Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní"

Transkript

1 Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a ochrana zdraví pi práci záí JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I a.s editelka divize

2 Obsah 1. ÚVOD REKAPITULACE VÝSTUP ANALÝZY PROJEKTOVÉHO ZÁMRU SOUASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU Analýza souasného stavu Zámr projektu Návaznost projektu na cíle a priority EU, R, celostátní a regionální politiky9 3.4 Historie projektu a jeho souasný stav Definice projektu a jeho popis (projektový rámec) Základní cíle a popis projektu Zdvodnní projektového zámru Aktivity projektu Žadatel a cílové skupiny projektu Partnei projektu Lokalizace projektu Charakteristika pedkladatele projektu Zkušenosti pedkladatele s podobným typem projekt a vazba na další projekty SWOT ANALÝZA A MARKETINGOVÁ KONCEPCE Analýza poptávky a nabídky SWOT analýza Marketingová koncepce ORGANIZANÍ ÍZENÍ PROJEKTU Lidské zdroje a jejich zapojení do projektu Metodika ízení projektu ídící výbor Manažer projektu Realizaní tým Požadavky na odbornost HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Etapizace projektu Pedpokládaný harmonogram projektu FINANNÍ ANALÝZA PROJEKTU Náklady projektu Zdroje projektu Vlastní zdroje Dotaní zdroje Zpsobilé výdaje v IOP oblast intervence Jiné zdroje ANALÝZA RIZIK ZÁVRY A DOPORUENÍ Seznam tabulek Tabulka 2-1 Rekapitulace výsledk analýzy projektového zámru... 5 Tabulka 4-1 SWOT analýza projektu Strana 2 (celkem 26)

3 Tabulka Nákladový plán projektu Tabulka Pedpokládané financování projektu Tabulka 8-1 Pravdpodobnost výskytu a intenzita negativního vlivu faktor rizik projektu 23 Tabulka Závry a doporuení projektového zámru Strana 3 (celkem 26)

4 1. Úvod Pedmtem této studie je analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání, jehož podstatou je celoplošná koordinace a modernizace prevence vzniku pracovních úraz a nemocí z povolání poskytovaná zdravotními pojišovnami ve smyslu pedcházení vzniku poškození zdraví pi práci. Cílovou skupinou projektu je ekonomicky aktivní ást populace eské republiky zapojená do pracovního procesu, tedy nejvíce vystavena možnosti vzniku úrazu i nemoci z povolání. Oblast podpory bezpenosti a ochrany zdraví pi práci je v rámci prevence zdravotních rizik jednou z priorit podpory z finanních prostedk EU fond v programovacím období Oblast bezpenosti a ochrany zdraví pi práci je zahrnuta v Integrovaném operaním programu v prioritní ose 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Pedkladatelem projektu bude Svaz zdravotních pojiš oven R. Strana 4 (celkem 26)

5 2. Rekapitulace výstup analýzy projektového zámru Výstupy analýzy projektového zámru jsou shrnuty v následující tabulce: Tabulka 2-1 Rekapitulace výsledk analýzy projektového zámru Název projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání Svaz zdravotních pojišoven Pedkladatel projektu nám. W. Churchilla Praha 3 Zámr a cíle projektu Zámrem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je podpora aktivit snižující riziko vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání u cílových skupin projektu. Cílovou skupinou projektu je ekonomicky aktivní ást populace R. Úelem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je uplatnní systémového pístupu, tj. vytvoení komplexu nástroj pro prevenci a ešení problému pracovní úrazovosti a nemocí z povolání u ekonomicky aktivní populace. Smyslem projektu je zavést takové nástroje, které budou zvyšovat motivaci zamstnance k ochran svého zdraví na pracovišti a odpovdnosti zamstnavatele za zdraví svých pracovník v oblasti bezpenosti práce. Hlavním strategickým cílem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je zajištní systémové koordinace nástroj k prevenci pracovních úraz a nemocí z povolání. Aktivity projektu Hlavní náplní projektu je zlepšení prevence v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Aktivity projektu: Vytvoení a propojení koordinaního centra s ostatními institucemi a partnery projektu (Výzkumný ústav bezpenosti práce, Státní úad inspekce práce, Svaz zdravotních pojišoven eské republiky, Státní zdravotní ústav a další zdravotní ústavy, pípadn hygienické stanice a další): Zpracování analýzy a vytvoení informaního a komunikaního systému s partnery projektu a dalšími subjekty Zpracování analýz a výzkumných úkol v rámci prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání Zpracování komplexního pístupu metodického modulu k výchov a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci Vybudování call-centra k poskytování informací o nových poznatcích vdy a techniky v oblasti vyhodnocování a odstraování rizik a podporu jejich šíení. Toto centrum bude souasn psobit jako poradenské centrum k pedcházení vzniku poškození zdraví Vytvoení databáze pojistných události týkající se úraz na pracovišti a nemocí z povolání Zajištní marketingových nástroj pro prevenci úraz na pracovišti a nemocí z povolání Navázání komunikace se zamstnavateli a zamstnanci v rámci osvty a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci Realizace publicity a osvty projektu Etapy projektu Projekt bude rozdlen do dvou etap a to podle výše jmenovaných cíl projektu, tj. 1. etapa projektu Strategická ást projektu Strana 5 (celkem 26)

