Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, eské Budjovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice"

Transkript

1 Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, eské Budjovice ve spolupráci s Mstským úadem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou Jakékoli úpravy tohoto dokumentu mohou být provedeny pouze s vdomím spolenosti G-PROJECT, s.r.o.

2 Obsah Obsah... 2 Zkratky, pojmy Úvod Obecná východiska Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Vymezení psobnosti Základní prameny Strategické oblasti Cestovní ruch Partnerství Lidské zdroje SWOT analýzy strategických oblastí SWOT analýza strategické oblasti SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch SWOT analýza strategické oblasti Partnerství SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje Vize rozvoje Dlouhodobá vize rozvoje msta Strategické cíle, priority a opatení Strategické cíle Strategické priority Strategická opatení : ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení : Cestovní ruch Cestovní ruch ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Priorita 3: Partnerství Partnerství ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení

3 4.3.1 Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Priorita 4: Lidské zdroje Lidské zdroje ve mst Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Opatení Aktivity k realizaci opatení Implementace Doba úinnosti strategie a její aktualizace Organizaní a finanní zajištní strategie Pílohy: Píloha 1: Profil msta Hluboká nad Vltavou Píloha 2: Doporuení pro implementaci Píloha 3: Seznam použité literatury

4 Zkratky, pojmy Zkratka, pojem AJG INTERREG KC Panorama LEADER+ Mikroregion Místní akní skupina MÚ O OP RLZ P PPP Profil SROP Strategie SWOT analýza ZŠ MŠ IKT Vysvtlení Alšova jihoeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Iniciativa Evropského spoleenství na podporu mezinárodní a píhraniní spolupráce. Kulturní centrum Panorama Hluboká nad Vltavou. Iniciativa Evropského spoleenství na podporu rozvoje místních partnerství ve venkovských mikroregionech místních akních skupin. Svazek obcí, zde Svazek obcí Budjovicko Sever. Spolenost sdružující reprezentanty neziskového (nap. obce, mikroregiony, nevládní neziskové organizace) a ziskového sektoru, zde Místní akní skupina Hlubocko Lišovsko, o.p.s. Mstský úad Hluboká nad Vltavou. Opatení (strategické opatení). Operaní program Rozvoj lidských zdroj. Priorita (strategická priorita). Public Private Partnership partnerství veejného a soukromého sektoru, forma spolupráce obce a podnikatel. Profil msta Hluboká nad Vltavou. Spolený regionální operaní program. Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou. Analýza silných (anglicky Strength) a slabých (Weakness) stránek, píležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). Základní škola Hluboká nad Vltavou. Mateská škola Hluboká nad Vltavou. Informaní a komunikaní technologie. 4

