Státní Podpora č. SA (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne K(2011)9912 v konečném znění Věc: Státní Podpora č. SA (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem Vážený pane ministře 1. POSTUP (1) Dopisem ze dne 28. července 2011, který byl zaevidován téhož dne, orgány České republiky z důvodu právní jistoty oznámily výše uvedené opatření Komisi. Dne 27. září 2011 Komise zaslala českým orgánům žádost o informace. České orgány odpověděly dopisem ze dne 27. října Dne 30. listopadu 2011 poskytly české orgány další vysvětlení. 2. POPIS OPATŘENÍ 2.1 Cíl opatření (2) Cílem opatření je podpora projektu spočívajícím ve vytvoření Centra zelených vědomostí (CZV) ve městě Bystřice nad Pernštejnem v České republice. Předmětem projektu je zachování a renovace historické budovy statku 1, která bude hlavní součástí zařízení CZV, jež má zahrnovat skanzen, ekopavilon a hippostezku. Hlavním cílem opatření je zachování kulturního dědictví. Jelikož bude CZV sloužit i jako vzdělávací středisko pro školy a jako muzeum, budou 1 Obec Bystřice nad Pernštejnem požádala o zapsání tohoto historického statku jako cenné nemovitosti na národní seznam kulturního dědictví. Národní památkový ústav doporučil, aby byl komplex prohlášen za místo kulturního dědictví, a dne 15. dubna 2010 své doporučení zaslal ministerstvu kultury pod č. jedn. NPÚ-372/1418/2010. Vážený pan Karel SCHWARZENBERG ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 sekundárními cíli opatření navíc také vzdělávání, podpora kultury a regionálního rozvoje. 2.2 Právní základ (3) Právním základem 2 opatření je: - Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (XR4/2008) (ROP NUTS II) - usnesení zastupitelstva č. 11/2009 ze dne 8. dubna 2009 (o schválení plánu projektu) 2.3 Příjemce (4) Příjemcem opatření je Město Bystřice nad Pernštejnem, jež je v současnosti vlastníkem 3 historické budovy statku. Obec zrealizuje projekt Centra zelených vědomostí a po jeho dokončení bude zařízení vlastnit a provozovat. (5) České orgány uvádějí, že za provoz zařízení bude odpovídat organizační složka 4. Tato organizační složka však zůstane součástí obce, nebude mít právní subjektivitu ani na ni nebudou převedena žádná práva související se zařízením. 2.4 Forma podpory, rozpočet a doba trvání (6) Náklady projektu ( CZK 5 ) budou plně pokryty z veřejných zdrojů, jak je uvedeno v této tabulce: NÁKLADY NA PROJEKT: FINANCOVÁNÍ PROJEKTU: Město Bystřice nad Pernštejnem Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod INTENZITA PODPORY 100 % (7) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne CZK ve formě přímého grantu, jenž bude vyplacen v pěti splátkách v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince Tento grant bude spolufinancován 6 z vnitrostátních veřejných zdrojů ( CZK) a ze strukturálního fondu EFRR ( CZK) 7. 2 Právní rámec finanční účasti Města Bystřice nad Pernštejnem na projektu tvoří rozhodnutí rady města. Pro účely žádosti o podporu ze strukturálních fondů rada města dosud schválila samotný projekt včetně rozpočtu. 3 Kraj Vysočina převedl na Město Bystřice nad Pernštejnem vlastnictví historické budovy statku a souvisejících pozemků (cca. 60 ha) v roce Podle 35a zákona č. 128/2000 Sb. mohou obce zřizovat organizační složky, aby z organizačního a účetního hlediska oddělily některé činnosti. 5 Částka v době oznámení odpovídá přibližně ,895 EUR. 6 Příspěvek EFRR na projekt odpovídá míře spolufinancování 92,5 %. 7 Viz Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. 2

