V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná"

Transkript

1 V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

2 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o.: je stírání generačních a vědomostních rozdílů pracovního kolektivu. Smyslem kurzu: je rozvoj efektivní komunikace, odhad potřeb kupujících, včasné rozpoznání problémových zákazníků a zvládání konfliktů s jediným cílem neztratit žádného zákazníka. Cíle: na konci kurzu budou účastníci: - Orientovat se ve výnosech a nákladech - Vědět jaký je rozdíl mezi výnosy a příjmy - Vědět jaký je rozdíl mezi náklady a výdaji - Umět pracovat se ziskem - Mít základní povědomí o finanční analýze a jejích ukazatelích - Umět pracovat s WACC a EVA Moje cíle (aneb co chci od kurzu): Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2

3 Harmonogram 1. den Činnost Prezentace účastníků, objasnění cílů kurzu, osobní cíle účastníků Čas 7:00 8:00 Hospodaření podniku 8:00 10:30 Zisk 10:30 11:30 Přestávka na oběd 11:30 12:00 Ukazatelé aktivity 12:00 13:00 Ukazatelé rentability 13:00 14:00 Ukazatelé likvidity 14:00 15:30 Závěrečná reflexe, ukončení 1 dne 15:30 16:00 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 3

4 Harmonogram 2. den Činnost Čas Co mě včera zaujalo, shrnutí 7:00 8:00 WACC, EVA 8:00 11:30 Přestávka na oběd 11:30 12:00 Hospodaření v Auto-Poly 12:00 14:00 Využití MS Excel 14:00 15:00 Závěrečná reflexe, ukončení kurzu 15:00 16:00 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 4

5 Úvod Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 5

6 Hospodaření podniku Výnosy peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc, rok), bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě = přírůstek majetku (aktiv)=výstupy z podniku tzv. akruální princip (nutno odlišovat výnosy a příjmy, stejně tak později náklady od výdajů, a zisk od cash flow) (výnosy prodej výrobků a služeb za hotové nebo na obchodní úvěr (pohledávka))- přírůstek aktiv příjmy=výnosy=prodej služby za hotové (tržba) Výnosy z podniku Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 6

7 Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů opět bez závislosti na tom, zda skutečně proběhla peněžní transakce v penězích vyjádřené vstupy do výroby Uveďte příklad, kdy náklady nejsou výdajem? Třídění nákladů finančního (pro externí uživatele, banky, FÚ atd.) manažerského Tržby celkové tržby jsou souhrnem tržeb za prodej zboží, služeb a majetku firmy. Celkové tržby = Tržby za prodej zboží (I.) + Výkony (II.) + Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.) + Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (VI.) Do tržeb nepatří: Ostatní provozní výnosy,. Proč? Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 7

8 Obrat Obrat je Celková hodnota výstupu z hospodářské činnosti uskutečněné během určitého časového období, obvykle měřená celkovými ročními tržbami po odečtení vráceného zboží. Celkové tržby Příjmy Příjmy podniku jsou přírůstky peněžních prostředků (v širším pojetí všechny přírůstky aktiv) podniku v určitém období. Příklad: Vystavila jsem fakturu na Kč za školení, tím jsem získala výnos v hodnotě Kč, ale příjem ve stejné hodnotě získám až tehdy, kdy dorazí peníze od Auto-Poly na můj účet. Příklad: Kdy příjem není výnosem? Výdaje Je úbytek peněžních prostředků Výdaj, co není nákladem, je pak třeba právě pořízení auta, kdy jej v prvním roce zaplatíte celé, ale v nákladech promítnete jen jeho část. Výdaj, co je zároveň nákladem, pak odpovídá tomu, když v našem modelovém příkladu za služeb za Kč zaplatíte v hotovosti v den zdanitelného plnění (tj. v den vzniku nákladu). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 8

