Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou"

Transkript

1 âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit skladbu jednotliv ch rubrik a bude moïné mûnit i rozsah jednotliv ch ãísel. Aktuální informace by mûly vycházet i mimo redakãní termíny prûbûïnû dle potfieby. Jinak se poãítá roãnû s deseti ãísly, která vyjdou vïdy v druhé polovinû mûsíce, kromû letních prázdnin, kdy je redakãní pfiestávka. Bude moïné, Ïe pfii pfiíleïitosti nûjaké v znamné události vyjde i mimofiádné ãíslo. âasopis Servis vycházel v této podobû s minimálními úpravami od roku 1996, tedy více neï deset let, a pfieïil i pfiechod do nového tisíciletí. Pfiedtím vycházel v jiném formátu, v jin ch barvách a ve vût- ím rozsahu i nákladu neï nyní. Celkem jsme tedy pod tímto názvem zaznamenali devatenáct roãníkû a právû ten dvacát bude roãníkem v nové podobû. Za tuto dobu se vystfiídalo nûkolik éfredaktorû a odpovûdn ch redaktorû. Také se promûnilo sloïení redakãní rady, která od roku 2001 rozhoduje o skladbû a tématech ãlánkû. Pfií tím rokem vstoupíme do nového období vydávání svazového ãasopisu a doufáme, Ïe tato forma pfiiláká více ãtenáfiû, neï tomu bylo u ti tûné podoby. Na závûr bych chtûl vzpomenout na ty, co se o vydávání souãasné podoby v minulosti zaslouïili, a podûkovat jim za to. Jde o první éfredaktory Martina Hospodského, Mgr. Elenu Tobolkovou, Mgr. Janu Houskovou a pak odpovûdné redaktory Michala Votavu a Bc. Lenku imonovou. Petr Pech, pfiedseda redakãní rady V âísle: Leto ní sportovní hry skonãily (str. 2) SVAZOVÁ REKREACE 2009 (str. 3) Svazové sportovní hry 2009 (str. 3) Problematika zákona o zamûstnanosti v roce 2009 (str. 5) PF 2009 Od 1. ledna 2009 v novém... Dne ní doba je uspûchaná. V e se mûní. A tak do lo i na ná svaz. V souãasné dobû máme internetové stránky, intranet, kter je souãástí intranetu âmkos, a papírov ãasopis Servis. Pfiístup na intranet byl trochu tûïkopádn, systém webov ch stránek zastaral, neumoïàoval jednoduchou a pravidelnou údrïbu a zároveà pfiestával b t kompatibilní s nov mi internetov mi prohlíïeãi. Rozhodli jsme se oslovit nûkolik firem zab vajících se tvorbou internetov ch stránek, aby se pokusily nalézt pro nás nûjaké fie ení. V sledkem nûkolika mûsícû pfiíprav jsou kompletnû nové internetové stránky Odborového svazu UNIOS, které budou spu tûny 1. ledna Se zmûnou designu dochází i ke zmûnû obsahové. Na vefiejn ch internetov ch stránkách se dozvíte témûfi v e o na em svazu, o historii, sluïbách, které poskytuje, naleznete zde základní dokumenty, které bude moïné stáhnout (stanovy OS, program OS) a samozfiejmû tu budou kontakty na jednotlivá pracovi tû svazu. V e ostatní se pfiesune na intranet, na kter se budete moci pfiihlásit pfiímo z úvodní stránky. Hesla pro pfiihlá ení do intranetu budou rozesílat zaãátkem ledna kontaktní místa OS UNIOS. Hlavní zmûnou intranetu bude jeho rozdûlení. âást bude vûnována internetové mutaci ãasopisu Servis. Ve druhé ãásti naleznete v echny informace, které budete potfiebovat - kalendáfi akcí, online pfiihla ovací formuláfie na akce pofiádané OS UNIOS (porady KM, vzdûlávání, sportovní hry), právní a ekonomickou poradnu, BOZP, zápisy ze zasedání orgánû svazu, metodiku pro KV, v sledky a pravidla SSH, fotogalerii a v neposlední fiadû dokumenty pro staïení. Adresa nov ch internetov ch stránek se zmûní na nicménû nûjak ãas budou duplicitnû spu tûny i stránky na pûvodní adrese. Po vychytání posledních chybiãek na nov ch stránkách budete po zadání staré adresy automaticky pfiesmûrováni na stránky nové. Vûfiíme, Ïe nov systém vám pfiinese rychleji více informací, neï jste dostávali doposud prostfiednictvím ãasopisu Servis a internetu, a Ïe po pfiekonání nûkter ch dûtsk ch nemocí (doufáme, Ïe nepfiijdou) pobûïí k va í plné spokojenosti. Pokud budete mít jakékoliv problémy ãi dotazy t kající se nov ch internetov ch stránek, obracejte se na kontaktní místa, nebo pfiímo na tel ãi na Michal Votava

