELHÁNÍ LEDVIN Z POHLEDU HEMODIALYZAČNÍHO LÉKAŘE

ISPD GUIDELINES O PERITONEÁLNÍ DIALÝZE PŘI AKUTNÍM SELHÁNÍ LEDVIN Z POHLEDU HEMODIALYZAČNÍHO LÉKAŘE ISPD GUIDELINES O PERITONEÁLNÍ DIALÝZE PŘI AKUTNÍM SELHÁNÍ LEDVIN Z POHLEDU HEMODIALYZAČNÍHO LÉKAŘE ISPD GUIDELINES FOR PERITONEAL DIALYSIS IN ACUTE KIDNEY INJURY COMMENTARY FROM THE HEMODIALYSIS PHYSICIAN

Více

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI PERITONEA KLINICKÉ DOPORUČENÍ PRACOVNÍ SKUPINY ERBP

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI PERITONEA KLINICKÉ DOPORUČENÍ PRACOVNÍ SKUPINY ERBP STANOVENÍ PROPUSTNOSTI PERITONEA KLINICKÉ DOPORUČENÍ PRACOVNÍ SKUPINY ERBP EVALUATION OF MEMBRANE CHARACTERISTICS CLINICAL ADVICE BY THE ERBP WORKING GROUP VLADIMÍRA BEDNÁŘOVÁ 1, ALENA PAŘÍKOVÁ 2 1 Klinika

Více

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Hradecké vakcinologické dny 2.-4.10.2014 Sympozium všeobecných praktických lékařů Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Sylvie Dusilová Sulková Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha Vyšetření glomerulární filtrace Tomáš Zima Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha Funkce ledvin - vylučování katabolitů - regulace vodní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Léčba hypertenze u renální insuficience a dialýzy

Léčba hypertenze u renální insuficience a dialýzy 270 Léčba hypertenze u renální insuficience a dialýzy prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Nefrologické oddělení I. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha Renální onemocnění je často provázeno hypertenzí,

Více

DOPORUČENÍ ČESKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE ČLS JEP

DOPORUČENÍ ČESKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE ČLS JEP DOPORUČENÍ ČESKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE ČLS JEP K VYŠETŘOVÁNÍ GLOMERULÁRNÍ FILTRACE Autorský kolektiv: Zima Tomáš, Teplan Vladimír, Tesaø Vladimír, Racek Jaroslav,

Více

DOPORUČENÍ PRO KLINICKOU PRAXI DIAGNOSTIKA A LÉČBA HYPONATREMIE

DOPORUČENÍ PRO KLINICKOU PRAXI DIAGNOSTIKA A LÉČBA HYPONATREMIE DOPORUČENÍ PRO KLINICKOU PRAXI DIAGNOSTIKA A LÉČBA HYPONATREMIE CLINICAL PRACTICE RECOMMENDATION DIAGNOSIS AND THERAPY OF HYPONATREMIA VĚRA ČERTÍKOVÁ CHÁBOVÁ Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha ABSTRAKT

Více

Současné možnosti léčení chronického selhání ledvin hemodialýzou Current potential for the treatment of chronic renal failure by hemodialysis

Současné možnosti léčení chronického selhání ledvin hemodialýzou Current potential for the treatment of chronic renal failure by hemodialysis Současné možnosti léčení chronického selhání ledvin hemodialýzou Current potential for the treatment of chronic renal failure by hemodialysis K. Opatrný jun., K. Opatrný Sen. I. interní klinika LF UK a

Více

Diabetes a chronické onemocnění ledvin

Diabetes a chronické onemocnění ledvin Diabetes a chronické onemocnění ledvin Co je diabetes? Diabetes mellitus, obvykle označovaný jako diabetes nebo někdy cukrovka je onemocnění, ke kterému dochází, když vaše tělo nevytváří dostatek inzulínu

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

klinické aspekty funkcí v Městské nemocnici Ostrava P. Kubáč, J. Buryška

klinické aspekty funkcí v Městské nemocnici Ostrava P. Kubáč, J. Buryška Zkušenosti s diagnostikou renálních funkcí v Městské nemocnici Ostrava P. Kubáč, J. Buryška Úvod Úroveň renální funkce je tradičně posuzována na základě glomerulární filtrace (GF). Ta je považována ze

