FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU"

Transkript

1 FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit na podílech na zisku? Investiční axiomy 1. Každý investor preferuje více peněz než méně. 2. Každý investor preferuje méně rizika než více. 3. Každý investor preferuje stejné množství peněz dnes spíše než zítra. Investoři racionální iracionální ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Maximalizace tržní hodnoty podniku Maximalizace interních finančních zdrojů Udržování likvidity statní cíle Maximalizace zisku Maximalizace odpisů Maximalizace ostatních interních finančních zdrojů 1

2 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Krátkodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu do 1 roku řízení likvidity a pracovního kapitálu řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek sestavení krátkodobého finančního plánu Dlouhodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu delší 1 roku rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku optimalizace finanční struktury rozhodování o podílech na zisku sestavení dlouhodobého finančního plánu Finanční analýza = proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření určité osoby ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finance podniku jako vědní disciplína Franco Modigliani (* ) Merton H. Miller (* ) Harry M. Markowitz (*1927) William F. Sharpe (*1934) ČASVÁ HDNTA PENĚZ Časová hodnota peněz = finanční metoda sloužící k porovnání dvou či více peněžních částek z různých časových období Úroková míra = poměr výnosu k vloženému kapitálu nominální úroková míra délka poměřovaného období RNÚM = 2 PNÚM = 4 ČNÚM = 12 MNÚM = 365 (360, 366) DNÚM četnost skládání úroků reálná úroková míra 2

3 Skládání úroků ČASVÁ HDNTA PENĚZ úrok Roční skládání úroků ČASVÁ HDNTA PENĚZ Čtvrtletní skládání úroků Skládání úroků nespojité skládání ČASVÁ HDNTA PENĚZ spojité skládání 3

4 ČASVÁ HDNTA PENĚZ Budoucí hodnota peněz bdobí n FV Future value Současná hodnota peněz úročitel Present value odúročitel Příklad: Rozhodněte se mezi Kč dnes nebo Kč za 5 let? Zvažovaná úroková míra činí 12 %? Kč Kč ČASVÁ HDNTA PENĚZ Anuita = série pravidelných plateb ve stejné výši za určité období anuita placená pozadu anuita placená dopředu perpetuita ČASVÁ HDNTA PENĚZ Budoucí hodnota anuity placené pozadu bdobí n FVA z střadatel fondovatel Současná hodnota anuity placené pozadu zásobitel umořovatel 4

5 ČASVÁ HDNTA PENĚZ Budoucí hodnota anuity placené dopředu bdobí 0 začátek 2 začátek 3 začátek n konec n FVA p Současná hodnota anuity placené dopředu Anuitní platba v anuitě placené dopředu ČASVÁ HDNTA PENĚZ Současná hodnota perpetuity ČASVÁ HDNTA PENĚZ Úvěr s anuitním splácením úvěrová částka = 200tis. Kč, úroková míra = 10%, doba splatnosti =3 roky, zaokrouhlení anuitní platby na celé tisícikoruny dolu bdobí Počáteční bilance Úroková platba Anuitní platba Splátka Konečná bilance ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , (úprava) , , , ,00 0,00 5

6 RIZIK Riziko = nebezpečí, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků námi očekávaných Nejistota = nemožnost spolehlivého stanovení budoucího výsledku - vnější (objektivní) faktory - vnitřní (subjektivní) faktory Pravděpodobnost obor hodnot: <0;1> resp. v % <0;100> měření objektivní subjektivní Událost i p i nízká poptávka 1 0,3 průměrná poptávka 2 0,5 vysoká poptávka 3 0,2 Celkem 1,0 RIZIK Průměrný očekávaný výnos investice Rozptyl Směrodatná odchylka Variační koeficient Událost i p i A i p i A i nízká poptávka 1 0, průměrná poptávka 2 0, vysoká poptávka 3 0, Celkem E A 8 Událost i (A i E A ) 2 p i nízká poptávka 1 97,2 průměrná poptávka 2 2,0 vysoká poptávka 3 96,8 Celkem 196,0 Diverzifikace RIZIK Portfolio = kombinace aktiv pro investiční účely Riziko Diverzifikovatelné Nediverzifikovatelné Počet různých aktiv v portfoliu Riziko diverzifikovatelné (nesystematické, jedinečné, reziduální, specifické) nediverzifikovatelné (systematické, tržní) Podmínky: riziko další investice < riziko portfolia KKdalší investice a aspoň 1 investice z portfolia < 1 6