2 Spolupráce s úfiady práce V PlzeÀském kraji pracují ve v ech poradních sborech úfiadû práce zástupci odborû. Jejich ãinnost projednávala Regionální rada OS. K bylo evidováno uchazeãû o zamûstnání, z toho novû evidovan ch v fiíjnu Míra nezamûstnanosti je 4,2 % (Praha 2,06, Ústí n. L. 9,22 %). Zajímavostí je, Ïe napfiíklad v Plzni-mûstû tvofií cizinci 17 % práceschopného obyvatelstva. Jsou zamûstnáváni vût inou prostfiednictvím pracovní agentury. Îe v jejich ãinnosti není v echno v pofiádku a Ïe pfiipomínky odborû k nim nejsou liché, svûdãí i v e pokut tûmto agenturám: 5,5 mil. Kã. Pro srovnání: v e pokut v celé âr od úfiadû práce ãinily 12 mil. Kã. (hrk) Komise pro rovnost pfiíleïitostí 27. listopadu se se la komise pro rovnost pfiíleïitostí. Zasedání zahájila v ústfiedí odborového svazu. Za svaz se ho zúãastnil pfiedseda Karel Sladkovsk, za V bor âmkos pro rovné pfiíleïitosti Ïen a muïû se dostavila Dana techová. Po jednání na svazu se komise odebrala na odpolední debatu do parlamentu vlády âr se SoÀou Markovou, pfiedsedkyní Stálé komise pro rovné pfiíleïitosti. Motto setkání: Balíãek opatfiení na podporu rodiny neboli prorodinn balíãek, kter byl vládou jednomyslnû schválen ve stfiedu 19. listopadu. Jana S korová Svazové sportovní hry 2008 jsou minulostí. Zaãátkem listopadu probûhl turnaj v hodu ipkami, a tím zakonãil cel leto ní roãník. Turnaj se konal stejnû jako v uplynul ch roãnících v prostfiedí hotelu Medlov u Nového Mûsta na Moravû. Letos se pfiihlásilo 30 ãtyfiãlenn ch druïstev, celkem 72 muïû a 46 Ïen. Turnaj se hrál na ãtyfii kola tak, aby si v echna druïstva zahrála na v ech ãtyfiech terãích. V jednom kole si kaïd hráã hodil desetkrát tfiemi ipkami. Nûkomu se dafiilo více, nûkomu ménû, nûkter m tréma svazovala ruce natolik, Ïe byl problém dohodit k terãi. Jiní zas naopak excelovali a bylo zajímavé sledovat, jak se jim ipky zapichují neomylnû a s jistotou do dvacítky. Mezi muïi se nejlépe dafiilo Petrovi Kratochvílovi ze ZO TS Sobûslav, kter zaslou- Ïenû se ziskem 2921 bodû vybojoval zlato mezi muïi. Druh skonãil Karel Kukleta ze ZO MP Brno A, kter dosáhl celkovû pouze na 2724 bodû. Bronzov stupínek obsadil Rudolf Táborsk, tentokrát ze ZO MP Brno C, s 2559 body. V kategorii Ïen bylo koneãné pofiadí na prvních tfiech místech stejné jako v loàském roce. Nejlépe házela Martina Schropferová ze ZO MP Brno F s 1888 body, druhá skonãila Martina Halászová ze ZO MP Brno D, která naházela celkem 1877 bodû. Tfietí skonãila Libu e Lorencová ze ZO Nemocnice Svitavy C s 1807 body. V sledky jednotlivcû jiï napovídají, jaké bylo celkové pofiadí druïstev. Ani v kon Petra Kratochvíla nepomohl jeho druïstvu v obhajobû loàského vítûzství, a tak pohár uzmuli nûkolikanásobní vítûzové ze ZO Mûstská policie Brno A se ziskem 9522 bodû, aï druhé místo obsadila ZO TS Sobûslav s 8996 body a s pomûrnû velk m odstupem na tfietím místû skonãilo druïstvo ZO Mûstská policie Brno C se ziskem 7744 bodû. 2 ODBOROVÉ AKTUALITY Zasedání pfiedsednictva Na svém listopadovém zasedání pfiedsednictvo na eho svazu, kromû pravideln ch bodû Finanãní investice, Plnûní usnesení nebo Svazové nemovitosti, schválilo uzavfiení Dodatku ã. 2 KSVS s âpu. Dal ím bodem, kter ke konci roku ãlenové pfiedsednictva projednávají, jsou odmûny funkcionáfiû za celoroãní práci pro svaz. V aktualitách z odborû pfiedseda svazu mj. Leto ní sportovní hry skonãily Veãer probíhalo vyhlá ení v sledkû turnaje ipek a také nejúspû nûj ích druïstev a jednotlivcû za celé SSH. V druïstvech vyhrála ZO Nemocnice ve Svitavách, v kategorii jednotlivcû mûl nejvíce bodû Mirek Ulman z MO ã. 7 Praha 4, v kategorii Ïen mûla nejvíce bodû Alena Leinweberová ze ZO Nemocnice ve Svitavách. Poté jiï následovala hudba a tanec, kdy bylo vidût, Ïe v em zbylo fyzick ch sil je tû dost a dost. Král zemfiel, aè Ïije král! Jedny sportovní informoval o moïnosti pfiípadného uspofiádání eurodemonstrace pfií tí rok v Praze. Akce by se zúãastnily v echny organizace EOK a reagovala by na tou dobou aktuální ekonomickou a sociální situaci v EU. Z diskuze ãlenû vyplynulo, Ïe uspofiádání této akce vítá, av ak s obavami, zda bude naplnûn poïadovan poãet demonstrantû. Jitka Zettelová Sekce vefiejnû prospû n ch sluïeb Dne 5. listopadu v ústfiedí Odborového svazu UNIOS zasedala sekce VPS. Pfiedseda sekce Franti ek Kaláb poïádal místopfiedsedu svazu Petra Pecha, aby vysvûtlil vstup soukrom ch spoleãností do vefiejnû prospû n ch sluïeb. Jsou to spoleãnosti ze zahraniãí s dlouhodobou pûsobností v âechách, které se zab vají pfieváïnû nakládáním s odpady. Jedná se o dánskou firmu Marius Pedersen (vlastní v âeské republice 40 provozoven). První kontakty uzavfiela v roce U této spoleãnosti je patrn tlak na ukonãení ãinnosti odborov ch organizací, fiekl Petr Pech. Bezproblémová je spolupráce rakouské firmy A. S. A. (na ãeském trhu od roku 1992) s odborovou organizací v TS mûsta Liberce, jak nám potvrdil ãlen sekce Ing. Ou ko. Odborová organizace byla zaloïena i v AVE CZ odpadové hospodáfiství, s. r. o., se sídlem v Praze 10. Svoji ãinnost v âechách zahájila v roce 1993 je tû pod názvem REO - RWE Entsorgung, s. r. o. Problémem, na kter Petr Pech upozornil, je platnost kolektivní smlouvy a zmûna vlastníka. V pfiípadû, Ïe zmûna je tû neprobûhla, doporuãil sepsat dodatek, kter m se platnost kolektivní smlouvy posune na dal í období. Ing. Anna Kodlová informovala o uzavírání kolektivních smluv v roce BlíÏe o této problematice psala v ãasopisu SERVIS ã. 9. Na závûr jednání pfiedseda sekce Franti- ek Kaláb otevfiel diskuzi o placení ãlensk ch pfiíspûvkû, ale hlavnû se diskutovalo o vstupu soukrom ch spoleãností do VPS. Jana S korová hry skonãily a dal í se jiï pfiipravují. Díky patfií v em ãlenûm sportovní komise za jejich ãas, kter vûnovali pfiípravû jednotliv ch turnajû. V ichni spoleãnû se tû íme, Ïe se s vámi uvidíme na turistice, cykloturistice, minigolfu, nohejbalu, ping-pongu, volejbalu, kuïelkách, bowlingu ãi tfieba právû opût na ipkách pfii Svazov ch sportovních hrách PfiedbûÏné pfiihlá ky naleznete v tomto ãísle ãasopisu Servis na stranû 7 nebo na internetu. Sportovní komise

