Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jifií Jan Pensante. Politika a my lení"

Transkript

1 Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000

2 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN V voj v rûzn ch ãástech svûta probíhá nerovnomûrnû (1). Je pozoruhodné, Ïe tak mnoho pfiedstavitelû rûzn ch my lenkov ch smûrû ve filosofii, sociologii, ekonomii i praktické politice nebere nebo nechce brát tento poznatek v úvahu, aãkoliv nepochybnû patfií k základním pouãením z historie. Nejlépe lze snad tento problém ilustrovat na snaze pfiejímat cizí vzory v zemích nebo státech, kde se nevyvinuly vhodné pfiedpoklady pro jejich úspû né uplatnûní v dostateãnû pfiipraveném domácím prostfiedí. KdyÏ napfi. král a císafi Karel IV. se snaïil uspofiádat politické a církevní pomûry v zemích Koruny ãeské podle vzorû francouzsk ch, vnímalo zdej í prostfiedí ãasto spí e negativní stránky proveden ch zmûn neï jejich klady, coï pak za Václava IV. usnadnilo vznik a roz ífiení husitského hnutí s jeho vyústûním v revoluci. Zatímco se Karel IV. ve Francii seznámil s tehdej ím stavem spoleãnosti, kter byl v sledkem v voje probíhajícího po staletí, jeho zámûrné zavádûní v ãesk ch zemích probíhalo jen po nûkolik desítek let a zvlá tû lechta provádûné reformy pocièovala ãasto 5

3 jako pro sebe ménû v hodné neï star í uspofiádání, za nûhoï mûla více volnosti a mohla bez vût ích omezení uplatàovat i svou zvûli. V tom lze spatfiovat téï jeden z dûvodû, proã se velká ãást ãeské lechty pfiipojila k husitství. Podobnû v voj hospodáfiského liberalismu v západní Evropû probíhal po mnohem del í dobu neï v zaostávajícím Rusku, kde rovnûï znaãná ãást obyvatel mûla pfiíleïitost seznámit se pfied 1. svûtovou válkou spí e s jeho ménû pfiízniv mi dûsledky neï s v hodami. Zatímco v západní a severní Evropû, v Severní Americe a v Austrálii se trïní hospodáfisví vyvíjelo pomûrnû pozvolna, takïe spoleãnost tam staãila pfiimûfien mi sociálními, kulturními, zdravotními, ekologick mi a jin mi opatfieními postupnû do znaãné míry kompenzovat záporné jevy s ním související, pokusy o rychlou liberalizaci hospodáfiské sféry ve státech, které se od r vymanily z komunistické totalitní diktatury, nebyly bez problémû patrnû jednak proto, Ïe nebyly souãasnû provázeny zmínûn mi pfiimûfien mi opatfieními, jednak pro celkovou kulturní a mentální nepfiipravenost jejich obyvatel. Z uvedeného lze dojít k závûru, Ïe rûzn mi zahraniãními vzory sice mûïe b t uïiteãné a vhodné se inspirovat, av ak pfii jejich aplikaci v domácím prostfiedí b vá Ïádoucí postupovat velice rozváïnû, promy lenû a opatrnû, nechceme-li jít pouze metodou riskantních pokusû, z nichï se znaãná ãást nemusí zdafiit. Na rozdíl od pfiírodních a technick ch vûd, kde experimentování patfií k základním metodám zkoumání, b vají dûsledky nezodpovûdnû navrhovan ch a provádûn ch experimentû v politické a hospodáfiské oblasti natolik závaïné nebo i katastrofální, Ïe je nelze z morálního hlediska naprosto nijak ospravedlnit (napfi. revoluce a války doprovázené genocidou nebo jin mi zloãiny proti lidskosti). V voji ov em podléhá také pojímání lidskosti. V Evropû mûïeme na jedné stranû sledovat bûhem nûkolika století tendenci k ífiení a prosazování stále dokonalej í humanity a na druhé stranû naopak v skyt nov ch zloãinû (nûkdy v dfiíve netu en ch rozmûrech). Lze sledovat nejen úspûchy nûkter ch hnutí zasazujících se o roz ifiování, uznávání a dodrïování lidsk ch práv i zmíràování trestû za spáchané zloãiny nebo jiné poru ování právních norem, ale také faktické sníïení vefiejné ochrany lidí pfied vzrostlou kriminalitou, které nejednou vede aï k situacím, kdy jsou lépe zaji tûna práva pachatelû trestn ch ãinû neï jejich obûtí. Za nepfiimûfienou sebeobranu mohou b t odsouzeni ti, jimï se podafiilo odvrátit útok na sebe nebo jiné za cenu poranûní nebo usmrcení útoãníka, pfiiãemï se vlastnû mlãky pfiedpokládá, Ïe ti, kdo se brání, by mûli b t silnûj í a obratnûj í neï útoãníci, ktefií je napadli! Neb vá tomu v ak právû naopak, Ïe 6 7

