Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)"

Transkript

1 Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz 1800 MHz a 2600 MHz

2 1 Účel okumentu Tento okument ále upřesňuje postup měření rchlosti přenosu at specifikovaný v bou 4 okumentu Úřau: Příloha 3 k Vhlášení výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz 1800 MHz a 2600 MHz [1]. Pro účel této metoik se rozumí 2 Vmezení pojmů a měřicím čtvercem K x normalizovaný čtverec m s přesně efinovanou GPS polohou a orientací le Úřaem vpracovaného pokrtí území ČR. Inex x uávající relativní polohu vůči osám x které nemají propojení s mapami ČR. Kažý měřicí čtverec je opatřen jenoznačným ientifikátorem označeným ID který je složen z čísla řáku a sloupce výchozí čtvercové sítě. Atributem kažého měřicího čtverce je jeho příslušnost k obci a okresu počet obvatel v měřicím čtverci a informace za je součástí álnic rchlostních komunikací nebo železničních koriorů b měřicím vzorkem pořaí k je spojitý časový interval élk 1 sekun během něhož se měří objem přenesených testovacích at w( v bajtech ke k je celé klané číslo uávající pořaí měřicího vzorku v čase c měřicím vzorkem rchlosti přenosu at g obou měření T m spojitý časový interval v sekunách v jehož průběhu jsou přenášena testovací ata a je měřena rchlost přenosu at Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE Stránka 1 x rchlost přenosu at příslušející k měřicímu čtverci K x ke k je celé klané číslo uávající pořaí měřicího vzorku v čase. Honota rchlosti přenosu at v bitech za sekunu se získá z objemu at w( v bajtech přenesených v k-tém sekunovém intervalu takto: průměrnou rchlostí přenosu at ( v K x N měřicích vzorků rchlosti přenosu at N 1 v( v( N k 1 8 w( x rchlost přenosu at získaná ze všech x v aném měřicím čtverci K x takto: e požaovanou minimální honotou rchlosti přenosu at honota rchlost 2 Mbit/s ( bit/s pro sestupný směr o 7 let o nabtí právní moci získání příělu. Poté se minimální honota rchlosti přenosu at zvýší na 5 Mbit/s ( bit/s pro sestupný směr. Tato rchlost se vztahuje na jeno mobilní zařízení a jenu SIM f relativní četností úspěšného pokrtí R(K x bezrozměrné číslo o 0 o 1 (nebo v procentech 0 až 100 % uávající stupeň úspěšnosti pokrtí aného stacionárního místa nebo měřicího čtverce K x pro stanovenou mez vpočítané takto: NOK ( R( ke N OK je počet měřicích vzorků k v aném měřicím čtverci K x pro K x které je splněna pomínka ( K x v min rchlosti přenosu at v aném měřicím čtverci K x. v min v min v a N je celkový počet měřicích vzorků Tento parametr je stanoven tak že musí platit R(K x 05

3 h ostupem mezi měřeními T p spojitý časový interval v sekunách v jehož průběhu nejsou přenášena žáná testovací ata a není měřena rchlost přenosu at i měřicí perioou T = T m+t p časový interval v sekunách skláající se ze vou na sebe bezprostřeně v čase navazujících intervalů ob měření a ostupu měření j sérií měření posloupnost konečného počtu M po sobě joucích měřicích perio T ke M je celé klané číslo počtem opakování série měření v počtu L ke L je celé nezáporné číslo. 3 Výchozí pomínk měření rchlosti přenosu at (1 Pro měření rchlosti přenosu at se použije měřicí terminál nebo ekvivalentní zařízení (moem a počítač se softwarem umožňujícím zaznamenat časový průběh rchlosti přenosu at po intervalech 1 s a náslené statistické výpočt na změřenými at za těchto pomínek: a Měření bue prováěno měřicím zařízením prostřenictvím sítě kontrolovaného operátora oproti serveru s garantovanou konektivitou o Internetu alespoň 1 Gbit/s a výpočetním výkonem takovým ab neblo měření negativně ovlivněno. b Měření se prováí v pracovních nech v obě mezi 7. a 19. hoinou poku charakter měření nevžauje jinou obu měření. c K měření se použijí SIM kart s aktivovanou službou mobilního přístupu k Internetu pro veřejnost (osobní s nejvšším ostupným atovým limitem přípaně bez limitu. Měření probíhá na vrstvě IP (Internet Protocol pomocí protokolu TCP (Transmission Control Protocol ve směru sestupném o serveru o měřicího terminálu. e Alternativně k měření LTE bue po přechonou obu 5 let prováěno v soulau s [1] měření UMTS tak že buou použit va měřicí terminál (moem k jeen bue nastaven o režimu LTE a ruhý o režimu UMTS. V přípaě že v opovíajícím měřicím vzorku nebuou přenášena ata technologií LTE nebo přenesený objem at bue nižší než objem at přenesený souběžně provozovanou technologií UMTS použije se pro aný měřicí vzorek naměřená rchlost přenosu at na technologii UMTS. Tímto postupem je omezen negativní opa přípaných výpaků při přechou měřicího terminálu z oblasti pokrté LTE o oblasti UMTS a naopak. f Aktuální pozice měřicího terminálu bue monitorována pomocí GPS přijímače s chbou určení poloh ±5 m s pravěpoobností chb určení poloh maximálně 5 %. g Měřicí anténa musí být umístěná tak ab bl minimalizován negativní vliv opravního prostřeku (měřicího vozu na prováěná měření. (2 Všechna měření probíhají při současném otevření tří TCP spojení za těchto pomínek: a Způsob měření a vhonocování naměřených výsleků je upřesněn okumentem IETF RFC 6349 [2] poku není uveeno jinak. b TCP tok jsou generován nepřetržitě po celou obu měření. c Vzhleem k přepokláané rchlosti přenosu at a honotě zpožění při přenosu atového toku bue honota velikosti přijímacího okna u TCP protokolu nastavena na honotu minimálně 64 kb pro kažou otevřenou relaci. Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE Stránka 2