3 PRO REGIONY A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE kolení pofiádaná OS UNIOS v roce 2009 SVAZOVÁ REKREACE 2009 REKREAâNÍ ST EDISKO VR OV Ceny svazové rekreace pro rok 2009: I. kategorie - cena pobytu 480 Kã - dospûlí 350 Kã - dítû do 12 let II. kategorie - cena pobytu 400 Kã - dospûlí 300 Kã - dítû do 12 let I. kategorie - pokoje se sprchou + WC II. kategorie - pokoje se sprchou, WC spoleãné na patfie délku pobytu lze dohodnout u vedoucího stfiediska v cenû pobytu je ubytování se snídaní, moïnost vyuïití bazénu a ostatní hotelové sluïby dûti do 6 let pfii doprovodu dvou dospûl ch zdarma za poplatek lze vyuïít masáïní vany, sportovní potfieby, televizor, kuleãník, ipky strava se poskytuje dle jídelníãku - obûd za 100 Kã - veãefie za 80 Kã Sociální rekreaãní ceny RZ Vr ov Sociální poukaz A - pfii prokázání ãistého mûsíãního pfiíjmu rodiny pod 1,2 Ïivotního minima rodiny dle zákona ã. 110/2006 Sb., v platném znûní I. kategorie - cena pobytu 96 Kã - dospûlí 70 Kã - dítû do 12 let II. kategorie - cena pobytu 80 Kã - dospûlí 60 Kã - dítû do 12 let Sociální poukaz B - pfii prokázání ãistého mûsíãního pfiíjmu rodiny pod 1,4 Ïivotního minima rodiny dle zákona ã. 110/2006 Sb., v platném znûní I. kategorie - cena pobytu 192 Kã - dospûlí 140 Kã - dítû do 12 let II. kategorie - cena pobytu 160 Kã - dospûlí 120 Kã - dítû do 12 let Sociální poukaz C - pfii prokázání ãistého mûsíãního pfiíjmu rodiny pod 1,6 Ïivotního minima rodiny dle zákona ã. 110/2006 Sb., v platném znûní I. kategorie - cena pobytu 288 Kã - dospûlí 210 Kã - dítû do 12 let II. kategorie - cena pobytu 240 Kã - dospûlí 180 Kã - dítû do 12 let Mimo tuto nabídku rekreace ve svazovém stfiedisku budeme na internetu na im ãlenûm nabízet v prûbûhu pfií tího roku rekreaci v ostatních odborov ch zafiízeních, s kter mi odborov svaz spolupracuje. (pp) Svazové sportovní hry 2009 Leto ní sportovní hry skonãily. ReportáÏ z poslední ãásti, turnaje v hodu ipkami, jste si jiï urãitû pfieãetli v tomto ãísle. V konn v bor ale schválil i plán sportovních her na pfií tí rok, vãetnû nûkolika zmûn. Proto se o nich trochu rozepí eme. Co pro vás tedy chystáme? Sporty probûhnou stejnû jako letos, kromû turistiky, která opût zmûní své místo. Zmûny se t kají startovného a jeho v e. BohuÏel ekonomika je neúprosná a inflace pûsobí na v echno, takïe jsme byli nuceni zvednout startovné ze 150 Kã na 200 Kã. Tato cena se ale t ká jen 16 ãlenû z jedné ZO/MO, ktefií se úãastní turnaje. Pokud na jednotliv turnaj (bez ohledu na to, zda se hraje jeden nebo více sportû) pfiihlásíte ménû neï 16 ãlenû (vãetnû), budete hradit startovné 200 Kã. Pokud jich ale pfiihlásíte více (17 a více), budete za kaïdého ãlena nad 16 platit 1000 Kã startovného (napfi. pokud pfiihlásíte 20 ãlenû na ipky, zaplatíte 16 x x 1000 = 7200 Kã startovné). V cenû startovného opût není zahrnuto ubytování z pátku na sobotu a veãefie v pátek. Doufáme, Ïe vás alespoà nûjak sport z na í nabídky zaujme a zúãastníte se. Jediné, co se po úãastnících v ech turnajû Ïádá, tedy kromû ãlenství v OS UNIOS, je chuè si zahrát a dobfie se pobavit. Nyní o jednotliv ch turnajích podrobnûji. 1. Turistika, cykloturistika a minigolf Turistika i cykloturistika se pro pfií tí rok stûhují na Moravu, pfiesnû do lázeàského mûsta Luhaãovice. Tentokrát ale nepfiipravujeme trasy, kter mi budete muset projet, ale dostanete mapu s nûkolika vyznaãen mi body, u kter ch bude kontrolní znaãka a tu zapí ete do mapy. V jakém pofiadí a kolik míst nav tívíte, bude záleïet jen na vás. Samozfiejmû ta místa budou v dosahu pû ích i cyklistû. SoutûÏí dvou aï ãtyfiãlenná druïstva. Nicménû kaïd ví, Ïe v pfiípadû turistiky nejde ani tak o soutûï, jako spí o to projít se krásnou pfiírodou. (Pokraãování na str. 7) Zanedlouho zaãne dal í rok a s ním i nová série semináfiû pro funkcionáfie ZO/MO. V prvním pololetí se uskuteãní celkem ãtyfii semináfie ve dvou rûzn ch termínech. V roce 2009 se OS UNIOS opût zapojil do projektu âmkos Posilování sociálního dialogu, v jehoï rámci se uskuteãní tfii semináfie na témata: 1. Zákoník práce - bude zamûfien pfiedev ím na pracovnûprávní vztahy, základní pojmy zákoníku práce, práva a povinnosti zamûstnancû, práva a povinnosti zamûstnavatelû, práva odborov ch organizací a flexibilní formy práce. 2. Sociální dialog - na programu bude sociální dialog v âr, strany sociálního dialogu a jejich pfiedstavitelé, legislativní úprava sociálního dialogu, obsah kolektivní smlouvy, problémová jednání a umûní dosáhnout kompromisu. 3. Rozvoj lidsk ch zdrojû - na programu bude fiízení lidsk ch zdrojû sociálních partnerû, umûní úãinné komunikace, asertivita jako souãást sociální kompetence, prezentaãní dovednosti a rétorika sociálních partnerû, diplomatická etika sociálních partnerû, osobnostní rozvoj a rozvoj mûkk ch dovedností sociálních partnerû, motivace pro celoïivotní vzdûlávání sociálních partnerû. Poslední semináfi bude organizovat ná svaz a bude zamûfien na oblast BOZP. Termíny semináfiû budou dva, a to bfiezna v Luhaãovicích a bfiezna v Horním Bradle. ProtoÏe jsou ale tfii semináfie koordinovány s âmkos a do souãasné doby nebyl stanoven harmonogram tûchto semináfiû ani lektorsk sbor, nenaleznete zde pfiihlá ku. NemÛÏeme zatím sdûlit, kter semináfi bude v kterém termínu. V e by mûlo b t dofie- eno do konce leto ního prosince a hned poté budou pfiihlá ky zvefiejnûny na internetu a zároveà rozeslány na jednotlivá kontaktní místa. Ta je pfiepo lou do ZO/MO. Úãastnick poplatek je stejn pro v echny semináfie, a to 200 Kã za kaïdého úãastníka (cena zahrnuje ubytování, stravu a náklady na kolení). Tato cena se v ak vztahuje maximálnû na pût úãastníkû z jedné ZO nebo MO, dal í pfiípadní úãastníci jiï hradí cenu 800 Kã za kaïdého úãastníka). Dal í informace vám poskytne Michal Votava na tel. ã , pfiípadnû a u (mv) Dodatek KSVS Dne byl podepsán dodatek ã. 2 ke kolektivní smlouvû vy ího stupnû mezi âeskou plynárenskou unií - zamûstnavatelsk m svazem zastoupen m prezidentem âeské plynárenské unie Ing. Romanem Budinsk m, a odborov mi svazy OS UNIOS, zastoupen m pfiedsedou svazu Karlem Sladkovsk m a místopfiedsedou svazu Petrem Pechem, a OS Transgas, zastoupen m pfiedsedkyní svazu árkou Vojíkovou. Tento dodatek zkracuje pracovní dobu pro v echny zamûstnance plynárenství od na maximálnû 37,5 hodiny t dnû. Po deseti letech jednání bylo dosaïeno, Ïe v echny plynárenské spoleãnosti vzniklé po privatizaci âesk ch plynárensk ch podnikû budou mít stejn limit pracovní doby. Posledním mohykánem, kter drïel del í pracovní dobu u jednosmûnného provozu, byla PraÏská plynárenská, a. s. Druhou zmûnou, kterou dodatek fie í, je nárûst tarifû pro rok V e tarifû v kolektivní smlouvû vy ího stupnû, a tedy zaruãená ãást mzdy zamûstnancû, stoupne v pfií tím roce o ãtyfii procenta. Postup t kající se úhrady prvních tfií dnû nemoci fie í v podnikov ch smlouvách jednotliví zamûstnavatelé rozdílnû, proto se nepodafiilo v tomto dodatku pravidla sjednotit. Nûkde je preferováno placené volno, které roz ifiuje zákonnou dovolenou, a nûkde vyplácejí v prvních tfiech dnech nemoci pau ální ãástku stejnou pro kaïdého zamûstnance bez rozdílu v e jeho v dûlku. Petr Pech 3

