Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mûsíãník Odborového svazu UNIOS"

Transkript

1 âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè osmiãková v roãí jsou nepfiehlédnutelná. V roce 1918 vznikla samostatná âeskoslovenská republika, zrodila se svobodná a demokratická spoleãnost, která si zaãala hledat své místo v Evropû. PF 2008 Dvacet let poté, v roce 1938, se zemû, o nûï âe i a Slováci opfieli svou bezpeãnostní politiku, zachovaly podle hesla o ko ili a kabátu a podpisem Mnichovské dohody byla âeskoslovenská republika vydána na pospas nacistickému Nûmecku. V roce 1948 jsme se vrhli do v chodního chomoutu, aè uï to byla reakce na prvorepublikové sociální nerovnosti, zradu evropsk ch spojencû v roce osmatfiicátém a následující válku nebo z Moskvy fiízen komunistick puã. Pokus zreformovat socialismus v roce 1968 mûl za následek tzv. normalizaci a okupaci zemû sovûtsk mi vojsky. V â Í S L E : Jednoduché úãetnictví (str. 3) Odmûny za v kon funkce od roku 2008 (str. 4) kolení BOZP a ZP (str. 7) 4. ÚNORA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Co pfiinese magická 8 A co nám pfiinese rok 2008? Z pohledu velk ch historick ch událostí osmiãkov ch rokû minulého století asi nic. Poslední velká zásadní zmûna se stala v roce konãícím devítkou. To jsme získali svobodu, o níï se pfiedchozím generacím jen snilo. Svobodu a demokracii. V leto ním novoroãním projevu fiekl pan prezident, Ïe Ïijeme asi v nejlep ím období na í zemû. âím se v jimeãnost souãasného období projevuje? Snad v tom, Ïe v raznû stoupl poãet osobních automobilû, poãet poãítaãû na poãet domácností, poãet luxusních zahraniãních rekreací a hypoték. JenÏe to v echno je z velké ãásti na dluh a z velké ãásti jen hrubá statistika, a ta nevnímá takové drobnosti, Ïe v jedné domácnosti jsou automobily ãtyfii, poãítaãû pût a na zahraniãní rekreaci se jezdí pûtkrát do roka, zatímco v jiné jsou to samé nuly + jedna hypotéka. Snad v tom, Ïe neodcházíme masovû pracovat do ciziny a cizinci pfiicházejí pracovat k nám, jenïe i tady by se z podrobnûj ích statistick ch dat dalo vyãíst, Ïe to není jen o sam ch pozitivech a sociálních jistotách. Vyzní to ponûkud pesimisticky, ale myslím, Ïe pfiestoïe Ïijeme asi v nejlep ím období na í zemû, nejsme spoleãností spokojenou. Ne Ïe by tu a tam nebyl k potkání spokojen ãlovûk, ale spokojené davy postrádám. Potvrzení odborové organizace za rok 2007 âlen odborové organizace, kter má pfiíjmy ze závislé ãinnosti a funkãních poïitkû podle ustanovení 6 zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmû, v platném znûní (ZDP), si mûïe odeãíst od základu danû v souladu s ustanovením 15 odst. 7 ZDP zaplacené ãlenské pfiíspûvky, které zaplatil ve zdaàovacím období odborové organizaci. Takto mûïe odeãíst ãástku do v e 1,5 % zdaniteln ch pfiíjmû podle 6 ZDP, s v jimkou pfiíjmû zdanûn ch sráïkou podle zvlá tní sazby danû, maximálnû v ak do v e 3000 Kã za zdaàovací období. Zaplacené ãlenské pfiíspûvky prokáïe potvrzením, které mu na poïádání vydá odborová organizace. ZpÛsob prokázání fie í ustanovení 38l odst. 1 písm. j) ZDP. Odborová organizace mûïe ãlenûm odborové organizace vystavit hromadné nebo samostatné potvrzení. Hromadné potvrzení vystaví pro v echny ãleny - zamûstnance na jednom dokladu. Doklad obsahuje jmenn seznam ãlenû (zamûstnancû) a v í jimi zaplacen ch ãlensk ch pfiíspûvkû. Celková hodnota pfiíspûvku se vypoãte jako suma A co nám tedy pfiinese rok 2008? V první fiadû, vzhledem k realizované reformû vefiejn ch v dajû, to bude zdraïení potravin, elektrické energie, plynu, uhlí, dopravy, cigaret, bûïn ch lékû, poplatky u lékafie, v lékárnách a nemocnicích, zv ení úrokov ch sazeb, zlevnûní spotfiebního zboïí, sníïení sociálních dávek a nemocenské, zv - ení regulovaného a pokles trïního nájemného a o nûco více ve v platním sáãku..., pfiiãemï musím konstatovat, Ïe v tomto