Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013"

Transkript

1 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta, Katedry regionální ekonomie a správy Proces týmové práce na strategickém programu byl veden metodou Team Building Econsulting, s.r.o. Facilitace E consulting, s.r.o.

2 kvten 2008 Obsah 1. Úvod Východiska Metodika zpracování SWOT analýza Strategický rámec Strategie Stanovení vize a cíl Základní priority Strategie...10 PRIORITA A VYTVOIT DOSTATENÉ A KVALITNÍ KAPACITY PRO VYUŽITÍ ATRAKTIVIT KRAJE BUDOVÁNÍM, MODERNIZACÍ A ÚDRŽBOU ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU Opatení A. 1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a gastronomických zaízení Opatení A. 2 Výstavba a modernizace sportovn rekreaních zaízení Opatení A. 3 Výstavba, rozšíení a zkvalitnní infrastruktury pro kongresovou turistiku Opatení A. 4 Vytváení kvalitního prostedí pro kulturní a poznávací cestovní ruch PRIORITA B POSILOVAT STÁVAJÍCÍ TURISTICKOU NABÍDKU A JEJÍ ROZŠÍENÍ SMROVAT K ZÁŽITKOVÉ TURISTICE A VYVÁŽENÍ SEZÓNNÍCH A MIMOSEZÓNNÍCH AKTIVIT Opatení B. 1 Tvorba specifických regionálních produkt cestovního ruchu Opatení B. 2 Vytváení podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu PRIORITA C PROFESIONALIZOVAT ÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V KRAJI PROSTEDNICTVÍM SUBJEKTU ZAJIŠUJÍCÍHO MARKETING, KOORDINACI, OSVTOVOU INNOST A ZASTEŠENÍ REGIONÁLNÍHO INFORMANÍHO SYSTÉMU Opatení C. 1 Zkvalitnní informací pro pípravu a realizaci produktov zamených nabídek Opatení C. 2 Propagace turistické nabídky na regionální, národní i mezinárodní úrovni PRIORITA D PODPOROVAT ROZVOJ MÍSTNÍCH, REGIONÁLNÍCH I MEZINÁRODNÍCH PARTNERSTVÍ A SÍTÍ V CESTOVNÍM RUCHU. MOTIVOVAT ZAMSTNANCE I ZAMSTNAVATELE PRO RST CESTOVNÍHO RUCHU 25 Opatení D. 1 Funkní a efektivní partnerství jako princip rozvoje regionální turistické nabídky Opatení D. 2 Zkvalitování služeb v zaízeních cestovního ruchu Opatení D Pílohy 4.1 Analýza cestovního ruchu v kraji Vysoina 4.2 Profil návštvníka turistického regionu Vysoina

3 1. Úvod Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na roky (dále jen Strategie ) pedstavuje stedndobý strategický dokument, který navazuje na rámcovou strategii rozvoje cestovního ruchu definovanou v Programu rozvoje kraje Vysoina. asové nastavení realizaního období je pizpsobeno termínu evropského plánování, tzn. na období , ímž je dán pedpoklad podpoit realizaci navržených opatení ze strukturálních fond. Strategie vychází z možností turismu v kraji Vysoina a z psobnosti a odpovdnosti veejné správy. Jejím cílem je vybudovat a rozvíjet pozici turistického regionu Vysoina jako atraktivní turistické destinace. Hlavními cíli této politiky je koncipování turistických produkt a jejich uplatnní na trhu, podpora subjektm veejného i soukromého sektoru pi investicích motivovaných snahou o zkvalitnní poskytovaných služeb, profesní píprava a vzdlávání pracovník, budování organizaní struktury cestovního ruchu a vytvoení systému komunikace hlavních aktér cestovního ruchu, koordinace aktivit regionálního turistického marketingu zamených na identifikované cílové skupiny a zdrojové trhy a zvýšení jeho efektivnosti. Výchozím rámcem pi formulování Strategie byl dokument Koncepce státní politiky cestovního ruchu v eské republice na období schválená usnesením vlády eské republiky ze dne Významným programovým dokumentem, který ovlivuje obsahovou specifikaci jednotlivých okruh priorit Strategie a zejména cílen orientuje zamení budoucích rozvojových projekt na možné zdroje jejich spolufinancování je dokument Regionální operaní program NUTS II Jihovýchod na období Pi formulaci návrhové ásti Strategie byly proto jednotlivé okruhy priorit specifikovány tak, aby byla možná pímá obsahová návaznost priorit kraje na priority Regionu soudržnosti Jihovýchod. Dležitým programovým a koncepním dokumentem je Program rozvoje kraje Vysoina, jako základní dokument regionálního rozvoje. Aktualizovaná programová ást, která definuje základní rozvojové smry v celé jejich tématické šíi byla schválena Zastupitelstvem kraje Vysoina dne usnesením. 0482/07/207/ZK. 1.1 Východiska Kraj Vysoina patí k mnoha regionm R, které s rozvojem cestovního ruchu spojují ást svých budoucích rozvojových vizí. Tém celé území má významný turistický potenciál zachovalou pírodu, podmínky pro sportovní a rekreaní aktivity, udržované historické ásti mst, adu cenných stavebních památek, bohaté tradice i pomrn dobrou dopravní dostupnost z ostatních ástí republiky. Z atraktivit mezinárodního významu, nacházejících se na území kraje, lze uvést zejména ti památkové areály, které jsou zapsány na Seznamu svtového kulturního ddictví UNESCO mstskou památkovou rezervaci Tel, areál národní kulturní památky poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoe u Žáru nad Sázavou a unikátn zachovanou židovskou tvr spolu s bazilikou sv. Prokopa v Tebíi. Dalšími významnými turistickými atraktivitami jsou mstské a venkovské památkové rezervace a zóny, pes dv desítky veejnosti pístupných hrad, zámk a klášter a nespoet muzejních a umleckých sbírek. Velkou environmentální i estetickou hodnotu má jedinená kulturní krajina Vysoiny. Práv pro ni má znaná ást kraje statut chránných území. Krajina vytváí sama o sob atraktivní prostedí pro trávení volného asu. Znaný rekreaní potenciál mají zejména lokality v 3

