Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)"

Transkript

1 Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz 1800 MHz a 2600 MHz

2 1 Účel okumentu Tento okument ále upřesňuje postup měření rchlosti přenosu at specifikovaný v bou 4 okumentu Úřau: Příloha 3 k Vhlášení výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz 1800 MHz a 2600 MHz [1]. Pro účel této metoik se rozumí 2 Vmezení pojmů a měřicím čtvercem K x normalizovaný čtverec m s přesně efinovanou GPS polohou a orientací le Úřaem vpracovaného pokrtí území ČR. Inex x uávající relativní polohu vůči osám x které nemají propojení s mapami ČR. Kažý měřicí čtverec je opatřen jenoznačným ientifikátorem označeným ID který je složen z čísla řáku a sloupce výchozí čtvercové sítě. Atributem kažého měřicího čtverce je jeho příslušnost k obci a okresu počet obvatel v měřicím čtverci a informace za je součástí álnic rchlostních komunikací nebo železničních koriorů b měřicím vzorkem pořaí k je spojitý časový interval élk 1 sekun během něhož se měří objem přenesených testovacích at w( v bajtech ke k je celé klané číslo uávající pořaí měřicího vzorku v čase c měřicím vzorkem rchlosti přenosu at g obou měření T m spojitý časový interval v sekunách v jehož průběhu jsou přenášena testovací ata a je měřena rchlost přenosu at Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE Stránka 1 x rchlost přenosu at příslušející k měřicímu čtverci K x ke k je celé klané číslo uávající pořaí měřicího vzorku v čase. Honota rchlosti přenosu at v bitech za sekunu se získá z objemu at w( v bajtech přenesených v k-tém sekunovém intervalu takto: průměrnou rchlostí přenosu at ( v K x N měřicích vzorků rchlosti přenosu at N 1 v( v( N k 1 8 w( x rchlost přenosu at získaná ze všech x v aném měřicím čtverci K x takto: e požaovanou minimální honotou rchlosti přenosu at honota rchlost 2 Mbit/s ( bit/s pro sestupný směr o 7 let o nabtí právní moci získání příělu. Poté se minimální honota rchlosti přenosu at zvýší na 5 Mbit/s ( bit/s pro sestupný směr. Tato rchlost se vztahuje na jeno mobilní zařízení a jenu SIM f relativní četností úspěšného pokrtí R(K x bezrozměrné číslo o 0 o 1 (nebo v procentech 0 až 100 % uávající stupeň úspěšnosti pokrtí aného stacionárního místa nebo měřicího čtverce K x pro stanovenou mez vpočítané takto: NOK ( R( ke N OK je počet měřicích vzorků k v aném měřicím čtverci K x pro K x které je splněna pomínka ( K x v min rchlosti přenosu at v aném měřicím čtverci K x. v min v min v a N je celkový počet měřicích vzorků Tento parametr je stanoven tak že musí platit R(K x 05

3 h ostupem mezi měřeními T p spojitý časový interval v sekunách v jehož průběhu nejsou přenášena žáná testovací ata a není měřena rchlost přenosu at i měřicí perioou T = T m+t p časový interval v sekunách skláající se ze vou na sebe bezprostřeně v čase navazujících intervalů ob měření a ostupu měření j sérií měření posloupnost konečného počtu M po sobě joucích měřicích perio T ke M je celé klané číslo počtem opakování série měření v počtu L ke L je celé nezáporné číslo. 3 Výchozí pomínk měření rchlosti přenosu at (1 Pro měření rchlosti přenosu at se použije měřicí terminál nebo ekvivalentní zařízení (moem a počítač se softwarem umožňujícím zaznamenat časový průběh rchlosti přenosu at po intervalech 1 s a náslené statistické výpočt na změřenými at za těchto pomínek: a Měření bue prováěno měřicím zařízením prostřenictvím sítě kontrolovaného operátora oproti serveru s garantovanou konektivitou o Internetu alespoň 1 Gbit/s a výpočetním výkonem takovým ab neblo měření negativně ovlivněno. b Měření se prováí v pracovních nech v obě mezi 7. a 19. hoinou poku charakter měření nevžauje jinou obu měření. c K měření se použijí SIM kart s aktivovanou službou mobilního přístupu k Internetu pro veřejnost (osobní s nejvšším ostupným atovým limitem přípaně bez limitu. Měření probíhá na vrstvě IP (Internet Protocol pomocí protokolu TCP (Transmission Control Protocol ve směru sestupném o serveru o měřicího terminálu. e Alternativně k měření LTE bue po přechonou obu 5 let prováěno v soulau s [1] měření UMTS tak že buou použit va měřicí terminál (moem k jeen bue nastaven o režimu LTE a ruhý o režimu UMTS. V přípaě že v opovíajícím měřicím vzorku nebuou přenášena ata technologií LTE nebo přenesený objem at bue nižší než objem at přenesený souběžně provozovanou technologií UMTS použije se pro aný měřicí vzorek naměřená rchlost přenosu at na technologii UMTS. Tímto postupem je omezen negativní opa přípaných výpaků při přechou měřicího terminálu z oblasti pokrté LTE o oblasti UMTS a naopak. f Aktuální pozice měřicího terminálu bue monitorována pomocí GPS přijímače s chbou určení poloh ±5 m s pravěpoobností chb určení poloh maximálně 5 %. g Měřicí anténa musí být umístěná tak ab bl minimalizován negativní vliv opravního prostřeku (měřicího vozu na prováěná měření. (2 Všechna měření probíhají při současném otevření tří TCP spojení za těchto pomínek: a Způsob měření a vhonocování naměřených výsleků je upřesněn okumentem IETF RFC 6349 [2] poku není uveeno jinak. b TCP tok jsou generován nepřetržitě po celou obu měření. c Vzhleem k přepokláané rchlosti přenosu at a honotě zpožění při přenosu atového toku bue honota velikosti přijímacího okna u TCP protokolu nastavena na honotu minimálně 64 kb pro kažou otevřenou relaci. Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE Stránka 2