7 RIZIK Kovariance Korelační koeficient obor hodnot: < 1;1> kde KK = 1 dokonalá přímá závislost KK = 0 nezávislost KK = 1 dokonalá nepřímá závislost RIZIK čekávaný výnos portfolia Příklad Rozptyl RIZIK 7

8 RIZIK Směrodatná odchylka Variační koeficient RIZIK Beta koeficient Beta Vztah mezi výnosem cenného papíru a tržním výnosem ß> 1 E i roste (klesá) rychleji než roste (klesá) E m ß= 1 E i roste (klesá) stejně rychle jako roste (klesá) E m 0 < ß< 1 E i roste (klesá) pomaleji než roste (klesá) E m ß= 0 E i je nezávislý na E m 1 < ß < 0 E i roste (klesá) pomaleji než klesá (roste) E m ß= 1 E i roste (klesá) stejně rychle jako klesá (roste) E m ß< 1 E i roste (klesá) rychleji než klesá (roste) E m RIZIK Efektivní hranice = hranice efektivních portfolií = portfolia poskytující současně při daném riziku nejvyšší možný výnos a při daném výnosu nejnižší možné riziko Pravidla 1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 2. Existuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 8

9 RIZIK Efektivní hranice E p Pravidla 1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. σ p Efektivní hranice RIZIK E p σ p Pravidla 1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 2. Existuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. Efektivní hranice RIZIK E p slabá averze středně silná averze silná averze Postoje k riziku sklon k riziku neutrální postoj k riziku averze k riziku σ p Harry M. Markowitz (*1927) 9

10 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daně v České republice Přímé daně Nepřímé daně statní daně Důchodové daně 1. Daň z příjmů fyzických osob 2. Daň z příjmů právnických osob Majetkové daně 1. Daň z nemovitých věcí 2. Daň silniční 3. Daň z nabytí nemovitých věcí 1. Daň z přidané hodnoty 2. Daně spotřební 3. Cla 4. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 5. Daň z pevných paliv 6. Daň z elektřiny 1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu fyzických osob předmět zdanění - příjmy ze závislé činnosti - příjmy ze samostatné činnosti - příjmy z kapitálového majetku -příjmy z nájmu - ostatní příjmy VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu fyzických osob dílčí základ daně ze samostatné činnosti - u účetní jednotky - u neúčetní jednotky, která vede daňovou evidenci - u neúčetní jednotky, která uplatňuje výdaje procentem z příjmu základ daně sazba daně -lineární 15 % + solidární daň 7 % celková daňová povinnost 10

11 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu právnických osob předmět zdanění - příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem základ daně sazba daně -lineární 19 % celková daňová povinnost VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty předmět zdanění -dodání zboží za úplatu - poskytnutí služby za úplatu - pořízení zboží z jiného státu Evropské unie za úplatu -dovoz zboží s místem plnění vtuzemsku sazby daně -základní % (17,5 % od r. 2016) -snížená % (zrušena od r. 2016) osoby povinné k dani -F a P, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti -za určitých podmínek např. i některé veřejnoprávní subjekty plátce daně -povinná registrace... obrat za 12 měsíců 1 mil. Kč (750 tis. Kč od r. 2015) - dobrovolná registrace VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty PL A PL B PL C konečný spotřebitel Položka PL A PL B PL C V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00 N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 200,00 DPH na vstupu 0,00 21,00 42,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 300,00 DPH na výstupu 21,00 42,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00 V dvod DPH 21,00 21,00 21,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00 11