6 Zpracování analýzy a vytvoení informaního a komunikaního systému s partnery projektu a dalšími subjekty Zpracování analýz a výzkumných úkol v rámci prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání Zpracování komplexního pístupu metodického modulu k výchov a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 2. etapa projektu Realizaní ást projektu Vybudování call-centra k poskytování informací o nových poznatcích vdy a techniky v oblasti vyhodnocování a odstraování rizik a podpoe jejich šíení. Toto centrum bude souasn psobit jako poradenské centrum k pedcházení vzniku poškození zdraví Vytvoení databáze pojistných událostí týkající se úraz na pracovišti a nemocí z povolání Zajištní marketingových nástroj pro prevenci úraz na pracovišti a nemocí z povolání Navázání komunikace se zamstnavateli a zamstnanci v rámci osvty a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci Realizace publicity a osvty projektu Jednotlivé etapy budou na sebe logicky navazovat, dílí aktivity budou realizovány paraleln. Harmonogram projektu asový harmonogram akce je plánován na 2 roky, piemž v této fázi pípravy projektu je zahájení realizace projektu pedpokládáno k lednu 2008 a ukonení realizace je naplánováno k prosinci Harmonogram bude upesnn podle vyhlášené výzvy ídícím orgánem píslušného operaního programu. Rok Kvartál I. II. III. IV. I. II. III. IV. 1. etapa projektu Strategická ást projektu x x x x 2. etapa projektu Realizaní ást projektu x x x x Náklady a zdroje projektu Náklady projektu: I. Zpsobilé výdaje celkem bez DPH II. Zpsobilé výdaje celkem s DPH III. Nezpsobilé výdaje celkem 0 IV. Celkové náklady projektu (I.+II.) z toho: ERDF: 85 % 0, Vlastní zdroje: 15 % 0, Strana 6 (celkem 26)

7 Zdroje projektu: Celkem Vlastní zdroje Dotaní zdroje IOP Jiné zdroje Celkem Strana 7 (celkem 26)

8 3. Souasný stav a historie projektu 3.1 Analýza souasného stavu Koncept bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (dále jen BOZP ), tj. ochrana zamstnanc a ostatních osob, vykonávajících pracovní innost, je dležitou souástí politiky státu ve všech vysplých zemích svta. Protiúrazová prevence (rozumí se úrazy i nemoci z povolání) se pímo podílí na zachování maximální produktivity práce zamstnanc v rámci udržitelného rozvoje vedoucí ke zlepšení hospodáské výkonnosti zem. V eské republice jsou základní standardy v oblasti BOZP zavedeny a protiúrazová prevence je souástí národní politiky vlády R vytváené v souladu se smrnicemi EU. Pesto bylo v roce 2006 v eské republice nov hlášeno pes pracovních úraz, z toho s pracovní neschopností. V rámci 4,5 mil. nemocensky pojištných osob pipadá 1,83 pípadu pracovního úrazu na 100 pojištnc. Celkem strávili zamstnanci v pracovní neschopnosti 3,8 mil. kalendáních dn, tj. 47,8 kalendáních dn na jeden pípad. Smrtelná úrazovost pro rok 2006 dosáhla hodnoty 162 pípad. Nemocí z povolání minulý rok onemocnlo 1150 oban a 66 dalších bylo ohroženo nemocí z povolání. Vývoj pracovní úrazovosti obecn zaznamenal výrazný pokles v etnosti pípad, a to pedevším v potu smrtelných úraz, který se snížil na polovinu od roku Zato prmrná doba trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz se zvýšila o 20 procent. Odhaduje se, že v R vzniká až 10 procent nádorových onemocnní z dsledku nevyhovujících pracovních podmínek vedoucí k výraznému prodloužení pracovní neschopnosti. Jeden z koncept BOZP je zajištní vyhovujících pracovních podmínek na pracovišti, tedy v eské republice zejm ješt podceovaná skutenost. Ztráty a náklady spojené s pracovními úrazy v prmru tvoí ron 27 miliard K. I pes vysoké íslo jsou tyto náklady nižší než je obvyklé v jiných zemích. K nejvíce úrazm dochází již tradin ve zpracovatelském prmyslu (44,5 %), následovaný odvtvím obchodu, oprav motorových vozidel a spotebního zboží. Pekvapiv k nejmén úrazm dochází pi dobývání nerostných surovin. V rámci celkových statistik smrtelných úraz ron zeme asi 47 osob ve stavebním prmyslu, tedy tetina všech úmrtí z dvodu pracovního úrazu. Nejvyšší poet profesionálních onemocnní je hlášen u osob pracujících v odvtví výroby kovových konstrukcí a kovodlných výrobk a již tradin v odvtví zdravotní a sociální pée. Z daných statistických údaj jasn vyplývá, že systém BOZP v urité míe funguje, avšak jeho význam není pln docenn. Hlavním problémem je všeobecná demotivace k realizaci prevence úrazovosti a pedcházení nemocím z povoláním. Rozptýlenost právní úpravy této oblasti a tím také nedostatená spolupráce mezi rznými orgány státního odborného dozoru nad BOZP se negativn dotýkají aktivního prosazování protiúrazové prevence na pracovišti. Samotní zamstnavatelé, ti kteí nejvíce uvádjí BOZP do praxe, mají v rámci stávajícího systému minimální motivaci k lepšímu uplatování BOZP. Souasnému systému úrazového pojištní schází ekonomické nástroje, které by motivovaly všechny úastníky trhu práce ke zvyšování úrovn zajištní BOZP. Také nedostatek lidských a ekonomických zdroj, které omezují dosažení žádoucí úrovn osvty, propagace, a vývoje BOZP, je dalším faktorem pímo se podílejícím na nedostatené úrovni BOZP. Osvt a propagaci BOZP není vnována dostatená pozornost a finanní prostedky. Pitom výzkum prokázal, že výrazný vliv na postoj k BOZP je pímo ovlivnn vzdláváním o problematice BOZP. Zamstnavatelé mnohdy podceují dležitost BOZP pímo na pracovišti, a tak pímo ohrožují zdraví svých zamstnanc. Hlavní nedostatky jsou zjišovány v oblasti pée o bezpený stav Strana 8 (celkem 26)

