Organická chemie. Lektor: Mgr. Miroslav Zabadal, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organická chemie. Lektor: Mgr. Miroslav Zabadal, Ph.D."

Transkript

1 Přípravný kurz k přijp ijímacím m zkouškám m z chemie rganická chemie (2. část) (kurz CŽV) C Lektor: Mgr. Miroslav Zabadal, Ph.D. fch.vutbr.cz) 1

2 Chemické vazby v organických molekulách charakteristiky chemické vazby: délka [nm] disoc.. en. [kj.mol - 1 ] C-C 0, C=C 0, ,139 (benzen) C C 0, C- 0, více násobných n vazeb: izolované kumulované C C C 2

3 konjugované 1,34 Å 1,47 Å 1,34 Å typy chemické vazby: kovalentní iontové elektronegativita Isomerie izomery vzorcem různé sloučeniny se stejným sumárn rním Konstituční izomery sloučeniny se stejným sumárn rním m vzorcem, ale jinou konektivitou (vazebnou posloupností) - konstitucí 3

4 Sumárn rní vzorec C 4 10 Konstituční izomery C 3 C 3 C 2 C 2 C 3 C 3 CC 3 řetězové C 2 6 C 3 C 2 C 3 C 3 skupinové C polohové C C C 3 C C tautomery 4

5 Př.: Rozhodněte zda následujn sledující dvojice strukturních vzorců představují stejnou sloučeninu, různr zné sloučeniny nebo konstituční izomery: a) b) c) d) e) C 3 C 2 C 2 C 2 F C C C C C F C 2 C(C 3 ) 2 C C 2 FC 2 C 2 C 2 F C 3 2 C CC 2 C 3 C 2 C C 2 5

6 f) C 3 C 2 C 3 C 2 C C 2 Stereoizomery sloučeniny, které mají stejnou konektivitu (konstituci), ale různé uspořádání atomů v prostoru dělíme je na enantiomery a diastereomery: Diastereomery cis-1,2 1,2-dichlorethen trans-1,2 1,2-dichlorethen 6

7 Enantiomery neztotožniteln nitelné zrcadlové obrazy, které se liší konfigurací na asymetrickém m C atomu stejné fyzikáln lní vlastnosti: teplota tánít a varu, rozpustnost, spektra, rozdíl l ve směru otočen ení roviny polarizovaného světla; možný rozdíl l v biologické aktivitě 3 C C C C 2 C C 2 Př.: Určete, které z následujn sledujících ch sloučenin mají asymetrický uhlík: a) 2-fluorpropan2 b) 2-methylbutan2 c) 2-chlorbutan2 d) 2-brompentan2 e) 3-methylpentan3 f) 3-methylhexan3 g) 1-chlor1 chlor-2-methylbutan h) 2-methylbutan2 methylbutan-1-ol 7

8 racemická směs ekvimolárn rní (50:50) směs enantiomerů (antipodů) achiráln lní molekula molekula ztotožniteln nitelná se svým zrcadlovým obrazem 8

9 Klasifikace organických reakcí podle vnější ších změn: adice eliminace substituce přesmyk podle štěpení vazeb: homolýza heterolýza podle reagujících ch částic: radikálov lové iontové (elektrofily a nukleofily) 9

10 Efekty substituentů posun elektronů vlivem: záporný kladný Indukční efekt Př.: Určete indukční efekt označených skupin na vyznačený atom: C C F C C C 3 C C S C 2 C 3 N N C C N C Mg C 3 C N C 2 C 3 10

11 C C C C C C C 3 C 3 C C C3 C 3 3 C C Li C 3 C C N 2 C C N 2 Mezomerní efekt záporný kladný Př.: Určete mezomerní efekt označených skupin: C N C 3 C 3 C N 2 N 2 S 11

12 S 3 C 3 N C3 C C2 C 3 C C C N 3 C C 3 C 2 C 3 C C C 3 N 3 C 3 N C C 3 12

13 Alkany a cykloalkany málo reaktivní s mnoha reagenty nepolárn rní vazby C-C C C a C- C (velmi blízk zká elektronegativita C a ) hlavně radikálov lové reakce (homolytick( homolytické štěpení vazeb C-C C a C-) C Radikálov lová substituce S R reaktivita halogenů: C 3 C ΔT nebo hν alogenace F 2 > 2 > 2 > I C 3 C 2 C 3 C 2 C 2 C C 3 C další polybromované ethany (nadbytek 2 ) 13

14 3 C C 2 C 3 hν, 25 C 2 3 C C 2 C C C C 3 45 % 55 % C 3 2 C 3 C 3 3 C C C + 3 hν, 25 C 3 C C C 2 3 C C C 3 63 % 37 % C 2 C 3 C C C C 3 C C C 3 3 hν, 127 C 3 C C C 2 (stopové množstv ství) >99 % 14