4 Velikost paketů musí být nastavena tak ab neocházelo k jejich fragmentaci v celé testované síti. 4 Měření rchlosti přenosu at (1 Měření rchlosti přenosu at se prováí v jenom boě bez pohbu měřicího terminálu (stacionární měření nebo za jíz. Výpočet pokrtí a rchlosti přenosu at je porobně uveen v 5. (2 Stacionární měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích bue prováěno [1]: a Při namátkovém měření pro kontrolu oržení pomínek stanovených ve výběrovém řízení se provee měření během čtř po sobě násleujících hoin vž minimálně čtřikrát v kažé hoině s ostupem měření minimálně 10 min. (viz 5 ost. (1 b V přípaě šetření stížností na rušení provozu sítě nebo na neoržení smluvně garantované rchlosti přenosu at mezi klientem a provozovatelem služb se měření provee po obu 1 hoin. (viz 5 ost. (2. (3 Dosažení požaované rchlosti přenosu at je splněno při stacionárním měření (měření v jenom boě bez pohbu měřicího terminálu v přípaě že: a Rchlost přenosu at osáhne požaované honot (2 Mbit/s resp. 5 Mbit/s nejméně v 50 % měřicích vzorků. b Průměrná rchlost přenosu at ze všech měření osáhne nejméně 75 % požaované honot (15 Mbit/s resp. 375 Mbit/s. c Poku nebuou uveené pomínk rchlosti přenosu at splněn bue pro ověření proveeno jeno opakované měření. (4 Kontinuální měření pokrtí obleného území měřením za jíz se provee pro účel kontrol pokrtí obleného území [1] při rchlostí jíz 40 km/ho. (poku to neovolují pomínk v obě měření použije se rchlost nižší po hlavních komunikacích měřené obce. Dosažení požaované rchlosti přenosu at je splněno za těchto pomínek: a Rchlost přenosu at osáhne v aném měřicím čtverci požaované honot (2 Mbit/s resp. 5 Mbit/s minimálně v 50 % měřicích vzorků. b Průměrná rchlost přenosu at v aném měřicím čtverci osáhne nejméně 75 % požaované honot (15 Mbit/s resp. 375 Mbit/s. c V těch měřicích čtvercích ve kterých nebuou uveené pomínk rchlosti přenosu at splněn bue pro ověření proveeno jeno opakované měření. Hlavními komunikacemi se přitom rozumí silnice a místní komunikace protínající obce a ále návsi a náměstí Bue vbrán nejmenší možný počet měřicích čtverců poél hlavních komunikací tak ab tto vbrané měřicí čtverce zahrnoval alespoň 50 % populace měřené obce. e Pomínka pokrtí obce bue splněna poku měřicí čtverce které splňují kritéria le boů a a b zahrnou alespoň 95 % populace měřicích čtverců ané obce vbraných le bou. (5 Pro účel pokrtí álnic a rchlostních komunikací [1] se provee kontinuální měření za Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE Stránka 3