9 výrobních a provozních budov, v organizaci a ízení bezpenosti práce, v poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostedk a v péi o provozované stroje a zaízení. Neuspokojivá situace je také v zabezpeování závodní preventivní pée a nedostupnosti poradenských a konzultaních služeb pro zamstnance a zamstnavatele v oblasti podpory a ochrany zdraví na pracovišti. Dochází k preferenci ekonomických a obchodních aktivit ped péí o zamstnance a technická zaízení a provozní budovy ve snaze snížit nutné náklady. V zásad je spoleenský význam v oblast BOZP velmi podhodnocen. Pitom zkušenosti ze zahranií ukazují na fakt, že pozitivní pístup a dostatená pozornost vnovaná BOZP vede k píznivému ovlivnní zdraví zamstnanc, jak po stránce zlepšení spoleenského klimatu tak i ekonomické produktivnosti pracovníka. 3.2 Zámr projektu Zámrem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je podpora aktivit snižující riziko vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání u cílových skupin projektu. Cílovou skupinou projektu je ekonomicky aktivní ást populace R. Úelem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je uplatnní systémového pístupu, tj. vytvoení komplexu nástroj pro prevenci a ešení problému pracovní úrazovosti a nemocí z povolání u ekonomicky aktivní populace. Smyslem projektu je zavést takové nástroje, které budou zvyšovat motivaci zamstnance k ochran svého zdraví na pracovišti a odpovdnosti zamstnavatele za zdraví svých pracovník v oblasti bezpenosti práce. Hlavním strategickým cílem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je zajištní systémové koordinace nástroj k prevenci pracovních úraz a nemocí z povolání. 3.3 Návaznost projektu na cíle a priority EU, R, celostátní a regionální politiky Cíle projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání navazují na hlavní priority hospodáské a sociální soudržnosti EU. Prevence zdravotních rizik jako nástroj zajištní kvalitní zdravotní pée, resp. poskytování zdravotní pée v rámci oblasti zajištní veejných služeb, se prolíná hlavními pilíi Lisabonské strategie. Hlavní draz Lisabonská strategie klade na konkurenceschopnost, ekonomický rst a zvyšování zamstnatelnosti. Základním nástrojem je vytváení pracovních píležitostí, flexibilita a mobilita pracovní síly s oporou v potenciálu zamstnatelnosti a zvyšování potu aktivních let života jinými slovy zdravá pracovní síla. Pedpokladem je zvýšení podílu potu let prožitých ve zdraví. Je nevyhnutelné kontinuáln vyhodnocovat kvalitu a efektivitu celého systému poskytování pée, zvyšovat draz na úinnou prevenci zdravotních rizik a motivaci ke zdravému životnímu stylu. Zdravá pracovní síla je základem a východiskem pro prorstov orientovanou a konkurenceschopnou spolenost. K problematice oblasti veejného zdraví, v. prevence zdravotních rizik pijala EU celou adu dokument, které bu v obecnjší rovin, i konkrétn pedstavují zásadní východiska pro navrhovaný projekt. Pro úely této fáze pípravy projektového zámru byly vybrány následující dokumenty: Národní lisabonský program (Národní program reforem) Národní program reforem je dokumentem, kterým eská republika navázala na iniciativu EU vytvoit nový systém ízení Lisabonské strategie na národní úrovni. Národní program reforem R pedstavuje integrovaný a soudržný pístup mezi makroekonomickými politikami, Strana 9 (celkem 26)

10 mikroekonomickými politikami a politikou zamstnanosti. Jedním ze základ udržení a zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky je vysoká míra participace obyvatelstva a kvalitní a pružná pracovní síla. Proto je nutným pedpokladem podpora zdravotnictví formou nástroj, které pispjí k zajištní prevence zdravotních rizik obyvatel, a tak zajistí stabilitu a udržitelný rst. Strategické obecné zásady Spoleenství Projekt je v souladu se Strategickými obecnými zásadami Spoleenství (schválené rozhodnutím Rady ES z ), které jsou hlavním východiskem pro strategii využití finanních prostedk ze strukturálních fond EU v programovacím období Zásady formulují pehled zamení Evropského spoleenství pro politiku soudržnosti za úelem posílení realizace Lisabonské strategie. Zásady vnují samostatnou ást problematice zdraví obyvatel EU. Problematika pée o zdraví obyvatel je jednoznan hodnocena jako faktor s pímým dopadem na produktivitu a konkurenceschopnost spolenosti. Za dležité jsou považovány kroky smující ke zvýšení potu zdravých pracovních let obyvatel, investice do podpory zdraví a prevence nemocí, které pomohou udržet aktivní úast co nejvtšího potu pracovník ve spolenosti, a tedy i jejich ekonomický píspvek, což sníží podíl ekonomické závislosti. Zlepšení zdraví a prevence v rámci Spoleenství je dležitou úlohou, protože dobrá zdravotní pée znamená vyšší úast na trhu práce, delší pracovní život, vyšší produktivitu a nižší náklady na zdravotní a sociální péi. Naízení o ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) ERDF v rámci cíle Konvergence mže mj. financovat opatení smující k investicím do zdravotnické a sociální infrastruktury, které pispívají k regionálnímu a místnímu rozvoji a zlepšení kvality života (Naízení o ERDF, l. 4 odst. 11). Národní rozvojový plán Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Prioritní osa Konkurenceschopnost eské ekonomiky Prioritní osa Rozvoj moderní a konkurenceschopné spolenosti Prioritní osa Vyvážený a harmonický rozvoj území eské republiky Národní strategický referenní rámec pro Projekt je v souladu s následujícími cíli a prioritami: Strategický cíl Otevená flexibilní a soudržná spolenost: Priorita Rozvoj informaní spolenosti Priorita Smart administration Strategický cíl Vyvážený rozvoj území: Priorita Vyvážený rozvoj region Strategie hospodáského rstu R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Zefektivnit výkon veejné služby Zvýšit kvalitu veejné služby Rozšiovat elektronickou komunikaci se státní správou Strategie udržitelného rozvoje R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Lidský potenciál Správa vcí veejných Strategie regionálního rozvoje R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Strana 10 (celkem 26)

