Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, eské Budjovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice"

Transkript

1 Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, eské Budjovice ve spolupráci s Mstským úadem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou Jakékoli úpravy tohoto dokumentu mohou být provedeny pouze s vdomím spolenosti G-PROJECT, s.r.o.

2 Obsah Obsah... 2 Zkratky, pojmy Úvod Obecná východiska Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Vymezení psobnosti Základní prameny Strategické oblasti Cestovní ruch Partnerství Lidské zdroje SWOT analýzy strategických oblastí SWOT analýza strategické oblasti SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch SWOT analýza strategické oblasti Partnerství SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje Vize rozvoje Dlouhodobá vize rozvoje msta Strategické cíle, priority a opatení Strategické cíle Strategické priority Strategická opatení : ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení : Cestovní ruch Cestovní ruch ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Priorita 3: Partnerství Partnerství ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení

3 4.3.1 Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Priorita 4: Lidské zdroje Lidské zdroje ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Implementace Doba úinnosti strategie a její aktualizace Organizaní a finanní zajištní strategie Pílohy: Píloha 1: Profil msta Hluboká nad Vltavou Píloha 2: Doporuení pro implementaci Píloha 3: Seznam použité literatury

4 Zkratky, pojmy Zkratka, pojem AJG INTERREG KC Panorama LEADER+ Mikroregion Místní akní skupina MÚ O OP RLZ P PPP Profil SROP Strategie SWOT analýza ZŠ MŠ IKT Vysvtlení Alšova jihoeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Iniciativa Evropského spoleenství na podporu mezinárodní a píhraniní spolupráce. Kulturní centrum Panorama Hluboká nad Vltavou. Iniciativa Evropského spoleenství na podporu rozvoje místních partnerství ve venkovských mikroregionech místních akních skupin. Svazek obcí, zde Svazek obcí Budjovicko Sever. Spolenost sdružující reprezentanty neziskového (nap. obce, mikroregiony, nevládní neziskové organizace) a ziskového sektoru, zde Místní akní skupina Hlubocko Lišovsko, o.p.s. Mstský úad Hluboká nad Vltavou. Opatení (strategické opatení). Operaní program Rozvoj lidských zdroj. Priorita (strategická priorita). Public Private Partnership partnerství veejného a soukromého sektoru, forma spolupráce obce a podnikatel. Profil msta Hluboká nad Vltavou. Spolený regionální operaní program. Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou. Analýza silných (anglicky Strength) a slabých (Weakness) stránek, píležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Základní škola Hluboká nad Vltavou. Mateská škola Hluboká nad Vltavou. Informaní a komunikaní technologie. 4

5 1 Úvod 1.1 Obecná východiska Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou (strategie) je dlouhodobým koncepním rozvojovým dokumentem msta. Globálním cílem strategie je trvale udržitelný rozvoj msta, specifickými cíli pak vytvoení podmínek pro rst ekonomiky, ochrana životního prostedí a kulturn-historických památek, spokojenost oban a vyvážený rozvoj msta. Hlavními prioritami msta pro následující desetiletí jsou následující strategické oblasti: kvalita života, cestovní ruch, partnerství a lidské zdroje. Každá z priorit je naplována opateními a ty pak konkrétními aktivitami (projekty). Hluboká nad Vltavou by tak mla být mstem podporujícím místní podnikatelské aktivity a píliv investic, mstem podporujícím spoleenské, kulturní a sportovní aktivity, mstem dsledn vystupujícím proti všem formám znevýhodnní, s vlastní sociální politikou pedevším vi starším a zdravotn postiženým obanm, ale i ve vztahu k dtem a mládeži, mstem vyváženého rozvoje všech jeho územních ástí, mstem vzdlanosti, významn využívajícím intelektuální potenciál oban a institucí, mstem sportovních a rekreaních aktivit, mstem aktivn podporujícím tradice a tradiní aktivity, zejména lesnictví, rybáství a myslivost, jakož i ochranu životního prostedí a historických památek, ale i mstem informaních a komunikaních technologií a moderních zpsob ízení, podporujícím progresivní spoleenské trendy. Takové jsou cíle rozvoje msta v horizontu desetiletí. Zapojením co nejširšího spektra úastník pi zpracování bylo docíleno, že strategie bude dokumentem všech oban, k realizaci cíl strategie to ovšem pochopiteln nestaí. Strategie musí být dsledn hájena pi všech jednáních volených orgán msta, musí být rovnž závazným dokumentem pro mstský úad a pro všechny subjekty ve vlastnictví a ve správ msta, pokud jejich innost zasahuje do samosprávné psobnosti msta. Strategie by mla být hájena, ale pedevším realizována, jedin tak si získá dvru oban a mechanismy v ní obsažené podpoí prhlednost rozhodování na všech stupních ízení. Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou je dokumentem obecného charakteru s dlouhodobým horizontem psobení, proto bude strategii nutno každoron aktualizovat pedevším v oblasti konkrétních aktivit (projekt). Strategie bude realizována s ohledem na rozpoet msta a dotaní možnosti. Víme, že se nám pomocí strategického plánování rozvoje podaí navázat na úspchy dosažené bhem pedešlých let a že strategické plánování bude pedstavovat novou kvalitu služeb pro všechny obany a návštvníky Hluboké nad Vltavou. JUDr. Jan Šmidmayer zástupce zpracovatele Ing. Tomáš Jirsa starosta msta 5

