Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, eské Budjovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice"

Transkript

1 Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, eské Budjovice ve spolupráci s Mstským úadem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou Jakékoli úpravy tohoto dokumentu mohou být provedeny pouze s vdomím spolenosti G-PROJECT, s.r.o.

2 Obsah Obsah... 2 Zkratky, pojmy Úvod Obecná východiska Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Vymezení psobnosti Základní prameny Strategické oblasti Cestovní ruch Partnerství Lidské zdroje SWOT analýzy strategických oblastí SWOT analýza strategické oblasti SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch SWOT analýza strategické oblasti Partnerství SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje Vize rozvoje Dlouhodobá vize rozvoje msta Strategické cíle, priority a opatení Strategické cíle Strategické priority Strategická opatení : ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení : Cestovní ruch Cestovní ruch ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Priorita 3: Partnerství Partnerství ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení

3 4.3.1 Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Priorita 4: Lidské zdroje Lidské zdroje ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Implementace Doba úinnosti strategie a její aktualizace Organizaní a finanní zajištní strategie Pílohy: Píloha 1: Profil msta Hluboká nad Vltavou Píloha 2: Doporuení pro implementaci Píloha 3: Seznam použité literatury

4 Zkratky, pojmy Zkratka, pojem AJG INTERREG KC Panorama LEADER+ Mikroregion Místní akní skupina MÚ O OP RLZ P PPP Profil SROP Strategie SWOT analýza ZŠ MŠ IKT Vysvtlení Alšova jihoeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Iniciativa Evropského spoleenství na podporu mezinárodní a píhraniní spolupráce. Kulturní centrum Panorama Hluboká nad Vltavou. Iniciativa Evropského spoleenství na podporu rozvoje místních partnerství ve venkovských mikroregionech místních akních skupin. Svazek obcí, zde Svazek obcí Budjovicko Sever. Spolenost sdružující reprezentanty neziskového (nap. obce, mikroregiony, nevládní neziskové organizace) a ziskového sektoru, zde Místní akní skupina Hlubocko Lišovsko, o.p.s. Mstský úad Hluboká nad Vltavou. Opatení (strategické opatení). Operaní program Rozvoj lidských zdroj. Priorita (strategická priorita). Public Private Partnership partnerství veejného a soukromého sektoru, forma spolupráce obce a podnikatel. Profil msta Hluboká nad Vltavou. Spolený regionální operaní program. Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou. Analýza silných (anglicky Strength) a slabých (Weakness) stránek, píležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Základní škola Hluboká nad Vltavou. Mateská škola Hluboká nad Vltavou. Informaní a komunikaní technologie. 4

5 1 Úvod 1.1 Obecná východiska Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou (strategie) je dlouhodobým koncepním rozvojovým dokumentem msta. Globálním cílem strategie je trvale udržitelný rozvoj msta, specifickými cíli pak vytvoení podmínek pro rst ekonomiky, ochrana životního prostedí a kulturn-historických památek, spokojenost oban a vyvážený rozvoj msta. Hlavními prioritami msta pro následující desetiletí jsou následující strategické oblasti: kvalita života, cestovní ruch, partnerství a lidské zdroje. Každá z priorit je naplována opateními a ty pak konkrétními aktivitami (projekty). Hluboká nad Vltavou by tak mla být mstem podporujícím místní podnikatelské aktivity a píliv investic, mstem podporujícím spoleenské, kulturní a sportovní aktivity, mstem dsledn vystupujícím proti všem formám znevýhodnní, s vlastní sociální politikou pedevším vi starším a zdravotn postiženým obanm, ale i ve vztahu k dtem a mládeži, mstem vyváženého rozvoje všech jeho územních ástí, mstem vzdlanosti, významn využívajícím intelektuální potenciál oban a institucí, mstem sportovních a rekreaních aktivit, mstem aktivn podporujícím tradice a tradiní aktivity, zejména lesnictví, rybáství a myslivost, jakož i ochranu životního prostedí a historických památek, ale i mstem informaních a komunikaních technologií a moderních zpsob ízení, podporujícím progresivní spoleenské trendy. Takové jsou cíle rozvoje msta v horizontu desetiletí. Zapojením co nejširšího spektra úastník pi zpracování bylo docíleno, že strategie bude dokumentem všech oban, k realizaci cíl strategie to ovšem pochopiteln nestaí. Strategie musí být dsledn hájena pi všech jednáních volených orgán msta, musí být rovnž závazným dokumentem pro mstský úad a pro všechny subjekty ve vlastnictví a ve správ msta, pokud jejich innost zasahuje do samosprávné psobnosti msta. Strategie by mla být hájena, ale pedevším realizována, jedin tak si získá dvru oban a mechanismy v ní obsažené podpoí prhlednost rozhodování na všech stupních ízení. Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou je dokumentem obecného charakteru s dlouhodobým horizontem psobení, proto bude strategii nutno každoron aktualizovat pedevším v oblasti konkrétních aktivit (projekt). Strategie bude realizována s ohledem na rozpoet msta a dotaní možnosti. Víme, že se nám pomocí strategického plánování rozvoje podaí navázat na úspchy dosažené bhem pedešlých let a že strategické plánování bude pedstavovat novou kvalitu služeb pro všechny obany a návštvníky Hluboké nad Vltavou. JUDr. Jan Šmidmayer zástupce zpracovatele Ing. Tomáš Jirsa starosta msta 5