4 útoãník si troufá spí e napadnout slab í a bezbrannûj- í neï silnûj í nebo ozbrojené a Ïe navíc vyuïívá momentu pfiekvapení? Mohou si slab í a v sebeobranû dostateãnû nevycviãení vûbec dovolit pfii svém (ãasto neãekaném) napadení uvaïovat o tom, jak zpûsob obrany bude jednou nûk m uznán za pfiimûfien? Mnozí povaïují za projev humanity a civilizaãního pokroku téï zru ení trestu smrti, udávají pro nû fiadu dûvodû a snaïí se vyvrátit argumenty sv ch oponentû. I kdyï ve vût inû pfiípadû jsem naklonûn hodnotit dûvody proti trestu smrti jako opodstatnûné, pfiece si dovoluji pochybovat o vhodnosti a oprávnûnosti jeho bezpodmíneãného zru ení za v ech okolností: mûla by b t zváïena moïnost jeho uplatnûní zejména za nepochybnû prokázan trestn ãin terorismu, pfiesnû definovan pfiíslu n m zákonem. Spoleãenskou nebezpeãnost trestného ãinu terorismu lze totiï posuzovat jednak podle poãtu obûtí, jednak podle toho, zda lo o ãin ojedinûl ve stabilizovan ch pomûrech nebo o fiadu teroristick ch akcí, jejichï úãelem a v sledkem by mohlo b t rozvrácení ústavního pofiádku a právního státu, zavedení diktatury nebo vznik anarchie. V takovémto pfiípadû by bylo moïno aktivity teroristû pojímat jako válku proti právnímu státu, kter zajisté má mít moïnost sebeobrany, a uplatàování trestu smrti za prokázané teroristické ãiny by bylo moïné pokládat za jeden ze zpûsobû této sebeobrany. Obdobnû by téï demokratickému státu mûlo b t pfiiznáno právo na sebeobranu pfied v emi politick mi smûry, které jak mkoliv zpûsobem usilují o likvidaci demokracie a její nahrazení rûzn mi formami diktatury, despocie nebo tyranie, pfiípadnû anarchie. Proto zvlá tû ve státech, v nichï demokratické zfiízení dosud není dostateãnû stabilizováno, by legální pûsobení zmínûn ch politick ch sil nemûlo b t tolerováno, jejich pfiedstavitelûm by nemûlo b t umoïàováno kandidovat ve volbách a demagogické projevy jejich stoupencû na vefiejnosti i v hromadn ch sdûlovacích prostfiedcích by mûly b t úãinnû postihovány. Ve vefiejnosti se v souvislosti s diskusemi o kriminalitû a pfiimûfienosti soudy ukládan ch trestû uvaïuje i o tom, jak vlastnû je nebo by mûl b t jejich smysl. Nûktefií fiíkají, Ïe by to nemûla b t pomsta a Ïe by mûlo jít hlavnû o pfiev chovu pachatelû, jiní zdûraz- Àují, Ïe jsou i takoví odsouzení, ktefií jsou nepfievychovatelní nebo jejichï náprava je velmi nepravdûpodobná, jiní poukazují na odstra ující v znam pfiísnûj ích trestû, coï jejich oponenti popírají (alespoà pro nûkteré delikventy), a dal í kladou dûraz na izolaci zloãincû, kterou se jim zabraàuje pokraãovat v trestné ãinnosti. Zdá se, Ïe zvlá tû poslední smysl uloïen ch trestû neb vá v na í dobû doceàován a Ïe právû proto se pak ãasto mluví i pí e o vysokém v skytu tzv. recidivistû. Dostateãn m zv ením posti- 8 9