5 1 Úvod 1.1 Obecná východiska Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou (strategie) je dlouhodobým koncepním rozvojovým dokumentem msta. Globálním cílem strategie je trvale udržitelný rozvoj msta, specifickými cíli pak vytvoení podmínek pro rst ekonomiky, ochrana životního prostedí a kulturn-historických památek, spokojenost oban a vyvážený rozvoj msta. Hlavními prioritami msta pro následující desetiletí jsou následující strategické oblasti: kvalita života, cestovní ruch, partnerství a lidské zdroje. Každá z priorit je naplována opateními a ty pak konkrétními aktivitami (projekty). Hluboká nad Vltavou by tak mla být mstem podporujícím místní podnikatelské aktivity a píliv investic, mstem podporujícím spoleenské, kulturní a sportovní aktivity, mstem dsledn vystupujícím proti všem formám znevýhodnní, s vlastní sociální politikou pedevším vi starším a zdravotn postiženým obanm, ale i ve vztahu k dtem a mládeži, mstem vyváženého rozvoje všech jeho územních ástí, mstem vzdlanosti, významn využívajícím intelektuální potenciál oban a institucí, mstem sportovních a rekreaních aktivit, mstem aktivn podporujícím tradice a tradiní aktivity, zejména lesnictví, rybáství a myslivost, jakož i ochranu životního prostedí a historických památek, ale i mstem informaních a komunikaních technologií a moderních zpsob ízení, podporujícím progresivní spoleenské trendy. Takové jsou cíle rozvoje msta v horizontu desetiletí. Zapojením co nejširšího spektra úastník pi zpracování bylo docíleno, že strategie bude dokumentem všech oban, k realizaci cíl strategie to ovšem pochopiteln nestaí. Strategie musí být dsledn hájena pi všech jednáních volených orgán msta, musí být rovnž závazným dokumentem pro mstský úad a pro všechny subjekty ve vlastnictví a ve správ msta, pokud jejich innost zasahuje do samosprávné psobnosti msta. Strategie by mla být hájena, ale pedevším realizována, jedin tak si získá dvru oban a mechanismy v ní obsažené podpoí prhlednost rozhodování na všech stupních ízení. Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou je dokumentem obecného charakteru s dlouhodobým horizontem psobení, proto bude strategii nutno každoron aktualizovat pedevším v oblasti konkrétních aktivit (projekt). Strategie bude realizována s ohledem na rozpoet msta a dotaní možnosti. Víme, že se nám pomocí strategického plánování rozvoje podaí navázat na úspchy dosažené bhem pedešlých let a že strategické plánování bude pedstavovat novou kvalitu služeb pro všechny obany a návštvníky Hluboké nad Vltavou. JUDr. Jan Šmidmayer zástupce zpracovatele Ing. Tomáš Jirsa starosta msta 5

6 1.1.1 Vymezení psobnosti Dosavadní koncepní a analytické dokumenty zdrazují neexistenci strategického plánu ekonomického rozvoje. 1 Práv takovýmto dokumentem má být Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou, by její zábr je širší, nebo jejím cílem je trvale udržitelný rozvoj msta rozvoj v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou je dokumentem podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení). Strategie vzniká zapojením všech zainteresovaných stran oban a jejich zastupitel, podnikatel a odborník. Strategie se zamuje na ešení problémových okruh, není vyváženým popisným dokumentem. Psobnost Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou lze charakterizovat jako místní, asovou, osobní a vcnou. Psobnost Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Psobnost Místní psobnost asová psobnost Osobní psobnost Vcná psobnost Definice Územní obvod msta Hluboká nad Vltavou. Od do 31. prosince 2014, s každoroní aktualizací. Všechny orgány msta, nepímo všechny subjekty na území msta. Všechny aspekty rozvoje msta Základní prameny Proces strategického plánování vycházel z nkolika významných zdroj informací. V rámci procesu byly zahrnuty všechny obvyklé zdroje informací, vetn zajištní názor oban. 2 Základní prameny strategického plánování Prameny Výstupy ze zastupitelstva msta a rady msta a konzultace s leny tchto orgán Výstupy z výbor zastupitelstva msta a komisí rady msta a konzultace s jejich leny Písemné pipomínky starosty msta a pracovník mstského úadu a konzultace s nimi Anketa mezi obany msta a konzultace s aktivními obany msta Odborné publikace v oblasti strategického plánování Metodiky strategického plánování používané pi tvorb programových dokument EU Strategické plány obcí, mst a mikroregion Dosavadní analytické a popisné materiály o mstu Hluboká nad Vltavou Další prameny uvedené v seznamu použité literatury 1 Nap. Koncepce využití majetku Msta Hluboká nad Vltavou, C.S. commerce service, a.s., eské Budjovice, erven 2002, str. 24, 25, 85, 86, 87, 89, Úplný seznam použité literatury obsahuje Píloha 3 Seznam použité literatury. 6

