Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005"

Transkript

1 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen rozpoãet svazu pro pfií tí rok a nová pravidla pro jeho plnûní. Dochází k sjednocení kurzovného, vloïného a startovného pfii akcích pofiádan ch svazem, a to na ãástku 150 Kã za ãlena pfii dvoudenní akci. Tím se pro na e ãleny a funkcionáfie zlevàují nûkteré akce, napfi. dvoudenní semináfie, porady ãi zasedání roz ífien ch sekcí. Dále se nav ily nûkteré podpory poskytované svazem, coï bude znamenat zv ení v dajû, které svaz poskytuje jako plnûní vûãi sv m ãlenûm. Roz ífiila se i nabídka svazov ch sportovních her. V echny úpravy vycházejí z novû schváleného programu svazu. Byla ustavena nová profesní sekce teplárenství, pro pfií tí rok je naplánován vût í rozsah vzdûlávacích akcí a roz ífiení aktivit profesních sekcí svazu. Vzhledem k novinkám v programu svazu bude nutno provést nûkolik úprav v kompetencích úsekû v sídle svazu. Budeme muset dûslednûji postupovat proti v em formám sni- Ïování v znamu a postavení odborov ch organizací. V poslední dobû dochází k vypou tûní ustanovení o odmûàování z kolektivních smluv a k úpravám odmûàování vnitfiními pfiedpisy zamûstnavatele. To je jedna z forem sniïování vlivu odborû, proti které je tfieba vystupovat. Bez vlivu na vyjednávání mzdov ch podmínek u zamûstnavatele pfiicházejí odbory o jednu z hlavních pravomocí, a tím i o své postavení pfied zamûstnanci, které by mûly v této ãinnosti zastupovat. Dal í ãinností, kterou je tfieba rozvíjet, je zvy ování autority odborov ch organizací. Je tfieba více zástupcû odborov ch organizací jak v dozorãích radách obchodních spoleãností, tak v evropsk ch zamûstnaneck ch radách. Vliv odborû v tûchto orgánech je tfieba roz ifiovat, vïdyè v poslední dobû je právo na informace jednou z nejcennûj ích zbraní odborû. Dobr zástupce na správném místû dovede se správnû a vãasnû pouïitou informací pomoci vût inû ostatních zamûstnancû. Ale nesmí jít o zástupce, ktefií sice získávají informace, ale neumí s nimi pracovat, nebo patfií k té mlãící a k vající vût inû, která se bojí informaci dále pouïít. Pfiekotné zmûny v na í legislativû, kdy dochází k nûkolika novelám zákona bûhem roku, V â Í S L E : Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âlenské pfiíspûvky v daàovém pfiiznání (str. 3) Zamûstnanec a organizaãní zmûny 1. ãást (pfiíloha) Svazové sportovní hry 2005 (str. 7) pfiiná ejí i v na em svazu zmûny v pfiístupu k oblasti vzdûlávání, poskytování právní pomoci i k úpravám ãinností svazu. Pfiíkladnû novela zákona o dani z pfiidané hodnoty omezuje moïnosti svazu hned v nûkolika oblastech, kdyï se nechceme stát plátci této danû. Dochází ke zmûnám ve správû na ich nemovitostí, k omezením v poskytování sluïeb neãlenûm svazu a k dal ím úpravám v ãinnosti svazu, jeï by nemûla nijak postihnout na e ãleny, ale pfiiná í kaïdodenní starosti aparátu a funkcionáfiûm svazu. Nebudeme moci poskytovat vzdûlávání neãlenûm svazu, a tím doplàovat úãast na koleních, o která není ze strany ãlenû vût í zájem. TotéÏ se t ká i moïnosti vytûïovat volná místa na dûtském tábofie dûtmi neãlenû svazu. Pfii niï ím zájmu budeme nuceni akce ru it, protoïe se stanou finanãnû nároãnûj í. Z tûchto dûvodû bych chtûl poïádat v echny funkcionáfie svazu o uï í souãinnost s aparátem svazu na kontaktních místech, o vãasné zasílání pfiihlá ek na akce svazu, o aktivnûj í pfiístup k tvorbû plánu ãinnosti pro následující období, abychom nemuseli vût inu akcí ru it a pfiipravovali pro na e ãleny jen ty akce, o které bude co nejvût í zájem. Petr Pech, místopfiedseda svazu 15. LISTOPADU 2004 Zima o sobû jiï dává vûdût, skanzen v RoÏnovû pod Radho tûm. Zmûny vnitrosvazov ch pfiedpisû Dle ãlánku 26 stanov je v pravomoci v konného v boru schvalování vnitrosvazov ch pfiedpisû, které stanovují bliï í podmínky k základním dokumentûm schválen m sjezdem. Mezi ty zmûny, které jsou nutné, ale nedûlají radost ãlenûm svazu, závodním nebo místním v borûm, je pravidelná zmûna v e pau álních ãástek ãlensk ch pfiíspûvkû. Tuto úpravu v ak provádí v konn v bor vïdy na jafie, tentokrát do lo na nav ení plnûní poskytovan ch ãlenûm svazu. V konn v bor schválil zmûnu zásad pro poskytování pfiíspûvkû a podpor ãlenûm a kromû nav ení ãástek, které bude svaz vyplácet, upravil i pravidla poskytování. Jde o poskytování jednorázov ch nárokov ch plnûní, kter mi je podpora pfii plné nebo ãásteãné invaliditû vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem ãi nemocí z povolání, podpora pozûstal m pfii smrtelném pracovním úrazu nebo úmrtí následkem nemoci z povolání, pohfiebné a pfiíspûvek pfii úmrtí rodinného pfiíslu níka, podpora v nezamûstnanosti, pfiíspûvek ãlenûm pfii narození dítûte, úrazové poji tûní ãlenû pfii akcích svazu i základních a místních organizací nebo pfiíspûvek na svazovou rekreaci na rekreaãním stfiedisku Vr ov ãi na dûtském tábofie pofiádaném na ím svazem. Dal í plnûní jsou nenároková a o jejich poskytnutí rozhoduje pfiedsednictvo svazu. (Pokraãování na str. 2) Cíle kolektivního vyjednávání pro rok 2005 Na základû vyhodnocení sjednan ch kolektivních smluv pro rok 2004 vyhla uje v konn v bor OS UNIOS tyto cíle pro vyjednávání o uzavfiení podnikové kolektivní smlouvy na rok 2005: - zkrácení 40hodinové pracovní doby bez sní- Ïení mzdy na 37,5 hodiny t dnû, - úpravu dovolené pro v echny zamûstnance nejménû v délce pûti t dnû, - sjednání tarifních mezd nejménû ve v i platn ch minimálních mzdov ch tarifû, - zaãlenûní pravidel pro odmûàování zamûstnancû do kolektivní smlouvy, - mzdov nárûst (nejménû ve v i inflace), se zamûfiením na zv ení mzdov ch tarifû, popfiípadû mezd jednotliv m zamûstnancûm, - zv ení odstupného o ãtyfinásobek prûmûrného v dûlku nad zákonnou úpravu, - sjednávání odstupného ve v i ãtyfinásobku prûmûrného v dûlku u zamûstnancû, u kter ch dochází ke skonãení pracovního pomûru z dûvodû uveden ch v 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce, - zaãlenûní ujednání o zpûsobu provádûní a financování závodního stravování do kolektivní smlouvy, - poskytování pfiíspûvku na penzijní pfiipoji tûní se státním pfiíspûvkem, popfiípadû poskytování pfiíspûvku na Ïivotní kapitálové pfiipoji tûní, - v pfiípadû nemoci zamûstnance sjednání poskytování náhrady mzdy ve v i prûmûrného v dûlku nejménû po dobu tfií pracovních dnû, - pfiesné vymezení pravidel v rámci oprávnûní odborov ch orgánû v oblasti BOZP a zabezpeãení kolení tûchto orgánû, - poskytování osobních ochrann ch pracovních prostfiedkû, mycích, ãisticích a dezinfekãních prostfiedkû a ochrann ch nápojû, - sjednání doby platnosti kolektivní smlouvy na del í ãasové období, tzn. nejménû na dva roky. Praha, fiíjen 2004