5 hu zejména násiln ch trestn ch ãinû (tj. izolací pachatelû) by nepochybnû bylo moïno dosáhnout v razného sníïení tohoto druhu kriminality a odmítání pfiíslu n ch opatfiení je podle mého názoru nezdûvodnitelné a neospraveditelné. Úãinnou izolací pachatelû násiln ch trestn ch ãinû by patrnû rovnûï bylo moïno dosáhnout zeslabení dnes ãastého volání po znovuzavedení trestu smrti za tyto delikty. POLITIKA Politika se pfieváïnû zab vá fie ením sporû mezi lidmi s rûzn mi zájmy a názory. Pfii fie ení tûchto sporû se uplatàují nebo mohou uplatàovat rozliãné formy a zpûsoby, z nichï nûkteré b vají povaïovány za legitimní, morální nebo pro vût inu zúãastnûn ch alespoà pfiijatelné, zatímco jiné b vají naopak posuzovány jako nezákonné, nemorální nebo odsouzeníhodné. ZároveÀ je vïdy vhodné mít také na zfieteli, Ïe na rûzn ch místech a územích nejsou tytéï formy nebo zpûsoby hodnoceny shodnû, event. Ïe se jejich posuzování mûïe li it v rûzn ch ãasov ch obdobích. JestliÏe nûkdy není zcela snadné rozhodnout, zda urãité jednání bylo ãi nebylo v souladu se zákony a pfiedpisy v té dobû na daném místû platn mi (zejména pokud nûkteré právní normy byly ve vzájemném rozporu), je posuzování morálnosti a akceptovatelnosti chování a ãinû legislativnû neupraven ch je tû obtíïnûj í, zvlá tû ve spoleãnosti národnostnû, náboïensky, kulturnû nebo sociálnû znaãnû heterogenní. Koncem 20. století b vá napfi. ve stfiední Evropû zásadnû odmítán tzv. princip kolektivní viny a kolektiv

6 ních trestû a nûktefií z tohoto pfiístupu i vyvozují, Ïe je tfieba odsuzovat, zavrhovat nebo dokonce za neplatnou uznat aplikaci zmínûného principu v minulosti, popfi. v jin ch ãástech svûta. Z historie je v ak známo, Ïe v nûkter ch obdobích (zejména za válek a po jejich skonãení) b valo pouïívání uvedeného principu bûïné a dodateãné korigování domnûl ch nebo skuteãn ch kfiivd z toho vze l ch je tûïko moïné bez postiïení dal ích osob nebo skupin obyvatel, které se na zmínûn ch kfiivdách samy nepodílely (v dûsledku váleãn ch konfliktû napfi. ztratily poraïené státy ãást svého území, nûktefií jeho obyvatelé se tak dostali pod cizí nadvládu nebo se museli vystûhovat, pfii li o svûj majetek nebo jeho podstatnou ãást ap.). Nakolik lze po krat í nebo del í dobû vûbec povaïovat za oprávnûné nebo pfiijatelné úsilí o nápravu kfiivd nebo kod historick mi událostmi zpûsoben ch? Z dûjin je moïné se spí e pouãit, Ïe takovéto úsilí vedlo zaãasté k revan i, nov m konfliktûm a z nich plynoucím dal ím ztrátám, kfiivdám a utrpení mnoh ch. Jako reakce na rasismus, nacionalismus a xenofobii se objevují domnûnky, Ïe obecnû je pro státy a spoleãenskou, kulturní a civilizaãní úroveà jejich obyvatel v hodnûj í a lep í, jsou-li ideovû, kulturnû, národnostnû, rasovû a snad i z jin ch hledisek spí e heterogenní neï homogenní, a takováto rozrûznûnost sama je pak povaïována za klad. Myslím, Ïe oba tyto postoje nejsou ve své vyhranûné nebo krajní podobû správné, ponûvadï vycházejí pfieváïnû jen z v hod a opomíjejí nev hody pfiíli né heterogenity, event. homogenity. Pro kfiesèansk universalismus, novodob kosmopolitismus ani souãasn internacionalismus není samozfiejmû pfiijatelné pronásledování ãi znev hodàování lidí pro jejich rasovou nebo národnostní pfiíslu nost a poskytování azylu pronásledovan m z politick ch, náboïensk ch i jin ch dûvodû má v demokratick ch státech jiï dlouhou tradici. Je ov em rozdíl mezi poskytováním azylu v znamn m pfiedstavitelûm nûkter ch potlaãovan ch smûrû, hnutí, politick ch stran a církví a mezi hromadn m pfiistûhovalectvím velk ch skupin obyvatel ze zemí s ménû pfiízniv mi hospodáfisk mi nebo Ïivotními podmínkami do státû ekonomicky, sociálnû, kulturnû a civilizaãnû vyspûlej ích. Z nûkter ch historick ch zku eností lze totiï usuzovat, Ïe nedostateãnû regulovaná nebo Ïivelná hromadná migrace mûïe zpûsobit v cílov ch zemích nejen znaãné hospodáfiské problémy, vzrûst kriminality a terorismus tam, kde se dosud nevyskytoval, ale i zcela rozvrátit jejich relativnû spofiádané spoleãenské a politické pomûry (Libanon). Nejde ov em pouze o velikost migrace (poãet pfiistûhoval ch osob), ale téï o státy, odkud se stûhují, ãi prostfiedí, z nûhoï pocházejí. Hostitelsk m zemím nemusí pûsobit váïné obtíïe pfiijímat mlad í, vzdûlané 12 13