4 Velikost paketů musí být nastavena tak ab neocházelo k jejich fragmentaci v celé testované síti. 4 Měření rchlosti přenosu at (1 Měření rchlosti přenosu at se prováí v jenom boě bez pohbu měřicího terminálu (stacionární měření nebo za jíz. Výpočet pokrtí a rchlosti přenosu at je porobně uveen v 5. (2 Stacionární měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích bue prováěno [1]: a Při namátkovém měření pro kontrolu oržení pomínek stanovených ve výběrovém řízení se provee měření během čtř po sobě násleujících hoin vž minimálně čtřikrát v kažé hoině s ostupem měření minimálně 10 min. (viz 5 ost. (1 b V přípaě šetření stížností na rušení provozu sítě nebo na neoržení smluvně garantované rchlosti přenosu at mezi klientem a provozovatelem služb se měření provee po obu 1 hoin. (viz 5 ost. (2. (3 Dosažení požaované rchlosti přenosu at je splněno při stacionárním měření (měření v jenom boě bez pohbu měřicího terminálu v přípaě že: a Rchlost přenosu at osáhne požaované honot (2 Mbit/s resp. 5 Mbit/s nejméně v 50 % měřicích vzorků. b Průměrná rchlost přenosu at ze všech měření osáhne nejméně 75 % požaované honot (15 Mbit/s resp. 375 Mbit/s. c Poku nebuou uveené pomínk rchlosti přenosu at splněn bue pro ověření proveeno jeno opakované měření. (4 Kontinuální měření pokrtí obleného území měřením za jíz se provee pro účel kontrol pokrtí obleného území [1] při rchlostí jíz 40 km/ho. (poku to neovolují pomínk v obě měření použije se rchlost nižší po hlavních komunikacích měřené obce. Dosažení požaované rchlosti přenosu at je splněno za těchto pomínek: a Rchlost přenosu at osáhne v aném měřicím čtverci požaované honot (2 Mbit/s resp. 5 Mbit/s minimálně v 50 % měřicích vzorků. b Průměrná rchlost přenosu at v aném měřicím čtverci osáhne nejméně 75 % požaované honot (15 Mbit/s resp. 375 Mbit/s. c V těch měřicích čtvercích ve kterých nebuou uveené pomínk rchlosti přenosu at splněn bue pro ověření proveeno jeno opakované měření. Hlavními komunikacemi se přitom rozumí silnice a místní komunikace protínající obce a ále návsi a náměstí Bue vbrán nejmenší možný počet měřicích čtverců poél hlavních komunikací tak ab tto vbrané měřicí čtverce zahrnoval alespoň 50 % populace měřené obce. e Pomínka pokrtí obce bue splněna poku měřicí čtverce které splňují kritéria le boů a a b zahrnou alespoň 95 % populace měřicích čtverců ané obce vbraných le bou. (5 Pro účel pokrtí álnic a rchlostních komunikací [1] se provee kontinuální měření za Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE Stránka 3