11 Institucionální systém podpory rozvoje region a jejich spolupráce Integrovaný operaní program Priorita 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví Cíle koncepce státní politiky rozvoje pée o zdraví obyvatel R na léta Cíle koncepce státní politiky rozvoje pée o zdraví obyvatel R na léta stanovuje základní strategické vize a cíle, kterými jsou: Zachování a posilování pozitivních ukazatel zdravotního stavu eské populace, signifikantní zlepšení negativních ukazatel zdravotního stavu ve srovnání s EU25; Podpora aktivit zamených na prevenci onemocnní a posílení odpovdnosti a motivování jedince k pedcházení nemocí a zdravý životní styl; Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity poskytovaných služeb ve zdravotnictví prostednictvím modernizace zastaralého a nevyhovujícího technického vybavení veejných zdravotnických zaízení; Zvýšení využívání moderních informaních technologií pro efektivní ízení a hodnocení kvality v systému veejné zdravotní pée; Zvýšení kvalifikace a efektivity ízení zdravotnických zaízení a zvýšení odborné úrovn zdravotnického personálu; Komplexní pístup ke zdravotn sociální péi o vkem a zdravotním stavem handicapované obany. Projekt je rovnž zpracován v souladu a s ohledem na následující materiály, které se specificky vnují oblasti pée o veejné zdraví: Národní politika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (UV R 475 ze dne ) Národní akní program bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na rok 2007 (usnesení Rady vlády pro BOZP dne Naízení vlády. 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní prostedí Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Zákon. 101/2005 Sb., zmna zákoníku práce (novela zákona.65/1965) Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády: UV.1046/2002) Akní program Spoleenství v oblasti veejného zdraví ( ) Zelená kniha akní program pro veejné zdraví (Green paper, COM/2005/637) Koncepce zdravotnictví na léta a krátkodobá stabilizaní opatení k dosažení finanní rovnováhy v systému veejného zdravotního pojištní (usnesení vlády:.735/2005,. 821/2005 a. 871/2005) Strategie podpory dostupnosti a kvality veejných služeb (UV.824/2004) Zákon. 20/1966 Sb., o péi o zdraví lidu, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišovnách, ve znní pozdjších pedpis Vyhláška. 49/1993 Sb., o technických a vcných požadavcích na vybavení zdravotnických zaízení, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostedcích a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis Zákona. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc Strana 11 (celkem 26)

12 3.4 Historie projektu a jeho souasný stav Zákon.266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc, byl sice schválen a je platnou normou, ale jeho úinnost byla odložena k Tento asový prostor mže být dostaten využit pro projektová ízení a nastavení program, která jsou v daném zákon specifikovány. Po vstupu v platnost tohoto zákona bude souástí úrazového pojištní prevence bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Projekt je zpracován v souladu s tímto zákonem a jeho vasné spuštní výrazn pispje k naplnní cíl, které zákon. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc sleduje. 3.5 Definice projektu a jeho popis (projektový rámec) Základní cíle a popis projektu Základní cíle projektu jsou následující: Odstraování a omezování rizik vzniku poškození zdraví. Poradenství k pedcházení vzniku poškození zdraví. Výchova a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Osvta a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Vývoj a výzkum v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Poskytování informací o nových poznatcích vdy a techniky v oblasti vyhodnocování a odstraování rizik a podporu jejich šíení. Projekt bude systémov ešit situaci cílové skupiny a zajistí dostatenou edukaní a marketingovou osvtu tématu prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání. Projekt svým zamením spadá do aktivit podporovaných v rámci Integrovaného operaního programu , prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Projekt spluje podmínky a pravidla uvedená v tomto opatení a to v rámci aktivity 3.2b Systémová opatení v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva. Projekt se adí do aktivit odpovdnosti obyvatel za své zdraví Zdvodnní projektového zámru Zákon. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc, který by ml nabýt úinnosti od , poítá s tím, že budou zavedena opatení, která povedou ke zjišování, omezování nebo odstraování rizik a rizikových faktor vyskytujících se u více zamstnanc za úelem omezování a odstraování píin vzniku poškození zdraví. Prevence v rámci BOZP se tedy v budoucnu stane povinností a je jisté, že v tomto smru bude docházet z dsledku tohoto zákona k rozšiování nabídky program zamených na prevenci v oblasti pracovních úraz a nemocí z povolání. Stávající systém úrazového pojištní nezajišuje žádnou motivaci zamstnanc i zamstnavatel pro zkvalitnní BOZP. V rámci nového zákona, který ukládá prevenci BOZP za povinnost, se oekává nárst program zamených na prevenci BOZP a to v rámci projekt odstraování a omezování rizik vzniku poškození zdraví, poradenství, výchova, vzdlávání, osvta a propagace, vývoj a výzkum, poskytování informací. Zdravotní pojišovny již operují celou adu preventivních program a rozšíení nabídky tchto program do oblasti BOZP bude mít bezpochyby blahodárný vliv na snížení úrazovosti a profesionální nemocnosti ekonomicky aktivní ásti eské populace. Ron z dvodu pracovního úrazu zeme v eské republice na 160 oban a pes 80 tisíc ech stráví 46 dn v pracovní neschopnosti. K tomuto ukazateli je ješt teba zahrnout více než tisíc profesionálních onemocnní ron. Statistické údaje o BOZP uvedené výše v analýze souasného stavu (3.1) jasn dokazují, že prevenci BOZP není vnována dostatená pozornost. Strana 12 (celkem 26)

