âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád."

Transkript

1 âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo /08 ROZHODOVÁNÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA S. R. O. VS. JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU VáÏení ãtenáfii, právû se Vám dostává do rukou desáté ãíslo Svûta jednatele v leto ním roce. Také díky tomuto vydání se doãtete o mnoh ch zajímavostech, které Vám dopomohou dále profesionálnû rûst ve Va í firmû! Zákon stanovil, Ïe v pfiípadû jediného spoleãníka s. r. o. se nekoná valná hromada spoleãnosti a její pûsobnost vykonává jedin spoleãník. Podle judikatury Nejvy ího soudu musí b t pfiijato rozhodnutí spoleãníka na jeho zasedání. Jaké z toho lze vyvodit následky? Mnoha jednatelûm se v dûsledku vykonávání jejich funkce a pracovnûprávního vztahu obsahy náplnû práce pfiekr vají. Na co si dát pozor pfii soubûhu funkcí? Kdy je vhodnûj í vykonávat funkci jednatele a kdy ãinnost zamûstnance? Máte v plánu zvy ovat kvalifikaci sv ch zamûstnancû? Víte, za jak ch podmínek mohou b t ãástky na zv ení kvalifikace u zamûstnance osvobozeny od danû z pfiíjmû? Jaké jsou daàové v daje na vzdûlávání zamûstnancû? To v e naleznete v ãlánku o zvy ování kvalifikace zamûstnancû! S pfiáním hezk ch májov ch dnû Obchodní zákoník v 132 stanoví, Ïe pokud má s. r. o. jediného spoleãníka, nekoná se valná hromada spoleãnosti a pûsobnost valné hromady vykonává jedin spoleãník. Praxe pak vypadala tak, Ïe pokud byla jedin m spoleãníkem s. r. o. jiná s. r. o. nebo akciová spoleãnost, udûlila osoba nebo osoby oprávnûné jednat jménem jediného spoleãníka nebo akcionáfie (v daném pfiípadû tedy jeden ãlen ãi více ãlenû pfiedstavenstva a. s. nebo jeden ãi více jednatelû s. r. o.) plnou moc tfietí osobû, aby za jediného spoleãníka urãité rozhodnutí pfiijala. O rozhodnutí takového zástupce byl pak notáfiem pofiízen notáfisk zápis tam, kde jej zákon poïadoval (coï bylo v praxi ve vût inû pfiípadû). Ing. Václav Fla ka odborn redaktor Dne vydal nicménû Nejvy í soud âr ve vûci projednávané pod sp. zn. NS 29 Cdo 1193/2007 dosti problematické rozhodnutí, na základû kterého bude zfiejmû tfieba zmûnit postup pfii rozhodování jediného akcionáfie v pûsobnosti valné hromady s. r. o. ãi a. s. Podstatou rozhodnutí je závûr Nejvy ího soudu, Ïe rozhodování pfiedsta- OBSAH Rozhodování jediného společníka s. r. o. vs. judikatura Nejvyššího soudu 1 Funkce jednatele nebo pracovní činnost zaměstnance? Přihláška pohledávek a lhůty v insolvenčním řízení Jak snížit daň u zvýšení kvalifikace zaměstnanců? Paragrafy a spokojenost zaměstnanců Pozor na změnu u společníků a jednatelů ve zdravotním pojištění!.. 7 Dotazy a odpovědi: Může soud snížit nebo prominout smluvní pokutu v naší smlouvě?.... 8

