Státní Podpora č. SA (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne K(2011)9912 v konečném znění Věc: Státní Podpora č. SA (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem Vážený pane ministře 1. POSTUP (1) Dopisem ze dne 28. července 2011, který byl zaevidován téhož dne, orgány České republiky z důvodu právní jistoty oznámily výše uvedené opatření Komisi. Dne 27. září 2011 Komise zaslala českým orgánům žádost o informace. České orgány odpověděly dopisem ze dne 27. října Dne 30. listopadu 2011 poskytly české orgány další vysvětlení. 2. POPIS OPATŘENÍ 2.1 Cíl opatření (2) Cílem opatření je podpora projektu spočívajícím ve vytvoření Centra zelených vědomostí (CZV) ve městě Bystřice nad Pernštejnem v České republice. Předmětem projektu je zachování a renovace historické budovy statku 1, která bude hlavní součástí zařízení CZV, jež má zahrnovat skanzen, ekopavilon a hippostezku. Hlavním cílem opatření je zachování kulturního dědictví. Jelikož bude CZV sloužit i jako vzdělávací středisko pro školy a jako muzeum, budou 1 Obec Bystřice nad Pernštejnem požádala o zapsání tohoto historického statku jako cenné nemovitosti na národní seznam kulturního dědictví. Národní památkový ústav doporučil, aby byl komplex prohlášen za místo kulturního dědictví, a dne 15. dubna 2010 své doporučení zaslal ministerstvu kultury pod č. jedn. NPÚ-372/1418/2010. Vážený pan Karel SCHWARZENBERG ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 sekundárními cíli opatření navíc také vzdělávání, podpora kultury a regionálního rozvoje. 2.2 Právní základ (3) Právním základem 2 opatření je: - Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (XR4/2008) (ROP NUTS II) - usnesení zastupitelstva č. 11/2009 ze dne 8. dubna 2009 (o schválení plánu projektu) 2.3 Příjemce (4) Příjemcem opatření je Město Bystřice nad Pernštejnem, jež je v současnosti vlastníkem 3 historické budovy statku. Obec zrealizuje projekt Centra zelených vědomostí a po jeho dokončení bude zařízení vlastnit a provozovat. (5) České orgány uvádějí, že za provoz zařízení bude odpovídat organizační složka 4. Tato organizační složka však zůstane součástí obce, nebude mít právní subjektivitu ani na ni nebudou převedena žádná práva související se zařízením. 2.4 Forma podpory, rozpočet a doba trvání (6) Náklady projektu ( CZK 5 ) budou plně pokryty z veřejných zdrojů, jak je uvedeno v této tabulce: NÁKLADY NA PROJEKT: FINANCOVÁNÍ PROJEKTU: Město Bystřice nad Pernštejnem Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod INTENZITA PODPORY 100 % (7) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne CZK ve formě přímého grantu, jenž bude vyplacen v pěti splátkách v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince Tento grant bude spolufinancován 6 z vnitrostátních veřejných zdrojů ( CZK) a ze strukturálního fondu EFRR ( CZK) 7. 2 Právní rámec finanční účasti Města Bystřice nad Pernštejnem na projektu tvoří rozhodnutí rady města. Pro účely žádosti o podporu ze strukturálních fondů rada města dosud schválila samotný projekt včetně rozpočtu. 3 Kraj Vysočina převedl na Město Bystřice nad Pernštejnem vlastnictví historické budovy statku a souvisejících pozemků (cca. 60 ha) v roce Podle 35a zákona č. 128/2000 Sb. mohou obce zřizovat organizační složky, aby z organizačního a účetního hlediska oddělily některé činnosti. 5 Částka v době oznámení odpovídá přibližně ,895 EUR. 6 Příspěvek EFRR na projekt odpovídá míře spolufinancování 92,5 %. 7 Viz Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. 2