4 údolích ek a v okolí vodních ploch. Pro zimní sporty je vhodná vtšina území Vysoiny, zejména pro bžecké lyžování. Rozvojové možnosti cestovního ruchu na Vysoin je do budoucna možné spojovat zejména s žádanými formami pobytové turistiky (prázdninové pobyty pro rodiny s dtmi, nabídka stedn nároné aktivní dovolené, venkovská turistika), se zážitkovou turistikou poznávací (mstská turistika spojená s návštvou kulturn-historických památek) a s kongresovou turistikou. Na využití turistického potenciálu regionu a zvyšování ekonomického pínosu cestovního ruchu je zamena ada aktivit kraje Vysoina, realizovány jsou konkrétní projekty a napomáhá mu grantová politika kraje smovaná do soukromého i veejného sektoru. Oblasti podpory cestovního ruchu ze strany kraje Vysoina: Podpora rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (grantová politika prostednictvím program Fondu Vysoiny, Programu obnovy venkova, Spoleného regionálního operaního programu, Regionálního operaního programu NUTS II Jihovýchod) Podpora rozvoje kvality služeb (grantová politika prostednictvím program Fondu Vysoiny, Spoleného regionálního operaního programu, Regionálního operaního programu NUTS II Jihovýchod) Marketingová podpora regionální turistické nabídky (prezentace nabídek, vlastní turistický portál, systémová podpora innosti turistických informaních center, založení regionální organizace cestovního ruchu) 1.2 Metodika zpracování Na zpracování Strategie se podílel tým Ekonomicko-správní fakulty Katedry regionální ekonomie a správy Masarykovy univerzity v Brn za odborné konzultace oddlení strategického plánování Krajského úadu Vysoina a pracovní skupina složená ze zástupc samospráv, podnikatelských subjekt, kulturních zaízení, neziskových organizací, oddlení cestovního ruchu Krajského úadu kraje Vysoina (pozdji Vysoina Tourism, píspvkové organizace) a oddlení strategického plánování Krajského úadu Vysoina, pod vedením konzultaní a poradenské firmy Econsulting Tebí. Analytická ást obsahuje hodnocení atraktivit cestovního ruchu a objekt turistické infrastruktury vetn úspšnosti jejich postavení v nabídce území. Pro analýzu poptávky byly využity výsledky projektu Monitoring návštvník v turistických regionech R, bhem nhož byly zjišovány informace o skladb návštvník, o zámrech, charakterech a dvodech návštvy, o formách ubytování a stravování, o preferovaných aktivitách a o hodnocení jednotlivých položek služeb cestovního ruchu. Formulována byla SWOT analýza cestovního ruchu v území a provedena kategorizace území z hlediska potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, stanovena pedpokládaná intenzita, asová využitelnost, hlavní druhy a formy cestovního ruchu a regionalizace cestovního ruchu (funkn-prostorové využití území pro turismus). V návrhové ásti byla stanovena vize rozvoje cestovního ruchu daného území a hlavní problémy rozvoje území (strategické cíle). Ty byly formulovány na základ diskuse zainteresovaných subjekt na tech pracovních semináích a následn dopracovány do úrovn opatení. 4

5 2. SWOT analýza Pro diagnostiku píležitostí rozvoje cestovního ruchu byl zvolen princip strukturované SWOT analýzy. Východiskem pro formulaci silných a slabých stránek, píležitostí a rizik byly údaje získané v panelových diskusích pracovní skupiny na základ okruh sestavených projektovým týmem a doporuených odbornou literaturou (nabídka a poptávka, pozice ve sledované oblasti vi konkurenci, image vi okolí, struktura potenciálních partner, jejich technická úrove, odbornost a dovednosti zamstnanc, šíe a komplexnost inností, financování aktivit,.). V rámci panelových diskusí byly využity výstupy analytické ásti a výsledky terénního šetení profilu návštvníka. Silné stránky Poloha kraje Vysoina uprosted R Kvalita životního prostedí Typ a zachovalost krajiny Existence ady chránných území a jejich zpístupnní naunými stezkami Píležitosti Zachovalá píroda a atraktivita krajiny pízniv ovlivují obraz regionu Využití pedpoklad pro rozvoj dlouhodob udržitelného cestovního ruchu Pírodní pedpoklady Slabé stránky Špatná kvalita vody v pírodních koupalištích a rybnících (využívány k chovu ryb) Nízké vodní stavy ek limitují jejich využitelnost pro vodní turistiku Ohrožení Nebezpeí poškození pírody a krajiny neuváženými investiními akcemi - rozmach vtrných elektráren Poškozování krajinotvorných prvk vlivem neorganizovaného a živelného rozvoje CR Zmna klimatu - nejisté snhové podmínky mohou ovlivnit zimní turistiku Návštvnická atraktivita regionu, turistická infrastruktura Silné stránky Vysoký kulturní potenciál - památky, historická jádra mst, koncentrace památek Unesco na svtové úrovni Jedinené územní dispozice pro aktivní turistiku - dobrá sí znaených tras pro pší a cyklisty, horolezcké terény Dobrý krajinný potenciál pro bh na lyžích - atraktivní sí lyžaských bžeckých stop Možnost zimních sport na svtové úrovni (bžky, biatlon, psí spežení,.) Rozšiující se nabídka pro jezdectví a hipoturistiku ) Významný potenciál venkovské turistiky a lidové architektury Velmi dobrá dostupnost rznými druhy Slabé stránky Kapacitn a kvalitativn nedostatená nabídka ubytovacích zaízení - nízký poet certifikovaných ubytovacích zaízení, absence ubytování vyššího standardu, nerovnomrn rozložené ubytovací kapacity, nízké využití ubytovacích kapacit Rozdílná úrove technického stavu a vybavenosti stravovacích zaízení Kapacitn a kvalitativn nedostatená doprovodná infrastruktura a služby sportovn rekreaního charakteru - nekoordinovaná a neefektivní údržba cykloturistických a lyžaských tras, ídká sí pjoven sportovního vybavení, 5

6 dopravy - snadná dostupnost po dálnici, relativn husté propojení mst a obcí sítí silnic 2. a 3. tídy Píležitosti Rekonstrukce a zpístupnní vtšího potu památek Atraktivní vzhled obcí podporující rozvoj cestovního ruchu Budování cyklostezek, tématických cyklotras, nových lyžaských tratí a nauných stezek, v. odpovídajícího doplkového vybavení Zlepšení struktury nabídky a kvality služeb v oblasti ubytování Zkvalitnní dopravní infrastruktury Investice do ostatní sportovní infrastruktury Vybudování jedineného unikátního zaízení nap. pro poznávání Rst potu a zárove zkracování dovolených, vyžadující dobrou, jednoduchou a rychlou dopravní dostupnost cílových destinací nepístupnost ady sportovních zaízení pro veejnost, nedostaující infrastruktura pro cyklisty, chybjící služby typu wellness, relaxaních, rekondiních a regeneraních Neexistence specializovaného zaízení zameného na poznávání a popularizaci vdy a techniky Nevyhovující stav dopravní infrastruktury Špatný technický stav nkterých kulturních a historických památek Nedostatek veejných WC v turisticky atraktivních lokalitách Ohrožení Pehnané a neadekvátní aktivity ochránc pírody omezující aktivity CR Paralyzování rozvoje aktivit CR v památkov chránných objektech z hlediska památkové ochrany Problémy dlouhodob nevyjasnných vlastnických vztah Negativní vnímání zvyšujícího se potu turist u obyvatel menších sídel v kraji Ztráta pozice CR z hlediska krajských priorit Ztráta podpory akcí CR ze strany mst Omezení toku financí na údržbu památek Chátrání a znehodnocení památkových objekt v dsledku nevhodných a necitlivých zásah. Konflikty pi užívání stezek pšími, cykloturisty a jezdci na koních Služby, turistická nabídka, produkty cestovního ruchu, akce Silné stránky Možnosti stedn nároných letních i zimních outdoorových pohybových aktivit Tradiní a atraktivní kulturní akce pro rzné cílové skupiny (Prázdniny v Teli, Festival rekord v Pelhimov, Pyrocar, Zámostí v Tebíi, velikost cílových skupin 1 až 10 tisíc, délka trvání 1 den až 1 msíc) Jedinená témata a osobnosti v rámci R (Festival rekord Pelhimov, Hašek, Santini, Mahler, ) Možnosti sportovního rybolovu, lovu zve Pátelskost a vstícnost místních obyvatel Slabé stránky Málo možností pro zážitkovou turistiku Málo využívané tradiní regionální výrobky Málo typických regionálních jídel Slabá nabídka alternativních aktivit pro pípad špatného poasí Nedostatená nabídka aktivit pro rodiny s dtmi Vysoká míra sezónnosti nabídky Nedostatené turistické využití kulturního potenciálu Nedostatená nabídka tematických produkt a program Akce nejsou asto navzájem 6

