Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007

2 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav Janeãek, CSc., FEng. PhDr. Miroslav Pittner, DrSc. Ing. Pavel vejda, CSc., FEng., vedoucí autorského kolektivu RECENZE: Prof. Ing. Vítûzslav Zamarsk, CSc. Publikace je vydána s podporou M MT, projekty ME 712, ME 713, ME 950, OE 193, LA 337 a projektû CZ /4.2.01/0030, CZ / /0034 v rámci JPD 3 1. vydání Asociace inovaãního podnikání âr, 2007 ISBN

3 OBSAH Seznam pouïit ch zkratek Úvod Základní pojmy Pojetí inovace Inovaãní podnikání Pfiehled teorie inovace ády, rody, typy a druhy inovací Frekvence inovací, hospodáfiské cykly Poãátky páté Kondratûvovy vlny Inovaãní zisk, zavedená a nová odvûtví Systém inovaãního podnikání v âr Etapy v voje Systému Program INOVACE XXI Pfiíprava odborníkû pro oblast inovaãního podnikání Úkoly Asociace inovaãního podnikání âr Ochrana du evního a prûmyslového vlastnictví Du evní a prûmyslové vlastnictví jako nehmotn majetek a jeho ochrana Legislativní normy v oblasti ochrany du evního vlastnictví Formy du evního majetku Patenty UÏitné vzory Ochranné známky Obchodní tajemství Know-how MoÏnosti vyuïívání patentov ch informací Transfer technologií V zkum a v voj v âr a transfer jeho v sledkû do praxe Organizaãní formy technologického transferu... 72

4 6. 3 Zamûfiení technologického v zkumu Sítû transferu technologick ch poznatkû Technologické poradenství Vûdeckotechnické parky Základní pojmy Základní typy VTP Zakládání a provozování VTP Hlavní cíle Zakladatelé VTP Pfiedpoklady pro pfiípravu VTP Kritéria pro pfiijetí inovaãních firem do vûdeckotechnick ch parkû Národní síè VTP v âr Akreditace VTP v âr Spoleãnost vûdeckotechnick ch parkû âr Spolupráce se zahraniãními partnery Úkoly na období ízení inovací v podniku Inovaãní strategie a politika Pfiedpoklady a podmínky implementace inovací Inovaãní potenciál Organizaãní inovaãní struktura, podniková kultura Komplexní systém podnikového inovaãního managementu Regulace, fiízení, vedení Marketing inovací Podstata marketingu inovací V chodiska pro uplatnûní marketingového pfiístupu k inovacím Etapy (fáze) inovaãního procesu Inovaãní impuls Tvorba námûtû na nové v robky Selekce a v bûr námûtû Prosazování námûtû Uvedení na trh (komercializace) Inovaãní proces a jeho financování Zvlá tnosti financování inovaãního procesu

5 10. 2 Zdroje financování inovací Soukromé zdroje financování Podnikové interní a externí zdroje Banky Private Equity-Venture Capital Vefiejné zdroje financování Financování inovaãního procesu ze státního rozpoãtu Financování a podpora inovaãního procesu v Evropské unii Efektivnost inovaãního procesu Inovace jako investice Metodické pfiístupy ke zji Èování úspû nosti inovací Faktory úspû nosti inovací Mezinárodní spolupráce ve v zkumu, v voji a inovacích Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti v zkumu a v voje Podpora mezinárodní spolupráce na poli inovací Dal í formy spolupráce Role Asociace inovaãního podnikání âr na poli mezinárodní spolupráce Projektování inovaãního podnikání Vymezení pojmû, principy projektového fiízení a fiízení podle projektû Vybrané nástroje projektového fiízení Osnova a technick popis vybran ch projektû systému inovaãního podnikání Projekty vûdeckotechnick ch parkû Projekty podnikatelského zámûru inovaãní firmy Projekty inovaãního produktu Inovaãní inïen rství Struktura a priority globálních problémû Komplexnost hlavních témat v rámci inovaãního podnikání

6 14. 3 Inovaãní proces a hlavní nástroje, které ho ovlivàují Inovaãní inïen rství jako prûnik technick ch, ekonomick ch a spoleãenskovûdních poznatkû Závûr Literatura Pfiílohy A. Schémata a základní údaje I. Základní pojmy a jejich vztahy II. Komponenty, ovlivàující kvalitu inovovaného v robku III. Struktura podniku (organizace) IV. Schéma hybridní strukturní formy V. Podniková inovaãní kultura VI. Systém podnikového fiízení managementu VII. Inovaãní proces a pûsobení hlavních nástrojû VIII. Inovaãní inïen rství jako prûnik technick ch, ekonomick ch a spoleãenskovûdních poznatkû IX. Centrum inovaãního vzdûlávání Liblice X. Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínsk ch technologiích XI. Struktura pfiedmûtu Základy inovaãního podnikání XII. âíselník oborû B. Základní ãinnosti a projekty AIP âr na podporu inovaãního podnikání v âr I. Nejv znamnûj í ãinnosti a projekty AIP âr II. Systém inovaãního podnikání v âr dle stavu k III. Technologick profil âr IV. INOVACE 2007, T den v zkumu, v voje a inovací v âr V. Cena Inovace roku VI. Program mezinárodní vûdeckotechnické spolupráce âr KONTAKT VII. Program EUREKA VIII. Ochranné dokumenty AIP âr IX. Vûdeckotechnické parky v âr X. Regionální inovaãní infrastruktura XI. âasopis Inovaãní podnikání a transfer technologií

