âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád."

Transkript

1 âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo /08 ROZHODOVÁNÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA S. R. O. VS. JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU VáÏení ãtenáfii, právû se Vám dostává do rukou desáté ãíslo Svûta jednatele v leto ním roce. Také díky tomuto vydání se doãtete o mnoh ch zajímavostech, které Vám dopomohou dále profesionálnû rûst ve Va í firmû! Zákon stanovil, Ïe v pfiípadû jediného spoleãníka s. r. o. se nekoná valná hromada spoleãnosti a její pûsobnost vykonává jedin spoleãník. Podle judikatury Nejvy ího soudu musí b t pfiijato rozhodnutí spoleãníka na jeho zasedání. Jaké z toho lze vyvodit následky? Mnoha jednatelûm se v dûsledku vykonávání jejich funkce a pracovnûprávního vztahu obsahy náplnû práce pfiekr vají. Na co si dát pozor pfii soubûhu funkcí? Kdy je vhodnûj í vykonávat funkci jednatele a kdy ãinnost zamûstnance? Máte v plánu zvy ovat kvalifikaci sv ch zamûstnancû? Víte, za jak ch podmínek mohou b t ãástky na zv ení kvalifikace u zamûstnance osvobozeny od danû z pfiíjmû? Jaké jsou daàové v daje na vzdûlávání zamûstnancû? To v e naleznete v ãlánku o zvy ování kvalifikace zamûstnancû! S pfiáním hezk ch májov ch dnû Obchodní zákoník v 132 stanoví, Ïe pokud má s. r. o. jediného spoleãníka, nekoná se valná hromada spoleãnosti a pûsobnost valné hromady vykonává jedin spoleãník. Praxe pak vypadala tak, Ïe pokud byla jedin m spoleãníkem s. r. o. jiná s. r. o. nebo akciová spoleãnost, udûlila osoba nebo osoby oprávnûné jednat jménem jediného spoleãníka nebo akcionáfie (v daném pfiípadû tedy jeden ãlen ãi více ãlenû pfiedstavenstva a. s. nebo jeden ãi více jednatelû s. r. o.) plnou moc tfietí osobû, aby za jediného spoleãníka urãité rozhodnutí pfiijala. O rozhodnutí takového zástupce byl pak notáfiem pofiízen notáfisk zápis tam, kde jej zákon poïadoval (coï bylo v praxi ve vût inû pfiípadû). Ing. Václav Fla ka odborn redaktor Dne vydal nicménû Nejvy í soud âr ve vûci projednávané pod sp. zn. NS 29 Cdo 1193/2007 dosti problematické rozhodnutí, na základû kterého bude zfiejmû tfieba zmûnit postup pfii rozhodování jediného akcionáfie v pûsobnosti valné hromady s. r. o. ãi a. s. Podstatou rozhodnutí je závûr Nejvy ího soudu, Ïe rozhodování pfiedsta- OBSAH Rozhodování jediného společníka s. r. o. vs. judikatura Nejvyššího soudu 1 Funkce jednatele nebo pracovní činnost zaměstnance? Přihláška pohledávek a lhůty v insolvenčním řízení Jak snížit daň u zvýšení kvalifikace zaměstnanců? Paragrafy a spokojenost zaměstnanců Pozor na změnu u společníků a jednatelů ve zdravotním pojištění!.. 7 Dotazy a odpovědi: Může soud snížit nebo prominout smluvní pokutu v naší smlouvě?.... 8