2 2 Svět jednatele Časopis, který má spád. 10/2008 vyšlo: venstva akciové spoleãnosti jediného akcionáfie jiné a. s. není právním úkonem, tj. jednáním spoleãnosti vûãi tfietím osobám, a není tedy moïné, aby statutární orgán jediného akcionáfie udûlil jinému plnou moc k tomuto rozhodnutí v rámci svého oprávnûní zavazovat spoleãnost vûãi tfietím osobám. Stejn závûr pak bude platit i pro jediného spoleãníka s. r. o. Je tfieba rovnûï dodat, Ïe pfiedmûtné rozhodnutí se t ká i cizích subjektû jedin ch spoleãníkû ãi akcionáfiû ãesk ch spoleãností. Znamená to tedy, Ïe rozhodnutí jediného akcionáfie a. s. ãi spoleãníka s. r. o. musí b t pfiijato samotn m statutárním orgánem jediného akcionáfie/spoleãníka na jeho zasedání, tzn., musí se na takovém rozhodnutí usnést pfiedstavenstvo a. s., resp. jednatelé s. r. o. Jednalo by se zfiejmû o rozhodnutí v rámci obchodního vedení spoleãnosti. V e uveden závûr má pochopitelnû dalekosáhlé dûsledky pro bûïnou obchodní praxi, jelikoï rozhodování jménem jediného spoleãníka prostfiednictvím zástupce zmocnûného na základû udûlené plné moci bylo doposud naprosto bûïné. Nyní v ak bude zfiejmû nutné, aby rozhodnutí jediného spoleãníka ãi akcionáfie ãinil pfiímo statutární orgán k tomu oprávnûn na svém zasedání (resp. mimo zasedání), coï s sebou pochopitelnû pfiiná í znaãné problémy v situaci, kdy je tfieba o rozhodnutí uãinit notáfisk zápis. Statutární orgány se totiï ãasto nemohou bez komplikací dostavit k notáfii a uãinit pfied ním rozhodnutí, zejména pokud jde o cizince v pfiípadû jedin ch spoleãníkû zahraniãních subjektû. Výše uvedenou situaci by snad bylo možno řešit tak, že by statutární orgán jediného společníka přijal rozhodnutí v působnosti valné hromady, přičemž by současně udělil zástupci plnou moc ktomu, aby jím projevenou vůli před notářem vyjevil a notář o ní pak učinil notářský zápis o právním úkonu. V e uveden postup je ponûkud krkolomn, zdá se v ak jedin moïn. Bylo by nicménû vhodné, aby souãástí plné moci udûlené zástupci bylo i pfiesné znûní rozhodnutí, které statutární orgán uãinil a které má b t zachyceno v notáfiském zápisu. JUDr. Milo Temel, LL.M., Linklaters, v. o. s., advokátní kanceláfi FUNKCE JEDNATELE NEBO PRACOVNÍ ČINNOST ZAMĚSTNANCE? V mnoha spoleãnostech s ruãením omezen m vykonává jednatel spoleãnosti souãasnû dal í ãinnost v pracovnûprávním pomûru. S takov m soubûhem jsou v ak spjata urãitá právní omezení, na která je tfieba pamatovat jiï pfii zakládání uveden ch právních vztahû. Pfiedev ím je tfieba zdûraznit, Ïe funkce jednatele, tedy statutárního orgánu spoleãnosti, je funkcí upravenou obchodním zákoníkem, zatímco úprava pracovnûprávního pomûru je obsaïena v zákoníku práce. KaÏdá z uveden ch norem pfiitom upravuje práva a povinnosti pfiíslu né osoby (statutárního orgánu a zamûstnance) jinak. S ohledem na pfiíslu nou judikaturu je pfiitom zfiejmé, Ïe vymezení pracovní ãinnosti v rámci pracovnûprávního vztahu se nesmí obsahovû pfiekr vat s pûsobností jednatele v takovém pfiípadû by byl pracovnûprávní vztah neplatn a jednatel by tedy vûbec nebyl zamûstnancem spoleãnosti. Takov soubûh hrozí pfiedev ím v pfiípadû, Ïe jedin jednatel vykonává funkci generálního fieditele spoleãnosti. Uvedené riziko do urãité míry fie í vnitfiní pfiedpisy a fiády a spoleãenská smlouva spoleãnosti, které obû uvedené funkce (pozici jednatele a generálního fieditele) vymezí tak, aby se tyto funkce obsahovû nekryly. Pokud v ak jednatel vykonává ve spoleãnosti i dal í (pracovnûprávní) ãinnost, je tfieba pamatovat na rozdíly, které jsou s v konem takové ãinnosti oproti funkci jednatele spojeny. Jde pfiedev ím o následující: (a) Jednání za, resp. jménem spoleãnosti Z titulu své pozice jednatel spoleãnosti jedná jménem spoleãnosti navenek ve v ech vûcech v plném rozsahu sám (pokud napfi. spoleãenská smlouva nevyïaduje spoleãné jednání více jednatelû). Oproti tomu zamûstnanec jedná za spoleãnost (jde tedy o zastoupení), a to navíc pouze v tûch vûcech, ve kter ch je to obvyklé (napfi. fieditel hospodáfiského oddûlení mûïe obvykle objednávat dodávky sluïeb a podobnû). Z toho rovnûï vypl vá, Ïe zatímco zamûstnanec mûïe své oprávnûní pfiekroãit (a spoleãnost se takového pfiekroãení sama dovolávat, tedy vyvázat se ze závazku pfievzatého za ni zamûstnancem), Na druhou stranu může jednatel bez právních rizik vykonávat ve společnosti jinou pracovněprávní pozici, např. působit jako překladatel, jako technik, v marketingu a podobně. U těchto pozic nebude k obsahovému překrývání s funkcí jednatele docházet a neplatnost pracovněprávního vztahu z tohoto důvodu tak nehrozí. u jednatele je takové pfiekroãení vylouãeno, a to napfiíklad i tehdy, pokud by stanovy jednatele omezovaly a napfi. vy- Ïadovaly, aby mûl ke konkrétnímu jednání souhlas valné hromady. (b) Odpovûdnost a její limity Za fiádn v kon sv ch práv a povinností, resp. za kodu zpûsobenou zamûstnavateli závadn m postupem odpovídají zamûstnanci spoleãnosti aï na v jimky pouze v omezeném rozsahu, finanãnû vyjádfieném ãtyfiapûlnásobkem prûmûrného mûsíãního v dûlku zamûstnance, tato odpovûdnost navíc vzniká pouze tehdy, pokud zamûstnanec kodu zavinil. Oproti tomu odpovûdnost jednatele nejenïe na zavinûní není vázána, ale není ani nijak omezena. V souvislosti s odpovûdností za kodu je dále nezbytné zmínit i dal í podstatn rozdíl mezi právním postavením zamûstnance a ãlena statutárního orgánu, a to rozdíl t kající se dûkazního bfiemene. Zatímco v pracovnûprávních vztazích bude zamûstnavatel zamûstnanci nucen prokázat, Ïe zamûstnanec poru il své povinnosti a kodu zavinil, v pfiípadû statutárního orgánu to bude naopak jednatel, kdo bude prokazovat, Ïe neporu il svou povinnost jednat s péãí fiádného hospodáfie.