7 1.2 Strategické oblasti Strategickými oblastmi rozumíme oblasti pednostního zájmu msta, jejichž zhoršený stav by se mohl významn promítnout do kvality fungování samosprávy. Pro msto Hluboká nad Vltavou byly navrženy tyto strategické oblasti: kvalita života, cestovní ruch, partnerství a lidské zdroje. Strategické oblasti jsou definovány v následujících ástech Strategická oblast zahrnuje oblast spoleenských vztah a služeb, které mají zásadní význam pedevším pro obany msta. Jedná se o vztah oban a samosprávy, zahrnující možnost zapojení oban do rozhodování o vcech veejných, informovanost oban o postupu samosprávy a o postojích jednotlivých zastupitel, hodnocení práce samosprávy a další související vztahy. Do oblasti kvality života oban msta dále náleží úrove sociálních služeb, pedevším služeb v oblasti zdravotnictví, a v neposlední ad též tématika bydlení. Tato úrove kvality života je stžejní pedevším pro starší a zdravotn postižené obany msta. Konen tetí úrovní kvality života je stav životního prostedí ve mst. Zde psobí pedevším kvalita ovzduší a hlunost (intenzita automobilové dopravy) a kvalita a rozsah veejné zelen a veejných prostranství, vetn míst k odpoinku a dtských hiš Cestovní ruch Strategická oblast Cestovní ruch je klíovou oblastí pedevším pro msto Hluboká nad Vltavou. Trvale udržitelné formy cestovního ruchu jsou trendem, který ješt nedoznal svého vrcholu. Proto práv forma cestovního ruchu má podstatný vliv na spokojenost oban. V rámci této strategické oblasti by ml být brán zetel pedevším na takové formy cestovního ruchu, které mají pozitivní environmentální aspekt nap. venkovská turistika (agroturistika, hipoturistika) i cykloturistika. S tmito aktivitami souvisí oblast tradiních aktivit v oblasti cestovního ruchu, kde msto Hluboká nad Vltavou disponuje komparativní výhodou pedevším v oblasti myslivosti i rybnikáství. Zásadní problematikou je délka pobytu návštvník ve mst a koncentrace turistiky pouze do letních msíc. V této souvislosti je poteba podporovat takové produkty cestovního ruchu, které tento stav pomohou modifikovat do pijatelné podoby. Rovnž cílený marketing a propagace jsou nástroji, kterými lze významn podncovat poptávku po produktech cestovního ruchu mimo hlavní sezónu Partnerství Strategická oblast Partnerství reaguje na vzrstající konkurenci formou koncentrace sil s využitím synergického efektu. Pedevším v ekonomické rovin je nezanedbatelnou píležitostí partnerství veejného a soukromého sektoru, tedy samosprávy a podnikatel. Mezinárodní a pedevším evropská (i stedoevropská) spolupráce je další z úrovní partnerství, které však pináší nejen ekonomický prospch, ale i písun informací a podnt, které lze využít k rozvoji msta. Konen tetí úrovní partnerství je snaha zapojit všechny obany a lokality, ve kterých žijí, do plánovaného rozvoje msta. Všichni obané, vetn oban bývalých obcí, dnes místních ástí, mají právo aktivn vystupovat pi hájení svých zájm a být partnerem samosprávy, pedevším ve vztahu k jednáním o pípadných investicích v dané lokalit. 7

8 1.2.4 Lidské zdroje Strategická oblast Lidské zdroje je širokou oblastí ingerence, pedstavující však velký potenciál pro rozvoj msta v dlouhodobém horizontu. V rámci msta Hluboká nad Vltavou se jedná zejména o oblast školství, volného asu dtí a mládeže, jejich zájmové innosti, vetn organizovaného a neorganizovaného sportu. Draz kladený na rzné formy a stupn vzdlávání by ml být prioritním zájmem oban msta i samosprávy. Pi aktivizaci lidských zdroj by mlo být v maximální míe využíváno moderních informaních a komunikaních technologií, jakož i zpsob ízení a organizace práce. 8

