FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU"

Transkript

1 FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit na podílech na zisku? Investiční axiomy 1. Každý investor preferuje více peněz než méně. 2. Každý investor preferuje méně rizika než více. 3. Každý investor preferuje stejné množství peněz dnes spíše než zítra. Investoři racionální iracionální ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Maximalizace tržní hodnoty podniku Maximalizace interních finančních zdrojů Udržování likvidity statní cíle Maximalizace zisku Maximalizace odpisů Maximalizace ostatních interních finančních zdrojů 1

2 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Krátkodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu do 1 roku řízení likvidity a pracovního kapitálu řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek sestavení krátkodobého finančního plánu Dlouhodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu delší 1 roku rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku optimalizace finanční struktury rozhodování o podílech na zisku sestavení dlouhodobého finančního plánu Finanční analýza = proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření určité osoby ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finance podniku jako vědní disciplína Franco Modigliani (* ) Merton H. Miller (* ) Harry M. Markowitz (*1927) William F. Sharpe (*1934) ČASVÁ HDNTA PENĚZ Časová hodnota peněz = finanční metoda sloužící k porovnání dvou či více peněžních částek z různých časových období Úroková míra = poměr výnosu k vloženému kapitálu nominální úroková míra délka poměřovaného období RNÚM = 2 PNÚM = 4 ČNÚM = 12 MNÚM = 365 (360, 366) DNÚM četnost skládání úroků reálná úroková míra 2

3 Skládání úroků ČASVÁ HDNTA PENĚZ úrok Roční skládání úroků ČASVÁ HDNTA PENĚZ Čtvrtletní skládání úroků Skládání úroků nespojité skládání ČASVÁ HDNTA PENĚZ spojité skládání 3

4 ČASVÁ HDNTA PENĚZ Budoucí hodnota peněz bdobí n FV Future value Současná hodnota peněz úročitel Present value odúročitel Příklad: Rozhodněte se mezi Kč dnes nebo Kč za 5 let? Zvažovaná úroková míra činí 12 %? Kč Kč ČASVÁ HDNTA PENĚZ Anuita = série pravidelných plateb ve stejné výši za určité období anuita placená pozadu anuita placená dopředu perpetuita ČASVÁ HDNTA PENĚZ Budoucí hodnota anuity placené pozadu bdobí n FVA z střadatel fondovatel Současná hodnota anuity placené pozadu zásobitel umořovatel 4

5 ČASVÁ HDNTA PENĚZ Budoucí hodnota anuity placené dopředu bdobí 0 začátek 2 začátek 3 začátek n konec n FVA p Současná hodnota anuity placené dopředu Anuitní platba v anuitě placené dopředu ČASVÁ HDNTA PENĚZ Současná hodnota perpetuity ČASVÁ HDNTA PENĚZ Úvěr s anuitním splácením úvěrová částka = 200tis. Kč, úroková míra = 10%, doba splatnosti =3 roky, zaokrouhlení anuitní platby na celé tisícikoruny dolu bdobí Počáteční bilance Úroková platba Anuitní platba Splátka Konečná bilance ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , (úprava) , , , ,00 0,00 5

6 RIZIK Riziko = nebezpečí, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků námi očekávaných Nejistota = nemožnost spolehlivého stanovení budoucího výsledku - vnější (objektivní) faktory - vnitřní (subjektivní) faktory Pravděpodobnost obor hodnot: <0;1> resp. v % <0;100> měření objektivní subjektivní Událost i p i nízká poptávka 1 0,3 průměrná poptávka 2 0,5 vysoká poptávka 3 0,2 Celkem 1,0 RIZIK Průměrný očekávaný výnos investice Rozptyl Směrodatná odchylka Variační koeficient Událost i p i A i p i A i nízká poptávka 1 0, průměrná poptávka 2 0, vysoká poptávka 3 0, Celkem E A 8 Událost i (A i E A ) 2 p i nízká poptávka 1 97,2 průměrná poptávka 2 2,0 vysoká poptávka 3 96,8 Celkem 196,0 Diverzifikace RIZIK Portfolio = kombinace aktiv pro investiční účely Riziko Diverzifikovatelné Nediverzifikovatelné Počet různých aktiv v portfoliu Riziko diverzifikovatelné (nesystematické, jedinečné, reziduální, specifické) nediverzifikovatelné (systematické, tržní) Podmínky: riziko další investice < riziko portfolia KKdalší investice a aspoň 1 investice z portfolia < 1 6