15 Nitrace nitrace alkanů: : N 2 5, N 2 4, zředz eděná N 3 při i C C C C + N 3 3 C C N 2 + N 2 C 2 N 2 + 3C C C3 3 C C C 3 C 3 3 C C C 3 7 % 65 % 20 % 35 % N 3 ΔT N 2 ~55 % Sulfochlorace směs: s: S nebo S 2 2 C 3 C 3 C C 3 C 3 S ΔT, hν C 3 C 3 C C 2 C 3 S

16 směs: s: S Sulfooxidace C S C C 2 S 3 Příprava alkanů a cykloalkanů ydrogenace alkenů a alkynů: - nenasycené uhlovodíky + 2 / katalyzátor tor (Pt( Pt, Pd,, Ni, ) 3 C C C C 2 Ph + Pt, Pd nebo Ni solvent, Δp 3 C C 2 Ph Pt solvent, Δp 16

17 C 3 3 C C C 2 + Ni Et, 25 C, 50 atm C 3 3 C C C 2 Redukce alkylhalogenidů - alkylhalogenidy + Zn + (X) 1. Zn 2. + Zn 2 Wurtzova syntéza - alkylhalogenidy + Na Zn + Zn 2 Na Na 17

18 Alkeny, alkadieny a alkyny reaktivnější než alkany a cykloalkany výskyt násobnn sobné vazby umožň žňuje adiční reakce, především elektrofilní adice A E a radikálov lové adice A R A E alogenovodíků reaktivita: I > > > F (Markovnikovo pravidlo) + C

19 C 2 C C C 2 40 C C 3 C C C 2 (80%) 40 C 1,4-adice C 2 C C C C 2 3 C C C 2-80 C (80%) 1,2-adice C 2 C C C C C2 C C C 2 + C 2 C C C 2 (78%) (22%) A E Vody v přítomnosti p + (např.. 2 S 4 ) C S 4, 0 C 2. 2, 100 C C 3 19

20 Kučerovova syntéza (Markovnikova adice) 3 C + 2 gs C enol tautomer ( %) C C 3 keto tautomer (> 99 %) A E alogenů reakce nenasyc. slouč.. s 2, 2 nebo I 2 v nenukleofilním rozpouštědle (např.. C 4 ) 2 C 4 2 C

21 + 2 (1ekv.) C 4, 0 C + 2 (1ekv.) A R alogenů a alogenovodíků reakce X nebo X 2 v přítomnosti p iniciačního činidla (např.. RR) reaktivita: F > > (adice I neprobíhá), proti Markovnikovu pravidlu C 2 + RR C 2 I 2 C 2 C C C 2 hν C 2 C C C 2 21

22 1. R---R, hν 2. C C ydrogenace reakce s 2 v přítomnosti p katalyzátoru toru (Pt( Pt, Pd,, Ni, ) 2, Pd/C 2 Raney Ni xidace KMn 4 nebo s 4 reakce alkenů s KMn 4 nebo s 4, syn-adice KMn 4, - ΔT 22

23 Aromatické uhlovodíky (Areny( Areny) neprobíhaj hají reakce jako u alkenů (A E, oxidace) benzenové jádro systém delokalizovaných π elektronů aromatické elektrofilní substituce S E, aromatické nukleofilní substituce S N a velmi pomalu adice vodíku nebo halogenu, případnp padně oxidace S E Ar na aromatickém m jádřej substituenty na aromatickém m jádře j e ovlivňuj ují reaktivitu a polohu S E Ar na aromat.. jádře: j typy substituentů řídící S E Ar na aromat.. jádře j e do polohy: a) ortho a para b) meta 23

24 typy substituentů ovlivňuj ující reaktivitu: a) elektron-donorn donorní (aktivující) b) elektron-akceptorn akceptorní (deaktivující) ortho + para silně aktivující: -N 2, -NR, -NR 2, -, - - středn edně aktivující: Substituenty řídící S E Ar do polohy -NCR, -R, -CR slabě aktivující: -C 3, -R, -C 6 5 slabě deaktivující: meta silně deaktivující: -N 2, -NR + 3, -CF 3, -C 3, -PR + 3, -SR + 2 středn edně deaktivující: -C N, -S 3, -S 2 R, -C, -CR, -C, -CR, -CN 2 -F, -, -, -I, -C 2, -C=CN 2 24

25 alogenace - halogen 2, 2 + Lewisova kyselina (Fe( 3, Fe 3 ) N Ac, 0 C N N 2 N 2 + Fe (práškový) C Nitrace - N 3 nebo směs N C 2 Me s N S 4 + N 3 2 S 4 1h, 10 C ~74% C 2 Me + + Fe 3 N 2 ~84% 25

26 40% N 3 1h, 0 C + N 2 N 2 Sulfonace - S 3, koncentrovaná 2 S 4 nebo oleum S S h, 100 C S 3 konc. 2 S 4 S C, 3h S 3 26

