Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jifií Jan Pensante. Politika a my lení"

Transkript

1 Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000

2 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN V voj v rûzn ch ãástech svûta probíhá nerovnomûrnû (1). Je pozoruhodné, Ïe tak mnoho pfiedstavitelû rûzn ch my lenkov ch smûrû ve filosofii, sociologii, ekonomii i praktické politice nebere nebo nechce brát tento poznatek v úvahu, aãkoliv nepochybnû patfií k základním pouãením z historie. Nejlépe lze snad tento problém ilustrovat na snaze pfiejímat cizí vzory v zemích nebo státech, kde se nevyvinuly vhodné pfiedpoklady pro jejich úspû né uplatnûní v dostateãnû pfiipraveném domácím prostfiedí. KdyÏ napfi. král a císafi Karel IV. se snaïil uspofiádat politické a církevní pomûry v zemích Koruny ãeské podle vzorû francouzsk ch, vnímalo zdej í prostfiedí ãasto spí e negativní stránky proveden ch zmûn neï jejich klady, coï pak za Václava IV. usnadnilo vznik a roz ífiení husitského hnutí s jeho vyústûním v revoluci. Zatímco se Karel IV. ve Francii seznámil s tehdej ím stavem spoleãnosti, kter byl v sledkem v voje probíhajícího po staletí, jeho zámûrné zavádûní v ãesk ch zemích probíhalo jen po nûkolik desítek let a zvlá tû lechta provádûné reformy pocièovala ãasto 5

3 jako pro sebe ménû v hodné neï star í uspofiádání, za nûhoï mûla více volnosti a mohla bez vût ích omezení uplatàovat i svou zvûli. V tom lze spatfiovat téï jeden z dûvodû, proã se velká ãást ãeské lechty pfiipojila k husitství. Podobnû v voj hospodáfiského liberalismu v západní Evropû probíhal po mnohem del í dobu neï v zaostávajícím Rusku, kde rovnûï znaãná ãást obyvatel mûla pfiíleïitost seznámit se pfied 1. svûtovou válkou spí e s jeho ménû pfiízniv mi dûsledky neï s v hodami. Zatímco v západní a severní Evropû, v Severní Americe a v Austrálii se trïní hospodáfisví vyvíjelo pomûrnû pozvolna, takïe spoleãnost tam staãila pfiimûfien mi sociálními, kulturními, zdravotními, ekologick mi a jin mi opatfieními postupnû do znaãné míry kompenzovat záporné jevy s ním související, pokusy o rychlou liberalizaci hospodáfiské sféry ve státech, které se od r vymanily z komunistické totalitní diktatury, nebyly bez problémû patrnû jednak proto, Ïe nebyly souãasnû provázeny zmínûn mi pfiimûfien mi opatfieními, jednak pro celkovou kulturní a mentální nepfiipravenost jejich obyvatel. Z uvedeného lze dojít k závûru, Ïe rûzn mi zahraniãními vzory sice mûïe b t uïiteãné a vhodné se inspirovat, av ak pfii jejich aplikaci v domácím prostfiedí b vá Ïádoucí postupovat velice rozváïnû, promy lenû a opatrnû, nechceme-li jít pouze metodou riskantních pokusû, z nichï se znaãná ãást nemusí zdafiit. Na rozdíl od pfiírodních a technick ch vûd, kde experimentování patfií k základním metodám zkoumání, b vají dûsledky nezodpovûdnû navrhovan ch a provádûn ch experimentû v politické a hospodáfiské oblasti natolik závaïné nebo i katastrofální, Ïe je nelze z morálního hlediska naprosto nijak ospravedlnit (napfi. revoluce a války doprovázené genocidou nebo jin mi zloãiny proti lidskosti). V voji ov em podléhá také pojímání lidskosti. V Evropû mûïeme na jedné stranû sledovat bûhem nûkolika století tendenci k ífiení a prosazování stále dokonalej í humanity a na druhé stranû naopak v skyt nov ch zloãinû (nûkdy v dfiíve netu en ch rozmûrech). Lze sledovat nejen úspûchy nûkter ch hnutí zasazujících se o roz ifiování, uznávání a dodrïování lidsk ch práv i zmíràování trestû za spáchané zloãiny nebo jiné poru ování právních norem, ale také faktické sníïení vefiejné ochrany lidí pfied vzrostlou kriminalitou, které nejednou vede aï k situacím, kdy jsou lépe zaji tûna práva pachatelû trestn ch ãinû neï jejich obûtí. Za nepfiimûfienou sebeobranu mohou b t odsouzeni ti, jimï se podafiilo odvrátit útok na sebe nebo jiné za cenu poranûní nebo usmrcení útoãníka, pfiiãemï se vlastnû mlãky pfiedpokládá, Ïe ti, kdo se brání, by mûli b t silnûj í a obratnûj í neï útoãníci, ktefií je napadli! Neb vá tomu v ak právû naopak, Ïe 6 7