9 Zisk Zisk vyjadřuje to, co podnik svojí vlastní činností z vloženého kapitálu vytěžil, jak rozmnožil ty hodnoty, které byly původně do podniku vloženy. Zisk porovnává účetní náklady s účetními výnosy, které mohou být často zkresleny řadou faktorů jako je časové hledisko (rozdíl mezi náklady a výdaji v čase) anebo kreativním účetnictví. Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Jak je to se ZISKEM/ZTRÁTOU v Výkazu zisku a ztráty? Jaký je rozdíl mezi čistým ziskem firmy a čistým ziskem vlastníků z této firmy? A proč to tak je? EAT (Earnings after tax(es)) EBT (Earnings before taxes) EBIT (Earning before interests and tax(es)) EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 9

10 Ukazatelé aktivity Z těchto ukazatelů se tak snadno dozvíte, jak efektivně nakládáte se svými finančními prostředky nebo třeba jakou máte vyjednávací sílu vůči dodavatelům. Obrat aktiv (Assets Turnover Ratio) Obrat aktiv = (tržby za prodej zboží + výkony)/aktiva celkem. Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) Obrat zásob = tržeb/ zásoby Doba obratu zásob (Inventory Turnover) Doba obratu zásob = 365 (zásoby/tržby) event. zásoby/(tržby/365) respektive 365 1/obraz zásob) Doba (obratu) splatnosti pohledávek (Average Collection Period) Doba splatnosti pohledávek = dlouhodobé pohledávky + krátkodobé pohledávek / (tržbami) * vynásobené počtem dnů/týdnů/měsíců v roce Doba obratu (splatnosti) pohledávek z obchodního styku (dny) = ((krátkodobé pohledávky z obch. styku + krátkodobé dohadné položky aktivní) * počet dnů v období) / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej výrobků a služeb) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 10

11 Doba (obratu) úhrady krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) Doba úhrady krátkodobých závazků se vypočítá jako součet krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů (ty tam nemusí být zahrnuty, pokud chceme pracovat skutečně jen s dodavatelským úvěrem) dělený tržbami a vynásobený počtem dnů/týdnů/měsíců v roce. Obratový cyklus peněz Obratový cyklus peněz je složený ukazatel, který získáme součtem doby obratu zásob a doby splatnosti pohledávek a odečtením doby úhrady krátkodobých závazků. Ukazatelé rentability Co je to rentabilita Rentabilita či také výnosnost je finančním ukazatelem, který nám říká, jaký je poměr mezi finančními prostředky, které nám plynou z našich aktivit, a mezi finančními prostředky, které jsme na tyto aktivity vynaložili. 5% Rentabilita aktiv - ROA (Return on Assets) ROA= EBIT/Aktiva nebo ROA = NOPAT/Aktiva NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) = EBIT (1-t), kde t je sazba daně z příjmu právnických osob Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 11

12 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (Return on Equity) ROE=EBIT/vlastní kapitál (E). Rentabilita investic - ROI (Return on Investment) ROI = výsledek hospodaření za běžné období/výše investice ROI = (výše příjmů z investice - výše nákladů na investici)/(výše nákladů na investici). ROCE (Return on Capital Employed) = EBIT/investovaný kapitál Rentabilita tržeb - ROS (Return On Sales) ROS (někdy také ROR) = výsledek hospodaření za účetní období/(tržby za prodej zboží+výkony) nebo ROS = EBIT/(tržby za prodej zboží+výkony). Rentabilita investovaného kapitálu - ROIC (Return on Invested Capital) ROIC = výsledek hospodaření za účetní období/(celková aktiva krátkodobý finanční majetek krátkodobé neúročené závazky Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 12

13 Ukazatelé likvidity Co je to likvidita doc. Scholleová říká, že: Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné závazky. Běžná likvidita (Current Ratio) Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky 1,8-2,5 Menší než 1 Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) Pohotová likvidita = (oběžná aktiva zásoby)/krátkodobé závazky 1-1,5 Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) Okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky 0,2-0,5 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 13

