Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní"

Transkript

1 Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a ochrana zdraví pi práci záí JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I a.s editelka divize

2 Obsah 1. ÚVOD REKAPITULACE VÝSTUP ANALÝZY PROJEKTOVÉHO ZÁMRU SOUASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU Analýza souasného stavu Zámr projektu Návaznost projektu na cíle a priority EU, R, celostátní a regionální politiky9 3.4 Historie projektu a jeho souasný stav Definice projektu a jeho popis (projektový rámec) Základní cíle a popis projektu Zdvodnní projektového zámru Aktivity projektu Žadatel a cílové skupiny projektu Partnei projektu Lokalizace projektu Charakteristika pedkladatele projektu Zkušenosti pedkladatele s podobným typem projekt a vazba na další projekty SWOT ANALÝZA A MARKETINGOVÁ KONCEPCE Analýza poptávky a nabídky SWOT analýza Marketingová koncepce ORGANIZANÍ ÍZENÍ PROJEKTU Lidské zdroje a jejich zapojení do projektu Metodika ízení projektu ídící výbor Manažer projektu Realizaní tým Požadavky na odbornost HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Etapizace projektu Pedpokládaný harmonogram projektu FINANNÍ ANALÝZA PROJEKTU Náklady projektu Zdroje projektu Vlastní zdroje Dotaní zdroje Zpsobilé výdaje v IOP oblast intervence Jiné zdroje ANALÝZA RIZIK ZÁVRY A DOPORUENÍ Seznam tabulek Tabulka 2-1 Rekapitulace výsledk analýzy projektového zámru... 5 Tabulka 4-1 SWOT analýza projektu Strana 2 (celkem 26)

3 Tabulka Nákladový plán projektu Tabulka Pedpokládané financování projektu Tabulka 8-1 Pravdpodobnost výskytu a intenzita negativního vlivu faktor rizik projektu 23 Tabulka Závry a doporuení projektového zámru Strana 3 (celkem 26)

4 1. Úvod Pedmtem této studie je analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání, jehož podstatou je celoplošná koordinace a modernizace prevence vzniku pracovních úraz a nemocí z povolání poskytovaná zdravotními pojišovnami ve smyslu pedcházení vzniku poškození zdraví pi práci. Cílovou skupinou projektu je ekonomicky aktivní ást populace eské republiky zapojená do pracovního procesu, tedy nejvíce vystavena možnosti vzniku úrazu i nemoci z povolání. Oblast podpory bezpenosti a ochrany zdraví pi práci je v rámci prevence zdravotních rizik jednou z priorit podpory z finanních prostedk EU fond v programovacím období Oblast bezpenosti a ochrany zdraví pi práci je zahrnuta v Integrovaném operaním programu v prioritní ose 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Pedkladatelem projektu bude Svaz zdravotních pojiš oven R. Strana 4 (celkem 26)

5 2. Rekapitulace výstup analýzy projektového zámru Výstupy analýzy projektového zámru jsou shrnuty v následující tabulce: Tabulka 2-1 Rekapitulace výsledk analýzy projektového zámru Název projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání Svaz zdravotních pojišoven Pedkladatel projektu nám. W. Churchilla Praha 3 Zámr a cíle projektu Zámrem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je podpora aktivit snižující riziko vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání u cílových skupin projektu. Cílovou skupinou projektu je ekonomicky aktivní ást populace R. Úelem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je uplatnní systémového pístupu, tj. vytvoení komplexu nástroj pro prevenci a ešení problému pracovní úrazovosti a nemocí z povolání u ekonomicky aktivní populace. Smyslem projektu je zavést takové nástroje, které budou zvyšovat motivaci zamstnance k ochran svého zdraví na pracovišti a odpovdnosti zamstnavatele za zdraví svých pracovník v oblasti bezpenosti práce. Hlavním strategickým cílem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je zajištní systémové koordinace nástroj k prevenci pracovních úraz a nemocí z povolání. Aktivity projektu Hlavní náplní projektu je zlepšení prevence v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Aktivity projektu: Vytvoení a propojení koordinaního centra s ostatními institucemi a partnery projektu (Výzkumný ústav bezpenosti práce, Státní úad inspekce práce, Svaz zdravotních pojišoven eské republiky, Státní zdravotní ústav a další zdravotní ústavy, pípadn hygienické stanice a další): Zpracování analýzy a vytvoení informaního a komunikaního systému s partnery projektu a dalšími subjekty Zpracování analýz a výzkumných úkol v rámci prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání Zpracování komplexního pístupu metodického modulu k výchov a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci Vybudování call-centra k poskytování informací o nových poznatcích vdy a techniky v oblasti vyhodnocování a odstraování rizik a podporu jejich šíení. Toto centrum bude souasn psobit jako poradenské centrum k pedcházení vzniku poškození zdraví Vytvoení databáze pojistných události týkající se úraz na pracovišti a nemocí z povolání Zajištní marketingových nástroj pro prevenci úraz na pracovišti a nemocí z povolání Navázání komunikace se zamstnavateli a zamstnanci v rámci osvty a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci Realizace publicity a osvty projektu Etapy projektu Projekt bude rozdlen do dvou etap a to podle výše jmenovaných cíl projektu, tj. 1. etapa projektu Strategická ást projektu Strana 5 (celkem 26)