2 2 Svět jednatele Časopis, který má spád. 10/2008 vyšlo: venstva akciové spoleãnosti jediného akcionáfie jiné a. s. není právním úkonem, tj. jednáním spoleãnosti vûãi tfietím osobám, a není tedy moïné, aby statutární orgán jediného akcionáfie udûlil jinému plnou moc k tomuto rozhodnutí v rámci svého oprávnûní zavazovat spoleãnost vûãi tfietím osobám. Stejn závûr pak bude platit i pro jediného spoleãníka s. r. o. Je tfieba rovnûï dodat, Ïe pfiedmûtné rozhodnutí se t ká i cizích subjektû jedin ch spoleãníkû ãi akcionáfiû ãesk ch spoleãností. Znamená to tedy, Ïe rozhodnutí jediného akcionáfie a. s. ãi spoleãníka s. r. o. musí b t pfiijato samotn m statutárním orgánem jediného akcionáfie/spoleãníka na jeho zasedání, tzn., musí se na takovém rozhodnutí usnést pfiedstavenstvo a. s., resp. jednatelé s. r. o. Jednalo by se zfiejmû o rozhodnutí v rámci obchodního vedení spoleãnosti. V e uveden závûr má pochopitelnû dalekosáhlé dûsledky pro bûïnou obchodní praxi, jelikoï rozhodování jménem jediného spoleãníka prostfiednictvím zástupce zmocnûného na základû udûlené plné moci bylo doposud naprosto bûïné. Nyní v ak bude zfiejmû nutné, aby rozhodnutí jediného spoleãníka ãi akcionáfie ãinil pfiímo statutární orgán k tomu oprávnûn na svém zasedání (resp. mimo zasedání), coï s sebou pochopitelnû pfiiná í znaãné problémy v situaci, kdy je tfieba o rozhodnutí uãinit notáfisk zápis. Statutární orgány se totiï ãasto nemohou bez komplikací dostavit k notáfii a uãinit pfied ním rozhodnutí, zejména pokud jde o cizince v pfiípadû jedin ch spoleãníkû zahraniãních subjektû. Výše uvedenou situaci by snad bylo možno řešit tak, že by statutární orgán jediného společníka přijal rozhodnutí v působnosti valné hromady, přičemž by současně udělil zástupci plnou moc ktomu, aby jím projevenou vůli před notářem vyjevil a notář o ní pak učinil notářský zápis o právním úkonu. V e uveden postup je ponûkud krkolomn, zdá se v ak jedin moïn. Bylo by nicménû vhodné, aby souãástí plné moci udûlené zástupci bylo i pfiesné znûní rozhodnutí, které statutární orgán uãinil a které má b t zachyceno v notáfiském zápisu. JUDr. Milo Temel, LL.M., Linklaters, v. o. s., advokátní kanceláfi FUNKCE JEDNATELE NEBO PRACOVNÍ ČINNOST ZAMĚSTNANCE? V mnoha spoleãnostech s ruãením omezen m vykonává jednatel spoleãnosti souãasnû dal í ãinnost v pracovnûprávním pomûru. S takov m soubûhem jsou v ak spjata urãitá právní omezení, na která je tfieba pamatovat jiï pfii zakládání uveden ch právních vztahû. Pfiedev ím je tfieba zdûraznit, Ïe funkce jednatele, tedy statutárního orgánu spoleãnosti, je funkcí upravenou obchodním zákoníkem, zatímco úprava pracovnûprávního pomûru je obsaïena v zákoníku práce. KaÏdá z uveden ch norem pfiitom upravuje práva a povinnosti pfiíslu né osoby (statutárního orgánu a zamûstnance) jinak. S ohledem na pfiíslu nou judikaturu je pfiitom zfiejmé, Ïe vymezení pracovní ãinnosti v rámci pracovnûprávního vztahu se nesmí obsahovû pfiekr vat s pûsobností jednatele v takovém pfiípadû by byl pracovnûprávní vztah neplatn a jednatel by tedy vûbec nebyl zamûstnancem spoleãnosti. Takov soubûh hrozí pfiedev ím v pfiípadû, Ïe jedin jednatel vykonává funkci generálního fieditele spoleãnosti. Uvedené riziko do urãité míry fie í vnitfiní pfiedpisy a fiády a spoleãenská smlouva spoleãnosti, které obû uvedené funkce (pozici jednatele a generálního fieditele) vymezí tak, aby se tyto funkce obsahovû nekryly. Pokud v ak jednatel vykonává ve spoleãnosti i dal í (pracovnûprávní) ãinnost, je tfieba pamatovat na rozdíly, které jsou s v konem takové ãinnosti oproti funkci jednatele spojeny. Jde pfiedev ím o následující: (a) Jednání za, resp. jménem spoleãnosti Z titulu své pozice jednatel spoleãnosti jedná jménem spoleãnosti navenek ve v ech vûcech v plném rozsahu sám (pokud napfi. spoleãenská smlouva nevyïaduje spoleãné jednání více jednatelû). Oproti tomu zamûstnanec jedná za spoleãnost (jde tedy o zastoupení), a to navíc pouze v tûch vûcech, ve kter ch je to obvyklé (napfi. fieditel hospodáfiského oddûlení mûïe obvykle objednávat dodávky sluïeb a podobnû). Z toho rovnûï vypl vá, Ïe zatímco zamûstnanec mûïe své oprávnûní pfiekroãit (a spoleãnost se takového pfiekroãení sama dovolávat, tedy vyvázat se ze závazku pfievzatého za ni zamûstnancem), Na druhou stranu může jednatel bez právních rizik vykonávat ve společnosti jinou pracovněprávní pozici, např. působit jako překladatel, jako technik, v marketingu a podobně. U těchto pozic nebude k obsahovému překrývání s funkcí jednatele docházet a neplatnost pracovněprávního vztahu z tohoto důvodu tak nehrozí. u jednatele je takové pfiekroãení vylouãeno, a to napfiíklad i tehdy, pokud by stanovy jednatele omezovaly a napfi. vy- Ïadovaly, aby mûl ke konkrétnímu jednání souhlas valné hromady. (b) Odpovûdnost a její limity Za fiádn v kon sv ch práv a povinností, resp. za kodu zpûsobenou zamûstnavateli závadn m postupem odpovídají zamûstnanci spoleãnosti aï na v jimky pouze v omezeném rozsahu, finanãnû vyjádfieném ãtyfiapûlnásobkem prûmûrného mûsíãního v dûlku zamûstnance, tato odpovûdnost navíc vzniká pouze tehdy, pokud zamûstnanec kodu zavinil. Oproti tomu odpovûdnost jednatele nejenïe na zavinûní není vázána, ale není ani nijak omezena. V souvislosti s odpovûdností za kodu je dále nezbytné zmínit i dal í podstatn rozdíl mezi právním postavením zamûstnance a ãlena statutárního orgánu, a to rozdíl t kající se dûkazního bfiemene. Zatímco v pracovnûprávních vztazích bude zamûstnavatel zamûstnanci nucen prokázat, Ïe zamûstnanec poru il své povinnosti a kodu zavinil, v pfiípadû statutárního orgánu to bude naopak jednatel, kdo bude prokazovat, Ïe neporu il svou povinnost jednat s péãí fiádného hospodáfie.