4 útoãník si troufá spí e napadnout slab í a bezbrannûj- í neï silnûj í nebo ozbrojené a Ïe navíc vyuïívá momentu pfiekvapení? Mohou si slab í a v sebeobranû dostateãnû nevycviãení vûbec dovolit pfii svém (ãasto neãekaném) napadení uvaïovat o tom, jak zpûsob obrany bude jednou nûk m uznán za pfiimûfien? Mnozí povaïují za projev humanity a civilizaãního pokroku téï zru ení trestu smrti, udávají pro nû fiadu dûvodû a snaïí se vyvrátit argumenty sv ch oponentû. I kdyï ve vût inû pfiípadû jsem naklonûn hodnotit dûvody proti trestu smrti jako opodstatnûné, pfiece si dovoluji pochybovat o vhodnosti a oprávnûnosti jeho bezpodmíneãného zru ení za v ech okolností: mûla by b t zváïena moïnost jeho uplatnûní zejména za nepochybnû prokázan trestn ãin terorismu, pfiesnû definovan pfiíslu n m zákonem. Spoleãenskou nebezpeãnost trestného ãinu terorismu lze totiï posuzovat jednak podle poãtu obûtí, jednak podle toho, zda lo o ãin ojedinûl ve stabilizovan ch pomûrech nebo o fiadu teroristick ch akcí, jejichï úãelem a v sledkem by mohlo b t rozvrácení ústavního pofiádku a právního státu, zavedení diktatury nebo vznik anarchie. V takovémto pfiípadû by bylo moïno aktivity teroristû pojímat jako válku proti právnímu státu, kter zajisté má mít moïnost sebeobrany, a uplatàování trestu smrti za prokázané teroristické ãiny by bylo moïné pokládat za jeden ze zpûsobû této sebeobrany. Obdobnû by téï demokratickému státu mûlo b t pfiiznáno právo na sebeobranu pfied v emi politick mi smûry, které jak mkoliv zpûsobem usilují o likvidaci demokracie a její nahrazení rûzn mi formami diktatury, despocie nebo tyranie, pfiípadnû anarchie. Proto zvlá tû ve státech, v nichï demokratické zfiízení dosud není dostateãnû stabilizováno, by legální pûsobení zmínûn ch politick ch sil nemûlo b t tolerováno, jejich pfiedstavitelûm by nemûlo b t umoïàováno kandidovat ve volbách a demagogické projevy jejich stoupencû na vefiejnosti i v hromadn ch sdûlovacích prostfiedcích by mûly b t úãinnû postihovány. Ve vefiejnosti se v souvislosti s diskusemi o kriminalitû a pfiimûfienosti soudy ukládan ch trestû uvaïuje i o tom, jak vlastnû je nebo by mûl b t jejich smysl. Nûktefií fiíkají, Ïe by to nemûla b t pomsta a Ïe by mûlo jít hlavnû o pfiev chovu pachatelû, jiní zdûraz- Àují, Ïe jsou i takoví odsouzení, ktefií jsou nepfievychovatelní nebo jejichï náprava je velmi nepravdûpodobná, jiní poukazují na odstra ující v znam pfiísnûj ích trestû, coï jejich oponenti popírají (alespoà pro nûkteré delikventy), a dal í kladou dûraz na izolaci zloãincû, kterou se jim zabraàuje pokraãovat v trestné ãinnosti. Zdá se, Ïe zvlá tû poslední smysl uloïen ch trestû neb vá v na í dobû doceàován a Ïe právû proto se pak ãasto mluví i pí e o vysokém v skytu tzv. recidivistû. Dostateãn m zv ením posti- 8 9

