FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU"

Transkript

1 ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit na podílech na zisku? Investiční axiomy 1. Každý investor preferuje více peněz než méně. 2. Každý investor preferuje méně rizika než více. 3. Každý investor preferuje stejné množství peněz dnes spíše než zítra. Investoři racionální iracionální ÚVD D FINNCÍ DNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU Maximalizace tržní hodnoty podniku Krátkodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu do 1 roku řízení likvidity a pracovního kapitálu řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek sestavení krátkodobého finančního plánu Maximalizace zisku Maximalizace interních finančních zdrojů Maximalizace odpisů Udržování likvidity Maximalizace ostatních interních finančních zdrojů statní cíle Dlouhodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu delší 1 roku rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku optimalizace finanční struktury rozhodování o podílech na zisku sestavení dlouhodobého finančního plánu Finanční analýza = proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření určité osoby ÚVD D FINNCÍ DNIKU ČVÁ HDN NĚZ Franco Modigliani (* ) Finance podniku jako vědní disciplína Merton H. Miller (* ) Harry M. Markowitz (*1927) William F. harpe (*1934) Časová hodnota peněz = finanční metoda sloužící k porovnání dvou či více peněžních částek z různých časových období Úroková míra = poměr výnosu k vloženému kapitálu nominální úroková míra délka poměřovaného období RNÚM= 2 NÚM = 4 ČNÚM = 12 MNÚM = 365 (360, 366) DNÚM četnost skládání úroků reálná úroková míra 1

2 kládání úroků ČVÁ HDN NĚZ Roční skládání úroků ČVÁ HDN NĚZ úrok Čtvrtletní skládání úroků kládání úroků nespojité skládání ČVÁ HDN NĚZ Budoucí hodnota peněz ČVÁ HDN NĚZ bdobí n FV Future value spojité skládání oučasná hodnota peněz úročitel resent value odúročitel říklad: Rozhodněte se mezi dnes nebo za 5 let? Zvažovaná úroková míra činí 12 %? ČVÁ HDN NĚZ nuita = série pravidelných plateb ve stejné výši za určité období anuita placená pozadu anuita placená dopředu perpetuita ČVÁ HDN NĚZ Budoucí hodnota anuity placené pozadu bdobí n FV z střadatel fondovatel oučasná hodnota anuity placené pozadu zásobitel umořovatel 2

3 ČVÁ HDN NĚZ Budoucí hodnota anuity placené dopředu ČVÁ HDN NĚZ oučasná hodnota perpetuity bdobí 0 začátek 2 začátek 3 začátek n konec n FV p oučasná hodnota anuity placené dopředu nuitní platba v anuitě placené dopředu ČVÁ HDN NĚZ Úvěr s anuitním splácením úvěrová částka = 200tis., úroková míra = 10%, doba splatnosti =3 roky, zaokrouhlení anuitní platby na celé tisícikoruny dolu bdobí očáteční bilance Úroková platba nuitní platba plátka Konečná bilance ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , (úprava) , , , ,00 0,00 RIZIK Riziko = nebezpečí, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků námi očekávaných Nejistota = nemožnost spolehlivého stanovení budoucího výsledku - vnější (objektivní) faktory - vnitřní (subjektivní) faktory ravděpodobnost obor hodnot: <0;1>resp. v % <0;100> měření objektivní subjektivní Událost i p i nízká poptávka 1 0,3 průměrná poptávka 2 0,5 vysoká poptávka 3 0,2 Celkem 1,0 Variační koeficient RIZIK růměrný očekávaný výnos investice Rozptyl měrodatná odchylka Událost i p i i p i i nízká poptávka 1 0, průměrná poptávka 2 0, vysoká poptávka 3 0, Celkem 8 Událost i ( i ) 2 p i nízká poptávka 1 97,2 průměrná poptávka 2 2,0 vysoká poptávka 3 96,8 Celkem 196,0 Diverzifikace RIZIK ortfolio = kombinace aktiv pro investiční účely Riziko Diverzifikovatelné Nediverzifikovatelné očet různých aktiv v portfoliu Riziko diverzifikovatelné (nesystematické, jedinečné, reziduální, specifické) nediverzifikovatelné (systematické, tržní) odmínky: riziko další investice < riziko portfolia KKdalší investice a aspoň 1 investice z portfolia < 1 3