3 Svět jednatele Časopis, který má spád. 10/2008 vyšlo: I z v e uvedeného struãného nástinu je zfiejmé, Ïe s funkcí jednatele je spjato mnohem pfiísnûj í právní postavení, neï jaké zákon spojuje s pracovnûprávním vztahem. Z tohoto dûvodu mûïe b t znaãnû praktické rozli ovat, z titulu jakého konkrétního právního postavení jednatel zamûstnanec v konkrétním pfiípadû vystupuje. Pokud napfi. jednatel vykonává konkrétní ãinnost, kterou by mohl vykonávat dle vnitfiních pfiedpisû ãi zákona jak z pozice jednatele, tak i z pozice zamûstnance (napfi. jednatel, kter je souãasnû technick m fieditelem, vystupuje jako technick zástupce spoleãnosti ve smluvním vztahu se smluvním partnerem), je pro jednatele zamûstnance obecnû mnohem vhodnûj í takovou ãinnost vykonávat jako zamûstnanec. Ve v ech tûchto pfiípadech je v ak nezbytné, aby jednatel zamûstnanec ve keré právní úkony, které za spoleãnost v této souvislosti ãiní, jednoznaãnû oznaãoval jako právní úkony ãinûné v zastoupení. Je zejména vhodné rozli ovat v souvislosti s jednáním jednatele zamûstnance termíny spoleãnost, za kterou jedná... a spoleãnost, jejímï jménem jedná.... RovnûÏ je nezbytné dodrïovat v uveden ch situacích oddûlené oznaãování funkce jednatel a napfi. technick fieditel. Naprosto nevhodné je v praxi ãasto pou- Ïívané smí ené oznaãení obou funkcí (typicky jednatel a generální fieditel ). Mgr. Martin Doleãek, K D Èovíãek advokátní kanceláfi, v. o. s. PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVEK A LHŮTY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ K 1. lednu 2008 nabyl úãinnosti nov zákon o insolvenci. Konkurzní fiízení, která byla zahájena pfied 1. lednem 2008, budou vedena podle dosavadního zákona o konkurzu a vyrovnání, kter byl v úãinnosti do 1. ledna Zákon ã. 182/2006 Sb., o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (dále insolvenãní zákon ) upravuje fie ení úpadku a hrozícího úpadku dluïníka soudním fiízením nûkter m ze stanoven ch zpûsobû tak, aby do lo k uspofiádání majetkov ch vztahû k osobám dotãen m dluïníkov m úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvy ímu a zásadnû pomûrnému uspokojení dluïníkov ch vûfiitelû. RovnûÏ tento zákon upravuje oddluïení dluïníka. V pfiípadû, Ïe se vûfiitel dozví o zahájení insolvenãního fiízení na dluïníka v insolvenãním rejstfiíku, jehoï správcem je ministerstvo spravedlnosti (www.justice.cz), musí v zákonn ch lhûtách uplatnit své pohledávky. Zahájení insolvenãního fiízení oznámí insolvenãní soud vyhlá kou, kterou zvefiejní nejpozdûji do 2 hodin poté, kdy mu do el insolvenãní návrh. Vûfiitel uplatàuje své pohledávky podáním pfiihlá ky. Pohledávky se uspokojují v závislosti na zpûsobu fie ení úpadku, a to rozvrhem pfii konkurzu, plnûním reorganizaãního plánu pfii reorganizaci nebo plnûním pfii oddluïení, nestanoví-li zákon jinak. Vûfiitelé, ktefií mají zaji tûnou svoji pohledávku (tzv. zaji tûní vûfiitelé ), uplatàují své pohledávky pfiihlá kou pohledávky, v níï se musí dovolat svého zaji tûní, uvést okolnosti, které je osvûdãují, a pfiipojit listiny, které se toho t kají. To platí i tehdy, jde-li o zaji tûné vûfiitele, ktefií mohou pohledávku vûãi dluïníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zaji tûní. Vûfiitelé podávají pfiihlá ky pohledávek u insolvenãního soudu od zahájení insolvenãního fiízení aï do uplynutí lhûty stanovené rozhodnutím o úpadku. K pfiihlá kám, které jsou podány pozdûji, insolvenãní soud nepfiihlíïí a takto uplatnûné pohledávky se v insolvenãním fiízení neuspokojují. Pfiihla ují se i pohledávky, které jiï byly uplatnûny u soudu, jakoï i pohledávky vykonatelné vãetnû tûch, které jsou vymáhány v konem rozhodnutí nebo exekucí. Pfiihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pfiihlá ka pohledávky má pro bûh lhûty k promlãení nebo pro zánik práva stejné úãinky jako Ïaloba nebo jiné uplatnûní práva u soudu, a to ode dne, kdy do la insolvenãnímu soudu. Pfiihlá ka pohledávky, která je podána u jiného neï insolvenãního soudu, postoupí tento soud neprodlenû soudu insolvenãnímu, aniï o tom vydává rozhodnutí; úãinky spojené s podáním takové pfiihlá ky nastávají dnem, kdy pfiihlá ka dojde insolvenãnímu soudu. Za správnost údajû uveden ch v pfiihlá ce jeho pohledávky odpovídá vûfiitel. Pfiihlá ku pohledávky lze podat pouze na formuláfii. Podobu formuláfie najdou vûfiitelé na webov ch stránkách K pfiihlá ce je nutné pfiipojit listiny, kter ch se pfiihlá ka dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje vefiejnou listinou, tj. notáfisk zápis s pfiímou vykonatelností, rozhodnutí soudu. Vpřípadě, že insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, je proti tomuto rozhodnutí odvolání přípustné. Vûfiitel mûïe aï do pfiezkoumání jím pfiihlá ené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zji tûna nebo úãinnû popfiena, mûnit dûvod vzniku pfiihla ované pohledávky, její v i nebo pofiadí. Vûfiitel nevykonatelné pohledávky, která byla popfiena insolvenãním správcem, mohou uplatnit své právo Ïalobou na urãení u insolvenãního soudu do 30 dnû od pfiezkumného jednání; tato lhûta v ak neskonãí dfiíve neï uplynutím 15 dnû od doruãení vyrozumûní od insolvenãního správce o popfiení nevykonatelné pohledávky. Mgr. Hana Kuncová, autorka je advokátka