13 Avšak pro zachování maximální kapacity pracovní síly v rámci udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje a pro zajištní vysoké výkonnosti ekonomiky ve vnitním prostedí eské republiky a vnjším prostedí EU je nutné prevenci v rámci BOZP pikládat daleko vtší váhu a obrátit pozornost na vytvoení systému, který bude motivovat všechny úastníky trhu práce k podpoe pée o BOZP. Správná politika a praxe v oblasti BOZP se projevuje nejen ve zvyšováni produktivity práce, ale také v efektivnosti a kvalit práce, vyšší prosperit podnik a ve snížení náklad nutn vynakládaných na odstranní negativních dsledk pracovních inností na zdraví, majetek a životní prostedí Aktivity projektu Hlavní náplní projektu je zlepšení prevence v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Aktivity projektu: Vytvoení a propojení koordinaního centra s ostatními institucemi (zdravotní pojišovny, Státní zdravotní ústav a jeho poboky, hygienické stanice a další píslušné výzkumné ústavy, pop. další instituce): o Zpracování analýzy a vytvoení informaního a komunikaního systému s partnery projektu a dalšími subjekty. o Vybudování call-centra k poskytování informací o nových poznatcích vdy a techniky v oblasti vyhodnocování a odstraování rizik a podporu jejich šíení. Toto centrum bude souasn psobit jako poradenské centrum k pedcházení vzniku poškození zdraví. o Zpracování analýz a výzkumných úkol v rámci prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání. o Zpracování komplexního pístupu metodického modulu k výchov a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. o Vytvoení databáze pojistných událostí týkající se úraz na pracovišti a nemocí z povolání. o Zajištní marketingových nástroj pro prevenci úraz na pracovišti a nemocí z povolání. o Navázání komunikace se zamstnavateli a zamstnanci v rámci osvty a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. o Realizace publicity a osvty projektu Žadatel a cílové skupiny projektu Žadatelem o podporu bude Svaz zdravotních pojiš oven R. Svaz je právnickou osobou - obanským sdružením ve smyslu ustanovení 20f obanského zákoníku a jeho innost se ídí stanovami. Projekt je zamen na cílovou skupinu: ekonomicky aktivní ást populace R Partnei projektu Hlavními partnery projektu jsou: Ministerstvo zdravotnictví R, Výzkumný ústav bezpenosti práce, Státní úad inspekce práce, Státní zdravotní ústav, hygienické stanice, MPSV, aj. Zpsob a podmínky zapojení partner budou upesnny v žádosti o dotaci. Strana 13 (celkem 26)

14 3.5.6 Lokalizace projektu Projekt bude realizován na celém území eské republiky. 3.6 Charakteristika pedkladatele projektu Svaz zdravotních pojiš oven vznikl dne jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne Od sdružuje 7 zamstnaneckých zdravotních pojišoven v eské republice. Svaz je formou právnické osoby vzniklé dobrovolným pistoupením jednotlivých zamstnaneckých a oborových zdravotních pojišoven. Svaz je právnickou osobou - obanským sdružením ve smyslu ustanovení 20f obanského zákoníku a jeho innost se ídí stanovami. Sídlem Svazu je Dm odborových svaz, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 a lenství v nm je dobrovolné. Svaz zdravotních pojišoven R nám. W. Churchilla Praha 3 tel.: tel.: fax.: Zkušenosti pedkladatele s podobným typem projekt a vazba na další projekty Tato ást bude doplnna v žádosti o dotaci. Strana 14 (celkem 26)

15 4. SWOT analýza a marketingová koncepce 4.1 Analýza poptávky a nabídky Analýza poptávky a nabídky projektu vychází zejména se zapojení všech hrá do projektu v oblasti prevence pracovních úraz a nemocí z povolání. 4.2 SWOT analýza SWOT analýza zohleduje pohled na silné, slabé stránky, píležitosti a hrozby za projekt a žadatele jako celek. Tabulka 4-1 SWOT analýza projektu Silné stránky Vazba projektu na legislativní úpravu Systémový pístup k zajišování. prevence v oblasti bezpenosti práce a ochrany zdraví. Ekonomická udržitelnost projektu. Slabé stránky Negativní pístup cílových skupin a partner k centrálnosti. Píležitosti Zvýšení výchovy a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Zvýšení osvty a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Vývoj a výzkum v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Hrozby Nezájem zamstnavatel. Nezájem zamstnanc. Nízká podpora státních orgán. Špatná komunikace mezi vysokým potem partner v projektu. 4.3 Marketingová koncepce Marketingová koncepce projektu vychází z filozofie, že marketing je základ úspchu projektu. Koncepce vychází z pochopení poteb cílových skupin a následného pizpsobení cíl projektu tak, aby jejich realizace byla v souladu s požadavky cílových skupin a s potebami na trhu. Cílem marketingové koncepce je zajistit informovanost cílových skupin a partner projektu o cílech projektu a zpsobech zapojení do projektu. Primární cílovou skupinou projektu je ekonomicky aktivní ást populace R. Marketing projektu bude probíhat v tchto úrovních: marketingové produkty projektu www prezentace vlastní stránka žadatele odkaz na stránky partner projektu spolupráce s partnery vlastní propaganí materiály a prezentace V oblasti marketingu pipravovaného projektu a zejména pro výstupy, které budou na kvalifikované úrovni dostupné po realizaci jednotlivých klíových inností projektu, budou realizátoi apelovat pedevším na cílové skupiny projektu. Strana 15 (celkem 26)

16 Pro celou dobu realizace projektu bude zpracován marketingový plán zahrnující jednak povinnou propagaci projektu, komunikaci s médii, partnery projektu, cílovými skupinami. Strana 16 (celkem 26)