6 1.1.1 Vymezení psobnosti Dosavadní koncepní a analytické dokumenty zdrazují neexistenci strategického plánu ekonomického rozvoje. 1 Práv takovýmto dokumentem má být Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou, by její zábr je širší, nebo jejím cílem je trvale udržitelný rozvoj msta rozvoj v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou je dokumentem podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení). Strategie vzniká zapojením všech zainteresovaných stran oban a jejich zastupitel, podnikatel a odborník. Strategie se zamuje na ešení problémových okruh, není vyváženým popisným dokumentem. Psobnost Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou lze charakterizovat jako místní, asovou, osobní a vcnou. Psobnost Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Psobnost Místní psobnost asová psobnost Osobní psobnost Vcná psobnost Definice Územní obvod msta Hluboká nad Vltavou. Od do 31. prosince 2014, s každoroní aktualizací. Všechny orgány msta, nepímo všechny subjekty na území msta. Všechny aspekty rozvoje msta Základní prameny Proces strategického plánování vycházel z nkolika významných zdroj informací. V rámci procesu byly zahrnuty všechny obvyklé zdroje informací, vetn zajištní názor oban. 2 Základní prameny strategického plánování Prameny Výstupy ze zastupitelstva msta a rady msta a konzultace s leny tchto orgán Výstupy z výbor zastupitelstva msta a komisí rady msta a konzultace s jejich leny Písemné pipomínky starosty msta a pracovník mstského úadu a konzultace s nimi Anketa mezi obany msta a konzultace s aktivními obany msta Odborné publikace v oblasti strategického plánování Metodiky strategického plánování používané pi tvorb programových dokument EU Strategické plány obcí, mst a mikroregion Dosavadní analytické a popisné materiály o mstu Hluboká nad Vltavou Další prameny uvedené v seznamu použité literatury 1 Nap. Koncepce využití majetku Msta Hluboká nad Vltavou, C.S. commerce service, a.s., eské Budjovice, erven 2002, str. 24, 25, 85, 86, 87, 89, Úplný seznam použité literatury obsahuje Píloha 3 Seznam použité literatury. 6