7 SEZNAM POUÎIT CH ZKRATEK ADT Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.v. AiF Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen Otto von Guericke e.v. AIP âr Asociace inovaãního podnikání âr ASCOC Advanced Scientific Computer Center ARIZ Algoritmus fie ení invenãních zadání AV âr Akademie vûd âr BA Business Angels BRIS Bohemian Regional Innovation Strategy CAISTS China Association for International Science and Technology Cooperation CCPM Critical Chain Project Management CIA Competitive Innovation Advantage CIM Computer Integrated Manufacturing CIP Competitive and Innovation Framework Programme CIVL Centrum inovaãního vzdûlávání Liblice CPM Critical Path Method CRAFT Co-operative Research Action for Technology âvut âeské vysoké uãení technické âzu âeská zemûdûlská univerzita EBN European Business and Innovation Centre Network EGAP Exportní garanãní a poji Èovací spoleãnost EHK Evropská hospodáfiská komise EIB Evropská investiãní banka EK Evropská komise EP Evropsk patent EPÚ Evropsk patentov úfiad ERDF European Development Fond ERP Enterprise Resource Planning EU Evropská unie FNA Funkãnû nákladová anal za FR Fyzikální rozpor GERT Graphical Evaluation and Review Technique GLEN Globální ekologická nebezpeãí HDP Hrub domácí produkt IASP International Association of Science Parks ICC International Chamber of Commerce ICITT Informaãní centrum pro inovace a transfer technologií AIP âr ICT Informaãní a komunikaãní technologie IM Invention Machina INCO Mezinárodní spolupráce INGO Inter Non-Governmental Organization ip & tt Inovaãní podnikání a transfer technologií IS Informaãní systém IT Informaãní technologie JPD 3 Jednotn programov dokument 3 JRC Spoleãné v zkumné centrum JTI Technologické platformy a spoleãné technologické iniciativy KISA Knowledge Intensive Services Activities MEAT Most Economically Anvantageous Tender MEMS Mikro-elektro-mechanické systémy MI Marketing inovací 7

8 MIC MIT MSP M MT MVTS NKO NMP NSF ODPV OECD OKC OKO OPPI OPPP OPVaVpI OPVpK PERT PPI PSP âr RINKCE RP EU RRA RSFF SAPO SEI SFF SME SPICE SSH SVTP âr SWOT TII TNO TQM TR TRIZ TRN TT UKSPA UNCTAD UNIDO ÚPV VaV VaVaI VC VERT V E VTÖ VTP VTUD VÚK WTO ZâU ZN Mezinárodní inovaãní centrum Massachusetts Institute of Technology Mal a stfiední podnik (malé a stfiední podnikání) Ministerstvo kolství, mládeïe a tûlov chovy Mezinárodní vûdeckotechnická spolupráce Národní kontaktní organizace Nanovûdy, materiály a nové technologie National Science Foudation Ochrana du evního a prûmyslového vlastnictví Organisation for Economics Co-operation and Development Oborové kontaktní centrum Oborová kontaktní organizace Operaãní program Podnikání a inovace Operaãní program PrÛmysl a podnikání Operaãní program V zkum a v voje pro inovace Operaãní program Vzdûlávání pro konkurenceschopnost Program Evaluation and Review Technique Public procurent for innovation Poslanecká snûmovna Parlamentu âr Respublikanskij issledovatelskij nauãno-konzultacionnyj centr Rámcov program EU Regionální rozvojová agentura Risk-Sharing Finance Facility Samoãinn poãítaã Stfiedoevropská iniciativa Structured Finance Facility V zkum pro MSP Science Park Innovation Center Expert Group Socioekonomické a humanitní vûdy Spoleãnost vûdeckotechnick ch parkû âr Strong point, Weak point, Opportinities, Threats Technology Innovation Information Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Total duality management Technick rozpor Tvorba a realizace inovaãních zadání Technology Response Network Transfer technologií United Kingdom Science Parks Association United Nations Conference on Trade and Development United Nations Industrial Development Organization Úfiad prûmyslového vlastnictví V zkum a v voj V zkum a v voj a inovace Venture Capital Venture Evaluation and Review Technique Vysoká kola ekonomická Verband der Technologiezentren Österreichs Vûdeckotechnick park Vereinigung Tschechischer Unternehmen in Deutschland e.v. V zkumn ústav kovû World Trade Organization Západoãeská univerzita Zlep ovací návrh 8