12 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty PL A PL B NPL D konečný spotřebitel Položka PL A PL B NPL D V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00 N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 242,00 DPH na vstupu 0,00 21,00 0,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 363,00 DPH na výstupu 21,00 42,00 0,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 61,00 V dvod DPH 21,00 21,00 0,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 61,00 PL C 242,00 200,00 42,00 60,00 363,00 300,00 63,00 40,00 21,00 40,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty PL A NPL E PL C konečný spotřebitel Položka PL A NPL E PL C V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 200,00 N Spotřeba materiálu 0,00 121,00 200,00 DPH na vstupu 0,00 0,00 0,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 121,00 200,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 300,00 DPH na výstupu 21,00 0,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 19,00 40,00 V dvod DPH 21,00 0,00 63,00 = Čistý peněžní tok 40,00 19,00 40,00 PL B 121,00 100,00 21,00 60,00 242,00 200,00 42,00 40,00 21,00 40,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty NPL F PL B PL C konečný spotřebitel Položka NPL F PL B PL C V Faktura od dodavatele 0,00 100,00 242,00 N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 200,00 DPH na vstupu 0,00 0,00 42,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 100,00 242,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 300,00 DPH na výstupu 0,00 42,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00 V dvod DPH 0,00 42,00 21,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00 PL A 0,00 0,00 0,00 60,00 121,00 100,00 21,00 40,00 21,00 40,00 12

13 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daňová úspora = peněžní částka, o níž se sníží daňová povinnost v důsledku vzniku události, která zakládá nárok na snížení základu daně nebo na uplatnění slev na dani nebo vede kjiné skutečnosti mající za následek snížení daňové povinnosti Položka I. II. Změna Výnosy 400,00 400,00 Náklady 200,00 220,00 +20,00 Základ daně 200,00 180,00 20,00 Daň 38,00 34,20 3,80 Čistý zisk 162,00 145,80 16,20 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 1. při tvorbě kapitálové struktury zdanění odměny pro poskytovatele kapitálu - 15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář, člen družstva, majitel dluhopisu) - součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s., komplementář, věřitel) existence daňové úspory z vyplacených odměn existence daňové úspory z nákladů vynaložených na zvýšení kapitálu -u základního kapitálu -NE -u cizího kapitálu -AN VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 2. při investičním rozhodování daňové odpisy - rovnoměrná metoda -zrychlená metoda existence daňové úspory ze zůstatkové ceny při vyřazení majetku z užívání existence daňové úspory z titulu poskytnutí vládního příslibu tzv. investiční pobídky 13

14 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka? Položka Mzda ,00 Pojistné na sociální zabezpečení 1 300,00 6,5 % Pojistné na zdravotní pojištění 900,00 4,5 % Záloha na daň 1 950,00 Čistý příjem pracovníka ČPP ,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka? Položka Mzda ,00 Pojistné na sociální zabezpečení 5 000,00 25,0 % Pojistné na zdravotní pojištění 1 800,00 9,0 % sobní náklad ,00 Daňová úspora 5 092,00 19,0 % Čistý výdaj zaměstnavatele ČVZ ,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku peněžní plnění vůči pracovníkům - př. náhrady cestovních výdajů, za opotřebení vlastního nářadí,... nepeněžní plnění vůči pracovníkům - hodnota používaných osobních ochranných pracovních pomůcek, slevy na dani z titulu zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením - př Kč za každého pracovníka se zdravotním postižením 14