6 Zpracování analýzy a vytvoení informaního a komunikaního systému s partnery projektu a dalšími subjekty Zpracování analýz a výzkumných úkol v rámci prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání Zpracování komplexního pístupu metodického modulu k výchov a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 2. etapa projektu Realizaní ást projektu Vybudování call-centra k poskytování informací o nových poznatcích vdy a techniky v oblasti vyhodnocování a odstraování rizik a podpoe jejich šíení. Toto centrum bude souasn psobit jako poradenské centrum k pedcházení vzniku poškození zdraví Vytvoení databáze pojistných událostí týkající se úraz na pracovišti a nemocí z povolání Zajištní marketingových nástroj pro prevenci úraz na pracovišti a nemocí z povolání Navázání komunikace se zamstnavateli a zamstnanci v rámci osvty a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci Realizace publicity a osvty projektu Jednotlivé etapy budou na sebe logicky navazovat, dílí aktivity budou realizovány paraleln. Harmonogram projektu asový harmonogram akce je plánován na 2 roky, piemž v této fázi pípravy projektu je zahájení realizace projektu pedpokládáno k lednu 2008 a ukonení realizace je naplánováno k prosinci Harmonogram bude upesnn podle vyhlášené výzvy ídícím orgánem píslušného operaního programu. Rok Kvartál I. II. III. IV. I. II. III. IV. 1. etapa projektu Strategická ást projektu x x x x 2. etapa projektu Realizaní ást projektu x x x x Náklady a zdroje projektu Náklady projektu: I. Zpsobilé výdaje celkem bez DPH II. Zpsobilé výdaje celkem s DPH III. Nezpsobilé výdaje celkem 0 IV. Celkové náklady projektu (I.+II.) z toho: ERDF: 85 % 0, Vlastní zdroje: 15 % 0, Strana 6 (celkem 26)

7 Zdroje projektu: Celkem Vlastní zdroje Dotaní zdroje IOP Jiné zdroje Celkem Strana 7 (celkem 26)

8 3. Souasný stav a historie projektu 3.1 Analýza souasného stavu Koncept bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (dále jen BOZP ), tj. ochrana zamstnanc a ostatních osob, vykonávajících pracovní innost, je dležitou souástí politiky státu ve všech vysplých zemích svta. Protiúrazová prevence (rozumí se úrazy i nemoci z povolání) se pímo podílí na zachování maximální produktivity práce zamstnanc v rámci udržitelného rozvoje vedoucí ke zlepšení hospodáské výkonnosti zem. V eské republice jsou základní standardy v oblasti BOZP zavedeny a protiúrazová prevence je souástí národní politiky vlády R vytváené v souladu se smrnicemi EU. Pesto bylo v roce 2006 v eské republice nov hlášeno pes pracovních úraz, z toho s pracovní neschopností. V rámci 4,5 mil. nemocensky pojištných osob pipadá 1,83 pípadu pracovního úrazu na 100 pojištnc. Celkem strávili zamstnanci v pracovní neschopnosti 3,8 mil. kalendáních dn, tj. 47,8 kalendáních dn na jeden pípad. Smrtelná úrazovost pro rok 2006 dosáhla hodnoty 162 pípad. Nemocí z povolání minulý rok onemocnlo 1150 oban a 66 dalších bylo ohroženo nemocí z povolání. Vývoj pracovní úrazovosti obecn zaznamenal výrazný pokles v etnosti pípad, a to pedevším v potu smrtelných úraz, který se snížil na polovinu od roku Zato prmrná doba trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz se zvýšila o 20 procent. Odhaduje se, že v R vzniká až 10 procent nádorových onemocnní z dsledku nevyhovujících pracovních podmínek vedoucí k výraznému prodloužení pracovní neschopnosti. Jeden z koncept BOZP je zajištní vyhovujících pracovních podmínek na pracovišti, tedy v eské republice zejm ješt podceovaná skutenost. Ztráty a náklady spojené s pracovními úrazy v prmru tvoí ron 27 miliard K. I pes vysoké íslo jsou tyto náklady nižší než je obvyklé v jiných zemích. K nejvíce úrazm dochází již tradin ve zpracovatelském prmyslu (44,5 %), následovaný odvtvím obchodu, oprav motorových vozidel a spotebního zboží. Pekvapiv k nejmén úrazm dochází pi dobývání nerostných surovin. V rámci celkových statistik smrtelných úraz ron zeme asi 47 osob ve stavebním prmyslu, tedy tetina všech úmrtí z dvodu pracovního úrazu. Nejvyšší poet profesionálních onemocnní je hlášen u osob pracujících v odvtví výroby kovových konstrukcí a kovodlných výrobk a již tradin v odvtví zdravotní a sociální pée. Z daných statistických údaj jasn vyplývá, že systém BOZP v urité míe funguje, avšak jeho význam není pln docenn. Hlavním problémem je všeobecná demotivace k realizaci prevence úrazovosti a pedcházení nemocím z povoláním. Rozptýlenost právní úpravy této oblasti a tím také nedostatená spolupráce mezi rznými orgány státního odborného dozoru nad BOZP se negativn dotýkají aktivního prosazování protiúrazové prevence na pracovišti. Samotní zamstnavatelé, ti kteí nejvíce uvádjí BOZP do praxe, mají v rámci stávajícího systému minimální motivaci k lepšímu uplatování BOZP. Souasnému systému úrazového pojištní schází ekonomické nástroje, které by motivovaly všechny úastníky trhu práce ke zvyšování úrovn zajištní BOZP. Také nedostatek lidských a ekonomických zdroj, které omezují dosažení žádoucí úrovn osvty, propagace, a vývoje BOZP, je dalším faktorem pímo se podílejícím na nedostatené úrovni BOZP. Osvt a propagaci BOZP není vnována dostatená pozornost a finanní prostedky. Pitom výzkum prokázal, že výrazný vliv na postoj k BOZP je pímo ovlivnn vzdláváním o problematice BOZP. Zamstnavatelé mnohdy podceují dležitost BOZP pímo na pracovišti, a tak pímo ohrožují zdraví svých zamstnanc. Hlavní nedostatky jsou zjišovány v oblasti pée o bezpený stav Strana 8 (celkem 26)