4 V novém zákoníku práce vychází právní úprava z toho, Ïe nedostatky pfiedchozí právní úpravy budou odstranûny tím, Ïe je v úpravû zakotven odkaz na úpravu obãansk m zákoníkem. Na rozdíl od minulé právní úpravy pracovnûprávních vztahû stojí nov zákoník práce v pfiípadû neplatnosti právních úkonû na principu tzv. relativní neplatnosti. Ustanovení 4 zákoníku práce, které upravovalo vzájemn vztah zákoníku práce a obãanského zákoníku, bylo nálezem Ústavního soudu ze dne 12. bfiezna t. r. zru eno (nález byl publikován ve Sbírce zákonû pod ãíslem 116/2006 s úãinností dne 14. dubna t. r.). Ústavní soud ve svém rozhodnutí opustil v zákoníku zakotven princip delegace a pfiiklonil se k principu subsidiarity obãanského zákoníku ve vztahu k zákoníku práce. Zákoník práce obsahuje celou fiadu odkazû na ustanovení obãanského zákoníku, které v ak nemohou pokr t v echny situace, jeï se mohou v pracovnûprávních vztazích vyskytnout. Proto Ústavní soud vyslovil ve svém citovaném nálezu názor, podle nûhoï, pokud by zákoník práce nerespektoval úplnou subsidiaritu obãanského zákoníku, respektive pokud by byly odkazy na jednotlivá ustanovení obãanského zákoníku neúplné, nemohl by b t obãansk zákoník v dûsledku pûvodnû pfiijaté metody delegace jako obecn pfiedpis soukromého práva pouïit. Po zru ení 4 zûstala v zákoníku práce jednotlivá ustanovení, která se opírají o delegaãní princip, coï v aplikaãní praxi mûïe pfiiná et fiadu problémû. Do doby zru ení tûchto ustanovení zákonodárcem lze je s ohledem na obecnou subsidiaritu povaïovat za nadbyteãná a pro aplikaci zákoníku po nálezu Ústavního soudu jen za orientaãní. V této souvislosti je nutno uvést, Ïe Ústavní soud vyhovûl námitce navrhovatelû ústavní stíïnosti, ktefií napadli i ustanovení 18 zákoníku práce, pokud odkazovalo na 48 a 49 obãanského zákoníku. Pro praxi vznikla nyní problematická situace, kdy je zcela zru eno konkrétní delegaãní ustanovení v 18 zákoníku práce, a to pouïití 48 a 49 obãanského zákoníku, av ak na stranû druhé lze obãansk zákoník pouïít subsidiárnû ve vztahu k celému zákoníku práce. S aplikací obecn ch ustanovení obãanského zákoníku úzce souvisí i problematika platnosti a neplatnosti právních úkonû. Podle ustanovení 37 a 38 obãanského zákoníku jsou neplatné úkony, které sv m obsahem nebo úãelem odporují zákonu nebo jej obcházejí, nebo se pfiíãí dobr m mravûm. Jedná se o takové právní úkony, které jsou v slovnû zakázány nebo vylouãeny. V pfiípadû obcházení zákona dochází zpravidla k tomu, Ïe právní úkon neodporuje sice v slovnû znûní zákona, av ak sv mi dûsledky sleduje ten cíl, aby zákon nebyl dodrïen. Dále jsou neplatné právní úkony, které nebyly uãinûny svobodnû, váïnû nebo urãitû a srozumitelnû, nebo které byly uãinûny zamûstnancem jednajícím v du evní poru e. Stejnû tak jsou neplatné právní úkony, které byly uãinûny osobou nemající zpûsobilost k právním úkonûm. 4 CO VÁS ZAJÍMÁ Znovu k problematice právních úkonû v pracovnûprávních vztazích Podle ustanovení 19 aï 21 zákoníku práce jsou neplatné právní úkony, kter mi se zamûstnanec pfiedem vzdává sv ch práv, dále právní úkony, k nimï nebyl dán poïadovan souhlas pfiíslu ného orgánu, a úkony, které nebyly uãinûny formou, kterou zákoník práce pfiedepisuje a spojuje se sankcí neplatnosti. Pokud nebyl právní úkon ve formû, kterou vyïaduje zákoník práce, je neplatn, jen stanoví-li to zákoník práce v slovnû. Pro nedostatek formy je právní úkon neplatn také tehdy, vyïaduje-li to dohoda úãastníkû, coï v ak nelze pouïít v pfiípadû pracovní smlouvy. V této souvislosti je nutno uvést, Ïe pro platné uzavfiení smlouvy písemnou formou staãí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému pfiijetí. Samotné projevy úãastníkû pracovnûprávního vztahu pfiitom nemusí b t na téïe listinû, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak. Tento zákoník upravuje odchylnû tuto otázku jen v pfiípadû uzavfiení kolektivní smlouvy, kdyï v ustanovení 27 odst. 2 stanoví, Ïe kolektivní smlouva musí b t uzavfiena písemnû a podepsána úãastníky na téïe listinû, jinak je neplatná. I po nálezu Ústavního soudu zûstal v zákoníku práce novû zakotven princip tzv. relativní neplatnosti právních úkonû. Ustanovení 20 zákoníku práce stanoví, Ïe jde-li o dûvod neplatnosti právního úkonu, povaïuje se právní úkon za platn, pokud se ten, kdo je takov m úkonem dotãen, neplatnosti nedovolá. Ústavní soud v ak sv m nálezem zru il v tomto ustanovení obsaïenou v jimku tzv. absolutní neplatnosti v pfiípadû právního úkonu smûfiujícího ke vzniku pracovního pomûru nebo k uzavfiení dohody o práci konané mimo pracovní pomûr. I tyto právní úkony se tak dostaly do reïimu tzv. relativní neplatnosti. V dûsledku relativní neplatnosti a její právní úpravy se neplatnosti právního úkonu nemûïe dovolat ten, kdo ji sám zpûsobil. TotéÏ platí, nebyl-li úkon uãinûn ve formû, kterou vyïaduje dohoda úãastníkû. V praxi bude nûkdy obtíïné prokázat, která ze smluvních stran neplatnost právního úkonu zpûsobila, popfiípadû ji zpûsobila vy í mûrou. Ne vïdy bude moïné s naprostou samozfiejmostí pfiedpokládat, Ïe je to zamûstnavatel, kdo je v právu orientovanûj í a zbûhlej í, a tudíï by mûl nést odpovûdnost za obsahovou i právní bezvadnost právních úkonû. Podle ustanovení 20 odst. 2 zákoníku práce v ak souãasnû platí, Ïe neplatnost právního úkonu nemûïe b t zamûstnanci na újmu, pokud neplatnost nezpûsobil v luãnû sám. Vznikne-li zamûstnanci následkem takového neplatného právního úkonu koda, je zamûstnavatel povinen ji nahradit, ãímï zákoník brání moïnému zneuïívání ze strany zamûstnavatele. Neplatnosti konkrétního právního úkonu je nutno se dovolat vûãi soudu Ïalobou, nepostaãí ji uplatnit pouze vûãi druhému úãastníkovi pracovnûprávního vztahu. Dovolání se ODPOVÍ DÁME neplatnosti je totiï právním úkonem. V takovém pfiípadû projev vûle, kter m se úãastník pracovnûprávního vztahu relativní neplatnosti dovolává, musí vyjadfiovat jak skuteãnost, Ïe jde o uplatnûní relativní neplatnosti, tak i vadu takovéhoto napadeného právního úkonu, která v konkrétním pfiípadû jeho relativní neplatnost zpûsobila. Pfiitom podle soudní praxe nepostaãí, pokud úãastník na tuto neplatnost v soudním fiízení pouze upozorní. Takovéto upozornûní totiï je tû neznamená, Ïe se tím relativní neplatnosti dovolá. Takovéto právo oprávnûného úãastníka pracovnûprávního vztahu na dovolání se relativní neplatnosti právního úkonu se promlãuje v obecné tfiíleté promlãecí dobû podle ustanovení 101 obãanského zákoníku. Poãátek bûhu této promlãecí doby je spojen se dnem, kdy do lo k uãinûní pfiedmûtného právního úkonu. Písemn projev vûle druhému úãastníku právního vztahu a Ïalobu soudu je nutno v zákonem stanovené lhûtû také doruãit. V souvislosti s problematikou relativní neplatnosti právních úkonû je v ak nutno zmínit obsah ustanovení 330 zákoníku práce, které v nûkter ch pfiípadech zakotvuje prekluzi práva dovolat se urãité skuteãnosti. Ne v echny pfiípady v ak mají charakter dovolání se relativní neplatnosti právního úkonu. Zmínûné ustanovení zákoníku práce totiï stanoví, Ïe k zániku práva proto, Ïe nebylo ve stanovené dobû uplatnûno, dochází jen v pfiípadech stanoven ch v zákoníku práce v ustanoveních 39 odst. 5, 58, 59, 72, 218 odst. 4 vûtû druhé, 267 odst. 2 a 315. Byloli právo uplatnûno v tûchto pfiípadech po uplynutí v zákonû stanovené lhûty, musí soud pfiihlédnout k zániku práva, i kdyï to úãastník fiízení nenamítne. Uplynutím zákonem stanovené lhûty totiï právo v takovém pfiípadû, na rozdíl od pfiípadû promlãení, zaniká. V uveden ch pfiípadech se tedy úãastník pracovnûprávního vztahu musí dovolat neplatnosti právního úkonu, ne v ak ve shora uvedené obecné tfiíleté promlãecí dobû, ale v prekluzivních zákonem stanoven ch lhûtách. Zakotven princip relativní neplatnosti právních úkonû pfiinese v aplikaãní praxi fiadu problémû, na které bude nezbytné postupnû reagovat. Zvolen princip tzv. relativní neplatnosti zákoníku práce je nepochybnû patn a pro aplikaci této pracovnûprávní normy nevhodn. Na rozdíl od obãanského práva, kde je pravidlem princip absolutní neplatnosti a princip relativní neplatnosti právních úkonû je v jimkou, v pracovnûprávních vztazích je situace naprosto opaãná. Tento závaïn problém a nedostatek v ak mûïe odstranit aï nová právní úprava. Závûrem tedy nezb vá neï doporuãit na im ãlenûm, funkcionáfiûm i orgánûm základních ãi místních organizací, aby se v pfiípadû jak chkoli pochybností ãi problémû obraceli na specialisty odborového svazu se Ïádostí o odbornou pomoc. JUDr. Karel Horn DOTAZ: Prosím o vysvûtlení tohoto problému. V 66 nového zákoníku práce je uvedeno, Ïe zamûstnavatel nemûïe ve zku ební dobû zru it pracovní pomûr bûhem prvních 14 kalendáfiních dnû trvání doãasné pracovní neschopnosti (karantény) zamûstnance. Nyní jsem se doãetla, Ïe pr to bylo zru eno, Ïe to neplatí. Je to pravda? R. T., Mladá Boleslav ODPOVùë: V e uvedené ustanovení 66 odst. 1 zákona ã. 262/2006 Sb. nebylo zru eno, ale podle 393a zákoníku práce byla odloïena jeho úãinnost na den, kdy nab vá úãinnosti zákon ã. 187/2006 Sb., o nemocenském poji tûní. Proto bylo nutné odloïit úãinnost i navazujících právních pfiedpisû anebo paragrafû jednotliv ch právních pfiedpisû, které na tento zákon navazují. Jeho úãinnost byla odloïena na (zr)