neúplném v ãtu nepotû ující zprávy pfievládají nad potû ujícími. V fiadû druhé volba prezidenta, pfiiãemï za potû ující povaïuji existenci dvou kandidátû zjevnû vykazujících pfiedpoklady tuto funkci vykonávat. V fiadách dal ích pak stojí zru ení kontrol na leti tích v âr a v dal ích osmi nov ch ãlensk ch zemích EU pro cestující z a do schengenského prostoru, zru ení padesátníkû a skonãení platnosti obãansk ch prûkazû bez strojovû ãiteln ch údajû vydan ch do konce roku 2003 a mnoho dal ího dnes tûïko pfiedvídatelného. Závûrem vám pfieji pfiedev ím zdraví a odvahu se s tím v ím, co vám tento rok pfiinese, zdravû poprat. Karel Sladkovsk pfiedseda svazu ãlensk ch pfiíspûvkû zaplacen ch ãlenem (zamûstnancem) v pfiíslu ném kalendáfiním roce (leden aï prosinec). Takto lze postupovat u v ech zamûstnancû - ãlenû odborû, ktefií písemnû poïádali zamûstnavatele v termínu do 15. února o provedení roãního zúãtování záloh na daà podle ustanovení 38ch ZDP. Ostatním ãlenûm, ktefií si podávají daàové pfiiznání sami, vydá odborová organizace samostatné potvrzení o v i ãlensk ch pfiíspûvkû zaplacen ch v pfiíslu ném kalendáfiním roce. Potvrzení musí b t opatfieno razítkem a podpisem dvou oprávnûn ch zástupcû odborové organizace. Vzor potvrzení obdrïí odborová organizace od pfiíslu ného kontaktního místa svazu. Dal í povinnosti odborové organizace: Vyúãtování daní z pfiíjmû vybíran ch sráïkou JestliÏe odborová organizace vyplácela v prûbûhu roku odmûnu za v kon funkce nebo za práci hospodáfiky, byla odmûna u pfiíjemce do 5000 Kã v kalendáfiním mûsíci zdanûna sráïkovou daní ve v i 15 % ( 6 odst. 4 a 36 odst. 2 písm. p) ZDP). Odborová organizace má povinnost srazit daà pfii v platû a sraïenou daà odvést místnû pfiíslu nému správci danû do konce následujícího kalendáfiního mûsíce po dnu, kdy byla povinna provést sráïku. Po uplynutí kalendáfiního roku je odborová organizace povinna vyplnit tiskopis Vyúãtování daní z pfiíjmû vybíran ch sráïkou, kde uvede daà sraïenou v jednotliv ch mûsících. Vyúãtování odevzdá správci danû do 30 dnû od lhûty, v níï byla povinna odvést poslední daàovou povinnost ( 69 odst. 2 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû, v platném znûní). Za rok 2007 je termín podání 3. bfiezna. Vyúãtování danû z pfiíjmû fyzick ch osob ze závislé ãinnosti a z funkãních poïitkû Pfii v platû odmûny za v kon funkce, která byla vy í neï 5000 Kã (funkcionáfi nepodepsal prohlá ení k dani), srazila v roce 2007 odborová organizace zálohu na daà ve v i nejménû 20 %. Zálohu na daà srazila pfii v platû odmûny a daà odvedla správci danû nejpozdûji do 20. dne kalendáfiního mûsíce, v nûmï povinnost srazit zálohy na daà vznikla. Po uplynutí kalendáfiního roku vyplní odborová organizace tiskopis Vyúãtování danû z pfiíjmû fyzick ch osob ze závislé ãinnosti a z funkãních poïitkû, v nûmï uvede v i a datum odveden ch záloh v jednotliv ch mûsících. Tiskopis pfiedá správci danû nejpozdûji do 20. února t. r. Vydání Potvrzení o zdaniteln ch pfiíjmech ze závislé ãinnosti a z funkãních poïitkû, sraïen ch zálohách na daà a daàovém zv hodnûní. Pfiíjemci odmûny za v kon funkce, kter si sám podá daàové pfiiznání, vydá na základû jeho poïádání uvedené potvrzení o pfiíjmech. Ing. Anna Kodlová

2 Stávka nebude Stávka zdravotníkû, která se mûla konat 5. bfiezna kvûli problémûm s pfiesãasy ve zdravotnictví, nebude. Odbory ji odvolaly poté, kdyï se domluvily s ministrem zdravotnictví Tomá em Julínkem (ODS). SvÛj návrh na fie ení pfiesãasû ve zdravotnictví nahradím odboráfisk m, a to 7. února na jednání senátního v boru, fiekl ministr Julínek. Pro mû je nejdûleïitûj í, Ïe se uklidnila situace a nejsou zdravotníci zbyteãnû znervoz- Àováni, dodal. Spokojen byl i éf Odborového svazu zdravotnictví a sociální péãe Jifií Schlanger. Ministr pfiijal odboráfisk návrh k fie ení pfiesãasû. Jsme spokojeni a tím padá dûvod jak v straïné stávky, tak stávkové pohotovosti. Nic nestojí v cestû tomu, aby stávka nebyla, fiekl Schlanger. Odbory spolu se zamûstnavateli navrhly, aby se limit pfiesãasû zv il z 8 na 16 hodin t dnû pro lékafie v nemocnicích a na 20 hodin pro záchranné sluïby. Za tyto hodiny by pak mûli lékafii dostat pfiíplatek 25 procent. Právû tímto návrhem Julínek nahradí svûj pûvodní návrh. (25. 