7 RIZIK Kovariance Korelační koeficient obor hodnot: < 1;1> kde KK = 1 dokonalá přímá závislost KK = 0 nezávislost KK = 1 dokonalá nepřímá závislost RIZIK čekávaný výnos portfolia Příklad Rozptyl RIZIK 7

8 RIZIK Směrodatná odchylka Variační koeficient RIZIK Beta koeficient Beta Vztah mezi výnosem cenného papíru a tržním výnosem ß> 1 E i roste (klesá) rychleji než roste (klesá) E m ß= 1 E i roste (klesá) stejně rychle jako roste (klesá) E m 0 < ß< 1 E i roste (klesá) pomaleji než roste (klesá) E m ß= 0 E i je nezávislý na E m 1 < ß < 0 E i roste (klesá) pomaleji než klesá (roste) E m ß= 1 E i roste (klesá) stejně rychle jako klesá (roste) E m ß< 1 E i roste (klesá) rychleji než klesá (roste) E m RIZIK Efektivní hranice = hranice efektivních portfolií = portfolia poskytující současně při daném riziku nejvyšší možný výnos a při daném výnosu nejnižší možné riziko Pravidla 1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 2. Existuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 8

9 RIZIK Efektivní hranice E p Pravidla 1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. σ p Efektivní hranice RIZIK E p σ p Pravidla 1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 2. Existuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. Efektivní hranice RIZIK E p slabá averze středně silná averze silná averze Postoje k riziku sklon k riziku neutrální postoj k riziku averze k riziku σ p Harry M. Markowitz (*1927) 9

10 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daně v České republice Přímé daně Nepřímé daně statní daně Důchodové daně 1. Daň z příjmů fyzických osob 2. Daň z příjmů právnických osob Majetkové daně 1. Daň z nemovitých věcí 2. Daň silniční 3. Daň z nabytí nemovitých věcí 1. Daň z přidané hodnoty 2. Daně spotřební 3. Cla 4. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 5. Daň z pevných paliv 6. Daň z elektřiny 1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu fyzických osob předmět zdanění - příjmy ze závislé činnosti - příjmy ze samostatné činnosti - příjmy z kapitálového majetku -příjmy z nájmu - ostatní příjmy VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu fyzických osob dílčí základ daně ze samostatné činnosti - u účetní jednotky - u neúčetní jednotky, která vede daňovou evidenci - u neúčetní jednotky, která uplatňuje výdaje procentem z příjmu základ daně sazba daně -lineární 15 % + solidární daň 7 % celková daňová povinnost 10

11 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu právnických osob předmět zdanění - příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem základ daně sazba daně -lineární 19 % celková daňová povinnost VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty předmět zdanění -dodání zboží za úplatu - poskytnutí služby za úplatu - pořízení zboží z jiného státu Evropské unie za úplatu -dovoz zboží s místem plnění vtuzemsku sazby daně -základní % (17,5 % od r. 2016) -snížená % (zrušena od r. 2016) osoby povinné k dani -F a P, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti -za určitých podmínek např. i některé veřejnoprávní subjekty plátce daně -povinná registrace... obrat za 12 měsíců 1 mil. Kč (750 tis. Kč od r. 2015) - dobrovolná registrace VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty PL A PL B PL C konečný spotřebitel Položka PL A PL B PL C V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00 N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 200,00 DPH na vstupu 0,00 21,00 42,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 300,00 DPH na výstupu 21,00 42,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00 V dvod DPH 21,00 21,00 21,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00 11