5 hu zejména násiln ch trestn ch ãinû (tj. izolací pachatelû) by nepochybnû bylo moïno dosáhnout v razného sníïení tohoto druhu kriminality a odmítání pfiíslu n ch opatfiení je podle mého názoru nezdûvodnitelné a neospraveditelné. Úãinnou izolací pachatelû násiln ch trestn ch ãinû by patrnû rovnûï bylo moïno dosáhnout zeslabení dnes ãastého volání po znovuzavedení trestu smrti za tyto delikty. POLITIKA Politika se pfieváïnû zab vá fie ením sporû mezi lidmi s rûzn mi zájmy a názory. Pfii fie ení tûchto sporû se uplatàují nebo mohou uplatàovat rozliãné formy a zpûsoby, z nichï nûkteré b vají povaïovány za legitimní, morální nebo pro vût inu zúãastnûn ch alespoà pfiijatelné, zatímco jiné b vají naopak posuzovány jako nezákonné, nemorální nebo odsouzeníhodné. ZároveÀ je vïdy vhodné mít také na zfieteli, Ïe na rûzn ch místech a územích nejsou tytéï formy nebo zpûsoby hodnoceny shodnû, event. Ïe se jejich posuzování mûïe li it v rûzn ch ãasov ch obdobích. JestliÏe nûkdy není zcela snadné rozhodnout, zda urãité jednání bylo ãi nebylo v souladu se zákony a pfiedpisy v té dobû na daném místû platn mi (zejména pokud nûkteré právní normy byly ve vzájemném rozporu), je posuzování morálnosti a akceptovatelnosti chování a ãinû legislativnû neupraven ch je tû obtíïnûj í, zvlá tû ve spoleãnosti národnostnû, náboïensky, kulturnû nebo sociálnû znaãnû heterogenní. Koncem 20. století b vá napfi. ve stfiední Evropû zásadnû odmítán tzv. princip kolektivní viny a kolektiv

6 ních trestû a nûktefií z tohoto pfiístupu i vyvozují, Ïe je tfieba odsuzovat, zavrhovat nebo dokonce za neplatnou uznat aplikaci zmínûného principu v minulosti, popfi. v jin ch ãástech svûta. Z historie je v ak známo, Ïe v nûkter ch obdobích (zejména za válek a po jejich skonãení) b valo pouïívání uvedeného principu bûïné a dodateãné korigování domnûl ch nebo skuteãn ch kfiivd z toho vze l ch je tûïko moïné bez postiïení dal ích osob nebo skupin obyvatel, které se na zmínûn ch kfiivdách samy nepodílely (v dûsledku váleãn ch konfliktû napfi. ztratily poraïené státy ãást svého území, nûktefií jeho obyvatelé se tak dostali pod cizí nadvládu nebo se museli vystûhovat, pfii li o svûj majetek nebo jeho podstatnou ãást ap.). Nakolik lze po krat í nebo del í dobû vûbec povaïovat za oprávnûné nebo pfiijatelné úsilí o nápravu kfiivd nebo kod historick mi událostmi zpûsoben ch? Z dûjin je moïné se spí e pouãit, Ïe takovéto úsilí vedlo zaãasté k revan i, nov m konfliktûm a z nich plynoucím dal ím ztrátám, kfiivdám a utrpení mnoh ch. Jako reakce na rasismus, nacionalismus a xenofobii se objevují domnûnky, Ïe obecnû je pro státy a spoleãenskou, kulturní a civilizaãní úroveà jejich obyvatel v hodnûj í a lep í, jsou-li ideovû, kulturnû, národnostnû, rasovû a snad i z jin ch hledisek spí e heterogenní neï homogenní, a takováto rozrûznûnost sama je pak povaïována za klad. Myslím, Ïe oba tyto postoje nejsou ve své vyhranûné nebo krajní podobû správné, ponûvadï vycházejí pfieváïnû jen z v hod a opomíjejí nev hody pfiíli né heterogenity, event. homogenity. Pro kfiesèansk universalismus, novodob kosmopolitismus ani souãasn internacionalismus není samozfiejmû pfiijatelné pronásledování ãi znev hodàování lidí pro jejich rasovou nebo národnostní pfiíslu nost a poskytování azylu pronásledovan m z politick ch, náboïensk ch i jin ch dûvodû má v demokratick ch státech jiï dlouhou tradici. Je ov em rozdíl mezi poskytováním azylu v znamn m pfiedstavitelûm nûkter ch potlaãovan ch smûrû, hnutí, politick ch stran a církví a mezi hromadn m pfiistûhovalectvím velk ch skupin obyvatel ze zemí s ménû pfiízniv mi hospodáfisk mi nebo Ïivotními podmínkami do státû ekonomicky, sociálnû, kulturnû a civilizaãnû vyspûlej ích. Z nûkter ch historick ch zku eností lze totiï usuzovat, Ïe nedostateãnû regulovaná nebo Ïivelná hromadná migrace mûïe zpûsobit v cílov ch zemích nejen znaãné hospodáfiské problémy, vzrûst kriminality a terorismus tam, kde se dosud nevyskytoval, ale i zcela rozvrátit jejich relativnû spofiádané spoleãenské a politické pomûry (Libanon). Nejde ov em pouze o velikost migrace (poãet pfiistûhoval ch osob), ale téï o státy, odkud se stûhují, ãi prostfiedí, z nûhoï pocházejí. Hostitelsk m zemím nemusí pûsobit váïné obtíïe pfiijímat mlad í, vzdûlané 12 13