3 (8) Příjemce zajistí zbylou částku ( CZK) ze svého vlastního rozpočtu a z komerčního úvěru. (9) Podpora se poskytuje pod podmínkou, že příjemce bude majetek, jenž je předmětem podpory, udržovat po dobu nejméně pěti let od dokončení prací. (10) Projektové práce byly zahájeny v lednu 2011 a budou dokončeny v březnu Prvky projektu (11) Projekt je založen na renovaci historického panského statku ze začátku 19. století, jenž bude tvořit hlavní součást CZV. Budova historického statku je umístěna na katastru Bystřice nad Pernštejnem, města s obyvateli, které je vzdáleno 43 km od nejbližšího regionálního centra (Brno) a přibližně 100 km od Polska a Rakouska. Po renovaci bude statek hostit muzeum zemědělských technologií a nově vybudovaný skanzen s expozicí replik budov typických pro region. Nově postavený futuristický ekopavilon umístěný mimo statek bude navíc předvádět funkční technologie moderního a odpovědného životního stylu. Vzorem pro ekopavilon bude moderní muzeum De Kleine Aarde v Nizozemsku (což je zároveň nejbližší zařízení s podobným obsahem) a Centre for Alternative Technologies and Eden ve Spojeném království. Dále se v rámci projektu plánuje vytvoření 2,6 km dlouhé hippostezky, která je vzhledem ke své zemědělské a ekologické povaze považována za nedílnou a soudržnou součást muzea a bude přístupná veřejnosti. (12) Na renovovaném statku se budou předvádět historická i současná řemesla, tradiční zpracování zemědělských produktů a originální metody pěstování a využití plodin a bylin. Pro demonstrační účely bude na statku provozován mikropivovar, moštárna a sušárna ovoce a bylin. Výsledné produkty se budou konzumovat na místě (ochutnávky pro návštěvníky) a spolu se suvenýry vyrobenými na statku budou příležitostně prodávány návštěvníkům. (13) Při jednorázových příležitostech budou moci řemeslníci v CZV prezentovat a prodávat své řemeslné produkty. Prostory si budou krátkodobě pronajímat za běžných tržních podmínek. (14) Jako okrajová aktivita se zvažuje pronájem třetím stranám, ale pouze pro speciální příležitosti související s činností centra. Jakýkoli pronájem prostor bude uskutečňován za tržní ceny. (15) Organizátoři projektu odhadují, že muzeum navštíví přibližně osob ročně 8. Konkrétně organizátoři každý rok očekávají: - asi individuálních návštěvníků a turistů, včetně rodin s dětmi; - asi návštěvníků a turistů s profesionální motivací; 8 Kvantifikace počtu návštěvníků v projektu Centrum zelených vědomostí vycházela z analýz potenciálu cestovního ruchu a návštěvnosti Bystřicka, dále z průběžně aktualizovaných údajů o návštěvnosti poskytovaných Turistickým informačním centrem Bystřice n. P. a z analýz neuspokojené poptávky. Získané údaje byly konfrontovány s dostupnými statistikami návštěvnosti památek obdobného charakteru z veřejně dostupných zdrojů a od provozovatelů jednotlivých služeb. Poptávka po specifických službách byla dále konzultována s externími experty. 3