3 (8) Příjemce zajistí zbylou částku ( CZK) ze svého vlastního rozpočtu a z komerčního úvěru. (9) Podpora se poskytuje pod podmínkou, že příjemce bude majetek, jenž je předmětem podpory, udržovat po dobu nejméně pěti let od dokončení prací. (10) Projektové práce byly zahájeny v lednu 2011 a budou dokončeny v březnu Prvky projektu (11) Projekt je založen na renovaci historického panského statku ze začátku 19. století, jenž bude tvořit hlavní součást CZV. Budova historického statku je umístěna na katastru Bystřice nad Pernštejnem, města s obyvateli, které je vzdáleno 43 km od nejbližšího regionálního centra (Brno) a přibližně 100 km od Polska a Rakouska. Po renovaci bude statek hostit muzeum zemědělských technologií a nově vybudovaný skanzen s expozicí replik budov typických pro region. Nově postavený futuristický ekopavilon umístěný mimo statek bude navíc předvádět funkční technologie moderního a odpovědného životního stylu. Vzorem pro ekopavilon bude moderní muzeum De Kleine Aarde v Nizozemsku (což je zároveň nejbližší zařízení s podobným obsahem) a Centre for Alternative Technologies and Eden ve Spojeném království. Dále se v rámci projektu plánuje vytvoření 2,6 km dlouhé hippostezky, která je vzhledem ke své zemědělské a ekologické povaze považována za nedílnou a soudržnou součást muzea a bude přístupná veřejnosti. (12) Na renovovaném statku se budou předvádět historická i současná řemesla, tradiční zpracování zemědělských produktů a originální metody pěstování a využití plodin a bylin. Pro demonstrační účely bude na statku provozován mikropivovar, moštárna a sušárna ovoce a bylin. Výsledné produkty se budou konzumovat na místě (ochutnávky pro návštěvníky) a spolu se suvenýry vyrobenými na statku budou příležitostně prodávány návštěvníkům. (13) Při jednorázových příležitostech budou moci řemeslníci v CZV prezentovat a prodávat své řemeslné produkty. Prostory si budou krátkodobě pronajímat za běžných tržních podmínek. (14) Jako okrajová aktivita se zvažuje pronájem třetím stranám, ale pouze pro speciální příležitosti související s činností centra. Jakýkoli pronájem prostor bude uskutečňován za tržní ceny. (15) Organizátoři projektu odhadují, že muzeum navštíví přibližně osob ročně 8. Konkrétně organizátoři každý rok očekávají: - asi individuálních návštěvníků a turistů, včetně rodin s dětmi; - asi návštěvníků a turistů s profesionální motivací; 8 Kvantifikace počtu návštěvníků v projektu Centrum zelených vědomostí vycházela z analýz potenciálu cestovního ruchu a návštěvnosti Bystřicka, dále z průběžně aktualizovaných údajů o návštěvnosti poskytovaných Turistickým informačním centrem Bystřice n. P. a z analýz neuspokojené poptávky. Získané údaje byly konfrontovány s dostupnými statistikami návštěvnosti památek obdobného charakteru z veřejně dostupných zdrojů a od provozovatelů jednotlivých služeb. Poptávka po specifických službách byla dále konzultována s externími experty. 3

4 - asi dětí a mladých lidí ze základních a středních škol. (16) Historickou budovu v současnosti využívá jako školní statek Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická v Bystřici nad Pernštejnem. Po dokončení budou tyto dvě školy CZV stále využívat jako vzdělávací středisko pro praktickou výuku 9. (17) Předpokládají se tyto stavební náklady: Panský statek včetně připojení k inženýrským sítím, zařízení a vybavení ( CZK). Ekopavilon včetně připojení k inženýrským sítím, zařízení a vybavení ( CZK). Skanzen včetně zařízení a vybavení interiéru ( CZK). Hippostezka, stezka v přírodě ( CZK). Stavební dozor ( CZK). Projektová dokumentace ( CZK). Ostatní (nabídková řízení, poradenství) ( CZK) 10. (18) Očekává se, že Centrum zeleného vzdělávání zahájí plný provoz v roce 2015 s celkovými ročními příjmy CZK 11 a provozními náklady CZK. České orgány odhadují, že příjmy a výdaje budou od uvedeného roku konstantní. (19) České orgány vysvětlily, že pro příjmy a výdaje vzniklé v souvislosti se samotným provozem muzea bude vedeno účetnictví oddělené od účetnictví ostatních okrajových činností spojených s CZV (prodej produktů, pronájem prostor) a že tyto činnosti budou v každém případě prováděny za běžných tržních podmínek. 3. POSOUZENÍ 3.1 Existence podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (SFEU) (20) Podle čl. 107 odst. 1 SFEU podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem. 9 Obě školy jsou považovány za partnery projektu. Tito partneři se konkrétně od roku 2004 účastní fáze projektového návrhu získáváním analytických podkladových materiálů pro vypracování koncepce projektu. Pokud jde o prováděcí fázi projektu, partneři dodají zemědělskému muzeu některé exponáty, které jsou v jejich vlastnictví. V provozní fázi budou zajišťovat provozní pracovníky (sedm neplacených dobrovolníků z řad studentů). 10 Zbývající stavební náklady ( CZK) jsou definovány jako nezpůsobilé náklady v souladu s prováděcím dokumentem ROP NUTS II Jihovýchod, příručkou pro žadatele a příjemce ROP NUTS II Jihovýchod a metodickou příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období Včetně příjmů z pronájmu prostor a prodeje výrobků z demonstračního výrobního zařízení. 4