7 a schopné pfiistûhovalce a zvlá tû nûktefií odborníci mohou b t pro nû i v znamn m pfiínosem, kdeïto imigranti ze zaostalej ích oblastí nebo ze zemí se znaãnû odli n mi spoleãensk mi, kulturními a nábo- Ïensk mi tradicemi mohou b t obyvatelstvu cílov ch zemí znaãnû na obtíï. Mnoh m se sice mohou líbit v zvy nûkter ch vefiejn ch ãinitelû ke vzájemné toleranci nebo se zdát pfiijatelné omlouvání nepfiizpûsobiv ch etnick ch skupin zvlá tnostmi jejich zpûsobu Ïivota, av ak pro vût inu obyvatel v hostitelské zemi ãasto b vá souïití s takov mito pfiistûhovalci v jejich sousedství jen s nejvût ím sebezapfiením snesitelné (napfi. ru ení noãního klidu zpûvem, kfiikem a jin m hlukem) nebo zcela nepfiijatelné (nízká hygienická úroveà, hádky a rvaãky). Za zvlá tû nepfiizpûsobivé b vají obvykle pokládáni Cikáni (z nichï nûktefií se sami naz vají Romové); i mezi nimi se ov em vyskytují jednotlivci a rodiny, jejichï Ïivotní styl se nejen vyrovná, ale nûkdy dokonce pfievy uje bûïnou úroveà vût inového obyvatelstva. Je jistû nesprávné obviàovat z rasismu kaïdého, kdo vzhledem ke sv m zku enostem a informacím je vûãi takov mto etnick m skupinám opatrn nebo k opatrnosti nabádá nûkoho jiného, ale nikdo by naproti tomu nemûl nikoho odsuzovat, napadat ani trestat jen pro jeho vzhled nebo pfiíslu nost k jakékoliv národnosti. Dosáhnout co nejlépe vyhovující legislativní úpravy regulace pfiistûhovalectví se proto zdá b t koncem 2. tisíciletí jedním z nejnaléhavûj ích a zároveà velice nároãn ch úkolû (z aspektû odborn ch, politick ch, humanitních, v chovn ch, ekonomick ch aj.). O problémech a nev hodách národnostnû heterogenních státû svûdãí napfi. nûkteré zku enosti s francouzsky mluvícími obyvateli provincie Québec v Kanadû, s Vlámy a Valony v Belgii, s Basky ve panûlsku, s Maìary na Slovensku a v Rumunsku, s Albánci v Srbsku, se Srby v Chorvatsku, Bosnû a Hercegovinû, s Turky v Bulharsku a na Kypru, s Kurdy v Turecku a v Iráku nebo s Armény v ÁzerbájdÏánu. Jin m nezanedbateln m rysem soudobé politiky je pfiíli n dûraz na hospodáfiské problémy, kter lze oznaãit za ekonomismus v politice. Nûkteré politické smûry jako by pfiímo vycházely z urãit ch ekonomick ch teorií, kter m zjevnû podfiizují své zamûfiení a úsilí v dal ích sférách Ïivota i vlastní ãinnosti. Pfiehnanou pozornost pfiitom vûnují sporûm o deficitní, vyrovnan nebo pfiebytkov rozpoãet, o privatizaci, druïstevní, obecní ãi státní vlastnictví rûzn ch podnikû a zafiízení, usnadnûní exportu, omezování dovozu, podporu té ãi oné v roby, sniïování nezamûstnanosti nebo inflace aj. RÛzné skupiny v robcû, obchodníkû i spotfiebitelû mívají v tûchto otázkách odli né a nezfiídka protichûdné zájmy a podporují pak rozliãn mi 14 15