7 k turistm a návštvníkm. Významný potenciál návštvník a turist z vlastního kraje a sousedních region koordinovány Krátká prmrná doba pobytu návštvník Píležitosti Ohrožení Rostoucí poptávka po volnoasových aktivitách (cykloturistika, pší a horská turistika, hipoturistika, sjezdové a bžecké lyžování, adrenalinové zážitky). Rostoucí cílové skupiny senior a zájemc o venkovskou turistiku a agroturistiku. Rst zájmu o zdravý životní styl a wellness pobyty Vytvoení atraktivních nabídek pro milovníky pírody Turistické využití památek a muzeí v rámci atraktivních návštvnických program - poznávací cestovní ruch, školní zájezdy Rst zájmu tuzemc o pobyty v tuzemsku. Rozvoj nabídky pro kongresovou a incentivní turistiku Zamení na rozvoj píležitostí pro rodinnou dovolenou Zaazení typických emesel, domácích produkt a regionálních pokrm k obohacení turistické nabídky Rozvoj spolupráce se sousedními regiony, v. zahraniních (Dolní Rakousko) Blízkost hranic s Rakouskem a s tím spojené možnosti smrování turist z tetích zemí Sílící pozice a rozvoj konkurenních region ve vztahu k trhu cestovního ruchu a zejména k silným cílovým trhm (tuzemsko, Nmecko,. Rakousko, Slovensko). Odliv návštvník pro nespokojenost s kvalitou stravovacích a ubytovacích služeb a s profesionalitou doplkových služeb Nelepšící se kvalita služeb poškozuje image oblasti Ztráta zájmu o turistické cíle bez atraktivní programové nabídky Hospodáská recese v R a snižování koupschopnosti tuzemského obyvatelstva. Organizace CR, marketing, komunikace, informaní servis Silné stránky Slabé stránky Hustá sí turistických informaních center s dostateným materiálním a technickým vybavením innost kraje, místních samospráv a sdružení obcí v aktivitách cestovního ruchu Tvorba kvalitních regionálních i lokálních propaganích materiál Kvalitní webový regionální turistický portál, zvyšující se úrove zapojení infocenter do budování a aktualizace databází Nedvra v CR jako perspektivní zamstnání na Vysoin Nízký poet host a nízký podíl na celkovém potu host v R Neprovázanost nabídky, neexistence programových balík Chybjící regionální znaka, logo a slogan Nedostatek propaganích materiál o kraji v turistických infocentrech Nedostatek komunikace mezi jednotlivými subjekty zainteresovanými do rozvoje 7

8 Dálnice D1 významný informaní zdroj pro Vysoinu Píležitosti cestovního ruchu, minimální komunikace mezi soukromým a veejným sektorem, nízká úrove spolupráce turistických oblastí pi tvorb turistické nabídky, chybí celoregionální pohled na sektor CR Chybjící strategické rozvojové dokumenty (v. strategie CR) na úrovni kraje i jednotlivých mst Nedocenný význam innosti turistických infocenter (asto suplují jiné innosti, nízké finanní ohodnocení pracovník TIC) Ohrožení Založení a innost zastešující marketingové organizace cestovního ruchu s psobností pro celý region, založené na spolupráci veejného a soukromého sektoru Rostoucí význam a role e-marketingu a on-line rezervací Zlepšení komunikace napí spektrem subjekt CR, motivace poskytovatel služeb ke spolupráci, konsensus pi ešení zásadních otázek rozvoje CR Vytvoení regionálního informaního, monitorovacího a rezervaního systému Zesilující vdomí ekonomické dležitosti cestovního ruchu pro rozvoj regionu u obyvatel Motivaní podpora innosti turistických infocenter Neochota subjekt CR v Praze poskytnout informace propagující zbytek R Nedostatená spolupráce zabrauje optimálnímu rozvoji CR Nekoordinované a roztíštné propaganí aktivity s nízkým efektem Nedostaten aktualizované regionální databáze ohrozí kvalitu sdílených a poskytovaných informací Silné stránky Existence stedních a vysoké školy zamených na vzdlávání pracovník v sektoru CR Krajský grantový systém Fondu Vysoiny Lidské zdroje, financování Slabé stránky Nekvalifikovaná pracovní síla, špatná komunikaní a jazyková vybavenost pracovník v sektoru stravovacích a ubytovacích služeb Slabá ochota poskytovatel služeb zapojit se do projekt CR Ovlivování až korumpování cestovních kanceláí pražskými hotely Nedostatená komunikace a kooperace mezi klíovými initeli cestovního ruchu v regionu (mezi veejným a soukromým sektorem uvnit i navzájem). Podcenní kvalifikaní a profesní pípravy odborník v oblasti cestovního ruchu. Špatná legislativa svazující ruce provozovatelm v CR 8

9 Píležitosti Profesní vzdlávání pracovník v CR Pomoc pi zpracování projekt Možnost peshraniní a meziregionální spolupráce v rámci projekt podpoených ze zdroj EU Aktivní zákonodárná iniciativa kraje ve prospch CR Možnost erpání finanních prostedk ze strukturálních fond v období na rozvoj infrastruktury, služeb a vzdlávání v cestovním ruchu Ohrožení Nedostatek financí z Fondu Vysoiny pro dotaní programy v oblasti CR Neschopnost vyerpat finanní zdroje z EU Politizování aktivit CR 9

10 3. Strategický rámec Strategie Z identifikovaných problém omezujících rozvoj cestovního ruchu a na základ významu cestovního ruchu pro ekonomiku nejen kraje Vysoina, ale celé eské republiky, vyplývá nutnost pímé i nepímé podpory cestovního ruchu ze strany veejné správy. Garance rozvoje cestovního ruchu na území kraje vyplývá ze zákona a souvisí s odpovdností za územní rozvoj celého kraje, v. podpory soukromého podnikání. Strategie je proto zamena na návrh ešení klíových rozvojových priorit, které jsou dle zákona.129/200 Sb. o krajích, v kompetenci kraje. Spolupráce s dalšími subjekty je specifikována v rámci navržených opatení. 3.1 Stanovení vize a cíl Strategická vize Kraj Vysoina je dobe dostupný region pro objevné poznávání, aktivní odpoinek, profesní setkávání a zajímavé zážitky. Kvalita infrastruktury, pestrost nabídky, profesionalita služeb, ohleduplnost k pírodnímu prostedí a pée o kulturní ddictví jsou dvodem pro opakovanou návštvu kraje. Široce podporovaný, dynamický a udržitelný cestovní ruch je na Vysoin dležitou souástí života kraje. Globálním cílem politiky cestovního ruchu je zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti cestovního ruchu pi respektování ochrany životního prostedí. Strategickým cílem je využít polohu kraje Vysoina v srdci eské republiky a rozvíjet jeho pírodní a kulturní potenciál pro cestovní ruch vybraných cílových skupin s podmínkou dlouhodobé udržitelnosti. Specifickými cíli je udržitelné využití pírodního potenciálu krajiny, zvýšení dostupnosti kulturních památek využívaných pro cestovní ruch, rozvoj šetrných forem cestovního ruchu a rozvoj lidských zdroj. 3.2 Základní priority Strategie Priority byly stanoveny na základ strategické vize a cíl a spoívají v podpoe ty základních oblastí. Do ekonomiky kraje by se realizace priorit a opatení mla promítnout ve zvýšení zamstnanosti v cestovním ruchu, zvýšení celkové a pobytové návštvnosti regionu, úelné koncentraci finanních prostedk a zvýšení píjm z cestovního ruchu. Konkurenceschopné regionální programy a produkty cestovního ruchu (priorita B), založené na atraktivitách a jedinenosti prostedí, musí být zacíleny na konkrétního návštvníka a šetrným zpsobem využívat pírodní atraktivity, kulturní potenciál a historické památky. Nezbytným pedpokladem pro tvorbu a realizaci turistických produktových nabídek je existence odpovídající infrastruktury a kvality služeb. Výstavba a rekonstrukce základní i 10