9 1.3 SWOT analýzy strategických oblastí Analýza silných (anglicky Strength) a slabých (Weakness) stránek, píležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) SWOT analýza je nejužívanjším analytickým nástrojem v evropském prostedí. SWOT analýza strategických oblastí je základním nástrojem ke stanovení opatení a z nich vyplývajících aktivit SWOT analýza strategické oblasti SWOT analýza strategické oblasti Silné stránky 1. Relativn nový domov dchodc v centru msta 2. Krizové centrum pro matku a dít v Kostelci 3. Existence zdravotního stediska v centru msta 4. Hlubocký zpravodaj jako informaní kanál msta ve vztahu k obanm 5. Nízká míra nezamstnanosti obyvatel msta 6. Dobré dopravní spojení a krátká vzdálenost do krajského msta umožuje využívat tamjší služby 7. Relativn vysoká kvalita životního prostedí Píležitosti 1. Koncentrace sociálních služeb v centru msta 2. Využití dotaních možností v sociální oblasti, vetn výstavby byt pro sociáln slabší obany 3. Využití veejných prostedk k postupné pemn infrastruktury na bezbariérovou 4. Rekultivace skládky Zíkv lom a následné využití prostoru 5. Realizace myšlenky wellness centra (lázní) ve mst 6. Využití alternativních zdroj energie (pedevším biomasa) 7. Vtší draz na istotu msta 8. Revitalizace dubových alejí a kulturní krajiny v okolí msta 9. Projekt Splavnní Vltavy 10. Cestovní ruch ve mst Slabé stránky 1. Absence domu s peovatelskou službou 2. Zhoršující se technický stav budovy zdravotního stediska 3. Neexistence dalších významných informaních kanál ve vztahu msta k obanovi 4. Nízká míra zapojení oban do rozhodovacích proces 5. Chybjící OV v Kostelci a v Bavorovicích 6. Relativn složitá dopravní dostupnost nkterých ástí msta 7. Nedostatek byt pro mladé rodiny, drahé bydlení 8. Chybjící infrastruktura v bývalých obcích 9. Vodovod Hroznjovice Hrozby 1. Demografický vývoj (stárnutí populace) 2. Vysoká cena stavebních pozemk ztžující možnost výstavby dom místním obanm 3. Narstající intenzita automobilové dopravy ve mst 4. Zvednutí hladiny eky Vltavy v souvislosti s realizací projektu Splavnní Vltavy 5. Rušení obchod s potravinami v dsledku nárstu konkurence v krajském mst 6. Financování sociálních aktivit na území msta 7. Jaderná elektrárna Temelín (nové bloky, úložišt radioaktivního odpadu) 8. Spalovna odpadu Mydlovary 9