9 1. ÚVOD

10 plynulo pût let od vydání publikace Základy inovaãního podnikání U(P. vejda a kol.; AIP âr, 2002) a tfii roky od vydání publikace ízení inovací v podniku (M. Pittner, P. vejda; AIP âr, 2004). Obû publikace pfiispûly k pfiípravû odborníkû pro oblast inovaãního podnikání v podmínkách vysok ch kol, které se zúãastàují ãinnosti pracovní skupiny AIP âr pro tuto oblast, zejména Stavební a strojní fakulty âvut, ZâU, âzu, V E a V B-TU Ostrava. V tomto období byla dokonãena za úãasti AIP âr pfiíprava Národní inovaãní strategie (schválila vláda âr ) a Národní inovaãní politiky (schválila vláda âr ). Oba zásadní dokumenty vymezují úkoly v oblasti pfiípravy odborníkû pro oblast inovaãního podnikání. V znamné zmûny jsou uskuteãàovány od v souvislosti se ãlenstvím âr v EU. Napfiíklad v Zelené knize Evropsk v zkumn prostor: nové perspektivy, KOM (2007) 161 v koneãném znûní, Brusel se uvádûjí tyto rysy: pfiimûfien tok odbornû zpûsobil ch v zkumn ch pracovníkû v zkumné infrastruktury svûtové úrovnû piãkové v zkumné instituce úãinné sdílení znalostí dobfie koordinované v zkumné programy a priority iroké otevírání evropského v zkumného prostoru svûtu. V rámci uskuteãàování Lisabonské strategie byla pfiijata fiada opatfiení. V oblasti inovaãního podnikání pfiijala EU iroce zaloïenou inovaãní strategii, která zlep uje podmínky pro v zkum a inovace v rámci inovaãního procesu a jeho obou ãástí invenãní a inovaãní. Z uveden ch dokumentû vypl vá dûraz na pfiípravu odborníkû v oblasti v zkumu, v voje a inovací (VaVaI), na potfiebu mezinárodní spolupráce a v mûnu poznatkû. Od roku 2002 uskuteãàují v e uvedené a dal í vysoké koly v âr v rámci pfiípravy odborníkû pro oblast inovaãního podnikání jejich bakaláfiskou, magisterskou a doktorandskou pfiípravu. V rámci v uky byly vcelku uspokojivû pochopeny a interpretovány základní pojmy, základní dokumenty, Systém inovaãního podnikání v âr, pojetí inovaãního potenciálu Technologick profil âr, systém podnikového fiízení managementu, pfiehled teorie inovace, podpora inovaãního podnikání, ochrana du evního a prûmyslového vlastnictví, transfer technologií, mezinárodní vûdeckotechnická spolupráce, vûdeckotechnické parky v âr a projektování inovaãního podnikání. Souãástí v uky byl vût inou pfiipraven projekt inovaãního produktu (v robku, technologického postupu, sluïby) nebo projekt VTP. Anal za zku eností projednaná v pracovní skupinû AIP âr v chova ovlivnila obsahové zamûfiení a strukturu této, v pofiadí tfietí publikace, 10

11 vydávané AIP âr. Ta v nûkter ch kapitolách navazuje na publikace, vydané AIP âr v letech 2002 a 2004, obsahuje také nové kapitoly. Do první skupiny patfií: pfiehled teorie inovace (zkrácen rozsah s uvedením sociálního rozmûru) systém inovaãního podnikání v âr (s aktualizací charakteristiky jednotliv ch subjektû systému) ochrana du evního a prûmyslového vlastnictví (s aktualizací jednotliv ch forem ochrany) transfer technologií (s aktualizací funkcí a typû TT) vûdeckotechnické parky (s aktualizací jednotliv ch typû VTP a jejich funkcí) fiízení inovací v podniku (s aktualizací základních funkcí). Novû jsou zafiazeny kapitoly: základní pojmy (s uvedením pfiíãin a dûsledkû pouïívan ch základních pojmû v jednotliv ch kapitolách) marketing inovací (pfiístupy, funkce, fiízení) inovaãní proces a jeho financování (procesní pfiístup) efektivnost inovací (fiízení, v sledky) mezinárodní spolupráce ve VaVaI (pfiehled forem, cílû a vybran ch nástrojû spolupráce vãetnû úãasti AIP âr) projektování inovaãního podnikání (s pfiíklady základních typû projektû) inovaãní inïen rství (zejména prûnik technick ch, ekonomick ch a spoleãensk ch vûd). Pfii zpracování této publikace vyuïili autofii poznatky z mezinárodní vûdeckotechnické spolupráce âr, z vytváfiení Systému inovaãního podnikání v âr a inovaãních procesû v tuzemsku a zahraniãí. Kapitoly marketing inovací, inovaãní proces a jeho financování a efektivnost inovací pfiedstavují fie ení v zkumného zámûru katedry podnikové ekonomiky V E v Praze MSM Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptaãní procesy. VáÏení ãtenáfii, Budeme potû eni, kdyï tato publikace AIP âr, urãená technikûm, ekonomûm, právníkûm, spoleãensko-vûdním odborníkûm, studujícím a v em, ktefií se zab vají inovaãním podnikáním, pfiispûje k dal ímu rozvoji inovaãního podnikání a ke vzniku nového oboru Inovaãní inïen rství, kdyï Vás zaujme a splní cíle pfii pfiípravû a realizaci vzdûlávacích programû v této oblasti v novém plánovacím období Odkazy na odbornou literaturu a prameny, které doporuãuje autorsk kolektiv, lze vyuïít ve v uce na V (s pfiihlédnutím k jejich obsahovému zamûfiení) a na pracovi tích celoïivotního vzdûlávání buì v rámci stávajících specializací, ale i pfii pfiípravû nového oboru. 11