9 výrobních a provozních budov, v organizaci a ízení bezpenosti práce, v poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostedk a v péi o provozované stroje a zaízení. Neuspokojivá situace je také v zabezpeování závodní preventivní pée a nedostupnosti poradenských a konzultaních služeb pro zamstnance a zamstnavatele v oblasti podpory a ochrany zdraví na pracovišti. Dochází k preferenci ekonomických a obchodních aktivit ped péí o zamstnance a technická zaízení a provozní budovy ve snaze snížit nutné náklady. V zásad je spoleenský význam v oblast BOZP velmi podhodnocen. Pitom zkušenosti ze zahranií ukazují na fakt, že pozitivní pístup a dostatená pozornost vnovaná BOZP vede k píznivému ovlivnní zdraví zamstnanc, jak po stránce zlepšení spoleenského klimatu tak i ekonomické produktivnosti pracovníka. 3.2 Zámr projektu Zámrem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je podpora aktivit snižující riziko vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání u cílových skupin projektu. Cílovou skupinou projektu je ekonomicky aktivní ást populace R. Úelem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je uplatnní systémového pístupu, tj. vytvoení komplexu nástroj pro prevenci a ešení problému pracovní úrazovosti a nemocí z povolání u ekonomicky aktivní populace. Smyslem projektu je zavést takové nástroje, které budou zvyšovat motivaci zamstnance k ochran svého zdraví na pracovišti a odpovdnosti zamstnavatele za zdraví svých pracovník v oblasti bezpenosti práce. Hlavním strategickým cílem projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání je zajištní systémové koordinace nástroj k prevenci pracovních úraz a nemocí z povolání. 3.3 Návaznost projektu na cíle a priority EU, R, celostátní a regionální politiky Cíle projektu Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání navazují na hlavní priority hospodáské a sociální soudržnosti EU. Prevence zdravotních rizik jako nástroj zajištní kvalitní zdravotní pée, resp. poskytování zdravotní pée v rámci oblasti zajištní veejných služeb, se prolíná hlavními pilíi Lisabonské strategie. Hlavní draz Lisabonská strategie klade na konkurenceschopnost, ekonomický rst a zvyšování zamstnatelnosti. Základním nástrojem je vytváení pracovních píležitostí, flexibilita a mobilita pracovní síly s oporou v potenciálu zamstnatelnosti a zvyšování potu aktivních let života jinými slovy zdravá pracovní síla. Pedpokladem je zvýšení podílu potu let prožitých ve zdraví. Je nevyhnutelné kontinuáln vyhodnocovat kvalitu a efektivitu celého systému poskytování pée, zvyšovat draz na úinnou prevenci zdravotních rizik a motivaci ke zdravému životnímu stylu. Zdravá pracovní síla je základem a východiskem pro prorstov orientovanou a konkurenceschopnou spolenost. K problematice oblasti veejného zdraví, v. prevence zdravotních rizik pijala EU celou adu dokument, které bu v obecnjší rovin, i konkrétn pedstavují zásadní východiska pro navrhovaný projekt. Pro úely této fáze pípravy projektového zámru byly vybrány následující dokumenty: Národní lisabonský program (Národní program reforem) Národní program reforem je dokumentem, kterým eská republika navázala na iniciativu EU vytvoit nový systém ízení Lisabonské strategie na národní úrovni. Národní program reforem R pedstavuje integrovaný a soudržný pístup mezi makroekonomickými politikami, Strana 9 (celkem 26)

10 mikroekonomickými politikami a politikou zamstnanosti. Jedním ze základ udržení a zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky je vysoká míra participace obyvatelstva a kvalitní a pružná pracovní síla. Proto je nutným pedpokladem podpora zdravotnictví formou nástroj, které pispjí k zajištní prevence zdravotních rizik obyvatel, a tak zajistí stabilitu a udržitelný rst. Strategické obecné zásady Spoleenství Projekt je v souladu se Strategickými obecnými zásadami Spoleenství (schválené rozhodnutím Rady ES z ), které jsou hlavním východiskem pro strategii využití finanních prostedk ze strukturálních fond EU v programovacím období Zásady formulují pehled zamení Evropského spoleenství pro politiku soudržnosti za úelem posílení realizace Lisabonské strategie. Zásady vnují samostatnou ást problematice zdraví obyvatel EU. Problematika pée o zdraví obyvatel je jednoznan hodnocena jako faktor s pímým dopadem na produktivitu a konkurenceschopnost spolenosti. Za dležité jsou považovány kroky smující ke zvýšení potu zdravých pracovních let obyvatel, investice do podpory zdraví a prevence nemocí, které pomohou udržet aktivní úast co nejvtšího potu pracovník ve spolenosti, a tedy i jejich ekonomický píspvek, což sníží podíl ekonomické závislosti. Zlepšení zdraví a prevence v rámci Spoleenství je dležitou úlohou, protože dobrá zdravotní pée znamená vyšší úast na trhu práce, delší pracovní život, vyšší produktivitu a nižší náklady na zdravotní a sociální péi. Naízení o ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) ERDF v rámci cíle Konvergence mže mj. financovat opatení smující k investicím do zdravotnické a sociální infrastruktury, které pispívají k regionálnímu a místnímu rozvoji a zlepšení kvality života (Naízení o ERDF, l. 4 odst. 11). Národní rozvojový plán Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Prioritní osa Konkurenceschopnost eské ekonomiky Prioritní osa Rozvoj moderní a konkurenceschopné spolenosti Prioritní osa Vyvážený a harmonický rozvoj území eské republiky Národní strategický referenní rámec pro Projekt je v souladu s následujícími cíli a prioritami: Strategický cíl Otevená flexibilní a soudržná spolenost: Priorita Rozvoj informaní spolenosti Priorita Smart administration Strategický cíl Vyvážený rozvoj území: Priorita Vyvážený rozvoj region Strategie hospodáského rstu R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Zefektivnit výkon veejné služby Zvýšit kvalitu veejné služby Rozšiovat elektronickou komunikaci se státní správou Strategie udržitelného rozvoje R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Lidský potenciál Správa vcí veejných Strategie regionálního rozvoje R Projekt je v souladu s následujícími prioritami: Strana 10 (celkem 26)