4 4 Svět jednatele Časopis, který má spád. 10/2008 vyšlo: JAK SNÍŽIT DAŇ U ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ? Zákoník práce rozeznává prohlubování a zvy ování kvalifikace. Prohlubováním kvalifikace se podle 230 zákoníku práce rozumí prûbûïné doplàování kvalifikace zamûstnance, kter m se nemûní její podstata a které umoïàuje zamûstnanci v kon sjednané práce, a dále udrïování a obnovování této kvalifikace zamûstnance. Zv ením kvalifikace se podle 231 zákoníku práce rozumí zmûna hodnoty kvalifikace (dosaïení nového stupnû kvalifikace napfi. pro v kon nároãnûj í kvalifikovanûj í práce, pro v kon nové vy í funkce, pro kter dosud zamûstnanec poïadovanou kvalifikaci nesplàoval) a dále získání nebo roz ífiení kvalifikace. PÛjde tedy o zvy ování kvalifikace zamûstnance studiem, vzdûláváním, kolením nebo jinou formou pfiípravy kdosaïení vy ího stupnû vzdûlání, jestliïe je tato ãinnost v souladu s potfiebou zamûstnavatele. Zamûstnanci pfiíslu í od zamûstnavatele pfii zvy ování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy (platu) ve v i prûmûrného v dûlku v rozsahu minimálnû takovém, jak je uvedeno v 232 zákoníku práce. Pfii zv ení kvalifikace zamûstnance lze uzavfiít mezi zamûstnancem a zamûstnavatelem tzv. kvalifikaãní dohodu. Tato dohoda musí b t uzavfiena v písemné formû, jinak je neplatná. Dohoda se uzavírá pfied zahájením zvy ování kvalifikace zamûstnancem. Tato dohoda musí obsahovat závazek zamûstnavatele umoïnit zamûstnanci zv ení kvalifikace formou poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpeãení a závazek zamûstnance setrvat u zamûstnavatele v zamûstnání po sjednanou dobu, nejdéle v ak po dobu 5 let, pfiiãemï závazek zamûstnance k setrvání v zamûstnání zaãíná od zv ení kvalifikace, anebo závazek uhradit zamûstnavateli náklady spojené se zv ením kvalifikace, které zamûstnavatel na zv ení kvalifikace zamûstnance vynaloïil, a to i tehdy, kdyï zamûstnanec skonãí pracovní pomûr pfied zv ením kvalifikace. DaÀové fie ení na stranû zamûstnance Podle ustanovení 6 odst. 9 písm. a) ZDP ve znûní úãinném od jsou od danû z pfiíjmû ze závislé ãinnosti osvobozeny ãástky vynaloïené zamûstnavatelem na úhradu v dajû spojen ch s odborn m rozvojem zamûstnancû a rekvalifikací, související s pfiedmûtem jeho ãinnosti, s v jimkou ãástek vynaloïen ch na zv ení kvalifikace. Toto osvobození se nevztahuje na pfiíjmy plynoucí zamûstnancûm v této souvislosti jako mzda, plat, odmûna nebo jako náhrada za u l pfiíjem. âástky vynaloïené zamûstnavatelem na úhradu v dajû spojen ch s odborn m rozvojem zamûstnancû a rekvalifikací, které jsou dle v e uvedeného ustanovení ZDP na stranû zamûstnance osvobozeny od danû z pfiíjmû, nevcházejí do vymûfiovacího základu zamûstnance pro stanovení v e odvodu pojistného na sociální a zdravotní poji tûní. Pod pojmem odborn rozvoj zamûstnancû rozumíme podle 227 zákoníku práce za kolení a zauãení, odbornou praxi absolventû kol, prohlubování kvalifikace a zvy ování kvalifikace. Zákon o daních z pfiíjmû vyluãuje v daje (náklady) vynaloïené zamûstnavatelem na zv ení kvalifikace z osvobození od danû z pfiíjmû ze závislé ãinnosti na stranû zamûstnance. âástky vynaloïené zamûstnavatelem na zv ení kvalifikace zamûstnance mohou b t u zamûstnance osvobozeny od