4 - asi dětí a mladých lidí ze základních a středních škol. (16) Historickou budovu v současnosti využívá jako školní statek Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická v Bystřici nad Pernštejnem. Po dokončení budou tyto dvě školy CZV stále využívat jako vzdělávací středisko pro praktickou výuku 9. (17) Předpokládají se tyto stavební náklady: Panský statek včetně připojení k inženýrským sítím, zařízení a vybavení ( CZK). Ekopavilon včetně připojení k inženýrským sítím, zařízení a vybavení ( CZK). Skanzen včetně zařízení a vybavení interiéru ( CZK). Hippostezka, stezka v přírodě ( CZK). Stavební dozor ( CZK). Projektová dokumentace ( CZK). Ostatní (nabídková řízení, poradenství) ( CZK) 10. (18) Očekává se, že Centrum zeleného vzdělávání zahájí plný provoz v roce 2015 s celkovými ročními příjmy CZK 11 a provozními náklady CZK. České orgány odhadují, že příjmy a výdaje budou od uvedeného roku konstantní. (19) České orgány vysvětlily, že pro příjmy a výdaje vzniklé v souvislosti se samotným provozem muzea bude vedeno účetnictví oddělené od účetnictví ostatních okrajových činností spojených s CZV (prodej produktů, pronájem prostor) a že tyto činnosti budou v každém případě prováděny za běžných tržních podmínek. 3. POSOUZENÍ 3.1 Existence podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (SFEU) (20) Podle čl. 107 odst. 1 SFEU podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem. 9 Obě školy jsou považovány za partnery projektu. Tito partneři se konkrétně od roku 2004 účastní fáze projektového návrhu získáváním analytických podkladových materiálů pro vypracování koncepce projektu. Pokud jde o prováděcí fázi projektu, partneři dodají zemědělskému muzeu některé exponáty, které jsou v jejich vlastnictví. V provozní fázi budou zajišťovat provozní pracovníky (sedm neplacených dobrovolníků z řad studentů). 10 Zbývající stavební náklady ( CZK) jsou definovány jako nezpůsobilé náklady v souladu s prováděcím dokumentem ROP NUTS II Jihovýchod, příručkou pro žadatele a příjemce ROP NUTS II Jihovýchod a metodickou příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období Včetně příjmů z pronájmu prostor a prodeje výrobků z demonstračního výrobního zařízení. 4

5 3.1.1 Přítomnost státních prostředků (21) Podporu poskytuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod České republiky. Příjemce, Město Bystřice nad Pernštejnem, navíc do projektu také přispěje vlastními prostředky, jež lze vlastně považovat za státní prostředky. Podpora je tudíž financována ze státních prostředků Hospodářská výhoda a selektivnost (22) Do působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU spadá pouze taková podpora financovaná ze státních prostředků, která zvýhodňuje určité podniky. Pro účely předpisů EU o státní podpoře se za podnik považuje jakýkoli subjekt, který nehledě na svůj soukromoprávní nebo veřejnoprávní status vykonává hospodářskou činnost 12. (23) V tomto případě bude příjemce podpory provozovat dotované zařízení prostřednictvím organizační složky. Komise rozhodla, že muzejní aktivity na místní nebo regionální úrovni nemusí být považovány za hospodářskou činnost 13. (24) Obec bude nicméně v souvislosti s provozem CZV rovněž provádět činnosti typu příležitostného prodeje produktů vyrobených v muzeu a pronájmu prostor externím provozovatelům, což lze považovat za hospodářskou činnost. Pro účely tohoto rozhodnutí se proto příjemce podpory považuje za podnik. (25) Lze proto dospět k závěru, že předmětná podpora skutečně zvýhodňuje určitý podnik Narušení hospodářské soutěže a dopad na obchod uvnitř Unie (26) Vystavování míst nebo objektů kulturní hodnoty za vstupní poplatek je v zásadě hospodářskou činností, a jako takové tudíž není osvobozeno od uplatňování pravidel pro státní podporu. Aby se však na něj vztahoval zákaz v čl. 107 odst. 1 SFEU, musí použití státních prostředků na podporu muzea narušovat hospodářskou soutěž zvýhodněním určitých podniků nebo musí takové narušení hrozit a musí ovlivňovat obchod mezi členskými státy. (27) České orgány argumentují, že vzhledem k umístění a odhadovanému počtu návštěvníků CZV by opatření mělo na obchod mezi členskými státy velmi omezený dopad. (28) České orgány poukazují na to, že CZV bude zřízeno v kraji Vysočina, jenž má v oblasti cestovního ruchu nejhorší výsledky v České republice jak z hlediska počtu návštěvníků, tak přenocování 14. Navíc kromě toho, že se nachází daleko od hlavních turistických tras, bude CZV umístěno v Bystřici nad Pernštejnem, malém městě s obyvateli, které leží ve vzdálenosti asi 43 km od nejbližšího 12 Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. dubna 1991 ve věci C-41/90 Höfner a Elser, bod Viz například rozhodnutí Komise: NN 136/A/02 Francie Ecomusée d Alsace (Úř. věst. C 97, ), N 630/2003 Itálie Musei di interesse locale, Regione autonoma Sardegna (Úř. věst. C 27, ). 14 Viz Kvantitativní analýza turistického potenciálu v regionu NUTS II Jihovýchod, Brno, květen