4 RIZIK RIZIK Kovariance čekávaný výnos portfolia Korelační koeficient říklad obor hodnot: < 1;1> kde KK = 1 dokonalá přímá závislost KK = 0 nezávislost KK = 1 dokonalá nepřímá závislost RIZIK RIZIK Rozptyl měrodatná odchylka Variační koeficient Beta koeficient Beta RIZIK Vztah mezi výnosem cenného papíru a tržním výnosem ß> 1 i roste (klesá) rychleji než roste (klesá) m ß= 1 i roste (klesá) stejně rychle jako roste (klesá) m 0 < ß< 1 i roste (klesá) pomaleji než roste (klesá) m ß= 0 i je nezávislý na m 1 < ß < 0 i roste (klesá) pomaleji než klesá (roste) m ß= 1 i roste (klesá) stejně rychle jako klesá (roste) m ß< 1 i roste (klesá) rychleji než klesá (roste) m RIZIK fektivní hranice = hranice efektivních portfolií = portfolia poskytující současně při daném riziku nejvyšší možný výnos a při daném výnosu nejnižší možné riziko ravidla 1. xistuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 2. xistuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 4

5 RIZIK RIZIK fektivní hranice fektivní hranice p p ravidla 1. xistuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. σ p σ p ravidla 1. xistuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 2. xistuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. RIZIK VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ fektivní hranice p slabá averze Daně v České republice římé daně Nepřímé daně statní daně středně silná averze silná averze ostoje k riziku sklon k riziku neutrální postoj k riziku averze k riziku σ p Harry M. Markowitz (*1927) Důchodové daně 1. Daň z příjmů fyzických osob 2. Daň z příjmů právnických osob Majetkové daně 1. Daň z nemovitých věcí 2. Daň silniční 3. Daň z nabytí nemovitých věcí 1. Daň z přidané hodnoty 2. Daně spotřební 3. Cla 4. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 5. Daň z pevných paliv 6. Daň z elektřiny 1. ojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2. ojistné na veřejné zdravotní pojištění VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu fyzických osob předmět zdanění - příjmy ze závislé činnosti - příjmy ze samostatné činnosti - příjmy z kapitálového majetku -příjmy z nájmu - ostatní příjmy VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu fyzických osob dílčí základ daně ze samostatné činnosti - u účetní jednotky - u neúčetní jednotky, která vede daňovou evidenci - u neúčetní jednotky, která uplatňuje výdaje procentem z příjmu základ daně sazba daně -lineární 15 % + solidární daň 7 % celková daňová povinnost 5