2 Norská vláda ukonãí stávku Norská vláda se rozhodla ukonãit ãtyfimûsíãní stávku zamûstnancû ropn ch plo- in, aby zabránila eskalaci celého konfliktu a zastavení tûïby ropy v Norsku. Vláda se rozhodla ukonãit konflikt sv m zásahem poté, co norské firmy pohrozily, Ïe od 8. listopadu zastaví ve kerou tûïbu ropy i zemního plynu v zemi. Zamûstnavatelé chtûli hrozbou v luky podle pozorovatelû donutit vládu právû k tomu, aby vyuïila zákona a sv m nafiízením stávku ukonãila. Podobn m zpûsobem fie í norská vláda velké konflikty v ropném sektoru, které hrozí, Ïe se vymknou kontrole a podstatnû zasáhnou strategicky dûleïit ropn sektor. Naposledy vláda nafiídila ukonãit stávku v ropném sektoru letos v ãervnu. ( ) Vlaky zatím pojedou Stávka na dráze nebude, dokud o oddûlení hlavních ãinností do dcefiin ch spoleãností nerozhodne vláda. Vláda by mûla o transformaci âd jednat co nejdfiíve, aby situaci na dráze uklidnila. Odbory hrozí stávkou kvûli tomu, Ïe vedení podniku chce z âd vytvofiit spoleãnost holdingového typu. Postupnû by se od âesk ch drah mûly oddûlit servisní ãinnosti, jako jsou cestovní kanceláfi, v zkumn ústav a dal í, s ãímï odbory problém nemají. V koneãné fázi transformace, tedy zhruba v roce 2006, v ak vedení podniku poãítá s tím, Ïe by se od matefiské firmy oddûlily i hlavní ãinnosti, tedy provozování nákladní a osobní dopravy. Proti tomu ale odboráfii protestují. ( ) Dávky zru it mohli Ministr práce a sociálních vûcí Zdenûk kromach nepochybil, kdyï loni v prosinci zru il 13 let starou vyhlá ku ministerstva o zabezpeãení horníkû dlouhodobû nezpûsobil ch k dosavadní práci. Rozhodl o tom Ústavní soud, kdyï nevyhovûl návrhu skupiny 40 komunistick ch poslancû. Ti tvrdili, Ïe vyhlá ku mohl od vydání novely zákoníku práce zru it jiï jen parlament. Horníci mûli díky vyhlá ce z roku 1991 aï do jejího zru ení loni v prosinci v razná privilegia proti ostatním povoláním. Pokud byli dlouhodobû nezpûsobilí k práci, museli jim jejich zamûstnavatelé dorovnávat rozdíl mezi prûmûrn m platem pfied a po zaãátku nezpûsobilosti. Také jim zamûstnavatel musel zajistit pfievedení na jinou práci a zajistit rekvalifikaci. ( ) Úfiedníci dostanou ãtvrtinu 14. platu Zamûstnanci vefiejného sektoru dostanou leto ní 14. platy ve v i ãtvrtiny prûmûrné mûsíãní mzdy. Poté, co se na tomto kompromisu dohodli vládní vyjednavaãi s odbory i koaliãní lídfii, o tom definitivnû rozhodl cel kabinet. PÛvodnû vláda slibovala státním zamûstnancûm jen desetinu bûïného platu, coï bylo pro odboráfie nepfiijatelné. ( ) Mzdy pfií tí rok porostou âeská národní banka oãekává v pfií tím roce rûst nominálních mezd o 6,5 aï sedm procent. Pfiíli se tak neli í od poïadavku odborû, které na pfií tí rok Ïádají zv ení platû o sedm procent. Ekonomové pokládají poïadavek odborû za reáln a rozumn. Názor odborû i centrální banky vychází z odhadované inflace kolem tfií procent. Reálné mzdy by se tak zvy ovaly o 3,5 aï ãtyfii procenta, coï by odpovídalo oãekávanému rûstu ekonomiky. ( ) 2 ODBOROVÉ AKTUALITY Zmûny vnitrosvazov ch pfiedpisû (Dokonãení ze str. 1) Sem patfií bezplatné právní zastoupení pfied soudem za podmínek stanoven ch zvlá tním vnitrosvazov m pfiedpisem, podpora v tíïivé sociální situaci, podpora v pfiípadû perzekuce, diskriminace nebo uvûznûní v souvislosti s odborovou ãinností a podpora pfii stávce. Nárokové a nenárokové plnûní se poskytuje za podmínky, Ïe ãlen svazu plní své základní povinnosti uloïené mu stanovami svazu, zejména vãas a ve stanovené v i platí ãlenské pfiíspûvky. Nárokové plnûní lze poskytnout za pfiedpokladu, Ïe ãlen splàuje podmínky stanovené zásadami. Tam, kde je stanovena podmínka nepfieru eného ãlenství v odborech pfiípadnû v luãného ãlenství v Odborovém svazu UNIOS, rozumí se tím bezprostfiední období pfied vznikem události rozhodné pro pfiiznání plnûní. Do ãlenství v odborech se zapoãítává nepfieru ené ãlenství v ROH a v jin ch odborov ch svazech nebo organizacích. âlenstvím v OS UNIOS se rozumí v luãné ãlenství v OS UNIOS po Îádost o pfiiznání nárokového i nenárokového plnûní je nutno podat do 12 mûsícû ode dne události, která zakládá nárok pro jeho pfiiznání. Správnost údajû obsaïen ch v Ïádostech ovûfiuje odborn aparát svazu. Ve keré zmûny platí od pfií tího roku. Podpora pfii invaliditû vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se vyplácí ve v i pût aï tfiicet tisíc korun podle délky nepfieru eného ãlenství v odborech. Podpora pozûstal m pfii smrtelném pracovním úrazu nebo pfii úmrtí následkem nemoci z povolání ãiní pût aï sedmnáct tisíc korun. I zde rozhoduje délka nepfieru eného ãlenství zûstavitele v odborech. Obû tato plnûní se poskytují po tfiech letech ãlenství. Pohfiebné se jako nárokové plnûní poskytne osobû, která obstarala pohfieb ãlena svazu, a to ve v i 3000 Kã, trvalo-li nepfieru ené ãlenství zemfielého v odborech minimálnû 15 let. âlenovi svazu, jehoï nepfietrïité ãlenství v Odborovém svazu UNIOS není krat í 5 let, se v pfiípadû úmrtí jeho manïela (manïelky), druha (druïky) a dítûte ve vûku do 26 let, pokud je svobodné, a jestliïe tyto osoby Ïijí s ãlenem ve spoleãné domácnosti, poskytne pfiíspûvek pfii úmrtí rodinného pfiíslu níka ve v i 3000 Kã. Podpora v nezamûstnanosti se poskytuje v pfiípadû, Ïe ãlen svazu byl z posledního zamûstnání uvolnûn z dûvodû stanoven ch v 46 odst. 1 písm. a) aï d) zákoníku práce v platném znûní, uplynula zákonná doba, po kterou mu náleïelo hmotné zabezpeãení uchazeãû o zamûstnání a jeho ãlenství odborech trvá nepfieru enû nejménû 10 let, u ãlenû ve vûku do 25 let pak nejménû 4 roky. V e podpory ãiní 1200 Kã mûsíãnû, splatn ch ãtvrtletnû zpûtnû, po dobu nejv e 6 mûsícû. Pfiíspûvek ãlenûm pfii narození dítûte ve v i 3000 Kã na jedno dítû se poskytuje pfii nepfietr- Ïitém ãlenství v OS UNIOS ne krat ím 3 let. Úrazové poji tûní pfii odborové tûlov chovû, sportovní a zájmové umûlecké ãinnosti a centrálnû organizované odborové rekreaci svazu je nárokové plnûní. Plnûní je poskytováno formou plné úhrady pojistného svazem na urãité období na základû pojistné smlouvy uzavfiené s pfiíslu nou poji Èovnou. Pfiíspûvek na svazovou rekreaci se poskytuje ãlenûm a jejich rodinn m pfiíslu níkûm ve smyslu obãanskoprávních pfiedpisû - tj. man- Ïel, manïelka, druh, druïka (Ïijící ve spoleãné domácnosti), nezaopatfiené dûti, a to na základû Ïádosti ãlena. Pfiíspûvek na rekreaãní poukaz se poskytuje ve tfiech pásmech a ãiní 80 % ceny poukazu, jestliïe ãist mûsíãní pfiíjem rodiny ãlena je men í neï 1,2 Ïivotního minima rodiny dle zákona ã. 463/1991 Sb., v platném znûní, nebo 60 % ceny poukazu, jestliïe ãist mûsíãní pfiíjem rodiny ãlena je od 1,2 do 1,4 Ïivotního minima rodiny a 40 % ceny poukazu, jestliïe ãist mûsíãní pfiíjem rodiny ãlena je od 1,4 do 1,6 Ïivotního minima rodiny. Nenároková plnûní se poskytují ve stejném rozsahu jako doposud. Nároky vzniklé pfied úãinností této novely a fiízení o nárocích neskonãená do jejich úãinnosti se posuzují podle dosavadních vnitrosvazov ch pfiedpisû. V konn v bor se opût se el Druhé posjezdové zasedání VV UNIOS se konalo 19. a 20. fiíjna 2004 v Parkhotelu âesk ternberk. Jednání se zúãastnili nejen ãlenové v konného v boru, ale i ãlenové pfiedsednictva, revizní komise svazu a pfiedsedové sekcí a komisí. Po ovûfiení zápisu z minulého zasedání se VV seznámil s ãinností pfiedsednictva a revizní komise za období od svého minulého zasedání, zkontroloval, jak byla naplnûna usnesení. Vyslechl informace o stavu ãlenské základny k 30. ãervnu 2004 a projednával v sledky hospodafiení svazu za první pololetí roku Dále VV upravil ãl. 10 Stanov OS UNIOS a schválil Zásady pro poskytování podpor a dal ích plnûní ãlenûm OS UNIOS. Pfiedseda a místopfiedseda svazu poté pfiítomn m sdûlili novinky z aktuálního dûní v odborech. Velkou pozornost vûnoval VV zprávû o sjednávání podnikov ch kolektivních smluv a anal ze jejich obsahu. Pfii projednávání rozpoãtu OS UNIOS na rok 2005 vedl VV dlouhou diskusi k v i ãlenského pfiíspûvku âmkos. Souãasnû s rozpoãtem schválil rámcov obsah zasedání VV OS UNIOS na rok 2005, plán v chovn ch a vzdûlávacích akcí OS UNIOS na rok 2005, plán mezinárodních aktivit OS UNIOS na rok 2005 a rozpoãet svazov ch sportovních her OS UNIOS na rok V konn v bor schválil také vznik nové profesní sekce - sekce teplárenství a zvolil sedm jejích ãlenû. V závûru svého jednání se pfiítomní seznámili se zprávami z mezinárodních cest a pfiijali informaci o vybran ch nov ch právních pfiedpisech za období od do