5 jíz rchlostí maximálně 90 km/ho. (poku to neovolují pomínk v obě měření použije se rchlost nižší po celé élce kontrolované komunikace. Dostupnost atové komunikace musí být zajištěna minimálně v 90 % élk měřené komunikace. Dosažení požaované rchlosti přenosu at je splněno za těchto pomínek: a Měření se provee vakrát po sobě tj. průjezem jením a ruhým směrem měřeného úseku álnice nebo rchlostní komunikace. Měřicí vzork z obou měření se berou jako jeen celek. b Rchlost přenosu at osáhne požaované honot (2 Mbit/s resp. 5 Mbit/s minimálně v 45 % všech měřicích vzorků. c Průměrná rchlost přenosu at ze všech měřicích vzorků osáhne nejméně 675 % požaované honot (te 135 Mbit/s resp Mbit/s. (6 Měření pokrtí tranzitních železničních koriorů bue prostřek Úřau prováěno v blízkosti tratí (souběžné komunikace náraží nebo přejez a to v přípaě stížností. V přípaě měření v jenom boě se použije postup pro stacionární měření pole bou (3. V přípaě měření poél souběžných komunikací se použije kontinuální měření za jíz pole bou (4. Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE 5 Výpočet pokrtí a rchlosti přenosu at (1 Stacionární měření pokrtí le 4 bou 2a se provee sérií měřicích perio T v počtu M = 16 s intervalem měření T m = 300 s a intervalem prolev T p = 600 s. (2 Stacionární měření pokrtí le 4 bou 2b se provee sérií měřicích perio T v počtu M = 4 s intervalem měření T m = 300 s a intervalem prolev T p = 600 s. (3 Pro stacionární měření se stanoví měřicí čtverec K x jemuž opovíá poloha GPS zjištěná při měření. (4 Pro stacionární měření se počet měřicích vzorků N spočítá takto: N = M.T m.(1+l ke L je počet opakování. (5 Pro měření za jíz interval měření T m a interval prolev T p nejsou stanoven. Měření probíhá kontinuálně a jeho élka je ána testovanou oblastí tj. počtem a sklabou měřicích čtverců K x v nichž je prováěno ověřování pokrtí nebo élkou měřené álnice či rchlostní komunikace. (6 Pro měření za jíz se pro kažý měřicí vzorek stanoví měřicí čtverec K x jemuž opovíá poloha GPS zjištěná při měření. (7 Pro měření za jíz se počet měřicích vzorků rchlosti přenosu at v aném měřicím čtverci K x stanoví na záklaě bou (6 sečtením všech měřicích vzorků patřících o aného měřicího čtverce. (8 Dosažení požaované rchlosti přenosu at v aném měřicím čtverci K x nebo stacionárním boě který je součástí aného měřicího čtverce K x je splněno za současného splnění obou těchto pomínek: N a Rchlost přenosu at v ( K x osáhne honot v min alespoň v 50 % všech měřicích vzorků v aném měřicím čtverci K x. Relativní četnost úspěšnosti pokrtí te musí být ( K x NOK ( R ( 05 ke N OK(K x je počet měřicích vzorků k pro které je splněna K x Stránka 4

6 pomínka v ( K x v min a K x je celkový počet měřicích vzorků rchlostí přenosu at v aném měřicím čtverci K x. b Průměrná rchlost přenosu at ( v K x měřicím čtverci K x musí osáhnout nejméně 75 % 1 x v( 0 75 k 1 v min. ze všech K x měřicích vzorků v aném v min te musí platit (9 V přípaě opakování měření v počtu L se výpočet prováí takto: a Relativní četnost pokrtí se spočítá na záklaě sumarizace počtu měřicích vzorků záklaního měření s inexem 0 a opakovaných měření v aném měřicím čtverci K x. V boě (8 se te použije honota N L OK ( NOK ( a i K L x. i b Výslená průměrná rchlost přenosu at i 0 ( v K x i 0 ze záklaního měření s inexem 0 a opakovaných měření v aném měřicím čtverci K x se spočítá takto: v 1 (1 L L ( K x v( i 0 75 v min i 0. (10 Počet opakování L nabývá těchto honot: a Pro měření bez opakování je L = 0. b Pro měření s opakováním le 4 bou 3c a 4c je L = 1. c Pro měření poél álnic a rchlostních komunikací průjezem 1x jením a 1x ruhým směrem le 4 bou 5 je L = 1. (11 Splnění pomínek výběrového řízení z hleiska osažení rchlosti přenosu at pole bou 5 okumentu [1] je osaženo v přípaě že počet obvatel v měřicích čtvercích vhovujících pomínkám bou (8 tohoto metoického postupu je minimálně 95 % z celkového počtu obvatel vbraného souboru měřicích čtverců le 4 bo 4 tohoto metoického postupu. (12 Splnění pomínek výběrového řízení pro měření poél álnic a rchlostních komunikací je osaženo v přípaě že atový přenos je ostupný minimálně v 90 % celkové élk měřené álnice či rchlostní komunikace. Rchlost přenosu at přitom osáhne požaované honot (2 Mbit/s resp. 5 Mbit/s minimálně v 45 % všech měřicích vzorků. Průměrná rchlost přenosu at ze všech měřicích vzorků osáhne nejméně 675 % požaované honot (te 135 Mbit/s resp Mbit/s v soulau s 4 bo 5 tohoto metoického postupu. Literatura a zroje: [1] ČTÚ: Příloha 3 k Vhlášení výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz 1800 MHz a 2600 MHz které blo zveřejněno ne 15. srpna [2] IETF: rfc6349 Framework for TCP Throughput Testing Čj.: ČTÚ / /II. vř. Obor státní kontrol elektronických komunikací Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE Stránka 5