6 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu právnických osob předmět zdanění - příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem základ daně sazba daně -lineární 19 % celková daňová povinnost VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty předmět zdanění -dodání zboží za úplatu - poskytnutí služby za úplatu - pořízení zboží z jiného státu vropské unie za úplatu -dovoz zboží s místem plnění vtuzemsku sazby daně -základní % (17,5 % od r. 2016) -snížená % (zrušena od r. 2016) osoby povinné k dani -F a, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti -za určitých podmínek např. i některé veřejnoprávní subjekty plátce daně -povinná registrace... obrat za 12 měsíců 1 mil. (750 tis. od r. 2015) - dobrovolná registrace VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty L L B L C konečný spotřebitel VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty L L B NL D konečný spotřebitel oložka L L B L C V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00 N potřeba materiálu 0,00 100,00 200,00 DH na vstupu 0,00 21,00 42,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00 V ržby 100,00 200,00 300,00 DH na výstupu 21,00 42,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00 V dvod DH 21,00 21,00 21,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00 oložka L L B NL D V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00 N potřeba materiálu 0,00 100,00 242,00 DH na vstupu 0,00 21,00 0,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00 V ržby 100,00 200,00 363,00 DH na výstupu 21,00 42,00 0,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 61,00 V dvod DH 21,00 21,00 0,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 61,00 L C 242,00 200,00 42,00 60,00 363,00 300,00 63,00 40,00 21,00 40,00 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty L NL L C konečný spotřebitel VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty NL F L B L C konečný spotřebitel oložka L NL L C V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 200,00 N potřeba materiálu 0,00 121,00 200,00 DH na vstupu 0,00 0,00 0,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 Faktura odběrateli 121,00 200,00 363,00 V ržby 100,00 200,00 300,00 DH na výstupu 21,00 0,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 19,00 40,00 V dvod DH 21,00 0,00 63,00 = Čistý peněžní tok 40,00 19,00 40,00 L B 121,00 100,00 21,00 60,00 242,00 200,00 42,00 40,00 21,00 40,00 oložka NL F L B L C V Faktura od dodavatele 0,00 100,00 242,00 N potřeba materiálu 0,00 100,00 200,00 DH na vstupu 0,00 0,00 42,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 Faktura odběrateli 100,00 242,00 363,00 V ržby 100,00 200,00 300,00 DH na výstupu 0,00 42,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00 V dvod DH 0,00 42,00 21,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00 L 0,00 0,00 0,00 60,00 121,00 100,00 21,00 40,00 21,00 40,00 6

7 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daňová úspora = peněžní částka, o níž se sníží daňová povinnost v důsledku vzniku události, která zakládá nárok na snížení základu daně nebo na uplatnění slev na dani nebo vede kjiné skutečnosti mající za následek snížení daňové povinnosti oložka I. II. Změna Výnosy 400,00 400,00 Náklady 200,00 220,00 +20,00 Základ daně 200,00 180,00 20,00 Daň 38,00 34,20 3,80 Čistý zisk 162,00 145,80 16,20 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 1. při tvorbě kapitálové struktury zdanění odměny pro poskytovatele kapitálu - 15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář, člen družstva, majitel dluhopisu) - součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s., komplementář, věřitel) existence daňové úspory z vyplacených odměn existence daňové úspory z nákladů vynaložených na zvýšení kapitálu -u základního kapitálu -N -u cizího kapitálu -N VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 2. při investičním rozhodování daňové odpisy - rovnoměrná metoda -zrychlená metoda existence daňové úspory ze zůstatkové ceny při vyřazení majetku z užívání existence daňové úspory z titulu poskytnutí vládního příslibu tzv. investiční pobídky VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka? oložka Mzda ,00 ojistné na sociální zabezpečení 1 300,00 6,5 % ojistné na zdravotní pojištění 900,00 4,5 % Záloha na daň 1 950,00 Čistý příjem pracovníka Č ,00 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka? oložka Mzda ,00 ojistné na sociální zabezpečení 5 000,00 25,0 % ojistné na zdravotní pojištění 1 800,00 9,0 % sobní náklad ,00 Daňová úspora 5 092,00 19,0 % Čistý výdaj zaměstnavatele ČVZ ,00 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku peněžní plnění vůči pracovníkům - př. náhrady cestovních výdajů, za opotřebení vlastního nářadí,... nepeněžní plnění vůči pracovníkům - hodnota používaných osobních ochranných pracovních pomůcek, slevy na dani z titulu zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením - př za každého pracovníka se zdravotním postižením 7