danû z pfiíjmû pouze za podmínky uvedené v 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z pfiíjmû, tj. bude-li se jednat o nepenûïní plnûní spoãívající v moïnosti pouïívat vzdûlávací zafiízení a za podmínky, Ïe ãástky vynaloïené zamûstnavatelem jsou hrazeny z fondu kulturních a sociálních potfieb, ze sociálního fondu, ze zisku (pfiíjmu) po jeho zdanûní anebo na vrub nedaàov ch v dajû (nákladû). Tento nepenûïní pfiíjem osvobozen od danû z pfiíjmû nebude ani vstupovat do vymûfiovacího základu zamûstnance pro v poãet pojistného na sociální a zdravotní poji tûní. DaÀové fie ení na stranû zamûstnavatele DaÀov mi v daji (náklady) zamûstnavatele jsou podle 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP ve znûní úãinném od v daje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péãi o zdraví a zv en rozsah doby odpoãinku zamûstnancû, vynaloïené na provoz vlastních vzdûlávacích zafiízení, nebo v daje (náklady) spojené s odborn m rozvojem zamûstnancû a rekvalifikaci zamûstnancû zabezpeãované jin mi subjekty s v jimkou v dajû (nákladû) vynaloïen ch na zv - ení kvalifikace. V e uvedené daàové v daje (náklady) obsaïené ve znûní ustanovení zákona blíïe specifikuje pokyn MF ã. D-300 v bodech 15 a 16 k 24 odst. 2 zákona následovnû: Vzdûlávacími zafiízeními podle 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona se rozumûjí pouze zafiízení slouïící ke vzdûlávání vlastních pracovníkû. DaÀov mi v daji jsou v daje (náklady) související s provozem tûchto vzdûlávacích zafiízení, pokud tato zafiízení slouïí pouze ke vzdûlávání vlastních pracovníkû. Jsou-li tato zafiízení vyuïívána také ke vzdûlávání jin ch osob nebo k jin m úãelûm, lze do daàov ch v dajû zahrnout pouze ãást provozních v dajû (nákladû) souvisejících se vzdûláváním vlastních pracovníkû, stanovenou podle vhodného kritéria (napfi. lûïkodny, doba trvání jednotliv ch ãinností). Pro ãást v dajû (nákladû) vynaloïen ch na vzdûlávání jin ch osob nebo na jiné úãely platí ustanovení 25 odst. 1 písm. k) zákona a daàové v daje se uznávají pouze do v e dosa- Ïen ch pfiíjmû. Za daàové v daje na vzdûlávání zamûstnancû podle 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona se povaïují v daje (náklady) na vzdûlávání, pokud souvisejí s pfiedmûtem ãinnosti zamûstnavatele nebo s pracovním zafiazením zamûstnance. Mezi daàové v daje lze zahrnout také náhrady mzdy za pracovní úlevy, pfiípadnû studijní pfiíspûvek poskytovan podle zvlá tního pfiedpisu (podle zákoníku práce). Tûmito daàov mi v daji jsou také v daje (náklady) za úãast na kolení a studiu zamûstnance pfii zamûstnání za úãelem prohloubení kvalifikace k v konu sjednané práce, její doplnûní nebo roz ífiení. Podle znûní 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP nejsou daàov m v dajem nepenûïní plnûní poskytovaná zamûstnavatelem zamûstnanci ve formû moïnosti pouïívat vzdûlávací zafiízení s v jimkou zafiízení uveden ch v 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona. SHRNUTÍ Z v e uvedeného vypl vá pro zamûstnavatele závûr, Ïe daàov mi v daji (náklady) zamûstnavatele jsou v daje (náklady) na prohlubování kvalifikace zamûstnancû, ale nejsou daàov mi v daji (náklady) nepenûïní plnûní poskytovaná zamûstnavatelem zamûstnanci ve formû moïnosti zv ení kvalifikace.