11 doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (priorita A) bude realizována soukromými i veejnými subjekty. Lidský potenciál subjekt cestovního ruchu (priorita D) je nezbytný pro rst kvality poskytovaných služeb a zárove pro posilování vdomí veejnosti o významu turismu. Pípravu produkt je nutné založit na fungující organizaní struktue (priorita C) s úastí odborné veejnosti z ad soukromého i veejného sektoru a s jasn vymezenými kompetencemi pro výkon jednotlivých inností. Pro úspšný prodej turistických produkt je nutné vytvoit efektivní systém marketingové podpory. V souladu s stanovenými cíli jsou navrženy následující priority a opatení. Jejich aktivity vytváejí prostor pro dosažení dílích cíl v rámci jednotlivých rozvojových oblastí. Realizace aktivit je územn vymezena krajem Vysoina. Napí celým spektrem bude kladen draz na zprostedkování poznání kultury, tradic, historie a pírodního bohatství kraje Vysoina a o poznání pírodních zákonitostí, vdeckých objev a technických vymožeností v jeho nejrznjších formách. Priorita A: Vytvoit dostatené a kvalitní kapacity pro využití atraktivit kraje budováním, modernizací a údržbou základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Opatení A.1: Opatení A.2: Opatení A.3: Opatení A.4: Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a gastronomických zaízení Výstavba a modernizace sportovn-rekreaních zaízení Výstavba, rozšíení a zkvalitnní infrastruktury pro kongresovou turistiku Vytváení kvalitního prostedí pro kulturní a poznávací cestovní ruch Priorita B: Posilovat stávající turistickou nabídku a její rozšíení smrovat k zážitkové turistice a vyvážení sezónních a mimosezónních aktivit Opatení B1: Opatení B2: Tvorba specifických regionálních produkt cestovního ruchu Vytváení podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu Priorita C: Profesionalizovat ízení cestovního ruchu v kraji prostednictvím subjektu zajišujícího marketing, koordinaci, osvtovou innost a zastešení regionálního informaního systému Opatení C1: Opatení C2: Zkvalitnní informací pro pípravu a realizaci produktov zamených nabídek Propagace turistické nabídky na regionální, národní i mezinárodní úrovni Priorita D: Podporovat rozvoj místních, regionálních i mezinárodních partnerství a sítí v cestovním ruchu. Motivovat zamstnance i zamstnavatele pro rst cestovního ruchu Opatení D 1: Opatení D.2: Opatení D.3: Funkní a efektivní partnerství jako princip rozvoje regionální turistické nabídky Zkvalitování služeb v zaízeních cestovního ruchu innost turistických informaních center 11

12 PRIORITA A VYTVOIT DOSTATENÉ A KVALITNÍ KAPACITY PRO VYUŽITÍ ATRAKTIVIT KRAJE BUDOVÁNÍM, MODERNIZACÍ A ÚDRŽBOU ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU Odpovídající úrove základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je základním pedpokladem pro rozvoj rzných forem cestovního ruchu a pro dlouhodobý rozvoj turistické návštvnosti. Kvalitativní a kvantitativní zmna v infrastruktue umožní rozšíení a zkvalitnní poskytovaných služeb. Priorita zahrnuje oblasti podpory základní infrastruktury v podob široké škály ubytovacích a stravovacích kapacit a potebné doprovodné infrastruktury pro aktivní, kongresovou i poznávací turistiku. Opatení A. 1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a gastronomických zaízení Východiska: Analýza ukázala územní koncentraci ubytovacích zaízení (do velkých mst, horských stedisek a stedisek letní rekreace u vody), nepíliš vyhovující druhovou skladbu ubytovacích zaízení i strukturu lžek, rozdílnou úrove technického stavu a vybavenosti ubytovacích a stravovacích zaízení. Pedmtem opatení proto je aktivní a úinná podpora dobudování a zkvalitnní struktury a vybavenosti ubytovacích a gastronomických zaízení, doprovázené certifikací jednotlivých zaízení. V cenných územích (chránné krajinné oblasti, maloplošná chránná území) musí být eliminován konflikt zámr výstavby, rekonstrukce i rozšíení ubytovacích zaízení s hledisky ochrany pírody. V tchto pípadech bude nutná diskuse se zástupci institucí odpovídajících za ochranu pírody. Cíle opatení: rozšíení a zkvalitnní základní turistické infrastruktury zvýšení standardu poskytovaných služeb umožujících uspokojit široké spektrum spotebitelských požadavk zvýšení konkurenceschopnosti Aktivity naplující opatení: výstavba, rekonstrukce a rozšíení ubytovacích a stravovacích zaízení zvýšení standardu vybavenosti ubytovacích zaízení podpora kategorizace a certifikace ubytovacích a stravovacích zaízení Oekávané výstupy: poet nov vybudovaných, zrekonstruovaných nebo rozšíených ubytovacích zaízení (absolutní poet, nov zízená lžka, poet ubytovaných klient, poet penocování, tržby v K) poet nov otevených, rekonstruovaných nebo rozšíených gastronomických zaízení podle jednotlivých typ (absolutní poet, poet klient, tržby v K) poet nov certifikovaných ubytovacích a gastronomických zaízení Píjemci podpory: podnikatelské subjekty v oblasti ubytovacích a hostinských služeb Garant: Kraj Vysoina Cílové skupiny: návštvníci kraje, místní obyvatelé 12