1.) Vyjednávání jihomoravsk ch odborû Jihomorav tí zamûstnanci si mohou ãasto polep it ménû, neï ãekali. Podniky sice zvy ují mzdy, do jejich základu se ale snaïí z nûkolikaprocentního nav ení dostat co nejménû. Vût í ãást pak poãítají do nenárokov ch pohybliv ch sloïek mzdy, rûzn ch prémií a bonusû. ada jihomoravsk ch podnikû s odboráfii stále vyjednává. NárÛst mezd o est procent podle kolektivní smlouvy nemusí znamenat skuteãn nárûst mûsíãní mzdy o est procent. âást tohoto nav ení totiï zamûstnavatelé vloïí do rûzn ch prémií, tfieba za nulovou absenci. Pokud zamûstnanec onemocní, o peníze pfiijde. Odboráfii se pfii vyjednáváních snaïí vybojovat co nejvy í tarifní nav ení, vedení firem má opaãné snahy. Obû strany se ale vût inou dohodnou na kompromisu. (21. 1.) Dohoda se kolsk mi odbory Ministerstvo kolství uzavfielo se kolsk mi odbory dohodu o spolupráci. Odbory chtûly vyjednat více penûz na platy pracovníkû kol a pomûcky. Jejich poïadavek naplnili poslanci jen ãásteãnû, kdyï regionálnímu kolství pfiidali témûfi jednu miliardu korun místo poïadovan ch tfií. RÛst platû proto letos nepfiekroãí ãtyfii procenta, inflace by se v ak mûla pohybovat mezi pûti aï esti procenty, myslí si pfiedseda odboráfiû Franti ek Dob- ík. V pfií tích t dnech by spolu obû strany mûly zahájit jednání o financování regionálního kolství, uvedl odborov pfiedák. První pololetí by podle nûj mûlo ukázat, zda jdou nûjaké moïnosti, jak uãitelûm pfiilep it alespoà v druhé polovinû roku. V pfiípadû pomûcek se pr ministerstvo spoléhá na zdroje z evropsk ch fondû. (17. 1.) RÛst mezd v âsa Vedení âesk ch aerolinií se dohodlo s vlivn m odborov m sdruïením pilotû CZ ALPA na rûstu mezd do roku Mzdy by se mûly pilotûm, stejnû jako dal ím profesím v âsa, zvy ovat o jedno aï dvû procenta nad inflaci. Kolektivní smlouvy má nyní uzavfieno osm z devíti odborov ch organizací národního dopravce. S odborov mi organizacemi vedení âesk ch aerolinií vyjednávalo od dubna Základním principem, na kterém vedení spoleãnosti pfii vyjednávání trvalo, bylo srovnatelné zv ení mezd v em profesím, coï se u dosud uzavfien ch kolektivních smluv podafiilo. Proti minulosti tak nebudou mezi jednotliv mi profesními skupinami v raznûj í rozdíly v nárûstech platû. (16. 1.) 2 ODBOROVÉ AKTUALITY PrÛmûrná míra inflace vyjádfiená pfiírûstkem indexu spotfiebitelsk ch cen v roce 2007 proti prûmûru roku 2006 byla 2,8 %, coï je hodnota o 0,3 procentních bodû vy í neï v roce Vy í cenov rûst v roce 2007 ovlivnil zejména v voj cen potravin, nealkoholick ch a alkoholick ch nápojû a tabáku. Ceny potravin a nealkoholick ch nápojû vzrostly v roce 2007 o 4,7 %. Alkoholické nápoje a tabák vzrostly o 10,2 % (v roce 2006 o 1,2 %). Ceny bydlení, vody, energie, paliva vzrostly pouze o 3,4 %, zatímco v roce 2006 o 6,3 %. Meziroãnû vzrostly spotfiebitelské ceny v prosinci 2007 o 5,4 %, tj. o 0,4 procentního bodu více neï v listopadu Jedná se o nejvy í meziroãní rûst od srpna Na zrychlení cenového rûstu se podílely ceny potravin, nealkoholick ch a alkoholick ch nápojû a tabáku, dopravy, stravování a ubytování. Z potravin vzrostly ceny pekárensk ch v robkû a obilovin o 20,5 % (z 18,0 % v listopadu), z toho ceny chleba o 34,6 %, bûïného peãiva o 25,3 %, p eniãné mouky o 49,6 %. Ceny vajec byly vy í Inflace roku 2007 o 31,3 %, mléka o 30,8 %, s rû o 25,5 %, ãerstvého másla o 41,5 %, jedl ch olejû o 22,2 %. Ceny tabákov ch v robkû vzrostly o 29,0 % (z 28,5 % v listopadu) a ceny piva o 6,6 % (z 5,5 % v