6 regionálního centra Brna a asi 100 km od nejbližších hranic s jinými státy Unie (Rakouskem a Polskem). (29) Komise již dříve došla k závěru 15, že s výjimkou několika málo mezinárodně známých muzeí občané členských států nepřekračují hranice výlučně s cílem navštívit muzeum, a proto lze určit, že muzejní aktivity nejsou předmětem obchodu mezi členskými státy. (30) Pokud jde o jiná podobná moderní muzea v Evropě s podobnými ekopavilony ( De Kleine Aarde v Nizozemsku a Centre for alternative technologies and Eden ve Spojeném království), zdají se být navzájem příliš vzdálená na to, aby bylo možné dojít k závěru, že podpora pro CZV by mohla narušovat hospodářskou soutěž 16. (31) V tomto případě se zdá vhodné posoudit narušení hospodářské soutěže pouze s ohledem na soutěž s ostatními podobnými muzei. Vzhledem k tématu muzea, jeho cílům v oblasti vzdělávání a zachování kulturního dědictví a očekávanému typu a počtu návštěvníků se nezdá pravděpodobné, že by CZV mohlo soutěžit s jinými druhy aktivit (například zábavními parky). (32) Pokud jde o demonstrační výrobní zařízení (mikropivovar, sušárna ovoce, moštárna), české orgány vysvětlují, že jejich provoz slouží pouze pro předváděcí účely. Případné související produkty tedy budou vyráběny v malých množstvích a budou se prodávat turistům jako suvenýry nebo budou použity pro ochutnávky. Mimo to jelikož očekávaný příjem ze vstupného nepokryje provozní náklady, očekává se ztrátový provoz zařízení a příležitostný prodej produktů a suvenýrů vyrobených na statku by měl sloužit pouze k pokrytí ztráty z hlavní činnosti. České orgány navíc odhadují, že roční příjmy z těchto demonstračních aktivit dosáhnou za plné kapacity CZK, což lze ve srovnání s ročními příjmy ze vstupného do muzea ( CZK) jistě považovat za marginální. Za těchto okolností by narušení hospodářské soutěže pokud by k němu došlo bylo velmi omezené. (33) Je proto na místě očekávat, že pokud by v důsledku opatření podpory došlo k narušení hospodářské soutěže, bylo by velmi omezené. Nelze však vyloučit, že financování CZV v Bystřici nad Pernštejnem by mohlo určitým způsobem a ve velmi malé míře narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit přeshraniční obchod. Není nicméně nutné rozhodovat ani o tom, zda by oznámené opatření mělo být považováno za státní podporu 17, jelikož se Komise domnívá, že toto opatření může být v každém případě prohlášeno za slučitelné s vnitřním trhem v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU. 15 Viz poznámka Viz rozhodnutí Komise: Státní podpora N 158/2010 Německo Fußballmuseum Dortmund (Úř. věst. C 136, ). 17 Viz rozhodnutí Komise: Státní podpora N 164/2010 Německo Leipziger Reit- und Rennverein Scheibenholz (Úř. věst. C 321, ). 6