27 Friedel-Craftsova alkylace - alkylhalogenid, alken,, alkohol + Lewisova (Al 3, BF 3, Zn 2, ) + Al 3 + kyselina C 3 C 2, Al 3 BF3, 50 C Friedel-Craftsova acylace - acylhalogenid nebo anhydrid + Lewisova kyselina BF 3, 5 C 27

28 C 3 C 3 + C 3 Al 3 ydrogenace adice 2, velmi nesnadno C 2 Et 2 / Ni 50 C, 100 atm C 2 Et + C 2 Et + C 2 Et 2 / Ni C 2 Et Reakce na bočním řetězci reakce se řídí podle typu bočního řetězce: a) alkyl S R ; b) alkenyl A E, A R, 28

29 C (nadbytek) hν C Fe C 3 2 /hν S R 2 /Fe S E Ar 1. KMn 4, -, ΔT C 2 3 C 1. KMn 4, -, ΔT C 2 C 2 29

30 alogenderiváty polárn rní vazba C-XC nukleofilní substituce S N a eliminace E Nukleofilní substituce S N reaktivita: I > r > > F nukleofilní činidla: -, CN -, R -, RS -, R-CR -, I -, ale i 2, 2 S, N 3, R-R KCN Me, ΔT CN 2 50 C + Na Et 50 C 30

31 + C 3 CNa DMF R-X R = Me,, 1, 1, 2 2 X =,,, I 2 - R - R S S - R -S - N 3 R- R- R--R R--R R-S R-S R-S-R R-N 2 alkoholy ethery thioly thioethery aminy (primárn rní) 31

32 R-X R = Me,, 1, 1, 2 2 X =,,, I R- nebo R- R -N 2 R 2 N R 3 N CN - R -C C - N 3 - R -C - R 3 P Bu-Li I - R-N N-R R-NR 2 R-N + R 3 X - R-C N R-C C-R R-N 3 R-C-R R-P + R 3 X - R-Bu R-I aminy (sekundárn rní) aminy (terciárn rní) amoniové soli nitrily alkyny alkylazidy estery fosfoniové soli alkyljodidy alkany 32

33 Eliminace E reakce konkurující S N ; dochází k odštěpen pení fragmentu molekuly (X) a vytvořen ení násobné vazby odštěpen pení dostatečně silnou bázíb Zajcevovo pravidlo (ofmannovo( pravidlo) 3 C C C 3 2 C 3 EtNa ΔT + - Et - Na (69%) (31%) + Na Et ΔT t-bu 50 C 33

34 Aminosloučeniny málo polárn rní vazba C-N, C aminy báze, nukleofil málo pravděpodobn podobné štěpení vazby C-N, C reakce s kyselinami, alkylace a acylace a S E Ar arylhalogenidů primárn rní sekundárn rní terciárn rní aminy R-N 2 R 2 N R 3 N Acido-bazick bazické reakce reakce s kyselinami soli C 3 N 2 2 C 3 N 3 N 2 S 4 2, 20 C 2 N S 4 34

35 Alkylace reakce s alkylhalogenidy C 3 N 2 + C 3 K - 2 C 3 N C 3 + K Na I + N 3 - NaI - 2 N 2 I + N Na - NaI - 2 N Acylace reakce s acylhalogenidy, anyhdridy nebo estery Me + N 2 N 35

36 N 2 Py N Reakce s N 2 - diazotace reakce primárn rních aromatických aminů s N 2 N 2 C 3 NaN 2, 2, 0-5 C N C 3 N Sandmeyerova reakce (S( E Ar) reakce arendiazoniové soli + Cu, Cu a CuCN N N C 3 N 2 NaN 2, 2, 0-5 C N N CuCN 70 C CN 36

37 N 2 N NaN 2, 2 S 4 2, 0-5 C N S 4 Cu 110 C Kopulační reakce reakce diazoniových solí s fenoly nebo terciárn rními arylaminy N 2 C 3 NaN 2, 2, 0-5 C N N C 3 + C 3 Na, 2 0 C (p 8-10) 3 C N N C 3 37

38 ydroxysloučeniny polárn rní vazba - > C- nukleofilní substituce S N a eliminace E Nukleofilní substituce S N reaktivita: I > r > > F kysele katalyzovaná reakce s X nebo MX ( 2 S 4, ) reakce s Zn 2, P 3, P 3, S 2 C 3 (48%) C 3 (48%) 2 S 4 P 3 + P 2 38

39 Eliminace E reakce konkurující S N ; dochází k odštěpen pení fragmentu molekuly ( 2 ) a vytvořen ení násobné vazby odštěpen pení je kysele katalyzované (vyšší teplota) 2 S C 3 P C xidace reakce primárn rních a sekundárn rních alkoholů + KMn 4 Na / 2 ΔT 2. + K 2 Cr S 4, 2 39