3 Svět jednatele Časopis, který má spád. 10/2008 vyšlo: I z v e uvedeného struãného nástinu je zfiejmé, Ïe s funkcí jednatele je spjato mnohem pfiísnûj í právní postavení, neï jaké zákon spojuje s pracovnûprávním vztahem. Z tohoto dûvodu mûïe b t znaãnû praktické rozli ovat, z titulu jakého konkrétního právního postavení jednatel zamûstnanec v konkrétním pfiípadû vystupuje. Pokud napfi. jednatel vykonává konkrétní ãinnost, kterou by mohl vykonávat dle vnitfiních pfiedpisû ãi zákona jak z pozice jednatele, tak i z pozice zamûstnance (napfi. jednatel, kter je souãasnû technick m fieditelem, vystupuje jako technick zástupce spoleãnosti ve smluvním vztahu se smluvním partnerem), je pro jednatele zamûstnance obecnû mnohem vhodnûj í takovou ãinnost vykonávat jako zamûstnanec. Ve v ech tûchto pfiípadech je v ak nezbytné, aby jednatel zamûstnanec ve keré právní úkony, které za spoleãnost v této souvislosti ãiní, jednoznaãnû oznaãoval jako právní úkony ãinûné v zastoupení. Je zejména vhodné rozli ovat v souvislosti s jednáním jednatele zamûstnance termíny spoleãnost, za kterou jedná... a spoleãnost, jejímï jménem jedná.... RovnûÏ je nezbytné dodrïovat v uveden ch situacích oddûlené oznaãování funkce jednatel a napfi. technick fieditel. Naprosto nevhodné je v praxi ãasto pou- Ïívané smí ené oznaãení obou funkcí (typicky jednatel a generální fieditel ). Mgr. Martin Doleãek, K D Èovíãek advokátní kanceláfi, v. o. s. PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVEK A LHŮTY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ K 1. lednu 2008 nabyl úãinnosti nov zákon o insolvenci. Konkurzní fiízení, která byla zahájena pfied 1. lednem 2008, budou vedena podle dosavadního zákona o konkurzu a vyrovnání, kter byl v úãinnosti do 1. ledna Zákon ã. 182/2006 Sb., o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (dále insolvenãní zákon ) upravuje fie ení úpadku a hrozícího úpadku dluïníka soudním fiízením nûkter m ze stanoven ch zpûsobû tak, aby do lo k uspofiádání majetkov ch vztahû k osobám dotãen m dluïníkov m úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvy ímu a zásadnû pomûrnému uspokojení dluïníkov ch vûfiitelû. RovnûÏ tento zákon upravuje oddluïení dluïníka. V pfiípadû, Ïe se vûfiitel dozví o zahájení insolvenãního fiízení na dluïníka v insolvenãním rejstfiíku, jehoï správcem je ministerstvo spravedlnosti ( musí v zákonn ch lhûtách uplatnit své pohledávky. Zahájení insolvenãního fiízení oznámí insolvenãní soud vyhlá kou, kterou zvefiejní nejpozdûji do 2 hodin poté, kdy mu do el insolvenãní návrh. Vûfiitel uplatàuje své pohledávky podáním pfiihlá ky. Pohledávky se uspokojují v závislosti na zpûsobu fie ení úpadku, a to rozvrhem pfii konkurzu, plnûním reorganizaãního plánu pfii reorganizaci nebo plnûním pfii oddluïení, nestanoví-li zákon jinak. Vûfiitelé, ktefií mají zaji tûnou svoji pohledávku (tzv. zaji tûní vûfiitelé ), uplatàují své pohledávky pfiihlá kou pohledávky, v níï se musí dovolat svého zaji tûní, uvést okolnosti, které je osvûdãují, a pfiipojit listiny, které se toho t kají. To platí i tehdy, jde-li o zaji tûné vûfiitele, ktefií mohou pohledávku vûãi dluïníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zaji tûní. Vûfiitelé podávají pfiihlá ky pohledávek u insolvenãního soudu od zahájení insolvenãního fiízení aï do uplynutí lhûty stanovené rozhodnutím o úpadku. K pfiihlá kám, které jsou podány pozdûji, insolvenãní soud nepfiihlíïí a takto uplatnûné pohledávky se v insolvenãním fiízení neuspokojují. Pfiihla ují se i pohledávky, které jiï byly uplatnûny u soudu, jakoï i pohledávky vykonatelné vãetnû tûch, které jsou vymáhány v konem rozhodnutí nebo exekucí. Pfiihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pfiihlá ka pohledávky má pro bûh lhûty k promlãení nebo pro zánik práva stejné úãinky jako Ïaloba nebo jiné uplatnûní práva u soudu, a to ode dne, kdy do la insolvenãnímu soudu. Pfiihlá ka pohledávky, která je podána u jiného neï insolvenãního soudu, postoupí tento soud neprodlenû soudu insolvenãnímu, aniï o tom vydává rozhodnutí; úãinky spojené s podáním takové pfiihlá ky nastávají dnem, kdy pfiihlá ka dojde insolvenãnímu soudu. Za správnost údajû uveden ch v pfiihlá ce jeho pohledávky odpovídá vûfiitel. Pfiihlá ku pohledávky lze podat pouze na formuláfii. Podobu formuláfie najdou vûfiitelé na webov ch stránkách K pfiihlá ce je nutné pfiipojit listiny, kter ch se pfiihlá ka dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje vefiejnou listinou, tj. notáfisk zápis s pfiímou vykonatelností, rozhodnutí soudu. Vpřípadě, že insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, je proti tomuto rozhodnutí odvolání přípustné. Vûfiitel mûïe aï do pfiezkoumání jím pfiihlá ené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zji tûna nebo úãinnû popfiena, mûnit dûvod vzniku pfiihla ované pohledávky, její v i nebo pofiadí. Vûfiitel nevykonatelné pohledávky, která byla popfiena insolvenãním správcem, mohou uplatnit své právo Ïalobou na urãení u insolvenãního soudu do 30 dnû od pfiezkumného jednání; tato lhûta v ak neskonãí dfiíve neï uplynutím 15 dnû od doruãení vyrozumûní od insolvenãního správce o popfiení nevykonatelné pohledávky. Mgr. Hana Kuncová, autorka je advokátka