5 SERVIS RADÍ POMÁHÁ INFORMUJE Problematika zákona o zamûstnanosti v roce 2009 (Pokraãování z minulého ãísla) Uvedení do problematiky zákona ã. 435/2004 Sb., o zamûstnanosti, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, jste mohli ãíst v minulém ãísle. Pfiipomínám, Ïe poslední novela tohoto zákona, zákon ã. 382/2008 Sb., nab vá úãinnosti Nyní slíbené pokraãování. Fyzická osoba má právo na zprostfiedkování vhodného zamûstnání ( 20zákona o zamûstnanosti). Vhodné zamûstnání je zamûstnání: které zakládá povinnost odvádût pojistné na dûchodové poji tûní a pfiíspûvek na státní politiku zamûstnanosti (zamûstnavatel musí b t solventní a musí si plnit své povinnosti ve vûci odvodû), jehoï délka pracovní doby ãiní nejménû 80 % stanovené t denní pracovní doby (stanovenou t denní pracovní dobou se rozumí pracovní doba uvedená v zákoníku práce - jednosmûnn reïim 40 hod. t dnû, dvousmûnn reïim 38,75 hod. t dnû, tfiísmûnn reïim 37,5 hod. t dnû), které je sjednáno na dobu neurãitou, nebo na dobu urãitou del í neï tfii mûsíce, které odpovídá zdravotní zpûsobilosti fyzické osoby a pokud moïno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce zamûstnání, moïnosti ubytování a dopravní dosaïitelnosti zamûstnání. Pokud je fyzická osoba vedena v evidenci uchazeãû o zamûstnání po dobu del í neï jeden rok, je vhodn m zamûstnáním i takové zamûstnání: které splàuje podmínky uvedené v pfiedchozích bodech a není rozhodující délka trvání zamûstnání, které splàuje podmínky vhodného zamûstnání a délka pracovní doby mûïe ãinit nejménû 50 % stanovené t denní pracovní doby. Zdravotní zpûsobilost uchazeãe o zamûstnání Zákon upravuje povinnost fyzické osoby informovat úfiad práce o v ech okolnostech souvisejících s jejím zdravotním omezením, které ovlivàují zprostfiedkování vhodného zamûstnání. Tyto okolnosti je nutno doloïit lékafisk m posudkem o etfiujícího lékafie. Zrovna tak je povinností fyzické osoby doloïit, Ïe je osobou se zdravotním postiïením. Za urãit ch okolností stanoven ch v 21 odst. 2 zákona o zamûstnanosti a na náklady úfiadu práce je fyzická osoba povinna na Ïádost úfiadu práce podrobit se lékafiskému vy etfiení ve zdravotnickém zafiízení urãeném úfiadem práce nebo pfiíslu n m lékafiem závodní preventivní péãe. V pfiípadû rekvalifikace a v pfiípadû, Ïe to vyïaduje zvlá tní právní pfiedpis, je fyzická osoba povinna podrobit se psychologickému vy etfiení. Ukonãení vedení v evidenci uchazeãû o zamûstnání nástup do zamûstnání, na Ïádost uchazeãe, nástup v konu trestu, smrt uchazeãe. Vyfiazení z evidence uchazeãû o zamûstnání stejné skuteãnosti, které brání zafiazení ãi vedení v evidenci, nemoc - podle lékafiského posudku není uchazeã schopen plnit povinnost souãinnosti s úfiadem práce, uchazeã o zamûstnání je ve vazbû po dobu del í neï est mûsícû, uchazeã zru il souhlas se zpracováním osobních údajû, uchazeã o zamûstnání vykonává nelegální práci, bez váïn ch dûvodû odmítne uchazeã nastoupit do vhodného zamûstnání, po pûti mûsících vedení v evidenci odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, nezúãastàuje se rekvalifikace, nepodrobí se závûreãnému ovûfiení získan ch znalostí a dovedností, neplní podmínky individuálního akãního plánu, odmítne podrobit se vy etfiení svého zdravotního stavu, mafií souãinnost s úfiadem práce. Vyfiazení se provede dnem, kdy nastala nûkterá ze shora uveden ch skuteãností, a to na základû rozhodnutí úfiadu práce, proti kterému je moïné se odvolat. Rozhodnutí nelze vydat po uplynutí tfií let ode dne, kdy nastala nûkterá z okolností bránících vedení uchazeãe v evidenci úfiadu práce. Vyfiazen uchazeã mûïe b t opûtovnû zafiazen do evidence po uplynutí esti mûsícû. Mafiení souãinnosti jestliïe je podle lékafiského posudku uchazeã schopen plnit povinnosti vûãi úfiadu práce, a pfiesto je neplní, uchazeã neprojedná doporuãené zamûstnání ve lhûtû stanovené úfiadem práce, uchazeã neoznámí rozhodné skuteãnosti ve stanovené lhûtû osmi dnû, uchazeã se nedostaví na úfiad práce ve stanoveném termínu bez váïn ch dûvodû uveden ch v 5 písm. c) zákona o zamûstnanosti (nemoc, nemoc dítûte apod.), uchazeã neplní povinnosti t kající se vy etfiení jeho zdravotní zpûsobilosti k v konu práce, uchazeã jin m jednáním zmafií nástup do zamûstnání. Zv ená péãe pfii zprostfiedkování zamûstnání Zákon vyjmenovává skupiny osob, kter m je vûnována zv ená péãe - osoby se zdravotním postiïením, osoby do 20 let (dfiíve 25 let), tûhotné Ïeny, kojící Ïeny a matky do devátého mûsíce po porodu, osoby peãující o dítû do 15 let vûku, osoby star í 50 let vûku, fyzické osoby vedené v evidenci déle neï pût mûsícû, osoby spoleãensky nepfiizpûsobivé. Se v emi tûmito osobami mûïe úfiad práce vypracovat individuální akãní plán. U osob, které jsou v evidenci déle neï pût mûsícû, je dána povinnost vypracovat individuální akãní plán. Podpora v nezamûstnanosti a podpora pfii rekvalifikaci Nárok na podporu v nezamûstnanosti má uchazeã, kter : vykonával v délce alespoà 12 mûsícû v posledních tfiech letech pfied zafiazením do evidence v dûleãnou ãinnost zakládající povinnost odvádût pojistné na dûchodové poji tûní a pfiíspûvek na státní politiku zamûstnanosti, poïádal o poskytnutí podpory, není poïivatelem starobního dûchodu. Nárok na podporu nemá uchazeã o zamûstnání: kterému vznikl nárok na v sluhov pfiíspûvek podle zvlá tních právních pfiedpisû, napfi. vojáci z povolání, nebo pfiíspûvek za sluïbu podle zvlá tních právních pfiedpisû, napfi. Policie âr, a tento pfiíspûvek je vy í neï podpora, se kter m byl v dobû posledních esti mûsícû pfied zafiazením do evidence uchazeãû o zamûstnání zamûstnavatelem skonãen pracovnûprávní vztah z dûvodu poru ení povinnosti vypl vající z právních pfiedpisû vztahujících se k jím vykonávané práci zvlá È hrub m zpûsobem; to platí i v pfiípadû skonãení jiného pracovního vztahu z obdobného dûvodu, kter v posledních esti mûsících pfied zafiazením do evidence uchazeãû o zamûstnání bez váïného dûvodu opakovanû sám ukonãil vhodné zamûstnání zprostfiedkované úfiadem práce. Rozhodné období (pfiedchozí zamûstnání) Rozhodn m obdobím pro posuzování nároku na podporu v nezamûstnanosti a podporu pfii rekvalifikaci jsou poslední tfii roky pfied zafiazením do evidence uchazeãû o zamûstnání. V tûchto tfiech letech se hledá alespoà 12 mûsícû v dûleãné ãinnosti. Zapoãítávají se náhradní doby, nezapoãítává se doba vedení v evidenci uchazeãû a zamûstnání a krátkodobé zamûstnání. Pfiekr vá-li se doba zamûstnání ãi jiné v dûleãné ãinnosti s náhradní dobou, poãítá se jen zamûstnání nebo jiná v dûleãná ãinnost. Co se povaïuje za náhradní dobu: doba pfiípravy osoby se zdravotním postiïením k práci, doba pobírání invalidního dûchodu pro invaliditu tfietího stupnû, doba osobní péãe o dítû ve vûku do ãtyfi let, osobní péãe o fyzickou osobu, která se podle zvlá tního právního pfiedpisu pova- Ïuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (stfiednû tûïká závislost), ve stupni III (tûïká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazeãem o zamûstnání trvale Ïije a spoleãnû uhrazují náklady na své potfieby; tyto podmínky se nevyïadují, jde-li o osobu, která se pro úãely dûchodového poji tûní povaïuje za osobu blízkou, doba v konu dlouhodobé dobrovolnické sluïby na základû smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udûlena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo v konu vefiejné sluïby na základû smlouvy o v konu vefiejné sluïby, pokud rozsah vykonané sluïby pfiekraãuje v prûmûru alespoà 20 hodin v kalendáfiním t dnu, osobní péãe o fyzickou osobu mlad í 10 let, která se podle zvlá tního právního pfiedpisu povaïuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost), uvedené doby se zapoãítávají pouze jednou. PodpÛrãí doba ãiní u uchazeãe o zamûstnání: do 50 let vûku 5 mûsícû, nad 50 do 55 let vûku 8 mûsícû, nad 55 let vûku 11 mûsícû; rozhodující pro délku podpûrãí doby je vûk uchazeãe dosaïen ke dni podání Ïádosti o podporu v nezamûstnanosti. Oproti pfiedchozí právní úpravû do lo u v ech tfií skupin uchazeãû o zkrácení podpûrãí doby o jeden mûsíc. Podpora v nezamûstnanosti a podpora pfii rekvalifikaci se neposkytuje po dobu: poskytování starobního dûchodu, poskytování dávek nemocenského poji tûní - v jimku tvofií nemocenské dávky v souvislosti s v konem v dûleãné ãinnosti dle 25 odst. 3 nebo 5 zákona o zamûstnanosti, vazby. Nárok na podporu zaniká: uplynutím podpûrãí doby, (Pokraãování na str. 6) 5