13 Opatení A. 2 Výstavba a modernizace sportovn rekreaních zaízení Dílí opatení A.2.1: Infrastruktura pro pší turistiku, cykloturistiku a hipoturistiku Východiska: a) Kraj je pokryt hustou sítí km turistických cest, jejichž znaení je dlouhodob udržováno Klubem eských turist. Pro zvýšení komfortu uživatel je nutné turistické trasy vybavit doplkovou drobnou infrastrukturou, pípadn je tématicky propojit doplnním nových úsek. Ke zvýšení turistické atraktivity pších tras mohou pispt také nov vybudované nauné stezky, které v pípad zamení na pírodní zajímavosti mohou prostednictvím kvalitn pipravených informaních panel výrazn pispt k rozvoji informovanosti o dvodech ochrany pírody a souvisejících píinách eventuálního omezení nkterých rekreaních aktivit. b) V kraji Vysoina je vyznaena hustá sí cyklistických komunikací rzných typ, významu a kvality, v celkové délce km. Celá ada cykloturistických tras vykazuje závady (kvalita povrchu, chybjící znaení, kolizní místa), trasy nejsou ideáln navzájem propojeny, na mnoha místech jsou vedeny po silnicích s vyšší intenzitou provozu, cyklistickou dostupnost obcí a mst limituje absence cyklostezek. Pedmtem opatení je efektivní propojení sít cyklistických tras budováním nových úsek, zvýšení bezpenosti cyklist odstranním nebezpených míst, zatraktivnní tras odpoinkovými místy, doplnní úsek umožujících využití in-line bruslai a budování souvisejících servisních služeb na trasách. c) Na území kraje Vysoina je vytipováno 180 jízdáren, koských stanic, farem a jezdeckých klub ochotných spolupracovat na vytváení a rozvoji sít hipotras pokrývajících celé území kraje v ucelených okruzích. V cenných pírodních lokalitách musí být respektována stanoviska orgán zabývajících se ochranou pírody a krajiny. V cenných pírodních lokalitách musí být pi budování všech typ tras respektována stanoviska orgán zabývajících se ochranou pírody a krajiny. Musí být prohloubena koncepní a koordinaní úloha krajských orgán, nutné bude nap. zpracovat studii rozvoje/generel cyklistické dopravy, pípadn pasportizaci cyklotras jako východisko pro regionální turistický produkt a pro pravidla pro systémovou údržbu cyklistických tras. Cíle opatení: zvýšení atraktivity území pro návštvníky rozšíení a zkvalitnní doprovodné turistické infrastruktury zvýšení konkurenceschopnosti turistické nabídky kraje zamené na aktivní trávení volného asu zlepšení informovanosti návštvník o místních pírodních zajímavostech a dvodech ochrany pírody rovnomrnjší rozložení turistické zátže v území a regulace pohybu návštvník v pírodn nejcennjších lokalitách využití potenciálu cyklistiky pro rozvoj cestovního ruchu zvýšení bezpenosti provozu na vyznaených cyklistických komunikacích Aktivity naplující opatení: zkvalitování sít turistických znaených tras budování tématicky zamených nauných stezek (pírodní zajímavosti, místní historie, architektura, tradice, legendy apod.) 13

14 budování a znaení nových úsek cyklostezek a tématicky zamených cykloturistických tras vybudování sít hipotras výstavba doprovodné infrastruktury na turistických a cyklistických trasách (vyhlídkové body, odpoinková místa s pístešky, lavikami, stojany na kola, informaními panely apod., úschovny, pjovny a opravny kol) realizace bezpenostních opatení na nebezpených, nepehledných a nevhodn vedených úsecích cykloturistických tras (peložky, peznaení, úprava povrchu apod.) vytvoení systému cyklostezek uvnit obcí zpracování koncepních materiál zamených na problematiku cyklistické dopravy Oekávané výstupy: nov vyznaené turistické trasy nov vybudované nauné stezky nov vytvoená odpoinková místa a instalovaná zaízení doplkové infrastruktury znaených tras (laviky, informaní panely, odpadkové koše apod.) nov vybudované cykloturistické trasy a cyklostezky odstranné technické a bezpenostní závady na cyklotrasách snížení potu nebezpených a kolizních míst na stávajících cyklistických stezkách a trasách zvýšení potu uživatel cykloturistických tras a cyklostezek zpracované koncepní materiály a studie Píjemci podpory: zizovatelé a provozovatelé pších turistických tras, nauných stezek, cykloturistických tras a cyklostezek, hipotras (kraj, msta a obce a jimi zakládané nebo zizované organizace, nestátní neziskové organizace; zájmová sdružení a organizace, podnikatelské subjekty) Garant: Cílové skupiny: Kraj Vysoina návštvníci kraje, místní obyvatelé Dílí opatení A.2.2: Infrastruktura pro lyžování a ostatní zimní sporty Východiska: Vzhledem k píznivým klimatickým podmínkám jsou na území kraje Vysoina píznivé pedpoklady pro rozvoj sjezdového a bžeckého lyžování i dalších zimních sport. Cílem opatení je postupné zkvalitování služeb zimních stedisek v. možnosti budování nových lyžaských areál v místech s píhodnými pírodními podmínkami. Tém celé území kraje je využitelné pro bžecké lyžování, je proto potebné pokraovat v budování lyžaských bžeckých okruh rzné délky a obtížnosti. Pedmtem opatení je také podpora výstavby infrastruktury pro vyznavae dalších zimních sport, k nimž patí nap. snowboarding, sákování, bobování, bruslení apod. O každém pipravovaném zámru bude nezbytné vést diskusi s píslušnou institucí ochrany pírody, nebo akce zahrnuté do tohoto opatení jsou do znané míry konfliktní z hlediska zájm ochrany pírody a krajiny, zejména v místech, která se nacházejí v tsném kontaktu s územím CHKO Žárské vrchy. Cíle opatení: zvýšení atraktivity území pro návštvníky-vyznavae zimních sport rozšíení a zkvalitnní doprovodné turistické infrastruktury zvýšení konkurenceschopnosti území kraje v nabídce zimní turistiky 14

15 využití potenciálu lyžování pro rozvoj cestovního ruchu dosažení konsensu mezi zájmy podnikatel, veejné správy a ochránc pírody Aktivity naplující opatení: investice do zaízení nutných pro rozvoj služeb stedisek sjezdového lyžování (vleky, lanovky, odbavovací systémy, osvtlení svah, technické zasnžování, sociální zázemí, lyžaské školy, pjovny lyžaského a ostatního sportovního vybavení apod.) budování nových lyžaských areál v lokalitách s vhodnými pírodními a dalšími pedpoklady investice do infrastruktury pro bžecké lyžování (budování, údržba a znaení závodních a standardních bžeckých tratí a turistických bžeckých okruh) podpora budování potebné infrastruktury pro další zimní sporty se vztahem k rozvoji cestovního ruchu (snowboarding, boby, sán, bruslení, ) koncepní a marketingové studie, zabývající se problematikou rozšíení a lokalizace nových lyžaských areál Oekávané výstupy: nov vybudovaná a rekonstruovaná infrastruktura pro sjezdové lyžování bžecké lyžování pro ostatní zimní sporty regionální studie a koncepní materiály Píjemci podpory: kraj, msta a obce a jimi zakládané nebo zizované organizace, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení a organizace, podnikatelské subjekty Garant: Cílové skupiny: Kraj Vysoina návštvníci kraje, místní obyvatelé Dílí opatení A.2.3: Infrastruktura pro vodní turistiku a rekreaní plavbu Východiska: Existence pírodních vodních rekreaních ploch na území kraje Vysoina pedstavuje významný potenciál pro rozvoj pobytové turistiky u vody. Stav nkterých vodních ploch však znemožuje koupání stejn jako chybjící i nevyhovující infrastruktura u nich. Také nkteré úseky vodních tok mají dobré pedpoklady pro rozvoj rekreaní plavby, vodácky jsou však prozatím využívané v omezené míe. Doplkem pro vodní aktivity jsou aquaparky, bazény a koupališt. Pedmtem opatení je budování a rekonstrukce infrastruktury, která souvisí se zajištním žádané možnosti rekreaních aktivit u vody. Rozsah a zpsob úpravy vodních ploch a vodních tok pro rekreaci a rekreaní vodní plavbu musí být v souladu s ochranou pírodních hodnot daného území. Cíle opatení: zvýšení atraktivity území pro návštvníky zlepšení stavu a kvality vodních ploch a infrastruktury pro pobyt u vody rozšíení a zkvalitnní infrastruktury pro rekreaní plavbu Aktivity naplující opatení: vyištní vodních ploch využívaných k rekreaci, výstavba zaízení zamezujících jejich zneišování, zlepšení prostedí v bezprostedním okolí rekreaních vodních ploch 15