12 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty PL A PL B NPL D konečný spotřebitel Položka PL A PL B NPL D V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00 N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 242,00 DPH na vstupu 0,00 21,00 0,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 363,00 DPH na výstupu 21,00 42,00 0,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 61,00 V dvod DPH 21,00 21,00 0,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 61,00 PL C 242,00 200,00 42,00 60,00 363,00 300,00 63,00 40,00 21,00 40,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty PL A NPL E PL C konečný spotřebitel Položka PL A NPL E PL C V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 200,00 N Spotřeba materiálu 0,00 121,00 200,00 DPH na vstupu 0,00 0,00 0,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 121,00 200,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 300,00 DPH na výstupu 21,00 0,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 19,00 40,00 V dvod DPH 21,00 0,00 63,00 = Čistý peněžní tok 40,00 19,00 40,00 PL B 121,00 100,00 21,00 60,00 242,00 200,00 42,00 40,00 21,00 40,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty NPL F PL B PL C konečný spotřebitel Položka NPL F PL B PL C V Faktura od dodavatele 0,00 100,00 242,00 N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 200,00 DPH na vstupu 0,00 0,00 42,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 100,00 242,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 300,00 DPH na výstupu 0,00 42,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00 V dvod DPH 0,00 42,00 21,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00 PL A 0,00 0,00 0,00 60,00 121,00 100,00 21,00 40,00 21,00 40,00 12

13 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daňová úspora = peněžní částka, o níž se sníží daňová povinnost v důsledku vzniku události, která zakládá nárok na snížení základu daně nebo na uplatnění slev na dani nebo vede kjiné skutečnosti mající za následek snížení daňové povinnosti Položka I. II. Změna Výnosy 400,00 400,00 Náklady 200,00 220,00 +20,00 Základ daně 200,00 180,00 20,00 Daň 38,00 34,20 3,80 Čistý zisk 162,00 145,80 16,20 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 1. při tvorbě kapitálové struktury zdanění odměny pro poskytovatele kapitálu - 15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář, člen družstva, majitel dluhopisu) - součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s., komplementář, věřitel) existence daňové úspory z vyplacených odměn existence daňové úspory z nákladů vynaložených na zvýšení kapitálu -u základního kapitálu -NE -u cizího kapitálu -AN VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 2. při investičním rozhodování daňové odpisy - rovnoměrná metoda -zrychlená metoda existence daňové úspory ze zůstatkové ceny při vyřazení majetku z užívání existence daňové úspory z titulu poskytnutí vládního příslibu tzv. investiční pobídky 13

14 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka? Položka Mzda ,00 Pojistné na sociální zabezpečení 1 300,00 6,5 % Pojistné na zdravotní pojištění 900,00 4,5 % Záloha na daň 1 950,00 Čistý příjem pracovníka ČPP ,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka? Položka Mzda ,00 Pojistné na sociální zabezpečení 5 000,00 25,0 % Pojistné na zdravotní pojištění 1 800,00 9,0 % sobní náklad ,00 Daňová úspora 5 092,00 19,0 % Čistý výdaj zaměstnavatele ČVZ ,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku peněžní plnění vůči pracovníkům - př. náhrady cestovních výdajů, za opotřebení vlastního nářadí,... nepeněžní plnění vůči pracovníkům - hodnota používaných osobních ochranných pracovních pomůcek, slevy na dani z titulu zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením - př Kč za každého pracovníka se zdravotním postižením 14