3 PRO REGIONY A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE âlenské pfiíspûvky v daàovém pfiiznání Metodick pokyn pro uplatnûní ãástky zaplacen ch odborov ch pfiíspûvkû jako odeãitatelné poloïky od základu danû z pfiíjmu (zkrácená verze pro potfiebu ZO/MO OS UNIOS) Materiál byl zpracován âmkos a konzultován se zástupci Úfiadu pro ochranu osobních údajû, ktefií souhlasí s jeho obsahem. âást textu t kající se zejména nakládání s osobními udají je zvefiejnûna ve Vûstníku Úfiadu pro ochranu osobních údajû ãástka 32/2004, Stanovisko ã. 5/ Uplatnûní ãástky zaplacen ch odborov ch pfiíspûvkû jako odeãitatelné poloïky od danû z pfiíjmu. Metodick pokyn byl projednán rovnûï se zástupci odboru danû z pfiíjmû fyzick ch osob ministerstva financí a ti s ním rovnûï vyslovili souhlas. Dnem 1. ledna 2004 nabyl úãinnosti zákon ã. 438/2003 Sb., kter m se mûní zákon ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, a nûkteré dal í zákony (dále jen zákon o daních z pfiíjmû). Touto novelou se doplàuje: 1.ustanovení 15 o nov odstavec 14, kter zní: (14) Od základu danû lze odeãíst zaplacené ãlenské pfiíspûvky ãlena odborové organizace této organizaci podle jejích stanov, která uskuteãàuje ãinnosti spoãívající v obhajobû hospodáfisk ch a sociálních zájmû zamûstnancû v rozsahu vymezeném zvlá tním právním pfiedpisem82). Takto lze odeãíst ãástku do v e 1,5 % zdaniteln ch pfiíjmû, s v jimkou pfiíjmû zdanûn ch sráïkou podle zvlá tní sazby danû, maximálnû v ak do v e 3000 Kã za zdaàovací období. (Odkaz 82 je na 18 a násl. zákoníku práce.) 2. ustanovení 38l odst. 1 o nové písm. j), které stanoví zpûsob prokazování nezdaniteln ch ãástek ze základu danû z pfiíjmû fyzick ch osob ze závislé ãinnosti a z funkãních po- ÏitkÛ, a toto ustanovení zní: j) potvrzením odborové organizace o v i zaplaceného ãlenského pfiíspûvku podle 15 odst. 14. Na základû v e citovaného ustanovení si mûïe poplatník - ãlen odborové organizace poprvé po skonãení roku 2004 uplatnit jako poloïku odeãitatelnou od základu danû z pfiíjmu fyzick ch osob rovnûï finanãní ãástku pfiedstavující hodnotu ãlensk ch pfiíspûvkû zaplacen ch odborové organizaci, a to do v e stanoven ch roãních limitû. První limit je stanoven do v e 1,5 % zdaniteln ch pfiíjmû poplatníka, druh m limitem je maximální ãástka 3000 Kã za zdaàovací období. Tyto limity jsou roãní a v pfiípadû ãlenství v odborové organizaci jen po ãást roku se nekrátí. Nárok na uznání odpoãtu prokáïe poplatník - ãlen odborové organizace v zákonné lhûtû ve svém daàovém pfiiznaní nebo v rámci roãního zúãtování daàov ch záloh svému zamûstnavateli pfiedloïením potvrzení od odborové organizace o v i zaplacen ch ãlensk ch pfiíspûvkû ( 38l odst. 1 písm. j) zákona o daních z pfiíjmû). To znamená, Ïe zákon o daních z pfiíjmû dává poplatníkovi, kter je ãlenem odborové organizace, moïnost sníïit si svûj základ danû, a tím i svou daàovou povinnost. Základním pfiedpokladem v ak je, aby odborová organizace vydala svému ãlenovi, pokud o to poïádá, potvrzení o v i zaplacen ch ãlensk ch pfiíspûvkû. (Potvrzení je nutné pfiedloïit do 15. února následujícího roku - 38ch odst. 3.) Tento poïadavek urãitû nebude ãinit obtíïe odborov m organizacím, které vybírají ãlenské pfiíspûvky od sv ch ãlenû samy, a nemusí ãinit rovnûï obtíïe organizacím, které ãlenské pfiíspûvky sv ch ãlenû nechávají sráïet ze mzdy. PoÏadavek prokázání nároku na uznání nezdanitelné ãástky ze základu danû je splnûn v pfiípadû, Ïe odborová organizace vystaví zamûstnavateli v e zmínûné potvrzení pro v echny zamûstnance na jednom dokladu, obsahující jmenn seznam ãlenû (zamûstnancû) a v i jimi zaplacen ch ãlensk ch pfiíspûvkû. Celková hodnota pfiíspûvku se vypoãte jako suma zaplacen ch ãlensk ch pfiíspûvkû ãlenem (zamûstnancem) v pfiíslu ném kalendáfiním roce. Jedná se pouze o ãlenské pfiíspûvky, které byly v daném kalendáfiním roce pfiipsány na úãet odborové organizace (tj. v lednu aï v prosinci, ne za leden aï prosinec). Seznam musí b t opatfien razítkem a podpisem dvou oprávnûn ch zástupcû odborové organizace. Takto lze postupovat u v ech zamûstnancû - ãlenû odborû, ktefií písemnû poïádali zamûstnavatele o provedení roãního zúãtování záloh na daà podle ustanovení 38ch zákona o daních pfiíjmû. Ostatním ãlenûm na jejich Ïádost vydá odborová organizace samostatné potvrzení o v i ãlensk ch pfiíspûvkû zaplacen ch v pfiíslu - ném kalendáfiním roce. Postup pfii vydávání potvrzení: Zamûstnavatel sráïí ãlenské pfiíspûvky na základû dohody o sráïkách ze mzdy uzavfiené mezi zamûstnancem a odborovou organizací, která mu byla pfiedloïena, a poukazuje tyto pfiíspûvky na úãet odborové organizace. Na základû poznatkû, které vyplynuly z praxe, existují dva moïné postupy zamûstnavatele: 1. Zamûstnavatel pfiedává kaïd mûsíc odborové organizaci formou písemného seznamu informaci o v í sráïek proveden ch jednotliv m zamûstnancûm. Na základû tohoto seznamu má odborová organizace moïnost vypoãítat celkovou roãní v i zaplacen ch odborov ch pfiíspûvkû a vydá o tom svému ãlenovi potvrzení. 2. Zamûstnavatel pfievádí na úãet odborové organizace pouze celkovou ãástku sraïen ch odborov ch pfiíspûvkû, bez uvedení konkrétních jmen jednotliv ch ãlenû. V tomto pfiípadû musí odborová organizace zjistit, kolik kaïd její ãlen zaplatil. K tomuto úãelu uvádí tento pokyn tfii moïné varianty postupu. Varianta I - Je-li v e ãlenského pfiíspûvku pevná, tj. není vázána na v i mzdy (platu), mûïe zamûstnavatel vyhovût Ïádosti odborové organizace, která v tomto vztahu vystupuje jako vûfiitel a sdûlit jí na spoleãném seznamu, kolik kter dluïník na její pohledávku zaplatil (pohledávkou se rozumí nárok odborové organizace na placení ãlensk ch pfiíspûvkû). Stejn princip se uplatní i tehdy, je-li ãlensk pfiíspûvek stanoven procentem z pfiíjmu. Podle zákona ã. 101/2000 Sb. nejde o údaj z kategorie citliv ch údajû, není zapotfiebí v slovn souhlas a prost souhlas je tfieba dovodit z jednání zamûstnance, kter uzavfiel dohodu o sráïkách ze své mzdy. Varianta II - Tato varianta je jednodu í a rovnûï vyhovuje poïadavkûm zákona ã. 101/2001 Sb., o ochranû osobních údajû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. V souladu s ustanovením 5 odst. 2 písm. a) citovaného zákona mûïe správce zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajû, jestliïe provádí zpracování stanovené zvlá tním zákonem nebo nutné pro plnûní povinností stanoven ch zvlá tním zákonem. Je pfiitom pouze povinen podle 5 odst. 3 dbát práva na ochranu soukromého a osobního Ïivota subjektu údajû. Tímto zvlá tním zákonem je právû zákon ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, kter umoïàuje odeãíst zaplacené ãlenské pfiíspûvky od základu danû a zároveà ukládá poplatníkovi (zamûstnanci) povinnost pfiedloïit o tom potvrzení odborové organizace. Jestli- Ïe sráïky provádí zamûstnavatel a zji tûní jejich v e, pokud jde o pfiíspûvky ãlenû odborû, je nutné pro plnûní povinnosti odborové organizace vydat o jejich v i daàovému poplatníkovi potvrzení, pak je v souladu se zákonem ã. 101/2001 Sb., o ochranû osobních údajû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, kdyï zamûstnavatel odborové organizaci poskytne roãní pfiehled o zaplacen ch pfiíspûvcích od jednotliv ch daàov ch poplatníkû (lze tak uãinit i na spoleãném seznamu). Varianta III - Zamûstnanec - ãlen odborové organizace, daàov poplatník poïádá zamûstnavatele o vydání potvrzení t kající se v e ãástek, které mu byly ze mzdy sraïeny na pfiíspûvcích odborové organizaci v prûbûhu kalendáfiního roku. Úãel tûchto sráïek není tfieba specifikovat, v tomto pfiípadû staãí ãíslo bankovního úãtu. Toto potvrzení pfiedá zamûstnanec odborové organizaci a ta mu vydá potvrzení. Uplatnûní odpoãtu: Opût jsou moïné dva pfiípady: 1. Zamûstnanec podává daàové pfiiznání sám: Ve svém daàovém pfiiznání si zamûstnanec odeãte od daàového základu ãástku, která je uvedena na potvrzení odborové organizace, s tím, Ïe odeãte jen maximálnû ãástku dle v e uveden ch limitû. Potvrzení odborové organizace pfiiloïí k daàovému pfiiznání. 2. Roãní zúãtování záloh na daà z pfiíjmû provádí jeho zamûstnavatel: V tomto pfiípadû pfiedloïí zamûstnanec potvrzení o v i ãlensk ch pfiíspûvkû, které ve zdaàovací období zaplatil, a zamûstnavatel to pak zohlední pfii roãním zúãtování záloh na daà. V praxi mûïe nastat také situace, Ïe zamûstnanec - ãlen odborové organizace ukonãil ãlenství v odborové organizaci v prûbûhu zdaàovacího období, nebo v prûbûhu zdaàovacího období pfiejde z jedné odborové organizace do jiné. V tûchto pfiípadech je pak postup obdobn. Pfii skonãení ãlenství v odborové organizaci v prûbûhu roku si její ãlen vyïádá potvrzení o ãástce zaplacené na ãlenské pfiíspûvky. Tato ãástka se pak zohlední pfii roãním zúãtování záloh na daà nebo v daàovém pfiiznání (tj. odpoãet se nekrátí z titulu vzniku nebo ukonãení ãlenství v odborové organizaci v prûbûhu roku). V pfiípadû, Ïe ãlen odborové organizace v prûbûhu roku pfiejde z jedné odborové organizace do jiné (u stejného zamûstnavatele nebo i u jiného), je postup analogick jako ve v - e uvedeném odstavci. âlen poïádá o potvrzení o zaplacené v i ãlensk ch pfiíspûvkû (zmûnil-li zamûstnavatele, u obou odborov ch organizací). Úhrn tûchto ãástek mu pak zamûstnavatel v souladu s platn m zákonem o daních z pfiíjmû zohlední pfii roãním zúãtování záloh na daà nebo si odpoãet této nezdanitelné ãástky základu danû poplatník uplatní sám v pfiiznání k dani. Vzory potvrzení odborové organizace budou oti tûny v pfií tím ãísle ãasopisu Servis, pfiípadnû jsou k dispozici na kontaktních místech OS UNIOS. Ing. Anna Kodlová 3