5 3.1.1 Přítomnost státních prostředků (21) Podporu poskytuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod České republiky. Příjemce, Město Bystřice nad Pernštejnem, navíc do projektu také přispěje vlastními prostředky, jež lze vlastně považovat za státní prostředky. Podpora je tudíž financována ze státních prostředků Hospodářská výhoda a selektivnost (22) Do působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU spadá pouze taková podpora financovaná ze státních prostředků, která zvýhodňuje určité podniky. Pro účely předpisů EU o státní podpoře se za podnik považuje jakýkoli subjekt, který nehledě na svůj soukromoprávní nebo veřejnoprávní status vykonává hospodářskou činnost 12. (23) V tomto případě bude příjemce podpory provozovat dotované zařízení prostřednictvím organizační složky. Komise rozhodla, že muzejní aktivity na místní nebo regionální úrovni nemusí být považovány za hospodářskou činnost 13. (24) Obec bude nicméně v souvislosti s provozem CZV rovněž provádět činnosti typu příležitostného prodeje produktů vyrobených v muzeu a pronájmu prostor externím provozovatelům, což lze považovat za hospodářskou činnost. Pro účely tohoto rozhodnutí se proto příjemce podpory považuje za podnik. (25) Lze proto dospět k závěru, že předmětná podpora skutečně zvýhodňuje určitý podnik Narušení hospodářské soutěže a dopad na obchod uvnitř Unie (26) Vystavování míst nebo objektů kulturní hodnoty za vstupní poplatek je v zásadě hospodářskou činností, a jako takové tudíž není osvobozeno od uplatňování pravidel pro státní podporu. Aby se však na něj vztahoval zákaz v čl. 107 odst. 1 SFEU, musí použití státních prostředků na podporu muzea narušovat hospodářskou soutěž zvýhodněním určitých podniků nebo musí takové narušení hrozit a musí ovlivňovat obchod mezi členskými státy. (27) České orgány argumentují, že vzhledem k umístění a odhadovanému počtu návštěvníků CZV by opatření mělo na obchod mezi členskými státy velmi omezený dopad. (28) České orgány poukazují na to, že CZV bude zřízeno v kraji Vysočina, jenž má v oblasti cestovního ruchu nejhorší výsledky v České republice jak z hlediska počtu návštěvníků, tak přenocování 14. Navíc kromě toho, že se nachází daleko od hlavních turistických tras, bude CZV umístěno v Bystřici nad Pernštejnem, malém městě s obyvateli, které leží ve vzdálenosti asi 43 km od nejbližšího 12 Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. dubna 1991 ve věci C-41/90 Höfner a Elser, bod Viz například rozhodnutí Komise: NN 136/A/02 Francie Ecomusée d Alsace (Úř. věst. C 97, ), N 630/2003 Itálie Musei di interesse locale, Regione autonoma Sardegna (Úř. věst. C 27, ). 14 Viz Kvantitativní analýza turistického potenciálu v regionu NUTS II Jihovýchod, Brno, květen