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Ročník X Číslo 2 Duben 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM,

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Hemodialýza a peritoneální dialýza. MUDr. K. Žamboch III.Interní klinika-nre

Hemodialýza a peritoneální dialýza. MUDr. K. Žamboch III.Interní klinika-nre Hemodialýza a peritoneální dialýza MUDr. K. Žamboch III.Interní klinika-nre Funkce ledvin v organismu Vylučovací- zejména dusíkatý katabolismus Endokrinní- podílí se na tvorbě erytrocytů Metabolické-vztah

Více

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Rozdělení Skupina I Skupina II ertapenem, panipenem, tebipenem omezený účinek

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) - představení nového registru a principy fungování

Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) - představení nového registru a principy fungování Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) - představení nového registru a principy fungování Vladimír Tesař, Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha Roční KV mortalita dialyzovaných pacientů Foley

Více

PORUCHY METABOLISMU A FUNKCE LEDVIN VE STÁØÍ

PORUCHY METABOLISMU A FUNKCE LEDVIN VE STÁØÍ PORUCHY METABOLISMU A FUNKCE LEDVIN VE STÁØÍ METABOLIC DISORDERS AND RENAL FUNCTION IN OLD AGE V. TEPLAN Subkatedra nefrologie IPVZ a Klinika nefrologie IKEM ABSTRAKT Poruchy metabolismu a funkcí ledvin

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D. Interní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity Úvod Vzhledem k narůstající prevalenci chronicky

Více

Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce

Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce Antonín Jabor, Janka Franeková, Peter Sečník jr, Zdenek Kubíček IKEM a 3. lékařská fakulta UK Praha AKI AKI acute kidney injury acute kidney injury/impairment

Více

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Akutní a chronické selhání ledvin Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá,, PhD. Selhání ledvin Patofyziologický stav, kdy ledviny nejsou schopny a) vylučovat

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

11-50-1805_PatBro_Nutri#25C.qxp 2/25/08 10:16 AM Page 1. Výživa a chronické onemocnění ledvin

11-50-1805_PatBro_Nutri#25C.qxp 2/25/08 10:16 AM Page 1. Výživa a chronické onemocnění ledvin 11-50-1805_PatBro_Nutri#25C.qxp 2/25/08 10:16 AM Page 1 Výživa a chronické onemocnění ledvin 11-50-1805_PatBro_Nutri#25C.qxp 2/25/08 10:16 AM Page 2 Iniciativa The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative

Více

AKTUÁLNÍ KDIGO GUIDELINES PRO LÉČENÍ ANÉMIE V HISTORICKÉM KONTEXTU A SE ZŘETELEM K PERITONEÁLNÍ DIALÝZE

AKTUÁLNÍ KDIGO GUIDELINES PRO LÉČENÍ ANÉMIE V HISTORICKÉM KONTEXTU A SE ZŘETELEM K PERITONEÁLNÍ DIALÝZE AKTUÁLNÍ KDIGO GUIDELINES PRO LÉČENÍ ANÉMIE V HISTORICKÉM KONTEXTU A SE ZŘETELEM K PERITONEÁLNÍ DIALÝZE CURRENT KDIGO GUIDELINES FOR TREATMENT OF RENAL ANEMIA IN HISTORICAL CONTEXT WITH RESPECT TO PERITONEAL

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Anémie a chronické onemocnění ledvin. Stadium 1-4

Anémie a chronické onemocnění ledvin. Stadium 1-4 Anémie a chronické onemocnění ledvin Stadium 1-4 Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-KDOQI) Věděli jste, že iniciativa Národní nadace pro onemocnění ledvin Kidney Disease Outcomes Quality Initiative

Více

Odhad glomerulární filtrace proč a jak?