5 Svět jednatele Časopis, který má spád. 10/2008 vyšlo: Pokud se bude jednat o zv ení kvalifikace zamûstnance formou studia a toto zv ení kvalifikace bude poskytnuto zamûstnavatelem jako penûïní plnûní, lze vyuïít znûní 24 odst. 1 písm. j) bod 5 zákona. U zamûstnavatele bude daàov m v dajem (nákladem) penûïní plnûní na zv ení kvalifikace zamûstnance, pokud toto plnûní vypl vá z kolektivní smlouvy, z vnitfiního pfiedpisu zamûstnavatele nebo z pracovní nebo jiné smlouvy uzavfiené se zamûstnancem. Na stranû zamûstnance v ak pûjde v tomto pfiípadû o zdaniteln pfiíjem, kter rovnûï vstupuje do vymûfiovacího základu na v poãet pojistného na sociální a zdravotní poji tûní. Příklad Zamûstnavatel sjedná v pracovní smlouvû se zamûstnancem, Ïe si zv í kvalifikaci formou vysoko kolského tfiíletého studia. Ve smyslu zákoníku práce je sjednána kvalifikaãní dohoda. Náklady spojené se studiem hradí pfiímo zamûstnavatel. V daje vynaloïené zamûstnavatelem na zv ení kvalifikace zamûstnance jsou nedaàov m v dajem podle znûní 25odst. 1 písm. h) bod 2 zákona. U zamûstnance pûjde o nepenûïní pfiíjem, kter je podle 6odst. 9 písm. d) zákona osvobozen od danû. Příklad Stavební spoleãnost s r. o. sjedná vpracovní smlouvû se zamûstnancem, Ïe si zv í kvalifikaci studiem na vysoké kole formou distanãního studia. Ve smyslu zákoníku práce je sjednána kvalifikaãní dohoda. Náklady spojené se studiem si hradí zamûstnanec, ale následnû jsou zamûstnavatelem zamûstnanci uhrazeny jako penûïní plnûní. V daje vynaloïené zamûstnavatelem na zv ení kvalifikace zamûstnance, sjednané v pracovní smlouvû, jsou da- Àov mi v daji zamûstnavatele podle znûní 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP za podmínky, Ïe se bude jednat o penûïní plnûní poskytnuté zamûstnavatelem zamûstnanci. Je splnûna podmínka tohoto ustanovení zákona, Ïe se jedná opráva zamûstnancû vypl vající z kolektivní smlouvy, vnitfiního pfiedpisu zamûstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. U zamûstnance pûjde o zdaniteln penûïní pfiíjem, jehoï zdanûní probûhne z tzv. superhrubé mzdy. Tento penûïní pfiíjem se zahrnuje do vymûfiovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní poji tûní. Ing. Ivan Macháãek, autor je daàov poradce PARAGRAFY A SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ Ve svém pfiíspûvku bych chtûla poukázat na to, jak mûïe faktické nikoliv proklamativní dodrïování povinností zamûstnavatelû a zamûstnancû ve správné korelaci s vyuïíváním jejich práv v pracovnûprávních vztazích ovlivàovat stabilizaci pracovních kolektivû a motivovat zamûstnance po nucen ch pfiestávkách, jako napfi. matefiské ãi rodiãovské dovolené, péãi o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, zdravotních a osobních problémech atp., k jejich opûtovnému návratu do práce k pûvodnímu zamûstnavateli. Pracovnûprávní vztahy mezi zamûstnanci a zamûstnavateli upravuje zákon ã. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Zákoník práce charakterizuje základní principy pracovnûprávních vztahû, které mají normativní obsah a pfii pouïívání pracovnûprávních pfiedpisû k nim musí b t pfiihlíïeno. Zamûstnavatel nesmí zamûstnanci za poru ení povinnosti ukládat penûïní postihy ani je od nûho poïadovat, nesmí poïadovat ani vybírat od zamûstnance Ïádné penûïní ani jiné záruky. Jakkoli se v e uvedena povinnost zamûstnavatele mûïe jevit jako proklamativní, tak vzhledem k tomu, Ïe zamûstnavatel má v základním pracovnûprávním vztahu dominantní postavení, proto je tfieba mít dûvodnû za to, Ïe pfiedev ím na zamûstnavateli záleïí, jak dobfie budou pracovnûprávní vztahy fungovat. V kon práv a povinností vypl vající z pracovnûprávních vztahû nesmí bez právního dûvodu zasahovat do práv a oprávnûn ch zájmû jiného úãastníka pracovnûprávního vztahu a nesmí b t vrozporu s dobr mi mravy. Rozpor s dobr mi mravy spoãívá v tom, Ïe v kon práva se ocitne v rozporu se spoleãensky uznávan m mínûním, které ve vzájemn ch vztazích mezi lidmi urãuje, jak má b t obsah jejich jednání, aby bylo v souladu s obecn mi morálními zásadami spoleãnosti. Za rozpor s dobr mi mravy lze povaïovat i tzv. mobbing, ãili jednání spoãívající v systematickém psychickém pronásledování nebo Zamûstnavatelé jsou povinni peãovat o vytváfiení a rozvíjení pracovnûprávních vztahû v souladu se zákoníkem práce, s ostatními právními pfiedpisy a dobr mi mravy! ikanování zamûstnance, které zpravidla smûfiuje k tomu, aby posti- Ïen zamûstnanec ukonãil pracovnûprávní vztah u zamûstnavatele, jakoï i postih ãi znev hodnûní zamûstnance za to, Ïe se zákonn m zpûsobem domáhá sám nebo za pomoci jin ch zamûstnancû sv ch práv vypl vajících z pracovnûprávního vztahu. Zásada, Ïe v kon práv a povinností vypl vajících z pracovnûprávních vztahû nesmí b t v rozporu s dobr mi mravy, je v souladu s rezolucí Rady 90/C/157/02, o ochranû dûstojnosti Ïen amuïû na pracovi ti, a doporuãením Komise 92/131/EHS. Zamûstnavatelé jsou povinni zaji - Èovat rovné zacházení se v emi zamûstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odmûàování za práci a o poskytování jin ch penûïit ch plnûní a plnûní penûïité hodnoty, o odbornou pfiípravu a o pfiíleïitost dosáhnout funkãního nebo jiného postupu. V pracovnûprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Na jednání zamûstnavatele se zájemcem ãi uchazeãem o konkrétní pracovní místo se samozfiejmû plnû vztahují ustanovení zákoníku práce o zaji Èování rovného zacházení, zákazu diskriminace a zneuïívání práv a povinností na újmu jiného úãastníka pracovnûprávního vztahu.