8 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 4. při volbě právní formy podnikání zdanění podílu na zisku -15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář, člen družstva) - součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s., komplementář) alternativy k podílu na zisku -mzda - skrytá forma -dar - nenávratná a bezúročná půjčka - prodej produktů společníkům za zvýhodněnou cenu 8 odst. 3 Daňový řád č. 280/2009 b.: právce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní. VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 5. při řízení rizika odpočitatelnost daňové ztráty od ZD -nejdéle v 5 následujících zdaňovacích obdobích existence daňové úspory z nákladů na opatření vedoucí ke snížení rizika VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 6. při poskytování bezúplatných plnění účely - na vědu, výzkum, kulturu, vzdělávání, školství,... - sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární,... maximální výše úhrnné hodnoty darů odečitatelné od ZD -u : 10 % ze ZD a min. hodnota bezúplatného plnění u F: 15 % ze ZD(při min. úhrnné hodnotě plnění nebo 2 % ze ZD) CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Finanční trh podstata - instituce určená pro realizaci a zprostředkování prodeje a koupě domácího a zahraničního krátkodobého i dlouhodobého kapitálu typy -peněžní - finanční kapitál závazkové povahy se splatností do 1 roku - kapitálový - finanční kapitál majetkové povahy - finanční kapitál závazkové povahy se splatností nad 1 rok - devizový trh -trh drahých kovů CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond podle způsobu stanovení výnosu - dluhopis s pevnou úrokovou sazbou -dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou -dluhopis s podílem na zisku VH 100 mil. Ú = 12 % VH >100 mil. Ú = 18 % - dluhopis s prémií - dluhopis neúročený JHD = 1000, CD = 920 výnos = JHD CD = 80 - dluhopis s kombinovaným výnosem CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond podle způsobu splácení -dluhopis s jednorázovým splacením ke stanovenému termínu splatnosti - dluhopis s procentuálním splácením - dluhopis s anuitním splácením -dluhopis s nepravidelným nebo jiným splácením 8

9 CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond zvláštní druhy - vyměnitelný dluhopis - prioritní dluhopis - podřízený dluhopis - indexový dluhopis CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU oučasná hodnota dluhopisu = současná hodnota příjmů z dluhopisu = součet současné hodnoty splátek a současné hodnoty úrokových plateb Rozhodovací kritérium HD> CD N koupit (resp. N prodat) dluhopis HD= CD = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat dluhopis HD< CD N kupovat (resp. N prodat) dluhopis CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Výnos ke dni splatnosti = taková zvažovaná úroková míra, při níž se HDrovná CD CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Riziko při investování do dluhopisů spojené s emitentem spojené se znehodnocením příjmů z dluhopisu ve vztahu k ostatním příjmům Rozhodovací kritérium VD> ZÚM N koupit (resp. N prodat) dluhopis VD= ZÚM = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat dluhopis VD< ZÚM N kupovat (resp. N prodat) dluhopis římý výpočet CD <JHD VD> KÚM (1 -DzÚ) CD = JHD VD= KÚM (1 -DzÚ) CD >JHD VD< KÚM (1 -DzÚ) CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU kcie = majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva jeho majitele jako akcionáře podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov a.s. na jejím řízení, na zisku a na likvidačním zůstatku angl. share, stock kmenová prioritní - hlasovací právo -přednostní právo -buď na podílu na zisku - nebo na likvidačním zůstatku -anebo na obojím CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU oučasná hodnota kmenové akcie = současná hodnota příjmů z kmenové akcie = součet současné hodnoty dividendových plateb a současné hodnoty příjmu z prodeje akcie Rozhodovací kritérium HK> C 0 N koupit (resp. N prodat) akcii HK= C 0 = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat akcii HK< C 0 N kupovat (resp. N prodat) akcii 9