6 1.1.1 Vymezení psobnosti Dosavadní koncepní a analytické dokumenty zdrazují neexistenci strategického plánu ekonomického rozvoje. 1 Práv takovýmto dokumentem má být Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou, by její zábr je širší, nebo jejím cílem je trvale udržitelný rozvoj msta rozvoj v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou je dokumentem podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení). Strategie vzniká zapojením všech zainteresovaných stran oban a jejich zastupitel, podnikatel a odborník. Strategie se zamuje na ešení problémových okruh, není vyváženým popisným dokumentem. Psobnost Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou lze charakterizovat jako místní, asovou, osobní a vcnou. Psobnost Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Psobnost Místní psobnost asová psobnost Osobní psobnost Vcná psobnost Definice Územní obvod msta Hluboká nad Vltavou. Od do 31. prosince 2014, s každoroní aktualizací. Všechny orgány msta, nepímo všechny subjekty na území msta. Všechny aspekty rozvoje msta Základní prameny Proces strategického plánování vycházel z nkolika významných zdroj informací. V rámci procesu byly zahrnuty všechny obvyklé zdroje informací, vetn zajištní názor oban. 2 Základní prameny strategického plánování Prameny Výstupy ze zastupitelstva msta a rady msta a konzultace s leny tchto orgán Výstupy z výbor zastupitelstva msta a komisí rady msta a konzultace s jejich leny Písemné pipomínky starosty msta a pracovník mstského úadu a konzultace s nimi Anketa mezi obany msta a konzultace s aktivními obany msta Odborné publikace v oblasti strategického plánování Metodiky strategického plánování používané pi tvorb programových dokument EU Strategické plány obcí, mst a mikroregion Dosavadní analytické a popisné materiály o mstu Hluboká nad Vltavou Další prameny uvedené v seznamu použité literatury 1 Nap. Koncepce využití majetku Msta Hluboká nad Vltavou, C.S. commerce service, a.s., eské Budjovice, erven 2002, str. 24, 25, 85, 86, 87, 89, Úplný seznam použité literatury obsahuje Píloha 3 Seznam použité literatury. 6