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

a metody jejich měření

a metody jejich měření Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Sítě LTE v ČR a metody jejich měření 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita? Cíle

Více

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí Příloha 3 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Výpočet a měření pro účely kontroly

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali Název a číslo úlohy - Difrakce světelného záření Datum měření 3.. 011 Měření proveli Tomáš Zikmun, Jakub Kákona Vypracoval Tomáš Zikmun Datum. 3. 011 Honocení 1 Difrakční obrazce V celé úloze jsme používali

Více

Ověřování vybraných parametrů datových sítí ve vztahu k NGA sítím - připravované metodické postupy ČTÚ

Ověřování vybraných parametrů datových sítí ve vztahu k NGA sítím - připravované metodické postupy ČTÚ Ověřování vybraných parametrů datových sítí ve vztahu k NGA sítím - připravované metodické postupy ČTÚ Pavel Zahradník Český telekomunikační úřad Odbor kontroly a ochrany spotřebitele Brno, 10. března

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Zápaočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Návoy na cvičení Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Plzeň 01 1 ISBN 980-1-00- Vyala Zápaočeská univerzita v Plzni, 01 Ing. Soňa

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akaemický rok 2011/2012 na ČVUT v Praze Masarykově ústavu vyšších stuií le Vyhlášky MŠMT č. 343/202 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR X51M MODULAČNÍ OVATELNÝ REGULÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programovatelný regulátor s mnoha nastavitelnými a zobrazitelnými parametry určený pro optimální řízení topného zařízení s moulací výkonu. OpenTherm

Více

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení KEE / MS Moelování elektrických sítí Přenáška Moelování elektrických veení Moelování elektrických veení Různý přístup pro veení: Venkovní Kabelová Různý přístup pro veení: Krátká (vzhleem k vlnové élce)

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

PROTLAČENÍ. Protlačení 7.12.2011. Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load

PROTLAČENÍ. Protlačení 7.12.2011. Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load 7..0 Protlačení Je jev, ke kterému ochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A loa PROTLAČENÍ A loa A loa A loa Zatěžovací plochu A loa obyčejně přestavuje kontaktní plocha mezi sloupem

Více

Laboratorní a analytické váhy

Laboratorní a analytické váhy Laboratorní a analytické váhy Precizní vážení Počítání kusů Laboratorní váhy VIBRA řay SJ s ílkem o 0,01 g Laboratorní váhy VIBRA řay AJ s ílkem o 0,001 g Analytické váhy VIBRA řay HT s ílkem 0,0001 g

Více

Konečný automat Teorie programovacích jazyků

Konečný automat Teorie programovacích jazyků Konečný automat Teorie programovacích jazyků oc. Ing. Jiří Rybička, Dr. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně rybicka@menelu.cz Automaty v běžném životě Konečný automat Metoy konstrukce konečného automatu

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

Průřezové charakteristiky základních profilů.

Průřezové charakteristiky základních profilů. Stření průmyslová škola a Vyšší oborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřenictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Průřezové

Více

E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ NÁVOD K OBSLUZE

E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ NÁVOD K OBSLUZE E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ 5 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). 2 - PROGRAMOVÁNÍ 2.1 PROGRAMOVÁNÍ

Více

Úloha II.E... čočkování

Úloha II.E... čočkování Úloha II.E... čočkování 8 boů; průměr 5,46; řešilo 65 stuentů V obálce jste spolu se zaáním ostali i vě čočky. Vaším úkolem je změřit jejich parametry ruh a ohniskovou vzálenost. Poznámka Poku nejste stávající