10 CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Celkový akciový výnos = taková zvažovaná úroková míra, při níž se HKrovná C 0 CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Celkový akciový výnos = taková zvažovaná úroková míra, při níž se HKrovná C 0 za předpokladu, že n = 1 Rozhodovací kritérium CV> ZÚM N koupit (resp. N prodat) akcii CV= ZÚM = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat akcii CV< ZÚM N kupovat (resp. N prodat) akcii CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Rozhodování o investicích do akcií technická analýza - zaměřuje se na odhalení akciového trendu -bere v úvahu: -dosavadní vývoj tržní ceny akcie - výše objemu obchodovaných akcií fundamentální analýza -zaměřuje se na zjištění, zda akcie je na trhu podhodnocená nebo nadhodnocená -bere v úvahu: -ocenění vnitřní hodnoty akcie (HK,CV) - poměrová finanční analýza - vztah podniku k prognóze odvětví a ekonomiky psychologická analýza - zaměřuje se na rozbor chování investiční veřejnosti - bere v úvahu: - existenci cenových bublin, atd. CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU rice-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska nadhodnocení jedné akcie vůči druhé akcii CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU rice-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU rice-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska času - neměnná budoucí očekávání přístupy k interpretaci z hlediska rizika - změna budoucích očekávání 10

11 CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Dividendový výnos dividend yield = poměr dividendy na akcii a tržní ceny akcie CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Riziko při investování do akcií spojené s emitentem spojené se znehodnocením příjmů z akcie ve vztahu k ostatním příjmům Finanční analýza = proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření minulých nebo budoucích období určité osoby včetně zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací schopnosti ostup práce finančního analytika stanovení účelu finanční analýzy a provedení výběru vyšetřované osoby příprava vstupních dat základní vyšetření specifické vyšetření stanovení diagnózy finančního zdraví a návrh léčebného procesu Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů časová báze prostorová báze odnik prostý aritmetický průměr vážený aritmetický průměr medián modus ( ;2> (2;4> (4;6> (6;8> (8; ) ,00 120,00 0,12 1,08 B 8,00 100,00 0,10 0,80 C 6,00 90,00 0,09 0,54 D 6,00 110,00 0,11 0,66 5,00 70,00 0,07 0,35 F 4,00 150,00 0,15 0,60 G 4,00 50,00 0,05 0,20 H 3,00 80,00 0,08 0,24 I 3,00 130,00 0,13 0,39 J 2,00 100,00 0,10 0,20 oučet 46, ,00 1,00 4,66 Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů časová báze prostorová báze báze finančního plánu báze expertních zkušeností nalýza rentability = poměr dosaženého výsledku společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě příklad 11

12 nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě roční nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě v hrubé podnikové podobě měsíční v čisté obecné podobě denní,... v hrubé obecné podobě arnings Before Interests and axes nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita dlouhodobého kapitálu v čisté podnikové podobě nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita vlastního kapitálu v hrubé obecné podobě teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita vlastního kapitálu nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu říklad I. II. III. Rúvk 1 teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk teze: hodnota rentability tržní hodnotyvlastního kapitálu podniku musí být větší než hodnota výnosové úrokové míry dosahované z dlouhodobých státních dluhopisů, aby pro investora bylo vůbec ještě zajímavé investovat do jeho akcií Rúvk 0 abs.zm. rel.zm. Ukazatel Výsledek hospodaření VK v účetní hodnotě očet akcií VK na akcii Hodnota ks Ukazatel Hodnota Rentabilita účetní hodnoty VK 0,5 % ržní cena akcie 150 VK v tržní hodnotě Rentabilita tržní hodnoty VK 100,0 % 12

13 yramidální rozklad yramidální rozklad Nákladová větev Kapitálová větev = = / yramidální rozklad +VH 0 +VH 1 +VH 0 VH 1 VH 0 VH 1 VH 0 +VH 1 nalýza nákladovosti Nákladová větev 0,24 0,03 0,27 Výn >VarN zvýšit výrobu Výn =VarN stop výrobě Výn <VarN stop výrobě = + / nalýza obratovosti aktiv a pasiv počet obrátek aktiv či pasiv za určité období za 1 rok, nebo za 1 den doba obratu aktiv či pasiv v časových jednotkách v letech, nebo ve dnech nalýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba olotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu materiálu ve dnech Vliv metody oceňování FIF (first-in-first-out) LIF (last-in-first-out) CM (average-cost-method) FIF LIF Dmat Mat/V 13