7 a schopné pfiistûhovalce a zvlá tû nûktefií odborníci mohou b t pro nû i v znamn m pfiínosem, kdeïto imigranti ze zaostalej ích oblastí nebo ze zemí se znaãnû odli n mi spoleãensk mi, kulturními a nábo- Ïensk mi tradicemi mohou b t obyvatelstvu cílov ch zemí znaãnû na obtíï. Mnoh m se sice mohou líbit v zvy nûkter ch vefiejn ch ãinitelû ke vzájemné toleranci nebo se zdát pfiijatelné omlouvání nepfiizpûsobiv ch etnick ch skupin zvlá tnostmi jejich zpûsobu Ïivota, av ak pro vût inu obyvatel v hostitelské zemi ãasto b vá souïití s takov mito pfiistûhovalci v jejich sousedství jen s nejvût ím sebezapfiením snesitelné (napfi. ru ení noãního klidu zpûvem, kfiikem a jin m hlukem) nebo zcela nepfiijatelné (nízká hygienická úroveà, hádky a rvaãky). Za zvlá tû nepfiizpûsobivé b vají obvykle pokládáni Cikáni (z nichï nûktefií se sami naz vají Romové); i mezi nimi se ov em vyskytují jednotlivci a rodiny, jejichï Ïivotní styl se nejen vyrovná, ale nûkdy dokonce pfievy uje bûïnou úroveà vût inového obyvatelstva. Je jistû nesprávné obviàovat z rasismu kaïdého, kdo vzhledem ke sv m zku enostem a informacím je vûãi takov mto etnick m skupinám opatrn nebo k opatrnosti nabádá nûkoho jiného, ale nikdo by naproti tomu nemûl nikoho odsuzovat, napadat ani trestat jen pro jeho vzhled nebo pfiíslu nost k jakékoliv národnosti. Dosáhnout co nejlépe vyhovující legislativní úpravy regulace pfiistûhovalectví se proto zdá b t koncem 2. tisíciletí jedním z nejnaléhavûj ích a zároveà velice nároãn ch úkolû (z aspektû odborn ch, politick ch, humanitních, v chovn ch, ekonomick ch aj.). O problémech a nev hodách národnostnû heterogenních státû svûdãí napfi. nûkteré zku enosti s francouzsky mluvícími obyvateli provincie Québec v Kanadû, s Vlámy a Valony v Belgii, s Basky ve panûlsku, s Maìary na Slovensku a v Rumunsku, s Albánci v Srbsku, se Srby v Chorvatsku, Bosnû a Hercegovinû, s Turky v Bulharsku a na Kypru, s Kurdy v Turecku a v Iráku nebo s Armény v ÁzerbájdÏánu. Jin m nezanedbateln m rysem soudobé politiky je pfiíli n dûraz na hospodáfiské problémy, kter lze oznaãit za ekonomismus v politice. Nûkteré politické smûry jako by pfiímo vycházely z urãit ch ekonomick ch teorií, kter m zjevnû podfiizují své zamûfiení a úsilí v dal ích sférách Ïivota i vlastní ãinnosti. Pfiehnanou pozornost pfiitom vûnují sporûm o deficitní, vyrovnan nebo pfiebytkov rozpoãet, o privatizaci, druïstevní, obecní ãi státní vlastnictví rûzn ch podnikû a zafiízení, usnadnûní exportu, omezování dovozu, podporu té ãi oné v roby, sniïování nezamûstnanosti nebo inflace aj. RÛzné skupiny v robcû, obchodníkû i spotfiebitelû mívají v tûchto otázkách odli né a nezfiídka protichûdné zájmy a podporují pak rozliãn mi 14 15