11 Institucionální systém podpory rozvoje region a jejich spolupráce Integrovaný operaní program Priorita 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví Cíle koncepce státní politiky rozvoje pée o zdraví obyvatel R na léta Cíle koncepce státní politiky rozvoje pée o zdraví obyvatel R na léta stanovuje základní strategické vize a cíle, kterými jsou: Zachování a posilování pozitivních ukazatel zdravotního stavu eské populace, signifikantní zlepšení negativních ukazatel zdravotního stavu ve srovnání s EU25; Podpora aktivit zamených na prevenci onemocnní a posílení odpovdnosti a motivování jedince k pedcházení nemocí a zdravý životní styl; Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity poskytovaných služeb ve zdravotnictví prostednictvím modernizace zastaralého a nevyhovujícího technického vybavení veejných zdravotnických zaízení; Zvýšení využívání moderních informaních technologií pro efektivní ízení a hodnocení kvality v systému veejné zdravotní pée; Zvýšení kvalifikace a efektivity ízení zdravotnických zaízení a zvýšení odborné úrovn zdravotnického personálu; Komplexní pístup ke zdravotn sociální péi o vkem a zdravotním stavem handicapované obany. Projekt je rovnž zpracován v souladu a s ohledem na následující materiály, které se specificky vnují oblasti pée o veejné zdraví: Národní politika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (UV R 475 ze dne ) Národní akní program bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na rok 2007 (usnesení Rady vlády pro BOZP dne Naízení vlády. 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní prostedí Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Zákon. 101/2005 Sb., zmna zákoníku práce (novela zákona.65/1965) Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády: UV.1046/2002) Akní program Spoleenství v oblasti veejného zdraví ( ) Zelená kniha akní program pro veejné zdraví (Green paper, COM/2005/637) Koncepce zdravotnictví na léta a krátkodobá stabilizaní opatení k dosažení finanní rovnováhy v systému veejného zdravotního pojištní (usnesení vlády:.735/2005,. 821/2005 a. 871/2005) Strategie podpory dostupnosti a kvality veejných služeb (UV.824/2004) Zákon. 20/1966 Sb., o péi o zdraví lidu, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišovnách, ve znní pozdjších pedpis Vyhláška. 49/1993 Sb., o technických a vcných požadavcích na vybavení zdravotnických zaízení, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostedcích a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis Zákona. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc Strana 11 (celkem 26)

12 3.4 Historie projektu a jeho souasný stav Zákon.266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc, byl sice schválen a je platnou normou, ale jeho úinnost byla odložena k Tento asový prostor mže být dostaten využit pro projektová ízení a nastavení program, která jsou v daném zákon specifikovány. Po vstupu v platnost tohoto zákona bude souástí úrazového pojištní prevence bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Projekt je zpracován v souladu s tímto zákonem a jeho vasné spuštní výrazn pispje k naplnní cíl, které zákon. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc sleduje. 3.5 Definice projektu a jeho popis (projektový rámec) Základní cíle a popis projektu Základní cíle projektu jsou následující: Odstraování a omezování rizik vzniku poškození zdraví. Poradenství k pedcházení vzniku poškození zdraví. Výchova a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Osvta a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Vývoj a výzkum v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Poskytování informací o nových poznatcích vdy a techniky v oblasti vyhodnocování a odstraování rizik a podporu jejich šíení. Projekt bude systémov ešit situaci cílové skupiny a zajistí dostatenou edukaní a marketingovou osvtu tématu prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání. Projekt svým zamením spadá do aktivit podporovaných v rámci Integrovaného operaního programu , prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Projekt spluje podmínky a pravidla uvedená v tomto opatení a to v rámci aktivity 3.2b Systémová opatení v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva. Projekt se adí do aktivit odpovdnosti obyvatel za své zdraví Zdvodnní projektového zámru Zákon. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc, který by ml nabýt úinnosti od , poítá s tím, že budou zavedena opatení, která povedou ke zjišování, omezování nebo odstraování rizik a rizikových faktor vyskytujících se u více zamstnanc za úelem omezování a odstraování píin vzniku poškození zdraví. Prevence v rámci BOZP se tedy v budoucnu stane povinností a je jisté, že v tomto smru bude docházet z dsledku tohoto zákona k rozšiování nabídky program zamených na prevenci v oblasti pracovních úraz a nemocí z povolání. Stávající systém úrazového pojištní nezajišuje žádnou motivaci zamstnanc i zamstnavatel pro zkvalitnní BOZP. V rámci nového zákona, který ukládá prevenci BOZP za povinnost, se oekává nárst program zamených na prevenci BOZP a to v rámci projekt odstraování a omezování rizik vzniku poškození zdraví, poradenství, výchova, vzdlávání, osvta a propagace, vývoj a výzkum, poskytování informací. Zdravotní pojišovny již operují celou adu preventivních program a rozšíení nabídky tchto program do oblasti BOZP bude mít bezpochyby blahodárný vliv na snížení úrazovosti a profesionální nemocnosti ekonomicky aktivní ásti eské populace. Ron z dvodu pracovního úrazu zeme v eské republice na 160 oban a pes 80 tisíc ech stráví 46 dn v pracovní neschopnosti. K tomuto ukazateli je ješt teba zahrnout více než tisíc profesionálních onemocnní ron. Statistické údaje o BOZP uvedené výše v analýze souasného stavu (3.1) jasn dokazují, že prevenci BOZP není vnována dostatená pozornost. Strana 12 (celkem 26)