8 zpûsoby politiky, ktefií jejich zájmy prosazují. JestliÏe se ov em na takovéto problémy soustfiedí pfieváïná ãást politikû, jeï jiné oblasti Ïivota pfiitom opomíjí, ponûvadï je pokládá za druhofiadé, zaãínají se dfiíve nebo pozdûji projevovat ménû ãi více patrné pfiíznaky nepfiíznivého v voje v zanedbávan ch resortech, které mohou i zpûtnû ovlivàovat hospodáfiskou sféru. Tak napfi. pfii podceàování duchovních a morálních hodnot znaãnou ãástí spoleãnosti mûïe chybût jak pfiimûfiená legislativa, tak dostateãná snaha postihovat hospodáfiskou kriminalitu v praxi (tj. v pûsobnosti moci v konné a soudní). Nejsou-li v ak rûzné podvody ve finanãní a hospodáfiské ãinnosti ve spoleãnosti chápány jako nûco nepfiijatelného a opovrïeníhodného, mizí vlastnû hranice mezi legálním, fiádn m a s etikou sluãiteln m podnikáním a mezi podvádûním, jímï si úspû nûj í podnikatelé dopomáhají k vy ím ziskûm. Je pak pochopitelné, Ïe se v takové atmosféfie nemálo ztûïuje i skuteãné úsilí o sniïování nebo vym cení korupce. Za podezfielé lze rovnûï povaïovat, jestliïe pfiedstavitelé nûkter ch politick ch stran mluví o inflaci jako o samozfiejmém pfiirozeném jevu, kter nelze odstranit a s nímï je tfieba v rozpoãtech kalkulovat jako s tûïko ovlivnitelnou veliãinou, aãkoliv je známo, Ïe znehodnocování mûny zv hodàuje dluïníky a exportéry a zároveà po kozuje vûfiitele, dûchodce, spotfiebitele a zejména ty, kdo dávali a dávají pfied okamïitou spotfiebou pfiednost spofiení. Pokud se v ak lidem pfiestává spofiení vyplácet a penûïní ústavy mají proto ménû penûz pouïiteln ch k pûjãování, je pro podnikatele, stavebníky i jiné zájemce obtíïnûj í získat úvûr, a do obtíïí se tak dostávají i ti, kdo si potfiebují pûjãit. ZÛstává tudíï otázkou, komu inflace pfiiná í skuteãn prospûch a kdo proto má na jejím udrïování zájem. Vzhledem k tomu, Ïe spory vypl vající z rûzn ch zájmû a názorû lidí se net kají jen hospodáfisk ch a finanãních problémû (které samozfiejmû mají svou dûleïitost), zab vá se politika pochopitelnû mnoha jin mi oblastmi spoleãenského Ïivota, které by bylo nesprávné povaïovat za ménû v znamné pouze z dûvodu, Ïe v echny mají téï svou finanãní stránku (napfi. problémy sociální, zdravotní, ekologické, kulturní, v chovné, kolské, vûdeckov zkumné, duchovní a morální). V echny tyto oblasti se totiï v rûzné mífie bûhem v voje vzájemnû ovlivàují; v nûkteré dobû mûïe více pfievládnout ta ãi ona problematika a po jejím relativnû uspokojivém fie ení se zase dostat do popfiedí jiná. Úspûch politikû proto nemálo závisí na tom, zda a jak se jim podafií rozeznat nebo odhadnout priority v rûzn ch zmínûn ch nebo i dal ích oblastech v dobû, která je k fie ení pfiíslu n ch problémû nejpfiíhodnûj í. VÏdyÈ napfi. problematika zneãi Èování prostfiedí a s tím souvisejících klimatick ch 16 17

9 zmûn mûïe za nûkter ch okolností nab t i takového v znamu, Ïe podstatnû ovlivní hospodáfiské zámûry a programy (po kozování lesních a jin ch porostû, vzrûst nákladû pfii zvy ující se nemocnosti obyvatel, ãastûj í rozsáhlé povodnû nebo pfiedpokládané zvy ování hladiny mofií a oceánû v dûsledku tání ledovcû v polárních oblastech pfii celkovém oteplování zemské atmosféry). T ÍDùNÍ POLITICK CH SMùRÒ âetné politické smûry lze jednak popisovat podle toho, jak se v dûjinách rûzn ch státû a zemí objevovaly a vyvíjely, jednak pfii zvolené mífie zobecnûní nebo zvoleném v bûru kritérií více ãi ménû vhodn m zpûsobem kategorizovat (zpfiehledàovat). I kdyï nûkteré zpûsoby této kategorizace jsou popsány v dostupné literatufie (2, 3, 4), je v zásadû moïné dojít i k jin m fie ením. Napfi. lze politické smûry klasifikovat podle mûfiítek relativních, tj. zda v pfiíslu ném období zaujímají pozici ultrakonzervativní, umírnûnû konzervativní, centristickou, umírnûnû nebo radikálnû reformní, event. ultrareformní (spoãívající ve stálém úsilí o reformy nebo jejich zmûny ze záliby v reformování samém). PouÏijeme-li jin ch vybran ch mûfiítek, mûïeme vytvofiit také stupnice, jeï lze oznaãit jako absolutní, zejména: a) radikální a umírnûn liberalismus, centrismus, umírnûn a radikální socialismus, b) radikální a umírnûn nacionalismus, centrismus, umírnûn a pfiehnan (radikální) universalismus, event. kosmopolitismus nebo internacionalismus