12 Pfiílohová ãást obsahuje schémata, základní údaje, nejv znamnûj í nástroje a dokumenty inovaãního podnikání, projekty a ãinnosti AIP âr, nevládní organizace pro tuto oblast v âr. Pfiílohy mohou b t vyuïity ve vzdûlávacím procesu. Pfiivítáme Va e pfiipomínky a doporuãení k této tématice. Pavel vejda vedoucí autorského kolektivu 12

13 Kolektiv autorû Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. (kap. 13, spoluautor kap. 3) Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. (kap. 9, 10, 11) Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. (kap. 5, 6) Ing. Miroslav Janeãek, CSc., FEng. (kap. 12) PhDr. Miroslav Pittner, DrSc. (kap. 8, spoluautor kap. 2) Ing. Pavel vejda, CSc., FEng., vedoucí autorského kolektivu (kap. 1, 4, 7, 14, 15, spoluautor kap. 2, 3, pfiílohy) 13

14 2. ZÁKLADNÍ POJMY

15 2. 1 Pojetí inovace V literatufie o podnikání se v posledních letech vûnuje velká pozornost inovacím. Je to pfiirozené, neboè podnikání, které se o inovace neopírá, má malou anci na úspûch. Pfii definování podstaty a obsahové náplnû pojmu inovace se pojednává i o invenci, intuici a tvofiivosti (kreativitû). DÛvod je zfiejm, neboè mezi tûmito pojmy existuje úzká spojitost. Av ak na obsah uveden ch kategorií i na vztahy mezi nimi existují názory rozdílné, ba i protichûdné. Neujasnûnost obsahu zpûsobuje obtíïe a mûïe vést k chybám pfii koncipování rûzn ch dokumentû (napfi. strategie) a jejich implementaci. PovaÏujeme proto za úãelné na poãátku na í publikace o inovaãním podnikání zdûvodnit ná názor na tyto kategorie, abychom pfiede li zbyteãn m nedorozumûním. Tvofiivost je obecn m, prûvodním znakem jak invence, tak inovace. Je podmínkou jejich existence a má dominantní vliv na jejich obsahovou náplà i implementaci, av ak z rozdílné stránky. Podstatou tvofiivosti je schopnost ãlovûka (subjektu, individua) vytváfiet hodnoty. Má dvû na sobû závislé, relativnû samostatné stránky. Jednak poznávací, gnoseologickou spojenou s existencí rozumové ãinnosti a se schopností vym let nové názory, ideje, teorie, umûlecké, vûdecké atd. a jednak stránku orientovanou na vytváfiení hodnot po stránce praktické implementaãní (ontologickou). Invence, jejímï charakteristick m rysem jsou nové nápady, dûvtip, my - lenková vynalézavost, je úzce spojena s poznávací stránkou tvofiivosti, neboè bez ní by nebyla invencí v pravém smyslu. Postrádala by totiï invenãní náboj (novost my lenek) a mohla by sklouznout k mechanickému opakování zastarávajících názorû. Invence souvisí rovnûï s tvofiivostí, umoïàující invenãní podnût pfii praktickém vytváfiení hodnot pfii inovaci. Smyslem invence je její implementaãní vyústûní v inovaci. Bez této vazby ztrácí na v znamu a stává se pouhou abstrakcí. Invence bez inovace je kvût bez plodu (S. Vácha). Invence není tudíï bez tvofiivosti moïná, ale tvofiivost nelze na invenci redukovat, neboè ji pfiesahuje co do rozsahu, podstaty i funkce. Obdobnû tomu je s inovací, ale s tím rozdílem, Ïe má hlavní vazbu na praktick aspekt tvofiivosti, smûfiující k nov m hodnotám. Inovace, jejímï podstatn m rysem není tvofiivost, postrádá iniciaãní a invenãní podnût a degraduje se na pfiebírání, napodobování ãi kopírování existujících názorû, hodnot. Inovace se nemûïe obejít bez vazby na poznávací sloïku tvofiivosti v podobû vûdeck ch teorií a doporuãení poskytovan ch v zkumem, které posilují tvofiiv a aktivaãní aspekt inovací, tedy bez propojení na kreativní stránku poznání. V poznávací i realizaãní ãinnosti vykonává urãitou úlohu téï intuice. Její v znam b vá buì pfieceàován nebo zcela zamítán. Intuice je vlastnû momentálním vnuknutím, prozfiením, osvícením ãi nahodil m tu ením, které pomáhá proniknout k jádru problému a ozfiejmit jeho vhodné fie ení, s nímï 16