13 Avšak pro zachování maximální kapacity pracovní síly v rámci udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje a pro zajištní vysoké výkonnosti ekonomiky ve vnitním prostedí eské republiky a vnjším prostedí EU je nutné prevenci v rámci BOZP pikládat daleko vtší váhu a obrátit pozornost na vytvoení systému, který bude motivovat všechny úastníky trhu práce k podpoe pée o BOZP. Správná politika a praxe v oblasti BOZP se projevuje nejen ve zvyšováni produktivity práce, ale také v efektivnosti a kvalit práce, vyšší prosperit podnik a ve snížení náklad nutn vynakládaných na odstranní negativních dsledk pracovních inností na zdraví, majetek a životní prostedí Aktivity projektu Hlavní náplní projektu je zlepšení prevence v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Aktivity projektu: Vytvoení a propojení koordinaního centra s ostatními institucemi (zdravotní pojišovny, Státní zdravotní ústav a jeho poboky, hygienické stanice a další píslušné výzkumné ústavy, pop. další instituce): o Zpracování analýzy a vytvoení informaního a komunikaního systému s partnery projektu a dalšími subjekty. o Vybudování call-centra k poskytování informací o nových poznatcích vdy a techniky v oblasti vyhodnocování a odstraování rizik a podporu jejich šíení. Toto centrum bude souasn psobit jako poradenské centrum k pedcházení vzniku poškození zdraví. o Zpracování analýz a výzkumných úkol v rámci prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání. o Zpracování komplexního pístupu metodického modulu k výchov a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. o Vytvoení databáze pojistných událostí týkající se úraz na pracovišti a nemocí z povolání. o Zajištní marketingových nástroj pro prevenci úraz na pracovišti a nemocí z povolání. o Navázání komunikace se zamstnavateli a zamstnanci v rámci osvty a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. o Realizace publicity a osvty projektu Žadatel a cílové skupiny projektu Žadatelem o podporu bude Svaz zdravotních pojiš oven R. Svaz je právnickou osobou - obanským sdružením ve smyslu ustanovení 20f obanského zákoníku a jeho innost se ídí stanovami. Projekt je zamen na cílovou skupinu: ekonomicky aktivní ást populace R Partnei projektu Hlavními partnery projektu jsou: Ministerstvo zdravotnictví R, Výzkumný ústav bezpenosti práce, Státní úad inspekce práce, Státní zdravotní ústav, hygienické stanice, MPSV, aj. Zpsob a podmínky zapojení partner budou upesnny v žádosti o dotaci. Strana 13 (celkem 26)

14 3.5.6 Lokalizace projektu Projekt bude realizován na celém území eské republiky. 3.6 Charakteristika pedkladatele projektu Svaz zdravotních pojiš oven vznikl dne jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne Od sdružuje 7 zamstnaneckých zdravotních pojišoven v eské republice. Svaz je formou právnické osoby vzniklé dobrovolným pistoupením jednotlivých zamstnaneckých a oborových zdravotních pojišoven. Svaz je právnickou osobou - obanským sdružením ve smyslu ustanovení 20f obanského zákoníku a jeho innost se ídí stanovami. Sídlem Svazu je Dm odborových svaz, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 a lenství v nm je dobrovolné. Svaz zdravotních pojišoven R nám. W. Churchilla Praha 3 tel.: tel.: fax.: Zkušenosti pedkladatele s podobným typem projekt a vazba na další projekty Tato ást bude doplnna v žádosti o dotaci. Strana 14 (celkem 26)

15 4. SWOT analýza a marketingová koncepce 4.1 Analýza poptávky a nabídky Analýza poptávky a nabídky projektu vychází zejména se zapojení všech hrá do projektu v oblasti prevence pracovních úraz a nemocí z povolání. 4.2 SWOT analýza SWOT analýza zohleduje pohled na silné, slabé stránky, píležitosti a hrozby za projekt a žadatele jako celek. Tabulka 4-1 SWOT analýza projektu Silné stránky Vazba projektu na legislativní úpravu Systémový pístup k zajišování. prevence v oblasti bezpenosti práce a ochrany zdraví. Ekonomická udržitelnost projektu. Slabé stránky Negativní pístup cílových skupin a partner k centrálnosti. Píležitosti Zvýšení výchovy a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Zvýšení osvty a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Vývoj a výzkum v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Hrozby Nezájem zamstnavatel. Nezájem zamstnanc. Nízká podpora státních orgán. Špatná komunikace mezi vysokým potem partner v projektu. 4.3 Marketingová koncepce Marketingová koncepce projektu vychází z filozofie, že marketing je základ úspchu projektu. Koncepce vychází z pochopení poteb cílových skupin a následného pizpsobení cíl projektu tak, aby jejich realizace byla v souladu s požadavky cílových skupin a s potebami na trhu. Cílem marketingové koncepce je zajistit informovanost cílových skupin a partner projektu o cílech projektu a zpsobech zapojení do projektu. Primární cílovou skupinou projektu je ekonomicky aktivní ást populace R. Marketing projektu bude probíhat v tchto úrovních: marketingové produkty projektu www prezentace vlastní stránka žadatele odkaz na stránky partner projektu spolupráce s partnery vlastní propaganí materiály a prezentace V oblasti marketingu pipravovaného projektu a zejména pro výstupy, které budou na kvalifikované úrovni dostupné po realizaci jednotlivých klíových inností projektu, budou realizátoi apelovat pedevším na cílové skupiny projektu. Strana 15 (celkem 26)

16 Pro celou dobu realizace projektu bude zpracován marketingový plán zahrnující jednak povinnou propagaci projektu, komunikaci s médii, partnery projektu, cílovými skupinami. Strana 16 (celkem 26)

17 5. Organizaní ízení projektu 5.1 Lidské zdroje a jejich zapojení do projektu Metodika ízení projektu V rámci struktury projektového ízení je navrženo vytvoit 2 ídicí úrovn. Tmito úrovnmi budou ídicí výbor pro realizaci projektu (dále jen ídicí výbor ) a manažer projektu. Ob úrovn budou tvoeny personálem žadatele, event. dalších odborník. V rámci struktury projektového ízení bude dále definována další úrove výkonná složka ízení projektu, tzv. realizaní tým. Realizaní tým bude rovnž složen z personálu žadatele a dalších odborník. Níže je uveden popis inností ídícího výboru, manažera projektu a realizaního týmu: ídící výbor ídicí výbor je první úrovní ízení projektu. Jeho úlohou je: sledovat a kontrolovat plnní cíl, rozpotu a kvality projektu; provádt hodnocení prbhu projektu v návaznosti na stanovený plán, harmonogram i rozpoet projektu; schvalovat zásadní zmny projektu; zabezpeovat píslušná rozhodnutí o zmn projektu v rámci vyšších ídicích struktur žadatele; ešit zásadní konflikty v nejvyšších strukturách projektu. ídicí výbor je ízen manažerem projektu. lenové ídicího výboru musí být kompetentní rozhodovat o zásadních otázkách projektu a tyto rozhodnutí prosazovat v rámci organizaních struktur žadatele, kterých se tato rozhodnutí týkají. Za leny ídicího výboru budou navrženi klíoví zástupci vedení žadatele a zástupci partner projektu. ídicí výbor se schází v termínech urených harmonogramem projektu, navíc mže jakýkoli z len ídicího výboru požádat o jeho mimoádné svolání. Na základ zkušeností a vzhledem k významu a rozsahu projektu je považována za nejvhodnjší frekvence zasedání ídicího výboru jednou za 2 3 týdny. Mimo tato jednání bude ídicí výbor vykonávat pravidelnou kontrolu prbhu projektu Manažer projektu Manažer projektu zodpovídá zejména za: zabezpeení požadovaných zdroj pro realizaci projektu v požadované kvalit a podle asového harmonogramu; komunikaci s vrcholovými ídicími pracovníky žadatele a partnery (mimo rámec urený ídicím výborem); ešení bžných problém projektu a autorizaci zmn, které nemají zásadní vliv na parametry projektu; autorizaci formálních dokument projektu (zápisy z jednání, akceptaní dokumenty apod.) a detailních projektových plán. Manažer projektu za žadatele zabezpeuje v souinnosti s vedoucím projektu za dodavatele poskytování informací vyšší úrovni ízení v projektové struktue, jakož i zveejování dosažených výsledk projektu v rámci žadatele. Strana 17 (celkem 26)