listopadu). V dopravû bylo zrychlení cenového rûstu dûsledkem v voje cen pohonn ch hmot, které byly v prosinci vy í o 12,0 % (z 9,7 % v listopadu). Ve vefiejném stravování se zv ily ceny jídel v restauracích o 3,7 % (ze 3,2 % v listopadu) a ceny piva o 8,1 % (ze 6,5 % v listopadu). V bydlení vzrostlo ãisté nájemné o 9,6 %, v tom v bytech s regulovan m nájemn m o 17,1 %, kdeïto v bytech s trïním nájemn m kleslo o 0,3 %. Vodné bylo vy í o 6,7 %, stoãné o 5,5 %, ceny elektfiiny o 7,9 % a ceny plynu o 3,6 %. NiÏ í neï loni byly ceny pfiístrojû a spotfiebiãû pro domácnost o 2,1 %, dopravních prostfiedkû o 0,9 %, audiovizuálních a fotografick ch zafiízení a zafiízení pro zpracování dat o 12,5 %. Z potravin byly meziroãnû niï í hlavnû ceny brambor, a to o 37,6 %, vepfiového masa o 2,9 %. Zdroj âsú Zasedání komise pro rovnost pfiíleïitostí Komise pro rovnost pfiíleïitostí byla poslední, která sv m zasedáním listopadu ukonãila pracovní rok profesních sekcí a komisí. Zasedání bylo slavnostní, zúãastnily se ho dvû v znamné osoby z politické scény DÏamila Stehlíková, ministrynû vlády âeské republiky, a SoÀa Marková, pfiedsedkynû snûmovní Stálé komise pro rovné pfiíleïitosti. Jana S korová Kolektivní smlouva pro RWE DS Po zaloïení SdruÏení ZO OS UNIOS RWE v Brnû se rozbûhlo kolektivní vyjednávání mezi v borem SdruÏení a vedením nové spoleãnosti RWE Distribuãní sluïby, s. r. o. Bûhem mûsíce a pûl se podafiilo dohodnout text kolektivní smlouvy, kter je kompromisním fie ením mezi esti kolektivními smlouvami spoleãností, jejichï ãást se prodává této nové spoleãnosti. Jde o divize distribuce. Sjednocuje se délka pracovní doby na 37,5 hodiny, sjednocují se tarify na v i druh ch nejvy ích tarifû v rámci tûchto spoleãností, Ve dnech probûhl sjezd SOZ-S v Pie Èanech. SOZ-S ukonãil svoji ãinnost a následnû se slouãil s OZ KOVO. Stal se tak historicky prvním svazem na Slovensku, kter se integroval. pro rok 2008 dochází ke zv ení základní mzdy o 4 %, pfiiãemï prûmûrná mzda se zv í minimálnû o inflaci roku Bylo pfiijato nové pravidlo pro moïnost sníïení nebo odejmutí tarifní pfiiráïky. Zde musí b t naplnûno písemné upozornûní na moïnost v povûdi dle 52 písm. f) nebo g), v ostatních pfiípadech je moïné krátit pouze v konovou odmûnu. Dále bylo dohodnuto osobní volno s náhradou mzdy ve v i prûmûrného v dûlku v rozsahu tfií pracovních dnû, a to zejména pro pfiípad krátkodobé nemoci. Zamûstnanci budou mít moïnost uzavfiít poji tûní dle penzijnû pojistného programu s pfiíspûvkem zamûstnavatele 800 Kã za mûsíc. Text kolektivní smlouvy by mûl b t od ledna 2008 v em zamûstnancûm k dispozici. Kolektivní smlouva byla podepsána 7. ledna 2008 zástupci v boru SdruÏení a jednateli spoleãnosti. V návaznosti na tuto smlouvu byla dohodnuta a dne 10. ledna 2008 podepsána kolektivní smlouva pro RWE DSO (Nety), která sjednocuje podmínky zamûstnancû ve v ech esti spoleãnostech - STP Net, SâP Net, ZâP Net, VâP Net, JMP Net a SMP Net. Zaãátkem roku byla také ve spolupráci s OS Transgas podepsána kolektivní smlouva RWE Interní sluïby, a. s., a v jednání je kolektivní smlouva s RWE Zákaznické sluïby. Tím by mûla b t celá skupina vyãlenûn ch zamûstnancû z distribuãních a. s. pokryta kolektivními smlouvami. Petr Pech

3 PRO REGIONY A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Jednoduché úãetnictví Ke konci loàského roku bylo zákonem ã. 348/2007 Sb. novelizováno ustanovení 38a zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, které umoï- Àovalo vedení jednoduchého úãetnictví. Novû uvedené ustanovení vãetnû poznámek pod ãarou zní: 38a Obãanská sdruïení, jejich organizaãní jednotky 8), které mají právní subjektivitu, církve a náboïenské spoleãnosti 8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou 9), a honební spoleãenstva 10) mohou vést úãetnictví podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní zákona ã. 117/1994 Sb., zákona ã. 227/1997 Sb., zákona ã. 492/2000 Sb., zákona ã. 353/2001 Sb. a zákona ã. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové pfiíjmy za poslední uzavfiené úãetní období nepfiesáhnou Kã; pfiitom se na nû vztahují ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a jeho provádûcích právních pfiedpisû, která upravují úãtování v soustavû jednoduchého úãetnictví, ve znûní úãinném k 31. prosinci ) 6 odst. 2 písm. e) zákona ã. 83/1990 Sb., o sdruïování obãanû, ve znûní zákona ã. 342/2006 Sb. 8a) 6 odst. 1 zákona ã. 3/2002 Sb., o svobodû náboïenského vyznání a postavení církví a náboïensk ch spoleãností a o zmûnû nûkter ch zákonû (zákon o církvích a nábo- Ïensk ch spoleãnostech). Odborové organizace mohou nadále pro vedení úãetnictví pouïívat jednoduché úãetnictví. UpozorÀujeme, Ïe úãetnictví musí b t vedeno v souladu s uveden m zákonem a vydan mi pokyny fiádnû a prokazatelnû tak, aby se odborová organizace nevystavovala pfiípadn m sankcím. Informace a podklady lze získat na koleních pofiádan ch odborov m svazem a kontaktními místy svazu. Ing. Anna Kodlová Pro revize a kontroly elektrick ch spotfiebiãû bûhem jejich pouïívání platí âsn vydaná v bfieznu Tato norma se ãásteãnû vztahuje i na elektrické ruãní náfiadí. Norma rozdûluje spotfiebiãe podle zpûsobu uïívání do pûti skupin: Skupina A - spotfiebiãe poskytované formou pronájmu dal ímu provozovateli nebo uïivateli Skupina B - spotfiebiãe pouïívané ve venkovním prostoru (na stavbách, v zemûdûlství atd.) Skupina C - spotfiebiãe pouïívané pfii prûmyslové a fiemeslné ãinnosti ve vnitfiních prostorách Skupina D - spotfiebiãe pouïívané ve vefiejnû pfiístupn ch prostorách ( koly, kluby, hotely atp.) Skupina E - spotfiebiãe pouïívané pfii administrativní ãinnosti Z hlediska ochrany pfied nebezpeãn m dotykov m napûtím jsou elektrické spotfiebiãe a náfiadí rozdûleny do tfií tfiíd: Tfiída I - spotfiebiãe s ochrann m vodiãem (pfieváïnû jsou kovové). Tfiída II - spotfiebiãe s dvojitou izolací (kryty jsou z plastu - napfi. vrtaãky, ruãní brusky). Tfiída III - spotfiebiãe na bezpeãné napûtí (pfieváïnû do 24 voltû). Kontroly elektrick ch spotfiebiãû se mají provádût vïdy pfied pouïitím a provádí je pracovník pouãen ( 4 vyhl. 50/1978 Sb.). LhÛty pravideln ch revizí elektrick ch spotfiebiãû drïen ch v ruce: skupina tfiída ochrany revizní lhûty A revize se provádí pfied vydáním a dále dle skupiny uïívání B I 1 x za 3 mûsíce B II a III 1 x za 6 mûsícû C I 1 x za 6 mûsícû C II a III 1 x za 12 mûsícû D I, II a III 1 x za 12 mûsícû E I, II a III 1 x za 12 mûsícû LhÛty pravideln ch revizí elektrick ch pfienosn ch spotfiebiãû: skupina tfiída ochrany revizní lhûty A revize se provádí pfied vydáním a dále dle skupiny uïívání B I, II a III 1 x za 6 mûsícû C I, II a III 1 x za 24 mûsícû D I, II a III 1 x za 24 mûsícû E I, II a III 1 x za 36 mûsícû Pro revize a kontroly elektrického ruãního náfiadí platí âsn V této normû je náfiadí rozdûleno podle pouïívání do tfií skupin: Skupina A - s náfiadím se pracuje jen obãas (do 100 provozních hodin za rok). Skupina B - s náfiadím se pracuje ãasto krátkodobû (od 100 do 250 provozních hodin za rok). Skupina C - s náfiadím se pracuje ãasto del í dobu (více neï 250 provozních hodin za rok). Novela FKSP Z dûvodû novely stavebního zákona dochází vyhlá kou ã. 355/2007 Sb. s úãinností od 1. ledna 2008 ke zmûnû vyhlá ky ã. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potfieb, v platném znûní. V ustanovení 6 odst. 1 písm. a) se slova a na které se vydává stavební povolení nebo které podléhá ohlá- ení a poznámka pod ãarou ã. 7 vãetnû odkazu na ni, zru ují. Novû ãást ustanovení o poskytování pûjãek na pofiízení bytu zní takto: ZamûstnancÛm lze na základû písemné smlouvy poskytnout z prostfiedkû fondu pûjãku na: a) pofiízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na sloïení ãlenského podílu na druïstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení zmûny stavby domu nebo bytu, kter zamûstnanec uïívá pro vlastní bydlení. Ing. Anna Kodlová Vy í kolektivní smlouva pro plynárenství Kolektivní smlouva s âeskou plynárenskou unií - zamûstnavatelsk m svazem byla uzavfiena 10. prosince 2007 a platí na rok 2008 a Po realizaci projektu SluÏby 2007 ve skupinû RWE a po splynutí Jihoãeské plynárenské a E.ONu se tato smlouva t ká v rámci OS UNIOS jen PraÏské plynárenské, a. s., vãetnû jejích dcefiin ch spoleãností, Jihomoravské plynárenské, a. s., zbytkov ch krajsk ch a. s. skupiny RWE a RWE DSO ( NetÛ ). Nebude se tedy t kat Plynoprojektu, RWE Distribuãní sluïby, RWE Zákaznické sluïby a RWE Interní sluïby, u kter ch bude uplatnûno znûní standardizované kolektivní smlouvy skupiny RWE. Text kolektivní smlouvy je k dispozici na v ech kontaktních místech OS UNIOS. (pp) LhÛty pravideln ch revizí elektrick ch spotfiebiãû LhÛty pravideln ch revizí náfiadí: skupina tfiída ochrany revizní lhûty A I 6 mûsícû A II a III 12 mûsícû B I 3 mûsíce B II a III 6 mûsícû C I 2 mûsíce C II a III 3 mûsíce âsn dále stanoví, Ïe v pfiípadû pou- Ïívání elektrick ch spotfiebiãû jako ruãního elektrického náfiadí jsou lhûty odvozeny podle âsn Pfii urãování lhût podle âsn nebo âsn se pouïijí ty lhûty, které jsou krat í. Kontroly a revize se vztahují i na prodlu- Ïovací nebo odpojitelné pfiívody, pro stanovení lhûty revize jsou tyto pfiívody povaïovány za spotfiebiãe tfiídy II. Pevnû pfiipojené pohyblivé pfiívody se revidují ve lhûtách stanoven ch pro pfiíslu n spotfiebiã, ostatní pohyblivé pfiívody jsou povaïovány za spotfiebiãe drïené v ruce. Podle 4 odst. 6 vyhlá ky âúbp ã. 20/1979 Sb., kterou se urãují vyhrazená elektrická zafiízení a stanoví nûkteré podmínky k zaji tûní jejich bezpeãnosti, mûïe revize elektrick ch zafiízení provádût jen revizní technik. V pfiípadû provádûní revizí dodavatelsk m zpûsobem musí mít dodavatelská firma také oprávnûní vydané organizací státního odborného dozoru. Kategorie osvûdãení pro revizní techniky je E4 pfiístroje a spotfiebiãe, pfiípadnû E1 a E2. Václav âikl 3

4 CO VÁS ZAJÍMÁ Odmûny za v kon funkce od roku Zdravotní poji tûní Odmûny poskytované za v kon funkce jsou od poãátku leto ního roku zatíïené pojistn m na zdravotní poji tûní. Povinnost hradit zdravotní poji tûní z uveden ch odmûn vypl vá z novely zákona ã. 592/1992 Sb., o pojistném na v eobecné zdravotní poji tûní. Pfii posuzování vzniku a zániku zamûstnání s povinností hrazení pojistného se novû nevychází z vazby na nemocenské poji tûní, ale rozhodující je, zda z urãité ãinnosti plynou pfiíjmy zdaàované podle 6 zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmû, v platném znûní (ZDP), tj. pfiíjmy ze závislé ãinnosti a funkãních poïitkû. Zákon stanovuje nûkolik v jimek, kdy zamûstnancem není osoba, jíï plynou nebo by mûly plynout pfiíjmy podle 6 zákona o daních z pfiíjmû. Kromû pfiípadû, kdy plynou pouze pfiíjmy, které nejsou pfiedmûtem danû nebo jsou od danû osvobozeny, zákon uvádí v jimky, kdy nevznikne úãast na vefiejném zdravotním poji tûní. Jedná se o: Ïáky nebo studenty, ktefií mají pouze pfiíjmy ze závislé ãinnosti a funkãních poïitkû za práci z praktického v cviku, osoby ãinné na základû dohody o provedení práce. Vedle tûchto skupin jsou dále mezi v jimkami pfiípady, kdy zûstala do urãité míry zachována vazba na nemocenské poji tûní. U tûchto pfiípadû je podmínkou pro uznání v jimky dosa- Ïení pouze takového mûsíãního pfiíjmu, kter je niï í neï tzv. zapoãitateln pfiíjem. Zapoãitateln m pfiíjmem v roce 2008 je ãástka 400 Kã. Mezi zmiàované v jimky dále patfií: osoby, které v pracovním pomûru vykonávají sjednané práce jen obãas a nepravidelnû podle potfieb zamûstnavatele (tzv. zamûstnanec na nepravidelnou v pomoc) a v kalendáfiním mûsíci nedosáhnou zapoãitatelného pfiíjmu, ãlenové druïstev, ktefií nemají