16 se ãlovûk v dané situaci pot ká. Na rozdíl od tvofiivosti, invence i inovace, které jsou spjaty s logickou a psychologickou stránkou poznání i jednání, umoïàující odhalit zákonitost tûchto procesû, je pro intuici pfiíznaãné, Ïe má emociální zabarvení a vzniká náhodnû, je nahodil m aktem. Proto tûïi tû poznání a lidského konání nemûïe spoãívat na intuici, která je sice nezanedbateln m, ale pfiece jen doplàkov m jevem. 1) Vyskytují se téï názory ztotoïàující tvofiivost s intelektem a inteligencí. Je nesporné, Ïe urãitá úroveà intelektu a inteligence, opírající se o progresivní poznatky a zku enost je nutnou podmínkou jak tvofiivosti, invence i intuice, tak inovace. Av ak ani vysok stupeà IQ není sám o sobû, z rûzn ch dûvodû, zárukou tvofiivosti ústící v inovaci. PfiekáÏkou tvofiivosti (v tomto pfiípadû) mohou b t osobnostní vlastnosti neochota, pohodlnost, lenost, nedostatek vûle, vytrvalosti, dûslednosti, svûdomitosti, odpovûdnosti apod. Proto by uvedené kategorie nemûly b t ztotoïàovány. Nastínûná úvaha zdûvodàuje, proã pfii rozli ování analyzovan ch kategorií by se nemûly pou tût ze zfietele jejich spoleãné i rozdílné rysy, ale zejména jejich vzájemná podmínûnost, vazby i relativní samostatnost (viz pfiíloha A/I). NemÛÏeme proto akceptovat názor, Ïe Tvofiivost je vym lení nov ch vûcí. Inovace je dûlání nov ch vûcí 2), nebo, Ïe Kreativita je v podstatû dovednost, zatímco inovace pfiedstavuje proces, 3). Jednostrann pohled na tyto kategorie, absolutizující urãit aspekt ãi rozdíly mezi nimi, pak mûïe zpûsobit nedorozumûní a vést k chybám. V prvém pfiípadû se klade pfiíli n akcent na rozdíly a nebere se v úvahu, Ïe tvofiivost je nejen vym lení nov ch vûcí, ale je rovnûï nutnou komponentou dûlání nov ch vûcí (podtrhl M. P.), kdyï se jedná o inovace. A naopak, Ïe inovace (tedy dûlání nov ch vûcí) bez tvofiivosti postrádá invenci, novost teoretického fie ení ãi pfiístupu a potom mûïe b t buì mechanick m pfiebíráním zastaral ch postupû ãi pouhou kopií apod. a tudíï pfiestává b t inovací. V druhém citátu se patrnû pfiehlíïí, Ïe kreativita je nejen dovednost, ale i umûní, schopnost tvofiit nové teorie, koncepce atd. a je tudíï rovnûï procesem, rozumov m, poznávacím, badatelsk m, kter pfiiná í nové my lenky, ideje, nalézá nová fie ení problémû. Pravda, inovace je procesem 1) podnikatelská ãinnost je spí e v sledkem chování neï nûjakého charakterového rysu. A její podstata tkví spí e v koncepci a teorii neï v intuici (P.F. Drucker, Inovace a podnikavost, Praxe a principy, Management Press, Praha 1993, str. 37) 2) T. J. Peters, R. H. Waterman Jr., Hledání dokonalosti (Pouãení z nejlépe veden ch americk ch spoleãností), Svoboda Liberta, 1992, str ) Národní inovaãní strategie âr, Inovaãní podnikání a transfer technologií, mimofiádné ãíslo ip&tt 2004, Asociace inovaãního podnikání âr str. 2 4) Pro proces je pfiíznaãn ãasov rozmûr, tzn., Ïe má urãitou dobu trvání, k níï patfií vznik, implementace a zavr ení. 17