18 5.1.4 Realizaní tým Realizaní tým je výkonnou složkou projektu, která zpracovává výstupy projektu a plní úkoly dle projektového plánu. Za žadatele bude v týmu jeden odborný garant nejlépe vedoucí pracovník žadatele. Dále budou souástí projektu vybraní pracovníci, kteí se budou podílet pímo na projektových pracích. Ostatní zamstnanci žadatele i odborníci budou do projektu pizváni na ad hoc bázi dle aktuálních projektových poteb. 5.2 Požadavky na odbornost Správu a realizaci projektu mohou provádt pouze odborníci s potebným vzdláním a praxí v oblasti daného tématu a se zkušenostmi v ízení projektových zámr a tým. Strana 18 (celkem 26)

19 6. Harmonogram realizace projektu 6.1 Etapizace projektu Projekt bude rozdlen do dvou etap a to podle výše jmenovaných cíl projektu, tj. 1. etapa projektu Strategická ást projektu Zpracování analýzy a vytvoení informaního a komunikaního systému s partnery projektu a dalšími subjekty. Zpracování analýz a výzkumných úkol v rámci prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání. Zpracování komplexního pístupu metodického modulu k výchov a vzdlávání ke zvyšování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 2. etapa projektu Realizaní ást projektu Vybudování call-centra k poskytování informací o nových poznatcích vdy a techniky v oblasti vyhodnocování a odstraování rizik a podpoe jejich šíení. Toto centrum bude souasn psobit jako poradenské centrum k pedcházení vzniku poškození zdraví. Vytvoení databáze pojistných událostí týkající se úraz na pracovišti a nemocí z povolání. Zajištní marketingových nástroj pro prevenci úraz na pracovišti a nemocí z povolání. Navázání komunikace se zamstnavateli a zamstnanci v rámci osvty a propagace v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Realizace publicity a osvty projektu. Jednotlivé etapy budou na sebe logicky navazovat, dílí aktivity budou realizovány paraleln. 6.2 Pedpokládaný harmonogram projektu asový harmonogram akce je plánován na 2 roky, piemž v této fázi pípravy projektu je zahájení realizace projektu pedpokládáno k lednu 2008 a ukonení realizace je naplánováno k prosinci Harmonogram bude upesnn podle vyhlášené výzvy ídícím orgánem píslušného operaního programu. Rok Kvartál I. II. III. IV. I. II. III. IV. 1. etapa projektu Strategická ást projektu x x x x 2. etapa projektu Realizaní ást projektu x x x x Strana 19 (celkem 26)

20 7. Finanní analýza projektu 7.1 Náklady projektu Tabulka Nákladový plán projektu Výdaje Mrná jednotka Poet jednotek Jednotková cena (v K) Náklady (v K) 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisouet Mzdové náklady - hrubá mzda 6 osobx24 msíc Odvody sociálního a zdravotního pojištní zamstnavatele 6 osobx24 msíc Cestovné - mezisouet Cestovné Náklady na vozidlo (služební vz) - spoteba PHM 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisouet Nákup materiálu (spotební, pomocný) Nákup zboží Vytvoení informaního a komunikaního systému Vytvoení call-centra Vybavení call-centra PC ks Tiskárna ks Scanner ks Licence ks Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisouet 4.1 Náklady na audit, nezbytné posudky Náklady na publicitu (informaní tabule, pamtní desky) 4.3 Náklady na výbrová ízení v. právních expertíz 4.4 Náklady na poradenství, expertní, konzultaní a jiné služby 4.5 Finanní služby (poplatky,záruky atd.) Investiní náklady - mezisouet Projektová dokumentace do 5 % celkových zpsobilých náklad projektu (projektová dokumentace, dokumentace pro podání žádosti, studie proveditelnosti, CBA) 6. Režijní náklady Jiné náklady - mezisouet Náklady partnera 7.2 DPH, kdy není nárok na odpoet na vstupu 0, Pedpokládané píjmy projektu získané bhem doby jeho realizace I. Zpsobilé výdaje celkem bez DPH II. Zpsobilé výdaje celkem s DPH Strana 20 (celkem 26)