4 V poslední dobû se v praxi vyskytly opakovanû problémy související s v kladem ustanovení 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce ze strany zamûstnavatelsk ch subjektû. Stává se napfiíklad, Ïe pfii prûbûïn ch ãtvrtletních kontrolách plnûní roãního plánu dochází ze strany zamûstnavatele k udûlování v tek z dûvodu neplnûní plánu, nikoliv povinností, a následnû bûhem roku, kdy zamûstnanec sice dostal termín na odstranûní závad, je propu tûn právû z dûvodû uveden ch v ustanovení 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce. V praxi vzniká i otázka, jak postupovat pfii projednávání této v povûdi s odborov m orgánem z hlediska tohoto orgánu, kdy na jedné stranû stojí argumenty zamûstnavatele, které mohou b t neobjektivní, a na druhé stranû chybí vyjádfiení zamûstnance, pokud na v tky nereagoval. Uvedenou problematikou se zab vala i Legislativní rada âeskomoravské konfederace odborov ch svazû a s obsahem jejího stanoviska je úãelné seznámit i ãleny na eho odborového svazu. V ustanovení 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce jsou soustfiedûny v povûdní dûvody, které se t kají splàování pfiedpokladû a poïadavkû pro v kon práce. Zde je tfieba pfiedev ím rozli ovat mezi pfiedpoklady a poïadavky, neboè pfiedpoklady jsou stanoveny právními pfiedpisy, ãímï se rozumí obecnû závazné právní pfiedpisy ve smyslu ustanovení 272 odst. 1 zákoníku práce, zatímco poïadavky na v kon práce stanoví sám zamûstnavatel. PfiestoÏe poïadavky pro fiádn v kon práce urãuje zamûstnavatel, jeho moïnosti nejsou také neomezené. Pokud by totiï stanovil poïadavky, které by zamûstnance napfiíklad ikanovaly, jednalo by se o zneuïívání v konu práv zamûstnavatele na újmu zamûstnance a takto stanovené poïadavky by odporovaly zásadû dobr ch mravû obsaïené v ustanovení 7 odst. 2 zákoníku práce a jejich 4 ODPOVÍ DÁME DOTAZ: Zamûstnavatel se mnou ve zku- ební dobû zru il pracovní pomûr. Je mi známo, Ïe ve zku ební dobû lze zru it pracovní pomûr i bez udání dûvodu, i napfiíklad v pracovní neschopnosti zamûstnance. Zajímá mû v ak vá názor na to, Ïe zamûstnavatel mi zru ení pracovního pomûru pfiedal jeden den pfiedem. V 58 zákoníku práce jsem se doãetl, Ïe by toto své rozhodnutí mûl doruãit tfii dny pfiedem. Nemá to za následek neplatnost? O. V., Hradec Králové ODPOVùë: Máte pravdu, Ïe podle 58 odst. 2 zák. práce má b t písemné rozhodnutí o zru ení pracovního pomûru ve zku ební dobû oznámeno druhé stranû zpravidla tfii dny pfiede dnem, kdy má pracovní pomûr skonãit. NedodrÏení této lhûty v ak samo o sobû nezpûsobuje neplatnost zru ení pracovního pomûru ve zku ební dobû. Neplatnost by to zpûsobilo pouze tehdy, pokud by tato lhûta byla sjednána v pracovní smlouvû. V naprosté vût- inû pfiípadû to v ak zde sjednáno není. CO VÁS ZAJÍMÁ V povûì pro nesplàování pfiedpokladû a poïadavkû pro v kon práce nesplàování by nemohlo b t zpûsobil m v povûdním dûvodem. Zásadnû platí, Ïe spoãívá-li nesplàování poïadavkû v neuspokojiv ch pracovních v sledcích, lze dát zamûstnanci v povûì, jen jestliïe byl zamûstnavatelem v dobû posledních dvanácti mûsícû písemnû vyzván k jejich odstranûní a zamûstnanec je v pfiimûfiené dobû neodstranil. Pokud zamûstnanec vykazuje neuspokojivé pracovní v sledky, je tfieba, aby pfied dáním v povûdi mûl zcela pfiesnou vûdomost o tom, jaké jsou jeho pracovní v sledky a v ãem spoãívá jejich neuspokojivost. Zákoník práce téï poïaduje, aby mu poté byla dána moïnost své pracovní v sledky zlep it, a z tohoto dûvodu stanoví povinnost písemného upozornûní a pfiedev ím stanovení pfiimûfiené doby k odstranûní. Zákoník práce nedává v této souvislosti zamûstnanci moïnost, aby se zamûstnavatelem polemizoval o tom, zda je jeho upozornûní pravdivé ãi nepravdivé, platné ãi neplatné. Takovéto otázky pak lze fie it aï v souvislosti s pfiípadnou v povûdí. Neuspokojivé pracovní v sledky nelze v ak zamûàovat s poru ováním pracovní káznû ani s tzv. obchodním neúspûchem ãi podnikatelsk m rizikem. Z tohoto pohledu je tfieba konstatovat, Ïe pouhé nesplàování plánu není proto dûvodem zpûsobil m k naplnûní zákonem poïadovan ch neuspokojiv ch pracovních v sledkû. Zamûstnavatel by musel zamûstnanci pfiinejmen ím prokázat jeho konkrétní zavinûní, v jehoï dûsledku do lo k uvedenému neplnûní plánu. Odborov orgán pak mûïe z pozice orgánu, kter je oprávnûn provádût kontrolu dodr- Ïování pracovnûprávních pfiedpisû u zamûstnavatele, upozornit tohoto zamûstnavatele na uvedené skuteãnosti i fakt, Ïe samotné nespl- Àování plánu nemûïe b t ani podle v kladové praxe, ani podle konstantní soudní judikatury chápáno jako v povûdní dûvod podle ustanovení 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce. V této souvislosti je nutno zdûraznit, Ïe zamûstnavatel je podle ustanovení 59 odst. 1 DOTAZ: Prosím o sdûlení, na jakou mzdu mám nárok, kdyï mi není pfiidûlována práce z dûvodu prostojû nebo nepfiízniv ch povûtrnostních vlivû. R. M., Otrokovice ODPOVùë: Problematika prostojû a nepfiízniv ch povûtrnostních vlivû je upravena v 129 zák. práce. Zde je uvedeno, Ïe nemûïe-li zamûstnanec vykonávat práci pro prostoje a nebude-li pfieveden na jinou práci, náleïí mu náhrada mzdy ve v i 80 % prûmûrného v dûlku. JestliÏe mu nebude práce pfiidûlována v dûsledku nepfiízniv ch povûtrnostních vlivû a nebude-li pfieveden na jinou práci, náleïí mu náhrada mzdy ve v i 60 % prûmûrného v dûlku. V kolektivní smlouvû lze dohodnout nebo ve vnitfiním pfiedpisu stanovit vy í náhradu mzdy, nejv e v ak do 100 % prûmûrného v dûlku. Nelze tedy sjednat (stanovit) niï í v i náhrady mzdy. To platí i pro zamûstnavatele, ktefií neprovozují podnikatelskou ãinnost. DOTAZ: Zamûstnavatel mi v rámci od- kodnûní pracovního úrazu vyplatil bolestné a ztíïení spoleãenského uplatnûní. Tyto ãástky mi ale zdanil. Je to správné? P. T., Teplice ODPOVùë: Postup zamûstnavatele není správn. Podle 4 odst. 1 písm. d) zák. ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmû, jsou tyto ãástky od danû z pfiíjmû osvobozeny, neboè se jedná o náhradu kody. Dani z pfiíjmû v ak zákoníku práce povinen projednat kaïdou v povûì nebo okamïité zru ení pracovního pomûru s pfiíslu n m odborov m orgánem. Není to v ak podmínka, která by zpûsobila napfiíklad neplatnost v povûdi. V praxi v ak zajisté pfiinejmen ím její dodrïování ze strany zamûstnavatele ovlivní kolektivní vyjednávání. V souvislosti s problematikou, které se dot ká zmiàované stanovisko Legislativní rady âeskomoravské konfederace odborov ch svazû, je vhodné pfiipomenout obecnû i praxi soudû, které judikovaly mimo jiné v této problematice, Ïe není rozhodné, zda ke stanovení pfiedpokladû do lo právním pfiedpisem jiï pfied vznikem pracovního pomûru, nebo teprve v dobû jeho trvání. Pfiitom za právní pfiedpis je zapotfiebí povaïovat i pracovní fiád vydan v souladu s právními pfiedpisy. Pfiedpoklady se rozumí pfiedev ím kvalifikaãní pfiedpoklady stanovené napfiíklad platov mi fiády. Soudy rovnûï judikovaly, Ïe o nesplàování poïadavkû, které jsou nezbytné pro fiádn v kon práce zamûstnance, pûjde vût inou pfii nesplàování podstatn ch poïadavkû, které jsou trvalej ího charakteru, takïe ojedinûlé jejich nesplàování nebude takové intenzity, aby odûvodàovalo pouïití tohoto v povûdního dûvodu. Nesplnûní poïadavkû je pak dûvodem k v povûdi pouze tehdy, jestliïe k nûmu do lo bez zavinûní zamûstnavatele. PoÏadavky, které jsou nezbytnou podmínkou pro fiádn v kon práce dle 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce, mohou podle rozhodovací praxe soudû vypl vat i z pracovní smlouvy, organizaãního fiádu, vnitropodnikov ch smûrnic, popfiípadû z pracovních pfiíkazû vedoucího zamûstnance, nebo mûïe jít dokonce o poïadavky, které jsou pro v kon urãité práce v eobecnû známé. V pfiípadû pochybností o správnosti postupu zamûstnavatele v takov chto pfiípadech dot kajících se na ich ãlenû jako zamûstnancû doporuãujeme obrátit se o právní pomoc na specialisty odborového svazu, a to pfiímo ãi prostfiednictvím odborové organizace. JUDr. Karel Horn podléhají náhrady za ztrátu pfiíjmû, napfiíklad náhrada za ztrátu na v dûlku po skonãení pracovní neschopnosti. DOTAZ: Jak je to se zákazem v povûdi pro lidi na matefiské a následnû rodiãovské dovolené? Mohou b t v klidu, Ïe je nemûïe v té dobû nikdo vyhodit? Kdy zaãnou tyto novinky platit? Hned od 1. fiíjna 2004? O. P., Karviná ODPOVùë: Novû je stanoveno, Ïe zákaz v povûdi uveden v 48 zákoníku práce se vztahuje na zamûstnance, ktefií ãerpají rodiãovskou dovolenou. Dosud se zákaz vztahoval na zamûstnankyni nebo zamûstnance, ktefií trvale peãují alespoà o jedno dítû mlad í neï tfii roky. To znamená, Ïe oba rodiãe mohli b t zamûstnáni a na oba se vztahoval zákaz v povûdi. Novû se stanoví, Ïe se na nû bude zákaz vztahovat pouze tehdy, pokud budou ãerpat rodiãovskou dovolenou. Jedná se tedy o zásadní zmûnu. Na zamûstnankyni, která ãerpá matefiskou dovolenou, se zákaz v povûdi vztahuje i nadále. Tato právní úprava platí od (jedná se o zákon ã. 436/2004 Sb.). Vzhledem k tomu, Ïe rozhodující je den doruãení v povûdi, nová právní úprava se vztahuje na v povûdi doruãené po V závûru bude vhodné uvést, Ïe od mohou rodiãovskou dovolenou ãerpat oba rodiãe souãasnû. (zr)