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015 Přijímací zkouška na navazující magisterské stuium 05 Stuijní program: Stuijní obor: Řešení příklaů pečlivě oůvoněte. Příkla (5 boů) Spočtěte ke M {(y, x) R ; x 0, x + y a}. Příkla (5 boů) Nalezněte supremum

Více

APKT měření NGA sítí a EuroDOCSIS 3.0

APKT měření NGA sítí a EuroDOCSIS 3.0 APKT měření NGA sítí a EuroDOCSIS 3.0 Bc. Jakub Radoň jakub.radon@lica.cz Ing. Josef Beran ČTÚ workshop NGA sítě, srpen 2016 josef.beran@profiber.eu DOCSIS hlavní rysy technologie Přístupové sítě postavené

Více

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily STAD Vyvažovací ventily Uržování tlaku & Kvalita voy Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hyronické vyvážení v širokém

Více

5.2.11 Lupa, mikroskop

5.2.11 Lupa, mikroskop 5.2.11 Lupa, mikroskop Přepokla: 5210 Rozlišovací schopnost oka (schopnost rozlišit va bo): závisí na velikosti obrazu přemětu na oční sítnici, poku chceme rozlišit va tmavé bo, nesmí jejich obraz opanout

Více

Zpráva o výsledcích měření pokrytí dálnic signály mobilních sítí

Zpráva o výsledcích měření pokrytí dálnic signály mobilních sítí Čj. ČTÚ-111 626/2016-620 Praha 13. prosince 2016 Zpráva o výsledcích měření pokrytí dálnic signály mobilních sítí 1. Úvod Český telekomunikační úřad (dále také Úřad ) provedl v průběhu měsíců října a listopadu

Více

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list Název školy Stření oborná škola a Stření oborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 4 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). - Le AL : inikuje alarmová stav

Více

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU F. Dušek, D. Honc Katera řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Parubice Abstrakt Článek se zabývá sestavením nelineárního ynamického moelu

Více

Optika CD přehrávače. Zdeněk Bochníček, Přírodovědecká fakulta MU v Brně

Optika CD přehrávače. Zdeněk Bochníček, Přírodovědecká fakulta MU v Brně Optika CD přehrávače Zeněk Bochníček, Příroověecká fakulta MU v Brně V roce 1977, právě 100 let po vynálezu fonografu T. A. Eisona, byl firmami Sony a Philips uveen na trh nový revoluční systém reproukce

Více

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A ibbsova a Helmholtzova energie Def. ibbsovy energie H Def. Helmholtzovy energie U, jsou efinovány omocí stavových funkcí jená se o stavové funkce. ibbsova energie charakterizuje rovnovážný stav (erzibilní

Více

Svislé stěnové protipožární konstrukce > Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů

Svislé stěnové protipožární konstrukce > Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů Technický průvoce Svislé stěnové protipožární konstrukce > Rozsah platnosti le poklaů, které jsou ze uveené, lze aplikovat esky CETRIS v těchto typech požárních svislých stěnových konstrukcí: nenosné stěny

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Představení CESNET je poskytovatelem konektivity pro akademickou sféru v ČR Zakládající organizace jsou univerzity a akademi věd Obsah Motivace Popis

Více

GSD, mapování, postup při kontrolách ve spektru Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů sítí elektronických komunikací

GSD, mapování, postup při kontrolách ve spektru Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů sítí elektronických komunikací GSD, mapování, postup při kontrolách ve spektru Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů sítí elektronických komunikací Pavel Zahradník Český telekomunikační úřad Odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Více

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Obsah Obsah 3 Deformační zatížení 4 Kritická rychlost 5 Kuličková matice FSU 6 Kuličková matice FSE 7 Kuličková

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T Základní informace o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T září 2012 1. Úvod Při přípravě vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových

Více

í '' c/ MMB2015000000988 f/i 7M1I 040?. Rada města Brna

í '' c/ MMB2015000000988 f/i 7M1I 040?. Rada města Brna Raa města Brna MMB2015000000988 a 7M1I 040?. Z7/11. zaání Zastupitelstva města Brna konané ne 10. 11.2015 Název: Návrh nabytí spoluvlastnického poílu i. 2/3 na pozemcích p.č. 173/1,173/2,173/3 a 174 (jehož

Více

2 Diferenciální rovnice

2 Diferenciální rovnice 2 Diferenciální rovnice 2 Moely růstu V této apitole bueme zabývat jenouchými eterministicými moely růstu, napříla růstu populací, objemu nějaé omoity apo Funce y(t bue označovat veliost populace v čase

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

POLOVODIČOVÉ USMĚRŇOVAČE

POLOVODIČOVÉ USMĚRŇOVAČE POLOVODČOVÉ SMĚŇOVAČE rčeno pro poslchače bakalářských stijních prograů FS Obsah: Úvo Neřízené polovoičové sěrňovače v jenocestné (zlové) zapojení Jenofázové jenoplsní jenocestné (zlové) sěrňovače sěrňovač

Více

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o.