40 Na 2 Cr S 4, e p-benzochinon (~ 76%) Reakce s bázemib reakce alkoholů a fenolů se silnými bázemi, b alkalickými kovy nebo jejich hydridy R- R = alkyl, aryl 2 Na Na Na NaN 2 2 R-R - Na R- - Na R- - Na R- - Na + + N 3 40

41 Aldehydy a Ketony polárn rní vazba C= + C- - nukleofilní adice A N a oxidace a redukce A N alkoholů katalyzovaná kysele nebo bazicky + Na - i-prna hemiacetal (poloacetal) + + C 3 ΔT, 12h + 3 C - 2 acetal C 3 C

42 katalyzovaná kysele NaCN A N thiolů a kyanovodíku ku 2 C 3 S - 2 CN kyanhydrin 3 C S S C 3 NaCN NaS 3 - Na 2 S 3 thioacetal CN Aldolové reakce bazicky nebo kysele iniciované kondenzace aldehydů a ketonů 3 C C 3 10% Na C 3 2, 10 C 3 C C 2 C 3 aldol 42

43 3 C 10% Ba() 2 2, 10 C 100 C C 2 C C C 3 xidačně-reduk redukční reakce oxidační činidla: Mn 4-, Ag 2, peroxykyseliny a peroxidy redukční činidla: NaB 4, LiAl 4, KMn 4 Na, 2 Na + Na Ag 2 K, 2 K C Na C Baeyer-Villigerova oxidace 43

44 Me NaB 4 2 Me C 3 Zn (g), ΔT 2 C C3 1. LiAl 4 Et emmensenova redukce 44

45 Karboxylové kyseliny a jejich deriváty polárn rní vazba C= + C- - a kyselý charakter v C skupině nukleofilní adice A N, nukleofilní substituce S N a oxidace a redukce Soli reakce karboxyl. kys.. s bázemi b (neutralizace) Na 2 Na C C 2 N NC CN 4 45

46 C K2 C 3 2 CK + C 2 Estery esterifikace - reakce karboxyl. kys.. s alkoholy za kyselé katalýzy 2 S 4 (kat.) C 3 C S 4 destilace C C 3 transesterifikace Me Na, C 5-10 min Na + C 3 bazická hydrolýza esterů (zmýdelnění) 46

47 Acylhalogenidy přípravaprava - reakce karboxyl. kys.. s P 5, P 3, P 3, S 2, (C( C) 2 reakce s alkoholy, karboxyl. kys.. a aminy S 2 80 C, 6h + S 2 + P 5 + P 3 Na C C, 6h - Na C

48 Anhydridy přípravaprava - reakce karboxyl. kys.. s acylhalogenidy; dehydratace karboxyl. kys. reakce s alkoholy a aminy C Na C C 3 Na - AcNa + Na C 3 Amidy přípravaprava - reakce aminů + acylhalogenid,, anhydrid nebo ester karboxyl. kys. reakce - hydrolýza, redukce (LiAl 4, ) 48

49 N 2 ( 2 ekv.) N + N 3 Me EtN 2 (nadbytek) 135 C, 1h N NEt 2 / 2 ΔT + Et 2 N 2 kyselá hydrolýza amidů přípravaprava - reakce dehydratace amidů reakce - hydrolýza Nitrily alkylhalogenidů + CN - nebo NaCN - Na CN 49

50 N 2 S 2 benzen, 80 C C N + S 2 + C N 2 S 4, C, 3h C N 2 + / 2 C (80%) 50

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Molekulové orbitaly hybridizace N a O Polarita vazby, induktivní efekt U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy sdílen

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Aminy a další dusíkaté deriváty

Aminy a další dusíkaté deriváty Aminy a další dusíkaté deriváty Aminy jsou sloučeniny příbuzné amoniaku, u kterých jsou nahrazeny jeden, dva nebo všechny tři atomy vodíku alkylovými nebo arylovými skupinami. Aminy mají stejně jako amoniak,

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

Karbonylové sloučeniny

Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny více než 120 o 120 o C O C C d + d - C O C sp 2 C sp 2 R C O H R 1 C O R 2 1.aldehydy, ketony Nu E R C O R C O 2. karboxylové kyseliny a funkční deriváty O H 3. deriváty kys. uhličité

Více

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E Obsah 1. Typy reakcí, reakčních komponent a jejich roztřídění 6 1.1. Formální kritérium pro klasifikaci reakcí 6 1.2. Typy reakčních komponent a způsob jejich vzniku jako další kriterium pro klasifikaci

Více

1. ročník Počet hodin

1. ročník Počet hodin SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY

Více

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3 Alkeny Vlastnosti C n 2n obsahují dvojné vazby uhlíky v sp 2 hybridizaci násobná vazba vzniká překryvem 2p orbitalů obou atomů uhlíku nad a pod prostorem obsazeným vazbou aby k překryvu mohlo dojít, musí

Více

Struktura organických sloučenin

Struktura organických sloučenin Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny

Více

Reakce aldehydů a ketonů s N-nukleofily

Reakce aldehydů a ketonů s N-nukleofily Reakce aldehydů a ketonů s N-nukleofily bdobně jako aminy se adují na karbonyl i jiné dusíkaté nukleofily: 2,4-dinitrofenylhydrazin aceton 2,4dinitrofenylhydrazon 2,4-dinitrofenylhydrazon acetaldehydu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í KARBONYLOVÉ SLOUČENINY = látky, které obsahují karbonylovou skupinu Aldehydy mají skupinu C=O na konci řetězce, aldehydická skupina má potom tvar... Názvosloví aldehydů: V systematickém názvu je zakončení

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření)

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření) xidace alkanů Dehydrogenace Reaktivita alkanů xidace Radikálová substituce 3 3 2 = 2 2 xygenace (hoření) 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 Radikálová substituce alkanů Iniciace (vznik radikálu, homolytické štěpení

Více

Quiz Karboxylové kyseliny & jejich deriváty

Quiz Karboxylové kyseliny & jejich deriváty Quiz Karboxylové kyseliny & jejich deriváty 1. Určete produkt(y) reakce propionylchloridu s následujícími reaktanty: 2 i) C 3 C 2 C 2 2 (nadbytek) b) C 3 C 2 C 2 C 2 Li (nadbytek) j) m-toluidin (nadbytek)

Více

Aromacké uhlovodíky reakce

Aromacké uhlovodíky reakce Aromacké uhlovodíky reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 20. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Reakce výroby nesubstuovaných

Více

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Příklady k semináři z organické chemie /SA Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Příklady k procvičení 1. Které monochlorované deriváty vzniknou při radikálové chloraci následující sloučeniny. Který z nich

Více

Organická chemie II. Acylderiváty I. Zdeněk Friedl. Kapitola 21. Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004

Organická chemie II. Acylderiváty I. Zdeněk Friedl. Kapitola 21. Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004 rganická chemie II Zdeněk Friedl Kapitola 21 Acylderiváty I Solomons & Fryhle: rganic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004 Karboxylové kyseliny, funkční deriváty karboxylových kyselin fyzikální vlastnosti karboxylových

Více

AROMATICKÉ SLOUČENINY - REAKTIVITA TYPICKÉ REAKCE AROMATICKÝCH SLOUČENIN - SUBSTITUCE ELEKTROFILNÍ AROMATICKÁ

AROMATICKÉ SLOUČENINY - REAKTIVITA TYPICKÉ REAKCE AROMATICKÝCH SLOUČENIN - SUBSTITUCE ELEKTROFILNÍ AROMATICKÁ TYPICKÉ EAKCE AMATICKÝC SLUČENIN - SUBSTITUCE ELEKTFILNÍ AMATICKÁ + E E E - E mechanismus substituce elekrofilní aromatické komplex komplex produkt SE Ar E reakční koordináta C 3 + BF 4 3 C C 3 3 C aromatické

Více

Organická chemie - úvod

Organická chemie - úvod rganická chemie - úvod Trocha historie Původní dělení hmoty: Neživá anorganická Živá organická Rozdělení chemie na organickou a anorganickou objevy a isolace látek z přírodních materiálů.w.scheele(1742-1786):

Více

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Izomerie izomerní sloučeniny stejný sumární vzorec, různá struktura prostorové uspořádání = izomery různé

Více

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší?

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 4) Urči typy konstituční izomerie. 5) Co je tautomerie

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 1

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 1 OCH/OC2 Karbonylové sloučeniny 1 1 Rozdělení Aldehyd Keton Karboxylová kyselina Acylhalogenid Ester Anhydrid Amid Azid Hydrazid Hydroxamová kyselina Lakton Laktam 2 Rozdělení Deriváty kyseliny uhličité

Více

17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY

17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY 17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY Jaký typ chemické vazby obsahují všechny dusíkaté deriváty? Do kterých skupin dělíme dusíkaté deriváty? Nitrosloučeniny 1) Charakterizuj nitrosloučeniny z hlediska přítomnosti

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

Více

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

UHLOVODÍKY ALKANY (...) UHLOVODÍKY ALKANY (...) alifatické nasycené uhlovodíky nerozvětvené i rozvětvené mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (σ vazby), mezi nimi úhel 109 28 název: kmen + an obecný vzorec C n H 2n + 2 tvoří

Více

1.1.2 VLASTNOSTI HALOGENDERIVÁTŮ, U KTERÝCH NENÍ HALOGEN VÁZÁN NA AROMATICKÉM JÁDŘE

1.1.2 VLASTNOSTI HALOGENDERIVÁTŮ, U KTERÝCH NENÍ HALOGEN VÁZÁN NA AROMATICKÉM JÁDŘE .. VLASTSTI ALGEDEIVÁTŮ, U KTEÝ EÍ ALGE VÁZÁ A AMATIKÉM JÁDŘE... Fyzikální vlastnosti Těkavost odpovídá molekulové hmotnosti. Kapalné halogenderiváty jsou aprotickými rozpouštědly polárnějšími než uhlovodíky....