5 V souladu se zákonem ã. 118/2000 Sb., o ochranû zamûstnancû pfii platební neschopnosti zamûstnavatele a zmûnû nûkter ch zákonû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, mûïe zamûstnanec uplatnit své mzdové nároky do tfií mûsícû ode dne, kdy úfiad práce zvefiejnil informace o zamûstnavateli, na kterého byl podán návrh na prohlá ení konkurzu. Îádost o uspokojení mzdov ch nárokû podává zamûstnanec na kter koli úfiad práce. Místnû pfiíslu n úfiad práce (úfiady práce si mezi sebou Ïádost postoupí) uspokojí pfii splnûní podmínek citovaného zákona mzdové nároky zamûstnance. V praxi to znamená, Ïe pokud zamûstnavatel zamûstnanci dluïí mzdu, obrátit se na úfiad práce a poïádat o spolupráci a fie ení problému. Návrh na konkurz pro vûfiitele - zamûstnance, kter uplatàuje své mzdové nároky, od jiï není bezplatn. Soud mûïe urãit, Ïe navrhovatel je povinen zaplatit zálohu na náklady konkurzu. 5. Posudek, zápoãtov list, potvrzení o zdaniteln ch pfiíjmech atd. Pfii skonãení pracovního pomûru je zamûstnavatel povinen v souladu s 60 odst. 2 zákoníku práce vydat zamûstnanci potvrzení o zamûstnání (tzv. zápoãtov list), a to i v pfiípadû, Ïe zamûstnanec nemá vyrovnány v echny závazky vûãi zamûstnavateli nebo je skonãení pracovního pomûru pfiedmûtem soudního sporu. Zamûstnavatel je povinen vydat zápoãtov list i na Ïádost jiného zamûstnavatele. Zamûstnanec by si mûl zkontrolovat údaje v zápoãtovém listû uvedené, jelikoï se jedná o dûleïit doklad pro nového zamûstnavatele nebo pro jednání s úfiadem práce. Pracovní posudek je zamûstnavatel povinen vydat jen na Ïádost zamûstnance, a to nejdfiíve dva mûsíce pfied skonãením pracovního pomûru, nejpozdûji do 15 dnû od podání Ïádosti. Nesouhlasí-li zamûstnanec s obsahem posudku a nedojde-li k dohodû o jeho úpravû, mûïe se jeho zmûny domáhat u soudu ve lhûtû tfií mûsícû ode dne, kdy se o jeho obsahu dovûdûl (totéï platí i o potvrzení o zamûstnání). Pfii skonãení pracovního pomûru bûhem kalendáfiního roku zamûstnavatel musí vystavit Potvrzení o zdaniteln ch pfiíjmech ze závislé ãinnosti a funkãních poïitkû a o sraïen ch zálohách na daà, aby nov zamûstnavatel mohl provést vyúãtování danû, popfiípadû aby zamûstnanec mohl pouïít tento doklad ke svému daàovému pfiiznání. Tento doklad v ak zamûstnavatel mû- Ïe vydat aï po koneãném zúãtování v ech v dûlkû. 6. V e Ïivotního minima od dosud âástky Ïivotního minima uvádíme z toho dûvodu, jelikoï jsou dûleïité pro vyplácení dávek státní sociální podpory, sociálních dávek pro sociálnû potfiebné obãany a pro v platu podpory v nezamûstnanosti. Zákon stanoví Ïivotní minimum jako spoleãensky uznanou minimální hranici pfiíjmû obãana, pod níï nastává stav jeho hmotné nouze. Îivotní potfieby obãanû jsou uspokojovány pfiedev ím pfiíjmy z v dûleãné ãinnosti, v nosy z majetku a dávkami nemocenského a dûchodového zabezpeãení nebo jin mi státními dávkami. ObãanÛm, jejichï pfiíjmy nedosahují Ïivotního minima a ktefií si nemohou tyto pfiíjmy zv it vzhledem ke svému vûku, zdravotnímu stavu nebo z jin ch váïn ch dûvodû vlastním pfiiãinûním, zejména vlastní prací, se poskytuje pomoc; zpûsob a formu poskytování, dal í podmínky a úroveà pomoci stanoví zvlá tní pfiedpisy. Za ãástku potfiebnou k zaji tûní v Ïivy a ostatních základních osobních potfieb obãana se povaïuje: 1690 Kã mûsíãnû, jde-li o dítû do 6 let vûku 1890 Kã mûsíãnû, jde-li o dítû od 6 let do 10 let vûku 2230 Kã mûsíãnû, jde-li o dítû od 10 let do 15 let vûku 2450 Kã mûsíãnû, jde-li o nezaopatfiené dítû od 15 do 26 let vûku 2320 Kã mûsíãnû u ostatních obãanû Za ãástku potfiebnou k zaji tûní nezbytn ch nákladû na domácnost se povaïuje: 1780 Kã mûsíãnû, jde-li o jednotlivce 2320 Kã mûsíãnû, Ïijí-li v domácnosti dvû osoby 2880 Kã mûsíãnû, Ïijí-li v domácnosti tfii nebo ãtyfii osoby 3230 Kã mûsíãnû, Ïije-li v domácnosti pût a více osob Îivotní minimum jednotlivce ãiní 4100 Kã ( ) (Pokraãování v pfií tím ãísle) SERVIS RADÍ POMÁHÁ INFORMUJE Zamûstnanec a organizaãní zmûny Základní právní informace 1. ãást (JUDr. Jitka Kocianová) Celá fiada zamûstnavatelû v souãasné dobû v rámci racionalizaãních a reorganizaãních opatfiení propou tí zamûstnance. Jsou také pfiípady, kdy sice je zamûstnanec zamûstnán, ale nedostává vyplacenu mzdu. Jak se v takov ch situacích zachovat, jaké moïnosti nám poskytují pracovnûprávní a sociální pfiedpisy, to v e vám chceme nabídnout v tomto ãlánku. Budeme se proto zab vat tûmito problémy: 1. OkamÏité zru ení pracovního pomûru zamûstnancem 2. V povûì z organizaãních dûvodû 3. Dohoda o ukonãení pracovního pomûru (vzory) 4. Konkurz 5. Potvrzení o zamûstnání, posudek 6. Îivotní minimum 7. Úfiad práce a nezamûstnaní 8. Dávky státní sociální podpory 9. Sociální potfiebnost 10. Nemocenské dávky 11. V e minimální mzdy - minimální v e zdravotního poji tûní 1. OkamÏité zru ení pracovního pomûru Jedním z dûvodû, kdy mûïe zamûstnanec zru it pracovní pomûr okamïitû, je to, Ïe zamûstnavatel zamûstnanci nevyplatil mzdu nebo plat, popfiípadû jejich náhradu do patnácti dnû po uplynutí splatnosti tûchto penûïit ch plnûní ( 54 odst. 1 písm. b) zákoníku práce). Mzda nebo plat je splatn pozadu za mûsíãní období, a to nejpozdûji v následujícím kalendáfiním mûsíci, pokud nebylo v pracovní nebo kolektivní smlouvû dohodnuto jinak. To znamená, Ïe napfiíklad mzda nebo plat, popfiípadû jejich náhrady za mûsíc fiíjen 2004, jsou splatné ve v platním termínu ; teprve následující den po tomto datu by bûïela uvedená patnáctidenní lhûta, tzn. kdyï by nebyly mzda nebo plat, popfiípadû jejich náhrady, vyplaceny, bylo by moïno k tomuto datu okamïitû zru it pracovní pomûr. OkamÏité zru ení pracovního pomûru je tfieba provést písemnû. Musí v nûm b t pfiesnû uveden dûvod tak, aby jej nebylo moïno zamûnit s jin m dûvodem, napfiíklad:... dosud mi nebyla vyplacena mzda za mûsíc fiíjen OkamÏité zru ení pracovního pomûru musí b t doruãeno osobnû nebo po tou zamûstnavateli, jinak je neplatné. Uveden dûvod nelze dodateãnû mûnit. Pracovní pomûr konãí okamïikem doruãení okamïitého zru ení pracovního pomûru zamûstnavateli. Zákoník práce v 54 odst. 2 udává lhûty pro okamïité zru ení pracovního pomûru. Zamûstnanec mûïe okamïitû zru it pracovní pomûr pouze ve lhûtû jednoho mûsíce ode dne, kdy se o dûvodu k okamïitému zru ení pracovního pomûru dovûdûl, nejpozdûji do jednoho roku ode dne, kdy tento dûvod vznikl. Zamûstnanec, kter okamïitû zru il pracovní pomûr, má nárok na náhradu mzdy ve v i prûmûrného v dûlku za v povûdní dobu, tj. ve v i dvojnásobku prûmûrného mûsíãního v dûlku. 2. V povûì z dûvodû organizaãních zmûn Zamûstnavatelé, ktefií napfiíklad ru í celou provozovnu, sniïují stavy zamûstnancû nebo fie í své finanãní problémy, doruãují - dávají zamûstnancûm v povûdi z dûvodû tzv. organizaãních zmûn podle 46 odst. 1 písm. a) - c) zákoníku práce. Organizaãními zmûnami jsou: ru í-li se zamûstnavatel nebo jeho ãást, pfiemisèuje-li se zamûstnavatel nebo jeho ãást, stane-li se zamûstnanec nadbyteãn m vzhledem k rozhodnutí zamûstnavatele nebo pfiíslu ného orgánu o zmûnû jeho úkolû, technického vybavení, o sníïení stavu zamûstnancû za úãelem zv ení efektivnosti