16 výstavba a rekonstrukce infrastrukturních zaízení souvisejících s rekreací u vody (budování a údržba pláží, pístupové komunikace, parkovišt, sprchy, sociální zaízení, vodní skluzavky, tobogány, provoz lodní dopravy, apod.) výstavba a rekonstrukce infrastrukturních zaízení umožujících pstování vodních sport (pjovny a opravny lodí, pjovny sportovních poteb, apod.) výstavba a rekonstrukce infrastrukturních zaízení umožujících rekreaní plavbu a vodácké aktivity (pístupové cesty, hygienická zaízení, stravovací zaízení, pístavišt a kotvišt lodí, zajištní sjízdnosti ek, vodácké znaení, vodácká táboišt, apod.) nákup plavidel pro rekreaní vodní plavbu na vodních tocích a plochách výstavba a rekonstrukce bazén a koupališ souvisejících s cestovním ruchem budování aquapark a dalších vodních atrakcí ve vhodných lokalitách podpora zpracování koncepních a marketingových studií, zabývajících se problematikou možností vodní turistiky na Vysoin Oekávané výstupy: nov zízená a zrekonstruovaná koupališt a bazény nov vybudovaná a zrekonstruovaná zaízení umožující rekreaci u vody a vodní sporty kvalitní pírodní vodní plochy s doplkovými službami cestovního ruchu využitelné pobytovou rekreaci upravené úseky vodních tok a vodních ploch s potebnou infrastrukturou pro rekreaní plavbu a vodáckou turistiku koncepní a marketingové materiály zamené na možnosti vodní turistiky na Vysoin Píjemci podpory: majitelé a správci vodních tok a vodních ploch, podnikatelské subjekty, msta a obce ležící na vodních tocích napájejících vodní plochy urené k rekreaci Garant: Cílové skupiny: Kraj Vysoina návštvníci kraje, místní obyvatelé Dílí opatení A.2.4: Infrastruktura pro golfovou turistiku Východiska: Golfová turistika patí k moderním formám cestovního ruchu pinášející destinacím vysoké výnosy. Kraj Vysoina disponuje dvma golfovými hišti odlišné kategorie, kvality a rozsahu. Žádoucí je existence celkem 4 5 kvalitních minimáln 18 jamkových golfových hiš s odpovídající návaznou infrastrukturou a službami, umožujících ucelenou regionální nabídku. V cenných pírodních lokalitách musí být pi budování a rozšiování golfových hiš respektována stanoviska orgán zabývajících se ochranou pírody a krajiny. Cíle opatení: rozšíit a zkvalitnit infrastrukturu pro golfovou turistiku, která zajišuje delší pobyt návštvník v regionu a pináší regionu vysoké výnosy 16

17 Aktivity naplující opatení:: rozšíení a modernizace stávajících golfových hiš v. rozšíení zázemí o související infrastrukturu (ubytovací, stravovací, wellness služby, pístupové komunikace, parkovišt apod.) výstavba nových minimáln 18 jamkových hiš na území kraje s kvalitní navazující infrastrukturou Oekávané výstupy: nová golfová hišt s odpovídajícím vybavením Píjemci podpory podnikatelské subjekty Garant: Cílové skupiny: Kraj Vysoina návštvníci kraje, místní obyvatelé Dílí opatení A.2.5: Infrastruktura pro wellness turistiku Východiska: Na mezinárodním, národním i regionálním trhu volnoasových aktivit narstá zájem o zdravý životní styl, wellnessové a léebné pobyty. Vysoina se potýká s velmi krátkou prmrnou dobou pobytu návštvník. Rozšíení infrastruktury a služeb pro léebný cestovní ruch a wellness je jedním z úinných nástroj, jak délku pobytu návštvník prodloužit a souasn zvýšit jejich finanní výdaje v kraji. Cíle opatení: rozšíit a zkvalitnit infrastrukturu pro wellness, jako formy cestovního ruchu, která zajišuje delší pobyt návštvník v regionu a pináší regionu vysoké výnosy Aktivity naplující opatení:: Výstavba, rekonstrukce, modernizace a rozšiování komplexních wellness center v. vybavení a budování souvisejících ubytovacích, stravovacích zaízení, pístupových komunikací, parkoviš apod. Oekávané výstupy: nová kvalitní wellness centra s odpovídajícím vybavením a související infrastrukturou Píjemci podpory: podnikatelské subjekty Garant: Cílové skupiny: Kraj Vysoina návštvníci kraje, místní obyvatelé 17

18 Dílí opatení A.2.6: Volnoasová sportovní infrastruktura využitelná pro cestovní ruch Východiska: Vybavenost území sportovní infrastrukturou zvyšuje turistický potenciál daného území a je významným faktorem pro rozvoj širokého spektra možných volnoasových aktivit v oblasti cestovního ruchu. Patí sem zejména venkovní hišt, kryté tenisové a squashové kurty, u- rampy, skate parky, lanová centra, lezecké stny, možnosti pro tandemové seskoky, paragliding apod.). Tato infrastruktura umožuje sestavení nabídky cílen zamené na sportovní pobyty a je využívána také jako doplková aktivita návštvník (veerní program, nepíze poasí). Protože z vypracovaných analýz vyplynulo, že vybavenost uvedenou sportovní infrastrukturou není v kraji dostatená, je cílem formulovaného opatení podpoit rekonstrukci a výstavbu potebných zaízení daného typu. V cenných pírodních lokalitách musí být pi budování všech typ zaízení respektována stanoviska orgán zabývajících se ochranou pírody a krajiny. O každém pipravovaném zámru bude nezbytné vést diskusi s píslušnou institucí ochrany pírody. Cíle opatení: zvýšit atraktivitu území pro potenciální návštvníky rozšíit a zkvalitnit infrastrukturu umožující aktivity využitelné pro sportovní turismus zvýšit konkurenceschopnosti území kraje ve srovnání s územími s podobnou nabídkou využít potenciál sportovní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, zvýšit související ekonomické pínosy zlepšit píležitosti místního obyvatelstva pro aktivní využití volného asu Aktivity naplující opatení: výstavba a rekonstrukce sportovní infrastruktury s možností úelného využití pro cestovní ruch (hišt na tenis, volejbal, nohejbal, squash, apod., u-rampy, skate parky, fitness centra, lanová centra, lezecké stny, možnosti tandemových seskok, paraglidingu apod.) podpora zpracování regionálních koncepních a marketingových studií, zabývajících se problematikou lokalizace nových sportovních zaízení Oekávané výstupy: nov vybudovaná a rekonstruovaná zaízení sportovní infrastruktury koncepní a marketingové studie, zabývající se problematikou lokalizace nových sportovních zaízení s vtším regionálním dosahem Píjemci podpory: majitelé a provozovatelé sportovních zaízení (msta, obce a jimi zizované nebo zakládané organizace, podnikatelské subjekty) Garant: Cílové skupiny: Kraj Vysoina návštvníci kraje, místní obyvatelé Opatení A. 3 Výstavba, rozšíení a zkvalitnní infrastruktury pro kongresovou turistiku Východiska: V souasné dob je na území kraje Vysoina nkolik menších konferenních zaízení. Poloha kraje Vysoina v centru eské republiky a rostoucí poptávka po kongresové turistice 18