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Řešené příklady k procvičení

Řešené příklady k procvičení Řešené příklady k procvičení 1. Nakreslete strukturní vzorce všech následujících látek a označte, které jsou chirální nebo jsou mezosloučeninami. cischlorcyklohexanol transchlorcyklohexanol cischlorcyklohexanol

Více

Chemie - Sexta, 2. ročník

Chemie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině Otázka: Areny Předmět: Chemie Přidal(a): I. Prokopová 3 podmínky: 1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině 2) musí existovat minimálně dvě možnosti uspořádání π elektronů 3)

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Reakce a reakční mechanismy v organické chemii Lucie Szüčová Osnova: homolytické a heterolytické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE:

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem se liší? 4) Vyber správné

Více

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve

Více

Reakce v organické chemii

Reakce v organické chemii Reakce v organické chemii Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 25. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Základní typy reakcí organických

Více

Organická chemie - úvod

Organická chemie - úvod rganická chemie - úvod Trocha historie Původní dělení hmoty: Neživá anorganická Živá organická Rozdělení chemie na organickou a anorganickou objevy a isolace látek z přírodních materiálů.w.scheele(1742-1786):

Více

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení? ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se

Více

Ethery, thioly a sulfidy

Ethery, thioly a sulfidy Ethery, thioly a sulfidy Úvod becný vzorec alkoholů je R--R. Ethery Názvosloví etherů Názvy etherů obsahují jména alkylových a arylových sloučenin ze kterých tvořeny v abecedním pořadí následované slovem

Více

Halogenderiváty. Halogenderiváty

Halogenderiváty. Halogenderiváty Názvosloví Halogeny jsou v názvu vždy v předponě. Trichlormethan mátriviálnínázev CHLOROFORM Podle připojení halogenu je dělíme na primární sekundární a terciární Br Vazba mezi uhlíkem a halogenem je polarizovaná

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 Kód uchazeče:... Datum:... PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 30 otázek maximum: 60 bodů čas: 60 minut 1. Napište názvy anorganických sloučenin: (4

Více

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ R X, Ar - X Obsahují ve svých molekulách vazbu uhlík-halogen (C-X) -I > +M Například : chlormethan, methylchlorid trichlormethan, chloroform trijodmethan, jodoform chlorid uhličitý,

Více

Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety)

Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Základní charakteristika výukového programu: Délka: 3 4 vyučovací hodiny (VH); možnost vybrat pouze určité kapitoly Věková

Více

Základní chemické pojmy

Základní chemické pojmy MZ CHEMIE 2015 MO 1 Základní chemické pojmy Atom, molekula, prvek, protonové číslo. Sloučenina, chemicky čistá látka, směs, dělení směsí. Relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, atomová hmotnostní

Více

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického

Více

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH.

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH. Alkoholy a fenoly Úvod becný vzorec alkoholů je R-. Názvosloví alkoholů a fenolů Běžná jména alkoholů se odvozují od alifatického zbytku připojeného k hydroxylové skupině, ke kterému se přidá slovo alkohol.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Z.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ALKYNY

Více

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

VY_32_INOVACE_29_HBENO5 Alkany reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 15. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Výroba alkanů. Reakvita alkanů, důležité

Více

Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar. Elektrofilní aromatická substituce S E Ar

Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar. Elektrofilní aromatická substituce S E Ar Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar Už jsme viděli příklady benzenových jader, které jsou substituované ruznými skupinami, např. halogeny, hydroxy skupinou apod. Ukážeme si tedy, jak se tyto

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

OPVK CZ.1.07/2.2.00/ OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Základní principy vývoje nových léčiv OCH/ZPVNL Mgr. Radim Nencka, Ph.D. ZS 2012/2013 Molekulární interakce SAR Možné interakce jednotlivých funkčních skupin 1. Interakce alkoholů

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

Organická chemie II. Aldehydy a ketony II. Zdeněk Friedl. Kapitola 20. Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004

Organická chemie II. Aldehydy a ketony II. Zdeněk Friedl. Kapitola 20. Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004 Organická chemie II Zdeněk Friedl Kapitola 20 Aldehydy a ketony II Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004 Aldolové reakce karbonylových sloučenin RS aldehydů a ketonů kyselost α-vodíkových

Více

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru

Více

Rozdělení uhlovodíků

Rozdělení uhlovodíků Rozdělení uhlovodíků 1/8 Alkany a cykloalkany Obecné vzorce: alkany C n H 2n+2, cykloalkany C n H 2n, kde n je přirozené číslo Homologický přírustek: - CH 2 - Alkany přímé ( n - alkany) rozvětvené Primární,