17 5. Organizaní ízení projektu 5.1 Lidské zdroje a jejich zapojení do projektu Metodika ízení projektu V rámci struktury projektového ízení je navrženo vytvoit 2 ídicí úrovn. Tmito úrovnmi budou ídicí výbor pro realizaci projektu (dále jen ídicí výbor ) a manažer projektu. Ob úrovn budou tvoeny personálem žadatele, event. dalších odborník. V rámci struktury projektového ízení bude dále definována další úrove výkonná složka ízení projektu, tzv. realizaní tým. Realizaní tým bude rovnž složen z personálu žadatele a dalších odborník. Níže je uveden popis inností ídícího výboru, manažera projektu a realizaního týmu: ídící výbor ídicí výbor je první úrovní ízení projektu. Jeho úlohou je: sledovat a kontrolovat plnní cíl, rozpotu a kvality projektu; provádt hodnocení prbhu projektu v návaznosti na stanovený plán, harmonogram i rozpoet projektu; schvalovat zásadní zmny projektu; zabezpeovat píslušná rozhodnutí o zmn projektu v rámci vyšších ídicích struktur žadatele; ešit zásadní konflikty v nejvyšších strukturách projektu. ídicí výbor je ízen manažerem projektu. lenové ídicího výboru musí být kompetentní rozhodovat o zásadních otázkách projektu a tyto rozhodnutí prosazovat v rámci organizaních struktur žadatele, kterých se tato rozhodnutí týkají. Za leny ídicího výboru budou navrženi klíoví zástupci vedení žadatele a zástupci partner projektu. ídicí výbor se schází v termínech urených harmonogramem projektu, navíc mže jakýkoli z len ídicího výboru požádat o jeho mimoádné svolání. Na základ zkušeností a vzhledem k významu a rozsahu projektu je považována za nejvhodnjší frekvence zasedání ídicího výboru jednou za 2 3 týdny. Mimo tato jednání bude ídicí výbor vykonávat pravidelnou kontrolu prbhu projektu Manažer projektu Manažer projektu zodpovídá zejména za: zabezpeení požadovaných zdroj pro realizaci projektu v požadované kvalit a podle asového harmonogramu; komunikaci s vrcholovými ídicími pracovníky žadatele a partnery (mimo rámec urený ídicím výborem); ešení bžných problém projektu a autorizaci zmn, které nemají zásadní vliv na parametry projektu; autorizaci formálních dokument projektu (zápisy z jednání, akceptaní dokumenty apod.) a detailních projektových plán. Manažer projektu za žadatele zabezpeuje v souinnosti s vedoucím projektu za dodavatele poskytování informací vyšší úrovni ízení v projektové struktue, jakož i zveejování dosažených výsledk projektu v rámci žadatele. Strana 17 (celkem 26)

18 5.1.4 Realizaní tým Realizaní tým je výkonnou složkou projektu, která zpracovává výstupy projektu a plní úkoly dle projektového plánu. Za žadatele bude v týmu jeden odborný garant nejlépe vedoucí pracovník žadatele. Dále budou souástí projektu vybraní pracovníci, kteí se budou podílet pímo na projektových pracích. Ostatní zamstnanci žadatele i odborníci budou do projektu pizváni na ad hoc bázi dle aktuálních projektových poteb. 5.2 Požadavky na odbornost Správu a realizaci projektu mohou provádt pouze odborníci s potebným vzdláním a praxí v oblasti daného tématu a se zkušenostmi v ízení projektových zámr a tým. Strana 18 (celkem 26)

19 6. Harmonogram realizace projektu 6.1 Etapizace projektu Projekt bude rozdlen do dvou etap a to podle výše jmenovaných cíl projektu, tj. 1. etapa projektu Strategická ást projektu Zpracování analýzy a vytvoení informaního a komunikaního systému s partnery projektu a dalšími subjekty. Zpracování analýz a výzkumných úkol v rámci prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání. Zpracování komplexního pístupu metodického modulu k výchov a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 2. etapa projektu Realizaní ást projektu Vybudování call-centra k poskytování informací o nových poznatcích vdy a techniky v oblasti vyhodnocování a odstraování rizik a podpoe jejich šíení. Toto centrum bude souasn psobit jako poradenské centrum k pedcházení vzniku poškození zdraví. Vytvoení databáze pojistných událostí týkající se úraz na pracovišti a nemocí z povolání. Zajištní marketingových nástroj pro prevenci úraz na pracovišti a nemocí z povolání. Navázání komunikace se zamstnavateli a zamstnanci v rámci osvty a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Realizace publicity a osvty projektu. Jednotlivé etapy budou na sebe logicky navazovat, dílí aktivity budou realizovány paraleln. 6.2 Pedpokládaný harmonogram projektu asový harmonogram akce je plánován na 2 roky, piemž v této fázi pípravy projektu je zahájení realizace projektu pedpokládáno k lednu 2008 a ukonení realizace je naplánováno k prosinci Harmonogram bude upesnn podle vyhlášené výzvy ídícím orgánem píslušného operaního programu. Rok Kvartál I. II. III. IV. I. II. III. IV. 1. etapa projektu Strategická ást projektu x x x x 2. etapa projektu Realizaní ást projektu x x x x Strana 19 (celkem 26)

20 7. Finanní analýza projektu 7.1 Náklady projektu Tabulka Nákladový plán projektu Výdaje Mrná jednotka Poet jednotek Jednotková cena (v K) Náklady (v K) 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisouet Mzdové náklady - hrubá mzda 6 osobx24 msíc Odvody sociálního a zdravotního pojištní zamstnavatele 6 osobx24 msíc Cestovné - mezisouet Cestovné Náklady na vozidlo (služební vz) - spoteba PHM 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisouet Nákup materiálu (spotební, pomocný) Nákup zboží Vytvoení informaního a komunikaního systému Vytvoení call-centra Vybavení call-centra PC ks Tiskárna ks Scanner ks Licence ks Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisouet 4.1 Náklady na audit, nezbytné posudky Náklady na publicitu (informaní tabule, pamtní desky) 4.3 Náklady na výbrová ízení v. právních expertíz 4.4 Náklady na poradenství, expertní, konzultaní a jiné služby 4.5 Finanní služby (poplatky,záruky atd.) Investiní náklady - mezisouet Projektová dokumentace do 5 % celkových zpsobilých náklad projektu (projektová dokumentace, dokumentace pro podání žádosti, studie proveditelnosti, CBA) 6. Režijní náklady Jiné náklady - mezisouet Náklady partnera 7.2 DPH, kdy není nárok na odpoet na vstupu 0, Pedpokládané píjmy projektu získané bhem doby jeho realizace I. Zpsobilé výdaje celkem bez DPH II. Zpsobilé výdaje celkem s DPH Strana 20 (celkem 26)