7 1.2 Strategické oblasti Strategickými oblastmi rozumíme oblasti pednostního zájmu msta, jejichž zhoršený stav by se mohl významn promítnout do kvality fungování samosprávy. Pro msto Hluboká nad Vltavou byly navrženy tyto strategické oblasti: kvalita života, cestovní ruch, partnerství a lidské zdroje. Strategické oblasti jsou definovány v následujících ástech Strategická oblast zahrnuje oblast spoleenských vztah a služeb, které mají zásadní význam pedevším pro obany msta. Jedná se o vztah oban a samosprávy, zahrnující možnost zapojení oban do rozhodování o vcech veejných, informovanost oban o postupu samosprávy a o postojích jednotlivých zastupitel, hodnocení práce samosprávy a další související vztahy. Do oblasti kvality života oban msta dále náleží úrove sociálních služeb, pedevším služeb v oblasti zdravotnictví, a v neposlední ad též tématika bydlení. Tato úrove kvality života je stžejní pedevším pro starší a zdravotn postižené obany msta. Konen tetí úrovní kvality života je stav životního prostedí ve mst. Zde psobí pedevším kvalita ovzduší a hlunost (intenzita automobilové dopravy) a kvalita a rozsah veejné zelen a veejných prostranství, vetn míst k odpoinku a dtských hiš Cestovní ruch Strategická oblast Cestovní ruch je klíovou oblastí pedevším pro msto Hluboká nad Vltavou. Trvale udržitelné formy cestovního ruchu jsou trendem, který ješt nedoznal svého vrcholu. Proto práv forma cestovního ruchu má podstatný vliv na spokojenost oban. V rámci této strategické oblasti by ml být brán zetel pedevším na takové formy cestovního ruchu, které mají pozitivní environmentální aspekt nap. venkovská turistika (agroturistika, hipoturistika) i cykloturistika. S tmito aktivitami souvisí oblast tradiních aktivit v oblasti cestovního ruchu, kde msto Hluboká nad Vltavou disponuje komparativní výhodou pedevším v oblasti myslivosti i rybnikáství. Zásadní problematikou je délka pobytu návštvník ve mst a koncentrace turistiky pouze do letních msíc. V této souvislosti je poteba podporovat takové produkty cestovního ruchu, které tento stav pomohou modifikovat do pijatelné podoby. Rovnž cílený marketing a propagace jsou nástroji, kterými lze významn podncovat poptávku po produktech cestovního ruchu mimo hlavní sezónu Partnerství Strategická oblast Partnerství reaguje na vzrstající konkurenci formou koncentrace sil s využitím synergického efektu. Pedevším v ekonomické rovin je nezanedbatelnou píležitostí partnerství veejného a soukromého sektoru, tedy samosprávy a podnikatel. Mezinárodní a pedevším evropská (i stedoevropská) spolupráce je další z úrovní partnerství, které však pináší nejen ekonomický prospch, ale i písun informací a podnt, které lze využít k rozvoji msta. Konen tetí úrovní partnerství je snaha zapojit všechny obany a lokality, ve kterých žijí, do plánovaného rozvoje msta. Všichni obané, vetn oban bývalých obcí, dnes místních ástí, mají právo aktivn vystupovat pi hájení svých zájm a být partnerem samosprávy, pedevším ve vztahu k jednáním o pípadných investicích v dané lokalit. 7

8 1.2.4 Lidské zdroje Strategická oblast Lidské zdroje je širokou oblastí ingerence, pedstavující však velký potenciál pro rozvoj msta v dlouhodobém horizontu. V rámci msta Hluboká nad Vltavou se jedná zejména o oblast školství, volného asu dtí a mládeže, jejich zájmové innosti, vetn organizovaného a neorganizovaného sportu. Draz kladený na rzné formy a stupn vzdlávání by ml být prioritním zájmem oban msta i samosprávy. Pi aktivizaci lidských zdroj by mlo být v maximální míe využíváno moderních informaních a komunikaních technologií, jakož i zpsob ízení a organizace práce. 8

9 1.3 SWOT analýzy strategických oblastí Analýza silných (anglicky Strength) a slabých (Weakness) stránek, píležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) SWOT analýza je nejužívanjším analytickým nástrojem v evropském prostedí. SWOT analýza strategických oblastí je základním nástrojem ke stanovení opatení a z nich vyplývajících aktivit SWOT analýza strategické oblasti SWOT analýza strategické oblasti Silné stránky 1. Relativn nový domov dchodc v centru msta 2. Krizové centrum pro matku a dít v Kostelci 3. Existence zdravotního stediska v centru msta 4. Hlubocký zpravodaj jako informaní kanál msta ve vztahu k obanm 5. Nízká míra nezamstnanosti obyvatel msta 6. Dobré dopravní spojení a krátká vzdálenost do krajského msta umožuje využívat tamjší služby 7. Relativn vysoká kvalita životního prostedí Píležitosti 1. Koncentrace sociálních služeb v centru msta 2. Využití dotaních možností v sociální oblasti, vetn výstavby byt pro sociáln slabší obany 3. Využití veejných prostedk k postupné pemn infrastruktury na bezbariérovou 4. Rekultivace skládky Zíkv lom a následné využití prostoru 5. Realizace myšlenky wellness centra (lázní) ve mst 6. Využití alternativních zdroj energie (pedevším biomasa) 7. Vtší draz na istotu msta 8. Revitalizace dubových alejí a kulturní krajiny v okolí msta 9. Projekt Splavnní Vltavy 10. Cestovní ruch ve mst Slabé stránky 1. Absence domu s peovatelskou službou 2. Zhoršující se technický stav budovy zdravotního stediska 3. Neexistence dalších významných informaních kanál ve vztahu msta k obanovi 4. Nízká míra zapojení oban do rozhodovacích proces 5. Chybjící OV v Kostelci a v Bavorovicích 6. Relativn složitá dopravní dostupnost nkterých ástí msta 7. Nedostatek byt pro mladé rodiny, drahé bydlení 8. Chybjící infrastruktura v bývalých obcích 9. Vodovod Hroznjovice Hrozby 1. Demografický vývoj (stárnutí populace) 2. Vysoká cena stavebních pozemk ztžující možnost výstavby dom místním obanm 3. Narstající intenzita automobilové dopravy ve mst 4. Zvednutí hladiny eky Vltavy v souvislosti s realizací projektu Splavnní Vltavy 5. Rušení obchod s potravinami v dsledku nárstu konkurence v krajském mst 6. Financování sociálních aktivit na území msta 7. Jaderná elektrárna Temelín (nové bloky, úložišt radioaktivního odpadu) 8. Spalovna odpadu Mydlovary 9