21 Výdaje Mrná jednotka Poet jednotek Jednotková cena (v K) Náklady (v K) III. Nezpsobilé výdaje celkem 0 IV. Celkové náklady projektu (I.+II.) z toho: ERDF: 85 % 0, Vlastní zdroje: 15 % 0, Pozn.: Jedná se o expertní odhad na jednotlivé položky projektu. Rozpoet je pouze orientaní a bude upesnn v návaznosti na specifikaci uznatelných aktivit ze strany žadatele v pípad, že bude projekt implementován. Paragraf 16 zákon. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištní zamstnanc, který má nabýt úinnosti , ukládá za povinnost v každém kalendáním roce vynaložit 6 % z objemu dávek vyplacených v pedchozím kalendáním roce na prevence v úrazovém pojištní. Pedložený projektový zámr poítá s dobou realizace projektu na dva roky a cca poloviní výší náklad ron ve srovnání s uvedenou právní úpravou. O umístní a výši prostedk na prevenci v úrazovém pojištní pro dobu realizace projektu rozhodne píjemce dotace, tzn. SZP R dle jednotlivých aktivit projektu s vazbou na partnery projektu, a to nejpozdji do doby podání žádosti o dotaci. 7.2 Zdroje projektu Zdroje projektu jsou rozdleny následovn: Vlastní zdroje tj. zdroje žadatele Dotaní zdroje tj. zdroje IOP Jiné zdroje ostatní (v pípad tohoto projektu nejsou uvažovány žádné jiné zdroje). Tabulka Pedpokládané financování projektu Celkem Vlastní zdroje Dotaní zdroje IOP Jiné zdroje Celkem Tvorba zdroj na realizaci projektu vychází z navrženého modelu financování, který pedpokládá vícezdrojové financování s úastí žadatele i Evropské unie. Uvedený zpsob finanního krytí investice pedpokládá získání dotace na realizaci projektu prostednictvím Integrovaného operaního programu, v rámci oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Formou podpory v rámci této oblasti intervence bude nevratná pímá pomoc, poskytovaná v souladu s 7 odst.1, písm. a) zákona.218/2000 Sb., rozpotová pravidla, v platném znní. Píspvek z fond EU bude pedstavovat 85 % celkových zpsobilých výdaj a spolufinancování z vlastních zdroj žadatele dosáhne 15 % celkových zpsobilých výdaj projektu Vlastní zdroje Tvorba zdroj na realizaci projektu vychází z navrženého modelu financování, který pedpokládá vícezdrojové financování s úastí pedkladatele projektu ve výši 15 % z celkové výše zpsobilých výdaj. Strana 21 (celkem 26)

22 7.2.2 Dotaní zdroje Integrovaný operaní program Zdrojem finanních prostedk je oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Formou podpory v rámci této oblasti intervence bude nevratná pímá pomoc, poskytovaná v souladu s 7 odst.1, písm. a) zákona.218/2000 Sb., rozpotová pravidla, v platném znní. Zpsobilé výdaje projektu budou spolufinancovány z veejných zdroj až do výše 85 % z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj). Zpsobilé výdaje musí splovat zejména následující podmínky: musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostedn souviset s realizací projektu, musí být vynaloženy nejdíve v den, kdy bylo rozhodnuto o výbru projektu v rámci IOP (s výjimkou výdaj na projektovou dokumentaci, zde zpsobilost platí ode dne pedložení programu Komisi), musí být ped proplacením z ERDF prokazateln zaplaceny píjemcem dotace, není li ve výzv stanoveno jinak a musí být doloženy prkaznými doklady Zpsobilé výdaje v IOP oblast intervence 3.2 Zpsobilými výdaji jsou : dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek výdaje na drobný hmotný a nehmotný majetek výdaje na nákup služeb bezprostedn souvisejících s realizací projekt osobní náklady bezprostedn související s realizací projektu náklady na nezbytnou publicitu projektu da z pidané hodnoty u neplátc DPH výdaje uznatelné v rámci kížového financování z Evropského sociálního fondu v maximálním rozsahu 9% Jiné zdroje V souvislostí s realizací projektu nejsou uvažovány žádné jiné zdroje financování než státní rozpoet, prostedky EU a vlastní zdroje žadatele. Strana 22 (celkem 26)

23 8. Analýza rizik Úkolem této ásti analýzy projektového zámru je vymezení základních rizikových faktor projektu, které mohou být píinou i zdrojem rizika, a zkoumání vlivu nejistých a promnlivých pedpoklad investiního zámru. Náplní analýzy rizik je vypracovat pehled možných rizik, jejich lenní a analýza z pohledu pravdpodobnosti jejich výskytu. Cílem ízení rizik je zvýšit pravdpodobnost úspchu projektu a minimalizovat pípadná hrozící nebezpeí. V níže uvedené tabulce je pehled a roztídní možných rizikových faktor identifikovaných v souvislosti s realizací projektu. Pro stanovení úrovn rizik byla použita následující íselná klasifikace: 1 úrove rizika zanedbatelná 2 úrove rizika pípustná 3 úrove rizika nežádoucí 4 úrove rizika nepípustná Pro stanovení pravdpodobnosti výskytu rizik byla použita následující íselná klasifikace: 1 nízká 2 stední 3 vysoká Tabulka 8-1 Pravdpodobnost výskytu a intenzita negativního vlivu faktor rizik projektu Popis rizika Úrove Pravdpodob Nástroje minimalizace rizika rizika nost výskytu Schválení píslušné legislativy Nedostatená institucionální podpora projektu Nedostatky v organizaci a koordinaci aktivit v projektu Nedostatek lidských zdroj pro zajištní realizace projektu Nezajištní dostatených finanních. prostedk na pedfinancování a prbžné financování Zvýšení náklad bhem realizace projektu Nezájem partner o zapojení do projektu 4 2 zajišovat prbžný lobbying pro schválení píslušné legislativy na píslušných místech 3 1 zajišovat prbžný lobbying projektu smrem k píslušným institucím (nap. ídící orgán IOP, zprostedkující subjekt píslušné oblasti intervence, resp. MZd) využít externí odborné konzultanty 3 1 motivace pracovník zapojených do realizace projektu (nap. formou odmn apod.), využít služeb externích odborných konzultant 3 1 zahrnout pedmtné innosti do procesu optimalizace pomru outsourcovaných služeb a aktivit zajišovaných žadatele 4 1 zpracování detailního plánu cash flow projektu, zajištní jeho prbžného vyhodnocování a vasné pijímání potebných opatení 3 2 zpracování detailního a reálného rozpotu 3 2 zajištní informovanosti o projektu a zpsobech zapojení rzných partner Strana 23 (celkem 26)