8 zpûsoby politiky, ktefií jejich zájmy prosazují. JestliÏe se ov em na takovéto problémy soustfiedí pfieváïná ãást politikû, jeï jiné oblasti Ïivota pfiitom opomíjí, ponûvadï je pokládá za druhofiadé, zaãínají se dfiíve nebo pozdûji projevovat ménû ãi více patrné pfiíznaky nepfiíznivého v voje v zanedbávan ch resortech, které mohou i zpûtnû ovlivàovat hospodáfiskou sféru. Tak napfi. pfii podceàování duchovních a morálních hodnot znaãnou ãástí spoleãnosti mûïe chybût jak pfiimûfiená legislativa, tak dostateãná snaha postihovat hospodáfiskou kriminalitu v praxi (tj. v pûsobnosti moci v konné a soudní). Nejsou-li v ak rûzné podvody ve finanãní a hospodáfiské ãinnosti ve spoleãnosti chápány jako nûco nepfiijatelného a opovrïeníhodného, mizí vlastnû hranice mezi legálním, fiádn m a s etikou sluãiteln m podnikáním a mezi podvádûním, jímï si úspû nûj í podnikatelé dopomáhají k vy ím ziskûm. Je pak pochopitelné, Ïe se v takové atmosféfie nemálo ztûïuje i skuteãné úsilí o sniïování nebo vym cení korupce. Za podezfielé lze rovnûï povaïovat, jestliïe pfiedstavitelé nûkter ch politick ch stran mluví o inflaci jako o samozfiejmém pfiirozeném jevu, kter nelze odstranit a s nímï je tfieba v rozpoãtech kalkulovat jako s tûïko ovlivnitelnou veliãinou, aãkoliv je známo, Ïe znehodnocování mûny zv hodàuje dluïníky a exportéry a zároveà po kozuje vûfiitele, dûchodce, spotfiebitele a zejména ty, kdo dávali a dávají pfied okamïitou spotfiebou pfiednost spofiení. Pokud se v ak lidem pfiestává spofiení vyplácet a penûïní ústavy mají proto ménû penûz pouïiteln ch k pûjãování, je pro podnikatele, stavebníky i jiné zájemce obtíïnûj í získat úvûr, a do obtíïí se tak dostávají i ti, kdo si potfiebují pûjãit. ZÛstává tudíï otázkou, komu inflace pfiiná í skuteãn prospûch a kdo proto má na jejím udrïování zájem. Vzhledem k tomu, Ïe spory vypl vající z rûzn ch zájmû a názorû lidí se net kají jen hospodáfisk ch a finanãních problémû (které samozfiejmû mají svou dûleïitost), zab vá se politika pochopitelnû mnoha jin mi oblastmi spoleãenského Ïivota, které by bylo nesprávné povaïovat za ménû v znamné pouze z dûvodu, Ïe v echny mají téï svou finanãní stránku (napfi. problémy sociální, zdravotní, ekologické, kulturní, v chovné, kolské, vûdeckov zkumné, duchovní a morální). V echny tyto oblasti se totiï v rûzné mífie bûhem v voje vzájemnû ovlivàují; v nûkteré dobû mûïe více pfievládnout ta ãi ona problematika a po jejím relativnû uspokojivém fie ení se zase dostat do popfiedí jiná. Úspûch politikû proto nemálo závisí na tom, zda a jak se jim podafií rozeznat nebo odhadnout priority v rûzn ch zmínûn ch nebo i dal ích oblastech v dobû, která je k fie ení pfiíslu n ch problémû nejpfiíhodnûj í. VÏdyÈ napfi. problematika zneãi Èování prostfiedí a s tím souvisejících klimatick ch 16 17