10 1.3.2 SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Silné stránky 1. Proslulý státní zámek Hluboká nad Vltavou 2. Jediná jihoeská zoologická zahrada 3. Další významné atraktivity (Alšova jihoeská galerie, Lovecký zámeek Ohrada aj.) 4. Relativn významná historie msta 5. Kvalitní nabídka v oblasti sportovního vyžití (vetn golfu a zimního stadionu) 6. KC Panorama jako centrum kulturního dní ve mst 7. Komparativní výhoda krajiny v oblasti tradiních aktivit jako jsou nap. výlovy rybník, myslivost 8. Hnvkovická pehradní nádrž a eka Vltava 9. Blízkost eských Budjovic Píležitosti 1. Tvorba nabídky pro cestovní ruch mimo hlavní sezónu 2. Realizace projekt k podpoe cestovního ruchu mimo letní msíce (wellness centrum, univerzita, sjezdovka aj.) 3. Prodej vstupenek na státní zámek v centru msta (informaním stedisku), rezervaní systém 4. Výstavba nového informaního stediska 5. Komplexní využití Dvoru Vondrov pro venkovskou turistiku 6. Využití dímajícího potenciálu Hnvkovické pehrady pro cestovní ruch 7. Realizace cyklostezky EuroVelo Hluboká nad Vltavou - Purkarec - Týn nad Vltavou 8. Spolupráce s dalšími destinacemi cestovního ruchu 9. Kongresová a incentivní turistika Slabé stránky 1. Koncentrace turist pouze do letních msíc 2. Chybjící koncepce správy turistického informaního stediska 3. Nedostatená propagace nabídky msta 4. Velmi krátká doba pobytu návštvník ve mst 5. Msto ne zcela reprezentující trasa turist z centrálního parkovišt na státní zámek 6. Internetová stránka msta aktualizace údaj 7. Nedostatená kapacita ubytovacích zaízení ve mst 8. Nedokonení mstského informaního systému Hrozby 1. Povodn a jiné živelné katastrofy 2. KC Panorama konkurence kin v krajském mst 3. Nedostatené využívání inovací a komparativních výhod 4. Negativní dsledky cestovního ruchu pro místní komunitu (životní prostedí, soudržnost komunity aj.) 5. Negativní dsledky nevhodných forem cestovního ruchu na stav životního prostedí 6. Nekomplexnost nabídky v oblasti cestovního ruchu (paralelní a nekoordinované aktivity) 7. Politické klima a globální ekonomické prostedí 8. Jaderná elektrárna Temelín (nové bloky, úložišt radioaktivního odpadu) 9. Spalovna odpadu Mydlovary 10