7 1.2 Strategické oblasti Strategickými oblastmi rozumíme oblasti pednostního zájmu msta, jejichž zhoršený stav by se mohl významn promítnout do kvality fungování samosprávy. Pro msto Hluboká nad Vltavou byly navrženy tyto strategické oblasti: kvalita života, cestovní ruch, partnerství a lidské zdroje. Strategické oblasti jsou definovány v následujících ástech Strategická oblast zahrnuje oblast spoleenských vztah a služeb, které mají zásadní význam pedevším pro obany msta. Jedná se o vztah oban a samosprávy, zahrnující možnost zapojení oban do rozhodování o vcech veejných, informovanost oban o postupu samosprávy a o postojích jednotlivých zastupitel, hodnocení práce samosprávy a další související vztahy. Do oblasti kvality života oban msta dále náleží úrove sociálních služeb, pedevším služeb v oblasti zdravotnictví, a v neposlední ad též tématika bydlení. Tato úrove kvality života je stžejní pedevším pro starší a zdravotn postižené obany msta. Konen tetí úrovní kvality života je stav životního prostedí ve mst. Zde psobí pedevším kvalita ovzduší a hlunost (intenzita automobilové dopravy) a kvalita a rozsah veejné zelen a veejných prostranství, vetn míst k odpoinku a dtských hiš Cestovní ruch Strategická oblast Cestovní ruch je klíovou oblastí pedevším pro msto Hluboká nad Vltavou. Trvale udržitelné formy cestovního ruchu jsou trendem, který ješt nedoznal svého vrcholu. Proto práv forma cestovního ruchu má podstatný vliv na spokojenost oban. V rámci této strategické oblasti by ml být brán zetel pedevším na takové formy cestovního ruchu, které mají pozitivní environmentální aspekt nap. venkovská turistika (agroturistika, hipoturistika) i cykloturistika. S tmito aktivitami souvisí oblast tradiních aktivit v oblasti cestovního ruchu, kde msto Hluboká nad Vltavou disponuje komparativní výhodou pedevším v oblasti myslivosti i rybnikáství. Zásadní problematikou je délka pobytu návštvník ve mst a koncentrace turistiky pouze do letních msíc. V této souvislosti je poteba podporovat takové produkty cestovního ruchu, které tento stav pomohou modifikovat do pijatelné podoby. Rovnž cílený marketing a propagace jsou nástroji, kterými lze významn podncovat poptávku po produktech cestovního ruchu mimo hlavní sezónu Partnerství Strategická oblast Partnerství reaguje na vzrstající konkurenci formou koncentrace sil s využitím synergického efektu. Pedevším v ekonomické rovin je nezanedbatelnou píležitostí partnerství veejného a soukromého sektoru, tedy samosprávy a podnikatel. Mezinárodní a pedevším evropská (i stedoevropská) spolupráce je další z úrovní partnerství, které však pináší nejen ekonomický prospch, ale i písun informací a podnt, které lze využít k rozvoji msta. Konen tetí úrovní partnerství je snaha zapojit všechny obany a lokality, ve kterých žijí, do plánovaného rozvoje msta. Všichni obané, vetn oban bývalých obcí, dnes místních ástí, mají právo aktivn vystupovat pi hájení svých zájm a být partnerem samosprávy, pedevším ve vztahu k jednáním o pípadných investicích v dané lokalit. 7

8 1.2.4 Lidské zdroje Strategická oblast Lidské zdroje je širokou oblastí ingerence, pedstavující však velký potenciál pro rozvoj msta v dlouhodobém horizontu. V rámci msta Hluboká nad Vltavou se jedná zejména o oblast školství, volného asu dtí a mládeže, jejich zájmové innosti, vetn organizovaného a neorganizovaného sportu. Draz kladený na rzné formy a stupn vzdlávání by ml být prioritním zájmem oban msta i samosprávy. Pi aktivizaci lidských zdroj by mlo být v maximální míe využíváno moderních informaních a komunikaních technologií, jakož i zpsob ízení a organizace práce. 8

9 1.3 SWOT analýzy strategických oblastí Analýza silných (anglicky Strength) a slabých (Weakness) stránek, píležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) SWOT analýza je nejužívanjším analytickým nástrojem v evropském prostedí. SWOT analýza strategických oblastí je základním nástrojem ke stanovení opatení a z nich vyplývajících aktivit SWOT analýza strategické oblasti SWOT analýza strategické oblasti Silné stránky 1. Relativn nový domov dchodc v centru msta 2. Krizové centrum pro matku a dít v Kostelci 3. Existence zdravotního stediska v centru msta 4. Hlubocký zpravodaj jako informaní kanál msta ve vztahu k obanm 5. Nízká míra nezamstnanosti obyvatel msta 6. Dobré dopravní spojení a krátká vzdálenost do krajského msta umožuje využívat tamjší služby 7. Relativn vysoká kvalita životního prostedí Píležitosti 1. Koncentrace sociálních služeb v centru msta 2. Využití dotaních možností v sociální oblasti, vetn výstavby byt pro sociáln slabší obany 3. Využití veejných prostedk k postupné pemn infrastruktury na bezbariérovou 4. Rekultivace skládky Zíkv lom a následné využití prostoru 5. Realizace myšlenky wellness centra (lázní) ve mst 6. Využití alternativních zdroj energie (pedevším biomasa) 7. Vtší draz na istotu msta 8. Revitalizace dubových alejí a kulturní krajiny v okolí msta 9. Projekt Splavnní Vltavy 10. Cestovní ruch ve mst Slabé stránky 1. Absence domu s peovatelskou službou 2. Zhoršující se technický stav budovy zdravotního stediska 3. Neexistence dalších významných informaních kanál ve vztahu msta k obanovi 4. Nízká míra zapojení oban do rozhodovacích proces 5. Chybjící OV v Kostelci a v Bavorovicích 6. Relativn složitá dopravní dostupnost nkterých ástí msta 7. Nedostatek byt pro mladé rodiny, drahé bydlení 8. Chybjící infrastruktura v bývalých obcích 9. Vodovod Hroznjovice Hrozby 1. Demografický vývoj (stárnutí populace) 2. Vysoká cena stavebních pozemk ztžující možnost výstavby dom místním obanm 3. Narstající intenzita automobilové dopravy ve mst 4. Zvednutí hladiny eky Vltavy v souvislosti s realizací projektu Splavnní Vltavy 5. Rušení obchod s potravinami v dsledku nárstu konkurence v krajském mst 6. Financování sociálních aktivit na území msta 7. Jaderná elektrárna Temelín (nové bloky, úložišt radioaktivního odpadu) 8. Spalovna odpadu Mydlovary 9