10 Zvlá tní pozornost je tfieba vûnovat nemalému terminologickému chaosu, vznikajícímu svévoln m zamûàováním kdysi vïit ch (tj. bûïnû uïívan ch) oznaãení. Tak dochází k tomu, Ïe strana s v raznû liberálním programem se opakovanû vydává za konzervativní, aãkoliv nehodlá zachovat (konzervovat), ale radikálnû reformovat dfiívûj í pomûry, jiná strana se spí e centristick m zamûfiením se sama oznaãuje za pravicovou nebo konzervativní, strana hájící pfiedev ím regionální zájmy a usilující o decentralizaci moci a posílení samosprávy se nazvala stranou stfiedu ap. Odvykla snad vût ina na ich souãasníkû pravdivému vyjadfiování natolik, Ïe se v politické rétorice pfii snaze získávat dal í stoupence a voliãe pfiedstavitelé nûkter ch politick ch smûrû jiï nemohou vyhnout ani takov mto zámûnám? Souvisí to patrnû s tím, Ïe nejen umûlecké, ale i politické smûry a programy podléhají v prûbûhu v voje jakési módní oblibû, a coï je hor í, leckdy i módním v stfielkûm. Tak po období témûfi neomezovaného hospodáfiského liberalismu docházelo ke znaãnému roz ífiení socialistick ch a komunistick ch programû, zejména v zemích, kde nepfiíznivé dûsledky hospodáfiského i politického v voje postihovaly ir í vrstvy obyvatel. Po negativních zku enostech s komunistick mi experimenty v fiadû zemí pak znaãná ãást obãanû naopak pocièovala sympatie k úplnému popfiení uveden ch programû, coï se v praxi projevilo zpûtn m pfiíklonem k radikálnímu liberalismu, event. k v eobecnû pravicové orientaci, pfiiãemï slovûm pravicov a levicov byly leckdy pfiisuzovány odli né v znamy. Zdá se, Ïe po mnoh ch zku enostech z historie by se vût ina obãanû mûla vyvarovat hlavnû v ech smûrû pfiíli radikálních a extrémních, neboè realizují-li se jejich programy v praxi, vedou ve skuteãnosti z hlediska celé spoleãnosti, národa a státu k daleko vût ím kodám (v oblasti materiální, kulturní, duchovní i morální) neï ke kladûm a pfiínosûm, které jejich propagátofii demagogicky slibují. Z toho by mûlo vypl vat, Ïe za nejvhodnûj í politick smûr by bylo moïno povaïovat centrismus, pokud ov em jde o centrismus skuteãn, nejen proklamovan, a v nûkter ch v vojov ch fázích by pro vût inu obãanû mûly b t pfiijatelné téï nûkteré stfiedu blízké smûry, zejména umírnûn konzervatismus i reformismus, umírnûn nacionalismus i universalismus, umírnûn liberalismus nebo umírnûn socialismus. V podstatû v ak, jak se zdá, platí, Ïe ãím více se kter smûr od stfiedu vzdaluje, tím vût í neïádoucí a obvykle nepfiedpokládané potíïe a problémy dfiíve nebo pozdûji vyvolá. Za pov imnutí také stojí, Ïe právû centrismus b vá v emi radikály a ov em i extrémisty témûfi vïdy odmítán, zpochybàován a znevaïován a Ïe stoupenci takov ch