5 jíz rchlostí maximálně 90 km/ho. (poku to neovolují pomínk v obě měření použije se rchlost nižší po celé élce kontrolované komunikace. Dostupnost atové komunikace musí být zajištěna minimálně v 90 % élk měřené komunikace. Dosažení požaované rchlosti přenosu at je splněno za těchto pomínek: a Měření se provee vakrát po sobě tj. průjezem jením a ruhým směrem měřeného úseku álnice nebo rchlostní komunikace. Měřicí vzork z obou měření se berou jako jeen celek. b Rchlost přenosu at osáhne požaované honot (2 Mbit/s resp. 5 Mbit/s minimálně v 45 % všech měřicích vzorků. c Průměrná rchlost přenosu at ze všech měřicích vzorků osáhne nejméně 675 % požaované honot (te 135 Mbit/s resp Mbit/s. (6 Měření pokrtí tranzitních železničních koriorů bue prostřek Úřau prováěno v blízkosti tratí (souběžné komunikace náraží nebo přejez a to v přípaě stížností. V přípaě měření v jenom boě se použije postup pro stacionární měření pole bou (3. V přípaě měření poél souběžných komunikací se použije kontinuální měření za jíz pole bou (4. Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE 5 Výpočet pokrtí a rchlosti přenosu at (1 Stacionární měření pokrtí le 4 bou 2a se provee sérií měřicích perio T v počtu M = 16 s intervalem měření T m = 300 s a intervalem prolev T p = 600 s. (2 Stacionární měření pokrtí le 4 bou 2b se provee sérií měřicích perio T v počtu M = 4 s intervalem měření T m = 300 s a intervalem prolev T p = 600 s. (3 Pro stacionární měření se stanoví měřicí čtverec K x jemuž opovíá poloha GPS zjištěná při měření. (4 Pro stacionární měření se počet měřicích vzorků N spočítá takto: N = M.T m.(1+l ke L je počet opakování. (5 Pro měření za jíz interval měření T m a interval prolev T p nejsou stanoven. Měření probíhá kontinuálně a jeho élka je ána testovanou oblastí tj. počtem a sklabou měřicích čtverců K x v nichž je prováěno ověřování pokrtí nebo élkou měřené álnice či rchlostní komunikace. (6 Pro měření za jíz se pro kažý měřicí vzorek stanoví měřicí čtverec K x jemuž opovíá poloha GPS zjištěná při měření. (7 Pro měření za jíz se počet měřicích vzorků rchlosti přenosu at v aném měřicím čtverci K x stanoví na záklaě bou (6 sečtením všech měřicích vzorků patřících o aného měřicího čtverce. (8 Dosažení požaované rchlosti přenosu at v aném měřicím čtverci K x nebo stacionárním boě který je součástí aného měřicího čtverce K x je splněno za současného splnění obou těchto pomínek: N a Rchlost přenosu at v ( K x osáhne honot v min alespoň v 50 % všech měřicích vzorků v aném měřicím čtverci K x. Relativní četnost úspěšnosti pokrtí te musí být ( K x NOK ( R ( 05 ke N OK(K x je počet měřicích vzorků k pro které je splněna K x Stránka 4

6 pomínka v ( K x v min a K x je celkový počet měřicích vzorků rchlostí přenosu at v aném měřicím čtverci K x. b Průměrná rchlost přenosu at ( v K x měřicím čtverci K x musí osáhnout nejméně 75 % 1 x v( 0 75 k 1 v min. ze všech K x měřicích vzorků v aném v min te musí platit (9 V přípaě opakování měření v počtu L se výpočet prováí takto: a Relativní četnost pokrtí se spočítá na záklaě sumarizace počtu měřicích vzorků záklaního měření s inexem 0 a opakovaných měření v aném měřicím čtverci K x. V boě (8 se te použije honota N L OK ( NOK ( a i K L x. i b Výslená průměrná rchlost přenosu at i 0 ( v K x i 0 ze záklaního měření s inexem 0 a opakovaných měření v aném měřicím čtverci K x se spočítá takto: v 1 (1 L L ( K x v( i 0 75 v min i 0. (10 Počet opakování L nabývá těchto honot: a Pro měření bez opakování je L = 0. b Pro měření s opakováním le 4 bou 3c a 4c je L = 1. c Pro měření poél álnic a rchlostních komunikací průjezem 1x jením a 1x ruhým směrem le 4 bou 5 je L = 1. (11 Splnění pomínek výběrového řízení z hleiska osažení rchlosti přenosu at pole bou 5 okumentu [1] je osaženo v přípaě že počet obvatel v měřicích čtvercích vhovujících pomínkám bou (8 tohoto metoického postupu je minimálně 95 % z celkového počtu obvatel vbraného souboru měřicích čtverců le 4 bo 4 tohoto metoického postupu. (12 Splnění pomínek výběrového řízení pro měření poél álnic a rchlostních komunikací je osaženo v přípaě že atový přenos je ostupný minimálně v 90 % celkové élk měřené álnice či rchlostní komunikace. Rchlost přenosu at přitom osáhne požaované honot (2 Mbit/s resp. 5 Mbit/s minimálně v 45 % všech měřicích vzorků. Průměrná rchlost přenosu at ze všech měřicích vzorků osáhne nejméně 675 % požaované honot (te 135 Mbit/s resp Mbit/s v soulau s 4 bo 5 tohoto metoického postupu. Literatura a zroje: [1] ČTÚ: Příloha 3 k Vhlášení výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz 1800 MHz a 2600 MHz které blo zveřejněno ne 15. srpna [2] IETF: rfc6349 Framework for TCP Throughput Testing Čj.: ČTÚ / /II. vř. Obor státní kontrol elektronických komunikací Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE Stránka 5

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 24. dubna 2012 Čj. ČTÚ-32 803/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 29. září 2010 Čj. 98 972/2010-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 7. 5. 2014 Čj. ČTÚ-12 878/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více