19 vyžaduje jednak rozšíení stávajících kongresových center a jejich modernizaci vybavením dalšími službami, ale také vznik zcela nových standardn vybavených zaízení. Cíle opatení: rozšíit a zkvalitnit infrastrukturu pro kongresovou turistiku, jako formy cestovního ruchu, která zajišuje delší pobyt návštvník v regionu a pináší regionu vysoké výnosy Aktivity naplující opatení: rekonstrukce a modernizace stávajících kongresových zaízení s cílem rozšíit jejich kapacitu, v. nákupu technického vybavení a výstavby doprovodné infrastruktury související s rozšíením nabídky kongresového zaízení výstavba nových kongresových zaízení s ubytovací kapacitou nad 100 pokoj, vetn vnitního a technického vybavení, stravovacích a sportovních kapacit, pístupových komunikací, parkoviš apod. Oekávané výstupy: nová a modernizovaná zaízení pro kongresovou turistiku Píjemci podpory: majitelé a provozovatelé sportovních zaízení (msta, obce a jimi zizované nebo zakládané organizace, podnikatelské subjekty) Garant: Cílové skupiny: Kraj Vysoina návštvníci kraje, místní obyvatelé Opatení A. 4 Vytváení kvalitního prostedí pro kulturní a poznávací cestovní ruch Dílí opatení A.4.1: Obnova, rekonstrukce a pée o pírodní, historické a památkové objekty, rozvoj a zkvalitnní jejich doplkové infrastruktury Východiska: Poznávací turistika je jednou z tradiních forem cestovního ruchu. Rozvoj poznávacího cestovního ruchu umožují kulturn-historické, architektonické, technické a pírodní památky. ada z nich se nenachází v dobrém stavu, nkteré jsou v dsledku toho využívány jen ásten nebo jejich stav žádné využití neumožuje. Cílem opatení proto je trvalá pée o pírodní zajímavosti a atraktivity, o kulturn historické a technické památky, zkvalitnní veejných prostranství (opravy, rekonstrukce apod.) souvisejících s uvedenými atraktivitami a také výstavba, píp. zpístupnní dalších objekt, které mohou pispt k rozvoji poznávacího cestovního ruchu (nap. muzea, návštvnická centra, stediska pro poznávání a popularizaci vdy a techniky, rozhledny, vyhlídková místa apod.). Rozsah a zpsob úpravy pírodních památek a historických objekt pro využití v cestovním ruchu musí být v souladu s ochranou pírodních a kulturních hodnot daného území. V cenných pírodních lokalitách musí být respektována stanoviska orgán zabývajících se ochranou pírody a krajiny. 19

20 Cíle opatení: zlepšit stav památkov chránných objekt a pírodních atraktivit pro jejich využití v cestovním ruchu zvýšit konkurenceschopnost území kraje ve srovnání s územími s podobnou nabídkou Aktivity naplující opatení: rekonstrukce a trvalá pée o technický stav objekt využívaných pro poznávací cestovní ruch (hrady, zámky, církevní památky, mstská architektura, soubory lidové architektury, památníky, technické památky, pírodní atraktivity apod.) rekonstrukce, výstavba a zpístupování dalších objekt využitelných pro cestovní ruch (návštvnická centra, muzea, atrakce zamené na popularizaci regionální historie a tradic, stediska zamená na poznávání vdy a techniky apod.) výstavba, rekonstrukce, modernizace a rozšiování infrastruktury objekt poznávací turistiky vstupní obslužné prostory, parkovišt, pístupové komunikace, informaní tabule, tvorba speciáln zamených expozic, nákup vybavení apod. pée o drobné památky (kížky, kapliky, zvoniky, sochy, ) rozvoj spolupráce s církví, zlepšení pístupnosti sakrálních staveb zlepšování vzhledu veejných prostranství Oekávané výstupy: zrekonstruované historické a technické památkové objekty s návaznou infrastrukturou a vybavením, využívané v cestovním ruchu nov vybudované, píp. nov zpístupnné objekty, v. související doprovodné infrastruktury, umožující návštvníkm seznámení se specifiky regionu zlepšení stavu pírodních zajímavostí a atraktivit a jejich zpístupnní veejnosti upravená a rekonstruovaná veejná prostranství Konení píjemci: majitelé, provozovatelé a správci technických, pírodních a historických památek (msta, obce a jimi zizované píp. zakládané organizace, správy CHKO, NPÚ, neziskové organizace, zájmová sdružení, podnikatelské subjekty) Garant: Cílové skupiny: Kraj Vysoina návštvníci kraje, místní obyvatelé Dílí opatení A.4.2: Využití kulturních akcí, regionálních tradic a místních výrobk pro podporu cestovního ruchu Východiska: Podpora turistiky zamené na poznávání regionálních specifik zprostedkovan podporuje regionální zvláštnosti jako takové a pispívá ke zvýšení sounáležitosti návštvník s krajem Cíle opatení: zlepšit stav památkov chránných objekt a pírodních atraktivit pro jejich využití v cestovním ruchu zvýšit konkurenceschopnost území kraje ve srovnání s územími s podobnou nabídkou Aktivity naplující opatení: 20

21 organizování a podpora pravidelných kulturních, folklorních, spoleenských akcí a festival v regionu koordinace tchto akcí, podpora jejich vzájemného propojení, propagace a mediální prezentace podpora innosti subjekt organizujících kulturní akce, poádání regionálních soutží o nejatraktivnjší akce a zajištní jejich finanní podpory vyhledání a podpora obnovení starých historických tradic a akcí vytvoení typických místních výrobk a podpora jejich zavedení na regionální trh Oekávané výstupy: kulturní akce a mediální kampan pro jejich využití v cestovním ruchu vytvoený systém podpory typických regionálních výrobk Konení píjemci: msta, obce a jimi zizované píp. zakládané organizace, neziskové organizace, zájmová sdružení, podnikatelské subjekty Garant: Cílové skupiny: Kraj Vysoina návštvníci kraje, místní obyvatelé PRIORITA B POSILOVAT STÁVAJÍCÍ TURISTICKOU NABÍDKU A JEJÍ ROZŠÍENÍ SMROVAT K ZÁŽITKOVÉ TURISTICE A VYVÁŽENÍ SEZÓNNÍCH A MIMOSEZÓNNÍCH AKTIVIT Turistická nabídka je na trhu uplatnitelná prostednictvím turistických produkt a komplexních programových nabídek. Zákazníkovi pinášejí výhodu jednoduché organizace služeb a garanci kvality služeb. Organizátorovi produktu umožují oslovit specifické cílové trhy nebo konkrétní skupiny zákazník, využít efektivn mimosezónu, ovlivnit délku pobytu, motivovat klienty k opakovanému využití služeb apod. Dostaten variabilní, tématické i ucelené produkty jsou závislé na existenci odpovídající infrastruktury, kvalit služeb, využití kulturního potenciálu území, nezbytné organizaní struktue a marketingové podpoe turistické nabídky. Turistické produkty využívající pírodní potenciál musí vždy zohledovat limity návštvnosti chránných území, tak, aby nedocházelo k jejich nadmrnému zatížení. V územích vyžadujících zvláštní ochranu bude nabídka respektovat režim území, pípadn bude umístna mimo pírodovdn nejcennjší lokality. Opatení B. 1 Tvorba specifických regionálních produkt cestovního ruchu Východiska: Kraj Vysoina se na trhu cestovního ruchu mže prosadit nabídkou kvalitních regionálních turistických produkt, pro které má ideální pedpoklady letního a zimního aktivního turismu, mstského, poznávacího a kulturního turismu, kongresového turismu a dalších. Tyto produkty mohou být zameny na využití jak domácí tak zahraniní klientelou. Cíle opatení: umožnit celoroní návštvnost kraje prodloužit délku pobytu návštvník využít mén turisticky využívaná území kraje 21