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. PŘÍLOHA I (PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a Strana 1 (celkem 9) Úvod Příloha I Smlouvy definuje

Více

Úvod - vymezení základních pojmů v zákoně o DPH ve vazbě na účetnictví

Úvod - vymezení základních pojmů v zákoně o DPH ve vazbě na účetnictví v účetnictví příspěvkové organizace (včetně vazby na aňové přiznání) Program semináře Úvo - vymezení záklaních pojmů v zákoně o ve vazbě na účetnictví I. Blok uskutečněná plnění Plnění poléhající ani a

Více

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Agenda: 1. Změny ve využití rádiového spektra. 2. Vliv

Více

DEHA ÚCHYTY S KULOVOU HLAVOU KKT 08 BETON

DEHA ÚCHYTY S KULOVOU HLAVOU KKT 08 BETON DEHA ÚCHYTY S KULOVOU HLAVOU KKT 08 BETON Informace o výrobku Přepravní úchyty DEHA s kulovou hlavou se zabetonují společně s vynechávkou. Po ostranění vynechávky se vytvoří spojení zaháknutím univerzální

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Č.j. MV /VZ-2014 V Praze 22. dubna 2015

Č.j. MV /VZ-2014 V Praze 22. dubna 2015 *MVCRX02EFWAI* MVCRX02EFWAI prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru

Více

Naši smluvní partneři: KATALOG SORTIMENTU

Naši smluvní partneři: KATALOG SORTIMENTU Naši smluvní partneři: KATAOG SORTIMENTU Všeobecné obchoní pomínky Ceny, oací a platební pomínky Ceny v ceníku jsou uveeny bez DPH včetně opravy na jakékoli místo v ČR (bez omezení). Na ceníkové ceny poskytujeme

Více

Metodický postup měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE. Návrh: verze 2013 03 28

Metodický postup měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE. Návrh: verze 2013 03 28 Metodicý ostu měření rchlosti řenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE Návrh: verze 2013 03 28 Metodicý ostu měření rchlosti řenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE 1 Účel doumentu Tento

Více

PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA

PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA Standardní technické podmínky DVB-T vysílání v Regionální síti 7 při využití kompresního formátu MPEG-2 a pro SD vysílání 1.1. Šíření Programu ve formátu DVB-T, resp. vysílání

Více

23.1 NÁBOJE A SÍLY: BLIŽŠÍ POHLED

23.1 NÁBOJE A SÍLY: BLIŽŠÍ POHLED 23 ElektrickÈ pole Voa se oh Ìv v mikrovlnnè troubï tak snano, ûe ji m ûeme zah t aû na teplotu o 8 C vööì, neû je norm lnì teplota varu, aniû b zaëala v Ìt. Jestliûe pak naspeme o ö lku vo k vov pr öek

Více

Konfigurace sítě SDH propojení a ochrany

Konfigurace sítě SDH propojení a ochrany ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická ÚLOHA Č. 2 Konfigurace sítě SDH propojení a ochrany Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Přenosové systémy (X32PSY) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

WORKSHOP. Základní principy Metodiky pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných komunikačních sítí. Pavel Zahradník

WORKSHOP. Základní principy Metodiky pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných komunikačních sítí. Pavel Zahradník WORKSHOP Základní principy Metodiky pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných komunikačních sítí Pavel Zahradník Český telekomunikační úřad Odbor kontroly a ochrany spotřebitele Praha, 3. srpna

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon Peter Dourmashkin MIT 26, překla: Jan Pacák (27) Obsah 5 AMPÉRŮV ZÁKON 3 51 ÚKOLY 3 52 ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3 ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ PLÁŠŤ

Více

Mezní stavy základové půdy

Mezní stavy základové půdy Mezní stavy záklaové půy Eurokó a norma ČSN 73 1001 přeepisuje pro posuzování záklaové půy pro návrh záklaů metou mezních stavů. Mezním stavem nazýváme stav, při kterém ochází k takovým kvalitativním změnám