15 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 4. při volbě právní formy podnikání zdanění podílu na zisku -15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář, člen družstva) - součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s., komplementář) alternativy k podílu na zisku -mzda - skrytá forma -dar - nenávratná a bezúročná půjčka - prodej produktů společníkům za zvýhodněnou cenu 8 odst. 3 Daňový řád č. 280/2009 Sb.: Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní. VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 5. při řízení rizika odpočitatelnost daňové ztráty od ZD -nejdéle v 5 následujících zdaňovacích obdobích existence daňové úspory z nákladů na opatření vedoucí ke snížení rizika VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 6. při poskytování bezúplatných plnění účely - na vědu, výzkum, kulturu, vzdělávání, školství,... - sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární,... maximální výše úhrnné hodnoty darů odečitatelné od ZD -u P: 10 % ze ZD a min. hodnota bezúplatného plnění Kč -u F: 15 % ze ZD(při min. úhrnné hodnotě plnění Kč nebo 2 % ze ZD) 15

16 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Finanční trh podstata - instituce určená pro realizaci a zprostředkování prodeje a koupě domácího a zahraničního krátkodobého i dlouhodobého kapitálu typy -peněžní - finanční kapitál závazkové povahy se splatností do 1 roku - kapitálový - finanční kapitál majetkové povahy - finanční kapitál závazkové povahy se splatností nad 1 rok - devizový trh -trh drahých kovů CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond podle způsobu stanovení výnosu - dluhopis s pevnou úrokovou sazbou -dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou -dluhopis s podílem na zisku VH 100 mil. Kč ÚS = 12 % VH >100 mil. Kč ÚS = 18 % - dluhopis s prémií - dluhopis neúročený JHD = 1000 Kč, TCD = 920 Kč výnos = JHD TCD = 80 Kč - dluhopis s kombinovaným výnosem CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond podle způsobu splácení -dluhopis s jednorázovým splacením ke stanovenému termínu splatnosti - dluhopis s procentuálním splácením - dluhopis s anuitním splácením -dluhopis s nepravidelným nebo jiným splácením 16

17 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond zvláštní druhy - vyměnitelný dluhopis - prioritní dluhopis - podřízený dluhopis - indexový dluhopis CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Současná hodnota dluhopisu = současná hodnota příjmů z dluhopisu = součet současné hodnoty splátek a současné hodnoty úrokových plateb Rozhodovací kritérium SHD> TCD AN koupit (resp. NE prodat) dluhopis SHD= TCD = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat dluhopis SHD< TCD NE kupovat (resp. AN prodat) dluhopis CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Výnos ke dni splatnosti = taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHDrovná TCD Rozhodovací kritérium VDS> ZÚM AN koupit (resp. NE prodat) dluhopis VDS= ZÚM = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat dluhopis VDS< ZÚM NE kupovat (resp. AN prodat) dluhopis Přímý výpočet TCD <JHD VDS> KÚM (1 -SDzÚ) TCD = JHD VDS= KÚM (1 -SDzÚ) TCD >JHD VDS< KÚM (1 -SDzÚ) 17

18 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Riziko při investování do dluhopisů spojené s emitentem spojené se znehodnocením příjmů z dluhopisu ve vztahu k ostatním příjmům CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Akcie = majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva jeho majitele jako akcionáře podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov a.s. na jejím řízení, na zisku a na likvidačním zůstatku angl. share, stock kmenová prioritní - hlasovací právo -přednostní právo -buď na podílu na zisku - nebo na likvidačním zůstatku -anebo na obojím CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Současná hodnota kmenové akcie = současná hodnota příjmů z kmenové akcie = součet současné hodnoty dividendových plateb a současné hodnoty příjmu z prodeje akcie Rozhodovací kritérium SHAK> TCA 0 AN koupit (resp. NE prodat) akcii SHAK= TCA 0 = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat akcii SHAK< TCA 0 NE kupovat (resp. AN prodat) akcii 18