14 nalýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba olotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zboží ve dnech nalýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba olotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zásob vlastní výroby ve dnech nalýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba olotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zásob ve dnech nalýza obratovosti pohledávek doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech teze: čím nižší hodnota Dpov, tím lépe teze: hodnota Dpov má odpovídat průměrné době splatnosti pohledávek uváděných na fakturách nalýza obratovosti pohledávek doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech doba obratu závazků z obchodních vztahů ve dnech obchodní deficit vliv obchodního deficitu na peněžní toky nalýza obratovosti pohledávek vliv obchodního deficitu na zisk obchodníka 1. obchodník Nákup: 100, latba: do 30 dnů rodej: 100, latba: do 15 dnů 2. obchodník Nákup: 100, latba: do 15 dnů rodej: 100, latba: do 30 dnů 3. obchodník Nákup: 100, latba: do 15 dnů rodej: 101, latba: do 30 dnů 14

15 nalýza likvidity likvidita = schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, které lze použít k úhradě závazků solventnost = dlouhodobější dostupnost peněz pro uspokojení finančních závazků v termínech splatnosti (1. definice) = schopnost podniku uhradit ke stanovenému datu ve stanovené podobě a na stanoveném místě všechny své splatné závazky (2. definice) nalýza likvidity ktiva asiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Dlouhodobá aktiva = majetek s dobou využitelnosti nad 1 rok ke dni vzniku účetního případu (resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek) Krátkodobá aktiva = majetek s dobou využitelnosti do 1 roku ke dni vzniku účetního případu (resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek) Kr= zuzk+ DNM+ DHM+ DFM+ Zás+ Dpoh+ Kpoh + KFM+ ČR nalýza likvidity nalýza likvidity ktiva asiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Dlouhodobá pasiva = vlastní kapitál a závazky s dobou splatnosti nad 1 rok ke dni sestavení rozvahy Krátkodobá pasiva = závazky s dobou splatnosti do 1 roku ke dni sestavení rozvahy Kr= VK + Rez+ DZáv+ KZáv+ DBÚ+ KBÚ+ KFV+ ČR ktiva asiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Běžná likvidita (celková likvidita, obecná likvidita, likvidita 3. stupně) trategie Hodnota BL Konzervativní nad 2,5 růměrná mezi 1,5 a 2,5 gresivní pod 1,5 Fiktivní hodnota = hodnota s Kr neupravenými o nelikvidní majetek Reálná hodnota = hodnota s Kr upravenými o nelikvidní majetek nalýza likvidity Krátkodobá aktiva Krátkodobá pasiva nalýza likvidity ohotová likvidita (rychlá likvidita, kyselý test, likvidita 2. stupně, běžná likvidita) Krátkodobá aktiva Výnosy / 365 Zásoby Výnosy / 365 / Krátk. pohledávky + Výnosy / Krátkodobá pasiva Výnosy / 365 Krátk. fin. majetek Výnosy / 365 trategie Hodnota L Konzervativní nad 1,5 růměrná mezi 1 a 1,5 gresivní pod 1 kutečná Žádoucí Dzás Dkpo Dkfm Dkp