9 zmûn mûïe za nûkter ch okolností nab t i takového v znamu, Ïe podstatnû ovlivní hospodáfiské zámûry a programy (po kozování lesních a jin ch porostû, vzrûst nákladû pfii zvy ující se nemocnosti obyvatel, ãastûj í rozsáhlé povodnû nebo pfiedpokládané zvy ování hladiny mofií a oceánû v dûsledku tání ledovcû v polárních oblastech pfii celkovém oteplování zemské atmosféry). T ÍDùNÍ POLITICK CH SMùRÒ âetné politické smûry lze jednak popisovat podle toho, jak se v dûjinách rûzn ch státû a zemí objevovaly a vyvíjely, jednak pfii zvolené mífie zobecnûní nebo zvoleném v bûru kritérií více ãi ménû vhodn m zpûsobem kategorizovat (zpfiehledàovat). I kdyï nûkteré zpûsoby této kategorizace jsou popsány v dostupné literatufie (2, 3, 4), je v zásadû moïné dojít i k jin m fie ením. Napfi. lze politické smûry klasifikovat podle mûfiítek relativních, tj. zda v pfiíslu ném období zaujímají pozici ultrakonzervativní, umírnûnû konzervativní, centristickou, umírnûnû nebo radikálnû reformní, event. ultrareformní (spoãívající ve stálém úsilí o reformy nebo jejich zmûny ze záliby v reformování samém). PouÏijeme-li jin ch vybran ch mûfiítek, mûïeme vytvofiit také stupnice, jeï lze oznaãit jako absolutní, zejména: a) radikální a umírnûn liberalismus, centrismus, umírnûn a radikální socialismus, b) radikální a umírnûn nacionalismus, centrismus, umírnûn a pfiehnan (radikální) universalismus, event. kosmopolitismus nebo internacionalismus

10 Zvlá tní pozornost je tfieba vûnovat nemalému terminologickému chaosu, vznikajícímu svévoln m zamûàováním kdysi vïit ch (tj. bûïnû uïívan ch) oznaãení. Tak dochází k tomu, Ïe strana s v raznû liberálním programem se opakovanû vydává za konzervativní, aãkoliv nehodlá zachovat (konzervovat), ale radikálnû reformovat dfiívûj í pomûry, jiná strana se spí e centristick m zamûfiením se sama oznaãuje za pravicovou nebo konzervativní, strana hájící pfiedev ím regionální zájmy a usilující o decentralizaci moci a posílení samosprávy se nazvala stranou stfiedu ap. Odvykla snad vût ina na ich souãasníkû pravdivému vyjadfiování natolik, Ïe se v politické rétorice pfii snaze získávat dal í stoupence a voliãe pfiedstavitelé nûkter ch politick ch smûrû jiï nemohou vyhnout ani takov mto zámûnám? Souvisí to patrnû s tím, Ïe nejen umûlecké, ale i politické smûry a programy podléhají v prûbûhu v voje jakési módní oblibû, a coï je hor í, leckdy i módním v stfielkûm. Tak po období témûfi neomezovaného hospodáfiského liberalismu docházelo ke znaãnému roz ífiení socialistick ch a komunistick ch programû, zejména v zemích, kde nepfiíznivé dûsledky hospodáfiského i politického v voje postihovaly ir í vrstvy obyvatel. Po negativních zku enostech s komunistick mi experimenty v fiadû zemí pak znaãná ãást obãanû naopak pocièovala sympatie k úplnému popfiení uveden ch programû, coï se v praxi projevilo zpûtn m pfiíklonem k radikálnímu liberalismu, event. k v eobecnû pravicové orientaci, pfiiãemï slovûm pravicov a levicov byly leckdy pfiisuzovány odli né v znamy. Zdá se, Ïe po mnoh ch zku enostech z historie by se vût ina obãanû mûla vyvarovat hlavnû v ech smûrû pfiíli radikálních a extrémních, neboè realizují-li se jejich programy v praxi, vedou ve skuteãnosti z hlediska celé spoleãnosti, národa a státu k daleko vût ím kodám (v oblasti materiální, kulturní, duchovní i morální) neï ke kladûm a pfiínosûm, které jejich propagátofii demagogicky slibují. Z toho by mûlo vypl vat, Ïe za nejvhodnûj í politick smûr by bylo moïno povaïovat centrismus, pokud ov em jde o centrismus skuteãn, nejen proklamovan, a v nûkter ch v vojov ch fázích by pro vût inu obãanû mûly b t pfiijatelné téï nûkteré stfiedu blízké smûry, zejména umírnûn konzervatismus i reformismus, umírnûn nacionalismus i universalismus, umírnûn liberalismus nebo umírnûn socialismus. V podstatû v ak, jak se zdá, platí, Ïe ãím více se kter smûr od stfiedu vzdaluje, tím vût í neïádoucí a obvykle nepfiedpokládané potíïe a problémy dfiíve nebo pozdûji vyvolá. Za pov imnutí také stojí, Ïe právû centrismus b vá v emi radikály a ov em i extrémisty témûfi vïdy odmítán, zpochybàován a znevaïován a Ïe stoupenci takov ch