19 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Celkový akciový výnos = taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHAKrovná TCA 0 za předpokladu, že n = 1 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Celkový akciový výnos = taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHAKrovná TCA 0 Rozhodovací kritérium CAV> ZÚM AN koupit (resp. NE prodat) akcii CAV= ZÚM = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat akcii CAV< ZÚM NE kupovat (resp. AN prodat) akcii CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Rozhodování o investicích do akcií technická analýza - zaměřuje se na odhalení akciového trendu -bere v úvahu: -dosavadní vývoj tržní ceny akcie - výše objemu obchodovaných akcií fundamentální analýza -zaměřuje se na zjištění, zda akcie je na trhu podhodnocená nebo nadhodnocená -bere v úvahu: -ocenění vnitřní hodnoty akcie (SHAK,CAV) - poměrová finanční analýza - vztah podniku k prognóze odvětví a ekonomiky psychologická analýza - zaměřuje se na rozbor chování investiční veřejnosti - bere v úvahu: - existenci cenových bublin, atd. 19

20 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Price-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska nadhodnocení jedné akcie vůči druhé akcii CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Price-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska času - neměnná budoucí očekávání - změna budoucích očekávání CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Price-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska rizika 20

21 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dividendový výnos dividend yield = poměr dividendy na akcii a tržní ceny akcie CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Riziko při investování do akcií spojené s emitentem spojené se znehodnocením příjmů z akcie ve vztahu k ostatním příjmům FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza = proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření minulých nebo budoucích období určité osoby včetně zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací schopnosti Postup práce finančního analytika stanovení účelu finanční analýzy a provedení výběru vyšetřované osoby příprava vstupních dat základní vyšetření specifické vyšetření stanovení diagnózy finančního zdraví a návrh léčebného procesu 21

22 FINANČNÍ ANALÝZA Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů časová báze prostorová báze Podnik prostý aritmetický průměr vážený aritmetický průměr medián modus ( ;2> (2;4> (4;6> (6;8> (8; ) A 9,00 120,00 0,12 1,08 B 8,00 100,00 0,10 0,80 C 6,00 90,00 0,09 0,54 D 6,00 110,00 0,11 0,66 E 5,00 70,00 0,07 0,35 F 4,00 150,00 0,15 0,60 G 4,00 50,00 0,05 0,20 H 3,00 80,00 0,08 0,24 I 3,00 130,00 0,13 0,39 J 2,00 100,00 0,10 0,20 Součet 46, ,00 1,00 4,66 FINANČNÍ ANALÝZA Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů časová báze prostorová báze báze finančního plánu báze expertních zkušeností FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výsledku společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě příklad 22

23 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě roční měsíční denní,... FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě v hrubé podnikové podobě v čisté obecné podobě v hrubé obecné podobě Earnings Before Interests and Taxes FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita dlouhodobého kapitálu v čisté podnikové podobě v hrubé obecné podobě 23

24 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita vlastního kapitálu teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita vlastního kapitálu teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk teze: hodnota rentability tržní hodnotyvlastního kapitálu podniku musí být větší než hodnota výnosové úrokové míry dosahované z dlouhodobých státních dluhopisů, aby pro investora bylo vůbec ještě zajímavé investovat do jeho akcií Ukazatel Výsledek hospodaření VK v účetní hodnotě Počet akcií VK na akcii Hodnota Kč Kč ks Kč Ukazatel Hodnota Rentabilita účetní hodnoty VK 0,5 % Tržní cena akcie 150 Kč VK v tržní hodnotě Kč Rentabilita tržní hodnoty VK 100,0 % FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Příklad I. II. III. Rúvk 1 Rúvk 0 abs.zm. rel.zm. 24

25 Pyramidální rozklad FINANČNÍ ANALÝZA Nákladová větev Kapitálová větev = = / Pyramidální rozklad FINANČNÍ ANALÝZA FINANČNÍ ANALÝZA Pyramidální rozklad +VH 0 +VH 1 VH 0 VH 1 +VH 0 VH 1 VH 0 +VH 1 0,24 0,03 0,27 Výn >VarN zvýšit výrobu Výn =VarN stop výrobě Výn <VarN stop výrobě 25