pracovnûprávní vztah k druïstvu, ale vykonávají pro druïstvo práci, za kterou jsou jím odmûàováni, a nedosáhli v kalendáfiním mûsíci zapoãitatelného pfiíjmu, osoby ãinné na základû dohody o pracovní ãinnosti, které v kalendáfiním mûsíci nedosáhly zapoãitatelného pfiíjmu, dobrovolní pracovnícipeãovatelské sluïby, ktefií v kalendáfiním mûsíci nedosáhlizapoãitatelného pfiíjmu. V echny ostatní osoby, které mají pfiíjem podle 6 ZDP, patfií do okruhu zamûstnancû bez ohledu na to, zda jsou ãi nejsou úãastny nemocenského poji tûní. Dochází tím k roz ífiení okruhu zamûstnancû, napfiíklad o: ãleny statutárních orgánû a dal ích orgánû právnick ch osob (ãlenové pfiedstavenstva, ãlenové správních a dozorãích rad atd.), volené ãi jmenované funkcionáfie právnick ch osob, sdruïení, spolkû atd., osoby ãinné na základû mandátní nebo pfiíkazní smlouvy, neuvolnûné zastupitele, ãleny spoleãenství vlastníkû bytov ch jednotek. Z v e uveden ch zmûn zákona o zdravotním poji tûní pro odborové organizace, které budou v roce 2008 vyplácet odmûnu za v kon funkce odborového funkcionáfie (pfiedseda, místopfiedseda, ãlen závodního v boru, hospodáfi, revizor), vypl vá nutnost plnûní povinností zamûstnavatele dan ch zákonem. Jedná se pfiedev ím o plnûní oznamovací povinnosti a hrazení pojistného na zdravotní poji tûní. 4 Vznik povinností odborové organizace (zamûstnavatele) Od 1. ledna 2008 je rovnûï novelizováno znûní 8 odst. 2 zákona ã. 48/1997 Sb., o vefiejném zdravotním poji tûní, v platném znûní, kde je novû stanoveno, kter m dnem vzniká zamûstnavateli povinnost plnit za svého zamûstnance zákonem dané povinnosti. Podle tohoto ustanovení vzniká ve vût inû pfiípadû zamûstnavateli povinnost dnem nástupu zamûstnance do zamûstnání, tzn. dnem, kdy zaãal zamûstnanec vykonávat práci, na jejímï základû mu plynou pfiíjmy ze závislé ãinnosti a funkãních poïitkû. Za den ukonãení zamûstnání se povaïuje den ukonãení v konu práce. Pro jednotlivé konkrétní pfiípady je pod jednotliv mi ustanoveními zákona pfiesnû vymezeno období zamûstnání, napfi. pfii jmenování do funkce, pfii ãlenství v druïstvu apod. U odborov ch funkcionáfiû, ktefií byli jmenováni nebo zvoleni do funkce a jejich jmenováním nevznikl pracovní nebo sluïební pomûr, vzniká v e uvedená povinnost dnem nástupu do funkce a za den ukonãení zamûstnání se povaïuje den skonãení v konu funkce. Odborová organizace (zamûstnavatel) je povinna nejpozdûji do osmi dnû od vzniku skuteãnosti, která se oznamuje, provést u pfiíslu né zdravotní poji Èovny (podle zdravotní poji Èovny, u které je funkcionáfi poji tûn) oznámení (název, sídlo organizace, Iâ, ãíslo bankovního spojení, jména a potfiebné údaje pfiihlá en ch funkcionáfiû - zamûstnancû). K dal ím povinnostem zamûstnavatele patfií rovnûï kontrola dodrïení minimálního vymûfiovacího základu. Odmûny za v kon funkce poskytované odborov m funkcionáfiûm ve vût inû pfiípadû nedosahují minimálního vymûfiovacího základu (tj. v e 8000 Kã). Pokud bude mít odborová organizace doloïeno od funkcionáfie, Ïe se jedná o poïivatele dûchodu (plátcem pojistného je stát) nebo má zamûstnání, ze kterého se odvádí pojistné alespoà z minimálního vymûfiovacího základu, anebo je OSVâ, která hradí zálohy pojistného, kontrolu nemusí dále provádût. Pokud by nebylo za funkcionáfie hrazeno v daném mûsíci pojistné na zdravotní poji tûní v minimální v i proto, Ïe se napfi. jedná o osobu bez pfiíjmû (plátcem rovnûï není stát) a nebyla mu poskytnuta odmûna za v kon funkce (v daném mûsíci mu nenáleïí) nebo vymûfiovací základ - odmûna byla niï í neï minimální vymûfiovací základ, má odborová organizace povinnost odvést pojistné alespoà ve v i 1080 Kã. V e pojistného na zdravotní poji tûní - 13,5 %: odborová organizace hradí 2/3 (jako zamûstnavatel) odborov funkcionáfi hradí 1/3 (jako zamûstnanec) Vymûfiovací základ Zákonem o stabilizaci vefiejn ch rozpoãtû do lo také ke zmûnû definice pojmu vymûfiovací základ. Od je vymûfiovacím základem zamûstnance úhrn pfiíjmû ze závislé ãinnosti a funkãních poïitkû, které jsou pfiedmûtem danû z pfiíjmû fyzick ch osob podle ZDP a nejsou od danû osvobozeny, a které mu zamûstnavatel zúãtoval v souvislosti se zamûstnáním. Znamená to, Ïe z toho, co se zamûstnanci zdaàuje podle 6 zákona o daních z pfiíjmû, se odvádí pojistné, kromû zákonem dan ch v jimek ( 3 odst. 2 písm. a) aï f) zákona ã. 592/1992 Sb.). 