6 regionálního centra Brna a asi 100 km od nejbližších hranic s jinými státy Unie (Rakouskem a Polskem). (29) Komise již dříve došla k závěru 15, že s výjimkou několika málo mezinárodně známých muzeí občané členských států nepřekračují hranice výlučně s cílem navštívit muzeum, a proto lze určit, že muzejní aktivity nejsou předmětem obchodu mezi členskými státy. (30) Pokud jde o jiná podobná moderní muzea v Evropě s podobnými ekopavilony ( De Kleine Aarde v Nizozemsku a Centre for alternative technologies and Eden ve Spojeném království), zdají se být navzájem příliš vzdálená na to, aby bylo možné dojít k závěru, že podpora pro CZV by mohla narušovat hospodářskou soutěž 16. (31) V tomto případě se zdá vhodné posoudit narušení hospodářské soutěže pouze s ohledem na soutěž s ostatními podobnými muzei. Vzhledem k tématu muzea, jeho cílům v oblasti vzdělávání a zachování kulturního dědictví a očekávanému typu a počtu návštěvníků se nezdá pravděpodobné, že by CZV mohlo soutěžit s jinými druhy aktivit (například zábavními parky). (32) Pokud jde o demonstrační výrobní zařízení (mikropivovar, sušárna ovoce, moštárna), české orgány vysvětlují, že jejich provoz slouží pouze pro předváděcí účely. Případné související produkty tedy budou vyráběny v malých množstvích a budou se prodávat turistům jako suvenýry nebo budou použity pro ochutnávky. Mimo to jelikož očekávaný příjem ze vstupného nepokryje provozní náklady, očekává se ztrátový provoz zařízení a příležitostný prodej produktů a suvenýrů vyrobených na statku by měl sloužit pouze k pokrytí ztráty z hlavní činnosti. České orgány navíc odhadují, že roční příjmy z těchto demonstračních aktivit dosáhnou za plné kapacity CZK, což lze ve srovnání s ročními příjmy ze vstupného do muzea ( CZK) jistě považovat za marginální. Za těchto okolností by narušení hospodářské soutěže pokud by k němu došlo bylo velmi omezené. (33) Je proto na místě očekávat, že pokud by v důsledku opatření podpory došlo k narušení hospodářské soutěže, bylo by velmi omezené. Nelze však vyloučit, že financování CZV v Bystřici nad Pernštejnem by mohlo určitým způsobem a ve velmi malé míře narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit přeshraniční obchod. Není nicméně nutné rozhodovat ani o tom, zda by oznámené opatření mělo být považováno za státní podporu 17, jelikož se Komise domnívá, že toto opatření může být v každém případě prohlášeno za slučitelné s vnitřním trhem v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU. 15 Viz poznámka Viz rozhodnutí Komise: Státní podpora N 158/2010 Německo Fußballmuseum Dortmund (Úř. věst. C 136, ). 17 Viz rozhodnutí Komise: Státní podpora N 164/2010 Německo Leipziger Reit- und Rennverein Scheibenholz (Úř. věst. C 321, ). 6

7 3.2 Slučitelnost podpory (34) Opatření lze považovat za slučitelné s vnitřním trhem na základě kulturní výjimky ve čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU. Jeho jasným cílem je skutečně pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví Podle článku 167 SFEU je zachování a ochrana kulturního dědictví ve společném zájmu všech evropských občanů (viz věc NN 50/2007 Rakouská muzea ) 18. Cílem financování je zachovat budovu historického statku jako prvek kulturního dědictví 19. (35) Lze proto konstatovat, že cílem opatření je zachování kulturního dědictví a že přinejmenším na regionální úrovni podporuje kulturní výměnu. (36) Očekává se, že obci Bystřice nad Pernštejnem, která má zařízení prostřednictvím organizační složky provozovat, při tom bude vznikat ztráta. V případě jakéhokoli očekávaného zisku dosaženého do pěti let od dokončení zařízení se uplatní doložka o navrácení prostředků 20. Kromě toho pokud jde o ostatní okrajové činnosti spojené s CZV, české orgány potvrdily, že tyto činnosti budou v každém případě prováděny za běžných tržních podmínek 21. (37) Narušení, které by podpora mohla způsobit, a jeho dopad na obchod uvnitř Unie se zdají být velmi omezené, a to rovněž s ohledem na plánovaný rozpočet (přibližně 5,3 milionu EUR) a nízký počet příjemců (jeden příjemce). (38) České orgány potvrdily, že projekt by bez podpory 22 nebyl realizován. Kromě toho vzhledem k nízké životaschopnosti projektu neexistuje žádná motivace k tomu, aby soukromý subjekt investoval do výstavby CZV. Všechna přijatá preventivní opatření zajišťují proporcionalitu předmětného opatření podpory, zejména proto, že výše podpory v žádném případě nepřekročí celkové náklady projektu (maximální míra podpory je 100 %) a že podpora se uděluje pouze jednomu příjemci na činnost, která bude mít, pokud k nim dojde, velmi omezené účinky na trh. 18 Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2007, Úř. věst. C 308, , bod 30 ( Vzhledem k nízké hospodářské životaschopnosti výstavních činností spolkových muzeí by žádný soukromý investor nesouhlasil s tím, že bude spolková muzea provozovat bez veřejné podpory. Činnost spolkových muzeí má však velký přínos pro různé oblasti života a tento přínos pro veřejnost není možné měřit finančními kritérii. Zachování kulturního dědictví je navíc uznávanou oblastí vzájemného přínosu pro všechny evropské občany podle článku 151 Smlouvy o ES. ). 19 České orgány se domnívají, že hippostezka je vzhledem ke své zemědělské a ekologické povaze nedílnou a soudržnou součástí muzea. 20 Pokud jde o část podpory poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod: podle článku 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud projekt vytvoří příjmy, jež nebyly odhadnuty do pěti let od dokončení provádění projektu, příjemce čistý příjem neprodleně převede na účet řídícího orgánu. 21 Transparentnost bude zajištěna, jelikož české orgány vysvětlily, že pro příjmy a výdaje vzniklé v souvislosti se samotným provozem muzea bude vedeno účetnictví oddělené od účetnictví ostatních okrajových činností spojených s CZV. 22 Financování tohoto projektu ze strukturálních fondů bylo již součástí regionálního operačního programu pro region Jihovýchod na období , které bylo schváleno rozhodnutím Komise K/2007/