21 Výdaje Mrná jednotka Poet jednotek Jednotková cena (v K) Náklady (v K) III. Nezpsobilé výdaje celkem 0 IV. Celkové náklady projektu (I.+II.) z toho: ERDF: 85 % 0, Vlastní zdroje: 15 % 0, Pozn.: Jedná se o expertní odhad na jednotlivé položky projektu. Rozpoet je pouze orientaní a bude upesnn v návaznosti na specifikaci uznatelných aktivit ze strany žadatele v pípad, že bude projekt implementován. Paragraf 16 zákon. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc, který má nabýt úinnosti , ukládá za povinnost v každém kalendáním roce vynaložit 6 % z objemu dávek vyplacených v pedchozím kalendáním roce na prevence v úrazovém pojištní. Pedložený projektový zámr poítá s dobou realizace projektu na dva roky a cca poloviní výší náklad ron ve srovnání s uvedenou právní úpravou. O umístní a výši prostedk na prevenci v úrazovém pojištní pro dobu realizace projektu rozhodne píjemce dotace, tzn. SZP R dle jednotlivých aktivit projektu s vazbou na partnery projektu, a to nejpozdji do doby podání žádosti o dotaci. 7.2 Zdroje projektu Zdroje projektu jsou rozdleny následovn: Vlastní zdroje tj. zdroje žadatele Dotaní zdroje tj. zdroje IOP Jiné zdroje ostatní (v pípad tohoto projektu nejsou uvažovány žádné jiné zdroje). Tabulka Pedpokládané financování projektu Celkem Vlastní zdroje Dotaní zdroje IOP Jiné zdroje Celkem Tvorba zdroj na realizaci projektu vychází z navrženého modelu financování, který pedpokládá vícezdrojové financování s úastí žadatele i Evropské unie. Uvedený zpsob finanního krytí investice pedpokládá získání dotace na realizaci projektu prostednictvím Integrovaného operaního programu, v rámci oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Formou podpory v rámci této oblasti intervence bude nevratná pímá pomoc, poskytovaná v souladu s 7 odst.1, písm. a) zákona.218/2000 Sb., rozpotová pravidla, v platném znní. Píspvek z fond EU bude pedstavovat 85 % celkových zpsobilých výdaj a spolufinancování z vlastních zdroj žadatele dosáhne 15 % celkových zpsobilých výdaj projektu Vlastní zdroje Tvorba zdroj na realizaci projektu vychází z navrženého modelu financování, který pedpokládá vícezdrojové financování s úastí pedkladatele projektu ve výši 15 % z celkové výše zpsobilých výdaj. Strana 21 (celkem 26)

22 7.2.2 Dotaní zdroje Integrovaný operaní program Zdrojem finanních prostedk je oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Formou podpory v rámci této oblasti intervence bude nevratná pímá pomoc, poskytovaná v souladu s 7 odst.1, písm. a) zákona.218/2000 Sb., rozpotová pravidla, v platném znní. Zpsobilé výdaje projektu budou spolufinancovány z veejných zdroj až do výše 85 % z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj). Zpsobilé výdaje musí splovat zejména následující podmínky: musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostedn souviset s realizací projektu, musí být vynaloženy nejdíve v den, kdy bylo rozhodnuto o výbru projektu v rámci IOP (s výjimkou výdaj na projektovou dokumentaci, zde zpsobilost platí ode dne pedložení programu Komisi), musí být ped proplacením z ERDF prokazateln zaplaceny píjemcem dotace, není li ve výzv stanoveno jinak a musí být doloženy prkaznými doklady Zpsobilé výdaje v IOP oblast intervence 3.2 Zpsobilými výdaji jsou : dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek výdaje na drobný hmotný a nehmotný majetek výdaje na nákup služeb bezprostedn souvisejících s realizací projekt osobní náklady bezprostedn související s realizací projektu náklady na nezbytnou publicitu projektu da z pidané hodnoty u neplátc DPH výdaje uznatelné v rámci kížového financování z Evropského sociálního fondu v maximálním rozsahu 9% Jiné zdroje V souvislostí s realizací projektu nejsou uvažovány žádné jiné zdroje financování než státní rozpoet, prostedky EU a vlastní zdroje žadatele. Strana 22 (celkem 26)

23 8. Analýza rizik Úkolem této ásti analýzy projektového zámru je vymezení základních rizikových faktor projektu, které mohou být píinou i zdrojem rizika, a zkoumání vlivu nejistých a promnlivých pedpoklad investiního zámru. Náplní analýzy rizik je vypracovat pehled možných rizik, jejich lenní a analýza z pohledu pravdpodobnosti jejich výskytu. Cílem ízení rizik je zvýšit pravdpodobnost úspchu projektu a minimalizovat pípadná hrozící nebezpeí. V níže uvedené tabulce je pehled a roztídní možných rizikových faktor identifikovaných v souvislosti s realizací projektu. Pro stanovení úrovn rizik byla použita následující íselná klasifikace: 1 úrove rizika zanedbatelná 2 úrove rizika pípustná 3 úrove rizika nežádoucí 4 úrove rizika nepípustná Pro stanovení pravdpodobnosti výskytu rizik byla použita následující íselná klasifikace: 1 nízká 2 stední 3 vysoká Tabulka 8-1 Pravdpodobnost výskytu a intenzita negativního vlivu faktor rizik projektu Popis rizika Úrove Pravdpodob Nástroje minimalizace rizika rizika nost výskytu Schválení píslušné legislativy Nedostatená institucionální podpora projektu Nedostatky v organizaci a koordinaci aktivit v projektu Nedostatek lidských zdroj pro zajištní realizace projektu Nezajištní dostatených finanních. prostedk na pedfinancování a prbžné financování Zvýšení náklad bhem realizace projektu Nezájem partner o zapojení do projektu 4 2 zajišovat prbžný lobbying pro schválení píslušné legislativy na píslušných místech 3 1 zajišovat prbžný lobbying projektu smrem k píslušným institucím (nap. ídící orgán IOP, zprostedkující subjekt píslušné oblasti intervence, resp. MZd) využít externí odborné konzultanty 3 1 motivace pracovník zapojených do realizace projektu (nap. formou odmn apod.), využít služeb externích odborných konzultant 3 1 zahrnout pedmtné innosti do procesu optimalizace pomru outsourcovaných služeb a aktivit zajišovaných žadatele 4 1 zpracování detailního plánu cash flow projektu, zajištní jeho prbžného vyhodnocování a vasné pijímání potebných opatení 3 2 zpracování detailního a reálného rozpotu 3 2 zajištní informovanosti o projektu a zpsobech zapojení rzných partner Strana 23 (celkem 26)