10 1.3.2 SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Silné stránky 1. Proslulý státní zámek Hluboká nad Vltavou 2. Jediná jihoeská zoologická zahrada 3. Další významné atraktivity (Alšova jihoeská galerie, Lovecký zámeek Ohrada aj.) 4. Relativn významná historie msta 5. Kvalitní nabídka v oblasti sportovního vyžití (vetn golfu a zimního stadionu) 6. KC Panorama jako centrum kulturního dní ve mst 7. Komparativní výhoda krajiny v oblasti tradiních aktivit jako jsou nap. výlovy rybník, myslivost 8. Hnvkovická pehradní nádrž a eka Vltava 9. Blízkost eských Budjovic Píležitosti 1. Tvorba nabídky pro cestovní ruch mimo hlavní sezónu 2. Realizace projekt k podpoe cestovního ruchu mimo letní msíce (wellness centrum, univerzita, sjezdovka aj.) 3. Prodej vstupenek na státní zámek v centru msta (informaním stedisku), rezervaní systém 4. Výstavba nového informaního stediska 5. Komplexní využití Dvoru Vondrov pro venkovskou turistiku 6. Využití dímajícího potenciálu Hnvkovické pehrady pro cestovní ruch 7. Realizace cyklostezky EuroVelo Hluboká nad Vltavou - Purkarec - Týn nad Vltavou 8. Spolupráce s dalšími destinacemi cestovního ruchu 9. Kongresová a incentivní turistika Slabé stránky 1. Koncentrace turist pouze do letních msíc 2. Chybjící koncepce správy turistického informaního stediska 3. Nedostatená propagace nabídky msta 4. Velmi krátká doba pobytu návštvník ve mst 5. Msto ne zcela reprezentující trasa turist z centrálního parkovišt na státní zámek 6. Internetová stránka msta aktualizace údaj 7. Nedostatená kapacita ubytovacích zaízení ve mst 8. Nedokonení mstského informaního systému Hrozby 1. Povodn a jiné živelné katastrofy 2. KC Panorama konkurence kin v krajském mst 3. Nedostatené využívání inovací a komparativních výhod 4. Negativní dsledky cestovního ruchu pro místní komunitu (životní prostedí, soudržnost komunity aj.) 5. Negativní dsledky nevhodných forem cestovního ruchu na stav životního prostedí 6. Nekomplexnost nabídky v oblasti cestovního ruchu (paralelní a nekoordinované aktivity) 7. Politické klima a globální ekonomické prostedí 8. Jaderná elektrárna Temelín (nové bloky, úložišt radioaktivního odpadu) 9. Spalovna odpadu Mydlovary 10