6 práce nebo o jin ch organizaãních zmûnách. V povûdní doba ãiní tfii mûsíce a poãíná bûïet od prvního dne mûsíce následujícího po doruãení v povûdi. Zamûstnanci náleïí dle zákoníku práce odstupné ve v i dvojnásobku prûmûrného mûsíãního v dûlku, popfiípadû dal í odstupné nasmlouvané v podnikové kolektivní smlouvû, popfiípadû kolektivní smlouvû vy ího stupnû. Z dûvodû organizaãních zmûn lze uzavfiít i dohodu s odstupn m. (Vzor takovéto dohody uvádíme v závûru ãlánku.) 3. Dohoda o ukonãení pracovního pomûru Dohoda o ukonãení pracovního pomûru, jako jakákoli jiná dohoda znamená, Ïe smluvní strany se dohodly na obsahu dohody, tedy Ïe s jejím obsahem souhlasí. V pfiípadû v povûdi z dûvodu organizaãních zmûn mnohdy zamûstnavatelé nabízejí zamûstnancûm místo v povûdi ukonãení pracovního pomûru dohodou z dûvodû zmínûn ch organizaãních zmûn (vzor ã. 2) obvykle s nav en m odstupn m (vût ím neï zákonn m). Zde je na zamûstnanci, aby celou situaci zváïil. Hlavnû je nutno si dát pozor pfii podpisu takovéto dohody, aby nakonec zamûstnanec nepodepsal dohodu dle 43 (vzor ã. 1), kdy odstupné nenáleïí (rozdíl je patrn z tûchto vzorû). VZORY DOHOD Vzor ã. 1 Dohoda o rozvázání pracovního pomûru Odborov svaz UNIOS se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 (dále jen zamûstnavatel ) a pan Franti ek Vesel, r. ã /2058, zamûstnanec svazu, bytem Praha 10, Vr ovická 11 (dále jen zamûstnanec ) uzavírají tuto dohodu o rozvázání pracovního pomûru: Vzor ã. 2 Dohoda o rozvázání pracovního pomûru Odborov svaz UNIOS se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 (dále jen zamûstnavatel ) a pan Franti ek Vesel, r. ã /0089, bytem Praha 3, Husinecká 5 (dále jen zamûstnanec ) uzavírají tuto dohodu o rozvázání pracovního pomûru: I. 1. Zamûstnavatel a zamûstnanec sjednávají skonãení pracovního pomûru zamûstnance, konaného na základû pracovní smlouvy uzavfiené dne , dohodou dne DÛvodem skonãení pracovního pomûru jsou organizaãní zmûny (zru ení ãi pfiemístûní zamûstnavatele), zánik zamûstnavatele nebo pfievod jeho ãásti k jinému zamûstnavateli a pfiejímající zamûstnavatel nemá moïnost zamûstnávat zamûstnance podle pracovní smlouvy (pozn.: uveìte nûkterou z variant, popfi. blíïe rozveìte, napfi. zru ení pracovního místa, vãetnû odkazu na rozhodnutí pfiíslu ného orgánu zamûstnavatele o tûchto zmûnách). II. 1. Ve smyslu ust. 60a zákoníku práce bude zamûstnanci poskytnuto odstupné ve v i dvojnásobku prûmûrného v dûlku a dále ve v i x-násobku dle platné kolektivní smlouvy. 2. Odstupné bude zamûstnanci vyplaceno v den skonãení pracovního pomûru (pozn.: lze dohodnout i v platu v nejbliï ím v platním termínu ãi pozdûj í termín v platy). III. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichï obdrïí jedno zamûstnanec a druhé zamûstnavatel. V Praze dne zamûstnanec zamûstnavatel I. 1. Zamûstnavatel a zamûstnanec sjednávají skonãení pracovního pomûru zamûstnance, konaného na základû pracovní smlouvy uzavfiené dne , dohodou dnem K rozvázání pracovního pomûru do lo na Ïádost zamûstnance. II. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichï obdrïí jedno zamûstnanec a druhé zamûstnavatel. V Praze dne zamûstnanec zamûstnavatel 43 zákoníku práce Dohoda (1) Dohodnou-li se zamûstnavatel a zamûstnanec na rozvázání pracovního pomûru, konãí pracovní pomûr sjednan m dnem. (2) Dohodu o rozvázání pracovního pomûru uzavírají zamûstnavatel a zamûstnanec písemnû. V dohodû musí b t uvedeny dûvody rozvázání pracovního pomûru, poïaduje-li to zamûstnanec. (3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního pomûru vydá zamûstnavatel zamûstnanci. 43 zákoníku práce - viz vzorã. 1 60a (1) Zamûstnanci, u nûhoï dochází k rozvázání pracovního pomûru v povûdí danou zamûstnavatelem z dûvodû uveden ch v 46 odst. 1 písm. a) aï c) nebo dohodou z t chï dûvodû, náleïí pfii skonãení pracovního pomûru odstupné ve v i dvojnásobku prûmûrného v dûlku. V kolektivní smlouvû, popfiípadû ve vnitfiním pfiedpisu lze odstupné podle pfiedchozí vûty zv it aï o dal í násobky prûmûrného v dûlku, popfiípadû stanovit dal í podmínky, za nichï zamûstnanci pfiíslu í zv ené odstupné. To se vztahuje i na zamûstnavatele, ktefií neprovozují podnikatelskou ãinnost. 4. Konkurz V pfiípadû, Ïe byl u zamûstnavatele prohlá en konkurz, patfií penûïité nároky zamûstnavatele vûãi zamûstnancûm do konkurzní podstaty a nároky zamûstnancû vûãi tomuto zamûstnavateli se uspokojují v prûbûhu konkurzu nebo pfii rozvrhu v tûïku získaného zpenûïením konkurzní podstaty. Návrh na prohlá ení konkurzu mûïe podat dluïník nebo kter koli z jeho vûfiitelû, tedy i zamûstnanci, kter m zamûstnavatel neplatí mzdu. Pokud bude osvûdãeno, Ïe dluïník je v úpadku, soud usnesením prohlásí konkurz. Usnesení je vyvû eno na úfiední desce krajského soudu (Mûstského soudu v Praze) a je v nûm v zva pro v echny vûfiitele, aby se do 30 dnû ode dne prohlá ení konkurzu pfiihlásili se sv mi nároky. V pfiihlá ce musí b t oznaãen úpadce a vûfiitel, uvedena v e pohledávky, její pfiíslu enství, skuteãnosti, na nichï se zakládá, a dûkazy. 2 3