4 4 Svět jednatele Časopis, který má spád. 10/2008 vyšlo: JAK SNÍŽIT DAŇ U ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ? Zákoník práce rozeznává prohlubování a zvy ování kvalifikace. Prohlubováním kvalifikace se podle 230 zákoníku práce rozumí prûbûïné doplàování kvalifikace zamûstnance, kter m se nemûní její podstata a které umoïàuje zamûstnanci v kon sjednané práce, a dále udrïování a obnovování této kvalifikace zamûstnance. Zv ením kvalifikace se podle 231 zákoníku práce rozumí zmûna hodnoty kvalifikace (dosaïení nového stupnû kvalifikace napfi. pro v kon nároãnûj í kvalifikovanûj í práce, pro v kon nové vy í funkce, pro kter dosud zamûstnanec poïadovanou kvalifikaci nesplàoval) a dále získání nebo roz ífiení kvalifikace. PÛjde tedy o zvy ování kvalifikace zamûstnance studiem, vzdûláváním, kolením nebo jinou formou pfiípravy kdosaïení vy ího stupnû vzdûlání, jestliïe je tato ãinnost v souladu s potfiebou zamûstnavatele. Zamûstnanci pfiíslu í od zamûstnavatele pfii zvy ování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy (platu) ve v i prûmûrného v dûlku v rozsahu minimálnû takovém, jak je uvedeno v 232 zákoníku práce. Pfii zv ení kvalifikace zamûstnance lze uzavfiít mezi zamûstnancem a zamûstnavatelem tzv. kvalifikaãní dohodu. Tato dohoda musí b t uzavfiena v písemné formû, jinak je neplatná. Dohoda se uzavírá pfied zahájením zvy ování kvalifikace zamûstnancem. Tato dohoda musí obsahovat závazek zamûstnavatele umoïnit zamûstnanci zv ení kvalifikace formou poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpeãení a závazek zamûstnance setrvat u zamûstnavatele v zamûstnání po sjednanou dobu, nejdéle v ak po dobu 5 let, pfiiãemï závazek zamûstnance k setrvání v zamûstnání zaãíná od zv ení kvalifikace, anebo závazek uhradit zamûstnavateli náklady spojené se zv ením kvalifikace, které zamûstnavatel na zv ení kvalifikace zamûstnance vynaloïil, a to i tehdy, kdyï zamûstnanec skonãí pracovní pomûr pfied zv ením kvalifikace. DaÀové fie ení na stranû zamûstnance Podle ustanovení 6 odst. 9 písm. a) ZDP ve znûní úãinném od jsou od danû z pfiíjmû ze závislé ãinnosti osvobozeny ãástky vynaloïené zamûstnavatelem na úhradu v dajû spojen ch s odborn m rozvojem zamûstnancû a rekvalifikací, související s pfiedmûtem jeho ãinnosti, s v jimkou ãástek vynaloïen ch na zv ení kvalifikace. Toto osvobození se nevztahuje na pfiíjmy plynoucí zamûstnancûm v této souvislosti jako mzda, plat, odmûna nebo jako náhrada za u l pfiíjem. âástky vynaloïené zamûstnavatelem na úhradu v dajû spojen ch s odborn m rozvojem zamûstnancû a rekvalifikací, které jsou dle v e uvedeného ustanovení ZDP na stranû zamûstnance osvobozeny od danû z pfiíjmû, nevcházejí do vymûfiovacího základu zamûstnance pro stanovení v e odvodu pojistného na sociální a zdravotní poji tûní. Pod pojmem odborn rozvoj zamûstnancû rozumíme podle 227 zákoníku práce za kolení a zauãení, odbornou praxi absolventû kol, prohlubování kvalifikace a zvy ování kvalifikace. Zákon o daních z pfiíjmû vyluãuje v daje (náklady) vynaloïené zamûstnavatelem na zv ení kvalifikace z osvobození od danû z pfiíjmû ze závislé ãinnosti na stranû zamûstnance. âástky vynaloïené zamûstnavatelem na zv ení kvalifikace zamûstnance mohou b t u zamûstnance osvobozeny od