10 1.3.2 SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Silné stránky 1. Proslulý státní zámek Hluboká nad Vltavou 2. Jediná jihoeská zoologická zahrada 3. Další významné atraktivity (Alšova jihoeská galerie, Lovecký zámeek Ohrada aj.) 4. Relativn významná historie msta 5. Kvalitní nabídka v oblasti sportovního vyžití (vetn golfu a zimního stadionu) 6. KC Panorama jako centrum kulturního dní ve mst 7. Komparativní výhoda krajiny v oblasti tradiních aktivit jako jsou nap. výlovy rybník, myslivost 8. Hnvkovická pehradní nádrž a eka Vltava 9. Blízkost eských Budjovic Píležitosti 1. Tvorba nabídky pro cestovní ruch mimo hlavní sezónu 2. Realizace projekt k podpoe cestovního ruchu mimo letní msíce (wellness centrum, univerzita, sjezdovka aj.) 3. Prodej vstupenek na státní zámek v centru msta (informaním stedisku), rezervaní systém 4. Výstavba nového informaního stediska 5. Komplexní využití Dvoru Vondrov pro venkovskou turistiku 6. Využití dímajícího potenciálu Hnvkovické pehrady pro cestovní ruch 7. Realizace cyklostezky EuroVelo Hluboká nad Vltavou - Purkarec - Týn nad Vltavou 8. Spolupráce s dalšími destinacemi cestovního ruchu 9. Kongresová a incentivní turistika Slabé stránky 1. Koncentrace turist pouze do letních msíc 2. Chybjící koncepce správy turistického informaního stediska 3. Nedostatená propagace nabídky msta 4. Velmi krátká doba pobytu návštvník ve mst 5. Msto ne zcela reprezentující trasa turist z centrálního parkovišt na státní zámek 6. Internetová stránka msta aktualizace údaj 7. Nedostatená kapacita ubytovacích zaízení ve mst 8. Nedokonení mstského informaního systému Hrozby 1. Povodn a jiné živelné katastrofy 2. KC Panorama konkurence kin v krajském mst 3. Nedostatené využívání inovací a komparativních výhod 4. Negativní dsledky cestovního ruchu pro místní komunitu (životní prostedí, soudržnost komunity aj.) 5. Negativní dsledky nevhodných forem cestovního ruchu na stav životního prostedí 6. Nekomplexnost nabídky v oblasti cestovního ruchu (paralelní a nekoordinované aktivity) 7. Politické klima a globální ekonomické prostedí 8. Jaderná elektrárna Temelín (nové bloky, úložišt radioaktivního odpadu) 9. Spalovna odpadu Mydlovary 10

11 1.3.3 SWOT analýza strategické oblasti Partnerství SWOT analýza strategické oblasti Partnerství Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Silné stránky 1. Možnost erpat dotaní prostedky v rámci podpory mikroregionálních seskupení 2. Existence tí partnerských mst (Nmecko, Švýcarsko, Rakousko) 3. Relativn významná podpora místním sportovním klubm a dalším organizacím 4. Zkušenosti s PPP 5. Spolupráce se statutárním mstem eské Budjovice Píležitosti 1. Navázání partnerské spolupráce s dalšími msty 2. erpání finanních prostedk v rámci programu EU pro peshraniní spolupráci INTERREG 3. Partnerství samosprávy a podnikatel 4. Zapojení oban do plánování rozvoje 5. Využití PPP pro erpání finanních prostedk ze strukturálních fond 6. erpání prostedk v programu LEADER+ na projekty místní akní skupiny Slabé stránky 1. Nedostatená aktivita mikroregionu Budjovicko Sever 2. Absence partnerské spolupráce s msty z východní Evropy 3. Chybjící partnerské msto z jiné než nmecky hovoící zem 4. Absence spolkového života ve vztahu k partnerským mstm 5. Neexistence sdružení podnikatel v cestovním ruchu jako partnera pro samosprávu Hrozby 1. Nevyužití prostedk EU v programu INTERREG v dsledku absence rakouského partnera 2. PPP jako riziková forma spolupráce 3. Politika samosprávy ve vztahu k vytváení prmyslových zón ve mst 4. Nedostatené zapojení msta do spolupráce v rámci mikroregionu a místní akní skupiny 11

12 1.3.4 SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou Silné stránky 1. ZŠ Hluboká nad Vltavou 2. MŠ Hluboká nad Vltavou 3. Stední škola Townshend International School 4. Integrovaná stední škola elektrotechnická 5. Kvalitní a široká nabídka sportoviš ve mst 6. Relativn vysoké procento zapojenosti dtí do zájmové innosti 7. Snadná dostupnost stedoškolského a vysokoškolského vzdlání ve mst eské Budjovice Píležitosti 1. Projekt univerzity ve mst 2. Všestranná podpora informaních a komunikaních technologií 3. Všestranná podpora moderním zpsobm ízení a organizace práce 4. Významnjší zapojení Townshend International School do života msta 5. Realizace turistického informaního stediska s internetovým pístupem 6. Internet do každé domácnosti Slabé stránky 1. Neexistence významného veejn pístupného internetového stediska 2. Stále relativn nízká úrove jazykových znalostí oban 3. Absence vysokého školství ve mst 4. Nízká míra spolupráce vzdlávacích ústav Hrozby 1. Nedokonení areálu Townshend International School v Zámostí (ubytovna, tlocvina) 2. Stagnace školství ve mst do rutinní podoby 3. Odchod talentovaných student z msta bez jejich následného návratu 4. Nedostatené využití finanních prostedk z veejných fond (nap. OP RLZ a SROP) 12