24 Cílem ízení rizik je zvýšit pravdpodobnost úspchu projektu a minimalizovat pípadná hrozící nebezpeí. Mezi významná rizika patí zejména: 1. Nedostatená organizace a koordinace realizaních inností Opatení: Základem pro minimalizaci tohoto rizika jsou dostatené personální a asové kapacity lidí zapojených do projektu a dostatená pozornost a podpora ze strany managementu. 2. Nezajištní dostatených finanních prostedk v ase Opatení: Základem pro minimalizaci tohoto rizika je zpracování detailního plánu cash flow projektu a také zajištní jeho prbžného vyhodnocování a vasné realizace pípadných opatení. 3. Zvýšení náklad bhem realizace Opatení: Tomuto riziku je možné pedcházet detailním plánováním a sestavováním rozpotu vetn zohlednní konkrétních výstup konzultací s partnery projektu. Rovnž je nutné zohlednit prbžné vyhodnocení pilotní fáze projektu. Obecn lze konstatovat, že standardním postupem minimalizace rizik je kvalitní zpracování pípravné a projektové dokumentace a dostaten zajištný managementu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. Strana 24 (celkem 26)

25 9. Závry a doporuení Tato analýza projektového zámru byla vypracována jako jeden z podklad pro rozhodnutí o investici i pro návrhy opatení spojených s realizovatelností projektu a jeho zpsobilostí pro spolufinancování z evropských zdroj v dalších fázích pípravy projektu. Smyslem této analýzy projektového zámru bylo shromáždit veškeré dostupné relevantní informace o tomto projektu, zejména stanovení jeho: zámr a cíl, kterých má být realizací dosaženo, obsahové nápln (pedmtu projektu), pedpokládaných výsledk, zpsobu ešení, náklad a možností financování, organizaního zabezpeení, pedbžného harmonogramu realizace, rizik. Pi zpracování této analýzy projektového zámru projektu dospl zpracovatel k následujícím závrm a doporuením: Tabulka Závry a doporuení projektového zámru Závry a doporuení projektového zámru Projekt má jasn formulované cíle, pedmt i pedpokládané výstupy a výsledky, je logicky vnitn provázaný a ucelený. Projekt svým zamením spadá do aktivit podporovaných v rámci Integrovaného operaního programu , prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veejných služeb, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veejného zdraví. Projekt spluje podmínky a pravidla uvedená v tomto opatení a to v rámci aktivity 3.2b Systémová opatení v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva. Projekt se adí do aktivit odpovdnosti obyvatel za své zdraví. Projekt bude realizován v prbhu 24 msíc. Strana 25 (celkem 26)

26 Název Deloitte oznauje švýcarské sdružení ( Verein ) Deloitte Touche Tohmatsu, jeho lenské firmy a jejich dceiné a pidružené spolenosti nebo kterýkoli z výše uvedených subjekt. Deloitte Touche Tohmatsu je organizací sdružující po celém svt lenské firmy, jejichž cílem je poskytovat odborné služby a poradenství špikové úrovn a které se pi poskytování služeb klientm ídí jednotnou globální strategií uplatovanou na místní úrovni v tém 140 zemích svta. S možností využívat hluboký intelektuální potenciál lidí po celém svt, Deloitte poskytuje služby ve tyech odborných oblastech audit, dan, manažerské poradenství a finanní poradenské služby, piemž mezi její klienty patí více než 80 procent nejvtších spoleností na svt, jakož i velké národní podniky, veejné instituce, významní místní klienti a úspšn se rozvíjející globální spolenosti. Výše zmínné služby nejsou poskytovány sdružením Deloitte Touche Tohmatsu a, s ohledem na regulatorní a nkteré další dvody, nkteré lenské firmy neposkytují služby ve všech tyech uvedených oblastech.švýcarské sdružení Deloitte Touche Tohmatsu nenese odpovdnost za jednání i opomenutí svých lenských firem a žádná z lenských firem nenese odpovdnost za jednání i opomenutí jiné lenské firmy. Každá z lenských firem je samostatným a nezávislým právním subjektem psobícím pod názvem Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu nebo pod jiným podobným názvem. Deloitte Central Europe je regionální organizací subjekt zastešených spoleností Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je lenskou firmou Deloitte Touche Tohmatsu ve stední Evrop. Služby jsou poskytovány dceinými a pidruženými spolenostmi spolenosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceiné a pidružené spolenosti Deloitte Central Europe Holdings Limited se adí mezi pední poradenské firmy ve stedoevropském regionu a poskytují odborné služby prostednictvím více než lidí psobících ve více než 30 kanceláích v 17 zemích. V eské republice poskytují služby spolenosti Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o. a Deloitte BPO G&I a.s. (spolen též Deloitte eská republika ), které jsou pidruženými spolenostmi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte eská republika je jednou z hlavních organizací poskytujících poradenské služby v této zemi a poskytuje odborné služby v oblasti auditu, daní, manažerského poradenství a finanních poradenských služeb, a to prostednictvím svých 625 místních i zahraniních odborník. K získání dalších informací prosím navštivte naše webové stránky Deloitte BPO G&I a.s. Jankovcova 1566/2b Praha 7 Tel: Fax: Deloitte Touche Tohmatsu Všechna práva vyhrazena Strana 26 (celkem 26)

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: Ing. Michal

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 6. 2010 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Analýza proces pi podávání žádostí o granty z Evropských strukturálních fond

Analýza proces pi podávání žádostí o granty z Evropských strukturálních fond Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informaních služeb v Praze Silvie Šaurová Analýza proces pi podávání žádostí o granty z Evropských strukturálních fond

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH 23. zasedání ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014 Píloha. 1 záznamu IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH Program jednání projednání a schválení seznamu projekt pedložených

Více

Dopis z Evropy - Leden 2011

Dopis z Evropy - Leden 2011 EUROLAB Dokument D 81 Dopis z Evropy - Leden 2011 Prof. Horst Czichos, University of Applied Sciences Contributing Editor (píspvek urený pro magazín NCSL - Metrologist - Leden/2011) (Pozn.: název lánku

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více