15 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 4. při volbě právní formy podnikání zdanění podílu na zisku -15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář, člen družstva) - součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s., komplementář) alternativy k podílu na zisku -mzda - skrytá forma -dar - nenávratná a bezúročná půjčka - prodej produktů společníkům za zvýhodněnou cenu 8 odst. 3 Daňový řád č. 280/2009 Sb.: Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní. VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 5. při řízení rizika odpočitatelnost daňové ztráty od ZD -nejdéle v 5 následujících zdaňovacích obdobích existence daňové úspory z nákladů na opatření vedoucí ke snížení rizika VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 6. při poskytování bezúplatných plnění účely - na vědu, výzkum, kulturu, vzdělávání, školství,... - sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární,... maximální výše úhrnné hodnoty darů odečitatelné od ZD -u P: 10 % ze ZD a min. hodnota bezúplatného plnění Kč -u F: 15 % ze ZD(při min. úhrnné hodnotě plnění Kč nebo 2 % ze ZD) 15

16 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Finanční trh podstata - instituce určená pro realizaci a zprostředkování prodeje a koupě domácího a zahraničního krátkodobého i dlouhodobého kapitálu typy -peněžní - finanční kapitál závazkové povahy se splatností do 1 roku - kapitálový - finanční kapitál majetkové povahy - finanční kapitál závazkové povahy se splatností nad 1 rok - devizový trh -trh drahých kovů CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond podle způsobu stanovení výnosu - dluhopis s pevnou úrokovou sazbou -dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou -dluhopis s podílem na zisku VH 100 mil. Kč ÚS = 12 % VH >100 mil. Kč ÚS = 18 % - dluhopis s prémií - dluhopis neúročený JHD = 1000 Kč, TCD = 920 Kč výnos = JHD TCD = 80 Kč - dluhopis s kombinovaným výnosem CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond podle způsobu splácení -dluhopis s jednorázovým splacením ke stanovenému termínu splatnosti - dluhopis s procentuálním splácením - dluhopis s anuitním splácením -dluhopis s nepravidelným nebo jiným splácením 16

17 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond zvláštní druhy - vyměnitelný dluhopis - prioritní dluhopis - podřízený dluhopis - indexový dluhopis CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Současná hodnota dluhopisu = současná hodnota příjmů z dluhopisu = součet současné hodnoty splátek a současné hodnoty úrokových plateb Rozhodovací kritérium SHD> TCD AN koupit (resp. NE prodat) dluhopis SHD= TCD = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat dluhopis SHD< TCD NE kupovat (resp. AN prodat) dluhopis CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Výnos ke dni splatnosti = taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHDrovná TCD Rozhodovací kritérium VDS> ZÚM AN koupit (resp. NE prodat) dluhopis VDS= ZÚM = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat dluhopis VDS< ZÚM NE kupovat (resp. AN prodat) dluhopis Přímý výpočet TCD <JHD VDS> KÚM (1 -SDzÚ) TCD = JHD VDS= KÚM (1 -SDzÚ) TCD >JHD VDS< KÚM (1 -SDzÚ) 17

18 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Riziko při investování do dluhopisů spojené s emitentem spojené se znehodnocením příjmů z dluhopisu ve vztahu k ostatním příjmům CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Akcie = majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva jeho majitele jako akcionáře podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov a.s. na jejím řízení, na zisku a na likvidačním zůstatku angl. share, stock kmenová prioritní - hlasovací právo -přednostní právo -buď na podílu na zisku - nebo na likvidačním zůstatku -anebo na obojím CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Současná hodnota kmenové akcie = současná hodnota příjmů z kmenové akcie = součet současné hodnoty dividendových plateb a současné hodnoty příjmu z prodeje akcie Rozhodovací kritérium SHAK> TCA 0 AN koupit (resp. NE prodat) akcii SHAK= TCA 0 = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat akcii SHAK< TCA 0 NE kupovat (resp. AN prodat) akcii 18