13 1.4 Vize rozvoje Vizí rozvoje rozumíme stav, ve kterém by se msto Hluboká nad Vltavou mlo nacházet v pípad, kdy budou naplnny všechny priority, opatení a aktivity strategie Dlouhodobá vize rozvoje msta Dlouhodobá vize rozvoje msta Hluboká nad Vltavou: Msto respektující princip trvale udržitelného rozvoje, spravedliv využívající své píjmy k dalšímu rozvoji infrastruktury a služeb pro obany a návštvníky msta. 13

14 1.5 Strategické cíle, priority a opatení Globálním strategickým cílem Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou je: trvale udržitelný rozvoj msta. Trvale udržitelným rozvojem msta se rozumí rovnováha princip ekonomického, sociálního a environmentálního. Msto se v této souvislosti zamí na podporu ekonomického rozvoje msta, pedevším v oblasti mkkých forem cestovního ruchu, vždy však v souladu se zájmy ochrany pírody a krajiny chránnými zvláštními právními pedpisy a v souladu se základními sociálními principy. Takovýto rozvoj bude nabízet obanm msta nejlepší píležitosti pro aktivn a spokojen prožitý život. Specifickými strategickými cíly rozvoje msta jsou: vytvoení podmínek pro rst ekonomiky, ochrana životního prostedí a kulturn-historických památek, spokojenost oban, vyvážený rozvoj msta. Vytváením podmínek pro rst ekonomiky se rozumí pedevším podpora místních podnikatel a podpora pílivu investic zejména v oblasti rozvoje mkkých forem cestovního ruchu. Ochranou životního prostedí a kulturn-historických památek se rozumí pedevším promítnutí environmentálních a kulturn-historických aspekt do všech forem rozhodování, spolupráci s odbornými kapacitami pi tvorb a údržb kulturní krajiny a památek a vtší zapojení a informovanost oban o environmentálních a kulturn-historických otázkách. Spokojeností oban se rozumí stav, kdy majoritní ást oban je spokojena se stavem veejných záležitostí, piemž menšina není k tomuto stavu výrazn v opozici. Vyváženým rozvojem msta se pedevším rozumí práce s celým územním obvodem msta jako s rozvojovým územím, zejména s ohledem na potenciál obcí ve správ msta a dále pak vyvážený rozvoj všech aktivit ve mst provozovaných, vždy s ohledem na zájem místních oban a organizací. Strategické cíle budou dosahovány prostednictvím strategických priorit a strategických opatení Strategické cíle Globální strategický cíl a specifické strategické cíle Úrove Globální strategický cíl Specifický strategický cíl 1 Specifický strategický cíl 2 Specifický strategický cíl 3 Specifický strategický cíl 4 Strategické cíle Trvale udržitelný rozvoj msta Vytvoení podmínek pro rst ekonomiky Ochrana životního prostedí a kulturn-historických památek Spokojenost oban Vyvážený rozvoj msta 14