17 4), nutno v ak zdûraznit, praktick m, realizaãním a Ïe k jeho podstatû patfií kreativita, od jeho poãátku po finální uskuteãnûní. Poãínaje invencí, která musí ve svém jádru obsahovat implementaãní aspekt, aby nebyla pouhou abstrakcí, bez vazby na inovaãní proces. Kromû toho by se nemûlo opomíjet, Ïe inovace neopírá-li se o adekvátní dovednost (technickou, organizaãní, manaïerskou atd) i schopnost efektivnû jednat, pak tento stav mûïe oslabit její procesní prûbûh a ohrozit, aby byla korunována úspû nou implementací. Uvedené kategorie neexistují samy o sobû, ale patfií k základním vlastnostem ãlovûka, kter je jejich tvûrcem a uplatàuje je ve své ãinnosti. V na í studii se této otázky dotkneme jen okrajovû a hlavní pozornost soustfiedíme na inovaãní proces, kter se stává ústfiedním problémem soudob ch podnikû a má dominantní vliv na jejich bytí ãi nebytí. Ov em i v tomto procesu hlavní role náleïí ãlovûku odborníkovi inovátorovi. Av ak nikoli kaïd pracovník ve v robû ãi sluïbách mûïe b t dobr m inovátorem. K tomu jsou nezbytné urãité pfiedpoklady inteligenãní úroveà, opírající se o pokrokové znalosti (odborné a vûdecké poznatky), bohaté zku- enosti z oboru podnikání a mûl by b t tvofiivou osobností se schopností invence, intuice a implementaãní dovedností. Kromû osobnostních pfiedpokladû je nutné, aby úroveà podniku mûla po v ech stránkách proinovaãní charakter. Pojem inovace prodûlal dlouh historick v voj. Na poãátku minulého století, jej zaãal pouïívat J. A. Schumpeter, kter vypracoval teorii inovací, zejména pro technickou oblast. Na Schumpetera navazovali dal í autofii, napfi. P. F. Drucker a u nás pak F. Valenta. Definice se nadále vyvíjí. Oslo manuál (OECD, 1997) pojednává zejména o technick ch inovacích produktû a procesû TIPP (technological produkt and process innovation). TIPP zahrnují technicky realizované nové produkty a procesy a v znamná technická zdokonalení produktû a procesû. TIPP byly realizovány, jestliïe byly zavedeny na trh (inovovan produkt) nebo uïity ve v robním procesu (inovace zpûsobu zpracování). TIPP se t kají fiady vûdeck ch technick ch, organizaãních, finanãních a obchodních ãinností. 5) Podle dokumentu Evropské komise COM (2003) 112: Inovace je obnova a roz ífiení kály v robkû a sluïeb a s nimi spojen ch trhû, vytvofiení nov ch metod v roby, dodávek a distribuce, zavedení zmûn fiízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. 6) Názor na inovace od pûvodního zamûfiení hlavnû na jejich technickou formu, (na niï b vá pojem dosud redukován) dospûl k pojetí, které zahrnuje v echny sloïky (fáze) celého fietûzce. Poãínaje v zkumem, v vojem, (vãetnû 5) Pfievzato: Národní inovaãní politika âr na léta , AIP âr, mimofiádné ãíslo 2005, ip tt, str. 4 6) tamtéï 18

18 ostatních komponentû pfiedv robní etapy), po v robu a její stránky (materiální, technickou, organizaãní a fiídící, péãi o lidské zdroje, design, kontrolu atd.) a finální zavr ení marketing, trh (prodej, obchod). Rozli ují se tudíï rûzné druhy inovací i specifické zpûsoby jejich dosaïení. Jednak to jsou inovace v robkové (opírající se o v zkum, technické, materiálové, technologické komponenty), na nû navazující inovace netechnické (z oblasti ekonomické, organizace a fiízení, inovace modelu podnikání, designu, marketingu, obchodu) a jednak inovace sociální (pracovních podmínek, kvalifikace pracovní síly, pracovních vztahû, forem odmûàování, kultury pracovního prostfiedí, morálního klimatu). Jedná se tudíï o cel komplex vûcí a vztahû, jejichï specifika je podmínûna charakterem podniku, firmy ãi instituce. Váha jednotliv ch komponentû a jejich úloha v podnikovém inovaãním systému není stejná. Nejedná se vïdy o bezprostfiední návaznost a pfiímoãaré ovlivàování. Podnûty mohou vzniknout v rûzn ch ãástech systému ãi b t vyvolány odli n mi vlivy. Napfiíklad impuls k v robkové inovaci mûïe pfiijetí tfieba od marketingu, kter zjistí co nového pfiipravuje konkurence nebo od skupiny, která analyzuje pohyb v patentové oblasti apod. Av ak i v pfiípadû, Ïe se jedná o v robkovou inovaci, je podmínkou úspûchu provedení adekvátních inovaãních opatfiení (zpravidla nestejné síly) v netechnické sféfie, jakoï i inovací v sociálním prostfiedí. Nutno dbát, aby se jednotlivé inovaãní akty úãelnû doplàovaly, plynule navazovaly a aby eventuálnû se vyskytující neïádoucí (negativní) momenty byly vãas odstraàovány a nedocházelo k oslabování harmonického, komplexního v voje celopodnikového systému. DÛleÏit m, prioritním cílem inovace je zv it konkurenceschopnost v robkû. Její úroveà je podmínûna vztahem tfií rozhodujících faktorû jakosti, ceny a dodací lhûty, které vytváfiejí tzv. magickou pyramidu. Základním znakem inovace je schopnost v robce operativnû reagovat na mûnící se poïadavky zákazníkû. Zákazníka zaujímá zejména jakost v robku, jejíï mírou je spokojenost. Jakostní v robek uspokojuje potfieby, poïadavky a pfiání zákazníka, kter je zpravidla ochoten zaplatit za vy í kvalitu i vy í cenu. Zájem zákazníka je v ak kolísav a nûkdy dává pfiednost uspokojení akutní potfieby a poïaduje co nejkrat í dodací lhûtu. Uspokojuje-li zákazníka kvalita, dodací lhûta a i cena je pro nûj pfiijatelná, pak takov v robek je plnû konkurenceschopn a prosazuje se na trhu. Inovace je existenãnû rozhodujícím zpûsobem spojena s podnikatelskou sférou; je primárnû podnikatelsk m jevem. Podnikatelské subjekty se v konkurenãním, trïním prostfiedí snaïí cestou inovací nalézt a vyuïít nové podnikatelské pfiíleïitosti a tak zajistit dal í rozvoj svého podnikání a i svou dal í úspû nou existenci. V globalizované ekonomice jsou pak inovace reálnou cestou vedoucí k pfieïití a k podnikatelskému úspûchu. 7) 7) Pfievzato: Národní inovaãní politika âr na léta , AIP âr, mimofiádné ãíslo 2005, ip tt, str. 4 19