6 6 SERVIS RADÍ POMÁHÁ INFORMUJE Problematika zákona o zamûstnanosti v roce 2009 (Dokonãení ze str. 5) ukonãením vedení v evidenci uchazeãû o zamûstnání, vyfiazením z evidence uchazeãû o zamûstnání. Do podpûrãí doby se nezapoãítává doba: pobírání dávek nemocenského poji tûní, rekvalifikace, vazby. Zamûstnávání mezi jednotliv mi evidencemi - podrobnosti stanoví 48 a 49 zákona o zamûstnanosti: v posledních tfiech letech pfied zafiazením do evidence nevyãerpal uchazeã celou podpûrãí dobu a mezi jednotliv mi evidencemi odpracoval tfii mûsíce, má nárok na celou podpûrãí dobu, odpracuje-li uchazeã o zamûstnání dobu krat í neï tfii mûsíce, má nárok na zbytek podpûrãí doby, v posledních tfiech letech pfied zafiazením do evidence vyãerpal uchazeã celou podpûrãí dobu, musí b t zamûstnán alespoà est mûsícû, aby mu vznikl nárok na podporu z nové evidence, doba esti mûsícû zamûstnání se nevyïaduje, jestliïe skonãil zamûstnání nebo v dûleãnou ãinnost ze zdravotních dûvodû, z dûvodû organizaãních zmûn nebo proto, Ïe zamûstnavatel poru il podstatnou povinnost vypl vající z právních pfiedpisû, kolektivní smlouvy nebo sjednan ch pracovních podmínek, souãasnû musí b t splnûna podmínka celkové doby pfiedchozího zamûstnání, do doby esti mûsícû se nezapoãítává doba dûchodového poji tûní získaná zamûstnáním nebo jinou v dûleãnou ãinností v dobû vedení v evidenci uchazeãû o zamûstnání ( 25 odst. 1 a 3) a krátkodob m zamûstnáním. V e podpory v nezamûstnanosti a podpory pfii rekvalifikaci: stanoví se procentní sazbou z prûmûrného mûsíãního ãistého v dûlku, kter byl u uchazeãe o zamûstnání naposled zji tûn a naposled pouïíván pro pracovnûprávní úãely v jeho posledním zamûstnání v rozhodném období - jedná se o prûmûrn ãist mûsíãní v dûlek z pfiedchozího ãtvrtletí - pfiedcházející mûsíci ukonãení posledního pracovního pomûru. Napfiíklad pracovní pomûr skonãí , pfiedchozí ãtvrtletí je fiíjen aï prosinec 2008, v pfiípadû samostatné v dûleãné ãinnosti se v e podpory stanoví procentní sazbou z posledního vymûfiovacího základu v rozhodném období pfiepoãteného na kalendáfiní mûsíc, první dva mûsíce ãiní procentní sazba 65 % prûmûrného mûsíãního ãistého v dûlku nebo vymûfiovacího základu, dal í dva mûsíce ãiní 50 %, po zb vající podpûrãí dobu 45 %, pfii rekvalifikaci ãiní procentní sazba podpory 60 % prûmûrného mûsíãního ãistého v dûlku nebo vymûfiovacího základu, pfii souhrnu zamûstnání se prûmûrn mûsíãní v dûlek stanoví ze souhrnu prûmûrn ch mûsíãních v dûlkû nebo vymûfiovacích základû ãi základu, maximální v e podpory ãiní 0,58násobek prûmûrné mzdy v národním hospodáfiství za první aï tfietí ãtvrtletí kalendáfiního roku pfiedcházejícího kalendáfinímu roku, ve kterém byla podána Ïádost o podporu v nezamûstnanosti, maximální v e podpory pfii rekvalifikaci ãiní 0,65násobek prûmûrné mzdy v národním hospodáfiství za první aï tfietí ãtvrtletí kalendáfiního roku pfiedcházejícího kalendáfinímu roku, ve kterém uchazeã o zamûstnání nastoupil na rekvalifikaci, u tûch uchazeãû, ktefií nedoloïí v i prûmûrného mûsíãního ãistého v dûlku ( 51 odst. 1 zákona o zamûstnanosti) se procentní sazba podpory stanoví za první dva mûsíce ve v i 0,15násobku, dal í dva mûsíce ve v i 0,12násobku a po zb vající podpûrãí dobu 0,11násobku prûmûrné mzdy v národním hospodáfiství za 1. aï 3. ãtvrtletí kalendáfiního roku pfiedcházejícího kalendáfinímu roku, podpora pfii rekvalifikaci se uchazeãi o zamûstnání v pfiípadech uveden ch v 51 odst. 1 stanoví ve v i 0,14násobku prûmûrné mzdy v národním hospodáfiství za první aï tfietí ãtvrtletí kalendáfiního roku pfiedcházejícího kalendáfinímu roku, ve kterém uchazeã o zamûstnání nastoupil na rekvalifikaci, podpora v nezamûstnanosti a podpora pfii rekvalifikaci jsou splatné po nabytí právní moci rozhodnutí o jejich pfiiznání pozadu za mûsíãní období, a to nejpozdûji v následujícím kalendáfiním mûsíci; mûïe b t vyplacena záloha, nárok na pfiiznání a poskytnutí hmotného zabezpeãení uchazeãe o zamûstnání je moïno uplatnit do pûti let ode dne, od kterého mûlo b t poskytnuto, byla-li podpora poskytována v nesprávné v i (niï í, vy í) nebo byla-li pfiiznána neoprávnûnû, rozhodne úfiad práce o správné v i; lhûta na vrácení neoprávnûnû vyplacené podpory nebo v nesprávné v i je pût let ode dne, od kterého nenáleïela vûbec nebo v poskytnuté v i. Uchazeã o zamûstnání je povinen vrátit poskytnutou podporu v nezamûstnanosti a podporu pfii rekvalifikaci nebo jejich ãásti v pfiípadû, Ïe ( 56 zákona o zamûstnanosti): bylo rozhodnuto, Ïe skonãení pracovnûprávního vztahu je neplatné a vztah trvá i nadále, bylo rozhodnuto, Ïe v kon jin ch v dûleãn ch ãinností neskonãil, úfiadem práce bylo dodateãnû zji tûno, Ïe byl uchazeãi pfiiznán starobní dûchod nebo invalidní dûchod ve tfietím stupni a je schopen v dûleãné ãinnosti za zcela mimofiádn ch podmínek, uchazeãi byly poskytovány dávky nemocenského poji tûní. Problematika zákona o zamûstnanosti je znaãnû obsáhlá a sloïitá, proto v této pfiíloze je uvedeno jen to nejpodstatnûj í ze zákona. Zákon dále fie í problematiku zprostfiedkování zamûstnávání agenturami práce, zamûstnávání osob se zdravotním postiïením, zamûstnávání zamûstnancû ze zahraniãí, zelené karty, v kon umûlecké, kulturní, sportovní nebo reklamní ãinnosti dítûte. Zákon také fie í kontrolní ãinnost úfiadû práce a z toho plynoucí pfiestupky a správní delikty fyzick ch a právnick ch osob. Za pfiestupek ãi správní delikt lze uloïit sankci v rozmezí od 5000 Kã do 5 mil. Kã. Napfiíklad je zv ena pokuta za umoïnûní v konu nelegální práce, a to ze dvou milionû na pût milionû Kã. Na závûr uvádíme pfiehled v e podpor v nezamûstnanosti v následujícím pfiehledu: Zákon ã. 435/2004 Sb., o zamûstnanosti, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû úãinnost: Doba poskytování podpory v nezamûstnanosti (za hvûzdiãkou podmínka) 5 mûsícû (uchazeã ve vûku do 50 let) * zamûstnání s odvodem pojistného na dûchodové poji tûní a pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti 12 mûsícû v posledních tfiech letech 8 mûsícû (uchazeã ve vûku 50 aï 55 let) 11 mûsícû (uchazeã ve vûku nad 55 let) MoÏnost pfiiv dûlku * Zamûstnání na ménû neï 20 hodin t dnû; za ménû neï polovinu minimální mzdy, tj. nyní 4000 Kã mûsíãnû V e podpory v nezamûstnanosti * Maximální hranice první dva mûsíce 65 % * 0,58násobek prûmûrné mzdy v národním hospodáfiství za první aï tfietí ãtvrtletí kalendáfiního roku pfiedcházejícího kalendáfinímu roku, ve kterém byla podána Ïádost o podporu, dal í dva mûsíce 50 % po zbytek podpûrãí doby 45 % pfii rekvalifikaci 60 % - prûmûrného mûsíãního ãistého v dûlku dosaïeného v posledním zamûstnání - nebo z posledního vymûfiovacího základu * 0,65násobek prûmûrné mzdy v národním hospodáfiství za první aï tfietí ãtvrtletí kalendáfiního roku pfiedcházejícího kalendáfinímu roku, ve kterém uchazeã o zamûstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nelze-li stanovit prûmûrn ãist v dûlek nebo vymûfiovací základ, ãiní v e podpory: první dva mûsíce 0,15násobek * prûmûrné mzdy v národním hospodáfiství za první aï tfietí ãtvrtletí kalendáfiního roku pfiedcházejícího kalendáfinímu roku, ve kterém byla podána Ïádost o podporu, dal í dva mûsíce 0,12násobek po zbytek doby 0,11násobek pfii rekvalifikaci 0,14násobek * prûmûrné mzdy v národním hospodáfiství za první aï tfietí ãtvrtletí kalendáfiního roku pfiedcházejícího kalendáfinímu roku, ve kterém uchazeã o zamûstnání nastoupil na rekvalifikaci. PrÛmûrná mzda v národním hospodáfiství za 1. aï 3. ãtvrtletí 2007 ãiní Kã. Poji tûní obãana vedeného v evidenci úfiadu práce Zdravotní poji tûní * platí za obãana stát DÛchodové poji tûní * je úãasten dûchodového poji tûní v dobû, kdy mu náleïí hmotné zabezpeãení, a dále v rozsahu maximálnû tfií let, kdy podpora nenáleïí dle podmínek zákona ã. 155/1995 Sb., v platném znûní Nemocenské poji tûní * není úãasten JUDr. Jitka Kocianová