26 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza nákladovosti Nákladová větev = + / FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti aktiv a pasiv počet obrátek aktiv či pasiv za určité období za 1 rok, nebo za 1 den doba obratu aktiv či pasiv v časových jednotkách v letech, nebo ve dnech FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu materiálu ve dnech Vliv metody oceňování FIF (first-in-first-out) LIF (last-in-first-out) ACM (average-cost-method) FIF LIF Dmat SMat/V 26

27 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zboží ve dnech FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zásob vlastní výroby ve dnech FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zásob ve dnech 27

28 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti pohledávek doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech teze: čím nižší hodnota Dpov, tím lépe teze: hodnota Dpov má odpovídat průměrné době splatnosti pohledávek uváděných na fakturách FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti pohledávek doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech doba obratu závazků z obchodních vztahů ve dnech obchodní deficit vliv obchodního deficitu na peněžní toky FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti pohledávek vliv obchodního deficitu na zisk obchodníka 1. obchodník Nákup: 100, Platba: do 30 dnů Prodej: 100, Platba: do 15 dnů 2. obchodník Nákup: 100, Platba: do 15 dnů Prodej: 100, Platba: do 30 dnů 3. obchodník Nákup: 100, Platba: do 15 dnů Prodej: 101, Platba: do 30 dnů 28

29 Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA likvidita = schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, které lze použít k úhradě závazků solventnost = dlouhodobější dostupnost peněz pro uspokojení finančních závazků v termínech splatnosti (1. definice) = schopnost podniku uhradit ke stanovenému datu ve stanovené podobě a na stanoveném místě všechny své splatné závazky (2. definice) Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Dlouhodobá aktiva = majetek s dobou využitelnosti nad 1 rok ke dni vzniku účetního případu (resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek) Krátkodobá aktiva = majetek s dobou využitelnosti do 1 roku ke dni vzniku účetního případu (resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek) KrA= PzUZK+ DNM+ DHM+ DFM+ Zás+ Dpoh+ Kpoh + KFM+ ČRA Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Dlouhodobá pasiva = vlastní kapitál a závazky s dobou splatnosti nad 1 rok ke dni sestavení rozvahy Krátkodobá pasiva = závazky s dobou splatnosti do 1 roku ke dni sestavení rozvahy KrP= VK + Rez+ DZáv+ KZáv+ DBÚ+ KBÚ+ KFV+ ČRP 29

30 Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Běžná likvidita (celková likvidita, obecná likvidita, likvidita 3. stupně) Strategie Hodnota BL Konzervativní nad 2,5 Průměrná mezi 1,5 a 2,5 Agresivní pod 1,5 Fiktivní hodnota = hodnota s KrA neupravenými o nelikvidní majetek Reálná hodnota = hodnota s KrA upravenými o nelikvidní majetek FINANČNÍ ANALÝZA Analýza likvidity Krátkodobá aktiva Krátkodobá pasiva Krátkodobá aktiva Výnosy / 365 / Krátkodobá pasiva Výnosy / 365 Zásoby Výnosy / 365 Krátk. pohledávky + Výnosy / Krátk. fin. majetek Výnosy / 365 Skutečná Žádoucí Dzás Dkpo Dkfm Dkp Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Pohotová likvidita (rychlá likvidita, kyselý test, likvidita 2. stupně, běžná likvidita) Strategie Hodnota PL Konzervativní nad 1,5 Průměrná mezi 1 a 1,5 Agresivní pod 1 30

31 Analýza likvidity kamžitá likvidita FINANČNÍ ANALÝZA Peněžní likvidita Analýza likvidity Pracovní kapitál FINANČNÍ ANALÝZA Výchozí stav KrA 10 KrP 5 BL 2 PK 5 Změna Současný stav FINANČNÍ ANALÝZA Analýza likvidity Pracovní kapitál Astra Pampeliška PK 10,00 10,0 Výnosy 100,00 10,0 PK / Výnosy 0,1,0 1,0 Výnosy / Aktiva 0,5,0 0,5,0 Aktiva 200,00 20,0 PK / Aktiva 0,05 0,5 Strategie Hodnota PK/A Konzervativní nad 0,3 Průměrná mezi 0,1 a 0,3 Agresivní pod 0,1 31