11 1.3.3 SWOT analýza strategické oblasti Partnerství SWOT analýza strategické oblasti Partnerství Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Silné stránky 1. Možnost erpat dotaní prostedky v rámci podpory mikroregionálních seskupení 2. Existence tí partnerských mst (Nmecko, Švýcarsko, Rakousko) 3. Relativn významná podpora místním sportovním klubm a dalším organizacím 4. Zkušenosti s PPP 5. Spolupráce se statutárním mstem eské Budjovice Píležitosti 1. Navázání partnerské spolupráce s dalšími msty 2. erpání finanních prostedk v rámci programu EU pro peshraniní spolupráci INTERREG 3. Partnerství samosprávy a podnikatel 4. Zapojení oban do plánování rozvoje 5. Využití PPP pro erpání finanních prostedk ze strukturálních fond 6. erpání prostedk v programu LEADER+ na projekty místní akní skupiny Slabé stránky 1. Nedostatená aktivita mikroregionu Budjovicko Sever 2. Absence partnerské spolupráce s msty z východní Evropy 3. Chybjící partnerské msto z jiné než nmecky hovoící zem 4. Absence spolkového života ve vztahu k partnerským mstm 5. Neexistence sdružení podnikatel v cestovním ruchu jako partnera pro samosprávu Hrozby 1. Nevyužití prostedk EU v programu INTERREG v dsledku absence rakouského partnera 2. PPP jako riziková forma spolupráce 3. Politika samosprávy ve vztahu k vytváení prmyslových zón ve mst 4. Nedostatené zapojení msta do spolupráce v rámci mikroregionu a místní akní skupiny 11

12 1.3.4 SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Silné stránky 1. ZŠ Hluboká nad Vltavou 2. MŠ Hluboká nad Vltavou 3. Stední škola Townshend International School 4. Integrovaná stední škola elektrotechnická 5. Kvalitní a široká nabídka sportoviš ve mst 6. Relativn vysoké procento zapojenosti dtí do zájmové innosti 7. Snadná dostupnost stedoškolského a vysokoškolského vzdlání ve mst eské Budjovice Píležitosti 1. Projekt univerzity ve mst 2. Všestranná podpora informaních a komunikaních technologií 3. Všestranná podpora moderním zpsobm ízení a organizace práce 4. Významnjší zapojení Townshend International School do života msta 5. Realizace turistického informaního stediska s internetovým pístupem 6. Internet do každé domácnosti Slabé stránky 1. Neexistence významného veejn pístupného internetového stediska 2. Stále relativn nízká úrove jazykových znalostí oban 3. Absence vysokého školství ve mst 4. Nízká míra spolupráce vzdlávacích ústav Hrozby 1. Nedokonení areálu Townshend International School v Zámostí (ubytovna, tlocvina) 2. Stagnace školství ve mst do rutinní podoby 3. Odchod talentovaných student z msta bez jejich následného návratu 4. Nedostatené využití finanních prostedk z veejných fond (nap. OP RLZ a SROP) 12

13 1.4 Vize rozvoje Vizí rozvoje rozumíme stav, ve kterém by se msto Hluboká nad Vltavou mlo nacházet v pípad, kdy budou naplnny všechny priority, opatení a aktivity strategie Dlouhodobá vize rozvoje msta Dlouhodobá vize rozvoje msta Hluboká nad Vltavou: Msto respektující princip trvale udržitelného rozvoje, spravedliv využívající své píjmy k dalšímu rozvoji infrastruktury a služeb pro obany a návštvníky msta. 13

14 1.5 Strategické cíle, priority a opatení Globálním strategickým cílem Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou je: trvale udržitelný rozvoj msta. Trvale udržitelným rozvojem msta se rozumí rovnováha princip ekonomického, sociálního a environmentálního. Msto se v této souvislosti zamí na podporu ekonomického rozvoje msta, pedevším v oblasti mkkých forem cestovního ruchu, vždy však v souladu se zájmy ochrany pírody a krajiny chránnými zvláštními právními pedpisy a v souladu se základními sociálními principy. Takovýto rozvoj bude nabízet obanm msta nejlepší píležitosti pro aktivn a spokojen prožitý život. Specifickými strategickými cíly rozvoje msta jsou: vytvoení podmínek pro rst ekonomiky, ochrana životního prostedí a kulturn-historických památek, spokojenost oban, vyvážený rozvoj msta. Vytváením podmínek pro rst ekonomiky se rozumí pedevším podpora místních podnikatel a podpora pílivu investic zejména v oblasti rozvoje mkkých forem cestovního ruchu. Ochranou životního prostedí a kulturn-historických památek se rozumí pedevším promítnutí environmentálních a kulturn-historických aspekt do všech forem rozhodování, spolupráci s odbornými kapacitami pi tvorb a údržb kulturní krajiny a památek a vtší zapojení a informovanost oban o environmentálních a kulturn-historických otázkách. Spokojeností oban se rozumí stav, kdy majoritní ást oban je spokojena se stavem veejných záležitostí, piemž menšina není k tomuto stavu výrazn v opozici. Vyváženým rozvojem msta se pedevším rozumí práce s celým územním obvodem msta jako s rozvojovým územím, zejména s ohledem na potenciál obcí ve správ msta a dále pak vyvážený rozvoj všech aktivit ve mst provozovaných, vždy s ohledem na zájem místních oban a organizací. Strategické cíle budou dosahovány prostednictvím strategických priorit a strategických opatení Strategické cíle Globální strategický cíl a specifické strategické cíle Úrove Globální strategický cíl Specifický strategický cíl 1 Specifický strategický cíl 2 Specifický strategický cíl 3 Specifický strategický cíl 4 Strategické cíle Trvale udržitelný rozvoj msta Vytvoení podmínek pro rst ekonomiky Ochrana životního prostedí a kulturn-historických památek Spokojenost oban Vyvážený rozvoj msta 14