7 PRO KAÎDÉHO NùCO Svazové sportovní hry 2009 (Dokonãení ze str. 3) Souãasnû s turistikou bude opût pfiipraven turnaj minigolfu, i kdyï tentokrát bude od turistiky oddûlen. Budou soutûïit tfiíãlenná druïstva a v rámci turnaje bude vyhodnocena i soutûï jednotlivcû muïû a Ïen. Podrobnûj í pravidla budou souãástí propozic a zároveà si je budete moci pfieãíst na internetu. Termín: 6. aï 7. ãervna 2009 Místo: hotel Adamantino, Luhaãovice-Pozlovice Cena za pfiíjezd v pátek: 625 Kã (nocleh + veãefie) 2. Nohejbal, stolní tenis a volejbal Turnaje nohejbalu, stolního tenisu a volejbalu probûhnou stejnû jako v minulém roce. Turnaj nohejbalu trojic se bude hrát na kurtu u koly v Trhové Kamenici. DruÏstvo mûïe mít maximálnû ãtyfii ãleny. Systém turnaje urãí aï poãet zúãastnûn ch druïstev, ale obvykle se hraje ve skupinách, z nichï nejlep í postoupí do skupiny finálové a ostatní se utkají ve skupinû o umístûní. Tento systém zaruãuje, Ïe s kaïdé druïstvo zahraje dostateãn poãet zápasû. Stolní tenis dvouãlenn ch druïstev se hraje na stolech v hernû ARS OS UNIOS, kde jsou úãastníci ubytováni. Hraje se systémem znám m z turnajû Davis cupu vïdy dvû dvouhry, jedna ãtyfihra a nakonec zase dvû dvouhry. Systém turnaje hraného ve skupinách zaji Èuje, Ïe si v ichni dobfie zahrají. Turnaj bude opût rozdûlen na kategorii Ïen a kategorii muïû (smí ená druïstva budou stejnû jako v ostatních turnajích hrát v kategorii muïû). Volejbal dvojic Ïen se bude hrát na hfii ti u koly v Horním Bradle. Herní systém bude podobn jako u nohejbalu, tzn. zápasy ve skupinách a poté postup do skupiny finálové a do skupiny o umístûní. O pfiesném herním systému rozhodne sportovní komise po obdr- Ïení pfiedbûïn ch pfiihlá ek. ProtoÏe jsou sportovi tû od sebe pomûrnû vzdálena, nemohou se hráãi hrající jeden sport zúãastnit sportu jiného. Termín: 20. aï 21. ãervna 2009 Místo: ARS OS UNIOS, Horní Bradlo Cena za pfiíjezd v pátek: 400 Kã (nocleh + veãefie) 3. KuÏelky, bowling Tradiãním sportem na ich SSH jsou kuïelky. Turnaj probûhne opût v Olomouci. Tam nás ãeká osmidráha, která nám pomûïe odehrát zápasy i pfii vût ím poãtu úãastníkû. Ubytování bude zaji tûno ve vysoko kolsk ch kolejích. Turnaj hrají ãtyfiãlenná druïstva na 60 hodû sdruïen ch. Turnaj bowlingu stejnû jako v jin ch letech probûhne soubûïnû s turnajem v kuïelkách v Olomouci. Turnaj bude uspofiádán tak, aby se ho mohla zúãastnit i druïstva, která budou hrát kuïelky. âtyfiãlenná druïstva budou soutûïit v bowlingovém centru ve tfiech hrách. Hodnotit se bude celkov souãet sraïen ch kuïelek. PfiedbûÏná pfiihlá ka na Svazové sportovní hry 2009 ZO/MO: Adresa: Kontaktní osoba: Kontaktní telefon: , Máme pfiedbûïn zájem o úãast v tûchto turnajích (zakfiíïkujte a uveìte poãet druïstev a poãet osob, které se turnaje zúãastní) nohejbal stolní tenis - muïi stolní tenis - Ïeny volejbal Ïen celkem úãastníkû:..... startovné:..... x 200 Kã x 1000 Kã = Kã turistika cykloturistika minigolf celkem úãastníkû:..... startovné:..... x 200 Kã x 1000 Kã = Kã kuïelky - muïi kuïelky - Ïeny bowling - muïi bowling - Ïeny celkem úãastníkû:..... startovné:..... x 200 Kã x 1000 Kã = Kã ipky celkem úãastníkû:..... startovné:..... x 200 Kã x 1000 Kã = Kã startovné za SSH celkem: Kã 50 % startovného odeslan ch na úãet OS UNIOS: Kã Datum: Podpis a razítko ZO/MO Termín: 29. aï 30. srpna 2009 (je tû není definitivní) Místo: koleje Univerzity Palackého, Olomouc Cena za pfiíjezd v pátek: 200 Kã (pouze nocleh) 4. ipky V posledních letech uzavírá sportovní hry turnaj v hodu ipkami na elektronick terã a ani pfií tí rok tomu nebude jinak. Místo konání zatím není definitivnû urãeno, nejpravdûpodobnûji to bude v Odborové kole ve Zlenicích u Bene ova. SoutûÏí ãtyfiãlenná druïstva. Termín: 3. aï 4. fiíjna 2009 Místo: Odborová kola Zlenice Cena za pfiíjezd v pátek: 300 Kã (nocleh + veãefie) Podrobnûj í pravidla jednotliv ch sportû budou uvefiejnûna na internetové stránce OS UNIOS (od ledna 2009 na adrese Podmínkou úãasti na turnajích je ãlenství v ech úãastníkû v na em odborovém svazu, vãasné zaslání závazné pfiihlá ky spolu se startovní soupiskou a uhrazení startovného. Startovat mohou i druïstva slo- Ïená z více základních (místních) organizací podle místa pûsobnosti. ZO/MO hradí startovné za vyslané druïstvo, popfiípadû dopravu sv ch úãastníkû. Odborov svaz hradí ubytování, stravování, pronájem sportovi È, ceny a dal í náklady spojené s organizací turnajû (podrobnûj í informace naleznete v propozicích, které obdrïíte po zaslání pfiedbûïné pfiihlá ky). Propozice, ve kter ch najdete podrobné informace o turnaji, pfiesnou adresu ubytovacího zafiízení a sportovi tû a termín uzávûrky závazn ch pfiihlá ek se závaznou pfiihlá kou, budou pfiedbûïnû pfiihlá en m druïstvûm rozeslány na kaïd turnaj samostatnû, nejpozdûji mûsíc pfied zahájením turnaje. Závazné pfiihlá ky doruãené po termínu uvedeném v propozicích jiï nebudou zaregistrovány. V pfiípadû zájmu va í ZO/MO o nûkter turnaj nebo o turistiku staãí vyplnit formuláfi pfiedbûïné pfiihlá ky a zaslat jej na adresu: OS UNIOS, sportovní komise, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, a to tak, aby ho sportovní komise obdrïela nejpozdûji 27. února Pfiihlá ky, které sportovní komise do uvedeného data neobdrïí, budou zaregistrovány pouze v pfiípadû voln ch míst u jednotliv ch turnajû. Seznam zaregistrovan ch druïstev bude prûbûïnû zvefiejàován na internetov ch stránkách OS UNIOS. Pozor! Startovné na v echny turnaje poãítejte dle klíãe uvedeného na zaãátku ãlánku. Platí se jen jednou za jeden víkend, tzn. pokud se druïstvo úãastní napfi. kuïelek i bowlingu, platí se startovné pouze jednou. Polovina startovného je splatná v termínu pro podání pfiedbûïn ch pfiihlá- ek (do 27. února 2009), zbylá polovina pak v termínu pro odevzdání závazn ch pfiihlá- ek jednotliv ch turnajû. Startovné uhraìte platebním pfiíkazem na ã. ú /0800, VS Pokud se pfiedbûïnû pfiihlá ená ZO/MO nepfiihlásí závaznû, závaznû pfiihlásí ménû úãastníkû neï pfiedbûïnû nebo po závazném pfiihlá ení na SSH nepfiijede, tak se startovné nevrací a slouïí k pokrytí nákladû spojen ch se stornem rezervovan ch míst v ubytovacích zafiízeních. Podrobnûj í informace vám podá Michal Votava na tel. ã ãi na u Sportovní komise 7