19 2. 2 Inovaãní podnikání 8) Na pfielomu 20. a 21. století se ve svûtû prosazují procesy zejména vûdeckotechnické, ekologické, globalizaãní a informaãní které jsou pfiíznaãné pro v vojovou fázi, oznaãovanou jako znalostní spoleãnost, opírající se o informaãní ekonomiku. UdrÏet krok s dûním ve svûtû vyïaduje dûslednou orientaci na inovaãní podnikání 9), protoïe pouze ten podnik, kter systematicky inovuje, se mûïe prosadit na trhu a pfieïít tlak konkurence. Charakteristick m znakem inovaãního podnikání v souãasnosti je dûsledné promítnutí progresivních znalostí do ãinnosti v ech sloïek podniku (firmy, instituce), umoïàující dosahovat vysoké míry pfiidané hodnoty v robkû, podmínûné jejich vy í kvalitou, jejichï cena je pfiijatelnûj í neï nabízí konkurence (viz pfiíloha A/II). Cílem je produkovat a na trh dodávat v robky, opírající se hlavnû o ãinnost lidského intelektu my lení poznávací ãinnosti 10). To znamená, Ïe jejich celková úroveà (kvalita, design, servis, cena, dodací lhûta atd.) má siln vûdeckoteoretick náboj, poskytovan v zkumem. anci prosadit se v inovaãním podnikání má firma (instituce), která systematicky uskuteãàuje celostn soubor aktivit, orientovan ch na efektivní vyuïití znalostí: uplatàovan ch v pracovních postupech know-how, v organizaci práce, v systému fiízení, v kultufie podnikového prostfiedí, v motivaci pracovníkû i v partnerském stylu jejich vedení zakotven ch ve piãkové technice a technologiích high-tech, v doporuãeních v zkumu a v voje vãetnû dovedení jejich v sledkû ke komerãnímu úspûchu obsaïen ch v progresivních kovov ch i nekovov ch materiálech (vãetnû nanomateriálû), umoïàujících vyuïít kompozitní a skofiepinové konstrukce, 8) Pro rozvoj inovaãního podnikání u nás mají dûleïit v znam dokumenty, které schválila vláda âr Národní inovaãní strategii âr z a Národní inovaãní politiku âr na léta ze Na vznik uveden ch dokumentû mûla pozitivní vliv aktivita a iniciativa Asociace inovaãního podnikání âr. AIP âr pfiedloïila podnûtné návrhy a nûktefií její ãlenové se na zpracování podíleli. Kromû tohoto AIP âr vydala dokumenty v mimofiádn ch ãíslech svého ãasopisu ip tt a uspofiádala sérii semináfiû a konferencí k jejich osvûtlení a zpfiístupnûní pro vefiejnost. 9) V názorech na podnikání existují diference. Napfi. podle V. Nûmce Podnikání je soustavná ãinnost provádûná podnikatelem samostatnû, vlastním jménem a na vlastní odpovûdnost, za úãelem dosaïení zisku (viz. V. Nûmec, ízení a ekonomika firmy, str. 15). V na í studii se pfiidrïíme definice inovaãního podnikání uvedenou v Základech inovaãního podnikání na str.19 (viz. P. vejda a kol. AIP âr, Praha, 2002) 10) Smyslupln m je hlavnû prodej znalostí, nikoli materiálu. podnikání je dnes tak komplexní a obtíïné a pfieïití firem v prostfiedí, které je stále nepfiedvídatelnûj í, konkurenãnûj í a plné nebezpeãí, tak riskantnûj í, Ïe dal í existence podniku závisí na kaïdodenní mobilizaci kaïdého dostupného gramu inteligence, prohlásil Konosuke Matsushita (pfievzato: Stuart Crainer, Moderní management, základní my lenkové smûry, str. 25, Management Press, Praha, 2000) 20