Více

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč

Více

Pojistky omezující proud, CEF Pojistky pro motorové obvody, CMF

Pojistky omezující proud, CEF Pojistky pro motorové obvody, CMF Pojistky omezující prou, Pojistky pro motorové obvoy, Vysokonapěťové pojistkové tavné vložky omezující prou typu Jmenovité napětí:,/- kv prou: - Obsah 1. Všeobecně.... Přepětí.... Výměna přetavených pojistkových

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Ověřování přenosových parametrů NGA/NGN sítí

Ověřování přenosových parametrů NGA/NGN sítí Ověřování přenosových parametrů NGA/NGN sítí Brno 9.3.2017 AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Metodika ČTÚ Koncept metodiky Cíl a použití metodiky Proč vznikla a k čemu se bude používat Definice

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

APLIKAČNÍ SERVER POLOHA JAKO SOUČÁST ARCHITEKTURY KOMUNIKAČNÍ BRÁNY ŽBPS

APLIKAČNÍ SERVER POLOHA JAKO SOUČÁST ARCHITEKTURY KOMUNIKAČNÍ BRÁNY ŽBPS APLIKAČNÍ SERVER POLOHA JAKO SOUČÁST ARCHITEKTURY KOMUNIKAČNÍ BRÁNY ŽBPS Autor: Společnosti: RNDr. David Žák, Ph.D. T-Solutions, s.r.o. Úvod V rámci programu výzkumu a vývoje TANDEM řešeného v letech 2006-2008,

Více

TYPOVÉ DIAGRAMY DODÁVKY ELEKTŘINY PRO ZÁKAZNÍKY BEZ PRŮBĚHOVÉHO MĚŘENÍ PRO PODMÍNKY ES SR

TYPOVÉ DIAGRAMY DODÁVKY ELEKTŘINY PRO ZÁKAZNÍKY BEZ PRŮBĚHOVÉHO MĚŘENÍ PRO PODMÍNKY ES SR TYPOVÉ DIGRMY DODÁVKY ELEKTŘINY PRO ZÁKZNÍKY BEZ PRŮBĚHOVÉHO MĚŘENÍ PRO PODMÍNKY ES SR Závěrečná zpráva EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Leen 25 Zotovitel: Objenatel: EGÚ Brno,

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 TERMÍNY A DEFINICE MÍSTO PŘÍJMU Místo ve kterém je hluk posuzován ČASOVÝ INTERVAL MĚŘENÍ Časový interval

Více

Překlad originálního montážního návodu a návodu k obsluze

Překlad originálního montážního návodu a návodu k obsluze Pohony vrat Překla originálního montážního návou a návou k obsluze 30 3 www.aperto-torantriebe.e Aperto-868-06V09-300-0-OCE-Rev_J_CZ OPEN / CLOSE CODE 3 4 5 6 7 8 9 0 APERTO 868 L AC 30 V, 50/60 Hz 30

Více

optika0 Světlo jako vlna

optika0 Světlo jako vlna optika0 Světlo jako vlna Spor o postatě světla se přenesl z oblasti filozofických úvah o reality koncem 17. století. Vlnovou teorii světla uveřejnil v knize Pojenání o světle (190) holanský fyziky Christiaan

Více

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku) VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

Diagnostika zařízení měřicím vozem

Diagnostika zařízení měřicím vozem 7. konference ČB N Diagnostika zařízení měřicím vozem Ing. Vladimír Říha, TÚDC MV ERTMS České Budějovice, 12. 11. 2015 MV ERTMS Základní popis 2 MV ERTMS Základní popis Pohon vozidla: motor Caterpillar

Více

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem 4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných voičů s prouem Přepoklay: 4502, 4503, 4504 Př. 1: Dvěma velmi louhými svislými voiči prochází elektrický prou. Rozhoni pomocí rozboru magnetických inukčních čar polí

Více

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky. 5. Vazník posuek pruů 5. Vzpěrné élky Tab.: Vzpěrné élky pruů příhraových vazníků Úhelníkový vazník v rovině vzálenos uzlů Horní pás z roviny vzálenos vaznic vzálenos svislého zužení Dolní pás z roviny

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí

Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí APMS seminář Mobilní služby pro českou železnici 2.5.2017 Pavel Novák, Vodafone Czech Republic, a.s. Technické možnosti I. Vlakový opakovač signálu

Více

Fotogrammetrie. Rekonstrukce svislého snímku

Fotogrammetrie. Rekonstrukce svislého snímku Fotogrammetrie Rekonstrukce svisléo snímku Zaání: prove te úplnou rekonstrukci svisléo snímku anéo objektu, je-li známo, že vstupní část má čtvercový půorys o élce strany s = 2. pro větší přelenost nejprve