11 to smûrû mají tendenci pfiecházet ke smûrûm spí e opaãn m, pokud jimi dfiíve zvolená politika se projeví jako ne dosti úspû ná nebo neúspû ná. Jak v ak poznat a formulovat, co je v které problematice a souvislosti skuteãn m stfiedem, jak vymezit centrismus? Za uïiteãné je moïno povaïovat napfi. srovnání s poznatky z oboru ekologie, kde odborníci rozli ují u fiady faktorû dolní a horní pesimum (tj. minimum a maximum snesitelnosti pro rûzné druhy organismû) a mezi nimi leïící optimum, pfii nûmï se tûmto organismûm dafií pomûrnû nejlépe a které je pro jejich zdraví a pohodu nejpfiíhodnûj í (5 a 6). Lze to pozorovat u faktorû fyzikálních (napfi. teploty, osvûtlení nebo vlhkosti vzduchu), chemick ch (napfi. obsahu nûkter ch prvkû a slouãenin ve vodû nebo potravinách) i biologick ch (napfi. niï ího nebo vy ího v skytu pfiirozen ch nepfiátel nûkter ch ÏivoãichÛ). U lidí pak tyto poznatky do znaãné míry platí nejen v prostfiedí pfiírodním, ale i umûle vytváfieném a spoleãenském. Samozfiejmû to neplatí o v ech faktorech a jevech bez v jimky a jsou i pfiípady, kdy se optimum blíïí minimu, ãi naopak maximu nebo je s nimi shodné. Tak pro obytné prostfiedí je lépe, neníli ru eno hlukem vûbec, neï vyskytuje-li se v nûm jakási prûmûrná hladina hluku, zji tûná z mûfiení na více místech. RovnûÏ je lépe, jestliïe se nûkde nevyskytují Ïádné kodliviny v ovzdu í nebo Ïádné cizorodé látky ve vodû a v potravinách, neï jsou-li v nich zji Èovány nûjaké prûmûrné hodnoty tûchto látek. V oblasti spoleãenské se pak pochopitelnû více cení vynikající Ïák, student, vûdec, spisovatel, skladatel, malífi, sochafi nebo architekt neï ten, kdo je ve svém oboru pouze prûmûrn. U celé fiady spoleãensk ch jevû je v ak podle mého názoru Ïádoucí dospût k jakémusi optimu mezi limitujícím minimem a maximem, jejichï pfiípadné pfiekroãení hrozí nûjak mi katastrofálními následky. Hledané optimum by ov em nemûlo b t fie ením nejvhodnûj ím pouze pro ãást spoleãnosti (napfi. skupinu, vrstvu nebo tfiídu ), ale pro spoleãnost jako celek v mûfiítcích obce, národa, státu nebo i spoleãenství státû (coï neznamená ani opomíjení, ale naopak respektování pfiimûfien ch potfieb a práv nejrûznûj- ích men in). Zastánce uveden ch principû v politice lze, jak se domnívám, oznaãit za skuteãné centristy (tj. stoupence politického stfiedu) na rozdíl od centristû domnûl ch, údajn ch nebo zdánliv ch, ktefií se pfii fie ení sporn ch problémû zamûfiují spí e na hledání kompromisû spoãívajících ãasto na vyváïen ch vzájemn ch ústupcích stoupencû opaãn ch názorû (takovéto kompromisy pochopitelnû mohou b t od pfiíslu ného optima nûkdy i dosti vzdálené). ProtoÏe v ak spoleãnost není nûãím statick m (jednou provïdy uspofiádan m), ale podléhá v vojov m zmûnám, ne