24 Cílem ízení rizik je zvýšit pravdpodobnost úspchu projektu a minimalizovat pípadná hrozící nebezpeí. Mezi významná rizika patí zejména: 1. Nedostatená organizace a koordinace realizaních inností Opatení: Základem pro minimalizaci tohoto rizika jsou dostatené personální a asové kapacity lidí zapojených do projektu a dostatená pozornost a podpora ze strany managementu. 2. Nezajištní dostatených finanních prostedk v ase Opatení: Základem pro minimalizaci tohoto rizika je zpracování detailního plánu cash flow projektu a také zajištní jeho prbžného vyhodnocování a vasné realizace pípadných opatení. 3. Zvýšení náklad bhem realizace Opatení: Tomuto riziku je možné pedcházet detailním plánováním a sestavováním rozpotu vetn zohlednní konkrétních výstup konzultací s partnery projektu. Rovnž je nutné zohlednit prbžné vyhodnocení pilotní fáze projektu. Obecn lze konstatovat, že standardním postupem minimalizace rizik je kvalitní zpracování pípravné a projektové dokumentace a dostaten zajištný managementu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. Strana 24 (celkem 26)

25 9. Závry a doporuení Tato analýza projektového zámru byla vypracována jako jeden z podklad pro rozhodnutí o investici i pro návrhy opatení spojených s realizovatelností projektu a jeho zpsobilostí pro spolufinancování z evropských zdroj v dalších fázích pípravy projektu. Smyslem této analýzy projektového zámru bylo shromáždit veškeré dostupné relevantní informace o tomto projektu, zejména stanovení jeho: zámr a cíl, kterých má být realizací dosaženo, obsahové nápln (pedmtu projektu), pedpokládaných výsledk, zpsobu ešení, náklad a možností financování, organizaního zabezpeení, pedbžného harmonogramu realizace, rizik. Pi zpracování této analýzy projektového zámru projektu dospl zpracovatel k následujícím závrm a doporuením: Tabulka Závry a doporuení projektového zámru Závry a doporuení projektového zámru Projekt má jasn formulované cíle, pedmt i pedpokládané výstupy a výsledky, je logicky vnitn provázaný a ucelený. Projekt svým zamením spadá do aktivit podporovaných v rámci Integrovaného operaního programu , prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Projekt spluje podmínky a pravidla uvedená v tomto opatení a to v rámci aktivity 3.2b Systémová opatení v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva. Projekt se adí do aktivit odpovdnosti obyvatel za své zdraví. Projekt bude realizován v prbhu 24 msíc. Strana 25 (celkem 26)

26 Název Deloitte oznauje švýcarské sdružení ( Verein ) Deloitte Touche Tohmatsu, jeho lenské firmy a jejich dceiné a pidružené spolenosti nebo kterýkoli z výše uvedených subjekt. Deloitte Touche Tohmatsu je organizací sdružující po celém svt lenské firmy, jejichž cílem je poskytovat odborné služby a poradenství špikové úrovn a které se pi poskytování služeb klientm ídí jednotnou globální strategií uplatovanou na místní úrovni v tém 140 zemích svta. S možností využívat hluboký intelektuální potenciál lidí po celém svt, Deloitte poskytuje služby ve tyech odborných oblastech audit, dan, manažerské poradenství a finanní poradenské služby, piemž mezi její klienty patí více než 80 procent nejvtších spoleností na svt, jakož i velké národní podniky, veejné instituce, významní místní klienti a úspšn se rozvíjející globální spolenosti. Výše zmínné služby nejsou poskytovány sdružením Deloitte Touche Tohmatsu a, s ohledem na regulatorní a nkteré další dvody, nkteré lenské firmy neposkytují služby ve všech tyech uvedených oblastech.švýcarské sdružení Deloitte Touche Tohmatsu nenese odpovdnost za jednání i opomenutí svých lenských firem a žádná z lenských firem nenese odpovdnost za jednání i opomenutí jiné lenské firmy. Každá z lenských firem je samostatným a nezávislým právním subjektem psobícím pod názvem Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu nebo pod jiným podobným názvem. Deloitte Central Europe je regionální organizací subjekt zastešených spoleností Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je lenskou firmou Deloitte Touche Tohmatsu ve stední Evrop. Služby jsou poskytovány dceinými a pidruženými spolenostmi spolenosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceiné a pidružené spolenosti Deloitte Central Europe Holdings Limited se adí mezi pední poradenské firmy ve stedoevropském regionu a poskytují odborné služby prostednictvím více než lidí psobících ve více než 30 kanceláích v 17 zemích. V eské republice poskytují služby spolenosti Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o. a Deloitte BPO G&I a.s. (spolen též Deloitte eská republika ), které jsou pidruženými spolenostmi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte eská republika je jednou z hlavních organizací poskytujících poradenské služby v této zemi a poskytuje odborné služby v oblasti auditu, daní, manažerského poradenství a finanních poradenských služeb, a to prostednictvím svých 625 místních i zahraniních odborník. K získání dalších informací prosím navštivte naše webové stránky Deloitte BPO G&I a.s. Jankovcova 1566/2b Praha 7 Tel: Fax: Deloitte Touche Tohmatsu Všechna práva vyhrazena Strana 26 (celkem 26)

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více