7 3.2 Slučitelnost podpory (34) Opatření lze považovat za slučitelné s vnitřním trhem na základě kulturní výjimky ve čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU. Jeho jasným cílem je skutečně pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví Podle článku 167 SFEU je zachování a ochrana kulturního dědictví ve společném zájmu všech evropských občanů (viz věc NN 50/2007 Rakouská muzea ) 18. Cílem financování je zachovat budovu historického statku jako prvek kulturního dědictví 19. (35) Lze proto konstatovat, že cílem opatření je zachování kulturního dědictví a že přinejmenším na regionální úrovni podporuje kulturní výměnu. (36) Očekává se, že obci Bystřice nad Pernštejnem, která má zařízení prostřednictvím organizační složky provozovat, při tom bude vznikat ztráta. V případě jakéhokoli očekávaného zisku dosaženého do pěti let od dokončení zařízení se uplatní doložka o navrácení prostředků 20. Kromě toho pokud jde o ostatní okrajové činnosti spojené s CZV, české orgány potvrdily, že tyto činnosti budou v každém případě prováděny za běžných tržních podmínek 21. (37) Narušení, které by podpora mohla způsobit, a jeho dopad na obchod uvnitř Unie se zdají být velmi omezené, a to rovněž s ohledem na plánovaný rozpočet (přibližně 5,3 milionu EUR) a nízký počet příjemců (jeden příjemce). (38) České orgány potvrdily, že projekt by bez podpory 22 nebyl realizován. Kromě toho vzhledem k nízké životaschopnosti projektu neexistuje žádná motivace k tomu, aby soukromý subjekt investoval do výstavby CZV. Všechna přijatá preventivní opatření zajišťují proporcionalitu předmětného opatření podpory, zejména proto, že výše podpory v žádném případě nepřekročí celkové náklady projektu (maximální míra podpory je 100 %) a že podpora se uděluje pouze jednomu příjemci na činnost, která bude mít, pokud k nim dojde, velmi omezené účinky na trh. 18 Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2007, Úř. věst. C 308, , bod 30 ( Vzhledem k nízké hospodářské životaschopnosti výstavních činností spolkových muzeí by žádný soukromý investor nesouhlasil s tím, že bude spolková muzea provozovat bez veřejné podpory. Činnost spolkových muzeí má však velký přínos pro různé oblasti života a tento přínos pro veřejnost není možné měřit finančními kritérii. Zachování kulturního dědictví je navíc uznávanou oblastí vzájemného přínosu pro všechny evropské občany podle článku 151 Smlouvy o ES. ). 19 České orgány se domnívají, že hippostezka je vzhledem ke své zemědělské a ekologické povaze nedílnou a soudržnou součástí muzea. 20 Pokud jde o část podpory poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod: podle článku 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud projekt vytvoří příjmy, jež nebyly odhadnuty do pěti let od dokončení provádění projektu, příjemce čistý příjem neprodleně převede na účet řídícího orgánu. 21 Transparentnost bude zajištěna, jelikož české orgány vysvětlily, že pro příjmy a výdaje vzniklé v souvislosti se samotným provozem muzea bude vedeno účetnictví oddělené od účetnictví ostatních okrajových činností spojených s CZV. 22 Financování tohoto projektu ze strukturálních fondů bylo již součástí regionálního operačního programu pro region Jihovýchod na období , které bylo schváleno rozhodnutím Komise K/2007/

8 (39) Vzhledem k omezené výši podpory, dotčené zeměpisné oblasti (kraj Vysočina), dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, existenci mechanismu navrácení prostředků a ke skutečnosti, že financování bude použito pouze pro velmi specifické stavební náklady 23, nemá opatření vliv na podmínky obchodu v Unii v rozsahu, který je v rozporu se společným zájmem. (40) Opatření proto nemá vliv na podmínky obchodu a hospodářskou soutěž v Unii v rozsahu, který je v rozporu se společným zájmem. 4. ROZHODNUTÍ (41) Komise se proto rozhodla považovat oznámené opatření za slučitelné s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie. (42) Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zveřejněny, uvědomte o tom prosím útvary Komise do patnácti pracovních dnů od data jeho obdržení a uveďte důvody. Pokud Komise v dané lhůtě neobdrží odůvodněnou žádost, bude předpokládat, že souhlasíte s jeho předáním třetím stranám a se zveřejněním úplného znění tohoto dopisu v závazném jazykovém znění na internetové adrese: Žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe Rue Joseph II 70 B-1049 Brussels Fax č.: S úctou Za Komisi Joaquín ALMUNIA místopředseda 23 Viz 17. bod odůvodnění. 8

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí.