32 Analýza zadluženosti FINANČNÍ ANALÝZA Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti Věřitelské riziko Krytí cizího kapitálu Finanční páka Koeficient samofinancování Podíl cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu Podíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu FINANČNÍ ANALÝZA Analýza zadluženosti Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti Věřitelské riziko ptimální zadluženost? I. II. CK 110 ÚVK 100 VR 1,1 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza zadluženosti Ukazatele měřící schopnost splácet dluh Úrokové krytí Průměrná doba splatnosti úvěru 32

33 FINANČNÍ ANALÝZA Predikce finanční tísně = metoda sloužící k odhadu, zda se podnik nachází či nenachází ve finanční tísni finanční tíseň = podnik není schopen dostát k danému termínu, v dané podobě a na daném místě všem svým splatným závazkům (relativní platební neschopnost) = hodnota jeho závazků převyšuje hodnotu jeho aktiv (absolutní platební neschopnost) modely jednorozměrné = nalezení řady jednotlivých ukazatelů, jež se vyhodnocují samostatně a jejichž výpočet sám o sobě postačuje v rozlišení mezi podniky prosperujícími a podniky ve finanční tísni (Beaverův model) vícerozměrné = hodnota ukazatele, který se skládá z více ukazatelů, jimž jsou pro účely výpočtu přiřazovány určité váhy (Altmanův model) Predikce finanční tísně Altmanův model FINANČNÍ ANALÝZA Zeta = ZETA skóre, x 1 = pracovní kapitál / aktiva, x 2 = zadržený zisk / aktiva, x 3 = výsledek hospodaření před úroky a zdaněním / aktiva, x 4 = tržní kapitalizace / cizí kapitál, x 5 = tržby / aktiva. bankrot šedá zóna prosperita KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Krátkodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu do 1 roku kruhy řízení 1. Řízení likvidity a pracovního kapitálu 2. Řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek 3. Řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek 4. Krátkodobé finanční plánování 33

34 KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení zásob 1. Analýza obratovosti zásob 2. Analýza kvality materiálu a zboží od dodavatelů 3. Volba způsobu financování zásob 4. Regulace stavu zásob 5. Regulace struktury zásob 6. ceňování zásob 7. Hledání rezerv v řízení zásob KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení zásob ptimalizační metoda(pro materiál) cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady Celkové skladovací náklady Celkové pořizovací náklady předpoklady nulový počáteční a konečný stav materiálu lineární spotřeba materiálu každá dodávka následuje vždy přesně v tom okamžiku, kdy je spotřebována dodávka předcházející KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení zásob ptimalizační metoda(pro materiál) cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady optimální dodávka minimální potřeba materiálu maximální potřeba materiálu průměrná potřeba materiálu 34

35 KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení peněžních prostředků 1. Analýza obratovosti peněžních prostředků 2. Regulace stavu peněžních prostředků (modely) 3. Regulace struktury peněžních prostředků KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků cíl minimalizace nákladů spojených se získáváním peněžních prostředků a jejich držením na účtu a v hotovosti transakční náklady spojené s nákupem či prodejem pokladničních poukázek náklady ušlé příležitosti v podobě diskontní míry z pokladničních poukázek předpoklad podnik drží současně neúročené peněžní prostředky a likvidní aktivum nesoucí úrok KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) Horní limit Nákup pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit Prodej pokladničních poukázek čas Princip při dosažení horního limitu, budeme nakupovat pokladniční poukázky, a to až do dosažení bodu návratu při dosažení dolního limitu, budeme prodávat pokladniční poukázky, a to až do dosažení bodu návratu 35

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více