danû z pfiíjmû pouze za podmínky uvedené v 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z pfiíjmû, tj. bude-li se jednat o nepenûïní plnûní spoãívající v moïnosti pouïívat vzdûlávací zafiízení a za podmínky, Ïe ãástky vynaloïené zamûstnavatelem jsou hrazeny z fondu kulturních a sociálních potfieb, ze sociálního fondu, ze zisku (pfiíjmu) po jeho zdanûní anebo na vrub nedaàov ch v dajû (nákladû). Tento nepenûïní pfiíjem osvobozen od danû z pfiíjmû nebude ani vstupovat do vymûfiovacího základu zamûstnance pro v poãet pojistného na sociální a zdravotní poji tûní. DaÀové fie ení na stranû zamûstnavatele DaÀov mi v daji (náklady) zamûstnavatele jsou podle 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP ve znûní úãinném od v daje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péãi o zdraví a zv en rozsah doby odpoãinku zamûstnancû, vynaloïené na provoz vlastních vzdûlávacích zafiízení, nebo v daje (náklady) spojené s odborn m rozvojem zamûstnancû a rekvalifikaci zamûstnancû zabezpeãované jin mi subjekty s v jimkou v dajû (nákladû) vynaloïen ch na zv - ení kvalifikace. V e uvedené daàové v daje (náklady) obsaïené ve znûní ustanovení zákona blíïe specifikuje pokyn MF ã. D-300 v bodech 15 a 16 k 24 odst. 2 zákona následovnû: Vzdûlávacími zafiízeními podle 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona se rozumûjí pouze zafiízení slouïící ke vzdûlávání vlastních pracovníkû. DaÀov mi v daji jsou v daje (náklady) související s provozem tûchto vzdûlávacích zafiízení, pokud tato zafiízení slouïí pouze ke vzdûlávání vlastních pracovníkû. Jsou-li tato zafiízení vyuïívána také ke vzdûlávání jin ch osob nebo k jin m úãelûm, lze do daàov ch v dajû zahrnout pouze ãást provozních v dajû (nákladû) souvisejících se vzdûláváním vlastních pracovníkû, stanovenou podle vhodného kritéria (napfi. lûïkodny, doba trvání jednotliv ch ãinností). Pro ãást v dajû (nákladû) vynaloïen ch na vzdûlávání jin ch osob nebo na jiné úãely platí ustanovení 25 odst. 1 písm. k) zákona a daàové v daje se uznávají pouze do v e dosa- Ïen ch pfiíjmû. Za daàové v daje na vzdûlávání zamûstnancû podle 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona se povaïují v daje (náklady) na vzdûlávání, pokud souvisejí s pfiedmûtem ãinnosti zamûstnavatele nebo s pracovním zafiazením zamûstnance. Mezi daàové v daje lze zahrnout také náhrady mzdy za pracovní úlevy, pfiípadnû studijní pfiíspûvek poskytovan podle zvlá tního pfiedpisu (podle zákoníku práce). Tûmito daàov mi v daji jsou také v daje (náklady) za úãast na kolení a studiu zamûstnance pfii zamûstnání za úãelem prohloubení kvalifikace k v konu sjednané práce, její doplnûní nebo roz ífiení. Podle znûní 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP nejsou daàov m v dajem nepenûïní plnûní poskytovaná zamûstnavatelem zamûstnanci ve formû moïnosti pouïívat vzdûlávací zafiízení s v jimkou zafiízení uveden ch v 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona. SHRNUTÍ Z v e uvedeného vypl vá pro zamûstnavatele závûr, Ïe daàov mi v daji (náklady) zamûstnavatele jsou v daje (náklady) na prohlubování kvalifikace zamûstnancû, ale nejsou daàov mi v daji (náklady) nepenûïní plnûní poskytovaná zamûstnavatelem zamûstnanci ve formû moïnosti zv ení kvalifikace.