19 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Celkový akciový výnos = taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHAKrovná TCA 0 za předpokladu, že n = 1 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Celkový akciový výnos = taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHAKrovná TCA 0 Rozhodovací kritérium CAV> ZÚM AN koupit (resp. NE prodat) akcii CAV= ZÚM = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat akcii CAV< ZÚM NE kupovat (resp. AN prodat) akcii CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Rozhodování o investicích do akcií technická analýza - zaměřuje se na odhalení akciového trendu -bere v úvahu: -dosavadní vývoj tržní ceny akcie - výše objemu obchodovaných akcií fundamentální analýza -zaměřuje se na zjištění, zda akcie je na trhu podhodnocená nebo nadhodnocená -bere v úvahu: -ocenění vnitřní hodnoty akcie (SHAK,CAV) - poměrová finanční analýza - vztah podniku k prognóze odvětví a ekonomiky psychologická analýza - zaměřuje se na rozbor chování investiční veřejnosti - bere v úvahu: - existenci cenových bublin, atd. 19

20 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Price-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska nadhodnocení jedné akcie vůči druhé akcii CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Price-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska času - neměnná budoucí očekávání - změna budoucích očekávání CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Price-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska rizika 20

21 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dividendový výnos dividend yield = poměr dividendy na akcii a tržní ceny akcie CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Riziko při investování do akcií spojené s emitentem spojené se znehodnocením příjmů z akcie ve vztahu k ostatním příjmům FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza = proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření minulých nebo budoucích období určité osoby včetně zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací schopnosti Postup práce finančního analytika stanovení účelu finanční analýzy a provedení výběru vyšetřované osoby příprava vstupních dat základní vyšetření specifické vyšetření stanovení diagnózy finančního zdraví a návrh léčebného procesu 21

22 FINANČNÍ ANALÝZA Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů časová báze prostorová báze Podnik prostý aritmetický průměr vážený aritmetický průměr medián modus ( ;2> (2;4> (4;6> (6;8> (8; ) A 9,00 120,00 0,12 1,08 B 8,00 100,00 0,10 0,80 C 6,00 90,00 0,09 0,54 D 6,00 110,00 0,11 0,66 E 5,00 70,00 0,07 0,35 F 4,00 150,00 0,15 0,60 G 4,00 50,00 0,05 0,20 H 3,00 80,00 0,08 0,24 I 3,00 130,00 0,13 0,39 J 2,00 100,00 0,10 0,20 Součet 46, ,00 1,00 4,66 FINANČNÍ ANALÝZA Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů časová báze prostorová báze báze finančního plánu báze expertních zkušeností FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výsledku společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě příklad 22

23 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě roční měsíční denní,... FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě v hrubé podnikové podobě v čisté obecné podobě v hrubé obecné podobě Earnings Before Interests and Taxes FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita dlouhodobého kapitálu v čisté podnikové podobě v hrubé obecné podobě 23

24 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita vlastního kapitálu teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita vlastního kapitálu teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk teze: hodnota rentability tržní hodnotyvlastního kapitálu podniku musí být větší než hodnota výnosové úrokové míry dosahované z dlouhodobých státních dluhopisů, aby pro investora bylo vůbec ještě zajímavé investovat do jeho akcií Ukazatel Výsledek hospodaření VK v účetní hodnotě Počet akcií VK na akcii Hodnota Kč Kč ks Kč Ukazatel Hodnota Rentabilita účetní hodnoty VK 0,5 % Tržní cena akcie 150 Kč VK v tržní hodnotě Kč Rentabilita tržní hodnoty VK 100,0 % FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Příklad I. II. III. Rúvk 1 Rúvk 0 abs.zm. rel.zm. 24

25 Pyramidální rozklad FINANČNÍ ANALÝZA Nákladová větev Kapitálová větev = = / Pyramidální rozklad FINANČNÍ ANALÝZA FINANČNÍ ANALÝZA Pyramidální rozklad +VH 0 +VH 1 VH 0 VH 1 +VH 0 VH 1 VH 0 +VH 1 0,24 0,03 0,27 Výn >VarN zvýšit výrobu Výn =VarN stop výrobě Výn <VarN stop výrobě 25