8 (39) Vzhledem k omezené výši podpory, dotčené zeměpisné oblasti (kraj Vysočina), dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, existenci mechanismu navrácení prostředků a ke skutečnosti, že financování bude použito pouze pro velmi specifické stavební náklady 23, nemá opatření vliv na podmínky obchodu v Unii v rozsahu, který je v rozporu se společným zájmem. (40) Opatření proto nemá vliv na podmínky obchodu a hospodářskou soutěž v Unii v rozsahu, který je v rozporu se společným zájmem. 4. ROZHODNUTÍ (41) Komise se proto rozhodla považovat oznámené opatření za slučitelné s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie. (42) Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zveřejněny, uvědomte o tom prosím útvary Komise do patnácti pracovních dnů od data jeho obdržení a uveďte důvody. Pokud Komise v dané lhůtě neobdrží odůvodněnou žádost, bude předpokládat, že souhlasíte s jeho předáním třetím stranám a se zveřejněním úplného znění tohoto dopisu v závazném jazykovém znění na internetové adrese: Žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe Rue Joseph II 70 B-1049 Brussels Fax č.: S úctou Za Komisi Joaquín ALMUNIA místopředseda 23 Viz 17. bod odůvodnění. 8

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne, 30.IV.2008 K(2008)1624 v konečném znění Věc: Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA. 32943 (2011/N) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Vážený pane ministře,

Více

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře,

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní Věc: Státní podpora č. N 302/2005 Česká republika Pane ministře, 1. Postup Prodej akcií společnosti Jídelní a lůžkové vozy, poskytující

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30.

Více

V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění

V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění Věc: Státní podpora č. SA.33588 (2011/N) Česká republika Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji Vážený

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

EVROPSKÁ KOMISE. SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod)

EVROPSKÁ KOMISE. SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.7.2013 C(2013) 4029 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy

Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy Vyjmutí infrastruktury ze stávající provozní smlouvy musí vyhovět nejméně následujícím požadavkům: a) soulad s Přílohou č. 7

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin. Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin. Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin Věc: Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU Pane ministře, 1. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 13. srpna

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

I. Nařízení o blokových výjimkách

I. Nařízení o blokových výjimkách I. Nařízení o blokových výjimkách Vývoj 8. 5. 2013: začátek konzultací k návrhu nové úpravy slučitelnosti určitých kategorií podpory s vnitřním trhem 18. 12. 2013: poslední znění textu 1. 7. 2014: účinnost

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) 1. Tematická oblast

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU Verze 1 17. června 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Žádost a přílohy p českých žadatelů 19. 3. 2009, Liberec Konzultace Doporučujeme konzultovat

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více