11 1.3.3 SWOT analýza strategické oblasti Partnerství SWOT analýza strategické oblasti Partnerství Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Silné stránky 1. Možnost erpat dotaní prostedky v rámci podpory mikroregionálních seskupení 2. Existence tí partnerských mst (Nmecko, Švýcarsko, Rakousko) 3. Relativn významná podpora místním sportovním klubm a dalším organizacím 4. Zkušenosti s PPP 5. Spolupráce se statutárním mstem eské Budjovice Píležitosti 1. Navázání partnerské spolupráce s dalšími msty 2. erpání finanních prostedk v rámci programu EU pro peshraniní spolupráci INTERREG 3. Partnerství samosprávy a podnikatel 4. Zapojení oban do plánování rozvoje 5. Využití PPP pro erpání finanních prostedk ze strukturálních fond 6. erpání prostedk v programu LEADER+ na projekty místní akní skupiny Slabé stránky 1. Nedostatená aktivita mikroregionu Budjovicko Sever 2. Absence partnerské spolupráce s msty z východní Evropy 3. Chybjící partnerské msto z jiné než nmecky hovoící zem 4. Absence spolkového života ve vztahu k partnerským mstm 5. Neexistence sdružení podnikatel v cestovním ruchu jako partnera pro samosprávu Hrozby 1. Nevyužití prostedk EU v programu INTERREG v dsledku absence rakouského partnera 2. PPP jako riziková forma spolupráce 3. Politika samosprávy ve vztahu k vytváení prmyslových zón ve mst 4. Nedostatené zapojení msta do spolupráce v rámci mikroregionu a místní akní skupiny 11

12 1.3.4 SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Silné stránky 1. ZŠ Hluboká nad Vltavou 2. MŠ Hluboká nad Vltavou 3. Stední škola Townshend International School 4. Integrovaná stední škola elektrotechnická 5. Kvalitní a široká nabídka sportoviš ve mst 6. Relativn vysoké procento zapojenosti dtí do zájmové innosti 7. Snadná dostupnost stedoškolského a vysokoškolského vzdlání ve mst eské Budjovice Píležitosti 1. Projekt univerzity ve mst 2. Všestranná podpora informaních a komunikaních technologií 3. Všestranná podpora moderním zpsobm ízení a organizace práce 4. Významnjší zapojení Townshend International School do života msta 5. Realizace turistického informaního stediska s internetovým pístupem 6. Internet do každé domácnosti Slabé stránky 1. Neexistence významného veejn pístupného internetového stediska 2. Stále relativn nízká úrove jazykových znalostí oban 3. Absence vysokého školství ve mst 4. Nízká míra spolupráce vzdlávacích ústav Hrozby 1. Nedokonení areálu Townshend International School v Zámostí (ubytovna, tlocvina) 2. Stagnace školství ve mst do rutinní podoby 3. Odchod talentovaných student z msta bez jejich následného návratu 4. Nedostatené využití finanních prostedk z veejných fond (nap. OP RLZ a SROP) 12

13 1.4 Vize rozvoje Vizí rozvoje rozumíme stav, ve kterém by se msto Hluboká nad Vltavou mlo nacházet v pípad, kdy budou naplnny všechny priority, opatení a aktivity strategie Dlouhodobá vize rozvoje msta Dlouhodobá vize rozvoje msta Hluboká nad Vltavou: Msto respektující princip trvale udržitelného rozvoje, spravedliv využívající své píjmy k dalšímu rozvoji infrastruktury a služeb pro obany a návštvníky msta. 13

14 1.5 Strategické cíle, priority a opatení Globálním strategickým cílem Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou je: trvale udržitelný rozvoj msta. Trvale udržitelným rozvojem msta se rozumí rovnováha princip ekonomického, sociálního a environmentálního. Msto se v této souvislosti zamí na podporu ekonomického rozvoje msta, pedevším v oblasti mkkých forem cestovního ruchu, vždy však v souladu se zájmy ochrany pírody a krajiny chránnými zvláštními právními pedpisy a v souladu se základními sociálními principy. Takovýto rozvoj bude nabízet obanm msta nejlepší píležitosti pro aktivn a spokojen prožitý život. Specifickými strategickými cíly rozvoje msta jsou: vytvoení podmínek pro rst ekonomiky, ochrana životního prostedí a kulturn-historických památek, spokojenost oban, vyvážený rozvoj msta. Vytváením podmínek pro rst ekonomiky se rozumí pedevším podpora místních podnikatel a podpora pílivu investic zejména v oblasti rozvoje mkkých forem cestovního ruchu. Ochranou životního prostedí a kulturn-historických památek se rozumí pedevším promítnutí environmentálních a kulturn-historických aspekt do všech forem rozhodování, spolupráci s odbornými kapacitami pi tvorb a údržb kulturní krajiny a památek a vtší zapojení a informovanost oban o environmentálních a kulturn-historických otázkách. Spokojeností oban se rozumí stav, kdy majoritní ást oban je spokojena se stavem veejných záležitostí, piemž menšina není k tomuto stavu výrazn v opozici. Vyváženým rozvojem msta se pedevším rozumí práce s celým územním obvodem msta jako s rozvojovým územím, zejména s ohledem na potenciál obcí ve správ msta a dále pak vyvážený rozvoj všech aktivit ve mst provozovaných, vždy s ohledem na zájem místních oban a organizací. Strategické cíle budou dosahovány prostednictvím strategických priorit a strategických opatení Strategické cíle Globální strategický cíl a specifické strategické cíle Úrove Globální strategický cíl Specifický strategický cíl 1 Specifický strategický cíl 2 Specifický strategický cíl 3 Specifický strategický cíl 4 Strategické cíle Trvale udržitelný rozvoj msta Vytvoení podmínek pro rst ekonomiky Ochrana životního prostedí a kulturn-historických památek Spokojenost oban Vyvážený rozvoj msta 14