Odhad glomerulární filtrace proč a jak? Odhad glomerulární filtrace proč a jak? MUDr. Pavel Malina Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. XXXII. Mezikrajské dny klinické biochemie královéhradeckého, pardubického a

Více

Standardy péče při diabetické nefropatii

Standardy péče při diabetické nefropatii Standardy péče při diabetické nefropatii Doporučení České diabetologické společnosti a České nefrologické společnosti 1.Charakteristika předmětu standardu (definice) Diabetická nefropatie (DN) je klinický

Více

Renální tubulární acidózy Akutní selhání ledvin Prerenální syndrom je dán schopností ledvin udržet v organismu sůl a vodu tváří v tvář zaznamenané hypoperfúzi ledvin. Při obnovení renální hemodynamiky

Více

Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči

Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Chytra I. ARK FN Plzeň Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Příčiny Farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti antibiotik

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls142554/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vamadrid 320 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

Vše o glomerulární filtraci a funkci ledvin

Vše o glomerulární filtraci a funkci ledvin Vše o glomerulární filtraci a funkci ledvin Antonín Jabor, Janka Franeková, Pracoviště laboratorních metod IKEM a 3. lékařská fakulta UK Praha s klinickým dodatkem prof. MUDr. Martina Matějoviče, Ph.D.

Více

LNÍ PROGRAM VE FN BRNO BOHUNICE

LNÍ PROGRAM VE FN BRNO BOHUNICE PERITONEÁLN LNÍ PROGRAM VE FN BRNO BOHUNICE A.Reškov ková,, M. Indráčkov ková, M. Zapletalová,, H. Prchalová Dialyzační a nefrologické oddělení Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB a Lékařské

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

DOPORUČENÍ K DIAGNOSTICE CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE A VYŠETŘOVÁNÍ PROTEINURIE)

DOPORUČENÍ K DIAGNOSTICE CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE A VYŠETŘOVÁNÍ PROTEINURIE) ČESKÁ NEFROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP a ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE ČLS JEP Doporučení DOPORUČENÍ K DIAGNOSTICE CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE A VYŠETŘOVÁNÍ PROTEINURIE)

Více

HEPATORENÁLNÍ SYNDROM. Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha

HEPATORENÁLNÍ SYNDROM. Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha HEPATORENÁLNÍ SYNDROM Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha DEFINICE HRS je funkční renální selhání prerenálního typu u nemocných s jaterní cirhózou, portální hypertenzí a ascitem Typ I HRS

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN 1 Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Za výbory odborných společností: Bouček P., Kvapil M., Monhart V., Pelikánová

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42544-6/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pexogies 0,088 mg tablety Pexogies 0,18 mg tablety Pexogies 0,7 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

O chronickém onemocnění ledvin. Průvodce pro pacienty a jejich rodiny

O chronickém onemocnění ledvin. Průvodce pro pacienty a jejich rodiny O chronickém onemocnění ledvin Průvodce pro pacienty a jejich rodiny Iniciativa The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF KDOQI) Národní nadace pro onemocnění ledvin vyvíjí pokyny klinické praxe

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Dialýza. Lenka Ondrášková, Ústav patologické fyziologie LF UP

Dialýza. Lenka Ondrášková, Ústav patologické fyziologie LF UP Dialýza Lenka Ondrášková, Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová Hepatorenálnísyndrom Eva Kieslichová Critical Care 2012 Příčiny dysfunkce ledvin u pacientů s cirhózou jater hepatorenální syndrom (HRS) infekce hypovolémie nitrobřišní hypertenze poškození parenchymu

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

CÍLOVÝ HEMOGLOBIN V LÉČBĚ RENÁLNÍ ANÉMIE STÁLE OTEVŘENÁ OTÁZKA

CÍLOVÝ HEMOGLOBIN V LÉČBĚ RENÁLNÍ ANÉMIE STÁLE OTEVŘENÁ OTÁZKA CÍLOVÝ HEMOGLOBIN V LÉČBĚ RENÁLNÍ ANÉMIE STÁLE OTEVŘENÁ OTÁZKA TARGET HEMOGLOBIN IN THE TREATMENT OF RENAL ANEMIA STILL AN OPEN QUESTION SYLVIE DUSILOVÁ SULKOVÁ Nefrologické oddělení, Klinika gerontologická

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Způsoby odhadu glomerulární filtrace

Způsoby odhadu glomerulární filtrace Způsoby odhadu glomerulární filtrace J. Racek, V. Petříková, M. Šolcová, J. Ženková, D. Rajdl Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Dvě složky nefronu Glomerulárníčást Obsahuje glomerulus

Více

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku Hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním středisku Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně

Více

KDIGO DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU GLOMERULONEFRITIDY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOPORUČENÍ

KDIGO DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU GLOMERULONEFRITIDY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOPORUČENÍ KDIGO DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU GLOMERULONEFRITIDY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOPORUČENÍ KDIGO CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR GLOMERULONEPHRITIS WHICH OF THEM ARE MOST IMPORTANT FOR THE CLINICAL PRACTICE?