6 6 Svět jednatele Časopis, který má spád. 10/2008 vyšlo: Zamûstnavatel je povinen nepfiipustit, aby zamûstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichï nároãnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní zpûsobilosti a nepouïívat takového zpûsobu odmûàování prací, pfii kterém jsou zamûstnanci vystaveni zv - enému nebezpeãí újmy na zdraví a jehoï pouïití by vedlo pfii zvy ování pracovních v sledkû k ohroïení bezpeãnosti a zdraví zamûstnancû. Pro tûhotné zamûstnankynû, zamûstnankynû, které kojí, a matky do konce devátého mûsíce po porodu je zamûstnavatel povinen na pracovi ti pfiizpûsobit vhodn prostor pro odpoãinek, stejnû tak je povinen pfiizpûsobovat pracovi tû a pracovní podmínky zamûstnancûm, ktefií jsou osobami se zdravotním postiïením, a plnit vûãi nim dal í povinnosti s cílem, aby tito zamûstnanci stejnû jako ostatní mohli na pracovi tích zamûstnavatele vykonávat práci. Mzda se sjednává v kolektivní smlouvû, pracovní smlouvû nebo jiné smlouvû, popfiípadû ji zamûstnavatel stanoví vnitfiním pfiedpisem nebo mzdov m v mûrem. Povinnost zamûstnavatele vydat zamûstnanci ve stanoven ch pfiípadech písemn mzdov v mûr s uveden mi náleïitostmi zvy- uje právní jistotu zamûstnance a posiluje jeho pozici v pfiípadû pracovnûprávního sporu se zamûstnavatelem. V rámci zákoníkem práce stanovené doby splatnosti mzdy a platu se zamûstnavateli ukládá, aby urãil konkrétní v platní termín, není-li tento termín sjednán v kolektivní smlouvû. UloÏení této povinnosti má pfiedev ím eliminovat pfiípady, kdy zamûstnavatelé vyplácejí mzdu nepravidelnû v neprospûch zamûstnancû, ktefií v dûsledku tohoto postupu nemohou realizovat své pravidelné platby. K prohloubení péãe o dítû je zamûstnavatel povinen poskytnout zamûstnankyni a zamûstnanci na jejich Ïádost rodiãovskou dovolenou. Rodiãovská dovolená se poskytuje matce dítûte po skonãení matefiské dovolené a otci od narození dítûte, a to v rozsahu, o jak poïádají, ne v ak déle neï do doby, kdy dítû dosáhne vûku 3 let. PoÏadavek smûrnice Rady 96/34/ES o rámcové dohodû o rodiãovské dovolené, smûfiující k zaji tûní práva na rodiãovskou dovolenou pro oba rodiãe, se v zákoníku práce promítá tím, Ïe stanoví rodiãovskou dovolenou jako dûleïitou osobní pfiekáïku v práci a umoïàuje, aby v jejím rámci o dítû peãovala buì matka, nebo otec, nebo oba souãasnû. Není v ak vylouãeno, aby zamûstnankynû nebo zamûstnanec v pracovnûprávním vztahu za trvání rodiãovské dovolené vykonávali pro jiného nebo i téhoï zamûstnavatele práci, av ak pokud jde o téhoï zamûstnavatele, vïdy na základû jiného pracovnûprávního vztahu, neï ve kterém ãerpají rodiãovskou dovolenou, pfiiãemï u téhoï zamûstnavatele se nemûïe jednat ani o v kon prací stejného druhu. Zamûstnavatelé jsou povinni vytváfiet zamûstnancûm pracovní podmínky, které umoïàují bezpeãn v kon práce. Liberální pojetí zákoníku práce umoïàuje zamûstnavatelûm, aby zamûstnancûm pfiiznali péãi ve vût ím rozsahu, pfiedev ím na základû ujednání ve smlouvû, v kolektivní smlouvû, popfiípadû ve vnitfiním pfiedpisu. Péãe o zamûstnance obsahuje vytváfiení pfiízniv ch pracovních podmínek zamûstnancû, péãi o odborn rozvoj zamûstnancû, stravování zamûstnancû a zvlá tní pracovní podmínky nûkter ch zamûstnancû. Jedná se o dispozitivní úpravy demonstrativního charakteru, z nichï vypl vá, jak m smûrem se péãe o pracovní podmínky zamûstnancû má zamûfiit. Vytváfiení pracovních podmínek nemusí b t nezbytnû spojeno s finanãním plnûním ze strany zamûstnavatele. Pokud napfiíklad zamûstnavatel umoïní zamûstnancûm náv tûvu sportovního areálu vhodnou úpravou pracovní doby, vytváfií tím podmínky pro uspokojování tûlov chovn ch potfieb zamûstnancû. Povinnost zamûstnavatele pfii vytváfiení pracovních podmínek má v znam v souvislosti s daàovû uznateln mi náklady podle zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmû. Daňově uznatelnými náklady (výdaji) jsou veškeré náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud zákon o daních z příjmů nestanoví jinak. Zamûstnavatel má zákonem stanovenou povinnost peãovat o odborn rozvoj sv ch zamûstnancû. Péãe o odborn rozvoj zamûstnancû zahrnuje zejména: za kolení a zauãení, odbornou praxi absolventû kol, prohlubování kvalifikace, zvy ování kvalifikace a rekvalifikaci zamûstnancû, provádûnou zamûstnavatelem podle zákona o zamûstnanosti. Jde o deklaratorní ustanovení, které zakotvuje pfiedpokládan standard fiízení a rozvoje lidsk ch zdrojû. JestliÏe má konat tûhotná zamûstnankynû práci, která je tûhotn m zamûstnankyním zakázána nebo která podle lékafiského posudku ohroïuje její tûhotenství, je zamûstnavatel povinen pfievést ji doãasnû na práci, která je pro ni vhodná a pfii níï mûïe dosáhnout stejného v dûlku jako na dosavadní práci. PoÏádá-li tûhotná zamûstnankynû pracující v noci o zafiazení na denní práci, je zamûstnavatel povinen její Ïádosti vyhovût. TotéÏ se t ká zamûstnankynûmatky do konce devátého mûsíce po porodu a zamûstnankynû, která kojí. Pokud dosahuje zamûstnankynû pfii práci, na níï byla pfievedena, bez svého zavinûní niï ího v dûlku neï za dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu doplatek do v e prûmûrného v dûlku. Zákoník práce stanoví, Ïe zamûstnavatelé jsou povinni pfiihlíïet pfii zafiazování zamûstnancû do smûn téï k potfiebám zamûstnankyà a zamûstnancû peãujících o dûti. Pokud v ak poïádá zamûstnankynû nebo zamûstnanec peãující o dítû mlad- í neï 15 let, tûhotná zamûstnankynû nebo zamûstnanec, kter prokáïe, Ïe pfieváïnû sám dlouhodobû peãuje o osobu, která se podle zvlá tního právního pfiedpisu povaïuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (stfiednû tûïká závislost), ve stupni III (tûïká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), o krat í pracovní dobu ne- Informování zamûstnancû o tom, kam podnik smûfiuje, jednání a spolupráce s nimi, vyslechnutí a vyuïití jejich názorû a návrhû by mûlo náleïet k bûïné podnikatelské etice. Zamûstnavatel je povinen informovat zamûstnance napfi. o nabídce voln ch pracovních míst na dobu neurãitou, která by byla vhodná pro dal í pracovní zafiazení zamûstnancû pracujících u zamûstnatele v pracovním pomûru uzavfieném na dobu urãitou. UÏivatel je rovnûï povinen informovat doãasnû pfiidûlené zamûstnance agentury práce o nabídce voln ch pracovních míst.