16 nalýza likvidity kamžitá likvidita nalýza likvidity racovní kapitál eněžní likvidita Výchozí stav Kr 10 Kr 5 BL 2 K 5 Změna oučasný stav nalýza likvidity racovní kapitál stra ampeliška K 10,00 10,0 Výnosy 100,00 10,0 K / Výnosy 0,1,0 1,0 Výnosy / ktiva 0,5,0 0,5,0 ktiva 200,00 20,0 K / ktiva 0,05 0,5 trategie Hodnota K/ Konzervativní nad 0,3 růměrná mezi 0,1 a 0,3 gresivní pod 0,1 nalýza zadluženosti Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti Věřitelské riziko Finanční páka odíl cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu Krytí cizího kapitálu Koeficient samofinancování odíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu nalýza zadluženosti Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti Věřitelské riziko nalýza zadluženosti Ukazatele měřící schopnost splácet dluh Úrokové krytí ptimální zadluženost? I. II. CK 110 ÚVK 100 VR 1,1 růměrná doba splatnosti úvěru 16

17 redikce finanční tísně = metoda sloužící k odhadu, zda se podnik nachází či nenachází ve finanční tísni finanční tíseň = podnik není schopen dostát k danému termínu, v dané podobě a na daném místě všem svým splatným závazkům (relativní platební neschopnost) = hodnota jeho závazků převyšuje hodnotu jeho aktiv (absolutní platební neschopnost) modely jednorozměrné = nalezení řady jednotlivých ukazatelů, jež se vyhodnocují samostatně a jejichž výpočet sám o sobě postačuje v rozlišení mezi podniky prosperujícími a podniky ve finanční tísni (Beaverův model) vícerozměrné = hodnota ukazatele, který se skládá z více ukazatelů, jimž jsou pro účely výpočtu přiřazovány určité váhy (ltmanův model) redikce finanční tísně ltmanův model Zeta= Z skóre, x 1 = pracovní kapitál / aktiva, x 2 = zadržený zisk / aktiva, x 3 = výsledek hospodaření před úroky a zdaněním / aktiva, x 4 = tržní kapitalizace / cizí kapitál, x 5 = tržby / aktiva. bankrot šedá zóna prosperita KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Krátkodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu do 1 roku kruhy řízení 1. Řízení likvidity a pracovního kapitálu 2. Řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek 3. Řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek 4. Krátkodobé finanční plánování KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení zásob 1. nalýza obratovosti zásob 2. nalýza kvality materiálu a zboží od dodavatelů 3. Volba způsobu financování zásob 4. Regulace stavu zásob 5. Regulace struktury zásob 6. ceňování zásob 7. Hledání rezerv v řízení zásob KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení zásob ptimalizační metoda(pro materiál) cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady Celkové skladovací náklady KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení zásob ptimalizační metoda(pro materiál) cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady Celkové pořizovací náklady předpoklady nulový počáteční a konečný stav materiálu lineární spotřeba materiálu každá dodávka následuje vždy přesně v tom okamžiku, kdy je spotřebována dodávka předcházející optimální dodávka minimální potřeba materiálu maximální potřeba materiálu průměrná potřeba materiálu 17

18 KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků 1. nalýza obratovosti peněžních prostředků 2. Regulace stavu peněžních prostředků (modely) 3. Regulace struktury peněžních prostředků KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků cíl minimalizace nákladů spojených se získáváním peněžních prostředků a jejich držením na účtu a v hotovosti transakční náklady spojené s nákupem či prodejem pokladničních poukázek náklady ušlé příležitosti v podobě diskontní míry z pokladničních poukázek předpoklad podnik drží současně neúročené peněžní prostředky a likvidní aktivum nesoucí úrok KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) Horní limit Nákup pokladničních poukázek Horní limit Nákup pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit rodej pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit rodej pokladničních poukázek čas rincip při dosažení horního limitu, budeme nakupovat pokladniční poukázky, a to až do dosažení bodu návratu při dosažení dolního limitu, budeme prodávat pokladniční poukázky, a to až do dosažení bodu návratu 1. krok subjektivní stanovení dolního limitu ředpoklady transakce lze uskutečnit kdykoli doba transakce je zanedbatelná čas KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) Horní limit Nákup pokladničních poukázek Horní limit Nákup pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit rodej pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit rodej pokladničních poukázek 2. krok výpočet rozpětí mezi horním a dolním limitem čas 3. krok výpočet horního limitu čas ředpoklady transakční náklady jsou fixní peněžní toky jsou nahodilé 18