11 to smûrû mají tendenci pfiecházet ke smûrûm spí e opaãn m, pokud jimi dfiíve zvolená politika se projeví jako ne dosti úspû ná nebo neúspû ná. Jak v ak poznat a formulovat, co je v které problematice a souvislosti skuteãn m stfiedem, jak vymezit centrismus? Za uïiteãné je moïno povaïovat napfi. srovnání s poznatky z oboru ekologie, kde odborníci rozli ují u fiady faktorû dolní a horní pesimum (tj. minimum a maximum snesitelnosti pro rûzné druhy organismû) a mezi nimi leïící optimum, pfii nûmï se tûmto organismûm dafií pomûrnû nejlépe a které je pro jejich zdraví a pohodu nejpfiíhodnûj í (5 a 6). Lze to pozorovat u faktorû fyzikálních (napfi. teploty, osvûtlení nebo vlhkosti vzduchu), chemick ch (napfi. obsahu nûkter ch prvkû a slouãenin ve vodû nebo potravinách) i biologick ch (napfi. niï ího nebo vy ího v skytu pfiirozen ch nepfiátel nûkter ch ÏivoãichÛ). U lidí pak tyto poznatky do znaãné míry platí nejen v prostfiedí pfiírodním, ale i umûle vytváfieném a spoleãenském. Samozfiejmû to neplatí o v ech faktorech a jevech bez v jimky a jsou i pfiípady, kdy se optimum blíïí minimu, ãi naopak maximu nebo je s nimi shodné. Tak pro obytné prostfiedí je lépe, neníli ru eno hlukem vûbec, neï vyskytuje-li se v nûm jakási prûmûrná hladina hluku, zji tûná z mûfiení na více místech. RovnûÏ je lépe, jestliïe se nûkde nevyskytují Ïádné kodliviny v ovzdu í nebo Ïádné cizorodé látky ve vodû a v potravinách, neï jsou-li v nich zji Èovány nûjaké prûmûrné hodnoty tûchto látek. V oblasti spoleãenské se pak pochopitelnû více cení vynikající Ïák, student, vûdec, spisovatel, skladatel, malífi, sochafi nebo architekt neï ten, kdo je ve svém oboru pouze prûmûrn. U celé fiady spoleãensk ch jevû je v ak podle mého názoru Ïádoucí dospût k jakémusi optimu mezi limitujícím minimem a maximem, jejichï pfiípadné pfiekroãení hrozí nûjak mi katastrofálními následky. Hledané optimum by ov em nemûlo b t fie ením nejvhodnûj ím pouze pro ãást spoleãnosti (napfi. skupinu, vrstvu nebo tfiídu ), ale pro spoleãnost jako celek v mûfiítcích obce, národa, státu nebo i spoleãenství státû (coï neznamená ani opomíjení, ale naopak respektování pfiimûfien ch potfieb a práv nejrûznûj- ích men in). Zastánce uveden ch principû v politice lze, jak se domnívám, oznaãit za skuteãné centristy (tj. stoupence politického stfiedu) na rozdíl od centristû domnûl ch, údajn ch nebo zdánliv ch, ktefií se pfii fie ení sporn ch problémû zamûfiují spí e na hledání kompromisû spoãívajících ãasto na vyváïen ch vzájemn ch ústupcích stoupencû opaãn ch názorû (takovéto kompromisy pochopitelnû mohou b t od pfiíslu ného optima nûkdy i dosti vzdálené). ProtoÏe v ak spoleãnost není nûãím statick m (jednou provïdy uspofiádan m), ale podléhá v vojov m zmûnám, ne

12 musí b t ani optima nûkter ch spoleãensk ch jevû ve v ech fázích v voje zcela shodná; proto je patrnû bude tfieba vïdy znovu hledat a ovûfiovat jejich platnost i pro dal í období. Vzhledem k tomu, Ïe charakterizovat nebo definovat centrismus objektivnû není nijak snadné, dochází v civilizaãnû vyspûl ch státech v praxi spí e ke kolísání parlamentních vût in mezi tzv. prav m a lev m stfiedem a tomu odpovídajícímu vytváfiení vlád pravého nebo levého stfiedu, pfiiãemï se toto kolísání nûkdy více a jindy ménû odchyluje od obtíïnû ve v ech sv ch sloïkách zjistitelného a stanovitelného stfiedu ideálního (tj. optima). VÏdyÈ podobnû jako u fiady jin ch jevû je sice moïné se ideálu stále více pfiibliïovat, ale nikdy ho v praxi nelze dosáhnout zcela beze zbytku (tj. na 100 %); témûfi vïdy je téï moïné oãekávat, Ïe se vyskytnou jednotlivci nebo skupiny, ktefií s dosa- Ïen m stavem nebudou spokojeni a budou usilovat o jeho zmûnu ve svûj prospûch. Na druhé stranû ov em lze nikoliv bezdûvodnû pfiedpokládat, Ïe ãím více se politická nebo jiná praxe od zmínûného ideálu odchyluje, tím vût í negativní dûsledky pro spoleãnost jako celek vyvolá. Zdá se, Ïe stoupenci radikálních a extrémních smûrû obvykle inklinují ke spí e jednoduch m, údajnû ãist m nebo systémov m fie ením sloïit ch problémû, event. tyto problémy posuzují pouze z nûkterého, jimi vybraného a zdûrazàovaného hlediska. Pokud mají pfiíleïitost své koncepce uskuteãàovat v praxi, ztroskotává pak jejich úsilí právû na pûvodním podce- Àování nebo ignorování sloïitosti toho, co mûlo b t fie eno, napraveno nebo reformováno. Jednotlivá v dobré mífie prosazovaná a provádûná opatfiení b vají jen do jakési míry pfiínosná a po pfiekroãení této míry se mohou stále více projevovat jejich negativní dûsledky (vïdyè dobrá nebo uïiteãná opatfiení lze snadno diskreditovat jejich pfiehánûním)