15 1.5.2 Strategické priority Strategické priority íslo Priorita Poet opatení 3 Cestovní ruch 5 Priorita 3 Partnerství 3 Priorita 4 Lidské zdroje Strategická opatení Strategická opatení Priority P 1: Opatení O 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování O 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst O 1.3 Zajistit vyšší standard ochrany životního prostedí ve mst P 2: Cestovní ruch P 3: Partnerství P 4: Lidské zdroje O 2.1 Podporovat rozvoj ekologicky šetrných forem cestovního ruchu O 2.2 Podporovat tradiní aktivity v oblasti cestovního ruchu a využít komparativních výhod msta s ohledem na cestovní ruch O 2.3 Prodloužit turistickou sezónu a dobu pobytu návštvník ve mst O 2.4 Realizovat projekt Revitalizace msta v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje O 2.5 Využít všech dostupných píležitostí k zajištní propagace msta O 3.1 Podporovat partnerství veejného a soukromého sektoru pi rozvoji msta O 3.2 Rozvíjet mezinárodní i regionální spolupráci na všech úrovních O 3.3 Podporovat rozvoj celého územního obvodu msta ve spolupráci s obany píslušných ástí msta O 4.1 Podporovat rozvoj všech forem školství a pée o dti a mládež O 4.2 Podporovat vytváení nových pracovních míst O 4.3 Využívat moderních informaních a komunikaních technologií a zpsob ízení pro další rozvoj lidských zdroj 15

16 2 : 2.1 ve mst Souasnou úrove kvality života ve mst popisuje Profil msta Hluboká nad Vltavou, který tvoí pílohu. 1 Strategie rozvoje msta Hluboká nad Vltavou. 16

17 2.2 Opatení 1.1 Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování napluje pedevším specifický cíl Spokojenost oban Aktivity k realizaci opatení Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Internetová stránka msta jako fundamentální komunikaní nástroj samosprávy 5 6 Internetová stránka msta jako pravideln aktualizovaný a dvryhodný zdroj informací pro obany a návštvníky msta. Informace pro návštvníky msta budou zveejovány krom jazyka eského též v jazyce anglickém a nmeckém. Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Využití dalších informaních kanál ve vztahu k obanm msta Krom Hlubockého zpravodaje a internetové stránky msta informovat obany ješt tetím alternativním informaním kanálem. Jako možné se jeví nap. rozesílání sms zpráv na mobilní telefony zájemc v kombinaci s využitím u i bezdrátový rozhlas. Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Zapojit obany do rozhodovacích proces samosprávy ve vtší míe než dosud Pipravit plán zapojení oban do rozhodovacích proces samosprávy zejména ve vztahu k jednání zastupitelstva msta, publikování výsledk jednání orgán msta, možnost realizace anket a przkum veejného mínní, zapojení oban do projekt realizovaných mstem etc. Opatení 1.1 Rozvíjet spolupráci msta a oban, zajistit informovanost oban a jejich zapojení do rozhodování Aktivita Vnjší a vnitní prostedí budovy radnice a kultura služeb Aktivita se zamí na vnjší (nap. postupná rekonstrukce budovy radnice) a vnitní (nap. modernizace pracovních pomcek) prostedí radnice a dále pak na naplování kultury služeb jako stupn poskytovaného servisu obanm msta. 3 Pracovník/organizace. 4 Msíc/rok. 5 Finanní prostedky msta nap. na daný rok. 6 Stav rozpracovanosti projektu: zahájeno, realizováno, dokonováno, další. 17