12 musí b t ani optima nûkter ch spoleãensk ch jevû ve v ech fázích v voje zcela shodná; proto je patrnû bude tfieba vïdy znovu hledat a ovûfiovat jejich platnost i pro dal í období. Vzhledem k tomu, Ïe charakterizovat nebo definovat centrismus objektivnû není nijak snadné, dochází v civilizaãnû vyspûl ch státech v praxi spí e ke kolísání parlamentních vût in mezi tzv. prav m a lev m stfiedem a tomu odpovídajícímu vytváfiení vlád pravého nebo levého stfiedu, pfiiãemï se toto kolísání nûkdy více a jindy ménû odchyluje od obtíïnû ve v ech sv ch sloïkách zjistitelného a stanovitelného stfiedu ideálního (tj. optima). VÏdyÈ podobnû jako u fiady jin ch jevû je sice moïné se ideálu stále více pfiibliïovat, ale nikdy ho v praxi nelze dosáhnout zcela beze zbytku (tj. na 100 %); témûfi vïdy je téï moïné oãekávat, Ïe se vyskytnou jednotlivci nebo skupiny, ktefií s dosa- Ïen m stavem nebudou spokojeni a budou usilovat o jeho zmûnu ve svûj prospûch. Na druhé stranû ov em lze nikoliv bezdûvodnû pfiedpokládat, Ïe ãím více se politická nebo jiná praxe od zmínûného ideálu odchyluje, tím vût í negativní dûsledky pro spoleãnost jako celek vyvolá. Zdá se, Ïe stoupenci radikálních a extrémních smûrû obvykle inklinují ke spí e jednoduch m, údajnû ãist m nebo systémov m fie ením sloïit ch problémû, event. tyto problémy posuzují pouze z nûkterého, jimi vybraného a zdûrazàovaného hlediska. Pokud mají pfiíleïitost své koncepce uskuteãàovat v praxi, ztroskotává pak jejich úsilí právû na pûvodním podce- Àování nebo ignorování sloïitosti toho, co mûlo b t fie eno, napraveno nebo reformováno. Jednotlivá v dobré mífie prosazovaná a provádûná opatfiení b vají jen do jakési míry pfiínosná a po pfiekroãení této míry se mohou stále více projevovat jejich negativní dûsledky (vïdyè dobrá nebo uïiteãná opatfiení lze snadno diskreditovat jejich pfiehánûním)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

KAPACITA ÚZEMÍ TURISTICKÉHO REGIONU âesk RÁJ PRO UDRÎITELN ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

KAPACITA ÚZEMÍ TURISTICKÉHO REGIONU âesk RÁJ PRO UDRÎITELN ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Cílem tohoto ãlánku je pfiedstavit dal í ãást projektu ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu 1, která se zab vá problematikou únosnosti rozvoje cestovního ruchu v turistickém

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

5/3.3 HODNOCENÍ RIZIK V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

5/3.3 HODNOCENÍ RIZIK V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH BEZPEČNOS A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 5, díl 3, kapitola 3, str. 1 5/3.3 HODNOCENÍ RIZIK V MAL CH A S EDNÍCH PODNICÍCH Riziko vyjadřuje pravděpodobnost vzniku a zároveň závažnost následku případné

Více

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu,

Více