5 Svět jednatele Časopis, který má spád. 10/2008 vyšlo: Pokud se bude jednat o zv ení kvalifikace zamûstnance formou studia a toto zv ení kvalifikace bude poskytnuto zamûstnavatelem jako penûïní plnûní, lze vyuïít znûní 24 odst. 1 písm. j) bod 5 zákona. U zamûstnavatele bude daàov m v dajem (nákladem) penûïní plnûní na zv ení kvalifikace zamûstnance, pokud toto plnûní vypl vá z kolektivní smlouvy, z vnitfiního pfiedpisu zamûstnavatele nebo z pracovní nebo jiné smlouvy uzavfiené se zamûstnancem. Na stranû zamûstnance v ak pûjde v tomto pfiípadû o zdaniteln pfiíjem, kter rovnûï vstupuje do vymûfiovacího základu na v poãet pojistného na sociální a zdravotní poji tûní. Příklad Zamûstnavatel sjedná v pracovní smlouvû se zamûstnancem, Ïe si zv í kvalifikaci formou vysoko kolského tfiíletého studia. Ve smyslu zákoníku práce je sjednána kvalifikaãní dohoda. Náklady spojené se studiem hradí pfiímo zamûstnavatel. V daje vynaloïené zamûstnavatelem na zv ení kvalifikace zamûstnance jsou nedaàov m v dajem podle znûní 25odst. 1 písm. h) bod 2 zákona. U zamûstnance pûjde o nepenûïní pfiíjem, kter je podle 6odst. 9 písm. d) zákona osvobozen od danû. Příklad Stavební spoleãnost s r. o. sjedná vpracovní smlouvû se zamûstnancem, Ïe si zv í kvalifikaci studiem na vysoké kole formou distanãního studia. Ve smyslu zákoníku práce je sjednána kvalifikaãní dohoda. Náklady spojené se studiem si hradí zamûstnanec, ale následnû jsou zamûstnavatelem zamûstnanci uhrazeny jako penûïní plnûní. V daje vynaloïené zamûstnavatelem na zv ení kvalifikace zamûstnance, sjednané v pracovní smlouvû, jsou da- Àov mi v daji zamûstnavatele podle znûní 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP za podmínky, Ïe se bude jednat o penûïní plnûní poskytnuté zamûstnavatelem zamûstnanci. Je splnûna podmínka tohoto ustanovení zákona, Ïe se jedná opráva zamûstnancû vypl vající z kolektivní smlouvy, vnitfiního pfiedpisu zamûstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. U zamûstnance pûjde o zdaniteln penûïní pfiíjem, jehoï zdanûní probûhne z tzv. superhrubé mzdy. Tento penûïní pfiíjem se zahrnuje do vymûfiovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní poji tûní. Ing. Ivan Macháãek, autor je daàov poradce PARAGRAFY A SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ Ve svém pfiíspûvku bych chtûla poukázat na to, jak mûïe faktické nikoliv proklamativní dodrïování povinností zamûstnavatelû a zamûstnancû ve správné korelaci s vyuïíváním jejich práv v pracovnûprávních vztazích ovlivàovat stabilizaci pracovních kolektivû a motivovat zamûstnance po nucen ch pfiestávkách, jako napfi. matefiské ãi rodiãovské dovolené, péãi o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, zdravotních a osobních problémech atp., k jejich opûtovnému návratu do práce k pûvodnímu zamûstnavateli. Pracovnûprávní vztahy mezi zamûstnanci a zamûstnavateli upravuje zákon ã. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Zákoník práce charakterizuje základní principy pracovnûprávních vztahû, které mají normativní obsah a pfii pouïívání pracovnûprávních pfiedpisû k nim musí b t pfiihlíïeno. Zamûstnavatel nesmí zamûstnanci za poru ení povinnosti ukládat penûïní postihy ani je od nûho poïadovat, nesmí poïadovat ani vybírat od zamûstnance Ïádné penûïní ani jiné záruky. Jakkoli se v e uvedena povinnost zamûstnavatele mûïe jevit jako proklamativní, tak vzhledem k tomu, Ïe zamûstnavatel má v základním pracovnûprávním vztahu dominantní postavení, proto je tfieba mít dûvodnû za to, Ïe pfiedev ím na zamûstnavateli záleïí, jak dobfie budou pracovnûprávní vztahy fungovat. V kon práv a povinností vypl vající z pracovnûprávních vztahû nesmí bez právního dûvodu zasahovat do práv a oprávnûn ch zájmû jiného úãastníka pracovnûprávního vztahu a nesmí b t vrozporu s dobr mi mravy. Rozpor s dobr mi mravy spoãívá v tom, Ïe v kon práva se ocitne v rozporu se spoleãensky uznávan m mínûním, které ve vzájemn ch vztazích mezi lidmi urãuje, jak má b t obsah jejich jednání, aby bylo v souladu s obecn mi morálními zásadami spoleãnosti. Za rozpor s dobr mi mravy lze povaïovat i tzv. mobbing, ãili jednání spoãívající v systematickém psychickém pronásledování nebo Zamûstnavatelé jsou povinni peãovat o vytváfiení a rozvíjení pracovnûprávních vztahû v souladu se zákoníkem práce, s ostatními právními pfiedpisy a dobr mi mravy! ikanování zamûstnance, které zpravidla smûfiuje k tomu, aby posti- Ïen zamûstnanec ukonãil pracovnûprávní vztah u zamûstnavatele, jakoï i postih ãi znev hodnûní zamûstnance za to, Ïe se zákonn m zpûsobem domáhá sám nebo za pomoci jin ch zamûstnancû sv ch práv vypl vajících z pracovnûprávního vztahu. Zásada, Ïe v kon práv a povinností vypl vajících z pracovnûprávních vztahû nesmí b t v rozporu s dobr mi mravy, je v souladu s rezolucí Rady 90/C/157/02, o ochranû dûstojnosti Ïen amuïû na pracovi ti, a doporuãením Komise 92/131/EHS. Zamûstnavatelé jsou povinni zaji - Èovat rovné zacházení se v emi zamûstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odmûàování za práci a o poskytování jin ch penûïit ch plnûní a plnûní penûïité hodnoty, o odbornou pfiípravu a o pfiíleïitost dosáhnout funkãního nebo jiného postupu. V pracovnûprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Na jednání zamûstnavatele se zájemcem ãi uchazeãem o konkrétní pracovní místo se samozfiejmû plnû vztahují ustanovení zákoníku práce o zaji Èování rovného zacházení, zákazu diskriminace a zneuïívání práv a povinností na újmu jiného úãastníka pracovnûprávního vztahu.