Více

22.1 ELEKTROMAGNETISMUS 22.2 ELEKTRICKÝ NÁBOJ 578 KAPITOLA 22 ELEKTRICKÝ NÁBOJ

22.1 ELEKTROMAGNETISMUS 22.2 ELEKTRICKÝ NÁBOJ 578 KAPITOLA 22 ELEKTRICKÝ NÁBOJ 22 Elektrick n boj Zav ete se s p Ìtelem o temnè komor; asi po 15 minut ch si vaöe oëi p ivknou na tmu. Bue-li pak v ö p Ìtel kousat kostku cukru, bue kostka jisk it. U nïkter ch tvr ch bonbon uviìte p

Více

Abeceda fondů EU. Jak fungují evropské fondy? Projekt: Krok za krokem Kam se obrátit pro radu? SILNICE I. TŘÍDY ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY INOVACE

Abeceda fondů EU. Jak fungují evropské fondy? Projekt: Krok za krokem Kam se obrátit pro radu? SILNICE I. TŘÍDY ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY INOVACE Abecea fonů EU 2014 2020 Jak fungují evropské fony? Projekt: Krok za krokem Kam se obrátit pro rau? SILNICE I. TŘÍDY INOVACE ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1 Obsah Úvoní slovo Úvoní slovo 2 Fony Evropské unie

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN www.cetris.cz/systemy/pozarni-systemy/ Aplikace esek CETRIS 9 Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Voorovné konstrukce pohley Voorovné konstrukce stropy a polahy

Více

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí Příloha 3 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Výpočet a měření pro účely kontroly

Více

PNE REAs R, OCHRANA P ED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V DISTRIBU NÍ SOUSTAVÉ DODAVATELE ELEKT INY VSE, ZSE

PNE REAs R, OCHRANA P ED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V DISTRIBU NÍ SOUSTAVÉ DODAVATELE ELEKT INY VSE, ZSE Poniková norma energetiky pro rozvo elektrické energie Zn ní pro tisk leen 003 REAs R, EPS, VSE, ZSE OCHRANA P ED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V DISTRIBU NÍ SOUSTAVÉ DODAVATELE ELEKT INY PNE 33 0000-1 Zm

Více

Testování Triple play služeb & EtherSAM

Testování Triple play služeb & EtherSAM Testování Triple play služeb & EtherSAM 12.9.2012 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu KOMERČNÍ ETHERNETOVÉ SLUŽBY Operátor Metro Ethernet síť / PTN Business/Residenční

Více

Dřevěné trámové stropy

Dřevěné trámové stropy Promat Dřevěné trámové stropy Protipožární obklay trámových stropů a střech Dřevěné trámové stropy Protipožární obklay řevěných trámových stropů a střech Specifické problémy požární ochrany řevěných konstrukcí,

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Příklay: 1. Přímý voič o élce 0,40 m, kterým prochází prou 21 A, leží v homogenním magnetickém poli kolmo k inukčním čarám. Velikost vektoru magnetické inukce je 1,2 T. Vypočtěte práci, kterou musíme vykonat

Více

Seriové ATA, principy, vlastnosti

Seriové ATA, principy, vlastnosti Seriové ATA, principy, vlastnosti Snahy o zvyšování rychlosti v komunikaci s periferními zařízeními jsou velmi problematicky naplnitelné jedním z omezujících faktorů je fyzická konstrukce rozhraní a kabelů.

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Provoz veřejné pevné telefonní sítě Ve sloupcích 1 a 2 se uvede celkový objem provozu v tisících

Více

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah 4..8 ETR3c.oc Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah Doc. ng. Jiří Danzer CSc. ELEKTRCKÁ TRAKCE 3. PLYNLÁ REGLACE CZE BZENÉHO MOTOR. vyání Obsah Cize buzený motor... 3. Záklaní

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

Svislé stěnové protipožární konstrukce > Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů

Svislé stěnové protipožární konstrukce > Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů Technický průvoce Svislé stěnové protipožární konstrukce > Rozsah platnosti le poklaů, které jsou ze uveené, lze aplikovat esky CETRIS v těchto typech požárních svislých stěnových konstrukcí: nenosné stěny

Více

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006,

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda 3.cvičen ení Úvod do laboratorních měřm ěření Základní měření PCM 1.řádu - měření zkreslení Ing. Bc. Ivan Pravda Měření útlumového zkreslení - Útlumové zkreslení vyjadřuje frekvenční závislost útlumu telefonního

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE pracovní listy MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas OBSAH PRACOVNÍ LIST č. 1............................................ 2 Výpočet plochy 6. ročník PRACOVNÍ LIST č. 2............................................

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více