Více

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 5. CHEMICKÉ REAKCE Je děj při kterém v molekulách reagujících látek dochází k zániku některých vazeb a ke vzniku vazeb nových. Produkty rekce mají jiné chemické

Více

6. Roztřídění reakcí a principy jejich zařazení do jednotlivých typů

6. Roztřídění reakcí a principy jejich zařazení do jednotlivých typů 6 oztřídění reakcí a principy jejich zařazení do jednotlivých typů Při zběžném pohledu na velkou rozmanitost organických reakcí a přeměn se zdá, že je jich poměrně velký počet Podrobnější studium však

Více

Organická chemie. Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří

Organická chemie. Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří Organická chemie Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku, kromě samotného uhlíku a některých jednoduchých sloučenin uhlíku, jako jsou CO, CO 2, H 2 CO 3, uhlčitanů, hydrogenuhličitanů a karbidů, které

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

18. Reakce v organické chemii

18. Reakce v organické chemii 1) homolýza, heterolýza 2) substituce, adice, eliminace, přesmyk 3) popis mechanismů hlavních typů reakcí (S R, A E, A R ) 4) příklady 18. Reakce v organické chemii 1) Homolýza, heterolýza KLASIFIKACE

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto H 3 C Vymezení arenů V aromatickém cyklu dochází k průniku orbitalů kolmých k rovině cyklu. Vzniká tzv. delokalizovaná vazba π. Stabilita benzenu

Více

17. Organické názvosloví

17. Organické názvosloví 17. Organické názvosloví 1) základní info 2) základní principy názvosloví uhlovodíků a organických sloučenin 3) izomerie a formy izomerie 4) řešení praktických příkladů 1) Základní info * Organická chemie

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto FUNKČNÍ DEIVÁTY KABXYLVÝH KYSELIN X KABXYLVÉ KYSELINY funkční deriváty + H reakce na vazbě vodík kyslík hydroxylové skupiny reakce probíhající

Více

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků III

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků III Kyslíkaté deriváty uhlovodíků III 5. Karboxylové kyseliny 6. Funkční deriváty karboxylových kyselin 7. Substituční deriváty karboxylových kyselin 8. Deriváty kyseliny uhličité 1 5. Karboxylové kyseliny

Více

Fyzikální vlastnosti. Chemické vlastnosti

Fyzikální vlastnosti. Chemické vlastnosti ALKYNY (alkiny, acetylény) Trojná vazba, -sp Příprava alkynů 1. Eliminační metody R 1 B I R 2 R 1 2 B I B R 1 B I B R 2 R 1 R 2 R 2 3 2 Br Br K -KBr, 2 3 2. Syntetické metody Alkylace acetylidů (S N )

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Alena Jirčáková Charakteristika alkanů: Malá reaktivita, odolné chemickým činidlům Nasycené

Více

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace Alkeny Dvojná vazba je tvořena jednou vazbou sigma a jednou vazbou pí. Dvojná vazba je kratší než vazba jednoduchá a všechny čtyři atomy vázané na dvojnou vazbu leží v jedné rovině. Fyzikální vlastnosti

Více

2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY

2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY 2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY Označení aromatické uhlovodíky sice historicky souvisí s charakteristickým zápachem mnohých z nich (např. benzen páchne po dehtu, toluen zapáchá jako toluánský balzám či benzaldehyd

Více

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Alena Jirčáková Hydroxysloučeniny Dělení hydroxysloučenin: Deriváty

Více

Procvičování uhlovodíky pracovní list

Procvičování uhlovodíky pracovní list Procvičování uhlovodíky pracovní list 1. Uvedené uhlovodíky roztřiďte do pěti skupin. Uveďte vzorce příslušných uhlovodíků: Přiřaďte: ALKANY ALKENY ALKYNY CYKLOALKANY naftalen okten butyn butan benzen

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno: Obor: 1. Pojmenujte následující sloučeniny:

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno: Obor: 1. Pojmenujte následující sloučeniny: SEMIÁRÍ PRÁE Jméno: bor: 1. Pojmenujte následující sloučeniny: 1 3 4 5 6 S 3 7 8 9 S 3 10 11. akreslete strukturním vzorcem následující sloučeniny: a pentannitril b propyl-4-oxocyklohexankarboxylát c 5-amino-1,7-dimethylbicyklo[..1]hept--en-7-karbonitril

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 2

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 2 OCH/OC2 Karbonylové sloučeniny 2 1 Reaktivita karbonylových sloučenin Nukleofilní adice na karbonylovou skupinu A N vody vznik hydrátů A N alkoholů tvorba acetalů a ketalů A N HCN vznik kyanhydrinů A N

Více

LEKCE 1b. Základní parametry 1 H NMR spekter. Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)*

LEKCE 1b. Základní parametry 1 H NMR spekter. Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)* Základní parametry 1 NMR spekter LEKCE 1b Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)* 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 Základní parametry 1 NMR spekter Počet signálů ve