2. DaÀ z pfiíjmû ze závislé ãinnosti a funkãních poïitkû Odmûna za v kon funkce Jedná se o pfiíjmy podle ustanovení podle 6 odst. 10 písm. b) ZDP, tj. odmûny za v kon funkce a funkãní poïitky. U tûchto pfiíjmû lze pouïít zvlá tní sazbu danû podle 36 odst. 2 písm. p) ZDP vybírané sráïkou ve v i 15 %. DaÀ vybíraná sráïkou se pouïije u pfiíjmu, kter nepfiesáhne u téhoï zamûstnavatele ãástku 5000 Kã (hrubá mzda) mûsíãnû. Posuzuje se ãástka pfied zv ením o pojistné, které je povinen hradit zamûstnavatel, tzn. ãástka pfied zv - ením na superhrubou mzdu. Podmínkou je, Ïe se jedná o funkcionáfie, kter nepodepí e u odborové organizace Prohlá ení k dani. Sra- Ïením a odvedením sráïkové danû je daàová povinnost splnûna a tento pfiíjem se nezahrnuje do roãního zúãtování danû z pfiíjmû. Pfiíklad ã. 1 - daà vybíraná sráïkou: Poskytnutá odmûna ve v i 2500 Kã Pojistné na zdravotní poji tûní - 13,5 % 338 Kã (2500 x 0,135) (zaokrouhlené na celé Kã nahoru odvede odborová organizace) 2/3 náklad odborové organizace, tj. 225 Kã 1/3 uhradí funkcionáfi, tj. 113 Kã Základ danû (odmûna + zdravotní pojistné hrazené odborovou organizací) tzv. superhrubá mzda zaokrouhlená na celé Kã dolû 2725 Kã ( ) DaÀ zvlá tní sazbou 15 % zaokrouhlená na celé Kã dolû, odvede odborová organizace 408 Kã (2725 x 0,15) K v platû ( ) 1979 Kã Z odmûny vy í neï 5000 Kã je nutno srazit zálohovou daà, od ve v i 15 %. Po uplynutí zdaàovacího období odborová organizace vystaví funkcionáfii na základû jeho Ïádosti Potvrzení o zdaniteln ch pfiíjmech ze závislé ãinnosti a z funkãních poïitkû, sraïen ch zálohách na daà a daàové zv hodnûní. Funkcionáfi pfiíjem na základû potvrzení zahrne do daàového pfiiznání, které si sám podá. Pfiíklad ã. 2 - záloha na daà: Poskytnutá odmûna ve v i 5100 Kã Pojistné na zdravotní poji tûní 13,5 % 689 Kã (5100 x 0,135) (zaokrouhlené na celé Kã nahoru odvede odborová organizace) 2/3 náklad odborové organizace, tj. 459 Kã 1/3 uhradí funkcionáfi, tj. 230 Kã Základ danû (odmûna + zdravotní pojistné hrazené odborovou organizací) tzv. superhrubá mzda zaokrouhlená na stokoruny nahoru 5600 Kã ( ) V poãet zálohy na daà 840 Kã (5600 x 0,15) K v platû ( ) 4030 Kã Dohoda o provedení práce Odborová organizace mûïe pro zaji tûní sv ch ãinností uzavírat v souladu s ustanovením 75 zákoníku práce dohody o provedení práce. Rozsah práce, na kter se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí b t vût í neï 150 hodin v kalendáfiním roce. Do rozsahu práce se zapoãítává také doba práce konaná zamûstnancem pro zamûstnavatele v témïe kalendáfiním roce na základû jiné dohody o provedení práce. Dohodnutá v e odmûny by nemûla b t niï í neï zaruãená mzda dle zákoníku práce. Z odmûny z dohody o provedení práce se neodvádí pojistné na zdravotní ani sociální poji tûní. Pfiíklad ã. 3 - daà vybíraná sráïkou: Poskytnutá odmûna z dohody ve v i 2500 Kã Základ danû zaokrouhlen na celé Kã dolû 2500 Kã DaÀ zvlá tní sazbou 15 % (zaokrouhlená na celé Kã dolû) 375 Kã (2500 x 0,15) K v platû ( ) 2125 Kã Pfiíklad ã. 4 - záloha na daà: Poskytnutá odmûna ve v i 5100 Kã Základ danû (odmûna zaokrouhlená na stokoruny nahoru) 5100 Kã V poãet zálohy na daà 765 Kã (5100 x 0,15) K v platû ( ) 4335 Kã Ing. Anna Kodlová

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

VáÏení obãané, na poãátku

VáÏení obãané, na poãátku u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více