20 sniïovat materiálovou nároãnost i váhu v robkû a dosahovat jejich mimofiádné kvality, jakoï i jejich druhotné vyuïití ãi recyklaci pfii uzavírání dohod se subdodavateli a spolupracujícími podniky na pravidelnou pruïnou a vãasnou dodávku kvalitních komponentû ãi smluv o vytvofiení spoleãného podniku, klastru, spin- off firmy, nebo s rûzn mi agenturami ke zpracování potfiebn ch materiálû (projektû, auditû, podkladû apod.) dûslednû v celém systému podnikání od zahájení inovaãního cyklu pfii koncipování vize, politiky, strategie, jejich implementaci v produktech, uplatnûní na trhu, po vyhodnocení v sledkû a promítnutí získan ch poznatkû a zku eností ke zkvalitnûní nové inovaãní fáze. Mimofiádnou péãi je nutno v systému inovaãního podnikání vûnovat pracovníkûm, ktefií disponují odborn mi znalostmi a zku enostmi. Za prvé proto, Ïe jejich úloha je nezastupitelná a má zásadní vliv na ãinnosti jak jednotliv ch sloïek podnikového systému i na vytváfiení mimofiádnû kvalitních v robkû s velkou pfiidanou hodnotou i na nadstandardní úroveà jejich servisního zabezpeãení, a tak na fungování podniku vcelku. Za druhé proto, Ïe na rozdíl od industriální v vojové etapy, kdy o úspû ích rozhodovala energie (její dostupnost, kvalita, cena), pak ve znalostní spoleãnosti to jsou informace (jejich kvalita i kvantita, schopnost s nimi pracovat a vyuïívat je), které v hlavní mífie podmiàují efekt inovaãního podnikání. Stfiední, zejména v ak malé podniky mají potíïe, ãasto nemalé, které jim neumoïàují náleïitû rozvinout inovaãní podnikání, PfiekáÏek, které jim stojí v cestû je celá fiada. Zpravidla nemají: odpovídající znalosti a zku enosti jak zaloïit a provozovat inovaãní firmu dostateãn poãet kvalifikovan ch pracovníkû a obtíïnû je získávají vlastní v zkum a v voj a ani si ho nemohou dovolit, neumí navazovat kontakty s v zkumn mi organizacemi a obstarávat si potfiebné prostfiedky napfi. pomocí transferu technologií a nacházet podnûty pro inovaãní podnikání potfiebn investiãní kapitál a nedovedou obstarat finanãní prostfiedky od rûzn ch fondû ãi úvûry od bank dostateãnû rozvinutou infrastrukturu, pfiístrojovou bázi, rychl internet apod. potfiebné znalosti jak zpracovat rûzné projekty (napfi. pro získání grantû) vãetnû jejich administrativnû technického vyhotovení a podání náleïité kontakty s pfiíslu n mi institucemi (resorty, krajsk mi orgány, vûdeckotechnick mi parky, apod.) k obstarání nezbytn ch informací. Zvládnout úkoly inovaãního podnikání a pfiekonat uvedené tûïkosti i jiné problémy s tím spojené, pfiesahující rámec podnikov ch moïností, nutí podniky hledat pomoc u institucí, které byly k tomuto úãelu zfiízeny a mají odpovídající vybavení. Jedná se zejména o vûdeckotechnické parky (VTP). 21

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Seminář Inovace na venkově Konference VENKOV 2010

Seminář Inovace na venkově Konference VENKOV 2010 Seminář Inovace na venkově Konference VENKOV 2010 Lázeňský resort Strom života Lázně Bělohrad Daniel Všetečka Centrum Evropského Projektování, Hradec Králové Královéhradecký kraj vsetecka@cep-rra.cz Základní

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Obsah. Úvod Vědecko-technický rozvoj Technicko-ekonomický rozvoj výroba, obchod Technicko-provozní rozvoj...

Obsah. Úvod Vědecko-technický rozvoj Technicko-ekonomický rozvoj výroba, obchod Technicko-provozní rozvoj... Obsah Úvod...7 1. Vědecko-technický rozvoj...9 1.1 Inovace...9 1.2 Vzdělávání...14 1.2.1 Střední průmyslové školy (SPŠ) a vyšší odborné školy (VOŠ)... 15 1.2.2 Vysoké školy... 18 1.3 Věda základní výzkum...22

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Systém inovačního podnikání v ČR

Systém inovačního podnikání v ČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR Systém inovačního podnikání v ČR Pavel Švejda Konference Přístup k financím - české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem v rámci projektu sítě Enterprise Europe

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více