14 WACC Co nám říká WACC (Weighted average cost of capital) WACC vyjadřuje, kolik procent firma předpokládá, že v průměru zaplatí za svůj kapitál těm, kteří jí ho poskytují tj. bankám a dalším věřitelům a/nebo vlastníkům. WACC udává aktuální minimální požadovanou míru výnosnosti, které firma musí stůj co stůj dosáhnout. Proč se vůbec zajímat o WACC (Weighted average cost of capital) Z ratingového modelu WACC od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR můžete zjistit, že by vaše firma měla dosahovat WACC v rozmezí 20 až 30 %. Což převedeno do v Česku nikoliv neobvyklého případu firmy financované výlučně majitelem skrze základní jmění a nerozdělený zisk z minulých let znamená, že by firma měla ročně vygenerovat 20 až 30 % právě ze součtu těchto dvou čísel. Znalost WACC tak může vlastníkovi nezřídka pomoci s odpovědí na otázku, zda v době krize firmu raději nezavřít či neprodat (když se zaměříme čistě na finanční stránku věci). Právě ratingový model MPO je přitom velice dobrým nástrojem, protože v sobě obsahuje benchmarking tj. srovnání s jinými českými firmami ve vašem odvětví. Jak se vypočítá WACC (Weighted average cost of capital) Pozor na rozdíl cizí kapitál x cizí zdroje v rozvaze. WACC = r d (1-t) D/C + r e E/C, kde rd je úroková míra placená ze zpoplatněného cizího kapitálu t (tax rate) je sazba daně z příjmu právnických osob D (Debts) je úročený cizí kapitál re je požadovaná procentuální výnosnost vlastního kapitálu E je vlastní kapitál (Equity) C je celkový zpoplatněný kapitál tj. D+E, přičemž C může být menší, než celková pasiva společnosti Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 14

15 WACC (Weighted average cost of capital) pro Auto-Poly WACC = rf + rla + rpod + rfs, kde rf je bezriziková výnosová míra neboli úroková sazba dlouhodobých státních dluhopisů České republiky rla je přirážka za malou velikost firmy, která je závislá na objemu celkově zpoplatněného kapitálu firmy. Pro C > 3 mld. Kč je to 0, pro C < 0,1 mld. Kč je to 5 % a pro C mezi těmito dvěma hodnotami je rla = (3- C)2/168,2. rpod je přirážka za podnikatelské riziko respektive možnou nižší podnikatelskou stabilitu, kde platí, že pokud ROA (EBIT/Aktiva) < 0, pak rpod = 10 %, pokud je ROA > rd C/A, pak je rpod = minimální hodnotě rpod v odvětví data zde: V případě, že se hodnota ROA pohybuje mezi nulou a rd C/A je nutné použít pro výpočet rps následujícího vzorce: rfs je přirážka za finanční stabilitu, která zohledňuje běžnou likviditu společnosti L3 (tj. oběžná aktiva/krátkodobé závazky). K výpočtu přirážky za finanční stabilitu je třeba ještě znát průměrné mezní hodnoty běžné likvidity průmyslu, které každoročně zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pro výpočet rfs pak platí, že pokud L3 <= XL1, pak rfs = 10 %. Pokud je L3 => XL2, pak rfs = 0 %. Pokud leží L3 mezi těmito hodnotami, pak se rfs vypočítá podle vzorce: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 15

16 EVA Co je to EVA (Economic Value Added) EVA patří do skupiny tzv. hodnotových ukazatelů, kam spadá třeba i MVA, RWA, WAI a další obdobné indexy z dílny Stern Stewart & Co. Hodnotové ukazatele se jim přitom říká proto, že namísto porovnávání stavu nějakých aktiv či pasiv před a po se snaží zaměřit na to, jaká hodnota byla pro vlastníky vygenerována. V případě EVA jde o znázornění tzv. ekonomického zisku, tj. zisku, který firma vygenerovala po odečtení účetních nákladů, daní a nákladů na cizí i vlastní kapitál. Důležité jsou zejména náklady na vlastní kapitál, neboť nám připomínají prostou skutečnost, že vlastníci mohli své peníze v daném roce investovat také jinam a také by něco mohli vydělat (a to i kdyby jim třeba jen ležely ladem na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu). V řeči mikroekonomie se tedy jedná o uvážení nákladů příležitosti. EVA nám tedy říká, kolik peněz vydělala firma navíc, oproti minimálním požadavkům, jaké na ni vlastníci mají. Označení ekonomická přidaná hodnota se pak používá proto, že z hodnoty vygenerované nad rámec těchto požadavků může firma investovat do svého dalšího rozvoje a tím i do zvýšení své hodnoty. Jak vypočítat EVA (Economic Value Added) EVA se vypočítá podle vzorce: EVA = NOPAT C WACC, kde NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) je čistý provozní zisk po zdanění, C je celkový zpoplatněný kapitál neboli cizí zdroje, ze kterých platí firma úroky (D), a vlastní kapitál (E), ze kterého vlastníci požadují výnos. WACC (Weighted Average Cost of Capital) neboli jinak řečeno také minimální částka, kterou firma musí vydělat, aby uspokojila závazky vůči věřitelům a vlastníkům. Vzorec pro EVA je pro účely další analýzy vhodné si rozepsat na: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 16