18 2.3 Opatení 1.2 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst napluje pedevším specifický cíl Spokojenost oban a specifický cíl Vyvážený rozvoj msta Aktivity k realizaci opatení 1.2 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Realizace výstavby domu s peovatelskou službou ve mst Dm s peovatelskou službou by ml doplnit stávající infrastrukturu sociálních služeb ve mst. Náplní aktivity je lokalizování vhodné plochy pro výstavbu, zpracování projektové dokumentace, zajištní finanních prostedk z externích zdroj a konen samotná výstavba objektu. V první fázi analýza potebnosti. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Zabránit trvale se zhoršujícímu stavu objektu zdravotního stediska Zdravotní stedisko, a relativn nová stavba, je objekt se stále se zhoršujícím technickým stavem. Ve stedndobém horizontu je poteba najít vhodného vlastníka ze soukromého sektoru i pikroit k nutným opravám. Ve zdravotním stedisku rovnž chybí potebná infrastruktura, nap. výtah pro starší obany. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Analyzovat dopravní dostupnost bývalých obcí a reagovat na souasné trendy Dopravní dostupnost obcí ve správ msta je poteba ešit komplexnji. V této souvislosti je teba pedevším zvážit další možnosti integrovaného dopravního systému a ve vztahu k nkterým obcím též možnosti bezpené cyklodopravy (nap. Munice). Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Analyzovat problematiku možnosti bydlení ve mst a výstavby obecních byt Se zvyšující se prestiží msta roste i atraktivita a cena pozemk ve mst, což se mže negativn projevovat v souvislosti se zamýšlenou výstavbou dom místními obany. Na tuto situaci je poteba reagovat, pravdpodobn výstavbou startovacích byt se státní podporou pro místní mladé obany. 18

19 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Podporovat širokou nabídku sociálních služeb pro znevýhodnné skupiny oban Podporovat rozvoj sociálních služeb jako je krizové centrum pro matku a dít v Kostelci, projekt sociálních apartmán v Kostelci, projekty k odstraování bariér atd. realizované ve mst v kontextu se sociální politikou msta a možnostmi mstského rozpotu. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Projekt Bezbariérové msto Hluboká nad Vltavou V rámci projektu upravit chodníky a nástupišt autobus na bezbariérové, umístit výtah ve zdravotním stedisku, zpístupnit státní zámek tlesn postiženým návštvníkm, realizovat vyhlídkový okruh a v pípad finanních možností realizovat další tvrdé (bezbariérová radnice) i mkké podprojekty (mapa pro handicapované). Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Vytváet vhodné podmínky pro fungování nákupních možností ve mst V dsledku konkurence obchodních etzc v krajském mst dochází k úbytku menších prodejen, pedevším potravin. Na tento trend je poteba reagovat podporou investic do výstavby menších a stedních obchodních dom ve mst, obcích a jejich bezprostedním okolí. Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Podporovat výstavbu a údržbu dtských hiš, vetn sportovních Ve mst v souasné dob existuje nkolik dtských hiš rzné úrovn, piemž chybí kvalitní dtské hišt v centru msta. Problémem je dále jejich údržba. Aktivita by se mla zamit na návrh pokrytí msta (vetn obcí) a na systém jejich údržby. V rámci aktivity by mla být kladena priorita též na sportovní hišt. Opatení 1.2 Aktivita Podporovat rozvoj Bezpené msto a sociálních a zdravotních služeb ve mst boj proti vandalství a drobné kriminalit Ve mst neexistuje ani kamerový systém, ani mstská policie. Cílem aktivity je nastolit diskusi nad jejich potebností, pedevším ve vztahu k potírání drobné kriminality jako je vandalství, sprejerství, rušení noního klidu, delikty automobilist atd. 19

20 Opatení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve mst Aktivita Využívat pjek Státního fondu rozvoje bydlení Pjky ze Státního fondu rozvoje bydlení jsou jednou z možností msta, jak finann podporovat oblast bydlení ve mst. V minulých letech se tento zpsob ukázal jako jedna z efektivnjších forem podpory bydlení, proto by msto mlo dále na programu Státního fondu rozvoje bydlení participovat. 20

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence,

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence, CELKOVÁ VIZE ROZVOJE MSTA Horní Slavkov je v roce 2028 regionáln významným a vyhledávaným centrem oblasti Slavkovského lesa, dynamicky a vyvážen se rozvíjejícím a funkním místem, nabízejícím vhodné podmínky

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období 2008 2013 Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

R O Z V O J V E S N I C E

R O Z V O J V E S N I C E P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A V E S N I C E R O Z V O J V E S N I C E Ludmila Kašparová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ R 7 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více