6 6 Svět jednatele Časopis, který má spád. 10/2008 vyšlo: Zamûstnavatel je povinen nepfiipustit, aby zamûstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichï nároãnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní zpûsobilosti a nepouïívat takového zpûsobu odmûàování prací, pfii kterém jsou zamûstnanci vystaveni zv - enému nebezpeãí újmy na zdraví a jehoï pouïití by vedlo pfii zvy ování pracovních v sledkû k ohroïení bezpeãnosti a zdraví zamûstnancû. Pro tûhotné zamûstnankynû, zamûstnankynû, které kojí, a matky do konce devátého mûsíce po porodu je zamûstnavatel povinen na pracovi ti pfiizpûsobit vhodn prostor pro odpoãinek, stejnû tak je povinen pfiizpûsobovat pracovi tû a pracovní podmínky zamûstnancûm, ktefií jsou osobami se zdravotním postiïením, a plnit vûãi nim dal í povinnosti s cílem, aby tito zamûstnanci stejnû jako ostatní mohli na pracovi tích zamûstnavatele vykonávat práci. Mzda se sjednává v kolektivní smlouvû, pracovní smlouvû nebo jiné smlouvû, popfiípadû ji zamûstnavatel stanoví vnitfiním pfiedpisem nebo mzdov m v mûrem. Povinnost zamûstnavatele vydat zamûstnanci ve stanoven ch pfiípadech písemn mzdov v mûr s uveden mi náleïitostmi zvy- uje právní jistotu zamûstnance a posiluje jeho pozici v pfiípadû pracovnûprávního sporu se zamûstnavatelem. V rámci zákoníkem práce stanovené doby splatnosti mzdy a platu se zamûstnavateli ukládá, aby urãil konkrétní v platní termín, není-li tento termín sjednán v kolektivní smlouvû. UloÏení této povinnosti má pfiedev ím eliminovat pfiípady, kdy zamûstnavatelé vyplácejí mzdu nepravidelnû v neprospûch zamûstnancû, ktefií v dûsledku tohoto postupu nemohou realizovat své pravidelné platby. K prohloubení péãe o dítû je zamûstnavatel povinen poskytnout zamûstnankyni a zamûstnanci na jejich Ïádost rodiãovskou dovolenou. Rodiãovská dovolená se poskytuje matce dítûte po skonãení matefiské dovolené a otci od narození dítûte, a to v rozsahu, o jak poïádají, ne v ak déle neï do doby, kdy dítû dosáhne vûku 3 let. PoÏadavek smûrnice Rady 96/34/ES o rámcové dohodû o rodiãovské dovolené, smûfiující k zaji tûní práva na rodiãovskou dovolenou pro oba rodiãe, se v zákoníku práce promítá tím, Ïe stanoví rodiãovskou dovolenou jako dûleïitou osobní pfiekáïku v práci a umoïàuje, aby v jejím rámci o dítû peãovala buì matka, nebo otec, nebo oba souãasnû. Není v ak vylouãeno, aby zamûstnankynû nebo zamûstnanec v pracovnûprávním vztahu za trvání rodiãovské dovolené vykonávali pro jiného nebo i téhoï zamûstnavatele práci, av ak pokud jde o téhoï zamûstnavatele, vïdy na základû jiného pracovnûprávního vztahu, neï ve kterém ãerpají rodiãovskou dovolenou, pfiiãemï u téhoï zamûstnavatele se nemûïe jednat ani o v kon prací stejného druhu. Zamûstnavatelé jsou povinni vytváfiet zamûstnancûm pracovní podmínky, které umoïàují bezpeãn v kon práce. Liberální pojetí zákoníku práce umoïàuje zamûstnavatelûm, aby zamûstnancûm pfiiznali péãi ve vût ím rozsahu, pfiedev ím na základû ujednání ve smlouvû, v kolektivní smlouvû, popfiípadû ve vnitfiním pfiedpisu. Péãe o zamûstnance obsahuje vytváfiení pfiízniv ch pracovních podmínek zamûstnancû, péãi o odborn rozvoj zamûstnancû, stravování zamûstnancû a zvlá tní pracovní podmínky nûkter ch zamûstnancû. Jedná se o dispozitivní úpravy demonstrativního charakteru, z nichï vypl vá, jak m smûrem se péãe o pracovní podmínky zamûstnancû má zamûfiit. Vytváfiení pracovních podmínek nemusí b t nezbytnû spojeno s finanãním plnûním ze strany zamûstnavatele. Pokud napfiíklad zamûstnavatel umoïní zamûstnancûm náv tûvu sportovního areálu vhodnou úpravou pracovní doby, vytváfií tím podmínky pro uspokojování tûlov chovn ch potfieb zamûstnancû. Povinnost zamûstnavatele pfii vytváfiení pracovních podmínek má v znam v souvislosti s daàovû uznateln mi náklady podle zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmû. Daňově uznatelnými náklady (výdaji) jsou veškeré náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud zákon o daních z příjmů nestanoví jinak. Zamûstnavatel má zákonem stanovenou povinnost peãovat o odborn rozvoj sv ch zamûstnancû. Péãe o odborn rozvoj zamûstnancû zahrnuje zejména: za kolení a zauãení, odbornou praxi absolventû kol, prohlubování kvalifikace, zvy ování kvalifikace a rekvalifikaci zamûstnancû, provádûnou zamûstnavatelem podle zákona o zamûstnanosti. Jde o deklaratorní ustanovení, které zakotvuje pfiedpokládan standard fiízení a rozvoje lidsk ch zdrojû. JestliÏe má konat tûhotná zamûstnankynû práci, která je tûhotn m zamûstnankyním zakázána nebo která podle lékafiského posudku ohroïuje její tûhotenství, je zamûstnavatel povinen pfievést ji doãasnû na práci, která je pro ni vhodná a pfii níï mûïe dosáhnout stejného v dûlku jako na dosavadní práci. PoÏádá-li tûhotná zamûstnankynû pracující v noci o zafiazení na denní práci, je zamûstnavatel povinen její Ïádosti vyhovût. TotéÏ se t ká zamûstnankynûmatky do konce devátého mûsíce po porodu a zamûstnankynû, která kojí. Pokud dosahuje zamûstnankynû pfii práci, na níï byla pfievedena, bez svého zavinûní niï ího v dûlku neï za dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu doplatek do v e prûmûrného v dûlku. Zákoník práce stanoví, Ïe zamûstnavatelé jsou povinni pfiihlíïet pfii zafiazování zamûstnancû do smûn téï k potfiebám zamûstnankyà a zamûstnancû peãujících o dûti. Pokud v ak poïádá zamûstnankynû nebo zamûstnanec peãující o dítû mlad- í neï 15 let, tûhotná zamûstnankynû nebo zamûstnanec, kter prokáïe, Ïe pfieváïnû sám dlouhodobû peãuje o osobu, která se podle zvlá tního právního pfiedpisu povaïuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (stfiednû tûïká závislost), ve stupni III (tûïká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), o krat í pracovní dobu ne- Informování zamûstnancû o tom, kam podnik smûfiuje, jednání a spolupráce s nimi, vyslechnutí a vyuïití jejich názorû a návrhû by mûlo náleïet k bûïné podnikatelské etice. Zamûstnavatel je povinen informovat zamûstnance napfi. o nabídce voln ch pracovních míst na dobu neurãitou, která by byla vhodná pro dal í pracovní zafiazení zamûstnancû pracujících u zamûstnatele v pracovním pomûru uzavfieném na dobu urãitou. UÏivatel je rovnûï povinen informovat doãasnû pfiidûlené zamûstnance agentury práce o nabídce voln ch pracovních míst.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