19 Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) Horní limit Bod návratu Dolní limit KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN 4. krok výpočet bodu návratu Nákup pokladničních poukázek rodej pokladničních poukázek čas KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN 1. nalýza obratovosti pohledávek 2. nalýza finanční důvěryhodnosti klientů 3. Zajištění pohledávek 4. Volba obchodních podmínek 5. Volba způsobu financování pohledávek 6. Regulace stavu pohledávek 7. Regulace struktury pohledávek 8. Vymáhání pohledávek 9. Účetní a daňové vypořádání pohledávek po lhůtě splatnosti Využitelnost? KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - platba jiným zbožím KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - platba v hotovosti dběratel zboží zboží Dodavatel dběratel zboží Dodavatel KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - platba bankovním převodem dběratel Banka odběratele zboží Dodavatel Banka dodavatele KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - směnka dlužný cenný papír abstraktní závazek nároky oprávněných majitelů směnky nejsou vázány na příčinu vzniku tohoto závazku jestliže dlužník se cítí nezavázán k zaplacení směnky absolutní námitky (nesplnění formálních náležitostí) relativní námitky (nesplnění obsahových náležitostí) druhy směnky směnka vlastní = bezpodmínečný písemný závazek výstavce uhradit v určitý den určitou částku oprávněnému majiteli směnky směnka cizí = bezpodmínečný písemný příkaz výstavce směnečníku zaplatit v určitý den určitou částku oprávněnému majiteli směnky směnečník se k této povinnosti zavazuje jen tehdy, pokud směnku akceptoval 19

20 KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - směnka KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - směnka (bankovní akcept) dběratel zboží M Dodavatel zboží M Dodavatel B dběratel zboží M Dodavatel M M Ž k L Banka odběratele M Banka dodavatele Banka = přijetí bezpodmínečného příkazu akceptantem zaplatit za směnku písemná doložka ("přijato", "zaplatím", "akceptuji") a podpis akceptanta povinnost akceptanta (hlavního dlužníka): proplatit v den splatnosti celou směnečnou částku, pokud se výslovně nezaváže jen k určité dílčí části KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - směnka (bankovní aval) dběratel zboží M Dodavatel KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - dokumentární akreditiv = závazek banky příkazce poskytnout na žádost svého klienta na jeho účet určité plnění oprávněné osobě, pokud oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu Ž v L L Banka = přijetí bezpodmínečné záruky avalisty za směnečný (šekový) závazek avaláta písemná doložka ("jako rukojmí", "per aval"), ozn. avaláta a podpis avalisty závazek avalisty (solidárního dlužníka) je stejný jako osoba, za kterou se zaručil, pokud se výslovně nezavázal jen k určité dílčí části KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - dokumentární akreditiv dběratel Ž Banka odběratele 10 mil. 3 mil. dok zboží dok dok Dodavatel dok Banka dodavatele KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - dokumentární akreditiv podle odvolatelnosti: odvolatelný: může být kdykoli odvolán bankou plátce neodvolatelný: lze změnit nebo zrušit pouze se souhlasem všech zúčastněných stran podle zajištění částky akreditivu ze strany banky příkazce: krytý je zajištěn již v okamžiku svého otevření např. zablokováním částky akreditivu na účtu příkazce poskytnutím úvěru na částku akreditivu protizárukou bonitní banky zástavní smlouvou nekrytý není zajištěn bankou podle postavení banky příjemce (dodavatele): akreditiv nepotvrzený (avizovaný) banka příjemce odpovídá jen za správnost avíza a přebíraných dokumentů akreditiv potvrzený banka příjemce se připojuje k závazku za splnění akreditivu a spolu s bankou plátce ručí za tento závazek společně a nerozdílně 20

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více