22 Aktivity naplující opatení: vytvoení produkt postavených na využití kulturního potenciálu kraje (poznávání kulturních, historických, církevních a technických památek, pobyty ve mstech) tradiních kulturních a sportovních akcí regionální gastronomie sportovní infrastruktury (cyklistické trasy, golfová hišt, wellness služby, adrenalinové sporty, sjezdové a bžecké lyžování, vodní sporty, jízda na koni,...) podpora aktivit na rozvoj kongresové a incentivní turistiky spolupráce na produktech v rámci národní, peshraniní a meziregionální spolupráce rozvoj a podpora spolupráce s tuzemskými a zahraniními cestovními kanceláemi a agenturami tvorba systému turistických pas, hromadných vstupenek a slevových karet tvorba a distribuce souvisejících propaganích materiál mediální prezentace specifických produkt. Oekávané výstupy: vytvoení specifických turistických produkt Konení píjemci: podnikatelské subjekty, cestovní kanceláe, touroperátoi, kraj, msta, obce a jimi zizované píp. zakládané organizace, neziskové organizace, zájmová sdružení Garant: Cílové skupiny: kraj Vysoina, Vysoina Tourism návštvníci kraje, místní obyvatelé Opatení B. 2 Vytváení podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu Východiska: Rozvoj venkovského cestovního ruchu, agroturistiky a dalších šetrných forem cestovního ruchu pedstavuje významný potenciál Vysoiny v turistické nabídce zejména pro domácí klientelu. Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu pispje zárove ke stabilizaci venkovského prostoru. V rámci udržitelného rozvoje je zárove poteba hledat cesty k minimalizaci negativních dopad cestovního ruchu na životní prostedí. Cíle opatení: využít mén turisticky využívaná území kraje umožnit celoroní návštvnost kraje prodloužit délku pobytu návštvník Aktivity naplující opatení: udržení kvality pírodního, historického a kulturního bohatství regionu formou osvty návštvník pée o krajinu, podpora kultivace krajiny a údržby vzhledu obcí podpora pozitivního pístupu obcí k rozvoji trvale udržitelných forem cestovního ruchu v turisticky exponovaných oblastech kraje podpora šetrných forem cestovního ruchu v místech chránných lokalit na území kraje 22

23 podpora certifikace ekologických služeb v souinnosti s profesními organizacemi Oekávané výstupy: rozšíení nabídky zamené na venkovskou turistiku, agroturistiku, hipoturistiku, ekoturistiku atd. vytvoení produkt postavených na využití regionální gastronomie, folklóru, místních typických emesel a aktivního zapojení do ochrany pírody zvýšení povdomí návštvník o pírodních hodnotách území a dvodech jeho ochrany tvorba a distribuce souvisejících propaganích materiál Konení píjemci: podnikatelské subjekty, cestovní kanceláe, touroperátoi, kraj, msta, obce a jimi zizované píp. zakládané organizace, neziskové organizace, zájmová sdružení Garant: Cílové skupiny: kraj Vysoina, Vysoina Tourism návštvníci kraje, místní obyvatelé PRIORITA C PROFESIONALIZOVAT ÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V KRAJI PROSTEDNICTVÍM SUBJEKTU ZAJIŠUJÍCÍHO MARKETING, KOORDINACI, OSVTOVOU INNOST A ZASTEŠENÍ REGIONÁLNÍHO INFORMANÍHO SYSTÉMU Veejná správa i podnikatelská veejnost vnímá sektor cestovního ruchu jako významný segment ekonomického rozvoje regionu. Slabinou je organizace (ízení) cestovního ruchu. Vedle fungující kooperace veejnoprávních subjekt je poteba zintenzivnit spolupráci s podnikatelskými subjekty a orientovat se na organizaci informaních a servisních služeb pro turistický region Vysoina a na podporu prodeje jeho turistických nabídek. Zastešující organizace, která by mla koordinovat turistické aktivity, vetn jejich marketingové podpory (reklama, propagace, podpora prodeje, prodej), byla zízena krajem Vysoina jako píspvková organizace Vysoina Tourism k Strategické plánování a management rozvoje cestovního ruchu je pro každou turistickou destinaci klíovým faktorem pro zachování jeho konkurenceschopnosti. Opatení C. 1 Zkvalitnní informací pro pípravu a realizaci produktov zamených nabídek Východiska: Pro rozhodování a pípravu turistické nabídky je teba neustále sledovat vývoj poptávky a charakteristiky marketingových skupin klient konfrontovat se zájmem o jednotlivé formy cestovního ruchu a s údaji o návštvnosti regionu. Využívána jsou k tomu statistická data SÚ, která umožují vyhodnotit návštvnost kraje sledováním pot pijíždjících turist a využitelnosti ubytovacích kapacit. Strukturu návštvník a jejich postoje k cestovnímu ruchu je nutno sledovat metodami marketingových šetení. Cíle opatení: efektivnjší využívání potenciálu cestovního ruchu v kraji Vysoina zkvalitnit informaní servis pro návštvníky 23

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence,

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence, CELKOVÁ VIZE ROZVOJE MSTA Horní Slavkov je v roce 2028 regionáln významným a vyhledávaným centrem oblasti Slavkovského lesa, dynamicky a vyvážen se rozvíjejícím a funkním místem, nabízejícím vhodné podmínky

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Projektový list pro výb r pilotního projektu

Projektový list pro výb r pilotního projektu Projektový list pro výbr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Pedkladatel projektu Eastern Star s.r.o. Právní forma pedkladatele projektu Podnikatel IO 27530532 Sídlo Jarošov 9, 569 66 Zodpovdný

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice

Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice ve spolupráci s Mstským úadem Hluboká nad Vltavou, Masarykova

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. zem lské rodinné farmy SV TNOV

ÚZEMNÍ STUDIE. zem lské rodinné farmy SV TNOV ING. ARCH. JAN PSOTA, S T U D I O P, NÁDRAŽNÍ 52, 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 10116435 ÚZEMNÍ STUDIE zemlské rodinné farmy SVTNOV Místo stavby : k.ú. Svtnov

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více