Kdy do důchodu a za kolik

Kdy do důchodu a za kolik Jan Přib Č E S K Á S P R ÁVA S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í Kdy do důchodu ODBORNÝ MĚSÍČNÍK Důchodové pojištění Nemocenské pojištění Lékařská posudková služba Zdravotní pojištění Sociální péče

Více

1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti

1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 4 Sídlo spoleãnosti s r. o. a jeho zmûna str. 1 ãást 1B I díl 4 I kap. 1 1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti Jak jsme již uvedli v předcházející kapitole, je údaj

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2 DaP_06_15_zlom 28.5.2015 11:42 Stránka 1 EDITORIAL / OBSAH Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi ráda, Ïe vám mûïeme zprostfiedkovat srovnání zmûn, které souvisí se zru ením Pokynu D-6 a vydáním

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení ad notam5/05.q 18.10.2005 17:22 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005 Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků

4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 4 strana 1 4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků Ing. Pavel Bûhounek Problematika uplatnění nákladů na straně zaměstnavatele na straně jedné a zdanění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

PAU Paušální daň str. 1

PAU Paušální daň str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON PAU str. 1 Část poplatníků, kteří mají výhradně příjmy z podnikání, může zvážit, zda nepožádá svůj místně příslušný finanční úřad o stanovení daně paušální částkou. Jde vlastně

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu.

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu. âíslo 7 ROâNÍK 13 Povodnû 2002 OS UNIOS v tomto roce, kdy na i republiku postihly opût povodnû, které znepfiíjemnily léto mnoha na im ãlenûm a nûkteré pfiipravily o stfiechu nad hlavou, bude poskytovat

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2010 Vydání publikace bylo financováno grantem z Operaãního programu Praha Adaptabilita, kter je spolufinancován

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více