26 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza nákladovosti Nákladová větev = + / FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti aktiv a pasiv počet obrátek aktiv či pasiv za určité období za 1 rok, nebo za 1 den doba obratu aktiv či pasiv v časových jednotkách v letech, nebo ve dnech FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu materiálu ve dnech Vliv metody oceňování FIF (first-in-first-out) LIF (last-in-first-out) ACM (average-cost-method) FIF LIF Dmat SMat/V 26

27 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zboží ve dnech FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zásob vlastní výroby ve dnech FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zásob ve dnech 27

28 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti pohledávek doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech teze: čím nižší hodnota Dpov, tím lépe teze: hodnota Dpov má odpovídat průměrné době splatnosti pohledávek uváděných na fakturách FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti pohledávek doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech doba obratu závazků z obchodních vztahů ve dnech obchodní deficit vliv obchodního deficitu na peněžní toky FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti pohledávek vliv obchodního deficitu na zisk obchodníka 1. obchodník Nákup: 100, Platba: do 30 dnů Prodej: 100, Platba: do 15 dnů 2. obchodník Nákup: 100, Platba: do 15 dnů Prodej: 100, Platba: do 30 dnů 3. obchodník Nákup: 100, Platba: do 15 dnů Prodej: 101, Platba: do 30 dnů 28

29 Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA likvidita = schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, které lze použít k úhradě závazků solventnost = dlouhodobější dostupnost peněz pro uspokojení finančních závazků v termínech splatnosti (1. definice) = schopnost podniku uhradit ke stanovenému datu ve stanovené podobě a na stanoveném místě všechny své splatné závazky (2. definice) Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Dlouhodobá aktiva = majetek s dobou využitelnosti nad 1 rok ke dni vzniku účetního případu (resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek) Krátkodobá aktiva = majetek s dobou využitelnosti do 1 roku ke dni vzniku účetního případu (resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek) KrA= PzUZK+ DNM+ DHM+ DFM+ Zás+ Dpoh+ Kpoh + KFM+ ČRA Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Dlouhodobá pasiva = vlastní kapitál a závazky s dobou splatnosti nad 1 rok ke dni sestavení rozvahy Krátkodobá pasiva = závazky s dobou splatnosti do 1 roku ke dni sestavení rozvahy KrP= VK + Rez+ DZáv+ KZáv+ DBÚ+ KBÚ+ KFV+ ČRP 29

30 Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Běžná likvidita (celková likvidita, obecná likvidita, likvidita 3. stupně) Strategie Hodnota BL Konzervativní nad 2,5 Průměrná mezi 1,5 a 2,5 Agresivní pod 1,5 Fiktivní hodnota = hodnota s KrA neupravenými o nelikvidní majetek Reálná hodnota = hodnota s KrA upravenými o nelikvidní majetek FINANČNÍ ANALÝZA Analýza likvidity Krátkodobá aktiva Krátkodobá pasiva Krátkodobá aktiva Výnosy / 365 / Krátkodobá pasiva Výnosy / 365 Zásoby Výnosy / 365 Krátk. pohledávky + Výnosy / Krátk. fin. majetek Výnosy / 365 Skutečná Žádoucí Dzás Dkpo Dkfm Dkp Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Pohotová likvidita (rychlá likvidita, kyselý test, likvidita 2. stupně, běžná likvidita) Strategie Hodnota PL Konzervativní nad 1,5 Průměrná mezi 1 a 1,5 Agresivní pod 1 30

31 Analýza likvidity kamžitá likvidita FINANČNÍ ANALÝZA Peněžní likvidita Analýza likvidity Pracovní kapitál FINANČNÍ ANALÝZA Výchozí stav KrA 10 KrP 5 BL 2 PK 5 Změna Současný stav FINANČNÍ ANALÝZA Analýza likvidity Pracovní kapitál Astra Pampeliška PK 10,00 10,0 Výnosy 100,00 10,0 PK / Výnosy 0,1,0 1,0 Výnosy / Aktiva 0,5,0 0,5,0 Aktiva 200,00 20,0 PK / Aktiva 0,05 0,5 Strategie Hodnota PK/A Konzervativní nad 0,3 Průměrná mezi 0,1 a 0,3 Agresivní pod 0,1 31