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE

STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 10 ROâNÍK 18 viska. Pokud se pracovní místo nepodafií obsadit ãesk m zamûstnancem do 14 dnû, bude mít moïnost MV prodat na jeho obsazení zelenou kartu. Tento systém má doplnit ãi spí e nahradit souãasn

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Odpoãet od základu danû

Odpoãet od základu danû 13 Odpoãet od základu danû V této kapitole se budeme vûnovat uplatnûní nejãastûj ích odpoãtû od základu danû z pfiíjmû fyzick ch osob: odpoãet darû ( 15 odst. 1 zákona o daních z pfiíjmû), odpoãet úrokû

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

ve kterém dochází k ukonãení finanãního pfiedmûtu nájmu, uplatàuje v daje stanoven m procentem z dosaïen ch pfiíjmû a nevede úãetnictví).

ve kterém dochází k ukonãení finanãního pfiedmûtu nájmu, uplatàuje v daje stanoven m procentem z dosaïen ch pfiíjmû a nevede úãetnictví). DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. červen 2010 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 12/2010 DaÀov pohled na finanãní leasing hmotného majetku v závislosti

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

Obsah ročníku 2015 podle témat

Obsah ročníku 2015 podle témat 1REKAPITULACE Obsah ročníku 2015 podle témat DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY která se jí nehodí do krámu? Olga Holubová.......................... 3/8 Soudní dvûr m lí Ing. Tomá Brandejs..................... 3/12

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce 5 2011 Téma měsíce K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Dopady novely zákona o DPH do účetnictví podnikatelů Korespondence od správce daně vůči daňovému subjektu Zdanění příjmů

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj âíslo 4 ROâNÍK 18 30. DUBNA 2007 První máj ve mnû, stejnû jako asi ve vût inû z nás, vzbuzuje dvû my lenkové asociace: jednak ten MáchÛv, romantick a lásky se t kající, jednak Svátek práce. V prvním pfiípadû

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ Zpracovaly Mgr. Halka Jaklová identifikace a anal za problémov ch oblastí Mgr. Martina tûpánková návrh

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Mgr. Martin Doleãek ãást 8, díl 4, kapitola 3, str. 1 8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí V praxi se však velice často stává,

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Pfiedmluva....................... 27 A. Právní úkony.................. 29 1. K povaze usnesení valné hromady....................... 29 2.

Více

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 12 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 12 JUDR.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch Úvod... 15 I. Zahájení fiízení 1. Doruãování rozhodnutí v fiízení o dûdictví... 17 2. Zahájení fiízení... 17 3. Zahájení fiízení... 17 II. Úãastenství v fiízení o

Více

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi FD_01_15_zlom(4) 18.2.2015 10:19 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ráda bych vám poděkovala za

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

Byl první máj... Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Byl první máj... Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 4 ROâNÍK 19 Byl první máj... 1886. V tento den zablokovaly celé Chicago stávky a demonstrace, protoïe Americká federace pracujících poïadovala, aby bylo zákonnou normou ustanoveno, Ïe od 1. kvûtna

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 1 Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 Poji tûní vozidel EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 2 EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 3 V eobecné pojistné

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 9 ROâNÍK 13 Zvolení devíti nezávisl ch kandidátû do senátu je bezesporu tak zajímavou událostí, Ïe si zaslouïí více pozornosti neï drtivé vítûzství ODS v senátních i komunálních volbách. S komentáfii

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Vztah správního fiádu k fiízení ve vûcech státní sluïby. MARTIN KOPECK KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOâESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vztah správního fiádu k fiízení ve vûcech státní sluïby. MARTIN KOPECK KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOâESKÉ UNIVERZITY V PLZNI âlánky Vztah správního fiádu k fiízení ve vûcech státní sluïby MARTIN KOPECK KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOâESKÉ UNIVERZITY V PLZNI The Relation Between the Code of Administrative Procedure

Více

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 1 NA ÍZENÍ Olomouckého kraje ã. 1/2006 ze dne 29. 6. 2006, kter m se mûní nafiízení Olomouckého kraje ã. 4/2002, kter m se stanoví podmínky

Více

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP)

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní () Úvodní ustanovení Investiãní Ïivotní poji tûní, které poskytuje

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 17 Jak byl rok 2005 si kaïd z nás zhodnotí ze svého úhlu pohledu. Odbory jej urãitû hodnotí kladnû, protoïe se jim v tomto roce podafiilo pfiekonat ve - kerá úskalí a pfiekáïky, které byly

Více

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû âíslo 7 ROâNÍK 17 18. ZÁ Í 2006 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû nekoneãn ch pfiestfielek a pokusû o dohodu jmenoval prezident novou vládu. Vláda

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Aktuality úroky a dal í finanãní náklady z úvûrû a pûjãek v podmínkách roku 2008 str. 1

Aktuality úroky a dal í finanãní náklady z úvûrû a pûjãek v podmínkách roku 2008 str. 1 DAŇOVÁ OPTIMALIZACE PRO PRÁVNICKÉ OSOBY část 2 Aktuality úroky a dal í finanãní náklady z úvûrû a pûjãek v podmínkách roku 2008 str. 1 A AKTUALITY úroky a další finanční náklady z úvěrů a půjček v podmínkách

Více