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

K ãemu bude dobré pfiedbûïné prohlá ení

K ãemu bude dobré pfiedbûïné prohlá ení JURIS_07_13_zlom 25.10.2013 10:00 Stránka 17 K ãemu bude dobré pfiedbûïné prohlá ení V oãekávání vlastní nezpûsobilosti právnû jednat mûïe ãlovûk v rámci tzv. pfiedbûïného prohlá ení projevit vûli, aby

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Barma 1 - zlom :21 Stránka 1 TRITON

Barma 1 - zlom :21 Stránka 1 TRITON TRITON Roman ÎiÏlavsk Buddhismus Roman ÎiÏlavsk, 2008 Cover Renata Brtnická, 2007 TRITON, 2008 ISBN 978-80-7387-183-3 Buddha a buddhismus 1. BuddhÛv Ïivot mládí Chceme-li se zab vat buddhistickou theravádovou

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Jan Payne a kolektiv Kvalita Ïivota a zdraví Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného souhlasu vydavatele. Sborník I a II vznikl z podpory

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST I. Odpovûdnost za poru ení právní povinnosti 1. K otázce rovnosti zbraní a dûkazního bfiemene ve sporech mezi lékafii a pacienty. K mlãenlivosti lékafie

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Dûtské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21 141 00 Praha 4 Michle tel., fax: 2 414 80 511 Linka dûvûry: 2 41 48 41 49 e-mail: dkc@ditekrize.

Dûtské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21 141 00 Praha 4 Michle tel., fax: 2 414 80 511 Linka dûvûry: 2 41 48 41 49 e-mail: dkc@ditekrize. Dûtské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21 141 00 Praha 4 Michle tel., fax: 2 414 80 511 Linka dûvûry: 2 41 48 41 49 e-mail: dkc@ditekrize.cz www.ditekrize.cz ã.ú.: 9990099900/0600 1 VáÏení, v roãní

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

8.1 Principy stanovení v e a rozhodné pojmy

8.1 Principy stanovení v e a rozhodné pojmy 8. V e dûchodu V e v ech druhû dûchodû se nyní zásadnû skládá ze dvou sloïek základní v mûry a procentní v mûry; urãité odchylky platí pfii soubûhu dûchodû (viz dále kapitola 15.), protoïe kaïdému dûchodci

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

PrÛmyslová restrukturalizace ve stfiední a v chodní Evropû

PrÛmyslová restrukturalizace ve stfiední a v chodní Evropû DT: 338.45;65 klíčová slova: strukturální změny průmyslová restrukturalizace ekonomická transformace PrÛmyslová restrukturalizace ve stfiední a v chodní Evropû Libor KRKOŠKA* 1. Úvod Restrukturalizace

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 12 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 12 JUDR.

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pfiíspûvek k inflaci a deflaci v souãasné trïní ekonomice

Pfiíspûvek k inflaci a deflaci v souãasné trïní ekonomice s_335_354 10.8.2004 06:23 Stránka 335 MDT: 336.748.12; 336.748.14; 338.23:336.74 klíčová slova: centrální banka měnová politika inflace deflace ceny Pfiíspûvek k inflaci a deflaci v souãasné trïní ekonomice

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

suplementum 2_2003.qxd 12/1/03 8:24 AM Stránka 10 Úvodní příspěvky

suplementum 2_2003.qxd 12/1/03 8:24 AM Stránka 10 Úvodní příspěvky suplementum 2_2003.qxd 12/1/03 8:24 AM Stránka 10 Úvodní příspěvky suplementum 2_2003.qxd 12/1/03 8:24 AM Stránka 11 suplementum 2_2003.qxd 12/1/03 8:24 AM Stránka 12 Petr Popov, pfiedseda v boru Spoleãnosti

Více

Transformace a konvergence ve stfiední a v chodní Evropû

Transformace a konvergence ve stfiední a v chodní Evropû DT: 338.246(4-11);338.1(4-11) klíčová slova: transformace konvergence makroekonomie ekonomická integrace Evropská unie Transformace a konvergence ve stfiední a v chodní Evropû Evžen KOČENDA* 1. Úvod a

Více