32 Analýza zadluženosti FINANČNÍ ANALÝZA Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti Věřitelské riziko Krytí cizího kapitálu Finanční páka Koeficient samofinancování Podíl cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu Podíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu FINANČNÍ ANALÝZA Analýza zadluženosti Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti Věřitelské riziko ptimální zadluženost? I. II. CK 110 ÚVK 100 VR 1,1 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza zadluženosti Ukazatele měřící schopnost splácet dluh Úrokové krytí Průměrná doba splatnosti úvěru 32

33 FINANČNÍ ANALÝZA Predikce finanční tísně = metoda sloužící k odhadu, zda se podnik nachází či nenachází ve finanční tísni finanční tíseň = podnik není schopen dostát k danému termínu, v dané podobě a na daném místě všem svým splatným závazkům (relativní platební neschopnost) = hodnota jeho závazků převyšuje hodnotu jeho aktiv (absolutní platební neschopnost) modely jednorozměrné = nalezení řady jednotlivých ukazatelů, jež se vyhodnocují samostatně a jejichž výpočet sám o sobě postačuje v rozlišení mezi podniky prosperujícími a podniky ve finanční tísni (Beaverův model) vícerozměrné = hodnota ukazatele, který se skládá z více ukazatelů, jimž jsou pro účely výpočtu přiřazovány určité váhy (Altmanův model) Predikce finanční tísně Altmanův model FINANČNÍ ANALÝZA Zeta = ZETA skóre, x 1 = pracovní kapitál / aktiva, x 2 = zadržený zisk / aktiva, x 3 = výsledek hospodaření před úroky a zdaněním / aktiva, x 4 = tržní kapitalizace / cizí kapitál, x 5 = tržby / aktiva. bankrot šedá zóna prosperita KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Krátkodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu do 1 roku kruhy řízení 1. Řízení likvidity a pracovního kapitálu 2. Řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek 3. Řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek 4. Krátkodobé finanční plánování 33

34 KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení zásob 1. Analýza obratovosti zásob 2. Analýza kvality materiálu a zboží od dodavatelů 3. Volba způsobu financování zásob 4. Regulace stavu zásob 5. Regulace struktury zásob 6. ceňování zásob 7. Hledání rezerv v řízení zásob KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení zásob ptimalizační metoda(pro materiál) cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady Celkové skladovací náklady Celkové pořizovací náklady předpoklady nulový počáteční a konečný stav materiálu lineární spotřeba materiálu každá dodávka následuje vždy přesně v tom okamžiku, kdy je spotřebována dodávka předcházející KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení zásob ptimalizační metoda(pro materiál) cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady optimální dodávka minimální potřeba materiálu maximální potřeba materiálu průměrná potřeba materiálu 34

35 KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení peněžních prostředků 1. Analýza obratovosti peněžních prostředků 2. Regulace stavu peněžních prostředků (modely) 3. Regulace struktury peněžních prostředků KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků cíl minimalizace nákladů spojených se získáváním peněžních prostředků a jejich držením na účtu a v hotovosti transakční náklady spojené s nákupem či prodejem pokladničních poukázek náklady ušlé příležitosti v podobě diskontní míry z pokladničních poukázek předpoklad podnik drží současně neúročené peněžní prostředky a likvidní aktivum nesoucí úrok KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) Horní limit Nákup pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit Prodej pokladničních poukázek čas Princip při dosažení horního limitu, budeme nakupovat pokladniční poukázky, a to až do dosažení bodu návratu při dosažení dolního limitu, budeme prodávat pokladniční poukázky, a to až do dosažení bodu návratu 35

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více