Více

Typy vzorců v organické chemii

Typy vzorců v organické chemii Typy vzorců v organické chemii Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Typy vzorců v organické chemii Zápis

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: SLOŽENÍ A STRUKTURA ATOMU Vývoj názorů na stavbu atomu, historický a současný model atomu. Atomové jádro, radioaktivita, typy záření, přirozená a umělá radioaktivita, nuklid, izotopy, historie

Více

Alkyny. C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci

Alkyny. C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci Alkyny C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci 1 Klasifikace 2 Alkyny - dvě π vazby; lineární uspořádání Pozor! 3 Vlastnosti -π elektrony jsou méně mobilní než u alkenů H CH 3

Více

Karbonylové sloučeniny

Karbonylové sloučeniny Aldehydy a ketony Karbonylové sloučeniny ' edoxní reakce Nukleofilní adice Aldolová kondenzace aldehyd formaldehyd = keton Aldehydy a ketony edoxní reakce aldehydů/ketonů E + Aldehydy oxidace mírnými oxidačními

Více

Chemická reaktivita NK.

Chemická reaktivita NK. Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin Bi7015 Chemická reaktivita NK. Hydrolýza NK, redukce, oxidace, nukleofily, elektrofily, alkylační činidla. Mutageny, karcinogeny, protinádorově

Více

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů.

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů. eakce alkanů 75 5. eakce alkanů Alkany poskytují především radikálové reakce (často probíhající řetězovým mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: alogenace pomocí X 2 ; bromaci lze

Více

Elektronové posuny. Indukční efekt (I-efekt) Indukční a mezomerní efekt. I- efekt u substituovaných karboxylových kyselin.

Elektronové posuny. Indukční efekt (I-efekt) Indukční a mezomerní efekt. I- efekt u substituovaných karboxylových kyselin. Indukční efekt (I-efekt) posun vazebných σ elektronů v kovalentních Elektronové posuny Indukční a mezomerní efekt vazbách vyvolaný (indukovaný) polární kovalentní vazbou týká se jen σ vazeb účinek klesá

Více

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o )

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) ALKANY 1 Názvosloví Konformace Isomerie Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) 2 Alkany (resp. cykloalkany) jsou nejzákladnější organické sloučeniny složené pouze z

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH O KYSELIN R C O X karboxylových kyselin - substituce na vedlejším uhlovodíkovém řetězci aminokyseliny - hydroxykyseliny

Více

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY ALKENY NENASYCENÉ ULOVODÍKY 1 ALKENY - mají ve svých molekulách alespoň jednu dvojnou vazbu- C=C homologický vzorec : C n 2n názvy od alkanů zakončeny koncovkou en CYKLOALKENY - homologický vzorec : C

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto DUSÍKATÉ DERIVÁTY ITRSLUČEIY R CH 2 Ar Fyzikální vlastnosti skupenství barva kapalné nebo pevné bílá žlutá Chemické vlastnosti acidita u primárních

Více

Reaktivita karboxylové funkce

Reaktivita karboxylové funkce eaktivita karboxylové funkce - M efekt, - I efekt - I efekt < + M efekt - I efekt kyslíku eaktivita: 1) itlivost na působení bází - tvorba solí karboxylových kyselin (také většina nukleofilů zde působí

Více

OCH/OC2. Deriváty karboxylových kyseliny

OCH/OC2. Deriváty karboxylových kyseliny OCH/OC2 Deriváty karboxylových kyseliny 1 Reaktivita karboxylových kyselin H O O - H H H OH deprotonace redukce R O OH H O OH H O Y α-substituce Nukleofilní acylová substituce Substituční deriváty Funkční

Více

1.2. ALICYKLICKÉ UHLOVODÍKY

1.2. ALICYKLICKÉ UHLOVODÍKY 1.. ALIYKLIKÉ ULVDÍKY Lze je rozdělit podle skeletu. Monocyklické apř. Bicyklické spirocyklické, např. cyklopropan spiro[4.5]dekan můstkové, např. bicyklo[3..1]oktan Vícecyklické, které mohou být spirocyklické,

Více

Učební osnovy předmětu. Chemie

Učební osnovy předmětu. Chemie Gymnázium Rokycany (2. ročník) Učební osnovy předmětu Chemie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda vzdělávacího oboru Chemie. Je určen žákům prvního

Více

6. Vyberte látku, která má nepolární charakter: 1b. a) voda b) diethylether c) kyselina bromovodíková d) ethanol e) sulfan

6. Vyberte látku, která má nepolární charakter: 1b. a) voda b) diethylether c) kyselina bromovodíková d) ethanol e) sulfan 1. Ionizace je: 1b. a) vysrážení iontů z roztoku b) vznik iontových vazeb c) solvatace iontů d) vznik iontů z elektroneutrálních sloučenin e) elektrolýza sloučenin 2. Počet elektronů v orbitalech s,p,d,f

Více