17 kde r d je úroková míra placená ze zpoplatněného cizího kapitálu t (tax rate) je sazba daně z příjmu právnických osob. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR však doporučuje nahradit člen (1-t) raději zlomkem (čistý zisk po zdanění/zisk za účetní období), který zohledňuje skutečný vliv zdanění (tj. po aplikaci všech účetních čar a kouzel) D (Debts) je úročený cizí kapitál E je vlastní kapitál (Equity) EVA nám také jinak řečeno říká kolik peněz zůstane firmě samotné na investice do jejího dalšího rozvoje. Každopádně, pokud je EVA záporným číslem, je z výše uvedeného vzorce zřejmé, že firma nezvládá uspokojit požadavky věřitelů a/nebo vlastníků. Pokud je EVA kladné číslo, je vše v relativním pořádku a jde jen o to, jak ho co nejvíce zvýšit. Poznámka: r e = r f + r POD Jak pracovat s EVA (Economic Value Added) Stern Stewart & Co udělala z ukazatele EVA de facto styl řízení společnosti. Stern Stewart & Co přitom doporučuje čtyři základní cesty, jak EVA zvyšovat: 1. Investovat do oblastí, kde návratnost převyšuje WACC. 2. Zvýšení efektivity využití stávajícího kapitálu a tím i zvýšení ROCE. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 17

18 3. Restrukturalizace dostupného kapitálu 4. Snížení poměru závazků vůči vlastnímu kapitálu (Debt/Equity) neboli změna tzv. finanční páky. 5. Zaměřit se na NOPAT. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 18

19 Hospodaření v Auto-Poly 1. Náklady práce 2. Efektivita prodeje 3. Efektivita servisu Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 19

20 Náklady a výnosy v MS Excel Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 20

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU EVALUATION OF COMPANY PERFORMANCE DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Finanční analýza a řízení podnikových financí

Finanční analýza a řízení podnikových financí Finanční analýza a řízení podnikových financí Ing. Vojtěch Kostiha, MBA Praha 10.-11. září 2014 Controller-Institut Contrast Consulting Praha, spol. s r.o. Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4 Tel.: +42

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Efektivní f inancování rozvoje podnikání

Efektivní f inancování rozvoje podnikání Efektivní f inancování rozvoje podnikání Mária Režňáková jaký vliv má strategie financování na hodnotu podniku jak ovlivňuje finanční systém způsob financování podniku kdy podnik potřebuje externí zdroje

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční management a finanční analýza. Financial management and financial analysis. Jiří Havlas

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční management a finanční analýza. Financial management and financial analysis. Jiří Havlas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční management a finanční analýza Financial management and financial analysis Jiří Havlas Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. Bc. Radek Ketzl Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce 2014 Investiční politika podniku v současných

Více

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů Slovníček pojmů k jednotlivým modulům modul A ACT actual amortization Balance sheet bezriziková míra

Více

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Finanční analýza firmy Skanska a.s.

Finanční analýza firmy Skanska a.s. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční analýza firmy Skanska a.s. Diplomová práce Autor : Bc. Lukáš Koláček Finance, Finanční obchody Vedoucí práce : Ing. Dagmar Linnertová

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku Analýza finanční situace akciové společnosti Stock Plzeň Autor: Zdeněk

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více