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SG-Grefře(2014) D/ 12. 06. 20U 7973 STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII Rue Caroly, 15 1050 BRUXELLES OZNÁMENI PODLE CLANKU 297 SFEU Věc: ROZHODNUTI KOMISE

Více

identifikace a kvantifikace regionálních disparit;

identifikace a kvantifikace regionálních disparit; EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)973 Věc: Státní podpora N 22/2006 Česká republika Výzkum pro řešení regionálních disparit Pane ministře, 1. POSTUP: Elektronickým oznámením ze dne 11. ledna

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o.

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315 Věc: Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze

Více

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne, 30.IV.2008 K(2008)1624 v konečném znění Věc: Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2012 C (2012) 5931 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika

Více

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží EVROPSKÁ KOMISE Brussels, 10-VIII-2007 K (2007) 3935 Věc: Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží Vážený pane, 1. Postup Dopisem ze

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury.

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.1.2009 K(2008) 8905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 307/2008 Česká republika Pořízení strojů a zařízení pro letiště Ostrava Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1) Dne

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006)5176 Věc: Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu Vážený pane

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře,

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA. 32943 (2011/N) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Vážený pane ministře,

Více

2) Komise dne 13. listopadu 2012 a 1. března 2013 požádala o dodatečné informace. České orgány zaslaly odpovědi dne 3. ledna 2013 a 5. března 2013.

2) Komise dne 13. listopadu 2012 a 1. března 2013 požádala o dodatečné informace. České orgány zaslaly odpovědi dne 3. ledna 2013 a 5. března 2013. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.04.2013 C(2013) 1893 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora č. SA.35529 (2012/N) Česká republika Digitalizace

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.12.2005 K(2005) 5509 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele Vážený pane, I. Postup 1) Stálé

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 13. února 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny Vážený pane, s potěšením Vám mohu oznámit, že se Komise

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27.3.2013

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27.3.2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 C(2013) 1747 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27.3.2013 o velkém projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, který je součástí operačního programu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne5.1.2005 KOM(2004) 852 final Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Státní podpora č. N 506/2006 - Česká republika Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty v kraji Vysočina

Státní podpora č. N 506/2006 - Česká republika Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty v kraji Vysočina EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, dne 24.VII.2007 K(2007)3632 Věc: Státní podpora č. N 506/2006 - Česká republika Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty v kraji Vysočina Vážený pane, Komise tímto

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

Státní podpora SA.37292 (2013/N) Česká republika Program podpory kultury statutárního města Zlína v letech 2014 2018

Státní podpora SA.37292 (2013/N) Česká republika Program podpory kultury statutárního města Zlína v letech 2014 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.4.2014 C(2014) 2533 final Věc: Státní podpora SA.37292 (2013/N) Česká republika Program podpory kultury statutárního města Zlína v letech 2014 2018 Vážený pane, 1. POSTUP

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: SNEO, a.s. se sídlem: Praha 6, Na Dračkách 405/49, PSČ 162 00 IČO: 27114112 Veřejná zakázka: Obytný areál Na Dračkách zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PŘÍLOHA II. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení

PŘÍLOHA II. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení CS PŘÍLOHA II Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení ČÁST I údaje poskytované prostřednictvím zavedené počítačové aplikace Komise podle článku 11 Číslo (vyplní Komise) Členský stát

Více

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o.

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů České Budějovice 6. 1. 2011 Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Program

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

I. Nařízení o blokových výjimkách

I. Nařízení o blokových výjimkách I. Nařízení o blokových výjimkách Vývoj 8. 5. 2013: začátek konzultací k návrhu nové úpravy slučitelnosti určitých kategorií podpory s vnitřním trhem 18. 12. 2013: poslední znění textu 1. 7. 2014: účinnost

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 20. února 2008 1 Povinné přílohy pro všechny projekty 1.

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final. Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final. Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat Vážený pane ministře, Evropská komise (dále jen Komise

Více

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Konečné znění z 29. 11. 2007 COCOF 07/0037/03-CS EVROPSKÁ KOMISE POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova,

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, 1. Název projektu: hlavní opatření III. 2.1.2. občanské vybavení a služby

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno

Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno Diecézní charita Brno zřizovatelem je diecézní biskup nestátní nezisková organizace evidovaná právnická osoba u MK ČR 30. 10. 1996 jeden

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více