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni 4 T? Hypoterm ie? Hypoxi e? Hypovolémi e? Sakra, co tam ještě bylo za H? DRASLÍK

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M.

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M. PROGRAM - LÉKAŘI Středa, 22. 4. 2015 sál DIAMANT 9.30 Zahájení I. Rychlík předseda ČNS T. Reischig vědecký sekretář ČNS P. Zonča děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Z. Pražák náměstek

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha etiologie ICU anémie anémie kritických stavů je častý

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vìnování Vìnuji rodièùm, Alenì, Vojtovi a Adamovi Libor Janoušek Venujem pamiatke môjho milovaného brata Palka Peter Baláž Podìkování Za odbornou

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Nephrology and Hypertension

Nephrology and Hypertension ISSN 1802-3827 Ročník 1 číslo 1 2007 Current Opinion in Nephrology and Hypertension ČESKÉ VYDÁNÍ Vedoucí redaktoři: Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN Prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc. Vychází za podpory

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

DÁVKOVÁNÍ LÉKŮ U PACIENTŮ S POSTIŽENÍM FUNKCE LEDVIN

DÁVKOVÁNÍ LÉKŮ U PACIENTŮ S POSTIŽENÍM FUNKCE LEDVIN DÁVKOVÁNÍ LÉKŮ U PACIENTŮ S POSTIŽENÍM FUNKCE LEDVIN Přehledné články DRUG DOSAGE ADJUSTMENT FOR PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE MIROSLAVA HORÁČKOVÁ, OTTO SCHÜCK Interní klinika, 2. LF UK Praha a

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha IV Vědecké závěry, zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 1 Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Eva Kieslichová ČSIM 2015 Hepatorenální syndrom - HRS u pacientů s cirhózou, portální hypertenzí a ascitem popisován i u akutního

Více

KONZERVATIVNÍ LÉČENÍ CHRONICKÉ RENÁLNÍ INSUFICIENCE (CKD 4-5) U SENIORŮ

KONZERVATIVNÍ LÉČENÍ CHRONICKÉ RENÁLNÍ INSUFICIENCE (CKD 4-5) U SENIORŮ KONZERVATIVNÍ LÉČENÍ CHRONICKÉ RENÁLNÍ INSUFICIENCE (CKD 4-5) U SENIORŮ CONSERVATIVE MANAGENT OF CHRONIC RENAL FAILURE (CKD 4-5) IN SENIORS VLADIMÍR TEPLAN 1,2,3, OTTO SCHÜCK 3, JAN MALÝ 1, MIROSLAVA HORÁČKOVÁ

Více

Sp.zn. sukls35181/2015

Sp.zn. sukls35181/2015 Sp.zn. sukls35181/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium/Vitamin D 3 Sandoz 500 mg/440 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: calcii

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

ŠPANĚLSKÁ DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU AUTOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ POLYCYSTICKÉ CHOROBY LEDVIN

ŠPANĚLSKÁ DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU AUTOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ POLYCYSTICKÉ CHOROBY LEDVIN ŠPANĚLSKÁ DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU AUTOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ POLYCYSTICKÉ CHOROBY LEDVIN SPANISH GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE JANA REITEROVÁ Klinika

Více

Jak dělám (C)RRT. Novák I JIP I. interní klinika FN Plzeň

Jak dělám (C)RRT. Novák I JIP I. interní klinika FN Plzeň Jak dělám (C)RRT Novák I JIP I. interní klinika FN Plzeň Incidence AKI na ICU 30-40% AKI nejčastěji při MODS/MOF u nemocných v těžké sepsi/šoku s incidencí 30 50% Mortalita u nemocných s ARF a RRT 50 70%

Více