15 1.5.2 Strategické priority Strategické priority íslo Priorita Poet opatení 3 Cestovní ruch 5 Priorita 3 Partnerství 3 Priorita 4 Lidské zdroje Strategická opatení Strategická opatení Priority P 1: Opatení O 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování O 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst O 1.3 Zajistit vyšší standard ochrany životního prostedí ve mst P 2: Cestovní ruch P 3: Partnerství P 4: Lidské zdroje O 2.1 Podporovat rozvoj ekologicky šetrných forem cestovního ruchu O 2.2 Podporovat tradiní aktivity v oblasti cestovního ruchu a využít komparativních výhod msta s ohledem na cestovní ruch O 2.3 Prodloužit turistickou sezónu a dobu pobytu návštvník ve mst O 2.4 Realizovat projekt Revitalizace msta v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje O 2.5 Využít všech dostupných píležitostí k zajištní propagace msta O 3.1 Podporovat partnerství veejného a soukromého sektoru pi rozvoji msta O 3.2 Rozvíjet mezinárodní i regionální spolupráci na všech úrovních O 3.3 Podporovat rozvoj celého územního obvodu msta ve spolupráci s obany píslušných ástí msta O 4.1 Podporovat rozvoj všech forem školství a pée o dti a mládež O 4.2 Podporovat vytváení nových pracovních míst O 4.3 Využívat moderních informaních a komunikaních technologií a zpsob ízení pro další rozvoj lidských zdroj 15

16 2 : 2.1 ve mst Souasnou úrove kvality života ve mst popisuje Profil msta Hluboká nad Vltavou, který tvoí pílohu. 1 Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou. 16

17 2.2 Opatení 1.1 Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování napluje pedevším specifický cíl Spokojenost oban Aktivity k realizaci opatení Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Internetová stránka msta jako fundamentální komunikaní nástroj samosprávy 5 6 Internetová stránka msta jako pravideln aktualizovaný a dvryhodný zdroj informací pro obany a návštvníky msta. Informace pro návštvníky msta budou zveejovány krom jazyka eského též v jazyce anglickém a nmeckém. Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Využití dalších informaních kanál ve vztahu k obanm msta Krom Hlubockého zpravodaje a internetové stránky msta informovat obany ješt tetím alternativním informaním kanálem. Jako možné se jeví nap. rozesílání sms zpráv na mobilní telefony zájemc v kombinaci s využitím u i bezdrátový rozhlas. Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Zapojit obany do rozhodovacích proces samosprávy ve vtší míe než dosud Pipravit plán zapojení oban do rozhodovacích proces samosprávy zejména ve vztahu k jednání zastupitelstva msta, publikování výsledk jednání orgán msta, možnost realizace anket a przkum veejného mínní, zapojení oban do projekt realizovaných mstem etc. Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Vnjší a vnitní prostedí budovy radnice a kultura služeb Aktivita se zamí na vnjší (nap. postupná rekonstrukce budovy radnice) a vnitní (nap. modernizace pracovních pomcek) prostedí radnice a dále pak na naplování kultury služeb jako stupn poskytovaného servisu obanm msta. 3 Pracovník/organizace. 4 Msíc/rok. 5 Finanní prostedky msta nap. na daný rok. 6 Stav rozpracovanosti projektu: zahájeno, realizováno, dokonováno, další. 17