15 1.5.2 Strategické priority Strategické priority íslo Priorita Poet opatení 3 Cestovní ruch 5 Priorita 3 Partnerství 3 Priorita 4 Lidské zdroje Strategická opatení Strategická opatení Priority P 1: Opatení O 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování O 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst O 1.3 Zajistit vyšší standard ochrany životního prostedí ve mst P 2: Cestovní ruch P 3: Partnerství P 4: Lidské zdroje O 2.1 Podporovat rozvoj ekologicky šetrných forem cestovního ruchu O 2.2 Podporovat tradiní aktivity v oblasti cestovního ruchu a využít komparativních výhod msta s ohledem na cestovní ruch O 2.3 Prodloužit turistickou sezónu a dobu pobytu návštvník ve mst O 2.4 Realizovat projekt Revitalizace msta v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje O 2.5 Využít všech dostupných píležitostí k zajištní propagace msta O 3.1 Podporovat partnerství veejného a soukromého sektoru pi rozvoji msta O 3.2 Rozvíjet mezinárodní i regionální spolupráci na všech úrovních O 3.3 Podporovat rozvoj celého územního obvodu msta ve spolupráci s obany píslušných ástí msta O 4.1 Podporovat rozvoj všech forem školství a pée o dti a mládež O 4.2 Podporovat vytváení nových pracovních míst O 4.3 Využívat moderních informaních a komunikaních technologií a zpsob ízení pro další rozvoj lidských zdroj 15

16 2 : 2.1 ve mst Souasnou úrove kvality života ve mst popisuje Profil msta Hluboká nad Vltavou, který tvoí pílohu. 1 Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou. 16

17 2.2 Opatení 1.1 Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování napluje pedevším specifický cíl Spokojenost oban Aktivity k realizaci opatení Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Internetová stránka msta jako fundamentální komunikaní nástroj samosprávy 5 6 Internetová stránka msta jako pravideln aktualizovaný a dvryhodný zdroj informací pro obany a návštvníky msta. Informace pro návštvníky msta budou zveejovány krom jazyka eského též v jazyce anglickém a nmeckém. Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Využití dalších informaních kanál ve vztahu k obanm msta Krom Hlubockého zpravodaje a internetové stránky msta informovat obany ješt tetím alternativním informaním kanálem. Jako možné se jeví nap. rozesílání sms zpráv na mobilní telefony zájemc v kombinaci s využitím u i bezdrátový rozhlas. Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Zapojit obany do rozhodovacích proces samosprávy ve vtší míe než dosud Pipravit plán zapojení oban do rozhodovacích proces samosprávy zejména ve vztahu k jednání zastupitelstva msta, publikování výsledk jednání orgán msta, možnost realizace anket a przkum veejného mínní, zapojení oban do projekt realizovaných mstem etc. Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Vnjší a vnitní prostedí budovy radnice a kultura služeb Aktivita se zamí na vnjší (nap. postupná rekonstrukce budovy radnice) a vnitní (nap. modernizace pracovních pomcek) prostedí radnice a dále pak na naplování kultury služeb jako stupn poskytovaného servisu obanm msta. 3 Pracovník/organizace. 4 Msíc/rok. 5 Finanní prostedky msta nap. na daný rok. 6 Stav rozpracovanosti projektu: zahájeno, realizováno, dokonováno, další. 17