7 Je tû ani nevychladly ipky, kter mi se házelo na posledním turnaji XIII. svazov ch sportovních her, a uï pfiipravujeme hry pro rok 2005, kdy bude probíhat roãník XIV. Co pro vás pfiipravujeme? Anketa uvefiejnûná v Servisu, kde jsme vás Ïádali o va e názory a nápady na nové sporty, nepfiinesla Ïádné nové podnûty. Ozvalo se pouze pût základních organizací, jimï za úãast v anketû dûkujeme. Z jejich názorû lze soudit, Ïe jim stávající v bûr sportû vyhovuje. Pouze jedna ZO navrhla jako dal í sport tenis a dvû ZO volejbal. TakÏe skladba sportû pro pfií - tí rok zûstala takfika stejná. A proã takfika? Za tímto slûvkem se skr vá novû pfiipravovan turnaj v bowlingu. Doufáme, Ïe vás alespoà nûco z na í nabídky zaujme a zúãastníte se v hojném poãtu. Jediné, co se po úãastnících v ech turnajû Ïádá, tedy vyjma ãlenství v OS UNIOS, je chuè si zahrát a dobfie se pobavit. Nyní podrobnûji o jednotliv ch turnajích. PRO KAÎDÉHO NùCO PfiedbûÏná pfiihlá ka na Svazové sportovní hry 2005 ZO/MO:... Adresa: Kontaktní osoba:... Kontaktní telefon:..., ... Máme pfiedbûïn zájem o úãast v tûchto turnajích (zakfiíïkujte a uveìte poãet druïstev a poãet osob, které se turnaje zúãastní) Datum: Nohejbal Turnaj trojic v nohejbalu probûhne v ãervnu v krásném prostfiedí Vysoãiny na Vr ovû. Hraje se na kurtech v blízkosti ARZ Vr ov, kde jsou sportovci ubytováni. DruÏstvo mûïe mít maximálnû ãtyfii ãleny. Systém turnaje urãí aï poãet Svazové sportovní hry 2005 zúãastnûn ch druïstev, ale obvykle se hraje ve skupinách, z nichï nejlep í postoupí do skupiny finálové a ostatní se utkají ve skupinû o umístûní. Tento sytém zaruãuje, Ïe si kaïdé druïstvo zahraje dostateãn poãet zápasû. 2. Stolní tenis Stolní tenis dvouãlenn ch druïstev se hraje ve stejném termínu a na stejném místû jako nohejbal, tzn. v ãervnu na Vr ovû. Na stolech v hernû ARZ, kde jsou úãastníci ubytováni, se hrají vïdy dvû dvouhry a jedna ãtyfihra. Systém turnaje hraného ve skupinách zaji Èuje, Ïe si v ichni dobfie zahrají. 3. Turistika a cykloturistika Turistika i cykloturistika se pro pfií tí rok stûhují z jihu na sever - ze umavy do Krkono. Pfiipravíme pro vás opût dvû trasy, jednu pro cyklisty a druhou pro pû í. Na túru ãi cyklotúru se vypravíme v ãervnu. Kdo si pamatuje krásné poãasí pfii v stupu na SnûÏku, jistû nezaváhá ani tentokrát a pfiijede se projít po tûch nádhern ch horách. SoutûÏí dvou aï ãtyfiãlenná druïstva. Nicménû kaïd ví, Ïe v pfiípadû turistiky nejde ani tak o soutûï, jako spí o to projít se krásnou pfiírodou. nohejbal:... druïstev... úãastníkû stolní tenis:... druïstev... úãastníkû turistika:... druïstev... úãastníkû cykloturistika:... druïstev... úãastníkû kuïelky - muïi:... druïstev... úãastníkû kuïelky - Ïeny:... druïstev... úãastníkû bowling - muïi:... druïstev... úãastníkû bowling - Ïeny:... druïstev... úãastníkû ipky:... druïstev... úãastníkû 4. KuÏelky Tradiãním sportem na ich SSH jsou kuïelky. Jediné, co se za léta, kdy je pofiádáme, obãas mûní, je místo jejich konání. V roce 2005 turnaj probûhne v záfií v Olomouci. Tam nás ãeká osmidráha, která nám pomûïe odehrát zápasy i pfii vût ím poãtu úãastníkû. Ubytování bude zaji tûno ve vysoko kolsk ch kolejích. Turnaj hrají ãtyfiãlenná druïstva na 60 hodû sdruïen ch. 5. Bowling Premiéru v na ich SSH bude mít letos turnaj v bowlingu. Probûhne soubûïnû s turnajem v kuïelkách v záfií v Olomouci. Turnaj bude uspofiádán tak, aby se ho mohla zúãastnit i druïstva, která budou hrát kuïelky. âtyfiãlenná druïstva budou soutûïit v bowlingovém centru ve tfiech hrách. Hodnotit se bude celkov souãet sraïen ch kuïelek. 6. ipky V posledních letech uzavírá sportovní hry turnaj v hodu ipkami na elektronick terã. Probûhne v listopadu opût na Vr ovû, kde nám pro jeho uspofiádání vytváfií v borné podmínky. SoutûÏí ãtyfiãlenná druïstva. V echny termíny budou je tû na stránkách ãasopisu Servis upfiesnûny. Startovné na v echny turnaje bylo stanoveno na 150 Kã. V pfiípadû zájmu va í ZO/MO o nûkter turnaj nebo o turistiku staãí vyplnit formuláfi pfiedbûïné pfiihlá ky a zaslat jej na adresu: OS UNIOS, sportovní komise, nám. W. Churchilla 2, PRAHA 3, a to tak, aby ji sportovní komise obdrïela nejpozdûji 31. prosince Pfiihlá ky, které sportovní komise neobdrïí do uvedeného data, budou zaregistrovány pouze v pfiípadû voln ch míst u jednotliv ch turnajû. Seznam zaregistrovan ch druïstev bude uvefiejnûn nejpozdûji v Servisu ã. 2, kter vyjde v únoru Podmínkou úãasti je ãlenství v ech úãastníkû v na em odborovém svazu, vãasné zaslání závazné pfiihlá ky spolu se startovní soupiskou a uhrazení startovného. Startovat mohou i druïstva sloïená z více základních (místních) organizací podle místa pûsobnosti. Vysílací organizace hradí dopravu sv ch úãastníkû a startovné za vyslané druïstvo. Odborov svaz hradí ubytování, stravování, pronájem sportovi È, ceny a dal í náklady spojené s organizací turnajû (podrobnûj í informace naleznete v propozicích, které obdr- Ïíte po zaslání pfiedbûïné pfiihlá ky). Startovné hradí zaregistrovaná druïstva aï po obdrïení propozic daného turnaje, kde najdete podrobné informace o turnaji, pfiesnou adresu ubytovacího zafiízení a sportovi tû a termín uzávûrky závazn ch pfiihlá ek. Závazné pfiihlá ky doruãené po tomto termínu jiï nebudou zaregistrovány. Propozice se závaznou pfiihlá kou budou pfiedbûïnû pfiihlá en m druïstvûm rozeslány na kaïd turnaj samostatnû, nejpozdûji mûsíc pfied zahájením turnaje. Podrobnûj í informace podá Michal Votava, tel.: , fax: nebo Alena Leinweberová... Podpis a razítko ZO/MO 7