18 2.3 Opatení 1.2 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst napluje pedevším specifický cíl Spokojenost oban a specifický cíl Vyvážený rozvoj msta Aktivity k realizaci opatení 1.2 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Realizace výstavby domu s peovatelskou službou ve mst Dm s peovatelskou službou by ml doplnit stávající infrastrukturu sociálních služeb ve mst. Náplní aktivity je lokalizování vhodné plochy pro výstavbu, zpracování projektové dokumentace, zajištní finanních prostedk z externích zdroj a konen samotná výstavba objektu. V první fázi analýza potebnosti. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Zabránit trvale se zhoršujícímu stavu objektu zdravotního stediska Zdravotní stedisko, a relativn nová stavba, je objekt se stále se zhoršujícím technickým stavem. Ve stedndobém horizontu je poteba najít vhodného vlastníka ze soukromého sektoru i pikroit k nutným opravám. Ve zdravotním stedisku rovnž chybí potebná infrastruktura, nap. výtah pro starší obany. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Analyzovat dopravní dostupnost bývalých obcí a reagovat na souasné trendy Dopravní dostupnost obcí ve správ msta je poteba ešit komplexnji. V této souvislosti je teba pedevším zvážit další možnosti integrovaného dopravního systému a ve vztahu k nkterým obcím též možnosti bezpené cyklodopravy (nap. Munice). Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Analyzovat problematiku možnosti bydlení ve mst a výstavby obecních byt Se zvyšující se prestiží msta roste i atraktivita a cena pozemk ve mst, což se mže negativn projevovat v souvislosti se zamýšlenou výstavbou dom místními obany. Na tuto situaci je poteba reagovat, pravdpodobn výstavbou startovacích byt se státní podporou pro místní mladé obany. 18

19 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Podporovat širokou nabídku sociálních služeb pro znevýhodnné skupiny oban Podporovat rozvoj sociálních služeb jako je krizové centrum pro matku a dít v Kostelci, projekt sociálních apartmán v Kostelci, projekty k odstraování bariér atd. realizované ve mst v kontextu se sociální politikou msta a možnostmi mstského rozpotu. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Projekt Bezbariérové msto Hluboká nad Vltavou V rámci projektu upravit chodníky a nástupišt autobus na bezbariérové, umístit výtah ve zdravotním stedisku, zpístupnit státní zámek tlesn postiženým návštvníkm, realizovat vyhlídkový okruh a v pípad finanních možností realizovat další tvrdé (bezbariérová radnice) i mkké podprojekty (mapa pro handicapované). Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Vytváet vhodné podmínky pro fungování nákupních možností ve mst V dsledku konkurence obchodních etzc v krajském mst dochází k úbytku menších prodejen, pedevším potravin. Na tento trend je poteba reagovat podporou investic do výstavby menších a stedních obchodních dom ve mst, obcích a jejich bezprostedním okolí. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Podporovat výstavbu a údržbu dtských hiš, vetn sportovních Ve mst v souasné dob existuje nkolik dtských hiš rzné úrovn, piemž chybí kvalitní dtské hišt v centru msta. Problémem je dále jejich údržba. Aktivita by se mla zamit na návrh pokrytí msta (vetn obcí) a na systém jejich údržby. V rámci aktivity by mla být kladena priorita též na sportovní hišt. Opatení 1.2 Aktivita Podporovat rozvoj Bezpené msto a sociálních a zdravotních služeb ve mst boj proti vandalství a drobné kriminalit Ve mst neexistuje ani kamerový systém, ani mstská policie. Cílem aktivity je nastolit diskusi nad jejich potebností, pedevším ve vztahu k potírání drobné kriminality jako je vandalství, sprejerství, rušení noního klidu, delikty automobilist atd. 19

20 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Využívat pjek Státního fondu rozvoje bydlení Pjky ze Státního fondu rozvoje bydlení jsou jednou z možností msta, jak finann podporovat oblast bydlení ve mst. V minulých letech se tento zpsob ukázal jako jedna z efektivnjších forem podpory bydlení, proto by msto mlo dále na programu Státního fondu rozvoje bydlení participovat. 20

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období 2008 2013 Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více