18 2.3 Opatení 1.2 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst napluje pedevším specifický cíl Spokojenost oban a specifický cíl Vyvážený rozvoj msta Aktivity k realizaci opatení 1.2 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Realizace výstavby domu s peovatelskou službou ve mst Dm s peovatelskou službou by ml doplnit stávající infrastrukturu sociálních služeb ve mst. Náplní aktivity je lokalizování vhodné plochy pro výstavbu, zpracování projektové dokumentace, zajištní finanních prostedk z externích zdroj a konen samotná výstavba objektu. V první fázi analýza potebnosti. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Zabránit trvale se zhoršujícímu stavu objektu zdravotního stediska Zdravotní stedisko, a relativn nová stavba, je objekt se stále se zhoršujícím technickým stavem. Ve stedndobém horizontu je poteba najít vhodného vlastníka ze soukromého sektoru i pikroit k nutným opravám. Ve zdravotním stedisku rovnž chybí potebná infrastruktura, nap. výtah pro starší obany. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Analyzovat dopravní dostupnost bývalých obcí a reagovat na souasné trendy Dopravní dostupnost obcí ve správ msta je poteba ešit komplexnji. V této souvislosti je teba pedevším zvážit další možnosti integrovaného dopravního systému a ve vztahu k nkterým obcím též možnosti bezpené cyklodopravy (nap. Munice). Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Analyzovat problematiku možnosti bydlení ve mst a výstavby obecních byt Se zvyšující se prestiží msta roste i atraktivita a cena pozemk ve mst, což se mže negativn projevovat v souvislosti se zamýšlenou výstavbou dom místními obany. Na tuto situaci je poteba reagovat, pravdpodobn výstavbou startovacích byt se státní podporou pro místní mladé obany. 18

19 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Podporovat širokou nabídku sociálních služeb pro znevýhodnné skupiny oban Podporovat rozvoj sociálních služeb jako je krizové centrum pro matku a dít v Kostelci, projekt sociálních apartmán v Kostelci, projekty k odstraování bariér atd. realizované ve mst v kontextu se sociální politikou msta a možnostmi mstského rozpotu. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Projekt Bezbariérové msto Hluboká nad Vltavou V rámci projektu upravit chodníky a nástupišt autobus na bezbariérové, umístit výtah ve zdravotním stedisku, zpístupnit státní zámek tlesn postiženým návštvníkm, realizovat vyhlídkový okruh a v pípad finanních možností realizovat další tvrdé (bezbariérová radnice) i mkké podprojekty (mapa pro handicapované). Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Vytváet vhodné podmínky pro fungování nákupních možností ve mst V dsledku konkurence obchodních etzc v krajském mst dochází k úbytku menších prodejen, pedevším potravin. Na tento trend je poteba reagovat podporou investic do výstavby menších a stedních obchodních dom ve mst, obcích a jejich bezprostedním okolí. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Podporovat výstavbu a údržbu dtských hiš, vetn sportovních Ve mst v souasné dob existuje nkolik dtských hiš rzné úrovn, piemž chybí kvalitní dtské hišt v centru msta. Problémem je dále jejich údržba. Aktivita by se mla zamit na návrh pokrytí msta (vetn obcí) a na systém jejich údržby. V rámci aktivity by mla být kladena priorita též na sportovní hišt. Opatení 1.2 Aktivita Podporovat rozvoj Bezpené msto a sociálních a zdravotních služeb ve mst boj proti vandalství a drobné kriminalit Ve mst neexistuje ani kamerový systém, ani mstská policie. Cílem aktivity je nastolit diskusi nad jejich potebností, pedevším ve vztahu k potírání drobné kriminality jako je vandalství, sprejerství, rušení noního klidu, delikty automobilist atd. 19

20 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Využívat pjek Státního fondu rozvoje bydlení Pjky ze Státního fondu rozvoje bydlení jsou jednou z možností msta, jak finann podporovat oblast bydlení ve mst. V minulých letech se tento zpsob ukázal jako jedna z efektivnjších forem podpory bydlení, proto by msto mlo dále na programu Státního fondu rozvoje bydlení participovat. 20

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tlesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management PRZKUM ZÁJMU O CESTOVNÍ KANCELÁ ORIENTOVANOU NA DTI A MLÁDEŽ

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6 3) SRBSKO

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Ex post evaluace Rámce podpory Spole enství a jednotných programových dokument z programového období 2004 2006

Ex post evaluace Rámce podpory Spole enství a jednotných programových dokument z programového období 2004 2006 Ex post evaluace Rámce podpory Spoleenství a jednotných programových dokument ZÁVRENÁ ZPRÁVA Zpráva zpracována k datu: 30. 6. 2011 Zpracovatel: Konsorcium firem: HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Berman

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6

Více