8 Tip na v let Hrad Pecka Hrad Pecka je naz ván Perlou Podkrkono í. Nachází se pfiímo ve stfiedu tohoto nádherného kraje. Z hradní vyhlídky je v plné kráse vidût centrální masív Krkono se SnûÏkou a âernou horou, západním smûrem nad mûstem Nová Paka se r sují vrchy Kumburk a Bradlec s ruinami stfiedovûk ch hradû, vpravo od nich Tábor s poutním kostelíkem, jihov chodnû pak 671 metrû vysoká Zviãina - nejvy í bod regionu. První písemná zmínka o hradu Pecka je z roku Jako jeho majitel je uvádûn Budivoj z Pecky. Hrad slouïil pûvodnû k ochranû zemské hranice a zlat ch dolû u obce Stupná, kde se tûïilo po cel stfiedovûk. Mûl dvû obranné vûïe propojené hradební zdí a jeden obytn palác v jiïní ãásti nádvofií. Kolem hradu byl vyhlouben pfiíkop, takïe pfiístup byl moïn pouze pfies padací most. Od konce 15. století usilovali majitelé hradu o dal í roz ifiování obytn ch ãástí - zpoãátku, za vladykû Hofiick ch z Hofiic, je tû v gotickém stylu, od druhé poloviny 16. sto- letí, za kopkû z Bíl ch Otradovic, byla postupnû realizována celková renesanãní pfiestavba. Úpravou interiéru ji na zaãátku 17. století zavr il Kry tof Harant z PolÏic a BezdruÏic. Na místû dfiívûj ího strohého hradu nyní stálo krásné panské sídlo se ãtyfimi obytn mi paláci, které byly vystavûny kolem obdélníkového nádvofií a z vnitfiní i vnûj í strany zdobeny sgrafity a malovan mi erby rodu kopkû a HarantÛ. Po tragické smrti Kry tofa Haranta na staromûstském popravi ti v ãervnu 1621 získal Pecku Albrecht z Vald tejna a po roãním drïení ho daroval fiádu kartuziánû z Valdic u Jiãína. Ti Pecku po více neï sto padesát let vyuïívali pouze jako letní sídlo. Témûfi neob van zámek postupnû chátral. Za jeho slávou Hledáme pût rozdílû PRO VOLNOU CHVILKU Rozdíly: 1. pfiidané okno na boku budovy, 2. chybí okno na vûïi, 3. chybí znaãka vedle budovy, 4. chybí vik fi na stfie e, 5. zábrana vlevo vpfiedu Vydává Odborov svaz UNIOS. Vychází 10x roãnû. Odpovûdná redaktorka: Bc. Lenka imonová. Adresa redakce: nám. W. Churchilla 2, Praha 3, telefon , Typografické zpracování: OS UNIOS. Roz ifiuje Ferda, âeská reklamní poãta, Dvorská 648, Hradec Králové, telefon Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., od tûpn m závodem stfiední âechy v Praze, ã. j. 2502/96-P ze dne ISSN MK âr E 5057 Tip do kina udûlal definitivní teãku rozsáhl poïár v roce Následovalo úfiednû posvûcené rozebírání zdiva, které trvalo aï do roku 1921, kdy ruiny zámku získala do svého vlastnictví obec Pecka. Právû obyvatelé mûsteãka se zaslou- Ïili alespoà o ãásteãnou rekonstrukci objektu. Vzepfieli se rozhodnutí tehdej ího památkového úfiadu, kter doporuãoval, aby si hrad zachoval ráz zfiíceniny, a za pomoci státních subvencí i vlastních prostfiedkû a práce opravili západní, Harantovsk palác. Jako turistick objekt s prohlídkovou trasou slouïí hrad od roku (mv) Vánoãní cukroví bez peãení Hfiíbky Ingredience: 100 g mlet ch ofií kû, 100 g mlet ch mandlí, 200 g cukru, 1 bílek Postup pfiípravy: Smícháme suroviny a tûsto rozdûlíme na dvû ãásti. Do jedné pfiidáme kakao a z té pak tvofiíme hlaviãky k hfiíbkûm. Marcipánka ze su eného mléka Ingredience: 100 g su eného mléka, SnûÏenky a machfii po 25 letech Co udûláte, aby se va e 25 let stará platonická láska stala skuteãnou? MoÏná v echno a moïná nic, moïná zjistíte, Ïe to, co se za 25 let nestihlo, se uï nezvládne. SnûÏenky a machfii jdou ve stopách ÏivotÛ hlavních hrdinû v dobû, která v echno zmûnila. Jak pro li jejími nástrahami a jaké rámy to na nich zanechalo? Kam chtûli jít, kam do li a kam je tû dojdou? Jsme opût na horské chatû, kde se v ichni po letech scházejí a opût zaïijí mnoho nezapomenuteln ch chvil. Na horách se setkávají nûkdej í spoluïáci, aby se vidûli, aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili v tom, Ïe to s nimi je tû není tak hrozné, protoïe ty nûkdej í holky a kluky si stále nesou v sobû. Co na tom, Ïe uï ubûhlo mnoho let, co na tom, Ïe se zmûnil svût i v ichni úãastníci nûkdej ího lyïafiského kurzu, z nûhoï se ãasem stala legenda. Film navazuje na kultovní jedniãku. Herci a jejich postavy jsou o 25 let star í, v jejich postavách se odráïí to, co za ta léta zaïili a pro- Ïili, a to se samozfiejmû odrazí i ve filmu samotném. SnûÏenky a machfii po 25 letech jsou komedií, jsou vyzrálé, mají svoji nostalgii a styl humoru. Osloví irokou vefiejnost, a to nejen diváky pûvodní jedniãky, ale i jejich dûti - prostû celou rodinu. Komedie / Drama, âesko, 2008, 100 minut ReÏie: Viktor Tau 100 g mouãkového cukru, voda, lïiãka rostlinného oleje, potravináfiské barvivo Postup pfiípravy: Su ené mléko smícháme s mouãkov m cukrem, olejem a po mal ch ãástech velmi opatrnû pfiilíváme vodu. Pokud chceme tûsto obarvit, tak si v tro ce vody (asi 1 lïiãce) rozpustíme potravináfiské barvivo a pfiidáme k tûstu. Tûsto musíme vypracovat tak, aby se nelepilo. Pokud se vám bude zdát tuhé, mûïete pfiidat mouãkov cukr a kapku vody. Pokud naopak mûkké, pfiidejte su ené mléko. Kokosové kuliãky Ingredience: 250 g másla, 300 g cukru, 250 g umletého kokosu do tûsta, 100 g umletého kokosu na obalení, 100 g kakaa, vanilkov cukr Postup pfiípravy: Necháme povolit máslo a pfiidáme ostatní suroviny. Z tûsta pak vytvofiíme kuliãky a obalujeme je v kokosu. Rumové kuliãky Ingredience: 250 g rozdrcen ch pi kotû, 80 g cukru písku, 4 lïíce vody, 3 lïíce rumu, 60 g meruàkového dïemu, 50 g umlet ch vla sk ch ofiechû, 30 g kakaa, 50 g cukru na obalení Postup pfiípravy: Svafiíme cukr na nit. Nalijeme na drcené pi koty, pfiidáme cukr, dïem, ofiechy, rum a vytvofiíme tûsto, ze kterého tvarujeme kuliãky. Jednu ãást kuliãek obalíme v cukru, druhou v kakau. (vol)

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu.

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu. âíslo 7 ROâNÍK 13 Povodnû 2002 OS UNIOS v tomto roce, kdy na i republiku postihly opût povodnû, které znepfiíjemnily léto mnoha na im ãlenûm a nûkteré pfiipravily o stfiechu nad hlavou, bude poskytovat

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Kdy do důchodu a za kolik

Kdy do důchodu a za kolik Jan Přib Č E S K Á S P R ÁVA S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í Kdy do důchodu ODBORNÝ MĚSÍČNÍK Důchodové pojištění Nemocenské pojištění Lékařská posudková služba Zdravotní pojištění Sociální péče

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

O ãíslech a lep ím pfií tím

O ãíslech a lep ím pfií tím âíslo 10 ROâNÍK 14 V â Í S L E : Konference k získávání ãlenû (str. 3) K nerovnomûrnû rozvrïené pracovní dobû (str. 4) Práva a povinnosti odborov ch orgánû v oblasti BOZP (pfiíloha) Rekreace (str. 7) Mûsíãník

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více