8 PRO VOLNOU CHVILKU Evropa a my Estonská republika Správné odpovûdi na otázky z ãísla 8 a v herce uvefiejníme v pfií tím ãísle. Správné odpovûdi z ãísla 7: 1. Oficiální název státu - Slovinská republika 2. Hlavní mûsto - LublaÀ 3. Státní mûna - tolar Nejlépe odpovûdûli Bumba Franti ek, FAURECIA - Lecotex Tábor Folt n Jifií, Pontinagas, Uh. Hradi tû Kratochvílová Anna, MO Brno Krejãíková Kvûta, AMBA Malín Marková Milada, TS âesk Brod Kupon 09/ Jméno a pfiíjmení: Adresa: ZO/MO: Slosovány budou odpovûdi do lé do 6. prosince Jména v hercû a správná odpovûì budou uvefiejnûny v pfií tím ãísle. Kupon zasílejte na adresu: Redakce ãasopisu Servis, Odborov svaz UNIOS, nám. W. Churchilla 2, PRAHA 3. Hlavní mûsto Tallin Oficiální název zní Estonská republika a nachází se ve v chodní Evropû u pobfieïí Baltského mofie, patfií jí i nûkolik ostrovû. 700 kilometrû dlouhé pobfieïí a 800 ostrovû ãiní z Estonska zemi s pfiímofisk m kouzlem. Na rozloze km 2 tu Ïije témûfi 1,3 mil. obyvatel. Hlavním mûstem je Tallin. Podnebí je zde oceánské, velmi vlhké, ve vnitrozemí kontinentální a u pobfieïí je pfiímofiské. V chodní ãást pobfieïí je pfieváïnû níïinatá, severní ãást je skalnatá. Z nerostného bohatství pfievládá tûïba vápence, bfiidlice, fosforu a dolomitu. V zemûdûlství chov ovcí, drûbeïe a prasat. Pûstování ovoce, zeleniny, obilí a brambor. PrÛmysl je pfieváïnû strojírensk, textilní, potravináfisk, chemick a dfievozpracující. Nachází se zde hustá fiíãní síè a na v chodní hranici s Ruskem také velké âudské jezero. Porost je lesnat, smí ené lesy. Hospodáfiství je pomûrnû vyspûlé, od roku 1991 pfiecházející na trïní ekonomiku. Na ostrovû Saaremaa se vyskytují fiíãní raci a tiky. V divoãinû kolem v chodního okraje Baltského mofie je tû Ïijí losi a Ïádn jin evropsk stát se nemûïe pochlubit více neï 300 druhy ptactva. Estonská pfiíroda v ak Ïije s tûïk m bfiemenem, které tu zanechala sovûtská armáda. Velitelé a osádky ponorek se uãili na cviãn ch reaktorech, na pobfieïí stojí majáky, které zásobovaly energií nebezpeãné malé jaderné reaktory, a na jiném místû zamofiil jadern odpad celé jezero. Ze studní vytéká obãas místo vody letecké palivo kerosín, kter sovût tí piloti kdysi bezohlednû rozlévali do krajiny. Rusové a Estonci se nikdy nemûli v lásce, a to vzhledem k odli nosti sv ch kultur, proto- Ïe Estonsko není slovanská, ale skandinávská zemû a její jazyk je pfiíbuzn s fin tinou. Pfiedev ím v ak proto, Ïe Rusové vïdy byli pro malou pobaltskou zemi okupanty. Mocn soused z v chodu mûl v Estonsku hlavní slovo od roku 1721 aï do roku Dvanáct let po pádu SSSR se Tallin doãkal. Pfiestal b t v luãn m lovi tûm FinÛ shánûjících se po laciné vodce a stal se vyhledávan m cílem západních turistû. Nejslavnûj ím estonsk m spisovatelem je Friedrich Reinhold Kreutzwald, kter v 19. století vytvofiil epos KaleÛv syn. Zpûvavá revoluce v létû roku 1988 zahájila cestu Estonska k nezávislosti. Asi lidí, coï je pûtina v ech obyvatel estonského pûvodu, se tehdy se lo na festivalu lidov ch písní v Tallinu. Folklorní slavnosti se zmûnily v mohutnou demonstraci za samostatn stát.? Zemû, na jejíï název se dnes ptáme, se nachází na v chodním pobfieïí Baltského mofie. Na rozloze km 2 tu Ïije 3,7 mil. obyvatel. Je to níïinatá zemû pfiibliïnû s 3000 jezery a rozlehl mi moãály. Z jedné tfietiny je pokryta lesy a protéká jí mnoho fiek. Zemû je známa sv mi jedineãn mi umûleckofiemesln mi v robky z jantaru. Nejoblíbenûj ím sportem je zde ko íková. Otázky: 1. oficiální název státu, 2. hlavní mûsto, 3. státní mûna Vydává Odborov svaz UNIOS. Vychází 10x roãnû. Odpovûdn redaktor: Michal Votava. Adresa redakce: nám. W. Churchilla 2, Praha 3, telefon , Typografické zpracování: VAPO-Futura, a. s., Politick ch vûzàû 9, Praha 1, telefon: Roz ifiuje Ferda, âeská reklamní poãta, Dvorská 648, Hradec Králové, telefon Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., od tûpn m závodem stfiední âechy v Praze, ã. j. 2502/96-P ze dne ISSN MK âr E 5057 B t pánem svého ãasu znamená nemít paní svého jména. Tip do kina Garfield Garfield, v emi milovan kocour, nemûïe mít Ïivot slad í. Zaparkován na pohodlném kfiesle pfied televizí pojídá své oblíbené lasagne a komanduje svého nebohého pána Jona. Tentokrát mu nestaãí kratiãké epizodky, ale prostor získal dokonce v celém filmovém pfiíbûhu. Garfield je pánem vesmíru. Zamilovan Jon opût - jako jiï mnohokrát v poslední dobû - vezme Garfielda ke krásné veterináfice Lize Wilsonové. Ta jako vïdy konstatuje, Ïe Garfieldovi vûbec nic nechybí, je to prostû jen spokojená tlustá koãka. Jon od ní tentokrát dostane Ïivé, ocasem vrtící stvofiení, které Garfield ve svém Ïivotû rozhodnû nepostrádal. Garfielde, seznam se s Odie, Ïe je to roztomilá fenka? Garfield fie í situaci slovy: Ven, zpropaden pse! VyÏene Odie do velkomûsta, kde fenka mizí. ekli byste, Ïe se Garfield bude radovat. Ale do sebe zamilovan kocour si uvûdomí, co v e zpûsobil, a jde do sebe. Rozlouãí se se sladkou zahálkou a vrhne se do akce. Vyrazí na neuvûfiitelnou misi: zachránit Odie! Toto dobrodruïství spojí Jona a Liz stejnû tak jako Garfieldovy koãiãí kamarády Nermala a Arlene. Ale - co je nejdûleïitûj í - dá dohromady Garfielda s Odie, která - aãkoli by to vybírav kocour nikdy nepfiiznal - je opravdu jeho nejlep í kamarádka. USA 2004, animovaná komedie ReÏie: Peter Hewitt Recept pro vás Dietní plnûná kufiecí prsíãka Pfiísady: 4 filety z kufiecích prsíãek, 1/4 l zeleninového v varu, 1 svazek polévkové zeleniny, 2 rajãata, 1/2 svazku zelené petrïelky, 1/2 svazku ãerstvé majoránky, 1 cibule, sûl, pepfi Postup pfiípravy: Filety z kufiecích prsíãek omyjeme studenou vodou a osu íme kuchyàsk m ubrouskem. Pfiíli velké kusy filetû pfiípadnû rozdûlíme. Maso dusíme osm minut pfii stfiední teplotû v zeleninovém v varu. Pak vyjmeme, necháme okapat a ostr m noïem nakrojíme ze strany kapsu. Svazek polévkové zeleniny omyjeme, oãistíme a pokrájíme na kostiãky. Dvû rajãata kfiíïem nafiízneme, spafiíme ve vfielé vodû, prudce zchladíme ledovou vodou a opatrnû stáhneme slupku. Rajãata rozãtvrtíme, odjádfiíme a pokrájíme na kostiãky. Opláchneme pod studenou tekoucí vodou pûl svazku zelené petrïelky a pûl svazku ãerstvé majoránky, osu íme a lísteãky otrháme ze stonkû. Obû bylinky jemnû posekáme. Oloupeme cibuli a pokrájíme ji na kostiãky. V echny pfiipravené pfiísady promícháme, osolíme a opepfiíme. Smûsí bylinek a zeleniny naplníme kufiecí filety a dutinu spíchneme párátkem. Dáme na pafiák a dusíme v páfie v rychlovarném hrnci (papiàáku) zhruba 12 minut. Maso vyjmeme a pokrájíme na plátky. Podle chuti podáváme s r Ïí nebo ãerstvou bagetou. Lze podávat i s bramborami. Poãet porcí: 4 ( el)

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE

STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Odpoãet od základu danû

Odpoãet od základu danû 13 Odpoãet od základu danû V této kapitole se budeme vûnovat uplatnûní nejãastûj ích odpoãtû od základu danû z pfiíjmû fyzick ch osob: odpoãet darû ( 15 odst. 1 zákona o daních z pfiíjmû), odpoãet úrokû

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 17 Jak byl rok 2005 si kaïd z nás zhodnotí ze svého úhlu pohledu. Odbory jej urãitû hodnotí kladnû, protoïe se jim v tomto roce podafiilo pfiekonat ve - kerá úskalí a pfiekáïky, které byly

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû âíslo 7 ROâNÍK 17 18. ZÁ Í 2006 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû nekoneãn ch pfiestfielek a pokusû o dohodu jmenoval prezident novou vládu. Vláda

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 10 ROâNÍK 18 viska. Pokud se pracovní místo nepodafií obsadit ãesk m zamûstnancem do 14 dnû, bude mít moïnost MV prodat na jeho obsazení zelenou kartu. Tento systém má doplnit ãi spí e nahradit souãasn

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 9 ROâNÍK 13 Zvolení devíti nezávisl ch kandidátû do senátu je bezesporu tak zajímavou událostí, Ïe si zaslouïí více pozornosti neï drtivé vítûzství ODS v senátních i komunálních volbách. S komentáfii

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj âíslo 4 ROâNÍK 18 30. DUBNA 2007 První máj ve mnû, stejnû jako asi ve vût inû z nás, vzbuzuje dvû my lenkové asociace: jednak ten MáchÛv, romantick a lásky se t kající, jednak Svátek práce. V prvním pfiípadû

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 10 ROâNÍK 15 13. PROSINCE 2004 PfiestoÏe historie lidstva byla vïdy tvofiena aktivní men inou za pfiihlíïení apatické vût iny, mizivá úãast v leto ních volbách do Europarlamentu, do krajsk ch zastupitelstev

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 14 15. ÍJNA 2003 Konkrétní pfiípad ãlenky jedné na í odborové organizace mû donutil pfiem let nad hodnotami a perspektivami obyãejného fiadového ãlovíãka v na em státû, v této spoleãnosti.

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi FD_01_15_zlom(4) 18.2.2015 10:19 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ráda bych vám poděkovala za

Více

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP)

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní () Úvodní ustanovení Investiãní Ïivotní poji tûní, které poskytuje

Více

Byl první máj... Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Byl první máj... Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 4 ROâNÍK 19 Byl první máj... 1886. V tento den zablokovaly celé Chicago stávky a demonstrace, protoïe Americká federace pracujících poïadovala, aby bylo zákonnou normou ustanoveno, Ïe od 1. kvûtna

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

ve kterém dochází k ukonãení finanãního pfiedmûtu nájmu, uplatàuje v daje stanoven m procentem z dosaïen ch pfiíjmû a nevede úãetnictví).

ve kterém dochází k ukonãení finanãního pfiedmûtu nájmu, uplatàuje v daje stanoven m procentem z dosaïen ch pfiíjmû a nevede úãetnictví). DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. červen 2010 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 12/2010 DaÀov pohled na finanãní leasing hmotného majetku v závislosti

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 12 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 12 JUDR.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 9 ROâNÍK 16 proto musíme proti omezení zamûstnaneck ch práv, které chtûjí v rámci schvalování nového zákoníku práce prosadit zamûstnavatelé, dûraznû a hlasitû protestovat. Zamûstnavatelé prosazují,

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. UÏ zase zvoní rolniãky

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. UÏ zase zvoní rolniãky âíslo 10 ROâNÍK 13 UÏ zase zvoní rolniãky Je polovina adventu, za pár dní jsou tu nejkrásnûj í svát- V â Í S L E : Minimální mzda vzroste (str. 3) Seznamujeme se s novelou zákoníku práce (str. 4) Pravomoci

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 4 ROâNÍK 16 25. DUBNA 2005 âeská republika si spolu s dal ími státy letos pfiipomíná edesát let od ukonãení jrozsáhlej ího a jniãivûj- ího váleãného konfliktu v dûjinách lidstva, pfii nûmï pfii lo

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ Zpracovaly Mgr. Halka Jaklová identifikace a anal za problémov ch oblastí Mgr. Martina tûpánková návrh

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 14 24. B EZNA 2003 Václav Klaus prezidentem»to jsou paradoxy, co?«komentoval by sládek z Audience zvolení Václava Klause prezidentem âeské republiky. A jistû by mu stejná vûta bezdûãnû vyklouzla

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3.

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3. 30.4.2008 17:34:02 ČERVENEC KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 Opatření III.1.3 III.3.1 Podpora

Více

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce 5 2011 Téma měsíce K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Dopady novely zákona o DPH do účetnictví podnikatelů Korespondence od správce daně vůči daňovému subjektu Zdanění příjmů

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více